SSAM100 Makroøkonomi H2014

Comments

Transcription

SSAM100 Makroøkonomi H2014
I
l
\\J
Høgskolen i Hedmark
‘ rdinéereksamen
høst2014
Eksamenssted:
Studiesenteret.no
Eksamensdato:
15. desember
Eksamenstid:
09.00- 13.00
Sensurfrist:
8. januar
Tillatte hjelpemidler: Kalkulator
elektroniske enheter.
Denne oppgaven
Kontroller
å påføre
2014
som ikke kommuniserer
består av 4 sider inkludert
at oppgavesettet
kandidatnummer
Rena
2015
er komplett
Faglærer: Kristin Stevik
Sensor: Ørjan Mydland
Husk
/ Campus
på alle arkene!
med andre
denne forsiden
før du starter.
i
1
Eksamensoppgave
høsten 2014 - Høgskolen
i Hedmark
SSAM100 Makroøkonomi
Oppgave
1 (vekt 20%)
a)
Gjør rede for hva som menes med henholdsvis likevektsledighet
b)
Gjør rede for hva som menes med stabiliseringspolitikk
virkemidler
myndighetene
kan bruke
og konjunkturledighet.
og hvilke stabiliseringspolitiske
i ulike situasjoner.
c)
Gjør rede for begrepene fast valutakurs, flytende valutakurs, revaluering, appresiering,
d)
Gjør rede for hva som menes med trilemmaet
devaluering og depresiering.
Oppgave
i valuta-
og pengepolitikken.
2 (vekt 60%)
Gå ut i fra at følgende
modell
gjelder
1)
Y=Cp+lp+G+NX
2)
Cp=c(Y-T)+C°
3)
lp=l°-bi
4)
NX=X°-eE-aY
5)
T=T°+tY
for et land der sentralbanken
Hvor Y=BNP, Cp=privat konsum, lp=private brutto realinvesteringer,
investeringer),
NX=nettoeksport,
T=nettoskatt,
T°= inntektsuavhengig
t=skattesats, E er kronekursen. Strukturparametere:
fastsetter
styringsrenta:
G=offentlige utgifter (konsum og
skatt, i=styringsrenta,
a, b, c og e. Offentlige handlingsvariabler
er: G,
T“, i og t.
Det forutsettes
at en endring i styringsrenta gir en tilvarende endring i pengemarkedsrenta
og innlånsrentene
og utlåns-
som publikum står overfor. Landets pengeenhet er kroner. Landet har flytende
valutakurs, men som en forenkling skal du i oppgave a) -i) oppfatte valutakursen som fast, slik at du
kan forutsette
a)
at endringer i de andre variablene ikke påvirker kronekursen.
Vis at modellen gir følgende likevektsløsning for BNP:
1
Y=————(C0+1°+X°+G—cT°—eE—bi)
1—c(1—t)+a
Anta at variablene
i utgangspunktet
antar følgende
verdier:
2
-<
2240
0,8
500
1000
100
2600
0,4
0,25
800
80
6000
pot
b)
Beregn Iikevektsverdien
produksjonsgapet.
Illustrer likevekten og produksjonsgapet
Anta at det er en lineær
arbeidsledigheten
for BNP, gitt at variabelen antar verdiene ovenfor. Beregn
sammenheng
mellom
når Iikevektsledigheten
i en figur.
BNP og sysselsetting.
Beregn den samlede
er på 3%?
d)
Beregn verdien for handelsbalansen og offentlig budsjettbalanse,
e)
Hvordan vil en økning i offentlige utgifter på 240 påvirke BNP? Vis dette ved hjelp av
gitt at økonomien er i likevekt.
beregninger, illustrer virkningen i en figur og forklar hvorfor man får denne virkningen.
f)
Anta at myndighetene
har som målsetting
å bringe
produksjonen
opp på nivå med potensiell
produksjon. Beregn hvilken endring i renta som kreves forå oppnå dette. Illustrer virkningen i en
figur og forklar hvorfor man får denne virkningen.
e) Hvilke andre virkemidler
hvordan
kan myndighetene
disse virkemidlene
virker.
benytte for å lukke produksjonsgapet?
Vis ved hjelp av beregninger
hvordan
de aktuelle
Forklar
tiltakene
må
dimensjoneres for å bringe BNP til ønsket nivå.
h)
Anta at myndighetene
har en målsetting om balanse i utenriksøkonomien.
henholdsvis e) og f) påvirke myndighetenes
Underbygg
i)
svaret
Hvordan vil tiltakene i
muligheter til å oppnå denne målsettingen?
ditt ved hjelp av beregninger.
Anta at staten allerede har en høy gjeld og har som målsetting å redusere sin gjeld. Hvordan vil
tiltakene i henholdsvis e) og f) påvirke statens mulighet til å nå denne målsettingen?
Underbygg
svaret ditt ved hjelp av beregninger.
Vi endrer nå på forutsetningen
om at kronekursen ligger fast, dvs. at vi tar hensyn til at landet har
flytende valutakurs. Anta at hypotesen om udekket renteparitet
da:
gjelder. Følgende betingelse gjelder
fl)
l'1'1
3
hvor i*=internasjonal
utgangspunktet
rente og Eeer forventet
kronekurs.
Anta at følgende
verdier
gjelder
i
i*=5 og Ee=8 og i=5.
j)
Forklar kort hva hypotesen om udekket renteparitet
k)
Ta utgangspunkt i renteendringen
innebærer.
som du beregnet i f). Hvordan vil denne renteendringen
nå
påvirke BNP? Beregn ny verdi for BNP og forklar kort de mekanismene som gjør at resultatet blir
et annet enn i f). Illustrer virkningen på BNP og kronekurs grafisk.
Oppgave
3 (vekt 20%)
a)
Gjør rede for hvordan en reduksjon i styringsrenta virker på inflasjonen.
b)
Anta at følgende situasjonsbilde
gjelder for en liten åpen økonomi som fører en pengepolitikk
med fleksibelt inflasjonsmål:
Den økonomiske veksten hos handelspartnerne
har vært moderat og vekstutsiktene deres er svekket.
Sentralbankene iflere av disse landene har nylig satt ned styringsrenta
og flere er ventet å følge etter.
l vårt land har det vært en vekst i bankenes utlån, samt at veksten i konsumet og boligprisene har
vært høyere enn forventet.
kapasitetsutnyttelsen
Hovedstyret
Den underliggende inflasjonen ligger noe over inflasjonsmålet,
er noe under
i sentralbanken
skal ha rentemøte.
opplysningene
ovenfor
hvorvidt
forutsetninger
der du eventuelt
mens
normal.
renta
mener
Drøft med utgangspunkt
bør settes opp, ned eller holdes
det er nødvendig.
i makroøkonomisk
uendret.
teori
Gjør dine egne
og