Foredrag (Gudleik Leir) (Praktisk jus - Selskapsrett)

Transcription

Foredrag (Gudleik Leir) (Praktisk jus - Selskapsrett)
SELSKAPSRETT
Gudleik H. Leir
Kristiania Advokat
Ansvar

Valg av driftsform handler om valg av risikoprofil

Avhengig av personlighet





Petimeter
Bohemer
Kontrollbehov
Administrative gleder/faglig fokus
Valg av driftsform handler ikke om skatt!
Kristiania Advokat
Ansvar

Solidaransvar

En for alle, alle for en



Kreditors valg
Senere regressomgang mellom deltakerne
Prorata ansvar

Etter fordelingsnøkkel




Deltakere
Listestørrelse
Kapital
Eierandel
Kristiania Advokat
Selskap

Definisjon

Sammenslutning av personer eller selskaper med
økonomisk formål

To eller flere deltakere

Varighetskrav

Krav til omfang

Deltakernes økonomiske aktivitet seg i mellom må
være integrert og ikke uvesentlig
Kristiania Advokat
Selskapsformer

Enkeltmannsforetak

Utenlands selskap (Ltd)

Kontorfellesskap

Ansvarlig selskap (ANS)

Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA)

Kommandittselskap (KS)

Indre selskap (IS)

Aksjeselskap (AS)

Allmennaksjeselskap (ASA)
Kristiania Advokat
Enkeltmannsforetak

Selvstendig næringsdrivende - solopraksis

Ikke meldeplikt i Foretaksregisteret



Pliktig melding til likningsmyndighetene for
utskrivning av forskuddsskatt

Forenklet skatte og avgiftsregnskap


Forutsatt under 5 ansatte
Ansettelser krever organisasjonsnummer
Det som ikke dokumenteres som utgifter i virksomheten
blir beskattet som privat forbruk
Meldeplikt til kommune og helseforetak om
oppstart av praksis
Kristiania Advokat
Enkeltmannsforetak (forts.)


Fordeler

Lett å starte

Ansvarsbegrensning i forhold til ANS
Ulemper

Personlig ansvar
Kristiania Advokat
Limited shareholder (Ltd)

Engelsk «aksjeselskap»




Lavt kapitalinnskudd (1₤)
Registrere norsk avdeling av utenlandsk foretak
(NUF)
Fordeler

Registreringskostnad

Ansvarsbegrensning

Revisjon
Ulemper

Manglende tillit
Kristiania Advokat
Flermannsforetak

Tre aktuell former

Kontorfellesskap

Ansvarlig selskap

Aksjeselskap
Kristiania Advokat
Kontorfellesskap



Hver deltaker er selvstendig næringsdrivende
men har begrenset samarbeid
Arbeidsgiveransvar påhviler ikke fellesskapet
men den enkelte deltaker
Kontorfellesskap kan ikke registreres i
Brønnøysund

Tidligere registreringer bli nå avviklet
Kristiania Advokat
Kontorfellesskap (forts.)

Former

Sameiekonstruksjoner



Fremleiekonstruksjon





Eie utstyr
Leie lokaler
En eller flere eiere leier ut
Lokaler
Utstyr
Personell
Hybrider

AS leverer tjenester
Kristiania Advokat
Kontorfellesskap (forts.)


Fordeler

Stor grad av selvstendighet

Mindre formelle krav

Ansvar begrenset til egen virksomhet
Ulemper

Økt sårbarhet f.eks. eget sykefravær

Begrenset kapital- og investeringsbehov

Ikke solidaransvar

Behov for avtaler rundt kostnadsfordeling o.l.
Kristiania Advokat
Ansvarlig selskap

Solidaransvar

Beskjedne formelle krav

Ikke styre

Ikke revisjon

Forutsatt under 5 mill i omsetning
Kristiania Advokat
Ansvarlig selskap (forts.)

Minimumskrav

Selskapets firma (navn)

Navn og bosted på deltakere

Formål

Plassering (kommune)

Innskuddsforpliktelser

Ansvarsbegrensninger
Kristiania Advokat
Ansvarlig selskap (forts.)


Selskapsavtale

Lovbestemte formelle krav

Selskapsmøte

Styre

Representasjon

Forkjøpsrett

Uttreden
Internavtale

Avtale mellom deltakere som regulerer daglig drift

Vikarer, ferie, arbeidsplikt, personalansvar......
Kristiania Advokat
Ansvarlig selskap (forts.)

Fordeler

Økonomisk og faglig fellesskap

Solidaransvar

Trygghet

Styrket stilling utad – markedsmessig

Ingen kapitalkrav
Kristiania Advokat
Ansvarlig selskap (forts.)

Ulemper



Solidaransvar
Begrensninger i innskuddsplikt og krav til
egenkapital kan komplisere investeringer
Begrenset mulighet for risikokapital fra eksterne
investorer
Kristiania Advokat
Aksjeselskap

Krav om minste kapital – kr 100.000 (forslag om
30.000)

Opprettholdelse av bundet kapital

Begrensninger i utdeling av utbytte

Krav til formelle organer

Frivillig revisjonsplikt


Omsetning under 5 millioner,

Balansesum under 20 millioner

Færre enn 10 årsverk
Plikt til innsending av årsoppgjør
Kristiania Advokat
Aksjeselskap (forts.)

Fordeler

Ansvarsbegrensning

Formelle krav

Bedre kapitaltilgang fra eksterne investorer

Skattemessige fordeler?
Kristiania Advokat
Aksjeselskap (forts.)

Ulemper

Kapitalkrav

Utbyttebegrensning

Dyr i drift på grunn av formelle krav


Revisjon
Innsending av oppgaver
Kristiania Advokat
Hybrider
Økonomisk sammenslutning (selskap) med
forskjellige organisering av deltakere
Blanding av AS og personlige næringsdirvende i
forskjellige former
- AS drifter senteret, legene har egne AS som igjen eier
driftsselskapet
- Driftselskapet er ANS/DA eiet av legens AS
- Driftsselskapet er ANS/DA eller AS eid av en blanding av legens
AS og direkte eierskap (personforetak)
Kristiania Advokat
UTTREDEN

Aksjeselskap



Ingen forpliktelser
Ansvarlig selskap

Avtale!

Skille mellom krav oppstått før og etter uttreden
Kontorfellesskap

Avtale!

Ansvar for gamle krav
Kristiania Advokat

Similar documents