Sak M 7/15 Referatsaker - Universitetet i Tromsø

Comments

Transcription

Sak M 7/15 Referatsaker - Universitetet i Tromsø
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Arkivref: 2015/542 IBA004
Dato: 16.03.2015
Sak M 7/15
SAK M 7/15
Til:
Museumsstyret
Møtedato:
7. april 2015
Referatsaker
1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 10. februar 2015.
Referatet er godkjent på sirkulasjon av møtedeltakerne.
2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 12. februar 2015.
3. Referat fra møte i Ottar-redaksjonen avholdt 17. mars 2015.
Elisabet Aase e.f.
konstituert kontorsjef
–
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
Referatsak 1
arkivref.: 2015/542
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Arkivref: 2015/542 ELA031
Dato: 11.02.2015
MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/møte i:
Museumsstyret
Møteleder/referent:
Morten Ruud/Elisabet Aase
Møtedato:
10. februar 2015
Til stede:
Morten Ruud, Karin Andreassen, Charlotte Damm, Peder G. Landsverk,
Daniel Hermansen, Roger Jørgensen, Marit Anne Hauan og Elisabet Aase
Mai Britt Utsi, Monica Kristin Hansen, Eiliv Lund og Bjørn Eirik Olsen
Forfall:
Saksnr. M 2/15 Referatsaker (arkivref.: 2015/542)
1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 4. desember 2014, arkivref.: 2014/486-23
Godkjent av møtedeltakerne på sirkulasjon.
2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 11. desember 2014.
3. Referat fra møte i Ottar-redaksjonen avholdt 2. oktober 2014
Saksnr. M 3/15 Orienteringssaker (arkivref.: 2015/542)
1. Handlingsplan for ARK ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet, arkivref.:
2014/5531.
2. Orientering om utlysning av fondsmidler og tildelinger fra Seljestadfondet, arkivref.:
2014/5300.
Merknad: Museumsstyret anmoder museumsdirektøren om å fortsette utredningen av
mulighetene for å slå sammen/avvikle noen av fondene ved TMU. Fondsstyret har bedt
museumsstyret om å se på retningslinjene for tildeling av midler fra Seljestadfondet og
museumsstyret ber om å få dette lagt fram som egen sak til styret.
3. Status nye stipendiatstillinger, arkivref.: 2015/542.
Saksnr. M 4/15 Årsplan (arkivref.: 2015/349)
Innstilling til vedtak: Museumsstyret vedtar forslag til årsplan for TMU for 2015.
Avstemming: Enstemmig
Endelig vedtak: Museumsstyret vedtar forslag til årsplan for TMU for 2015.
Merknad: For neste års årsplan anmoder styret om at det settes inn mer konkrete målbare mål
eller delmål i årsplanen.
Saksnr. M 5/15 Oversikt og analyse av publiseringspoeng ved Tromsø Museum –
Universitetsmuseet 2011 – 2013 (arkivref.: 2015/547)
Innstilling til vedtak: Museumsstyret tar tall for publiseringspoeng ved Tromsø Museum Universitetsmuseet til etterretning.
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
Avstemming: Enstemmig vedtatt
Endelig vedtak: Museumsstyret tar tall for publiseringspoeng ved Tromsø Museum Universitetsmuseet til etterretning.
Saksnr. 6/15 Besøksstatistikk for Tromsø Museum – Universitetsmuseet (arkivref. 2015/539
Innstilling til vedtak: Museumsstyret tar orienteringen om besøkstallene til etterretning.
Avstemming: Enstemmig
Endelig vedtak: Museumsstyret tar orienteringen om besøkstallene til etterretning.
Elisabet Aase
konst. kontorsjef
–
[email protected]
77 64 52 25
–
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
2
Referatsak 2
MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tidspunkt:
Universitetsstyret
Styrerommet, UiT Administrasjonsbygget
12.02.2015
10:30- 15:30
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Anne Husebekk
Audun Hetland
Markus Halftan A. Johansen
Marianne Haukland
Steffen Eriksen Haneboe
Herbjørg Valvåg
Arvid Jensen
Jan-Frode Janson
Curt Rice
Bjørn Hersoug
Kjersti Dahle
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Representerer
Rektor
Midl.vitenskapelig ansattrepresentant
Studentrepresentant
Studentrepresentant - fra kl 11.00
Studentrepresentant
Ekstern representant
Ekstern representant
Ekstern representant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Tove Størdal
Anita Andersen Stenhaug
Funksjon
Medlem
Medlem
Representerer
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ekstern representant
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Hans-Kristian Hernes
Marit Helene Pedersen
Fra rektoratet møtte:
Navn
Wenche Jakobsen
Møtte for
Representerer
Tove Størdal
Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anita A. Stenhaug
Ekstern representant – til kl 13:30
Stilling
Prorektor utdanning
Sak S 4/15
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Lasse Lønnum
Britt Elin Steinveg
Asbjørn Ivar Bartnes
Heidi Adolfsen
Eli Margrethe Pedersen
Odd Arne Paulsen
Stig Ørsje
André Løvik
Bjarte Toftaker
Stilling
Universitetsdirektør
Ass. universitetsdirektør
Kommunikasjonsdirektør
Studiedirektør
Sak
S 4/15
Økonomidirektør
Sakene S 2, 3 og 6/15
Personal og org.dir.
Sakene S 5/15 og OS 2/15
IT-direktør
Sak S 7/15
Seniorrådgiver
Sak S 5/15
Seniorrådgiver
Sak 9/15
Merknader
Innkalling og saksliste ble godkjent
Saksliste
Saksnr
Tittel/beskrivelse
U.off.
Arkivref.
S 1/15
Referatsaker til universitetsstyrets møte 12. februar 2015
2015/338
S 2/15
Årsregnskap 2014 - UIT Norges arktiske universitet
2014/5719
S 3/15
Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev og sammensetning
av delegasjon til etatsstyringsmøtet
2014/4851
S 4/15
Gjennomgang av studieprogramporteføljen - forslag til
prosess og kriterier
2014/5753
S 5/15
Fordeling av reduksjon i driftsutgifter avbyråkratiserings- og effekstivseringsreformen
2015/858
S 6/15
Basisutstilling ved Tromsø Museum -tildeling fra styrets
strategiske midler
2014/2209
S 7/15
Styringssystem for informasjonssikkerhet ved UiT
Norges arktiske universitet
2014/1583
S 8/15
Årsrapport 2014 om HMS ved UiT Norges arktiske
universitet
2014/5237
S 9/15
Fusjonssamtaler med Høgskolen i Narvik og Høgskolen
i Harstad 2015
2014/2952
Orienteringssaker
OS 1/15
Forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren rapport fra ekspertgruppen
2015/180
OS 2/15
Muntlig orienteringssak: Utredning ved BFE-fakultetet
2014/4289
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
Side 2
S 1/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte 12. februar 2015 2015/338
Innstilling til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015
Følgende dokumenter ble lagt fram i styremøtet:


Finnmaksfakultetet, referat fra fakultetsstyremøte 3.12.2015
Referat fra møte mellom ledelse og tjenestemannsorganisasjonene 11.2.2015
Vedtak
Referatsakene ble tatt til orientering.
S 2/15 Årsregnskap 2014 - UIT Norges arktiske universitet 2014/5719
Innstilling til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner avlagt årsregnskap 2014 for UIT Norges arktiske universitet.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015
Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
S 3/15 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon
til etatsstyringsmøtet 2014/4851
Innstilling til vedtak:
1. Styret tar tildelingsbrevet for 2015 for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet til
orientering.
2. Styret ser det som viktig at alle grupperingene i UiTs styre er representert ved etatsstyringsmøte
26. mai 2015 og oppnevner følgende delegasjon til møte med Kunnskapsdepartementet: Anne
Husebekk, Lasse Lønnum, Marianne Haukland, Audun Hetland, Bjørn Hersoug og Kjersti
Dahle. Universitetsdirektøren deltar i egenskap av styrets sekretær.
3. Styret gir rektor og universitetsdirektøren fullmakt til å ta ut påtalebegjæring i samsvar med pkt.
1.3.5. i vedlegg 1 til Tildelingsbrevet for 2015. Universitetsdirektøren gis også fullmakt til å
forvalte de øvrige administrative fullmaktene i vedlegget i samsvar med gjeldende retningslinjer
og regelverk.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015
Navneforslagene ble lagt fram i møtet.
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
Side 3
Vedtak
Innstillingen med de framlagte navnene ble enstemmig vedtatt.
S 4/15 Gjennomgang av studieprogramporteføljen - forslag til prosess og
kriterier 2014/5753
Innstilling til vedtak:
Universitetsdirektøren anbefaler at styret gir sin tilslutning til prosess og kriterier som er foreslått for
gjennomgang av studieprogramporteføljen. Universitetsdirektøren gis ansvar for å iverksette prosessen
og gjøre eventuelle justeringer underveis dersom det viser seg å være nødvendig.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015
Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
S 5/15 Fordeling av reduksjon i driftsutgifter - avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen 2015/858
Innstilling til vedtak:
1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av reduksjonen i driftsutgiftene
slik det fremgår av dette saksfremlegget.
2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp reformarbeidet ved UiT.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015
Representant Bjørn Hersoug foreslo nytt pkt 1:
1. Styret anbefaler at universitetsdirektørens forslag A (kun administrativt ansatte) legge til grunn for
fordeling av reduksjoner i driftsutgiftene.
Votering
Pkt 1 Direktørens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme
Pkt 2 Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
S 6/15 Basisutstilling ved Tromsø Museum -tildeling fra styrets strategiske
midler 2014/2209
Innstilling til vedtak:
1. Universitetsstyret bevilger 1 mill kroner av styrets strategiske midler til utvikling av den nye
basisutstillingen, Tellus, ved Tromsø Museum Universitetsmuséet.
2. Universitetsstyret bevilger 1,4 mill kroner til finansiering av oppbygging av siviløkonomstudiet ved
Campus Alta i påvente av en permanent grunnfinansiering av studiet.
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
Side 4
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015
Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
S 7/15 Styringssystem for informasjonssikkerhet ved UiT Norges arktiske
universitet 2014/1583
Innstilling til vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner Styringssystem for informasjonssikkerhet. Styringssystemet
erstatter dokumentet Informasjonssikkerhet ved Universitetet i Tromsø vedtatt av
universitetsdirektøren 01.09.2011
2. Delegasjon vedtas som beskrevet i styringssystemet under punkt 3 om Roller, ansvar og
oppgaver
3. Universitetsdirektøren bes om å følge opp anbefalinger fra arbeidsgruppa for Styringssystem for
informasjonssikkerhet
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015
Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
S 8/15 Årsrapport 2014 om HMS ved UiT Norges arktiske universitet
2014/5237
Innstilling til vedtak:
1. Universitetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2014 til etterretning.
2. Universitetsstyret ber Universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og
iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan
nås.
3. Alle fakulteter, TMU og UB bes om å behandle årsrapporten som egen sak i sine
beslutningsorganer.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015
Vedtak
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
S 9/15 Fusjonssamtaler med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad 2015
2014/2952
Innstilling til vedtak:
1) Rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å gå i fusjonssamtaler med Høgskolen i Narvik
og Høgskolen i Harstad.
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
Side 5
2) Styret får forelagt ny sak når en plan for det videre arbeidet er utarbeidet.
Saksprotokoll i Universitetsstyret - 12.02.2015
Representant Jan-Frode Janson fremmet følgende forslag til nytt vedtak:
1. Rektor og direktør gis fullmakt til å gå i samtaler med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik
for å avklare rammer og premisser for fusjonene.
2. Styret får forelagt ny sak i marsmøtet, når en plan og premissene for videre prosess utarbeides.
Direktøren trakk sin innstilling.
Vedtak
Jan-Frode Jansons forslag ble enstemmig vedtatt.
Orienteringssaker
OS 1/15 Forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren - rapport fra ekspertgruppen
2015/180
OS 2/15 Muntlig orienteringssak: Utredning ved BFE-fakultetet
NESTE MØTE I UNIVERSITETSSTYRET ER 12. MARS 2015
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
Side 6
Referatsak 3
Referat fra redaksjonsmøte i OTTAR 17.03.2015
Til stede: Marit Anne Hauan, Rob Barrett, Jostein Kjærandsen og Elisabeth J. Nilsen.
SAKER
Orienteringssaker:
- Jostein Kjærandsen ble ønsket velkommen som fagredaktør for natur og miljø. Jostein Kjærandsen overtar
etter Rob Barrett som går ut i forskningstermin.
Sak 1/2015: Trykkeplan 2015
Ottar 2/2015: Vikinger (Marit Hauan/Rossella Ragazzi) er levert til trykking.
Ottar 3/2015: Blandingsnummer (Rob Barrett/Rossella Ragazzi )
Innhold nr. 3/2015: Småkryp hos mennesker (Arne C. Nilssen), Pingviner i Lofoten (Rob Barrett),
Risikovær (Reinhard Mook), Søramerikanske planter (Arve Elvebakk), Næringsinnhold i reinkjøtt (Ammar
Ali Hassan), og to artikler fra kulturhistorie.
Ottar 4/2015: Nord-Norge etter oljen (Brigt Dale/Rossella Ragazzi)
Ottar 5/2015: Isbjørn (Norsk Polarinstitutt/ Jostein Kjærandsen)
Sak 2/2015: Foreløpige hefter 2016:
- Miljø, klima, dyr ….(NINA v/Hanssen/ Jostein Kjærandsen)
- Hva betyr det å være same? (Ivar Bjørklund/Rossella Ragazzi)
- Asymmetrisk naboskap (Rossella Ragazzi)
- Ørnulv Vorren 100 år
- Introduserte arter
- Om hjertet
- Ottar hefte om kval
Sak 3/2015: Innkomne forslag:
Det er kommet forespørsel fra Ingrid Bay-Larsen (Nordlandsforskning) om å skrive i Ottar. Rob Barrett
svarer henne at vi kommer tilbake til saken når resultater fra prosjektet foreligger.
Sak 4/2015: Ny fagredaktør for kultur og samfunn
Ny redaktør må velges etter Rossella Ragazzi som er valgt til 01.01.2016.
Sak 5/2015: Eventuelt
- Forskerne ved Tromsø Museum inviteres til kaffe og vafler 15. April kl. 10.00 i Rotunden for idédugnad
om Ottar-temaer. Marit Hauan sender e-post til forskerne om møtet.
- Sjekkliste for korrekturlesing. Elisabeth J. Nilsen lager en sjekkliste for siste korrekturlesing av Ottar.
Elisabeth J. Nilsen (ref).