Presentasjon

Comments

Transcription

Presentasjon
1
Erfaringar med NTNU sitt publiseringsfond
mars – august 2013
Den nasjonale Open Access-dagen, Bergen 26.09.2013
Randi Tyse Eriksen, NTNU Universitetsbiblioteket
2
Litt historikk
Oktober 2009
August 2010
UB var BMC-medlem til 2010
2010 - 2011
3
IPR-politikk ved NTNU (2010)
8. Åpenhet, publisering og konfidensialitet:
• NTNU vil gjennom publisering bestrebe seg på å sikre
samfunnet fri og åpen tilgang til universitetets resultater.
• NTNU vil beskytte og ivareta de vitenskapelige ansattes
lovfestede rett til selv å avgjøre når, og på hvilken måte, et
vitenskapelig verk skal offentliggjøres. Det kan avtales en
kortvarig utsettelse av publisering for å gi anledning til
rettighetssikring.
• NTNU vil legge til rette for at faglitterære verk skapt av
universitetets ansatte og studenter, etter forutgående
rettighetsklarering og sikring av mulige kommersialiserbare
resultater, kan gjøres åpent tilgjengelig via NTNUs elektroniske
arkiv og andre Open Access publiseringskanaler.
4
Åpen publisering ved NTNU
5
Publiseringsfondet ved NTNU
Vår 2012: Vi sjekka nasjonale og internasjonale fond
Retningslinjene er i hovedsak inspirert av UiA og UiT:
–
–
–
–
–
–
Korresponderande forfattar med NTNU-adresse
Tidsskrift på nivå 1 eller 2 i DBH og representert i DOAJ
Berre rein OA, ikkje hybrid publisering
Maks støtte, inklusive MVA
Grenseoppgang: Eksterne forskingsmiddel
CRIStin og DiVA
http://www.ntnu.no/documents/10599/22106249/publiseringsfond2013.pdf
6
Kort om prosessen
•
•
•
•
•
•
•
•
Mai 2012: Møte med Rektor - 1 million
Sommar 2012: Arbeid med retningslinjer og rutiner
September 2012: Møte med sentralt forskingsutvalg
Januar 2013: Møte med dekanar
Februar 2013: Retningslinjer ferdig
1. mars 2013: Brev frå Rektor – fondet operativt i 2 år
Mars – april 2013: Informasjon – norsk og engelsk
September? 2013: Møte med nye forskingsdekanar
7
«i alle kanalar – om alle kanalar»
8
Betalingsrutiner
Igjen: I hovedsak inspirert av erfaringar ved UiA og UiT
Der var det snakk om svært mange betalingsvariantar.
Vi er meir «stivbeinte», all refusjon av APC skjer til
instituttet, kvart tertial. MVA vert betalt ein gong i året.
Alle tilsagn vert lagde inn i eit internt rekneark.
Brev til søkaren opplyser om NOK; kopi til instituttet.
9
Mars – august 2013; søknadar
4,5
4
OA-snitt:
NOK 9 500
Hybrid-snitt: NOK 20 600
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Tilsagn
Avslag
mars
2
2
april
1
mai
1
juni
1
1
juli
2
august
4
1
10
Akkumulert forbruk pr 2.tertial
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
APC
MVA
Mars
18 498
4624
April
28942
7235
Mai
42353
10587
Juni
54269
13566
Juli
71854
15166
August
104551
21519
11
Det vi ikkje såg koma
• 1 søknad om støtte til oppstart av gratis OA-tidsskrift
• 1 søknad om støtte der gjesteredaktør er frå NTNU
• 1 søknad frå forlag som utgir OA-tidsskrift uten APC
12
Kven fekk ja; mars - august?
•
•
•
•
7 professorar
1 emeritus
2 stipendiatar
1 forskarlinjestudent
•
•
•
•
2 NT-fakultetet
2 IVT-fakultetet
3 SVT-fakultetet
4 DMF
13
Kven publiserte artiklane?
American Institute of
Physics
[1 på nivå 1]
Oxford University Press
[1 på nivå 1]
Public Library of
Science (PLoS)
[2 på nivå 1]
BioMed Central
[2 på nivå 1]
[2 på nivå 2]
MDPI
[2 på nivå 1]
Optical Society of
America
[1 på nivå 2]
14
Kva er erfaringane så langt?
Som ved UiT: «Slow starter»
Pluss
• Enkle rutiner
• Rask respons
• God spreiing
Minus
• Når vi alle?
• For smale?
(jfr ekstern
finansiering)
15
Ei anna historie…
16
Kontakt:
[email protected]

Similar documents