Cannabis og lungefunksjon – Dagfinn Haarr

Transcription

Cannabis og lungefunksjon – Dagfinn Haarr
Cannabis og lungefunksjon
et materiale fra (en litt spesiell) allmennpraksis
Dagfinn Haarr
(15/2200 års ruserfaring som fastlege)
Reserve for Øistein Kristensen
og det lar seg ikke gjøre
Ut av tåka 11. februar 2015
Det blir noen tabeller og tall
Jeg skal forsøke å peke på de vesentlige
tallene, fortvil ikke!
Dette innlegget skal
(i følge programmet)
handle om forskning
Min forsknings- og publiserings- CV:
•
•
•
•
2 vitenskapelige originalartikler i Legetidsskriftet
Allmennmedisinsk forskningspris
Allmennmedisinsk skribentpris
Blir brukt av Legetidsskriftet som fagfellevurderer
(referee)
• Faglig medarbeider i Legetidsskriftet
Cannabis og kols: Et lite
utforsket område
• Internasjonale studier spriker , men en helt ny skotsk
studie gir ganske gode svar, synes jeg
• Korttidseffekt av cannabis: Akutt tette luftveier,
langtidseffekt usikker
• Usikker hvilken effekt ensidig bruk av marihuana uten
nikotin gir
• I Norge: Stort sett alltid blandet med tobakk
• Vanskelig å få tak i egnet pasientmateriale, mange
«forurensningskilder», vanskelig å kartlegge eksposisjon
• Ofte ikke spirometer (lungefunksjonsmåler) til stede der
pasientene befinner seg
• Jeg har målt lungefunksjonen til 220 ruspasienter,
• Mange usikre variable
• Jeg har plukket ut 127 LAR-pasienter: Mer homogen
gruppe: Alle brukte sprøyte og alle brukte heroin
• Spirometri gjentagne ganger av alle (gj.sn 1,9
undersøkelser pr pasient), men gjort når de har vært
tilgjengelige.
• I behandlingen av data har jeg valgt den beste målingen
hos hver pasient
Mitt utgangspunkt: Mange
døde, og mange av lungeog hjertesykdom i ung alder
Totalt 22 døde under eller like etter avsluttet LARbehandling
• 10 av disse av kols/hjertesvikt/akutt hjertedød
• Samtlige av disse hadde tung cannabisanamnese
• 1 kvinne
• 9 menn
• Alder 42-60 år ved død
Helseundersøkelsen i NordTrøndelag (HUNT)kan være
nyttig
• De har (i tillegg til alt mulig annet) også målt
lungefunksjonen til deltakerne
• De har spurt dem om røyking
• De har laget en helt ny formel for å regne ut hva
som er «normale norske lunger»
Mennene var ganske kompliserte:
Exp(-9.091 + 2.004*HeightLn – 0.000163*Age*Age + 0.007237*Age)
Kvinnene var meget enklere:
Exp(-10.556 + 2,342*HeightLn – 0.0000685*Age*Age)
Dette innlegget baserer seg på
spirometrimålinger
Jeg har oversatt mine tall til
Nord-Trøndersk
• Dermed kan jeg sammenligne mine tall
med HUNT-tallene
• Hvordan klarer Sørlandske rus- cannabisog nikotinutsatte lunger seg i
konkurransen med vanlige folk i MidtNorge?
Tabeller og statistikk (mange
tall, men jeg skal peke på
hovedfunnene)
Fargekoder:
Rødt=Cannabisbrukere
Svart= Bare nikotinbrukere
Grønt= Røykende nordtrøndere
(HUNT)
Fordeling av pasientene
Antall totalt
Cannabisog nikotin
røykere
Bare nikotin
røykere
Menn
89
72
17
Kvinner
38
24
14
Totalt
127
96
31
En grovsortering: Antall pasienter som fyller
de gamle Gold-kriteriene
(=ganske sikre tegn på KOLS)
Tegn til
KOLS
Menn
cannabis
Menn
ikke
cannabis
Kvinner
Cannabis
Kvinner
Ikke
cannabis
23/72
(32%)
1/17
(6%)
6/24
(25%)
1/14
(7%)
Forklaring av begrepene i de
neste lysbildene:
• FVC: Hvor mange liter luft kan du presse
ut av lungene, uansett hvor lang tid det
tar? Regnes ut med formler basert på alder, kjønn og
høyde
• FEV1: Hvor mange liter luft får du ut i løpet
av det første sekundet? Regnes ut med formler
basert på alder, kjønn og høyde
• FEV1/FVC: Hvor stor andel av lufta slipper
ut første sekundet? Bør være mer enn 80% (0,8).
Gjennomsnittlig FEV1/FVC, alder
Hvor mye av den samlede luft får du ut på ett
sekund?
Cannabis+
Nikotin
Antall Fev1/Fvc
SAMLET. 71
MENN
SAMLET, 24
KVINNER
Antall
Bare
Niktoin
Fev1/Fvc
0,71
17
0,78
0,72
14
0,79
FEV1/FVC: Statistikk: T-test,
Menn
Antall
Gjennomsnitts
alder
Gj.snitt
FEV/FVC
Cannabis
+nikotin
72
Bare nikotin
P
13
42
43
0,71
0,78
0,02
FEV1/FVC Kvinner, T-test
Cannanbis
+nikotin
Bare nikotin
Antall
24
14
Gjennomsnitts
alder
42
41
0,72
0,79
Gj.snitt
FEV/FVC
P
0,05
FEV1 i prosent av det
forventede, Menn
Cannabis
+nikotin
Bare nikotin
Antall
72
13
Gjennomsnitts
alder
42
43
Gj.snitt FEV1
74
88
P
0,007
Kvinner, FEV1 i prosent av det
forventede
Cannanbis
+nikotin
Bare nikotin
Antall
24
14
Gjennomsnitts
alder
42
41
Gj.snitt FEV1
71
82
P
0,03
Altså:
• Det er signifikante (P< 0,05) forskjeller
mellom lungefunksjon hos både kvinner og
menn mellom cannabis/tobakk og bare
tobakksrøykere i denne ganske spesielle
gruppa av ruspasienter.
• Men hvorledes ligger nivået av
lungefunksjon an hvis vi sammenligner
med en normalbefolkning?
• Da ser vi på HUNT- data
Menn FEV1, sammenlignet med HUNT:
Alders
Grupper
LAR-menn
Cannabis
(cannabis
+ ikke cannabis)
LAR-menn
Ikke
Cannabis
HUNT
20 sigaretter
pr. dag
20-29 (9+4)
83%
92%
92%
30-39 (29+7)
80%
89%
88%
40-49 (31+5)
72%
94%
86%
50-59 (4+2)
57%
80%
79%
KVINNENE, FEV 1, sammenlignet med
HUNT
Alders
Grupper
LAR-kvinner
Cannabis
(cannabis
+ ikke cannabis)
LAR-kvinner
Ikke
Cannabis
HUNT
20 sigaretter
pr. dag
20-29 (4+6)
91%
91%
101%
30-39 (9+4)
84%
89%
85%
40-49 (11+3)
67%
80%
81%
50-59 (0+1)
-
82%
73%
Diskusjon
• Data er samlet inn usystematisk (men 1,9
målinger pr. pasient)
• Alle målingene er kvalitetssikret av to
personer (min kone og jeg)
• Eksponeringstall er grove
• Årsakene til de observerte forskjellene er
ikke klare, men det er nærliggende å
tillegge cannabisbruken en del av
forklaringen, fordi:
• Alle var sprøytebrukende heroinmisbrukere
• Gjennomsnittsalder er den samme for begge
grupper og begge kjønn
• Nikotinbruken er omfattende og lik hos samtlige
• Cannabis kommer derfor på toppen av omtrent
like stor nikotineksponering i begge grupper
• Dermed er et en viss kontroll på en del faktorer
som kan spille inn.
En del enkeltobservasjoner som
styrker antagelsen om at
cannabisbruk er involvert i
helseskaden:
1. Halvparten av de døde i denne pasientgruppa
har dødd av lidelser som også kan forbindes
med nikotin/cannabisrøyking.
2. De var unge da de døde.
3. Noen kols-tilfeller er blitt svært alvorlige i altfor
ung alder.
Tallenes tale (med forbehold):
Mennene (tilsvarende for kvinnene):
• 2/31 (6%) av ikke-cannabisrøykere fylte kriteriene for kols
• 29/96 (30%) av cannabisrøykere fylte kriteriene
• Sammenlignet med HUNT, 20 sigaretter daglig, er
gjennomsnittlig FEV1 hos samtlige cannabisrøykere dårligere,
mens tallene er nokså like hos «bare» nikotinrøykere hos
LAR-pasientene
• Forskjellene øker med økende alder, men en del unge
enkeltpasienter har svært dårlig lungefunksjon
• Samlet kan dette tyde på at cannabis på toppen av nikotin gir
ytterligere redusert lungefunksjon
• Hos enkeltindivider i skremmende ung alder
Et par andre momenter til
ettertanke
• Sprøytebruk og hyppige infeksjoner i lungene vil
ytterligere forverre lungefunksjonen
• Rusmiddelavhengige har ofte vært utsatt for overgrep og
mishanding
• Dette påfører organismen kronisk stress som gir kronisk
inflammasjon (jfr. Getz, Kirkengen og Ulvestad)
• Kols er en sykdom der inflammasjon (betennelse) har en
betydelig plass i utviklingen av sykdommen
Derfor:
• Det er god grunn til å jobbe aktivt på alle fronter for å
redde lungene (og hjertet og livet) til våre LAR-pasienter,
kanskje i enda større grad enn «vanlige» pasienter.
• Cannabis- og nikotinstopp er sannsynligvis det tiltaket
ved siden av selve substitusjonsbehandlingen som vil
bedre leveutsiktene mest hos denne pasientgruppa.
• Mine kols-pasienter har tatt dette budskapet inn over
seg, og det er mange av dem som både har kuttet
cannabis og nikotin, dessverre litt for sent for noen av
dem.
• De kjører rundt på elektrisk scooter og har svært
redusert lungefunksjon
• Men du verden så klare de er i toppen!
En helt ny studie fra skotsk
allmennpraksis støtter mine
funn:
• 500 deltakere
• Nøye kartlegging av nikotin- og cannabisbruk
• Cannabisrøykerne rapporterte om mer plager fra
luftveiene
• Tillegget av cannabis ga en økning av KOLS
med 0,3% pr. cannabisår sammenlignet med
nikotin
Et enkelt regneeksempel
• En frekk og ikke veldig gjennomtenkt
sammenligning mellom mine funn og det
skotske materialet:
• 50-åring: Røykt cannabis siden 15 års alder
= 35 cannabisår.
• 35 cannabisår x 0,3%= 10% dårligere
lungefunksjon enn «bare» nikotin.
• Mitt materiale viste 10% forskjell for 30-39 årige
menn, og 23 % forskjell hos 40-49 åringene
Konklusjon
• Det begynner å bli såpass gode data at vi
med vitenskapen i ryggen kan innestå for
påstanden:
Cannabis skader lungene mer enn tobakk
alene
Takk for
oppmerksomheten!
Hilsen reserven