Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht 2015 10.5 hp

Comments

Transcription

Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht 2015 10.5 hp
1
STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet Psykoterapeutisk fördjupning KBT, ht 2015 10.5 hp 1
2
Momentansvarig Gunilla Berglund, [email protected] Lärare Gunilla Berglund (GB), leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, docent Jan Bergström (JB) leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr Elizabeth Breitholtz, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, fil dr Jannes Grudin leg psykolog Rädda Barnen Stephan Hau (SH), professor Malin Levin, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi Maria Lindau (MLU) universitetslektor, med.dr, leg. psykolog Aina Lindgren (AL) leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare Erica Mattelin leg psykolog Rädda Barnen Ewa Mörtberg (EM), leg psykolog, leg psykoterapeut, docent Lotta Reuterskiöld (LR), leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr Ulrika Thulin (UT), leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr Lärandemål Kursen syftar till att studenterna ska lära sig diagnostisera ångeststörningar hos en klient med hjälp av den strukturerade intervjumanualen ADIS utföra en beteendeanalys av en klients problematik och formulera psykisk ohälsa utifrån ett KBT-­‐perspektiv på ett sätt som kan förmedlas till klienten utifrån beteendeanalysen samt med stöd i litteraturen planera påföljande behandling vid ångestproblematik behärska behandlingsmomenten exponering in-­‐vivo samt tillämpad avslappning så att de kan genomföras med en klient Samt gemensamt för PDT och KBT redogöra för innebörden i begreppen ”efficacy”, ”effectiveness”, ”evidens” samt för resultaten av relaterad psykoterapiforskning redogöra för centrala begrepp i processforskning samt kunna identifiera tillämpningar av sådan forskning Förkunskapskrav Godkänt på alla tidigare kurser på psykologprogrammet Inför kursen bör ni utifrån tidigare kurser uppdatera era kunskaper om ångeststörningar, DSM-­‐IV och beteendeanalys. Krav för godkänt Godkänt på samtliga examinerande moment dvs: Scid-­‐intervju Beteendeanalys Exponeringsbehandling vid specifik fobi Tillämpad avslappning Salstenta baserad på kurslitteratur och föreläsningar med minst betyget E (A-­‐F*) Det är obligatorisk närvaro på alla moment 2
3
För att få påbörja handledningsmomentet på termin 7 krävs: att samtliga examinationer är genomförda och godkända närvaro på genomgång av Mottagning och Journalsystem För att få fortsätta på termin 8 krävs att samtliga moment på kursen är godkända. Komplettering Ej godkända examinationer kompletteras genom ny examination. Innehåll Momentet innehåller en teoretisk och praktisk fördjupning av analys och behandling av ångeststörningar. Examination sker i form av praktiska övningar, skriftliga inlämningsuppgifter samt en salstenta. De respektive momenten presenteras utförligare av ansvarig lärare, se nedan: Beteendeanalys Se bilaga. Exponeringsbehandling vid specifik fobi Se bilaga. Tillämpad avslappning Se bilaga. Litteratur Förväntade förkunskaper American Psychiatric Association (APA). (1994). Mini-­‐D IV. Danderyd: Pilgrim Press. Kåver, A. (2006). KBT i utveckling. Natur och Kultur. Stockholm. Ramnerö, J., & Törneke, N. (2006). Beteendets ABC. En introduktion till behavioristisk psykoterapi. Lund: Studentlitteratur. Öst, L-­‐G. (red). (2006). Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: Natur & Kultur. Kurslitteratur Barlow, D. (Ed). (2004). ANXIETY and Its Disorders. Second Edition. New York: Guilford. Farmer, R.F. & Chapman, A.L. (2008). Behavioral Interventions in Cognitive Behavior Therapy. APA, Washington D.C. First, Michael B. Handbok för bruk av SCID-­‐I & SCID-­‐II. Danderyd: Pilgrim press, 1999 -­‐ [8], 240, [4] s. ISBN:91-­‐973050-­‐7-­‐3 (inb.) Öst, L-­‐G. Tillämpad avslappning. Manual. (Säljs vid introduktionen för 75:-­‐) Öst, L-­‐G. Manual för en-­‐sessionsbehandling. (Erhålles vid introduktionen). Artiklar tillkommer. 3
4
Referenslitteratur Carlbring, P., & Hanell, Å. (2011). Ingen panik: Fri från panik-­‐ och ångestattacker i 10 steg med KBT, 2:a utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur. Furmark, T., Holmström, A., Sparthan, E., Carlbring, P., & Andersson, G. (2013). Social fobi: effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Liber. O’Donahue, W., Fisher, J.E., & Hayes, S.C. (2003). Cognitive Behavior Therapy: Applying Empirically Supported Techniques in Your Practice. New Jersey: John Wiley & Sons. Eikeseth, S., & Svartdal, F. (Red.). (2007). Tillämpad beteendeanalys. Lund: Studentlitteratur. Kap 1-­‐9 (s 21-­‐263) samt kap 15 (s 405-­‐426). Ledley, D.R., Marx, B.P., & Heimberg, R.G. (2005). Att lyckas med kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Liber. Svirsky, L., & Thulin, U. (2006). Mer än blyg. Om social ängslighet hos barn och ungdomar. Stockholm: Cura. Wadström, O. (2002). Tvångssyndrom -­‐ orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv. Linköping: Psykologinsats förlag. Läsanvisningar Examineras på salstenta: Barlow, D. (Ed.). (2007). Anxiety and it’s disorders. New York: Guilford. Examineras på seminarier: SCID
Beteendeanalys
.
Öst: Tillämpad avslappning: köpes för 75 kr vid introduktionen
Öst Ensessionsbehandling (delas ut vid introduktionen)
Självvald KBT bok som examineras i fördragsform
4

Similar documents