Dooria Monteringsanvisning Ytterdörr.

Comments

Transcription

Dooria Monteringsanvisning Ytterdörr.
Leveransbestämmelser
Lagring på byggarbetsplats
Monteringsanvisning
Underhåll
Garantier
Leveransbestämmelser
Gör alltid en ankomstbesiktning av godset. Emballera av godset och kontrollera det för eventuella
skador även om emballaget är oskadat. Skadat emballage ska alltid sparas tills ärendet är avslutat.
Vid synlig skada på emballaget eller saknat gods skall det omgående anmälas till chaufför eller till
transportföretaget.
Se till att notering om synlig skada finns på fraktsedeln innan du kvitterar ut godset.
Är emballaget skadat men detta inte finns noterat på fraktsedeln och man sedan upptäcker att godset är
skadat utgår ingen ersättning.
Transportskada anmäls till köpstället.
Bifoga en bild på skadan. Glöm inte ange vad som är skadat: produkt, storlek, ytbehandling. Spara
emballaget för eventuell besiktning.
Anmälan ska ske inom 7 arbetsdagar från mottagande. Om inte anmälan inkommit inom dessa dagar
utgår ingen ersättning.
Transportskadade varor får inte monteras utan Doorias medgivande. Om montering är gjord utan
Doorias medgivande anses felet accepterat.
Lagring på byggarbetsplats
Dörren skall förvaras i torrt och väl ventilerat utrymme, stående eller liggande på väl avvägda underlag
minst 10 cm över golv och på sätt att utskjutande beslag ej skadar intill varande dörrar.
Dörren skall ej lagras utomhus. Dörren skall vara skyddad mot fukt, smuts och mekanisk påverkan.
Tillse att det inte bildas kondens i förpackningen.
Beslag och övrigt som levereras separat skall förvaras inomhus.
2
Monteringsanvisning
Förberedelser
Verktyg och material
Följande verktyg och material behövs för byte och montering av dörr:
••
••
••
••
••
••
Hammare
Såg
Skruvmejsel
Vattenpass (långt 1800 mm och ett kort)
Vinkelhake
Insexnyckel för justering av gångjärn
••
••
••
••
Penna
Drevremsa, (tätningsmaterial)
Diffussionstät elastisk mjukfog
2st träribbor (1,5 m) för mätning av
diagonalmått
För dörrar med förborrad karm utan monterad karmhylsa behövs karmhylsor och skruv. Skruv väljs
efter väggkonstruktion. Vid osäkerhet kontakta köpstället för råd.
Innehåll
Följande ingår som standard vid leverans av ytterdörrar från Dooria:
Dörrar med förmonterad
karmhylsa TEMA:
Dörrar med förborrad karm utan
monterad karmhylsa:
Monteringsinstruktion
Servicemanual
Monteringsinstruktion TEMA
Förmonterade karmhylsor TEMA (8st)
Skruv (8st)
Monteringsnyckel (1st)
Täckplugg (8st)
Monteringsinstruktion
Täckplugg (8st)
Om befintlig dörr finns:
OBS! Kontrollera den nya dörren så den inte är skadad innan ni tar
bort er gamla dörr. Montering av defekt vara innebär att Ni godkänt
varan.
Mät dörröppning och karmyttermått så måtten stämmer.
Lyft av dörrbladet och tag bort fodret på båda sidor om karmen.
Tag bort eventuell tätningsdrev.
Såga av spikar/skruvar. Lyft bort karmen och rensa rent.
Dörrbladet på den nya dörren tas lättast bort när dörren ligger ner.
Om dörren och karm är upprest, måste dörrbladet lyftas när dörren
skall öppnas.
Detta för att inte skada undersidan av dörrbladet.
3
Sidoljus & överljus
Har ni ett sidoljus till dörren, skall den monteras nu.
Placera sidoljuset på sidan och lägg en sträng av mineralull eller fogmassa längs sidoljusets sida.
Lägg dörrkarmen ovanpå sidoljuset och skruva fast. Tänk på att sidoljusen inte är förborrade. Borra hål
i sidoljusets långsida (som fästes i väggen) i de fall då man inte kommer åt att skruva från baksidan.
Dubbeldörr
Du behöver: skruvmejsel och en vinkelhake.
1. Vänd karmsidorna rätt och kontrollera gångjärnen på bägge sidor.
2. Börja med att sätta samman ovanstycket med sidorna. Dra i en skruv uppifrån och från sidan.
3. Applicera silikon mellan tröskel och karmsida. Skruva därefter karmsidorna och tröskel med 2
skruvar på vardera sidan.
4. Upprepa runt om och följ sedan anvisningarna för montering av dörren.
Montering
Obs!
Använd lämplig fuktspärr mellan tröskel och golv. T.ex. bitumen remsa eller tjärpapp.
Dreva om det behövs samt fuktspärra under tröskeln, med t ex tjärpapp. Sätt nya karmen på plats.
Väg in tröskeln med hjälp av vattenpass.
Dörrar med förmonteradkarmhylsa TEMA
Skruva ut de två översta karmhylsorna mot väggen.
Justera karmsidorna så de är parallella i dörröppningen och justera karmöverstycket i våg med hjälp av vattenpass.
4
X = fel funktion
Dörrar utanförmonteradkarmhylsa
Montera in karmhylsor i de förborrade hålen.
Om ej TEMA hylsor valts: Rikta in gångjärnssidan så den står lodrätt och kila fast provisoriskt
För att vara säker på att karmen är i 90° vinkel, kryssmäter du den. När båda diagonalmåtten är lika står
karmen rätt.
Dra i de övre och undre skruvarna på karmsidorna. Kontrollera med vattenpasset att karmen inte rubbats.
Sätt i de övriga kilarna ovanför skruvhålen och dra åt/släpp på skruvarna, följ efter med kilarna.
Loda karmens sidor mot väggsida och rumssida. Kontrollera med vattenpass och justera med hjälp av
karmhylsorna.
Karmen får ej vara vriden efter monteringen:
För att vara säker på att karmen är i 90° vinkel, kryssmäter du den.
När båda diagonalmåtten är likastår karmen rätt.
5
Fäst karmhylsorna med skruvar.
Häng på dörren och kontrollera att springan mellan dörr och
karm är jämn. Justera vid behov
med hjälp av gångjärnen.
Dreva från in och utsida med
mineralullsdrev (ej fogskum),
men packa ej så hårt att karmen
buktar ut.
Avsluta med en elastisk fog mot rumssidan för att göra karmen diffusionstät (ångtät). Lämna en
luftkanal på ca 17 mm mot utsidan.
Dreva mellan karm och vägg.
Efter drevningen monteras smyglister, smygbrädor och foder runt hela dörröppningen.
Efterjustering
Gångjärnen kan justeras både i höjdled och sidled. Vid sidledsjustering, lätta på gångjärnsinfästningeni karmen och justera med sidledsskruvarna.
Slutblecket är steglöst justerbart för att kunna justera dörrens stängningstryck eller om kolven inte går
in i slutblecket.
Justera slutblecket med en liten skruvmejsel med hjälp av justerskruvar ”A”.
6
Montering cylinder
Obs! Var uppmärksam på att en eller flera mellanlägg kan behövas för att få ut cylindern till rätt
avstånd.
Kontrollera att pilarna i låshuset pekar nedåt på bådasidorna innan du skruvar dit cylindrarna.
Följ sedan separat monteringsanvisning för cylinder.
Montering dropplåt
Montera dropplåt i tröskelns spår med sättlim (under tröskeln eller i framkant). I de fall då dropplåt
ejkan användas, tätas tröskeln i framkant så inte vatten kan tränga in under tröskeln.
Skärmtak
Obs! Om dörr monteras i liv med fasad, skall dörren skyddas av skärmtak enligt angivna mått eller
förändamålet lämpligt droppbleck. Minsta liv utan tak eller bleck är 120 mm.
7
Underhåll
För Dörrar med förmonterad karmhylsa TEMA, se servicemanual för vidare information om underhåll
och garantier.
Följande skall utföras två gånger per år med sex månaders mellanrum:
1. Kontrollera samtliga ytor på dörren om det finns synliga skador (inklusive sido-, under- och överkant). Om skada upptäcks skall den repareras på ett fackmannamässigt vis. Vid osäkerhet, kontakta närmaste färghandel för råd.
2. Kontrollera samtliga synliga delar på karm om det finns synliga skador. Om skada upptäcks skall
den repareras på ett fackmannamässigt vis. Vid osäkerhet, kontakta närmaste färghandel för råd.
3. Kontrollera tröskeln om det finns synliga skador på ytskiktet. Om skada upptäcks skall den repareras på ett fackmannamässigt vis. Vid osäkerhet, kontakta närmaste färghandel för råd.
4. Kontrollera eventuella skador på glas och glastätningar på dörrar med glasöppning(ar)
5. Kontrollera att springan mellan dörr och karm är lika stor runt hela dörren. Justera in dörren vid
behov med hjälp av de justerbara gångjärnen.
6. Kontrollera dörrens tätningslist om det finns synliga skador och att den sitter fast.
7. Kontrollera gångjärnens funktion och eventuellt lösa skruvar. Smörj vid behov med vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett.
8. Smörj lås och låscylinder med låsspray - inte olja eller fett.
9. Tvätta dörren med en mild såpa och skölj rent med vatten och vaxa dörren med flytande bilvax
utan slipmedel.
OBS! Om dörr eller karm skadats av yttre påverkan, skall den omedelbart repareras för att undvika
följdskador. Färgkoderna får du av din återförsäljare eller från broschyren.
Garantier
För information om garantier: www.dooria.net
2012-05
Anteckningar:
8
www.dooria.se

Similar documents