Karmtyp A/B & C för Branddörr EI60/A120

Transcription

Karmtyp A/B & C för Branddörr EI60/A120
815-9039-0-01
Robust Ståldörrar AB · 680 90 Nykroppa · 0590 187 00 · www.robust.se
Monteringsanvisning för eftermontagekarmar
September 2014, Utgåva 3
Karmtyp A/B & C karmhylsemontage.
Kontrollera leveransens innehåll:
1. Dörrblad och karm enligt följesedel.
2. Monteringssats innehållande karmisolering,
montagepåse och monteringsanvisning.
3. Vid karmtyp A tillkommer profiler för
väggomfattning. Se separat monteringsanvisning.
För monteringen behöver du:

Vattenpass

Drevning t.ex. stenull

Skruvdragare / Borrmaskin

Elastisk fogmassa

Borr diam. 8 mm

Insexnyckel 12 mm

Skruv och ev. plugg för montage i vägg

Insexnyckel 3 mm
Förslag på montageskruv
Betong
Innehåll i montagepåse


22 st plastlock diam. 15
2 st plastlock fyrkantiga till B-karm ovansida
karmsida
Tillverkarförsäkran
Om dörren är försedd med typgodkännandeskylt intygar Robust Ståldörrar AB att den
är tillverkad enligt detta godkännande och de
ritningar och övrig dokumentation som det
refererar till.
Håltegel,
lättbetong, Leca
Trä
Plåtregel
Stålbalk
Nylonplugg 8x80 Tex Arvid Nilsson,
Karmplugg R 8-80, 2516-08-080
Skruv Spax TFT 6x70, Arvid Nilsson, 774-06-070
Alt. Essve Indu-Prog betongskruv 7,5x65, 105267
Nylonplugg 8x120
Skruv Spax TFT 6x120, Arvid Nilsson, 774-06-120
Essve Indu-Prog Betongskruv 7,5x65, 105267
Essve Indu-Prog självborrande skruv 7x45, 105379
Nylonplugg 8x80 Tex Arvid Nilsson, Karmplugg R 8-80,
2516-08-080
TAPTITE MFT-TT 6x40
Montering
1. Kontrollera väggöppningen gentemot beställningen. Är dörren beställd med t ex beteckningen 9Mx21M skall öppningen vara 900 mm på bredden
och 2100 mm på höjden. Breddtolerans är +20 mm/0 mm.
Höjdtolerans för enkel-/pardörr är +10 mm/-0mm. Är väggöppningen bredare eller högre än angivna max-mått, måste öppningen minskas genom att
väggen byggs på med ett material som inte försämrar infästningens hållfasthet och bibehåller den brand- och ljudavskiljande funktionen.
OBS Väggarna måste vara byggda för att klara montage av dörrar. Är väggarna undermåliga försämras dörrarnas funktion.
2. Placera karmen mitt i öppningen och rikta
upp den genom att dra karmhylsorna mot vägg
med insexnyckeln.
Kontrollera att karmen sitter i lod och våg.
3. Borra diam.8 genom hålen i karmhylsorna. Börja
med den övre och nedre karmhylsan på
gångjärnssidan. För igenom eventuell plugg och dra
fast skruven. Kontrollera att karmen är i lod.
815-9039-0-01
4. Häng dörrbladet i karmen. Kontrollera dörrens
funktion och springorna mellan karm och dörrblad,
4 +/- 1 mm. Framkant på dörrblad och karmsida
ska följas åt, justera karmsidans position.
Borra och montera övre och nedre skruven på
låssidan och sedan mittenskruvarna. Drag inte
karmhylsorna för hårt för då minskas dagmått och
karmfalsmått. Kontrollera dörrens funktion och
springorna mellan karm och dörrblad. 4 +/- 1 mm.
5. Dreva mellan karm och vägg med obrännbart
material (ej nödvändigt vid karmtyp A men
underlättar montaget, se fig 6. Odrevad karm ger
Brandklass EI30. Drevad karm ger skyltad
brandklass).
Vid breda dörröppningar kan springan behöva en
täcklist av stål för full täckning. Vid ljudklassad dörr
skall karmen tätas runt om på minst en sida med
elastisk fogmassa för att uppfylla kraven på
ljudtäthet.
Dörrbladets position i sidled kan justeras något
med hjälp av karmhylsorna vid gångjärnen. I
höjdled kan dörrbladet justeras med
insexskruvarna i gångjärnen (1). Vi rekommenderar
en springbredd mellan överstycke och ovankant på
4 mm, se bild. Samtliga skruvar skall vila på
karmgångjärnens tappar.
6. Vid karmtyp A väggomfattande karm (2)
monteras denna i samband med drevningen
mellan karm (1) och vägg. Se separat
monteringsanvisning. Sidodelen skjuts in mellan
väggöppning och karm. Montera medföljande
plastlock över infästningshålen karmen.
7. Kontrollera att låsets kolvar går in fritt i urtaget. Justera dörrbladet i höjdled för bästa låsingrepp. Rak
regel ska vara centrerad i urtaget, hakregel ska få maximalt ingrepp i urtaget. Reglarna ska löpa fritt vid
full utlåsning. Slutblecket kan justeras med skruvmejsel eller liknande för att fixera dörrbladet.
Vid ljudklassade och brandgastäthetsklassade dörrar skall karmen tätas runtom minst på ena sidan med elastisk fogmassa
för att uppfylla kraven på täthet som ställs vid ljudreducerande dörrar.