Lenke til årsplan Berge barneskole ()

Comments

Transcription

Lenke til årsplan Berge barneskole ()
Årsplan 2016
Berge barneskole
Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om
enheten.
Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede
målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.
Årsplanen viser hvilke resultater som det arbeides for å
oppnå og hvordan enheten skal få til ønskede resultater.
Om enheten:
Berge barneskole:
Berge barneskole er den største barneskolen i kommunen med sine ca. 380 elever fordelt p 1. til 7.
trinn samt en egen klasse for elever fra andre land som trenger begynneropplæring i norsk språk og
kultur.
Det er totalt 54 ansatte; 40 lærere og 14 faglærere og assistenter. Skolen ligger midt i Alleen sentrum
og ligger vegg i vegg med den nye ungdomsskolen.
Skolen har en skolefritidsordning (SFO) som mange av elevene fra 1.- 4. klasse benytter.
Skolens satsingsområder er :
- Grunnleggende ferdigheter med hovedfokus på lesing.
- Vurdering for læring
- Læringsmiljø (klasseledelse og læringsledelse)
Fakta om enheten
Antall ansatte
Antall årsverk
Antall brukere
Budsjettramme i mill. kr (netto)
2014
54
32,4
364
25,7
2015
54
30,1
388
26,6
2016
27,1
Økonomi
I 2014 og 2015 hadde alle ansatte forholdsvis mye fokus på å bidra til å kunne få bedret standaren
både på inventar og undervisningsmateriell. Det var mye gammelt, nedslitt og dårlig inventar og
undervisningsmateriell. Alle ansatte var bevisst på å spare der det kunne spares. I tillegg brukte vi
lønnsmidler til å gjøre større inventarinnkjøp osv.
Vi lyktes med dette og fikk gjort nødvendig innkjøp, slik at for inneværende år 2016 vil det ikke være
behov for de store investeringene hverken på inventar eller på undervisningsmateriell.
Berge bs. får nytt undervisningsbygg. Det er pt usikkert hvor mye av nødvendig inventar og materiell vi
får dekket av "byggebudsjettet". I 2015 gjorde vi en del innkjøp av inventar og materiell som skal
brukes i nytt bygg.
For 2016 vil vi styrke bemanningen enda litt mer innenfor grunnleggende ferdigheter med fokus på
lesing - "Tidlig innsats for 1.-4. klasse". Dette er et av våre viktigste satsingsområder og vil prioriteres.
Vi vil øke kompetansen for ansatte gjennom deltakelse i prosjekt; " Språkløyper" arr. av Lesesenteret i
Stavanger.
Vi vil også styrke bemanningen noe innenfor "Kompetanse for mangfold". Dette innebærer bl.a økte
utgifter til kompetanseheving for ansatte i arbeidet med fremmedspråklige elever.
I tilegg vil vi styrke leseopplæringen i språkgruppene på mellomtrinnet.
Vi planlegger en personaltur til høsten. En tur som vil bli finansiert av både skolens midler og fra
egenbetaling.
Budsjettkontroll
Styringsindikator
Budsjettavvik Årsprognose
Prioriterte tiltak:
 Styrke arbeidet med Tidlig innsats
 Styrke arbeid med fremmedspråklige elever
Medarbeidere
Hva er fokus:Med arb har vist at følgende omr. skiller seg ut.
Resultat 2015
-0.3%
Mål 2016
0,0%
Medarbeidertilfredshet
Styringsindikator
Innhold i jobben
Resultat 2015
5,1
Mål 2016
5,0
Resultat 2015
2,9
Mål 2016
-
Resultat 2015
5,3
Mål 2016
-
Resultat 2015
4,6
Mål 2016
-
Resultat 2015
4,7
Mål 2016
5,0
Prioriterte tiltak:
 Fortsette å ha fokus på økt kompetanse for ansatte.
Styringsindikator
Fysiske arbeidsforhold
Prioriterte tiltak:
 Nytt undervisningsbygg
Styringsindikator
Samarbeid og trivsel med kollegene
Prioriterte tiltak:
 Planlegge og gjennomføre personaltur
 Mer adm. info. på mail - mindre på fellessamlingene
 Alle ansatte på laget møter til felles samarbeid 1 time per ike.
Styringsindikator
Faglig og personlig utvikling
Prioriterte tiltak:
 Lærerne deltar i prosjekt: "Kompetanse fo rmangfold"
 Lærerne deltar i leseprosjekt; "Språkløyper"
 To lærerere deltar på ASK-kurs
 Master i ledelse
Styringsindikator
Helhetsvurdering
Prioriterte tiltak:
 Ansatte skal ha best mulig materiell/utstyr for å gjøre jobben.
 Alle praktiserer "Tydelig klasseledelse" - 10 punkter
 Kompetanseheving for ansatte minoritetsspråklige barn.
 Medarbeidertilfredshet. Fast punkt i medarbeidersamtalen
 Kompetanseheving for ansatte i lesing.
Høyt nærvær
Styringsindikator
Sykefravær
Resultat 2015
3,8%
Mål 2016
4,0%
Prioriterte tiltak:
 Den ansatte opplever God, tett og jevnlig oppfølging av ledelsen.
 Den sykemeldte skal oppleve en god,gjennomførbar og vel gjennomtenkt oppfølgingsplan.
 Innkjøp av nye arbeidsstoler til ansatte
 Innstalere varmepumper på arbeidsrommene til lærerne
 Personaltur til høsten - alle ansatte
 Ledelsen praktiserer "24-timerspersperspektivet" - i relasjonen til medarbeiderne.
Tjenestekvalitet
Gode læringsresultater - Nasjonale prøver
Styringsindikator
Lesing 5.trinn
Resultat 2015
46,0
Mål 2016
50
Prioriterte tiltak:
 Etablere "Språkstasjoner" for fremmedspråklige elever.
 Viderutvikle "Tidlig innsats" - leseopplæring 1. til 2. klasse
 Deltakelse i "Språkløyper". Kompetanseheving for lærerne i lesing og skriving.
 Organiseres lærerne i småskoletrinn og mellomtrinn i arbeidet med Språkløyper.
 Elevene skal får tilbakemeldinger på kvaliteten på arbeidet.
 Prosjekt: Two teachers in a class
 Alle kontaktlærerne gjennomfører "Prosedyrer for oppfølging av kartlegging"
 Gjennomgang av elever på mestringsnivå 1 på NP
Styringsindikator
Regning 5. trinn
Prioriterte tiltak:
 Oppfølgingav tiltak som iverksettes ut fra kartleggingen
 Øve mer på oppgaver med "sammensatt" tekst.
Resultat 2015
48,0
Mål 2016
50
 Gjennomgang av elever på mestringsnivå 1 i spes.ped. møte.
Styringsindikator
Engelsk 5.trinn
Resultat 2015
46,0
Mål 2016
50
Prioriterte tiltak:
 Økt fokus på å lese og forstå tekster
 Veiledet lesing 1 gang i uka
 Nye høyfrekvente ord ei gang i uka
 Spes.ped team gjennomgå resultatene på NP med lærerne på trinnet.
Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver
Styringsindikator
Lesing 2. trinn
Resultat 2015
77 %
Mål 2016
82 %
Resultat 2015
75 %
Mål 2016
83 %
Prioriterte tiltak:
 Foresatte informeres om karleggingsprøve i lesing
 Legge resultatene inn i Vokal innen to uker etter at prøven er tatt.
 Oppfølgingsmøte gjennomføres med spes.ped. teamet/ledelsen
Styringsindikator
Lesing 3. trinn
Prioriterte tiltak:
 Foresatte informeres om karleggingsprøve i lesing
 Resultatene på kartleggingsprøven legges inn i VOKAL innen ei uke etter at prøven er tatt.
 Oppfølging av Nasjonale prøver innen våren 2016.
 kontaktlærerne har oppfølgingmøte med spes.ped teamet ca. 1-2 uker etter at prøven er tatt.
Styringsindikator
Regning 2. trinn
Resultat 2015
80 %
Mål 2016
82 %
Prioriterte tiltak:
 Foreldre informeres om kartleggingen i god tid før gjennomføring
 Resultatene på kartleggingsprøven legges inn i VOKAL innen ei uke etter at prøven er tatt.
 Oppfølging av Nasjonale prøver innen våren 2016.
Styringsindikator
Regning 3. trinn
Prioriterte tiltak:
Resultat 2015
82 %
Mål 2016
80 %
 Foresatte informeres om karleggingsprøve i lesing
 Resultatene på kartleggingsprøven legges inn i VOKAL innen ei uke etter at prøven er tatt.
 Oppfølging av Nasjonale prøver innen våren 2016.
Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen
Styringsindikator
Vurdering for læring
Resultat 2015
3,9
Mål 2016
4,0
Resultat 2015
1,2
Mål 2016
1,1
Prioriterte tiltak:
 Gir elevene relevante tilbakemeldinger mens de jobber.
 Alle elevene har læringsvenn
 Alle ansatte gjennomfører "God klasseledelse"rioriterte tiltak
Styringsindikator
Mobbing på skolen
Prioriterte tiltak:
 Utarbeide sosiogram på alle trinn
 Ledelsen gjennomfører årshjulet for "Elevenes psykososiale skolemiljø
 Alle ansatte bruker "Aviksskjema for uønsket atferd"
Høy trivsel og gode rammer for skolefritidsordninge - Brukerundersøkelse SFO
Styringsindikator
Fysisk miljø
Prioriterte tiltak:
 Disponere egne SFOrom
 Utarbeide kvalitetsplan SFO 2016-2021
 Synliggjøre SFO mer på skolens hjemmeside
 Bruke mob.skole mer vedr. info. til foreldrene
Redusere behovet for spesialundervisning
Resultat 2015
3,8
Mål 2016
-
Styringsindikator
Spesialundervisning
Prioriterte tiltak:
 Iverksatte felles rutiner for spesialundervisning
 Bruke Tiltaksplanen i sikker arbeidsflyt
Resultat 2015
8,8 %
Mål 2016
8,0 %