Kognitiivinen työnohjaajakoulutus

Transcription

Kognitiivinen työnohjaajakoulutus
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
Koulutuksen tavoitteet
Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset
valmiudet
 toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä
 työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittäjänä kognitiivista viitekehystä
ja kognitiivisen psykoterapian menetelmiä soveltaen
Koulutukseen hakemisen edellytyksenä on aiemmin suoritettu kognitiivinen
psykoterapeuttikoulutus.
Psykoterapeuttikoulutus
ja
vaativan
erityistason
psykoterapeuttikoulutus (kouluttajakoulutus) antavat pätevyyden hoitosuhdetyön ja
psykoterapiatyön työnohjaukseen. Kognitiivinen työnohjaajakoulutus laajentaa tätä
työnohjauksen tietotaitoa myös muille toiminta-alueille keskittyen työyhteisöjen, organisaation
ja johtamisen kysymyksiin. Koulutus vastaa yleisesti kilpailutuksissa edellytettyä
työnohjaajakoulutuksen laajuutta ja sisältöä.
Koulutuksen toteutustapa:





Kognitiivinen viitekehys työnohjaukseen on koulutuksen taustateoria.
Koulutus toteutetaan työn ohella opiskeltavana prosessinomaisena
monimuotokoulutuksena.
Koulutus perustuu konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen.
Koulutuksen työskentelyssä toteutetaan kokemuksellista ja reflektiivistä oppimista.
Koulutuksen aikana osallistujat saavat sekä teoreettisia että käytännön valmiuksia
työnohjaustehtävissä ja työyhteisöjen kehittäjänä toimimisessa.
Kognitiivisen työnohjauksen koulutusohjelma 2016-2018
Koulutuksen laajuus: 65 op
Työnohjaajakoulutuksen laajuus on 65 opintopistettä. Lähiopetus toteutuu Helsingissä.
Ensimmäiset lähiopetuspäivät ovat 29.9. – 30.9.2016 ja 24.11. – 25.11.2016
Koulutus muodostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä ja
pienryhmissä toteuttavista välitehtävistä, kokemuksellisista harjoitteista, työnohjaajana
toimimisesta ja opiskelijoiden saamasta pienryhmäohjauksesta. Koulutuksen aikaisessa
ryhmäprosessissa mukanaolo, sen havainnointi ja arviointi ovat keskeinen osa koko
koulutuskokonaisuutta.
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Erottajankatu 1-3 2.krs 00130 Helsinki Y-tunnus:2286276-0
+358503631213 toimisto: [email protected] toimitusjohtaja: [email protected]
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
Koulutusohjelma koostuu:
1)Teoria- ja menetelmäopetuksesta 20 op





lähiopetuspäivät Helsingissä 16 päivää, 90 tuntia
itsenäinen opiskelu; kirjallisuus, välitehtävät
oppimispäiväkirjatyöskentely
vertaisryhmätyöskentely, 60 tuntia
verkkopohjainen oppimisympäristö
2) Työnohjaajana toimiminen ja työnohjauksen saaminen omaan työnohjaustoimintaan 15 op


Opiskelija toimii työnohjaajana vähintään 80 tuntia (yksilö- ja ryhmätyönohjaus)
Opiskelija osallistuu koulutuksen aikana 50 tuntia ryhmämuotoiseen työnohjauksen ohjaukseen.
.
3) Opinnäytetyö 10 op

Opiskelija tekee koosteen omasta oppimisprosessista sisältäen syventävän osan jostakin
työnohjauksen ilmiöstä. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai vertaisryhmän kanssa.
4) Hyväksilukuna aiemmin suoritetusta kognitiivisesta psykoterapeuttikoulutuksesta 20 op
 Teoria-ja menetelmäkoulutus – vähintään 100 tuntia lähiopetusta
 Omaan työhön saatua työnohjausta vähintään 50 tuntia.
 Oma koulutuspsykoterapia vähintään 40 tuntia.
Koulutukseen hakeminen ja valinta:
Koulutukseen voivat hakea kognitiiviset psykoterapeutit, jotka ovat kiinnostuneita
työnohjauksesta ja haluavat lisätä ja kasvattaa omaa osaamistaan siinä. Koulutukseen valinta
toteutetaan hakemusten ja haastattelun perusteella. Valinnassa huomioidaan kokemus ja
kiinnostus työnohjaustyöstä sekä mahdollisuus työnohjaajan tehtäviin. Koulutukseen valitaan
korkeintaan 24 opiskelijaa.
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakija kuvaa omia tavoitteitaan ja
toiveitaan koulutuksen suhteen, työkokemustaan ja nykyisiä työtehtäviään. Kokemus
työnohjaajana toimimisesta katsotaan eduksi. Hakemukseen liitetään jäljennös
psykoterapeuttikoulutuksen todistuksesta. Hakuaika päättyy 30.4.2016.
Valintahaastattelut järjestetään toukokuun 2016 aikana.
Haastattelun hinta on 120 €/haastateltava.
Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy,
Kognitiivinen työnohjaajakoulutus, KL-instituutti, Erottajankatu 1-3, 2.krs, 00130 Helsinki
Lisätietoja antavat:
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:n toimitusjohtaja [email protected]
puh. 050 3631213 ja koulutuksen johtaja Kirsti Pirttijärvi [email protected],
puh. 040 5886805.
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Erottajankatu 1-3 2.krs 00130 Helsinki Y-tunnus:2286276-0
+358503631213 toimisto: [email protected] toimitusjohtaja: [email protected]
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
Koulutuksen kustannukset:
Lukukausimaksu on 750,00 € + 24 % alv (180,00 €). Lukukausimaksu laskutetaan viidessä
tasaerässä kunkin lukukauden alussa. Koko koulutusajalta yhteensä 3750,00€ +24 % alv
(900,00 €). Tämä hinta edellyttää vähintään 20 opiskelijaa. Koulutuksen järjestäjä pidättää
oikeuden hinnan muutoksiin, mikäli olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia koulutuksen
aikana.
Lukukausimaksu sisältää:
 seminaariopetuksen
 oppimisympäristön käytön
 itsenäisen työskentelyn ja vertaisryhmätyöskentelyn ohjeistuksen.
 opinnäytetöiden tarkastamisen
 verkko-oppimisympäristön
Lukukausimaksun lisäksi itse maksettaviksi kustannuksiksi tulevat:
 työnohjauksen työnohjaus pienryhmässä (4-6 osallistujaa)
 matkat, kirjallisuus, haastattelumaksu ym. kulut.
Koulutusohjelma:
Osa seminaareista on kaksi päiväisiä, osa yksipäiväisiä. Yksipäiväisten seminaarien yhteydessä
toisena päivänä on vertaisryhmätyöskentelyä. Koulutusohjelma tarkentuu oppimiskokemusten
mukaan.
1. Seminaari: Työnohjaus ja kognitiivinen viitekehys 29-30.9.2016
Tavoitteet: Ymmärtää työnohjauksen käsite ja sen määritykset.
Hahmottaa työnohjauksen kehittyminen ja työnohjauksen teoreettiset taustat
Jäsentää kognitiivista työotetta työnohjauksessa
Orientoitua koulutukseen, laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma
2. Seminaari: Työnohjaus, ammatillinen kehittyminen ja oppiminen 24.-25.11.2016
Tavoitteet: Tutustua työnohjaustutkimuksiin ja työnohjauksen vaikuttavuuteen
Selventää työnohjauksen, ammatillisen kehittymisen ja oppimisen suhdetta.
Ymmärtää aikuisen, yksilön ja ryhmän oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.
Hahmottaa työnohjaajan eri roolit, tehtävät.
3. Seminaari: Yksilötyönohjaus
Tavoitteet: Hahmottaa yksilötyönohjaus ja sen erityispiirteet.
Casetyönohjaus
Dialoginen vuorovaikutus ja tutkiva yhteistyö työnohjaussuhteessa
Yhteistyösuhteen katkokset
Videot, nauhat, taltioinnit, oman työn tutkiminen
Työnohjauksen aloittaminen, tavoitteiden asettaminen
4. Seminaari: Ryhmä- ja tiimi- ja työyhteisön työnohjaus
Työnohjausprosessin suunnittelu.
Työnohjauksen alkuarviointi, työnohjauksen edellytykset.
Tavoitteiden asettaminen, palautteen kerääminen,
Arvioinnin ja palautteen hyödyntäminen prosessin tukena.
Työnohjausprosessin vaiheet.
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Erottajankatu 1-3 2.krs 00130 Helsinki Y-tunnus:2286276-0
+358503631213 toimisto: [email protected] toimitusjohtaja: [email protected]
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
5. Seminaari: Ryhmän ja ryhmädynamiikan hyödyntäminen työnohjauksessa.
Ryhmän kehittymisen vaiheet, erilaiset ryhmämuodot.
Konfliktit ja niiden ilmeneminen työnohjauksessa.
Kognitiiviset ja toiminnalliset menetelmät ryhmässä
6. Seminaari: Organisaatiot
Organisaatiokulttuurit, organisaatioteoriat.
Työyhteisöt ja organisaatiot työnohjaajan toimintaympäristönä
Työnohjaus erilaisissa organisaatioissa; julkinen, yksityinen, kolmas sektori.
Sisäinen työnohjaus
7.Seminaari: Työyhteisön kehittäminen
Kehittävä työnohjaus.
Muutos työelämässä, muutokseen sopeutuminen.
Työelämän erityiskysymyksiä: jaksaminen, työuupumus, monikulttuuriset
työyhteisöt, digitalisoituminen.
8.Seminaari: Johdon ja asiantuntijoiden työnohjaus
Johtamis- ja esimiestaidot, valmentava johtaminen.
Kognitiivisen työnohjauksen menetelmät johtamisen ohjauksessa.
Asiantuntijaorganisaation työnohjaus
Coaching, mentorointi, sparraus, perehdyttäminen, koulutus.
9.Seminaari: Työnohjaus ammattina
Työnohjaajayrittäjä: kilpailutukset, työnohjaussopimukset, tuotteistaminen,
markkinointi, eettiset kysymykset.
Työsuojelu ja työturvallisuuslaki työnohjaajan tukena.
Työnohjaajan oma jaksaminen ja hyvinvointi.
Oman kehittymisprosessin reflektointi.
10. Seminaari: Päätösseminaari
Opinnäytetöiden esittäminen ja yhteinen läpikäyminen.
Kognitiivinen viitekehys työnohjauksessa ja taustateoriana, oman käyttöteorian
reflektointi.
Opetusmuodot: Seminaariopetus,
kokemukselliset ja reflektiiviset harjoitteet.
Koulutuspäivissä läpäisyperiaatteella opitaan toiminnallisten menetelmien käyttöä (eri
ryhmänohjausmuotoja, ryhmän eri vaiheisiin sopivia harjoitteita). Lisäksi koulutusryhmä toimii
oppimismateriaalina, jonka ryhmäilmiöitä yhdessä havainnoidaan ja tutkitaan.
Koulutuspäivissä syvennetään ja harjoitellaan reflektio- ja mindfulnesstaitoja mm.
oppimispäiväkirjaa hyväksikäyttäen.
Vertaisryhmätyöskentely
Oppimisprosessia tukee opiskeleminen oman vertaisryhmän kanssa. Vertaisryhmätyöskentely
pitää sisällään opiskelun ja oppimiskokemusten reflektointia ja ryhmätyönohjauksen
harjoittelua ja vertaistyönohjausta. Vertaisryhmätyöskentely tapahtuu myös prosessina koko
koulutusjakson ajan.
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Erottajankatu 1-3 2.krs 00130 Helsinki Y-tunnus:2286276-0
+358503631213 toimisto: [email protected] toimitusjohtaja: [email protected]
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy
Koulutuksen johtajina toimivat työnohjaajat, kognitiiviset psykoterapeutit Kirsti Pirttijärvi ja
Anna
Hurskainen.
Koulutuksen
muuhun
kouluttajakaartiin
kuuluu
kokeneita
työyhteisötyönohjaajia ja työyhteisöjen kanssa toimivia kognitiivisen psykoterapian soveltajia.
Koulutuksen johtoryhmän muodostavat pääkouluttajat ja työnohjausryhmien työnohjaajat.
Johtoryhmän tehtävänä on arvioida koulutuksen sisältöjä ja toteutumista sekä opiskelijoiden
edistymistä. Koulutussuunnitelmaa tarkennetaan oppimiskokemusten mukaan. Lisäksi
koulutuksella on eettinen toimikunta.
Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Erottajankatu 1-3 2.krs 00130 Helsinki Y-tunnus:2286276-0
+358503631213 toimisto: [email protected] toimitusjohtaja: [email protected]