Klicka här för att ta del av presentationen

Comments

Transcription

Klicka här för att ta del av presentationen
Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling
Upphandlingsdagarna 2016
Anders Nilsson och Åsa Nyqvist
Hur går en upphandling till?
Planering/upphandling
Underrättelse
om tilldelningsbeslut
Avtalsperiod
Uppföljning
Utvärdering av anbud
Leverantörskvalificering
Beslut om
upphandling
Uteslutning
Tidsfrist
Behovsanalys
Förfrågningsunderlag
Annons Anbudsöppning
Avtalsspärr
Prövning av anbud
Kontraktsskrivning
Sekretess
Planering/upphandling
Planering/upphandling
Prövning
Prövning av
av anbud
anbud
19 kap. 1 § och 3 § OSL
31 kap. 16 § OSL
Beslut om
upphandling
Anbudsansökan/anbud
Uppföljning
Sekretessprövning/
skadebedömning
Avtalsperiod
Avtalsperiod
Utvärdering av anbud
Leverantörskvalificering
Uteslutning
Tidsfrist
Behovsanalys
Förfrågningsunderlag
Annons Anbudsöppning
Avtalsspärr
Avtalsspärr
Underrättelse
om tilldelningsbeslut
Absolut sekretess
Kontraktsskrivning
Sekretessprövning/
skadebedömning
1919
kap.
kap.
1§
och
och
33
§§
OSL
OSL
Ingen
sekretess
19 kap. 1 § och 3 § OSL
31 kap. 16 § OSL
Tilldelningsbeslut
Avtalsvillkor
2 / 5 år
Upphandlingssekretess/anbudssekretess – absolut sekretess
 Vid offentlig upphandling omfattas samtliga uppgifter i ansökningar och
anbud av absolut sekretess
 Någon skadebedömning behövs inte
 Mycket långtgående sekretess
 Den absoluta sekretessen upphör när upphandlingen avslutats
− när tilldelningsbeslut fattats
− när beslut om avbrytande fattats
 OBS! Interna rutiner
Praktisk hantering
Anbudsgivare 1 har tilldelats kontraktet
Anbudsgivare 2 begär att få ta del av samtliga anbud
och övriga handlingar i upphandlingen
Begäran att få ta del av allmän handling
Begäran att få
ta del av allmän
handling
Skyndsamhetskrav
Förbered
sekretessprövningen
redan innan begäran
kommit!
Vad säger förfrågningsunderlaget om sekretess?
 Bör förfrågningsunderlaget säga något om sekretess?
− Absolut sekretess
− Efter tilldelningsbeslut eller beslut om avbrytande  utgångspunkten
är offentlighet
− Preciserad begäran om sekretess
− Myndigheten och ytterst domstol beslutar om sekretess
Vad säger anbudsgivarna i anbuden om sekretess?
Anbudsgivarnas sekretessbegäran har betydelse
Myndigheten måste alltid göra en egen sekretessprövning
Sekretessprövningen
• Det finns inga genvägar!
• Kontakta anbudsgivarna!
Anbudsgivarna begär kontakt
 Rätten till skydd för affärshemligheter (dom från EU-domstolen, C-450-06)
− Med beaktande av de extremt svåra skador som kan uppstå genom
ett rättsstridigt utlämnande av viss information till en konkurrent, ska
nämnda organ innan det lämnar ut information till en part i förfarandet
ge den berörda ekonomiska aktören möjlighet att göra gällande att det
rör sig om konfidentiell information eller affärshemligheter.
Hur går maskningen till?
Maska med
svart
Maska inte hela
dokumentet
Vad för typ av
dokument som
maskats måste
framgå
Sekretessbeslut i två steg
”Beslut” – steg 1
Ni har, om ni så önskar, rätt att begära
att Myndigheten fattar ett formellt beslut
avseende er begäran. Ett sådant beslut
krävs för att ett överklagande ska kunna
ske.
Formellt beslut – steg 2
Formellt beslut
Var noga med beslutet!
Motverkar ett
överklagande
Hänvisa till
anbudsgivarens
begäran om sekretess!
Beslutet håller i
domstol vid ett
överklagande
Motivera beslutet!
Minimerar risken för
att myndigheten
anses ha gjort en
vårdslös
sekretessprövning
Beskriv vilka uppgifter
som sekretessbelagts
utan att röja
uppgifterna!
Konsekvenser av felaktigt agerande
 JO-anmälan
 Brott mot tystnadsplikt för den enskilde
 Skadeståndsansvar för myndigheten
− Felaktig sekretessprövning?
− Myndigheten agerat vårdslöst?
− Har den enskilde lidit skada?
Exempel på uppgifter som har sekretessbelagts i praxis
 Priser och ersättningar
 Referensuppdrag
 Rabattsatser
 Samarbetspartners
 Verksamhet- och strategibeskrivningar
 Uppstartsplan
 Prisstrategier
 Metoder och arbetssätt
 Trafikupplägg
 Teknisk data/beskrivningar
 Kundförteckningar
 Namn på nyckelpersoner
Vill du veta mer?
Advokatfirman Lindahl
Anders Nilsson
Åsa Nyqvist
Advokat
Advokat
[email protected]
[email protected]
031-799 10 12
031-799 10 68