Hankinta-asiamiehen seminaariesitys

Comments

Transcription

Hankinta-asiamiehen seminaariesitys
[Maa muuttuu ja hankintalaki uudistuu]
Maakunnallinen julkisten hankintojen seminaari 31.3.2016
Antti Neimala / Suomen Yrittäjät
Sanna-Mari Hynninen / Keski-Suomen Yrittäjät
Jorma Nokkala / Nokka Yhtiöt Oy
Perttu Hietanen / Vitreo Oy
Maarit Heikkinen / yrittäjä, valtuutettu, …
[Yrittäjät ja yhteistyö –paneeli]
Hyviä kokemuksia toteutetuista
hankinnoista
Selkeä hinnoittelumalli
Hyvä sisältö- tai tuotekuvaus
Sähköinen tarjousjärjestelmä
Hinnanmuutosperuste selkä ja oikeudenmukainen
Mistä tekijöistä on
hyvä tarjouspyyntö
tehty?
Tarjouspyynnön
valmistelu?
Markkinakartoitus
Tekninen vuoropuhelu
Innovaatioiden huomioiminen
Avoin vuorovaikutus valmisteluvaiheessa
Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö
Jyväskylän kaupunki
Konsernihallinto, Laki- ja kilpailuttamispalvelut
Palautteet hyvistä tarjouspyynnöistä
• Hyvää palautetta on tullut ainakin siitä, että on käyty vuoropuhelua
yritysten kanssa yrityksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista ja
hankinnan kohteen kriteereistä. Esim. teknisin vuoropuheluin tai
neuvottelumenettelyä käyttäen.
• Yrittäjät kokevat, että pääsevät vaikuttamaan tarjouspyynnön
sisältöön ja me vastaavasti saamme lisätietoa siitä mihin markkina
pystyy vastaamaan.
Jyväskylän kaupunki
Konsernihallinto, Laki- ja kilpailuttamispalvelut
Palautteet hyvistä tarjouspyynnöistä
Pehmopapereiden kilpailutus
Tarjoaja 1:
Mielestäni tekemänne tarjouspyynnöstä löytyi monia positiivisia asioita:
 ehdottomat ympäristövaatimukset
 tässä määriteltiin hyvin, millaista tuotetta haetaan
 soveltuvuuslomakkeessa pyydettiin vastaamaan rasti ruutuun –
yksiselitteisesti
 soveltuvuuslomakkeessa riitti vahvistus esim. tavarantoimittaja on
rekisteröitynyt kaupparekisteriin, liitteet pyydettäessä – vältyttiin
turhalta papereiden postittamiselta
 toimipisteluettelo selkeä
Jyväskylän kaupunki
Konsernihallinto, Laki- ja kilpailuttamispalvelut
Palautteet hyvistä tarjouspyynnöistä
Rautakauppatuotteiden kilpailutus
Tarjoaja 1:
• Valmistelussa positiivista oli teidän yhteydenottonne ja
tiedustelunne mielenkiinnosta osallistua vuoropuheluun.
Mahdollisuus vaikuttaa kaavaillussa nimikkeistössä oleviin
epäkohtiin.
• Tarjouspyynnön jättämiselle annettiin riittävästi aikaa ja
valmisteluvaihe kokonaisuudessaan vuoropuhelusta lähtien oli
vähintäänkin riittävä. Tarjouspyynnön asiakirjat olivat riittävän
selkeät jos annettuihin ohjeisiin perehtyi riittävän huolellisesti.
Kokonaistaloudellisuus
(hinta-laatu –suhde)
vai
pelkkä hinta
valintakriteerinä?
Löytyykö
luotettavia
laatutekijöiden
mittareita?
Jos muissa kuin tavarahankinnoissa
käytetään kriteerinä ainoastaan halvinta
hintaa, on perusteltava tällainen päätös
erikseen.
Vertailuperusteiden on liityttävä
hankinnan kohteeseen, ne eivät saa
antaa rajoittamatonta
valinnanvapautta, niiden on oltava
syrjimättömiä ja niiden on varmistettava
todellisen kilpailun mahdollisuus
Elinkaarikustannusten
huomioiminen hankinnoissa?
Esim.
Hankintayksikölle aiheutuvat kustannukset
Loppukäyttäjällä aiheutuvat kustannukset
Käyttökustannukset
Huoltokustannukset
Kierrätys- ja jätevaiheen kustannukset
Tarjoaminen
yhteenliittymänä
tai verkostona?
• Hankintalain mahdollistama
tarjoajien vapaamuotoinen
yhteenliittymä
• Osallistumishakemus/tarjous
tehdään kaikkien nimissä
• Tarjoukseen vaaditut
selvitykset kaikkien mukana
olevien yritysten osalta
Miten laadun
toteutumista
pitäisi seurata?
Miten muuten
yhteistyötä ja kumppanuutta
voitaisiin kehittää
hankintayksikön ja yritysten välillä ?
Miten toteuttaisitte
innovatiivisia hankintoja?
Miten kehittäisit
hankintayksikön tai tarjoajan osaamista
kilpailutukseen liittyen?
Totta vai Tarua
Julkisten hankintojen ilmoitusten
kokonaismäärä v. 2014 oli 9 000 eli
35 ilmoitusta/työpäivä
Tarua:
Ilmoitusten kokonaismäärä oli yli 18 000 eli yli
70 ilmoitusta/työpäivä
Totta vai Tarua
Julkisten hankintojen
rakennusurakoiden tarjouspyyntöjen
kokonaismäärä v. 2014 oli noin 3400
kpl ja kokonaisarvo 7,6 mrd€
Totta!
Totta vai Tarua
Nykyisen hankintalain mukaan pitää
aina valita hinnaltaan halvin
palvelu/tuote, jos valintakriteerinä
ei ole kokonaistaloudellisuus
Tarua:
Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden
hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön
on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä
tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä
Totta vai Tarua
V.2015 markkinaoikeus teki 561
ratkaisua ja markkinaoikeuteen
vireille tuli 524 asiaa, joista 5 KeskiSuomesta
Totta!
Totta vai Tarua
Vuorovaikutusta kuntien ja yritysten
välillä tulee välttää hankintojen
valmistelun yhteydessä
Tarua:
Tekninen vuoropuhelu ja markkinaviestintä sallittua
Hankinta-asiamies tukee teitä…
Yritykset
Yhteiset
Hankinta-yksiköt
Markkinoinnin tuki
Koulutukset
Tarjouspyynnön
laatimisen tuki
Tarjouksien
laadinta
Verkostoituminen
Innovatiiviset
hankinnat
Verkostoituminen
ja yhteenliittymät
22
Tekninen
vuoropuhelu
Hankintastrategiatyön
tukeminen
Hankintaillat
Tiedottaminen
Kilpailutuksista
tiedottaminen
Tervetuloa mukaan:
Äänekosken hankintailta 13.4
Keuruun hankintailta 20.4
Hankasalmen hankintailta 25.4
Jyväskylän hankintailta 31.5
Hankinta-asiamies palveluksessanne
Veli Puttonen
Keski-Suomen Yrittäjät
Lutakonaukio 7 (Innova 2)
40100 Jyväskylä
P. 0500 646 793
[email protected]
Tervetuloa tapaamaan ja
keskustelemaan julkisista
hankinnoista!
KIITOS!
[Kiitos]