Les mer om overflatebehandling og lakkering på metall.

Comments

Transcription

Les mer om overflatebehandling og lakkering på metall.
Overflatebehandling og lakkering
på metall kan skade helsa
Arbeidstilsynet
Faktaark
Du som arbeider med overflatebehandling og lakkering,
kan bli eksponert for isocyanater, løsemidler, epoxy,
nanomaterialer og støv. Det er dokumentert at slike
stoffer kan føre til luftveislidelser som astma og
bronkitt, hudeksem, kreft, og løsemiddelskader.
Kjemikaliene som brukes kan gi alvorlige og varige skader
på luftveier, hud, hjerne, nerver, lever og nyrer.
Tidlige symptomer kan være blant annet kontakteksem,
allergi, betennelse i luftveier, overfølsomhet, hodepine,
svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast.
Astma, kols og luftveisplager kan utvikles som følge av
eksponering for støv, gasser og damp over tid. Noen
kjemikalier er kreftfremkallende, og noen kan påvirke
forplantningsevnen.
Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere arbeidet
Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av
kjemikalier og andre forurensninger i arbeidsatmosfæren.
Arbeidsgiver skal dessuten vurdere risikoen som bruk av
kjemikalier kan utgjøre for arbeidstakernes helse og
sikkerhet.
Krav om opplæring og informasjon
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og
verneombudet får opplæring om:
 resultatet av risikovurderingen
 hvordan bruke helsefarlige kjemikalier uten fare for å bli
syk eller skadet og hvordan kjemikalier skal oppbevares
 arbeidsprosesser og riktig bruk av arbeidsutstyr
 vernetiltak som er nødvendige for å utføre arbeidet
sikkert
Hvilke tiltak må arbeidsgiver gjennomføre?
Arbeidsgiver skal sørge for:
 å erstatte skadelige kjemikalier med mindre skadelige
hvis mulig
 hensiktsmessig ventilasjon
 at overflatebehandling og lakkering utføres i lukkede og
avgrensede arbeidsområder
Arbeidstilsynets svartjeneste: 73 19 97 00
 riktig bruk av personlig verneutstyr dersom annen
beskyttelse ikke er mulig
 nødvendig førstehjelpsutstyr
Bedriftshelsetjeneste
Alle verksteder skal være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Oppgaven til BHT er å hjelpe arbeidsgiver og ansatte med å overvåke arbeidstakernes helse og
arbeidsmiljø, og komme med forslag til forbedringer. De
kan også hjelpe til med å vurdere om risikoen for helseskader ved bruk av kjemikaliene er så stor at det er krav
om helsekontroll.
Hva må du vite om de kjemikaliene du bruker?
Sikkerhetsdatablad skal følge med alle farlige kjemikalier
dere kjøper inn til yrkesmessig bruk. De skal inneholde
opplysninger om helsefare og relevante beskyttelsestiltak
– inkludert personlig verneutstyr. Der finner du også
informasjon om hvordan du skal oppbevare og håndtere
kjemikaliet på en trygg måte og om førstehjelp.
Sikkerhetsdatabladet skal være skrevet på norsk og være
lett tilgjengelig i verkstedet.
Ventilasjon
Alle verksteder skal ha mekanisk allmennventilasjon med
lufttilførsel og avtrekk, og prosesstilpasset avsug.
Nødvendig luftmengde avhenger av type og mengde
kjemikalier dere bruker og oppgavene som utføres.
Løsningene blir mest effektive når luften trekkes ut der
konsentrasjonen av forurensningen er høy, og ren luft
tilføres i oppholdssonen.
Punktavsug skal brukes ved alle forurensende prosesser,
som sveising, sliping, delevask og eksosutslipp. Punktavsug
må tett inn på kilden for å virke effektivt, og bør så langt
mulig integreres i verktøy som brukes.
Riktig bruk av punktavsug krever opplæring. Både
ventilasjon og punktavsug trenger regelmessig renhold og
vedlikehold.
www.arbeidstilsynet.no
Blanding av lakk, tilsetting av herder/tynner og rengjøring av
arbeidsutstyr er operasjoner hvor det lett oppstår helsefarlige gasser. Mange lakkprodukter er også brannfarlige og
det kan dannes eksplosjonsfarlige blandinger med luft
under arbeid med dem. Derfor er det viktig at slikt arbeid
foregår i eget rom med god ventilasjon.
Sprøytelakkering skal foregå adskilt fra lokalet for øvrig, og
bør være innrettet slik at det ikke er mulig å sprøyte uten at
ventilasjonen er koblet til.
Bruk av personlig verneutstyr
Der andre tiltak ikke er tilstrekkelig, skal du bruke
hensiktsmessig personlig verneutstyr. Arbeidsgiver skal
stille nødvendig og egnet personlig verneutstyr til rådighet
for arbeidstakerne og skal følge opp at de bruker det.
Ansatte har plikt til å bruke tildelt personlig verneutstyr.
(High-Efficiency Particulate Air filter).
 Hel- eller halvmaske med brunt filter beskytter mot
løsemiddeldamp
 Filteret i filtermasker mister effekt over tid. Skriv datoen
på filteret når du tar det i bruk og skift det ut med faste
mellomrom. Et filter som skal beskytte mot gass og
damp brytes ned av luftfuktighet over tid. Du skal derfor
aldri bruke filter lenger enn 60 dager etter at
forseglingen ble brutt.
 Vær nøye på å bruke rett type hansker, bytt hansker
ofte og vær sikker på at de er tette. Pass på at
hanskene er egnet for den type kjemikalier du jobber
med. Kjemikaliehansker skal være godkjent i henhold til
den europeiske standarden EN 374. Dette gjelder også
engangshansker. Emballasjen skal være påført både
CE-merke og «EN 374». Det skal finnes informasjon om
valg av hansker i sikkerhetsdatabladet.
Når du sliper, lakkerer, blander lakk eller gjør rent utstyr,
kan det være nødvendig med personlig verneutstyr som
åndedrettsvern og hudbeskyttelse.
 Jobber du med nanopartikler, anbefales dobbelt sett med
engangshansker, hvor de innerste hanskene er lange
nitrilhansker. De ytterste hanskene velges ut ifra kjemisk
løsemiddel. All hud bør være tildekket.
For at et åndedrettsvern skal beskytte, må du bruke den
typen og det filteret som er konstruert for å beskytte mot de
kjemikaliene og forurensingene som finnes i
arbeidsatmosfæren.
 Ved fare for sprut og støv: beskytt øynene dine med
vernebriller.
 Bruk friskluftsmaske (luftforsynt åndedrettsvern) når du
sprøytelakkerer. Hvis du bruker produkter med
isocyanater skal du alltid bruke friskluftsmaske. Du bør
også bruke friskluftsmaske hvis du bruker produkter
som inneholder nanopartikler. Luften som tilføres
masken skal være ren og tørr uten variasjoner i
kvaliteten. Arbeidsgiver skal sørge for rutiner som sikrer
regelmessig kontroll av pusteluften.
 Støvmaske må brukes ved alle typer sliping. P-2 filter
beskytter vanligvis godt nok mot slipestøv, men dersom
det er mistanke om at støvet inneholder nanopartikler,
bruk minimum P-3 filter eller maske med HEPA-filter
Førstehjelpsutstyr
 Førstehjelpsskrin og utstyr til øyeskylling er en selvfølge.
I tillegg må dere vurdere om det for eksempel er
nødvendig med nøddusj i forbindelse med mulig
kjemikaliesprut eller brann i arbeidstøy.
Mer informasjon?
På www.arbeidstilsynet.no finner du mer informasjon om
blant annet.
 de regelverkskrav som gjelder når du jobber med
kjemikalier
 veiledning om farene ved bruk av kjemikalier
 hva du må gjøre for å beskytte deg
2604-16
Arbeidstilsynets svartjeneste: 73 19 97 00
www.arbeidstilsynet.no