BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

Transcription

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR
BRUK AV PERSONLIG
VERNEUTSTYR
HMS
Dok. ansvarlig:
Dok. godkjenner:
Gyldig fra:
Distribusjon:
Einar Magnus Dahl
Arild Myrvang
2014-09-01
Åpen
Side 1 av 5
SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG VERNEUTSTYR
(PVU)
1.1
Generelt
Arbeidsgiver stiller hensiktsmessig PVU til arbeidstakerens rådighet. PVU som er
nevnt nedenfor kommer inn under definisjonen i Forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning. kap 15, og skal være merket med det internasjonale merket –CE.
Alle har plikt til å følge HNØs krav og bruke nødvendig verneutstyr,
Ved forhold som arbeidstaker definerer som risikofylt og som ikke er
ivaretatt av andre instrukser og retningslinjer skal det gjennomføres en
sikker jobb analyse (SJA) og nødvendig verneutstyr brukes dersom
forholdene tilsier det. SJA må dokumenteres.
Arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre
arbeidstakere skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under
planlegging og utførelse av arbeidet,
Spesielle instrukser vil utdype bruk av PVU ved spesielle arbeider.
Ved besøk, befaringer (Safety Walks) og arbeider utført på anleggsplasser
og steder hvor flere firmaer arbeider samtidig, skal ansatte i HNØ følge de
anvisninger og pålegg som byggherrens koordinator og hoved entreprenør
ha satt opp (Se byggherreforskriften).
Som minimum skal ansatte i HNØ bruke flammehemmende vernejakke
eller trøye med logo. Dersom jakken eller trøyen ikke tilfredsstiller kravene
til synbarhet, må varselvest benyttes.
I tillegg skal annet nødvendig verneutstyr benyttes
1.1.1
Særskilte forhold
Ved opphold og all aktivitet i høyspennings rom i følgende transformatorstasjoner skal
godkjent vernetøy (bukse og jakke eller hel kjeledress), og hjelm med visir brukes:
Torsholt
Såner
1.2
Arbeidstilsynets Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen (ID-kort)
Alle ansatte og virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser,
både norske og utenlandske, skal bære Arbeidstilsynets ID-kort. Hensikten er å
identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for.
1.3
Personlig verneutstyr (PVU)
1.3.1
Hjelm
Hjelm og hodevern skal være godkjent og merket i henhold til EN 379, samt
merket for bruk i elektriske anlegg (1000 Vac/1500Vdc EN50365)
1.3.2
Vernetøy
Bare vernetøy som er på bestillingslisten kan bestilles. Yttertøy
EN 471.
skal ha synlighet etter norm
Hafslund Nett Øst AS
Instruks/Rutine: Bruk av personlig verneutstyr
Side 2 av 5
Trøyer og underbekledning skal også være av flammehemmende materiale.
1.3.3
Vernesko.
Ansatte skal bruke vernesko som tilfredsstiller krav i EN ISO 20345-2011 og
ASTM 2414-05 og som er elektrisk isolerende. HNØ anbefaler at entreprenører
følger samme standard.
2
Arbeid i høyden
Bruk av stiger, stillaser og arbeid i høyden reguleres av Arbeidstilsynets
Forskrifter om bruk av arbeidsutstyr.
2.1.1
Fallsikring
Ved alt arbeid i master og eventuelt ved andre arbeider i høyden skal nødvendig
fallsikring brukes.
Ved arbeid i master skal det alltid være to instruerte personer til stede (Se §12
Sikkerhet på arbeidsstedet i FSE)
2.1.2
Bruk av stiger
Stiger kan brukes til kortvarig arbeid. Den sikres etter kravene i forskriften.( Se
Regelhlelp.no Stiger)
I HNØs anlegg / områder hvor FSE kommer til anvendelse, skal det brukes
godkjente isolerte stiger.
2.1.3
Bruk av mobil arbeidsplattform.
Alle brukere skal ha dokumentert opplæring før arbeidsplattform tas i bruk.
Hafslund Nett Øst AS
Instruks/Rutine: Bruk av personlig verneutstyr
Side 3 av 5
VEILEDNING FOR BRUK AV VERNEUTSTYR
Skjemaet nedenfor angir minimumskrav. Det omfatter ikke alle alternativer og
mange oppgaver er sammensatt av flere av de oppsatte elementene. Listen fritar
ikke den enkelte i å foreta en sikker jobbanalyse, og ytterligere bruk av utstyr
må settes sammen ut i fra den utførte SJA.
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Arbeid på/nær ved LS
anlegg uten tildekking
K
K
K
K
Sikringsskift
K
K
K
K
Befaring i skap uten
tildekking
K
K
AUS arbeid
AUS arbeid høyspenning
AUS arbeid lavspenning
Arbeid
Arbeid og opphold nær
ved kraner,
anleggsmaskiner fare for
fallende gjenstander
Arbeid i mast
Personløfter
Fallsikring
Koblinger i
høyspenningsanlegg
Inspeksjoner, målinger
faseprøvinger i
høyspenningsanlegg
Lavspenning (LS)
Arbeid på/nær ved LS
anlegg med tildekking
A
Åndedrettsvern
A
Isolerhansker
K
Arbeidshansker
K
Hørselvern
K1,2
Vernebriller
Visir
Oppdrag
Høyspenning (HS)
Arbeid på/nær ved HS
anlegg
Hjelm
K = krav.
A = anbefalt (vurderes etter
gjennomført SJA)
Vernesko
Vernetøy
Type utstyr
Annet
A
K
K
A
A
K
K
A
1000V
hansker
A
Se egen instruks for arbeid under spenning
K
K K K
K
K1
K
K
A
A
K
K
K
K
K
K
A
K
A
1000V
verktøy /
hansker
K
K
Nedfiringsutstyr
Hafslund Nett Øst AS
Instruks/Rutine: Bruk av personlig verneutstyr
A
K
K
Gass ved åpning av trafo
Kjemikalier og løsemidler
Etter brann og/eller feil
ved FS6 anlegg
K
K
K
K
K
K
K
I batterianlegg
K
K
K
Varme arbeider
Åpne flammer
K
K
K
Sveising
K
K
K
K
Bruk av utstyr
Måling (HS og LS) med
spenning
K
K
K
K
Motorsag
K
K
K
K
Bruk av verktøy som
støyer og hvor det er fare
for sprut (F. eks
vinkelsliper)
K
K
K
vinsjeutstyr
Befaring / undersøkelse
K
K
K
K
A
Fallsikring
K
A
Åndedrettsvern
K1
Opphold arbeid på nær
offentlig vei Vernetøy/
vernevest EN 471 klasse
3
Bruk av båt, fare for
drukning
A
Isolerhansker
K
Arbeidshansker
K
Hørselvern
K
Vernebriller
Visir
Oppdrag
Arbeid under bakken og i
lukkede rom (F. eks
kummer og kulverter)
Hjelm
K = krav.
A = anbefalt (vurderes etter
gjennomført SJA)
Vernesko
Vernetøy
Type utstyr
Side 4 av 5
Annet
OBS!
Vurdere fare
for kvelning,
drukning
Godkjent
vernetøy EN
471 kl 3
Godkjent
flyteplagg
Håndtering av
helsefarlige stoffer
A
A
K
K
K
A
K
K
K
K
K
Rekvirere
brannkoffert
gassmåling
Godkjent
forkle og
hansker
K
K
Sveisemaske
og hansker
A
K
K
K
K
K
K
A
Godkjent
hjelm, visir
og bukse
Støvmaske
ved behov
Hafslund Nett Øst AS
Instruks/Rutine: Bruk av personlig verneutstyr
K
K
A
A
K,2
K
K
K
A
A
A
A
A
A
K
K
K
Fallsikring
K1,2
K
K
Åndedrettsvern
K
K
Isolerhansker
Oppdrag
Befaring i HS anlegg
K1,2
Befaring av LS anlegg
K1,2
Anleggsplass / byggeplass
Arbeidshansker
Hørselvern
Vernebriller
Visir
Hjelm
K = krav.
A = anbefalt (vurderes etter
gjennomført SJA)
Vernesko
Vernetøy
Type utstyr
Side 5 av 5
Annet
A
A
Følge
anleggseiers
krav
Målermontasje/
Tavlearbeid / avlesing /
stenging, påsetting
Spenningsløs tavle, skap
Kapslet tavle, skap
Åpen tavle skap med
spenning
A
A
1
Ved befaringer på egne og entreprenørers anleggsplasser, anlegg skal HNØ ansatte
minimum bruke arbeidsjakke m/ logo.
2
Ved visse typer arbeider og befaringer kan det arbeides i kortermet skjorte eller trøye.
Forutsetningen er at det er gjennomført en SJA som dokumenterer at sikkerheten er ivaretatt.

Similar documents