Prosedyre XN-HMS-P03 Sikker Jobb Analyse (SJA)

Comments

Transcription

Prosedyre XN-HMS-P03 Sikker Jobb Analyse (SJA)
Prosedyre
XN-HMS-P03 Sikker Jobb Analyse (SJA)
Referanser:
Arbeidsmiljøloven
Hensikt
Formålet med denne prosedyren er å etablere en felles praksis for bruk av Sikker Jobb Analyse (SJA) i Xervon Norway. Prosedyren beskriver hvordan man skal
gjennomføre en SJA og gir generelle krav til når SJA skal gjennomføres.
Omfang og gyldighetsområde
Prosedyren gjelder for alle aktiviteter i Xervon Norways regi.
Lovbestemte krav
Arbeidsmiljøloven §3-1 pålegger arbeidsgiver å ”kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og
iverksette tiltak for å redusere risikoen.”
Krav om risikovurdering er videre hjemlet i en rekke forskrifter fra arbeidstilsynet.
Vedlegg

HMS-P03-01 Sjekkliste for SJA

HMS-P03-02 SJA Deltakerliste

HMS-P03-03 SJA Skjema
Definisjoner/ forkortelser

Sikker Jobb Analyse (SJA)
En systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å
fjerne eller kontrollere de identifiserte risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen.

Risikoelement
Alle forhold som direkte eller indirekte kan påvirke risiko for tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier.

Arbeidstillatelse (AT)
En skriftlig tillatelse for å kunne utføre et definert arbeid på et definert sted og tidspunkt under gitte forutsetninger. AT tillater at arbeidet starter når
godkjenning er gitt, og når et gitt sett av drifts- og sikkerhetskrav er oppfylt og dette er akseptert, dokumentert og klarert.

SJA Ansvarlig

Det skal være en SJA Ansvarlig når det utføres en SJA. Dette kan være arbeidsleder.

SJA Ansvarlig skal forberede, kalle inn til og lede SJA-møtet, dokumentere analysen og deltagelse og at ansvarlige for tiltak blir identifisert.
Videre at det blir gjort en kort erfaringsoppsummering etter at arbeidet er utført

Arbeidsleder
Den som er ansvarlig for utførelse det aktuelle arbeidet.

Utførende personell
Alle som er involvert i utførelsen av det aktuelle arbeidet.
Nr. XN-HMS-P03 // Tittel: Sikker Jobb Analyse (SJA) // Dato/Rev.: 04.05.12/1 // Ansvarlig: QA/HMS Leder

Ansvarlige for tiltak
De enkeltpersoner som har fått ansvar for gjennomføring av tiltak som er identifisert og dokumentert i SJAen.

SJA gruppen
Det personell som deltar ved utførelse av SJA. Dette vil normalt være alle som vil være aktivt engasjert i forberedelsene til og gjennomføringen av arbeidet,
evt. et representativt utvalg av disse.
Generelt om SJA
Det kreves SJA for et arbeid når det foreligger eller kan oppstå risikoelementer, dersom disse ikke er tilstrekkelig belyst og kontrollert gjennom gjeldende prosedyrer
eller godkjent AT.
Typiske faktorer som skal vektlegges i vurderingen er:

om arbeidet er beskrevet i prosedyrer eller rutiner eller krever avvik fra disse

om alle risikoelementer er belyst og kontrollert gjennom AT

om denne type arbeid har vært belastet med uønskede hendelser tidligere

om arbeidet er risikofylt, komplekst eller involverer flere faggrupper/enheter

om det tas i bruk nytt utstyr eller metoder som ikke dekkes av prosedyrer eller rutiner

om involvert personell har erfaring med det aktuelle arbeidet.
NB! For aktiviteter som er utført mange ganger før, kan risikonivået øke ved at arbeidet får rutinepreg. En SJA kan bidra til at bevisstheten om evt.
risikoelement skjerpes.
Forberedelser og gjennomføring av SJA
Nr
Beskrivelse
Ansvarlig
1
Vurder om det er behov for SJA. Dette går gjennom flere faser, fra jobben planlegges til den faktisk utføres.
Alle involverte
2
Avklar hvem som er SJA-ansvarlig, når SJA er vurdert som nødvendig.
Prosjektleder
3
Fremskaff nødvendige data, tegningsunderlag, tidligere erfaringer og eventuelle tilgjengelige risikovurderinger for det aktuelle
arbeidet, og kall inn til SJA-møte.
SJA Ansvarlig
Sørg for at følgende blir gjennomgått i SJA-møtet:
4
•
jobben som skal gjøres
•
forutsetninger for å kunne utføre jobben
•
planunderlag som måtte foreligge
SJA Ansvarlig
Sørg for at alle deltagere får anledning til å komme med innspill og at innholdet i SJA blir forstått av alle involverte. Sikre
gjennom god kommunikasjon og dialog i møtet, at alle forhold blir belyst og at den enkeltes kompetanse blir benyttet.
5
6
Vurder behov for befaring på arbeidsstedet.
Bryt jobben ned i deloppgaver slik at gangen i arbeidet blir forstått av de involverte (tidligere relevante erfaringer benyttes).
Beskriv kort på vedlagt SJA skjema (bruk handlingsord som f.eks. ”TA”, ”FJERN” eller ”ÅPNE”.
SJA Gruppen
SJA Gruppen
Identifiser mulige hendelser og tilstander som kan lede til farlige situasjoner for personell, miljø eller økonomiske verdier for
7
hver deloppgave. Vurder mulig konsekvens og sannsynlighet (dvs. risiko) for disse risikoelementene.
Bruk vedlagt sjekkliste.
Nr. XN-HMS-P03 // Tittel: Sikker Jobb Analyse (SJA) // Dato/Rev.: 04.05.12/1 // Ansvarlig: QA/HMS Leder
SJA Gruppen
Identifiser risikoreduserende tiltak dersom risikoelementene er uakseptable.
8
Tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer (sannsynlighetsreduserende tiltak) prioriteres fremfor å iverksette skjerpet
beredskap (konsekvensreduserende tiltak).
SJA Gruppen
Identifiser ansvar for tiltakene og påfør SJA-skjemaet.
9
10
Foreta en helhetsvurdering for å avgjøre om arbeidet kan gjennomføres. Det er gruppens oppfatning som avgjør om
gjenværende risiko ved utførelse av arbeidet/operasjonen er akseptabel.
Dokumenter analysen i SJA skjemaet og signer av SJA ansvarlig på vegne av SJA-gruppen. Sjekkliste og deltagerliste
vedlegges SJA-skjemaet.
SJA Gruppen
SJA Ansvarlig
Gjennomføring av jobben
11
Samle alt involvert personell til gjennomgang av SJA like før start av jobben (Oppstartsamtale).
Arbeidsleder
Sikre, både før og under arbeidet, at forutsetningene for arbeidet er oppfylt og at planlagte tiltak er ivaretatt.
12
Avbryte arbeidet og foreta ny vurdering, dersom det under arbeidets gang oppstår endringer i forutsetningene som er
Arbeidsleder
beskrevet i SJA.
13
Utpek ny ansvarlig for utførelse av arbeidet, dersom dette går over flere skift, og gjennomgå SJA med nytt involvert personell.
Dokumenter dette ved signatur i deltagerliste.
SJA Ansvarlig
Avslutning av SJA
Oppsummer erfaringer og registrere dette i SJA-skjema etter at arbeidet er utført. (Endret forutsetningene seg? Oppsto
14
uforutsette farer? Var det ytre forhold eller grensesnitt som påvirket arbeidet på en annen måte en forutsatt?)
SJA Ansvarlig
Send kopi av ferdig SJA m/vedlegg til Prosjektleder.
15
Registrer gjennomført SJA i SJA-register og vedlegg dokumentasjon.
Prosjektleder
Vurder utarbeidelse av en HMS Prosedyre basert på gjennomført SJA for usikre aktiviteter som skal gjentas regelmessig.
16
Dette for å unngå at ny SJA må gjennomføres hver gang aktiviteten skal utføres. En slik HMS Prosedyre kan ha en maksimal
gyldighet på 12 mnd, hvoretter det må utarbeides ny SJA, før HMS Prosedyren forlenges.
HMS Prosedyren skal alltid gjennomgås i Oppstartsamtale med involvert personell, hver gang aktiviteten skal gjennomføres.
Nr. XN-HMS-P03 // Tittel: Sikker Jobb Analyse (SJA) // Dato/Rev.: 04.05.12/1 // Ansvarlig: QA/HMS Leder
HMS Leder