Vedlegg 2-9 B RISIKOVURDERING FORPROSJEKT - SHA 15-584

Comments

Transcription

Vedlegg 2-9 B RISIKOVURDERING FORPROSJEKT - SHA 15-584
SHA-PLAN - OVERORDNEDE RISIKOVURDERINGER FORPROSJEKT TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN
16.04.2015
Beskrivelse av aktuell risiko
Tiltak i prosjektering
Tiltak i gjennomføring for å redusere tilhørende risiko
§ 8. c) 1. arbeid nær installasjoner i grunnen
Graving og legging av rør for VA- og fjernvarme – sammenrasing
grøfter
Omlegging av 400V inntakskabel fra nettstasjon på eksisterende
skole.
Installasjoner kartlegges, påvises, prosjekteres, utarbeidelse og beskrivelse av nødvendige prosedyrer
før gjennomføring.
Installasjoner kartlegges, påvises, prosjekteres, utarbeidelse og beskrivelse av nødvendige prosedyrer
før gjennomføring.
Installasjoner i grunnen kartlegges/påvises, verneutstyr benyttes.
Avgrense tilgang for ferdsel i abeids soner
Installasjoner kartlegges, verneutstyr benyttes.
§ 8. c) 2. arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner
Omlegging av 400V inntakskabel fra nettstasjon på eksisterende
§ 8. c) 3. arbeid på steder med passerende trafikk
Økt trafikkbelastning i nærområdet, betongbiler eller annen
tungtransport, elementtransport mv.
Inn- og utkjøring fra anleggsområdet.
Kryssing av gang- og sykkelvei
Tilgang for utryktingskjøretøy
Nødvendig verneutstyr benyttes. Alle gjerder skal skrus sammen med låsebolter og festes til
bygninger. Det skal ikke være åpninger under som barn kan krype gjennom. Alle gjerder skal være
hele og i god stand og med glatt kledning på utsiden.
Det skal etableres låste porter i gjerdet der det naturlig blir trafikk for prosjektets medarbeidere.
Porter og dører inn til byggeområdene må holdes låst. Stiger trekkes opp eller / og låses ved
arbeidstidens slutt.
Økt trafikkbelastning på påberegnes. God planlegging, skilting og informasjon.
Planlegge kjøremønster og utarbeidelse av riggplan.
Planlegge kjøremønster og utarbeidelse av riggplan.
Planlegge kjøremønster og utarbeidelse av riggplan. Sørge for tilstrekkelig plass for utryktingskjøretøy.
§ 8. c) 4. arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme
Grøftearbeider og etablering av fordrøyningsbasseng
Identifisere grunnforhold og prosjektere løsning ut fra dette
Graving og legging av rør for VA- og fjernvarme – sammenrasing Identifisere grunnforhold og prosjektere løsning ut fra dette.
grøfter
§ 8. c) 5. arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
Definere anleggsområdet tydelig på tegning. Avsperring mot veg for å hundre påkjørsel.
Tiltak gjennomgås og vurderes. SJA skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Installasjoner i grunnen kartlegges/påvises, verneutstyr benyttes.
Ikke relevant i prosjektet.
§ 8. c) 6. arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler
Ikke relevant i prosjektet.
§ 8. c) 7. arbeid som innebærer fare for drukning
Ikke relevant i prosjektet.
§ 8. c) 8. arbeid i senkekasser der luften er komprimert
Ikke relevant i prosjektet.
§ 8. c) 9. arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
Ikke relevant i prosjektet.
§ 8. c) 10. arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander
Materialer og utstyr faller ned og skader personer som oppholder Risikoen for denne typen ulykker kan vanskelig prosjekteres bort, men sikkerhetstiltakene må ivaretas
seg under.
av de utførende entreprenørene.
Grop for skumgummi i turnhall.
§ 8. c) 11. arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner
Betongsaging og kjerneboringer.
Nedenforliggende område skal alltid sperres av ved fare for fallende gjenstander. Områder der det
er fare for fall, sikres og merkes godt. SJA skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Arbeid på stillaser.Sikring av korrekt utført stropping.
-Ikke bevege seg under hengende last.
Det skal etableres fysiske avsperringer rundt groper.
Prosjekterende RIB må utarbeide instrukser for hvordan rivningsarbeidene skal foregå.
Planlegg arbeidet godt og sørg for at områder er sperret av og merket godt. Det skal benyttes
nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. SJA skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Risikoen for denne typen ulykker kan vanskelig prosjekteres bort, men sikkerhetstiltakene må ivaretas
av de utførende entreprenørene.
Planlegg arbeidet godt og sørg for at områder er sperret av og merket godt. Det skal benyttes
nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. SJA skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Montering av tak
Risikoen for denne typen ulykker kan vanskelig prosjekteres bort, men sikkerhetstiltakene må ivaretas
av de utførende entreprenørene.
Planlegg arbeidet godt og sørg for at områder er sperret av og merket godt. Det skal benyttes
nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. SJA skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Demontering av eksisterende utvendig trapp
Risikoen for denne typen ulykker kan vanskelig prosjekteres bort, men sikkerhetstiltakene må ivaretas
av de utførende entreprenørene.
Planlegg arbeidet godt og sørg for at områder er sperret av og merket godt. Det skal benyttes
nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. SJA skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Bruk av skjærbrenner, vinkelsliper og alle arbeidsoperasjoner
definert som varme arbeider. Dette gjelder spesielt ifm rivning /
ombygging av eksisterende arealer, taktekking etc.
Beskrive bruk av klippesakser el tilsv for å redusere omfanget av bruken av vinkelsliper.
Planlegg arbeidet godt og sørg for at områder er sperret av og merket godt. Det skal benyttes
nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. SJA skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.
§ 8. c) 12. arbeid med montering og demontering av tunge elementer
Montering av gitterdragere og tunge elementer.
§ 8. c) 13. arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner
Meisling, betongsaging etc. i eksisterende konstruksjoner og
Avklare om det skal utarbeides en tidsbegrensning for når støyende arbeider kan utføres. ”riktig arbeid
lokaler
til riktig tidspunkt”
Spyling av betong- og pumpebiler
Spyling av biler skal skje hos betongleverandøren. Det tillates ikke spyling av parkeringsplasser og
offentlige veger med forurensninger som overstiger de kommunale kriterier.
Det skal benyttes nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. SJA skal vurderes i hvert enkelt
tilfelle.
§ 8. c) 14. arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller
forskriftsfestet krav til helsekontroll
All bruk av kjemiske stoffer på byggeplassen er underlagt
Kjemikalieforskriften og Stoffkartotekforskriften (nå; REACH)
De prosjekterende pålegges å velge materialer som ikke inneholder stoffer som står oppført på den
tidligere OBS-lista eller noen av prioriteringslistene (A eller B)
Det skal benyttes nødvendig og påkrevd sikkerhets- og verneutstyr. SJA skal vurderes i hvert enkelt
tilfelle.
§ 8. c) 15. arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner
Ikke relevant i prosjektet.
§ 8. c) 16. arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare
Varme arbeider
Bruk av skjærbrenner, vinkelsliper og alle arbeidsoperasjoner
definert som varme arbeider. Dette gjelder spesielt ifm rivning /
Gassflasker som oppbevares på byggesplass
Redusere sveising mv. til ett minimum. Boltede forbindelser i størst mulig grad.
Beskrive bruk av klippesakser el tilsv for å redusere omfanget av bruken av vinkelsliper.
Arbeidene kartlegges, brannvakt benyttes, sørge for at slukkeutstyr er tilgjengelig.
Arbeidene kartlegges, brannvakt benyttes, sørge for at slukkeutstyr er tilgjengelig. SJA skal
vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Demontere gassflasker slik at utstyr ikke står under trykk, ha kontroll på mengder, unngå å lagre
gass inne i bygget. Lage områdeplan med angivelse av plassering av gass og brannfarlig vare.
Brannfare i forbindelse med bruk av byggvarme
Ha kontroll på mengder, unngå å lagre brennbar væske inne i bygget. Lage områdeplan med
angivelse av plassering av gass og brannfarlig vare.
Lagring av byggematerialer som medfører høy brannbelastning
Det må etableres rutiner for lagring av brennbare materialer på byggeplass. Ingen lagring i samme
område som antennelseskileder og/eller andre risikofaktorer.
Antennelse grunnet elektrisk utstyr på byggeplassen
Det må benyttes godkjent utstyr, uten synlige skader. Elektrisk utstyr uten tilsyn kobles i fra.
§ 8. c) 17. Andre forhold vurderes ut fra prosjektets omfang og art, og medtas i skjema.
Rigg og avgrensninger
Grensesnitt mot eksisterende hall/skole i drift
Sørge for at dette planlegges nøye før igangsettelse.
Etablering av midlertidige rømningsvei.
Sørge for at dette planlegges nøye før igangsettelse.
Utkobling av brannalarmanlegg i forbindelse med nye sløyfer i
Turnhallen
Tilkomst for brannmannskaper
Forminner i grunnen.
Vedlagt risikovurdering stiller krav til at det foreligger sikker jobb analyser (SJA) i god tid før oppstart av aktivteten. Avklares med SHA-koordinater utførelse (KU)
Riggen avgrenses med byggeplassgjerde.
Det må gjøres tiltak for å hindre ferdsel fra utenforstående personer. Skilting / inngjerding skal
etableres.
Der rømningsveier til eksisterende idrettshall blokkeres pga. byggefasen for Turnhallen må det
etableres midlertidige rømningsveier eller treffe andre tiltak på lik linje som opprettholder tilgjengelig
rømningstid fra eksisterende idrettshall.
Ved utkobling av eksisterende brannalarm, må det gjøres tiltak som f.eks brannvakt slik at en
potensiell brann vil oppdages selv om brannalarmen er utkoblet.
Det må utarbeides en områdeplan/plan med relevant informasjon og som sikrer tilgang for
utrykningsskjøretøy (oppstillingsplass) samt tilgang til slokkevann.
Vurderes før igangsettelse med byggherren.