3esaA - Favrskov Gymnasium

Comments

Transcription

3esaA - Favrskov Gymnasium
UVB 3.e SaA maj 2016
Termin
August 2013 – maj 2016
Institution
Favrskov Gymnasium
Uddannelse
stx
Fag og niveau
Samfundsfag A
Lærere
Margrethe Kier Riisgård
Hold
3.e SaA
Favrskov Gymnasium, MR
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
1: Socialisation og identitetsdannelse i det senmoderne samfund ........................................................... 2
2: Politik og demokrati i Danmark ......................................................................................................... 4
3: Velfærdsstaten og (u)lighed................................................................................................................ 6
4: AT1: Super Bowl og Amerikansk kultur (Samf, Eng, hist, idr, dansk, fysik) ....................................... 8
5: Økonomi – krise og arbejdsløshed..................................................................................................... 9
6: AT2: Ulighed og velfærdsstaten (Samf., engelsk, historie, dansk) ..................................................... 12
7: Ukrainekonflikten i et internationalt politisk lys ............................................................................... 13
8: AT3: Fundamentalisme (samfundsfag, engelsk, historie, dansk) ....................................................... 15
9: Kulturmøder, integration og konflikt ............................................................................................... 16
10: Valg 2015 – om politikere, partier, vælgere, medier og magt .......................................................... 18
11: Flygtningekrisen - EU og dansk sikkerhedspolitik .......................................................................... 21
12: Globalisering, international økonomi og konkurrencestat .............................................................. 24
1
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
1: Socialisation og identitetsdannelse i det senmoderne samfund
Indhold
Kernestof
Peter Brøndum & Thor Banke, Luk samfundet op – grundbog til samfundsfag C-niveau,
Columbus 2010,
-
s. 39-55 (Identitetsdannelse og socialisation. Dobbeltsocialisering,
grupper, familietyper. Mead)
s. 57-59 (traditionelle, moderne, senmoderne samfund)
s. 62-71 (Giddens)
s. 74-78, 82 (Ziehe)
Thorndal, Morten Hansen mf.: Sociologi ABC. Columbus 2008.
-
S. 24-30 (Giddens - traditionelt til senmoderne samfund)
S. 39-43 (Foucault - disciplinering og selvdisciplinering)
S. 66-70 (Habermas)
S. 70 – 77: (Senneth og Beck)
S. 174 – 175 (Dürkheim)
S. 176 – 177 (Max Weber)
S. 183 – 186 (Giddens)
Artikler
”Tør forældre være forældre?”, Jyllandsposten 09.01.11
”Den kinesiske mors kampskrig”, Information, 28.01.11 (uddrag)
”Man kan hvad man vil”, Information 31.08.02 (uddrag)
”Venners statusopdateringer får os til at føle os som tabere”, Politiken 21.02.11
Tabel 2-11 fra Samfundsstatistik 2010
”Her er kernefamiliens 37 afløsere. Politiken 29.12.09
”Eksperter: Nye familieformer afspejler tiden”. Politiken 29.12.09
”Kernefamilien koster fritid. Jyllandsposten d. 12.07.11
”Klarlund: Unge piger kæmper for at opfylde tidens krav”. Politiken 02.06.13
”Tilliden skal bevares”. Information 27. April 2010
Supplerende materiale
Kan videnskaben spå om fremtiden. De første år. DR dokumentar 2016. (arv og
miljø)
Lærernote om validitet, reliabilitet og repræsentativitet.
Løft ikke hunden, Klovn, afsnit 6, 1. sæson
Klip fra X-Faktor, fra: http://www.youtube.com/watch?v=UWjnSZKSnAU
Gammelt eksamenssæt ’Socialisation og identitetsdannelse i det senmoderne
samfund’. Udvalgte artikler.
2
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
Omfang
16 blokke á 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Kernestof:
- identitetsdannelse og socialisation
- massemedier og politisk meningsdannelse
- social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og
samfundsforandring.
Faglige mål
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
ved anvendelse af begreber og teorier
– sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i
sociale og kulturelle mønstre
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser
og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af
foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning og -diskussioner, par- og gruppearbejde, aktualitetsoplæg på
klassen, synopsistræning og mundtlig præsentation.
3
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
2: Politik og demokrati i Danmark
Indhold
Kernestof
Peter Brøndum & Thor Banke, Luk samfundet op – grundbog til samfundsfag C-niveau,
Columbus 2010, s. 14-15, 104-112, 114-123, 127-141, 146-148, 150-154
Bülow, Morten mf: Samf.NU. Grundbog til samfundsfag B-niveau. Systime 2008. S. 112117.
http://samfnu.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne3/dem_k_dem_msk_rettigh
ed.pdf (hvad er et demokrati? Robert Dahl)
Supplerende stof
Hansen, Martin Ingemann: Fordelingspolitik og værdipolitik
http://samfnu.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne5/t_mih_fordel_vaerdipol.p
df
”Her er forskellene på den røde og blå finanslov. Ritzau 27.11.13
”Fra idé til lov”, ”Regeringen”, ”kontrol med regeringen” – film fra www.ft.dk
”Nye tiltag på finansloven 2014. Ritzau 27.11.13
”Forstå sagen om Bødskov og Christianiabesøget på 2 min. www.dr.dk d. 10.12.13
”Debatten er demokratiets nyeste fjende”. Berlingske d. 31.12.13
Diverse politiske partiers hjemmesider
Deltagelse i ’Whymocracy’ på Viborg Katedralskole. En hel dag med workshops om
demokrati samt foredrag med Mattias Tesfaye.
Deltagelse i årets SamfundsCup under temaet ”Demokrati”. Herunder workshop for
alle deltagende klasser på skolen.
Skriftlig aflevering (alle): Læserbrev til Mattias Tesfaye.
Omfang
14 blokke á 95 minutter
Særlige
fokuspunkte
r
Kernestof:
-
politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske
skillelinjer og vælgeradfærd
magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af
retssystemet
Faglige mål:
– formulere samfundsfaglige spørgsmål, opsøge informationskanaler og anvende forskellige
materialetyper til at dokumentere faglige sammenhænge
– skelne mellem forskellige typer argumenter og udsagn, herunder beskrivelse og vurdering
– formidle indholdet i enkle modeller, tabeller og diagrammer
– formulere viden om faglige sammenhænge med anvendelse af faglige begreber
– formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets
4
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
terminologi
– på et fagligt grundlag argumentere for egne synspunkter, indgå i en faglig dialog og
diskutere en faglig problemstilling.
Væsentligste Klasseundervisning og -diskussioner, par- og gruppearbejde, søgning på internettet,
arbejdsforme aktualitetsoplæg på klassen, quiz, synopsis ifm. SamfundsCup.
r
5
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
3: Velfærdsstaten og (u)lighed
Indhold
Kernestof:
Skov, Oliver Boserup og Richard Bundgaard: B-bogen. Columbus 2013
- s. 89-95 (velfærdsmodellerne)
- s. 161- 168 (den offentlige sektors opgaver)
- s. 169-184 (interne og eksterne klemmer)
Jensby, Jakob Glenstrup og Peter Brøndum: Ulighedens mange ansigter.
Perspektiver på social ulighed. Columbus 2014.
- S. 13-17 (Ulighedsdebatten)
- S. 47-54 (Absolut og relativ fattigdom)
- S. 65-74 (Ginikoefficient)
- S. 125-136 (Bourdieus kapitalformer som sociologisk forklaring på ulighed).
Bjørnstrup, Victor mf.: Velfærdsstaten under pres. Columbus 2015 1. udgave
- s. 190-191 + 193 – 197 (konkurrenceevne – priskonkurrence, strukturel
konkurrenceevne og institutionel.)
- s. 207 – 208 (konkurrencestaten)
- 183 – 189 (Globalisering af verdenshandlen. Handelsteori: Adam Smith, Ricardo,
-
Heckscher og Ohlin, Krugman)
217 – 139 (Løsninger på velfærdsstatens udfordringer. Finansieringsrollen,
Producentrollen, civilamfund)
Artikler:
- Hvad er en velfærdsstat? Margrethe Kier Riisgård (uddrag fra opgave).
- Fakta: Her er tilbagetrækningsreformen. Politiken d. 13/5 2011.
- Fakta: Balladen om børnechecken. Politiken d. 20/3 2014.
- Dovne Robert og Lars Løkke rager til sig. Politiken d. 20/5 2014.
- ”Tilliden skal bevares”. Information 27. April 2010
- Her er Danmarks nye fattigdomsgrænse: 103.200 kr. DR nyheder d. 7/6 2013.
- Økonom: Adgang til uddannelse for alle er nøglen til lighed. Information d. 24/6 2014.
- Konkurrencestaten er en vækststat. Information d. 9/3 2015
https://www.information.dk/debat/2015/03/konkurrencestaten-vaekststat
- Konkurrencestaten æder os op. Politiken 24/10 2014
http://politiken.dk/debat/ECE2434974/konkurrencestaten-aeder-os-op/
- Hvad er en konkurrencestat? Ræson d. 22/9 2013
http://raeson.dk/2013/hvaderkonkurrencestaten/
- Tilliden skal bevares. Information 27. April 2010
Supplerende materiale
- Poverty Walk Århus (Hvordan lever en hjemløs i DK?)
- www.surveybanken.aau.dk (social ulighed fra 2009)
6
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
Samfundsstatistik 2012:
- Den offentlige sektors indtægter og udgifter (15.1)
- Den offentlige sektors udgifter fordelt på opgaver (15.2)
- Den offentlige sektors omfordelende virksomhed (15.11)
- Holdninger til velfærdsstaten 2010 (figur 15.2)
- Befolkningens holdning til brugerbetaling på sundhedsområdet (figur 15.4)
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Skriftlig opgave (A-niveauer): Den Amerikanske velfærdsstat (undersøgende) +
argumentation (liberalisme)
13 blokke á 95 minutter
Kernestof
-
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring.
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
Faglige mål
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved
anvendelse af begreber og teorier
– undersøge og dokumentere et politikområde
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt og diskutere løsninger
– undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder
samspillet mellem nationale og globale forhold
– forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
– forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere
Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og
indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk
materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
– anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til
at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af
foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en
struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en
teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppeprojekt og fremlæggelse (mundtlighed)
Guided tur med hjemløs i Århus, gruppearbejde ifm. Oplæg, fælles diskussion,
pararbejde, statistisk arbejde med surveybank.aau.dk.
7
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
4: AT1: Super Bowl og Amerikansk kultur (Samf, Eng, hist, idr, dansk, fysik)
Indhold
Artikler
Super Bowl-reklamer. Videnskab.dk d. 15/3 2011
Reklamefest uden salgsfokus. Markedsforing.dk d. 9/1 2014.
Super Bowl er reklamernes paradis. Ritzaus Bureau d. 1/2 2013
Super Bowl – et sportsfænomen uden lige.
Ny prisrekord: Det koster en Super Bowl-reklame.
Kom til Super Bowl for 11 mio. Kr.
Las Vegas gik amok i væddemål på Super Bowl
Super Bowl for dummies
Reklamer vist under Super Bowl:
- Macintoch 1984
https://www.youtube.com/watch?v=c41GUz-yM9w
- Crystler
https://www.youtube.com/watch?v=SKL254Y_jtc
Omfang
3 blokke á 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Faglige mål:
- Undersøge og sætte sig ind i en sag.
(Hvad betyder reklameindustrien for NFL Super Bowl? Hvad betyder NFL for
reklameindustrien?)
Væsentligste Klasseundervisning, projektarbejde.
arbejdsformer
8
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
5: Økonomi – krise og arbejdsløshed
Indhold
Kernestof
Henriksen, Per: Økonomi ABC. Columbus 2009
Del 3: Økonomisk vækst og økonomisk politik
- s. 103-156 (Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, finans- og
pengepolitik, multiplikator)
Clemmesen, Kåre og Per Henriksen: Økonomi – principper, praksis og
perspektiver. Columbus 2007.
Kap. 10: Arbejdsmarked og strukturproblemer
- s. 238-242 (Årsager til arbejdsløshed)
- s. 246-251 (Stramningsstrategien og opkvalificeringsstrategien)
- s. 19 (Menneskeopfattelsen i økonomisk teori)
Kureer, Henrik: ØkonimiNU (klippet sammen fra ibog). Systime 2014.
Kap. 4: Prisdannelsen (Materiale til SRO)
- 4.1: Efterspørgsel og priselasticitet
- 4.3: Ændring i udbud og efterspørgsel
- 4.4: Indgreb i prisdannelsen - afgifter
- Økonomisk metode og modeller (sammensat fra kap. 18, 19 og 20)
Kureer, Henrik: ØkonimiNU (alm. bog). Systime 2014. 1. Udgave
- S. 105 – 111 (Automatiske stabilisatorer)
- S. 326 – 339 (Økonomiske skoler. Keynes og Monetarister)
Henriksen, Per og Torben Stener Nielsen: Fold dig ud i samfundsfaglige metoder.
Columbus 2007.
- s. 72-73 (indekstal)
Artikler
- Så er vækstplanen på plads. Politiken d. 17/6 2014
- AK-Samvike: Fakta om dagpenge
- Finanskrisen som tegneserie. Politiken d. 1/10 2008
- OECD: Arbejdsløshed er det helt store økonomiske problem. Epn.dk (Erhverv på
nettet) d. 4/9 2014.
- Professor: Europas stagnation kommer til at vare 10 år endnu. Information d. 4/9
2014.
- Mette F.: Økonomisk krise har bremset dagpengeeffekten. Ritzaus Bureau d. 11/9
2014.
- Cepos: SF’s dagpengeplan rammer beskæftigelsen. Ritzaus Bureau d. 13/8 2014
- Kom i gang, din sofakartoffel. Kronik Berlingske d. 4/9 2014.
- En reform for vore arbejdsløse. Mette Frederiksen. Berlingske d. 12/9 2014.
- Historien om afgifterne der forsvandt. Bent Egberg Mikkelsen. Information.dk
9
UVB 3.e SaA maj 2016
-
Favrskov Gymnasium, MR
https://www.information.dk/debat/2013/01/historien-afgifterne-forsvandt
Slaget om sundheden. Anton Geist. Information d. 9. November 2012
https://www.information.dk/indland/2012/11/slaget-sundheden
Så skete det: Yellen hæver den amerikanske rente. Berlingske d. 16/12 2015
http://www.business.dk/oekonomi/saa-skete-det-yellen-haever-den-amerikanske-rente
Supplerende materiale
- Film fra FT.dk: Finansloven
- Økonomi for dummies nr. 1. Huxi og Karen
- http://www2.dagpengefakta.dk/
- www.fm.dk (dagpengereform)
- www.vismandsspillet.dk
- Foredrag med ansatte ved Favrskov Kommune ang. arbejdsløshed og
dagpengereform.
- https://www.youtube.com/watch?v=sOLqKcj-81A (acceleratoreffekt)
-
ToughRoad: Rollespil om international handel med kaffe. (International
økonomi og udbud/efterspørgsel).
Skriftlig opgave nr. 5: Finansministeren og beregning af vækst (4 elevtimer)
Skriftlig opgave nr. 6: Synopsis på baggrund af artikler (5 elevtimer)
Omfang
23 blokke á 95 minutter (4 blokke til SRO om priselasticitet)
Særlige
fokuspunkter
Kernestof:
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
- økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling
- makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring
nationalt, regionalt og globalt.
Faglige mål:
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved
anvendelse af begreber og teorier
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og
diskutere løsninger
– undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder
samspillet mellem nationale og globale forhold
– forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af
10
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en
struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en
teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
Særligt fokus på arbejdsløshed
Væsentligste Projektarbejde m. Udstilling af finansloven, gruppearbejde, pararbejde, quiz,
arbejdsformer tavleundervisning.
11
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
6: AT2: Ulighed og velfærdsstaten (Samf., engelsk, historie, dansk)
Indhold
Kernestof
Jensby, Jakob Glenstrup og Peter Brøndum: Ulighedens mange ansigter.
Perspektiver på social ulighed. Columbus 2014.
- S. 13-17 (Ulighedsdebatten)
- S. 47-54 (Absolut og relativ fattigdom)
- S. 65-74 (Ginikoefficient)
- S. 125-136 (Bourdieus kapitalformer som sociologisk forklaring på
ulighed).
Kureer, Henrik: ØkonomiNU. Systime 1. Udgave.
- Udbud- og efterspørgselskurven (tekst klippet fra ibog)
- Priselasticitet (tekst klippet fra ibog kap. 4)
Artikler
- Her er Danmarks nye fattigdomsgrænse: 103.200 kr. DR nyheder d. 7/6 2013.
- Økonom: Adgang til uddannelse for alle er nøglen til lighed. Information d. 24/6
2014.
Supplerende materiale
- Poverty Walk Århus (Hvordan lever en hjemløs i DK?)
- www.surveybanken.aau.dk (social ulighed fra 2009)
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Skriftlig opgave nr. 7: Ulighed og fattigdom. (Undersøg og sammenlign. 5
elevtimer).
7 blokke á 95 minutter
Kernestof:
- økonomiske styringsprincipper
- makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring
nationalt.
Faglige mål: Se forløb 3.
Kernestoffet er slået sammen med forløb 3
Væsentligste
arbejdsformer
Guided tur med hjemløs i Århus, gruppearbejde ifm. Oplæg, fælles diskussion,
pararbejde, statistisk arbejde med surveybank.aau.dk.
12
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
7: Ukrainekonflikten i et internationalt politisk lys
Indhold
Kernestof:
Branner, Hans: Global politik. Columbus 2010 2. Udgave.
- S. 10-25 (USA i verden. Hegemoniteori).
- S. 34-40 (Scenerne i international politik)
- S. 98-109 (Idealisme og realisme)
- S. 112-119 (÷114) (FN’s magt og afmagt)
Branner, Hans: Kloden rundt – problemstillinger i global politik. Columbus 2014.
- S. 86-97 (Den ukrainske krise og faren for en ny kold krig)
Bülow, Morten Winter, Tonny Brems Knudsen: International PolitikNU –
magtbalance, værdier og samarbejde. Systime 2011 Ibog.
- Kap. 1.6: Fire teoretiske traditioner (Realisme, liberalisme/Idealisme, den
engelske skole og International politisk økonomi (IPØ)).
Artikler
- Er Kina en supermagt på niveau med USA? Videnskab.dk d. 13/12 2012.
- Forskere: Ingen ny kold krig på vej. Videnskab.dk d. 22/9 2014
- Liberalismen har skabt massiv usikkerhed. Videnskab.dk d. 13/2 2012.
- Har blød magt en chance i Ukraine? Berlingske d. 18/4 2014
- Ukraine-krisen varsler en ny verdensorden. Berlingske d. 24/10 2014.
- Putins plan. Berlingske d. 16/11 2014.
- En god eller dårlig verdensorden. Georg Sørensen. Tematekst i IBogen
International politikNU.
- SIPRI: Statisk over de 15 lande med de største militære udgifter i 2013.
- Model over udvalgte landes procentvise andel af verdens samlede militære
udgifter.
- IMF 2013: Verdens 20 største økonomier målt på BNP.
- Den globale kamp om den bløde magt. Information d. 1/2 2013.
- Lynguide: Forstå midtvejsvalget på to minutter. Politiken d. 5/10 2014
- Attentatet på Østerbro. Berlingske 14/2 2015. Leder
http://www.b.dk/berlingske-mener/attentat-paa-oesterbro
- Det er tid til at stå sammen. Helle Thorning Schmidt, Politiken d. 14/2
2015.
Supplerende stof
- Fællestime med professor Georg Sørensen, Århus Universitet. Den nye
verdensorden.
- DR2 Deadline d. 11/17 2014. (Interview med Klaus Mathisen, Lykke Friis
og Mathilde Kimer om Ukrainekonflikten)
- Små videoer med Tonny Brems Knudsen, Københavns Universitet.
13
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
International PolitikNU, Ibog. (USA’s position i verden)
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Aflevering nr. 8. Videoanalyse af Ukrainekonflikten. (4 elevtimer)
18 blokke á 95 minutter
Kernestof:
- Danmarks suverænitet og handlemuligheder
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
- globalisering og samfundsudvikling.
Faglige mål:
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
ved anvendelse af begreber og teorier
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale
forhold
– forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere
Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og
indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder
statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af
foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en
struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en
teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
Væsentligste
arbejdsformer
Informationssøgning om Ukrainekrisen, videoanalyse af Ukrainekonflikten,
miniprojekt om de internationale institutioner, gruppearbejde.
14
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
8: AT3: Fundamentalisme (samfundsfag, engelsk, historie, dansk)
Indhold
Kernestof:
Branner, Hans: Global politik. Columbus 2010 2. Udgave
- S. 75-83 (Terrorisme – vor tids trussel?)
Artikler
- Islamisk stat: De nye propagandister. Ræson d. 18/11 2014
Omfang
3 blokke á 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Kernestof:
- Danmarks suverænitet og handlemuligheder
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
- globalisering og samfundsudvikling.
Faglige mål: se forløb 11
Væsentligste Gruppearbejde, synopsisskrivning.
arbejdsformer
15
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
9: Kulturmøder, integration og konflikt
Indhold
Kernestof:
Thorndal, Morten Hansen ”Ærkedansker perkerdansker”. Columbus 2011.
- 10-16: (Push og pull faktorer, integrationsformer (integration, assimilation,
segregation))
- 29-31 + 44-51 (Diskurs af indvandrere)
- 61-65 (Rawls og Bloom)
- 66 (tillid og sammenhængskraft)
- 68-82 (Identitet, dobbelsocialisering og integration)
- 83-87 + 89 2. Spalte – 92: (Stereotyper, fordomme, etnocentrisme,
kontaktteori)
- 93-101 (Bourdieu)
- 105-114 (Honneth)
Søndergård, Lars: Verdens syv udfordringer af. Columbus 2010. Side 69-90
Artikler
- ”Borgerligt angreb. Danmark er blevet en asylmagnet” i Berlingske
10.6.2013
- ”Glædelig Eid til alle muslimer. Inger Støjberg. Kronik i Berlingske 27/7
2014.
- ”Vesselbo om Støjberg-udtalelser: Det er en fuldstændig tåbelig debat.
Politiken 3/8 2014
- Uddrag af talen ”Herfra min verden går”, Pia Kjærsgaard ved DF’s
årsmøde 2010
- Uddrag af talen ”Det Danmark, jeg drømmer om”, Margrethe Vestager
2009.
- Empiri fra opgavesæt ”Integration” ved samfundsfag A skriftlig eksamen
maj 2010.
Supplerende stof
Egne tabeller fra www.surveybanken.aau.dk
’Den fordømte Moské”. DR Dokumentar om Grimhøj Moskeen
DR2 Debatten: Bedre Integration. Sendt d. 19/3 2015
Besøg i Grimhøj Moskeen, Århus
Besøg i Gellerupparken Århus for at høre om Helhedsplan Gellerup, Århusplanen
om antiradikalisering mv.
http://www.helhedsplangellerup.dk/da/Helhedsplan/Helhedsplan-Gellerup-etoverblik.aspx
Omfang
15 blokke á 95 minutter
Særlige
Kernestof:
16
UVB 3.e SaA maj 2016
fokuspunkter
-
Favrskov Gymnasium, MR
identitetsdannelse og socialisation
massemedier og politisk meningsdannelse
social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring.
Diskursiv magt
Faglige mål:
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved
anvendelse af begreber og teorier
– undersøge og dokumentere et politikområde
– undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse
– sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i
sociale og kulturelle mønstre
– formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og
indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder
statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
– anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og
til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af
foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en
struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en
teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
Væsentligste
arbejdsformer
Indsamling af empiri ved besøg i Gellerupparken og Grimhøj Moskeen.
Gruppearbejde og klassediskussion.
17
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
10: Valg 2015 – om politikere, partier, vælgere, medier og magt
Indhold
Kernestof:
Rasmussen, Jesper Hjarsbæk: Politik – kultur, konflikt og konsensus. Columbus 2013.
- s. 58-64 (Vælgeradfærd: Rational Choice, Classvoting, issue-voting,
partiidentifikation, minervamodellen, nærhedsmodellen, retningsmodellen)
- s. 71-82 (Partiadfærd: Partityper, medianvælgermodel, Kaare Strøms model,
Molins Model)
- s. 83-85 + 103-109. (Skillelinjer, Inglehards teori om materialisme og
postmaterialisme, Giddens teori om livspolitik og det senmoderne samfund)
- s. 95-97: Konservatisme
- s. 119-126: Medierne i det politiske liv (Kanyleteorien, totrinshypotesen,
referencemodellen, Zaller og RAS-modellen)
- s. 134-138: Jürgen Habermas (Systemverden, livsverden, koloniseringstesen,
den borgerlige offentlighed, mediernes ødelæggelse af den borgerlige
offentlighed)
Lærernotat baseret på Jens Peter Frølund Thomsen: ”Politologi”, Hans Reitzels
Forlag 2010.
- Teorier om vælgeradfærd. (Partiidentifikation, tegnebogshypotesen, rational
choice, egotropisk vælger, sociotropisk vælger, issuevoting, retningsmodellen,
nærhjedsmodellen).
Skov, Oliver Boserup og Richard Bundsgaard: B-bogen. Columbus
- s. 106-107 (issuevoting)
Gregersen, Rune Valentin: MedierNU. Systime 2011.
- s. 119-124: Medier og demokrati (Medier som 4. Statsmagt, medialisering,
Eastons Model, spin).
Lærerotat om nyhedskriterierne: Aktualitet, Væsentlighed, Identifikation, Sensation,
Konflikt
Note om demokratiformer: Deltagerdemokrati, deliberativt demokrati,
forbrugerdemokrati, konkurrencedemokrati (læst under AT-forløb om magt).
Artikler:
- ”Social baggrund afgør igen partivalg”. Berlingske 20/6 2011.
- ”Er højre rykket mod venstre?”. Berlingske d. 22/10 2009.
- ”Dansk folkeparti vil altid kunne gå længere end andre partier”. JP d. 31/8
2015.
- ”Pape erkender slingrekurs: Vi har ikke været tydelige nok”. Ugebrevet A4 d.
1/9 2015
18
UVB 3.e SaA maj 2016
-
-
-
-
Favrskov Gymnasium, MR
”Løkke får svært ved at gøre de blå vælgere glade”. Ugebrevet A4 d. 28/5
2015
”DFs nye vælgere er rigere, klogere og yngre”. Politiken d. 7/12 2014.
”Den nye vælgerdarling er ’Røde Lone’”. Politiken d. 30/5 2015
”Systempartier mod fritænkerpartier”. Berlingske d. 29/5 2015
”Er det medierne eller politikerne der bestemmer?”. Rune Gregersen,
tematekst i SamfNU. Systime 2008.
”Magt – i små og store sammenhænge” Rune Gregersen, tematekst i SamfNU.
Systime 2008.
”Valgkamp: Medierne kvæler politiske budskaber”. Videnskab.dk d. 25/5
2015
http://videnskab.dk/kultur-samfund/valgkamp-medierne-kvaeler-politiskebudskaber
Konservative fortsætter den evige jagt på en profil. DR-nyheder d. 24/10
2015.
http://www.dr.dk/nyheder/politik/analyse-konservative-fortsaetter-denevige-jagt-paa-en-profil
”De Konservatives Søren Pape om at være adoptivbarn, homoseksuel, kristen
- og konservativ”. Interview med Søren Pape i fyens.dk
http://www.fyens.dk/indland/Adoptivbarn-homoseksuel-og-kristen-Stortinterview-med-Soeren-Pape/artikel/2555637
”Nyt moralkodeks skal opdrage embedsmænd”. Kristeligt Dagblad d. 21/9
2015.
”Husker du de seneste møgsager”. Berlingske d. 26/3 2014.
Supplerende stof:
- Fakta om valget:
http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/
http://www.politiko.dk/saadan-stemmer-danskerne
- Minervamodellen: http://hhxelev.dk/minerva-modellen/
- Gallups kompas
- Dokumentar: Dagbog fra Midten
- Mediernes rolle i politik:
http://www.ft.dk/Demokrati/Hvem_bestemmer/Medierne.aspx
- Kritik af spindoktorer:
http://www.dr.dk/Undervisning/Borgen_i_virkeligheden/Spin/20100608163706.ht
m
Skriftlige opgaver:
Diskussion – Vælgeradfærd (5 elevtimer)
Notat til Søren Pape Poulsen (parti- og vælgeradfærd) (5 elevtimer)
Lineær regression – omlagt skriftlighed (1,5 elevtimer)
Notat træning – omlagt skriftlighed (1,5 elevtimer)
Sammenligningsopgave. Hvem har magten? (4 timer)
19
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
Omfang
20 blokke á 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Kernestof
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme,
politiske skillelinjer og vælgeradfærd
- magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen
af retssystemet
Faglige mål:
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved
anvendelse af begreber og teorier
– undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og
indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk
materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
– anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til
at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af
foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en
struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en
teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
Forløbet er slået sammen med et AT-forløb om demokrati og magt, som bl.a. indebar en studietur til Kbh.
Hvor vi besøgte Christiansborg, Folketinget, Frej Jackson (embedsmand ansat i Statsministeriet) samt Kl. 7
(en virksomhed som arbejder med innovative løsningsmuligheder på bl.a. vælgeradfærd).
Væsentligste
arbejdsforme
r
Gruppearbejde, videoredegørelse, oplæg, pararbejde, undersøgelse, små
skriveopgaver, studietur, interview. Strukturering af gammelt eksamensbilag.
20
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
11: Flygtningekrisen - EU og dansk sikkerhedspolitik
Indhold
Kernestof:
Branner, Hans: Global politik. Columbus 2010 2. Udgave.
- S. 98-109 (Idealisme og realisme)
- s. 188-194 (Mål og midler i dansk udenrigspolitik)
- s. 194-204 (Debatten om dansk aktivisme. Tilpasning, determinisme,
internationalisme, blød vs. hård aktivisme, sikkerhedspolitisk
beslutningsproces mv.)
Bülow, Morten Winter, Tonny Brems Knudsen: International PolitikNU –
magtbalance, værdier og samarbejde. Systime 2011 Ibog.
- s. 147-155 (Sikkerhedspolitik, det alsidige sikkerhedsbegreb)
Nedergaard, Peter: Hvordan fungerer Den Europæiske Union? Columbus 2010. 2.
Udgave.
- s. 15-27: Teorier om EU’s integration og opbygning (Føderalisme, neofunktionalisme, intergovernmentalisme, spill-over).
Artikler
EU’s krise er vores samtids største paradoks. Information d. 4/9 2015
https://www.information.dk/debat/2015/09/eus-krise-vores-samtids-stoersteparadoks
Eu’s flygtningepolitik har spillet fallit. Berlingske 8/9 2015.
http://www.b.dk/din-mening/eu-s-flygtningepolitik-har-spillet-fallit
Magasinet NOTAT nr. 1283 Maj 2015. Tema: Skal EU være solidariske om
flygtninge? http://www.e-pages.dk/notat/129/
"Spørgsmålet om flygtninge splitter Europa i Nord og Syd",
"Menneskerettigheder skal ikke til debat",
"Skal EU handle med flygtninge?"
"Det mener Folketinget"
Magasinet NOTAT nr. 1267 Januar 2014. Tema: EU i grove træk. http://www.epages.dk/notat/113/ (udvalgte artikler om EU’s historie i hovedtræk, EU’s
institutioner, DK’s 4 undtagelser og EU’s lovgivningsproces)
Magasinet NOTAT nr. 1226 August 2010. EU i grove træk. http://www.epages.dk/notat/59/ (udvalgte artikler)
Magasinet NOTAT nr. 1267 September 2015. Tema: Hvad er EU’s retspolitik?
http://www.e-pages.dk/notat/133/ (udvalgte artikler):
’Retsforbeholdet må ikke udvandes’. Morten Messerschmidt
http://www.danskfolkeparti.dk/Morten_Messerschmidt_Retsforbeholdet_m%C3%A
5_ikke_udvandes
21
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
EU’s krise er vor samtids største paradoks. Information d. 4/9 2015 af Richard Swartz.
http://www.information.dk/544065
EU’s flygtningepolitik har spillet fallit. Berlingske d. 8/9 2015. Af Niels Schoubye.
http://www.b.dk/din-mening/eu-s-flygtningepolitik-har-spillet-fallit
Merkel sætter karrieren på spil for flygtninge. DR-nyheder d. 8/10 2015.
http://www.dr.dk/nyheder/udland/tyskland-merkel-saetter-karrieren-paa-spilflygtninge
EU: Syriens nabolande skal have mere hjælp. DR-nyheder d. 8/10 2015.
http://www.dr.dk/nyheder/udland/eu-syriens-nabolande-skal-have-mere-hjaelp
Tyskland og Frankrig vil have sammenhold og mere Europa. DR-nyheder d. 7/10 2015.
http://www.dr.dk/nyheder/udland/tyskland-og-frankrig-vil-have-sammenhold-ogmere-europa
Ungarn i avisannoncer: Vi slår hårdt ned på illegale. DR-nyheder d. 21/9 2015.
http://www.dr.dk/nyheder/udland/ungarn-i-avisannoncer-vi-slaar-haardt-ned-paaillegale
Fire år. 220.000 dræbte. En million sårede. 11 millioner på flugt. Hvorfor? Politiken af Anders
Legarth Schmidt. http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2592864/fire-aar220000-draebte-en-million-saarede-11-millioner-paa-flugt-hvorfor/ (baggrund for
krigen i Syrien)
Supplerende materiale
DR tema om Syrien. DR.dk.
DR Debatten med Clemet Kjærsgaard: En plan for Syrien?. d. 15/10 2015
DR’s hjemmeside om retsforbeholdet:
http://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/overblik-retsforbeholdet-hvad-er-detegentlig-vi-skal-stemme-om
Fakta: Hvad er en flygtning? DR-nyheder d. 3/9 2015.
http://www.dr.dk/nyheder/indland/fakta-hvad-er-en-flygtning
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Skriftlig aflevering:
Synopsis af gammelt IP eksamenssæt
16 blokke á 95 minutter
Kernestof:
- magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen
af retssystemet
- forskellige typer politiske systemer, herunder EU.
- Danmarks suverænitet og handlemuligheder
- aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt
- globalisering og samfundsudvikling.
Faglige mål:
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
22
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved
anvendelse af begreber og teorier
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale
forhold
– forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere
Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder
– formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og
indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk
materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af
foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller
– formulere – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en
struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi
– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en
teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
Væsentligste
arbejdsformer
Gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser, mindaps, videolæring, klassediskussion.
23
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
12: Globalisering, international økonomi og konkurrencestat
Indhold
Kernestof:
Branner, Hans: Global politik. Columbus 2010 2. Udgave.
- S. 148 – 155 (globalisering og ulighed)
- S. 155-160 (Globaliseringen dimensioner)
- S. 160-166 (Verdens systemteorien, Transformationalisterne)
- 167-176 (global ulighed)
Bjørnstrup, Victor mf.: Velfærdsstaten under pres. Columbus 2015 1. udgave
- s. 190-191 + 193 – 197 (konkurrenceevne – priskonkurrence, strukturel
konkurrenceevne og institutionel.)
- s. 207 – 208 (konkurrencestaten)
- 183 – 189 (Globalisering af verdenshandlen. Handelsteori: Adam Smith,
Ricardo, Heckscher og Ohlin, Krugman)
- 217 – 139 (Løsninger på velfærdsstatens udfordringer. Finansieringsrollen,
Producentrollen, civilamfund)
Kureer, Henrik: ØkonimiNU (alm. bog). Systime 2014. 1. Udgave
- s. 220-225 (Handelsteori + oversigt over handelsteori)
- s. 319- 326 (Adam Smith og den usynlige hånd)
Artikler
- Globalisering er krig med andre midler. Information d. 19/2 2011
https://www.information.dk/debat/2011/02/globalisering-krig-andremidler
- Konkurrencestaten er en vækststat. Information d. 9/3 2015
https://www.information.dk/debat/2015/03/konkurrencestaten-vaekststat
- Konkurrencestaten æder os op. Politiken 24/10 2014
http://politiken.dk/debat/ECE2434974/konkurrencestaten-aeder-os-op/
- Hvad er en konkurrencestat? Ræson d. 22/9 2013
http://raeson.dk/2013/hvaderkonkurrencestaten/
Supplerende materiale
Måling af globalisering http://www.ey.com/GL/en/Issues/Businessenvironment/Redrawing-the-map--globalization-and-the-changing-world-ofbusiness---Measuring-globalization
Youtube video: Dependency Theory
https://www.youtube.com/watch?v=JN6LlMY2ApQ&feature=youtu.be
TED talk: Hans Rosling om global ulighed
24
UVB 3.e SaA maj 2016
Favrskov Gymnasium, MR
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen
?language=da#t-965451
Omfang
13 blokke á 95 minutter
Særlige
fokuspunkter
Kernestof:
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
- økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling
- makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring
nationalt, regionalt og globalt.
Faglige mål:
– anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle
samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
– forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved
anvendelse af begreber og teorier
– undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale
forhold
– undersøge processer omkring magt
– undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og
diskutere løsninger
– undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder
samspillet mellem nationale og globale forhold
– forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring
– forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere
Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
– skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier
– argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en
teoretisk sammenhæng og indgå i dialog.
25

Similar documents