Seinäjoen kaupunki

Comments

Transcription

Seinäjoen kaupunki
 Seinäjoen kaupunki
kaavoituskatsaus 2016
T e l a
2 4 . 2 . 2 0 1 6
|
K s j
1 . 3 . 2 0 1 6
|
K h
1 4 . 3 . 2 0 1 6
|
K v
2 1 . 3 . 2 0 1 6
Seinäjoen kaupunki | Tekniikkakeskus | Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu
Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki
P. 06 416 2111 (vaihde) | [email protected] | www.seinajoki.fi
KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Seinäjoen kaupunki Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Kirkkokatu 6, PL 215 60100 Seinäjoki [email protected] [email protected] http://www.seinajoki.fi/asuminenjaymparisto/kaupunkisuunnittelujakaavoitus.html HENKILÖSTÖ Martti Norja, kaavoitusjohtaja p. 06 416 6340, 040 774 8501 Jyrki Kuusinen, yleiskaavapäällikkö p. 06 416 6435, 044 754 1645 Veli‐Matti Prinkkilä, kaavoitusarkkitehti p. 06 416 2087, 044 418 1531 Eija Tuomaala, kaavasuunnittelija p. 06 416 6281, 050 575 7972 Pauliina Vähälummukka, kaavasuunnittelija p. 06 416 6281 Merja Suomela, kaavoitusassistentti p. 06 416 2223 Maija Hakola‐Äijö, kaavoitusassistentti p. 06 416 6282 JOHDANTO SEINÄJOEN KAUPUNGIN KAAVOITUSOHJELMA 2013 – 2016 on laadittu nelivuotiselle valtuustokaudel‐
le. Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain. Kaavoituskatsaus pohjautuu kaavoitusohjelmaan, josta on nostettu esille vuonna 2016 etenevät hankkeet. Kaavoituskatsauksessa on lisäksi joitakin hankkeita, jotka ovat nousseet esille kaavoitusohjelman laatimisen jälkeen. Nämä hankkeet on laitettu vireille teknisessä lautakunnassa. Vuoden 2016 aikana voidaan aloittaa myös kaavoituskatsauksessa mainit‐
semattomia kaavahankkeita, joiden kiireellinen eteneminen on välttämätöntä. Näiden hankkeiden aloittamisesta päättää Seinäjoen kaupungin tekninen lautakunta. MAANKÄYTTÖ‐ JA RAKENNUSLAKI 1 luku 7§ Kaavoituskatsaus Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireil‐
lä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava‐asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vä‐
häisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava‐asiat ja niiden käsittelyvaiheet se‐
kä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. (29.12.2006/1441) Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Kaavoitusosasto vastaa maankäyttö‐ ja rakennuslain (MRL) mukaisesti yleis‐ ja asemakaavojen laatimi‐
sesta, kehittämisestä ja muuttamisesta sekä kaavoitukseen liittyvästä lähiympäristön ja kaupunkiku‐
van suunnittelusta. Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tehtävänä on suunnittelun kautta luoda mahdollisuudet toimivan, terveellisen, viihtyisän, kulttuurisesti ja esteettisesti tasokkaan elinympäris‐
tön muodostamiselle. Kaavoituksen toteuttamisella parannetaan kaupungin yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja vahvistetaan kaupunkikeskustan muodostumista. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta asuinpaikkana ja palvelukeskuksena. Kaavoituksen tulosalue vastaa kaavallisten poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelus‐
ta. Aikaisempien vuosien perusteella poikkeamishakemuksia on vuositasolla noin 50 kpl ja suunnittelu‐
tarveratkaisuja noin 15 kpl. Kaavatyön lisäksi kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu antaa lausuntoja valtion, maakuntaliiton ja naapu‐
rikuntien eri tyyppisistä maankäytön hankkeista (lakimuutokset, maakuntakaava, yleiskaava). MAAKUNTAKAAVOITUS 1.
2.
3.
Vaihemaakuntakaava I Vaihemaakuntakaava II Vaihemaakuntakaava III YLEISKAAVOITUS A.
B.
C.
D.
Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Ylistaron keskustan yleiskaava 2030 Keski‐Nurmon osayleiskaava 2030 Keskusta‐alueen osayleiskaava ASEMAKAAVOITUS KESKUSTA‐ALUE 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Keskusta, kortteli 1 Kauppatorin ympäristö Keskusta, korttelit 5 ja 46 Keskusta, korttelit 15 ja 16 Keskusta, kortteli 20 Keskusta, kortteli 28 Keskusta, kortteli 25 (osa) ASUINALUEET 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Itikka, korttelit 2, 3 ja 19 Kyrkösjärven ranta Kärki III, Falanderinkadun jatke Eskoon alue Nurmo, Mäntypuisto Nurmo, Pappilan ympäristö Hyllykallio, kortteli 4020 (osa), Kopparintie 4 Karhuvuori IV Kouran asuinalue Niemistön asuinalue Huhtala, kortteli 34 (osa) Pohja, kortteli 55 Kapernaumi, kortteli 43 (osa), Kaasumestarinkatu Huhtala, kortteli 27 (osa) Pohja, kortteli 50 (osa) Marttila, kortteli 16, tontti 14 Hallila, kortteli 13, Vuoritie 6 Uppa, kortteli 3 (osa) Peräseinäjoki, kortteli 19 (osa) Ylistaro, kortteli 27 (osa), Prykyntie Erityisasumisen tontit HALLINTO‐, LIIKE‐ JA TYÖPAIKKA‐ALUEET 29. Kasperi – Pajuluoma, radanvarren työpaikka‐ ja asuinalueet 30. Tapiolantien ja Kivistöntien kulma Seinäjoen kaupunki | Tekniikkakeskus | Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu
Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki
P. 06 416 2111 (vaihde) | [email protected] | www.seinajoki.fi
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Kärki, ETL liikealue ja asuntoalueen laajennus Pajuluoma, liiketontti Sevon alue lähiympäristöineen Nurmon palvelu‐ ja liikekeskuksen asemakaava Nurmon kirkonseutu Roveksen asemakaava‐alueen laajennus Areenan alue Huhtala, Psykiatrian yksikkö Uppa, kortteli 27 (osa) Jouppila, kortteli 33 Jouppi, kortteli 55, Herralankatu 34 Aseman alue LIIKENNE‐ JA KATUALUEET 43. Atrian ETL RANTAKAAVAT I.
Kalajärven ranta‐asemakaava MUUT HANKKEET II.
III.
Kansallinen kaupunkipuisto Asemakaavojen lievealueiden tarpeellisuuden arviointi ja suunnittelutarvealueiden mää‐
rittely KARTTALIITTEET: Kaavahankkeet Kaupunkikeskustan asemakaavoitus MAAKUNTAKAAVOITUS Etelä‐Pohjanmaan voimassa oleva maakuntakaava on vahvistettu vuonna 2005. Etelä‐Pohjanmaan maakunta‐
kaava on ohjeena laadittaessa alueen kuntien yleis‐ ja asemakaavoja. Etelä‐Pohjanmaan maakuntakaavan hy‐
väksymisen ja vahvistamisen jälkeen on maakunnan toimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat alueiden käyttöön. Kaupan, palveluiden, energian, luonto‐ ja kulttuuriympäristön sekä liiken‐
teen ja infrastruktuurin muutosten arviointi on tullut ajankohtaiseksi. Etelä‐Pohjanmaan liitto valmistelee ko. asioiden osalta maakuntakaavan tarkistusta vaihekaavoina. Lisätiedot: http://www.epliitto.fi/maakuntakaavoitus 2016. Maakuntavaihekaava II hyväksynee 1. Vaihemaakuntakaava I ‐ Tuulivoima maakuntavaltuusto toukokuussa 2016 Vaihemaakuntakaavan I laatiminen on laitettu vireille vuonna 2011. 3. Vaihemaakuntakaava III – Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, Vaihemaakuntakaava täydentää voimassa ole‐
energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat vaa kokonaismaakuntakaavaa ohjaamalla vai‐
Vaihemaakuntakaava III laatiminen on laitettu kutuksiltaan merkittävien tuulivoima‐alueiden vireille vuonna 2013. sijoittumista Etelä‐Pohjanmaalla. Tuulivoima‐
puistojen sijoittuminen on osoitettu kaavassa aluerajauksin. ”Etelä‐Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan tavoitteena on edistää maakunnan energia‐
omavaraisuutta osoittamalla energiateollisuu‐
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakunta‐
den tarpeisiin riittävä määrä turvetuotanto‐
vaihekaavan 11.5.2015. Kaava on Ympäristö‐
alueita sekä turvata maakunnallisesti arvok‐
ministeriössä vahvistettavana. kaiden suoluonnon kohteiden säilyminen. Li‐
säksi tavoitteena on edistää energiapuun logis‐
2. Vaihemaakuntakaava II – Kauppa, liikenne ja tiikkaketjun toimivuutta ja tehokuutta, sekä keskustatoiminnot tarpeen mukaan osoittaa maankäyttöratkaisu Vaihemaakuntakaava II laatiminen on laitettu uusille vähintään seudullisesti merkittäville vireille vuonna 2013. bioenergialaitoksille. ”Kaupan logistisesti edullinen sijoittuminen ja Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on myös sujuvat liikenneratkaisut ovat eheän yhdys‐
osoittaa päivitetyt valtakunnallisesti ja maa‐
kuntarakenteen perusedellytyksiä. Etelä‐
kunnallisesti arvokkaat maisema‐alueet ja an‐
Pohjanmaalla etäisyydet ovat suuria ja yhdys‐
taa ohjeistus alueiden maisema‐arvojen säilyt‐
kuntarakenne hajautunutta, joten kaupan ta‐
sapuolisen saatavuuden turvaaminen sekä tämiseksi. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää toimiva liikenneverkko kaikilla alueilla on tär‐
voimassa olevan maakuntakaavan osalta mai‐
keää. Kaupan palveluiden saatavuudelle on sema‐alueiden, rakennettujen kulttuuriympä‐
tärkeää myös elinvoimaisen keskusverkon säi‐
ristöjen ja muinaismuistokohteiden välistä lyminen maakunnassa. eroa.” Etelä‐Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan ta‐
Keväällä 2016 tapahtuvien lainsäädännön voitteena on luoda edellytyksiä Etelä‐
muutosten myötä maakuntavaihekaavan hy‐
Pohjanmaan kilpailukyvylle.” väksyy maakuntavaltuusto ja kaavaa ei enää lähetetä ympäristöministeriöön vahvistetta‐
Keväällä 2016 tapahtuvien lainsäädännön vaksi. muutosten myötä maakuntavaihekaavan hy‐
Tavoiteaikataulu: hyväksymiskäsittely vuonna väksyy maakuntavaltuusto ja kaavaa ei enää 2016 lähetetä ympäristöministeriöön vahvistetta‐
vaksi. Tavoiteaikataulu: Vaihekaavaa valmistellaan ehdotukseksi ja on tällä hetkellä kunnissa lau‐
sunnolla, ehdotuksena nähtäville keväällä YLEISKAAVOITUS Vuonna 2016 yleiskaavoituksen painopistealueet ovat kaupunginosakeskuksissa Nurmossa ja Ylistarossa sekä ydinkeskustan osayleiskaavan taustavalmistelutöissä. Käynnissä olevissa oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa pyritään vastaamaan voimakkaasti kasvavan kaupunkiseudun asumisen ja palveluiden sekä teollisuuden haas‐
teisiin sekä samalla säilyttämään ja turvaamaan maatalouden elinvoimaisuus. Kylä‐ ja haja‐asutusalueita koskien osayleiskaavoissa pyritään osoittamaan mahdollisuuksien mukaan suoriin rakennuslupiin oikeuttavat rakennuspaikat ja kevennettyjen suunnittelutarveratkaisujen kautta haettavat ra‐
kennuspaikat. A. Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus san hallinto‐oikeuteen. ja laajennus 2030 Osayleiskaava on käynnistetty vuoden 2014 Tavoiteaikataulu: Vaasan hallinto‐oikeuden lopulla. Kaavassa edetään kolmivaiheisesti: ta‐
päätöstä odotellaan vuoden 2016 aikana voitteet ja kehityskuvat ovat olleet nähtävillä D. Keskusta‐alueen osayleiskaava keväällä 2015 ja kaavaluonnosvaihtoehdot Jatketaan tavoiteohjelman tueksi osa‐alueit‐
syksyllä 2015. Osayleiskaavaehdotus laitetaan nähtäville keväällä 2016. tain tehtyä tarkastelua kaupunkirakenteen, asumisen ja palveluiden nykytilasta sekä aluei‐
Tavoiteaikataulu: hyväksyminen kesäkuussa den kehittämispotentiaaleista osana koko 2016 kaupungin kehitystä. Vuoden 2015 aikana on järjestetty Asema‐alueen kansainvälinen Euro‐
B. Ylistaron keskustan yleiskaava 2030 pan 13 ‐arkkitehtuurikilpailu. Asema‐alueen Ehdotuksena uudelleen nähtäville vuoden arkkitehtuurikilpailu tukee keskustan osayleis‐
2016 aikana. kaavan laadintaa. Tavoiteaikataulu: hyväksyminen vuonna 2017 Tavoiteaikataulu: Tavoiteohjelma 2016 Osayleiskaavatyö 2016 – C. Keski‐Nurmon osayleiskaava 2030 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleis‐
kaavan 15.12.2014. Kaavasta on valitettu Vaa‐
Seinäjoen kaupunki | Tekniikkakeskus | Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu
Kirkkokatu 6 | PL 215 | 60101 Seinäjoki
P. 06 416 2111 (vaihde) | [email protected] | www.seinajoki.fi
ASEMAKAAVOITUS Vuonna 2016 asemakaavoituksessa keskitytään keskustan kehittämiseen, liike‐ ja työpaikkojen kaavahankkei‐
siin sekä kylä‐ ja kaupunginosakeskusten elinvoiman kasvattamiseen tonttivarannon laajentamisella ja moni‐
puolistamisella. KESKUSTA‐ALUE 1.
2.
3.
Keskusta, kortteli 1 Alueen asemakaavat ovat vanhentuneet ja tekninen lautakunta on käynnistänyt kaava‐
muutoshankkeen 12.12.2014. Alueella on kau‐
pungin ja yksityisen maanomistusta. Tavoit‐
teena on keskustan kaupunginosan asukaslu‐
vun kasvattaminen sekä luoda alueelle kau‐
punkimainen ympäristö ja modernia kaupun‐
kiasumista korttelipihoineen. Tarvittaessa kan‐
salaisopiston rakennuksen tuleva käyttö ja mahdollinen käyttötarkoituksen muutos tutki‐
taan kaavatyön yhteydessä. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos keväällä 2016, ehdotus syksyllä 2016 ja hyväksyminen 2016 Kauppatorin ympäristö Torikeskuksen korttelialueen pohjoisosaan on esitelty sekä kiinteistönomistajan että kau‐
pungin ideoimia kehittämissuunnitelmia. Vete‐
raaniaukion alle mahdollistetaan maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen jatkamalla vireillä olevan asemakaavan suunnittelua. Kauppatorin yhdistäminen tulevaisuuden kä‐
velypainotteiseen Koulukatuun on keskeinen asia. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos vuonna 2016, ehdotus ja hyväksyminen 2017 Keskusta, korttelit 5 ja 46 Pohjoiskeskustaan suunnitellaan pääasiassa asumista. Alueella on sekä yksityistä että kau‐
pungin maanomistusta. Tekninen lautakunta on päivittänyt käynnistyksen korttelin 5 osalta 9.9.2015. Vanhemmalle väestölle suunnitellun laadukkaan palvelutalon rakentaminen on edennyt kaupunkisuunnittelujaostossa 25.8.2015 hyväksyttyyn Esperi Care Oy:n ton‐
tinvarauspyyntöön. Kaavamuutoksen tarkoi‐
tuksena on mahdollistaa koko pohjoiskeskus‐
taan korttelista tarjottavia lähipalveluja. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos korttelin 5 osalta keväällä 2016, ehdotus ja hyväksyminen kesällä 2016 4.
5.
6.
7.
Keskusta, korttelit 15 ja 16 Korttelin esisuunnittelu on käynnissä. Asema‐
kaavamuutos mahdollistaa asuin‐ ja liikeraken‐
tamista sekä maanalaista pysäköintiä korttelin 16 pohjoisosaan. Tavoiteaikataulu: korttelin 16 osalta taustasel‐
vitykset 2016 Keskusta, kortteli 20 Korttelialueen selvitykset ovat käynnissä. . Asemakaavamuutos mahdollistaa asuin‐ ja lii‐
kerakentamista sekä maanalaista pysäköintiä koko korttelin osalle. Tavoiteaikataulu: taustaselvitykset 2016 Keskusta, kortteli 28 Alue on yksityisessä omistuksessa. Asemakaa‐
vamuutos mahdollistaa asuin‐ ja liikerakenta‐
mista sekä maanalaista pysäköintiä koko kort‐
telin osalle. Tavoiteaikataulu: taustaselvitykset 2016 Keskusta, kortteli 25 (osa) Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Alueella sijaitsevan ns. Pollarin talon paikalle mahdollistetaan asemakaavalla asuin‐ ja liike‐
rakentamista. Tavoiteaikataulu: taustaselvitykset ja kaava‐
luonnos 2016 ASUINALUEET 8.
9.
Itikka, korttelit 2, 3 ja 19 Seinäjoen, Vaasan radan ja Kaskisten radan ra‐
jaama noin 18 ha:n laajuinen alue Itikan kau‐
punginosassa on 1970 – luvun kaavoissa varat‐
tu teollisuus‐ ja varastoalueeksi. Teollinen ja varastokäyttö on merkittävästi vähentynyt ja alue on jo pitkään ollut kaavoitusohjelmassa tavoitteella mahdollistaa kaavojen muutoksilla alueen kohentuminen osaksi keskustan kau‐
punkirakennetta. Valtatien 18 pohjoisen ohi‐
kulkutien valmistuminen, entisen postiautova‐
rikon rakentaminen Rytmikorjaamoksi sekä Iti‐
kanmäen entisen teurastamoalueen kaavoit‐
taminen asuntokortteliksi ovat viitoittaneet alueen uusia käyttömahdollisuuksia, vaikka alueelle edelleen jää sekä merkittäviä liiken‐
teellisiä ”solmuja” että yhdyskuntateknisiä lai‐
toksia. Tekninen lautakunta on laittanut ase‐
makaavoituksen vireille 12.11.2014. Alueen maisemaselvitys on valmistunut vuonna 2014 ja yleissuunnitelma vuonna 2015. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos keväällä 2016, ehdotus syksyllä 2016 ja hyväksyminen joulu‐
kuussa 2016 Kyrkösjärven ranta Pruukinrannan asuntomessualueen pohjois‐
puolelle Kyrkösjärven rantaan suunnitellaan pääasiassa korkeaa ja tehokasta asuinkerrosta‐
lorakentamista. Alustava kaavaluonnos on ol‐
lut nähtävillä Asuntomessualueen kaavaluon‐
noksen yhteydessä. Alueen eteläosaan kaavoi‐
tetaan tehokasta ja tiivistä kerrostalo‐ ja pien‐
talorakentamista. Aluerajaus ja rakentaminen sovitetaan yhteen psykiatrian yksikön kaava‐
muutoksen kanssa. Tavoiteaikataulu: Asuntoalueen osalta kaava‐
luonnos loppuvuodesta 2016 riippuen psykiat‐
rian rakennuksen aikataulusta (kts. kohta 37) 10. Kärki III, Falanderinkadun jatke Asemakaavan laajennuksella mahdollistetaan katuyhteys Falanderinkadulta Törnäväntielle. Asuntoalue laajenee oikeusvaikutteisen osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti Tör‐
näväntien varressa ja itäpuolella lähinnä rivita‐
lo‐, pienkerrostalo‐ ja kerrostalorakentami‐
seen. Tavoiteaikataulu: hyväksyminen tammikuussa 2016 11. Eskoon alue Eskoon palvelukeskuksen ympäristöön kaavoi‐
tetaan asumista ja palveluita. Alueelle kaavoi‐
tetaan monipuolisesti tontteja asuinrakenta‐
miseen; kerrostalo‐, pienkerrostalo‐, ja erillis‐
pientaloille ja julkisiin palveluihin mm. koulut ja erityispalvelut. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos syksyllä 2016, kaavaehdotus ja hyväksyminen keväällä 2017 12. Nurmo, Mäntypuisto Seurakunta on hakenut kaavamuutosta omis‐
tamalleen Mäntypuistoksi nimetylle alueelle. Aluetta ollaan suunnittelemassa kerrostalo‐
korttelialuetta. Suunnitelmat ovat kaupunkira‐
kenteen tiivistämistavoitteiden ja kasvavan kerrostaloasuntojen kysynnän kannalta myös kaupungin strategian mukaisia. Myös Nurmon vuonna 2005 vahvistetun yleiskaavan alueva‐
rausmerkinnät tukevat hanketta. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos keväällä 2016, ehdotus kesällä 2016 ja hyväksyminen syksyllä 2016 13. Nurmo, Pappilan ympäristö Seurakunta on hakenut kaavamuutosta omis‐
tamalleen maalle. Tavoitteena on suunnitella asemakaavan muutoksella nykyiselle maatalo‐
usalueelle asuntorakentamista sekä tutkia jul‐
kiseen käyttöön varatulle pappilanniemelle uutta käyttötarkoitusta ja alueen tiivistämistä. Vireillä olevaan Nurmon keskustan osayleis‐
kaavan tarkistukseen aluevaraukset muute‐
taan tavoitteiden mukaisiksi. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos keväällä 2016, ehdotus syksyllä 2016 ja hyväksyminen 2016 14. Hyllykallio, kortteli 4020 (osa), Kopparintie 4 Kaupungin vuokrataloyhtiö Sevas Oy on jättä‐
nyt kaavamuutoshakemuksen tehokkaamman uudisrakentamisen mahdollistamiseksi. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos 2016, ehdotus ja hyväksyminen talvella 2016‐ 2017 15. Karhuvuori IV Karhuvuoren asuinalue laajenee pohjoiseen Mäki‐Hakolantiehen. Alueelle kaavoitetaan asuntoalue pienkerrostalojen, rivitalojen ja erillispientalojen rakentamiseen. Yleiskaavan mukaisesti Tanelinrannan asuntoalueen ja uu‐
den alueen väliin osoitetaan viheralueet ulkoi‐
lureitistöineen. Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä Karhuvuori III asemakaavan yhtey‐
dessä syksyllä 2014. Osa Karhuvuori III:n pohjoisosan vesihuollon toteuttamisesta vaatii Karhuvuori IV:n asema‐
kaavaa. Karhuvuori IV:n asemakaavassa tulee ratkaista arkeologisen inventoinnin yhteydessä esiin tulleet kohdat. Tavoiteaikataulu: ehdotus syksyllä 2016, hy‐
väksymiskäsittely 2017 16. Kouran asuinalue Kouran asuinalue asemakaavoitetaan oikeus‐
vaikutteisen osayleiskaavan periaatteiden mu‐
kaisesti. Osallisuus‐ ja vuorovaikutus ovat kes‐
keisessä roolissa tässä asemakaavamuutokses‐
sa, jolla pyritään luomaan viihtyisä, asukkaiden toiveet huomioiva asuinalue Kouran luonnon‐
läheiseen kyläkeskukseen. Tekninen lautakun‐
ta on käynnistänyt asemakaavan 22.4.2015. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos vuonna 2016 17. Niemistön asuinalue Kaupunki on hankkinut omistukseensa laajan maa‐alueen Niemistön osayleiskaavassa asuinpientalojen alueeksi osoitetulta alueelta koulun ympäristöstä. Tekninen lautakunta on käynnistänyt asemakaavoituksen 11.11.2015. Alueelle on asetettu rakennus‐ ja toimenpide‐
kielto kaavoituksen ajaksi. Alueen laajuudesta johtuen asemakaavoitettavat alueet jaetaan tarvittaessa pienempiin kokonaisuuksiin. Peri‐
aatteena on vanhan olemassa olevan asutuk‐
sen toteaminen asemakaavassa, rakenteen tii‐
vistämis‐ ja lisärakentamismahdollisuuksien suunnittelu yksityisten omistamille maa‐
alueille sekä uusien asuntoalueiden osoittami‐
nen kaupungin omistamalle maalle. Yksityisten maanomistajien kanssa on käynnistetty neu‐
vottelut. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos keväällä 2016, ehdotus syksyllä 2016 ja hyväksyminen 2016 18. Huhtala, kortteli 34 ja 35 ja 28 (osa) Törnävän sairaala‐alueella ja ympäristössä käydään yleinen arkkitehtuurikilpailu 2016 Etelä‐ Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Seinä‐
joen kaupungin toimesta. Kilpailun tuloksen selvittyä käynnistetään alueella kaavamuutos alkuvuodesta 2017. Alueeseen kuuluu mm. en‐
tisen sairaalan keskuspesulan alue ja keskus‐
sairaalan korttelin pysäköintialuetta sekä Huh‐
talantien ja rannan välissä oleva rakentumaton kortteli 35, josta eteläinen osa osoitetaan osaksi Brykärinpuistoa. Alueen omistajia ovat sairaanhoitopiiri ja kaupunki sekä yksityiset maanomistajat. Pääkäyttötarkoitus tulee ole‐
maan asuminen ja alueen käyttöä pyritään te‐
hostamaan. Tavoiteaikataulu: Arkkitehtikilpailu keväällä – kesällä 2016, kilpailun ratkaisu syksyllä 2016 ja kaavatyön käynnistys alkuvuonna 2017 19. Pohja, kortteli 55 Teollisuuskorttelille tullaan määrittelemään uudet tavoitteet. Käyttötarkoitus tullaan muuttamaan asuinrakentamisen mahdollista‐
vaksi. Kaavalliset ratkaisut liittyvät Asema‐ alueella käytyyn kansainväliseen Europan 13 ‐
arkkikehtikilpailuun. Tavoitteet: kaavankäynnistys ja tavoitteet vuonna 2016 20. Kapernaumi, kortteli 43 (osa), Kaasumesta‐
rinkatu Rakennusliike J. Rajala Oy on jättänyt kaava‐
muutoshakemuksen. Hakemuksessa esitetään kerrosluvun nostamista 4 – 7 kerrokseen ja ra‐
kennusoikeuden nostamista. Haettu pääkäyt‐
tötarkoitus on asuminen siten, että se mahdol‐
listaa vanhenevalle väestölle eritasoista tukea ja hoivaa tarjoavan yksikön rakentamisen. Alu‐
eelle tehdyt suunnitelmat pohjautuvat aiem‐
min esitettyyn periaatteeseen Ruukintien var‐
ren toteuttamisesta kerrosvalovaltaisena ja tien läheisyydessä tehokkuuksien nostosta. Maanalainen pysäköinti mahdollistaa vihreät piha‐alueet. Kaupunkikuvallisia ratkaisuja kehi‐
tetään suunnittelun edetessä ja Kapernaumin puutaloalueen miljöö huomioidaan suunnitte‐
lussa kuten myös Ruukintien katunäkymät. Tavoiteaikataulu: luonnos keväällä 2016, eh‐
dotus ja hyväksyminen kesällä 2016 21. Huhtala, kortteli 27 (osa) Voimassa olevan asemakaavan mukaan alue on asuin‐, liike‐ ja toimistorakennusten kortte‐
lialuetta ja pääosin kaupungin omistuksessa. Korttelin osa on syytä kaavoittaa uudelleen tehokkaampaan asuinkäyttöön ennen sen myyntiä. Samalla tutkitaan yksityisten omis‐
tamien tilojen tavoitteet ja uudistetaan niiden asemakaava. 22.
23.
24.
25.
26.
Tavoiteaikataulu: käynnistys ja kaavaluonnos keväällä 2016 ja ehdotus kesällä 2016 Pohja, kortteli 50 (osa) Asemakaavan muutoksella tutkitaan korttelin 50 (osa) ja mahdollisesti myös ympäristöä te‐
hokkaampaan rakentamiseen. Tavoiteaikataulu: käynnistys vuonna 2016 Marttila, kortteli 16, tontti 14 Kaupungin omistaman tontin tehostamismah‐
dollisuudet tutkitaan asemakaavalla osoittees‐
sa Puskantie 31. Tavoiteaikataulu: käynnistys vuonna 2016 Hallila, kortteli 13, Vuoritie 6 Etelä‐Pohjanmaan osuuspankki on hakenut kaavamuutosta omistamalleen asuin‐ ja liike‐
rakentamisen korttelialueelle tavoitteenaan käyttötarkoituksen muuttaminen tehokkaam‐
paan asuinkäyttöön. Kaavaluonnosta käynnis‐
tellään hakijan aikataulujen ja tavoitteiden sel‐
vittyä. Vapaudentienjatkeen liikennejärjestelyt huomioidaan suunnittelussa. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos vuonna 2016 Uppa, kortteli 3 (osa) Etelä‐Pohjanmaan pelastuslaitos‐liikelaitoksen paloasema Upan korttelissa 3 on muuttamassa lähivuosina Kivistöntien varteen. Kaavoitusoh‐
jelman mukaan paloaseman käytöstä vapautu‐
va tontti ja viereinen viheralue Kirkkotien ja Vapaudentien kulmassa ns. Larvalan talon alue tutkitaan asemakaavalla keskusta‐asumiseen. Samassa asemakaavassa tutkitaan tonttien 4 ja 5 kerrosluvun nostamista kahdesta kolmeen ja rakennusoikeuden vähäistä lisäämistä. Vierei‐
nen puistoalue ja Vapaudentien katualue ote‐
taan mukaan kaavamuutokseen ja päivitetään vuoden 1942 kaavaa vastamaan tätä päivää. Tekninen lautakunta on käynnistänyt asema‐
kaavamuutoksen 9.9.2015. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos kesällä 2016 Peräseinäjoki, kortteli 19 (osa) Pihantie 17 kohdalla korttelissa 19 olevat kau‐
pungin omistamat maa‐alueille käynnistetään kaavan muutos. Voimassa olevassa asemakaa‐
vassa alueet ovat maatalousaluetta (M) ja eril‐
lispientalojen korttelialuetta (AO). Asemakaa‐
valla tutkitaan alueen muuttaminen rivitalojen ja erillispientalojen korttelialueeksi. Tavoiteaikataulu: käynnistys vuonna 2016 27. Ylistaro, kortteli 27 (osa), Prykyntie Kaupungin omistaman YL‐korttelin osalta har‐
kitaan kaavallista kehittämistä ensisijaisesti asumiseen, mutta myös muu maankäyttö on mahdollista. Tavoiteaikataulu: tavoitteet ja käynnistys 2016 28. Eritysasumisen tontit Erityisasumisen tonteista tehdään selvitys vuoden 2016 aikana. Tavoiteaikataulu: selvitykset ja kaavojen käyn‐
nistys vuonna 2016 HALLINTO‐, LIIKE‐ JA TYÖPAIKKA‐
ALUEET 29. Kasperi – Pajuluoma, radanvarren työpaikka‐ ja asuinalueet Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaan Rautatiekadun jatkeen kautta osoitetaan si‐
sääntuloväylä itäiseltä ohikulkutieltä kaupun‐
kiin. Radan ja Rautatienkadun varteen on osayleiskaavassa varattu palvelu‐ ja työpaikka‐
alueiden vyöhyke, koska asutusta ei liikenne‐
melun vuoksi haluta sijoittaa lähelle rataa. Asemakaavoitettavat asuntoaluevaraukset si‐
joittuvat palveluvyöhykkeestä länteen Ruukin‐
tien jatkeelle saakka. Maapohja on kaupungin hallussa. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos kesällä 2016, ehdotus talvella 2017 ja hyväksyminen 2017 30. Tapiolantien ja Kivistöntien kulma Tekninen lautakunta on käynnistänyt asema‐
kaavamuutoksen v. 2012. Tavoitteena oli tut‐
kia erityisasumisen sijoittamismahdollisuuksia alueelle, mistä sittemmin on luovuttu. Tällä hetkellä tutkitaan liikerakentamisen sijoitta‐
mista alueelle turvaamaan kaupunginosan elinvoimaisuutta. Alue on kaupungin omistuk‐
sessa. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos keväällä 2016, ehdotus syksyllä 2016 ja hyväksyminen joulu‐
kuussa 2016 31. Kärki, ETL liikealue ja asuntoalueen laajennus Asemakaavan laajennus pohjautuu oikeusvai‐
kutteisessa osayleiskaavassa osoitettuihin aluevarauksiin. Alueelle on varattu sekä teol‐
listen työpaikkojen kortteleita että kaupallisia alueita tilaavievälle kaupalle sekä asuntoaluei‐
den laajennusalueita. Liikerakentamisen osalta asemakaavoitusta viedään maakuntakaavan vaihekaavan kanssa rinnan, joten asemakaavoitusta tultaneen viemään vaiheittain asumisen ja liikerakenta‐
misen osalta. Tavoiteaikataulu: kaavoitus etenee vuonna 2016 maakuntakaavan vaihekaavan kanssa rinnakkain 32. Pajuluoma, liiketontti Alue on kaupungin omistuksessa ja pääosin kaavoittamatonta. Kaavan laajennuksella mahdollistetaan vähittäiskaupan yksikön ra‐
kentuminen Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteyksen tuntumaan. Luonto‐ ja liikenneselvi‐
tyksien täydennykset ovat laadittu vuoden 2015 aikana. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä toukokuussa 2015. Tavoiteaikataulu: ehdotus keväällä 2016 ja hy‐
väksymiskäsittely kesällä 2016 33. Sevon alue ympäristöineen Kaavaluonnos on ollut nähtävillä toukokuussa 2013 koko alueelta ja Seinäjoen puutarhan osalta ehdotus on ollut nähtävillä helmikuussa 2014. Kaava on hyväksytty suppeamman alu‐
een osalta, joiden käyttöönottaminen on ollut muuta aluetta kiireellisempää. Alueen keski‐ ja eteläosan jatkosuunnittelua varten on vielä tarpeen jatkaa neuvotteluita yksityisten maanomistajien kanssa ja täsmentää tavoittei‐
ta nykyisen ja suunnitellun maankäytön yh‐
teensovittamiseksi. Tavoiteaikataulu: neuvottelut ja täsmennetyt tavoitteet vuonna 2016 34. Nurmon palvelu‐ ja liikekeskuksen asema‐
kaava Kesko on varannut esisopimuksella n. 8 ha:n maa‐alueet yksityisiltä maanomistajilta Nur‐
mon keskustan tuntumassa. Keskon hankkeen lisäksi alueella on muitakin tärkeitä kaavan muutostarpeita: alueen liikunta‐, koulu‐ ja muiden kunnallisten, seurakunnallisten ja yksi‐
tyisten palvelujen muutostarpeet tutkitaan jo selvitettyjen kaupallisten tavoitteiden lisäksi. Myös olemassa oleva asutus ja sen laajentu‐
mismahdollisuudet tutkitaan. Suunnittelurat‐
kaistu sisältävät myös katuverkollisia muutos‐
tarpeita. Alueen suunnittelussa edetään mahdollisesti hankekohtaisilla asemakaavan muutoksilla, mutta rinnalla on tarpeen tehdä selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laajempana kokonaisuu‐
tena ja yleiskaavatasoisesti. Tavoiteaikataulu: hankkeessa edetään Nur‐
mon osayleiskaavan tarkistuksen edetessä vuoden 2016 aikana 35. Nurmon kirkonseutu Seurakunta ja yksityinen maanomistaja ovat hakeneet omistamilleen maa‐alueille asema‐
kaavamuutosta ja laajennusta. Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa Nurmon hautaus‐
maan laajennus, huoltorakennuksen rakenta‐
mismahdollisuus ja lisäpysäköinnin järjestämi‐
nen. Samalla tutkitaan erillispientalojen raken‐
tamismahdollisuudet Nurmonjoen ranta‐
vyöhykkeelle nykyiselle maatalousalueelle. Alueelle on laadittu maisemallinen selvitys ja suunnitelma, jolla esitettyjä muutoksia on tut‐
kittu. Suunnitelmat sovitetaan maisemaan ra‐
kennettu kulttuuriympäristö ja maisema‐alue huomioiden. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä joulukuulla 2015/tammikuulla 2016. Tavoiteaikataulu: kaavaehdotus ja hyväksymi‐
nen keväällä 2016 36. Roveksen asemakaava‐alueen laajennus (sis. Rekkaväylän katualue ja logistiikka‐alue) Roveksen asemakaavan laajennuksella pyri‐
tään turvaamaan liike‐, teollisuus‐ ja työpaik‐
karakentamisen mahdollisuudet kaupunkikes‐
kustan alueella hyvien liikenteellisten yhteyk‐
sien ääressä. Alueen asemakaavalla osoitetaan katuyhteys teollisuusalueelta Seinäjoen itäiselle ohikulku‐
tielle. Samalla tutkitaan valtakunnallisen logis‐
tiikkakeskuksen ja logististen palvelujen osoit‐
taminen alueelle sekä uusien liike‐ ja teolli‐
suustonttien vaatimat aluevaraukset. Tekninen lautakunta on tehnyt suunnittelu‐
aluetta koskevan kaavoituspäätöksen 14.4.2010. Laaja alue kaavoitetaan osa‐alue kerrallaan. Rekkaväylän katualueen ja logistiik‐
ka‐alueen kaavaluonnos on ollut nähtävillä marraskuulla 2015. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä joulukuulla 2015/tammikuulla 2016. Tavoiteaikataulu: kaavan hyväksyminen hel‐
mikuussa 2016 37. Areenan alue Tekninen lautakunta on käynnistänyt Seinäjo‐
ki‐Areenan kaavamuutoksen 9.9.2015. Seinä‐
joki Areena Oy aloittanee laajennushankkeen vuonna 2016. Suunniteltu laajennus on selvi‐
tysten jälkeen rakentumassa Areenan pohjois‐
puolelle nykyiselle pysäköintialueelle. Suunnit‐
telun yhteydessä on tutkittu laajennuksen johdosta muuttuvat liikennejärjestelyt ja pysä‐
köintitarpeet. Kaavamuutos on valmisteltu kii‐
reellisenä, jotta hanke voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. Laajennushanke on suuruudeltaan n. 7000 k‐m2. Tavoiteaikataulu: kaavan hyväksyminen ke‐
väällä 2016 38. Huhtala, Psykiatrian yksikkö Etelä‐Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayh‐
tymä psykiatrinen yksikkö tulee suunnitelmien mukaan rakentumaan Kyrkösjärven patorin‐
teen itäpuolelle Seinäjoen keskussairaalan lä‐
heisyyteen. Alue on suotuista psykiatrian yksi‐
kölle, koska se sijaitsee sairaalan vieressä, jol‐
loin toimintoja voidaan järkiperäistää ja tarjota monialaista hoivaa. Suunnitellulta paikalta voidaan avata näkymiä Kyrkösjärvelle ja to‐
teuttaa tällä tavoin terapeuttista hoitotyötä. Alue on tällä hetkellä kaupungin omistamaa maa‐aluetta. Tekninen lautakunta on laittanut asemakaavoituksen vireille 9.9.2015. Tavoiteaikataulu: asemakaavoitus vuonna 2016/2017, rakentaminen 2018 – 2021. 39. Uppa, kortteli 27 (osa) Kaavamuutoksen tarve Vapaudentien, Ylisen‐
tien, Koulukadun ja Kivistöntien rajaamalla alueella on syntynyt monien kaupungin kan‐
nalta tärkeiden kiinteistökehityshankkeiden myötä. Seinäjoen Vapaaseurakunta on hake‐
nut paikkaa uusille toimitiloilleen, johon voi‐
taisiin rakentaa esteettömät, uudet toimitilat ja jossa pysäköinnin järjestäminen yleisöä ve‐
täviin tapahtumiin on mahdollista. Käytyjen neuvonpitojen jälkeen Seinäjoen kaupunki on esittänyt paikaksi Kivistöntien ja Koulukadun kulmausta. Entisen kauppaoppilaitoksen tiloihin on siirty‐
mässä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän toi‐
mintoja Kampustalosta ja Koskenalantie 17 kiinteistöstä sekä mahdollisesti Upankadulta. Kaavamuutoksella mahdollistetaan kiinteistön laajennus tarvittavine rakennusoikeuksineen. Samassa yhteydessä kaupungin omistaman ns. Yrityksen päiväkodin tontin kaavamääräykset ajanmukaistetaan. Tekninen lautakunta on käynnistänyt asema‐
kaavoituksen 9.9.2015. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos vuonna 2016 40. Jouppila, kortteli 33 Korttelin 33 tontin 6 omistaja on jättänyt kaa‐
voitushakemuksen ja esittänyt korttelin tehok‐
kuuden nostamista siten, että kaavalla mah‐
dollistettaisiin 8,5 kerroksinen asuin‐ ja liiketi‐
larakentaminen. Tekninen lautakunta on käynnistänyt asemakaavoituksen Lakeuden‐
tien, Jouppilantien, Alaseinäjoenkadun ja Ter‐
vanpolttajanpuiston rajaamalla alueella 9.9.2015. Asemakaavalla tutkitaan koko kort‐
teli sekä viereinen puistoalueen osa. Maan‐
omistajina alueella ovat kaupunki sekä kaksi yksityistä kiinteistöyhtiötä. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos vuonna 2016 41. Jouppi, kortteli 55, Herralankatu 34 Hakija esittää automyyntiin tarkoitetun liike‐
tontin laajentamista Suupohjantien suuntai‐
sesti länteen. Yrityksen tavoitteena on väljen‐
tää autoliikkeen pihaa ja mahdollistaa myytä‐
vien autojen sijoittamista nykyiselle virkistys‐
alueelle. Kaavamuutoksella ei lisätä rakennus‐
oikeutta vaan tarkoituksena on tontin piha‐
alueiden käytettävyyden parantaminen. Tek‐
ninen lautakunta on käynnistänyt asemakaa‐
voituksen 9.9.2015. Tavoiteaikataulu: kaavaluonnos keväällä 2016, ehdotus loppukeväästä 2016 42. Aseman alue Aseman alueella on käyty kansainvälinen nuor‐
ten eurooppalaisten arkkitehtien kilpailu 2015. Kilpailua on edeltänyt set selvitystyöt ja alueen ideointia on tutkittu laajasti. Alueen maan‐
omistus on hajanainen ja tavoitteet sekä reu‐
naehdot osin yhä selkiytymättömät, mikä vai‐
keuttaa suunnittelua. Keskustan puolella pyri‐
tään aseman alueen tehokkaaseen maankäyt‐
töön monipuolisine palveluineen ja pysäköin‐
nin järjestämiseen. Pohjan puolella aluetta pääkäyttötarkoitus tulee olemaan asuminen. Veturitallien aluetta pyritään kehittämään pal‐
velu‐ ja kulttuurialueeksi. Pohjan alue tullaan yhdistämään kaupunkiin todennäköisesti maanalaisella kevyen liikenteen tunnelilla joka tulee palvelemaan myös asemaa. Alue on laa‐
juudeltaan yli 30 hehtaaria ja sijaitsee kaupun‐
gin keskellä, joten sen tarjoamat kehittämis‐
mahdollisuudet ovat erittäin huomattavat ko‐
ko kaupungin mittakaavassa. Tavoiteaikataulu: kaavoituksen tavoitteiden asettelu ja kaavoituksen käynnistäminen ke‐
väällä 2016 RANTAKAAVAT I.
MUUT HANKKEET II.
LIIKENNE‐ JA KATUALUEET 43. Atrian ETL Asemakaavassa muutetaan Nurmon tuotanto‐
laitoksen risteysalueen liikennealueidenvara‐
ukset vastaamaan tiesuunnitelmaa, jolla pa‐
rannetaan risteysalueen toiminnallisuutta. Ris‐
teysalueen malli muutetaan nykyisestä silmuk‐
karamppeihin perustuvasta rombiseksi. Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä vuonna 2009. Kaavaa viedään eteenpäin tiesuunnitelmien tarkistusten mukaisesti. Tavoiteaikataulu: kaavaehdotus keväällä 2016 ja hyväksyminen keväällä 2016 Kalajärven ranta‐asemakaava Yksityinen maanomistaja on hakenut ranta‐
asemakaavan muuttamista Kalajärven pohjois‐
rantaan omistamalleen tilalle. Alueelle hae‐
taan kolmea lomarakennuspaikkaa. Tavoiteaikataulu: kaavoitus etenee yksityisen maanomistajan teettämien suunnitelmien mu‐
kaan vuoden 2016 aikana III.
Kansallinen kaupunkipuisto Kaupunki on valmistellut hakemusta kansalli‐
sen kaupunkipuiston perustamiseksi Seinäjoel‐
le. Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua ympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena sekä luoda uusia luonnonympäristön hyödyn‐
tämismahdollisuuksia kaupungin asukkaille ja yrityksille. Ehdotettu Seinäjoen kansallinen kaupunkipuistoalue on luonnoltaan monimuo‐
toinen kulttuuri‐ ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säi‐
lyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki sitoutuu. Tavoiteaikataulu: hakemus liitteineen ympäris‐
töministeriöön alkuvuonna 2016 Asemakaavojen lievealueiden tarpeellisuu‐
den arviointi ja suunnittelutarvealueiden määrittely Tavoitteena on yhtenäisen linjan luominen päätösten tueksi ja helpottamiseksi aikaa vie‐
vissä poikkeus‐ ja suunnittelutarvetapauksissa. Tavoiteaikataulu: päätös vuonna 2016 

Similar documents