Oppstartsinformasjon og organisering av studiet

Comments

Transcription

Oppstartsinformasjon og organisering av studiet
1 av 1
Dato
Referanse
Kullkoordinator Randi Stensby Lied 61135352 / 61135100
e-post: [email protected]
Til nye studenter ved Bachelor sykepleie, desentralisert deltidsstudium
Velkommen som ny student i kull 16 BSPLD (bokstavene står for: B=bachelor, SPL= sykepleie, D=
deltid/desentralisert). Dette kullnavnet vil følge deg hele studiet og mye informasjon, slik som
timeplaner og lignende, benevnes med kullnavnet.
Oppstart:
Felles oppstart for nye studenter ved NTNU i Gjøvik er torsdag 18.august. Denne dagen vil dere bli
introdusert for skolens fadderprogram, bli registrert og få en del informasjon. Hvis du ikke kan møte
opp torsdag 18.august, må du gi beskjed til student torget (61135400).
Fredag 19 august vil det faglige programmet starte med ytterligere informasjon her på NTNU i
Gjøvik. I uke 34 vil det være timeplanlagt undervisning på NTNU i Gjøvik onsdag og torsdag.
Timeplan for disse dagene (og resten av høstsemesteret) vil være tilgjengelig i Fronter. Se øvrig
informasjon på NTNU’s hjemmeside – Velkommen til studiestart – og viktig informasjon under
«Dette må du gjøre som ny student».
Videre organisering av studiet:
Fra og med uke 34 legges det opp til timeplanlagt undervisning onsdag og torsdag hver uke.
Annenhver uke vil undervisningen foregå på NTNU i Gjøvik for hele kullet, dvs. onsdag og torsdag i
oddetallsuker. En stor del av denne undervisning vil være sammen med heltidskullet. Onsdag og
torsdag i partallsuker vil undervisningen foregå desentralisert ved Opus på henholdsvis Gran, Otta og
Leira, samt på NTNU i Gjøvik for de som tilhører Gjøvikdistriktet. Disse (partalls) ukene legges det
opp til noe gruppearbeid og selvstudie, men streaming av forelesninger er mest aktuelt.
Vi understreker at en desentralisert deltidsutdanning over 4 år tilsvarer 75 % progresjon i forhold til
fulltidsstudium, dvs.ca.30 timer studieinnsats per uke. Mye selvstudie og ansvar for egen læring må
derfor påregnes, i tillegg til de to dagene hver uke som er timeplanlagt.
Før oppstart bør du gjøre følgende:
Lese websiden: https://innsida.ntnu.no/ny-student der finner du informasjon om hvordan du
registrerer deg som student. Der vil du også finne timeplaner, kart over campus med mer.
Lese informasjonsheftet skrevet spesielt for desentralisert deltidsutdanning i sykepleie:
http://www.ntnu.no/studier/bsplh
Sørge for å tilrettelegge din egen studiesituasjon slik at du kan være fullt og helt student hver onsdag
og torsdag (avtale med arbeidsgiver, ordne barnevakt, etc.etc) samt ha rom for selvstudier også utover
det.
Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen.
Postadresse
Org.nr. 974 767 880
Besøksadresse
Telefon
Telefaks
Tlf:
All korrespondanse som inngår i saksbehandling, skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Similar documents