Hent - Tvangsauktioner.dk

Comments

Transcription

Hent - Tvangsauktioner.dk
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E
Tekst:
29/07/2016
Side:
Købsnøglen ............................................................................................
1
-
3
Rekvirent- og auktionsomkostninger samt sikkerhedsstillelse.................
4
-
4
Ejendomsvurdering 2015........................................................................
5
-
5
Ejendomsvurdering 2011........................................................................
6
-
7
Ejendomsskattebillet/ skatteattest 2016..................................................
8
-
9
Beskrivelse af ejendommen ...................................................................
10
-
10
Fotos fra ejendommen............................................................................
11
-
16
BBR-meddelelse ....................................................................................
17
-
22
Tingbogsattest ........................................................................................
23
-
27
Opgørelse til Realkredit Danmarks advokat m. bilag af 5.7.2016............
28
-
31
Mail fra Danske Bank af 6.7.2016...........................................................
32
-
32
Mail fra Fredericia Kommune af 21.7.2016 .............................................
33
-
33
Mail fra SKAT af 21.7.2016 ....................................................................
34
-
34
Mail fra Danske Forsikring af 8.7.2016 ...................................................
35
-
35
Ejendomsdatarapport ............................................................................
36
-
83
Tilstandsrapport af 22.12.2015 ..............................................................
84
- 109
Elinstallationsrapport af 17.12.2015........................................................
110
- 126
Energimærke af 22.12.2015 ..................................................................
127
- 141
Kort over vejforsyning .............................................................................
142
- 142
Jordforureningsattest ..............................................................................
143
- 145
Servitut af 31.8.1965 – Dokument om bebyggelse ................................
146
- 150
Servitut af 11.10.1969 – Dokument om byggelinje..................................
151
- 152
Lejekontrakt af 31.12.2015 ....................................................................
153
- 158
Købervejledning .....................................................................................
159
- 160
Tvangsauktionsvilkår ..............................................................................
161
- 165
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1/165
-1-
Salgsopstilling
(købsnøgle)
til brug for
tvangsauktion over fast ejendom
Udarbejdet af
Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening
J.NR. 05b-145102A-JBE
AS 7-155/2016
Ejendommens matr.nr.:
1 bo Studsdal by, Taulov
beliggende:
Valnøddevej 13, Taulov, 7000 Fredericia
Tilhørende:
Dødsboet efter Mette-Marie Olling v/ bobestyrer advokat Sigurd Trolle,
Trolle Advokatfirma, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia
Auktionstidspunkt:
Torsdag 1. september 2016 kl. 10:20
Auktionssted:
Retten i Kolding, Mødelokale H, Kolding Åpark 11, 1. sal, 6000 Kolding
Rekvirent, hæftelses nr.:
Ejeren, dødsboet efter Mette-Marie Olling
Ved advokat:
Bobestyrer Sigurd Trolle, Trolle Advokatfirma, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia
Ejendomsoplysninger
Ejendomskategori:
Beboelse
Ejendomsværdi pr.:
1. oktober 2015 kr. 1.050.000,00
Vurdering i h.t.
Retsplejelovens § 562:
Nej
Areal ifølge tingbogen:
1373 m2
Forsikringsforhold:
Danske Forsikring, police nr. 0730 853 033
Ejendomsskatter
og afgifter for året
andrager og omfatter:
2016
Forslag til særlige vilkår
ifølge auktionsvilkårenes
pkt. 10 og 11.
heraf grundværdi: kr. 402.600,00
heraf vej: 0 m2
kr. 13.476,35, jf. vedlagte ejendomsskattebillet.
Alternativt opråb i henhold til Retsplejelovens § 573, stk. 2, vedr. usædvanlige lejevilkår
i § 11 i lejekontrakten.
Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.):
I henhold til egen ikke-sagkyndig besigtigelse den 8.7.2016 samt BBR-meddelelse.
Se vedhæftede
Det præciseres, at oplysningerne i det vedhæftede delvis er baseret på udskrift af BBR-registeret, hvorfor der således
ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således
ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.
Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen.
29/07/2016
Lejemål:
Ja - se vedhæftede lejekontrakt
Byrder og servitutter
(Evt. henvisning til vedhæftede tingbogsattest):
Se vedhæftede tingbogsattest.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2/165
-2Prioritetsopgørelse
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,
nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks.
tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v.
1. Fordring
2. Restgæld
opgjort pr.
auktionsdato
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med
tillæg af uforfaldne
renter
3. Restancer 4. Hæftelser
og evt.
der kræves indfriet.
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Transport
Hæftelse nr. 1: Opr. kr. 1.125.000,00 – obligationslån,
rente 4% p.a. - Realkredit Danmark A/S c/o adv. Michael
Sønderskov, Advokatgruppen, CVR-nr. 37 15 82 67, mail:
[email protected] Lånet har ifølge tingbogen
mulighed for en eller flere afdragsfri perioder. Der vil
påløbe yderligere morarenter, p.t. 18% p.a. fra
auktionsdagen til betaling sker, af ydelser, som ikke er
betalt inden sidste rettidige betalingsdag. Dette gælder
også ydelser, som forfalder til betaling mellem 1. og en
evt. 2. auktion. Morarenten opkræves på fremtidige
terminsopkrævninger. Indfrielseskurs pr. 04.07.2016 for
Fondskode 0927317: 107,25.
1.040.526,43
1.001.087,33
39.439,10
0,00
i alt ved
budsum kr.
1.040.526,43
1.001.087,33
39.439,10
0,00
Hæftelse nr. 2: Kr. 260.000,00, Pantebrev – Danske
Bank A/S, CVR-nr. 61126228, mail:
[email protected] Medtaget for det tinglyste
beløb ifølge bankens mail af 6.7.2016
260.000,00
0,00
0,00
260.000,00
i alt ved
budsum kr.
1.300.526,43
1.001.087,33
39.439,10
260.000,00
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
Transport
29/07/2016
i alt ved
budsum kr.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
3/165
-3Afslutningsside
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype,
rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt.
yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul,
ejerskiftefradrag m.v.
Transport
2. Restgæld
3. Restancer
opgjort pr.
auktionsdagen
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med tillæg
af uforfaldne renter
og evt.
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
4. Hæftelser
der kræves indfriet.
forventes overtaget.
1.300.526,43
1.001.087,33
39.439,10
260.000,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
i alt ved
budsum
1.450.526,43
1.001.087,33
39.439,10
410.000,00
kr.
1.450.526,43
1.001.087,33
39.439,10
410.000,00
Hæftelse nr. 3: Kr. 150.000,00, Ejerpantebrev –
Danske Bank A/S, CVR-nr. 61126228, mail:
[email protected] Medtaget for det tinglyste
beløb ifølge bankens mail af 6.7.2016
A. Total
1. Fordring
B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B:
Heraf kontant at betale inden 4 uger:
34.600,00
(afrundet)
34.600,00
(afrundet)
Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet):
0,00
om art og afvikling oplyses:
Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:
a. rekvirentens udlægs- og
auktionsomkostninger
( salærer og gebyrer m.v.)
b. rettighedshavernes
mødesalærer m.v.
kr.
32.800,00
kr.
1.250,00
De under a og b nævnte beløb er
anslået ud fra det under
sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud , jfr. nedenfor.
c. restancer vedrørende:
1. ejendomsskatter
kr.
0,00
2. vejbidrag m.v.
kr.
0,00
3. kloakbidrag m.v.
kr.
0,00
4. andre offentlige bidrag
kr.
0,00
5. vandafgifter
kr.
0,00
6. brandforsikringsbidrag
kr.
513,32
7. krav i h.t. leje- eller
brandsikringslovgivningen
kr.
0,00
8. andet, jfr. specifikation
kr.
0,00
C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside.
Ved et auktionsbud på kr. 1.050.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562)
udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr. 76.500,00. (afrundet)
Denne salgsopstilling er udarbejdet den 28. juli 2016 af Sigurd Trolle
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
4/165
-4-
J. nr. 145102A
Ejendommen:
Valnøddevej 13, 7000 Fredericia
B. a. Rekvirent- og auktionsomkostninger
Beregning af rekvirentsalær:
Beregningsgrundlag:
Ejendomsværdi
kr.
1.050.000,00
med tillæg af 25%
Hvis beregningsgrundlaget er > 500.000 kr. = grundtakst
+ 0,6% af beregningsgrundlaget
9.000,00
Hvis beregningsgrundlaget er < 500.000 kr. = grundtakst
+ 0,6% af beregningsgrundlaget
6.000,00
Rekvirentsalær ekskl. moms
+ moms
Befordring:
Kr. 4,54 pr. km inkl. moms /år 2016
Besigtigelse af ejendom
Fremvisning af ejendom
Annoncer - anslået
Auktionsgebyr
Ejendomsdatarapport
Salgsopstilling:
18 km
18 km
kr.
1.312.500,00
kr.
kr.
16.875,00
4.218,75
kr.
21.093,75
kr.
kr.
81,72
81,72
kr.
163,44
kr.
kr.
kr.
kr.
10.000,00
800,00
325,00
375,00
kr.
32.757,19
kr.
32.800,00
kr.
kr.
kr.
34.600,00
39.439,10
2.368,39
kr.
76.407,49
kr.
76.500,00
(F. eks. 10 stk. à kr. 37,50 inkl. moms)
Afrundet
C. Sikkerhedsstillelse
Beregnet i forhold til et bud på
1.050.000 kr.
Størstebeløbet, afrundet
heraf kontant
Restancer, der skal indfries
1/4 af hæftelser, der kan kræves indfriet
kr.
kr.
34.600,00
9.473,57
Afrundet
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
5/165
.
-5-
Ejendomsvurdering
Detaljerede vurderingsoplysninger for 2015
Adresse:
VALNØDDEVEJ 13 , 7000 FREDERICIA
Kommune:
FREDERICIA
Ejendomsnr.:
113238
Beboelse
Lejligheds antal:
1
1.050.000
Grundværdi:
402.600
Vurderingsår:
2015
Vurderingskreds:
FREDERICIA/YDRE
Matrikel:
1 BO , STUDSDAL, TAULOV Grundareal:
Benyttelse:
Ejendomsværdi:
1.373
Vis "Grundværdispecifikationer"
Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft
Vis tidligere vurdering
Grundværdispecifikationer:
Nr. Prisbetegnelse
01 Kvmpris standard
02 Bygretpris standard
03 Nedslag 2½% reduktion
I alt:
Areal/Enhed
1.373
1
0
Enhedsbeløb
190 kr.
152.000 kr.
10.300 kr.
Total
260.870 kr.
152.000 kr.
-10.300 kr.
402.600 kr.
Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft:
1.150.000 kr. Ejendomsværdi 2002:
Ejendomsværdi 2001:
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002:
1.100.000 kr.
1.100.000 kr.
Vis tidligere vurdering
29/07/2016 .
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
6/165
-6Afsender: SKAT
Ejendomsvurdering
Ejendomsvurdering
Christian X's Vej 22
6100 Haderslev
Henvisningsnummer
Ejendommens registernummer
607 113238
Matr. nr.
STUDSDAL, TAULOV
Modtager/ejer
1
BO
Vurderet areal
1.373
m²
Ejendommens beliggenhed
Valnøddevej 13
SKATs telefonnr.
607
Udskrevet
72 22 28 26
21/07-2016
Oplysninger til brug for forsendelsen
Bunke
31
Vmt 1
Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 vurderet sådan:
Benyttelse
01 - Beboelsesejendom med 1 lejlighed
Ejendomsværdi
1.100.000 kr
Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvorefter den samlede ejendom vurderes til den kontante handelsværdi pr. 1. oktober 2011. Grunden skal vurderes, som om den
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget.
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens § 6,
jf. § 9, stk. 1, § 13, stk. 1, samt § 33, stk.1 og stk. 12-18.
Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handelspriser ved ejendomssalg frem til 1. oktober 2011. Prisudviklingen mellem 1. oktober 2011 og udsendelsen har derfor ingen
indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Internettet (www.vurdering.skat.dk) fra den 16. april 2012 kl. 07.00.
KMD OGJM7250 3.udg. 06.2012
Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens areal og arealets planlagte
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.
Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i
kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Det er ejerens
Grundværdi
412.900 kr
ansvar, at oplysningerne er korrekte. Er der fejl i oplysningerne,
skal du kontakte kommunens BBR-myndighed.
Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens
værdi, er fastlagt på grundlag af analyser af priserne på solgte
ejendomme i området.
Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning
for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du
kontakte SKAT.
Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen i løbet af 2011.
Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes
på 72 22 18 18.
Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og
sendes til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra
modtagelsen af denne skrivelse.
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke
enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderingsankenævnet.
Områdeoplysninger
29/07/2016
Grundværdiområde
Anvendelse i henhold til kommuneplanlægning mv.
Side
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1 af
2
7/165
-7-
SPECIFIKATIONER
Grundværdi
______________________________________________________________________________________
Beløb
Kvadratmeterpris
Byggeretspris
Grundværdi i alt
Grundværdi afrundet
1373 m² à
1 stk
190 kr
260.870 kr
152.000 kr
412.870 kr
_________________
412.900 kr
_______________________________________________________
Bygningsværdi
____________
Antal m² _________________
Etageareal
Bebygget areal
Fritlig. garage, udhus mv.
Vægtet etageareal
147 m² x 100 %
32 m² x
5 %
147 m²
2 m²
____________
149 m²
_______________________________________________________ ____________
Beløb pr. m² _________________
Beløb
Værdiberegning
Standardpris for området
Opførelsesår: 1968
Bebygget areal
: 147 m²
Tag af fibercement,asbest
Bygningsværdi pr. m²
Bygningsværdi
149 m² x
5.825 kr
-21 kr
-81 kr
-1.050 kr
____________
4.673 kr
4.673 kr
_________________
696.277 kr
Ejendomsværdi
_______________________________________________________
____________ _________________
Beløb
Grundværdi
Bygningsværdi
Beregnet værdi i alt
Ejendomsværdi afrundet
412.900 kr
696.277 kr
1.109.177 kr
_________________
1.100.000 kr
KMD OGJM7002 1. udg. 05.2000
Du kan klage over vurderingen, hvis resultatet ikke svarer til dit skøn over
ejendommens handelsværdi.
29/07/2016
Side
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2 af
2
8/165
-8Fredericia Kommune
Borgerservicecentret
Ejendomsskat
Gothersgade 20
7000 Fredericia
Modtager
B
Ekspedition:
Mandag-Onsdag 10.00-14.00
Torsdag
10.00-17.00
Fredag
10.00-14.00
Telefontid daglig fra kl. 09.00
på tlf.: 7210 7000
FIKnr.: 82878998
E-mail: [email protected]
Yderligere information om kommunen
findes på www.fredericia.dk
Udskrevet den:
Moms-nr.:
21/07-2016
69116418
Kommunenr.:
Debitornummer:
607
xxx xx xxxxxx xx xx
Ejendommens beliggenhed:
Vurderet areal:
Valnøddevej 13
Ejendomsnr.:
113238
Vurderingsår:
1373
2014 (01/10-2014)
Matrikelbetegnelse:
STUDSDAL BY, TAULOV
1bo
Ejendomsværdi
Grundværdi
1.050.000
402.600
Grundskatteloftværdi
Stuehusgrundværdi
429.200
Fradrag i grundværdi for forbedringer
Fritagelse for grundskyld til kommunen
Del af grundværdi der beskattes i anden kommune
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2016
Specifikation
Side 01 af 01
Beløb
KOMMUNE
Grundskyld
promille af grundlag
26,000 :
402600 01/01-31/12
ADM.GEBYR JORDFLYTNING
GEBYR FOR ROTTEBEKÆMPELSE
RENOVATION:
KUNDENUMMER: 2 300 000 0108 928
AFREGNING FOR 2015
A CONTO FOR 2016
Heraf moms
10467,60
25,00
49,35
5,00
2934,40
586,88
Tilmeldt betalingsservice ved beregningen - derfor ingen indbetalingskort
KMD OGCG6071 2. udg. 10. 2015
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.
Rate
Forfaldsdato
Sidste rettidige indb.dag
01
02
01/01-2016
01/07-2016
04/01-2016
01/07-2016
Fakturadato
I ALT
Ratebeløb
6775,35
6701,00
13476,35
591,88
Moms beløb
01/01-2016
01/07-2016
298,44
293,44
HVIS BETALING IKKE ER TILMELDT TIL BETALINGSSERVICE, MEDSENDES INDBETALINGSKORT TIL 1. RATE.
Ved for sen betaling beregnes renter fra forfaldsdato og evt. rykkergebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.
SE ØVRIGE OPLYSNINGER PÅ BAGSIDEN!
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
9/165
-9-
Hvis kravet ikke bliver betalt rettidig, vil restancen blive registreret i Inddrivelsessystemet
ved SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø. Formålet hermed er, at der vil ske
modregning/indtrædelse i eventuel overskydende skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms, og
andre ydelser m.v., der ikke er fritaget herfor. Det er kun offentlige myndigheder, der har
afgang til Inddrivelsessystemet ved SKAT.
VED EJERSKIFTE BEDES NÆRVÆRENDE SKATTEBILLET OVERGIVET TIL NY EJER.
EVENTUEL DELING AF RATEBELØBENE VED EJERSKIFTE SKAL FORETAGES OVER
REFUSIONSOPGØRELSEN I FORBINDELSE MED HANDELEN, IDET DER IKKE HERFRA
FREMSENDES SÆRSKILT OPKRÆVNING PÅ DELT EJENDOMSSKAT.
INDBETALINGSKORT TIL 2. RATE VIL BLIVE UDSENDT I JUNI MÅNED.
DER ER MEDSENDT INDBETALINGSKORT TIL 1. RATE EJENDOMSSKAT, DOG IKKE HVIS
BETALING SKER VIA BETALINGSSERVICE. VED EJERSKIFTE SKAL INDBETALINGSKORT
IKKE AFLEVERES TIL NY EJER, DA VI AUTOMATISK SENDER NYT TIL NY EJER.
AFFALDSHÅNDTERING (RENOVATION): Afgiften dækker dagrenovation, herunder indsamling af genanvendelige materialer og driften af Genbrugspladserne, Genbrugscenter
og forbrænding.
SKORSTENSFEJNING: Henvendelser angående ændringer, oplysninger og tekniske
spørgsmål rettes til skorstensfejermester Per Kjær Jensen på tlf. 7591 4603.
Administrationsgebyr for affaldsjord i Fredericia Kommune.
Gebyret opkræves for at dække kommunens omkostninger ved administration af jordflytninger i Fredericia Kommune. Reglerne om jordflytning er indført for at undgå, at forurenet
jord havner på uforurenede arealer.
Alle spørgsmål bedes rettet til:
Team industri på tlf. 7210 7650 eller 7210 7660.
KMD OGCG6072 16. udg. 10. 2015
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
10/165
- 10 -
Trolle Advokatfirma
Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25
Snoghøj
7000 Fredericia
Advokat Sigurd Trolle
j.nr. 05b-145102A-JBE
I henhold til egen ikke-sagkyndig besigtigelse den 8.7.2016 samt BBR-meddelelse:
Velholdt enfamiliehus beliggende for enden af blind vej tæt ved Fredericia.
Ejendommen matr.nr. 1 bo Studsdal by, Taulov, beliggende Valnøddevej 13, Taulov, 7000 Fredericia, har ifølge tingbogen et grundareal på 1373 m², heraf vej 0 m². Iflg. BBR-meddelelse udgør
ejendommens bebyggede areal 147 m², og ejendommens samlede boligareal er ligeledes 147 m².
Huset er opført i gule sten med tag af eternitskifer.
Ejendommen indeholder entre, fordelingsgang, stor stue med udestue, fire værelser, badeværelse
med bruseniche, gæstetoilet, køkken med komfur, køleskab og opvaskemaskine, bryggers med
vaskemaskine.
Der er tillige en garage i gule sten med fladt tag og et velholdt haveanlæg.
Opvarmning sker med fjernvarme; vandforsyning fra privat vandværk.
Ejendommen er udlejet. Se vedhæftede lejekontrakt. I henhold til lejekontrakten er ”Lejemålet fortløbende i 20 år”.
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
11/165
- 11 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
12/165
- 12 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
13/165
- 13 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
14/165
- 14 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15/165
- 15 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
16/165
- 16 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
17/165
- 17 -
Fredericia Kommune
BBR-Meddelelse
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)
Plan & Byg
Afsender
Fredericia Kommune Plan & Byg
Gothersgade 20, 7000 Fredericia
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
607
113238
21-07-2016
Ejendommens beliggenhed:
Valnøddevej 13 (vejkode: 9017), 7000 Fredericia
Modtager:
BBR-Meddelelse rekvireret via OIS
Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen [email protected] eller telefonnr. 7210 7000.
Oplysninger om grunde
Adresse: Valnøddevej 13 (vejkode: 9017), Taulov, 7000 Fredericia
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab
Vand & afløb
Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Bemærkninger for grund
BØRUP VANDVÆRK
Matrikelnr.
1bo
Ejerlav
STUDSDAL BY, TAULOV
Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.: 1
Adresse: Valnøddevej 13, Taulov (vejkode: 9017), 7000 Fredericia
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120)
Matrikelnr.: 1bo
Ejerlav: STUDSDAL BY, TAULOV
Opførelsesår: 1968
Antal boliger med køkken: 1
Materialer
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning
Areal i grundplan
Bebygget areal
m2
147
Areal i hele bygningen
Samlet bygningsareal
m2
147
Arealanvendelse
Samlet boligareal
m2
147
heraf affaldsrum i terræn
0
heraf udvendig efterisolering
0
heraf indbygget garage
0
Kælder
0
Samlet erhvervsareal
0
heraf indbygget carport
0
0
Adgangsareal
0
heraf indbygget udhus
0
0
Andet areal
0
heraf indbygget udestue
0
Overdækkede arealer
0
heraf loftshøjde lavere end 1,25m over terræn
Tagetage
heraf udnyttet
Lukkede overdækninger
heraf lovlig beboelse i kælder
0
0
Antal etager u. kælder & tagetage
1
0
Åbne overdækninger
0
Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning
Energioplysninger
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme
Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed
Adresse: Valnøddevej 13 (vejkode: 9017), Taulov, 7000 Fredericia
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120)
Samlet areal:
147 m2
Areal til erhverv:
Bolig areal:
Andet areal:
BBR
29/07/2016
Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
0 m2
147 m2
0 m2
Ejendommens beliggenhed:
Valnøddevej 13 (vejkode: 9017), 7000 Fredericia
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
Side:
607
113238
21-07-2016
1/4
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
18/165
- 18 Fællesareal:
0 m2
Åben overdækning:
0 m2
Lukket overdækning/udestue:
0 m2
Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning
Antal værelser: 4
Antal toiletter: 2
Antal badeværelser: 1
Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Bygningsnr.: 2
Adresse: Valnøddevej 13, Taulov (vejkode: 9017), 7000 Fredericia
Garage med plads til et eller to køretøjer (anvendelseskode: 910)
Matrikelnr.: 1bo
Ejerlav: STUDSDAL BY, TAULOV
Materialer
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning: Built-up
Kilde til materialer: Bygningen er maskinelt oprettet
Areal
Bebygget areal: 32 m2
Kilde til arealer: Bygningen er maskinelt oprettet
BBR
29/07/2016
Ejendommens beliggenhed:
Valnøddevej 13 (vejkode: 9017), 7000 Fredericia
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
Side:
607
113238
21-07-2016
2/4
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
19/165
- 19 Kortmateriale
Signaturforklaring: BYGN. = bygning, BYGN. (NY) = ny-byggeri bygning, VIND. = vindmølle og VIND. (NY) = nyt anlæg.
Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Matrikelregistret, samt Bygnings- og Boligregistret. Du
kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på http://kort.bbr.dk.
NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke
afgøre et skels nøjagtige beliggenhed. Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed
afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles
med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet
præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende
landinspektør. Kortet er det nyeste offentligt tilgængelige kort fra Kortforsyningen og kan være op til 4 år gammelt.
BBR
29/07/2016
Ejendommens beliggenhed:
Valnøddevej 13 (vejkode: 9017), 7000 Fredericia
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
Side:
607
113238
21-07-2016
3/4
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
20/165
- 20 -
BBR
29/07/2016
Ejendommens beliggenhed:
Valnøddevej 13 (vejkode: 9017), 7000 Fredericia
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
Side:
607
113238
21-07-2016
4/4
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
21/165
- 21 Din pligt som ejer
Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at
oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet
oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.
Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i
kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i
overensstemmelse med de registrerede forhold.
Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved
registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos.
Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager.
Du bør være særligt opmærksom på:
Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal
Samlet erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Energiforsyning
Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være
opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i
forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger.
BBR registrerer din ejendom på mange niveauer.
De 3 vigtigste er:
Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler,
der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen.
Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses
dette.
En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet
af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen.
Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning.
Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune.
Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god idé at
orientere sig i reglerne på forhånd på www.bbr.dk.
Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten.
De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene – læs mere på www.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage.
Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i
bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen.
Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.
Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v.
Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til
beboelsesrum.
Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse, at
boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Er der i en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR’s boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal
til erhverv.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.6
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
22/165
- 22 Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse
Materialer
Afløbsforhold
Andet
Helårsbeboelse
Stuehus til landbrugsejendom.
Fritliggende enfamiliehus.
Række-, kæde- eller dobbelthus.
Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
Døgninstitution.
Anden bygning til helårsbeboelse.
Ydervæggenes materialer
Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
Letbeton (lette bloksten,
gasbeton).
Fibercement, asbest (eternit el.
lign).
Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklædning.
Betonelementer (Etagehøje
betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
Ingen.
Andet materiale.
Afløbskoder gammelt kodesæt
Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:
Boligtype
Egentlig beboelseslejlighed.
Blandet erhverv og bolig med
eget køkken.
Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
Sommer-/fritidsbolig.
Andet.
Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med Landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
Landbrug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding m.v.
Industri, fabrik, håndværk m.v.
El-, gas-, vand- eller varmeværker,
forbrændingsanstalter m.v.
Anden bygning til landbrug, industri
m.v.
Handel, kontor, transport og service
Transport- og garageanlæg, stationer,
lufthavne m.v.
Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.
Anden bygning til transport, handel
m.v.
Institutioner og kultur
Biograf, teater, erhvervsmæssig
udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.
Skole, undervisning og forskning.
Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.
Daginstitutioner m.v.
Anden institution.
Tagdækningsmateriale
Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
Tagpap (med taghældning).
Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skifereternit).
Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
Stråtag.
Fibercement (asbestfri).
PVC.
Glas
Grønt levende tag (Grønne tage)
Andet materiale
Asbestholdigt materiale
Asbestholdigt ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.
Fritidsformål
Sommerhus.
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
Kolonihavehus.
Anden bygning til fritidsformål.
Kilder til bygningens materialer.
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt oprettet.
Oplyst og kontrolleret af teknisk
forvaltning.
Mindre bygninger til garageformål,
opbevaring m.v.
Garage til et eller to køretøjer.
Carport.
Udhus.
Opvarmningsforhold
Køkken, toilet og afløb
Toiletforhold
Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed.
Vandskyllende toilet udenfor enheden.
Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.
Badeforhold
Antal badeværelser i enheden.
Adgang til badeværelser.
Hverken badeværelser eller adgang til
badeværelser.
Køkkenforhold
Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
Adgang til fælles køkken.
Fast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
Ingen fast kogeinstallation.
Varmeinstallation
Fjernvarme/blokvarme.
Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
Varmepumpe.
Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas).
Elovne, elpaneler.
Gasradiatorer.
Ingen varmeinstallationer.
Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).
Afløb til offentligt spildevandsanlæg.
Afløb til fælles privat
spildevandsanlæg.
Afløb til samletank.
Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andet.
Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske ændringer i afløbsforholdene
på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på eget initiativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk fra
køkken, bad og toilet) ledes ned i samme
kloak som regnvandet (overfladevandet
fra tage og befæstede arealer), eller om
de behandles hver for sig.
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er
en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter organisk
stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald
kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.
En fuldstændig oversigt over afløbskoder
i BBR og en vejledning hertil kan findes
på www.bbr.dk.
Opvarmningsmiddel
Elektricitet.
Gasværksgas.
Flydende brændsel (olie,
petroleum, flaskegas).
Fast brændsel (kul, brænde mm.)
Halm.
Naturgas.
Andet.
Supplerende varme
Ikke oplyst.
Varmepumpeanlæg.
Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel.
Solpaneler.
Pejs.
Gasradiator.
Elovne, elpaneler.
Biogasanlæg.
Andet.
Bygningen har ingen supplerende
varme.
Offentlig støtte
Almen familiebolig.
Støttet privat udlejningsbolig.
Støttet privat andelsbolig.
Almen ungdomsbolig.
Støttet privat ungdomsbolig.
Almen ældrebolig.
Almen plejebolig.
Midlertidig
oprettelse/fuldførelse
Ikke midlertidig oprettet.
Midlertidig oprettet.
Midlertidig fuldført.
Fredning
Fredet iht. til
bygningsfredningsloven.
Som ovenfor men med
tinglyst.
bevaringsbestemmelser jf.
lovens § 15.
Tinglyst bevaringsdeklaration
men, bygningen ikke fredet.
På middelalderlige
bygningsdele er der tinglyste
fredningsbestemmelser.
Indeholder middelalderlige
bygningsdele.
Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht.
til bygningsfredningsloven.
Som ovenfor, men med
tinglyst bevaringsdeklaration.
Bevaringsværdig.
Medtaget i registrant,
bevaringsplan mm.
Ejerforhold
Privatperson(er) eller
interessentskab.
Almennyttigt boligselskab.
Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
Forening, legat eller
selvejende institution.
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beliggenhedskommune).
Kommunen (anden
kommune).
Region.
Staten.
Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.
Vandforsyning
Alment vandforsyningsanlæg
(tidligere offentligt).
Privat, alment
vandforsyningsanlæg.
Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
Brønd.
Ikke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
Ingen vandforsyning.
Kilde til bygningsarealer
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt
oprettet.
Oplyst og kontrolleret af
teknisk forvaltning.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.6
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
23/165
- 23 -
TINGBOGSATTEST
Udskrevet:
EJENDOM:
Adresse:
Samlet areal:
Heraf vej:
BFE-nummer:
Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:
Retskreds:
28.07.2016 10:09:53
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
1373 m2
0 m2
4397638
31.05.1966
Studsdal By, Taulov
0001bo
1373 m2
0 m2
0054
ADKOMSTER
DOKUMENT:
Dokument type:
Dato/løbenummer:
Skøde
08.09.1981-15565-54
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Ja
ADKOMSTHAVERE:
Navn:
CPR:
Ejerandel:
Boet efter Mette-Marie Olling
030547-****
1/1
KØBESUM:
Kontant købssum:
Købesum i alt:
500.000 DKK
500.000 DKK
TILLÆGSTEKST:
Bobestyrer
Meddelelse om bobestyrer v/ Sigurd Trolle
HÆFTELSER
28.07.2016 10:09:53
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 1 af 5
24/165
- 24 -
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
KREDITORER:
Navn:
CVR:
26.07.2005-21896-54
3
Realkreditpantebrev
1.125.000 DKK
4
Ja
Ja
Pantebrev
Realkredit Danmark
13399174
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Indeholder bestemmelse om en eller
flere afdragsfri perioder.
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
21.07.2009-12886-54
4
Pantebrev
260.000 DKK
var
SENEST PÅTEGNET:
Dato:
19.10.2011 07:49:47
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
KREDITORER:
Navn:
CVR:
28.07.2016 10:09:53
29/07/2016
Ja
Ja
Pantebrev
Danske Bank A/S
61126228
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 2 af 5
25/165
- 25 TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Vilkår om afdragsfrihed
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Særlige lånevilkår:
01.08.2011-1002772288
5
Ejerpantebrev
150.000 DKK
Rentetilpasning
KREDITORER:
Navn:
CPR:
Boet efter Mette-Marie Olling
030547-****
DEBITORER:
Navn:
CPR:
Boet efter Mette-Marie Olling
030547-****
FULDMAGTSBESTEMMELSER:
Fuldmagtshaver:
DANSKE BANK A/S
Holmens Kanal 2
1060 København K
CVR:
61126228
Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive
påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-,
moderations- og relaksationspåtegninger.
BETALT
TINGLYSNINGSAFGIFT:
3.700 DKK
UNDERPANT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:
01.08.2011-1002772289
1
150.000 DKK
DANSKE BANK A/S
61126228
SERVITUTTER
28.07.2016 10:09:53
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 3 af 5
26/165
- 26 DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
31.08.1965-6983-54
1
Servitut
OGSÅ LYST PÅ:
Antal:
25
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Filnavn:
Ja
54_H_702
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Dok om bebyggelse, benyttelse, parkering,
hegn, hegnsmur mv,
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
11.10.1969-9774-54
2
Servitut
OGSÅ LYST PÅ:
Antal:
51
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Filnavn:
Ja
54_M_783
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Dok om byggelinier mv, Vedr 3E
ØVRIGE OPLYSNINGER
EJENDOMSVURDERING:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):
28.07.2016 10:09:53
29/07/2016
1.050.000 DKK
402.600 DKK
01.10.2015
0607
113238
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 4 af 5
27/165
- 27 INDSKANNET AKT:
Filnavn:
28.07.2016 10:09:53
29/07/2016
54_N_328
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 5 af 5
28/165
- 28 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
29/165
- 29 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
30/165
- 30 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
31/165
- 31 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
32/165
- 32 -
Jane Behr
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Advosys sagsnr.:
4836 GRC - Kontakt <[email protected]>
6. juli 2016 14:44
Jane Behr
J.nr. 05b-145102A-JBE Tvangsauktion over ejendommen Valnøddevej 13, 7000
Fredericia
145102A
Tak for Deres brev.
Vores krav bedes opgjort i salgsopstillingen i kolonne 1 og 4 til det tinglyste beløb.
Såfremt der er ændringer til fordringens opgørelse, vil dette blive rettet ved tvangsauktionen.
Vi ser frem til at modtage salgsopstillingen via mail: [email protected]
Følgende personer bedes indkaldt til tvangsauktionen:
B/E METTE-MARIE OLLING
Med venlig hilsen
Danske Bank
Gældsrådgivning
[email protected]
Telefon +45 45 13 80 05
www.danskebank.dk
_______________
Danske Bank A/S CVR-nr. 61126228 - København
_______________
Denne mail kan indeholde fortrolig information. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig derfor informere afsender om fejlen - og efterfølgende slette mailen i dit
system uden at videresende eller kopiere den. Selv om mailen og vedhæftede bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller
it-systemet, hvor den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at
modtage og bruge mailen.
_______________
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake, then delete the
message from your system. Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system
where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of
this message.
1
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
33/165
- 33 -
Jane Behr
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Tina Lindum Arreborg <[email protected]>
21. juli 2016 13:31
Jane Behr
SV: Sagsnr. 145102A - Tvangsauktion over ejendommen Valnøddevej 13, Taulov,
matr. nr. 1 bo Studsdal by, Taulov, tilhørende boet efter Mette-Marie Olling.
Advosys sagsnr.:
145102A
Hej Jane
Der er ingen restancer vedr. fortrinsberettigede krav.
Venlig hilsen
Tina Lindum Arreborg
Fuldmægtig
Borgerservicecentret
Fredericia Kommune
Direkte nummer:
Mobil:
E-mail:
Adresse:
72107763
[email protected]
Gothersgade 20, 7000 Fredericia
|
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
34/165
- 34 -
Jane Behr
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Pia Haukohl Farver <[email protected]>
27. juli 2016 13:21
Jane Behr
SV: Sagsnr. 145102A -
Sagsnr. 145102A ­ Tvangsauktion over ejendommen Valnøddevej 13, Taulov, matr. nr. 1 bo Studsdal by, Taulov,
tilhørende boet efter Mette­Marie Olling.
Hermed kan det oplyses, at der ikke ses fortrinsberettigede fordringer vedrørende Valnøddevej 13, 7000 Fredericia,
matr. nr. 1 bo Studsdal by, Taulov,, som pr. dags dato er oversendt til inddrivelse hos SKAT
Jeg skal henvise til kommunen/forsyningsvirksomhed for oplysning om eventuelle yderligere fortrinsberettigede
krav, som ikke er sendt til inddrivelse hos SKAT.
Med venlig hilsen
Pia Haukohl Farver
Erhvervsrestancer
Erhvervsrestancer 12
Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup
E-mail: [email protected]
Telefon: (+45) 72 38 60 45
1
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
35/165
- 35 -
Jane Behr
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Advosys sagsnr.:
Danske Forsikring A/S <[email protected]>
8. juli 2016 10:48
Jane Behr
SV: Sagsnr. 145102A - Husforsikring 0730 853 033. Tvangsauktion over
ejendommen Valnøddevej 13, Taulov, matr. Nr. 1 bo Studsdal by, Taulov, tilhørende
boet efter Mette-Marie Olling.
145102A
Bygningsbrandpræmien for perioden 1.7.2016 til og med 1.9.2016 vil være 223,32 kr
plus stormfold 60 kr. opkrævningsgebyr 30 kr rykker 200 kr. ialt 513,32 kr.
Venlig hilsen
Conny Tamberg
Privat Kundecenter
Direkte: 44 74 33 17
======== E-mail den 06-07-2016 10:18 : ========
1
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
36/165
- 36 -
Overblik- arbejdsredskab for den professionelle bruger
Resumé
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Ejendommen
Ejendommens adresse:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valnøddevej 13, 7000 Fredericia
Matr.nr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1bo Studsdal By, Taulov
Grundareal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373 m²
Ejendomsnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113238
Kommune:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericia Kommune
Ejerforhold:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privatpersoner eller interessentskab
Enhedens samlede areal:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 m²
Anvendelse:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
Antal værelser:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Antal samlet fast ejendomme:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Antal bygninger:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bygninger
BBR-meddelelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Energimærkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se energimærkerapporten
Tilstandsrapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Elinstallationsrapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Byggesag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Byggeskadeforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Olietanke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Fredede bygninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.468 kr.
Statstilskud efter stormfald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Ejendomsskattebillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Ejendoms- og grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000 kr.
Vurderingsmeddelelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Forfalden gæld til kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Huslejenævnssager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Arbejderbolig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Jordrente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Planer
Zonestatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone
Lokalplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Varmeforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Vejforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se bilag.
Hovedstadsområdets transportkorridorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Vand
Aktuelle afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Aktuel vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privat, alment vandforsyningsanlæg
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Spildevandsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Grundvand - Drikkevandsinteresser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Grundvand - Følsomme indvindingsområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Jordforurening
Jordforureningsattest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Lettere jordforurening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Påbud iht. jordforureningsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Natur, skov og landbrug
Fredskov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Majoratsskov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskyttet natur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internationale naturbeskyttelsesområder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Landbrugspligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naturperler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Sø- og åbeskyttelseslinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Kirkebyggelinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Klitfredningslinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Strandbeskyttelseslinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Beskyttede sten- og jorddiger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Rapport-ID: 88d6f012-9f30-4a62-a1bf-c2f29c960670
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
37/165
- 37 -
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
For ejendommen
Valnøddevej 13, 7000 Fredericia
Ejendommens adresse:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valnøddevej 13, 7000 Fredericia
Matr.nr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1bo Studsdal By, Taulov
Grundareal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373 m²
Ejendomsnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113238
Kommune:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericia Kommune
Ejerforhold:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privatpersoner eller interessentskab
Enhedens samlede areal:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 m²
Anvendelse:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
Antal værelser:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Antal samlet fast ejendomme:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Antal bygninger:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Detaljeret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 1bo Studsdal By, Taulov
Rapport-ID: 88d6f012-9f30-4a62-a1bf-c2f29c960670
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
38/165
- 38 -
Indhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.
Resumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Uddybning af enkelte svar
Økonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ejendomsskat (grundskyld). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ejendoms- og grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Forfalden gæld til kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Planer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zonestatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Varmeforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktuelle afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktuel vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spildevandsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundvand - Drikkevandsinteresser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
13
14
Om ejendomsdatarapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Generelt om ejendomsdatarapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ordforklaring - ejendomsoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Følgende bilag kan hentes:
• BBR­meddelelsen
• Energimærkning
• Tilstandsrapport
• Elinstallationsrapport
• Ejendomsskattebillet
• Vurderingsmeddelelse
• Vejforsyning
• Jordforureningsattest
Side 2 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
39/165
- 39 -
Resumé
Bygninger
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se energimærkerapporten
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.468 kr.
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Statstilskud efter stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000 kr.
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages af køberen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber.
Huslejenævnssager
Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?. . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Jordrente
Side 3 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
40/165
- 40 -
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Planer
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Kommuneplaner
Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se bilag.
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets
transportkorridorer?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?. . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. . . . Privat, alment vandforsyningsanlæg
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Lettere jordforurening
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet
(DAI)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Natur, skov og landbrug
Side 4 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
41/165
- 41 -
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere information.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?. . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Naturperler
Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Strandbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. juli 2016
Side 5 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
42/165
- 42 -
Økonomi
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.468 kr.
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Skatteår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericia Kommune
Grundskyld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.467,60 kr.
Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Grundskyld af værdi af stuehus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Dækningsafgift, erhvervsejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Dækningsafgift af forskelsværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Dækningsafgift af grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Skat ialt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.467,60 kr.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Økonomi
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000 kr.
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for
ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket
hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt
ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent for
private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
Vurderingsår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Dato for seneste vurdering eller ændring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01-10-2015
Ejendomsværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000 kr.
Grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.600 kr.
Fradrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Stuehus grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Stuehusværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktoplysninger - forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Det lokale skattecenter
Du kan se adressen for det lokale skattecenter på
vurderingsmeddelelsen.
http://www.skat.dk/
Økonomi
Forfalden gæld til kommunen
Side 6 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
43/165
- 43 -
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af køberen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nej
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
forsyningsselskaber."
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages
forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i
kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis
ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør
rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra
den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen.
Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse.
Er der forfalden gæld på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Forfalden gæld i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gælden er opgjort pr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01-09-2016
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01-09-2016
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Gældsposter vedrørende: Andre faste konstruktioner
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Enfamiliehuse
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Industri, lager og landbrug
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Byggesagsgebyr
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Øvrigt erhvervs- og etagebygge
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat mv.
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Hegnssyn - vederlag
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Hegnsyn - opkrævning af udlæg
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Lapning af huller - Gørtlervej
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Fortrinsberettigede krav
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Side 7 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
44/165
- 44 -
Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Gældsposter vedrørende: Adm.gebyr jordflytning
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Renovation
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Rente lån til ejendomsskat mv.
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Gebyr for rottebekæmpelse
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Skorstensfejning
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Udlæg lejelov § 46 B
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Gældsposter vedrørende: Udlæg lejelov § 46 B
Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlovens § 34.
Zonestatus: Byzone
Matr.nr. 1bo Studsdal By, Taulov
Andel af matrikel dækket af zonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktoplysninger - forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunalbestyrelsen
Kontakt egen kommune
Planer
Kommuneplaner
Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Kommuneplaner, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Side 8 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
45/165
- 45 -
Kommuneplaner, vedtagne
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde
kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de
overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det
åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen
udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række
sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter
rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede
anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn fx bygningsbevaringshensyn
Kommuneplan: Kommuneplan 2013 - 2025
Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommuneplan 2013 - 2025
Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericia
Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedtaget
Dato for vedtagelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09-12-2013
Dato for ikrafttrædelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09-12-2013
Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktoplysninger - forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emailadresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Planloven forvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vedrørende driften
af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på
[email protected] eller telefon 7254 4804.
Langelinie Allé 17, 21 København Ø
3529 1000
[email protected]
https://erhvervsstyrelsen.dk/
Temakommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Boliger, sydlige Taulov - øst
Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boliger, sydlige Taulov - øst
Plannummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TD.B.1
Side 9 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
46/165
- 46 -
Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2264487
Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericia
Navn på plandistrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulov og Danmark C
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedtaget
Dato for vedtagelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09-12-2013
Generel anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boligområde
Planzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone
Fremtidig planzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone
Notat om generel anvendelse. . . . . . Området er et eksisterende boligområde udbygget med hovedsagligt
åben-lav bebyggelse primært i perioden fra ca. 1960 til ca. 1970. Der er et mindre antal tæt-lav bebyggelser
fordelt i området.
Notat om områdeanvendelsen Områdets struktur og bebyggelsestæthed ønskes fastholdt. Det er målet
at understøtte mangfoldighed i områdets boligbebyggelse, bl.a. gennem variation i facadeudtryk,
tagkonstruktioner, materiale- og farvevalg, men med respekt for god arkitektur. For bebyggelser opført efter
en samlet plan, skal helheden dog respekteres.
Notat om bebyggelse. . . . . . . . Bebyggelsespct. max.: 30 for åben-lav Bebyggelsespct. max.: 40 for tæt-lav
Etageantal max.: 2 Bygningshøjde max.: 8,5 m ved 1½ etage Bygningshøjde max.: 6,5 m ved 2 etager
Grundstørrelse min.: 700 m² for åben-lav Grundstørrelse min.: 400 m² for tæt-lav boligenhed inkl. andel i
fællesareal. Der kan ikke ske yderligre udstykning af grunde til selvstændig bebyggelse. Der må kun være én
bolig pr. grund.
Notat om ophold. Retningsgivende krav til opholdsarealer: Ved tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse skal
opholdsarealet udgøre min. 100 % af etagearealet. Retningsgivende parkeringskrav: Åben-lav 2 pr. bolig
Tæt-lav 1,5 pr. bolig P-kravet kan nedsættes ved etablering af større samlede p-pladser.
Notat om zoneforhold. . . Om fredede og bevaringsværdige bygninger, se generelle rammebestemmelser.
Ejendomme med bygninger der har høj bevaringsværdi 14 er markeret på kortet, og deres adresser samt de
bevaringsværdige bygningers bygningsnumre er anført på bilag 1. Bygningerne må ikke nedrives eller ændres
udvendigt uden Byrådets tilladelse. Risikoforhold Som det fremgår af rammekortet er en mindre del af
området omfattet af en 500 m zone omkring risikovirksomheden AGA Taulov. Konsekvensen af at være
omfattet af zonerne fremgår af retningslinje F6.4.1.
Notat om lokalplan. . . . . . . . Boliger, åben-lav og tæt-lav. Det vil være muligt at indpasse bygninger til visse
offentlige formål og erhverv, f.eks. liberale erhverv og serviceerhverv til områdets daglige forsyning. Men kun
hvis det ikke er til gene for omgivelserne, eller det ikke bryder områdets karakter af boligområde.
Erhvervsformålet er betinget af, at den erhvervsdrivende har bopæl på ejendommen.
Notat, andet. . . . . . . . Ny bebyggelse skal opføres i en nutidig arkitektonisk stil, hvor volumen, materialer og
detaljering tilpasses omgivelserne.
Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Matr.nr. 1bo Studsdal By, Taulov
Andel af matrikel dækket af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
Kommuneplanstrategi, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Planstrategi for trekantområdet Danmark
Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planstrategi for trekantområdet Danmark
Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericia
Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forslag
Dato for offentliggørelse af planforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03-10-2007
Dato for start på offentliggørelsesperioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03-10-2007
Dato for slut på offentliggørelsesperioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05-12-2007
Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Side 10 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
47/165
- 47 -
Kommuneplanstrategi, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Kommuneplan: Plan- og bæredygtighedsstrategi 2011
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericia
Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plan- og bæredygtighedsstrategi 2011
Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedtaget
Omfang af revision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delvis revision
Dato for vedtagelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07-05-2012
Dato for ikrafttrædelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07-05-2012
Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Kommuneplan: Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet
Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet
Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericia
Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedtaget
Omfang af revision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuld revison
Dato for vedtagelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07-09-2015
Dato for ikrafttrædelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-09-2015
Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Kommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vvm, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Planer
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?. . . . . . . . . . . .
Ja
Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud
samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.
Forsyningsområde, vedtaget
Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv
varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt:
forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området.
Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk
individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.
Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Side 11 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
48/165
- 48 -
Varmeforsyning: Taulov Syd - Fjernvarme
Navn på forsyningsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulov Syd
Forsyningsform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjernvarme
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Forsyningsselskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRE-FOR VARME A/S
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Matr.nr. 1bo Studsdal By, Taulov
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktoplysninger - forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Kontakt egen kommune
Område med forsyningsforbud, vedtaget
Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller
ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud
foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.
Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Område med tilslutningspligt, vedtaget
Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i
varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området.
Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?. . . Afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter
om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et
kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles.
Matr.nr. 1bo Studsdal By, Taulov
Afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Side 12 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
49/165
- 49 -
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Vand
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . .
Privat, alment
vandforsyningsanlæg
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
Matr.nr. 1bo Studsdal By, Taulov
Vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privat, alment vandforsyningsanlæg
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Vand
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?. . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Spildevandsforhold for ejendommen
Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil
de fremgå her.
Matr.nr. 1bo Studsdal By, Taulov
Afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Kloakopland, vedtaget
Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende kloakering samt eventuelt planlagt
ændring heraf. Kloakoplande må ikke være i strid med kommuneplaner og vandplaner.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Spildevandsplan: ST1, Taulov syd - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand
løber i samme ledning)
Navn på område med kloakopland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ST1, Taulov syd
Eksisterende kloaktype. . . . . . . . . . . . . . Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i samme ledning)
Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor
ejendommen er beliggende?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Link til plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Matr.nr. 1bo Studsdal By, Taulov
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen (%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Side 13 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
50/165
- 50 -
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Kommunen
Kloakopland, forslag
Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktoplysninger - forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Kontakt egen kommune
Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab, forslag
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?. . . . . . . . . . . . . . . . Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er
kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?. . . . . . . . . . . . Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Vand
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja
Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne ''Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD) og ''Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være
den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en
afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke længere.
Matr.nr. 1bo Studsdal By, Taulov
Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja
Side 14 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
51/165
- 51 -
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link
Områder på matriklen:
Type af område. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Områder med drikkevandsinteresser
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunen
Side 15 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
52/165
- 52 -
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende
ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på
et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i
ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et
appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i
ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten.
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil
(pdf) til elektronisk visning eller udskrift.
Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar
fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en ”Ikke komplet rapport”. Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som ”Komplet” og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
fremgår af ejendomsdatarapporten.
Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
findes i Appendiks.
• BBR-meddelelse
• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Vurderingsmeddelelse
• Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Energimærke
• Kort over vejforsyning
• Jordforureningsattest
• Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
• Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.
Energimærkning
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.
Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.
Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
Side 16 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
53/165
- 53 -
Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres
ikke i BBR.
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Byggeskadeforsikring
Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i
forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde
også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn.
Olietanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne
stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i
BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.
Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse.
Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle
ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de
to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i
den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Statstilskud efter stormfald
Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet
som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.
Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.),
som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre
afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der
opkræves via ejendomsskattebilletten.
Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for
forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal
ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under
omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med
2½ procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud
hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under ” Ejendoms- og grundværdi”.
Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse
og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden
tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række
sektorlove.
Huslejenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som
modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens størrelse.
Side 17 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
54/165
- 54 -
Arbejderbolig
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om
gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.
Zonestatus
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og
anvendelse af arealer.
Lokalplaner
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan
– efter nabohøring – dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen.
Kommuneplaner
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den
enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse.
Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).
Vejforsyning
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som
vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje.
Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner
m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de
respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng.
Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra
Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.
Aktuelle afløbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.
Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsyningsanlæg.
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles
offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Side 18 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
55/165
- 55 -
Jordforureningsattest
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.
Kortlagt jordforurening
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2
(V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.
Lettere jordforurening
Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.
Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret
viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under ”Anden viden”. Hvis ejendommen er
omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.
Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Der oplyses om påbud efter §§ 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.
Fredskov
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at
anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen
sikrer den langsigtede skovdyrkning.
Majoratsskov
Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at
ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven.
Beskyttet natur
Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis
ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale
beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Landbrugspligt
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m²). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.
Naturperler
Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor
særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og
for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod
at bygge.
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod
ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l.
Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.
Side 19 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
56/165
- 56 -
Klitfredningslinje
Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan
føre til øget risiko for sandflugt.
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100
m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres
bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet,
tilplantning eller hegning.
Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et
område.
Miljøsag
Her oplyses om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der
behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Side 20 af 20
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
57/165
- 57 -
Appendiks
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Rapport-ID: 88d6f012-9f30-4a62-a1bf-c2f29c960670
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
58/165
- 58 -
Læsevejledning
Om appendiks
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om
de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten. Informationerne stammer
hovedsageligt fra de myndigheder, som er ansvarlige for den bagvedliggende lovgivning.
Hvis informationerne i appendiks giver anledning til spørgsmål, henvises der til den
administrative myndighed for den pågældende oplysning, som nævnes under
”Kontaktoplysninger”.
Der kan gives følgende uddybninger om de enkelte oplysninger:
Resumé
Generelle og vigtige informationer om oplysningen.
Formål
Formålet med oplysningen.
Baggrund
Baggrunden for oplysningen.
Lovgivningsmyndighed
Navnet på den myndighed, der er ansvarlig for den bagvedliggende lovgivning. Oftest er det
ikke denne myndighed, der administrerer oplysningen i forhold til borgere og virksomheder.
Se ”Kontaktoplysninger”.
Lovgrundlag
Den lov eller lovparagraf, hvor oplysningen er beskrevet.
Datakilde
Navnet på den kilde, hvor oplysningen er registreret og hentes fra.
Link til mere info
Et link til Internettet, hvor der kan findes uddybende information.
Kontaktoplysninger
Her oplyses navnet på den administrative myndighed, dvs. den myndighed, der skal
kontaktes ved eventuelle spørgsmål til det konkrete indhold af oplysningen. Ved spørgsmål
angående ejendomsdatarapporten generelt henvises til ejendomsdatarapportens support.
Side 2 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
59/165
- 59 -
Appendiks
Lovgivningsmyndighed:
Aktuel vandforsyning
Lovgrundlag:
Miljøstyrelsen
''BBR-loven,'' LBK nr. 1080 af 05/09/2013
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Resumé
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en
Datakilde:
ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg
(egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller
Link til mere info:
blandet vandforsyning.
https://www.borger.dk/Sider/Spildevand-og-
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
kloakering.aspx
Formål
Kontaktoplysninger
Kommunerne fører generelt tilsyn med alle
Administrativ myndighed: Kommunen
vandforsyningsanlæg af hensyn til kontrol af
Arbejderbolig
vandkvaliteten. Registreringen af
vandforsyningsforhold i Bygnings- og Boligregistret
har til formål at understøtte dette arbejde.
Resumé
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet
statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen.
Lovgivningsmyndighed:
Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte,
Naturstyrelsen
dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om
gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på
Lovgrundlag:
ejendommen.
''BBR-loven,'' LBK nr. 1080 af 05/09/2013
Kilde: NaturErhvervstyrelsen
Datakilde:
Baggrund
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Lånet til arbejderboliger blev ydet til personer, der var
beskæftiget ved landbruget. Der var endvidere en
Link til mere info:
mulighed for at en landmand kunne opføre boliger,
https://www.borger.dk/Sider/Drikkevand-og-
der skulle anvendes til udlejning til ansatte på gården.
vandforbrug.aspx
Fra 1. april 1971 blev reglerne for landarbejderboliger
ændret til, at ejendommene fremover skulle
Kontaktoplysninger
prioriteres med realkreditlån. Staten udbetalte
Administrativ myndighed: Kommunen
herefter halvårlige ydelsestilskud til betaling af
ejendommens realkreditbelåning.
Aktuelle afløbsforhold
Kilde: NaturErhvervstyrelsen
Resumé
Lovgivningsmyndighed:
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses,
NaturErhvervstyrelsen
hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der
skelnes overordnet mellem om ejendommen er
Lovgrundlag:
beliggende i eller udenfor et kloakeret område.
"Bekendtgørelse af lov om arbejderbolig på landet",
Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et
LBK nr. 344 af 16/05/1997 og "Lov om ændring af
kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen
arbejderbolig på landet", LOV nr. 111 af 26/02/2008.
ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra
tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken,
Datakilde:
toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer
Matrikelregisteret
eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem.
Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor
Link til mere info:
et kloakeret område eller er udtrådt af
http://www.statens-adm.dk/Laan-tilskud-og-stotte/
kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde
Jordbrug-og-fiskeri/Jordbrugsstotte/Ovrige-laan-og-
spildevandet behandles.
garantier/Statslaan
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontaktoplysninger
Formål
Administrativ myndighed: Statens Administration
Registreringen af afløbsforhold anvendes bl.a. i
forbindelse med spildevands- og miljøplanlægning.
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Tlf: 3392 9800
Email: [email protected]
www: http://www.statens-adm.dk/
Side 3 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
60/165
- 60 -
Lovgrundlag:
BBR-meddelelsen
"Naturbeskyttelsesloven", LBK. nr. 951 af
03/07/2013, §3
Resumé
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen
Datakilde:
har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Danmarks ArealInformation (DAI)
Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBRmeddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
Link til mere info:
ejendommen - også selvom de ikke nødvendigvis er
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/
lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på
National_naturbeskyttelse/Paragraf3/
BBR-meddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
Formål
Formålet med BBR-meddelelsen er at fremstille de
Beskyttede sten- og jorddiger
oplysninger, det offentlige har registreret om en
ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR) på en let
Resumé
og overskuelig måde. Oplysningerne på BBR-
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er
meddelelsen ligger bl.a. til grund for
beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.
ejendomsvurderingen ligesom oplysningerne
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke
anvendes i forbindelse med en ejendomshandel.
anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
område.
Kilde: Kulturstyrelsen via geodata-info.dk
Lovgivningsmyndighed:
Baggrund
SKAT
Datasættet er tilvejebragt gennem Danmarks
Lovgrundlag:
Miljøportals samling og harmonisering af digetemaet
"BBR-loven", LBK nr. 1080 af 05/09/2013, § 5, stk.
fra de danske amter. Datasættet vedligeholdes i dag
5 og "OIS-Bekendtgørelsen", BEK nr. 195 af
af Kulturstyrelsen.
07/03/2008, § 14
Kilde: Kulturarvsstyrelsen via geodata-info.dk
Datakilde:
Lovgivningsmyndighed:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Kulturstyrelsen
Link til mere info:
Lovgrundlag:
http://boligejer.dk/bbr-meddelelse
"Museumsloven", Lov nr. 473 af 07/06/2001 §29a
med senere ændringer, senest Lov nr. 454 af
Kontaktoplysninger
09/06/2004. "Bekendtgørelse om beskyttede sten-
Administrativ myndighed: Kommunen
og jorddiger og lignende", Bek. nr. 1029 af
21/10/2004.
Beskyttede naturtyper
Datakilde:
Resumé
Danmarks ArealInformation (DAI)
Naturtyper som er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstandsændring af
Link til mere info:
beskyttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/
beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget,
sten-og-jorddiger/
at det ikke længere er beskyttet. Omvendt kan et
areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det
Kontaktoplysninger
bliver det. Det er de faktiske forhold på arealet
Administrativ myndighed: Kommunen
(størrelse, botanik, omlægningshyppighed m. m.) der
afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er
Beskyttede vandløb
derfor vejledende. Hvorvidt et areal er beskyttet eller
ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse
Resumé
og vurdering af arealet.
Oplysningen indeholder registreringer af de vandløb,
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk
som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Et vandløb er kun beskyttet, hvis det er udpeget som
Lovgivningsmyndighed:
beskyttet. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver
Naturstyrelsen
kommunens dispensation.
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk
Lovgivningsmyndighed:
Naturstyrelsen
Side 4 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
61/165
- 61 -
Lovgrundlag:
Datakilde:
"Naturbeskyttelsesloven", LBK. nr. 951 af
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
03/07/2013, §3
Link til mere info:
Datakilde:
https://www.borger.dk/Sider/Byggeriets-regler.aspx
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Danmarks ArealInformation (DAI)
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/
Kontaktoplysninger
Link til mere info:
Administrativ myndighed: Kommunen
National_naturbeskyttelse/Paragraf3/Beskyttelse_af_
%C2%A73_Naturtyper/Vandloeb/
Byggeskadeforsikring BBR
Resumé
Kontaktoplysninger
Her kan der ses detaljerede oplysninger vedr. en
Administrativ myndighed: Kommunen
eventuel byggeskadeforsikring. Hvis der er
byggeskadeforsikring for en bygning, vil eventuelle
Byggesag
eftersynsrapporter kunne ses under
"Byggeskadeforsikring BSFS".
Resumé
Byggeskadeforsikringsordningen gælder for alle
En byggesag vedrører byggeri, herunder tilbygninger,
private helårsboliger, hvor byggeansøgningen er
væsentlige ombygninger, væsentlige
indleveret til kommunen efter 1. april 2008.
anvendelsesændringer, lovliggørelse eller nedrivning
Kilde: Energistyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter
(hel eller delvis). Et byggearbejde må ikke
påbegyndes uden byggetilladelse fra kommunen.
Ved mindre byggesager er det dog tilstrækkeligt at
anmelde byggeriet til kommunen, mens
byggearbejder af meget begrænset omfang og
kompleksitet kan udføres uden orientering til
kommunen. I Bygnings- og Boligregistret (BBR)
registrerer kommunen oplysninger, der vedrører
byggesagen, fx oplysninger om byggeriets omfang,
tilladelser, påbegyndelsesdato og fuldførelse. Man
skal dog være opmærksom på, at visse
byggesagstyper ikke registreres i BBR. Det kan f.eks.
gælde byggesager vedr. tekniske anlæg (master,
gylletanke m.v.) eller byggesager vedr.
konstruktionsændringer i etageejendomme
(gennembrydning af bærende vægge, udvendige
altaner m.v.). Man skal også være opmærksom på,
at byggesager, der ikke kræver
ibrugtagningstilladelse, godt kan være afsluttet i BBR,
selvom der stadig udestår nogle afsluttende
dokumenter i sagen. Sådanne forhold vil ikke blive
vist som verserende byggesag, men vil ofte være
noteret på BBR-meddelelsen.
Kilde: Energistyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter
Formål
Byggeskadeforsikringsordningen blev indført i 2008
og har til formål at sikre boligejere mod alvorlige
byggeskader på en nyopført bolig (fx
sætningsskader, skimmelsvamp eller utætte tage),
som har betydning for boligens levetid og
funktionalitet.
Kilde: Energistyrelsen
Baggrund
Det er lovpligtigt for en professionel bygherre at tegne
en byggeskadeforsikring, hvis der er tale om
nybyggeri der hovedsageligt skal anvendes til
helårsbeboelse (dvs. sommerhuse m.v. er ikke
omfattet) med henblik på salg, udlejning mv. (dvs.
selvbyggere ikke er forpligtede til at tegne
forsikringen). Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012
også, når der etableres nye boligenheder i
eksisterende byggeri, der ikke hidtil har været
anvendt til beboelse, og hvor ombygningens karakter
og værdi er væsentlig efter byggelovens § 2. I
forbindelse med byggesagens afslutning registrerer
kommunen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), om
bygningen er omfattet af
Formål
byggeskadeforsikringsordningen, og i givet fald
Registrering af byggesager i BBR sker bl.a. af hensyn
hvilket forsikringsselskab der er tale om. Forsikringen
til den løbende statistik over byggeaktiviteten.
er gældende i 10 år fra udstedelsesdatoen.
Oplysningen kan f.eks. også bruges til at orientere
Kilde: Energistyrelsen
eventuelle købere eller långivere om, at der verserer
uafsluttede byggesager på ejendommen.
Kilde: Energistyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter
Lovgivningsmyndighed:
Trafik- og Byggestyrelsen
Lovgrundlag:
Lovgivningsmyndighed:
"Byggeloven", LBK nr. 1185 af 14/10/2010,
Trafik- og Byggestyrelsen
"Almenboligloven", LBK nr. 1023 af 21/08/2013, og
"BBR-loven", LBK nr. 1080 af 05/09/2013
Lovgrundlag:
"Byggeloven", LBK nr. 1185 af 14/10/2010.
Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Side 5 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
62/165
- 62 -
Link til mere info:
Ejendoms- og grundværdi
http://www.boligejer.dk/
obligatorisk_byggeskadeforsikring
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Resumé
Kontaktoplysninger
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT
Administrativ myndighed: Kommunen
fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har
Byggeskadeforsikring BSFS
betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat
og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket
Resumé
hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er
Her kan der ses eventuelle eftersynsrapporter for
under omlægning. Indtil der kommer nyt
eftersyn, som er udført efter hhv. 1 år og 5 år, hvis
ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-
der er byggeskadeforsikring for ejendommen.
vurderingen nedsat med 2½ procent for private
Eftersynsrapporterne vises dog kun for ejer eller
ejendomme. For erhvervsejendomme bruges
fuldmagtshaver. Under "Byggeskadeforsikring BBR"
vurderingen fra 2014.
kan der ses yderligere oplysninger vedr. forsikringen.
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kilde: Energistyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter
Lovgivningsmyndighed:
Skat
Formål
Formålet med 1-års eftersynet er at give
bygningsejeren og forsikringsselskabet oplysninger
om byggetekniske svigt, således at ejeren og
forsikringsselskabet har et veldokumenteret grundlag
for at få byggeriets parter til at udbedre fejl og
mangler. Formålet med 5-års eftersynet er dels at
Lovgrundlag:
"Vurderingsloven", LBK nr. 1067 af 30/08/2013
Datakilde:
Vurderingsregisteret (VUR)
finde ud af, om der er bygningsdele der har udviklet
Link til mere info:
skade, dels at undersøge om de svigt, der blev
https://www.borger.dk/Sider/Ejendomsvurdering-og-
registreret ved 1- års eftersynet, er blevet udbedret.
ejendomsskat.aspx
Kilde: Energistyrelsen
Kontaktoplysninger
Baggrund
Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i
kraft 1. april 2008. Efter denne dato skal der foreligge
et tilbud på en byggeskadeforsikring i forbindelse
med den ansøgning om byggetilladelse, der indgives
til kommunen. I forsikringens løbetid på 10 år skal
forsikringsselskabet gennemføre to eftersyn af din
bolig eller af en bolig, der er magen til - hvis du f.eks.
bor i et nybygget lejlighedskompleks.
Forsikringsselskabet kan nemlig lave stikprøveeftersyn, hvis to eller flere boliger er meget ens.
Kilde: Energistyrelsen
Administrativ myndighed: Det lokale skattecenter
www: http://www.skat.dk/
Ejendomsskat (grundskyld)
Resumé
Ejendomsskat opkræves af kommunen.
Grundskylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser.
Promillesatsen varierer afhængig af kommunen.
Derudover kan der i den samlede ejendomsskat
indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt
forskellige dækningsbidrag.
Lovgivningsmyndighed:
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Trafik- og Byggestyrelsen
Baggrund
Lovgrundlag:
"Byggeloven", LBK nr. 1185 af 1471072010, §25A §25F samt "Bekendtgørelse om
byggeskadeforsikring", Bek nr. 1292 af 24/10/2007.
I 1903 gennemførtes lov om ejendomsskyld, hvorved
de af matriklerne betingede skatter samt
bygningsafgiften og tienden bortfaldt. Ved lovens
ikrafttrædelse indførtes et nyt beskatningsgrundlag,
nemlig de enkelte ejendommes værdi i handel og
Datakilde:
ByggeSkadeForsikring Service (BSFS)
vandel - ejendomsskyldsværdien. Ved periodiske
vurderinger foretaget af særlige
vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms
Link til mere info:
http://www.boligejer.dk/eftersynsrapporter
værdi ansat til værdien i handel og vandel uden
besætning, inventar, maskiner og andet
driftsmateriel. Af denne værdi svares 1,1 promille i
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
skat. Fra 1918 1,5 promille og fra 1920 2,0 promille.
Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1915 blev det
besluttet, at der ved siden ejendomsskyldsværdien
skulle ansættes en grundværdi. Denne ansættelse
Side 6 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
63/165
- 63 -
skulle foretages ud fra, hvad jorden var værd i
nemlig de enkelte ejendommes værdi i handel og
ubebygget stand uden hensyn til dens beliggenhed
vandel - ejendomsskyldsværdien. Ved periodiske
og beskaffenhed og til en økonomisk henseende god
vurderinger foretaget af særlige
anvendelse. I forbindelse med vedtagelsen af lov om
vurderingsmyndigheder blev hver enkelt ejendoms
beskatning til staten af faste ejendomme i 1922
værdi ansat til værdien i handel og vandel uden
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes
besætning, inventar, maskiner og andet
grundskyldsbegrebet, hvorefter jorden beskattes
driftsmateriel. Af denne værdi svares 1,1 promille i
selvstændigt ved siden af ejendomsskylden.
skat. Fra 1918 1,5 promille og fra 1920 2,0 promille.
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Princippet om at der betales grundskyld - en skat af
Ved ændring af ejendomsskyldsloven i 1915 blev det
grundens værdi - har under forskellige former
besluttet, at der ved siden ejendomsskyldsværdien
overlevet frem til i dag, hvor grundskylden er et vigtigt
skulle ansættes en grundværdi. Denne ansættelse
element i kommunernes finansiering.
skulle foretages ud fra, hvad jorden var værd i
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet
ubebygget stand uden hensyn til dens beliggenhed
og beskaffenhed og til en økonomisk henseende god
Lovgivningsmyndighed:
anvendelse. I forbindelse med vedtagelsen af lov om
Økonomi- og Indenrigsministeriet
beskatning til staten af faste ejendomme i 1922
ophævedes ejendomsskyldsloven. Samtidig indførtes
Lovgrundlag:
grundskyldsbegrebet, hvorefter jorden beskattes
"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 1104 af
selvstændigt ved siden af ejendomsskylden.
22/08/2013.
Princippet om at der betales grundskyld - en skat af
grundens værdi - har under forskellige former
Datakilde:
overlevet frem til i dag, hvor grundskylden er et vigtigt
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)
element i kommunernes finansiering.
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Link til mere info:
https://www.borger.dk/Sider/Ejendomsvurdering-og-
Lovgivningsmyndighed:
ejendomsskat.aspx
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Kontaktoplysninger
Lovgrundlag:
Administrativ myndighed: Kommunen
"Lov om kommunal ejendomsskat", LBK nr. 1104 af
22/08/2013.
Ejendomsskattebillet
Datakilde:
Resumé
Ejendomsskattebilletten indeholder oplysninger om
opkrævning af grundskyld (ejendomsskat) til
kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også
indeholde andre afgifter, der opkræves af
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)
Link til mere info:
https://www.borger.dk/Sider/Ejendomsvurdering-ogejendomsskat.aspx
kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til
kommune, hvilke afgifter der opkræves via
Kontaktoplysninger
ejendomsskattebilletten.
Administrativ myndighed: Kommunen
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter
Formål
Grundskyld opkræves af kommunen for ejendomme,
for hvilke der er foretaget en ansættelse af
grundværdien jf. vurderingsloven. Grundskyld
pålignes de afgiftspligtige grunde med en bestemt
promille af den afgiftspligtige grundværdi. Promillen
kan variere afhængig af kommunen. Skatteårets
afgiftspligtige grundværdi findes ved at sammenligne
den aktuelle grundværdi med sidste års afgiftspligtige
grundværdi. Den laveste af disse udgør den
afgiftspligtige grundværdi.
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Elinstallationsrapport
Resumé
En elinstallationsrapport indeholder resultatet af
gennemgangen af bygningens el-installationer. Ved
gennemgangen vurderes elinstallationernes
funktionsdygtighed og hvorvidt de opfylder de krav,
som var gældende, da de blev udført eller ændret.
Udover elinstallationsrapporten skal sælger for at
anvende huseftersynsordningen have en
bygningssagkyndig til at udarbejde en
tilstandsrapport med resultatet af en gennemgang af
bygningernes synlige skader og tegn på skader. Se
Tilstandsrapport. Huseftersynsordningen er frivillig,
men er en forudsætning for at sælger kan undgå at
Baggrund
I 1903 gennemførtes lov om ejendomsskyld, hvorved
de af matriklerne betingede skatter samt
bygningsafgiften og tienden bortfaldt. Ved lovens
hæfte for skjulte skader ved boligen, og for at køber
kan tegne en ejerskifteforsikring.
Kilde: Sikkerhedsstyrelsen
ikrafttrædelse indførtes et nyt beskatningsgrundlag,
Side 7 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
64/165
- 64 -
Formål
Link til mere info:
Fremlægger sælger en tilstandsrapport, en
http://www.boligejer.dk/energimaerke-dokument
elinstallationsrapport og oplysning om
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
ejerskifteforsikring forud for indgåelse af en aftale om
Kontaktoplysninger
salg af fast ejendom, frigøres denne for sit
Administrativ myndighed: Energistyrelsen, EMO-
almindelige ansvar for bygningsmæssige fejl og
sekretariatet
mangler. Endvidere kan køber tegne en
Tlf: 88737310
ejerskifteforsikring.
Email: [email protected]
Kilde: Sikkerhedsstyrelsen
www: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/
byggeriets-energiforbrug/energimaerkning
Lovgivningsmyndighed:
Sikkerhedsstyrelsen
Forfalden gæld til kommunen
Lovgrundlag:
"Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast
ejendom m.v.", LBK nr. 148 af 15/02/2013 og
"Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i
huseftersynsordningen", Bek nr. 19 af 16/01/2012.
Datakilde:
Indberetningssystem for elinstallationssrapporter
(EeWeb)
Resumé
Her oplyses, om der til kommunen er utinglyste
gældsposter/garantier/restancer, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af en eventuel
køber.
Kilde: Vejledning til "Forespørgsel om
ejendomsoplysninger" udarbejdet af KL
Baggrund
Der oplyses alene om den gæld (herunder lån),
Link til mere info:
restance eller garanti, hvor det er kommunen, der er
http://boligejer.dk/elinstallationsrapportens-indhold
kreditor/hvor garantien er afgivet af kommunen. Der
oplyses endvidere kun om gæld og garantier, der
Kontaktoplysninger
hæfter på ejendommen. Er kreditor fx
Administrativ myndighed: Sikkerhedsstyrelsen
grundejerforening, en privat virksomhed, oplyses der
www: http://www.sik.dk
ikke herom. Der oplyses heller ikke om forhold, der er
eller burde være tinglyst på ejendommen. Der
Energimærkning
oplyses typisk om seks arter af gæld, restance eller
lån. Disse er vand, vej, kloak, rensningsanlæg, el og
Resumé
varme. Det bemærkes, at gældsposter, fx
Et energimærke er en vurdering af en bygnings
ejendomsskatter, der forfalder i tæt tidsmæssig
energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal
tilknytning til forespørgslens besvarelse, kan risikere
have et gyldigt energimærke udarbejdet af en
ikke at fremgå af besvarelsen på grund af den
energikonsulent jf. bekendtgørelse om
sagsbehandlingstid, der går dels med registrering af
energimærkning af bygninger.
indbetalinger og dels med besvarelsen af
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
forespørgslen.
Formål
Kilde: Vejledning til "Forespørgsel om
ejendomsoplysninger" udarbejdet af KL
Energimærkningen har to formål: 1. At vise hvor store
energiudgifterne, der er for boligen - for eksempel til
Lovgrundlag:
olie, gas, fjernvarme og vand. 2. Give overblik over de
Formidlingsbekendtgørelsen, BEK nr. 1230 af
energimæssige forbedringer, det kan betale sig at
21/11/2014
gennemføre, hvad de går ud på, hvad de koster at
gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås
Datakilde:
på el- og varmeregninger.
Kontakt kommunen
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontaktoplysninger
Lovgivningsmyndighed:
Administrativ myndighed: Kommunen
Energistyrelsen
Forfalden gæld til kommunen på
ejendommen
Lovgrundlag:
"Lov om fremme af energibesparelser i bygninger",
LBK nr. 636 af 19/06/2012 og "Bekendtgørelse om
Resumé
energimærkning af bygninger", Bek nr. 673 af
Her angiver kommunen, om der til kommunen er
25/06/2012.
utinglyste gældsposter, der hæfter på ejendommen
og dermed overtages af en eventuel
Datakilde:
køber. Ved tvangsauktion: Der tages forbehold for
Energistyrelsens system til energimærker
yderligere fortrinsberettigede restancer samt
omkostninger, der måtte tilskrives i kommunens
Side 8 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
65/165
- 65 -
debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen
Formål
(eksempelvis ejendomsskattebillet, rykkergebyrer
Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven
mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør
ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.
rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke
Planlægningen skal ske i samarbejde med
indeholder ejendommens gældsposter fra den nye
forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
ejendomsskattebillet, bør kommunen
udstukket i varmeforsyningslovgivningen.
kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse
SKAT: Der tages forbehold for evt.
af overordnede kommunale varmeplaner som
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
inddrivelsesomkostninger, der hæfter på
godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til
ejendommen. Inddrivelsesomkostninger kan kun
udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning,
indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse.
pålæg af tilslutningspligt eller forbud af visse
Kilde: Vejledning til "Forespørgsel om
ejendomsoplysninger" udarbejdet af KL
opvarmningssystemer.
Baggrund
Lovgivningsmyndighed:
Der oplyses alene om den gæld, hvor det er
Energistyrelsen
Kilde: Energistyrelsen
kommunen, der er kreditor. Der oplyses endvidere
kun om gæld, der hæfter på ejendommen. Er kreditor
Lovgrundlag:
fx grundejerforening, en privat virksomhed, oplyses
Varmeforsyningslovens §§ 3-5 samt
der ikke herom. Der oplyses heller ikke om forhold,
projektbekendtgørelsens § 7 og bilag nr. 3.1.
der er eller burde være tinglyst på ejendommen. Det
bemærkes, at gældsposter, fx ejendomsskatter, der
Datakilde:
forfalder i tæt tidsmæssig tilknytning til
PlansystemDK
forespørgslens besvarelse, kan risikere ikke at fremgå
af besvarelsen på grund af den sagsbehandlingstid,
Link til mere info:
der går dels med registrering af indbetalinger og dels
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-
med besvarelsen af forespørgslen.
naturgas-varmeforsyning/forsyning-varme
Kilde: MBBL
Kontaktoplysninger
Lovgrundlag:
Administrativ myndighed: Kommunen
Diverse sektorlovgivning, der hjemler kommuner
mulighed for at tillægge fordringer fortrinsret.
Forsyningsområde, vedtaget.
Datakilde:
Resumé
Kommunalt økonomisystem
Et forsyningsområde er et område, som af
kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv
Kontaktoplysninger
varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel
Forfalden gæld til kommunen på
moderejendom
naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform).
Lovgrundlag:
kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området
Diverse sektorlovgivning, der hjemler kommuner
mulighed for at tillægge fordringer fortrinsret.
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til
rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til
typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr
eller varmepumpe.
Kilde: Energistyrelsen
Datakilde:
Formål
Kommunalt økonomisystem
Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven
Kontaktoplysninger
ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.
Forsyningsområde, vedtaget
forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne
Planlægningen skal ske i samarbejde med
udstukket i varmeforsyningslovgivningen.
Resumé
Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse
Et forsyningsområde er et område, som af
af overordnede kommunale varmeplaner som
kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv
godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til
varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel
udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning,
naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform).
pålæg af tilslutningspligt eller forbud af visse
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til
opvarmningssystemer.
rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til
Kilde: Energistyrelsen
kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området
typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr
Lovgivningsmyndighed:
eller varmepumpe.
Energistyrelsen
Kilde: Energistyrelsen
Side 9 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
66/165
- 66 -
Lovgrundlag:
Kontaktoplysninger
Varmeforsyningslovens §§ 3-5 samt
Administrativ myndighed: Kulturstyrelsen
projektbekendtgørelsens § 7 og bilag nr. 3.1.
H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V
Tlf: 33733373
Datakilde:
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Kontakt kommunen
Email: [email protected]
Link til mere info:
Fredskov
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/elnaturgas-varmeforsyning/forsyning-varme
Resumé
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den,
der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
anvende det til skovbrugsformål. Med
fredskovspligten følger desuden en række regler, der
tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning.
Fredede bygninger
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
Resumé
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark.
Baggrund
Størstedelen af dem er privatejede. Ejeren af en
Fredskove er skove, der er noteret med fredskovpligt
fredede ejendom har pligt til at holde bygningen i
i Matrikelregisteret, jf Skovloven. Langt den største
forsvarlig stand. Det betyder, at fredningsværdierne
del af de danske skove er fredskovspligtige.
skal opretholdes, og at taget, ydervæggene, dørene
Fredskovspligten blev indført for over 200 år siden for
og vinduerne som minimum skal være tætte og i
at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten
orden. Alle fredede bygninger er fredet både ind- og
al skov i Danmark var blevet ryddet. De
udvendigt. Når en bygning er fredet skal der søges
fredskovspligtige arealer kaldes fredskove. En
om tilladelse til alle ændringer, der går ud over
fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller
almindelig vedligeholdelse. Både små og store
er i færd med at vokse op til sluttet skov af
ændringer kræver tilladelse. Lige fra en
højstammede træer. Det betyder dog ikke, at der
tagomlægning eller flytning af en skillevæg, til
ikke kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Som
opsætning af et skilt på facaden. Der ydes ikke
udgangspunkt er fredskovspligtige arealer ifølge
erstatning i forbindelse med bygningsfredning, men
Skovloven: 1. Arealer, som miljøministeren har
fredede bygninger er omfattet af en række direkte og
besluttet skal være fredskovspligtige. 2. Arealer, der i
indirekte støtteordninger. Registreringen af de
matriklen eller tingbogen er noteret som
fredede bygninger er Kulturstyrelsens ansvar, og den
majoratsskov. 3. Arealer med skov, der ejes eller
finder sted i henhold til lov om bygningsfredning og
erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer,
bevaring af bygninger.
der ejes af disse, og hvor skov etableres eller
Kilde: MBBL
indfinder sig, samt tilhørende arealer uden
træbevoksning.
Formål
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
Formålet fredning af bygninger er, at værne landets
ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller
Lovgivningsmyndighed:
miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser
Naturstyrelsen
bolig-, arbejds- og produktionsvilkår og andre
væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.
Lovgrundlag:
"Skovloven", LBK nr. 678 af 14/06/2013 §3
Kilde: MBBL
Lovgivningsmyndighed:
Datakilde:
Kulturministeriet
Matrikelregisteret
Lovgrundlag:
Link til mere info:
Bygningsfredningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 685
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/
af 9. juni 2011 og Ændringslov nr. 1247 af 18.
Skovloven/Fredskov/
december 2012
Kontaktoplysninger
Datakilde:
Administrativ myndighed: Naturstyrelsens lokale
FBB
enhed
www: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/
Link til mere info:
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/
bygningsfredning/
Side 10 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
67/165
- 67 -
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Fuglebeskyttelsesområder
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Resumé
Resumé
Levestederne for mange fuglearter forringes eller er
Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne
direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til
''Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)
at opretholde og sikre levestederne. I Danmark er
og ''Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSD-
områderne især vigtige for mange vandfugle. Hvis
områderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4
ejendommen er beliggende indenfor et
kriterier: 1. Det fremtidige drikkevandsbehov skal
fuglebeskyttelsesområde, kan der være
kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af
begrænsninger for anvendelse af arealerne på
grundvandet skal være den bedst mulige. 3. Den
ejendommen.
naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4.
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk og nst.dk
Den eksisterende indvindingsstruktur skal kunne
bevares, samt byområder med et stort antal
Formål
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med
Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og
drikkevandsinteresser (OD) er områder, hvor der
sikre levestederne for fugle.
findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
drikkevandsformål men som overvejende har lokal
betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har
Baggrund
tidligere været en afgrænsning af Områder med
Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder,
Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men
hvoraf mange findes på havet, ofte tæt på kysten,
disse udpeges ikke længere.
hvor de også medtager strandenge eller andre
naturarealer. Hvert område er udpeget for at beskytte
Kilde: Naturstyrelsen via. Geodata-info.dk
bestemte fuglearter. Fuglebeskyttelsesområderne har
Formål
et samlet areal på ca. 14.700 km², fordelt med ca.
Drikkevandsområderne blev første gang udpeget i
12.100 km² som marine områder og ca. 2.600 km²
forbindelse med de amtslige regionplaner i 1997.
på land, svarende til ca. 82 % hav og 18 % land.
Siden er områderne blevet revideret i forbindelse med
Arealet på land svarer til ca. 6 % af Danmarks
den nationale afgiftsfinansierede
landareal og arealet på hav udgør ca. 11 % af
grundvandskortlægning. Grundvandskortlægningen
Danmarks havareal. Ca. 9.200 km² af
skal være afsluttet i 2015.
fuglebeskyttelsesområderne er samtidig udpeget
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
som habitatområde. Grundlaget for områderne er
fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som
Baggrund
formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde
Drikkevandsområderne blev første gang udpeget i
fuglearter i EU. Det sker bl.a. ved, at
forbindelse med de amtslige regionplaner i 1997.
medlemslandene opretter fuglebeskyttelsesområder.
Siden er områderne blevet revideret i forbindelse med
Direktivet indeholder også bestemmelser om, hvilke
den nationale afgiftsfinansierede
fuglearter der må jages og hvilke jagtmetoder, der må
grundvandskortlægning.
bruges.
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
Lovgivningsmyndighed:
Lovgivningsmyndighed:
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
Lovgrundlag:
Lovgrundlag:
''Miljømålsloven,' LBK nr. 932 af 24/06/2009, § 8a,
Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved
''Vandforsyningsloven,'' LBK nr. 1199 af 30/09/2013.
Miljøministeriets BEK, nr. 408 af 25/05/1994 med
Datakilde:
senere ændringer
Danmarks geologiske & hydrologiske database
Datakilde:
(Jupiter)
Danmarks ArealInformation (DAI)
Link til mere info:
Link til mere info:
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand-i-
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/
hverdagen/Grundvand/
natura-2000/natura-2000-omraaderne/fakta-om-
Kontaktoplysninger
omraaderne/
Administrativ myndighed: Kommunen
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Naturstyrelsen og
kommunen
www: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/
Side 11 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
68/165
- 68 -
Grundvand - Følsomme
indvindingsområder
Habitatområder
Resumé
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Resumé
Danmark har 261 habitatområder. Hvert område er
Følsomme indvindingsområder udpeges inden for
udpeget dels for at beskytte dels for at genoprette en
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)
gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og
og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger
arter af dyr og planter. Hvis ejendommen er
uden for OSD. Der udpeges to typer af følsomme
beliggende indenfor et habitatområde, kan der være
indvindingsområder; Nitratfølsomme
begrænsninger for anvendelse af arealerne på
indvindingsområder (NFI) og Sprøjtemiddelfølsomme
ejendommen.
indvindingsområder (SFI).
Kilde: Naturstyrelsen.dk
Kilde: Naturstyrelsen via. Geodata-info.dk
Formål
Formål
Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare
Udpegningen af følsomme indvindingsområder
bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som
foretages i forbindelse med
er af betydning for EU. I habitatområderne skal der
grundvandskortlægningen, og har til formål at sikre
ske forskellige bevaringsforanstaltninger, og der kan
drikkevandsinteresserne. Udpegningen er etableret
udarbejdes forvaltningsplaner for de enkelte områder.
for at kunne gøre en særlig indsats for at beskytte
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
drikkevandet mod forurening, herunder især nitrat og
sprøjtemidler. Udpegningerne har betydning for
Baggrund
arealanvendelsen og kan medføre
De naturtyper, der skal beskyttes i habitatområder, er
rådighedsindskrænkninger.
dem: - Der er i fare for at forsvinde i deres naturlige
Kilde: Naturstyrelsen via. Geodata-info.dk
udbredelsesområde. - Der har et begrænset naturligt
udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller
Baggrund
fordi de fra naturens hånd er begrænsede. - Der er
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) udpeges i
karakteristiske for forskellige områder af Europa. De
grundvandsdannende områder, hvor grundvandet
dyre- og plantearter, der skal bevares i
allerede er nitratbelastet, eller hvor der er ringe
habitatområder, er dem: - Der er truede, sårbare eller
geologisk beskyttelse overfor
sjældne. - Der kun findes på et mindre afgrænset
nitrat. Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder
område (er endemiske) og kræver særlig
(SFI) er identificeret ud fra jordens følsomhed over for
opmærksomhed på grund af deres særlige levested
sprøjtemidler. SFI er udpeget for sandjorde, som er,
og/eller de mulige følger, som en udnyttelse af dem
eller vil kunne komme, i omdrift dyrkningsmæssigt,
kan have for deres bevaringsstatus.
og hvor der kan være en særlig risiko for udvaskning
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
af sprøjtemidler til grundvandet, selv om
sprøjtemidlerne er godkendt og anvendes regelret.
Lovgivningsmyndighed:
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
Naturstyrelsen
Lovgivningsmyndighed:
Lovgrundlag:
Naturstyrelsen
Grundlaget for habitatområderne er habitatdirektivet
fra 1992, der har som formål at beskytte og forbedre
Lovgrundlag:
vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU.
'Lov om vandforsyning,'' LBK nr 1584 af 10/12/2015
Udpegningen er implementeret i dansk lovgivning ved
§11a
Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj
2007 om udpegning og administration af
Datakilde:
internationale naturbeskyttelsesområder samt
Danmarks geologiske & hydrologiske database
beskyttelse af visse arter med senere ændringer.
(Jupiter)
Datakilde:
Link til mere info:
Danmarks ArealInformation (DAI)
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand-i-
Link til mere info:
hverdagen/Grundvand/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/
Kontaktoplysninger
Natura2000/Hvad_er_Natura_2000/
Administrativ myndighed: Kommunen
Danske_omraader/Habitatomraaderne/
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Naturstyrelsen og
kommunen
www: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/
Side 12 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
69/165
- 69 -
Langelinie Alle 17, 2100 København Ø
Hovedstadsområdets
transportkorridorer
Tlf: 3529 1000
Email: [email protected]
Resumé
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
www: https://erhvervsstyrelsen.dk/
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er
arealreservationer, der skal sikre, at fremtidige
motorveje og baner m.m. kan placeres i mindst mulig
Huslejenævnssager
konflikt med bymæssig bebyggelse.
Resumé
Transportkorridorerne betjener hele
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de
fingerbystrukturen trafikalt og energimæssigt, da de
tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
ligger strategisk nord-syd og øst-vest midt gennem
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til
hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet omfatter i
Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager,
denne forbindelse kommunerne i Region
som modtages i nævnet den 1. september 2012 og
Hovedstaden, bortset fra Bornholms
senere. Der kan være tale om verserende og/eller
Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre,
afgjorte sager om fx huslejens størrelse.
Roskilde, Solrød og Stevns
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
kommuner. Arealreservationerne er først og fremmest
tænkt som reservationer til fremtidige
strækningsanlæg, som ikke er kendt eller besluttet
detaljeret endnu. Arealreservationerne rummer
imidlertid også eksisterende motorvejsstrækninger,
hvor de fungerer som en støjdæmpende
afstandszone til støjfølsom bebyggelse, samt
naturgas- og højspændingsledninger med
sikkerhedszone omkring. Transportkorridorerne er en
del af den overordnede fysiske planlægning og har
hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive
grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger,
de får pålagt i denne sammenhæng. Kommunerne er
forpligtet til at lade transportkorridorerne indgå som
en landsplanmæssig interesse i kommune- og
lokalplanlægning samt landzoneadministration.
Kilde: Naturstyrelsen
Lovgivningsmyndighed:
Udlændinge-,Integrations- og Boligministeriet
Lovgrundlag:
''Lejeloven,'' LBK nr 809 af 01/07/2015, § 106 samt
''Boligreguleringsloven,'' LBK nr 810 af 01/07/2015
Datakilde:
Nævnsdatabasen
Link til mere info:
https://www.borger.dk/Sider/Huslejenaevn.aspx
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Huslejenævnet i
kommunen.
Jordforureningsattest
Formål
Formålet med Fingerplanens transportkorridorer er at
Resumé
sikre passagemulighed for fremtidige trafik- og
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser
forsyningsanlæg på steder, hvor ny bymæssig
oplysninger om jordforurening for matriklen.
bebyggelse ellers kan blive en barriere. Derved
Attesterne dannes ud fra regionernes og
minimerer man de samfundsmæssige omkostninger
kommunernes data om forureningskortlagte
til ekspropriation af nyopførte huse samt indgreb i
ejendomme og arealer omfattet af
bymiljøer og landskaber.
områdeklassificering.
Kilde: Naturstyrelsen
Kilde: Danmarks Miljøportal
Lovgivningsmyndighed:
Formål
Erhvervsstyrelsen
Formålet med jordforeningsattesten er at præsentere
registrerede oplysninger om eventuel jordforurening.
Lovgrundlag:
''Planloven,'' LBK nr. 587 af 27/05/2013, kapitel
2c og ''Vejledning om administration af
transportkorridorerne i hovedstadsområdet,'' VEJL
nr. 50 af 24/06/2011.
Der er i Danmark kortlagt mere end 25.000
lokaliteter, som er potentielt eller faktisk forurenede.
Mange af lokaliteterne er kun berørt i let grad, mens
det på andre arealer kan være sundhedsskadeligt at
anvende jorden til fx leg eller dyrkning af grøntsager.
Årsagerne kan være, at der tidligere har ligget et
Datakilde:
autoværksted, et renseri eller en anden forurenende
PlansystemDK
virksomhed på grunden.
Kilde: Danmarks Miljøportal
Link til mere info:
https://erhvervsstyrelsen.dk/transportkorridor
Baggrund
Jordforureningsattesten er dannet med følgende
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Erhvervsstyrelsen
indhold: - data om forureningskortlagte ejendomme
indberettet af de 5 regioner og Bornholms
Side 13 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
70/165
- 70 -
Regionskommune til Miljøstyrelsen og KMS via
Kontaktoplysninger
DKjord - data om områdeklassificering indberettet af
Administrativ myndighed: Statens Administration
de 98 kommuner til Danmarks Miljøportal via
Tlf: 3392 9800
Danmarks Arealinformation Jordforureningsattesten
indeholder således data fra flere
Email: [email protected]
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
myndighedsniveauer.
www: http://www.statens-adm.dk/
Kilde: Danmarks Miljøportal
Kirkebyggelinjer
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Lovgivningsmyndighed:
For jordforurening: Miljøstyrelsen. Ansvarlig for
jordforureningsattesten: Danmarks MiljøPortal
Resumé
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt
fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke
opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker
Lovgrundlag:
''Jordforureningsloven,'' LBK nr. 1427 af
skæmmende på kirken.
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk
04/12/2009.
Lovgivningsmyndighed:
Datakilde:
Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase (DKjord)
Naturstyrelsen
Lovgrundlag:
Link til mere info:
https://www.borger.dk/Sider/Forurenet-jord.aspx
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen og regionen
Jordrente
''Naturbeskyttelsesloven,'' LBK nr. 951 af
03/07/2013, §19
Datakilde:
Danmarks ArealInformation (DAI)
Link til mere info:
Resumé
http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/
Ejere af ejendomme, der påhviler
Planlaegning_i_det_aabne_land/
jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på
Byggebeskyttelseslinjer/Kirkebyggelinjen/
2% af ejendommens kontante grundværdi til staten.
Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af
Kontaktoplysninger
ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere
Administrativ myndighed: Kommunen
fjernes ved indbetaling af en såkaldt afløsningssum.
Klitfredningslinje
Kilde: NaturErhvervstyrelsen
Resumé
Baggrund
Staten opkøbte i begyndelsen af forrige århundrede
store landarealer, der blev udstykket i mindre
parceller. Disse parceller blev vederlagsfrit tilskødet til
ansøgere, der ville etablere en landarbejderbolig eller
et husmandsbrug. Staten betingede sig, at der blev
tinglyst en jordrentedeklaration på disse ejendomme,
Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone
langs den jyske vestkyst imod Skagerrak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af
klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan
føre til øget risiko for sandflugt.
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk og
naturstyrelsen.dk
hvor ejeren samt fremtidige ejere forpligtede sig til at
betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens
Formål
kontante grundværdi til staten.
Formålet med klitfredningslinjen er at sikre en generel
Kilde: NaturErhvervstyrelsen
friholdelse af kystområderne imod indgreb, der
ændrer den nuværende tilstand og anvendelse, samt
Lovgivningsmyndighed:
at bekæmpe og forebygge sandflugt.
NaturErhvervstyrelsen
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
Lovgrundlag:
Baggrund
Lovbekendtgørelse nr. 344 af 16/05/1997 samt nr.
Klitfredningslinjens omfang er fastsat af
662 af 14/08/1997.
Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren
efter høring hos lodsejere, kommuner og amt.
Datakilde:
Klitfredningslinjen er noteret i Matrikelregisteret og
Matrikelregisteret
Tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist
omfattet af bestemmelsen. Klitfredningslinjen vises
Link til mere info:
ikke på umatrikulerede arealer, men de kan være
http://www.statens-adm.dk/Laan-tilskud-og-stotte/
omfattet af bestemmelsen.
Jordbrug-og-fiskeri/Jordbrugsstotte/Ovrige-laan-og-
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
garantier/Statslaan
Side 14 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
71/165
- 71 -
Lovgivningsmyndighed:
Lovgrundlag:
Naturstyrelsen
''Miljøbeskyttelsesloven,'' LBK nr 879 af 26/06/2010
§ 32 samt "Spildevandsbekendtgørelsen," BEK nr.
Lovgrundlag:
1448 af 11/12/2007.
Naturbeskyttelsesloven §8 og §9.
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Datakilde:
Datakilde:
PlansystemDK
Matrikelregisteret
Link til mere info:
Link til mere info:
https://www.borger.dk/Sider/Spildevand-og-
http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/
kloakering.aspx
Planlaegning_i_det_aabne_land/
Byggebeskyttelseslinjer/Klitfredningslinjen/
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Naturstyrelsens lokale
enhed
www: http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/
Kloakopland, forslag
Kommuneplaner, forslag
Datakilde:
PlansystemDK
Kontaktoplysninger
Lovgivningsmyndighed:
Kommuneplaner, vedtagne
Miljøstyrelsen
Resumé
Lovgrundlag:
Kommunerne skal efter planloven opretholde og
Miljøbeskyttelsesloven § 32 samt
vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen
Spildevandsbekendtgørelsen.
omfatter en periode på 12 år og fastlægger de
overordnede mål og retningslinjer for den enkelte
Datakilde:
kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne
PlansystemDK
land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere
kommuneplanen. Kommuneplanen udgør rammen
Kontaktoplysninger
for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den
Kloakopland, vedtaget
konkrete administration i det åbne land og
Resumé
ansøgninger om byggetilladelse. Kommuneplaner har
Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende
delvis retsvirkning. idet de fastsætter
kloakering samt eventuelt planlagt ændring heraf.
rammebestemmelserne for delområderne og som
Kloakoplande må ikke være i strid med
hovedregel angiver: - arealets overordnede
kommuneplaner og vandplaner.
anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
største højde - og andre særlige hensyn -fx
bygningsbevaringshensyn
Formål
Kilde: Naturstyrelsen
Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus
ejendomme iht. kommunens planer burde have og
Formål
hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i
Formålet er at fastlægge de overordnede mål og
fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikelskel,
retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling,
men ikke altid, så et matrikelnummer delvist kan
både i byerne og i det åbne land.
være beliggende i/udenfor et kloakopland.
Kilde: Naturstyrelsen
Kilde: PlanSystemDK
Baggrund
Baggrund
Kommunegrænser.
Kloakoplande er geografiske data med tilknyttede
Kilde: Naturstyrelsen
oplysninger (attributter) for hvert område. Som
grundlag for digitalisering benyttes primært
Lovgivningsmyndighed:
matrikelkortet samt forskellige grundkort som FOT
Erhvervsstyrelsen
eller andet teknisk grundkort.
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Lovgrundlag:
Lov nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning, kap. 4
Lovgivningsmyndighed:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?
Miljøstyrelsen
id=144425
Side 15 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
72/165
- 72 -
Datakilde:
Kontaktoplysninger
PlansystemDK
Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget
Link til mere info:
https://erhvervsstyrelsen.dk/kommuneplanlaegning
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Kontaktoplysninger
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Langelinie Allé 17, 21 København Ø
Administrativ myndighed: Kommunen
Tlf: 3529 1000
Datakilde:
PlansystemDK
Kontaktoplysninger
Landbrugspligt
Resumé
Email: [email protected]
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle
www: https://erhvervsstyrelsen.dk/
ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m²). Når en
Kommuneplanramme, forslag
ejendom er noteret med landbrugspligt, er den
omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at
der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks.
Datakilde:
ved køb og salg.
PlansystemDK
Kilde: NaturErhvervstyrelsen
Kontaktoplysninger
Baggrund
Kommuneplanramme, vedtaget
Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
Datakilde:
lignende. Ved erhvervelse af en landbrugsejendom er
PlansystemDK
der et bopælskrav, der skal opfyldes i en periode på
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller
10 år efter erhvervelsen. Bopælspligten kan opfyldes
af erhververen selv eller af en lejer. Ved erhvervelse af
Kontaktoplysninger
Kommuneplanstrategi, forslag
yderligere landbrugsejendomme, hvorved
erhververen kommer til at blive ejer af mere end 150
ha, skal det undersøges, om der er naboer der
Datakilde:
ønsker fortrinsstilling til køb af suppleringsjord fra den
PlansystemDK
pågældende landbrugsejendom.
Kilde: NaturErhvervstyrelsen
Kontaktoplysninger
Kommuneplanstrategi, vedtaget
Datakilde:
Lovgivningsmyndighed:
NaturErhvervstyrelsen
Lovgrundlag:
PlansystemDK
Landbrugsloven
Kontaktoplysninger
Datakilde:
Kommuneplantillæg, forslag
Matrikelregisteret
Datakilde:
Link til mere info:
PlansystemDK
http://naturerhverv.dk/
Kontaktoplysninger
Kontaktoplysninger
Kommuneplantillæg, vedtaget
Administrativ myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Tlf: 3395 8000
Datakilde:
Email: [email protected]
PlansystemDK
www: http://naturerhverv.dk/
Kontaktoplysninger
Lokalplaner for delområder, forslag
Kommuneplantillæg, vvm, forslag
Datakilde:
PlansystemDK
Datakilde:
PlansystemDK
Side 16 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
73/165
- 73 -
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Kontaktoplysninger
herunder kommuneplanen. Derudover skal
Lokalplaner for delområder,
vedtagne
lokalplaner altid være båret af en
Resumé
bestemmelser om anvendelse af det lokalplanlagte
En lokalplan for delområde er en underopdeling af en
lokalplan. Der kan fx være overordnede rammer i
lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet
udlægger mere detaljerede rammer. Se iøvrigt
"Lokalplaner, vedtagne".
planlægningsmæssig begrundelse, der kan fremgå
direkte eller være afspejlet i lokalplanens formål samt
areal.
Kilde: Naturstyrelsen
Baggrund
Lokalplaner indeholder detaljerede bestemmelser for,
hvordan et område må benyttes eller et projekt
Kilde: MBBL
konkret skal udføres. Det er kommunalbestyrelsen og
i enkelte tilfælde staten, der udarbejder lokalplaner. I
Lovgivningsmyndighed:
en lokalplan fastsættes bindende bestemmelser for
Naturstyrelsen
et (bestemt afgrænset) område. Det kan f.eks. dreje
sig om bestemmelser vedrørende områdets
Datakilde:
anvendelse, udstykning, veje, stier og parkering,
PlansystemDK
bebyggelsens placering, udformning og materialer,
Kontaktoplysninger
bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af
Administrativ myndighed: Kommunen
friarealer, fællesanlæg m.m.
Kilde: Naturstyrelsen
Lokalplaner, forslag
Lovgivningsmyndighed:
Naturstyrelsen
Lovgivningsmyndighed:
Naturstyrelsen
Lovgrundlag:
Datakilde:
Kapitel 5 i lov om planlægning omhandler lokalplaner.
PlansystemDK
Særligt relevant er § 13, der omhandler lokalplaner
generelt og § 15 (lokalplankataloget).
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
Datakilde:
PlansystemDK
Lokalplaner, vedtagne
Link til mere info:
Resumé
http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/
Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende
Det_danske_plansystem/Lokalplanen/
bestemmelser for, hvordan et bestemt, afgrænset
område må benyttes eller et projekt konkret skal
Kontaktoplysninger
udføres.
Administrativ myndighed: Kommunen
Kilde: Naturstyrelsen
Majoratsskov
Formål
Formålet med lokalplaner er at sikre en
Resumé
hensigtsmæssig arealanvendelse af de enkelte
Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under
områder i kommunen og i sammenhæng med
samme ejer. Naturstyrelsen i form af den lokale
kommuneplanen at forene de samfundsmæssige
enhed kan give tilladelse til at ophæve majoratsskov
interesser i arealanvendelsen samt medvirke til at
noteringen på hele eller dele af skoven.
værne om landets natur og miljø. Endvidere er det
Kilde: Naturstyrelsen
formålet at offentligheden i videst muligt omfang skal
inddrages i arbejdet med den detaljerede udformning
Formål
af omgivelserne. Derfor kan en lokalplan kun
Formålet med at holde samlede skovstrækninger
vedtages efter at have været i offentlig høring.
under samme ejer er at bibeholde så store
Lokalplanen er bindende for både borgere og
driftsenheder, at de kan bære en forstlig ledelse.
myndigheder. Ejeren af området er ikke forpligtet til at
Kilde: Naturstyrelsen
ændre eksisterende lovlige forhold, men hvis der
ændres noget skal det ske i overensstemmelse med
planen. Lokalplaner skal udarbejdes inden for
rammerne af formålsbestemmelsen i planlovens § 1,
og der kan alene lokalplanlægges for de emner, som
udtømmende er opremset i det såkaldte
lokalplankatalog i lovens § 15, stk. 2. En lokalplan må
ikke være i modstrid med en overordnet plan,
Baggrund
Da lensafløsningsloven blev vedtaget i 1919 så man
en fordel i at holde majoratsskovene i så store
driftsenheder, at de kunne bære en forstlig ledelse.
Disse skove udgjorde dengang, som de gør i dag,
meget store private skovdistrikter. De består ofte af
store sammenhængende skovstrækninger, som kan
Side 17 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
74/165
- 74 -
være fordelt på flere selvstændige ejendomme i
udstykningslovens forstand. I lensafløsningsloven
blev det derfor bestemt, at et majorats skovejendom
skulle holdes samlet, hvis der var tale om 'samlede
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Olietanke
Resumé
skovstrækninger', og at de ikke samlede
For enhver olietank på en ejendom, skal der
skovstrækninger kun kunne deles efter bestemte
indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder
regler. Reglerne vedr. majoratsskov i
uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er
lensafløsningsloven er i dag ophævet.
sløjfede. Når en olietank sløjfes, kan den enten
forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler
Kilde: Naturstyrelsen
om hvornår en olietank skal sløjfes, herunder
Lovgivningsmyndighed:
sløjfningsterminer for forskellige typer af tanke samt
Naturstyrelsen
regler for hvordan en olietank skal
sløjfes. Olietankene vil typisk være registreret med
Lovgrundlag:
oplysning om fabrikations og etableringsår, en række
Skovloven samt Vejledning om Skovloven §7.
tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/
eller sløjfning. Oplysningerne registreres i Bygnings-
Datakilde:
og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af
Matrikelregisteret
ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes
at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en
Link til mere info:
garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke
http://naturstyrelsen.dk/80824
oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen.
Kilde: Miljøstyrelsen
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Naturstyrelsens lokale
Formål
enhed
Oplysningerne gives fordi det er relevant at få oplyst
www: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/
om kommunen har registreret oplysninger om
olietanke på ejendommen.
Naturperler
Kilde: Miljøstyrelsen
Resumé
Baggrund
Naturperler er særligt værdifulde og svært
Ejer eller bruger af en tank skal i henhold til
tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende
olietankbekendtgørelsen indberette oplysninger om
indenfor særligt følsomme landbrugsområder (SFL).
olietanke til kommunen i forbindelse med etablering,
Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der
renovering og sløjfning. Kommunen har haft mulighed
være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
for, men ikke pligt til at registrere olietanke i
ejendommen.
Bygnings- og Boligregistret (BBR) siden 1970. I 2011
Kilde: NaturErhvervstyrelsen via geodata-info.dk og
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (sidste
sætning)
er der gennemført en systematisk registrering i BBR
Lovgivningsmyndighed:
1. januar 2012 har kommunen haft pligt til at
af kommunernes oplysninger fra 1970-2011 vedr.
tanke til opbevaring af mineralske olieprodukter og fra
registrere og ajourføre disse specifikke minimums
NaturErhvervstyrelsen
oplysninger om olietanke i BBR i takt med, at de
indberettes fra ejer eller bruger. Pligten gælder såvel
Lovgrundlag:
Naturperler er udpeget af FødevareErhverv i henhold
til § 12 i Bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005
om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og
§ 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 83 af 30. januar 2012
overjordiske som nedgravede tanke. Hvis der er
uoverensstemmelse mellem olietanksoplysninger i
BBR og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at
meddele dette til kommunen.
om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.
Kilde: Miljøstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og
landdistrikter
Datakilde:
Lovgivningsmyndighed:
Danmarks ArealInformation (DAI)
Miljøstyrelsen
Kontaktoplysninger
Lovgrundlag:
Administrativ myndighed: Center for Arealtilskud,
''Olietankbekendtgørelsen,'' BEK nr. 1321 af
NaturErhvervstyrelsen
21/12/2011
Tlf: 33 95 82 96
Email: [email protected]
Datakilde:
Bygnings- og Boligregistret (BBR)
www: http://naturerhverv.fvm.dk/
Side 18 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
75/165
- 75 -
Link til mere info:
nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/jord/
etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for
miljoeregler-for-olietanke/
et afgrænset geografisk område. Sådanne
forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Kontaktoplysninger
eller vil blive udlagt til kollektiv
Administrativ myndighed: Kommunen
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give
Område med forsyningsforbud,
vedtaget
dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.
Kilde: Energistyrelsen
Resumé
Formål
Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af
Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven
varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at
ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.
nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må
Planlægningen skal ske i samarbejde med
etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for
forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne
et afgrænset geografisk område. Sådanne
udstukket i varmeforsyningslovgivningen.
forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er
Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse
eller vil blive udlagt til kollektiv
af overordnede kommunale varmeplaner som
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give
godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til
dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.
udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning,
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.
pålæg af tilslutningspligt eller forbud mod visse
Kilde: Energistyrelsen
opvarmningssystemer.
Kilde: Energistyrelsen
Formål
Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven
Lovgivningsmyndighed:
ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.
Energistyrelsen
Planlægningen skal ske i samarbejde med
forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne
Lovgrundlag:
udstukket i varmeforsyningslovgivningen.
''Varmeforsyningslovens,'' LBK nr. 1184 af
Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse
14/12/2011, § 14 og
af overordnede kommunale varmeplaner som
''Tilslutningsbekendtgørelsens,'' BEK nr. 690 af
godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til
21/06/2011, § 19.
udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning,
pålæg af tilslutningspligt eller forbud mod visse
Datakilde:
opvarmningssystemer.
Kontakt Kommunen
Kilde: Energistyrelsen
Link til mere info:
Lovgivningsmyndighed:
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-
Energistyrelsen
naturgas-varmeforsyning/forsyning-varme
Lovgrundlag:
Kontaktoplysninger
''Varmeforsyningslovens,'' LBK nr. 1184 af
Administrativ myndighed: Kommunen
14/12/2011, § 14 og
21/06/2011, § 19.
Område med tilslutningspligt,
vedtaget
Datakilde:
Resumé
PlansystemDK
Kommunalbestyrelsen kan enten via et
''Tilslutningsbekendtgørelsens,'' BEK nr. 690 af
tilslutningsprojekt, som er reguleret i
Link til mere info:
varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-
reguleret i planloven, pålægge tilslutnings- eller
naturgas-varmeforsyning/forsyning-varme
forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i
området.
Kontaktoplysninger
Kilde: Energistyrelsen
Administrativ myndighed: Kommunen
Formål
Område med forsyningsforbud,
vedtaget.
Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven
ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.
Planlægningen skal ske i samarbejde med
Resumé
forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne
Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af
udstukket i varmeforsyningslovgivningen.
varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at
Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse
Side 19 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
76/165
- 76 -
af overordnede kommunale varmeplaner som
Formål
godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til
Kommunerne har i henhold til varmeforsyningsloven
udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning,
ansvaret for varmeplanlægningen i kommunen.
pålæg af tilslutningspligt eller forbud mod visse
Planlægningen skal ske i samarbejde med
opvarmningssystemer.
forsyningsselskaberne og i øvrigt inden for rammerne
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Kilde: Energistyrelsen
udstukket i varmeforsyningslovgivningen.
Baggrund
af overordnede kommunale varmeplaner som
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Når kommunalbestyrelsen forpligter bebyggelse i et
godkendelse af konkrete projekter, f.eks. til
kollektivt forsynet område til at tilslutte sig den
udlægning af områder til kollektiv varmeforsyning,
kollektive forsyning, kaldes det tilslutningspligt, når en
pålæg af tilslutningspligt eller forbud mod visse
bygning ikke er tilsluttet den kollektive varmeforsyning
opvarmningssystemer.
endnu. Når en bygning allerede frivilligt er tilsluttet
Kilde: Energistyrelsen
Varmeplanlægningen indeholder såvel udarbejdelse
den kollektive varmeforsyning, kan
kommunalbestyrelsen forpligte bygningen til at
Baggrund
forblive tilsluttet den kollektive forsyning. Dette kaldes
Når kommunalbestyrelsen forpligter bebyggelse i et
forblivelsespligt. I øvrigt indebærer tilslutnings‐ eller
forblivelsespligt ikke, at bygningen skal være fysisk
kollektivt forsynet område til at tilslutte sig den
tilsluttet den kollektive forsyning. Når en bygning er
bygning ikke er tilsluttet den kollektive varmeforsyning
pålagt tilslutnings‐ eller forblivelsespligt indebærer
dette alene, at ejeren af bygningen skal bidrage
endnu. Når en bygning allerede frivilligt er tilsluttet
økonomisk til det kollektive
kommunalbestyrelsen forpligte bygningen til at
varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen kan
forblive tilsluttet den kollektive forsyning. Dette kaldes
træffe afgørelse om fritagelse eller dispensation fra
tilslutnings-/forblivelsespligt. Evt. fritagelser eller
forblivelsespligt. I øvrigt indebærer tilslutnings‐ eller
forblivelsespligt ikke, at bygningen skal være fysisk
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.
tilsluttet den kollektive forsyning. Når en bygning er
Kilde: Energistyrelsen
pålagt tilslutnings‐ eller forblivelsespligt indebærer
dette alene, at ejeren af bygningen skal bidrage
Lovgivningsmyndighed:
økonomisk til det kollektive
Energistyrelsen
varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen kan
kollektive forsyning, kaldes det tilslutningspligt, når en
den kollektive varmeforsyning, kan
træffe afgørelse om fritagelse eller dispensation fra
Lovgrundlag:
tilslutnings-/forblivelsespligt. Evt. fritagelser eller
''Varmeforsyningsloven,'' LBK nr. 1184 af
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.
14/12/2011, §§ 11 og 12 samt
Kilde: Energistyrelsen
''Tilslutningsbekendtgørelsen,'' BEK nr 966 af
21/09/2006 §§ 8 og 10-142 eller ''Planloven,'' LBK
Lovgivningsmyndighed:
nr. 587 af 27/05/2013 § 15, stk. 2, nr. 11.
Energistyrelsen
Datakilde:
Lovgrundlag:
PlansystemDK
''Varmeforsyningsloven,'' LBK nr. 1184 af
14/12/2011, §§ 11 og 12 samt
Link til mere info:
''Tilslutningsbekendtgørelsen,'' BEK nr 966 af
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-
21/09/2006 §§ 8 og 10-142 eller ''Planloven,'' LBK
naturgas-varmeforsyning/forsyning-varme
nr. 587 af 27/05/2013 § 15, stk. 2, nr. 11.
Kontaktoplysninger
Datakilde:
Administrativ myndighed: Kommunen
Kontakt kommunen
Område med tilslutningspligt,
vedtaget.
Link til mere info:
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/elnaturgas-varmeforsyning/forsyning-varme
Resumé
Kommunalbestyrelsen kan enten via et
Kontaktoplysninger
tilslutningsprojekt, som er reguleret i
Administrativ myndighed: Kommunen
varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er
reguleret i planloven, pålægge tilslutnings- eller
Områdeklassificering
forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i
området.
Resumé
Kilde: Energistyrelsen
Her oplyses, om ejendommen ligger i et område,
hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis
Side 20 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
77/165
- 77 -
ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der
Datakilde:
være anmeldepligt ved større jordflytning.
Kontakt kommunen
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk og
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Link til mere info:
https://www.borger.dk/Sider/Forurenet-jord.aspx
Baggrund
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Byzone klassificeres som udgangspunktet som
område, hvor jorden antages at være lettere
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
forurenet. Større, sammenhængende områder inden
for byzone kan ved regulativer udtages af
Påbud iht. jordforureningsloven
områdeklassificering, når kommunen har viden om,
at jorden ikke er lettere forurenet (jf. § 50a, stk. 2).
Resumé
Større, sammenhængende områder uden for byzone
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på
kan ved regulativer inddrages i områdeklassificering,
ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.
når kommunen har viden om, at jorden er lettere
Der oplyses om påbud efter §§ 9(2), 10, 44(2), 48,
forurenet (jf. § 50a, stk. 3).
72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk
jordforureningsdata.
Kilde: Miljøstyrelsen
Lovgivningsmyndighed:
Formål
Miljøstyrelsen
Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge,
Lovgrundlag:
fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller
Lov om forurenet jord, § 50 a.
forebygge skadelig virkning fra jordforurening på
natur, miljø og menneskers sundhed.
Datakilde:
Kilde: Miljøstyrelsen
Danmarks Miljøportal
Lovgivningsmyndighed:
Link til mere info:
Miljøstyrelsen
https://www.borger.dk/Sider/Forurenet-jord.aspx
Lovgrundlag:
Kontaktoplysninger
Jordforureningsloven, LBK nr. 1427 af 04/12/2009
Administrativ myndighed: Kommunen
og Bek. om indberetning og registrering af
jordforureningsdata, BEK nr. 658 af 18/06/2014.
Områdeklassificering.
Datakilde:
Resumé
DAI
Her oplyses, om ejendommen ligger i et område,
hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis
Link til mere info:
ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der
https://www.borger.dk/Sider/Forurenet-jord.aspx
være anmeldepligt ved større jordflytning.
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk og
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Baggrund
Byzone klassificeres som udgangspunktet som
område, hvor jorden antages at være lettere
forurenet. Større, sammenhængende områder inden
for byzone kan ved regulativer udtages af
områdeklassificering, når kommunen har viden om,
at jorden ikke er lettere forurenet (jf. § 50a, stk. 2).
Større, sammenhængende områder uden for byzone
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
Påbud iht. jordforureningsloven.
Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen
Datakilde:
Kontakt kommunen
kan ved regulativer inddrages i områdeklassificering,
Kontaktoplysninger
når kommunen har viden om, at jorden er lettere
Administrativ myndighed: Kommunen
forurenet (jf. § 50a, stk. 3).
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk
Lovgivningsmyndighed:
Påbud/dispensationer/anbefalinger
vedr. vandindvindingsanlæg/boringer
Miljøstyrelsen
Resumé
Lovgrundlag:
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af
Lov om forurenet jord, § 50 a.
betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger
på vandforsyningslovens område til den fælles
Side 21 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
78/165
- 78 -
offentlige database for geologi, grund- og
begrænsninger for anvendelse af arealerne på
drikkevand, Jupiter: - Påbud meddelt efter lovens §
ejendommen.
62, stk. 1 om at det ikke-almene
Kilde: Naturstyrelsen.dk
vandforsyningsanlæg skal ophøre midlertidigt eller for
bestandigt eller om andre foranstaltninger, herunder
Formål
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
at forbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstaltninger.
Formålet med ramsarområderne er at beskytte
Kommunen har desuden mulighed for at indberette
vådområder, der har international betydning som
kogeanbefalinger. - Påbud meddelt efter lovens § 62,
levested for vandfugle. Samtidig nyder en lang række
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
stk. 1 om dispensation til at fravige de i bilag 1
andre planter og dyr godt af beskyttelsen.
fastsatte kvalitetskrav for vandkvaliteten for ikke-
Kilde: Naturstyrelsen.dk
almene anlæg. - Påbud efter lovens § 36 om at sløjfe
en vandforsyningsbrønd eller en ikke-almen
Baggrund
Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et
vandforsyningsboring.
samlet areal på ca. 7.400 km². Det samlede areal er
Kilde: Naturstyrelsen
fordelt med ca. 6.000 km² som marine områder og
Formål
ca. 1.400 km² på land, idet de danske
Formålet er, at borgere og virksomheder skal have
Ramsarområder ofte omfatter strandenge eller andre
digital adgang til en række nødvendige ejendoms-
arealer, der grænser op til vådområderne.
oplysninger til brug for køb og salg af ejendomme.
Kilde: Naturstyrelsen via geodata-info.dk
Nu indføres regler i relation til DIADEM og
vandforsyningsloven.
Lovgivningsmyndighed:
Naturstyrelsen
Kilde: Naturstyrelsen
Lovgivningsmyndighed:
Lovgrundlag:
Naturstyrelsen
''Ramsarkonventionen,'' som blev tiltrådt af Danmark
i 1977. Bekendtgørelse om konvention om
vådområder, BEK nr. 26 af 04/04/1978
Lovgrundlag:
Reglerne findes i Bekendtgørelse om vandkvalitet og
tilsyn med vandforsyningsanlæg: https://
Datakilde:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?
Danmarks ArealInformation (DAI)
id=163926
Link til mere info:
Datakilde:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/
Jupiter-databasen (GEUS' landsdækkende database
natura-2000/natura-2000-omraaderne/fakta-om-
for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og
omraaderne/
geotekniske data)
Kontaktoplysninger
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Naturstyrelsen og
Administrativ myndighed: Kommunalbestyrelsen
kommunen
Påbud/dispensationer/anbefalinger
vedr. vandindvindingsanlæg/boringer.
www: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/
Renseklasse
Resumé
Lovgivningsmyndighed:
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i
Naturstyrelsen
det område ejendommen ligger i og derved, hvilke
rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal
Datakilde:
opfylde. Renseklassekravet er kun relevant for
Kontakt kommunen
ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale
kloaknet.
Kontaktoplysninger
Kilde: Naturstyrelsen
Administrativ myndighed: Kommunalbestyrelsen
Formål
Email: [email protected]
Kortlægning af hvilken renseklasse, der gælder i de
Ramsarområder
områder, som ejendommens renseanlæg er
beliggende i.
Resumé
Kilde: Naturstyrelsen
Danmark har 27 ramsarområder, der er vådområder
med særlig betydning for fugle. Hvis ejendommen er
Baggrund
beliggende indenfor et ramsarområde, kan der være
Udpegningen af renseklasser sker på baggrund af
den faglige viden der findes i Miljøministeriet.
Miljøministeriet er ansvarlig for ajourføring, hvilket sker
Side 22 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
79/165
- 79 -
sammen med udarbejdelse af vandplanen, dvs. hvert
6. år.
Kilde: Naturstyrelsen
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Spildevandsforhold for ejendommen
Resumé
Lovgivningsmyndighed:
Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr.
Miljøstyrelsen
spildevandsforhold for ejendommen, vil de fremgå
her.
Lovgrundlag:
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 1317 af 19/11/2015
Formål
Datakilde:
Formålet er at oplyse om påbud og tilladelser, der
Kortforsyningen
evt. afviger fra spildevandsplanen.
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Link til mere info:
https://www.borger.dk/Sider/Spildevand-og-
Lovgivningsmyndighed:
kloakering.aspx
Miljøstyrelsen
Kontaktoplysninger
Lovgrundlag:
Administrativ myndighed: Kommunen
''Miljøbeskyttelsesloven,'' LBK nr. 879 26/06/2010, §
32 samt ''Spildevandsbekendtgørelsen,'' BEK nr
Skovbyggelinje
1448 11/12/2007.
Resumé
Datakilde:
Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring
BBR
skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige
skove og for private skove med et
Kontaktoplysninger
sammenhængende areal på mindst 20 ha. Indenfor
Administrativ myndighed: Kommunen
byggelinjen er der forbud mod at bygge. Byggelinjen
kan enten være registreret som gældende eller
ophævet.
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk
Spildevandsplan
Resumé
Her oplyses, om der i kommunens spildevandsplan
Formål
(inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre
Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi
ejendommens afløbsforhold.
som landskabselementer samt opretholde
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
skovbrynene som værdifulde levesteder for planteog dyrelivet.
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk
Lovgivningsmyndighed:
Miljøstyrelsen
Lovgivningsmyndighed:
Lovgrundlag:
Naturstyrelsen
''Miljøbeskyttelsesloven,'' LBK nr. 879 26/06/2010, §
32
Lovgrundlag:
''Naturbeskyttelsesloven.'' LBK nr. 951 af
Datakilde:
03/07/2013 §17
Kontakt kommunen
Datakilde:
Link til mere info:
Danmarks ArealInformation (DAI)
https://www.borger.dk/Sider/Spildevand-ogkloakering.aspx
Link til mere info:
http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
Planlaegning_i_det_aabne_land/
Byggebeskyttelseslinjer/Skovbyggelinjen/
Skovbyggelinjen.htm
Statstilskud efter stormfald
Resumé
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning
eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet
som følge af storme.
Kilde: Naturstyrelsen
Side 23 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
80/165
- 80 -
Formål
Lovgivningsmyndighed:
Formålet med statens tilskud er at yde økonomisk
Naturstyrelsen
hjælp til private med henblik på at få ryddet op og
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
gentilplantet efter større storme.
Lovgrundlag:
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
''Naturbeskyttelsesloven'', LBK nr. 951 af
03/07/2013, §15
Baggrund
Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en
Datakilde:
basisforsikring mod stormfald. Hvis basisforsikringen
Matrikelregisteret
opsiges inden 15 år efter udbetaling af sidste rate af
tilskuddet, skal hele tilskuddet tilbagebetales. Der kan
Link til mere info:
ikke længere søges om tilskud til gentilplantning efter
http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/
stormene i 1999, 2000 og 2005.
Planlaegning_i_det_aabne_land/
Kilde: Naturstyrelsen
Byggebeskyttelseslinjer/Strandbeskyttelseslinjen/
Lovgivningsmyndighed:
Kontaktoplysninger
Naturstyrelsen
Administrativ myndighed: Naturstyrelsens lokale
enhed
Lovgrundlag:
''Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald,''
www: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/
LBK nr. 1129 af 20/10/2014
Søbeskyttelseslinje
Datakilde:
Resumé
Matrikelregisteret
Søbeskyttelseslinien har til formål at sikre søer som
værdifulde landskabselementer og som levesteder og
Link til mere info:
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Indenfor
http://www.stormraadet.dk/Stormfald
beskyttelseslinien er der generelt forbud mod
ændringer, d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse,
Kontaktoplysninger
foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l.
Administrativ myndighed: Stormrådet
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk
www: http://www.stormraadet.dk/
Lovgivningsmyndighed:
Strandbeskyttelseslinje
Naturstyrelsen
Resumé
Lovgrundlag:
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen
"Naturbeskyttelsesloven," LBK nr. 951 af
typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk
03/07/2013, §16
100 m eller mindre fra kysten. Indenfor en
strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke
Datakilde:
placeres bebyggelse som fx bygninger, skure,
Danmarks ArealInformation (DAI)
campingvogne og master eller foretages ændringer i
terrænet, tilplantning eller hegning.
Link til mere info:
Kilde: Naturstyrelsen.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/
Planlaegning_i_det_aabne_land/
Formål
Byggebeskyttelseslinjer/Soebeskyttelseslinjen/
Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at sikre en
generel friholdelse af kystområderne imod indgreb,
Kontaktoplysninger
der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.
Administrativ myndighed: Kommunen
Kilde: Geodata-info.dk
Temakommuneplanramme, forslag
Baggrund
Strandbeskyttelseslinjens omfang er fastsat af
Datakilde:
Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren
PlansystemDK
efter høring hos lodsejere, kommuner og amt.
Strandbeskyttelseslinjen er noteret i Matrikelregisteret
Kontaktoplysninger
og tingbogen på de ejendomme, som er helt eller
Temakommuneplanramme,
vedtaget
delvist omfattet af bestemmelsen.
Strandbeskyttelseslinjen vises ikke på umatrikulerede
arealer, men de kan være omfattet af bestemmelsen.
Datakilde:
Kilde: Naturstyrelsen.dk og Geodata-info.dk
PlansystemDK
Side 24 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
81/165
- 81 -
Kontaktoplysninger
Formål
Temakommuneplantillæg, forslag
salg af fast ejendom frigøres denne for sit almindelige
PlansystemDK
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
elinstallationsrapport og oplysning om
ejerskifteforsikring forud for indgåelse af en aftale om
Datakilde:
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Fremlægger sælger en tilstandsrapport, en
ansvar for bygningsmæssige fejl og mangler.
Endvidere kan køber tegne en ejerskifteforsikring.
Kontaktoplysninger
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Temakommuneplantillæg, vedtaget
Datakilde:
Lovgivningsmyndighed:
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
PlansystemDK
Lovgrundlag:
Kontaktoplysninger
''Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast
Temalokalplaner for delområder,
forslag
Datakilde:
ejendom m.v.,'' LBK nr. 148 af 15/02/2013 og ''lov
om beskikkede bygningssagkyndige m.v., '' LBK nr.
1532 af 21/12/2010.
Datakilde:
PlansystemDK
Indberetningssystem for tilstandsrapporter (HEweb)
Kontaktoplysninger
Link til mere info:
Temalokalplaner for delområder,
vedtagne
http://www.boligejer.dk/huseftersyn
Kontaktoplysninger
Datakilde:
Administrativ myndighed: Sekretariatet for
PlansystemDK
huseftersyn
Kontaktoplysninger
Udtræden af spildevandsforsyning,
vedtaget
Temalokalplaner, forslag
Resumé
Datakilde:
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig
PlansystemDK
spildevandsforsyning. Denne oplysning svarer på, om
kommunen evt. er indstillet på at ophæve
Kontaktoplysninger
tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning
Temalokalplaner, vedtagne
helt eller delvist.
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Datakilde:
Formål
PlansystemDK
Formålet er at kortlægge områder hvor udtræden af
fælles spildevandsforsyning er mulig jf.
Kontaktoplysninger
spildevandsplanlægningen.
Tilstandsrapport
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk
Resumé
Lovgivningsmyndighed:
En tilstandsrapport er resultatet af en
Miljøstyrelsen
bygningsgennemgang foretaget af en beskikket
bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er en samlet
Lovgrundlag:
skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn
''Miljøbeskyttelsesloven,'' LBK nr 879 af 26/06/2010
på skader. Den bygningssagkyndige sammenligner
§ 32 samt "Spildevandsbekendtgørelsen," BEK nr.
boligen med andre boliger af samme type, alder og
1448 af 11/12/2007.
stand - ikke et nyt hus. Udover tilstandsrapporten
skal sælger for at anvende huseftersynsordningen
Datakilde:
have en autoriseret elinstallatørvirksomhed til at
PlansystemDK
udarbejde en elinstallationsrapport med resultatet af
en gennemgang af boligens elinstallationer. Se
Link til mere info:
Elinstallationsrapport. Huseftersynet er frivilligt, men
https://www.borger.dk/Sider/Spildevand-og-
en forudsætning for, at sælger kan undgå at hæfte
kloakering.aspx
for skjulte skader ved boligen, og at køber kan tegne
en ejerskifteforsikring.
Kontaktoplysninger
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Administrativ myndighed: Kommunen
Side 25 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
82/165
- 82 -
Udtræden af
Spildevandsforsyningsselskab,
forslag
Vurderingsmeddelelse
Resumé
Ejendomsvurderingen, som fremgår af
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
Lovgivningsmyndighed:
vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT
Miljøstyrelsen
fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. SKAT vurderer alle
Datakilde:
ejendomme 1. oktober hvert andet år.
PlansystemDK
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontaktoplysninger
Formål
Administrativ myndighed: Kommunen
Ejendomsvurderingen har betydning for
ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal
Vejforsyning
ejendomsskat).
Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Resumé
Der leveres kort for området omkring ejendommen.
Lovgivningsmyndighed:
Kortet viser med farvemarkering de veje, som
Skat
vejmyndigheden har registreret som værende hhv.
offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. .
Lovgrundlag:
Desuden vises en farvemarkering for offentlige veje
''Vurderingsloven,'' LBK 1067 af 30/08/2013
der overvejes nedklassificeret. Kommunens pligt til at
registrere offentlige veje der overvejes nedklassificeret
Datakilde:
forventes først at træde i kraft den 1. februar 2016.
Vurderingsregisteret (VUR)
Hvis oplysningen om en offentlig vej er overvejet
nedklassificeret er vigtig i januar 2016, så kan der
Link til mere info:
tages kontakt til kommunen. Hvis
https://www.borger.dk/Sider/Ejendomsvurdering-og-
ejendomsdatarapporten fornys efter den 1. februar,
ejendomsskat.aspx
så vil kommunens pligt til at registrere oplysningen
være trådt i kraft og oplysningen vises ved
Kontaktoplysninger
farvemarkering. Status for veje uden farvemarkering
Administrativ myndighed: Det lokale skattecenter
er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om
www: http://www.skat.dk/
disse.
Kilde: Vejdirektoratet
Zonestatus
Formål
Resumé
Kortet kan anvendes til vurdering af, om der påhviler
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og
en ejendom udgifter til vedligehold af veje. Reglerne
sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt
for, hvornår der påhviler en ejendom udgifter til
afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke
vejvedligeholdelse, kan være forholdsvis
arealer, der er by- eller landzone og
komplicerede. I tvivlstilfælde opfordres brugeren til at
sommerhusområder fremgår af planlovens § 34.
henvende sig til kommunen.
Kilde: Naturstyrelsen
Kilde: Vejdirektoratet
Formål
Lovgivningsmyndighed:
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og
Transportministeriet
sommerhusområder. Hvilke arealer, der er by- eller
landzone og sommerhusområder fremgår af
Lovgrundlag:
planlovens § 34 og der gælder forskellige regler for
''Vejloven,'' LBK nr. 1048 af 03/11/2011 og
de forskellige områder. Alt hvad der ikke er udlagt til
''Privatvejsloven,'' LBK nr. 1537 af 21/12/2010.
byzone eller sommerhusområde er landzone. Byzone
er bl.a. områder, der er udlagt til bymæssig
Datakilde:
bebyggelse, byggeområder eller offentlige formål. I
Den Centrale Vej- og Stifortegnelse (CVF)
landzone må der som udgangspunkt ikke opføres
anden bebyggelse, end den der er nødvendig for
Link til mere info:
driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Derfor følger
http://www.cvf.dk
det af planloven, at der skal ansøges om
landzonetilladelse (planlovens §§ 35 ff.) til at
Kontaktoplysninger
udstykke, opføre ny bebyggelse og ændre
Administrativ myndighed: Vejmyndigheden
anvendelsen i et bestående byggeri eller i
(Vejdirektoratet eller kommunen)
ubebyggede arealer. Reglerne for
sommerhusområder fremgår af planlovens kapitel 8.
Side 26 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
83/165
- 83 -
For sommerhusområder gælder, at disse områder
som udgangspunkt ikke må benyttes til anden
anvendelse end boligformål, at der som
udgangspunkt ikke må indrettes mere end én bolig
på en ejendom, ligesom en bolig i et
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
sommerhusområde som udgangspunkt ikke må
Rapport købt 21/7 2016
Rapport færdig 21/7 2016
dog under visse betingelser, bl.a. afhængig af hvor
anvendes til overnatning i perioden 1. oktober - 31.
marts bortset fra kortere ophold. Pensionister kan
længe pensionisten har ejet boligen, benytte boligen
til helårsbeboelse.
Kilde: Naturstyrelsen
Lovgivningsmyndighed:
Erhvervsstyrelsen
Lovgrundlag:
''Planloven,'' LBK nr. 587 af 27/05/2013. Kapitel 7
omhandler zoneinddelingen af landet i by- og
landzone og sommerhusområder. Kapitel 8 handler
om sommerhusområder.
Datakilde:
PlansystemDK
Link til mere info:
https://erhvervsstyrelsen.dk/det-danske-plansystem
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunalbestyrelsen
Åbeskyttelseslinje
Resumé
Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som
værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er
indenfor beskyttelseslinien tale om et generelt forbud
mod ændringer.
Kilde: Danmarks Miljøportal via geodata-info.dk
Lovgivningsmyndighed:
Naturstyrelsen
Lovgrundlag:
''Naturbeskyttelsesloven,'' LBK nr. 951 af
03/07/2013, §16
Datakilde:
Danmarks ArealInformation (DAI)
Link til mere info:
http://naturstyrelsen.dk/planlaegning/planlaegning-idet-aabne-land/bygge-og-beskyttelseslinjer/soe-ogaabeskyttelseslinjen/
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed: Kommunen
Side 27 af 27
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
84/165
- 84 -
Huseftersyn
Tilstandsrapport for ejendommen
Sælger:
Mette-Marie Olling v/Henrik Olling
Adresse
Valnøddevej 13
Postnr.
7000
By
Fredericia
Dato
22-12-2015
Udløbsdato
22-06-2016
HE nr.
2713
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Kommunenr./Ejendomsnr.
607-113238
Matrikel/Ejerlav:
1BO Studsdal By, Taulov
Internt sagsnummer
275-15
Indhold
Vigtige oplysninger om huseftersyn
2
Tilstandsrapport for ejendommen
6
Registrering af bygningens tilstand (noter)
8
Sammenfatning af huseftersyn - beboelsesdelen
12
Sælgers oplysninger om ejendommen
14
Bygningskonstruktioner - oplysninger til
ejerskifteforsikring
19
Besøg www.boligejer.dk
Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden
www.boligejer.dk. På hjemmesiden kan du blandt andet hente forskellige foldere med nyttig information om
huseftersynsordningen.
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
85/165
- 85 -
Huseftersyn
HE nr.
2713
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Vigtige oplysninger om huseftersyn
Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring.
Tre vigtige ting, du skal vide om
rapporten:
• En tilstandsrapport er en
skadesrapport
Den bygningssagkyndige foretager
en visuel gennemgang af huset.
Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som afdækker
synlige skader eller forhold, som kan
udvikle sig til skader. Du får ikke
oplysninger om ejendommens
generelle vedligeholdelsesstand eller
om f.eks. forventet restlevetid for
bygningsdele, bortset fra oplysning
om den forventede restlevetid for
hovedbygningens tag.
Tilstandsrapporten kan derfor ikke
sammenlignes med en
”varedeklaration”.
Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik,
men du kan finde meget mere information om huseftersyn på
hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. Huseftersyn bliver
udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige
repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at
give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige
skader.
Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års
erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri,
og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn.
Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har
en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i
tilstandsrapporten i mindst 5 år.
Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager
udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type – og altså ikke
et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som
er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som
skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved
hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle
hustypebeskrivelse, som er vedlagt.
• Omfatter synlige skader
Der kan være skjulte skader, som
den bygningssagkyndige ikke har
mulighed for at finde. Eftersynet
handler om synlige forhold ved
huset, som har givet - eller senere
kan risikere at give - en skade. Ejerskifteforsikringen kan beskytte mod
omkostninger til skader, som ikke er
synlige.
Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport
Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og
forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den
sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så
tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.
• Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift
Der er ikke en direkte sammenhæng
mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og
prisen på at udbedre skaden. Der
kan være skader, som hurtigt og
billigt kan udbedres, men som bliver
alvorlige for huset, hvis der ikke
gøres noget. Alvorlige skader får en
høj karakter (K2 eller K3), uanset om
de er billige eller dyre at udbedre.
Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og
sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af
beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din
klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet.
Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på
www.husklage.dk eller ved at ringe til nævnet på tlf. 33 92 29
00. Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel
slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca.
6 måneder.
Den sagkyndige kan også bruge
karakteren UN. Denne karakter skal
forstås som en advarselslampe, der
tændes. Her er noget, som kræver en
nærmere undersøgelse, end eftersynet
har mulighed for.
Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de
bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at
blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil
bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis
frivilligt, om du vil deltage.
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
2 af 20
86/165
- 86 -
Huseftersyn
HE nr.
2713
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Til dig, der skal købe
Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den
fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe.
Her er en liste med eksempler på
forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med:
Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de
skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har
fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sælgers oplysninger om ejendommens tilstand.
• El- og vvs-installationernes funktion
• Sædvanligt slid og normal
vedligeholdelsesstand
• Småting, som ikke påvirker
bygningens brug eller værdi særlig
meget
• Bygningens placering på grunden
• Bygningens planløsning
• Bygningens indretning
• Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer
• Udendørs svømmebassiner og
pumpeanlæg
• Markiser og baldakiner
• Installationer uden for bygningerne
• Bygningens æstetik og arkitektur
• Bygningens lovlighed (bortset fra
åbenlyse overtrædelser af
bygningslovgivningen)
Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor
alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor
meget det vil koste at udbedre en skade.
Sådan foregår et huseftersyn
Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umiddelbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor
kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan
opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.
Hvad kigger den bygningssagkyndige efter?
Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer
bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks.
være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.
Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade.
Karaktersystemet
Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der
kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt
forholdet er:
• Kosmetiske skader (KO)
• Mindre alvorlige skader (K1)
• Alvorlige skader (K2)
• Kritiske skader (K3)
• Bør undersøges nærmere (UN)
Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus,
som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage,
og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten.
Du skal også være opmærksom på, at forhold, som er typiske
for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis
nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen
på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis
fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen.
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
3 af 20
87/165
- 87 -
Huseftersyn
HE nr.
2713
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tillæg og allonger til tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget
kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af
tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger,
som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke
en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af
huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke
indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige.
Tilstandsrapport
Version 8.0
Om ejerskifteforsikring
• Ejerskifteforsikringen kan sikre dig
mod større udgifter til bl.a. skjulte
skader. Størrelsen på en eventuel
erstatning afhænger af bygningens
alder. Dette vil være beskrevet i
detaljer i tilbuddet på
ejerskifteforsikring.
• Udgifter til mindre skader,
vedligeholdelse samt udbedring af
almindeligt slid og ælde må du
normalt selv betale for.
• Forhold, der er anført i
tilstandsrapporten eller
elinstallationsrapporten, er ikke
dækket af ejerskifteforsikringen,
medmindre forholdet er klart forkert
beskrevet. Ejerskifteforsikringen
dækker heller ikke forhold, der er
normale for husets type og alder.
En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfattet af huseftersynet.
En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.
Eleftersyn
Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten
også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes
ejerskifteforsikring.
Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk.
Læs mere om dette på hjemmesiden
www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn
Ejerskifteforsikring
Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis
der er udarbejdet en tilstandsrapport.
Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså
grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en
ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til
udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en
rapport eller ej.
Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker – men det
fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet.
Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for
dækningens omfang.
Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og
tilbyde at betale halvdelen af præmien. Du må gerne vælge et
andet selskab, men sælger er kun forpligtet til at betale
halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, uanset hvilken
forsikring du vælger.
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
4 af 20
88/165
- 88 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Til dig, der skal sælge
Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om
bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af
samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår
hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og
tegn på skader.
Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende tre
punkter:
• Den bygningssagkyndige har
udarbejdet eller fornyet
tilstandsrapporten mindre end seks
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
• Der er udarbejdet en
elinstallationsrapport mindre en 12
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
• Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring og tilbyder at
betale halvdelen af præmien.
• Du sikrer dig, at køberen er klar over,
at dit 10-årige sælgeransvar er
bortfaldet.
Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter
huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den
bygningssagkyndige.
Du skal også bestille et eleftersyn, som skal udføres af en
autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din
ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en
elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på
hjemmesiden: www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn
Du skal præsentere tilstandsrapporten og
elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om
en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige
sælgeransvar.
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Du skal dog være klar over, at du
som sælger fortsat kan komme til at
hæfte for:
• Forhold uden for bygningen (f.eks.
forurenet jord)
• Ulovligheder (f.eks. bygninger eller
bygningsdele, der er opført i strid
med gældende regler)
• Hvis du bevidst eller groft uagtsomt
har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (f.eks.
ved at fortie skjulte skader, du har
kendskab til)
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
5 af 20
89/165
- 89 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport for ejendommen
Tilstandsrapport
Version 8.0
Ejendommen besigtiget:
Starttidspunkt:
10:00
Postnr.:
7000
By:
Vej: Valnøddevej 13
17-12-2015
Sluttidspunkt:
Fredericia
11:30
Sælger:
Navn: Mette-Marie Olling v/Henrik Olling
Vej: Valnøddevej 13, Taulov
Telefon: Ikke oplyst
Mobiltlf.:
Postnr.: 7000
By: Fredericia
E-mail: [email protected]
20778100
Følgende materiale forelå:
BBR-ejermeddelelse af: 16-12-2015
Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: Ingen tidligere, under udarbejdelse
Andre bygningsoplysninger:
Energimærke:
EM-311151664 den 22-12-2015
Da udestue ligger under samme tagflade som boligen er materialer og skader noteret under litra A.
Tilgængelige tegninger hentet på weblager.dk, plan, snit, facader stemplet den 05-10-1967
Søgt på henholdsvis www.OIS.dk og www.boligejer.dk samt HE-WEB, efter tidligere tilstandsrapport, men ikke fundet nogen.
Der er i besigtigelsen ikke medtaget udvendige hegn, træterrasser, låger, belægninger eller installationer i jord.
Det var overskyet og tørvejr ved besigtigelse af bygninger.
Bygningsbeskrivelse:
Boligtype:
Hustype:
Tagets restlevetid:
Note:
Enfamilieshus
Ejendommen: Ejerbolig
Typehus 1960-1976
Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 10 år eller
længere.
Tabelopslag for tagets restlevetid er i dette tilfælde baseret på tagbelægningen
Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider:
Tagbelægning: 10 år eller længere
Undertag: taget er opført uden undertag
Inddækning: 10 år eller længere
Forventet restlevetid for bygningens tag
Ovenfor er angivet den forventede restlevetid for taget, som er baseret på den del af bygningens tag, der har den korteste forventede
restlevetid. Vær opmærksom på, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i
tagets alder og anvendte byggematerialer. Der foretages altså ikke et individuelt skøn, og der tages derfor ikke højde for særlige forhold
som f.eks. slid fra vind og vejr.
Vær endvidere opmærksom på, at eventuelle skader, som medfører, at bygningens tags funktion vil svigte inden for overskueligt tid,
omtales i tilstandsrapporten under pkt. A.1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten.
Opført år Etager ud over
kælder og
tagetage
Bygnr. Bygn. Anvendelse
1
A
Beboelse
1
B
2
C
Bebygget areal
m2
Total
Kælder
Udnyttet
tagetage
m2
Brutto etageareal
m2
Bolig
Erhverv
1968
1
147
0
0
147
0
Havestue/udestue
-
1
11
0
0
0
0
Garage/udhus
-
1
32
0
0
0
0
Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder
BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra,
hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er
ikke den bygningssagkyndiges ansvar.
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
6 af 20
90/165
- 90 -
Huseftersyn
HE nr.
2713
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Bemærkninger
2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?
A) Der er monteret væg til væg tæpper i stuen mellemgang og værelser, derfor er
underliggende gulvoverflader ikke besigtiget.
A) Formodet gulvafløb under vinylbelægning i bryggers er ikke besigtiget.
C) Facade på garage/udhus mod nord er opført i skel og kunne derfor ikke besigtiges.
3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?
Eventuelle synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten. Da
vejrforhold og snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere, om en termorude er punkteret,
tages der forbehold for yderligere punkterede ruder.
4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det
ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger?
5. Er der afvigelser i forhold til BBR?
(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til
BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).
Litra B, udestue fremgår ikke af BBR-oplysninger.
Areal er ikke opmålt men skønnet og er tilrettet i nærværende rapport.
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Ja
Nej
Bygning
ý
¨
AC
ý
¨
ABC
¨
ý
ý
¨
¨
1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?
Erhvervsstyrelsen
Tilstandsrapport
Version 8.0
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
ý
B
7 af 20
91/165
- 91 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Registrering af bygningens tilstand
Karakterer:
HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at
udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.
Ingen bemærkninger
IB
Kosmetiske skader
Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.
K0
Mindre alvorlige skader
Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.
K1
Alvorlige skader
Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.
K2
Kritiske skader
Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.
K3
Bør undersøges nærmere
Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang.
Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.
UN
Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.
En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner.
Bygn.:
A
Karakter: Registrering og note:
Beboelse
A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.1 Tagbelægning/rygning
K1
Der er mosbegroninger i samlinger på tagpladerne
K3
Tagplader er med stedvis afskalninger og revner i overfladen.
Note: Der kunne ikke konstateres utætheder, men taget har på grund af alder og
nedslidning begrænset restlevetid. Der er risiko for, at der opstår utætheder med
skade på underliggende konstruktioner til følge.
1.4 Hætter/Aftræk
K2
Isolering er defekt på aftræksrør og er gledet ned i toppen
1.5 Udvendigt træværk ved tag
K1
Underbeklædning sidder løst på hjørne af gavl mod nord/øst ved læmur
1.11 Ventilation
K3
Isolering er lagt helt ud til tag
Note: Forholdet indebærer risiko for fugtophobning og dermed følgeskader, men der
kunne ikke konstateres fugt på besigtigelsestidspunktet, og der er ingen synlige tegn
på skader.
1.14 Gangbro
K1
Der er ikke etableret fast gangbro men etableret enkelte brædder på loftet
1.15 Andet Stolpe
K1
Overfladerust på stålstolpe ved udestue på hjørne mod syd/vest
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
8 af 20
92/165
- 92 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Bygn.:
1.16 Bemærkninger til skorsten
Karakter: Registrering og note:
K1
Der ses løbesod på skorsten under renselem i loftsrum
2. Ydervægge
2.1 Facader/gavle
K1
Stedvis mindre udfald i cementfuger på facader
K2
Stedvis revner i mursten og specielt ved gavl mod syd
K2
Stedvis porøse og udfaldne cementfuger og spor efter murbier ved specielt gavl mod
syd
2.3 Læmure
K2
Defekte/revnet fuger og frostsprængte sten på læmur mod garagen
3. Vinduer og døre
3.2 Vinduer
K1
Stedvis fugeslip/defekte fuger omkring vinduer
3.4 Sålbænke
K1
Stedvis afskallet maling på sålbænke
4. Fundament/sokler
4.2 Sokkel
K1
Der ses stedvis mindre revner i sokkel
K3
Revner i sokkel med videre forløb op i murværk i stuen mod øst.
Note: Revnerne er vurderet som sætningsrevner, der ikke er i ro men forsat vil
medføre bevægelser og yderlige revnedannelser.
Se også sælgeroplysninger pkt. 4.3
K1
Enkelte skår/hakker på forkant af klinker ved trappetrin mod indkørsel
4.3 Udvendige trapper
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
5. Ingen bemærkninger
6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)
6.1 Gulvkonstruktion/-belægning K1
Stedvis gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag på toilet
K2
Der er tværgående revne i gulvfliser på badeværelse
Note: Område er uden for vådzonen
6.2 Vægkonstruktion/-belægning
K1
Der er stedvis vægliser med manglende vedhæftning til underlag på lille toilet
6.3 Fuger
K1
Fuge er defekt langs gulvet ved overgang gulv/vægfliser på lille toilet
K3
Lodretgående fuge er defekt/revnet i hjørne i toppen af brusenichen.
Note: Forholdet medfører risiko for indtrængning af vand eller fugt til bagvedliggende
konstruktioner.
K3
Der er synligt beton i gulvafløb mellem risten og afløbsskålen og der ses tærring af
afløbsskål på gulvafløb under håndvask på badeværelse.
Note: Forholdet medfører risiko for indtrængning af vand eller fugt til bagvedliggende
konstruktioner.
K1
Der er synligt beton i gulvafløb mellem risten og afløbsskålen på toilet.
6.4 Gulvafløb
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
9 af 20
93/165
- 93 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Bygn.:
Karakter: Registrering og note:
Note: Gulvafløb er i ikke direkte vandbelastet fra oven, så derfor skønnes risiko for
fugt/vandskader på omkringliggende konstruktioner derfor som mindre
B. Sekundære bygningsdele
7. Gulvkonstruktion og gulve
7.1 Gulvkonstruktioner
K1
Ujævnhed i gulvet på værelse mod vejen
8. Indervægge/skillevægge
8.1 Indvendige vægge
K1
Revne i indvendig væg mod øst i stuen
Note: Der henvises ligeledes til skade omtalt andensteds i rapporten under pkt. 4.2
8.2 Vægbeklædninger
K1
Enkelte vægfliser med manglende vedhæftning til underlag over køkkenbord
9. Lofter/etageadskillelser
9.1 Lofter/etageadskillelser
K1
Loftslem slutter ikke tæt, og er uisoleret
9.2 Loftbeklædning
K1
Loftsbeklædning med stedvis delaminering efter tidligere opfugtning i stuen
Note: Der blev ikke målt ophøjet fugtighed og der var ikke tegn på utætheder i
loftsrum.
K1
Loftsbeklædning er revnet ved loftslem i bryggers
10. Indvendige trapper
10. Ingen bemærkninger
C. Installationer
11. VVS-installationer
11. Ingen bemærkninger
C
Garage/udhus
A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.5 Udvendigt træværk ved tag
K1
Vindrevner og afskallet maling på træværk langs tagkant
2. Ydervægge
2.1 Facader/gavle
Defekte sten i bunden af facaden til venstre for porten
K2
3. Vinduer og døre
3. Ingen bemærkninger
4. Fundament/sokler
4. Ingen bemærkninger
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
5.1 Gulvkonstruktion
K1
Der ses revner samt slid og ælde i overfladen på betongulv i garagen
5.2 Vægge
Revne i cementfuger ved øverste sten på venstre side af porten
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
K1
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
10 af 20
94/165
- 94 -
Huseftersyn
HE nr.
2713
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Bygn.:
B. Sekundære bygningsdele
Karakter: Registrering og note:
7. Gulvkonstruktion og gulve
7. Ingen bemærkninger
8. Indervægge/skillevægge
8. Ingen bemærkninger
9. Lofter/etageadskillelser
9. Ingen bemærkninger
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
11 af 20
95/165
- 95 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen
Bygningsdel/installation:
Vurdering:
IB
K0
K1
K2
K3
UN
Note
2
X
1
X
2
X
A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
5
1
2. Ydervægge
1
3
3. Vinduer og døre
2
4. Fundament/sokler
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
2
X
6. Vådrum (badeværelse, toilet og
bryggers)
4
1
B. Sekundære bygningsdele
7. Gulvkonstruktion og gulve
1
8. Indervægge/skillevægge
2
X
9. Lofter/etageadskillelser
3
X
10. Indvendige trapper
X
C. Installationer
11. VVS-installationer
X
Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:
Ejendommen er traditionelt opført og udført i materialer, der var almindeligt anvendt på opførelsestidspunktet. Bygningen fremstår som
oprindeligt uden væsentlig større ændringer. Den generelle vedligeholdelsesstand må betegnes som værende over middel og god for
garage/udhus.
For at sikre fortsat god vedligeholdelse/levetid anbefales de væsentligste af de i nærværende rapport nævnte forhold udbedret.
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
12 af 20
96/165
- 96 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Karakterer:
IB: Ingen bemærkninger
K3: Kritiske skader, der medfører skader på andre
bygningsdele
K0: Kosmetiske skader
UN: Bør undersøges nærmere
(Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art,
omfang og konsekvenser altid afklares)
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsagen og konstruktioner.
HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at udbedre,
mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.
Beskikket bygningssagkyndig:
Navn:
Firma:
Vej:
Telefon:
Email:
Søren Anker Andersen
Anker Byg & Rådgivning
Petershøjvej 4
20353686
[email protected]
Rapportdato:
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Mobiltlf.:
20353686
Postnr.:
Telefax:
7100
By: Vejle
22-12-2015
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
13 af 20
97/165
- 97 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Sælgers oplysninger om ejendommen
Til sælger:
Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en
tilstandsrapport. Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men
som en sælger normalt vil have kendskab til.
Du skal være opmærksom på, at den bygningssagkyndiges undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger
på grunden. Ud over beboelsesbygningen gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse
m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden.
Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det
gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har
kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid.
Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet med den bygningssagkyndige. Særligt bør du rådføre dig med den
bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmål, herunder eventuelle fagudtryk. Det
skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne vil kunne medføre et erstatningsansvar.
Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være
spørgsmål, som ikke er relevante for netop din ejendom.
Du har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller komme med yderligere bemærkninger om
forhold ved ejendommen, som ikke dækkes af de stillede spørgsmål.
Til køber:
Spørgeskemaet er udfyldt på baggrund af sælgers kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være
opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks.
være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage.
Du skal være opmærksom på at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.
0.
Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten
0.1
Hvordan fandt du den bygningssagkyndige? Hvis på anden vis, angiv hvilken.
Via anden internetside
0.2
Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom?
Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling og adresse.
1.
Generelle oplysninger
1.1
Hvor mange år har du ejet ejendommen?
34 år
Ja
Nej
Ved
ikke
¨
ý
¨
ý
¨
¨
¨
¨
ý
ý
¨
¨
¨
ý
¨
I hvilken periode har du boet på ejendommen?
1981 - 2015
1.2
Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. udskiftet
tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af
bad/toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, m.v.)?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
Tag 1983
Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse?
1.3
Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg?
Hvis ja, hvilke dele af bygningerne?
1.4
Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i:
- kælder/krybekælder/ventileret hulrum?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
14 af 20
98/165
- 98 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Ja
Nej
Ved
ikke
- yder- og indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
¨
ý
¨
- vinduer/døre?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
¨
ý
¨
- lofter/etageadskillelser?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
¨
ý
¨
- gulve?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
¨
ý
¨
- tage
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
¨
ý
¨
2.
Tage
2.1
Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)?
Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret?
¨
ý
¨
2.2
Er der, eller har der været, skader i/ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder
eller afskallinger)?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
¨
ý
¨
2.3
Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb?
Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret?
¨
ý
¨
2.4
Er adgangen til skunkrum blokeret?
Hvis ja, hvordan? Hvilke skunkrum er der ikke adgang til?
¨
ý
¨
¨
ý
¨
Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret?
2.5
Er adgangen til tagrum blokeret?
Hvis ja, hvordan?
3.
Yder- og indervægge/skillevægge
3.1
Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
¨
3.2
Er der fugtpletter eller mug/skimmel, som er dækket af møbler eller andet
inventar?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
¨
4.
Fundamenter/sokler
4.1
Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen?
Hvis ja, hvor?
¨
¨
ý
4.2
Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)?
Hvis ja, hvor og hvornår?
¨
ý
¨
4.3
Er der sætningsskader, som er udbedret?
Hvis ja, hvor, hvornår og af hvem?
I stuen, væg mod øst, er udbedret i 1995
ý
¨
¨
¨
ý
¨
¨
¨
ý
ý
¨
¨
Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport?
5.
Kælder / krybekælder / ventileret hulrum
5.1
Er der kælder/krybekælder/ventileret hulrum?
5.2
Er adgangen til krybekælder blokeret?
Hvis ja, hvordan?
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
15 af 20
99/165
- 99 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Nej
Ved
ikke
5.3
Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke
gulvafløb)?
Hvis ja, hvor og hvor ofte?
¨
ý
¨
5.4
Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede
hulrum?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
¨
5.5
Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament?
Hvis ja, hvor og hvornår er det etableret?
¨
ý
¨
5.6
Er der en grundvandspumpe?
Hvis ja, hvor og fungerer pumpen?
¨
ý
¨
6.
Gulve
6.1
Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af
tæpper, møbler eller andet inventar?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
¨
6.2
Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
¨
7.
Vinduer og døre
7.1
Er der punkterede termoruder (dugruder)?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
¨
7.2
Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan
åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte
over for nedbør)?
Hvis ja, hvilke vinduer og døre fungerer ikke?
¨
ý
¨
8.
Lofter/etageadskillelser
8.1
Er der udført nedsænkede lofter (dvs. nyt loft opsat under det gamle)?
Hvis ja, hvor?
I hele huset
ý
¨
¨
9.
Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)
9.1
Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller
opstigende kloakvand)?
Hvis ja, hvilke og hvor ofte?
¨
ý
¨
9.2
Er der løse/revnede fliser på gulv eller vægge?
Hvis ja, hvor?
Klinker, badeværelse
ý
¨
¨
10.
VVS-installationer
10.1
Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt?
Hvis ja, hvor ofte? Hvor lang tid tager det at fylde anlægget efter?
¨
ý
¨
10.2
Er dele af VVS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb)
udført af personer uden autorisation?
Hvis ja, hvilke?
¨
ý
¨
10.3
Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)?
Hvis ja, hvor og af hvem?
¨
ý
¨
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Ja
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
16 af 20
100/165
- 100 -
Huseftersyn
HE nr.
2713
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Nej
10.4
Er der, eller har der været, rørskade på kloak/skjulte rør?
Hvis ja, hvor? Er rørskaden udbedret?
¨
ý
10.5
Er der varmeinstallationer og/eller termostatventiler, der ikke virker?
Hvis ja, hvor?
¨
ý
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Ja
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
Ved
ikke
¨
¨
17 af 20
101/165
- 101 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:
Andet:
17-12-2015
Dato
¨
ý
Mette-Marie Olling v/Henrik Olling
Underskrift - ejer/sælger
Sælger var til stede
Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet
Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
18 af 20
102/165
- 102 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformning.
Bygn.:
Uddybende oplysninger:
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Sadeltag
A
Gitterspær
A
Taghældning - 15-35 grader
A
Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader
A
Er lagt direkte oven på det gamle eternitskiffertag
Skorsten - Muret
A
Inddækket over tag
Built-up
C
Bjælkespær
C
Taghældning - 1-15 grader
C
Tagbelægning - Tagpap/tagduge
C
2. Ydervægge
Hulmur
A
Træ
A
Formur - Tegl/kalksandsten
A
Formur - Træ
A
Bagmur - Letbeton
A
Bagmur - Let pladekonstruktion
A
Massiv murværk
C
Formur - Tegl/kalksandsten
C
Bagmur - Tegl/kalksandsten
C
Bagmur - Let pladekonstruktion
C
3. Vinduer og døre
Træ
A
Plast
A
Plast
C
Metal
C
4. Fundament/sokler
Beton
A
Beton
C
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
Terrændæk
A
Støbt i beton
A
Drænlag/kapillarbrydende lag; Type:
A
Terrændæk
C
Støbt i beton
C
Drænlag/kapillarbrydende lag; Type:
C
I udhus
Ukendt
6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)
Vægkonstruktioner, uorganisk
A
Gulvkonstruktioner, uorganisk
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
A
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
19 af 20
103/165
- 103 HE nr.
2713
Huseftersyn
Lb. nr.
H-15-02713-0253
Tilstandsrapport
Version 8.0
Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformning.
Bygn.:
Uddybende oplysninger:
7. Gulvkonstruktion og gulve
Væg-til-væg tæppe
A
Tæppe på beton
A
Klinkegulv på beton
A
Andet; Type:
A
Vinyl på beton
Andet; Type:
C
Vinyl på træ
8. Indervægge/skillevægge
Inder-/skillevægge - Letbeton
A
Inder-/skillevægge - Murværk
C
9. Lofter/etageadskillelser
10. Indvendige trapper
11. VVS-installationer
Fjernvarme
A
Gulvvarme; Type:
A
Erhvervsstyrelsen
29/07/2016
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Vandbårent
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
20 af 20
104/165
- 104 -
VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører
Typehus 1960-1976
Opført i perioden: ca. 1960-1976
Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget
hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have
slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at
være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes.
I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige
skader huset har. Derudover kan der være tidstypiske byggetekniske forhold ved huset, der må forventes ved hustypen.
Disse forhold er som udgangspunkt ikke registreret i tilstandsrapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen. Du bør derfor
læse denne typebeskrivelse grundigt – især OBS-punkterne
– så du ved, hvilke forhold der typisk må forventes ved den
pågældende hustype.
Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse kunne
være beskrevet for sig i en særskilt hustypebeskrivelse.
Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget andre
typer af bygningsændringer – f.eks. tilbygning af kviste,
efterisolering m.v. Sådanne ændringer er ikke omfattet af
hustypebeskrivelsen, der kun gælder den oprindelige hustype. Samtidig skal det understreges, at typebeskrivelsen er
generel og uafhængig af den udarbejdede tilstandsrapport
og den tegnede ejerskifteforsikring.
Efter selve hustypebeskrivelsen finder du information om det
oprindelige kloaksystem, herunder hvordan kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes at være udtjent.
Du bør desuden være opmærksom på informationen på de
bagerste sider om gasarten radon, herunder ikke mindst
hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radonproblem.
HUSTYPEBESKRIVELSE
29/07/2016
VERSION 2.0 - OKTOBER 2015
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
105/165
- 105 -
Konstruktion
Fundament/gulve
De tidligste typehuse er opført på fundament af beton med
riste til ventilation af krybekælderen. Der findes en gulvlem,
så inspektion af krybekælderen er mulig. Fundamentet er
ført til frostfri dybde (90 cm). Trægulvene ligger på træbjælker, som typisk er opklodsede på murede søjler, der er 30-40
cm høje. Imellem bjælkerne er der opsat isolering, som ofte
holdes fast af ståltråd på undersiden af træbjælkerne.
Installationer
Nogle af installationerne – især varmeanlæg – er normalt
udskiftet med nye og mere moderne systemer.
Typisk er krybekælderbunden støbt beton eller afdækket
med plastfolie med overlæg og fastholdt af 5 cm tørt sand.
Alternativt er typehuset opført på fundament af beton eller
bloksten til frostfri dybde uden isolering, og på en støbt
betonplade ligger et trægulv på strøer (lægter under gulvet,
som gulvbrædder er sømmet fast på). Der kan være udlagt
10 - 50 mm mineraluld mellem strøer, eller fliser kan være
udlagt direkte på betonpladen.
For at hindre fugt fra jorden i at trænge op i isolering og
betonplade vil der under isoleringen være et kapillarbrydende
lag (dvs. et lag som hindrer opsugning af fugt fra jorden) af
groft grus eller løse letklinker (små opblærede lerkugler). Isoleringen kan i sig selv være kapillarbrydende, f.eks. polystyren
eller letklinker.
Vægge
Ydervæggene er udført med en bærende træskeletbagvæg
med 50-70 mm isolering. Indvendigt er de beklædt med plader. Udvendigt er der en skalmur (en ½ stens murstensvæg).
Indvendige vægge er træskelet med gipsplader eller letbeton.
Alternativt kan den bærende væg og skillevægge være af
tegl eller letbeton. I så fald kan dele af facaden være udført
med lette træpartier med isolering og dampspærre (fugtbeskyttende lag).
Tag
Tagdækning er bølgeeternitplader eller anden tagdækning
(betontagsten) på 25 grader gitterspær. Flade tage med
tagpapbelægning kan også forekomme.
Loftet er isoleret med mineraluld (70-100 mm) mellem
spærene på underlag af forskallingbrædder og dampspærre
(fugtbeskyttende lag) og afsluttet med f.eks. profilbræddeloft. Loftsrummet ventileres igennem udhængene.
Taget er afsluttet med almindelige eller skjulte tagrender.
HUSTYPEBESKRIVELSE
29/07/2016
SIDE 2
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
106/165
- 106 -
OBS Punkter
Fundament/gulve
Ved overgangen mellem ydervægge og fundament vil der
kunne opstå mørkfarvning* som følge af kuldebro (koldt
område). Især bag møbler og skabe, som hindrer fri luftpassage, kan der vise sig mørkfarvede områder på bagvæggen.
En krybekælder skal være tør og uden ”kælderlugt”. Man
skal være opmærksom på, at hvis ventilationsristene er tilstoppede, kan den manglende ventilation af konstruktionen
forårsage fugtproblemer.
Hvis tætningen mellem krybekældergulv/isoleringen og fundamentet ikke er udført korrekt, kan der opstå trækgener,
som vil mærkes som fodkulde.
Vægge
Hvis de indvendige skillevægge står på trægulv og ikke er
lydisolerede, kan støj forplante sig mellem naborum.
I badeværelser er vægge bygget af uorganiske materialer,
som kan tåle fugt. Der er ikke vådrumsmembran bag fliser,
men beton og letbeton anses for at være tætte i sig selv.
Vægbeklædningen slutter til gulv, således at vand ikke kan
løbe ind under gulvets vandtætte belægning.
Tag
Asbest kan forekomme i eternitskifer eller -bølgeplader.
På tagets top (rygningen) er der en rygningsplade. Mellem
rygningspladen og bølgepladerne er der indlagt bølgeklodser af skumgummi. Bølgeklodserne bør kontrolleres årligt for
at sikre, at de er intakte og tætte.
Vedligeholdelse
Hustypen kræver almindelig vedligeholdelse med årlig
gennemgang af taget for skader opstået som følge af vind
og vejr. Der bør foretages jævnlig rensning af tagrender og
mindre reparationer med overfladebehandling af træværk,
fundamenter m.v.
En gang om året samt efter skybrud bør man undersøge
(lugte) i krybekælderen, om der er tegn på fugtproblemer.
Ventilationsriste til krybekælderen skal friholdes for beplantning og må ikke afdækkes eller lukkes.
Andre punkter
Bemærk at en ændring af husets ydre (f.eks. supplerende
isolering af vægge, gulv, tag etc.) skal være udført korrekt
efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.
Typehuse fra denne periode er ikke velisolerede i forhold til
nutidens isoleringskrav.
Asbest kan forekomme i rørisolering og elkabler (i mindre
omfang efter 1963), fliseklæber, vinyl (typisk til gulve),
loftplader (som ikke er gips eller brædder), støbegulve (især
frem til 1970), aftræks- og ventilationskanaler og luftvarmeanlæg (i mindre omfang efter 1970). Arbejde med og
bortskaffelse af asbest kræver særlige foranstaltninger.
Hvis tagrummet er efterisoleret, skal det være udført, så der
ikke er lukket for ventilationen mellem den yderste del af
spærene, tagpladerne og isoleringen.
Alger og misfarvning af eternittaget er næsten uundgåelig.
Eventuel afrensning af tagfladen skal udføres af professionelle for at undgå spredning af asbestfibre i forbindelse med
arbejdet.
Dampspærre er ikke altid korrekt tilsluttet tilstødende
bygningsdele, f.eks. vægge, samlinger og eldåser i lofterne.
I så fald kan der ophobes fugt i tagkonstruktionen, og man
skal derfor være varsom med at øge den oprindelige isoleringstykkelse i taget.
*) Mindre omfang af mørkfarvning må forventes på overflader, som er særligt udsatte for fugt, eller som har ringe isolering. Mørkfarvning skyldes ofte støvfigurer
(ansamling af støv), men kan undertiden være skimmelvækst. Sådanne overflader bør være tilgængelige og jævnligt kunne rengøres.
HUSTYPEBESKRIVELSE
29/07/2016
SIDE 3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
107/165
- 107 -
Generel beskrivelse af kloaksystemer
Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan
kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes
at være udtjent. Det bemærkes, at flere forskellige forhold
kan have indflydelse af restlevetiden, f.eks. store træer,
dårligt vedligeholdt offentlig kloak eller rør udført i dårlig
kvalitet.
Kloaksystemet – eller afløbssystemet – fra en ejendom består
af en afløbsinstallation (eventuelt med dræn), stikledning,
hovedkloak og renseanlæg. Afløbsinstallationen er den del
af et kloaksystem, der er beliggende i selve bygningen og i
jorden på ejendommens grund. Grundejeren ejer i dag kun
den del af stikledningen, som befinder sig på grunden.
Kloaksystemer fra før 1920
Afløbsinstallationer fra før 1920 er typisk udført af glaserede
lerrør. Efter år 1900 blev det almindeligt at montere en septiktank på afløbet fra toilet. I denne periode blev der normalt
ikke kloakeret på landet.
De oprindelige afløbsinstallationer fra denne periode, som
endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt ingen
eller kun ringe restlevetid.
Kloaksystemer fra 1920-1970
Afløbsinstallationer fra denne periode er oftest udført af
præfabrikerede betonrør eller glaserede lerrør. Afløbsrørene
blev overvejende samlet ved hjælp af tjæret pakgarn og
fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt. I slutningen af
perioden afløstes pakgarnet af gummiringe. De fra byerne
kendte kloakopbygninger blev i slutningen af perioden også
udbredt til ejendomme på landet.
Kloaksystemer fra 1970 til nu
I denne periode blev afløbsinstallationer – både rør og
brønde – typisk udført i plast. I starten af 70’erne blev rørene
samlet med løse gummiringe, som senere hen blev afløst af
fastsiddende gummiringe.
Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor
materialernes kvalitet forbedres. I år 2000 blev der indført
nye regler til udformning af kloakanlæg, og der blev stillet
krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set betyder, at kvaliteten forbedres betydeligt.
Særligt for ejendomme på landet bemærkes det, at der
bruges nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses i septiktank og derefter siver ned i undergrunden. Siden omkring år
2000 har det været almindeligt at etablere minirensningsanlæg, beplantet filteranlæg eller pileanlæg i forbindelse med
rensning af spildevandet, inden det ledes videre til vandløb,
grøfter m.v.
Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og efterfølgende nedsivning. Endvidere etableres der ofte omfangsdræn, der tilsluttes afløbsinstallationerne.
Der er endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. Er
rørinstallationen udført korrekt, må der forventes at være en
betydelig restlevetid for kloaksystemet (50-100 år).
Toiletafløb blev i perioden fortsat ført til en septiktank. I
takt med at der etableredes offentlige kloakker blev mange
septiktanke sløjfet. Endvidere blev der i perioden i stigende
grad etableret dræning af husene, hvor drænene tilsluttes
afløbsinstallationerne.
Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er
levetiden for betonrør normalt lidt kortere end for lerrør. For
både lerrør og betonrør opstår der ofte problemer med samlingerne, hvorfor afløbssystemet, hvis dette ikke efterfølgende har været renoveret, samlet set har begrænset restlevetid.
HUSTYPEBESKRIVELSE
29/07/2016
SIDE 4
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
108/165
- 108 -
Radon i danske huse
Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan løses nemt og billigt
Hvad er radon?
• Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan
løses nemt og billigt.
•
Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart,
der kan trænge ind i huset fra undergrunden.
•
350.000 huse i Danmark anslås at have for højt radon­
niveau.
•
Radon lugter ikke og kan ikke ses eller smages, men det
kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt,
og det er en medvirkende årsag til ca. 300 tilfælde af
lungekræft om året.
•
Sundhedsrisikoen ved radon er cirka 25 gange større for
rygere end for ikke-rygere.
Hvor kommer radon fra?
• Radon kommer fra jorden under huset.
•
•
•
Ved radonniveauer over 200 Bq/m3, kan det være
nødvendigt med mere omfattende tiltag, som f.eks.
etablering af radonsug (et særligt ventilationssystem
under bygningen).
•
Husk også, at radonniveauet generelt er højere i kælderog stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem
gulv og jord. Især kælderrum har ofte et dårligere
indeklima end resten af huset, og kælderrum er først og
fremmest beregnet til opbevaring – ikke til beboelse.
Læs meget mere på www.radonguiden.dk
• Du kan på www.radonguiden.dk læse meget mere om
radon, hvordan du bestiller en radonmåling, og hvordan
du kan reducere radonniveauet i dit hus. Du kan bruge
SBi-anvisning 247 til at finde frem til de bedste løsninger for at reducere radon i indeluften for netop dit hus.
•
Du kan desuden indtaste oplysninger om dit hus og
straks få svar på, om der er særlig risiko for radon.
Din boligs stand og konstruktion har betydning for, hvor
meget radon der er i dit hus.
•
Det meste radon trænger ind i huse gennem revner
og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk,
kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved
rørgennemføringer i fundamenter m.v.
Radonsikring er lovkrav i nybyggeri
I 1998 blev der indført et krav i bygningsreglementet
om, at nyt byggeri skal radonsikres. Er dit hus opført
efter 1998, er det således opført med radonsikring.
•
Selvom dit hus er opført efter 1998, kan være for høje
radonniveauer i dit hus, hvis radonsikringen ikke fungerer. Det kan være fordi, at der er for lavt ventilation
og luftskifte i dit hus, eller hvis den membran i fundamentet, der skal sikre, at der ikke trænger radon ind fra
jorden, er gennembrudt.
•
I Bygningsreglement 2010 er det for nybyggeri præciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at
radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet. Ejeren af et hus, der er opført efter juni 2010, har
således krav på at radonniveauet ikke overstiger 100
Bq/m3. Det er den professionelle bygherre, der har
ansvaret for, at radonsikringen overholder kravet om
max. 100 Bq/m3.
Radonkortet
• På Radonkortet på næste side er der vist, hvor stor en
andel af enfamiliehuse, i et område som Sundhedsstyrelsen vurderer, har et radonniveau over 200 Bq/m3.
•
Kommunevurderingerne er et udtryk for, at risikoen for
at bo i et hus med for høje radonniveauer er forskellig
alt efter hvor i landet du bor. Der er f.eks. større risiko
for radon på Sjælland og øerne end i Vestjylland.
Hvad gør jeg ved det?
• Du kan nemt og billigt foretage en radonmåling i dit
hjem. Radon måles i bequerel per kubikmeter (Bq/m³).
•
Måler du over 100 Bq/m3, anbefaler Energistyrelsen, at
radonniveauet nedbringes.
•
Ved radonniveauer mellem 100-200 Bq/m3, anbefaler
Energistyrelsen, at du nedbringer radonniveauet via
forbedringer af ventilation samt tætning af revner i
fundamentet og utætheder ved rørsammenføringer.
HUSTYPEBESKRIVELSE
29/07/2016
SIDE 5
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
109/165
- 109 -
Radonkortet
Andel af husstande med over 200 Bq/m3.
Lav
0%
Høj
0,3 %
1%
3%
10 %
30 %
HUSTYPEBESKRIVELSE
29/07/2016
SIDE 6
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
110/165
- 110 -
Eleftersyn
Elinstallationsrapport for ejendommen
Sælger
Mette-Marie Olling
Adresse
Valnøddevej 13
Postnr. og by
7000 Fredericia
Dato
17.12.2015
Udløbsdato
17.12.2016
Lb.nr.
214942
Autoriseret
elinstallatørvirksomhed
El-Tech.dk ApS
Porschevej 14
7100 Vejle
Tlf.: 70232133
CVR nr.
27082130
Indhold
Vejledning om elinstallationsrapporter .................................................. 2
Sammenfatning af eleftersyn ................................................................ 7
Gennemgang af bygningens elinstallationer ......................................... 8
Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed ...................................... 17
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
111/165
- 111 -
Eleftersyn
Lb.nr.
214942
Elinstallationsrapport
Version 1.2
VEJLEDNING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER
Huseftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et
eleftersyn i forbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal
bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og
huseftersynet hos en bygningssagkyndig.
Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en
tilstandsrapport og indhenter et tilbud på
ejerskifteforsikring, som præsenteres for køberen, inden
købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan
sælgeren blive fritaget for det normale 10-årige
sælgeransvar.
Vigtige oplysninger om
elinstallationsrapporter og eleftersyn
Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om eleftersyn, elinstallationsrapporter og
ejerskifteforsikring.
Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik
Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens
elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren
gennemgår både "hovedhuset" og garager, udhuse og andre
bygninger, hvor der er elinstallationer.
Eleftersynet bliver udført af autoriserede
elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til
at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor
erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der
gælder for elinstallationer i de forskellige perioder.
Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den
autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i
virksomheden og den person, der har personlig autorisation
som elinstallatør.
Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og
formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt
billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige
og lovlige.
Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager
udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på
udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler,
der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være
opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver
bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse,
der opføres nu.
Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten
ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne
Tre vigtige ting, du skal vide om
elinstallationsrapporten
1. En elinstallationsrapport er en
beskrivelse af manglende eller
nedsat funktion ved
elinstallationerne og af ulovlige
forhold ved elinstallationerne
Elinstallatøren foretager en visuel
gennemgang af husets elinstallationer og
åbner stikprøvevis nogle af
elinstallationerne for at se, hvad der er
bagved.
Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som kan afdække
ulovlige forhold og funktionsfejl ved
elinstallationerne, som på kort eller
længere sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand.
Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil
kunne påvirke elinstallationernes funktion,
hvis elforbruget og forbrugsmønsteret
ændrer sig væsentligt. Det vil sige, at du
ikke får en vurdering af, om
elinstallationerne er tidssvarende.
Elinstallationsrapporten kan ikke
sammenlignes med en varedeklaration på
husets elinstallationer.
2. Omfatter synlige skader
Der kan være skjulte skader, som
elinstallatøren ikke har mulighed for at
finde. Eleftersynet handler primært om
ulovlige forhold ved bygningens
elinstallationer, som kan indebære risiko
for personskade eller brand.
Ejerskifteforsikringen dækker
omkostninger til at udbedre ulovlige
elinstallationer og funktionsfejl, som ikke
er omtalt i elinstallationsrapporten.
3. Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift
Der er ikke en direkte sammenhæng
mellem den karakter, som elinstallatøren
giver en installation eller en
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 2 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
112/165
- 112 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen
af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der
er lovligt udført for 20 år siden, og som også er
funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive
utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver
tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater.
Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en
ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse
med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller
elinstallationsrapporten i mindst 5 år.
Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med
elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af
Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter
at elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens
medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstallationerne
i din ejendom.
Elinstallationsrapport
Version 1.2
installationsdel, og prisen på at få gjort
elinstallationen lovlig og funktionsdygtig.
Der kan være ulovlige forhold eller
funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan
udbedres, men som kan indebære alvorlig
risiko for personskade eller brand, hvis der
ikke gøres noget.
Elinstallatøren kan også bruge karakteren
UN. Denne karakter skal forstås som en
advarselslampe, der tændes. Her er
noget, som kræver en nærmere
undersøgelse, end eleftersynet har givet
mulighed for.
Læs mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter på
www.boligejer.dk/elinstallationsrapport
Hvis du er utilfreds med din
elinstallationsrapport
Elinstallatøren gennemgår elinstallationerne for at kunne give et
professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er
funktionsdygtige og lovlige.
Du kan klage, hvis elinstallatøren har overset ulovlige forhold,
funktionsfejl eller har begået andre fejl, så elinstallationsrapporten
giver et forkert indtryk af elinstallationerne.
Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer,
Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klager fra både
købere og sælgere over elinstallationsrapporter, som er udarbejdet
af elinstallatører som led i huseftersynsordningen. Du skal dog
forelægge din klage for elinstallatøren, inden du klager til
Ankenævnet.
Du kan læse om reglerne om klage og hente et klageskema på
www.el-vvs-anke.dk eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon 87 41
77 90 på hverdage mellem kl. 10 og 12.
Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel kan
undgå retssag. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for
cirka 6 måneder.
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 3 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
113/165
- 113 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Til dig, der skal købe
Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til at vurdere
elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe.
Når sælger har fået foretaget et eleftersyn, skriver
elinstallatøren en elinstallationsrapport på baggrund af de
undersøgelser og stikprøver, der er foretaget. Rapporten
beskriver, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er
funktionsdygtige og lovlige. Derudover indeholder rapporten
oplysninger fra sælger om elinstallationernes
funktionsdygtighed.
Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i
elinstallationsrapporten får en karakter, der viser, hvor farlig
eller alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen.
Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren
siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste.
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Her er en liste med eksempler på
forhold, som elinstallatøren ikke
holder øje med:
• bagatelagtige forhold, herunder
sædvanligt slid og ælde, som er
normalt for en elinstallation med den
pågældende alder, og som ikke
påvirker elinstallationernes
funktionsdygtighed nævneværdigt
• dele af elinstallationen, der var
utilgængelige
• elinstallationer uden for selve
bygningen
• hårde hvidevarer
• andre brugsgenstande
Elinstallationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver
ulovlige forhold. K3 angiver et ulovligt forhold, der allerede på
kort sigt kan medføre alvorlig fare. K1 og K2 angiver ulovlige
forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt.
Ejerskifteforsikringen dækker ikke, at et K3-forhold ved en fejl
for eksempel er kategoriseret som et K1- eller K2-forhold.
• om elinstallationen er tidssvarende
Karaktersystemet
Sælgers oplysninger om elistallationernes funktionsdygtighed
er ikke en garanti.
Sådan foregår et eleftersyn
Elinstallatøren vurderer husets elinstallationer ud fra det, man
umiddelbart kan se, og der foretages også stikprøver, hvor
nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne
undersøges. Der bliver ikke tale om at fjerne for eksempel
sænkede lofter. Derfor kan der være ulovlige forhold eller
funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af
elinstallationsrapporten.
Hvad kigger elinstallatøren efter?
Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren
blandt andet
Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold
eller hver funktionsfejl en karakter, der
svarer til, hvor alvorligt forholdet er:
• IB – Ingen bemærkninger
• K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel
• K1 – Ulovligt forhold, som ikke
umiddelbart er farligt, og som ikke
påvirker funktionsdygtigheden
• K2 – Ulovligt forhold, som på længere
sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld
funktionsdygtighed i en mindre og
afgrænset del af installationen
• kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og
lampeudtag
• K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart
eller på kort sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld
funktionsdygtighed i en væsentlig eller
omfattende del af installationen
• kontrollere lavvoltsinstallationer
• UN – Bør undersøges nærmere
• kontrollere eltavler
• foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
• kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering
• kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring
med spændingsførende dele.
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 4 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
114/165
- 114 -
Eleftersyn
Lb.nr.
214942
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Elinstallationsrapportens gyldighed
Elinstallationsrapporten er gyldig i et år, efter den er udarbejdet.
Tilstandsrapport
Du skal være opmærksom på, at der ud over
elinstallationsrapporten også er krav om en tilstandsrapport, for at
der kan tegnes ejerskifteforsikring.
Læs mere om dette på www.boligejer.dk/tilstandsrapport
Ejerskifteforsikring
Om ejerskifteforsikring
Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis
der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en
tilstandsrapport.
Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv
betale alle udgifter til udbedring af husets elinstallationer, hvad
enten ulovlige forhold eller funktionsfejl er nævnt i en
elinstallati-onsrapport eller ej.
Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen dækker.
Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra
forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle
minimumskrav for dækningens omfang.
Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien. Du
skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers
forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab.
Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit
oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab
er højere.
• Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod
større udgifter til blandt andet
udbedring af skjulte ulovlige
elinstallationer.
• Du må normalt selv betale for udgifter
til udbedring af mindre forhold ved
elinstallationerne, som ikke umiddelbart
kan indebære risiko for personskade
eller brand, vedligeholdelse samt
udbedring af almindeligt slid og ælde.
• Forhold, der er beskrevet i
elinstallationsrapporten eller i
tilstandsrapporten, er ikke dækket af
ejerskifteforsikringen, medmindre
forholdet er klart forkert beskrevet.
Ejerskifteforsikringen dækker heller
ikke forhold ved elinstallationer, der er
normale i ældre huse.
Du kan læse mere om ejerskifteforsikring
på www.forsikringsoplysningen.dk
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 5 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
115/165
- 115 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Til dig, der skal sælge
Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele i
bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl.
Som sælger skal du give oplysninger efter din bedste
overbevisning. Forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende.
I elinstallationsrapporten beskriver elinstallatøren, om bygningens
elinstallationer var ulovlige efter de regler, der var gældende, da
installationerne blev udført, eller om der er konstateret manglende
eller nedsat funktion ved bygningens elinstallationer.
Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter
gennemgangen af elinstallationerne får du elinstallationsrapporten
fra elinstallatøren. Det er vigtigt, at du læser elinstallationsrapporten
grundigt. Hvis du mener, at elinstallatøren har skrevet noget forkert,
for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om
elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte
elinstallatøren for at få det afklaret.
Du skal præsentere elinstallationsrapporten for køberen sammen
med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver
købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige
sælgeransvar.
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Du kan kun blive fritaget for
ansvaret, hvis du opfylder
følgende fire punkter:
• Elinstallationsrapporten er udarbejdet
mindre end 1 år før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
• Du har også fået udarbejdet
tilstandsrapport.
• Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring og tilbyder at betale
halvdelen af præmien.
• Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit
10-årige sælgeransvar er bortfaldet.
Du skal dog være klar over, at du
som sælger fortsat kan komme til
at hæfte for:
• forhold uden for bygningen (for eksempel
elinstallationer ved fritstående
havebelysning)
• hvis du bevidst eller groft uagtsomt har
givet ukorrekte oplysninger i forbindelse
med eleftersynet (for eksempel ved at
fortie funktionsmangler, du har kendskab
til).
Hvad bruges oplysningerne til?
Oplysningerne i elinstallationsrapporten indgår i et register, som
administreres af Sikkerhedsstyrelsen.
Registret vil blive brugt til at planlægge Sikkerhedsstyrelsens
kontroltilsyn. I forbindelse med denne kontrol vil oplysningerne også
indgå i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling.
Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formål.
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 6 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
116/165
- 116 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Sammenfatning af eleftersyn
Etage
Rum
IB
K0
K1
K2
K3
UN
Stuen
Bryggers
2
0
1
0
0
0
Stuen
Køkken
2
1
0
0
0
0
Stuen
Stue
2
0
0
1
0
0
Stuen
Gang
3
0
0
0
0
0
Stuen
Soveværelse
2
0
0
1
0
0
Stuen
Kontor
2
0
0
1
0
0
Stuen
Værelse 2
2
0
0
1
0
0
Stuen
Toilet
0
0
0
1
0
0
Stuen
Badeværelse
1
0
0
1
0
0
Stuen
Entre
2
0
1
0
0
0
Stuen
Eltavle
9
0
0
0
0
0
Stuen
Loftrum
0
0
0
0
0
0
Stuen
Uden på bygningen
1
0
0
0
0
0
Øvrige
Cykelskur
2
0
1
0
0
0
Generelt
–
4
0
1
0
0
0
Forklaring af karakterer
Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:
• IB – Ingen bemærkninger
• K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel
• K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
• K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller
mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
• K3 – Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
• UN – Bør undersøges nærmere
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 7 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
117/165
- 117 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Elinstallationens tilstand
Stuen
Bryggers
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal
stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Nej
Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
(fx vaskemaskine og
tørretumbler) forbundet til
beskyttelseslederen?
Ikke
relevant
Hvad har været adskilt?
–
K1
loft sænket uden dåse er ført med ned til nyt loft
Udvendig lampe midt i loftet
Stikkontakt ved ydervæg
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 8 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
118/165
- 118 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Køkken
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal 220/
250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er stikkontakterne fordelt på
to lysgrupper?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Nej
Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
(fx komfur og
opvaskemaskine) forbundet til
beskyttelseslederen?
Ikke
relevant
Hvad har været adskilt?
–
K0
loft sænket
Afbryder og stikkontakt ved komfur
Stue
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal 220
/ 250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Nej
Hvad har været adskilt?
–
K2
lampeudtag sidder over sænket loft og er ikke tilgængelige.
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Stikkontakt mod udestue
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 9 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
119/165
- 119 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Gang
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal 220
/ 250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ja
Hvad har været adskilt?
–
Lampeudtag midt i loftet
Stikkontakt mod værelse
Soveværelse
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal 220
/ 250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Nej
Hvad har været adskilt?
–
K2
lampeudtag kan ikke adskilles da det sidder klemt mellem
loftlag
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Lampeudtag ved ydervæg
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 10 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
120/165
- 120 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Kontor
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal 220
/ 250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Nej
Hvad har været adskilt?
–
K2
lampeudtag sidder i gammel loft og er ikke ført ned/ikke
tilgængelig
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Værelse 2
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal 220
/ 250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Nej
Hvad har været adskilt?
–
K2
udtag sidder klemt mellem loft samt et udtag er slet ikke ført
ned i loftet
Lampeudtag ved ydervæg
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 11 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
121/165
- 121 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Toilet
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal
stikkontakter?
Ikke
relevant
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Nej
Hvad har været adskilt?
–
K2
udtag mangler
Lampeudtag ved vask
Badeværelse
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der den krævede
stikkontakt?
Ikke
relevant
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Er der dåser bag / over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Nej
Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
(fx vaskemaskine og
tørretumbler) forbundet til
beskyttelseslederen?
Ikke
relevant
Er installationen og
brugsgenstande korrekt
placeret i forhold til
beskyttelsen mod vand?
Ja
Hvad har været adskilt?
–
K2
udtag mangler
Lampeudtag ved vask
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 12 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
122/165
- 122 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Entre
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal 220
/ 250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Nej
Hvad har været adskilt?
–
K1
loftudtag er ikke ført ned
Afbryder ved ydervæg
Eltavle
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er tavlen let tilgængelig for
betjening?
Ja
Er tavlekapslingen intakt?
Ja
Er tavlen opmærket korrekt?
Ja
Er der det krævede antal
lysgrupper?
Ja
Er der fejlstrømsafbryder
(HFI- eller HPFI-afbryder)?
Ja
Fungerer fejlstrømsafbryderen
korrekt ved kontrolmåling?
Ja
Slår fejlstrømsafbryderen fra
ved påvirkning af
testknappen?
Ja
Er hele installationen
beskyttet mod indirekte
berøring?
Ja
Er der anvendt sikringer
svarende til elinstallationen?
Ja
Er der en virksom
jordforbindelse?
Ikke
relevant
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 13 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
123/165
- 123 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Loftrum
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal
stikkontakter?
Ikke
relevant
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Hvad har været adskilt?
–
Uden på bygningen
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er brugsgenstande (fx
lamper) forbundet til
beskyttelseslederen?
Ikke
relevant
Har det elektriske materiel
den korrekte kapslingsklasse?
Ja
Hvad har været adskilt?
–
Udvendig lampe ved væg ved dør
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 14 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
124/165
- 124 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Øvrige
Cykelskur
Spørgsmål
Svar
Karakter Note
Er der det krævede antal
stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Nej
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ja
Hvad har været adskilt?
–
K1
afbryder deffekt
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Besøget
Elinstallationen gennemgået:
17.12.2015
Gennemgangen foretaget af:
Stig Madsen
Starttidspunkt:
10:30
Sluttidspunkt:
10:30
Spørgsmål
Svar
Note
Var der adgang til alle rum?
Ja
–
Blev alle rum gennemgået?
Ja
–
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 15 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
125/165
- 125 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Generelt
Spørgsmål
Svar Karakter Note
Er al materiel fastgjort?
Ja
Er der låg på dåser og rosetter?
Nej
Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel som fast
installation?
Ja
Er installationen beskyttet mod
fysisk overlast?
Ja
Er samlinger anbragt i dåser?
Ja
K1
Der var flere dåser eller rosetter der manglede låg
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 16 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
126/165
- 126 -
Lb.nr.
214942
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed
Spørgsmål
Svar
Note
Fungerer hele elinstallationen?
Ja
–
Stemmer sælgers oplysninger om
funktionsdygtigheden overens med
gennemgangen
Ja
–
Stamoplysninger
Boligen
Adresse
Valnøddevej 13
Postnr. og by
7000 Fredericia
Opført år
1968
Samlet
bygningsareal
147
Særlige
oplysninger
om
ejendommen
Boligens ejer
Adresse
Valnøddevej 13
Navn
Mette-Marie Olling
Postnr. og by
7000 Fredericia
Email
Telefon
20778100
Dato: 17.12.2015
29/07/2016
Side 17 af 17
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
127/165
- 127 -
SPAR PÅ ENERGIEN
I DIN BYGNING
- status og forbedringer
Energimærkningsrapport
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Bygningens energimærke:
Gyldig fra 22. december 2015
Til den 22. december 2025.
Energimærkningsnummer 311151664
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
128/165
- 128 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
ENERGIMÆRKET
FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN
Energimærkning af bygninger har to formål:
1.
Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når
en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2.
Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at
gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.
Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af
isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.
Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –
ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.
BYGNINGENS ENERGIMÆRKE
På energimærkningsskalaen vises
bygningens nuværende energimærke.
Nye bygninger skal i dag som minimum leve
op til energikravene for A2010.
Hvis de rentable energibesparelsesforslag
gennemføres, vil bygningen få energimærke
D
Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse også gennemføres, vil
bygningen få energimærke C
Årligt varmeforbrug
22,58 MWh fjernvarme
18.110 kr
Samlet energiudgift
Samlet CO₂ udledning
18.110 kr
3,18 ton
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
2
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
129/165
- 129 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
BYGNINGEN
Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner
og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.
Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.
Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet
BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.
Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.
Tag og loft
Investering
Årlig
besparelse
LOFT
Loftsrum er isoleret med ca. 200 mm mineraluld.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.
FORBEDRING VED RENOVERING
Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så
der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum
igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er
tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i
tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye
isoleringsforhold.
Ydervægge
900 kr.
0,18 ton CO₂
Investering
Årlig
besparelse
HULE YDERVÆGGE
Ydervægge er udført som 26 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt
af porebeton. Hulrummet er isoleret med 50 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
130/165
- 130 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
LETTE YDERVÆGGE
Ydervæg ved terrassedør er udført som let konstruktion med beklædning ud- og
indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 50 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.
FORBEDRING VED RENOVERING
Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende
pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht.
gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse
af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og
bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.
Vinduer, døre ovenlys mv.
200 kr.
0,03 ton CO₂
Investering
Årlig
besparelse
VINDUER
Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude.
Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude.
Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude.
FORBEDRING VED RENOVERING
Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og tolags energiruder med
varm kant
Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med tolags energiruder og varm kant
2.200 kr.
0,44 ton CO₂
YDERDØRE
Terrassedør med uisoleret fyldning og en rude af tolags termoglas.
Hoved-og bryggersdør med isoleret fyldning og en rude af tolags energiglas.
FORBEDRING VED RENOVERING
Terrassedøren udskiftes med en ny, som er monteret med tolags energirude og varm
kant
Gulve
200 kr.
0,04 ton CO₂
Investering
Årlig
besparelse
TERRÆNDÆK
Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm leca
under betonen.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
4
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
131/165
- 131 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
Ventilation
Investering
Årlig
besparelse
VENTILATION
Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og
aftræksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er
normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt
tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
5
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
132/165
- 132 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
VARMEANLÆG
Varmeanlæg
Investering
Årlig
besparelse
Investering
Årlig
besparelse
FJERNVARME
Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler
og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Anlæg er af typen Danfoss fra 2011
og monteret i bryggers
VARMEPUMPER
Det er ikke fundet relevant eller rentabelt at monterer varmepumpe i bygningen,
grundet fjernvarmeforsyning.
SOLVARME
Det er ikke fundet relevant eller rentabelt at monterer solvarmeanlæg på bygningen,
grundet fjernvarmeforsyning
Varmefordeling
VARMEFORDELING
Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i
badeværelse
VARMEFORDELINGSPUMPER
På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha2 pumpe med en effekt på 18 W.
Pumpen er af fabrikat Grundfos
AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af
korrekt rumtemperatur.
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
6
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
133/165
- 133 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
VARMT VAND
Varmt vand
Investering
Årlig
besparelse
VARMT VAND
I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet
boligareal pr. år.
VARMTVANDSRØR
Der er ingen rør til varmtvandsbeholderen, som bidrager til det samlede varmetab.
VARMTVANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer.
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
7
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
134/165
- 134 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
EL
El
Investering
Årlig
besparelse
SOLCELLER
Der er ingen solceller på bygningen.
FORBEDRING
Montering af solceller på syd-vendte tagflade. Det anbefales at der monteres
solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 17,5 kvm. For at
opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle
trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om
den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En
eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.
52.500 kr.
3.000 kr.
1,46 ton CO₂
ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER
Bygningens energimæssige stand er generelt set rimelig god - alderen taget i betragtning. Det er dog
muligt at gennemføre enkelte rentable energibesparende foranstaltninger. Ved renovering/ombygning vil
forslag der umiddelbart ikke er rentable formodentlig kunne betale sig. Forslag fremgår af rapporten.
Energimærkningen er udført iht. følgende retningslinjer:
- Håndbog for Energikonsulenter 2014, seneste version
- Beregnings -og indberetningsprogram Energy 10, seneste version.
Energimærkningen (energibehovsberegningen) er udført på baggrund af en gennemgang af
bygningskonstruktioner og -installationer.
Ved vurdering af konstruktioners isoleringsevner er der taget udgangspunkt i, hvad der har kunnet
klarlægges ved bygningsgennemgangen.
Nogle steder kan der være anvendt skøn, og det fremgår i hvilke tilfælde, data er baseret på skøn.
Der kan være foretaget destruktive undersøgelser for at klarlægge konstruktionsopbygninger og/eller
isoleringstykkelser. I disse tilfælde vil det fremgå af beskrivelserne hvis destruktive indgreb er foretaget.
Energimærket er beregnet ud fra en standardiseret beregningsmetode, Be10, udviklet af Statens
Byggeforskningsinstitut, SBI. På baggrund af bygnings -og installationsdata beregnes energibehovet til
drift af bygningen, dvs. procesinstallationer indgår ikke i beregningerne. Det specifikke energibehov
(kWh/m2) er et udtryk for bygningens energimæssige status og danner dermed energimærket. Det
beregnede energibehov er primært sammensat af et energibehov til opvarmning samt energibehov til el.
Sidstnævnte vægter med en faktor på 2,5. Denne faktor er et udtryk for den miljømæssige belastning, der
er ved at anvende el produceret på kraftværker.
Jf. Håndbog for energikonsulenter antages et årligt varmtvandsforbrug på 250 l/m2/år for beboelse.
Tegningsmateriale hentet på weblager.dk med skriftlige oplysninger omkring bygningens
isoleringstilstand.
Det fremgår under beskrivelserne på de respektive bygningsdele hvad isoleringsforholdene er baseret
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
8
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
135/165
- 135 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
på.
De forskellige bygningsdeles arealer er beregnet udfra energikonsulentens opmålinger, samt ved brug af
tegningsmateriale på ejendommen.
Bygningen anvendes til beboelse.
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
9
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
136/165
- 136 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
RENTABLE BESPARELSESFORSLAG
Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.
F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og
besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.
For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsættelsen af energiregningen.
Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være
anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.
Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.
Emne
Forslag
Investering
Årlig besparelse
i energienheder
Årlig besparelse
El
Solceller
Montage af nye solceller,
Monokrystallinske silicium, 2,8
kW
52.500 kr.
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
1.165 kWh
Elektricitet
3.000 kr.
1.034 kWh
Elektricitet
overskud fra
solceller
10
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
137/165
- 137 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER
Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.
Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.
Besparelse er med moms og energiafgifter.
Emne
Forslag
Årlig besparelse
i energienheder
Årlig besparelse
Bygning
Loft
Efterisolering af loftsrum med 200
mm isolering
1,29 MWh Fjernvarme
900 kr.
Lette ydervægge
Efterisolering af lette ydervægge af
træ med 200 mm isolering
0,23 MWh Fjernvarme
200 kr.
Vinduer
Udskiftning af vindue til tolags
energirude
3,12 MWh Fjernvarme
2.200 kr.
Yderdøre
Udskiftning til ny terrassedør med
tolags energirude
0,27 MWh Fjernvarme
200 kr.
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
11
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
138/165
- 138 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
BAGGRUNDSINFORMATION
BYGNINGSBESKRIVELSE
Valnøddevej 13, 7000 Fredericia
Adresse ...........................................................................Valnøddevej 13
BBR nr .............................................................................607-113238-1
Bygningens anvendelse ..................................................Fritliggende enfamilieshus (120)
Opførelses år...................................................................1968
År for væsentlig renovering ............................................Ikke angivet
Varmeforsyning ...............................................................Fjernvarme
Supplerende varme.........................................................Ingen
Boligareal i følge BBR ....................................................147 m²
Erhvervsareal i følge BBR ..............................................0 m²
Opvarmet bygningsareal .................................................147 m²
Heraf tagetage opvarmet ................................................0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .........................................0 m²
Uopvarmet kælderetage .................................................0 m²
Energimærke ..................................................................D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag ..........D
Energimærke efter alle besparelsesforslag ..................C
OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.
OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.
KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk
KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.
ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:
Fjernvarme ......................................................................677,50 kr. per MWh
2.812 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning .............................2,00 kr. per kWh
Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet.
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
12
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
139/165
- 139 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.
HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.
FIRMA
Anker Byg & Rådgivning
Petershøjvej 4, Uhrhøj, 7100 Vejle
[email protected]
tlf. 20 35 36 86
Ved energikonsulent
Søren Anker Andersen
KLAGEMULIGHEDER
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende
energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der
har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det
certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog
senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede
energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.
Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.
Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af
sagen.
Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede
bygninger eller lejligheder.
Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.
Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om
energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage
samkøring af registre i kontroløjemed.
Energistyrelsens adresse er:
Energistyrelsen
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
13
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
140/165
- 140 -
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: [email protected]
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
14
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
141/165
- 141 -
Valnøddevej 13
7000 Fredericia
Energistyrelsens Energimærkning
Gyldig fra den 22. december 2015 til den 22. december 2025
Energimærkningsnummer 311151664
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
142/165
- 142 -
Kort over vejforsyning
Vejforsyning omkring matr.nr. 1bo, Studsdal By, Taulov
Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 21. juli 2016.
Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:
Offentlig
Privat fælles
Privat/almen
Planlagt nedklassificering
Matrikel
Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller
private/almene. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
143/165
- 143 Den 21-07-2016, kl. 09:06
Jordforureningsattest
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.
Attesten er baseret på en søgning om en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan
dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring
lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af
matriklen der berøres af lokaliteten.
Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de
registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at
denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.
Der er søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn
Studsdal By
Matrikelnummer
1bo
Region
Region Syddanmark
Kommune
Fredericia Kommune
Kort
Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden
af det søgte).
Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel.
Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
www.miljoeportal.dk
29/07/2016
1fb6406c-bf6f-4d5f-95c6-4312bbce3a03
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 1 af 3
144/165
- 144 Den 21-07-2016, kl. 09:06
Kontaktoplysninger
Region Syddanmark
Adresse
Danhaven 12, 7100 Vejle
Mail
[email protected]
Web
www.regionsyddanmark.dk/jordforurening
Bemærkning
Man bør tillige danne en attest fra Region Syddanmark hjemmeside ”Søg en
forurenet grund” da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under
sagsbehandling i forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på
Danmarks Miljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning. Regionen er
færdig med den systematiske kortlægning af aktiviteter, der kan have forurenet
jord eller grundvand.
Fredericia Kommune
Adresse
Gothersgade 20 | 7000 Fredericia
Mail
[email protected]
Web
https://www.fredericia.dk/Erhverv/Sider/Analyser-af-jorden.aspx
Bemærkning
Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.
Bilag
Jordforurening, V1
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på
arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.
Jordforurening, V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at
det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og
koncentration,
Nuancering
Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den
aktuelle anvendelse til boligformål
Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen
Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der
lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor
lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger.
Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
www.miljoeportal.dk
29/07/2016
1fb6406c-bf6f-4d5f-95c6-4312bbce3a03
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 2 af 3
145/165
- 145 Den 21-07-2016, kl. 09:06
som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering
stammer fra en tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en
anden matrikel og påvirke informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op
til et områdeklassificeret areal fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket
på at få rettet op dette. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som
forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/.
Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
www.miljoeportal.dk
29/07/2016
1fb6406c-bf6f-4d5f-95c6-4312bbce3a03
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 3 af 3
146/165
- 146 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
147/165
- 147 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
148/165
- 148 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
149/165
- 149 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
150/165
- 150 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
151/165
- 151 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
152/165
- 152 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
153/165
- 153 -
Typefommlar A. 9. udgave
Lejemåls nr.:
LEJEKONTRAKT for beboelse
lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejfig
hennier blaldade lejemål, og V8l!felser i private udlejringsejen-­
domme.
Autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter den 1. juli
2015.
En nelli bcslmllD.clser i lejelovgivningen er ufravigelige, me­
dens andre gyldigt bn fraviges ved aftale. Ønsk.er parterne
at aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler og/
eller lcjelontrak.ten, skal det aftalte anføres i kontraktens§ 11.
ret i kontrakt.en, er det ikke nødvendigt at anføre de samme
forhold i kontraktens § 11. Vilkår, som er anført i� 11, er til­
strækkeligt fremhævet.
Aftalte fravigelser må ikke anføres direkte i kontrakttekst.en
(ved overstregning eller lign.), medmindre der i den fortrykte
tekst er givet særlig adgii.ng hertil.
Enkelte vilkår i den fortrykte tekst er fm:nhævct med /H OK
hasnl.. Disse vilkår er fravigelser af lejelovgivningens alminde­
lige regler. Hvis pancroe har aftalt de forhold, der er kursive-
Udlejerens og lejerens rettigheder og pligter i lejeforholdet er
reguleret i den til enhver tid gzldende lejelovgivning, med­
mindre pan.erne aftaler andet, hvor lovens regler læn fraviges.
Som bilag til lejekontrakten hører vejledning vedrørende le­
jekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelscslcjligbeder,
herunder blandede lejemål, og væ.re1scr i private udlejningsejen­
domme. Vejledningen er co del af den autoriserede lcjckontrakt.
§ 1. Parterne og det leiede
LejemaJet:
Det lejede er
)tandet:
D en lejlighed
\J;\�
Beliggende:
D et enkeltværelse D en ejerlejlighed D en andelsbolig
D Lejeforholdet er et framleieforh<>ld
\Jo\ np dde� fj
Navn:��·e
CVR-nr/reg. nr.:
Adresse:"1c-..>-\
By:
olløj
'"'cpAde. � -f3,
7o c;c
�enCA.<"..>-
"toco
Lejeren:
Areal:
Brugsret til:
Lejemålets samlede bruttoetageareal udgør-14'i> �, der består af
Erhvervslokaler m.v. udgør heraf
�
værelser
Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejerens anvisninger adgang og brugsret
til følgende lokaliteter: (sæt x)
D Fællesvaskeri
0 Cykelparkering
Benyttelse:
5
O Fælles gArdanlæg
D Garage nr.:
D Loft-Aaeldenum nr.:
OAndet: ___________
Det lejede må ikke uden udlejerens slcriftlige samtykke benyttes til andet end:
-pn vo--+
b:>�
Side 1 af 14
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
154/165
- 154 -
§ 2. Lejeforholdets begyndelse og ophør
-1 /J!f--1 fu
og fortsætter, indtil det opsiges, medmindre
Begyndelse:
Lejeforholdet begynder den
lejemålet er tidsbegrænset, jf. § 11 .
Opsigels e:
Opsigelsen skal være slcriftlig fra begge parters side. Medmindre andet er aftalt og anført i
kontraktens § 11, kan lejeren opsige en lejeaftale med 3 måneders varsel til den første hverdag i en
måned, derikke er dagen før en h elligdag. For accessoriske enkeltværelser er varslet dog 1 måned.
Opsigelse fra udlejerens side kan ske efter§§ 82 og 83 i lejeloven.
§ 3. Betaling af leje
y<{ . 00 C
Leje:
Den årlige leje er
Betaling:
Lejen m.v. forfalder til betaling den
kr.
i hver (sæt x)
)i;,Måned QKw,W
So_o=--kr·
�b.......
Lejen pr. måned/kvartal udgør.
BetafinQ8" udover lejen udgør:
A conto varmebidrag
A conto vandbidrag
A conto elbidrag
A conto kølingsbidrag
Antennebidrag
Internetbidrag
Bidrag til beboerrepræsentation
Andet----
Andet ---1 alt betales pr. måned/kvartal:
0
o kr.kr.
o kr.
o kr.kr.
o
0 kr.
0 kr.
___ __ kr.
_____ kr.
_____ kr.
Skatter og afgifter:
I lejen indgår skatter og afgifter pr.
\Mej fn!mlidige 1111dieige, i skmter" og � vll dame dalD blve taget som uclgangsp.llid.
3193 - 4�5 5C'.'(�>'/P6i
Betalingssted:
Lejen m.v. betales på udleierens kontonr.
�
!(
(pengeinstitut):
Betaling til et pengeinstitut anses for betaling på det anviste betalingssted.
Bemærk:
Særlige forhold vedrørende lejefastsættelse, jf. vejledningen, skal anføres i lejekontraktens § 11.
I)?,...n 9le bo....o
§ 4. Depositum og forudbetalt
Depositum:
leie
Senest den _____
svarende til __ ___
den-----
Forudbetalt leie: Senest
svarende til _____
Indbetaling:
Senest den _____
betaler lejeren et depositum på ______ kr.
måneders leje (højst 3 måneders leje).
betaler lejeren endvidere forudbetalt leje
måneders leje (højst 3 måneders leje).
betaler lejeren i alt _____ kr., svarende til:
Forudbetalt leje:
Leje m.v. for perioden:
til
Depos�m
lalt
Første gang, der herefter skal betales husleje, er den
kr.
kr.
�
______ kr.
______ kr.
______ kr.
�
--1 /� � b
Side 2 at 14
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
155/165
- 155 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
156/165
- 156 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
157/165
- 157 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
158/165
- 158 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
159/165
- 165 -
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
160/165
KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM
1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.
Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.
4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:
2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.
3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.
29/07/2016

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

størstebeløbet
I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
161/165

kontanter
Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

check udstedt af en bank til retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)
Sikkerhed kan stilles ved:
Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet.
7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.
5. Ny auktion
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyve
jledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
29/07/2016
version pr. 1.1.2015
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
162/165
Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.
Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.
4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.
Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:
Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660 Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
1.400.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
163/165
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger og – hv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af grøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3,
stk. 2
2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedret tens kontor.
3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv renteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo gedretten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt
ion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auk tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.
5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv for – om nødvendigt
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.
29/07/2016
6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.
Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or dinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.
B.
Beløb, der skal betales ud over auktions budet
Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages .
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostninger til repræsen tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f. Spildevands- og kloakbidrag.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af
offentlige almene vandforsyningsanlæg.
h. Brugspanthavers underskud efter afholdel se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse
m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.
C.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. be tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told væsenet.
7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal kø beren straks
over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.
Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af de overtagne priori teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af
1
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
164/165
8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions
vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauk tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs eller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkår
_______________________
(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
29/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
165/165

Similar documents