Indholdsfortegnelse: 20-2t

Comments

Transcription

Indholdsfortegnelse: 20-2t
F
-,
Advokatfì rmaet Flemming f ensen
J.nr. 2O-L7545-UB
Indholdsfortegnelse:
Side
1-3
Side 4
Side
5-8
Side 9
Rekvirentopgørelse
Fotos
Beskrivelse
Side
10-15
16-19
Tingbogsattest
Side
20-2t
Ejendomsvurdering
Side
22-25
Restanceopgørelse vedr. hæftelse 1
Side
BBR-meddelelse
20
1
5
Side 26
Restanceopgørelse hæftelse 2
Side 27
Opgørelse vedrørende udlæg
Side 28
Side
29-34
Side 35
Side
Side
Side
Side
36-53
54-55
56-58
59-60
Side 61
06/07/2016
Salgsopstilling
-
Totalkred¡t A/S
- Danske
Bank A/S
til Q8 Danmark A/S
Opgørelse vedrørende udlæg til 4Finance ApS
Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen
Restanceopgørelse byg ningsbra
nd
præm ie ti I Topdan ma rk Forsi kri ng A/S
Ejendomsdatarapport
Ejendomsvurdering
20 1 1
Jordforu reni ngsattest
Ejendomsskattebillet 20 16
Tillæg
til auktionsvilkår
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1/67
1
Salgsopstilting
(Købsnøgle)
til brug for
tvangsauktion over fast ejendom
AS
AS AUKT-1 1812016
Eiendommens matr. nr
28 ao Den Mellemste Del. Torslev
beliqqende
Tryvej 32,9750 Østervrå
tilhørende
Annika Hollen Pedersen og Henrik Balser Pedersen
boende
fryvej32,9750 Østervrå
AuKionstidspunK
Mandag den 8. august 20'16 kl. 14.00
AuKionssted
Reltên ¡Hiørrino Retssâl
Rekvirent, hæftelse nr
Toodanmark Forsikrino A,/S - bvon
Ved advokat
Advokat Arne Ruskjær, Advokatf¡rmaet Flemming Jensen, Dalgasgade 2gA,3.,T4OO Herning
.l Scl
Knr
Park 8. 98OO Hiørrino
med fortrinsstillino
J.
nr
20-17545-uh
Ejendomsoplysninger
eje¡lqqqlqleg9ri
Beboelse
Eiendomsværdi or.
1.10.2015 kr. 870.000,00
Vurderinq ih.t. Rpl.
I562
heraf qrundværdi kr. 1 15.700,00
lkke foretaget
Areal ifølqe
Tingbogen 7.945 m2
Forsikringsforhold
Topdanmark Forsikring Á,/S police P 9326 400 855
Ejendomsskatter
og afgifter for året
andrager og omfatter
Ar 2O16 kr.4174,43, se vedhæftede kopi af ejendomsskattebilletten tor åu 20j6.
Forslag til særlige
vilkår ifølge auKionsvilkårenes pK. l'l
Nej
Beskrivelse
Se vedhæftede beskrivelse samt fotos af ejendommen
(ejerlejl ighedsfordelingstal)
heraf
vei
0 m2
Byrder, servitutter og lejemål 11.11.1'l 11 - Dok. om jagtret m.v.
Evt. ikke tinglyste lokalplaner og byplanvedtægter findes på www.plansystem.dk
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2/67
2
Príoritetsopgørelse
2. Restgæld
1. Fordring
Pant- og udlægshavere
I kolonnen angives tinglyst beløb, lånetype
rentesats, evt. obligationsrestgæld, særlige
pantebrevsklausuleç ejerskifteafdrag m.v.
Transport
Hæftelse nr.
till4
at
3. Restancer
4. Hæftelser
doúldno
0,00
1. kr. 648.000,00
Ptb. til Totalkredit A,/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780
København V. mail:tk. [email protected] c/o
Nordjyske Bank - mail:[email protected]
Rente 4% p.a. Restgæld 1.7.2016 kr.620.832,51.
114 ârlige terminer. Se vedhæftede opgørelse
Tinglyst 6.6.2005
648.368,33
623.789,42
24.578,91
0,00
648.368,33
623.789,42
24.578,91
0,00
217 .521.09
0,00
I alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr. 2. kt. 235.000,00
Ptb. til Danske Bank A,/S, Holmens Kanal2-'12, 1O92
København K. mail:[email protected]
Variabel rente. Anmeldt med
Tinglyst 18.7.1994
217.521 .09
I alt ved
budsum kr.
865.889,42
623.789,42
24.578,91
217.521 ,09
9.237,28
0,00
0,00
9.237,28
875.126,70
623.789,42
24.578.91
226.758,37
0,00
0,00
0,00
875j26,70
623.789,42
24.578,91
0,00
0,00
0,00
Hæftelse nr. 3. kr. 8.817.00
Udlæg til Q8 Danmark A,/S, Arne Jacobsens Allé 7,
2300 København S. c/o Halling-Overgaard
Advokatfirma, Søndergade 44, 2. sal,8000 Aarhus C
- mail: [email protected] - Alene vedrørende Annika
Pedersens andel
Anmeldt med
Tinglyst 26.8.2015
I alt ved
budsum kr.
Hæftelse
nr.
I alt ved
budsum kr.
226.758,37
Hæftelse nr.
I alt ved
budsum kr.
Transport
06/07/2016
875.126,70
623.789,42
24.578,91
226.758,37
875.126,70
623.789,42
24.578,91
226.758,37
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
3/67
3
Afslutningsside
1
2. Restgæld
Fordring
opgjort pn
auktionsdato
Pant- og udlægshavere
I kolonnen angives tinglyst beløb, lånetype,
rentesats, evt. obligationsrestgæld, særlige
pantebrevsklausuler, ejerskifteafdrag m.v.
¡¡.
4. Hæftelser
og evt. ejeßkifteafdrag på hæftelset
der kan foruentes
overtaget
der kræves
¡ndfriet
faldne enter
Transport
Hæftelse
3. Restancer
på hæftelset der
kan foNentes
overtâget, med
tillæg af ufor-
875.126,70
623.789,42
24.578,91
226.758,37
4. kr. 4.979,0O
Udlæg til 4Finance ApS, Vesterbrogade '1L, 4.,1620
København V. Mail:
[email protected] - Alene
vedrørende Henrik Pedersens andel
Anmeldt med
Tinglyst 14.10.2015
A. Total
5.163,28
0,00
880.289,98
623.789,42
0,00
5.163,28
24.578.91
231.921 ,65
B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pK. 6 B.
kr. 39.29'1,39
Heraf kontant at betale inden 4 uger
kr. 39.291,39
Gæld der kan overtages
(stø rstebeløbet - kontantbeløbet)
kr. 0,00
Om art og afuikling oplyses:
Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:
a. rekvirentens udlægs- og
auKionsomkostninger
(salærer, gebyrer m.v.)
27.768,75 g. vandafgifter
kr
h. brugspantunderskud
b. rettighedshavernes
mØdesalagrer
m.v.
2.500,00 i.
kr.
De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det
under anførte auKionsbud, jvf. nedenfor
j.
andet, jfr. specifikation
ejendomsskatter
kr.
d.
brandforsikringsbidrag
kr.
m.v.
f. kloakbidrag m.v.
e. vejbidrag
6.179,71
kr
kr
229,03
kr
2.613,90
krav i h.t. leje- eller
brandsikringslovgivning
c.
kr
Vedr. pkt. c: Ejendomsskatterestancer ifl. opgørelse fra
kommunen
Vedr. pkt. i: Restance Frederikshavn Forsyning/renovation
Vedr. pkt. j: Restancer bygningsbrandforsikringspræmie pr
kr.
8.8.2016
kr.
C.Afgifter m.v. til det offentlige ianledning af auKionen. Se den påtrykte iekst på omslagets inderside
Ved et auktionsbud på
kr.
870.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejeloven 562)
$
udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pK. 7
Denne salgsopstilling er udarbejdet den s. juti
06/07/2016
kr.
2016
119.278,21
lt
aÍ ! n/ñe
nuËRiãT,-advot<at
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
4/67
ils;'
.*,"Ë
,.:i'-i,,"J k ;l,," t"j i l"ii
"l
¡:
i
Ë Te
4
¡rl ; x
i r,-
g
IE
¿'¡
i:i
r: I l
J.nr. 2O-L7545-UB
O
PGøRELSE OVER REKVIRENTOM KOSTNINGER VED TVANGSAU KTION
Beregningsgrundlag
Kontantværdi
kr
870.000,00
* 25o/o
kr
217.500,00
I alt
kr
1.087.500,00
Inkassosalær incl. moms
kr.
750,00
Fogedafgift
kr.
300,00
Gebyr fremstilling/udkørende
kr.
0,00
Ejendomsdatarapport
kr.
325,00
Aconto gebyr auktion
kr.
800,00
Annonceudgifter anslået til
kr.
4.L87,50
Rekvirentom kostn i nqer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rekvirentsalær:
Grundtakst
kr
9.000,00
*
kr
6.525,00
kr
15.525,00
O,60/o
af beregningsgrundlaget
+ moms 25
B
o/o
kr
3.881,25 kr
t9.406,25
kr
1.500,00
kr
500,00
kr
27.768,75
Befordringsudgifter til tvangsauktion
incl. moms anslået
9
heraf
til
Udgifter
til kopiering af salgsopstilling (kr. 30,00 pr. stk.
moms) -
anslået
I alt
+
Hertil kommer auktionsafgift, som betales til Fogedretten med O,5o/o af budsummen inkl. omkostninger udenfor budsummen samt registreringsafgift i forbindelse med tinglysning af 0,60/o
af budsummen, dog minimum af ejendomsværdien + tinglysningsafgift kr. 1.660,00.
Såfremt budsummen overstiger den offentlige ejendomsværdi vil rekvirentsalær forøges i henhold til budsummen
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
5/67
,*.
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
6/67
a
t.
I
I
:
;
I
6
!
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
î*
06/07/2016
7/67
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
8/67
",tq
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
9/67
9
i. ¡ j,,'r-
1,,,: . ::',. : i', 2:¡
ì-
1l] r,r,
¡l
r r I _'.-i
:;
i
:.ì :.1
:l 1,,Ì
J.nr.2O-17545-UB
Beskrivelse Tryvej 32, 9750 Østervrå
Ejendommen, der er et parcelhus, er beliggende
i landsbyen Thorshøj ca. 3 km fra Østervrå
med skole, indkøb og aktivt foreningsliv. Huset er beliggende i landzone.
Parcelhuset er opført
i 1986 i
røde mursten og med et bebygget areal på
f:f
m2. Der er ce-
menttagsten og termovinduer. Endvidere drivhus, carport opført i trae og udhus opført i træ.
Sidstnævnte udhus er ikke registreret på OBR-meOdelelse.
Carport og udhus er i dårlig stand og kan med fordel fornyes. Termovinduer i parcelhuset er
træ og traenger til maling/renovering. Bryggerset er meget slidt.
i
Indretning:
Entre, regulær stue med brændeovn, laminatgulv og udgang til vestvendt terrasse, spisekøkken i kirsebær med laminatgulv, bryggers/vaskerum, gang,2 værelser med dobbeltskabe,
soveværelse med dobbeltskabe, lyst badeværelse med klinkegulv og bruseniche. Der er forberedt til at opstille badekar. Alle rum har ens listelofter.
Hvidevarer: Vaskemaskine, Gorenje, tørretumbler Electrolux, glaskeramisk komfur Bosch, emhætte Thermex, opvaskemaskine Bosch, køleskab Bosch. Ejere oplyser, at køleskabet er lejet
og bliver skiftet.
Huset opvarmes elvarme suppleret med brændeovn
Vandforsyning fra privat,
a
I
ment vandforsyningsanlæ9.
Afløbsforhold : Afløb ti I spi ldeva ndsforsyni n gens rensea n læg
Den tinglyste jagtret er ikke noget ejerne kender noget til og de har ikke benyttet sig heraf.
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
10/67
10
FREDERIKSHAVN KOMMUNE
BBR-Meddelelse
(Udskrift af opfysninger fra Bygn¡ngs- og Boligreg¡stret)
Kommune nr.:
Afsender
FREDERIKSHAVN KOMMUNE
RADHUS ALLE 1 OO, 99OA FREDERIKSHAVN
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
187395
2445-2016
Ejendommens beliggenhed:
Tryvej 32 (vejkode: 2051 ), 9750 Østervra
Modtager:
BBR-Meddelelse rekvireret via
Feil eller manqler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-ma¡ladressen [email protected] eller telefonnr. 9B456390.
Oplysninger om grunde
Adresse: Tryvej 32 (vejkode: 2051),9750 Østervrå
Ejerforhold: Privatpersoner elf er interessentskab
Vand & afløb
Vandforsyn¡ng: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Matrikelnr.
2gaq
Ejerlav
DEN MELLEMSTE DEL, TORSLEV
Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.:1
Adresse: Tryvej 32 (vejkode: 2051), 9750 Østervrå
Fritl¡ggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120)
Matrikelnr.: 28aq
Ejerlav: DEN MELLEMSTE DEL, TORSLEV
Opførelsesår: 1986
Antal bol¡ger med køkken:
1
Materialer
Ydervaeg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning: Cementsten
Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Areal i
grundplan
m2
Bebygget areal
131
heraf affaldsrum i terra-^n 0
heraf indbygget garage
0
heraf indbygget carport
0
heraf indbygget udhus
0
heraf indbygget udestue 0
Overdækkede
arealer
0
Areal ¡ hele bygn¡ngen
Samlet bygningsareal
m2 Arealanvendelse
m2
31 Samlet boligareal
131
0
heraf lovlig beboelse i kælder
0
0 Samlet erhvervsareal
0
0 Adgangsareal
0
0 Andet areal
0
0 Antal etager u. kælder & tagetage
0 Abne overdækninger
0
1
heraf udvendig efterisolering
Kælder
heraf loftshøjde lavere end 1,25m over terræn
Tagetage
heraf udnyttet
1
Lukkede overdækninger
Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Ene rg
ioplys
n
in
ger
Varmeinstallation : Elovne, elpaneler
Opvarmningsmiddel: Elektricitet
Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed
Adresse: Tryvej 32 (vejkode: 2051), 9750 Østervrå
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120)
areal:
erhverv:
Bolig areal:
Andet areal:
Fællesareal:
Aben overdækning:
Samlet
Areal til
BBR
06/07/2016
131 m2
Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
0 m2
131 m2
0 m2
O m2
O m2
Ejendommens beliggenhed:
Kommune nr
Ejendoms nr
Tryvej 32 (vejkode: 2051), 9750 Østervrà
813
1
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
87395
Udskrift dato:
Side:
24-05-20't6
1t4
11/67
Lukket
11
overdækn¡ng/udestue:
0 m2
K¡lde t¡l arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Antal værelser: 4
Antal toiletter: 1
Antaf badeværelser:
1
Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
E n erg iop lysn in ger
Energiforsyning: 400 V el fra værk
Bygningsnr.:2
Adresse: Tryve¡ 32 (vejkode: 2051), 9750 Østervrå
Garage med plads til et eller to køretøjer (anvendelseskode: 910)
MAITiKEINT.:
28aq
EJerIav: DEN MELLEMSTE DEL, ToRSLEV
Opførelsesår: 1986
Materialer
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning: Built-up
Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Areal
Bebygget areal:.47 m2
Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Bemærkn¡nger for bygníng
GARAGE OG CARPORT
BBR
06/07/2016
Ejendommens beliggenhed:
Kommune nr
Ejendoms nr.:
Udskrift dato
Side:
Tryvej 32 (vejkode: 2051),9750 Østervrå
813
187395
24-05-2016
2t4
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
12/67
L2
Kortmateriale
').
j
]r:
.
,.:
.n
Signaturforklaring: BYGN. = bygning, BYGN. (NY) = ny-byggeri bygning, VIND. = vindmølte og VtND. (Ny) = nyt antæg
" placering er næsten sikker. ." placering er us¡kker
Nogle bygningspunkter på eiendommen er angivet som: '*placering er næsten sikker' eller'**placering er usikker', fordi ejendommen endnu
ikke er færdigt geokodet. Som eler skat du ikke foretage dig yderligere som følge heraf.
Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af opfysninger om ejendommen fra Matrikelregistret, samt Bygnings- og Boligregistret. Du
kan få et mere detalleret geografisk overblik over ejendommen på UipJIha{1..-þ_Þt.d_K.
NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikefkort. lvlatrikelkortet kan ikke
afgøre et skels nøjagtige beliggenhed. l\,4atrikef kortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed
afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenst¡lles
med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet
præcis iskellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette Ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende
landinspektør, Kortet er det nyeste offentligi tilgængelige kort fra Kortforsyningen og kan være op t¡l 4 år gammelt.
BBR
06/07/2016
Ejendommens beliggenhed
Kommune nr
:
Tryvej 32 (vejkode: 2051),9750 Østervrå
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Ejendoms nr
1
87395
Udskrift dato
Side:
24-05-2016
314
13/67
13
Ejendommens beliggenhed:
BBR lryvej 32 (vejkode: 2051),9750
06/07/2016
Øslewrâ
Kommune nr.:
Ejendoms nr
813
1
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
87395
Udskrift dato
Side
24-05-2016
414
14/67
L4
Din pligt som ejer
Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at
oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hv¡s du ikke har indberettet
oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.
Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i
kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigt¡gt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger [å din ejendom er
overensstemmelse med de registrerede forhold.
i
Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved
registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos.
lndberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager.
Du bør være særligt opmærksom på:
Opførelsesår
Om. og tilbygningsår
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal
Samlet erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Energiforsyning
Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være
opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigi
forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger.
i
BBR registrerer din ejendom på mange niveauer.
De 3 vigtigste er:
Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler,
der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen.
Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfaelde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses
dette.
En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet
af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen.
Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning.
Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune.
Har du spørgsmå|, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte d¡n kommune. I mange tilfælde kan det være en god idé at
orientere sig i reglerne på forhånd på www.bbr.dk.
Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten.
De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene
- læs mere på wr,vw.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage.
Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i
bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen.
Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del afiagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
Keelderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.
Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og iden del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v.
Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggèlovgivningens krav til
beboelsesrum.
Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse, at
boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Er der i en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR's boligareal som opgjort ovenfo¡ ofte vil afuige fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboèlse og areal
til erhverv.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.6
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15/67
15
Oversigt over BBR-oplysn inger
Anvendelse
Mater¡aler
Afløbsforhold
Helårsbeboelse
Ydervæggenes materíaler
Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
Letbeton (lette bloksten,
Afløbskoder gammelt kodesæt
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Stuehus til landbrugsejendom.
Fr¡tl¡ggende enfamiliehus.
Række-, kæde- eller dobbelthus.
Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
Døgninst¡tution.
Anden bygning t¡l helårsbeboelse.
Produktions. og lagerbygninger ¡
forbindelse med Landbrug, industr¡,
offentlige værker og lign,
.
.
.
.
Træbeklædning.
Betonelementer (EtagehØje
betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
lngen.
Andet mater¡ale.
LandbÍug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding m.v.
lndustri, fabrik, håndværk m.v.
El-, gas-, vand- eller varmeværker,
forbrænd¡ngsanstalter m.v.
Anden bygning til landbrug, industr¡
m.v.
Handel, kontor, transport og serv¡ce
Transport- og garageanlæ9, stationer,
luffhavne m.v.
Kontor, handel, lager, herunder
offentl¡g adm¡nistration.
Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden serv¡ce virksomhed.
Anden bygning til transport, handet
.
.
.
.
lnstitutioner og kultur
.
.
.
.'
Biograf, teater, erhvervsmæssig
udst¡lling, bibl¡otek, museum, kirke og
lign.
Skole, undervisning og forskning.
Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentl¡ge klinikker m.v.
Dag¡nstitutionerm.v.
Anden institut¡on.
Fr¡tidsformål
.
.
.
.
.
Sommerhus.
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
ldræt9hal, klubhus, svømmehal m.v.
Kolon¡havehus.
Anden bygning tii fritidsformå|.
Mindre bygninger t¡l garageformå1,
opbevaring m.v.
.
.
.
Garage til et eller to køtetøjet.
Carport.
Udhus.
Køkken, to¡let og afløb
Toiletforhold
'
Antal vandskyllende to¡letter ì boligeller erhverusenhed.
Vandskyllende toilet udenfor enheden.
Anden type toilet udenfor enheden
eller ¡ntet to¡let i forbindelsen med
enheden.
Badeforhold
.
.
'
Antal badeværelser i enheden.
Adgang t¡l badeværelser.
Hverken badeværelser eller adgang til
badeværelser.
Køkkenforhold
.
Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
Adgang til fælles køkken.
Fast koge¡nstallation i værelse eller på
9ang.
lngen fast koge¡nstallation.
gasbeton).
Fibercement, asbest (etern¡t el.
lign).
Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
Tagd¿ekningsmateriale
Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
Tagpap (med taghældning).
Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skifereternit).
Cementsten.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tegl.
Metalplader.
Stråtag.
Fibercement (asbestfri).
PVC.
clas
Grøntlevendetag (Grønnetage)
Andet materiale
Asbestholdigt mater¡ale
.
.
.
Asbestholdigt ydervægsmateriale
Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmater¡ale.
K¡lder til bygn¡ngens materialer.
.
.
.
.
.
Oplystafejer.
Oplyst af tekn¡sk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt oprettet.
Oplyst og kontrolleret af teknisk
forvaltning.
Opvann¡ngsforhold
Va¡meinstallat¡on
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fjernvarme/blokvarme.
Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
Ovne (Kakkelovne, kam¡n,
brændeovn o. l¡gn.)
Varmepumpe.
Centralvarme med to fyr¡ngsenheder (fast brændsel, ol¡e eller gas).
Elovne, elpaneler.
Afløb til fælles prìvat
spildevandsanlæ9.
Afløb t¡l samletank.
Afløb t¡l samletank for toiletvand og
mekanisk Íensning af øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladetse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tìlladelse).
Mekanisk rensn¡ng med privat
udledning dir. til vandløb.
Mekan¡sk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andet.
fælleshusholdning.
Sommer-/f ritìdsboli g.
Offentl¡g støtte
Almen familiebolig.
Støttet privat udlejningsbolig
støttet prìvat andetsbolig.
Almen ungdomsbolig.
.
.
.
.
.
.
.
M¡dlertidig
.
Fredning
.
.
.
.
Det nye kodesæt er h¡erarkisk inddelt,
således at det vjgtigste kr¡ter¡um er om
ejendommen er t¡lsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandei
behandles. Der er ¡ BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er
en forkortelse for organ¡sk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter organisk
stofog Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold. I så fa¡d
kan forholdene reg¡streres ind¡v¡duelt på
den enkelte bygn¡ng.
En fuldstændig oversigt over afløbskoder
i BBR og en vejledn¡ng hertil kan flndes
på www.bbr.dk.
Elektricitet.
Gasværksgas.
Flydende brændsel (olie,
petroleum, flaskegas).
Fast brændsel (kul, brænde mm.)
Halm.
Naturgas.
Andet.
Varmepumpeanlaeg.
Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel
Solpaneler.
Pejs.
Gasradiator.
Elovne, elpaneler.
Biogasanlæ9.
Andet.
Bygningen har ingen supplerende
Støttet pr¡vat ungdomsbolig.
Almen ældrebolig.
Almen plejebolig.
oprettelse/f uldførelse
lkke m¡dlert¡d¡g oprettet.
. Midlertidigoprettet.
' Midlertid¡gfuldført.
Der er indfØrt mange nye afløbskoder ì
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske ændringer ¡ afløbsforholdene
på en ejendom- Kommunen har dog
også ret til på eget ¡nitiativ at konvertere
koden, uden de¡ er sket fys¡ske
êendringer i forholdene.
Ejendomme, der er t¡lsluttet et kloaknet,
inddeles efter om sp¡ldevandet (typisk fra
køkken, bad og toilet) ledes ned i samme
kloak som regnvandet (overfladevandet
fra tage og befæstede arealer), eller om
de behandles hver for sig.
Egentlig beboelseslejlighed.
Blandet erhverv og bolig med
eget køkken.
Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
Andet.
Afløbskoder nyt kodesæt
Supplerende varme
lkke oplyst.
.
.
'
.
.
.
.
.
.
.
Afl Øb t¡l offentligt spildevandsanlæg
Opvarmningsm¡ddel
.
.
'
.
.
.
.
Boligtype
.
.
Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:
Gasradiatorer.
lngenvarmeinstallationer.
Blandet (kræver spec¡fìkation på
enhedsniveau).
Andet
.
.
.
.
.
Fredet ¡ht. til
bygningsfredningsloven.
Som ovenfor men med
tinglyst.
bevar¡ngsbestemmelser jf.
lovens g 15.
Tinglystbevaringsdeklaration
men, bygningen ikke fredet.
På middelalderlige
bygningsdele er der tinglyste
fredningsbestemmelser.
lndeholder middelalderlige
bygningsdele.
Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht.
til bygn¡ngsfredningsloven.
Som ovenfor, men med
tinglyst bevaringsdeklarat¡on.
Bevaringsværdig.
Medtaget i registrant,
bevaringsplan mm.
Ejerforhold
.
.
'
.
'.
'
.
.
.
Privatperson(er)eller
interessentskab.
Almennytt¡gtboligselskab.
Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
Forening, legat eller
selvejende institution.
Pr¡vat andelsboligforen¡ng.
Kommunen
(beliggenhedskommune).
Kommunen (anden
kommune).
Region.
Staten.
Andet, moderejendom for
ejedejligheder.
Vandforsyning
.
.
.
.
.
.
Almentvandforsyningsanlæg
(tidl¡gere offentligt).
Privat, alment
vandforsyn¡ngsanlæ9.
Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
Brønd.
lkke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
lngen vandforsyning.
Kilde t¡l bygningsarealer
.
.
.
.
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygn¡ngen er maskinelt
oprettet.
Oplyst og kontrolleret af
teknisk forvaltn¡ng.
varme.
Vejledning til BBR.meddelelse
Vers. 1.6
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
16/67
16
domstol.dk Kontakt Vejledninger
Få teksten læst
op
Tinglysningsretten
Spørgsmål og
søg
svar
ordbog
Forside Ny anmeldelse Forespørg Mine tinglysninger
Opret digital fuldmagt Underskriv dokument Log ud
Forespørg
Tingbogen
Tingbogen
Tingbogen - udvidet adgang
Bilag
Virksomhed
Tílbage
Indskannet akt
Tinglyst dokument
Påteg ninger
Vis som PDF
TINGBOGSATTEST
Udskrevet
22.03.2016 L2:38:24
EJENÐOM:
Ad resse:
ïryvej
32
9750 Østervrå
Samlet areal:
Heraf vej:
BFE-nummer:
Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer
7945 m2
0m2
3192297
L5.0I.2002
Den Mellemste Del, Torslev
002Baq
Area l:
7945 m2
Heraf vej:
Retskreds:
0m2
0079
ADKOMSTER
DOKTJMEITIT:
Dokument type:
Dato/l6benu mmer;
Skøde
02.06.2005- 10559-79
OVERFØR,T:
Overført fra gammelt
system:
Ja
ADKOMSTFIAl/ER.E
Navn:
Annika Hollen Pedersen
CPR;
041
192-xx**
Ejerandel:
1/2
Navn:
Henrik Balser Pedersen
100277_xxx*
CPRr
Ejerandel
r/2
KØEESUM:
Kontant købssum
Købesum i alt:
TBO,OOO DKK
TBO.OOO DKK
TI.IEF-TELSER
DOKUMENT
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
17/67
T7
Dato/løbenu m mer:
Prior¡tet:
06.06.2005-1 0736-79
Dokument type:
Hovedstol:
Rea lkred itpa ntebrev
648.OOO DKK
Rente:
4
2
OVER,FøR.T:
Overført fra gammelt
system:
Ja
Konverteret tif digital
pantebrev:
Beskrìvelse:
Ja
Pantebrev
KR,EDITOR.ER,:
Navn:
ïotalkredit A/S
CVR:
2L83227B
TILLÆGSTEKST:
Tif
lægstekst
Indeholder bestemmelse om en eller
flere afd ragsfri perioder.
DOKUMENT:
Dato/løbenu m mer:
Prior¡tet:
L8.07
.1994-t64rs-79
3
Dokument type:
Pantebrev
Hovedstol:
Rente:
235.000 DKK
var
SENEST PÄTEGNET:
Dato:
18.04,2013 12:58:O4
OVERFØR,T:
Overført fra gammelt
system:
Ja
Konverteret til digital
pantebrev:
la
Beskrivelse:
Pantebrev
KREDITOR,ER:
Navn:
Danske Bank A/S
CVR:
61t26228
TILLÆGSTEKST:
Tillaegstekst
Opr lyst for kr 80.000
DOKI,JMËNT;
Dato/l¿benu mmer:
Prioritet:
Dokument type:
Udlaeg
Hovedstol:
Rentesats:
8.817 DKK
0 o/o
KREÐITORER.:
Navn:
QB DANMARK A/S
CVR:
61082913
DEBITORER,:
Navn:
CPR:
06/07/2016
26.08, 201s-1006656528
4
Annika Hollen Pedersen
041 192_x**x
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
18/67
18
ANMÆRKNtrNGER:
Dato/l6benu mmer:
11111111
Servitut:
Anden Servitut
Dato/løbenu mmer:
Prior¡tet:
06.06.2005-1 0736-79
-941L51-79
2
Dokumenttype:
Realkred itpantebrev
Hovedstol:
648.OOO DKK
Kred
itor:
Totalkredít A/S
Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
3
Hovedstol:
235.000 DKK
Kred
18.07
.7994-t64t5-79
Pantebrev
itor:
Danske Bank A/S
TTLL.dEGST€KST:
Ideel andel
Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel.
BETA¡-T
TINGLYSNTf{GSAFGIFT
O DKK
DOKUMENT:
Dato/l¿benu m mer:
Prioritet:
Dokument type:
14. 1 0. 201 5-1 0067 B7
5
905
Udlæg
Hovedstol:
Rentesats:
4.979 DKK
0 o/o
KREDITOR.ER:
Navn:
4FÏNANCE ApS
CVR:
32557864
DEBTTORER:
Navn:
Henrik Balser Pedersen
CPR:
100277_x***
ANMÆRKNINGER,:
Dato/l¿benu mmer:
Servitut:
1 1111111-941 151.-79
Anden Servitut
Dato/løbenummer
Prioritet:
Dokumenttype:
06.06.2005-
Hovedstol:
648.OOO DKK
Kred
itor:
1
Realkred itpantebrev
ïotalkredit A/S
Dato/løbenu m mer:
Prioritet:
Dokumenttype:
3
Hovedstol
235.000 DKK
Kred
I
itor:
Dato/l¿benummer
Príoritet:
Hovedstol:
Kred
0736-79
2
itor:
1
8.07. 1994-16
4t5-79
Pantebrev
Danske Bank A/S
26.08. 2015-1006656528
4
8.817 DKK
QB DANMARK A/S
TI!-LÆGSTEKST:
Ideel andef
Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
19/67
19
BETALT
TINGLYST{INGSAFGIFT:
O DKK
SERVITUTTER
DOKUMENT:
Dato/løbenummer
Prior¡tet;
Dokument type:
Anden Servitut
OVERFØRT:
Overført fra gammelt
system;
Ja
11.11.1111-94rL57-79
1
TILL.'EGSTEKST:
Tillægstekst
Dok om jagtret mv
ø\rRIGE OPLYSNINGER
EJENDOMS\¿URÐERING:
Ejendomsværdi:
SBO.OOO DKK
Grundværd i:
118.2OO DKK
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-
01.10.2014
0813
nr.):
187395
rÍ{ÐSKANNET AKT:
Filnavn:
Tilbage
Tinglysningsretten
06/07/2016
i
Ma¡smarken5
I
9500H
Vis som PDF
99685801 { CvR: 2t059509
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
i
Kontaktformutar
I
20/67
20
{þ
5l{.étT
Ejendomsvurdering
Detalierede vurderin gsop lysninger for 2015
Adresse:
Vurderingsår:
Kommune:
Vurderingskreds:
Benyttelse:
Matrikel:
TRWEJ 32 , 9750 ØSTERVRÂ
2015
FREDERIKSHAVN
Ejendomsnr.:
Beboelse
28 AQ , MELLEMSTE DEL
Lejligheds antal
Grundareal:
Ejendomsværdi:
870.000
Grundværdi:
187395
SÆBY
1
7.945
1 1 5.700
Vis "Gru ndværdispecifikationef '
Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelsef' og "Fordelinger" m.v
Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft
Vis tidiigere vurderrng
Gru ndvæ rd ispec ifikationer:
Nr. Prisbetegnelse
Areal/Enhed
01 Kvadratmeter(landzone)
02 Kvadratmeter(landzone)
03 Kvadratmeterpris
04 Nedslag ZVzo/o reduktion
Enhedsbeløb
800
BO
4.200
2.945
kr
B kr.
B kr.
5.500 kr.
0
I alt:
Total
64.000
33,600
23.560
-5.500
kr.
kr.
kr.
kr.
115.700 kr
"Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer,, med totaler.
Samlede ejendoms
værdifordeling:
Ejendomsværdifordeling
Ejendom i landzone
06/07/2016
847.400 kr.
Grundværdifordeling:
:
847.400 kr
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
21/67
2L
Værdier
til brug for ejendomsværdiskatteloft
Ejendomsværdi 2001:
690.000 kr. Ejendomsværdi 2002:
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2OOZ:
680.000 kr
680.000 kr
Ejendom i landzone:
Ejerboligværdi 2001:
684.100 kr. Ejerboligværdi 2OO2
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 20OZ:
674.100 kr
674.100 kr
Vis tidligere vurdering
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
22/67
22
Rita Skov Dahm
<[email protected]>
Fra:
Arne Ugilt
Sendt:
Tit:
16.
Ulla Bunde
Emne:
SV: Sagsnr. 20-77545 - Tryvej 32,9750 Østervrå
Vedhæftede filer:
Download
juni
'f"l
Í
2076 t7:32
Ku
ndearkivSe rvlet8296923 E-04D8-48 44- ABI2-FFO18 D071C4F.pdf
Hermed auktionsopgørelse til ovennævnte sag
Venlig hilsen
Arne Ugilt
Kreditmedarbejder
Direkte telefon: +45 98703109
Mobiltelefon : +45 61614599
Kredit
Torvet 4
9400 Nørresundby
*
.:
Hovedkontor:
Toruet 4
Tel. +45 9870 3333
[email protected]
9400 Nørresundby
wwtrv.
Nordjyske Bank
BI C/Sl/T/I
FT.
ilI
RSBDK24
CVR-nr :30828712
nordjyskeban k.dk
Fra: Ulla Bunde [mailto:[email protected]]
Sendt: 24. maj 201-6 L0:54
Til: tk. in kasso <[email protected] k>
Emne : Sagsn r. 20-17 545 - Tryvej 32, 97 50 Østervrå
Med venlig hilsen
Ulla Bunde, advokatsekretær
Direkte tlf. +45 87 612134
Advokatfirmaet Flemming Jensen
- et stærkt team
Dalgasgade 29A,3. sal . DK-7400 Herning Tlf .97 L2OO3L.Fax97 L2OO
32.www
w.dk
+
túÉ5¡$r
i #,
lSide #]
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
23/67
23
dit
tot
Advokatfirmaet
Dato
Deres ref
Kunde
Flemming Jensen
7400 Herning
16.
juni 2016
Ejendomsnr,
20-L747545-UB
Henrik Balser Pedersen
Annika Hollen Pedersen
0969452
Beliqgenhed
ïryvej 32
9750 Østervrå
Matr.nr
Ejerlav
0028 aq
Den mellemste Del,
Torslev
Auktionsopgørelse pr. 8. august 2O16
Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom
Totalkredits tilgodehavende er f¿lgende:
Lånenummer
Hovedstol i kr
Restgæld i kr
096945204
648.000,00
62A.832,57
24.578,9L
I alt
648.000,00
620.832,51
24.578,9L
Obligationsrestgæld i kr.
Skyldige beløb i kr
Specifikation af lånet findes på efterfølgende side
Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes
til [email protected]skebank.dk.
Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles
til [email protected]
Der beregnes yderlígere morarenter på pt. 18,0000 o/o p.a. af det forfaldne beløb regnet fra
forfaldsdagen, hvis det betales efter 8. august 2016. Hvis der er en ydelse, som forfalder til betaling i
indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der morarente fra
den 11. i índeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted.
Der henvises iøvrigt
til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt
denne auktionsopgørelse.
Venlig hilsen
Nordjyske Bank
Torvet 4
9900 Frederikshavn
ñ
lotalkredit a/s . Kalvebod Brygge 1-3 . 1780 Københôvn
06/07/2016
v. ftf.44
s5 54 67 . Fax 44 s5 s4 67 ' cvR 21 g3 22 78
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
r/3
24/67
24
tot
Ð!d dir
Auktionsopgørelse pr. 8. august 2O16 på lånenr. 0969452O4
Specifikation af skyldige beløb pr. 8. august 2016
Restgæld pr. 1. juli 2016..........
Rente (og bidrag) fra 1. juli 20t6 - 7. august 2016
Terminsydelse..............
Heraf pr. 11. marts 2016..........
Heraf pr. 11. juni 2016..........
kr.
kr.
kr.
620.832,5L
kr.
2.525,3L
kr.
1.343,18
kr
648.368,33
20.710,42
Gebyrer
kr
kr
kr
I alt
kr
24.579,97
kr
kr
648.000,00
620.832,51
;;:;;,;à
kr
kr
r2.764,89
Gebyrer
Heraf Misligh. gebyr af 9. juni 2016 .............,
Heraf Inkassoomkostni af 30. juni 2016.........
Heraf Rykker af 30. juni 2016
Morarente pr. 8. august 2016........
2.956,9I
20.7t0,42
kr
kr
2.325,3t
kr
100,00
100,00
I alt
Efter auktionen skal følgende betales:
Terminsydelse..............
Morarenter pr. 8. august 2016 .
1.343,1
I
2.525,3t
Specifikation af lånet
Låntype
: Obligatíonslån
Hovedstol
Restgaeld
pr. 1. juli 2016
Lånet er udbetalt den 17. maj 2005 og udløber den 31. marts 2035.
Specifikation af obligationer
Foreníng
Serie
Afdeling
Procent
Årgang
Fondskode
Totalkredit
4l
c
4,O0
2035
0471747
Specifikation af terminsydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11.
Ydelse for perioden 1.
juni, 11. september
og 11. december
juli 2016 til 30. september 2016:
Ydelse (excl. bidrag) 1,8219
Heraf rente 1,0000
o/o
- afdrag
o/o af hovedstol
af restgæld .........
kr
11.805,91
kr
950,49
kr
12.756,40
6.208,33
5.597,58
kr.
kr.
Bidrag 0,1531 7o af restgæld ..........
I alt
ñ
fotalkredit A/s
06/07/2016
.
Kalvebod Brygge 1-3
.
1780 København
v . Tlf. a4 55 s4 67 .
Fax
44 ss 54 67
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
. cvì
21 a3 22 7a
2/3
25/67
25
tot
äd dir
Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit A/S
Totalkredits lån fofalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke umiddelbart påregne
forhåndstilkendegivelse eller gældsovertagelse af lånene.
Ansøgning om gældsovertagelse skal ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter
På totalkredit.dk er der en oversigt over de pågældende pengeinstitutter.
Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal
indfries eller der søges om gældsovertagelse.
Hvis formålet er erhvervsmæssig udlejning
Hvis ejendommen købes på tvangsaukt¡onen med erhvervsmæssíg udlejning som formå|, vil
gældsoveftagelse kun i sjældne tilfælde kunne forventes bevilget.
Hvis auktionskøber er et selskab
Er auktionskøber et selskab, vil der vaere krav om supplerende personlig hæftelse.
Indfrielse af lånene
Hvis der ikke bevilges gældsovertagelse gennem vores samarbejdende pengeinstitutter, vil lånene
blive krævet indfriet efter tvangsauktionen.
Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser, der gælder for de
enkelte låntyper. For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages på
baggrund af obligationsrestgælden. Der kan være saerlige indfrielsesvilkår for lånene, herunder en
særlig indfrielseskurs.
Frem
til índfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes
vilkår.
Betaling af eventuelle morarenter
Uanset tvangsauktionsvilkårenes punkt 6 A.a. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte påløbe
ved at restancer mv. betales senere end datoen for første auktion.
Ret
til ændring af bidragssatser
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som overtages af
en auktionskøber.
Udstedelse af auktionsskøde
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af
auktíonsskøde, f¿r restancer er betalt, og Totalkredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelse er
bevilget.
ñ
Totalkred¡t A/S
06/07/2016
.
kalvebod Brygge 1-3
.
1780 København V
. Tlf. 44 55 54 67 .
Fax 44 55 54 67
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
.
CUR
21 A3 22 7A
3/3
26/67
å*
26
Ulla Bunde
4836 GRC - Kontakt <[email protected]>
25. maj 207614:05
Ulla Bunde
J.nr.20-77545-UB Tvangsauktion over ejendommen Tryvej 32, g75O Østervrå
Fra:
Sendt:
Tit:
Emne:
Tak for Deres brev.
Vores krav bedes opgjort i salgsopstillingen i kolonne 1 og 4.
Hovedstol: 235.000, 00 kr.
Opgjort til kr: 217.521,09 kr
Såfremt der er ændringer til fordringens opgørelse, vil dette blive rettet ved tvangsauktionen
vi ser frem til at modtage salgsopstillingen via mail: [email protected]
Følgende personer bedes indkadlt til tvangsauktionen:
Annika Hollen Pedersen, Henrik Balser Pedersen
Med venlig hilsen
Danske Bank
Gældsrådgivning
[email protected]
k.
dk
Telefon +45 4513 80 05
vvww.danskebank.dk
Danske Bank A,/S CVR-nr. 61f26228 - København
Denne mail kan indeholde lortrolig inflormation. Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig derlor inlormere aßender om lejlen - og efterfølgende slette mailen i
dit
system uden at videresende eller kopiere den. Selv om mailen og vedhæftede bilag efter vores overbevisning er fri lor virus og andre fejl,iom kan påvirke computeren eller
it-systemet, hvor den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i horbindelse med at
modtage og bruge mailen.
Please note that this message may contain confidential information. [fyou have received this message by misake, please inform the sender ofthe mistake, then delete
the
message lrom your system. Although we believe that the message and any attachments are lree lrom viruses and other errors that might aflect the computer or IT system
where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising lrom ihe receipt or use of
this message.
1
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
27/67
27
Til: Ulla Bunde <[email protected]>
Emne: Sag 5-061L3-16 - QA Danmark A/S mod Annika Pedersen
Deres skrivelse af 24.5. d.å.
til min klient Q8 Danmark A/S
har jeg fået overgívet
tíl besvarelse, idet sagen beror til
inkasso her.
Min klients krav udgør pr. auktionsdagen kr.9.237,28
Meddel mig venligst, hvis auktionen tilbagekaldes
Med
venlig hilsen / Best regards
sekretær Lone Gregersen
I.JA L L IN
€-ÕVERGA.4
FA
Û
ADVOKATFIRMA
Advokat Hans Henriksen
Søndergade 44,2.sal
8000 Aarhus C
CVR-nr. L690224L
Ttf. 873L0800
Direkte telefon 87310803
Mail [email protected]
Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvís De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os
og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet.
This e-mail and any attachment are confidential and may also be privileged. lf you are not the intended recipient, piease notify
us immediaiely and then delete this e-mail and any attachment without retaining copies or disclosing the contents thereof to
any other person.
[Side #]
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
28/67
/
7
Rita Skov Dahm
Fra:
28
Sendt:
Tit:
Sarah Petchkorn Godborg
L0. juni 2016 09:17
Ulla Bunde
Emne:
89L920500100004 - Henrik Balser pedersen - MVUS.DK
<
[email protected]
>
Att.: Arne Ruskjær
Gælden andrager således
Misligholdt lån af 26-08-2014
lncassogebyr
Rykkergebyr 3 stk.
Rente (procesrente (gældende lra 1.3.2013)) fra 25-09-2014
tú
kr
kr
kr
kr
2.000,00
kr
kr
0,00
0,00
kr.
kr.
750,00
310,00
400,00
08-08-2016
låneomkostninger
Rente (lngen rente) fra 19-03-2015 tú 31-12-2015
lncassoomkostninger
Fogedgebyr pr. 26-06-201 5
Fremstillingsgebyr
Tilkendt mødesalær
I alt
100,00
300,00
303,28
kr.
kr.
r.000,00
kr.
5.163,29
Best regards / Med venlig hilsen
Sarah Petchkorn
4finance ApS I Senior Debt Collection Specialist
Vesterbrogade lL,4., DK-1620 København V
Mob: +45 26222616
[email protected]ìçe. com I www. 4fìnance.com
& FINANcE
Ïhis message
and any attachments may contain confidential information. If you are not ihe named recipient, please notify ¡mmediately
by e-ma¡l d¡rect
to the sender and then destroy any electronic or paper copy of this message.
You are hereby notified that any use, dissemination, distribution or reproduction of this message is prohibited.
[S¡de
06/07/2016
#]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
29/67
29
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bilag
Bilag dannet 24/5 2016
Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden
gæld til kommunen for ejendommen
Tryvej 32, 97 50 Østervrå
Ejendommens adresse:..
Tryvej 32, 9750 Østervrå
.
Matr.nr...........
Grundareal.
....
Ejendomsnummer:.
7945m¿
.
... .,...
.. .. ..
Kommune:......
Ejerforhold:. . ...
.........
...
.t87195
FREDERIKSHAVN KOMMUNE
.. Privðtpersoner eller interessentsk¿b
.
...............
Enhedens samlede areal:.
Anvendelse:.
.. 28aq Den mellemste Del, Torslev
.. ...
lil
m¿
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
.
Antal værelser:..
..,.. ' 4
Antal bygninger:............
......
2
Detalieret i nformation om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 28aq Den mel¡emste Del, Torslev
Ë*gvrRvssryRÊLsEn
06/07/2016
Rappo¡îlD: sflec84g-3fde-4877-bdsa-2c5984b745df
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
30/67
30
EJENDOMS
ÐATA
RAPPORT
ïrWej J¿
9750 Østervrå
Bilag
dænet 2415 2016
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her ang¡ver kommunen, om der til kommunen er utinglysle gældsposter, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tuangsauKion: Der tages
forbtehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i
kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis
elendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion ifremtid¡gt kalenderàr bØr
rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra
den nye ejendomsskatteb¡llet, bør kommunen kontaktes. vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for e\,,t. inddrivelsesomkostnìnger, der hæfter på ejendommen.
lnddrivelsesomkostn¡nger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT lnddrivelse.
Baggrund
Der oplyses alene om den gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
endvidere kun om gæld, der hæfter på ejendommen. Êr kreditor fx grundejerforening, en
privat virksomhed, oplyses der ikke herom. Der op¡yses heller ikke om forhold, der er
eller burde være tinglyst på ejendommen. Det bem¿erkes, at gældsposter, fx
ejendomsskatter, der forfalder ì ta-.t tidsmæssig tilknytning t¡l forespØrgslens besvarelse,
kan ris¡kere ikke at fremgå aT besvarelsen på grund af den sagsbehandlingstìd, der går
dels med registrering af indbetal¡nger og dels med besvarelsen af forespørgslen.
Lovgrundlag
D¡verse sektorlovgivning, der hjemler kommuner mulighed for at tillægge fordringer
fortrinsret.
Datakilde
Kommunalt økonomisystem
Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen for ejendommen er indhentet d. 24. maj
2016
Er der forfalden gæld på ejendommen?.
Forfalden gæld
¡
.
.............jd
_
alt.........
Gælden er opgjort
.6.179,71kr
pr..................
08-08-20r 6
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsaul(ionsdato.
.. .
.. . .. .. ..
..
G ælds DOSte r
.. ..
.
.
..........Nej
Ejendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype..
.
Beløb.............
.. 4.722,70kr
. r.508,45 kr
...
01
.
Er beløbet sendt iil inddrivelse hos SKAT
Beløb.......
Forfaldsdato.
..
vedrørende: Eiendomsskat
Gæld vedrørende...............
Forfaldsdato.
08-08-20r 6
.
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen.
-08-20r
... . .
5
Nej
. r.607,1 3 kr
...
01
.
-02-20t 6
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
Beløb.............
Forfaldsdato.
.l.607,12kr
...
0Ì -08-20r 6
.
Er beløbet sendt lil inddrivelse hos SKAT.
.. ..... .Nej
6ældsposter vedrørende: Rottebekæm pelse
Gæld vedrørende..............
Rottebekæmpelse
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
Beløb.. .....
Forfaldsdato.
44,00kr
....
...
44,00kr
01-02-20r6
.
Side 2 af 6
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
31/67
31
EJEI\¡DCIMS
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
DATA
RAPPORT
Gældsposter vedrørende: Skorste nsfe¡ninR
vedrørende................. ..........
Gæld
TrWej ao
9750 Østervrå
Bilag dannel 2415 2016
Krav i alt vedrørende denne gældstype. ..
Beløb.
...........
Forfaldsdato.
...........
.... ..485,56kr
.
.
01-08-20r
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
Beløb.
Skorstensfejning
.
...
Forfaldsdato..
Nej
r
60,4ì kr
... 162,58
.
5
.........Nej
kr
0r -02-2016
.-.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
....
Beløb........ ....
. 162,57 kr
Forfaldsdato.
...
.Nej
0r -08-201 6
.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
.... .
Nej
GældsÞoster vedrørende: 6ebVr eiendomsskat
vedrørende...........................
Cebyr ejendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstvpe.
750,00 kr
Gæld
Beløb.............
Forfaldsdato.
... 750,00 kr
.. .
0r -02-20r 6
.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT
... ......
Nej
6ældsposter vedrørende: Rente eiendomsskat
Gæld
vedrørende............................
Rente ejendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype..
Beløb.............
Forfaldsdato.
38,37 kr
....
.. .
34,69kr
0r -02-20r 6
.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
...-Nej
Beløb.
.
......
.
0l-02-20r6
...........
Forfaldsda[o.
.. .
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT
Gæl
3,68 kr
..........Nej
dsooster vedrørende: Renter
Gæld vedrørende.
.. .. ... .. ...... ....... ..
.
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
Beløb........ ...
.. Renter
I19,08
kr
22,63kr
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb........
Nej
2,41 kr
Fofaldsdato
Er Lreløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
Side 3 af 6
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
32/67
32
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Beløb.
...........
8,04 kr
.
Fodaldsdato
Er beløbet sendi til ¡nddrivelse hos SKAT.
TrWej ð1
9750 Østervrå
Bilag dannel 24/5 2016
Beløb.
Nej
............
0,81 kr
Forfaldsdato
Er beføbet sendt til inddrivelse hos SI(AT
Beløb.
...........
Nej
24,11kr
.
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddr¡velse hos SKAT
Beløb.
... .. ... .. .
Nej
0,66 kr
.
Forfaldsdato
Er beløbet sendt tif inddrivelse hos SKAT
Beløb.
.. .... .. . ..
Nej
2,44kr
.
Forfaldsdato
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb.
.. ... . .. .. .
Forfaldsdato.
Nej
.. ..7,54kr
.
.. .
04-0r,2016
.
....... .. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb.............
..
Forfaldsdato.
04-0r-20t6
...
.
.. . 0,80 kr
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
..........Nej
Beløb.
.
...... 7,54kr
.
0 1 -02-201 6
...........
Forfaldsdato.
...
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
..........Nej
Beløb.............
Forfaldsdato.
0,80 kr
0t -02-201 6
....
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb.
... ... .. .. .
Forfaldsdato.
..........Nej
.
....
.
0l -03-z0t 6
...
1
6,07 kr
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
.... . ..Nej
Beløb....... .....
...... o,44kr
Forfaldsdato.
0r -03-20r 6
..
.
... ......Nej
Er beløbet sendt til inddr¡velse hos SKAT.
Beløb.
...........
Forfaldsdato.
...
.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT
BelØb.........
.
Forfaldsdato.
.
.. 0,80 kr
0t -01-z0t 6
Side 4 af 6
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
33/67
33
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Er beløbet sendt til ¡nddrivelse hos SKAT
Beløb.
.. .... .. .. .
Forfaldsdato.
......7,54kr
.
...
01-03-20r6
.
TrWej JI
9750 Østervrå
Er beløbet sendt til inddrivelse hos
B¡lag dannet 2415 201 6
Beløb.
...........
Forfaldsdato.
...
...........
Forfaldsdato.
..
Sl(Al
......
.
0r -04-20l 6
......
Nej
.....
.
0l -04-20l 6
...
Beløb.........
O,22kr
.......Nej
Er beløbet sendt t¡l inddrivelse hos SKAT.
.. .
8,04 kr
.
.. .
Forfaldsdato.
Nej
.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT
Beløb.
Nej
. o,Bl kr
0l-04-20t6
.
Er beløbet sendt til ¡nddr¡velse hos SKAT
..........Nej
Beløb.
.
......
.
0l -04-20i 6
...........
Forfaldsdato.
...
0,80 kr
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT
..........Nej
Beløb.
.
......7,54kr
.
0t -04-2016
...........
Fodaldsdato.
...
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Beløb.
...........
Forfaldsdato.
......
Nej
.
...
.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SI(AT
Beløb.
...........
Forfaldsdato.
.
...... o,Zzkr
.
02-05-z0r 6
...
Er beløbet sendt til inddr¡velse hos SKAT.
Beløb.
...........
Fortaldsdato.
...
.......
Nej
.
.
Er beløbet sendt tìl inddrivelse hos SKAT
Beløb..........
Forfaldsdato.
.
..
...
. 0,80 kr
0z-05-20r 6
.
Er beløbet sendt til índdrivelse hos SKAT.
..........Nej
Beløb.........
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til ¡nddrivelse hos SI(AT
Side 5 af 6
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
34/67
34
EJENDOMS
0rdforklaring - ejendomsoplysninger
DATA
RAPPORT
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
TrWej
,1¿
9750 Østervrå
Bilag dænei 2415 2016
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor.
Der oplyses typ¡sk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning,
rottebekæmpelse, renovation, velvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder,
at gælden hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre
til ny ejer. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens g 4 og en række set<torlove.
I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en
udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem.
Side 6 af 6
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
35/67
35
l\r-l'.¡';r
Topdanmark Fors¡kring
ì<
i: t iì
i
ir.j
ù
t
n'å
eij"ll rn ii ii
g
.j
e
nse*
r
A/s, Borupvang 4, 27so Ballerup - bygningsbrand- P 9326 4oo 855 - Tryvej 32, 97so
forsikringsrestance pr. 8.8.2016
Østervrå
Bygningsbrand 1.6.2015 - 1.6.2016
Opkrævningsgebyr
Gebyr 2 rykkerbreve á kr. 100,00
Rente (Procesrente) fra 02-06-2015 til 08-08-2016
kr. 1.793,00
Bygningsbrand 1.6.2016 - 8.8.2016
Skadesforsi kri ngsafg ift
Stormflod/stormfald
Procesrente 2.6.2016
-
8.8.2016 af kr.449,77
I alt
kr
kr
kr
kr
1.733,0O
kr
kr
kr
kr
369,32
kr,
60,00
200,00
168,16
21,45
60,00
2,97
2.613,90
Advokatfirmaet Flemm¡ng Jensen holder feríelukket fra og med den 18. juli 2O16 til og med den 29. juli 2016.
Advokolonporlsselskobet Flemming Jensen
06/07/2016
- Dolgosgode29 A.3.-
DK-7400 Hern¡ng-Tel.:97 12 OQ31
-tÕxg7
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
12
[email protected]:3t
óO SB z3
36/67
36
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport kØbt 24/5 20t6
Rapport færdig 4/6 2016
For ejendommen
Tryvej 32, 97 50 Østervrå
Ejendommens adresse:. ...
..
..
Matr.nr...........
Grundareal.
ïryvej 32, 9750 Østervrå
-. ..
7945
.. ...
Ejendomsnummer:.
............
.. ..
FREDERIKSHAVN KOIYMUNË
.. Privatpersoner eller ìnteressentskab
.
.............. l3t
Enhedens samlede areal:......
Anvendelse:.
mz
.,.. .. .. t87395
.
Kommune:.......
Ejerforhold:.
.. Z8aq Den mellemste Del, Torslev
m,
.
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
Antal værelser:..
L
...
Antal samlet fast ejendomme:.
.....
Antal bygninger
....
1
2
Detalieret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 28aq Den mellemste Del, Torslev
;
'i'ilr
RapponlD: sfl ec849-3fde-4877-bd5a-2c5984b745df
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
37/67
37
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
lndhold
Dette afsn¡t ìndeholder ðlle svar ¡ ejendomsrapporten,
Resumé
3
TrWej
9750 Østervrå
Rapport købt 2415 201 6
Rapport færdig 4/6 201 6
Uddybning af enkelte svar
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld). .. . .
Ejendoms- og grundværdi.
Forfalden gæld til kommunen.....
Planer
6
.............
6
6
o
I
.
I
Zonestatus. .. .. . .
Kommuneplaner
Varmeforsyning.
B
0
.
Vand
Aktuelle afløbsforhold........... ....
Aktuel vandforsyning..................
Spildevandsforhold....................
Grundvand - Drikkevands¡nteresser
0m ejendomsdata rapporten
Generelt om ejendomsdatarapporteh..,.........
Ordforklaring - ejendomsoplysn¡nger.............
1
'1
1
1
3
14
14
14
Følgende bilag kan hentes:
. BBR-meddelelsen
. Tilstandsrapport
. Ejendomsskattebillet
. Vurderingsmeddelelse
. Forfalden gæld til kommunen
. Vejforsyning
. Jordforureningsattest
Side 2 af 18
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
38/67
38
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Tryvej32
Resumé
Bygninger
BBR-meddelelsen
9750 Østervrå
Blî,:::3:::'?ffiJli"1i:'?ì:lä?"dldommen?
Rapport købt 2415 201 6
Rapport færdig 4/6 2016
Ënergimærlning
Hvaderejendommensenergimær{* ,
d.24. maj2O16
Oplysninger er indhentet
. .
ra'sebiras
.............Ejendommenharikkenogelenergimærke
ïlstandsrapport
33t:;
fl3:::Jliìåiliìåî'J"{1",#i%lommen?
ra' se birag
Elinstallationsrapport
33i,::î3:::¡lffi3ll?:iå:!?',:äroreiendommen?
Nej
Byggesag
5l,i*,9ä:y:fmf;?J,'åï3:åî?Sndommen?
Byggeskadeforsilaing
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af
Oplysninger er indhentet d. 24. ma¡2016
Olietanke
Er der registreret oplysningq om olietanke på
Oplysninger er indhentet d.24. maj2O16
byggeskadeforsikr¡ng?...... ....
. . . Nel
ejendommen?..................
Fredede bygninger
5'rîri.ffi5,r:'lîiJ'r'"Lî3ii!ti?flåit3!"d""0""en?
'
Nej
.
"
Nej
'Nei
Økonomi
Ejendomsskat (grundsþld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Oplysninger er indhentet'd. 24. maj2016 '
3.017 kr
Statstilskud efter stonnfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantninq af skov efter stormfald?
Oplysninger er rndhentet d.24, mai2O16
Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskaltebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 4. juni 2016
Ja,
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentliqe vurder¡nq?
Oplysninger er indhentei d.24. ñal2016
Vurderingsmeddelelse
[¡fl3; i3'":3'l;LXiligii:ü:Srse
se bilag
870.000 kr
roruerendommen?
ia' se birag
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposterþarant¡er/resiancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
ö"r''fiffi"?ttriå'n"#,;i¡.
¿;.;ájröi¿r
'
Ja'sebirag
Bemærk: Som udgangspunkt onrfatter õplysningen ikke forlrinsbsretliget gæld til forsyningsselskabsr.
Huslejenævnssager
Er der registreret én eller flere.huslejenævnsager eller ankenævnsager for
Oplysninger er indhentet d. 24. m4 2016
ejendommen?
.
.
.
.
Nej
Arbelderbolig
Er ejendommen betegnet som arbeiderbolio?
Oplysninger er indheniet d.24. maj'2016 "
Jordrente
Side 3 af 18
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
39/67
39
EJENDOMS
DATA
RAPPTRT
Tryvej 32
9750 Østervrå
Rapport købt 2415 201 6
Fapport færd¡g 4/6 201 6
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 24. maj 2ó16
Nej
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?.... .... .. .... . ..
Oplysninger er indhentet d. 24. mq 2016
Lokalplaner
Forel¡gger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d.24. maj2016
Landzone
..
.. ,. . ..
Nej
.
Kommuneplaner
Kommuneplaner...................
Oplysninger er indhentet
la
d.24. m42016
Varmeforsyning
Er der mulighed fo_r kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d.24. m42O16 -
ja
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?..
Oplysninger er indhentet d.24. maj2016
Se bilac.
Hovedstadsområdets transportkonidorer
Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets
transportkorridorer?...............
Oplysninger er indhentet
Nel
d.24, m42016
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der reg_istreret for elendommen?.. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Oplysninger er indhentet d. ù4. md 2O16'
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er.der reg¡str_eret for ejendommen?. .. . Privat, alment vandforsyningsanlæg
Oplysninger er indhentet d.24. maj2016
Påbud/dispensationer/anbefalinger
vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
hvortil der er udstedt påbud eller givet
l-rndes der pã elendommen vandindvindingsanlæg/-boringer,
kogeanbefaling?...:.......:.....:.....
Oplysninger er indhentet
................Nej
d.24. ma)2016
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen regisìreret oplysninger vedr.
Oplysninger er ¡ndhentet d.24. mat2016
spildevandsforhold?................................la
Grundvand - Drild(evandsinteresser
Erejendommenbeliggendeietområdemeddrikkevandsinteresser?.....................................Ja
Oplysninger er indhenter
d.24, m42016
Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et nitratføls^omt indvindingsområde?......................
Oplysninger er indhentet d, 24, mE 2O16
.......
..Nej
Jordforurening
Jordforureningsattest
33flï ffit'¡åitfiå"i:;i!flå1'åï'"li
eþndommen?
Lettere jordforurening
Er ejendommen beliggende iet område klassificeret som lettere
Oplysninger er indhentet d. 24. ma¡ 2016
ia' se birag
forurenet?................... ... ...
Nej
Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet
8å13;,"æ;;;;n,iñeàiäiä. z¿
'ajröì6
'
Nei
Natur, skov og landbrug
Side 4 af lB
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
40/67
o
40
E.IENDOMS
Fredskov
DATA
RAPPORT
Oplysninger er indhentet
Tryvej 32
Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på
Oplysninger er indhentet d.24. mE2O16
9750 Østervrå
Fapport købt 2415 201 6
Rapport færdig 4/6 201 6
Erejendommenpålagtfredskovsplig-t].
d.24. maj2016
..
..
ejendommen?...
.
Nej
...................Nej
BesMtet natur
Er der beskyltede. naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?. . ..
Oplysninger er indhentet d.24. maj2016
.....
.....
.
,
..... .
.
.
.
Net
De faktiske forhold på arealet afgør, om dst er besl{yttet eller êj. Registrsringen er derfor vejledsnde. Se appendkfor
ydêrligerê informat¡ón.
lntemationale naturbesMtelsesområder
Er der arealer, der,er udpeget som internationalt naturbesMelsesområde på ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d.24. mai2016
..
.. . Nej
Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?.........
Oplysninger er indhentet d.24. m42016
Nej
Naturperler
Ër der arealer, der er udpeget som naturperler på elendommen?
Oplysninger er indhentet d.24. mE2O16
Nej
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 24. m42O1 o
Nej
Sø- og åbesþyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbes(yttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d.24. maj2O16
Nej
l(rkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinie?
Oplysn¡nger er ¡ndhentet d. 24, mE201 6
Nej
Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klilfredningslin je?
Oplysninger er indhenlet d. 24. ma12O1 t)
Nej
Strandbes(yttelsesl inje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d.24. m42016
Nej
Besllyttede sten- og jorddiger
Er der besh/ttede sten- eller jorddiger på ejendommen?...
Oplysninger er indhentet d.24. mE2016
.......
Nej
SideSaflB
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
41/67
4L
EJENDCIMs
DATA
RAPPORT
Økonomi
TryvejS2
9750 Østervrå
Ejendomsskat (grundskyld)
Rapport købi 24/5 2016
Hvad skal der betales i ejendomsskat fore1endommen7.... .....
Rapport færdig 4/6 201 6
.
3.017 kr
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhaengig af
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.
stuehuse og Iandbrug samt forskellige dækningsbidrag.
.
Skatteår.
..
.....
Kommune.... -..
Grundskyld. .. ..
.
Grundskyfd af værdi af skovbrug/landbrug..
... .
.
Grundskyld af værdi af stuehus. .. . . . .
Dækningsafgift , erhvervsejendomme. . .. .. . . ..
...
.
Dækningsafgift af forskelsværdi
Dækningsafgift al grundværdi...
Dækningsafgift af grundværdi (statselendomme)
Skat ia|t..
.......
KontaktoplVsninger
Administrativ mynd¡ghed.
Kommunen
Økonomi
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
870.000 kr
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for
ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunaf ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket
hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægn¡ng. lndtil der kommer nvt
ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 201 1 -vurderingen nedsat med 2yz procenlfor
private elendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fâ 2O1 4.
Vurderingsår.
..
..
.
2015
Dato for seneste vurdering eller ændring.
01-r0-20t5
Ejendomsværdi.
. 870.000 kr,
Grundværdi.
Fradrag.
.
.. ..
.
........
.
I I 5,700
kr.
.........0kr,
Stuehus grundværdi......
.........
Stuehusværdi. ..
847.400kr.
0 kr.
KontaktoplVsninger
Administrativ myndighed.......
Kontaktoplysninger
Det lokale skattecenter
- forklaring.
Du kan se adressen for det lokale skattecenter på
vurderingsmeddelelsen.
www adresse.
http://www.skat.dkl
Økonomì
Forfalden gæld til kommunen
Side 6 af 18
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
42/67
42
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Tryvej 32
9750 Østervrå
Er der
utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af køberen?.
Ja
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
f orsyningsselskaber. "
Her ang¡ver kommunen, om der l¡l kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages
forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives
kommunens debitorsystem ¡ perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis
ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsaukt¡on ifremtidigt kalenderår bØr
rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke ¡ndeholder ejendommens gældsposter fra
den nye ejendomsskattebillet, bØr kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAï: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen.
lnddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT {nddrivelse.
¡
Rapport købt 2415 2016
Rapport færdig 4,i6 2016
Er der forfalden gæld på ejendommen?...
............Ja
Forfalden gæld i alt.........
.6.179,71kr
Gælden er opgjort pr.. . .. . . .
08-08-20r 6
Denvedrapportbestillingenoplystetvangsauktionsdato.........._..............
08-08-20r 6
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen_
..
Forfalden gæld bilag.
......Sebìlag
...
..
.
Nej
Gældsooster vedrørende; Eiendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
4.722,70kr
Gældsooster vedrørende: Rottebe kæmDelse
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
44,00 kr
Gældsooster vedrørende: Skorstensfeinine
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
485,56 kr
6ældsooster vedrørende: Ge bvr eiendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
750,00 kr
Gældsposter vedrørende: Rente eiendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
t8,37 kr
Gældsooster vedrørende: Renter
Krav i alt vedrØrende denne gældstype.
r 39,08 kr
Gældsooster vedrørende: A ndre fast konstruktioner
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
0kr
Cældsooster vedrørende: Enfamil ieshuse
Krav r alt vedrØrende denne gældstype.
0kr
6ældsposter vedrørende: Øvriee erhvervs- oR etasebvp
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
Gældsposter vedrørende: lndustri-
0kr
|
aser-avls-drift
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
0kr
Cældsooster vedrørende: Mi liøsebvr
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
Side
06/07/2016
0kr
/ al l8
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
43/67
43
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
Tryvej 32
Cældsooster vedrørende: Sím ple konstruktioner
9750 Østervrå
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
Êapport købt 2415 2016
Rapport færdig 4/6 201 6
Gældsposter vedrørende: Tømnin g af septiktank
0kr
0kr
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreiet for ejendommen?
Landzone
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskeflige
regfer alt afhængig af hvilken zone, der er lale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlovens S 34.
Zonestatus: Landzone
Matr.nr. ZSaq Den mellemste Del, Torslev
Andel af matr¡kel dækket af zonen.
... ..
..
.
100
.
%
Kontaktoplysninger
Admin¡strativ myndighed.......
Kommunalbestyrelsen
Kontakioplysn¡nger - forklaring.
Kontakt egen kommune
Planer
Kommuneplaner
Kommuneplaner... ......
la
Kommuneplaner, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplaner, vedtagne
Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedl¡geholde
kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastleegger de
overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikl¡ng, både i byerne og ¡ det
åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen
udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række
sager, herunder den konkrete administrat¡on i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirknjng. idet de fastsætter
rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede
anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens stØrste hØjde - og andre særlige hensyn -
ix bygningsbevaringshensyn
Kommune
n: Kommu
lan 2015
Planens navn....
Kommuneplan Z0l 5
Kommune.......
......
Planstatus.......
............Vedtaget
Dato for vedtagelse af plan.
...
Link til plandokument.......
..................
Side
06/07/2016
Frederikshavn
I
af
.... 25-03-20r
5
Link
l8
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
44/67
44
EJEhJDOMS
DATA
RAPPORT
Kontaktoplvsninger
Adminislrativ myndighed.......
Kommunen
Kontaktoplysninger
Planloven forvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vedrørende driften
af PlansystemDK kontaktes sysremers hotl¡ne på
[email protected] eller tel'efon 7254 4804.
- forklaring.
TrWej
9750 Østervrå
Rapport købt 2415 201 6
Rappori færdig 4/6 201 6
Adresse.........
Langelin¡e Allé 17,21 KØbenhavn Ø
Telefonnummer.
3529 1000
Emailadresse...
[email protected]
www adresse. ..
https://erhvervssiyrelsen.dkl
Temakommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæ9, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplant¡llæ9, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme, forslag
Se fo¡'klaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanstrategi, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanstrategi, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Udvikli ngsstrategi 201 5 - 201 9
Planens
navn..............,..
Udviklingsstrate8i
Kommune.....,.
Planstatus.
.. .. .
20l5 - 20.lI
Frederikshavn
..... Vedtaget
.
-......
., Fuld revison
Dato for vedtagelse af plan.
.27-O1 Z0t6
Link til plandokument........
...........
Omfang af revision....
Link
Kommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vedtaget
Se iorklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Side
06/07/2016
I
af 18
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
45/67
45
EJEIVDOMS
Kommuneplantillæg, vvm, forslag
DATA
RAPPORT
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
TrWej 32
Kommuneplantillæ9, vvm, vedtaget
9750 Østervrå
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Rapport købt 2415 201 6
Rapport færdig 4/6 201 6
Planer
Varmeforsyning
Er der mulighed
for kollekiiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbudZ
Ja
Bemærk, at oplysn¡ngen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyn¡ngsforbud
samt Område med tilslutningspligt. AKuel varmeforsyn¡ng kan ses af BBR meddelelsen.
Forsyn ingsområde, vedtaget
Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv
varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt:
forsyningsform). oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til råd¡ghed for området.
Hvis området ikke er udlagt til kolleKiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk
individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.
Er matrlkelnummeret beliggende i et forsyningsområde?.............
la
Varmeforsvninp: Thorshøi - Fíernvarme
Navn på forsyningsområde.
.......Thorshøj
Forsynrngsform.
.... Fjernvarme
Forsyningsselskab...........
Thorshøj Kraf tvarmeværk Amba
Matr.nr. 28aq Den mellemste Del, Torslev
Andel af matnkelnummeret, der er dækket af planen.
r6
Kontaktoplysninger
Adm¡nislrat¡v myndighed......
Kommunen
Kontaktoplysninger
Kontakt egen kommune
- forklaring
0mråde med forsyningsforbud, vedtaget
Hvis det skønnes nØdvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller
ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud
foretages typisk i områder, der er eller vil bl¡ve udlagt til koilektiv
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningslorbuddet. Evt.
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.
Er matriklen beliggende i et område med
Varmeforsvni ns: Thorshøi -
forsyningsforbud?.............
Ja
El
Navn på område med forsyningsforbud.
..
..
_
..
Thorshøj
.
.
Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod?
....
El
Matr.nr. 28aq Den mellemste Del, Iorslev
Andel af matr¡kelnummeret, der er dækket af planen.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.....
Kommunen
Side
06/07/2016
l0 af
18
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
46/67
46
EJ€I\JDOM5
DATA
RAPPORT
IrWej ao
0mråde med tilslutningspligt, vedtaget
Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojeK, som er reguleret i
varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge t¡lslutn¡ngseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området.
9750 Østervrå
Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?.........
Rappod.køõt 24/5 2016
Rapport færdig 4/6 201 6
Kontaktoplysn i nger
Adm¡nistrativ myndighed.. ..
Nej
Kommunen
.
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke af løbsforhold er der registreret for ejendommenT, nfløb
tit spitdevandsforsyningens
renseanlæg
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand boriledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område. Bebyggede eiendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter
om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et
kloakeret område eller er udtrådt af kloaKællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles.
Matr.nr. 28ao Den mellemste Del, Torslev
Afløbsforhold.
Af løb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.
Kommunen
Vand
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen7.... .......
Privat, alment
vandforsyningsanlæg
oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæ9, brønd, vandindvindingsanlæg (egen bloring), ikke alment
vandforsyn¡ngsanlæg eller blandet vandforsyning.
Matr.nr.28ao Den
m ellemste Del.
Torslev
Vandforsyning
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.
-...
Kommunen
Vand
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen
registreret oplysninger vedr, spildevandsforholdZ
la
SidellaflS
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
47/67
47
EJENÐOMS
DATA
RAPPORT
Spildevandsforhold for ejendommen
Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for eiendommen, vil
de fremgå her.
TrWej ,)¿
9750 Østervrå
Matr.nr
Rapport købt 24,/5 2016
Afløbsforhold.
Den mellemste De Torslev
AflØb t¡l spildevandsforsyningens
renseanlæg
Rapport færdig 4/6 2016
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.....
Kommunen
Kloakopland, vedtaget
Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende kloaker¡ng samt eventuelt planlagt
ændring heraf. Kloakoplande må ikke være i str¡d med kommuneplaner og vandplaner.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?....
Ja
So ildeva ndsDl an:
samme ledningl
ïH03 - Fælleskloakeret lsDildevand op overfladevand løber
Navn på område med
kloakopland.....
i
........ TH03
Eksisterende kloaktype......-.-..... Fælleskloakeret(spildevand og overfladevand løber isamme ledning)
Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor
ejendommenerbeliggende?..
..
.. .........._Nel
Matr.nr.28aq Den mellemste Del, Torslev
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen (%).
t6
Kontaktoplvsninger
Administrativ myndighed.
Kommunen
Kloakopland, forslag
Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?
Nej
Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget
Som udgangspunkt er der tilslulningspligt til offentlig sp¡ldevandsforsyning. Denne oplysning
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophæve t¡lslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?. . .. .
Kontaktoplysninger
Admin¡stratjv myndighed.......
Kommunen
Kontaktoplysn¡nger - forklaring.
Kontakt egen kommune
Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab, forslag
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunneophævetilslutningsrettenog-pl¡gtentil
spildevandsforsyningheltellerdefvist?................Nej
Kontaktoplvsn¡nger
Administrativ myndighed.
Kommunen
Side 12 af 18
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
48/67
48
EJEil¡ÐOMS
DATA
RAPPCIRT
Tryvej 32
9750 Østervrå
Rapport købt 2415 201 6
Rapport færdig 4/6 2016
Renseklasse
Renseklasse viser, hv¡lken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er
kun relevanl for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?
Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed.....
Kommunen
Vand
6rundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
la
Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Sæf ige
Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprìndeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremt¡dige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være
den bedst mulige. 3. Den naturlige beslqÂtelse skal være den bedst mulige. 4. Den
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal
foruren¡ngskilder skal kunne udelades. Områder med dr¡kkevandsinteresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandvaerker og erhverv. Der har tidligere været en
afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse
udpeges ikke længere.
Matr.nr, 28ao Den mellem ste Del, Ïorslev
Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Se kort for matriklen på Danmarks lvliljøportal....
ja
Link
0mråder på matriklen
Type af område...-....
0mråder med drikkevandsinteresser
Kontaktoplysninger
Administraliv myndighed.....
Kommunen
Side 13 af 18
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
49/67
49
0m ejendomsdatarapporten
€.¡ENDÛMS
DATA
RAPPORT
Generelt om ejendomsdatarapporten
Tryvej 32
9750 Østervrå
Rapport købt 2415 2016
Rapport færdig 4/6 201 6
En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende
ejendom. Enkelie oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på
et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres
ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et
appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i
ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil
(pdf) til eleKronisk visning eller udskrift.
i
Du får besked pr e-mail/sMS, når rappoden er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar
fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en "lkke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
frem går af ejendomsdatarapporten.
Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten, Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
findes i Appendiks.
. BBR-meddelelse
. Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Vurderingsmeddelelse
. ïilstandsrapport
(kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Energimærke
. Kort over vejforsyning
.
Jordforureningsattest
. Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
. Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
0rdforklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom ¡ Bygnings- og
Boligregistret (BBF). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
ejendommen, også selvom de ikke nødvendìgvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.
Energimærkning
Et energimærke er en vurdering af en brygnings energimæss¡ge tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.
Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.
El
installationsrapport
En el¡nstallat¡onsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallatìoner under huseftersynsordningen. Rapporten giver en profess¡onel og obìjektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
Side 14 af 18
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
50/67
50
EJEf\,¡DOMS
DATA
RAPPORT
Tryvej32
9750 Østervrå
Byggesag
En byggesag vedrØrer nybyggeri, tiTombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysn¡nger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fl( om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres
ikke iBBR.
Byggeskadeforsikring
Siden 1. april 2008 har professionelle brygherrer vasret forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring
forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1 . juü 2A12 i nogle tilfælde
også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadefors¡kring, vil der være en eftersynsrappoft for hhv. 1 -års og S-års eftersyn.
¡
Rapport købt 24/5 2O16
Fapport færdig 4/6 201 6
0lietanke
Kommunen regjstrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). oplysningerne
stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte lankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i
BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er flernet fra
ejendommen.
Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skØnnes al have national interesse.
Alle fredede bygninger er fredet både udvendigi og indvendigt, og der skal sØges om tilladelse til alle
ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de
to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i
den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Statstilskud efter stormfald
Staten kan efter ansøgníng yde tilskud t¡l oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet
som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.
Ejendomsskattebillet
En e.iendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.),
som eJeren er forpl¡gtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre
afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afg¡fter der
opkræves viå ejendomsskattebilletten.
Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for
forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatte(ejendomsværdiskat og kommunal
ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under
omlægnjng. lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 201 I -vurderingen nedsat med
21/z prccenlfor private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen Íra 2O14.
Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor sKAT fastsaetter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud
hvert andet år, men indt¡l der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Deñor KAN vurderingsmeddelelsen for pr¡vate ejendomme være fra 201 1 og for
erhvervsejendomme Íra 2O12. Se seneste vurdering under,' Ejendoms- og grundværdi,,.
Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er foftrinsberett¡get gæ¡d, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse
og lignende. At et gældskrav er fortrjnsberettiget betyder, at kravet haefter på den faste ejendom uden
tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortr¡nsretten fremgår af Tinglysningslovens g 4 og en række
sektorlove.
Huslejenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere ¡ private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. lndberetningen omfatter sager, som
modtages i nævnet den 1 . september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens stØrrelse.
Side 15 af 18
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
51/67
51
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Tryvej 32
9750 Østervrå
Râpport købt 2415 201 6
Rapport færd¡g 4/6 201 6
Arbejderbolig
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån t¡l køb af parcellen og opfØrsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved e.ierskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om
gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.
Jordrente
Ejere af elendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig algiftpä2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan Õvertages af en køber af ejendommen.
Jordrenleforpligtelsen kan endvidere aflØses ved indbetaling af en afløsningssum.
Zonestatus
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der lx sØges om landzonetilladelse
ved stØrre byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og
anvendelse af arealer.
Lokalplaner
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. istrid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan
- efter nabohøring - dìspensere fra en lokalplan, hvis dispensationen rkke er i strid med prìncipperne i
planen.
Kommuneplaner
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den
enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administrat¡on i det åbne land og ansØgninger om
byggetilladelse.
Varmeforsyníng
Oplysningen ang¡ver, hv¡lken forsynìngsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være nalurgas eller
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligvforblivelsespligt t¡l en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod v¡sse opvarmningstyper (Çpisk el).
Vejforsyníng
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som
vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesvele eller private/almene veje.
Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret lil fremtidige motorveje og baner
m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har h.lemmel i planloven. Det betyder, at de
respeldive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhaeng.
Hovedstadsområdet omfatter i denne forb¡ndefse kommunerne i Êeglon Hovedstaden, bortset fra
Bornholms Êegionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.
Aktuelle afløbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.
Aktuel vandforsyníng
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fu alment eller prÍvat alment
vandforsyningsanlæ9.
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videreg¡velse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles
offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
e.jendommen.
Grundvand - Nítratfølsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at bres$te drikkevandet mod nitratforurening. Hv¡s ejendommen er beliggende
indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.
Sidel6af18
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
52/67
52
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Jordf
orureningsattest
Danmarks Miljøpodals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.
Kortlagt jordforurening
ïryvej 32
Kortlagt iordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2
(V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.
9750 Østervrå
Rappo¡1 købt 2415 2016
Rapport færd¡g 4,/6 2016
Lettere jordforureníng
Byzoneområder klass¡ficeres som udgangspunK som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.
Områdeklassificertngen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret
viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis elendommen er
omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved stØrre jordflytning.
Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på elendommen efter reglerne I lov om forurenet jord.
Der oplyses om påbud efter SS 9(2), 10,44(2),48,72a,jf. S 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.
Fredskov
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der e.jer skovarealet, til enhver tid har pl¡gt til at
anvende det til skovbrugsformå1. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen
sikrer den langsigtede skovdyrkning.
Majoratsskov
lfØlge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give lilladelse til at
ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven.
Beskyrttet natur
Beskyttet natur kan være besllttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven S 3. Hvis
ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.
lnternationale naturbesh/ttelsesom råder
lnternationale beslcyttelsesområder er opdelt ¡ hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale
beskyttelsesområder, kan der være begrænsn¡nger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Landbrugsplígt
Der er som udgangspunkt landbrugspl¡gt på alle ejendomme, der er over 2 na ?O.)OO mr). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.
Naturperler
Naturperler er særligt værdifulde og svært t¡lgængelige graes- og naturarealer, der er beliggende indenfor
saerligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hv¡s der er naturperler på ejendommen, kan der være
begrænsn¡nger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offenTlige skove og
for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha lnden for byggelinjen er der forbud mod
at bygge.
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Søbeslqttelseslinlen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyrel¡v. lnden for beskyltelseslinjen er der generelt forbud mod
ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændnnger i terrænet, beplantningen o.l.
Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelìnjen er en 300 m besMtelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres
bebyggelse over 8,5 m, som virker skaemmende på kirken.
Side 17 af 18
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
53/67
53
E.IENDOMS
DATA
RAPPORT
TrWej 32
9750 Østervrþt
RapponkøbI 24/5 2016
Rapport færdig 4/6 201 6
Klitf redningslinje
Klitfredningslinjen er en 300 meter bes¡<yttelseszone langs den jyske vestkyst ved skagerrak og
Vesterhavet. Det er ¡kke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve ald¡viteter, der kan
lØrc l.il ØgeI risiko for sandflugt.
Strandbeskyttelsesl inje
I åbne landskaber l¡gger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 1 00
m eller mindre fra Çsten. lnden for en strandbesk¡¡ttelseslinje må der blandt andet ikke placeres
bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet,
t¡lplantning eller hegning.
Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sien- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, Í. museumsloven.
oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er besMtede diger i et
område.
Miljøsag
Her oplyses om der er relevante, ¡gangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der
behandles ì kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Side l8 af 18
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
54/67
ö
Ejendomsvurder¡ng
Afsender: SKAT
Ejendomsvurdering
Skibsbyggerivej 5
9000 Aalborg
Henvisn¡ngsnummer
5l<,AT
Ejendommens reg¡sternummer
813 187395
Matr. nr
MELLEMSTE DEL
Modtager/ejer
aa
Vurderet
7.945
m2
Ejendommens belíggênhed
TrVwei
32
SKATs telefonnr.
813
Udskrevet
12 22 28 26
24
/ 0s -20L6
Oplysninger til brug for forsendelsen
Bunke
endommen er ved den alminde
l. oktober
vu
31
Vmt,
1-
2011 vurderet sådan
01 - Beboelseseiendom med 1 leiliqhed
Ej endomsværd
i
Ejerbol igværdi, S33,stk.8
Nr.32
910.000 kr Grundværdi
886.400 kr
Vurderingen er foretaget i henhold til vurderingsloven, hvorefter den samlede ejendom vurderes til den kontante handelsværdi pr. L oktober 20 1 I . Grunden skal vurderes, som om den
var ubebygget. Endvidere tages der stilling til ejendommens
benyttelse samt til, om en nyopført ejerbolig er færdigbygget.
Hvis der er sket ændringer på ejendommen, er tidligere års
vurderinger omberegnet til brug for ejendomsværdiskatte- og
grundskatteberegningen. Det følger af vurderingslovens $ 6,
jf.
$ 9,
stk.
l, $ 13, stk. 1, samt
g 33, stk.l og stk. 12-18.
Vurderingen er foretaget på grundlag af konstaterede handelspriser ved ejendomssalg frem til I . oktober 20 I 1. Prisudviklingen mellem l. oktober 201 I og udsendelsen har derfor ingen
indflydelse på vurderingen. Alle vurderinger kan ses på Internettet (www.vurdering.skat.dk) fra den I 6. april 2012 kl. 07 .00.
121.2OO
kr
a-ns]/a_r, at oplysningeme er korrekte. Er der fejl i oplysningerne,
skal du kontakte kommunens BBR-myndighed.
Den standardpris, som indgår i beregningen af ejendommens
værdi, er fastlagt på grundlag afanalyser afpriseme på solgte
ejendomme i om¡ådet.
Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for den enkelte ejendom. Er forhold af væsentlig betydning
for værdien ikke allerede medtaget ved vurderingen, skal du kontakte SKAT.
Der er sendt meddelelse om vurderingen ud til alle, der har ejet
ejendommen iløbet af 2011.
Har du spørgsmål til vurderingsmeddelelsen, kan vi kontaktes
pä72 22 t8 18.
Grundværdien er fastsat på grundlag af oplysninger i kommunens register om ejendommens areal og arealets planlagte
anvendelse i henhold til kommune- og lokalplaner mv.
N
o
c!
o
Þci)
=.
o
N
Du kan klage over vurderingen. Klagen skal være begrundet og
til SKAT på ovenstående adresse senest 3 måneder fra -
sendes
Ejendomsværdien er bl.a. fastsat på grundlag af oplysninger i
kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Det er ejerens
modtagelsen af denne skrivelse.
Hvis SKAT er enig i klagen, genoptages sagen. Er SKAT ikke
enig i klagen, bliver den sendt videre til afgørelse i vurderingsankenævnet.
Områdeoplysninger
Grundværdiområde Anvendelsei henhold til kommuneplanlægning
mv.
ts
(9
o
o
Side 1 af
Y
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2
55/67
55
SPECTFTKATTONER
Kvadrat.meterpri s
Kvadratmeterpri s
Kvadrat.meterpri s
Grundværdi i a1t
Grundværdi afrundet
Flrrnn i nnqr¡nrd
Etagearea
I
800 m,
4200 m2
2945 m2
80
o
a
B
727
i
Antal
Bebygget areal
131 m2 x 100
mv
Vægtet etageareaT
47m2x
?
131- m,
2m2
733 m2
Standardpris for området
Opførelsesår: 1986
Bebygget. areal
Elovne, elpaneler
Tag af cementst.en
Bygningsværdi pr. m2
Bygningsværdi
: 131
or.
Rêlâh
m2
5.300 kr
1.650 kr
-33 kr
-225 kr
-700 kr
5.992 kr
m2
733 m2 x
5.992 kr
7
6.936 kr
i
Grundværdi
Bygningsværdi
Beregnet, værdi
000 kr
600 kr
560 kr
160 kr
200 kr
mz
5Z
Ral
F iondomqrrprd
64
33
23
1,21,
Fri-tlig. garage, udhus
værdiberegning
kr
kr
kr
Beløb
L2L.20O kr
796.936 kr
918.136 kr
i a1t
Sær7ige forhoTd:
Korrigeret ej endomsværdi
918.136 kr
970.000 kr
Ej endomsværdi af rundet
Ej endomsværdi
Kvadratmeterpri- s
Ejerboligværdi,
Ejerboligværdi,
S33,stk.B, i alt
S33,stk.8, afrundet
Du kan kTage over vurderingen,
ej endommens handelsværdi .
2945 m2 à
Bkr
910.000 kr
-23.560 kr
.440 kr
886.400 kr
886
hvis resuLtatet ikke svarer tiL dit skøn over
o
o
o
ô!
o
d)
N
o
o
o
S¡de 2 af
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2
56/67
56
l
];* ¡-t :'n,*
rk:;
l'¡l tiiçí {:r:r';;¡:i
Den 24-05-2016,
kt. 10:38
'i:are ;srn ¡-t¡itç:r,;. I l.,l¡iilï,.iit,
Jo
rd fo ru ren
in
gsattest
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret
landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.
i den fættesoffenttige
Attesten er baseret på en søgning om en specifik matriket. I attesten bruges også begrebet "lokatitet", der kan
dække over ftere matrikter e[[er eventuett en mindre det af en matriket. Der er flere optysninger omkring
lokatiteten, som ikke nødvendigvis også gætder for matrikten. 5e derfor på kortmateriatet, hvor meget af
matrikten der berøres af tokaliteten.
Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Areatinformation og Geodatastyretsen. Ansvaret for de
registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuette matrikel er betiggende. Bemærk, at
denne attest omhandter atene oplysninger om jordforurening.
Der er søgt på følgende matrikel:
Ejertavsnavn
Den mettemste Del
Matriketnummer
28aq
Region
Kommune
Region Nordjyttand
Frederikshavn Kommune
Kort
Ptaceringen af den søgte matriket kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden
af det søgte).
I
u6g6*1 efÞr korgægning
L-,og"*,
I
I
nó 1^
¿{-){tp
Konrægnìnç
\å - Region
Jonlfaruæning, Vl - ftegion
{,
ä8a
.
rÉrr
Jçrdfcrurening.
. Ìi*1-'.-,
¡i-ij'r."i1""1
ll¡**
î
Forureningsstatus
Matrikel status: Matrikten er ikke korttagt.
Region Nordjytland har for nuværende ingen optysninger om jordforurening på den pågætdende matriket.
Matrikten er ikke omfattet af områdektassificering.
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København
www.mitjoeportat.dk
NV,
a91 bd83f-9d69-4806-bOa
1
-7 a121 a2917 3c
Side
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
I af 3
57/67
57
üan ry:a rks
f-,f i i¡d'f:* råa
Dat* r:m rniljøei i tlanmerk
Den 24-05-20'16,
å
kt. 10:38
Kontaktoplysninger
Adresse
Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aatborg Øst
Mail
[email protected]
Web
www.rn.dk
Bemærkning
Man bør titlige danne en attest fra Region Nordjyttands hjemmeside da der her
findes optysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandl.ing i forbindetse med
korttægning. Disse lokatiteter kan først findes på Danmarks Mitjøportal når der er
truffet afgørelse om korttægning.
Fredertk¡harn Ks,n¡mtse
Adresse
Mail
Web
Rådhus Atté 100
|
9900 Frederikshavn
[email protected]
http: / /www.frederikshavn. dk/da/ menu /Borger/natur-mitjoe/Forurenetjord/#jordforurening
Bemærkning Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det skytdes at din
kommune endnu ikke har gjort data titgængetige på Danmarks Mitjøportal etter at data ikke er
opdateret.
Bitag
Jordforurening,
V1
Et areal betegnes som korttagt på vidensniveau 1 (V1 ), hvis der er titvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på
arealet eller aktiviteter på andre areater, der kan have været kitde tit jordforurening på areatet.
Jordforurening, V2
Et areal betegnes som korttagt på vidensniveauZ (YZ), hvis der er titvejebragt et dokumentationsgrundtag, der gør, at
det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og
koncentration,
Nuancering
Nuancering af korttægning på V2, på baggrund af den risiko, den korttagte forurening udgør etter kan udgøre for den
aktuette anvendelse tit botigformåt
Udgået Efter Kortl¿Bgning
Forureninger, som har været korttagt på vidensniveau 1 etler 2, men som er udgået af korttægningen
Udgået Før Kortlægning
Lokatiteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke btiver korttagt som forurenet (V2). Desuden findes der
tokatiteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulte korttægges som mulig forurenet (Vl ) men hvor
lokatiteten frikendes på baggrund af de historiske opl.ysninger.
Områdeklassificering
Område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens S 50a. Byzone klassificeres
som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Optysning om områdektassificering
stammer fra en tegning af matrikten på kort. I enkelte tit fætde kan unøjagtigheder i matrikettegningen overlappe en
DanmarksMiljøportat, RentemestervejS,2400 København
www.miljoeportat.dk
NV,
a91bd83f-9dó9-4806-b0a1-7a1Z1aZ9jT3c
Side 2 af 3
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
58/67
58
Danmarks
fi¡l¡ljdparta{
oen24-Q5-2016, kr. 10:38
ûat¿ cry¡ rnil¡øet i ü¿nmark
at¡oerl fllalf lKe[ og pavìf Ke lfllof fllaLlofleÍ flef pa. uef uoovef ef (¡el efr KeftoL pf oDtefnsLttuftg, aI filaLf tKref Soffr gf aËftsef ofJ
tiI et områdeklassificeret areat fejtagtigt fremgår som områdektassificeret. Danmarks Miljøportat arbejder i øjebtikket
på at få rettet op dette. Hvis attesten indeholder optysning om områdektassificering, inkt. anatysefrie områder, som
forekommer ukorrekt, så kan du få et overbtikover matriklen på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/.
Etters kan den aktuetle kommune kontaktes.
Danmarks Miljøportat, Rentemestervej 8, 2400 København
www.mitjoeportat.dk
NV,
a91 bd83f -9d69-4806-bOa
1
-7 a12'l
a29173c
Side 3 af 3
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
59/67
59
INDBETALINGSSTEDER:
VN KOMMUNE
BORGERSERVICE SÆBY, SKÀGEN OG FR.TIAVN
ÎLF. 98 45 50 00
RÅDHUS ALLE lOO
SAMTLIGE PENGEINSTITUTTER
POSTDANMARK
vn
Modtager
B
UdskÍevet den:
Momsnr.;
04/06-20]-6
291,89498
Debitomummer:
xxx xx xxxxxx xx xx
Tryvej
't
32
ffinHr
Vurderingsår:
Vurderet areal:
Ejendommens beliggenhed
945
201,4 (01/10 -20L4)
Matrikelbetegnelse:
DEN MELLEMSTE
DEL,
28aq
TORSLEV
Ejendomsværd¡
Grundværd¡
880.000
118 .200
Grundskatteloftværdi
Stuehusgrundværd¡
100.900
Fradrag ¡ grundværd¡ for forbedringer
Fritagelse for grundskyld t¡l kommunen
Ðel af grundværd¡ der beskattes ì anden kommune
Dækningsafgifl spligtig forske¡sværd¡
Frìtaget dækn¡ngsafg¡ftspl¡gt¡g
Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2016
Side 01 af
Bêløb
Specifikation
promíIJ.e af grundlag
29,900 :
100900 01/01-3L/1,2
KOMMT'NE
Grundskyld
SKORSTENSFE,JN. SÆBY 98468358
Fast bidrag2016
forskelsværdi
0l
Heraf moms
301,6 ,91,
325 ,1,5
65,Q3
,00
750,00
44
ROTTEBEKÆMPELSE
Gebyr 2015
Renter 2015
Renter 2015
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25o/o:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktu rerin gstidspunktet.
Rate
Forfaldsdato
01
02
0r/ 02-201-6
S¡dste rettid¡ge ¡ndb.dag
01,/ 02-201-6
o1l08 -20a6
01/08 -201,6
I ALT
â.4
3
,68
4a74,43
Ratebeløb
Fakturadato
2602 ,08
01,/02-20L6
01/ oe-20a6
L572,35
LA
65, 03
Moms beløb
32 ,52
32 ,51,
N
o
N
c;
oó
@
o
o
o
o
o
o
o
ô
Y
06/07/2016
Såfremt det fofaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæ9.
Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.
Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr,
som sædvanl¡gvis opkræves på næste års skattebillet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
60/67
60
SPøRGSMAI
NI
SKATTEBILLETTEN KAN RETTES TIL:
Skorstensfejning:
Skagen: Flemming Nielsen, Lynggårdsvej 11 Tversted, 9881 Bindslev. tlf.: 98 93 10 94
Sæby:
Orla Steen Hansen, Grønhedevej28,9300 Sæby. tlf.: 98 46 83 58
Fr. havn: Walther Hansen, Mette Billes Vej7,9900 Frederikshavn. tlf.: 98 43 15 88
Ejendomsværdi og grundværdi:
SKAT: tlf .:72 22 18 18,
Mail: [email protected],
[email protected]
Ejendomsskat:
Ejendomsdatagruppen tlf.: 98 45 63 90
1. rate dækker perioden 1. januar - 30. juni
2. rate dækker perioden 1. juli - 31. december
Girokort til 2. rate fremsendes ca. 14 dage før forfaldsdato.
Henstand og restancer:
Økonomiafdelingen, Betalingskontoret tlf.: 98 45 86 00
Morarenter:
Ved betaling efter sidste rettidig indbetalingsdato tillægges 0,4o/o pr. påbegyndt måned
beregnet fra forfaldsdato.
Påløbne renter opkræves sammen med 1. rate efterfølgende år.
Gebyr:
Ved udsendelse af rykkerskrivelser påløber et ekspeditionsgebyr p.t. på 250,00 kr.
Lån til betaling af ejendomsskatter:
Hvis ejer eller dennes ægtefælle er fyldt 65 år, eller får udbetalt pension efter lov om
social pension eller lov om delpension eller modtager efterløn, kan der efter ansøgning
opnås lån til betaling af ejendomsskatter og bidrag mv.
Lån ydes til beboelse, herunder også fritidshuse og kun inden for ejendomsværdien.
Lånet sikres ved tinglyst skadesløsbrev i ejendommen.
Lånet forrentes med en årlig rente, som tilskrives lånet (renten kan ikke fratrækkes på
selvangivelsen).
Der betales ikke afdrag, men lånet forfalder til betaling ved ejerskifte.
Yderligere oplysninger samt udlevering af ansøgningsskemaer fås hos kommunens
borgerservice, eller kan hentes på kommunens hjemmeside under selvbetjening.
Ejerskifte:
Ved ejerskifte skal denne skattebillet med tilhørende indbetalingskort overdrages til den
nye ejer.
Betal i n gsservice afmeldes automatisk ved ejerskift e.
Evt. fordeling af ejendomsskat og afgifter mellem køber og sælger er kommunen
uvedkommende.
Husk - brug altid læselinjen på det aktuelle indbetalingskort. Så kan du være sikker på, at
indbetalingen bliver korrekt registreret.
Fra udlandet kan indbetales på flg.nr.
IBAN: DK 7920000610250025
SWIFT: NDEADKKK
KMD OGCG8132 14. udg.09.20'15
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
61/67
6l
ffi:i
'dL#
¡rrj v ¡: i<¡ i fi r i-i : ¡l *t þ
{,4
rR rn i ìl
g l.açTs€r3
J.nr.2O-I7545-UB
TILLÆG TIL AUKTIONSVILKÅR
Auktionskøber skal være opmærksom på, at der ved betaling af restancebeløb senere end den
1. i måneden efter auktionen vil påløbe yderligere morarenter, og disse morarenter vil blive
opkrævet sammen med den efterfølgende terminsydelse/ejendomsskatteopkrævning.
Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse ofte i et vist omfang er baseret
på offentlige^ registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden eller rekvirenten kãn drages til
ansvar for sådanne fejl.
Opnår de i nærværende salgsopstilling anførte realkreditinstitutter o.a. ved tvangsauktion kun
delvis dækning for deres tilgodehavende, tager realkreditinstitutterne forbehold om eventuelt
at lade restgælden være forlods dækket i de tilfælde, hvor kursværdien på realkreditinstitutlån
overstiger kurs 100.
Realkreditlånene forfalder i øvrigt ved ejerskifte.
En auktionskøber kan ikke uden videre påregne gældsovertagelse af realkreditinstitutlånene og
andre lån.
Auktionskøber opfordres derfor til at rette henvendelse til realkreditinstitutterne m.v. forinden
tvangsauktionen med henblik på opnåelse af forhåndstilsagn om gældsovertagelse.
Såfremt realkreditinstitutteterne o.a. ikke vil bevilge gældsovertagelse, vil lånene blive krævet
i ndfriet efter tvangsauktionen.
Hvis auktionskøber er et selskab, må det forventes, at gældsovertagelse kun vil blive bevilget
mod supplerende sikkerhed, herunder personlig kaution.
Meddelelse om samtykkeerklæring kan altså ikke betragtes som en godkendelse af gældsover-
tagelse.
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
62/67
KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM
1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.
Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.
4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:
2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.
3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.
06/07/2016

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

størstebeløbet
I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
63/67

kontanter
Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

check udstedt af en bank til retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)
Sikkerhed kan stilles ved:
Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet.
7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.
5. Ny auktion
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyve
jledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
06/07/2016
version pr. 1.1.2015
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
64/67
Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.
Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.
4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.
Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:
Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660 Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
1.400.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
65/67
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger og – hv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af grøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3,
stk. 2
2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedret tens kontor.
3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv renteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo gedretten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt
ion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auk tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.
5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv for – om nødvendigt
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.
06/07/2016
6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.
Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or dinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.
B.
Beløb, der skal betales ud over auktions budet
Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages .
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostninger til repræsen tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f. Spildevands- og kloakbidrag.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af
offentlige almene vandforsyningsanlæg.
h. Brugspanthavers underskud efter afholdel se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse
m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.
C.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. be tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told væsenet.
7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal kø beren straks
over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.
Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af de overtagne priori teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af
1
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
66/67
8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions
vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauk tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs eller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkår
_______________________
(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
06/07/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
67/67