Hent - Tvangsauktioner.dk

Comments

Transcription

Hent - Tvangsauktioner.dk
Sagsnr.:
ADVOKATHUSET
02-100639/LB
F U N C H t> N I E L S E N
96172582
SALGSOPSTILLING
Tvangsauktion over ejendommen
Kr. Koldsvej 30
7950 Erslev
_________________________
Auktionsdato den 02-08-2016
Ny auktion: Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:00
Fremvisning finder sted den 26.7.2016 k l . 14.00.
Tilmelding nødvendig p å tlf. 96172582 eller mail: [email protected]
T h i s t e d afdeling:
T o l d b o d g a d e 4, 7 7 0 0 T h i s t e d .
Telefonnr. 9 7 9 2 3 3 3 3
1
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1/60
Sagsnr.:
ADVOKATHUSET
02-100639/LB
P U N C S-i ts. N I E L S E N
INDHOLDSFORTEGNELSE
Salgsopstilling
Opgørelse af størstebeløb
Sikkerhedsstillelse
Tillæg til salgsopstilling (oplysninger)
Beskrivelse
Tingbogsattest
Vurderingsattest
Ejendomsskattebillet 2016
BBR-ejermeddelelse
Ejendomsdatarapport m/bilag
Opgørelse fra panthavere
Opgørelse fra Morsø Kommune
Mail fra Thisted Forsikring
Købervejledning til tvangsauktion
Tvangsauktionsvilkår
T h i s t e d afdeling:
31/08/2016
T o l d b o d g a d e k, 7 7 0 0 T h i s t e d .
Telefonnr. 9 7 9 2 3 3 3 3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2/60
ADVOKATHUSET
FUNCH
Salgsopstilling
& NIELSEN
Toldbodgade 4, 7 7 0 0 Thisted tlf. 96172582
Højeste bud på 1. auktion kr. 91.000.
(købsnøgle)
til brug for
tvangsauktion over fast ejendom
Advokatrådet
J.NR. 0 2 - 1 0 0 6 3 9 / L B
og Dansk
Udarbejdet af
ejendomsmæglerforening
AS 5 6 / 2 0 1 6
Ejendommens matr.nr.;: 4 h Mellem Jølby, Solbjerg
beliggende:
Kr. Koldsvej 3 0 , 7950 Erslev
Tilhørende:
Henning Kibsgaard
boende:
Kr Koldsvej 3 0 , Mellem Jølby, 7950 Erslev
Ny auktion: Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:00
____________________
Auktionstidspunkt:
Tirsdag den 2. august 2016 kl. 09:30
Auktionssted:
Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i Thisted, Skovgade 30, 7700 Thisted
Rekvirent, hæftelses nr. : Skat (ejendomsskat)
Ved advokat:
Gunhild Stausholm-Møller, Advokathuset Funch og Nielsen, Toldbodgade 4,7700 Thisted
Ejendomsoplysninger
Ej endomskategori:
beboelsesejendom
Ejendomsværdi pr.:
01-10-2014,
kr. 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0
heraf grundværdi: kr.
91.800,00
Vurdering i h.t.
Retsplejelovens § 562:
Areal ifølge tingbogen :
2383
Forsikringsforhold:
Thisted Forsikring A/S, Thyparken 16, 7700 Thisted - policenr. 3510999
Ej endo ms ska tter
og afgifter for året
andrager og omfatter:
kr. 4.112,68
m
heraf vej:
2
2016
442
m
2
Se vedhæftede ejendomsskattebillet
Forslag til særlige
vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11.
Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.):
Se vedhæftede beskrivelse.
( \
Der må påregnes udgift til tilslutning til offentlig kloakering.
Lejemål:
Ikke udlejet
Byrder og servitutter
(Evt. henvisning til
vedh. tingbogsattest):
Se vedhæftede tingbogsattest
31/08/2016
.
ler
£ > n - Q o . 0 0 0 , 0 0
*~* "
J\s
r
3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
3/60
Prioritetsopgørelse
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,
nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem.
f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v.
Transport
i . Fordring
2. Restgæld
3. Restancer
opgjort pr.
auktionsdato
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med tillæg
af uforfaldne renter
og evt.
der kræves indfriet.
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Hæftelse nr. i : Pantebrev.
BRF Kredit A/S, Klampenborgvej 2 0 5 , 2 8 0 0 Kgs.
Lyngby v/Advokathuset Funch og Nielsen,
Resenvej 83, 7800 Skive - mail:
[email protected]
4. Hæftelser
272.273,12
266.186,51
6.086,61
0,00
272.273,12
266.186,51
6.086,61
0,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
312.273,12
266.186,51
6.086,61
40.000,00
8.766,08
0,00
0,00
8.766,08
321.039,20
266.186,51
6.086,6l
48.766,08
321.039,20
266.186,51
6.086,61
48.766,08
Opr. kr. 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
Obl.lån, 4% p.a.
Restgæld pr. 1.7.2016 kr. 265.126,63.
Ydelse pr. 1.6.2016 kr. 5.420,87.
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr. 2: Skadesløsbrev.
Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7 9 0 0 Nykøbing
Mors - mail: [email protected]
Opr. kr. 4 0 . 0 0 0 , 0 0 .
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr. 3: Skadesløsbrev.
Morsø Kommune, Jernbanevej 7, 7 9 0 0 Nykøbing
Mors - mail: [email protected]
Opr. kr. 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
Transport
i alt ved
budsum kr.
4
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
4/60
Afslutningsside
1. Fordring
2. Restgæld
opgjort pr.
auktionsdagen
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med tillæg
af uforfaldne renter
og evt.
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
forventes overtaget.
der kræves indfriet.
321.039,20
266.186,51
6.086,61
48.766,08
8.395,00
0,00
0,00
8.395,00
i alt ved
budsum
329.434,20
266.186,51
6.086,61
57.161,08
kr.
329.434,20
266.186,51
6.086,61
57.161,08
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype,
rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt.
yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul,
ejerskiftefradrag m.v.
Transport
Hæftelse nr. 4: Udlæg.
Skat, Nicolai Eigtveds Gade 2 8 , 1 4 0 2 København
K - mail: erhven'[email protected]
3. Restancer 4. Hæftelser
Opr. kr. 8 . 3 9 5 , 0 0 .
Medtages for hovedstolen.
A. Total
B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B:
52.532,69
Heraf kontant at betale inden 4 uger:
52.532,69
Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet):
0,00
om art og afvikling oplyses:
Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:
a. rekvirentens udlægs- og
auktionsomkostninger
(salærer og gebyrer m.v.)
b. rettighedshavernes
mødesalærer m.v.
kr.
24.269,45
kr.
3.750,00
De under a og b nævnte beløb er
anslået ud fra det under
sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud , jfr. nedenfor.
c. restancer vedrørende:
1. ejendomsskatter (forbeholdes, kr.
da Skat ikke har anmeldt)
4. andre offentlige bidrag
kr.
0,00
5. vandafgifter
kr.
0,00
6. brandforsikringsbidrag
kr.
0,00
7- krav i h.t. leje- eller
brandsikringslovgivningen
kr.
0,00
8. Tilkendt salær tidligere
beskikket advokat
kr.
4.250,00
9. befordring panthavere
(anslået)
kr.
1.000,00
10. administrationsregnskab
kr.
19.263,24
2. vejbidrag m.v.
kr.
0,00
3. kloakbidrag m.v.
kr.
0,00
C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside.
Ved et auktionsbud på kr. 540.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562) udgør
sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr. 124.000,00.
Denne salgsopstilling er udarbejdet den 23. juni 2016 af
5
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
5/60
J.nr.: 100.639/LB
Ejendommen: Kr. Koldsvej 3 0 , 7 9 5 0 Erslev
| \.
f/p
OPGØRELSE
FIU«H £ NIHSfcN
af størstebeløbet, der skal betales af auktionskøber udover budsummen ved en budsum stor
kr. 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 (vurderingen)
Rekvirentens
inkasso-,
udlæas-
og
auktionsomkostninaer:
Inkassoomkostninger
Gebyr indgivelse af auktionsbegæring
Gebyr ejendomsdatarapport
Kopiering salgsopstilling
Statstidende
Itvang.dk
Rekvirentens kørsel til besigtigelse
og fremvisning 8 0 km a kr. 4,54
Rekvirentsalær
Ialt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
i.375,oo
800,00
325,00
1.000,00
187,50
4.000,00
363,20
16.218,75
24.269,45
Størstebeløbet:
Rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger
Rettighedshavernes mødesalær
Ejendomsskatter
Brandforsikring
Tidligere beskikket advokat tilkendt salær (anslået)
Befordring panthavere (anslået)
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
STØRSTEBELØB IALT
kr.
52.532,69
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
530.000,00
Bereqnina af
rekvirentsalær:
Kontantværdi (vurdering)
25% tillæg
"= beregningsgrundlag
0,6% af beregningsgrundlag
Forhøjes med kr. 9 . 0 0 0 , 0 0
"+ 25 % moms
Rekvirentsalær
24.269,45
3.750,00
19.263,24
0,00
4.250,00
1.000,00
132.500,00
662.500,00
3.975,oo
9.000,00
12.975,00
3.243,75
16.218,75
6
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
6/60
ADVOKATHUSET
FUNCH & NIELSEN
Sikkerhedsstillelse:
Størstebeløb
k r >
Restancer, jfr. hæftelse
1
1/4 af de hæftelser der kan kræves indfriet
1/4 af den tekniske friværdi
kr.
kr.
tø.
1
kr.
123.051,01
kr.
124.000,00
a
l
t
Afrundet til
52.532,69
6.086,61
14.290,26
50.141,45
Hertil kommer stempel: 0,6 % afbudsummen + størstebeløbet, tinglysningsafgift kr. 1.660,00, auktionsafgift 0,5% afbudsummen + størstebeløbet, gebyr for udskrift kr. 175,00, salær til advokat for
berigtigelse af auktionsadkomst m.v.
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
7/60
Sagsnr.:
ADVOKATHUSET
02-100639/LB
FUNCH
6.
NIELSEN
TILLÆG TIL SALGSOPSTILLING
De angivne oplysninger i beskrivelsen af ejendommen er givet dels på baggrund
besigtigelse (ikke sagkyndig) af ejendommen, og dels på baggrund af oplysninger
ge registre som kan indeholde fejl Hverken Fogeden, rekvirenten eller dennes
kan drages til ansvar for sådanne fejl, og interesserede købere opfordres til, efter
henvendelse til rekvirenten, selv af besigtige ejendommen.
af en visuel
fra offentlirepræsentant
forudgående
Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarernes/evt. brændeovns brugbarhed
og tilstedeværelse efter tvangsauktionen.
Auktionskøber kan ikke uden videre påregne at opnå gældsovertagelse hos realkreditinstitutterne. Evt.
liebhavere (en køber, der ikke har pant i ejendommen) eller efterstående panthavere anmodes om at rette
forudgående henvendelse t i l kreditforeningen for at opnå tilkendegivelse om, hvor vidt gældsovertagelse
vil kunne opnås. Et selskab (ApS eller A/S) må forudse krav om supplerende personlig hæftelse. Samtykkeerklæring udstedes ikke før gældsovertagelse eller evt. indfrielse af lånet er sket.
Hvis auktionskøber enten i umiddelbar tilknytning til auktionen eller senere måtte ønske at indfri realkredit lån, der ved tvangsauktionen opnåede hel eller delvis dækning, sker dette i overensstemmelse med
realkreditinstituttets til enhver tid gældende almindelige indfrielsesvilkår. Såfremt restancerne betales til
realkreditinstitutterne senere end den 10. i måneden, der følger efter tvangsauktionsmåneden, vil der påløbe yderligere morarenter, som skal betales af auktionskøber.
Auktionskøber overtager ejendommen i den stand, som den er og forefindes, og må selv drage omsorg for
oprydning på egen bekostning. Auktionskøber må endvidere selv drage omsorg og bekoste udsættelse af
tidligere ejer/lejer og/eller dennes efterladte løsøre såfremt dette ønskes.
Rekvirenten har ikke nærmere kendskab til ejendommen og fraskriver sig derfor ethvert ansvar for faktiske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler ved ejendommen. Auktionskøber kan således ikke gøre
nogen form for mangelsbeføjelser gældende, det være sig i form af ophævelse af auktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning.
Ansvarsfraskrivelsen gælder alle fejl, mangler eller andre forhold vedrørende ejendommen, dennes
grundareal, samt eventuelle jordbundsforhold, herunder ledninger m.v., og for den lovlige benyttelse af
ejendommen i henhold til de gældende regler. Ansvarsfraskrivelsen gælder både skjulte fejl og mangler af
enhver art, såvel juridiske som faktiske mangler.
Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og auktionskøber er således
bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport, og som konsekvens heraf kan auktionskøber
ikke tegne ejerskifteforsikring.
Det bemærkes, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.
Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.
T h i s t e d afdeling:
T o l d b o d g a d e 4, 7 7 0 0 T h i s t e d .
Telefonnr. 9 7 9 2 3 3 3 3
8
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
8/60
Sagsnr.:
ADVOKATHUSET
02-100639/LB
F Li
H V H 6 N LE 1 S E N
BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN
Kr. Koldsvej 30
Fritliggende enfamilieshus idyllisk beliggende i område udlagt til sommerhusbebyggelse.
Opført i 1927 i vandskurede sten med høj rejsning og bølgeeternittag. Tilbygget i 1979 med vinkelbygning i gasbetonsten med fladt tag. Ældre vinduer og døre i træ.
Bebygget areal 145 m2. Boligareal udgør iflg. BBR 127 m2 i stueplan samt 1. sal 49 m2.
Boligen indeholder iflg. BBR 4 værelser, køkken og badeværelse. Iflg. BBR er der i 2012 tilbygget
et skur i metalplader på 16 m2.
En tilstødende grund, Kr. Koldsvej 28, på 2000 m2 tilhører ejeren, der disponerer over begge
grunde uden synlige skel. Der er anlagt bede, buske, træer og lidt køkkenhave, men hovedsageligt er grunden udlagt med græs.
Ejendommen trænger til eftergåelse af udvendigt træværk.
Vand fra privat alment vandforsyning, med afløb til mekanisk rensning. Iflg. BBR er der afgivet
påbud om tilslutning til spildevandsforsyningsselskab.
Opvarmes med centralvarme med oliefyr.
T h i s t e d afdeling:
31/08/2016
T o l d b o d g a d e 4, 7 7 0 0 T h i s t e d .
Telefonnr. 9 7 9 2 3 3 3 3
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
9/60
TINGBOGSATTEST
Udskrevet:
23.06.2016 11:32:01
Adresse:
Kr Koldsvej 30
7950 Erslev
Samlet areal:
Heraf vej:
BFE-nummer:
Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:
Retskreds:
2383 m2
442 m2
3439667
26.02.1975
Mellem Jølby, Solbjerg
0004h
2383 m2
442 m2
0072
ADKOMSTER
DOKUMENT:
Dokument type:
Dato/løbenummer:
Skøde
05.06.1974-3270-72
OGSÅ L YS1 PÅ:
Antal:
IT:
Overført fra gammelt system:
Ja
ADKOMSTHAVERE:
Navn:
CPR:
Ejerandel:
Henning Kibsgaard
100240-****
1 /1
Kontant købssum:
Købesum i alt:
120.000 DKK
120.000 DKK
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
23.06.2016 11:32:01
31/08/2016
Adkomsten vedr matr.nr. 4H, 4X
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
10
10/60
HÆFTELSER
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
10.05.2005-5619-72
1
Realkreditpantebrev
350.000 DKK
4
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
Ja
Navn:
CVR:
BRFkredit A/S
13409838
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
12.03.2008-2505-72
2
Skadeløsbrev
40.000 DKK
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
Ja
Ja
Pantebrev
Nej
Skadesløsbrev
KREDITORER:
Navn:
CVR:
Morsø Kommune
41333014
Dato/løbenummer:
Prioritet:
09.03.2011-1002285648
3
23.06.2016 11:32:01
Side 2 af 4
11
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
11/60
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
Skadeløsbrev
60.000 DKK
0%
KREDITORER:
Navn:
CVR:
MORSØ K O M M U N E
41333014
DEBITORER:
Navn:
CPR:
Henning Kibsgaard
100240-****
BETALT
TINGLYSNINGSAFGIFT
2.300 DKK
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
07.10.2015-1006768011
4
Udlæg
8.395 DKK
0%
KREDITORER:
Navn:
CVR:
SKAT
19552101
DEB
Navn:
CPR:
Henning Kibsgaard
100240-****
TILLÆGSTEKS"
Ideel andel
Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel.
BETALT
TING LYS NIH G SÅ
0 DKK
SERVITUTTER
23.06.2016 11:32:01
Side 3 af 4
12
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
12/60
Der findes ingen servitutter på ejendommen
ØVRIGE OPLYSNINGER
EJENDOMSVURDERING:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):
530.000 DKK
89.500 DKK
01.10.2015
0773
061319
INDSKANNET A K T :
Filnavn:
72 C 272
23.06.2016 11:32:01
Side 4 af 4
13
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
13/60
Ejendomsvurdering
Detaljerede vurderingsoplysninger for 2015
Adresse:
KR K O L D S V E J 0 3 0 , 7950
Vurderingsår:
2015
Kommune:
MORSØ
Vurderingskreds:
MORSØ/VESTRE
ERSLEV
Ejendomsnr.:
61319
1
Benyttelse:
Beboelse
Lejligheds antal:
Matrikel:
4 H , M E L L E M JØLBY
Grundareal:
Ejendomsværdi:
530.000
Grundværdi:
2.383
89.500
V i s "Grundværdispecifikationer"
V i s V æ r d i e r til brug for ejendomsværdiskatteloft
Vis tidligere
vurdering
Grundværdispecifikationer:
Nr. P r i s b e t e g n e l s e
01 Kvmpris standard
02 Bygretpris standard
03 Vejareal prisen er 0
04 Nedslag 2 V % reduktion
2
Areal/Enhed
Enhedsbeløb
Total
1.941
1
442
0
3 0 kr.
3 6 . 0 0 0 kr.
0 kr.
5 8 . 2 3 0 kr.
3 6 . 0 0 0 kr.
4 . 7 0 0 kr.
I alt:
0 kr.
- 4 . 7 0 0 kr.
89.500 kr.
V æ r d i e r til b r u g for e j e n d o m s v æ r d i s k a t t e l o f t :
Ejendomsværdi 2001:
390.000 kr.
Ejendomsværdi 2002:
E j e n d o m s v æ r d i s k a t t e l o f t e t b e r e g n e t på g r u n d l a g a f 2 0 0 2 :
Vis tidligere
360.000 kr.
360.000 kr.
vurdering
14
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
14/60
FIK.NR.84761206
Eksped. m a n - t i r s d a g k l . 1 0 . 0 0
onsdag f r a k l . 1 0 . 0 0
torsdag f r a kl.10.00
fredag f r a kl.10.00
Telefonnummer: 9970 7000
c - r a a i i : bbrømorsoe.ak
Modtager
B
Udskrevet den:
Moms-nr.:
21/03-2016
41333014
Debitornummer:
XXX
Ejendommens beliggenhed:
XX
Kr K o l d s v e j 03 0
XX
Ejendomsnr.:
773
XX
15.00
12.00
17.00
13.00
061319
Vurderingsår:
2383
MELLEM JØLBY, SOLBJERG
Kommunenr.:
XXXXXX
Vurderet areal:
-
2014
( 0 110-2014)
/
4h
Ejendomsværdi
Grundværdi
540.000
91.800
Stuehusgrundværdi
Grundskatteloftværdi
97.900
Fradrag i grundværdi for forbedringer
Fritagelse for grundskyld til kommunen
Del af grundværdi der beskattes i anden kommune
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2016
Specifikation
Side 01 af 01
Beløb
KOMMUNE
promille
Grundskyld
24,680 :
af grundlag
91800 01/01-31/12
RENTER AF GRUNDSKYLD
RYKKERGEBYR
ROTTEBEKÆMPELSE
RENTER AF ROTTEBEKÆMPELSE
SKORSTENSFEJN.AFG-H B SØRENSEN
RENTER AF SKORSTENSFEJNINGSAFGIFT
2265,62
56, 62
1000,00
32,40
2, 68
737,16
18,20
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.
IALT
4112, 6!
Rate
Forfaldsdato
Sidste rettidige indb.dag
Ratebeløb
Fakturadato
01
02
01/02-2016
01/07-2016
08/02-2016
08/07-2016
2595,09
1517,59
01/02-2016
01/07-2016
Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.
147,43
147,43
Moms beløb
73 , 72
73, 71
Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.
Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr,
som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.
15
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15/60
Betaling:
Du skal bruge vedlagte indbetalingskort til betaling. Læselinjen på indbetalingskortet refererer til den enkelte
betaling. Dvs. at du ikke kan genbruge læselinjen fra 1. rate til betaling af 2. rate.
1. rate forfald 1. februar
2. rate forfald 1. juli
Du kan tilmelde dig Betalingsservice i dit pengeinstitut. Du kan også rette henvendelse til Borgerservice med
oplysning om reg. og kontonummer. Du kan ikke betale direkte ved kommunen.
Spørgsmål om ejendomsskatter m.m. skal ske til Morsø Kommune, ejendomsskat på
e-mail [email protected] eller telefon 99 70 70 00 - Du kan også se mere på www.morsoe.dk
Vurdering/ejendomsværdiskat - spørgsmål kan kun ske til SKAT, telefon 72 22 18 18
Ejerskifte:
Husk at afmelde Betalingsservice.
Du må kun bruge indbetalingskort udskrevet i dit eget navn og ikke i evt. tidligere ejers navn.
Ændring af skattebeløbet f.eks. pga. salg af arealer vil først ske i skatteåret efter omvurdering. Det betyder, at
køber og sælger selv må fordele skattebeløbene indbyrdes indtil da.
S korste n sfej ning:
Morsø Kommune opkræver gebyr for skorstensfejning på vegne af skorstensfejeren. Har du spørgsmål omkring
skorstensfejning/skorstensfejerbidrag, skal du kontakte skorstensfejeren. Det er skorstensfejeren, der tilbagebetaler for meget betalt skorstensfejerbidrag.
Spørgsmål skal rettes til:
Skorstensfejermester J. C. Sø
Skorstensfejermester H. B. Sørensen
Klager m.v., Natur & Miljø
tlf. 97 72 46 56
tlf. 97 72 34 41
tlf. 99 70 70 00
Rottebekæmpelse:
Gebyret udregnes som 6,0 øre pr. 1000 kr. ejendomsværdi. Ved tegn på rotter kan dette meddeles via
kommunens hjemmeside: www.morsoe.dk/rotter.
Renter:
Såfremt skatten ikke betales rettidigt, beregnes renter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen i henhold til
ejendomsbeskatningslovens § 27, stk. 2, og ved evt. rykning påløber yderligere et gebyr på kr. 250,- pr. gang.
Pålagte renter + gebyr, som ikke betales ved fremsendelse af rykkerskrivelse, opkræves over næste års
skattebillet.
Spørgsmål vedr. renter/gebyrer, henstand/restance skal rettes til:
Borgerservice, tlf. 99 70 70 00
KMD OGCG7732 15. udg. 11. 2015
16
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
16/60
MORSØ KOMMUNE
BBR-Meddelelse
NATUR & MIUØ
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)
Afsender
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
773
61319
21-03-2016
MORSØ KOMMUNE NATUR & MILJØ
JERNBANEVEJ
7, 7900 NYKØBING
MORS
Ejendommens beliggenhed:
Kr Koldsvej 30 (vejkode: 4350), 7950 Erslev
Modtager:
BBR-Meddelelse rekvireret via OIS
Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen [email protected] eller telefonnr. 99707058.
Oplysninger om grunde
A d r e s s e : Kr K o l d s v e j 30 ( v e j k o d e : 4350), Mellem Jølby, 7950 E r s l e v
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab
Vand & afløb
Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)
Påbud om forbedret rensning: Skal tilsluttes spildevandsforsyningsselskab
Frist for forbedret rensning: 01-07-2011
Matrikelnr.
Ejerlav
4h
MELLEM JØLBY, SOLBJERG
Oplysninger om
bygninger
Bygningsnr.: 1
A d r e s s e : Kr Koldsvej 30, Mellem Jølby (vejkode: 4350), 7950 Erslev
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120)
Matrikelnr.: 4h
Ejerlav: MELLEM JØLBY, SOLBJERG
Opførelsesår: 1927
OnWtilbygningsår: 1979
Antal boliger med køkken: 1
Materialer
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning: Cementsten
Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)
Areal i grundplan
m2
Areal i hele bygningen
m2
Arealanvendelse
m2
Bebygget areal
145
Samlet bygningsareal
145
Samlet boligareal
127
heraf affaldsrum i terræn
0
heraf indbygget garage
18
heraf indbygget carport
0
heraf indbygget udhus
0
heraf indbygget udestue
0
Overdækkede arealer
0
heraf udvendig efterisolering
0
Kælder
0
Samlet erhvervsareal
0
Adgangsareal
0
Andet areal
0
heraf loftshøjde lavere end 1,25m over terræn
Tagetage
49
heraf udnyttet
Lukkede overdækninger
heraf lovlig beboelse i kælder
0
0
0
Antal etager u. kælder & tagetage
1
0
Åbne overdækninger
0
Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning
Energioplysninger
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
O p l y s n i n g e r om bolig- / e r h v e r v s e n h e d
A d r e s s e : Kr Koldsvej 30 (vejkode: 4350), Mellem Jølby, 7950 Erslev
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus), (anvendelseskode: 120)
Samlet areal:
127 m2
Areal til erhverv:
Boligareal:
127 m2
Andet areal:
BBR
E
Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
0 m2
e
0 m2
n
d
o
m
m
e
n
s
i
beliggenhed:
Kr Koldsvej 30 (vejkode: 4350), 7950 Erslev
Kommune nr.:
773
Ejendomsnr.:
61319
Udskriftdato:
21-03-2016
Side:
1/4
17
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
17/60
Fællesareal:
O m2
Aben overdækning:
0 m2
Lukket overdækning/udestue:
0 m2
Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning
Antal værelser: 4
Antal toiletter: 1
Antal badeværelser: 1
Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Bygningsnr.: 2
A d r e s s e : Kr Koldsvej 30, Mellem Jølby (vejkode: 4350), 7950 Erslev
U d h u s (anvendelseskode: 930)
Matrikelnr.: 4h
Ejerlav: MELLEM JØLBY, SOLBJERG
Opførelsesår: 2012
Materialer
Ydervæg: Træbeklædning
Tagdækning: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
Kilde til materialer: Oplyst af teknisk forvaltning
Areal
Bebygget areal: 16 m2
Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning
Energioplysninger
Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation
Ejendommens beliggenhed:
Kommune nr.:
Ejendomsnr.:
Udskriftdato:
Side:
Kr Koldsvej 30 (vejkode: 4350), 7950 Erslev
773
61319
21-03-2016
2/4
18
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
18/60
Kortmateriale
Signaturforklaring: BYGN. = bygning, BYGN. (NY) = ny-byggeri bygning, VIND. = vindmølle og VIND. (NY) = nyt anlæg.
* placering er næsten sikker. ** placering er usikker
Nogle bygningspunkter på ejendommen er angivet som: "placering er næsten sikker' eller '"placering er usikker', fordi ejendommen endnu
ikke er færdigt geokodet. Som ejer skal du ikke foretage dig yderligere som følge heraf.
Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Matrikelregistret, samt Bygnings- og Boligregistret. Du
kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på h t t p : / / k o r t . b b r . d k .
NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke
afgøre et skels nøjagtige beliggenhed. Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed
afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles
med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet
præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende
landinspektør. Kortet er det nyeste offentligt tilgængelige kort fra Kortforsyningen og kan være op til 4 år gammelt.
Ejendommens beliggenhed:
Kommune nr.:
Ejendomsnr.:
Udskriftdato:
Side:
Kr Koldsvej 30 (vejkode: 4350), 7950 Erslev
773
61319
21-03-2016
3/4
19
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
19/60
g g p
Ejendommens beliggenhed:
Kommune nr.:
Ejendomsnr.:
Udskriftdato:
Side:
Kr Koldsvej 30 (vejkode: 4350), 7950 Erslev
773
61319
21-03-2016
4/4
20
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
20/60
Din pligt s o m ejer
Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer at
op ysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet
oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.
Bøde kart fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i
kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliqer på din eiendom er i
overensstemmelse med de registrerede forhold.
Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved
registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos.
Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager.
Du bør være særligt opmærksom på:
Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal
Samlet erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Energiforsyning
Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være
opmærksom på at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne qrundiqt i
forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger.
BBR registrerer din ejendom på mange niveauer.
De 3 vigtigste er:
Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler
der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen.
Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som qrunden oplvses
dette.
'
E n enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet
af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen.
Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din byqninq
Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune.
Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en ood idé at
orientere sig i reglerne på forhånd på www.bbr.dk.
Arealerne på B B R - m e d d e l e l s e n
Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten.
De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene - læs mere på www.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bvoninoens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusiv areal af eventuel kælder og tagetage.
Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i
bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen.
Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.
Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v.
Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byqqelovqivninqens krav til
beboelsesrum.
3
Orn sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendes til beboelse at
boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Er der i en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR's boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse oq areal
til erhverv.
3
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.6
21
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
21/60
Oversigt over B B R - o p l y s n i n g e r
Anvendelse
Materialer
Helårsbeboelse
Ydervæggenes materialer
•
•
•
•
•
•
Stuehus til landbrugsejendom.
Fritliggende enfamiliehus.
Række-, kæde- eller dobbelthus.
Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
Døgninstitution.
Anden bygning til helårsbeboelse.
Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
Letbeton (lette bloksten,
gasbeton).
Fibercement, asbest (eternit el.
lign).
Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklædning.
Betonelementer (Etagehøje
betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
Ingen.
Andet materiale.
Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med Landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
• Landbrug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding m.v.
• Industri, fabrik, håndværk m.v.
• El-, gas-, vand- eller varmeværker,
forbrændingsanstalter m.v.
• Anden bygning til landbrug, industri
Tagdækningsmateriale
Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
Tagpap (med taghældning).
Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skiferetemit).
Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
Stråtag.
Fibercement (asbestfri).
PVC.
Glas
Grønt levende tag (Grønne tage)
Andet materiale
Handel, kontor, transport og service
• Transport- og garageanlæg, stationer,
lufthavne m.v.
• Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
• Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.
• Anden bygning til transport, handel
m.v.
Institutioner og kultur
• Biograf, teater, erhvervsmæssig
udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.
• Skole, undervisning og forskning.
• Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.
• Daginstitutioner m.v.
• Anden institution.
Fritidsformål
Asbestholdigt materiale
Asbestholdigt ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.
Kilder til bygningens materialer.
• Sommerhus.
• Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
• Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
• Kolonihavehus.
• Anden bygning til fritidsformål.
•
•
•
•
Mindre bygninger til garageformål,
opbevaring m.v.
Opvarmningsforhold
• Garage til et eller to køretøjer.
• Carport.
• Udhus.
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt oprettet.
Oplyst og kontrolleret af teknisk
forvaltning.
Varmeinstallation
• Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed.
• Vandskyllende toilet udenfor enheden.
• Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.
• Fjernvarme/blokvarme.
• Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
• Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
• Varmepumpe.
• Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas).
• Elovne, elpaneler.
• Gasradiatorer.
• Ingen varmeinstallationer.
• Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).
Badeforhold
Opvarmningsmiddel
• Antal badeværelser i enheden.
• Adgang til badeværelser.
• Hverken badeværelser eller adgang til
badeværelser.
• Elektricitet.
• Gasværksgas.
• Flydende brændsel (olie,
petroleum, flaskegas).
• Fast brændsel (kul, brænde mm.)
• Halm.
• Naturgas.
• Andet.
Køkken, toilet og afløb
Toiletforhold
Køkkenforhold
• Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
• Adgang til fælles køkken.
• Fast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
• Ingen fast kogeinstallation.
Afløbsforhold
Andet
Afløbskoder gammelt kodesæt
Boligtype
Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:
• Egentlig beboelseslejlighed.
• Blandet erhverv og bolig med
eget køkken.
• Enkeltværelse.
• Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
• Sommer-/fritidsbolig.
• Afløb til offentligt spildevandsanlæg.
• Afløb til fælles privat
spildevandsanlæg.
• Afløb til samletank.
• Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.
• Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).
• Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (uden tilladelse).
• Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
• Mekanisk og biologisk rensning.
• Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
• Andet.
•
Offentlig støtte
•
•
•
•
•
•
•
• Ikke midlertidig oprettet.
• Midlertidig oprettet.
• Midlertidig fuldført.
Der er indført mange nye afløbskoder i
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske ændringer i afløbsforholdene
på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på eget initiativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.
Fredning
• Fredet iht. til
bygningsfredningsloven.
• Som ovenfor men med
tinglyst.
bevaringsbestemmelser jf.
lovens § 15.
• Tinglyst bevaringsdeklaration
men, bygningen ikke fredet.
• På middelalderlige
bygningsdele er der tinglyste
fredningsbestemmelser.
• Indeholder middelalderlige
bygningsdele.
• Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht.
til bygningsfredningsloven.
• Som ovenfor, men med
tinglyst bevaringsdeklaration.
• Bevaringsværdig.
• Medtaget i registrant,
bevaringsplan mm.
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk fra
køkken, bad og toilet) ledes ned i samme
kloak som regnvandet (overfladevandet
fra tage og befæstede arealer), eller om
de behandles hver for sig.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom harens afløbsforhold. I såfald
kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.
En fuldstændig oversigt over afløbskoder
i BBR og en vejledning hertil kan findes
på www.bbr.dk.
Supplerende varme
• Ikke oplyst.
• Varmepumpeanlæg.
• Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
• Ovne til flydende brændsel.
• Solpaneler.
• Pejs.
• Gasradiator.
• Elovne, elpaneler.
• Biogasanlæg.
• Andet.
• Bygningen har ingen supplerende
Almen familiebolig.
Støttet privat udlejningsbolig.
Støttet privat andelsbolig.
Almen ungdomsbolig.
Støttet privat ungdomsbolig.
Almen ældrebolig.
Almen plejebolig.
Midlertidig
oprettelse/fuldførelse
Afløbskoder nyt kodesæt
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er
en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter organisk
stof og Phosphat, osv.
Andet.
Ejerforhold
• Privatperson(er) eller
interessentskab.
• Almennyttigt boligselskab.
• Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
• Forening, legat eller
selvejende institution.
• Privat andelsboligforening.
• Kommunen
(beliggenhedskommune).
• Kommunen (anden
kommune).
• Region.
• Staten.
• Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.
Vandforsyning
• Alment vandforsyningsanlæg
(tidligere offentligt).
• Privat, alment
vandforsyningsanlæg.
• Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
• Brønd.
» Ikke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
• Ingen vandforsyning.
Kilde til bygningsarealer
•
•
•
•
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt
oprettet.
• Oplyst og kontrolleret af
teknisk forvaltning.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.6
22
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
22/60
o
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport købt 21/3 2016
Rapport færdig 21/3 2016
For ejendommen
Kr Koldsvej 30, 7950 Erslev
Ejendommens adresse:
Kr Koldsvej 30,7950 Erslev
Matr.nr
4h Mellem Jølby, Solbjerg
Grundareal
2383 m
Ejendomsnummer:
061319
2
Kommune:
MORSØ KOMMUNE
Ejerforhold:
Privatpersoner eller interessentskab
Enhedens samlede areal:
1 27 m
Anvendelse:
J
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
Antal værelser:
4
Antal samlet fast ejendomme:
1
Antal bygninger:
2
Detaljeret i n f o r m a t i o n om o m f a t t e d e matrikelnumre
Matr.nr. 4h Mellem Jølby, Solbjerg
Erhvervsstyrelsen
Rapport-ID: 159c411b-2376-4262-bcf9-7053428e13d3
23
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
23/60
Q
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Indhold
Delte afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.
Resumé
Kr Koldsvej 30
7950 Erslev
3
Uddybning af enkelte svar
Rapport køb! 21/3 2016
Rapport færdig 21/3 2016
Økonomi
6
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendoms- og grundværdi
Forfalden gæld til kommunen
. ..... ... 6
6
6
Planer
7
Zonestatus
Lokalplaner
Kommuneplaner
7
7
9
............
..............
Vand
1 2
Aktuelle afløbsforhold
12
Aktuel vandforsyning
12
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på e j e n d o m m e n . 1 2
-I3
Spildevandsforhold
Jordforurening
1 3
Lettere jordforurening
" 14
Bygge- og beskyttelseslinjer
Sø-og åbeskyttelseslinjer
Kirkebyggelinjer
1 4
'
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
.
.
.
.
.
1
14
4
1 6
1g
..16
Følgende bilag kan hentes:
• BBR-meddelelsen
• Ejendomsskattebillet
• Vurderingsmeddelelse
• Vejforsyning
• Jordforureningsattest
Side 2 af 20
24
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
24/60
Resumé
Bygninger
BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Ja. se bilag
Ejendommen har ikke noget energimærke
Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Nej
Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Nej
Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Nej
Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Nej
Olietanke
Er der registreret oplysninger o m olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Nej
Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?
Nej
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Statstilskud efter stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
2266 kr.
Nej
Ja, se bilag
540.000 kr.
Ja, se bilag
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages af køberen?
Kontakt kommunen
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber.
Huslejenævnssager
Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Nej
Nej
Jordrente
Sice 3 a! 20
31/08/2016
25
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
25/60
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Nei
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Sommerhusområde og landzone
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
ja
Kommuneplaner
Kommuneplaner
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
i
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
a
Nei
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Se bilap
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets
transportkorridorer?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
N e
:
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?
(tilladelse ikke påkrævet)
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?.... Privat, alment vandforsyningsanlæg
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling?
Kontakt kommunen
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Se detaljeret besvarelse
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Nei
Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde?....
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Nei
Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Lettere jordforurening
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
j
a
se bilag
Kontakt kommunen
Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet
(DAI)?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Nej
Natur, skov og landbrug
Side 4 af 20
26
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
26/60
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Nej
Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Nej
Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?
Nej
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere information.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Nej
Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Nej
Naturperler
Er der arealer , der er udpeget som naturperler på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Nej
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Nej
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Ja
Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Ja
Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 21. marts 2016
Nej
Strandbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Nej
Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 2 1 . marts 2016
Nej
Side 5 af 20
27
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
27/60
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
2.266 kr.
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Skatteår.
2016
MORSO KOMMUNE
Kommune
Grundskyld
2.265,62 kr.
Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug
Okr.
Grundskyld af værdi af stuehus
0 kr.
Dækningsafgift, erhvervsejendomme
0 kr.
Dækningsafgift at forskelsværdi
0 kr
Dækningsafgift af grundværdi
0 kr.
Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme)
0 kr.
Skat ialt
2.265,62 kr.
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Økonomi
Kommunen
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?
540.000 kr.
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for
ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket
hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt
ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2 /? procent for
private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
1
Vurderingsår
2014
Dato for seneste vurdering eller ændring
01-10-2014
Ejendomsværdi
540.000 kr.
Grundværdi
91.800 kr.
Fradrag
0 kr.
Stuehus grundværdi
0 kr.
Stuehusværdi
0 kr.
Kontaktoplysninger
vurderingsmeddelelsen.
http://www.skat.dk/
www adresse
Økonomi
Forfalden gæld til kommunen
Side 6 af 20
28
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
28/60
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der h æ f t e r på
ejendommen og dermed overtages af køberen?
Kontakt kommunen
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
forsyningsselskaber."
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages
lorbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i
kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis
ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør
rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra
den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen.
Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse.
Er der forfalden gæld på ejendommen?
Gælden kan ikke opgøres automatisk. Kontakt kommunen
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
Sommerhusområde og landzone
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlovens § 34.
Z o n e s t a t u s : Sommerhusområde
Matr.nr. 4h Mellem Jølby, Solbjerg
Andel af matrikel dækket af zonen
gg %
Z o n e s t a t u s : Landzone
Matr.nr. 4h Mellem jølby, Solbjerg
Andel af matrikel dækket af zonen
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kontaktoplysninger - forklaring
Planer
Kommunalbestyrelsen
Kontakt egen kommune
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?
Bemærk, at oplysningen er opdelt i forslag til og vedtagne Lokalplaner, Temalokalplaner,
Lokalplaner for delområder og Temalokalplaner for delområder.
Lokalplaner, v e d t a g n e
Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt,
afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres.
Lokalplan: Sommerhusområde i Dragstrup - Kr. Koldsvej
Planens navn
Sommerhusområde i Dragstrup - Kr Koldsvej
Plannummer
-,4
Kommune
M
Morsø
Side 7 af 20
29
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
29/60
o
EJENDOMS
Planstatus
RAPPORT
D a t
0 f f e n t l i
V
ø r e l s e
a f
°
"
P
Dato for vedtagelse af plan
Kr Koldsvej 30
7950 Erslev
D a ? 0
f o r
i k r a f t t r æ d e l s e
a f
P
| a n f 0 , s l a
9
edta et
g
08-03-1981
03-08-1981
| a n
03-1 o-1981
Dato for start af offentliggørelsesperioden
13.03.1981
Rapport kabi 21/3 2016
Dato for slut på offentliggørelsesperioden
1 3.05. ] 981
Rapport færdig 21 /3 2016
~
—
G e n e , e l
anvendelse
Sommerhusområde
Specifik anvendelse
Sommerhusområde
nanzone
Sommerhusområde
Link til plandokument
y i,
n
Matr.nr. 4h Mellem Jølby, Solbjerg
Andel af matrikel dækket af plan
94 %
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Lokalplaner, f o r s l a g
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Lokalplaner f o r delområder, v e d t a g n e
En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede
rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer.
Se iøvrigt "Lokalplaner, vedtagne".
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Lokalplaner f o r delområder, f o r s l a g
Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne "
Temalokalplaner, v e d t a g n e
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Temalokalplaner, f o r s l a g
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Temalokalplaner for delområder, v e d t a g n e
Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne "
Temalokalplaner f o r delområder, f o r s l a g
Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne "
Planer
Side 8 af 20
30
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
30/60
Kommuneplaner
Kommuneplaner
Kommuneplaner, f o r s l a g
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplaner, v e d t a g n e
Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde
kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode pa 12 år og fastlægger de
overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det
åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen
udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række
sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning, idet de fastsætter
rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede
anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn fx bygningsbevaringshensyn
Kommuneplan: Morsø Kommuneplan 2 0 1 3 - 2 0 2 5
Planens navn
K
o
m
m
u
n
Morsø Kommuneplan 2013-2025
e
Morsø
Planstatus
Vedtaget
Dato for vedtagelse af plan
1 g. 12.2013
Dato for ikrafttrædelse af plan
10-01-2014
Link til plandokument
i ink
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Kontaktoplysninger - forklaring
Planloven forvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vedrørende driften
af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på
[email protected] eller telefon 7254 4804.
Langelinie Allé 17, 21 København 0
3529 1000
[email protected]
https://erhvervsstyrelsen.dk/
Adresse
Telefonnummer
Emailadresse
www adresse
Temakommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Side 9 af 20
31
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
31/60
Kommuneplanramme, v e d t a g e t
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Dragstrup sommerhusområde
Planens navn
Dragstrup sommerhusområde
Plannummer
19 S 05
Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører
Kommune
2699176
M o r s ø
Navn på plandistrikt
Sommerhusområde
P l a n s t a t u s
Vedtaget
Dato for vedtagelse af plan
1 g . 12-2013
Dato for ikrafttrædelse af plan
10-01 -2014
Generel anvendelse
Sommerhusområde
Planzone
Sommerhusområde
Fremtidig planzone
Sommerhusområde
Maksimal bebyggelsesprocent
]g%
Maksimalt antal etager
1
Maksimal bygningshøjde
5
Notat om generel anvendelse
toiletbygninger og lign.)
m
Sommerhusbebyggelse og bebyggelse til offentlige formål (mindre
Notat om infrastruktur
Parkeringskrav fremgår af Retningslinje "Parkering".
Notat, andet
En del af rammeområdet er omfattet af Kirkebyggelinje - 300 meter.
Link til plandokument
i ^
Matr.nr. 4h Mellem Jølby, Solbjerg
Andel af matrikel dækket af plan
g5 o
/o
Kommuneplan: Landsby, Dragstrup
Planens navn
Landsby. Dragstrup
Plannummer
20 LB 24
Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører
Kommune
2699176
M o r s ø
Navn på plandistrikt
Landsby
Planstatus
Vedtaget
Dato for vedtagelse af plan
19-12-2013
Dato for ikrafttrædelse af plan
1 g.g 1-2014
Generel anvendelse
P
l
a
n
2
0
n
Blandet bolig og erhverv
e
Landzone
Fremtidig planzone
Landzone
Notat om generel anvendelse
Der opretholdes mulighed for flg. anvendelser og byggerier gennem
lokalplanlægning og zonetilladelse: Eksisterende boliger, herunder stuehuse på landbrugsejendomme; nye
boliger inden for afgrænsningen af landsbyen; eksisterende sommerboliger, der ved mindre ombygninger kan
overgå til helårsbeboelse, og som ifølge en konkret vurdering ikke er uhensigtsmæssigt beliggende i forhold
til især serviceforsyning, trafikbetjening og landskabelige forhold. Nybyggeriet skal holdes inden for en
samlet ramme på 1 a 2 boliger om året
Side 10 al 20
31/08/2016
32
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
32/60
Notat om bebyggelse
Området er udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø, som knytter sig til kirken,
området omkring og bebyggelsen. Bebyggelsen skal vedligeholdes og området anvendes, så karakteren for
udpegningsgrundlaget fastholdes. Se i øvrigt Retningslinje "Værdifulde kulturmiljøer "
Notat om infrastruktur
Parkeringskrav fremgår af Retningslinje "Parkering".
Notat om lokalplan
Eksisterende virksomheder kan udvides eller omlægges, og nye virksomheder kan
etableres, hvis det med en lokalplan godtgøres og sikres, at udvidelsen ikke strider imod de
planlægningsmæssige hensigter i kommuneplanen og ikke vil medføre større miljømæssige eller andre gener,
end hvis virksomheden var placeret i et passende erhvervsområde.
Notat, andet
En del af rammeområdet er omfattet af Kirkebyggelinje - 300 meter. Sø- og
åbeskyttelseslinje - 150 meter og Kirkebyggelinje - 300 meter. En den af området er derudover omfattet af
Provst Exner fredning (kirkeomgivelser)
Link til plandokument
i\ \,
n
Matr.nr. 4h Mellem Jølby, Solbjerg
Andel af matrikel dækket af plan
14 %
Kommuneplanstrategi, f o r s l a g
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanstrategi, v e d t a g e t
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Planstrategi 2 0 0 8 - 2 0 1 1
Planens navn
Planstrategi 2008-2011
Kommune
Morsø
Planstatus
Vedtaget
Omfang af revision
Delvis revision i et bestemt område
Dato for vedtagelse af plan
19-05-2008
Dato for ikrafttrædelse af plan
30-05-2008
Link til plandokument
y |<
n
Kommuneplan: Planstrategi 2 0 1 1
Planens navn
Planstrategi 2011
Plannummer
Planstrategi 2011
Kommune
Morsø
Planstatus
Vedtaget
Omfang af revision
Delvis revision
Dato for vedtagelse af plan
19-12-2011
Dato for ikrafttrædelse af plan
23-1 2-2011
Link til plandokument
Link
Kommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, v e d t a g e t
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vvm, f o r s l a g
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Side 11 af 20
31/08/2016
33
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
33/60
Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?
nedsivningsanlæg (Tilladelse ikke påkrævet)
Mekanisk rensning med
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter
om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et
kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles.
Matr.nr. 4 h Mellem Jølby, Solbjerg
Afløbsforhold
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Vand
Kommunen
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
vandforsyningsanlæg
privat, alment
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
Matr.nr. 4 h Mellem Jølby, Solbjerg
Vandforsyning
p j
r
v a t
, |
a
m e n t
vandforsyningsanlæg
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Vand
Kommunen
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr.
vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlægAboringer, hvortil der er udstedt
påbud eller givet kogeanbefaling?
Kontakt kommunen
Matr.nr. 4 h Mellem Jølby, Solbjerg
Findes der vandindvindinsanlægAboringer på matrikelnummeret, hvortil der er udstedt påbud/
dispensationer eller givet kogeanbefaling?
Kontakt kommunen
Side 12 af 20
34
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
34/60
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kontaktoplysninger - forklaring
Emailadresse
Vand
Kommunalbestyrelsen
Kontakt egen kommune
[email protected]
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?... se detaljeret
besvarelse
Spildevandsplan
Her oplyses, om der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) er vedtagelser, der vil ændre
ejendommens afløbsforhold.
Er der i kommunens spildevandsplan (inkl. tillæg) vedtagelser, der vil ændre ejendommens
afløbsforhold?
Kontakt kommunen
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Kloakopland, f o r s l a g
Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?
Nej
U d t r æ d e n af Spildevandsforsyningsselskab, f o r s l a g
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?
Nej
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er
kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?
Ja
Spildevandsplan: 2 3 9 4 - OP
Renseklassekode
OP
Renseklasse
Reduktion af organisk stof og total fosfor
Matr.nr. 4h Mellem Jølby, Solbjerg
Andel af matrikelnummeret der er dækket af planen
100 %
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Jordforurening
Side 13 af 20
31/08/2016
35
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
35/60
Lettere jordforurening
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?.... Kontakt
kommunen
Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere
forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved
større jordflytning.
Matr.nr. 4 h M e l l e m jølby, Solbjerg
Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet?
Kontakt kommunen
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Bygge- og beskyttelseslinjer
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?.
Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Søbeskyttelseslinjer og Åbeskyttelseslinjer.
Søbeskyttelseslinje
Søbeskyttelseslinien har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som
levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Indenfor beskyttelseslinien er der
generelt forbud mod ændringer, d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages
ændringer i terrænet, beplantningen o.l.
Matr.nr. 4 h M e l l e m jølby, Solbjerg
Er matriklen beliggende indenfor en søbeskyttelseslinje?
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal
j
a
[j |n
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Åbeskyttelseslinje
Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som
levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er indenfor beskyttelseslinien
tale om et generelt forbud mod ændringer.
Matr.nr. 4 h M e l l e m jølby, Solbjerg
Er matriklen beliggende indenfor en åbeskyttelseslinje?
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal
a
ynk
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Bygge- og beskyttelseslinjer
Kommunen
Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?.
Side 14 at 20
36
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
36/60
o
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at
der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.
Matr.nr. 4 h Mellem Jølby, Solbjerg
Kr Koldsvej 30
7950 Erslev
Rapporl købt 21/3 2016
Rapport færdig 21/3 2016
Er matriklen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
j
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal
a
|_jnk
Kontaktoplysninger
Administrativ myndighed
Kommunen
Side 15 af 20
31/08/2016
37
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
37/60
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten
En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende
ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på
et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i
ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et
appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i
ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten.
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil
(pdf) til elektronisk visning eller udskrift.
Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar
fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
fremgår af ejendomsdatarapporten.
Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
findes i Appendiks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BBR-meddelelse
Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Vurderingsmeddelelse
Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Energimærke
Kort over vejforsyning
Jordforureningsattest
Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.
Energimærkning
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.
Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.
Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
Side 16 af 20
38
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
38/60
Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres
ikke i BBR.
Byggeskadeforsikring
Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i
forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde
også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn.
Olietanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne
stammer typisk (ra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i
BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.
Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse.
Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle
ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de
to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i
den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Statstilskud efter stormfald
Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet
som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.
Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.),
som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre
afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der
opkræves via ejendomsskattebilletten.
Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for
forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal
ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under
omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011 -vurderingen nedsat med
2Y2 procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014,
Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud
hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundværdi".
Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse
og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden
tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række
sektor love.
Huslejenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som
modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens størrelse.
Side 17 af 20
31/08/2016
39
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
39/60
Q
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Jordforureningsattest
Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne
dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.
Kortlagt jordforurening
Kr Koldsvej 30
7950 Erslev
Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2
(V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.
Rapport købt 21/3 2016
Rapport færdig 2i/3 2016
Lettere jordforurening
Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.
Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret
viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen er
omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.
Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Der oplyses om påbud efter §§ 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af
jordforureningsdata.
Fredskov
Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at
anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen
sikrer den langsigtede skovdyrkning.
Majoratsskov
Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at
ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven.
Beskyttet natur
Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis
ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for
anvendelse af arealerne på ejendommen.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og
Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale
beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Landbrugspligt
J
Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m ). Når en ejendom
er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder
særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med
landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.
Naturperler
Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor
særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og
for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod
at bygge.
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og
spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinien er der generelt forbud mod
ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l.
Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres
bebyggelse over 8,5 m. som virker skæmmende på kirken.
Side 19 at 20
40
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
40/60
Klitfredningslinje
Klitfredningslinien er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter der kan
føre til øget risiko for sandflugt.
Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100
m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres
bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet
tilplantning eller hegning.
Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et
område.
Miljøsag
Her oplyses om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der
behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Side 20 af 20
41
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
41/60
o
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Kort over vejforsyning
Vejforsyning omkring matr.nr. 4h, Mellem Jølby, Solbjerg
Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 21. marts 2016.
© Geodatastyrelsen
Signaturforklaring vedr. vejVstistatus:
—-
Offentlig
— — — -
Privat fælles
'
Privat/almen
Planlagt nedklassificering
I
31/08/2016
I
Matrikel
42
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
42/60
Danmarks Miljøportal
n21-03.2016, .
De
M
Data o m miljøet i Danmark
Jordforureningsattest
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkende database pa jordforureningsområdet, DKjord.
bn W
§Såbegrebet
l kalitet der kan
dækkeover
^
^ 1 teten ™ * 7
T
T
?"
*
oplysninger omkring
lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af
matriklen der berøres af lokaliteten.
TrlVJ ^ * T*
T** **** '
l
* °
a f
D e r
e r
f l e r e
"° "
Attestens kort er baseret på data fra Danmarks Arealinformation og Geodatastyrelsen. Ansvaret for de
registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk at
denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.
Der e r søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn
Mellem Jølby
Matrikelnummer
4h
Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø Kommune
Kort
n§
^lTc
T?
ai aet søgte).
f
S 0 § t e
m
a
t
h
k
e
l
S 6 S
n
6
d
e
n
f
0
r
( h 6 r
k 3 n
d
e
0 § s å
S e
o
m
d
e
r
e r
Jordforureninger i nærheden
Udgået efter kortlægning
Udgået for kortlægning
Jordforurening. V2 - Region
Jordforurening, V1 - Region
Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Nordjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel.
Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.
^SXét
R
e
n
t
e
m
e
s
t
e
r
v
*j
8
'
2
4
0
0
»^benhavn NV,
bbd773da-5b5f-4927-a32c-b09606925ef1
Side 1 af 3
43
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
43/60
Danmarks Miljøportal
Den 21-03-2016, kl. 16:48
Data om miljøet i Danmark
Kontaktoplysninger
Region Nordjylland
Adresse
Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
Mail
[email protected]
Web
www.rn.dk
Bemærkning
Man bør tillige danne en attest fra Region Nordjyllands hjemmeside da der her
findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i forbindelse med
kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal når der er
truffet afgørelse om kortlægning.
Morsø Kommune
Adresse
Jernbanevej 7 | 7900 Nykøbing M
Mail
[email protected]
http://www.morsoe.dk/Borger/Natur%20og%20miljoe/Jord%20os%
20olietanke.aspx
Web
Bemærkning
Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.
Bilag
Jordforurening, V1
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om
arellet
*
^ ^
^ ^
tan
^
h a V e
t i l
Jordforurening på
Jordforurening, V2
d
derTar' at d T ^ n h
ive
TT?\« i™ ™
2
V2
< »' » * * r er Mlvejebragt et dokumentationsgrundtag,
Nuancering
ZTnTå
°
!
' P
^
for den aktuelle anvendelse til boligformål
a f
k
r t l æ g n
| |
n
g
P å
V 2
å b
a
r
u
n
d
a f
d
e
n
|
nsiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre
g
Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen
Udgået Før Kortlægning
e r
r e t a
g e t
e
n
0 D r e n s m n
s å
d
n ^ T i ES f
;°
,
§
* « « bhver kortlagt som forurenet (V2). Desuden
findes der lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulis
forurenet (V1, men hvor lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger
§
Områdeklassificering
Side 2 af 3
44
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
44/60
Danmarks Miljøportal
m z , * * * * , * « *
Data o m miljøet i Danmark
S
et
ndehol*T' -
m a r
S
M U j a p 0 r t a
1 0
M
k
k
e
t
å
a t
'
*
'
« nettet op e
"esten
mdehoWer oply n,ng om omradeklassificering, inkl. anatysefrie områder, som forekommer ukorrek så kan
S
|
S
fentemestervej
8, 2400 Kebenhavn NV,
a
bbd773da-5b5f-4927.a32c-b09606925ef1
Side 3 af 3
45
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
45/60
C o n n y Christiansen
Fra:
Jannie V. Warthou
Sendt:
14. juni 2016 14:39
Til:
Lone Berg
E
m
n
e
:
100639 - Tvangsauktion over Kr. Koldsvej 30, 7950 Erslev, tilhørende Henning
Kibsgaard
V e d h æ f t e d e filer:
RES.PDF
A d v o s y s sagsnr.:
101940
Som advokat for BRFkredit A / S f r e m s e n d e r jeg vedlagt auktionsopgørelse pr. 2.8.2016.
Mine omkostninger kan opgøres til kr. 500,00, hvilket beløb skal medtages i kolonne 1.
Jeg skal a n m o d e o m , at salgsopstilling tilsendes mig, straks den foreligger.
Med venlig hilsen
Jannie V. Warthou
Juridisk assistent
ADVOKATHUSET4\
¥UWLH r W1K1 S SU
Mail: iw(a>advokathuset.dk
Telefon: +45 96154025
www.advokathuset.dk
CVR.NR. 37120669
Advokatpartnerseiskab
Afdeling: Resenvej 83, 7800 Skive, Tlf. +45 97522722
Dette er en e-mail fra Advokathuset Funch & Nielsen P/S. Denne e-mail og eventuelle vedhæftede bilag er fortrolige og kan indeholde juridisk
beskyttede oplysninger udelukkende til brug for den tiltænkte modtager. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du meddele
afsenderen dette straks og slette denne meddelelse og bilag fra dit system uden at producere, distribuere eller fastholde kopier heraf.
Tænk på miljøet, før du printer denne mail
1
31/08/2016
46
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
46/60
BRFkredit a/s
Klampenborgvej 205
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 45 93 45 93
Telefax 45 93 4522
E-mail: [email protected]
Kundecentret
Telefon 70 1021 00
33Fkn
Auktionsopgørelse
Advokathuset Funch & Nielsen
Resenvej 83
Postboks 507
7800 Skive
Dato:
10.06.2016
Ejendomsoplysninger
Ejendomsnr.
601-281-6419
Matrikelbetegnelse
4H Mellem Jølby, Solbjerg
Beliggenhed
Kristian Koldsvej 30, Mellem Jølby, 7950 Erslev
Parcelhus
Helårsbolig
Ejendommens art
Hovedanvendelse
Auktionsdato
Antal lån i ejendommen
02.08.2016
1
Samlet tilgodehavende
Lånnr. 0031-000-956
Samlet tilgodehavende
Hovedstol
DKK
350.000,00
Fordring
DKK
(se vedlagte specifikation)
271.773,12
271.773,12
271.773,12
Opgørelsen er eksklusiv eventuelle advokatomkostninger, der meddeles særskilt.
Gebyrrestancer bedes medtaget på bedst prioriteret lån (kolonne 3).
Med venlig hilsen
BRFkredit
CVR-nr 13 40 98 38
side
l
47
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
47/60
Specifikation
Låntager
Henning Kibsgaard
~
~
"
Kr Koldsvej 30
Mellem Jølby
7950 Erslev
Auktionsdato
02.08.2016
Obligationslån nr. 0031-000-956
Pr./Periode
Obl.rente % pa
4,00
Fondskode
0935883
Lånerente % pa
4,00
Restløbetid år
Hovedstol
DKK
350.000,00
Ny restgæld
01.07.2016
DKK
265.126,63
Ny obl. restgæld
Rente
Bidrag
01.07.2016
DKK
265.126,63
01.07.2016
DKK
922,18
01.07.2016-02.08.2016
DKK
137,70
01.07.2016-02.08.2016
DKK
266.186,51
Restgæld incl. uforfaldne renter
og bidrag (kolonne 2)
19,00
Terminsbetaling pr.
01.06.2016
Betaling med forfald
02.08.2016
Morarenter
Restancer (kolonne 3)
DKK
5.420,87
DKK
DKK
5.586,61
DKK
266.186,51
DKK
5.586,61
DKK
271.773,12
165,74
Fordring opgjort pr. auktionsdagen (kolonne 1), overført til side
i adv. fr- 5oa
Morarente beregnes med 18,00% p.a. fra forfaldsdagen til betaling sker.
Terminsantal p.a.
4,0
1. kommende betaling
DKK
1. års betaling
DKK
5.417,37
21.648,11 heraf afdrag DKK
9.624,06
side 2
31/08/2016
48
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
48/60
Borgerservice
Advokathuset
Funch & Nielsen
Toldbodgade 4
7700 Thisted
Dato:
Tvangsauktion Kr Koldsvej 30, tinglyst skadesløsbrev
13-06-2016
Sagsnr.:
773-2016-13897
Deres sagsnr.
Navn:
10639
Jonna Koch
Direkte tlf.nr.:
9970 7100
E-mail
[email protected]
V e d r ø r e n d e t v a n g s a u k t i o n o v e r matr.nr. 4 H M e l l e m Jølby, S o l b j e r g , b e l i g g e n d e Kr K o l d s v e j 3 0
7 9 5 0 E r s l e v , tilhørende H e n n i n g K i b s g a a r d .
I h e n h o l d til D e r e s mail af d e n 9. juni 2 0 1 6 m e d d e l e s h e r m e d , at M o r s ø K o m m u n e pr. auktionsdag e n d e n 2. a u g u s t 2 0 1 6 i h e n h o l d til tinglyst s k a d e s l ø s b r e v stort kr. 6 0 . 0 0 0 , 0 0 har f ø l g e n d e tilgodehavende vedrørende ovennævnte ejendom:
L å n e t er opgjort pr. 0 2 . 0 8 . 2 0 1 6 til
kr. 4 8 . 7 6 6 , 0 8
Afregning k a n s k e til M o r s ø K o m m u n e s konto i S p a r Nord reg.nr. 9 0 3 5 konto 4 5 8 4 1 5 9 7 8 8 m e d
a n g i v e l s e af o v e n s t å e n d e s a g s n u m m e r 7 7 3 - 2 0 1 6 - 1 3 8 9 7 .
L å n e t er bevilget til betaling af e j e n d o m s s k a t for perioden 0 1 . 0 7 . 2 0 0 8 til 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 , i henholdt til
modtaget a n s ø g n i n g o m o p h ø r af lån til betaling af e j e n d o m s s k a t d e n 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 . S k a d e s l ø s b r e v e t er e n d v i d e r e lyst til s i k k e r h e d for lån til betaling af tilslutningsbidrag af 1 0 . 0 2 2 0 1 1 på kr
31.976,25.
D e r t a g e s forbehold for e v e n t u e l yderligere o m k o s t n i n g e r , s å f r e m t d e r b e g æ r e s ny auktion.
Venlig hilsen
Jonna Koch
Gruppeleder
Specifikation af l å n e s a g er vedlagt.
Morsø Kommune
•
Jernbanevej 7 . •
7900 Nykøbing Mors
•
tlf. 9970 7000
•
[email protected]
www.morsoe.dk
49
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
49/60
09-06-2016
Opgørelse af lånesag 32 - Kr Koldsvej 30, Mellem Jølby 7950 Erslev
Opgørelsesdato:
02-08-2016
Opgørelse
Tekst
Ydet lån pr.
01-01-2016
Ejendomsskat
Tilskrevne lån
Lån pr. opg.dato
Renter pr. 01-012016
Tilskrevne renter
Total
47.312,75
0,00
47.312,75
1.647,78
-194,45
1.453,33
48.766,08
Afskrivning
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Indbetaling
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.312,75
0,00
47.312,75
1.647,78
-194,45
1.453,33
48.766,08
Total
Rentenedslag udgør:
•J<
o
Renter pr.
opg.dato
599,98
Rentespecifikation
tTekst
Fra dato
Ejendomsskat
01-01-2016 02-08-2016
Til dato
Antal dage
215
Rentesats
Beløb
1,41
+ Renter 2016
Rente
48.960.53
Total
405,53
405.53
405,53
-Nedslag 2014 af
857.78
30
-257.33
-257,33
- Nedslag 2015 af
790,00
29
-229,10
-229,10
- Nedslag 2016 af
405,53
28
-113,55
-113,55
48.766,08
-194,45
Samlet
1
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
50/60
Borgerservice
Advokathuset
Funch & Nielsen
Toldbodgade 4
7700 Thisted
Dato:
Tvangsauktion Kr Koldsvej 30 pr. 02.08.2016
10-06-2016
Sagsnr.:
773-2016-13897
Deres sagsnr.
Navn:
Direkte tlf.nr.:
E-mail
10639
Jonna Koch
9970 7100
[email protected]
Vedrørende tvangsauktion over matr.nr. 4 H Mellem Jølby, Solbjerg, beliggende Kr Koldsvej 30
7950 Erslev, tilhørende Henning Kibsgaard.
I henhold til Deres mail af den 9. juni 2016 meddeles hermed, at Morsø Kommune pr. auktionsdagen den 2. august 2016 har følgende tilgodehavende vedrørende ovennævnte ejendom:
Ejendomsskat:
Første rate 2014 f.f. 01.02.2014
kr. 382,84
Anden rate 2014 f.f. 01.07.2014
kr. 365,83
Første rate 2015 f.f. 01.02.2015
kr. 1.521,42
Anden rate 2015 f.f. 01.07.2015
kr. 1.507,28
Første rate 2016 f.f. 01.02.2016
kr. 2.595,09
Anden rate 2016 f.f. 01.07.2016
kr. 1.517,59
Rykkergebyr af 21. marts 2016
kr. 250,00
Rykkergebyr af 14. april 2016
kr. 250,00
Tilskrevne renter til 02.08.2016
kr. 129,95
kr. 8.520.00
Renovation:
Anden rate 2013 f.f. 05.08.2013
kr. 1.143,76
Gebyr af 01.09.2013
kr. 250,00
Anden rate 2014 f.f. 18.07.2014
kr. 590,63
Gebyr af 14.08.2014
kr. 250,00
Gebyr af 04.09.2014
kr. 250,00
Første rate 2015 f.f. 27.01.2015
kr. 1.627,74
Gebyr af 24.02.2015
kr. 250,00
Gebyr af 17.03.2015
kr. 250,00
Anden rate 2015 f.f. 03.08.2015
kr. 1.021,90
Gebyr af 28.08.2015
kr. 250,00
Gebyr af 20.09.2015
kr. 250,00
Første rate 2016 f.f. 01.02.2016
kr. 983,08
Gebyr af 26.02.2016
kr. 250,00
Gebyr af 18.03.2016
kr. 250,00
Anden rate 2016 f.f. 08.07.2016
kr. 983,13
Tilskrevne renter til 02.08.2016
kr. 143.00
kr. 8.743.24
I alt
kr. 17.263.24
Morsø Kommune
31/08/2016
•
Jernbanevej 7 . •
7900 Nykøbing
tlf. 9970 7000
51
[email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
www.morsoe.dk
51/60
2
Afregning kan ske til Morsø Kommunes konto i Spar Nord reg.nr. 9035 konto 4584159788 med
angivelse af ovenstående sagsnummer 773-2016-13897.
Der tages forbehold for yderligere omkostninger påløbet ved SKAT.
Der tages ligeledes forbehold for eventuel yderligere omkostninger, såfremt der begæres ny aukti-
Venlig hilsen
Jonna Koch
Gruppeleder
Kopi af ejendomsskattebilet for 2016 er vedlagt.
Morsø Kommune
31/08/2016
•
Jernbanevej 7 . •
7900 Nykøbing Mors
•
tlf. 9970 7000
52
•
[email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
www.morsoe.dk
52/60
Lone Berg
Fra:
Ann Kirkeby <[email protected]>
Sendt:
23. juni 2016 10:13
Til:
Lone Berg
Emne:
SV: Vedr. 100639 - Kr. Koldsvej 30,
7950 Erslev,
tilhørende Henning Kibsgaard
Hej Lone
Vi har e j e n d o m m e n forsikret under police nr. 3510999.
Der er indbetalt bygningsbrandpræmie for perioden frem til den
a n m e l d e til tvangsauktionen.
31.03.2017, så vi har ikke et tilgodehavende at
Med v e n l i g h i l s e n
å
Ann
Thistedf orsikring
Fra: Lone Berg [mailto:lb(5)advokathuset.dkl
Sendt: 2 3 . juni 2 0 1 6 09:27
Til: A n n Kirkeby <[email protected]>
Kirkeby
E m n e : V e d r . 1 0 0 6 3 9 - Kr. Koldsvej 30, 7 9 5 0 Erslev,
Bogholderi
D i r e k t e t e i e f o n : 96
194
tilhørende Henning Kibsgaard
525
Hej Ann.
Har du denne ejendommen forsikret?
Der er tvangsauktion den 2.8.2016.
Med venlig hilsen
Lone Berg
Juridisk assistent
advokathuset"
Mail: lbOadvokathuset.dk
Telefon: +45 96172582
www.advokathuset.dk
CVR.NR. 37120669
Advokatpartnerseiskab
Afdeling: Toldbodgade 4, 7700 Thisted Tlf. +45 97923333
Dette er en e-mail fra Advokathuset Funch & Nielsen P/S. Denne e-mail og eventuelle vedhæftede bilag er fortrolige og kan indeholde juridisk
beskyttede oplysninger udelukkende til brug for den tiltænkte modtager. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes du meddele
afsenderen dette straks og slette denne meddelelse og bilag fra dit system uden at producere, distribuere eller fastholde kopier heraf.
Tænk på miljøet, før du printer denne mail
D e n n e mail er blevet s c a n n e t af http://www.comendo.com o a indeholder ikke virus!
1
53
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
53/60
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
54/60
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
55/60
KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM
1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.
Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.
4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:
2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.
3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.
31/08/2016

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

størstebeløbet
I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
56/60

kontanter
Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

check udstedt af en bank til retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)
Sikkerhed kan stilles ved:
Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet.
7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.
5. Ny auktion
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyve
jledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
31/08/2016
version pr. 1.1.2015
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
57/60
Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.
Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.
4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.
Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:
Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660 Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
1.400.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
58/60
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger og – hv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af grøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3,
stk. 2
2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedret tens kontor.
3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv renteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo gedretten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt
ion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auk tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.
5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv for – om nødvendigt
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.
31/08/2016
6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.
Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or dinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.
B.
Beløb, der skal betales ud over auktions budet
Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages .
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostninger til repræsen tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f. Spildevands- og kloakbidrag.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af
offentlige almene vandforsyningsanlæg.
h. Brugspanthavers underskud efter afholdel se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse
m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.
C.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. be tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told væsenet.
7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal kø beren straks
over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.
Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af de overtagne priori teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af
1
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
59/60
8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions
vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauk tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs eller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkår
_______________________
(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
31/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
60/60