Hent - Tvangsauktioner.dk

Comments

Transcription

Hent - Tvangsauktioner.dk
DAI1L
Advokatfirma
SALGSOPSTI LLI NG
TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN
Virksundvej 176,
8831 Løgstrup
Tirsdag den 13. september 2016 kl. 11.30
J.nr. 139551·Thomas Møller Kristensen
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1 af 62
2 af 2
Thomas Møller Kristensen
139551·720·TMK·HSK
9
Side
Advokat
J.nr.
Dok. ID
Indholdsfortegnelse
DOKUMENT
Salgsopstilling
1-3
Beregning af størstebeløb og sikkerhedsstillelse
4
Beskrivelse af ejendommen
5
Billeder af ejendommen
6
Tingbogsoplysning
7-13
Vurderingsattest
14
BBR-meddelelse
15-20
Ejendomsskattebillet
21-22
Ejendomsdatarapport med bilag
23-44
Mail af 12. juli 2016 fra Viborg Kommune
45
Opgørelse restancer ejendomsskat
46-51
Auktionsopgørelse Totalkredit A/S
52-54
Særlige vilkår for Totalkredit A/S lån
55
Købervejledning - optrykt på www.domstol.dk
56-57
Vejledning i brug af salgsopstilling og Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
58-60
DAHL Advokatpartnerselskab
26/08/2016
I
Tlf. +458891 9400
t cvs 37 31 0085
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2 af 62
001/060
DAI1L
Salgsopstilling
Advokatfirma
(købsnøgle)
til brug for
Lundborgvej 18, 8800 Viborg
tvangsauktion over fast ejendom
TLF: 88 91 9400
[email protected]
Udarbejdet af
Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening
- www.dahllaw.dk
J.NR. 139551-720-TMK-HSK- AS 2-144/2016
Ejendommens matr.nr.:
9b Borup By, Tårup
beliggende:
Virksundvej 176, 8831 Løgstrup
tilhørende:
Inger JohanneJacobsen
boende:
Søndergade65, 7850 Stoholm Jyll.
Auktionstidspunkt:
Tirsdag den 13. september 2016 kl. 11: 30
Auktionssted:
Retten i Viborg, RetssalH, Klostermarken 10, 8800 Viborg
Rekvirent, hæftelse nr.:
1, Totalkredit A/S
Ved advokat:
Advokat ThomasMøller Kristensen, Lundborgvej 18, 8800 Viborg, tlf.nr. 8891 94 00
Ejendomsoplysninger
Ejendomskategori:
Beboelsesejendom
Ejendomsværdi pr.:
1. oktober 2015, kr. 700.000,00
heraf grundværdi: kr. 211.700,00
Vurdering i h.t.
Retsplejelovens § 562:
Ikke foretaget.
Areal ifølge:
Tingbogen 1092 ml
Forsikringsforhold:
Alm. Brand Forsikring, Midtermolen 7, 2100 Københavnø
Ejendomsskatter
og afgifter for året
andrager og omfatter:
2016
kr. 6.360,83
Forslag til særlige
vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11.
heraf vej:
O ml
Nej
Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning rn.v.):
Se vedhæftede beskrivelse med tidspunkt for fremvisning.
Lejemål:
Ingen
Byrder og servitutter
(Evt. henvisning til
vedh. tingbogsattest):
Se vedhæftede tingbogsattest. Evt. ikke tinglyste lokalplaner og byplanvedtægterkan
findes på www.plansystem.dk.
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
3 af 62
Prioritetsopgørelse
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,
nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere
bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag
m.v.
Transport
Hæftelse nr. 1:
Totalkredit AIS,
opr. kr. 330.000,00, restgæld pr. 01-10-2016 kr.
330.000,00,variabel rente, kvartårlig ydelse pt. kr.
1. Fordring
2. Restgæld
3. Restancer
opgjort pr.
auktionsdato
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med
tillæg af uforfaldne
renter
og evt.
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
forventes
overtaget.
002/060
4. Hæftelser
der kræves
indfriet.
329.802,19
3.168,94
0,00
332.971,13
329.802,19
3.168,94
0,00
77.961,33
69.157,89
8.803,44
0,00
410.932,46
398.960,08
11.972,38
0,00
119.057,67
0,00
0,00
119.057,67
529.990,13
398.960,08
11.972,38
332.971,13
1.011,04,
TILPASNINGSLÅN
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr. 2:
Totalkredit AIS,
opr. kr. 93.000,00, restgæld pr. 01-10-2016kr.
69.269,77, rente 2 % p.a., kvartårlig ydelse pt. kr.
2.785,53,
OBLIGATIONSLÅN
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr. 3:
Ejerpantebrev,
meddelelse og fuldmagt til DanskeAndelskassers Bank,
[email protected], Baneskellet 1, 8830 Tjele, opr. kr.
120.000,00, variabel rente, nu opgjort til
i alt ved
budsum kr.
119.057,67
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
Transport
26/08/2016
i alt ved
budsum kr.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
4 af 62
003/060
Afslutningsside
1. Fordring
2. Restgæld
3. Restancer
4. Hæftelser
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype,
rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt.
yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul,
ejerskiftefradrag m. v.
opgjort pr.
auktionsdagen
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med
tillæg af uforfaldne
renter
og evt.
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
forventes overtaget.
der kræves indfriet.
Transport
529.990,13
Hæftelse nr. 4:
Udlæg,
Danske AndelskassersBank, [email protected],
BaneskeIlet 1, 8830 Tjele, tinglyst for kr. 111.663,00,
nu opgjort til
111.663,00
A. Total
B.
398.960,08
11.972,38
0,00
119.057,67
0,00
111.663,00
i alt ved
budsum
641.653,13
398.960,08
11.972,38
230.720,67
kr.
641.653,13
398.960,08
11.972,38
230.720,67
Størstebeløbet, der skal betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B:
42.563,00
Heraf kontant at betale inden 4 uger:
42.563,00
Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet):
om art og afvikling oplyses:
Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:
a. rekvirentens udlægs- og
auktionsomkostninger
( salærer og gebyrer m.v.)
b. rettighedshavernes
mødesalærer m. v.
kr.
24.183,00
kr.
2.500,00
De under a og b nævnte beløb er
anslået ud fra det under
sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud , jfr. nedenfor.
c. restancer vedrørende:
kr.
0,00
5. vandafgifter
kr.
0,00
6. brandforsikringsbidrag, ansl.
kr.
7. krav i h.t. leje- eller
brandsikringslovgivningen
kr.
0,00
8. andet, jfr. specifikation
kr.
0,00
5.000,00
10.880,00
1. ejendomsskatter
kr.
2. vejbidrag m.v.
kr.
0,00
3. kloakbidrag m. v.
kr.
0,00
C. Afgifter m. v. tiloffentlige
4. andre offentlige bidrag,
herunder renovation
i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside.
Ved et auktionsbud på kr. 700.000,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562)
udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7, kr. 113.000,00.
Denne salgsopstilling er udarbejdet den 12. juli 2016 af advokat Thomas Møller Kristensen
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
5 af 62
DAI-IL
004/060
.Ad vo k a cfi rrn a
OPGØRELSE
over rekvirentomkostninger ved tvangsauktion
BEREGNINGSGRUNDLAG
kr.
Ejendomsværdi pr. 01.10.2015
+
25 % heraf
I alt
700.000,00
kr.
175.000,00
kr.
875.000,00
kr.
6.370,23
kr.
17.812,50
kr.
24.182,73
kr.
11.972,38
REKVIRENTOMKOSTNINGER
Inkassosalær incl. moms
kr.
1.062,50
Fogedgebyr
kr.
610,00
Tilkendt mødesalær ved udlæg incl. moms
kr.
500,00
Gebyr auktionsbegæring
kr.
800,00
Ejendomsdatarapport
kr.
325,00
kr.
135,23
Annonce, Statstidende
kr.
187,50
Annonce, Flexya
kr.
2.000,00
Kopiering af salgsopstilling - anslået
kr.
750,00
Kr.
6.370,23
Grundtakst
kr.
9.000,00
0,6 % af beregningsgrundlaget
kr.
Befordring
besigtigelse inkl.
moms
rekvi rentsalær
+
Moms, heraf 25 %
5.250,00
kr.
14.250,00
kr.
3.562,50
Kr.
17.812,50
I ALT
SIKKERHEDSSTILLELSE
ved bud på kr. 700.000,00
Restancer
1;4 hæftelser
kr.
57.680,17
Størstebeløb
. kr.
42.563,00
I alt
kr.
112.215,55
Oprundet til
kr.
113.000,00
.Lnr. 139551·Thomas Møller Kristensen
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
6 af 62
005/060
DAI1L
A dvoka
tfirlTl a
Beskrivelse af ejendommen beliggende
Virksundvej 176,8831 Løgstrup - den 11. juli 2016
Ejendommen er et enfamilieshus, som ifølge BBR-meddelelsen
Ydervæggene er i mursten, tagdækningen er fibercement,
er opført i 1916 og om-/tilbygget
og der er termoruder.
i 1977.
Bebygget areal udgør 75
m2, hvortil kommer 60 m2 udnyttet tagetage, således at det samlede boligareal herefter udgør 135 rn',
jfr. BBR-meddelelsen.
registreret
Der er endvidere en garage som ifølge BBR-meddelelsen
er opført i 1976 og er
med et areal på 62 m2• Garagen mangler noget af taget, idet dele fra taget er styrtet ned,
hvorfor garagen ikke fremstår egnet til brug.
Boligen indeholder entre, 4 værelser, stue, køkken og badeværelse.
Fra entreen med klinkegulv er der adgang til fordelergang, badeværelse og trappe til 1. sal. på badeværelse er der klinkegulvag
bruseniche. Fordelergangen har forbindelse til 4 værelser med væg til væg
tæpper.
på 1. sal er der stue med væg til væg tæpper og adgang til køkken. I køkken er der linoleumsgulvag
hår-
de hvidevarer i form af komfur, emhætte og kølefryseskab.
Loftbeklædningen i boligen består af træloft.
Ejendommen trænger til istandsættelse og oprydning.
Ejendommen opvarmes via fastbrændselsfyr. Vandforsyning sker fra Privat, alment vandforsyningsanlæg.
Ejendommens afløbsforhold er afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige
eksempelvis BBR-meddelelsen,
registreringer,
hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed,
meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold.
så som
og de i BBR-
Der er ikke foretaget opmåling
af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.
Fremvisning af ejendommen vil ske onsdag den 7. september 2016 kl. 15.00 efter forudgående tilmelding
til sekretær Helle Skovborg Krogh på tlf.nr. 8891 9476, eller e-mail [email protected]
12.00.
senest dagen før kl.
Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning.
Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering:
En auktionskøber skal som følge af hvidvaskreglerne legitimere sig overfor kreditforeningen. Er auktionskøber en fysisk person, skal der udleveres kopi af sundhedskort og billed legitimation i form af kopi af pas
eller kørekort til kreditforeningen eller dennes repræsentant. Hvis køber er et selskab, skal der udleveres
tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, som er mindre end 3 måneder gammel samt legitimation for de
fysiske personer, som er endelige ejere af selskabet (direkte eller indirekte).
Legitimationen skal være tydelig og let læselig.
Udstedelse af samtykkeerklæring er blandt andet betinget af, at gyldig legitimation er udleveret til og
godkendt af kreditforeningen eller dennes repræsentant.
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
7 af 62
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
8 af 62
007/060
TINGBOGSATTEST
Udskrevet:
EJENDOM:
Adresse:
Samlet areal:
Heraf vej:
BFE-nummer:
Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:
Retskreds:
12.07.201608:43:50
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
1092 m2
O m2
4053094
30.04.1981
Borup By, Tårup
0009b
1092 m2
Om2
0069
ADKOMSTER
DOKUMENT:
Dokument type:
Dato/løbenummer:
Skøde
16.09.1987 -15724-69
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Ja
ADKOMSTHAVERE:
Navn:
CPR:
Inger Johanne Jacobsen
081159-****
KØBESUM:
Kontant købssum:
Købesum i alt:
295.000 DKK
295.000 DKK
DOKUMENT:
Dokument type:
Dato/løbenummer:
Bodelingsoverenskomst
12.08.1998-32802-69
Side 1 af 7
12.07.201608:43:50
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
9 af 62
008/060
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Ja
ADKOMSTHAVERE:
Navn:
CPR:
Ejerandel:
Inger Johanne Jacobsen
081159-****
1 /1
KØBESUM:
Kontant købssum:
Købesum i alt:
O DKK
O DKK
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Herefter eneejer
HÆFTELSER
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
20.12.2013-1005041118
5
Realkreditpantebrev
330.000DKK
0,3653 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
Inkonvertibel
Rentetilpasning
KREDITORER:
Navn:
CVR:
TOTALKREDIT AIS
21832278
DEBITORER:
Navn:
CPR:
Inger Johanne Jacobsen
081159- ****
BETALT
TINGLYSNINGSAFGIFT:
1.660DKK
Side 2 af 7
12.07.201608:43:50
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
10 af 62
009/060
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
20.12.2013-1005041208
6
Realkreditpantebrev
93.000 DKK
2%
Obligationslån
Mulighed for afdragsfrihed
KREDITORER:
Navn:
CVR:
TOTALKREDIT AIS
21832278
DEBITORER:
Navn:
CPR:
Inger Johanne Jacobsen
081159- ****
BETALT
TINGLYSNINGSAFGIFT:
1.760 DKK
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
01.02.1994-6774-69
7
Ejerpantebrev
120.000 DKK
var
SENEST pATEGNET:
Dato:
30.12.2013 15:59:26
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
KREDITORER:
Navn:
CPR:
Ja
Ja
Ejerpantebrev med medd
Inger Johanne Jacobsen
081159- ****
Side 3 af 7
12.07.201608:43:50
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
11 af 62
010(060
MEDDELELSESHAVERE:
Navn:
CVR:
Danske Andelskassers Bank
31843219
FULDMAGTSBESTEMMELSER:
Fuldmagtshaver:
CVR:
Danske Andelskassers Bank
31843219
Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive
påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-,
moderations- og relaksationspåtegninger.
BETALT
TINGL YSNINGSAFGIFT:
2.760 DKK
UNDERPANT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:
01.09.2009-0003847283
1
50.000 DKK
Danske Andelskassers Bank
31843219
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_----------
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rentesats:
20.06.2016-1007369161
8
Udlæg
111.663 DKK
0%
KREDITORER:
Navn:
CVR:
DANSKE ANDELSKASSERS BANK AIS
31843219
DEBITORER:
Navn:
CPR:
Inger Johanne Jacobsen
081159-****
ANMÆRKNINGER:
Dato/løbenummer:
Servitut:
19340830-918843-69
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19640627 -4080-69
Servitut
Side 4 af 7
12,07.201608:43:50
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
12 af 62
011/060
Dato/løbenummer:
Servitut:
19781003-23720-69
Servitut
Dato/løbenummer:
Servitut:
19840405-6266-69
Servitut
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
20.12.2013-1005041118
5
Realkreditpantebrev
330.000 DKK
0,3653 %
Kontantlån
Refinansiering
Kontantlån
Mulighed for afdragsfrihed
Inkonvertibel
Rentetilpasning
TOTALKREDIT AIS
Kreditor:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Rentesats:
Låntype:
Særlige lånevilkår:
Kreditor:
20.12.2013-1005041208
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokumenttype:
Hovedstol:
Kreditor:
01.02.1994-6774-69
6
Realkreditpantebrev
93.000 DKK
2%
Obligationslån
Mulighed for afdragsfrihed
TOTALKREDIT AIS
7
Ejerpantebrev
120.000 DKK
Inger Johanne Jacobsen
BETALT
TINGL YSNINGSAFGIFT:
o DKK
SERVITUTTER
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
30.08.1934-918843-69
1
Servitut
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Filnavn:
Ja
69 E 330
Side 5 af 7
12.07.201608:43:50
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
13 af 62
012/060
BEBYGGELSE:
Byggelinie
ANDET:
Andet
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Dok om byggelinier mv
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
27.06.1964-4080-69
2
Servitut
OGsA LYST pA:
Antal:
103
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Filnavn:
Ja
69 J 565
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Dok om indskrænkning i adgang til hovedvej,
vedr 9G,2A,2D,2G,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
03.10.1978-23720-69
3
Servitut
OGsA LYST pA:
Antal:
39
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Filnavn:
Ja
69 M 4
12.07.2016
26/08/2016
Side 6 af 7
08:43:50
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
14 af 62
013/060
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Dok om luftfartshindringer mv, Vedr 4 A,
32 A, 32 B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_-----------------------------------------------------------------
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
05.04.1984-6266-69
4
Servitut
OGSA LYST pA:
Antal:
121
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Filnavn:
Ja
69 O 128
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Dok om luftfartshindringer mv, vedr 9G,2A
2D,2G,
Se tillige a kt/fi I 71_E-DOM_132
ØVRIGE OPLYSNINGER
EJ EN DOMSVU RDERING:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):
700.000DKK
211.700DKK
01.10.2015
0791
119340
INDSKANNET AKT:
Filnavn:
69 G 312
Side 7 af 7
12.07.201608:43:50
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15 af 62
014/060
Ejendomsvurdering
Detaljerede vurderingsoplysninger for 2015
Adresse:
VIRKSUNDVEJ 176 , 8831 LØGSTRUP
Vurderingsår:
2015
Kommune:
VIBORG
Vurderingskreds:
VIBORG/YDRE
Benyttelse:
Ejendomsnr.:
119340
Beboelse
Lejligheds antal:
1
Matrikel:
9 B,
Grundareal:
1.092
Ejendomsværdi:
700.000
Grundværdi:
211.700
BORUP BY
Vis "Grundværdispecifikationer"
Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft
Vis tidligere vurdering
Grundværdispecifikationer:
Nr. Prisbetegnelse
01
02
03
04
Kvmpris standard
Bygretpris standard
Kvadratmeterpris
Nedslag 2'/2% reduktion
Areal/Enhed
1.000
1
92
O
Enhedsbeløb
120
96.000
24
6.500
kr.
kr.
kr.
kr.
Total
120.000
96.000
2.208
-6.500
kr.
kr.
kr.
kr.
211.700 kr.
I alt:
Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft:
Ejendomsværdi 2001:
570.000 kr. Ejendomsværdi 2002:
Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2001 + 5%:
630.000 kr.
598.500 kr.
Vis tidligere vurdering
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
16 af 62
015/060
VIBORG KOMMUNE,
BBR-Meddelelse
TEKNIK & MILJØ
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)
Afsender
VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ
PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
791
119340
06-D7-2016
Ejendommens beliggenhed:
Virksundvej 176 (vejkode: 9467), 8831 Løgstrup
Modtager:
BBR-Meddelelserekvireret via OIS
Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via hjemmesiden www.viborg.dk, e-mailadressen [email protected]
eller telefonnr. 8787 5213.
Oplysninger om grunde
Adresse: Virksundvej 176 (vejkode: 9467), 8831 Løgstrup
Ejerforhold: Privatpersoner
Vand & afløb
Vandforsyning:
Afløbsforhold:
eller interessentskab
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Afløb til spildevandsforsyningens
Matrikelnr.
9b
renseanlæg
Ejerlav
BORUP BY, TARUP
Oplysninger om tekniske anlæg
Pr. 1 januar 2012 skaloplysninger
om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i
besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne
på BBR-meddelelsen og de faktiske
forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.
Anlægsnr.: 1
Adresse: Virksundvej 176 (vejkode:
9467), 8831 Løgstrup
Beliggende på matrikel 9b
Tank (Produkt
på væskeform)
Indhold: Mineralske olieprodukter
Placering:
(Olietankbekendtgørelsens
§6, stk. 1 nr. 13)
Størrelsesklasse:
Over terræn, udendørs
Under 6.000 I
Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.: 1
Adresse: Virksundvej
Fritliggende
Matrikelnr.:
176 (vejkode: 9467), 8831 Løgstrup
enfamilieshus
(parcelhus)
(anvendelseskode:
120)
Ejerlav:
9b
Opførelsesår:
BORUP BY, TARUP
Om-/tilbygningsår:
1916
1977
Antal boliger med køkken:
Materialer
Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
Tagdækning: Fibercement,
herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)
Areal i grundplan
m2
Bebygget areal
heraf affaldsrum
i terræn
heraf indbygget garage
heraf ind bygget carport
heraf indbygget
udhus
heraf indbygget udestue
Overdækkede
Kilde til arealer:
arealer
26/08/2016
Samlet bygningsareal
O
heraf udvendig
O
O
O
O
O
Kælder
efterisolering
heraf loftshøjde
lavere end 1 ,25m over terræn
m2
Arealanvendelse
m2
75
Samlet boligareal
135
O
O
O
60
Tagetage
60
heraf udnyttet
O
Lukkede overdækninger
heraf lovlig beboelse i kælder
Samlet erhvervsareal
Adgangsareal
Andet areal
O
O
O
O
Antal etager u. kælder & tagetage
Åbne
O
overdækninger
Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)
Energioplysninger
Varmeinstallation:
Centralvarme
BBR
Areal i hele bygningen
75
fra eget anlæg, et-kammer fyr
Kommune
Ejendommens beliggenhed:
Virksundvej 176 (vejkode: 9467), 8831 Løgstrup
791
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
Side:
119340
06-07-2016
1/4
17 af 62
Opvarmningsmiddel:
Flydende
brændsel (olie, petroleum,
016/060
flaskegas)
Oplysninger om bolig-I erhvervsenhed
Adresse: Virksundvej
176 (vejkode: 9467), 8831 Løgstrup
Fritliggende enfamilieshus
Samlet areal:
(parcelhus).
(anvendelseskode:
135 m2
120)
Egentlig
beboelseslejlighed
(boligenhed med eget køkken)
Ejerlav:
BORUP BY, TARUP
O m2
Areal til erhverv:
135 m2
Bolig areal:
Aben overdækning:
O m2
O m2
O m2
Lukket overdækning/udestue:
O m2
Andet areal:
Fællesareal:
Kilde til arealer:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Antal værelser:
Antal toiletter:
4
1
Antal badeværelser:
Køkkenforhold:
Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Bygningsnr.: 2
Adresse: Virksundvej
176 (vejkode: 9467), 8831 Løgstrup
Garage med plads til et eller to køretøjer (anvendelseskode:
Matrikelnr.:
910)
9b
Opførelsesår: 1976
Materialer
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksten,
Tagdækning:
Fibercement,
Kilde til materialer:
cementsten)
herunder
asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)
Areal
Bebygget areal: 62 m2
Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)
BBR
26/08/2016
Kommune
Ejendommens beliggenhed:
Virksundvej
176 (vejkode: 9467), 8831
Løgstrup
791
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift
119340
06-07-2016
dato:
Side:
2/4
18 af 62
017/060
Kortmateriale
Signaturforklaring:
BYGN. = bygning, BYGN. (NY) = ny-byggeri bygning,
VIND.
= vindmølle og VIND. (NY) = nyt anlæg .
• placering er næsten sikker. •• placering er usikker
Nogle bygningspunkter
på ejendommen er angivet som: "placering
er næsten sikker' eller "'placering
ikke er færdigt geokodet. Som ejer skal du ikke foretage dig yderligere
er usikker', fordi ejendommen endnu
som følge heraf.
Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Matrikelregistret,
kan få et mere detaljeret geografisk overblik
samt Bygnings- og Boligregistret. Du
over ejendommen på http://kort.bbr.dk.
NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyreisens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkartet kan ikke
afgøre et skels nøjagtige beliggenhed. Matrikelkartet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed
afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkartet sammenstilles
med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet
præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende
landinspektør. Kortet er det nyeste offentligt tilgængelige kort fra Kortforsyningen og kan være op til 4 år gammelt.
BBR
26/08/2016
Ejendommens
Virksundvej
beliggenhed:
176 (vejkode: 9467),
8831 Løgstrup
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
Side:
791
119340
06-07-2016
3/4
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
19 af 62
018/060
BBR
26/08/2016
Ejendommens
Virksundvej
beliggenhed:
176 (vejkode: 9467), 8831 Løgstrup
Kommune nr.:
Ejendoms
791
119340
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
nr.:
Udskrift dato:
Side:
06-07-2016
4/4
20 af 62
019/060
Din pligt som ejer
Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at
oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet
oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.
Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i
kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i
overensstemmelse med de registrerede forhold.
Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved
registersamkøring med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos.
Indberetningspligten gælder også i forbindelse med byggesager.
Du bør være særligt opmærksom på:
Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal
Samlet erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Energiforsyning
Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være
opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i
forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen skal meddeles kommunen inden 4 uger.
BBR registrerer din ejendom på mange niveauer.
De 3 vigtigste er:
Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler,
der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen.
Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses
dette.
En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet
af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen.
Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper, gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning.
Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommunetil kommune.
Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god ide at
orientere sig i reglerne på forhånd på www.bbr.dk.
Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten.
De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene -læs mere på www.bbr.dk.
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggedeareal som bygningens
udbredelse set oppefra.
Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusivareal af eventuel kælder og tagetage.
Tagetagens samlede arealopgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i
bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen.
Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen.
Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligfonmål og i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål rn.v.
Det samlede boligarealopgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entre, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens krav til
beboelsesrum.
Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus uden kælder, der alene anvendestil beboelse, at
boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Er der i en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR's boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelseog areal
til erhverv.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers.1.6
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
21 af 62
020/060
Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse
Materialer
Afløbsforhold
Andet
Helårsbeboelse
Stuehus til landbrugsejendom.
Fritliggende enfamiliehus.
Række-, kæde- eller dobbelthus.
Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
Døgninstitution.
Anden bygning til helårsbeboelse.
Ydervæggenes materialer
Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
Letbeton (lette bloksten ,
gasbeton).
Fibercement, asbest (eternit el.
lign).
Fibercement, asbestfri.
Bindingsværk (med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklædning.
Betonelementer (Etagehøje
betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
Ingen.
Andet materiale.
Afløbskoder gammelt kodesæt
Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:
Boligtype
Egentlig beboelseslejlighed.
Blandet erhverv og bolig med
eget køkken.
Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
Sommer-/fritidsbolig.
Andet.
Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med Landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
Landbrug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding
m.v.
Industri, fabrik, håndværk m.v.
EI-, gas-, vand- eller varmeværker,
forbrændingsanstalter
m.v.
Anden bygning tillandbrug, industri
m.v.
Handel, kontor, transport og service
Transport- og garageanlæg, stationer,
lufthavne m.v.
Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.
Anden bygning til transport, handel
m.v.
Institutioner og kultur
Biograf, teater, erhvervsmæssig
udstilling, bibliotek, museum, kirke og
lign.
Skole, undervisning
og forskning.
Hospital, sygehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.
Daginstitutioner
m.v.
Anden institution.
Tagdækningsmateriale
Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
Tagpap (med taghældning).
Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skifereternit).
Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
Stråtag.
Fibercement (asbestfri).
PVC.
Glas
Grønt levende tag (Grønne tage)
Andet materiale
Asbestholdigt materiale
Asbestholdigt ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.
Fritidsformål
Sommerhus.
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
Kolonihavehus.
Anden bygning til fritidsformål.
Kilder til bygningens materialer.
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt oprettet.
Oplyst og kontrolleret af teknisk
forvaltning.
Mindre bygninger til garageformål,
opbevaring m.v.
Garage til et eller to køretøjer.
Carport.
Udhus.
Opvarmningsforhold
Køkken, toilet og afløb
Toiletforhold
Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed .
Vandskyllende toilet udenfor enheden.
Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.
Badeforhold
Antal badeværelser i enheden.
Adgang til badeværelser.
Hverken badeværelser eller adgang til
badeværelser.
Køkkenforhold
Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
Adgang til fælles køkken.
Fast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
Ingen fast kogeinstallation.
Varmeinstallation
Fjernvarme/blokvarme.
Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
Varmepumpe.
Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas).
Elovne, elpaneler.
Gasradiatorer.
Ingen varmeinstallationer.
Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).
Afløb tiloffentligt spildevandsanlæg.
Afløb til fælles privat
spildevandsanlæg.
Afløb til samletank.
Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg (med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg
(uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andet.
Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske ændringer i afløbsforholdene
på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på eget initiativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk fra
køkken, bad og toilet) ledes ned i samme
kloak som regnvandet (overfladevandet
fra tage og befæstede arealer), eller om
de behandles hver for sig.
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er
en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter organisk
stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald
kan forholdene registreres individuelt på
den enkelte bygning.
En fuldstændig oversigt over afløbskoder
i BBR og en vejledning hertil kan findes
på www.bbr.dk.
Opvarmningsmiddel
Elektricitet.
Gasværksgas.
Flydende brændsel (olie,
petroleum, flaskegas).
Fast brændsel (kul, brænde mm.)
Halm.
Naturgas.
Andet.
Supplerende varme
Ikke oplyst.
Varmepumpeanlæg.
Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel.
Solpaneler.
Pejs.
Gasradiator.
Elovne, elpaneler.
Biogasanlæg.
Andet.
Bygningen har ingen supplerende
varme.
Offentlig
Almen
Støttet
Støttet
Almen
Støttet
Almen
Almen
støtte
familiebolig.
privat udlejningsbolig.
privat andelsbolig.
ungdomsbolig.
privat ungdomsbolig.
ældrebolig.
plejebolig.
Midlertidig
oprettelse/fuldførelse
Ikke midlertidig
oprettet.
• Midlertidig oprettet.
• Midlertidig fuldført.
Fredning
Fredet iht. til
bygningsfredni ngsloven.
Som ovenfor men med
tinglyst.
bevaringsbestem melser jf.
lovens § 15.
Tinglyst bevaringsdeklaration
men, bygningen ikke fredet.
På middelalderlige
bygningsdele er der tinglyste
fredningsbestemmelser.
Indeholder middelalderlige
bygningsdele.
Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht.
til bygningsfredningsloven.
Som ovenfor, men med
tinglyst bevaringsdeklaration.
Bevaringsværdig.
Medtaget i registrant,
bevaringsplan mm.
Ejerforhold
Privatperson(er) eller
interessentskab.
Almennyttigt boligselskab.
Aktie-, an parts- eller andet
selskab.
Forening, legat eller
selvejende institution.
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beliggenhedskommune).
Kommunen (anden
kommune).
Region.
Staten.
Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.
Vandforsyning
Alment vandforsyningsanlæg
(tidligere offentligt).
Privat, alment
vandforsyningsanlæg.
Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
Brønd.
Ikke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
Ingen vandforsyning.
Kilde til bygni ngsarealer
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt
oprettet.
Oplyst og kontrolleret af
teknisk forvaltning.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers. 1.6
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
22 af 62
021/060
Åbningstider:
Mandag - onsdag 09.30
- 15.30
- 17.00
Torsdag
09.30
Fredag
09.30
- 13.30
Tlf.
87 87 87 87
www.viborg.dk
Telefonnumre
og yderligere oplysninger
se bilag / bagside
Modtager
B
Udskrevet den:
Moms-nr.:
06/07-2016
29189846
Debitornummer:
xxx
Virksundvej
XX
XXX
1092
176
xxx
XX
XX
vuroer'nqsår.
Vurderet areal:
Ejendommens beliggenhed:
2014
(01/10-2014)
Matrikelbetegneise:
BORUP BY,
TÅRUP
9b
Grundværdi
Ejendomsværdi
Stuehusgrundværdi
Grundskatteloftværdi
212.700
720.000
181.300
Fradrag i grundværdi for forbedringer
Fritagelse for grundskyld til kommunen
Del af grundværdi der beskattes i anden kommune
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Fritaget dækningsafgiftsptigtigforskelsværdi
Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2016
Beløb
Specifikation
KOMMUNE
promille
Grundskyld
23,700
ejendommen
er tilmeldt
Herafmoms
af grundlag
181300
4296,81
01/01-31/12
82,74
250,00
1105,00
887,50
317,59
37,44
-616,25
MORARENTER, SIDSTE SKATTEÅR
RYKKERGEBYR,
SIDSTE SKATTEÅR
SÆK, ÅRLIG HVER UGE l
GENBRUGSSTATION,
BOLIG l
SKORSTENSFEJNING,
VEST
ROTTEBEKÆMPELSE
SÆK, ÅRLIG HVER UGE 13.06.2016
Hvis
Side 01 af 01
betalingsservice,
medsendes
indb.kort
221,00
177,50
63,52
-123,25
ikke
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede
først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.
Rate
Ol
02
Fortatdsoato
01/01-2016
01/07-2016
Sidste rettidige indb.dag
11/01-2016
11/07-2016
fALT
Ratebeløb
3797,12
2563,71
6360,83
Fakluradato
01/01-2016
01/07-2016
338,77
Moms beløb
231,01
107,76
N
;;
N
O
Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag,
søges det inddrevet ved udlæg.
Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.
Ved for sen indbetaling
påløber renter og evt. gebyr,
som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
23 af 62
022/060
Ejendomsskat 2016
Ejendomsskat:
Ejendomsskat beregnes med den af byrådet fastsatte grundskyldspromille (se forsiden) af den
afgiftspligtige grundværdi.
Kontakt os på [email protected]
eller tlf. 878750 14.
Ønsker du at vide mere, se www.viborg.dk/ejendomsskat
Ejendomsvurdering:
Vurdering af ejendomme fortages af Vurderingsmyndigheden ved SKAT. Ved spørgsmål kan
Vurderingsmyndigheden kontaktes på tlf. 72 22 28 26 eller via www.skat.dk
Ejerskifte:
Ejerskifte registreres først, når det er tinglyst. Vi sender kopi af skattebillet og evt.
indbetalingskort, når ejerskiftet registreres efter tinglysning.
Betalingsservice afmeldes i forbindelse med ejerskifte eller ændringer i ejerforholdet.
Rottebekæmpelse:
Rottebekæmpelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse.
Anmeldelse af rotter kan ske på www.viborg.dklrotter eller tlf. 87 87 87 00.
Renovation:
Ved spørgsmål til, eller ændring af din dagrenovationsordning, kontakt Revas på
[email protected] eller tlf. 8661 3955. Du kan også finde oplysninger eller foretage ændring af
din ordning, på www.revas.dk
Genbrugsgebyr:
Genbrugsgebyret dækker udgifter til drift af genbrugspladser, ordninger for farlig affald, samt
drift af opstillede bobler og minicontainere til papir og glas mv.
Spørgsmål, ring på tlf. 878756 03.
Skorstensfejning:
Eventuelle spørgsmålog rettelse af gebyret rettes til skorstensfejermesteren. (område se forsiden.)
Område øst - Per Dyrby Knudsen, [email protected] eller tlf. 86464630.
Område Vest - Tommy Christensen, [email protected] eller tlf. 8661 1640.
Tilsyn med skorstensfejning: Beredskabsafdelingen, [email protected]
eller 87 87 50 50.
Se også www.viborg.dklskorstensfejning.
Betaling:
Betaling kan ske via betalingsservice eller fremsendt indbetalingskort kan benyttes.
Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag beregnes der morarenter med p.t. 0,5% pr.
påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen, samt gebyr på 250 kr. for hver rykker.
Skyldig rente/gebyr kan blive opkrævet på næste års skattebillet.
Spørgsmål vedrørende restancer kan rettes til Borgerservice på: [email protected] eller
tlf. 87 87 87 10.
BBR:
Husk at tjekke, om din BBR er korrekt. Det er dit ansvar. Se den på www.OIS.dk. Har du ændringer,
kontakt [email protected] eller tlf. 87 87 52 13.
KMD OGCG7912 15. udg. 10. 2014
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
24 af 62
023/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport købt 6/7 20 16
Rapport færdig 6/7 2016
For ejendommen
Virksundvej 176,8831
Ejendommens adresse:
Løgstrup
Virksundvej 176,8831
.
. ...
Matr.nr.
Løgstrup
9b Borup By, T årup
1092m'
Grund3real.
119340
Ejendomsnummer:.
VIBORG KOMMUNE,
Kommune: ..
Privatpersoner eller interessentskab
Ejerforhold:
135 m'
Enhedens samlede areal:.
Anvendelse: ..
. Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
Antal værelser:.
4
Antal samlet fast ejendomme:.
2
Antal bygninger:.
Detaljeret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 9b Borup By, Tårup
__
= __
ci??
ERHVERVSSTYRELSEN
26/08/2016
Rapport-ID: Ida61787 -4b61-41 01-92b9-a021 ce034114
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
25 af 62
024/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Indhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.
Resume
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købt 6/7 201 6
Rapport færdig 6/7 2016
3
Uddybning af enkelte svar
Bygninger
..... 6
6
Olietanke.
Økonomi
... 6
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendoms- og grundværdi.
Forfalden gæld til kommunen
..6
.
. .. 7
7
.
Planer .
.
8
....
Zonestatus ..
Kommuneplaner.
8
. 8
Vand
11
Aktuelle afløbsforhold
Aktuel vandforsyning. .
.
Spildevandsforhold. ..
.
Grundvand - Drikkevandsinteresser
.
.
.
Jordforurening
Lettere jordforurening
'"
.
.
Om ejendomsdatarapporten
11
11
11
13
.
.
Generelt om ejendomsdatarapporten ..
Ordforklaring - ejendomsoplysninger . .
..13
. 13
.14
.. 14
... 14
Følgende bilag kan hentes:
•
•
•
•
•
•
•
BBR-meddelelsen
Tilstandsrapport
Ejendomsskattebillet
Vurderingsmeddelelse
Forfalden gæld til kommunen
Vejforsyning
Jordforureningsattest
Side 2 al18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
26 af 62
025/060
Resume
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bygninger
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendornrnen?..
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Rapport købt 6/7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
Energimærkning
Hvad er ejendommens energimærke? .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
. . ja. se bilag
. Ejendommen har ikke noget energimærke
Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
.. ja. se bilag
Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Nej
Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendomrnen?..
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Nej
Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
. Nej
.
Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
ja
Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
. Nej
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
4.297 kr.
Statstilskud efter stormfald
Giver staten tilskud tiloprydning eller gentilplantning al skovefter stormfald?.
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Nej
Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
.. ja, se bilag
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
. 700.000 kr.
Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendornrnen?..
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
. . . ja. se bilag
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages af køberen?.
ja. se bilag
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Bemærk: Som udgangspunkt omfatler oplysningen ikke fortrinsberetliget gæld til forsyningsselskaber.
Huslejenævnssager
Er der registreret en eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendomrnen?..
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? .
Oplysninger er indhentet d. 6. Juli 2016
. . Nej
Nej
Jordrente
Side 3 af 18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
27 af 62
026/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købt 6/7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
. Nej
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendornrnen?..
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Landzone
Nej
for ejendommen?
Kommuneplaner
Kommuneplaner ..
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
ja
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring eienoomrren?..
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Nej
Se bilag.
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets
transportkorridorer? . .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Nej
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Privat. alment vandforsyningsaruæg
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
koqeanbeialinq? .
Nej
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
ja
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
ja
.
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde? .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
. .. Nej
Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Lettere jordforurening
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. Jordforureningsloven i arealinformationssystemet
(DAl)?.
.
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Ja. se bilag
.. Ja
Nej
Natur, skovag landbrug
Side4 af 18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
28 af 62
027/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købt 6/7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt'7 ..
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
.....
..
Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
N~
Nej
Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?
Nej
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskytteteller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere information.
Intemationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesomrade
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
på ejendommen?
Nej
Nej
Naturperler
Er der arealer, der er udpeget som naturperler på eienoornrnen?..
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
. Nej
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
. . Nej
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? .
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
.. Nej
Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Nej
.
Strandbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 6. juli 2016
Nej
. Nej
Nej
Side 5 af f8
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
29 af 62
028/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bygninger
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Olietanke
Rapport købt 6/7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
.ja
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Der gives oplysninger om olietanke, som er omtattet at olietankbekendtgørelsen (BEK
724/2008).
For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette
gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Nar en olietank sløjtes,
kan den enten torblive på stedet eller tjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal
sløjtes, herunder sløjtningsterminer tor forskellige typer af tanke samt regler tor hvordan en
olietank skal sløjtes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om tabrikations og
etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning.
Oplysningerne registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af
ejer eller bruger indsendte tankartest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i
sig selver en garanti tor at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet
fra ejendommen.
Matr.nr. 9b Borup By, Tårup
Olietank
Nummer for teknisk anlæg ..
O
Etableringsår ..
.0
Fabrikationsår ...
. Under 6.000 I
Størrelsesklasse
.. Ol
Størrelse ...
Placering.
. Over terræn. udendørs
Indhold ..
... f"lineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 1 3)
Kontaktoplysninger
Kommunen
Kontakt egen kommune
Administrativ myndighed ..
Kontaktoplysninger - torklaring..
Økonomi
Ejendomsskat
(grundskyld)
...... 4297 kr.
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Ejendomsskat opkræves at kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats at den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer athængig at
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt torskellige dækningsbidrag.
.. 2016
Skatteår.
Kommune .
. VIBORG KOMMUNE.
Grundskyld.
4296,Bl kr.
Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug ..
O kr.
.. O kr.
Grundskyld af værdi af stuehus ..
Dækningsafgift, erhvervsejendomme..
. .. O kr.
O kr.
Dækningsafgift af forskelsværdi. .
Side6af18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
30 af 62
029/060
... O kr.
Dækningsafgift af grundværdi.
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme) ..
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Kontaktoplysninger
4296,81
Skat ialt.
kr.
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Rapport købt 6/7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
. ... O kr.
Økonomi
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige
vurdering?
.
.. 700.000 kr.
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for
ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket
hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemeter under omlægning. Indtil der kommer nyt
ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 212 procent for
private ejendomme. For erhvervsejendommebruges vurderingen fra 2014.
2015
Vurderingsår. .
01-10-2015
Dato for seneste vurdering eller ændring.
Ejendomsværdi.
700.000 kr.
Grundværdi.
211.700
kr.
... O kr.
Fradrag ..
Stuehus grundværdi ..
. O kr.
Stuehusværdi.
. O kr.
Kontaktoplysninger
Det lokale skattecenter
Du kan se adressen for det lokale skattecenter på
Administrativ myndighed .
Kontaktoplysninger- forklaring ..
vurcerinqsrneddelelsen.
http://www.skat.dk!
www adresse.
Økonomi
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer
ejendommen og dermed overtages af køoeren>.
til kommunen, der hæfter på
Ja
Bemærk: Som udgangspunktomfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til
forsyningsselskaber. "
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter pa
ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauk1ion: Der tages
forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i
kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis
ejendomsskattebillet,rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør
rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposterfra
den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen.
Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse.
Ja
Er der forfalden gæld på ejendommen? .
. 1 0000,20 kr
Forfalden gæld i alt.
. .. 13-09-2016
Gælden er opgjort pr ..
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauk1ionsdato.
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen ..
.. 13-09-2016
Nej
Se bilag
Forfalden gæld bilag ..
Side 7 af 18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
31 af 62
0301060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købt 6/7 2016
Rapportfærdig 6/7 2016
Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat
.9670,44kr
Krav i alt vedrørende denne gældstype .
Gældsposter
vedrørende:
Renter Ejendomsskat
.. 359,84 kr
Krav i alt vedrørende denne gældstype ..
Gældsposter
vedrørende:
Rykker Ejendomsskat
.. 850,00 kr
Krav i alt vedrørende denne gældslype..
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret
for ejendommen?
Landzone
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlavens § 34.
Zonestatus: Landzone
Matr.nr. 9b Borup By, Tårup
100%
Andel af matrikel dækket af zonen ..
Kontaktoplysn
inger
Kommunalbestyrelsen
Kontakt egen kommune
Administrativ myndighed.
Kontaktoplysninger - forklaring ..
Planer
Kommuneplaner
Ja
Kommuneplaner
Kommuneplaner,
forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplaner,
vedtagne
Kommunerne skal efter planlaven opretholde og vedligeholde
kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de
overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det
åbne land. Kommunalbestyrelsen skalløbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen
udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række
sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger orn
byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter
rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede
anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn fx bygningsbevaringshensyn
Kommuneplan:
Kommuneplan
2013-2025
Kommuneplan 2013-2025
Planens navn.
Kommune.
. Viborg
Planstatus.
. Vedtaget
Side8af18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
32 af 62
031/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Dato for vedtagelse
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Kontaktoplysni nger
Rapport købt 6/7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
22-05-2013
af plan .
Dato for ikrafttrædelse
Link til plandokument.
19-06-2013
af plan . .
...............
.
Link
Kommunen
Planlaven forvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vedrørende driften
af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på
[email protected]
eller telefon 7254 4804.
Langelinie Alle 17, 21 København ø
Administrativ myndighed.
Kontaktoplysninger - forklaring.
Adresse.
Telefonnummer .
Emailadresse .
www adresse .
3529 tOOO
[email protected]
https://erhvervsstyrelsen
.dk!
Temakommuneplanramme, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner,
vedtagne"
Temakommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring
under "Kommuneplaner,
vedtagne"
Temakommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner,
vedtagne"
Temakommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner,
Kommuneplanramme,
vedtagne"
forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner,
vedtagne"
Kommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner,
vedtagne"
Kommuneplan: Knudby Blandet bolig og erhverv
Knudby Blandet bolig og erhverv
Planens navn .
KNUDCZ01
Plannummer.
Kommuneplanid
på den kommuneplan,
.. 2085431
rammen vedrører.
Viborg
Kommune ...
Knudby
Navn på plandistrikt.
Vedtaget
Planstatus.
. .22-05-2013
Dato for vedtagelse af plan ..
Dato for ikrafttrædelse
19-06-2013
af plan ..
.. Blandet bolig 015 erhverv
Generel anvendelse ..
. Landzone
Planzone .
. .....
Fremtidig pianzone.
Landzone
Notat om generel anvendelse ... C2 Blandet bolig 08 erhverv Maks bebY8geisesprocent
åben-lav 30 %,
øvrige 40 %, jf. øvrige bestemmelser.
Maks etageantal l Y, Maks byggehøjde 8Y2 m Boligtype inkl.
fællesanlæg:
Aben-lav og tæt-lav Detailhandel jf. ramme for detailhandel: Dagligvare- og
udvalgsvarebutikker
tilområdets daglige forsyning efter kriterier i retningslinje 2 for detailhandel Almen
service: Ja Liberale erhverv Ja Egentlige erhverv: Kun mindre erhvervsvirksomheder
Ovrige formål: Kun hotel,
restauration og forlystelse jf. øvrige bestemmelser, landbrugserhverv for områder i landzone samt mindre
tekniske anlæg Vejledende miljøklasser: MK 1-3 jf. øvrige bestemmelser Fremtidig zonestatus: Landzone
Side 9 af 18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
33 af 62
032/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Notat, andet
Særbestemmelser: Bygningshøjde: Maks. 7,5 m, dog maks. 8,5 m for erhvervsbebyggelse
Andet: For bebyggelse lanl5s landsbyens grænse, der har indvirkning på oplevelsen af kystlandskabet gælder
generelt: - Ny bebyggelse skal placeres tilbagetrukket, så facade ikke er synlig/dorninerende fra kysten - Ny
bebyggelse skal etableres som længehuse med tagryg parallel med kysten - Facadehøjde på bygrungens
kystnære side må ikke overstige 3 m Andet: Den åbne struktur i landsbyen skal bevares
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Link til plandokument .
Rapport købt 6/7 2016
Rapport iærdig 6/7 2016
. .. Link
Matr.nr. 9b Borup By, Tårup
. . 100%
Andel af matrikel dækket af plan ..
Kommuneplanstrategi,
forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner,
vedtagne"
Kommuneplan: Udviklingsstrategi
2015
Planens navn ..
Udviklingsstrategi
201 5
Plannummer.
Udviklin8sstrate8i
201 5
Kommune ..
.. Viborg
Planstatus.
Forsla8
.. Fuld revison
Omfang af revision.
Dato for offentliggørelse
24-06-2015
af planforslag ..
.. 24-06-2015
Dato for start på offentliggørelsesperioden ..
Dato for slut på offentliggørelsesperioden
24-08-2015
..
. Link
Link til plandokument .
Kommuneplanstrategi,
vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Udviklingsstrategi
2011
Udviklinl5sstr ategi 20 l l
Planens navn.
. Viborg
Kommune.
Planstatus .
. .. vedteget
Omfang af revision ...
. Fuld revison
Dato for vedtagelse af plan ..
02-11-2011
. 05-01-2012
Dato for ikrafttrædelse af plan ..
Link
Link til plandokument .
Kommuneplantillæg,
forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg,
vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg,
vvm, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg,
vvm, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Side 10 ailS
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
34 af 62
0331060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Vand
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Aktuelle afløbsforhold
Rapport købt 6(7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
Hvilke afløbsforhold
er der registreret
for ejendommen
7 . Afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter
om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i et og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et
kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles.
Matr.nr. 9b Borup By, Tårup
A fløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Afløbsforhold . .
Kontaktoplysni nger
Kommunen
Administrativmyndighed ..
Vand
Aktuel
vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
Privat, alment
vandforsyningsanlæg
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæg. brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
Matr.nr.
9b Borup By, Tårup
Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vandforsyning ..
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed.
Vand
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret
Spildevandsforhold
oplysninger vedr. spildevandsforhold?
Ja
for ejendommen
Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil
de fremgå her.
Matr.nr. 9b Borup By, Tårup
Atløb til spildevandstorsyningens renseanlæg
Afløbsforhold ..
Kontaktoplysni
nger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Side 11 af18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
35 af 62
034/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købt 6/7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
Kloakopland, vedtaget
Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende kloakering samt eventuelt planlagt
ændring heraf. Kloakoplande må ikke være i strid med kommuneplaner og vandplaner.
. ....
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?
Ja
Spildevandsplan: 23 - Fælleskloakeret (spildevand og overfladevand løber i
samme ledning)
..23
Navn på område med kloakopland ..
Eksisterende kloaktype.
.. Fælleskloakeret
(spildevand og overfladevand løber i samme ledning)
Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor
ejendommen er beliggende?.
.. Nej
Matr.nr. 9b Borup By, Tårup
100
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen (%) .
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Kloakopland,
forslag
Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?
Udtræden af spildevandsforsyning,
Nej
vedtaget
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt tiloffentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?
..... Nej
Kontaktoplysni nger
Kommunen
Kontakt egen kommune
Administrativ rnynoiqhed.
Kontaktoplysninger - forklaring.
Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab,
forslag
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? .
Nej
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skalopfylde. Renseklassekravet er
kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget rsnseklasse?
Nej
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Vand
Side 12 af 18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
36 af 62
035/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købt 6/7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen
beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
Ja
Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSO)og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSOområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være
den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en
afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBO). men disse
udpeges ikke længere.
Matr.nr. 9b Borup By, Tårup
Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?.
. Ja
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøpartal. .
Link
Områder på matriklen:
... Områder med drikkevandsinteresser
Type af område ..
Kontaktoplysni
nger
Kommunen
Administrativ myndighed..
Jordforurening
Lettere jordforurening
Er ejendommen
beliggende
i et område klassificeret
som lettere forurenet?
... Ja
Her oplyses, om ejendommen ligger i et område. hvor jorden antages at være lettere
forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved
storre jordflytning.
Matr.nr. 9b Borup By, Tårup
Er matriklen beliggende i el slørre område klassificeret som letlere forurenet?.
Ja
. Link
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøpartal. .
Områder på matriklen:
Områdeklassificering
Type.
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed .
Side 13 af 18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
37 af 62
036/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købt 617 2016
Rapport færdig
617 2016
En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende
ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på
et spørgsmålog evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i
ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et
appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i
ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten.
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil
(pdf) til elektronisk visning eller udskrift.
Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar
fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
fremgår af ejendomsdatarapporten.
Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
findes i Appendiks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BBR-meddelelse
Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Vurderingsmeddelelse
Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Energimærke
Kort over vejforsyning
Jordforureningsattest
Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Ordforklaring - ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.
Energimærkning
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.
Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.
Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporien giver en professionelog objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
Side 14 al18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
38 af 62
037/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købt 6(7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres
ikke i BBR.
Byggeskadeforsikring
Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i
forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde
også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. t-års og s-års eftersyn.
Olietanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne
stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i
BBR ikke i sig selver en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.
Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse.
Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle
ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de
to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i
den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Statstilskud efter stormfald
Staten kan efter ansøgning yde tilskud tiloprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet
som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.
Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.),
som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre
afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der
opkræves via ejendomsskattebilletten.
Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for
forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal
ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under
omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med
2Y, procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud
hvert andet år, men indtil der kommer nyt eiendomsvuroennqssystern. sender SKAT ikke automatisk en ny
vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundværdi".
Forfalden gæld tilkommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse
og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden
tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række
sektorlove.
Huslejenævnssager
I alle kommuner tindes et huslejenævn, som atgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som
modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens størrelse.
Side 15 af 18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
39 af 62
038/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købt 6/7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
Arbejderbolig
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om
gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.
Jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.
Zonestatus
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og
anvendelse af arealer.
Lokalplaner
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan
- efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen.
Kommuneplaner
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den
enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse.
Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligtlforblivelsespligt til en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).
Vejforsyn i ng
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som
vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje.
Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.
Hovedstadsområdets
transportkorridorer
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner
rn.rn. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planlaven. Det betyder, at de
respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng.
Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra
Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.
Aktuelle afløbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.
Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsyningsanlæg.
Påbud/dispensationer/anbefalinger
vedr. vandindvindingsanlæg
på ejendommen
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregiveise af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles
offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af
drikkevandsamrådeis kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Side t6 alt8
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
40 af 62
039/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Jordforureningsattest
Danmarks
Miljøpartals
jordforureningsattest
dannes ud fra regionernes
viser oplysninger
og kommunernes
oplysninger
om jordforurening
for matriklen. Attesterne
om jordforurening.
Kortlagt jordforurening
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købt 6/7 2016
Rapport færdig 6/7 2016
Kortlagt jordforurening
(V2) i henhold tillovom
kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau
forurenet jord. Oplysningen
i (Vi) og/eller vidensniveau
2
fremgår også af jordforureningsattesten.
Lettere jordforurening
Byzoneområder
klassificeres
som udgangspunkt
som lettere forurenet. Det kaldes omrädeklassificering.
Områdeklassificeringen
er dog ikke nødvendigvis
viden om ejendommen
vedr. lettere forurening
omfaltet af lettere forurening,
altid sammenfaldende
med byzonen.
vil fremgå under "Anden viden".
kan der være anmeldepligt
Eventuel
konkret
Hvis ejendommen
er
ved større jordflytning.
Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen
har udstedt påbud på ejendommen
efter reglerne i lov om forurenet
72a, jf. § 7, nr. i i bekendtgørelse
Der oplyses om påbud efter §§ 9(2), 10,44(2),48,
jord.
om indberetning
af
jordforureningsdata.
Fredskov
Når en skover
fredskovspligtig,
betyder det, at den, der ejer skovarealet,
anvende det til skovbrugsformål.
sikrer den langsigtede
Med fredskovspligten
følger desuden
til enhver tid har pligt til at
en række regler, der tilsammen
skovdyrkning.
Majoratsskov
Ifølge skovloven
skal majoratsskov
bevares under samme ejer. Naturstyreisen
ophæve majoratsskovnoteringen
kan give tilladelse
til at
på hele eller dele af skoven.
Beskyttet natur
Beskyttet natur kan være beskyttede
ejendommen
anvendelse
er beliggende
naturtyper
§ 3. Hvis
eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven
indenfor et område med beskyttet
natur, kan der være begrænsninger
for
af arealerne på ejendommen.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Internationale
beskyttelsesområder
Habitatområder.
er opdelt i hhv. Ramsarområder,
Hvis ejendommen
beskyttelsesområder,
er beliggende
Fuqlebeskvttelsesornråder
og
indenfor et område med internationale
kan der være begrænsninger
for anvendelse
af arealerne på ejendommen.
Landbrugspligt
Der er sorn udgangspunkt
landbrugspligt
er noteret med landbrugspligt,
særlige regler for disse ejendornme
landbrugspligt
skal anvendes
på alle ejendomme,
er den omfattet
f.eks. ved køb og salg.
tillandbrug
der er over 2 ha (20.000
af landbrugslovens
rn-). Når en ejendom
regler. Det betyder,
at der gælder
Der er ikke noget kravom,
at en ejendom
med
eller lignende.
Naturperler
Naturperler
er særligt værdifulde
særligt følsomme
begrænsninger
og svært tilgængelige
landbrugsområder
for anvendelse
(SFL).
græs- og naturarealer,
Hvis der er naturperler
der er beliggende
på ejendommen,
indenfor
kan der være
af arealerne på ejendommen.
Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen
er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen
for private skove med et sammenhængende
gælder for alle offentlige skove og
areal på mindst 20 Ila Inden for byggelinjen
er der forbud mod
at bygge.
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Søbeskyttelseslinjen
har til fonnål at sikre søer som værdifulde
spredningskorridorer
for plants-
ændringer,
og dyreliv.
dvs. at der ikke må placeres
landskabselementer
Inden for beskyttelseslinjen
bebyggelse,
foretages
og som levesteder
og
er der generelt forbud mod
ændringer i terrænet,
beplantningen
0.1.
Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinjen
bebyggelse
er en 300 m beskyttelseszone
over 8,5 m, som virker skæmmende
målt fra kirkebygningen.
Den skal sikre,
at der ikke opføres
på kirken.
Side 17 af 18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
41 af 62
040/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Rapport købi 6/7 2016
Rapport iærdig 6/7 2016
Klitfredningslinje
Klitlredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan
føre til øget risiko for sandflugt.
Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100
m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbesky1telseslinje må der blandt andet ikke placeres
bebyggelse som fx bygninger. skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet,
tilplantning eller hegning.
Beskyttede sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumslaven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et
område.
Miljøsag
Her oplyses om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der
behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Side 18 al18
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
42 af 62
041/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Kort over vejforsyning
Vejforsyning omkring
rnatr.nr 9b, Borup By, Tårup
Oplysninger om vejforsyning er indhentet d. 6. juli 2016.
@ Geodatastyrelsen
Signaturforklaring vedr. vej-zstistatus:
•• •• •• •• •
Offentlig
-
Privat fælles
-
-
-
Privat/almen
"."""",,,,,
"
Planlagt nedklassificering
Matrikel
Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller
private/almene. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst Kontakt kommunen for oplysning om disse.
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
43 af 62
042/060
Danmarks MiljQfportal
Den 06-07-2016, kl. 15:55
Data om miljøet i Danmark
Jordforureningsattest
Dennejordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkendedatabase på jordforureningsområdet, DKjord.
Attesten er baseret på en søgningom en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan
dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring
lokaliteten, som ikke nødvendigvis også gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af
matriklen der berøres af lokaliteten.
Attestens kort er baseret på data fra DanmarksArealinformation og Geodatastyreisen.Ansvaret for de
registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at
denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.
Der er søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn
Borup By
Matrikelnummer
9b
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg Kommune
Kort
Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden
af det søgte).
1 •
Udgl!let efter kortlægning
•
Udgl!let før kortlægning
•
Jordtorurenlnq, V2 - Region
•
Jordforurening, V1 - Region
Forureningsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Midtjylland har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel.
Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved jordflytning.
Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldestil Kommunen.
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
056adf2c-b6b2-4650-9192-4dfdcc7bcd65
www.miljoeportal.dk
Side 1 af 3
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
44 af 62
043/060
Danmarks Milj~portal
Den 06-07-2016,
klo 15:55
Data om miljøet i Danmark
Kontaktop Iysni nger
Region Midtjylland
-
Adresse
Regionshuset Holstebro, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro
Mail
[email protected]
Web
www.jordmidt.dk
Bemærkning
Man bør tillige danne en attest fra Region Midtjyllands hjemmeside da der her
findes oplysninger om lokaliteter, der er under sagsbehandling i forbindelse med
kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på Danmarks Miljøportal når der er
truffet afgørelse om kortlægning.
Adresse
Prinsens Alle 5 I 8800 Viborg
Mail
[email protected]
Web
http://viborg.dk/db/Kommune.
Open Document
Bemærkning
nsf I Alle/F6AD5206023COC5CC1257234004315EB?
Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldes at din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.
Bilag
Jordforurening,
V1
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på
arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.
Jordforurening,
V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at
det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og
koncentration,
Nuancering
Nuancering af kortlægning på V2, på baggrund af den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgøre for den
aktuelle anvendelse til boligformål
Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen
Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der
lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor
lokaliteten frikendes på baggrund af de historiske oplysninger.
Områdeklassificering
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
www.miljoeportal.dk
26/08/2016
056adf2c-b6b2-4650-9192-4dfdcc7bcd65
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 2 af 3
45 af 62
044/060
Danmarks Miljøportal
Den 06-01-2016, klo 15:55
Data om miljøet i Danmark
onu aue , nvor jor uen drlldges
dl være ieu.er e ror ur euei , uupeget
Jr. jor cn or ur emugsurveus
3 JUd. oyzone
KldSSillceres
som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering
stammer fra en tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en
anden matrikelog påvirke informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op
til et områdeklassificeret areal fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. Danmarks Miljøportal arbejder i øjeblikket
på at få rettet op dette. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, ink!. analysefrie områder, som
forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen på http://arealinformation. miljoeporta!.dk/ distribution/.
Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
www.miljoeportalodk
26/08/2016
056adf2c-b6b2 -4650-9192 -4dfdcc1bcd65
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 3 af 3
46 af 62
045/060
Helle Skovborg Krogh - DAHL
byggeriogmiljoe < [email protected]>
12.juli 201611:35
Helle Skovborg Krogh - DAHL
Miljøsag på Virksundvej 176, 8831 Løgstrup - tilhørende Inger Johanne Jacobsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Eneste miljøsag på ejendommen er, at der i BBR er en overjordisk olietank, uden angivelse af årstal, den må bruges i
30 år, så hvis det ikke kan bevises, at den er yngre, skal den sløjfes.
Med venlig hilsen
Jytte Nygård Jørgensen
Teknisk Designer
•
VIBORG
KOMMUNE
Viborg Kommune
Teknik & Miljø
Virksomhedsmiljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 56 09
www.viborg.dk
Fra: Helle Skovborg Krogh - DAHL [mailto:[email protected]]
Sendt: 6. juli 2016 16:08
Til: borgerservice <[email protected]>
Emne: Miljøsag? - J.nr. 139551- Tvangsauktion over Virksundvej 176, 8831 Løgstrup - tilhørende Inger Johanne
Jacobsen
Til orientering kan jeg oplyse, at der er berammet tvangsauktion over ovennævnte ejendom til den 13-09-2016 kl.
11.30.
I den anledning skal jeg høre om der versere en miljøsag på ovennævnte ejendom?
Venlig hilsen
Helle Skovborg Krogh
Advokatassistent, inkasso
Direkte: +45 88 91 94 76
E-mail: [email protected]
DAtiL
t:1
Y'
IA" ..
cka¢rmB
DAHL Advokatpartnerselskab
T +45 88 91 91 91 I www.dahllaw.dk
Klik her for at tilmelde dig DAHLselektroniske nyhedsbrev
Klik her for at se DAHL's forretningsbetingelser
Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. E-mailen er kun bestemt for den anførte modtager. Hvis De ved en fejl har
modtaget denne e-mail, bedes De derfor straks returnere denne til afsenderen og herefter slette e-mailen. Enhver distribuering,
kopiering, offentliggørelse eller brug af denne e-mail eller dens indhold er strengt forbudt.
[Side #]
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
47 af 62
046/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bilag
Bilag dannet 6/7 2016
Bilag vedr. fortrinsberettiget
forfalden
gæld til kommunen for ejendommen
Virksundvej 176,8831 Løgstrup
Ejendommens adresse:.
. Virksundvej 176,8831 Løgstrup
Matr.nr .
.
9b Borup By, Tårup
1092 m'
Grundareal..
. .... 119340
Ejendomsnummer:.
.
Kommune:.
. .. Privatpersoner
Ejerforhold: ..
VIBORG KOMIVIUNE,
eller interessentskab
135m'
Enhedens samlede areal:.
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus),
Anvendelse:.
Antal værelser: ..
4
Antal bygninger: ...
2
Detaljeret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr, 9b Borup By, Tårup
--=--~
ERHVERVSSTYRELSEN
26/08/2016
Rapport-ID fda61787-4b61-4101-92b9-a021ce034114
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
48 af 62
047/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Bilag dannet 6/7 2016
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages at en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages
torbehold tor yderligere tortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i
kommunens debitorsystem i perioden trem til auktionsdagen (eksempelvis
ejendomsskaltebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i tremtidigt kalenderår bør
rapporten tornys efter nytår. Hvis tornyeisen ikke indeholder ejendommens gældsposter tra
den nye ejendomsskattebillet,bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages torbehold tor evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter pä ejendommen.
Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse.
Baggrund
Der oplyses alene om den gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
endvidere kun om gæld, der hæfter på ejendommen. Er kreditor fx grundejerforening, en
privat virksomhed, oplyses der ikke herom. Der oplyses heller ikke om torhold, der er
eller burde være tinglyst på ejendommen. Det bemærkes, at gældsposter, fx
ejendomsskatter, der forfalder i tæt tidsmæssig tilknytning til forespørgslens besvarelse,
kan risikere ikke at tremgå af besvarelsen på grund at den sagsbehandlingstid, der går
dels med registrering af indbetalinger og dels med besvarelsen af forespørgslen.
Lovgrundlag
Diverse sektorlovgivning, der hjemler kommuner mulighed tor at tillægge fordringer
tortrinsret.
Datakilde
Kommunalt økonomisystem
Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen tor ejendommen er indhentet d. 6. juli 2016
Ja
Er der forfalden gæld på ejendommen?
Forfalden gæld i alt. .
.. l O 880,28 kr
Gælden er opgjort pr.
13-09-2016
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato .
13-09-2016
Nej
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen.
Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat
Gæld vedrørende ..
. . Ejendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype..
. ..
9.670,44 kr
2148,40 kr
Beløb ..
. 10-07-2015
Forfaldsdato.
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
552,50 kr
Beløb.
10-07-2015
Forfaldsdato ..
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
. 443,75 kr
Beløb ..
10-07-2015
Forfaldsdato.
. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
..
Beløb.
.
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
156,68 kr
10-07-2015
.
Nej
8,28 kr
Beløb.
10-07-2015
Forfaldsdato.
Side 2 af 6
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
49 af 62
048/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. ..
. .... n90,61 kr
Beløb ...
11-01-2016
Forfaldsdato.
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Bilag dannet
6/7 2016
. . Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT. ..
. 552,50 kr
Beløb .
11-01-2016
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
..
.
. . . 443.75 kr
Beløb ..
. 11-01-2016
Forfaldsdato.
.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...
Nej
. 158,80 kr
Beløb .
. 11-01-2016
Forfaldsdato
. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT ..
18,72 kr
Beløb .
11-01-2016
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til inddrivelse
.
hos SKAT..
Nej
82,74 kr
Beløb.
11-01-2016
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
Nej
.
. 250,00 kr
Beløb .
. .....
Forfaldsdato ..
11-01-2016
.. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
. . 443.75 kr
Beløb . .
11-07-2016
Forfaldsdato ..
. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
158,79 kr
Beløb .
.11-07-2016
Forfaldsdato .
.. .
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
18,72 kr
Beløb ..
11-07-2016
Forfaldsdato.
.............
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
. l 942,45 kr
Belab ..
.
Forfaldsdato .
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT..
Gældsposter
Nej
11-07-2016
Nej
vedrørende: Renter Ejendomsskat
Renter Ejendomsskat
Gæld vedrørende ..
Krav i alt vedrørende denne gældstype.
.. 359,84 kr
Side 3 af 6
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
50 af 62
049/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
16S5 kr
Beløb ..
. 06-12-2015
Forfaldsdato .
. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Beløb ..
Bilag dannel 6/7 2016
Forfaldsdato.
16,54 kr
. . 10-01-2016
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
...
Beløb ...
16S6kr
07-02-2016
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til inddrivelse
hos SKAT
Nej
.
16,54 kr
Beløb ..
Forfaldsdato
Nej
. . 06-03-2016
...
Er beløbet sendt til inddrivelse
Nej
hos SKAT
16,55 kr
Beløb.
. .. 03-04-2016
Forfaldsdato ...
Er beløbet sendt til inddrivelse
. ... Nej
hos SKAT
16S6kr
Beløb .
01-05-2016
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
.
N~
16,54 kr
Beløb .
05-06-2016
Forfaldsdato . .
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
16,54 kr
Beløb ..
. .. 03-07-2016
Forfaldsdato .
Er beløbet sendt til inddrivelse
hos SKAT
. ..... Nej
.
33,10 kr
Beløb .
13-09-2016
Forfaldsdato.
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
17,31 kr
Beløb.
22-01-2016
Forfaldsdato .
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
17.35 kr
Beløb ...
07-02-2016
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
.
Nej
1/31 kr
Beløb ...
. 06-03-2016
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
17.32 kr
Beløb.
Side 4 al6
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
51 af 62
050/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
..
Forfaldsdato ...
03-04-2016
. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
17.32 kr
Beløb ..
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
01-05-2016
Forfaldsdato .
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Bilag dannet 6/7 2016
17.32 kr
Beløb ..
05-06-2016
Forfaldsdato.
. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
17.33kr
Beløb.
. 03-07-2016
Forfaldsdato .
. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
73.10 kr
Beløb .
13-09·2016
Forfaldsdato ..
Er beløbet sendt til inddrivelse
Gældsposter
vedrørende:
Nej
hos SKAT.
Rykker Ejendomsskat
.. Rykker Ejendomsskat
Gæld vedrørende.
Krav i alt vedrørende denne gældstype
..850,00 kr
.
250,00 kr
Beløb.
17-11-2015
Forfaldsdato.
. .. Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT .
50,00 kr
Beløb ..
.. 13-06-2016
Forfaldsdato.
..
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
50,00 kr
Beløb ...
04-07-2016
Forfaldsdato.
.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Nej
. 250.00 kr
Beløb ...
22-01-2016
Forfaldsdato ...
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
. Nej
.
. ... 250,00 kr
Beløb ...
. . 07-03-2016
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT .
.
Nej
Side 5 af 6
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
52 af 62
051/060
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Virksundvej 176
8831 Løgstrup
Bilag dannet
6/7 2016
Ordforklaring
- ejendomsoplysninger
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor.
Der oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning,
rottebekæmpelse, renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder,
at gælden hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre
til nyejer. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove.
I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en
udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem.
Side 6 af 6
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
53 af 62
052/060
DAHL Advokatfirma
Dato
6. juli 2016
Adv. Thomas Møller Kristensen
Kunde
Ejendomsnr.
Inger Johanne Jacobsen
0185261
Lundborgvej
Beliggenhed
Virksundvej 176
8800
18
8831 Løgstrup
Viborg
Auktionsopgørelse
Matr.nr.
0009 b
Ejerlav
Borup By, Tårup
pr. 13. september 2016
Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom.
Totalkredits tilgodehavende er følgende:
Lånenummer
Hovedstol i kr.
Restgæld i kr.
Obligationsrestgæld i kr.
018526116
018526117
330.000,00
93.000,00
330.000,00
69.269,77
327.144,04
I alt
423.000,00
399.269,77
327.144,04
Skyldige beløb i kr.
3.168,94
8.803,44
11.972,38
Specifikation af lånene findes på efterfølgende sider.
Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Nykredit.
Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Nykredit.
Der er inkassosag påbegyndt hos:
DAHLAdvokatfirma
Adv. Thomas Møller Kristensen
Lundborgvej 18
8800 Viborg
Der beregnes yderligere morarenter på pt. 18,0000 % p.a. af det forfaldne beløb regnet fra
forfaldsdagen, hvis det betales efter 13. september 2016. Hvis der er en ydelse, som forfalder til
betaling i indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der
morarente fra den 11. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted.
Der henvises iøvrigt til "Tillæg til salgsopstilling" , som er vedlagt denne auktionsopgørelse.
Venlig hilsen
Nykredit
Lånformidler
Nykredit Realkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf. 70109000
www.nykredit.dk
långiver
Totalkredit A/S
Cvr. nr. 21 83 22 78
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1/4
54 af 62
053/060
Auktionsopgørelse
Specifikation
pr. 13. september
af skyldige
2016
på lånenr.
beløb pr. 13. september
018526116
2016
Restgæld pr. 1. oktober 2016
Rente (og bidrag) fra 13. september 2016 - 30. september 2016
Terminsydelse
Heraf pr. 11. marts 2016
kr.
Heraf pr. 11. juni 2016
kr.
Heraf pr. 11. september 2016
kr.
Gebyrer
Heraf Rykker af 31. marts 2016
kr.
Heraf Rykker af 30. juni 2016
kr.
Morarente pr. 13. september 2016
kr.
kr.
kr.
330.000,00
-197,81
2.841,66
kr.
200,00
kr.
127,28
915,31
915,31
1.011,04
100,00
100,00
I alt
332.971,13
kr.
Efter auktionen skal følgende betales:
Terminsydelse
Morarenter pr. 13. september 2016
Gebyrer
I alt
Specifikation
· .. ·
kr.
kr.
kr.
2.841,66
127,28
200,00
kr.
3.168,94
kr.
kr.
kr.
330.000,00
330.000,00
327.144,04
af lånet
Låntype: Tilpasningslån
Hovedstol
Restgæld pr. 1. oktober 2016
Obligationsrestgæld pr. 1. oktober 2016
Lånet er udbetalt den 2. januar 2014 og udløber den 30. juni 2043.
Specifikation
af obligationer
Forening
Serie
Afdeling
Procent
Ärgang
Fondskode
Nykredit
13
H2d
1,00
2017
0950955
Specifikation af terminsydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december.
Ydelse for perioden 1. juli 2016 til 3D. september 2016:
Ydelse (excI. bidrag)
Heraf rente 0,0315 % af restgæld
Bidrag 0,2749 O/o af restgæld
kr.
I alt
kr.
103,87
kr.
907,17
kr.
1.011,04
103,87
Bemærkninger
For tilpasningslån skal eventuel indfrielse foretages på baggrund af obligationsrestgælden.
2/4
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
55 af 62
054/060
Auktionsopgørelse
Specifikation
pr. 13. september
af skyldige
2016
på lånenr.
beløb pr. 13. september
018526117
2016
Restgæld pr. l. oktober 2016
Rente (og bidrag) fra 13. september 2016 - 30. september 2016
Terminsydelse
Heraf pr. 11. marts 2016
kr.
Heraf pr. 11. juni 2016
kr.
Heraf pr. 11. september 2016
kr.
Gebyrer
Heraf Misligh. gebyr af 20. maj 2016
kr.
Morarente pr. 13. september 2016
kr.
kr.
kr.
69.269,77
-111,88
8.301,60
kr.
100,00
kr.
401,84
kr.
77.961,33
kr.
kr.
kr.
8.301,60
401,84
100,00
kr.
8.803,44
kr.
kr.
93.000,00
69.269,77
2.760,77
2.755,30
2.785,53
100,00
I alt
Efter auktionen skal følgende betales:
Terminsydelse
Morarenter pr. 13. september 2016
Gebyrer
I alt
··
Specifikation
Låntype:
af lånet
Obligationslån
Hovedstol
Restgæld pr. 1. oktober 2016
Lånet er udbetalt den 2. januar 2014 og udløber den 31. marts 2024.
Specifikation
af obligationer
Forening
Serie
Afdeling
Procent
Ärgang
Fondskode
Nykredit
01
lad
2,00
2024
0978841
Specifikation af terminsydelsen
Ydelsen betales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december.
Ydelse for perioden l. juli 2016 til 3D. september 2016:
Ydelse (excI. bidrag) 2,7646 % af hovedstol
Heraf rente 0,5000 % af restgæld
- afdrag
Bidrag 0,3000 % af restgæld
kr.
kr.
kr.
I alt
2.571,08
357,42
2.213,66
kr.
214,45
kr.
2.785,53
Bemærkninger
Der er afgivet indeståelse for lånet.
3/4
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
56 af 62
055/060
Tillæg til salgsopstillingen
vedrørende lån i Totalkredit
A/S
Totalkredits lån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke umiddelbart påregne
forhåndstilkendegivelse eller gældsovertagelse af lånene.
Ansøgning om gældsovertagelse skal ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter.
på totalkredit.dk er der en oversigt over de pågældende pengeinstitutter.
Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal
indfries eller der søges om gældsovertagelse.
Hvis formålet er erhvervsmæssig udlejning
Hvis ejendommen købes på tvangsauktionen med erhvervsmæssig udlejning som formål, vil
gældsovertagelse kun i sjældne tilfælde kunne forventes bevilget.
Hvis auktionskøber er et selskab
Er auktionskøber et selskab, vil der være krav om supplerende personlig hæftelse.
Indfrielse af lånene
Hvis der ikke bevilges gældsovertagelse gennem vores samarbejdende pengeinstitutter, vil lånene
blive krævet indfriet efter tvangsauktionen.
Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser,der gælder for de
enkelte låntyper. For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages på
baggrund af obligationsrestgælden. Der kan være særlige indfrielsesvilkår for lånene, herunder en
særlig indfrielseskurs.
Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes
vilkår.
Betaling af eventuelle morarenter
Uanset tvangsauktionsvilkårenes punkt 6 A.a. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte påløbe
ved at restancer mv. betales senere end datoen for første auktion.
Ret til ændring af bidragssatser
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som overtages af
en auktionskøber.
Udstedelse af auktionsskøde
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af
auktionsskøde, før restancer er betalt, og Totalkredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelse er
bevilget.
4/4
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
57 af 62
KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM
1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.
Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.
4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:
2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.
3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.
26/08/2016

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

størstebeløbet
I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
58 af 62

kontanter
Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

check udstedt af en bank til retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)
Sikkerhed kan stilles ved:
Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet.
7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.
5. Ny auktion
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyve
jledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
26/08/2016
version pr. 1.1.2015
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
59 af 62
Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.
Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.
4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.
Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:
Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660 Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
1.400.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
60 af 62
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger og – hv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af grøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3,
stk. 2
2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedret tens kontor.
3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv renteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo gedretten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt
ion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auk tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.
5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv for – om nødvendigt
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.
26/08/2016
6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.
Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or dinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.
B.
Beløb, der skal betales ud over auktions budet
Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages .
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostninger til repræsen tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f. Spildevands- og kloakbidrag.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af
offentlige almene vandforsyningsanlæg.
h. Brugspanthavers underskud efter afholdel se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse
m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.
C.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. be tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told væsenet.
7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal kø beren straks
over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.
Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af de overtagne priori teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af
1
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
61 af 62
8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions
vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauk tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs eller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkår
_______________________
(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
26/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
62 af 62

Similar documents