Årsberetning 2015 - NNN | Norsk Nærings

Comments

Transcription

Årsberetning 2015 - NNN | Norsk Nærings
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Årsberetning 2015
Innhold
Årsberetning 2015
3
Tariffoppgjøret 2015
4
Internasjonalt engasjement
10
Forbundets organer
11
Representasjon i styrer, prosjekter, utvalg og råd 14
Juridisk bistand
16
Regionale klubb- og avdelingskonferanser 2015
19
Kursvirksomheten 2015
20
Rundskriv 2015
26
Medlemsutviklingen
28
Bransjevise tariffavtaler - bedriftsoversikt 36
Det har gjennom hele året blitt jobbet
aktivt for å øke medlemstallet vårt.
Vi har fortsatt en liten nedgang, men
i siste kvartal så vi en stabilisering.
Foto:
Forside:
Innside omslag:
Side 1:
Side 2:
Side 6:
Side 8:
Side 9:
Side 13:
Side 15:
Jan-Erik Østlie
Jan-Erik Østlie
Bente Birkeland
Ilja C. Hendel
Bente Birkeland
Merete Helland
Stein Hagala
Jan-Erik Østlie
Bente Birkeland
Side 17:
Side 18:
Side 23:
Side 27:
Side 35:
Side 66:
Side 67:
Bente Birkeland
Bente Birkeland
Merete Helland
Bjarne Kristiansen
Jan-Erik Østlie
Bente Birkeland
Merete Helland
Bente Birkeland
Jan-Erik Østlie
1
NNNs årsberetning · 2015
Vi fikk også nok et eksempel på maktutøvelsen fra dagligvarekjedene når
også Hansa/Borg vedtok å gi fra seg distribusjon til dagligvarekjedene.
Jan-Egil Pedersen
Forbundsleder
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund er et
arbeidstakerforbund for ansatte innenfor mat- og drikkevareindustrien og er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge.
NNN blir ledet etter vedtekter og andre målsetninger
vedtatt av landsmøtet, senest i 2013.
Landsstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene.
Aktiviteten i forbundet i 2015 har vært stor innenfor mange aktuelle
temaer som er viktige for våre medlemmer.
2
Næringspolitikk
Forbundet har siden Landsmøtet trappet opp arbeidet med
næringspolitikk for å skape stabile og trygge arbeidsplasser for våre medlemmer.
Arbeidet gjennom Matindustrialliansen har blitt noe trappet ned, men vi arbeider fortsatt med den næringspolitiske
plattformen som vi skapte med NHO og bedriftene. Alliansen har skapt seg et varemerke som vi håper vi kan dra
nytte av i mange år fremover. Utfordringen ligger i NHO
med sammenslåtte organisasjoner, men NNN satser på å
utvikle dette samarbeidet videre i fremtiden.
NNN ser at den nåværende regjering fremmer en rekke
forslag på det næringspolitiske området som vil ramme
våre medlemmers hverdag. De fremmet en sak om
søndagsåpne butikker som ingen organisasjoner hverken
på arbeidsgiver- eller arbeidstakersiden ville ha. NNN
fikk her laget en rapport sammen med Handel og Kontor
om konsekvensene for arbeidstakerne i en slik sammenheng. Det har vært et massivt engasjement rundt denne
saken, og etter stort påtrykk, henla regjeringen saken
rett før jul. En annen sak er forskriften som regulerte
store aktører i laksenæringens plikt til videreforedling,
kompetansebygging og forskning når de ble over en viss
størrelse (Marine Harvest). Denne er nå fjernet og vi er
rimelig sikre på at investeringene vil gå ned i Norge, og
foredling flyttes til Polen.
Det er arbeidet gjennom hele året for å få Mat- og landbruksministeren til å fremme “Lov om god handelsskikk”
for Stortinget. Statsråden har ved flere anledninger gjennom året uttrykt at det ville komme et forslag. Skuffelsen
var derfor stor, rett før jul, da det ble kjent at dette ikke
kom til å skje. Så nå er antagelig en ny regjering i 2017
eneste håp for å få denne saken vedtatt.
Vi fikk også nok et eksempel på maktutøvelsen fra dagligvarekjedene når også Hansa/Borg vedtok å gi fra seg
distribusjon til dagligvarekjedene.
Vi arrangerte en stor fiskerikonferanse i begynnelsen på
året med bakgrunn i den fremlagte NOU om sjømatnæringen. Regjeringen har i ettertid sendt ut på høring hvordan
de tenker å følge opp med konkrete forslag. NNN vil
følge arbeidet videre i 2016.
skal sette sjømatnæringens interesser opp mot landbruket. Dette har vi selvfølgelig tatt kraftig avstand fra
og vil arbeide videre med å dempe disse motsetningene.
Vi deltar aktivt på plasser hvor dette diskuteres og NNN
hadde også med to personer på det siste ministermøtet i
WTO. Dette møtet ble heller ikke noe gjennombrudd, og
stillstanden i WTO fortsetter. Det eneste konkrete som ble
vedtatt var at eksportstøtten skal utfases innen 2020 og at
det skal bli flere produkter innen IT som skal bli omfattet
av frihandel.
Når det gjelder eksportstøtte så var jo Norge i den
spesielle situasjon at da hadde Stortinget allerede vedtatt utfasing innen 2019. Dette vil ramme eksporten av
Jarlsbergost.
Politikk
Den sittende regjering har i 2015 fortsatt sine angrep på
vanlige folk, ved en omfordelingspolitikk som favoriserer
de høytlønnede og formuende. De fjernet deler av feriepengene for arbeidsledige, og satte ned formueskatten for
de aller rikeste.
Arbeidsmiljøloven ble vedtatt endret på flere områder
hvor makt ble flyttet fra arbeidstager til arbeidsgiver.
Det mest problematiske og utfordrende var den økte
muligheten til å ansette folk midlertidig uten begrunnelse.
LO arrangerte en stor politisk streik mot dette forslaget i
slutten av januar der flere hundre tusen deltok. Regjeringen valgte glatt å overse dette til tross for protester fra et
samlet arbeidsliv og faginstanser. NNN ser for seg store
utfordringer hvis denne regjeringen får fortsette med
denne politikken, og at det kan bli svært vanskelig å rette
opp de endringene som er gjennomført.
Vår egen organisasjon
Det har gjennom hele året blitt jobbet aktivt for å øke
medlemstallet vårt. Vi har fortsatt en liten nedgang, men
i siste kvartal så vi en stabilisering. Flere avdelinger
har jobbet med dette og ansatt organisasjonsarbeidere,
noe vi håper vil gi gode resultater i årene som kommer.
Forbundet er godt rustet til å satse enda mer på skolering
og medlemsverving. Vi vil berømme ungdomsutvalget
vårt som viser et stort engasjement. Dersom vi skal stå
sterkt i forhold til alt hva vi ønsker å få til av resultater
for våre medlemmer, er ungdommen en viktig gruppe å få
engasjert.
Handelspolitikk
Diskusjon rundt handelspolitikken TISA, TTIP, EØS og
WTO har blusset opp i den offentlige debatten, og krefter
i sjømatnæringen, politikere og andre har ment at man
Jan-Egil Pedersen
Forbundsleder.
3
NNNs årsberetning · 2015
Tariffoppgjøret 2015
I 2015 var det mellomoppgjør, og forhandlinger ble gjennomført på basis av forhandlingsklausulen for 2.avtaleår i alle overenskomster.
LO OG NHO
Forhandlingene mellom LO og NHO ble avsluttet med
enighet den 26.mars. Oppgjøret hadde en tydelig lav- og
likelønnsprofil. Det ble ikke gitt generelle tillegg. For
overenskomstområder som lå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ble det gitt et lavlønnstillegg
på kr.1,75 per time (3 500 kroner per år). Gjennomsnittlig
industriarbeiderlønn var 431.126 kroner. I NNN-området
fikk kun Egg- og Fjærfekjøttindustrien lavlønnstillegget.
Det var mye fokus på den krevende økonomiske situasjonen i dette mellomoppgjøret og LO og NHO ble
enige om å gå ut med et felles anslag for årslønnsveksten
(lønnsrammen) i 2015 på 2,7 %. Det ble også sendt brev
til regjeringen hvor det ble bedt om å forbedre permitteringsregelverket. Fra 1.juli ble lønnsplikt ved permittering
redusert fra 20 til 10 dager og permitteringsperioden økt
fra 26 til 30 uker.
LO OG SAMFO
Forhandlingene i dette området endte med samme resultat
som i NHO-området. Det ble ikke gitt generelle tillegg,
men det ble gitt et lavlønnstillegg på kr.1,75 per time for
medlemmer på overenskomster som lå under 90 % av
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I NNN - SAMFO
var det overenskomst for Baker- og Konditorbransjen og
overenskomst for Konserves/Røra Fabrikker som fikk
dette lavlønnstillegget.
LO/NNN OG SPEKTER/FELLESKJØPET AGRI
LO Stat forhandlet A-delen i overenskomstene 15. april.
Resultatet ble også her tilsvarende det LO og NHO ble
enige om. B-dels forhandlinger mellom NNN og Felleskjøpet Agri ble deretter gjennomført sammen med HK, FLT
og NTF. Det ble enighet om en totalramme for oppgjøret
på 2,85 %.
REGULERING AV MINSTELØNNSSATSENE
I henhold til bestemmelsen i alle overenskomstene til
NNN, om regulering av minstelønnssatsen, ble det enighet
mellom partene i alle avtaleområder om at minstelønns-
4
satsen fra 1.april 2015 skulle økes med kr. 4,85 til
kr. 167,70 pr. time.
LOKALE LØNNSFORHANDLINGER
I den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret lå det en
forventet lokal lønnsglidning på 1,4 % for 2015. Det
ble sendt ut rundskriv til alle klubber og avdelinger med
informasjon om de sentrale forhandlingene og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Forbundet har mottatt
32 protokoller fra lokale lønnsforhandlinger for 2015.
Noen av disse protokollene er fra forhandlinger på
konsernnivå, som dekker mange virksomheter.
Nye bedrifter 2015
Overenskomst
Antall organiserte
Kjøttindustrien
Avd. 009, Hordaland, Evanger Pølsefabrikk AS 5
Fiskeindustrien
Avd. 143, Gryllefjord, Wilsgård Fiskeoppdrett AS 9
Bryggerier, mineralvann- og
tobakksfabrikker
Avd. 152, Svolvær Lofotpils AS
2
Mat- og drikkevareindustrien
Avd. 009, Hordaland, Jacobs Douwe
Egberts Norge AS
10
Avd. 040, Søndre Vestfold, Grønt partner AS
5
Avd. 327, Sogn og Fjordane, Indre Ballholm AS 2
Baker- og konditorfagene
Avd. 009, Hordaland Andersen Konditori AS
Avd. 010, Sør-Trøndelag
Soknedal Bakeri og Konditori AS5
2
Egg- og Fjærfekjøttindustrien
Avd. 034, Tønsberg Gårdsand AS 12
Melkerbeidende industri
Avd. 078, Lågen, Lillehammer Ysteri AS
5
FRA BRANSJENE
Baker og Konditor
Etter at leverandør kontraktene med Ica utløp i 2015, har
flere bakerier over hele landet måtte gå til store omstruktureringer med det resultat at mange ansatte ble satt i
omstilling. Dette har resultert i nedbemanninger og oppsigelser, også for flere av våre medlemmer.
Bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker
Hansa Borg Bryggerier AS har i løpet av 2015 blitt enige
med Norges Gruppen og Asko om at de skal overta distribusjonen deres fra 1. april 2016.
Dette medførte 85 overflødige ansatte på de tre anleggene
i Bergen, Sarpsborg og Kristiansand. Tre av de oppsagte i
Bergen mener seg usaklig oppsagt og har tatt ut stevning.
Arendals Bryggeri mistet leieproduksjonen for Ringnes
AS 1. april 2015 og dette medførte mange overtallig.
Antall medlemmer ble redusert fra 46 til 9.
En sak sendt til tvisteløsningsnemda der et medlem
søkte om fritak for nattarbeid på grunn av helseplager.
Medlemmet fikk medhold.
Egg- og Fjærfekjøttindustrien
Situasjonen på kylling har stort sett forverret seg i 2015.
Det totale salgsvolumet har gått ned, og flere av våre
medlemsbedrifter har som et resultat av dette vært nødt til
å ta i bruk færre slaktedager, permitteringer og også noen
tilfeller av oppsigelser. Den sittende regjering har vedtatt
å doble bondens konsesjonsgrense for slaktekylling, noe
som etter forbundets oppfatning har skapt uro og overproduksjon i et marked med fallende salgsvolum. Dette går ut
over arbeidsplassene.
Fiskeindustrien
Allmenngjøring av minstelønn og skifttillegg i fiskerioverenskomsten trådde i kraft 1. februar 2015. I løpet
av våren hadde vi møter med Arbeidstilsynet i regionene
for å diskutere oppfølging av vedtaket. Da tipset vi også
tilsynene om bedrifter der vi hadde fått informasjon om at
det foregikk sosial dumping.
Det har også vært holdt to møter med Arbeidstilsynet
sentralt om oppfølging av vedtaket.
Høsten 2015 ble ansvaret for dette arbeidet overført til
Arbeidsdirektoratet, avd for styring og samordning.
Vi får stadig informasjon om at det fortsatt foregår sosial
dumping i næringen. Krav om videreføring vil bli sendt
våren 2016.
Et offentlig utvalg – Tveteråsuvalget avga sin innstilling,
NOU 2014:16 Sjømatindustrien — Utredning av sjømatindustriens rammevilkår, til Nærings- og Fiskeridepartementet 16. desember 2014. I innstillingen ble det foreslått
en rekke omfattende endringer i norsk fiskerilovgivning
og fiskeripolitikk.
Et utvidet forhandlingsutvalg ble invitert til møte for å
komme med innspill til innstillingen. NNN stod på departementets høringsliste, men valgte å sende høringssvar
til LO som sendte inn felles høringssvar. Høsten 2015 la
regjeringen frem sin innstilling til Sjømatmeldingen for
Stortinget.
Den 28. og 29. januar inviterte NNN sine tillitsvalgte i
sjømatindustrien til konferanse. Overskriften for konferansen var “Rammebetingelser for økt verdiskaping
i norsk sjømatindustri” Det deltok 35 tillitsvalgte på
konferansen. Innledere var bl.a. daværende fiskeriminister
Elisabeth Aspaker, Ragnar Tveterås, representanter fra
FHL (nå Sjømat Norge) og LO, Janita Arhaug fra Sett
Sjøbein, bedriftsledere og tillitsvalgte. Forbundsleder
Jan-Egil Pedersen åpnet konferansen.
Konferansen ble avsluttet med paneldebatt.
Det var gode debatter, og det kom mange innspill fra de
tillitsvalgte.
Kjøttindustrien
Posisjoneringen i denne industrien fortsetter. I løpet av
året har Finsbråten AS blitt kjøpt opp av Scandza AS
og i samme operasjon er også Krone Kjøttprodukter
AS blitt innfusjonert i Finsbråten. Dette har medført at
“nye” Finsbråten gikk til oppsigelse av 16 årsverk. Også
flere aktører innenfor våre medlemsbedrifter i kjøtt er i
gang med utredninger som kan medføre færre anlegg og
arbeidsplasser.
Mat- og Drikkevareindustrien
Orkla Foods Norge AS vedtok i 2015 å legge ned produksjonen ved avd. Denja i Larvik og avd Nora i Brumunddal
og flytte produksjonen til avd Toro Elverum. Det har medført at noen har valgt å bli pendlere, andre arbeidsledige.
Bedriftene Fresh Cut AS Oslo og Akershus og Intor AS
Nordmøre og Romsdal er konkurs. 21 medlemmer ble
arbeidsledige.
5
NNNs årsberetning · 2015
Meieriindustrien
FEED – KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN
TINE har vedtatt å bygge nytt meieri og terminal i Bergen
til 800 millioner kroner. Planen er at det skal være ferdig
i 2019/2020. Anlegget vil bestå av både produksjon, lager
og distribusjon. Vedtaket betyr også at produksjonen av
konsummelk på Byrkjelo avvikles.
FEED er en felles plattform for aktiviteter som skal styrke
kompetanse i, og rekruttering til matindustrien. NHO Matog Drikke og NNN arbeider i fellesskap om aktiviteter.
Også 2015 har vært preget av omstillinger for mange
ansatte i bransjen. Dette har også berørt en del av våre
medlemmer.
Melkebearbeidende Industri
Det har ikke vært store endringer innen bransjen i 2015.
Hennig Olsen Is sikret seg en plass i Guiness World Records med en iskrem på 3.08 meter, og slo dermed rekorden
til Italia med god margin.
INKLUDERENDE ARBEIDSLIV – IA
Nasjonal IA-konferanse ble avholdt 25. november på
Radisson Plaza Hotell. En oversikt over bedrifter som har
inngått IA-avtale finnes på hjemmesiden til NAV.
Forbundets aktiviteter i forhold til IA-avtalen er knyttet opp mot samarbeid med NHO sine landsforeninger.
Forbundet har ikke vært involvert i aktiviteter innenfor
avtaleområdene SAMFO og Virke IA-avtalen er tema på
forbundets grunnopplæring av tillitsvalgte og medlemmer.
Dette året ble det for første gang arrangert en FEED-konferanse, matindustriens nye fagopplæringskonferanse.
Målgruppen for konferansen er bedriftene i matindustrien,
opplæringskontorene og lærere ved videregående skoler.
Konferansen ble avholdt på samme tidspunkt som vår
Temakonferansen, så alle deltakerne der fikk også
anledning til å delta på FEED-konferansen. Det var 135
påmeldte totalt til FEED-konferansen. Matbransjens kompetansepris blir også utdelt på konferansen. Formålet med
prisen er å stimulere til økt innsats, interesse og publisitet
innen området opplæring og kompetanse. Prisen deles ut
til en virksomhet eller person som har utmerket seg i sitt
kompetansearbeid. Kompetanseprisen for 2015 ble tildelt
Bakehuset AS.
FEED arrangerte også et kurs for kompetansetillitsvalgte i
september/november med 13 deltakere. Kurset ble støttet
med midler fra VOX.
Hjemmesiden, www.jobbimatbransjen.no, har vært driftet
gjennom året.
HMS
Det ble av forskjellige årsaker ikke avholdt nasjonal
HMS- konferanse dette år. LO har opprettet et regelverkforum innen HMS der forbundet er representert.
SETT SJØBEIN – KOMPETANSEPROSJEKT I BLÅ SEKTOR
Sett Sjøbein - et rekrutterings- og kompetansesamarbeid for
marin næring. Prosjektets formål er å sikre rekruttering og
kompetanse i hele verdiskapingen i sjømatnæringen.
Sett Sjøbein er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og fra Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond med løpende bevilgninger fra år til år.
Et eget sekretariat jobber med konkrete tiltak.
FEED konferansen 2015.
Forbundet er representert i styringsgruppen med
Ann-Solveig Sørensen. Prosjektet har en egen hjemmeside og facebookside der det informeres om utdanningstilbud, konferanser osv. www.settsjobein.no
6
SAMBA – BRANSJEPROGRAM FOR BAKERBRANSJEN
NHO/NNN
Egen organisasjon
SAMBA ble startet høsten 2013.
FYLKESKOORDINATORER
Programmets hensikt er effektivisering gjennom samarbeid, der partene på de deltakende bedriftene skal:
• Utvikle gode/bedre samarbeidsrelasjoner
• Innarbeide samarbeidsrelaterte, effektiviserende og lønnsomhetsskapende rutiner
• Erfaringene og resultatene av programmet vil bli spredd til hele bransjen for å inspirere andre bedrifter til å sette i gang tilsvarende prosjekter/prosesser.
Det har i 2015 blitt avholdt 6 møter i styringsgruppen/
prosjektgruppen i Sambaprosjektet, 2 konferanser med de
medvirkende parter er også avholdt. Samba prosjektet har
i løpet av 2015 avholdt et 3 dagers LEAN kurs på Raufoss
i samarbeid med LEAN Lab Raufoss, noe deltakerne har
gitt gode tilbakemeldinger på. I løpet av 2015 er det også
gjennomført 7 bedriftsbesøk i prosjektet, fra Kristiansand
til Tromsø. Prosjektet er finansiert av HF-midler.
SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM NNN OG NHO
E-LÆRINGSPROGRAM FOR BAKERBRANSJEN
Programmet vil bli utviklet som en kampanje med korte
E-læringsmoduler (såkalt nano moduler) på 5-10 minutter
som kan gjennomføres på alle digitale plattformer (pc,
lesebrett, smarttelefoner).
Det er i 2015 lagt ut et E læringsprogram HMS på nettet
med navn, Melvins Metode. Dette programmet har i seg
alle de faktorer som er presentert i målsettingen for prosjektet. HMS er en stor del av hva dette prosjektet dreier
seg om, og det er avholdt 2 HMS 3 dg. “40 t kurs” som
ble tilbudt bakerbransjen.
Mål
Målet ved kampanjen er å redusere helsebelastningene av
melstøv og derigjennom redusere sykefraværet og frafallet
fra yrket. I tillegg vil e-læringsprogrammet bidra til å sikre
gode HMS-holdninger hos ledere og ansatte i bakerbransjen. Det skal nedsettes arbeidsgrupper/Workshop sammen
med Gyldendal arbeidsliv, for at bransjen skal komme med
innspill på innhold i læringsmodulene. Temaene skal være
knyttet til melstøvproblematikken - som en oppfølgning av
prosjektet med Bergen Universitetssykehus
Fylkeskoordinatorene har en stor oppgave å gjøre i de
forskjellige fylkene. På konferansen for fylkeskoordinatorene i februar arbeidet vi frem en stillingsinstruks som
spente fra koordinering av verveaktiviteter til å stille opp
på møter i trossamfunn.
Det er et veldig spennende verv, og arbeidsoppgavene er
mange og ikke minst veldig varierte. Det er mye opp til den
enkelte om hva en ønsker å legge inn i de ulike vervene.
Fylkeskoordinatoren skal være en pådriver og koordinator
av aktivitet som foregår i avdelingene. Det er blitt lagt
ned mye arbeid fra deres side spesielt i forbindelse med
verveaktivitet i 2015.
Det er alltid rom for å gjøre mer også innenfor verving
men her er det knallhard prioritering for å få en travel
hverdag til å gå opp. Noen har vært frikjøpt i perioden og
har reist mye rundt i fylket sitt mens andre ikke har vært
så aktive. Frikjøp har vært høyt prioritert sentralt og alle
som har sendt inn planer om oppsøkende virksomhet har
fått innvilget dette.
ORGANISASJONSARBEIDERE
Etter vedtakene på Landsmøtet 2013 har forbundet oppfordret avdelinger over hele landet om å ansette/frikjøpe organisasjonsarbeidere. Dette er fordi vi mener at arbeidet med
bedriftsbesøk og oppfølging av klubber er utrolig viktig for
å opprettholde et organisert og seriøst arbeidsliv.
Noen avdelinger har ressurser til å gjøre en innsats uten å
ansette noen, men det er flere som ser at i en travel hverdag så blir dette arbeidet nedprioritert.
I 2015 har vi hatt en person ansatt fra forbundet som ivaretar fiskeriindustrien og allmenngjøringen.
Avdeling 9 Hordaland NNN har hatt en person ansatt i
100 % stilling. Avdeling 7 Oslo og Akershus har hatt en
i 50 % stilling frikjøpt. Avdeling 8 Troms har hatt en i 90
% stilling frikjøpt. Avdelingene i Vestfold har delt på en i
50 % stilling frikjøpt og avdelingene i Østfold valgte også
samme løsning som Vestfold.
Forbundet er godt fornøyd med den innsatsen disse gjør
og ser at flere nok kan ha behov for å tenke på en slik
løsning.
7
NNNs årsberetning · 2015
NNN UNGDOM 2015
Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) har avholdt 4 møter
i 2015. I forbindelse med møtene har utvalget også vært
på bedriftsbesøk på Norgesmøllene Vaksdal, Martin Birkenes Bergen og Fatland Sandefjord.
Det sentrale ungdomsutvalget avholdt sin nasjonale ungdomskonferanse på Sørmarka konferansehotell den 5. – 7.
juni, med 40 påmeldte ungdommer. På denne konferansen ble det avholdt valg av medlemmer til DSU. Det var
flere medlemmer av ungdomsutvalget som måtte gå ut av
utvalget pga. alder, og følgende personer ble valgt:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Tone Bjørnestøl, Vest-Agder
Anders Sandvoll, Troms
Ingvild Bortheim, Rogaland
Pål Fredrik Haugaard, Sør-Trøndelag
Per Erik Eriksson, Oslo/Akershus
Bjarne Lagesen, Nord-Trøndelag
Beathe Sognnes, Hordaland
Pål Tangen, Rogaland
Hilde Sisilie Bekken, Sør-Trøndelag
Kenneth Fagerås, Troms
Masja Krogh, Finnmark
NNN er også representert i flere av LOs ungdomsutvalg i
fylkene.
MEDLEMSUTVIKLING
Medlemstallet for 2015 viste en brutto nedgang på 310 medlemmer, og en nedgang på 427 yrkesaktive medlemmer.
Medlemstallet er totalt 28243 hvorav 18275 er yrkesaktive, fullt betalende medlemmer.
Kjønnsfordelingen er 6624 kvinner og 11651 menn.
FAGBLAD
Fagbladet har kommet ut med 9 nummer i 2015.
Ansvarlig redaktør er Jan-Erik Østlie.
DSU har vært representert på de fleste klubb- og avdelingslederkonferanser i NNN, FYKO, LOs handlingskonferanse, LOs student- og ungdomskonferanse, EFFATkongressen samt gjestet Fellesforbundets, Industri og
Energi og Fagforbundets ungdomskonferanser.
Det var mange NNN ungdommer som deltok på LOs
sommerpatrulje i 2015, og noen har også deltatt på kurs i
regi av LO.
Mange av NNNs avdelinger har valgt en egen ungdomsrepresentant i styret og noen avdelinger har også opprettet
egne lokale ungdomsutvalg.
«NNN Arbeideren» er NNNs fagblad.
Ungdomskonferansen på Sørmarka.
8
Maskinoperatører hos Kims
9
NNNs årsberetning · 2015
Internasjonalt engasjement
INTERNASJONALE ORGANISASJONER
hvor NNN er medlem
IUL
IUL er den internasjonale unionen for hotell- og restaurantarbeidere, landarbeidere og arbeidstakere i næringsmiddelindustrien. Unionen har hovedkontor i Genève
og regionalkontor i alle verdensdeler. Hovedvekten av
arbeidet i IUL er rettet mot å bedre arbeidstakernes kår i
Afrika, Asia og Sør-Amerika. IUL arrangerer ofte globale
kampanjer mot internasjonale selskap. Kampanjene har
som mål å tvinge transnasjonale selskap til forhandlingsbordet for å inngå avtaler om retten til å være organisert,
etablere fagforeninger og gjennomføre forhandlinger.
I november var NNN vertskap for en konferanse i Oslo
for medlemsforbund i IUL som organiserer innen fiskeri- og fiskeindustrisektoren over hele verden. Hensikten
med konferansen var å sette søkelys på arbeidsforholdene
i den globale verdikjeden for sjømat, bli enige om videre
samarbeid for å organisere flere arbeidstakere i sektoren
og iverksette tiltak mot menneskehandel og slavelignende
arbeidsforhold som mange utsettes for. Mange globale
selskaper er involvert i sjømatsektoren. Forbund fra alle
verdensdeler deltok sammen med representanter fra FAO
(verdens matvareprogram) og ILO (International Labour
Organization). Representanter for streikende arbeidere fra
det filippinske fiskeindustriselskapet Citra Mina, som har
streiket i over ett år for bedre lønns- og arbeidsvilkår, var
også med på konferansen.
Det årlige styremøtet/medlemsmøtet i IUL ble avholdt i
Genevè i april.
EFFAT
EFFAT er IULs regionavdeling i Europa med hovedkontor i Brüssel. Hovedfokuset til organisasjonen har lenge
vært den vanskelige økonomiske situasjonen i Europa og
utrygge ansettelsesforhold for arbeidstakerne. De følger
situasjonen og politikken i EU tett, særlig på arbeidslivsområdet, og er en viktig informasjonskilde for forbundet.
EFFAT er også ansvarlig for den sosiale dialogen mellom
partene i matindustrien på europeisk nivå sammen med
Food Drink Europe. Det ble avholdt to styremøter i 2015,
i mai og november. Generalforsamling i matvaresektoren
ble også avholdt i november.
10
NORDISK UNION
Nordisk union (NU) er sammensatt av forbund innenfor
næringsmiddelsektoren i alle nordiske land. Også enkelte
funksjonærforbund er medlem. Det ble avholdt kongress
i august 2015. Sekretariatet ble da overført fra LIVS i
Sverige til SEL i Finland. Forbundet deltok på kongressen
med til sammen 9 representanter hvorav fire var ordinære delegater. Kongressen vedtok blant annet en felles
uttalelse om kjedemakt som ble sendt ut i alle nordiske
land samtidig. I tillegg til kongressen var det tre ordinære
styremøter i 2015. Styremøtet i mai ble kombinert med
et møte med søsterforbundet vårt i Litauen. I forbindelse
med møtet i EFFAT avholdt styret i NU møte med den
nordiske unionen for hotell- restaurant- og landarbeidere
i Norden. Målet er større samordning om felles nordiske
interesser i blant annet EFFAT og IUL.
BILATERALT FAGLIG SAMARBEID
Forbundet har i mange år hatt kontakt og samarbeid med
søsterforbund i flere land, både i Europa og i verden for
øvrig. Arbeidet har delvis vært finansiert av offentlige
midler gjennom LO og støtte fra IFS-fondet til LO (Internasjonal Faglig Solidaritet). I forbindelse med stortingets
budsjettbehandling høsten 2015 ble det vedtatt betydelige
reduksjoner i denne type støtte. Det er ikke klart hvilke
konsekvenser det kan få for vår aktivitet.
Slovakia
Forbundet mottok et brev fra OZP om at de av kapasitetshensyn måtte avvente nye aktiviteter i samarbeidet
med NNN inntil videre, men at de ville ta kontakt så snart
situasjonen ble lettere.
Cuba
I 2015 var det ingen aktivitet i samarbeidet mellom NNN
og SNTIAP.
Russland
NNN har vært engasjert i et prosjekt sammen med LO
for å bygge klubber og øke organisasjonsgraden i russisk
matindustri. Prosjektet stoppet opp delvis på grunn av
den politiske situasjonen i Russland. Forbundet kontaktet
søsterforbundet Agro Industrielle Complex og IUL i Russland for å avtale et møte om fortsatt samarbeid. Henvendelsen ble ikke besvart.
Serbia
NNN har i samarbeid med Industri Energi deltatt i et
prosjekt med våre respektive søsterforbund i Serbia. IE
har koordinert prosjektet. Hovedfokus har vært medlems-
Forbundets organer
rekruttering og HMS-arbeid. Det er oppnådd svært gode
resultater i dette prosjektet. Blant annet er medlemstallet
økt betydelig. Høsten 2015 fikk vi en henvendelse fra IE
om å videreføre prosjektet i tre nye år; 2016-2018.
Vietnam
LO og NNN gjennomførte to seminarer for tillitsvalgte
i det vietnamesiske forbundet for fiskeri og matproduksjon høsten 2015. Seminaret var finansiert av LO og fant
sted i henholdsvis Saigon og Hanoi. Til sammen femti
vietnamesiske tillitsvalgte deltok. Tema på seminarene
var kollektive forhandlinger og medlemsrekruttering. Det
ble også inngått en intensjonsavtale om videre samarbeid
mellom de to forbundene som en del av kontakten mellom
vietnamesisk og norsk LO.
Kina
Fem år etter siste kontakt med kinesisk fagbevegelse
gjennomførte NNN et delegasjonsbesøk til Kina etter
sommeren. Formålet med besøket var å gjenoppta kontakten med ACFTU (All China Federation of Trade Unions)
i Shandong-provinsen. NNN inngikk en samarbeidsavtale
med denne provinsorganisasjonen sommeren 2010. Det
var da enighet om å utvikle kontakten videre blant annet
med gjensidige besøk. Det har imidlertid ikke vært kontakt siden dette.
Vi ønsket også å få mer kunnskap om situasjonen for den
uavhengige fagbevegelsen i Hong Kong, HKCTU (Hong
Kong Confederation of Trade Unions) samt å forstå og lære
mer om dagens Kina og forholdet mellom Kina og Norge.
I tillegg til møter med fagbevegelsen, ble det gjennomført
møter med den norske ambassaden i Beijing, med det
norske konsulatet i Shanghai samt med Innovasjon Norge
og Sjømatrådets stedlige representasjon.
HUMANITÆRE PROSJEKTER
Norsk Folkehjelp
Forbundet har en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp
som er innrettet mot støtte til ulike organisasjoner som
jobber for å utvikle sivilsamfunnet og demokrati i El Salvador
og på Cuba. Landsmøtet i 2013 bevilget kr 350 000 årlig i
fire år til disse prosjektene. Norsk Folkehjelp har utarbeidet årsrapport fra arbeidet i begge land. Denne er tilgjengelig på forbundets hjemmeside.
Forbundet var representert på Norsk Folkehjelps landsmøte
med to delegater.
FORBUNDETS ADMINISTRASJON
Leder
1. Nestleder
2. nestleder Forbundssekretær
Forbundssekretær
Forbundssekretær
Forbundssekretær
Forbundssekretær
Forbundssekretær
Politisk rådgiver
Rådgiver/
Informasjonsansvarlig:
Kurs- og Kompetanseansvarlig: Jan-Egil Pedersen
Anne Berit Aker Hansen
Jarle Wilhelmsen
Bjørn Tore Kyllo
Ann Elise Hildebrandt
Grete Troset Salberg
Stein Hagala
Asle Tronstad
Ann-Solveig Sørensen
Lars Iver Wiig
Bente Birkeland
Merete Helland
FORBUNDSSTYRET
Jan-Egil Pedersen
Anne Berit Aker Hansen
Jarle Wilhelmsen
Leder
1. Nestleder
2. nestleder
Grete Troset Salberg
Erik Hagen
Knut Roar Berg
Svein Førde
Ken Ove Sletthaug
Jostein Aukland
Trygve Isaksen
Marit Kristin Karlsen
Unni Garcia
Forbundssekretær
Vin og Brennevin/Oslo
Baker/Østfold
Meieri/Sogn og Fjordane
Kjøtt/Rogaland
Bryggeri/Oslo
Fisk/Troms
Konserves/Nord-Trøndelag
Ansattes representant
1.Vararepresentant som møter fast i forbundsstyret
Ann-Iren Karlsen/Kjøtt/Troms
FORBUNDSSTYREMØTER
12. januar
Telefonmøte i fbm politisk streik
28. januar
27. januar Lilletorget 1, innleder Stein Reegård om den Nordiske modellen
24. februar Lilletorget 1, innledere Gunnar Domstein, Pelagia og Espen Lynghaug/FEED
11
NNNs årsberetning · 2015
24. mars
Lilletorget 1, innleder Shoaib Sultan/
Antirasistisk Senter
6. mai
Lilletorget 1, Oslo
28. april
Lilletorget 1, innleder Bjørn Johansen/
Faglig Råd
10. september Lilletorget 1.
23. oktober
4. desember
Lilletorget 1, innledere Anne Mette Ødegård
og Kristine Nergård fra Fafo, landsmøte
forberedelser
Lilletorget 1, innleder Tore Ryssdalsnes
LO media om leserundersøkelse Fagbladet.
LANDSSTYRET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
Ann-Iren Karlsen
Tove Berit Berg
Endre Sekse
Janne Halvorsen
Tore Nielsen
Viggo Sennesvik
Jannicke Kjenes
Egil Torland
Terje Utstrand
Jon Erik Lyng
Reidun Fossedal
Jan-Vidar Hansen
Kjøtt/Troms
Egg og Fjørfe/Vestfold
Fisk/Sogn og Fjordane
Idun/Østfold
Toro/Hordaland
Kjøtt/Nordland
Bryggeri/Hordaland
Meieri/Rogaland
Sjokolade/Sør-Trøndelag
Møller/Telemark
Baker/Vestfold frem til juni 2015
Bryggeri/Oslo og Akershus fra
juni 2015
12. Tor Arne Johansen Meieri/Oslo og Akershus, fra
1. januar 2015
LANDSSTYRETS VARAREPRESENTANTER
For nr. 3, 6 og 10 Ingunn Ekremsæter/Baker/
Sogn og Fjordane
For nr. 5, 7 og 4
Stine Ohrvik/Meieri/Hordaland
For nr. 2, 9 og 12
Ingve Solvik-Olsen/Mat og Drikke/
Rogaland
For nr. 1, 8 og 11
Robert Kollevåg/Toro/Hordaland
LANDSSTYREMØTER
16. – 17. juni
12
First Hotell Victoria Hamar, samt bedrifts
besøk på Grilstad Brumunddal, Nortura
Rudshøgda, Kims Skreia, Strand Brenneri,
Orkla Avd. Elverum, Tine Brumunddal
KONTROLLKOMITEEN
Svein Bjørnland
Unni Gullstein
Kåre Pedersen
Kjøtt/Østfold
Baker/Oslo og Akershus
Meieri/Sør-Trøndelag
NNNs REPRESENTANTER I LOS
REPRESENTANTSKAP
1. Anne Berit Aker Hansen
2. Tony Farman
3. Ann Kristin Kvaløsund
4. Irene Nilsen
Administrasjonen
Bryggeri/Oslo
Kjøtt/Vestfold
Fisk/Finnmark
Personlige vararepresentanter:
For nr:
1. Jarle Wilhelmsen
Administrasjonen
2. Adil Amin
Vin og Brennevin/Oslo og Akershus
3. Ivar Andre Råna
Bryggeri/Aust-Agder
4. Nina Hanssen
Fisk/Nordland
MØTER I LOS REPRESENTANTSKAP:
Det er i 2015 avholdt 3 møter i LOs representantskap.
Representantskapsmøte 17. februar i Oslo Kongressenter
Folkets Hus, Sal A.
Saksliste:
1. Åpning
2. Suppleringsvalg Sekretariatet
3. Norsk Cockpitforbund søknad om medlemskap i LO
4. Mellomoppgjøret 2015
Representantskapsmøte tirsdag 21. april 2015 kl. 10:00 i
Oslo Kongressenter Folkets Hus, Sal A.
Saksliste:
1. Åpning
2. Suppleringsvalg til Sekretariatet
3. Mellomoppgjøret 2015
Representantskapsmøtet 8.- 9. juni på Hafjell:
Saksliste:
1. Åpning
Utdeling av LOs kulturpris
2. LOs beretning 2014
3. Årsregnskap 2014 – Landsorganisasjonen i Norge
Velkommen til
Temakonferansen 2015
13
NNNs årsberetning · 2015
Representasjon i styrer, prosjekter, utvalg og råd
Jan-Egil Pedersen
LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg
Medlem:
LO-sekretariatet
Inntektspolitisk utvalg i LO
Næringspolitisk utvalg i LO
Matindustrialliansen
Styremedlem
LUKS
Fafo Øst-Forum
Styremedlem:
IFS
Nordisk Union
Nofima
EFFAT, Visepresident
Sparebank 1 Oslo og Akershus
Omsetningsrådet
Vara styremedlem:
Norges Sjømatråd frem til juni 2015
LO Media
Anne Berit Aker Hansen
Medlem:
LOs Organisasjonskomite
LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg
Styremedlem:
Nordisk Union
Norges Sjømatråd frem til 30.6.15
Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF)
EFFAT
Vara styremedlem:
HF (Hovedorganisasjonenes fellestiltak)
Norsk Folkehjelp
IUL
Vara styremedlem
Nordisk Union
Sørmarka
EFFAT - executive committee
Prosjekter:
LOs Organisasjonsgjennomgang
Bjørn Tore Kyllo
Varamedlem:
Folkets Hus Landsforbund
Ann-Elise Hildebrandt
Vara styremedlem:
Fondet for forskningsavgift på landbruksvarer
LOs forum for inkludering i arbeidslivet
Grete Troset Salberg
Medlem:
LOs IA-forum
LOs regelverkforum HMS
Vara styremedlem:
Nordisk Union
Jarle Wilhelmsen
Medlem
LOs koordineringsutvalg
LOs Bank og forsikringskomite
Fellesutvalget LO-Favør
EWC – EFFAT – expert for Coca-Cola Enterprises
Varamedlem
LOs Organisasjonskomitè
14
Ann-Solveig Sørensen
LOs nordområdeutvalg
Prosjekter:
“Sett Sjøbein”, styringsgruppe
Asle Tronstad
Merete Helland
Styremedlem:
LO stat
Medlem:
LOs forum for inkludering i arbeidslivet
LOs tildelingsutvalg for utdanningsfond
LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe
AOFs fellesskoleringsutvalg
Faglig Råd for restaurant- og matfag
LOs fellesskoleringsråd
Prosjekter:
SamBa – Bransjeprogram for bakerbransjen NHO/NNN
E-læringsprosjekt NHO-NNN
Lars Iver Wiig
Medlem:
Fagligpolitisk råd / Manifest analyse
LO Samferdselspolitiske utvalg
LOs Europautvalg
Bransjeprogramgruppen for transport
Varastyremedlem:
AOF
Stine Ohrvik, Tine SA
LOs Sentrale Ungdomsutvalg frem til mai 2015
Tone Bjørnestøl, Tine SA
LOs Sentrale Ungdomsutvalg fra juni 2015
Styremedlem:
Stiftelsen Norconserv
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
Vara styremedlem:
LUKS
Forbundsleder på bedriftsbesøk.
15
NNNs årsberetning · 2015
Juridisk bistand 2015
Det er totalt vært 47 saker hos LOs juridiske kontor
Baker- og Konditor
Oppsigelsessak
Ett av våre medlemmer ble oppsagt fra sin bedrift med
begrunnelse nedbemanning. Saken ble sendt til LOs juridiske avdeling. Det ble under rettsmeklingen enighet om
at vårt medlem skulle få jobben tilbake.
Bryggeri, mineralvann- og tobakksfabrikker
Oppsigelsessaker
Bransjen hadde to oppsigelsessaker der begge ble avsluttet med forlik i rettsmekling.I det ene forliket avsluttet
medlemmet arbeidsforholdet umiddelbart og fikk utbetalt
kr. 100.000.- fordelt over tre måneder. I det andre forliket
var partene enige i om at resultatet skulle være taushetsbelagt.
Fiskeindustrien
Dagpenger
Et medlem som jobbet som sjåfør, undertegnet avtale om
å avslutte arbeidsforholdet etter en konflikt med daglig
leder og eier i bedriften. NAV innvilget dagpenger med
8 ukers ventetid fordi de mente at medlemmet selv var
skyld i at arbeidsforholdet opphørte, noe medlemmet
ikke var enig i. Medlemmet hadde blitt presset til å si
opp selv. Saken ble anket til NAV Forvaltning og deretter NAV Klageinstans som begge fastholdt beslutningen
om 8 ukers ventetid. Saken ble så anket til Trygderetten.
Trygderetten omgjorde vedtaket slik at medlemmet fikk
dagpenger uten ventetid. NAV klageinstans ble også pålagt å dekke saksomkostningene. Medlemmet ønsket ikke
å kreve jobben tilbake.
Feriepenger
Et medlem var innleid ved en bedrift for en sesong.
Medlemmet fikk ikke utbetalt feriepenger. Arbeidsgiver
mente at feriepengene var innregnet i lønnen. Saken ble
oversendt LOs juridiske avdeling. Medlemmet fikk utbetalt feriepengene etter at arbeidsgiver fikk melding om
tvangsinndrivelse
AFP
Forbundet ble kontaktet av et medlem, som da hun skulle
gå av med pensjon, ble informert om at bedriften hun
16
jobbet ved ikke var tilsluttet AFP ordningen. To måneder
etter hun sluttet ble hun kontaktet av lønnsansvarlig ved
bedriften som fortalte at hun var feilinformert. Når hun da
søkte om AFP fikk hun avslag pga at arbeidsforholdet til
bedriften var avsluttet. Saken ble oversendt LOs juridiske.
Det ble inngått forlik og medlemmet fikk utbetalt 500
000.- fra bedriften.
Mat- og Drikkevareindustrien
Oppsigelsessak
Et medlem fikk oppsigelse i en nedbemanningsprosess for
å ha skåret dårlig på kompetansematrisen bedriften hadde
satt. Vedkommende var 60 år, og hadde 14 års ansiennitet
ved bedriften. Det ble i tingretten inngått forliksavtale og
oppsigelsen ble trukket tilbake
Meieriindustrien
Yrkesskadesak
I en yrkesskadesak ble et medlem tilkjent til sammen 665
000 kr i uføreerstatning og 32 000 kr i menerstatning etter
en fallulykke på arbeidsplassen i 2011. Forsikringsselskapet
dekket også saksomkostninger. 90 000 kr er utbetalt à
konto mens saken har vært til behandling. Beløpene er
skattefrie. Medlemmet er i dag ufør.
IDUN
Oppsigelsessak
To av våre medlemmer ble oppsagt fra sine bedrifter.
Deres saker ble sendt inn til behandling hos LOs juridiske
avdeling. Begge disse sakene endte i forlik ved rettsmekling, der våre medlemmer fikk sine jobber tilbake.
Kjøttindustrien
Oppsigelsessak
Et medlem mottok oppsigelse fra sin stilling som slakter på
grunn av at vedkommende i sin fritid og på jakt, avlivet en
villsau som han hevdet var skadet. Lokale bønder reagerte
på handlingen, samt at bedriften hevdet handlingen var så
tett opp mot hans yrke i kjøttindustrien, og dermed brudd
på etiske dyrevernregler og brudd på tilliten til bedriften.
Forbundet bisto medlemmet og søksmål ble tatt ut mot
bedriften med påstand om usaklig oppsigelse. Saken endte
i rettsmekling, der partene ble enige om et forlik. Resulta-
tet ble at oppsigelsen ble opprettholdt, mot at vårt medlem
fikk en forlenget oppsigelsestid uten arbeidsplikt på seks
måneder, samt et sluttvederlag på tre månedslønner. Totale ytelser ble kr. 336.000,-.
Yrkesskadesak
Medlem ble skadet på jobb ved to situasjoner, i 2008
angrep fra dyr under slakting og i 2011 skliulykke på
betonggulv. Operasjoner og øvrig behandling av nakke og
albu har ikke ført medlemmet i jobb igjen, og vedkommende er nå 100 % arbeidsufør.
Yrkesskadesak
Saken har opprinnelse helt tilbake til 2004, der vårt medlem ble skadet på jobb på grunn av en skliulykke som resulterte i skade i hode, nakke, hofte og rygg. Medlemmet
er nå 100 % arbeidsufør. På grunn av treg saksgang, trenering i det offentlige systemet og at medlemmet havnet i
helsekøen, søkte medlemmet i 2009 bistand fra forbundet.
LO bisto med juridisk hjelp, og saken resulterte til slutt
i et totalt erstatningsbeløp inneholdende menerstatning,
inntektstap og grunnerstatning på kr.1.515.094,-.
Forbundet har siden 2013 bistått medlemmet med juridisk
hjelp grunnet treg saksgang av forsikringsselskapet.
Sluttoppgjør i denne saken ble kr. 265.000,-.
Sjokolade- Sukkervarer og Snacksindustrien
Yrkesskadesak
Opprinnelig sak fra 2005, der vårt medlem ble skadet i
skulder under opphenging av slaktekrok.
Røntgen og undersøkelser umiddelbart etter ulykken
avdekket ingen skade, men ved operasjon i skulder i 2007
ble det påvist alvorlige skader i flere sener. Saken ble
omsider i 2008 godkjent som yrkesskade av NAV, men
avslått av bedriftens forsikringsselskap og påberopelse om
foreldelse av saken. Medlemmet ba derfor forbundet om
juridisk bistand. Resultat etter mange års forhandlinger
med forsikringsselskapet er et totalt erstatningsbeløp inkl.
a-kontoutbetaling, grunnerstatning, inntektstap og påførte
utgifter på kr. 2 180 000,-.
Dom ble avgitt 4. september 2015 og resulterte i at den
ene fikk kjent oppsigelsen ugyldig og fikk tilbake jobben.
Den andre fikk ikke medhold og oppsigelsen ble kjent
gyldig. Dommene ble ikke anket.
Oppsigelsessaker
To oppsigelser med bakgrunnen i at begge var erklært
å ha varig redusert arbeidsevne som følge av innvilget
uføretrygd.
Vin- og Brennevinsbransjen – oppsigelsessak
Bransjen hadde en oppsigelsessak som endte opp med
forlik etter rettsmekling.
17
NNNs årsberetning · 2015
Kjøttskjærer Nortura
18
Regionale klubb- og avdelingslederkonferanser 2015
FØLGENDE REGIONER HAR AVHOLDT KONFERANSE I 2015
Region
Tidsrom
Sted
Antall repr.
Hordaland
6.-7. januar
Bergen
31
Oslo og Akershus
13.-14. januar
Lørenskog
38
Rogaland
20.-21. januar
Sola
34
Vestfold, Buskerud, Aust-Agder,
Vest-Agder og Telemark
3.-4. februar
Tjøme
39
Østfold
10.-11. februar
Son
27
Nordland
8.-9. september
Bodø
30
Troms og Finnmark
29.-30. september
Tromsø
36
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane
13.-14. oktober
Nordfjordeid
48
Nord- og Sør-Trøndelag
20.-21. oktober
Trondheim
51
Hedmark og Oppland
1.-2. desember
Hamar
44
Oslo og Akershus
8.-9. desember
Oslo
31
NNNs fylkeskoordinatorer 2015/2016
REGION
Oslo/Akershus
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hedmark
Oppland
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Østfold
Hordaland
NAVN
Erik Hagen
Hans Bjarne Tennøy
Ingunn Ekremsæter
Robert Rødsdalen
Ann Katrin Bjerkehagen
Tonje Kåsene
Nils Viggo Futaker
Knut Roar Berg
Line Haugland
REGION
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Nordland
Troms
Finnmark
NAVN
Egil Nilsen
Ann Kristin Kvaløsund
Jon Erik Lyng
Henrik Stabel
Lene Simonsen
Heidi Gaaren
Yngve Hansen
Trygve Isaksen
Mikael Johansen
19
NNNs årsberetning · 2015
Kursvirksomheten 2015
NNNS TILLITSVALGTSKOLERING
Tillitsvalgtskoleringen har vært igjennom en evaluering, og i 2015 fikk kursene nytt innhold og ble lagt om fra
3- til en 4- trinns skolering. Trinn 1 til 3 går fra mandag til torsdag, og trinn 4 går fra mandag til fredag. Alle
kursene avholdes på Sørmarka Konferansehotell. Antall deltakere på tillitsvalgtskolering økte fra 135 i 2014 til
261 i 2015.
UkeKurstype
SøkereSøkere Søkere Deltakere Deltakere Deltakere
totalt menn kvinnertotalt
menn
kvinner
4
Trinn I – Grunnkurs
27
18
9
24
16
8
9
Trinn I – Grunnkurs
38
28
10
27
18
9
13 Trinn II – Lover og avtaler 27
20
7
24
17
7
16
Trinn I – Grunnkurs
40
32
8
25
21
4
21
Trinn II – Lover og avtaler
29
19
10
26
17
9
23Ungdomskonferanse
49
30
19
40
23
25
Trinn III – Organisasjons
-kunnskap
23 14
17
11
6
36
Trinn I – Grunnkurs
40
30
10
26
19
7
40
Trinn II – Lover og avtaler
21
15
6
19
13
6
7
25
18
7
65
45
9
17
44
Trinn III – Organisasjons
-kunnskap
26 19
46Temakonferansen
74
47
47
Trinn I – Grunnkurs
24
15
9
24
15
9
50
Trinn VI
– Forhandlingsteknikk
26
16
10
24
14
10
Totalt
27
444303 141 366
247
20
119
SØKERE PÅ NNNS TILLITSVALGTSKOLERING I PERIODEN 2011- 2015
20112012201320142015
Menn
Kvinner
205 – 62 %
235 – 66 %
181 – 61 %
237 – 54 %
303 – 68 %
126 – 38 142 – 40 %
116 – 39 %
204 – 46 %
141 – 32 %
I alt
331357297441444
20
DELTAKERE PÅ NNNS TILLITSVALGTSKOLERING I PERIODEN 2011 – 2015
20112012201320142015
Menn
145 – 60 %
169 – 66 %
144 – 60 %
153 – 56 %
247 – 67 %
Kvinner
96 – 40 %
88 – 34 %
98 – 40 %
118 – 43 %
119 – 32 %
241
257
242
271
366
I alt
ANDRE KURS
Uke
KurstypeSøkereSøkereSøkereDeltakereDeltakereDeltakere
totalt mennkvinner Totalt
menn kvinner
39/
45
Kompetanse13
tillitsvalgt
6
7
13
6
7
Deltakere på AOFs toppskolering 2015
ARBEIDSMILJØSKOLEN TRINN 1
ARBEIDSRETT
Avd. 34 Tønsberg
Modul 5 - Individuell arbeidsrett:
NNN Forbund
Ann Elise Hildebrandt
NNN Forbund
Jarle Wilhelmsen
Christine Stordal
ARBEIDSMILJØSKOLEN TRINN 2
Avd. 18 Rogaland
Bjørge Fjermestad
Modul 6 – Medbestemmelse og bedriftsdemokrati:
NNN Forbund
Ann Elise Hildebrandt
Modul 2 – Arbeidsrettens rettskilder:
Avd, 9 Hordaland
Hilde Fismen
LO-SKOLEN
Modul Solidaritet:
Avd. 10 Sør-Trøndelag
Tonje Kåsene
Modul Læring:
Avd. 9 Hordaland
Ove Grønhaug
Modul Organisasjon:
Avd. 66 Sunnmøre Avd. 9 Hordaland
Stein Mathisen
Ove Grønhaug
Modul Arbeidsliv:
Avd. 66 Sunnmøre
Avd. 9 Hordaland
Avd. 7 Oslo/Akershus
Stein Mathisen
Ove Grønhaug
Hassan Ali Malik
Modul Samfunn:
Avd. 7 Oslo/Akershus
Avd. 7 Oslo/Akershus
Mohammed Malik
Amer Hussain
Modul 3 - Stillingsvern:
NNN Forbund
NNN Forbund
Ann Elise Hildebrandt
Grete Troset Salberg
YORKSHIRESKOLEN
Intensivt engelskkurs
Avd. 10 Sør-Trøndelag
Tonje Kåsene
EUROPEAN WORKS COUNSILS
Intensivt engelskkurs
Avd. 10 Sør-Trøndelag
Terje Utstrand
GLOBALISERINGSKOLEN
Intensivt engelskkurs
Avd. 101 Nord-Østerdal
Per Arne Eggen
21
NNNs årsberetning · 2015
Motokurs
MoTo - medlems- og tillitsvalgtskolering er i regi av AOFs lokale avdelinger.
TEMA
KURS-ID Organisasjonskunnskap 2 – Møtet er satt!
162007
3
1
2
Mobbing i arbeidslivet, psykososialt arbeidsliv
159423
2
1
1
Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold
159500
2
1
1
Personvern, kontroll og overvåking i arbeidslivet
159611
1
1
0
Fagbevegelsen og samfunnet
167401
3
1
2
Arbeidsmiljøloven - endringer
179296
3
1829853
1
2
2
1
Fyko 2015
162886
1
0
Økonomi for ikke økonomer
162510
3
1637253
1674111
2
2
1
1
1
0
Tale- og presentasjonsteknikk
183800
0
1
HMS - økonomi
167312
3
1846843
1
1
2
2
Stressmestring for tillitsvalgte
162018
2
2
0
Arbeidstidsordninger og skiftarbeid
187745
2
1
1
LOs Ungdomskurs trinn 1
176297
3
0
3
LOs Ungdomskurs trinn 2
192464
3
2
1
LOs Ungdomskonferanse
162885
2
1
1
Forkurs til LOs Sommerpatrulje
184164
2
1
1
Mobbing i arbeidslivet - del 2
184692
3
2
1
HMS og den tillitsvalgte
159499
2
1
1
Mobbing i arbeidslivet – 163765
3
1
2
psykososialt arbeidsmiljø – del 1
1834533
1
2
28
29
Totalt
22
DELTAKERE
1
1
57
KVINNER
MENN
DELTAKERE PÅ AOFS MOTOKURS I PERIODEN 2011 - 2015
2011201220132014
2015
Menn
50 – 49 %
40 – 47 %
29 – 32 %
40 – 38 %
29 – 51 %
Kvinner
52 – 51 %
45 – 53 %
62 – 68 %
60 – 57 %
28 – 49 %
I alt
10285 91 10557
Temakonferansen 2015.
23
NNNs årsberetning · 2015
Helgekurs 2015
Det ble i 2015 avholdt 15 helgekurs med til sammen 327 deltakere. Dette er en nedgang på 73 deltakere,
og 5 kurs i forhold til 2014.
AVDELING/REGION/FYLKE
Avd. 18 Rogaland
Avd. 5 Fredrikstad/Moss
Avd. 26 Hedmarken
NNNs Ungdomskurs
Avd. 9 Hordaland
Avd. 34 Region Vestfold
Avd. 7 Vin- og brennevinarb. Fellesklubb, Arcus Gruppen AS
Avd. 34 Tønsberg
Avd. 7 Oslo og Akershus
Avd. 26 Hedmarken
Avd. 9 Hordaland
Avd. 101 Nord-Østerdal
Klubbene Nortura og Prior
TEMA
ANT. DELT. KVINNER
Basiskurs 2 B
Arbeidstid, permisjon og permitteringer
Basiskurs 3
Medlemsrekruttering og
medlemspleie
Medlemsrekruttering og
medlemspleie
Bli bedre sammen
16
MENN
6
10
MND.
januar
22
27
13
10
9februar
17
april
12
3
9april
22
30
11
17
11april
13
april
Basiskurs 2 B
Basiskurs 2 B
Bas.kurs 3, TISA/TTIP
Basiskurs 1
Fagbeveg. og samfunnet,
fagforeningsknusing
Omstillinger i bedrift
Basiskurs 2 B, 24
22
17
27
8
13
2
12
16
9
15
15
23
16
20
10
2
14
13oktober
14
november
6
november
Avd. 665, Førde kjøttind.arb.for.
Basiskurs 2 B
28
7
21
november
Fylkeskord. for Buskerud
Pensjon
21
5
16
november
Totalt
15 helgekurs
327
133
194
sept.
sept.
sept.
oktober
Avd. 119 Sogn og Fjordane Ytre,
Avd. 327, Sogn og Fjordane Indre
DELTAKERE PÅ NNNS HELGEKURS I PERIODEN 2011- 2015
Menn
185 - 68 %
158 - 68 %
192 – 67 %
263 – 66 %
194 – 59 %
Kvinner
89 – 32 %
76 - 32 %
93 - 33 %
137 – 34 %
133 – 41 %
274
234
285
400
327
I alt
24
20112012 2013 2014 2015
Kursrundskrivliste 2015
NR.DATO
TEMA
1.
07.01.
Trinn I – Grunnkurs, 23.-26. februar, uke 9
2.
14.01.
Trinn II – Lover og avtaler, 23.-26. mars, uke 13
3.
12.02.
Trinn I – Grunnkurs, 13.-16. april, uke 16
4.
09.03.
Ungdomskurs – Medlemsrekruttering og medlemspleie, 24.-26. april, uke 17
5.
17.03.
Trinn II – Lover og avtaler, 18.-21. mai, uke 23
6.
27.03.
NNNs Ungdomskonferanse, 5.-7. juni, uke 23
7.
13.04.
Trinn III – Organisasjonskunnskap, 15.-18. juni, uke 25
8.
17.06.
Trinn I – Grunnkurs, 31. august – 3. september, uke 36
9.
30.07.
Trinn II – Lover og avtaler, 28. september – 1. oktober, uke 40
10.
25.08.
Trinn III – Organisasjonskunnskap, 26.-29. oktober, uke 44
11.
09.09.
Temakonferanse, 9.-13. november, uke 46
12.
15.09.
Trinn I – Grunnkurs, 16.-19. november, uke 47
13.
12.09.
Trinn IV – Forhandlingsteknikk, 7.-11. desember, uke 50
14.
05.11.
Trinn I – Grunnkurs, 25.-28. januar, uke 4
15.
08.12.
Trinn I – Grunnkurs, 8.-11. februar, uke 6
16.
17.12.
Ungdomskurs - Medlemsrekruttering og medlemspleie, 26.-28. februar 2016, uke 8
25
NNNs årsberetning · 2015
Rundskrivliste 2015
NR.
26
DATO
TEMA
1.
08.01.
Politisk demonstrasjonsstreik 28. januar 2015 – vedr. endringer i AML
2.
23.01.
Allmengjøring av deler av overenskomsten for fiskeindustrien
3.
02.02.
Invitasjon til mottakelse – Jan-Egil Pedersen 60 år
4.
12.02.
Støtte til valgkamp – NNN bevilget 300 000,- til AP
5.
16.04.
Vervedagene 5.-7. mai
6.
29.04.
Mellomoppgjøret 2015 – resultat av forhandlingene sentralt, regulering av
minstelønnssatsene, og lokale lønnsforhandlinger.
7.
29.04.
Mellomoppgjøret 2015 – resultat av forhandlingene sentralt, regulering av
minstelønnssatsene og lokale lønnsforhandlinger og godtgjørelse for helligdager,
1. og 17. mai.
8.
29.04.
Mellomoppgjøret 2015 – resultat av forhandlingene sentralt, regulering av
minstelønnssatsene, og lokale lønnsforhandlinger.
9.
12.08.
Tariffrevisjon 2016 – innsending av forslag/krav innen 15.11.2015.
10.
21.09.
Godtgjørelse til industrivernpersonell – reviderte satser
Full aktivitet i Skreisesongen,
Norway Seafood Melbu
27
NNNs årsberetning · 2015
Kollektiv hjemforsikring
Medlemstall pr. 31.12.09.........................................30322
Reserverte av disse............................................................. 2291
Medlemstall pr. 31.12.10.........................................30032
Reserverte av disse............................................................. 2188
Medlemstall pr. 31.12.11....................................... 29579
Reserverte av disse............................................................. 2098
Medlemstall pr. 31.12.12....................................... 29209
Reserverte av disse............................................................. 2006
Medlemstall pr. 31.12.13....................................... 28818
Reserverte av disse............................................................. 1922
Medlemstall pr. 31.12.14.........................................28553
Reserverte av disse............................................................. 1877
Medlemstall pr. 31.12.15....................................... 28243
Reserverte av disse............................................................. 1812
Medlemsbevegelsen
Tilgang.............................................................................. 2047
Avgang.............................................................................. 2474
KVARTAL STATISTIKK
28
Menn
Kvinner
YrkesaktivePensjonister Totalt
1. Kvartal
11 751
6 794
18 545
9 905
28 450
2. Kvartal
11 670
6 789
18 382
9 958
28 340
3. Kvartal
11 586
6 629
18 215
9 983
28 198
4. Kvartal
11 651
6 624
18 275
9 968
28 243
Gj.snitt
11 665
6 709
18 354
9 954
28 308
Forbundets medlemstall siste 10 år
ÅR
MENN
KVINNER
TIL SAMMEN
PENSJONISTER
TOTALT
2005
13 154
8 555
21 709
9 228
30 937
2006
12 784
8 293
21 077
9 185
30 262
2007
12 429
8 081
20 510
9 326
29 836
2008
12 931
8 297
21 228
9 328
30 556
2009
12 805
8 079
20 884
9 438
30 322
2010
12 689
7 857
20 546
9 486
30 032
2011
12 446
7 647
20 093
9 486
29 579
2012
12 227
7 408
19 635
9 574
29 209
2013
11 955
7 141
19 096
9 722
28 818
2014
11 810
6 892
18 702
9 851
28 553
2015
11 651
6 624
18 275
9 968
28 243
29
NNNs årsberetning · 2015
Fylkesvis fordeling av medlemmer og avdelinger
ved utgangen av året
MEDLEMMERAVDELINGER
FYLKE 201520142015
2014
Østfold
1836
1887
4
4
Oslo / Akershus
2111
2103
1
1
Hedmark
1537
1576
3
3
Oppland
630
685
6
6
Buskerud
352
345
2
2
Vestfold
1088
1137
2
2
Telemark
189
205
1
1
Aust-Agder
104
113
1
1
Vest-Agder
349
346
1
1
Rogaland
1812
1814
2
2
Hordaland
1261
1300
4
4
Sogn og Fjordane
772
803
3
3
Møre og Romsdal
988
1003
2
2
1997
2084
1
1
Nord-Trøndelag
680
710
4
4
Nordland
991
981
8
8
Troms
913
914
3
4
Finnmark
490
516
9
9
Direkte medlemmer
175
180
1
1
18 275
18 702
58
59
Sør-Trøndelag
Totalt
30
Endringer vedrørende avdelinger 2015
NYE AVDELINGER
Ingen nye avdelinger SAMMENSLÅTTE AVDELINGER
Avd. 143 Gryllefjord
Overført til avd. 008 Troms
06.05.15
UTGÅTTE AVDELINGER
Ingen nye avdelinger
Bransjevis fordeling av medlemmer ved utgangen av 2015
BRANSJENHO
SamFo SpekterVirkeEA Erkl.IA TOTALT
Kjøttindustrien
4270
11
81
20
4382
Fiskeindustribedrifter
2260
499
133
2892
Meieriene
2390
2390
Bryggerier, Min.vann- og Tobakk.
1073
17
1090
Sjokolade-Sukkervareind, Snacks
582
15
1
598
Konserves og Hermetikkfabrikker 37
37
116
9
6
7
379
Margarinfabrikkene
116
Møller og Fórblanderier
232
Mat- og Drikkevareindustrien
1039
187
151
32
1409
Baker- og Konditorfagene
1191
262
22
4
64
58
1601
170
170
93
93
912
912
Vin- og Brennevinsbransjen
Idun Fabrikker A/S Egg- og Fjærfekjøttindustrien
Coop Norge Kaffe AS
Melkebearbeidende Industri
338
125
8
28
8
366
Bemanningsbyråene
148
148
Direkte bedrifter
1684
1684
Totalt
14 666
307
125
229
4
844 2100 18 275
Forkortelser:
Virke:
Hovedorganisasjonen Virke
NHO:
Næringslivets Hovedorganisasjon
EA:
Egen avtale
SamFo:Samvirkeforetakenes
ERKL:Erklæring
Forhandlingsorganisasjon
IA:
Ingen Avtale
Spekter: Arbeidsgiverforeningen Spekter
31
NNNs årsberetning · 2015
Avdelingens medlemstall siste 4 år
NR
AVDELINGENS NAVN
2015
2014
2013
2012
2.
NNN avd. 2 Buskerud
294
285
288
292
3. Avd. 3 Vest-Agder
349
346
356
383
5.
Fredrikstad - Moss Næringsmiddelarbeiderforening
763
792
838
875
2111
2103
2108
2231
690
622
658
598
7.
Oslo og Akershus NNN
32
8. Troms
9.
Hordaland
1120
1148
1157
1208
10.
NNN Sør-Trøndelag Avd. 10
1997
2084
2091
2025
12.
Sarpsborg
503
528
576
561
18.
NNN Avd. 18 Rogaland 1513
1517
1491
22.
Avd. 22 NNN Telemark
189
205
199
204
23.
Lovund Næringsmiddelarbeiderforening
73
68
66
78
24.
Kapp Fagforening, Østre Toten
14
17
17
17
25.
Rana Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
29
33
26. NNN Hedmarken Avd. 26
857
860
851
856
27.
NNN Innherred
456
465
482
476
34.
Tønsberg Næringsmiddelarbeiderforening 812
852
822
841
35.
Vaksdal Møllearbeiderforening
66
65
65
72
40.
Søndre Vestfold Næringsmiddelarbeiderforening
276
285
306
347
41.
Røst Næringsmiddelarbeiderforening 0
0
0
16
42.
NNN Avd. 42 Aust-Agder
104
113
136
142
43.
Honningsvåg Næringsmiddelarbeiderforening
32
30
33
31
47.
Oppdal Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
0
4
54.
Støtt Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
0
11
56.
Bodø Næringsmiddelarbeiderforening
185
175
175
154
66.
Sunnmøre
740
744
754
796
72.
Rakkestad Næringsmiddelarbeiderforening
54
195
199
216
73.
Austevoll Næringsmiddelarbeiderforening
51
63
97
112
78.
Lågen Næringsmiddelarbeiderforening
240
229
228
230
79.
NNN Avd Vesterålen
335
333
358
385
80.
Avd. 80 Haugalandet
299
297
302
103
81.
Nordmøre og Romsdal
248
259
260
280
83.
Namsos Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
0
22
1567
Avdelingens medlemstall siste 4 år
NR
AVDELINGENS NAVN
85.
Dønna Næringsmiddelarbeiderforening
88.
101.
2015
2014
2013
2012
0
0
0
39
NNN Avd. 088 Harstad Næringsmiddelarbeiderfor.
170
198
211
199
NNN Nord-Østerdal 195
200
210
214
174
167
154
164
97
100
101
94
24
24
23
30
242
252
246
84
103. Gjøvik 113.
Inderøy Næringsmiddelarbeiderforening
116.
Sunde Næringsmiddelarbeiderforening
119.
Sogn og Fjordane Ytre
125.
NNN Avd. 125 Ytre-Namdal
86
77
75
126.
Herøyholmen Næringsmiddelarbeiderforening
79
89
104
78
130.
NNN Midt Hedmark
485
516
351
363
135.
Helnessund Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
0
9
140.
Fosheim Næringsmiddelarbeiderforening
7
57
69
74
141.
Lom og Skjåk Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
0
25
142.
NNN Avd 142 Nordkyn
35
41
53
48
143.
Gryllefjord Næringsmiddelarbeiderforening
0
43
48
45
145.
Tana Næringsmiddelarbeiderforening
21
21
21
22
147.
Hammerfest Næringsmiddelarbeiderforening
112
139
162
167
152.
Svolvær Næringsmiddelarbeiderforening
35
38
40
49
157.
Berlevåg Næringsmiddelarbeiderforening
37
32
35
40
158.
Sømna Næringsmiddelarbeiderforening
40
45
50
22
159.
Båtsfjord Næringsmiddelarbeiderforening
206
197
178
184
174.
Lofoten
143
134
135
77
175.
Havøysund Næringsmiddelarbeiderforening
19
23
22
24
189.
Øst - Hedmark Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
209
213
193.
Vågsøy og Omland forening for fisk (VOFF)
0
0
0
172
251.
Dovre Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
0
7
255.
Sandeid Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
0
34
258.
Balsfjord Næringsmiddelarbeiderforening
53
51
49
54
267.
Direkte Medlemmer
175
180
232
295.
Rennebu Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
0
8
327.
NNN avd.Sogn og Fjordane Indre
437
455
468
445
348.
Ballstad Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
0
58
77 241
33
NNNs årsberetning · 2015
Avdelingens medlemstall siste 4 år
34
NR
AVDELINGENS NAVN
2015
2014
2013
2012
357.
Breivikbotn Næringsmiddelarbeiderforening
21
25
28
27
364.
Vannøy Næringsmiddelarbeiderforening
0
0
0
56
425.
Drammen Baker- og Konditorforening
0
0
0
2
448.
Nord-Trøndelag Bakeriarbeiderforening
41
68
90
95
613.
Næringsmiddelarb.foreningen, Haugaland
0
0
0
187
622.
Narvik Kjøttindustriarbeiderforening
0
0
0
5
623.
NNN Helgeland Avdeling 623
101
99
66
80
638.
NNN avd. 638 Indre Østfold
516
372
350
317
643.
Lillehammer Kjøttindustriarbeiderforening
89
104
105
99
650.
Namsos Kjøttindustriarbeiderforening
0
0
0
6
658.
Otta Kjøttindustriarbeiderforening
106
111
109
57
660.
Karasjok Næringsmiddelarbeiderforening
7
8
9
9
661.
Gol Kjøttindustriarbeiderforening
58
60
54
59
662.
Brønnøysund Kjøttindustriarbeiderforening
0
0
0
21
665.
Førde Kjøttindustriarbeiderforening
93
96
97
89
Pakking av sild
35
NNNs årsberetning · 2015
Bransjevise tariffavtaler
med bedriftoversikt
1. Kjøttindustrien .............................................................................................................................................................. 37
2. Fiskeindustribedrifter.................................................................................................................................................. 41
3. Meieriindustrien............................................................................................................................................................. 45
4. Bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker.................................................................................................. 48
5. Sjokolade- / sukkervare- og snacksindustrien .................................................................................................. 50
7. Konservesfabrikker / AS Røra Fabrikker.............................................................................................................. 51
8. Margarinfabrikkene ..................................................................................................................................................... 51
9. Møller og Fòrblanderier............................................................................................................................................... 52
11. Mat- og Drikkevareindustrien.................................................................................................................................. 54
12. Baker- og Konditorfagene......................................................................................................................................... 58
17. Vin- og Brennevinsbransjen..................................................................................................................................... 62
19. IDUN .................................................................................................................................................................................. 63
23. Egg- og Fjærfekjøttindustrien................................................................................................................................. 63
24. Coop Norge Kaffe AS .................................................................................................................................................. 64
27. Melkebearbeidende Industri .................................................................................................................................... 64
36
Tariffavtale nr. 1 - Kjøttindustrien
ØSTFOLD
Avd.nr NHO
Manstad Kjøtt Øyvind Karlsen AS, Manstad
Norfersk AS, Hærland
Norilia AS Avd Hudanlegg Skjeberg, Skjeberg
Norilia AS Avd. Tarmer Fredrikstad, Fredrikstad
Nortura Sarpsborg, Sarpsborg
Orkla Foods Norge AS avd Stabburet Fredrikstad, Fredrikstad
5
638
12
5
12
5
OSLO / AKERSHUS
Avd.nr.NHO
7
Fatland Oslo AS, Oslo
7
FG Kjøttsenter AS, Oslo
7
Finsbråten AS, Eidsvoll
7
Finsbråten AS avd Oslo, Oslo
7
Furuseth AS, Dal
7
Nortura SA Hovedavdelingen, Oslo
7
Nortura Oslo, Oslo
7
Smedstuen Gård AS, Dal Avd.nr.VIRKE
7
Joh. Johannson Kaffe AS, Oslo HEDMARK
Avd.nr.NHO
26
Grilstad AS Avd Bredrup, Furnes (Nedlagt 2015)
26
Grilstad AS Avd Brumunddal, Brumunddal
26
Norsk Protein AS avd. Hamar, Ingeberg
26
Nortura Rudshøgda, Rudshøgda
101
Nortura Tynset, Tynset
101
Rendalsmat AS, Rendalen (Konkurs 2015)
26
Trygve Brovold AS, Stange
Avd.nr.ERKLÆRING
101
Staur Foods AS, Tolga OPPLAND
vd.nr.
A
643
658
103
NHO
Nortura Lillehammer, Lillehammer
Nortura Otta, Otta
Toten Kjøtt AS, Bøverbu
37
NNNs årsberetning · 2015
BUSKERUD
Avd.nr.NHO
2
Axel Andersen AS, Drammen
2
Leiv Vidar Pølsemakeri AS, Hønefoss
2
Leiv Vidar Slakterforretning AS, Hønefoss
661
Norilia AS Avd. Ullstasjon Gol, Gol
661
Nortura Gol, Go
VESTFOLD
Avd.nr.NHO
34
40
34
34
Fatland Sandefjord AS, Sandefjord
Kanda AS, Larvik
Matbørsen AS, Stokke
Nortura Tønsberg, Sem
Avd.nr.ERKLÆRING
40
Bjerke Spekemat & Delikatesse AS, Helgeroa
VEST-AGDER
Avd.nr.NHO
3
Grilstad AS Avd Kristiansand, Kristiansand S (Nedlagt 2015)
3
Svindland AS, Flekkefjord ROGALAND
Avd.nr.NHO
18
A Idsøe AS, Stavanger
18
Fatland Jæren AS, Hommersåk
80
Fatland Ølen AS, Ølen
18
Holmens AS, Stavanger
18
Håland Kjøtt AS, Kleppe
18
Norpri AS, Nærbø
18
Norsk Hundefor AS, Sirevåg
18
Norsk Protein AS avd. Grødaland, Nærbø 18
Nortura Egersund, Egersund
18
Nortura Forus, Stavanger
80
Nortura Sandeid, Sandeid
80
Toma Mat AS, Haugesund
18
Ådne Espeland AS, Ålgård
38
HORDALAND
Avd.nr.NHO
9
Evanger Pølsefabrikk AS, Evanger (Ny 2015)
9
H O Grindheim AS, Mjølkeråen
9
Nortura Bergen, Bergen
9
Nortura Evanger, Evanger
9
Orkla Foods Norge AS avd Vossafår, Voss
9
Vossakjøt AS, Vossestrand
SOGN OG FJORDANE
Avd.nr.NHO
327
Nordfjord Kjøtt AS, Stryn
327
Nordfjord Kjøtt-Slakt AS, Stryn
665
Nortura Førde, Førde
327
Nortura Sogndal, Sogndal
MØRE OG ROMSDAL
Avd.nr.NHO
81
66
81
66
66
66
66
81
Gaupset AS, Kristiansund N
Grilstad AS Avd Stranda, Stranda
Norsk Dyremat AS, Frei
Nortura Ålesund, Ålesund (nedlagt)
Ole Ringdal AS, Hellesylt
Orkla Foods Norge AS avd Stabburet Stranda, Stranda
Tind Spekevarer AS, Stranda
Ytre Nordmøre Slakteri AS, Kristiansund N Avd.nr.ERKLÆRING
66
81
Kløverkjøtt AS, Vestnes Taga Enge AS, Valsøyfjord
SØR-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
10
10
10
Grilstad AS Avd Trondheim, Ranheim
Nortura Malvik, Hommelvik
Nortura Trondheim, Trondheim
Avd.nr.ERKLÆRING
10
Slaktehuset Eidsmo Dullum AS, Kvål 39
NNNs årsberetning · 2015
NORD-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
27
Grilstad AS Avd Åsen, Åsen
113
Inderøy Slakteri AS, Sakshaug
27
Midt-Norge Slakteri AS Avd Levanger, Levanger
113
Norsk Protein AS avd Mosvik, Mosvik
27
Nortura Steinkjer, Steinkjer
Avd.nr.ERKLÆRING
604
Meråker Kjøtt, Meråker NORDLAND
Avd.nr.NHO
623
H A Hanssen AS, Mo i Rana
174
Horns Slakteri AS, Leknes
623
Nortura Bjerka, Bjerka
56
Nortura Bodø, Bodø
Avd.nr.ERKLÆRING
158
Helgeland Samvirkeslakteri AS (Konkurs 2015)
TROMS
Avd.nr.NHO
8
Aron Mat AS, Kvaløysletta 8
Dyrøymat AS, Brøstadbotn 8
H Mydland AS, Tromsø 8
Ingebrigtsen Kjøtt AS, Krokelvdalen
258
Norsk Protein AS Avd Balsfjord, Storsteines 88
Nortura Harstad, Harstad 8
Nortura Målselv, Bardufoss FINNMARK
Avd.nr.NHO
145
660
40
Finnmark Rein AS, Tana
Nortura Karasjok, Karasjok
Tariffavtale nr. 2 - Fiskeindustribedrifter
ØSTFOLD
Avd.nr.ERKLÆRING
5
Fjordfisk AS, Kråkerøy 5
Troll Salmon AS, Engelsviken
TELEMARK
Avd.nr.ERKLÆRING
22
Langesundfisk AS, Langesund
VEST-AGDER
Avd.nr.ERKLÆRING
3
Finny Sirevaag AS, Åna-Sira ROGALAND
Avd.nr.NHO
18
18
18
80
18
Grieg Seafood Rogaland AS Avd Stjernelaks, Helgøysund
Marine Harvest Norway AS Avd Industri, Hjelmeland
Pelagia Egersund Seafood AS, Egersund
Pelagia Karmøy, Avaldsnes
Sirevaag AS, Sirevåg
Avd.nr.ERKLÆRING
80
Brandasund Fiskeforedling AS, Brandasund
18
Fonn Egersund AS, Egersund HORDALAND
Avd.nr.NHO
9
9
9
9
9
9
73
Bremnes Seashore AS, Bremnes
Espevær Laks AS, Bømlo
Hardanger Fiskeforedling AS, Strandebarm
Lerøy Fossen AS, Valestrandsfossen
Lofotprodukt AS avd Bergen, Godvik
Martin E. Birknes Eftf. AS, Byrknesøy
Pelagia Austevoll, Storebø
41
NNNs årsberetning · 2015
Avd.nr.ERKLÆRING
73
9
9
9
9
116
Austevoll Laksepakkeri AS, Storebø
Espevær Røykeri AS, Espevær
Holmefjord Lakseprodukter AS, Eikelandsosen
SMP Marine Produkter AS, Bøvågen
Sotra Fiskeindustri AS, Glesvær
Viking Fjord AS, Sunde
SOGN OG FJORDANE
Avd.nr.NHO
119
Bulandet Fiskeindustri AS, Bulandet
119
Domstein Fish AS, Måløy
119
Pelagia Florø, Florø
119
Pelagia Kalvåg, Kalvåg
119
Pelagia Måløy, Deknepollen
119
Pelagia Selje, Selje
119
Slakteriet AS, Florø
327
Slakteriet Brekke AS, Brekke Avd.nr.ERKLÆRING
119
Snorre Seafood AS, Raudeberg
MØRE OG ROMSDAL
Avd.nr.NHO
66
Brødrene Sperre AS avd Vest, Ålesund
66
Din Bemannings Partner AS Avd Eggesbønes, Fosnavåg
66
Jangaard Export AS avd. Kleivane, Ålesund
81
Jangaard Export AS avd. Nordmøre Fiskeindustri, Averøy
66
Marine Harvest Norway AS avd. 60/61/62 Processing Eggesbønes, Eggesbønes
66
Norway Pelagic AS, avd Liavåg, Hjørungavåg
66
Sevrin Tranvåg AS, Fiskarstrand
81
Vikomar AS, Bud
Avd.nr.ERKLÆRING
81
66
66
81
81
81
81
Edward Johnsen AS, Averøy
Norsk Sjømat AS, Stranda
Seafood Farmers of Norway Ltd. AL, Valderøya
Sigurd Folland AS, Averøy
Strømsholm Fiskeindustri AS, Tustna
Veidholmen Fisk AS, Smøla
Vikenco AS, Aukra
42
SØR-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
10
Lerøy Midt AS, Hestvika
10
Lerøy Midt AS Dolmøy, Dolmøy
10
Marine Harvest Ulvan, Knarrlagsund
10
SalMar AS, Kverva
Avd.nr.ERKLÆRING
10
Dolmøy Seafood AS, Dolmøy
10
Grøntvedt Pelagic AS, Lysøysundet
10
Isfjord Norway AS, Trondheim
10
Kråkøy Slakteri AS, Roan
10
Nye Åfjord Skjell AS, Åfjord NORD-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
190
Din Bemannings Partner AS Avd Knarrlagsund, Knarrlagsund 125
Sinkaberg-Hansen AS, Rørvik Avd.nr.ERKLÆRING
27
Nesset Sjømat AS, Flatanger NORDLAND
Avd.nr.NHO
56
126
152
79
79
79
174
126
267
79
56
79
174
23
267
79
Cermaq Norway AS, avd Slakteri Skutvik, Nordfold
Din Bemannings Partner AS Avd Herøy, Herøy
Ellingsen Seafood AS avd Industri, Skrova
Gunnar Klo AS, Myre
J. M. Nilsen Fisk AS, Nordmela
Jangaard Export AS avd Framnes, Andenes
Lofotprodukter AS Avd Leknes, Bøstad
Marine Harvest Norway AS avd slakteriet Herøy, Herøy
Modolv Sjøset Fisk AS, Træna
Nordlaks Produkter AS, Stokmarknes
Norway Pelagic AS, avd Bodø, Bodø (Opphørt 2015)
Norway Seafoods AS Avd Melbu, Melbu
Norway Seafoods AS Avd Stamsund, Stamsund
Nova Sea AS, Lovund
Pelagia Træna, Træna
Sommarøy Produksjonslag AS, Myre 43
NNNs årsberetning · 2015
vd.nr. ERKLÆRING
A
79
Ayanda Tromsø AS avd Andenes, Andenes 79
Cermaq Alsvåg AS, Ålsvåg
56
Salten N950 AS, Sørarnøy 56
Glea AS, Røst
56
Steigen Sjømat AS, Leines
TROMS
Avd.nr.NHO
88
Astafjord Slakteri AS, Gratangen
8
Brødrene Karlsen AS, Husøy
8
Coldwater Prawns Production AS, Senjahopen
8
Fjordgård Fiskeindustri AS, Fjordgård
8
Lerøy Aurora AS, Tromsø
8
Nergård Senja AS, Gryllefjord
8
Nergård Senja AS Avd Senjahopen, Senjahopen
8
Nergård Sild AS, Senjahopen (Utgått 2015)
8
Nord Senja Laks AS, Botnhamn
88
Pelagia Lødingen, Lødingen
8
Pelagia Sommarøy, Sommarøy
8
Pelagia Tromvik, Tromvik
8
Stella Polaris AS, Finnsnes
8
Torsken Havprodukter AS, Torsken
8
Lyngen Reker AS, Svensby
8
Wilsgård Fiskeoppdrett AS, Torsken (Ny 2015)
vd.nr. ERKLÆRING
A
8
Arnøy Laks Slakteri AS, Lauksletta
88
Breivoll Marine Produkter AS, Hamnvik
8
Gryllefjord Seafood AS, Gryllefjord
8
Karlsøybruket AS, Vannvåg
8
Kvalitetsfisk AS, Flakstadvåg
8
Torsvågbruket AS, Vannareid
8
Årvikbruket AS, Årviksand
FINNMARK
Avd.nr.NHO
159
159
147
267
175
142
157
159
267
147
44
Båtsfjord Sentralfryselager AS, Kirkenes
Båtsfjordbruket AS, Båtsfjord
Cermaq Norway AS avd Slakteri Rypefjord, Rypefjord
Grieg Seafood Finnmark AS avd Lakseslakteri, Alta
Herman Export AS, Havøysund
Nordkyn Seafood AS, Mehamn
Norway Seafoods AS Avd Berlevåg, Berlevåg
Norway Seafoods AS Avd Båtsfjord, Båtsfjord
Norway Seafoods AS Avd Båtsfjord , Vardø
Norway Seafoods AS Avd Hammerfest, Rypefjord
142
Norway Seafoods AS Avd Nordkyn, Kjøllefjord
43
Norway Seafoods AS Avd Skarsvåg, Skarsvåg
357
Norway Seafoods AS Avd Sørvær, Sørvær
157
Polar Seafood Berlevåg AS, Berlevåg 43
Storbukt Fiskeindustri AS, Honningsvåg
175
Tobø Fisk AS, Havøysund
Avd.nr.ERKLÆRING
357
43
267
Breivikbotn Fiskeindustri AS, Breivikbotn
Nordvågen AS, Nordvågen
Vardøbruket AS, Vardø Tariffavtale nr. 3 - Meieriindustrien
ØSTFOLD
Avd.nr.NHO
72
12
Diplom-Is AS, Rakkestad
Tine Meieriet Sarpsborg, Borgenhaugen (Nedlagt 2015)
OSLO / AKERSHUS
Avd.nr.NHO
7
Diplom-Is AS Gjelleråsen, Skytta
7
Tine Meieriet Oslo, Oslo
HEDMARK
Avd.nr.NHO
26
Tine Meieriet Brumunddal, Brumunddal
101
Tine Meieriet Tolga, Tolga
130
Tine Meieriet Trysil, Nybergsund
OPPLAND
Avd.nr.NHO
658
140
78
658
78
Tine Meieriet Dovre, Dovre
Tine Meieriet Fosheim, Røn (nedlagt 2015)
Tine Meieriet Frya, Ringebu
Tine Meieriet Lom & Skjåk, Lom
Tine Meieriet Tretten, Tretten 45
NNNs årsberetning · 2015
VESTFOLD
Avd.nr.NHO
34
Tine Meieriet Sem, Sem
TELEMARK
Avd.nr.NHO
22
Diplom-Is AS Brevik, Brevik
22
Tine Meieriet Haukelid, Edland
VEST-AGDER
Avd.nr.NHO
3
Tine Meieriet Kristiansand, Kristiansand S
3
Tine Meieriet Setesdal, Byglandsfjord ROGALAND
Avd.nr.NHO
18
Tine Meieriet Jæren, Nærbø
18
Tine Meieriet Nærbø, Nærbø (Nedlagt 2015)
18
Tine Meieriet Sentrallager Klepp Stasjon, Klepp stasjon
18
Tine Meieriet Sola, Stavanger
HORDALAND
Avd.nr.NHO
9
Diplom-Is AS Bergen, Eidsvåg i Åsane (Utgått 2015)
9
Tine Meieriet Bergen, Bergen
9
Tine Meieriet Hardanger, Øystese
9
Tine Meieriet Voss, Voss
SOGN OG FJORDANE
Avd.nr.NHO
327
Tine Meieriet Byrkjelo, Byrkjelo
46
MØRE OG ROMSDAL
Avd.nr.NHO
81
Tine Meieriet Elnesvågen, Elnesvågen
81
Tine Meieriet Tresfjord, Tresfjord
66
Tine Meieriet Ørsta, Ørsta 66
Tine Meieriet Ålesund, Ålesund
SØR-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
10
Diplom-Is AS Trondheim, Trondheim
10
Tine Meieriet Landbr.sentr.Tunga, Trondheim
10
Tine Meieriet Selbu, Selbu
10
Tine Meieriet Sentr.lager Heimdal, Heimdal
NORD-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
27
Tine Meieriet Namsos, Namsos
27
Tine Meieriet Verdal, Verdal
NORDLAND
Avd.nrNHO
56
Tine Meieriet Bodø, Bodø
126
Tine Meieriet Sandnessjøen, Sandnessjøen
158
Tine Meieriet Sømna, Sømna
TROMS
Avd.nr.NHO
88
Diplom-Is AS Harstad, Harstad
88
Tine Meieriet Harstad, Harstad
258
Tine Meieriet Storsteinnes, Storsteinnes
8
Tine Meieriet Tromsø, Tromsø FINNMARK Avd.nr.NHO
267
145
Tine Meieriet Alta, Alta
Tine Meieriet Tana, Tana
47
NNNs årsberetning · 2015
Tariffavtale nr. 4
- Bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker
ØSTFOLD
Avd.nr.NHO
12
Hansa Borg Bryggerier ASA Sarpsborg, Sarpsborg
OSLO / AKERSHUS
Avd.nr.NHO
7
Coca-Cola Enterprises Norge AS Region Oslo, Oslo 7
Eden Springs (Norway) AS, Oslo
7
Ringnes As avd Gjelleråsen, Hagan
7
Ringnes Supply Company AS avd Gjelleråsen, Hagan
HEDMARK
Avd.nr.NHO
7
Ringnes Supply Company AS Avd Imsdalen, Koppang
BUSKERUD
Avd.nr.NHO
2
Aass Bryggeri AS, Drammen
VESTFOLD
Avd.nr.NHO
40
Coca-Cola Enterprises Norge AS Region Sør, Stokke
40
Grans Bryggeri AS, Sandefjord
40
Ringnes AS avd Farrisfabrikken Larvik, Larvik
40
Ringnes Dropsted Tønsberg, Tønsberg
40
Ringes Supply Company AS avd Farris, Larvik
TELEMARK
Avd.nr.NHO
22
Telemark Kildevann AS, Fyresdal
22
Det Lille Presseriet AS, Skien
AUST-AGDER
Avd.nr.NHO
42
Arendals Bryggeri AS, Arendal
42
Ringnes AS avd Arendal, Arendal
42
Ringnes Supply Company AS avd Arendal, Arendal
48
VEST-AGDER
Avd.nr.NHO
3
3
3
Coca-Cola Enterprises Norge AS Region Sør, Distrikt Kristiansand, Kristiansand S
Hansa Borg Bryggerier ASA Kristiansand, Kristiansand S
Voss Production AS, Vatnestrøm
ROGALAND
Avd.nr.NHO
18
Coca-Cola Enterprises Norge AS Region Sør, Distrikt Stavanger, Stavanger
18
Ringnes AS avd Forus, Stavanger
18
Ringnes Supply Company AS avd Forus, Stavanger HORDALAND
Avd.nr.NHO
9
Coca-Cola Enterprises Norge AS Region Vest, Bergen
9
Hansa Borg Bryggerier ASA Bergen, Bergen
9
Ringnes AS Avd Bergen, Blomsterdalen
9
Ringnes Supply Company AS avd Bergen, Blomsterdalen SOGN OG FJORDANE
Avd.nr.NHO
327
Hansa Borg Bryggerier ASA Avd Olden Brevatn, Oldedalen
119
Kinn Bryggeri AS, Florø SØR-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
10
Coca-Cola Enterprises Norge AS Region Midtre, Trondheim
10
Ringnes AS avd Bryggeri Trondheim, Trondheim
10
Ringnes Supply Company AS avd ECD, Trondheim
NORDLAND
Avd.nr.NHO
56
56
Ringnes AS avd Bodø, Bodø
Ringnes Supply Company AS avd Bodø, Bodø Avd.nr. ERKLÆRING
152
Lofotpils AS, Svolvær (Ny 2015)
TROMS
Avd.nr.NHO
8
Macks Ølbryggeri AS, Nordkjosbotn
49
NNNs årsberetning · 2015
Tariffavtale nr. 5
- Sjokolade-, sukkervare- og snacksindustrien
ØSTFOLD
Avd.nr.NHO
5
5
Brynild Gruppen AS Avd Den Lille Nøttefabrikken, Fredrikstad
Brynild Gruppen AS Avd Produksjon Fredrikstad, Fredrikstad
OSLO/ AKERSHUS
Avd.nr.NHO
7
Mondelez Norge Production AS, Oslo
Avd.nr.ERKLÆRING
7
Foodman AS, Aurskog
HEDMARK
Avd.nr.NHO
130
130
Maarud AS, Disenå
Orkla Confectionery & Snacks Norge AS avd Nord Odal, Sagstua
OPPLAND
Avd.nr.NHO
103
Orkla Confectionery & Snacks Norge AS avd Skreia, Skreia
VEST-AGDER
Avd.nr.NHO
3
Sørlandschips AS, Kristiansand SØR-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
10
50
Orkla Confectionery & Snacks Norge AS avd Trondheim, Trondheim
Tariffavtale nr. 7
- Konservesfabrikker / AS Røra Fabrikker
NORD-TRØNDELAG
Avd.nr.SamFo
113
Røra Fabrikker AS, Røra
Tariffavtale nr. 8 - Margarinfabrikkene
ØSTFOLD
Avd.nr.NHO
5
Mills DA, Fredrikstad
OSLO/ AKERSHUS
Avd.nr.NHO
7
Mills DA Avd Oslo, Oslo
7
Pals AS avd Billingstad, Billingstad HORDALAND
Avd.nr.NHO
9
Idun Industri AS avd. Kokstad, Kokstad (Utgått 2015)
SØR-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
10
Kjeldsberg Kaffebrennerier AS, Trondheim
51
NNNs årsberetning · 2015
Tariffavtale nr. 9 - Møller og Fórblanderier
ØSTFOLD
Avd.nr.NHO
5
5
12
12
638
Lantmãnnen Cerealia AS, Moss
Råde Mølle og Kornsilo AS, Råde
Østfoldkorn SA avd Halden, Halden
Østfoldkorn SA avd Sarpsborg, Sarpsborg
Østmøllene AS avd Trøgstad, Trøgstad Avd.nr. SPEKTER
5
Felleskjøpet Agri SA avd. Kambo, Moss
OSLO/ AKERSHUS
Avd.nr.NHO
7
Lantmännen Cerealia AS, Oslo
7
Strand Unikorn AS, Oslo
HEDMARK
Avd.nr.NHO
130
26
130
26
Fiskå Mølle Flisa AS, Flisa
Strand Unikorn AS, Moelv
Strand Unikorn AS Avd Odal Kornsilo, Skarnes Strand Unikorn AS Avd Storhamar Kornsilo, Hamar Avd.nr. SPEKTER
130
26
130
130
Felleskjøpet Agri SA avd. Elverum, Elverum
Felleskjøpet Agri SA avd Stange, Stange
Felleskjøpet Agri SA avd. Østre Romerike, Bjørkelangen
Felleskjøpet Agri SA avd Årnes Kornsilo, Årnes
Avd.nr.VIRKE
130
Odals Innkjøpslag, Skarnes
Avd.nr.ERKLÆRING
26
Miljøfór Norge AS, Ingeberg
OPPLAND
Avd.nr.NHO
658
Ottadalen Mølle SA, Lom
Avd.nr.SPEKTER
24
Felleskjøpet Agri SA avd Lena, Lena
52
BUSKERUD
Avd.nr.NHO
2
Ringerikes Kornsilo SA, Hønefoss
Avd.nr.SPEKTER
2
Felleskjøpet Agri SA avd. Drammen, Drammen 2
Felleskjøpet Agri SA avd Hokksund, Hokksund VESTFOLD
Avd.nr.SPEKTER
40
34
Felleskjøpet Agri SA avd Larvik, Larvik
Vestfoldmøllene AS Avd Bakke Bruk, Revetal
TELEMARK
Avd.nr.NHO
22
Jakob Tveit AS, Treungen
22
Norgesmøllene AS avd. Skien, Skien
Avd.nr.SPEKTER
22
Felleskjøpet Agri SA avd Skien, Skien ROGALAND
Avd.nr.NHO
18
AM Nutrition AS, Stavanger
18
Norgesmøllene AS avd. Stavanger, Stavanger
18
Norgrain AS avd Stavanger Havnelager, Stavanger
18
Tau Mølle AS, Tau
HORDALAND
Avd.nr.NHO
35
Norgesmøllene AS avd. Vaksdal, Vaksdal
Avd.nr.SPEKTER
35
Felleskjøpet Agri SA avd Vaksdal, Vaksdal
MØRE OG ROMSDAL
Avd.nr.NHO
81
Midt-Norsk Fór AL, Kristiansund
53
NNNs årsberetning · 2015
SØR-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
10
Fiskå Mølla Trøndelag AS avd Rissa, Rissa
10
Fiskå Mølla Trøndelag AS avd Spongdal, Spongdal
10
Midt Norsk For SA avd Oppdal, Oppdal
10
Norgesmøllene AS avd. Buvika, Buvika
10
Orkla Kornsilo og Mølne SA avd Fannrem, Fannrem
10
Orkla Kornsilo og Mølne SA avd Lundamo, Lundamo 10
Orkla Kornsilo og Mølne SA avd Skjerva, Meldal NORD-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
448
27
Hundseth Mølle AS, Namdalseid
Steinkjer Kornsilo SA, Steinkjer
Tariffavtale nr. 11 - Mat- og Drikkevareindustrien
ØSTFOLD
Avd.nr.NHO
638
5
5
5
Askim Frukt- og Bærpresseri AS, Askim
Maritim Food AS, Fredrikstad
Nen Produkter AS, Sellebakk
Salatmester´n AS, Gressvik
Avd.nr.VIRKE
5
Bama Industrier AS avd Tore Skovli, Moss Avd.nr.ERKLÆRING
5
Gourmetcompagniet AS, Råde OSLO/ AKERSHUS
Avd.nr.NHO
7
Deli de Luca Distribunal AS Avd Deli’s Kitchen, Oslo 7
Sjømathuset AS avd Produksjon Oslo, Oslo 7
Urtehaven AS, Oslo Avd.nr.VIRKE
7
Nordic Lunch AS avd. Skjetten, Oslo
Avd.nr.ERKLÆRING
7
7
7
7
Caesar Salad AS, Oslo
Domstein Sjømat AS avd Øst, Kjeller (Utgått 2015)
Fiskemat AS, Oslo
Fresh Cut AS, Flateby (Konkurs 2015)
54
HEDMARK
Avd.nr.NHO
26
26
26
130
Barilla Norge AS, Hamar
Hoff Norske Potetindustrier avd. Brumunddal, Brumunddal
Orkla Foods Norge AS avd Nora Brumunddal, Brumunddal
Orkla Foods Norge AS avd Toro Elverum, Elverum
Avd.nr. VIRKE
130
Bama Hvebergsmoen Potetpakkeri AS, Grinder
130
Potetpartner AS, Grinder
26
Mjøsgrønt AS, Stange
Avd.nr.ERKLÆRING
130
Berggren AS, Kongsvinger
130
Solørgrønt AS, Våler i Solør
101
Østerdalen Hjemmebakeri, Rendalen OPPLAND
Avd.nr.NHO
103
Hoff SA, Gjøvik
Avd.nr.ERKLÆRING 103
Totenpoteter AS, Lena 267
Zymtech Production AS, Lesja
BUSKERUD
Avd.nr.NHO
2
Mills DA avd. Drammen, Drammen
2
Synnøve Finden AS avd Lier, Lier
Avd.nr.VIRKE
2
Automatpack AS, Drammen
2
Bama Industrier AS avd Salater, Lierstranda
VESTFOLD
Avd.nr.NHO
40
34
40
40
40
Findus Norge AS Avd Hedrum, Larvik
Findus Norge AS avd Tønsberg, Tønsberg
Grønt Partner AS, Kvelde (Ny 2015)
Norrek Dypfrys AS, Larvik
Orkla Foods Norge AS avd Denja Larvik, Larvik
Avd.nr.VIRKE
40
Lågen Potetpakkeri AS, Steinsholt 55
NNNs årsberetning · 2015
Avd.nr.ERKLÆRING
40
40
Larvik Løk AS, Stavern
Brunlanespakkeriet AS, Stavern TELEMARK
Avd.nr.NHO
22
Orkla Foods Norge AS avd Gimsøy Kloster Skien, Skien
AUST-AGDER
Avd.nr.NHO
42
42
Ferdigmat AS, Arendal
Smaken av Grimstad AS, Grimstad
VEST-AGDER
Avd.nr.NHO
3
Engerviks Fabrikker AS, Lindesnes
3
Gorines AS, Kristiansand
Avd.nr.ERKLÆRING
3
Fiskelaget AS, Mandal ROGALAND
Avd.nr.
NHO
Fjordkjøkken AS, Varhaug
Hoff Norske Potetindustrier avd. Jæren, Jæren
Seagarden AS, Avaldsnes
Orkla Foods Norge AS avd Stabburet Vigrestad, Vigrestad
18
18
80
18
Avd.nr.ERKLÆRING
80
Danica Foods AS, Haugesund
80
Åkra Sjømat AS, Åkrehamn HORDALAND
Avd.nr.NHO
9
GC Rieber Compact AS, Søfteland
9
Jacobs Douwe Egberts Norge AS, Nesttun (Ny 2015)
9
Orkla Foods Norge AS avd Toro Arna, Bergen
Avd.nr.VIRKE
9
Nordic Lunch AS avd Bergen, Nesstun Avd.nr.ERKLÆRING
56
9
Olaf Ellingsen AS, Bergen
SOGN OG FJORDANE
Avd.nr.NHO
327
Lerum AS, Kaupanger
Avd.nr.VIRKE
327
Balholm AS, Balestrand (Ny 2015)
MØRE OG ROMSDAL
Avd.nr.ERKLÆRING
81
Intor AS, Hjelset (Konkurs 2015)
66
Sandanger AS, Gjerdsvika
SØR-TRØNDELAG
Avd.nr.VIRKE
10
Nordic Lunch AS avd Trondheim, Trondheim NORD-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
113
Hoff Norske Potetindustrier avd.Sundnes Brenneri, Inderøy
27
Normilk AS, Levanger
27
Podusentpakkeriet Trøndelag AS, Frosta
Avd.nr.ERKLÆRING
113
Røra Bakeri AS, Røra 125
Vital Rørvik AS, Rørvik
NORDLAND
Avd.nr.NHO
56
152
MAXMAT AS, Bodø
Rieber & Søn ASA, King Oscar, Svolvær
Avd.nr.ERKLÆRING
79
Vesteraalens AS, Sortland TROMS
Avd.nr.NHO
8
Art Nor AS, Silsand Avd.nr.ERKLÆRING
8
8
Drytech AS, Tomasjord Tromspotet AS, Silsand 57
NNNs årsberetning · 2015
Tariffavtale nr. 12 - Baker- og Konditorfagene
ØSTFOLD
Avd.nr.NHO
12
Asbjørn M Skoglund AS, Sarpsborg
5
Mesterbakeren AS Avd Gudesen Fredrikstad, Råde
5
Råde Bakeri og Konditori AS, Råde
Avd.nr.Erklæring
638
Buer AS, Askim 5
Odds Konditori, Fredrikstad
Avd.nr.SamFo
5
Goman-Bakeriet AS Østfold, Rolvsøy
OSLO/AKERSHUS
Avd.nr.NHO
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Baker Hansen AS, Østerås
Baker Nordby AS, Oslo
Bakers AS avd Bakehuset Møllhausen, Furuset, Oslo
Bakers AS avdBakehuset Møllhausen, Økern, Oslo
Hjemmebakeriet AS, Jessheim
Lantmãnnen Unibake Norway AS, Langhus
Mesterbakeren AS avd Oslo, Oslo
Nærbakst Øst AS, Oslo
Vollen Bakeri AS, Vollen
W. B. Samson, Oslo
Avd.nr.ERKLÆRING
7
Westend Bakeri AS, Rud
HEDMARK
Avd.nr.NHO
26
26
Bakers AS avd Bakehuset Heba, Brumunddal
Mesterbakeren AS Avd Stange, Romedal
OPPLAND
Avd.nr.NHO
103
103
58
Berthas Bakerier AS, Fall
Kjeldstad Bakeri AS, Skreia Avd.nr.ERKLÆRING
103
Engers Lefsebakeri AS, Gjøvik
78
O. R. Ødegaarden AS, Vinstra
140
Valdres Bakst Sigrun Hovi, Rogne (Utgått 2015) Avd.nr.SamFo
658
Coop Dombås AS, Dombås
658
Coop Ottadalen BA avd. Jotun Bakeri, Lom
BUSKERUD
Avd.nr.NHO
2
2
Avd.nr.
Baker Narum Efterfølger AS, Hønefoss
French Bakery Company AS, Lier EGEN AVTALE - NHO
2
Aulie Lompebakeri AS, Mjøndalen Avd.nr.SamFo
2
Goman-Bakeriet AS Hønefoss, Hønefoss
VESTFOLD
Avd.nr.NHO
34
34
40
34
34
40
34
34
Baker Nilsen AS, Horten
Baker Thorstensen Nærbakst AS, Tolvsrød
Bakers AS avd Bakehuset Hovenga, Larvik
Den Gode Baker AS, Stokke
Ivar Halvorsen AS, Sandefjord
Jensens Conditori AS, Larvik
Mesterbakeren AS Avd Vestre Østland, Tønsberg
Okla Foods Norge AS avd Stabburet Sem, Sem
TELEMARK
Avd.nr.NHO
22
22
Bakeverket AS, Porsgrunn Milba AS avd. Skien, Skien
AUST-AGDER
Avd.nr.NHO
42
Baker Jørgensen AS Avd Produksjon, Arendal
Avd.nr. ERKLÆRING
42
42
Kakemesteren AS, Åmli Myrene Hjemmebakeri AS, Arendal 59
NNNs årsberetning · 2015
VEST-AGDER
Avd.nr.NHO
3
Bakers AS Avd Lillesand, Lillesand
3
Drømmehuset Kristiansand AS, Kristiansand 3
Walters Efterfølger AS, Lyngdal Avd.nr.ERKLÆRING
3
Presteruds Eftf., Flekkefjord Avd.nr.SamFo
3
Goman-Bakeriet AS Sørlandet, Kristiansand S
ROGALAND
Avd.nr.NHO
18
18
80
80
80
18
18
18
Arne Johannesen Bakeri AS, Sandnes
Bakers AS avd Bakehuset Bryne, Bryne
Bakers AS avd Bakehuset Hauge & Lindaas, Haugesund
Haugli Bakeri Produksjon AS, Haugesund
Lervik Dampbakeri AS, Stord
Mesterbakeren AS Avd Stavanger, Stavanger
Ryfylke Bakeri og Konditori AS, Jørpeland Vaaland Dampbakeri & Conditori, Stavanger Avd.nr.ERKLÆRING
80
Topp Bakeren AS, Haugesund
Avd.nr.SamFo
18
Coop Sørvest SA Jæren, Randaberg
18
Coop Madla Handelslag, Hafrsfjord
18
Coop Nærbø BA, Nærbø
18
Goman-Bakeriet AS, Jæren
HORDALAND
Avd.nr.NHO
9
Baker Brun Produksjon AS avd Damsgård, Bergen
9
Baker Brun Produksjon AS avd Hardanger, Norheimsund
9
Baker Brun Produksjon AS avd Kokstad, Kokstad
35
Baker Hjelle AS, Vaksdal (Opphørt 2015)
9
Bakers AS avd Bakehuset Martens, Kokstad
9
Mesterbakeren AS Avd Bergen, Kokstad
Avd.nr.SamFo
9
Goman Rognaldsen AS, Lindås
Avd.nr.ERKLÆRING
9
Andersen Konditori AS, Odda (Ny 2015)
60
SOGN OG FJORDANE
Avd.nr.NHO
327
Bakers AS Avd Bakehuset Tunold MØRE OG ROMSDAL
Avd.nr.NHO
81
Bakers AS avd Bakehuset Molde, Molde
81
Johansen Bakeri AS, Sunndalsøra
66
Tor Sevaldsen Produksjon AS avd Ålesund, Ålesund
SØR-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
10
Bakeribaren AS, Brekstad
10
Bakers AS avd Bakehuset Trondheim, Trondheim
10
Byåsen Bakeri og Konditori AS, Tiller
10
Kløverbakeriet AS, Flatåsen
10
Mesterbakeren AS Avd Trøndelag, Tiller
10
Rosenborg Bakeri AS, Trondheim
10
Soknedal Bakeri og Konditori AS, Soknedal (Ny 2015)
Avd.nr. SamFo
10
Goman Bakeriet AS, Trondheim, Trondheim
10
Coop Røros BA, Røros
Avd.nr.VIRKE
10
Børset Bakeri AS, Rindalsskogen
Avd.nr.ERKLÆRING
10
Melhus Bakeri Heimdal AL, Heimdal NORD-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
448
27
448
27
Hamstad Bakeri AS, Namsos
Innherredsbakeriet AS, Verdal
Orkla Foods Norge AS avd Lierne Bakeri, Sørlie
Petter Nervik Bakeri AS, Verdal
Avd.nr.ERKLÆRING
27
Frosta Lefsebakeri, Frosta
Avd.nr.SamFo
27
Goman-Bakeriet AS Nord-Trøndelag, Verdal
61
NNNs årsberetning · 2015
NORDLAND
Avd.nr.NHO
56
56
158
623
158
Aga Mat AS, Bodø
Bakeriet Mo i Rana AS Avd Bodø, Bodø
Bakeriet Mo i Rana AS Avd Brønnøysund, Brønnøysund
Bakeriet Mo i Rana AS, Hovedenhet, Mo i Rana
Den Glade Kalori AS, Brønnøysund Avd.nr.ERKLÆRING
56
Bodø Bakeri AS, Bodø
TROMS
Avd.nr.NHO
8
8
88
8
Bakehuset Nord-Norge AS Avd. Finnsnes, Finnsnes
Bakehuset Nord-Norge AS Avd Tromsø, Tromsø
Harstadbotn Bakeri & Konditori AS, Harstad
Mesterbakeren AS avd Tromsø, Tromsø Avd.nr.SamFo
8
Goman Nord AS, Tromsø FINNMARK
Avd.nr.NHO
147
267
Bakehuset Nord-Norge AS Avd Hammerfest, Hammerfest
Østlyngen´s Bakeri og Konditori, Alta Tariffavtale nr. 17
- Vin- og Brennvinsbransjen
OSLO/AKERSHUS
Avd.nr.NHO
62
7
7
7
Arcus-Gruppen AS, Hagan
Arcus AS (prod.) , Hagan
Vectura AS, Hagan Tariffavtale nr. 19 - Idun
ØSTFOLD
Avd.nr.NHO
72
Idun Industrier AS (OKI), Rakkestad
5
Orkla Foods Norge AS avd Rygge Idun, Rygge
5
Orkla Foods Norge AS avd Rygge Nora, Rygge
OSLO/ AKERSHUS
Avd.nr.NHO
7
7
Idun Industri AS, Skjetten
Orkla Foods Norge AS avd Sunda Oslo, Oslo
Tariffavtale nr. 23 - Egg- og Fjærfekjøttindustrien
ØSTFOLD
Avd.nr.NHO
638
72
72
Nortura Hærland, Hærland
Nortura Avd Eggpakkeri Rakkestad, Rakkestad
Nortura Avd Slakteri Rakkestad, Rakkestad (Nedlagt 2015)
HEDMARK
Avd.nr.NHO
130
Nortura Elverum, Elverum
130
Nortura Våler, Våler i Solør VESTFOLD
Avd.nr.NHO
34
40
34
34
34
Den Stolte Hane Jæren AS avd Stokke, Stokke
Eggprodukter AS, Larvik
Gårdsand AS, Revetal (Ny 2015)
Nortura Eggprodukter Revetal, Revetal
Stange Gårdsprodukter AS, Tønsberg ROGALAND
Avd.nr.NHO
18
18
18
Den Stolte Hane Jæren AS avd Nærbø, Nærbø
Nortura Hå, Nærbø
Nærbø Kyllingslakt AS, Nærbø 63
NNNs årsberetning · 2015
SØR-TRØNDELAG
Avd.nr.NHO
10
10
Norsk Kylling AS, Støren
Nortura Heimdal, Heimdal
Tariffavtale nr. 24 - Coop Norge Kaffe AS
OSLO/AKERSHUS
Avd.nr.
SamFo
7
Coop Norge Kaffe AS, Oslo
Tariffavtale nr. 27 - Melkebearbeidene Industri
HEDMARK
Avd.nr.
NHO
101
Synnøve Finden Meierier ASA Alvdal, Alvdal OPPLAND
Avd.nr.
NHO
78
78
Lillehammer Ysteri AS, Lillehammer (Ny 2015)
Q-Meieriene AS Avd Gausdalmeieriet, Østre Gausdal VEST-AGDER
Avd.nr.
NHO
64
3
Hennig-Olsen Is AS, Kristiansand S
ROGALAND
Avd.nr.
NHO
18
Q-Meieriene AS Avd Jæren Gardsmeieri, Klepp Stasjon
HORDALAND
Avd.nr.
NHO
9
O. Kavli AS, Nesttun
Avd.nr.
ERKLÆRING
Isbjørn Is AS, Follese
9
NORD-TRØNDELAG
Avd.nr.
NHO
27
Synnøve Finden Meierier ASA Namsos, Namsos 65
NNNs årsberetning · 2015
Året som gikk...
Pensjonsprat på Nortura Rudshøgda.
Ungdomskonferansen på Sørmarka 2015.
66
Trygghet hele døgnet.
Temakonferansen.
67
NNNs årsberetning · 2015
68
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Postboks 8719 Youngstorget
0028 Oslo
Telefon: 23 10 29 60
Telefaks:23 10 29 61
E-post: [email protected]
nnn.no

Similar documents