intyg förlorad arbetsinkomst

Comments

Transcription

intyg förlorad arbetsinkomst
Intyg exempel 4. Anställd.
Fö retaget AB
Fö retagsgatan 1, 101 00, OÖ rebro
011-110001
[email protected]
www.foretaget.ft
Den hä r typen av intyg lä mnas in vid varje
enskilt sammanträ de eller mö te dä r du
som fö rtroendevald ä r berä ttigad till
ersä ttning fö r fö rlorad arbetsinkomst. Ett
intyg per fö rrä ttning.
Örebro kommun
Box 30000
701 35 OÖ rebro
INTYG FÖRLORAD ARBETSINKOMST
Kalle Kallesson (850101-0101) fö rlorar 1 758 kronor då han kommer att vara tjä nstledig
160808 – 160809 frå n sitt arbete på grund av fö rtroendeuppdrag inom OÖ rebro kommun.
OÖ rebro 2016-08-04
Fia Finnson
Lönehandläggare
Företaget AB