tukaj - Ministrstvo za zdravje

Comments

Transcription

tukaj - Ministrstvo za zdravje
eZdravje
mag. Katarina Kralj
Ministrstvo za zdravje
Cilji projekta eZdravje
Vzpostavitev osnovne informacijske infrastrukture
• Zbirke zdravstvenih in socialnih podatkov na nacionalni ravni,
• Vodenje elektronskega zdravstvenega zapisa,
Vzpostavitev sodobnega interoperabilnega zdravstvenega
sistema
• uporaba mednarodnih standardov,
• povezovanje posameznih zdravstvenih informacijskih sistemov,
Zadovoljiti potrebe in interese
Stran | 3
•
•
•
•
državljanov,
zdravstvenih strokovnjakov,
vodstev in
upravljavca.
Centralni register podatkov o
pacientih
Interoperabilna hrbtenica
zNET
Stran | 12
Centralni register podatkov o pacientu
Povzetek
podatkov
o pacientu
Centralni
register
podatkov o
pacientu
Dokumenti
o pacientu
(nekoč IH)
Stran | 13
Povzetek podatkov o pacientu
Pacientovi identifikacijski in statusni podatki:
osebno ime;
naslov stalnega in začasnega prebivališča;
spol;
EMŠO oziroma datum rojstva, če pacient nima določene EMŠO;
ZZZS številka zavarovane osebe;
CRPP identifikacijska številka pacienta
kontaktni podatki (na primer telefonska številka, elektronski naslov);
Stran | 14
Pacientovi identifikacijski in statusni podatki 2
podatki o osebnem zdravniku:….
podatki o družinskih članih, o osebah, ki jih določi pacient, njegovem
zdravstvenem pooblaščencu, rejniku, skrbniku in drugih zakonitih
zastopnikih, če so potrebni za uveljavljanje pravic:…
podatek o smrti: dan, mesec, leto, ura in kraj smrti;
Izjava o določitvi, izključitvi ali omejitvi oseb, ki so upravičene odločati o
njegovi zdravstveni oskrbi;
Izjava o tem, kakšne zdravstvene oskrbe ne dovoljuje, če bi se znašel v
položaju, ko ne bi bil sposoben dati veljavne privolitve;
Izjava o določitvi oseb, ki se za čas življenja ali po njegovi smrti lahko
seznanijo z njegovo zdravstveno dokumentacijo, in oseb, katerim
prepoveduje to seznanitev;
Stran | 15
Zdravstveni podatki brez časovne omejitve
krvna skupina;
alergije in preobčutljivosti;
cepljenja;
kronične bolezni;
medicinski pripomočki, ki so vsajeni v telo;
večji medicinski posegi;
podatki o invalidnosti;…
Stran | 16
Zdravstveni podatki s časovno omejitvijo
nosečnost in pričakovan datum poroda, ki sta dostopna v CRPP še
30 dni po tem datumu;
zdravstvena stanja in medicinski posegi za zadnjih šest mesecev;
zdravila, živila za posebne zdravstvene in prehranske namene,
predpisana, prejeta ali izdana v zadnjih šestih mesecih;
medicinski pripomočki, izdani v zadnjih šestih mesecih.
Stran | 17
Integracija z lokalnimi sistemi
Stran | 18
18
Spletna aplikacija za vključitev
Stran | 19
19
Stran | 20
20
Dokumenti, ki se vodijo v CRPP
Zdravstvena
dokumentacija
• Dokumenti, ki se shranjujejo, so določeni
z Odredbo o določitvi vrste in rokov
hrambe zdravstvene dokumentacije v
CRPP (odpustna pisma, ambulantni
izvidi, napotnica…)
Izvajalci zdravstvene
dejavnosti
• Izvajalci zdravstvene dejavnosti na
primarni, sekundarni in terciarni ravni
preko svojih inf. sistemov.
Stran | 21
PRIMER UPORABE
Osebni zdravnik
izda napotnico
za specialista na
sekundarni ravni,
osveži povzetek
podatkov, hkrati
se v CRPP objavi
zadnji
laboratorijski
izvid.
Stran | 22
Ob obisku
pacienta
specialist v svoji
aplikaciji lahko
dostopa do
povzetka
podatkov,
prejšnjih izvidov
pacienta in
laboratorijskega
izvida.
Po pregledu
specialist v
svoji aplikaciji
izda
ambulantni
izvid, ta se
avtomatsko
objavi v CRPP.
Osebni
zdravnik
pacienta
lahko preko
svoje
aplikacije
dostopa do
izvida.
Pravice pacientov v CRPP
Lahko prepove
vpogled v povzetek
(vsem, določenemu
zdravniku ali
določenemu
izvajalcu zdravstvene
dejavnosti)
Stran | 23
Ne more
prepovedati zbiranja
podatkov za
povzetek ali
posredovanja
dokumentov.
23
Kako pa zdravnik dobi pravice za vpogled?
Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru
podatkov o pacientih (Uradni list RS, št. 51/16)
Izbrani zdravnik
pacienta
Pacient je vpisan v
čakalno vrsto pri
izvajalcu zdravstvene
dejavnosti(+ 45 dni)
Pacient je podal
pisno
pooblastilo
Izjava o izbiri
eNaročilo
Pooblastilo
Stran | 24
24
Ali zdravnik vidi vse dokumente o pacientu?
Ali zdravnik dokument vidi, je odvisno od:
• Dejavnosti ambulante, v kateri je nastal dokument
• Dejavnosti (specializacije) ambulante, v kateri trenutno dela
zdravnik
Tri možnosti:
• „zdravstvene dokumentacije ni dopustno vpogledovati,
pridobivati in uporabljati“
• „opozorilo, da je zdravstvena dokumentacija nastala na drugem
področju zdravstvene dejavnosti, zaradi česar je vpogled,
pridobivanje in uporaba zdravstvene dokumentacije dopustna le,
če je strokovno utemeljeno, da je potrebna za izvajanje
zdravstvene oskrbe pacienta ali če je to utemeljeno pričakovati“
• „brez omejitev pri vpogledu, pridobivanju in uporabi zdravstvene
25
dokumentacije“
Stran | 25
Abdominalna kirurgija
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
Babištvo
Čeljustna in zobna ortopedija
Delovna terapija
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
FIZIOTERAPIJA
Gastroenterologija
Ginekologija in porodništvo
Hematologija
Infektologija
Intenzivna medicina
Interna medicina
Internistična onkologija
Kardiologija in vaskularna medicina
Kardiovaskularna kirurgija
Klinična fiziologija
Klinična genetika
Klinična mikrobiologija
Laboratorijska dejavnost
Maksilofacialna kirurgija
Medicina dela, prometa in športa
Komplementarna in alternat. Medicina
Nefrologija
Nevrokirurgija
Nevrologija
Nuklearna medicina
Oftalmologija
Onkologija z radioterapijo
Oralna kirurgija
Ortopedska kirurgija
Otorinolaringologija
Otroška nevrologija
Otroška in mladostniška psihiatrija
Otroško in preventivno zobozdravstvo
Paliativna oskrba
Parodontologija
Patologija (prej "anatomska patologija in citopatologija")
Patronažno varstvo
Pediatrija
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
Pnevmologija
Psihiatrija
Klinična psihologija
Radiologija
Reševalni prevozi
Revmatologija
Sodna medicina
Splošna kirurgija
Splošno zobozdravstvo
Vrsta zdravstvene dejavnosti, kjer je nastal dokument
enta
Abdominalna kirurgija
O X O O
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna
O medicina
X O O
Čeljustna in zobna ortopedija
X X X
X
Dermatovenerologija
O O X O O
Družinska medicina
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
O O X O O
Gastroenterologija
O O X O O
Ginekologija in porodništvo
O O
O O
Hematologija
O O X O O
Infektologija
O O X O O
Intenzivna medicina
O
X O O
Interna medicina
O X O O
Internistična onkologija
O O X O O
Kardiologija in vaskularna medicina
O O X O O
Kardiovaskularna
kirurgija
O O X O O
Stran
| 26
O O O O
O O O O
X X X X
O O O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O X
X
O
O X
O X
O X
X
O X
O X
O X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O O O O
O O O
O O O O
O O
O
O O
O O
O
O O
O O O
O O O O
O O O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
X
O
X
X
X
X
O
O
X
O
O O O O O
O O O O O
X
X X X
O O O O O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O O O O O
O O O O O
X
X X X
O O O O O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O O O
O O O
X
O O O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
26
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O O O
O O O O
O X X X
O O O O
O O O
O O O
X
X
O O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O
O O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
KDAJ?
Roki za
vključitev
določeni v
Pravilniku o
obveznih
uporabnikih,
rokih in načinu
vključitve
Stran | 28
Obvezno pošiljanje od 1. 12.
2015 za dokumente, določene v
Odredbi o določitvi vrste in
rokov hrambe zdravstvene
dokumentacije v Centralnem
registru podatkov o pacientih
(UL 66/15)
Pošiljanje podatkov za
povzetek podatkov o
pacientu od 1. aprila
2016
Stanje - oktober 2016
Število pacientov s vsaj enim
odpustnim pismom ali
ambulantnim izvidom v
CRPP:
• 548.867
• 26 % prebivalstva
Stran | 29
Število pacientov s
povzetkom
• 79.755
• 3 % prebivalstva
29
Nadaljevanje aktivnosti
Obveščanje izbranega zdravnika o novih
izvidih za pacienta
Aktivnejše spodbujanje uporabe
Razširitev seznama dokumentov
Stran | 30
eRecept
Centralni register podatkov o
pacientih
Interoperabilna hrbtenica
zNET
Stran | 32
Ključni cilji eRecepta
povečati
varnost
pacientov z
zmanjšanjem
števila napak
pri uporabi
zdravil
Stran | 33
eRecept
vključevanje
podpore za
predpisovanje
zdravil z
generičnim
imenom in
izdajo zdravila
iz liste
medsebojno
zamenljivih
zdravil
zagotoviti
pregled
interakcij med
zdravili pri
predpisovanju
in izdaji zdravil
zagotoviti
učinkovitejše
predpisovanje
in uporabo
zdravil z
upoštevanjem
podatkov o
predhodno
predpisanih in
izdanih
zdravilih
Glavne funkcionalnosti
Preverjanje
kontraindikacij
Elektronsko
predpisovanje
zelenih in belih
receptov
Elektronsko
podpisovanje
„paketa“
Preverjanje
interakcij
Vpogled v
eRecepte
pacienta
Strukturiran
predpis
Predpis zdravila
iz CBZ
Stran | 35
Proces predpisovanja
Stran | 36
Pregled
pacientovih
zdravil pred
predpisom
Izbira zdravila
(stalna terapija,
CBZ)
Preverjanje
ustreznosti izbire
(interakcije in
kontraindikacije)
Vnos podatkov
predpisa in
preverjanje
ustreznosti
(kontrole EER)
Podpisovanje
paketa in
pošiljanje
Tiskanje
potrdila
Stanje avgusta 2016
eRecepti
•88,4 % predpisanih
elektronsko
Stran | 42
42
Nadaljevanje aktivnosti
Podroben pregled (po zdravniku) zdravnikov z visokim deležem papirnatih
receptov in spodbujanje uporabe
Določitev nove vloge farmacevtskega tehnika – kaj so njegove
kompetence
Magistralna zdravila v šifrantu CBZ (ZZZS)
Čiščenje CBZ – obstoječi podatki (predvsem prisotnost na trgu, enote
odmerkov)
Razširitev CBZ bi pomagala k dodatnim možnostim preprečevanja napak in
avtomatizme (npr. kontrola prevelikega odmerka)
Stran | 43
eRecept
eNaročanje
Centralni register podatkov o
pacientih
Interoperabilna hrbtenica
zNET
Stran | 44
Projekt eNaročanje
Izdelava in implementacija
informacijskega sistema za
namene elektronske
napotitve in elektronskega
naročanja na zdravstvene
storitve iz primarne na
sekundarno in terciarno raven
in znotraj sekundarne in
terciarne ravni
Stran | 45
Cilji projekta eNaročanje
pripomoči k
opolnomočenju
pacienta z
vzpostavitvijo
celovitega
pregleda nad
možnimi izvajalci
in informacijami,
potrebnih za
odločitev o izbiri
izvajalca
Stran | 46
povečati
razpoložljivost
dostopa do
storitev s hitrim in
učinkovitim
naročanjem
zagotoviti
potrebne podatke
za različne
raziskave in
analize
povečati kvaliteto
oskrbe pacientov
s povečanjem
kakovosti
informacij za triažo
in prenosom
informacij o že
prej izvedenih
preiskavah
Funkcionalnosti rešitve eNaročanje
eNapotnica
Čakalne dobe (prvi prosti termini)
eNaročanje
Nacionalni čakalni seznam
Stran | 47
eNapotnica
Izdela jo osebni zdravnik ali napotni zdravnik, ki ima s strani
osebnega zdravnika podeljeno pooblastilo za to
Ob shranjevanju se preverja obstoj vseh obveznih podatkov.
Možno je dodajanje manjših elektronskih prilog.
eNapotnica se mora podpisati z varnim elektronskim podpisom
zdravnika (iz profesionalne kartice, podpis s PIN).
Ob prejemu papirnate napotnice se po vnosu v informacijski sistem
ta shrani na centralnem sistemu („neprava“ eNapotnica).
Možno dodajanje medicinskih podatkov do trenutka sprejema
pacienta
Različni statusi (izdana, vpisana, v uporabi, izkoriščena,
neizkoriščena, preklicana)
Stran | 48
Šifrant Vrste zdravstvenih storitev (VZS)
Potrebno je bilo uvesti nov šifrant na nacionalni ravni, enoten za
vse izvajalce
Namen: poenotenje šifranta storitev – primerljivost storitev
izvajalcev
VZS je nov obvezen podatek na eNapotnici.
Poročanje o čakalnih dobah je avtomatsko za označene VZS
(bistveno širši nabor).
Potrebno preslikavo med aktivnostmi /obravnavami in VZS
izvede bolnišnica/specialist!
Stran | 49
Prvi prosti termini– proces A
Vsako noč
poizvedba za
vse storitve
Vsako uro za storitve,
ki jih izvajalec izvaja
(pametna poizvedba)
Poizvedba: prvi
prosti (blok)
termin za vrsto
zdravstvene
storitve v tej
ustanovi
Centralni sistem
pošlje poizvedbo
bolnišničnemu
sistemu
Stran | 52
Podatki so lahko
stari največ dve uri
(možna
predpriprava)
A
Podatek se prikaže na
spletni strani čakalnih
dob in ob prvem
koraku eNaročanja izbiri izvajalca
Možni odgovori pri procesu A
01
Obstaja prosti termin, možna je uvrstitev v čakalno knjigo
02
03
Ne izvajamo storitve
04
Ni terminov (izredna situacija)
05
06
Stran | 54
Sprejemamo v vrsto oz. izvajamo triažo (uvrstitev na čakalni seznam)
Prost sprejem
Izvajamo v okviru splošnega VZS (hierarhija)
Možnosti izvajalca
Za določen VZS je omogočeno eNaročanje
• Izvajalec se lahko odloči za odgovor 1 (omogočanje izbire termina) –
termin je dodeljen in potrjen takoj, pacient dobi potrdilo
• Izvajalec se lahko odloči za odgovor 2 (vpisovanje v vrsto čakajočih) –
pacient se odloči na podlagi informacije o okvirnem terminu, termin
naknadno določi izvajalec in se o tem dogovori s pacientom
Za določen VZS ni omogočeno eNaročanje
• Zdravnik napiše eNapotnico, pacient se naroči na enega od prej
obstoječih načinov (telefon, osebno…)
Omejitve uvrščanja v sezname/urnike
• Na diagnozo, na starost, na spol
Stran | 55
Stran | 56
Stran | 57
eNaročanje pacienta
Stran | 59
eNapotnica je
predpogoj za
eNaročanje.
eNaroča lahko
medicinska sestra,
zdravnik, ali pacient
sam (preko portala).
Nov način poleg
obstoječih načinov za
naročanje (telefon,
osebni obisk).
Ne nadomešča
internega naročanja.
Pogoji naročanja
Čakalna vrsta
izvajalca in urnik
sta in ostajata
njegova
Odločitev o
načinu
eNaročanja je
na strani
izvajalca
Enaki pogoji za
eNaročanje in
papirnato
naročanje
eNaročanje je
vedno možno
(če ni urnika, pa
v vrsto)
Stran | 60
Koraki eNaročanje – 1 - Izbira ustanove
Novo mesto
Stran | 61
Koraki eNaročanje – 2 - izbira termina
Novo mesto
Stran | 62
Koraki eNaročanja – 3 - zaključek naročanja
Novo mesto
Stran | 63
Koraki eNaročanja – 4 – izpis potrdila
Novo mesto
Stran | 64
Nacionalni čakalni seznam – proces B
Poizvedba: vsi
pacienti (z
osebnimi
podatki),
naročeni na vse
zdravstvene
storitve od
danes dalje
Centralni sistem
pošlje poizvedbo
bolnišničnemu
sistemu
Stran | 66
Vsako
noč za
storitve,
ki jih
izvajalec
izvaja
Uvaja se IDN –
identifikator
naročila
Upoštevajo se
indikatorji: kontrolni
pregled, želja pacienta,
medicinsko pogojeno
Zakonska podlaga v zakonu,
ki ureja pacientove pravice
B
Podatki se združijo v
nacionalnem čakalnem
seznamu, upravljavec NIJZ, za
analize in spremljanje
Priklic podatkov iz eNaročanja
Naročila – proces B
•
•
•
•
•
•
Enolični identifikator naročila
Šifra ustanove
Vrsta zdravstvene storitve
Datum vnosa
Datum termina
Želja pacienta
• Kontrolni pregled
• Številka povezane napotnice
• Podatki o pacientu
• Stopnja nujnosti naročila (hitro/redno)
• Vrsta naročila (čakalna knjiga/čakalna
•
vrsta)
...
Prosti termini – proces A
• Šifra ustanove
• Podatki o ustanovi
• Vrsta zdravstvene storitve
• Prvi prosti termin
•Ostali
Prvipodatki
prosti blok termin
• Prvi prosti termin – hitri
• Prvi prosti blok termin – hitri
• Status prostega termina
•Diagnoza iz napotnice
•Zdravstvena dejavnost
•Status napotnice
•Ustanova in zdravnik, ki je izdal napotnico
•Regija
Stran | 67
• Rok veljavnosti napotnice
• Šifra papirnate napotnice na
•
•
eNapotnici
Razlog napotitve
Največja dovoljena čakalna doba
za določeno storitev
Poročila – pripravljena ali po meri
5 izvajalcev z najkrajšo
ČD in pet z najdaljšo po
stopnjah nujnosti
Skupno število vseh
čakajočih za vse storitve
po tipih VZS
Skupno število vseh
čakajočih za vse storitve
po tipih VZS
Seznam izvajalcev po
vseh storitvah, pri
katerih je ČD=0 ter
obeh stopnjah nujnosti
Seznam storitev, pri
katerih je presežena
dopustna ČD po
izvajalcih
Odstopanja vrednosti
čakalne dobe in časa
realizacije 50 odstotkov
po ustanovah in
medicinskih storitvah
Povprečna čakalna
doba in čas realizacije
po VZS
Število izvajalcev
posamezne storitve VZS
Prvi prosti termin za
VZS
Stran | 68
Dopolnitve/novosti pri napotovalcih
Vnos elektronske napotnice
Pregled izdanih napotnic pacienta
Pregled naročil pacienta
Možnost naročanja pacienta
Stran | 69
Dopolnitve/novosti pri napotnih zdravnikih
Ob prepisu papirnate napotnice avtomatski prenos v centralni sistem
Vpogled in prenos eNapotnice pacienta
Možno avtomatsko uvrščanje v čakalne knjige in čakalne sezname
Pametni algoritmi razporejanja pacientov in izračunavanja prostega termina
Čakalni seznam za triažo
Možnost vpisa napotkov pacientu za določen VZS in ambulanto
Odprava ročnega izračunavanja in poročanja o čakalnih dobah na NIJZ
Stran | 70
Novosti za paciente
Elektronska napotnica – ne bo več papirnatega obrazca
Možnost naročanja pri zdravniku ali sestri
Možnost naročanje preko spletne strani
Pregled napotnic in naročil
Obveščanje pred terminom
Seznam izvajalcev, ki storitev opravljajo, na enem mestu
Točni podatki o prvem prostem terminu oz. čakalni dobi
Stran | 71
Terminski načrt
Oktober
2016
• Obvezno „odprtje“ urnikov in čakalnih seznamov za storitve,
kjer je eNaročanje mogoče
• Začetek poročanja o čakalnih dobah za vse VZS, kjer je
predvideno poročanje
• Začetek poročanja v nacionalni čakalni seznam
• NIJZ začne izvajati primerjavo med „starim“ in novim
načinom.
Januar
2017
• Konec dvojnega poročanja o čakalnih dobah
• Obvezna eNapotnica v celoti izenačena s papirnato
napotnico
Stran | 73
Stanje september 2016
Mesečno število izdanih eNapotnic :
28.610
Delež izvajalcev, ki omogoča
eNaročanje direktno na termin
(avgust): 13%
Delež izvajalcev, ki
omogočajo eNaročanje
(avgust): 56%
Število izvajalcev, vključenih v
eNaročanje (avgust): 406
Stran | 74
Število eNaročil s strani
izvajalcev: 28.151
Število izvajalcev, ki so
izdali vsaj eno
eNapotnico: 1.012
Število naročil s
strani pacientov: 44
zVEM portal
eRecept
eNaročanje
Centralni register podatkov o
pacientih
Interoperabilna hrbtenica
zNET
Stran | 75
zVEM portal
Enotna točka za dostop do vseh aplikacij
eZdravja
Za paciente
• Pregled nad svojimi podatki
v zbirkah eZdravje
• Dostop do storitev eZdravja
• Pregled nad revizijsko
sledjo dostopa do njegovih
podatkov
Stran | 77
Za izvajalce
zdravstvenih dejavnosti
• Enotna točka za oddajo
podatkov
• Možno e -usposabljanje, e izobraževanje
Stran | 78
Stran | 80
Stran | 81
Stran | 82
zVEM portal
Teleradiologija
eRecept
eNaročanje
Centralni register podatkov o
pacientih
Interoperabilna hrbtenica
zNET
Stran | 86
Osnovni elementi informacijske rešitve
Stran | 87
Različni scenariji uporabe
1 – Zdravnik specialist zahteva diagnostične
(interpretacijske) storitve
2 – Diagnostične (interpretacijske) storitve z
dopolnjevanjem izvidov
3 – Diagnostične (interpretacijske) storitve z
drugim mnenjem
4 - Prenos slikovnega materiala
Stran | 88
Nadaljevanje aktivnosti
Federativni pristop – slike v lokalnih
sistemih
Navezava na CRPP
Kot orodje za konzultacije - nujna
predhodna ureditev financiranja
Stran | 89
zVEM portal
Teleradiologija
Telekap
eRecept
eNaročanje
Centralni register podatkov o
pacientih
Interoperabilna hrbtenica
zNET
Stran | 91
TeleKap
"Proces obravnave možganske kapi oz. njenih
simptomov, pri katerem z elektronskimi,
vizualnimi in avdio komunikacijami preskrbimo
diagnostično in konzultacijsko podporo
zdravstvenim delavcem v oddaljenih krajih,
asistiramo in neposredno zdravimo bolnike v
oddaljenih krajih in izboljšamo strokovno znanje
oddaljenih centrov z medicinsko oskrbo".
Stran | 92
Stran | 93
Telekap
Stran | 94
zVEM portal
eReferenčne
ambulante
Telekap
Teleradiologija
eRecept
eNaročanje
Centralni register podatkov o
pacientih
Interoperabilna hrbtenica
zNET
Stran | 96
eTriaža
Referenčne ambulante
• Nadgradnja zalednih informacijskih sistemov,
da se zagotovi enotnost podatkov
• Avtomatsko zbiranje kazalnikov kakovosti (brez
osebnih podatkov)
• Zbiranje podatkov od februarja 2015 za januar
2015 naprej
Stran | 97
Kazalnik: delež opredeljenih pacientov z opravljenim preventivnim pregledom v zadnjih 12 mesecih
Stran | 98
eTriaža
• Spletna aplikacija na voljo vsem, ki so opravili
uposabljanje iz triažiranja po manchestrskem
algoritmu
• Določitev stopnje nujnosti, prikaz seznama
čakajočih
Stran | 99
Slovenija
Hrvaška
eRecept - v 10 mesecih na 88,4 % pregled vseh
predpisanih in zdravil za zdravnika in
farmacevta, orodje za interakcije in
kontraindikacije del eRecepta, pokriti vsi recepti
– primarna in sekundarna raven
eRecept - od 2011 na 98 %, farmacevt ne vidi
vseh zdravil pacienta, ni orodja za interakcije in
kontraindikacije, eRecept samo na primarni
ravni
eNaročanje – v uvajanju, naroči se lahko tudi
pacient sam, napotujejo in naročajo lahko tudi
specialisti, zahteva po 100% odprtju terminov za
eNaročanje (izenačitev dostopa s papirnato in
elektronsko napotnico)
eNaročanje – uvedeno brez eNapotnice, vedno
je prisotna tudi papirnata napotnica, možno je
dvojno ali trojno naročilo; naročajo predvsem
starejše in ženske, naroča samo osebni zdravnik,
pacient se ne more naročiti, trenutni delež
odprtih terminov cca. 50%, ni naročila v
seznam, samo v knjigo (urnik)
Stran | 107
Slovenija
Hrvaška
CRPP – povzetek podatkov in dokumenti o
pacientu, integrirano v vse informacijske
rešitve, dostop do podatkov na podlagi
pooblastil pacienta in specialnosti zdravnika, v
povzetku strukturirani podatki
eKarton – posebna ločena aplikacija, v
uporabi samo na primarni ravni (vse
podatke vidi osebni zdravnik, ginekolog in
zobozdravnik), bolnišnice nepovezane, izvide
iz bolnišnice vidi samo primarni zdravnik,
nestrukturirani podatki (npr. alergija prosti
tekst)
zVEM portal - pregled podatkov (recepti,
naročila, dokumenti v CRPP), naročanje – še ni
objavljen
Portal za paciente -pregled podatkov
(recepti, naročila, izvidi), nastavitev nivoja
pooblastil, objavljen
?
Stran | 108
Mobilna aplikacija za pošiljanje sporočil
primarnim zdravnikom, delujoča na podlagi
uporabniškega imena in gesla (!) – še ni v
uporabi
Nadaljevanje aktivnosti
Sodelovanje, komunikacija, dogovarjanje
Sodelovanje, komunikacija, dogovarjanje
Sodelovanje, komunikacija, dogovarjanje
Sodelovanje, komunikacija, dogovarjanje
Sodelovanje, komunikacija, dogovarjanje
Stran | 109
Stran | 110

Similar documents