להורדהמסמכי המכרז להגשה- PDF - החברה הממשלתית להגנות ים המלח

Comments

Transcription

להורדהמסמכי המכרז להגשה- PDF - החברה הממשלתית להגנות ים המלח
‫החברה הממשלתית להגנות‬
‫ים המלח בע"מ‬
‫הזמנה להציע הצעות – מכרז פומבי מס' ‪/1/1‬‬
‫הזמנה להציע הצעות להסדרת ניקוז‬
‫נחל בוקק ו הגבהת סוללת החוף‬
‫הצפוני ב עין ‪-‬בוקק‬
‫ינואר ‪41/1‬‬
‫‪-2-‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫מסמך א' – הזמנה להציע הצעות‬
‫מסמך א'( ‪ – ) /‬טופס הגשת הצעה ;‬
‫מסמך א' ( ‪ – ) 4‬תצהיר בדבר ניסיון המציע ;‬
‫מסמך א'( ‪ – ) 3‬כתב כמויות;‬
‫מסמך א'( ‪ – ) 1‬התחייבות קבלן משנה ;‬
‫מסמך א'( ‪ – ) 5‬תצהיר להוכחת ניסיון קבלן המשנה בעבודות השפלת מים ( ימולא רק‬
‫אם המציע מוכיח תנאי סף זה באמצעות קבלן משנה מטעמו )‬
‫מסמך א'( ‪ – ) 6‬תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ו תשלום שכר מינימום;‬
‫מסמך א'( ‪ – ) 7‬תצהיר בדבר היעדר הרשעות – דיני עבודה;‬
‫מסמך א'( ‪ - ) 8‬אישור זכויות החתימה בתאגיד ‪.‬‬
‫מסמך א'( ‪ - ) 9‬הוראות להורדת קבצי תכניות מאתר ‪www.atview.net‬‬
‫מסמך ב' – הסכם‬
‫נספח א' – מסמכי המכרז על נספחיהם ;‬
‫נספח ב' – לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטים (כולל תוכנית התארגנות) ;‬
‫נספח ג ' – התוכניות;‬
‫נספח ד ' – מפרט טכני מיוחד על נספחי ו ;‬
‫נספח ה ' – כתב הכמויות ;‬
‫נספח ו ' – הצהרה בדבר היעדר תביעות ;‬
‫נספח ז ' – נוסח אישור על עריכת ביטוחים ;‬
‫נספח ח ' – תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים ;‬
‫נספח ט ' – התחייבות ל שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים ;‬
‫נספח י' – נוסח ערבו יו ת הביצוע‪ ,‬המקדמה והבדק ;‬
‫נספח י א ' – לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות באתרי עבודה;‬
‫נספח י ב ' – לוח ניכויים כספיים לאי עמידה בלוחות הזמנים על פי מסמכי המכרז ;‬
‫‪-3-‬‬
‫מסמך א'‬
‫הזמנ ה להציע הצעות – מכרז פומבי מס' ‪/1/1‬‬
‫כללי‬
‫‪ . 1‬החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ (להלן‪ " :‬המזמי ן " )‪ ,‬מזמינה בזאת‬
‫מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן‪ ,‬להגיש הצעות להסדרת ניקוז נחל בוקק‬
‫והגבהת סוללת החוף הצפוני באזור התיירות עין ‪ -‬בוקק בדרום ים המלח ‪ ,‬בהתאם‬
‫למסמכי המ כרז (להלן‪ " :‬העבודות ")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר‪ ,‬משמע גם לשון נקבה‪ ,‬ולהיפך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז‪,‬‬
‫להלן מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז‪:‬‬
‫פעילות‬
‫מועד סיור קבלנים (חובה)‬
‫תאריך‬
‫‪ 15.1.14‬בשעה ‪12:22‬‬
‫מקום הכינוס יפורסם באתר‬
‫האינטרנט של המזמין ‪.‬‬
‫מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות ‪22.1.14‬‬
‫ולהעברת שאלות הבהרה‬
‫מ ועד אחרון להגשת ה צעות‬
‫‪ 19.2.14‬בשעה ‪14:22‬‬
‫תנאי סף להשתתפות במכרז‬
‫‪.4‬‬
‫רשאי להשתתף במכרז זה מ ציע ה עומד‪ ,‬במועד הגשת ההצעה למכרז‪ ,‬בכל התנאים‬
‫המפורטים ל הלן ‪:‬‬
‫‪. 4.1‬‬
‫הינו תאגיד ה רשום כדין ב ישראל ‪.‬‬
‫‪. 4.2‬‬
‫רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‬
‫התשכ " ט ‪ , 1191 -‬בסיווג ג ' ‪ ,‬ענף משנה ‪ , 222‬סוג ‪( 5‬בלתי מוגבל) ‪.‬‬
‫‪. 4.3‬‬
‫המציע או קבל ן המשנה מטעמו אשר יעסוק בבניית הגשר יהיה רשום‬
‫בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבוד ות הנדסה בנאיות‬
‫התשכ " ט ‪ , 1191 -‬בסיווג ג'‪ ,‬ענף משנה ‪ , 322‬סוג ‪. 2‬‬
‫‪. 4.4‬‬
‫רשום כ קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים‬
‫שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות‬
‫לקבלנים ("סיווג כוכבית") ‪ ,‬לסיווג האמור בסעיף ‪ 4.2‬לעיל‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫‪. 4.5‬‬
‫שילם דמי השתתפות בסך ‪ 5,222‬ש"ח ‪ ,‬אשר לא יוחזר ו בכל מקרה‪ ,‬וזאת לא‬
‫יאוחר מן היום האחרון ל תשלום דמי השתתפות ול הגשת שאלות ההבהרה‬
‫כאמור בסעיף ‪ 3‬לעיל ‪ .‬דמי ההשתתפות ישולמו באמצעות העברה בנקאי ת‬
‫לחשבון מס' ‪ , 421-350291‬סניף ‪ 114‬בבנק הבינלאומי הראשון ( ‪ . ) 31‬בפרטי‬
‫העברה יצוין " עבור השתתפות במכרז ‪ . " 1114‬עם ביצוע התשלום תועבר‬
‫אסמכתא בדואר אלקטרוני ‪ ,‬תוך ציון שם המציע‪ ,‬ל מזכירת ועדת המכרזים‬
‫( על פי הפרט ים המצוינים בסעיף ‪ 7‬להלן)‪ .‬מובהר כי ניתן לעיין במסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬באתר האינטרנט של המזמין (למעט התכניות) ‪:‬‬
‫‪ , www.haganot.co.il‬או (בתאום מראש) במשרדי המזמין‪ ,‬רחוב בית הדפוס‬
‫‪ 11‬בניין לב הגבעה (לובי ‪ 2‬קומה ‪ ,) 1‬ירושלים ‪ .‬ניתן לעיין בתכניות באתר‬
‫‪ , www.atview.net‬בהתאם להוראות המצורפות במסמך א'( ‪ ) 9‬להזמנה זו‪.‬‬
‫יצוין כי ככל שיפורסמו כתבי הכמויות והמחירים בתבנית אקסל‪ ,‬הנוסח‬
‫הקובע יהיה על בסיס הקובץ לצורכי הגשת ההצעות‪ ,‬שיומצא למתמודדים‬
‫במהלך תקופת המכרז‪.‬‬
‫‪. 4.9‬‬
‫המציא ערבות מכרז כאמור בסעיף ‪ 18‬להלן ‪.‬‬
‫‪. 4.7‬‬
‫השתתף בסיור קבלנים כאמור בסעיף ‪ 6‬להלן ‪.‬‬
‫‪. 4.0‬‬
‫מנהל ספרים כנדרש עפ"י כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת‬
‫ניהול חשבונות ותשלום מס) ‪ ,‬התשל" ו ‪ 1179 -‬והמציא אישור ניהול ספרים‬
‫ואישור ניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪. 4.1‬‬
‫ניסיון קבלני‪:‬‬
‫במהלך התקופה שתחילתה ביום ‪ , 1.1.2221‬השלים המציע ביצוע ן של‬
‫עבודות עפר ו‪1‬או פיתוח תשתיות ‪ ,‬בהיקף מצטבר שלא יפחת מ ‪-‬‬
‫‪ 122,222,222‬ש"ח (מאה מיליון ש קלים חדשים ) ללא מע"מ ‪ ,‬כאשר לפחות‬
‫פרויקט אחד מתוך האמור הינו בהיקף שלא יפחת מ ‪ 32,222,222 -‬ש"ח‬
‫(שלושים מיליון שקלים חדשים ) ללא מע"מ‪.‬‬
‫‪ . 4.12‬ניסיון בביצוע עבודות השפלת מים‬
‫במהלך התקופה שתחילתה ביום ‪ , 1.1.2220‬השלים המציע (או קבלן המשנה‬
‫מטעמו) ביצוע ן של לפחות שתי עבודות להשפלת מים לצורך יצירת סביבת‬
‫עבודה יבשה‪ ,‬כאשר ביחס לכל עבודה התמלאו במצטבר התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ . 4.12.1‬קצב השפלת מים ( מכלל המשאבות מבצעות השאיבה) לא פחת מ ‪-‬‬
‫‪ 022‬קוב לשעה;‬
‫‪ . 4.12.2‬לאורך תקופת ה ביצוע בוצע ה כל עבודה ברצף עבודה מלא ‪.‬‬
‫‪ . 4.11‬במידה ו המציע מבקש להסתמך על קבלן ‪1‬ני משנה ביחס לתנאי כלשהו‬
‫מתנאי הסף‪ ,‬ככל שהדבר אפשרי בהתאם לתנאי מכרז זה‪ ,‬יחתים המציע את‬
‫קבלן ‪1‬ני המשנה מטעמו על טופס התח ייבות בנוסח מסמך א'( ‪ ) 1‬להזמנה זו‪,‬‬
‫‪-5-‬‬
‫והמציע יהא מחויב לבצע את העבודות אשר לגביהן הוצג קבלן ‪1‬ני משנה‬
‫כאמור באמצעות אותו ‪1‬ם קבלן ‪1‬ני המשנה בלבד‪ ,‬ובכפוף להוראות ה הסכם‪.‬‬
‫‪ . 4.12‬הגבלת היקפי ביצוע – כל זמן שעל פי רישומי המזמין יימצא כי נכון למועד‬
‫הגשת ההצעות למכרז זה‪ ,‬היקף הע בודות הפתוחות של המציע אצל המזמין‬
‫עולה על ‪ 52‬מיליון ש"ח ‪ ,‬לא יהא רשאי המציע האמור להשתתף במכרז זה‬
‫והצעתו למכרז זה תידחה על הסף‪.‬‬
‫לצורך סעיף זה‪ ,‬היקף העבודות הפתוחות משמע ו ההפרש בין הסכום הכולל‬
‫של כתבי הכמויות בכל ההסכמים שבין המזמין למציע (ללא מע"מ) ‪ ,‬לבין‬
‫הס כומים ששולמו למציע על ידי המזמין מכוח אותם הסכמים עד למועד‬
‫האחרון להגשת הצעות במכרז זה (ללא מע"מ) ‪.‬‬
‫עיקרי ההתקשרות‬
‫‪.5‬‬
‫הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה‬
‫את הצדדים רק במקרים בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה‬
‫ממסמכי המכ רז ‪ .‬הייתה התייחסות אחרת כאמור ‪ ,‬תחייב ההוראה האחרת‬
‫והמפורטת ‪:‬‬
‫‪. 5.1‬‬
‫כחלק מפעילות ו מעוניי ן המזמין להתקשר עם גוף אשר יבצע עבור ו את‬
‫העבודות כמפורט במסמכי המכרז להלן ‪.‬‬
‫העבודות כוללות (והכל עפ"י התוכניות‪ ,‬המפרטים וכתב הכמויות)‪ :‬הסדרת ניקוז‬
‫נחל בוקק החל מגשר כביש ‪ 12‬במערב (לא כולל) כולל גדות הנחל‪ ,‬פירוק גשר קיים‬
‫והקמת גשר חדש בכביש המלונות‪ ,‬התקנת מערכות תת קרקעיות (ניקוז‪ ,‬חשמל‪,‬‬
‫ביוב‪ ,‬מים‪ ,‬תקשורת‪ ,‬ניקוז ומילוי מי‪-‬מלח וכיוצ"ב)‪ ,‬עבודות עפר ופיתוח חופים‬
‫ברצועת חוף באורך של כ‪ 922 -‬מטרים בחוף הציבורי הצפוני של אזור עין בוקק בים‬
‫המלח (הגבהת סוללת החוף לרום של ‪ 19.2‬מטר ברשת מפעלי ים המלח (‪-300.25‬‬
‫‪. 5.2‬‬
‫‪. 5.3‬‬
‫מטר ברשת הארצית)‪ ,‬התקנת מתקני חוף‪ ,‬עבודות חשמל ותאורה בחוף); פיתוח‬
‫וסלילה בכביש המלונות; תאורה בכביש המלונות ובגדות הנחל; העתקת תשתיות;‬
‫ביצוע השפלה זמנית של מי‪-‬תהום או תמיסת מי‪-‬מלח בשטח בריכה ‪ 5‬ליצירת‬
‫סביבת עבודה יבשה;‬
‫העבודות יבוצעו תוך הקפדה על ביצוען על פי המפורט במפרט הטכני‬
‫המיוחד ( נספח ד ' להסכם)‪ ,‬בהסכם וביתר מסמכי המכרז ‪ ,‬הכל בתיאום עם‬
‫ה מזמין ובפיקוח ו ‪ .‬העבודות יבוצעו תוך שמיר ת החוקים והתקנות הקשורים‬
‫ב ביצוע ן לרבות נהלי ו של ה מזמין ‪.‬‬
‫העבו דות יבוצעו תוך התחשבות בכך כי העבודות מבוצעות בסמוך ל מתח מי‬
‫תיירות פעילים ובסמוך לבתי מלון ‪ ,‬ובאזור פעילותה התעשייתית של מפעלי‬
‫ים המלח בע"מ (להלן‪ " :‬מי"ה ") ‪ .‬לשם ביצוע העבודות יינקטו ה אמצעים‬
‫ה מתאימים למניעת הפרעה ונזקים לכל צד ג' שהוא‪.‬‬
‫‪-6-‬‬
‫‪. 5.4‬‬
‫הזוכה במכרז יידרש לבצע ת אום בטיחות אל מול מי"ה‪ ,‬בכל הכרוך‬
‫לעבודות בתחום בריכה מספר ‪ . 5‬מובהר כי תיאום עקרוני וראשוני לגבי‬
‫עצם ביצוע הפרויקט כבר התבצע על ‪-‬יד י המזמין ‪.‬‬
‫‪. 5.5‬‬
‫הזוכה במכרז יידרש לבצע את העבודות באופן שיפחית ככל הניתן את‬
‫ההפרעה לפעילות השוטפת של בתי המלון‪ ,‬תוך התחשבות בצורכי בתי‬
‫המלון ואורחיו במהלך ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪. 5.9‬‬
‫לוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות הינו ‪ 395‬ימים קלנדריים מיום מתן צו‬
‫התחלת עבודה (הכולל תקופת התארגנות שתארך עד ‪ 34‬ימים קלנדריים ) ‪,‬‬
‫הכל כמפורט בהסכם ו במפרט הטכני המיוחד ‪ .‬לוח זמנים מפורט ייערך על‬
‫ידי הזוכה ויובא לאישור ה מזמין קודם ל הוצאת צו התחלת עבודה ‪.‬‬
‫‪. 5.7‬‬
‫היתר הבניה לביצוע העבודות והיתר הבניה למחנה הקבלן (שטח‬
‫ההתארגנות) ‪ ,‬יוצא ו על ידי המזמין ‪ ,‬והוצאתם מהווה תנאי להוצאת צו‬
‫התחלת עבודה ‪.‬‬
‫‪. 5.0‬‬
‫מובהר כי באחריות הזוכה במכרז לבצע את כל תיאומי התשתיות הנדרשים‬
‫לביצוע העבודות מול כל חברות התשתיות הרלוונטיות (לרבות בזק‪ ,‬הוט ‪,‬‬
‫חברת ה חשמל ‪ ,‬וכיוצ"ב ) ומול המועצה האזורית תמר ‪.‬‬
‫‪. 5.1‬‬
‫מאחר וטרם הוצאו היתרי בניה וטרם הסתיימו התיאומים הנדרשים ‪ ,‬אין‬
‫המזמין מתחייב באשר למועד תחילת העבודות בפועל‪ ,‬והזוכה במכרז‬
‫יידרש להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות בהודעה מראש מאת המזמין ‪.‬‬
‫מובהר כי הזוכה לא יהא זכאי לכל פיצוי ו‪1‬או שיפוי מאת המזמין במקרה‬
‫של עיכוב בתחילת ביצוע העבודות כאמור‪ ,‬לרבות בגין כל היערכות ו‪1‬או‬
‫התארגנות ו‪1‬או הזמנת ציוד ו‪1‬או הקצאת כח אדם ו‪1‬או המצאת מסמכים‬
‫ואישורים הנדרשים ממנו עד לאותו מועד‪.‬‬
‫‪ . 5.12‬בהתאם לאמור בהסכם‪ ,‬ע ל הזוכה במכרז יהא לעמוד‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בתנאים‬
‫והדרישות הבאות‪ ,‬המהווים תנאי לקבלת צו התחלת עבודה ‪ ,‬וזאת תוך ‪14‬‬
‫ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז ‪:‬‬
‫‪ . 5.12.1‬המצאת ערבות ביצוע בשיעור של ‪ 12%‬משכר ההסכם (כולל מע"מ)‬
‫אשר תחליף את ערבות המכרז ‪ ,‬הכל על פי תנאי המכרז להלן ועל‬
‫פי המ פורט בהסכם ‪.‬‬
‫‪ . 5.12.2‬המצאת טופס אישור קיומי ביטוח כמפורט בהסכם‪.‬‬
‫‪ . 5.12.3‬קבלת אישור המנהל מטעם המזמין ל ציוד בו יעשה שימוש ב ביצוע‬
‫העבודות בהתאם למפרט הטכני המיוחד ‪ ,‬התוכניות ויתר מסמכי‬
‫המכרז ‪.‬‬
‫‪ . 5.12.4‬קבלת אישור המנהל מטעם המזמין ‪ ,‬כי מנהל הפרויקט מטעם‬
‫הזוכה‪ ,‬מנהל העבוד ה מטעמו‪ ,‬מוסמך הבטיחות ‪ ,‬ראשי צוותים‪,‬‬
‫‪-7-‬‬
‫מנהל עבודה לביצוע עבודות החשמל‪ ,‬מהנדס הביצוע‪ ,‬מנהל בקרת‬
‫האיכות והמודד ה מוסמך מטעמו ‪ ,‬עומד ים בכל הדרישות‬
‫המפורטות בהסכם ‪ ,‬במפרט הטכני המיוחד ‪ ,‬ועל פי כל דין ‪.‬‬
‫‪ . 5.12.5‬קבלת אישור המנהל מטעם המזמין‪ ,‬כי ניסיון הקבלן‪ ,‬או קבלן‬
‫המשנה מטעמו‪ ,‬אשר יבצע את עבודות הבטון ‪ ,‬הוכח להנחת דעתו‬
‫בהתאם לדרישות ההסכם‪ .‬על הזוכה לעמוד בתנאים ודרישות של‬
‫סעיף קטן זה תוך ‪ 7‬ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז‪.‬‬
‫‪ . 5.12.9‬קבלת אישור המנהל מטעם המזמין כי קבלני משנה מטעמו‪ ,‬בנוסף‬
‫לאלו שאושרו במסגרת מסמך הזמנה זה‪ ,‬עומד ים בכל הדרישות‬
‫המפורטות בה סכם ‪ ,‬במפרט הטכני המיוחד‪ ,‬ועל פי כל דין ‪.‬‬
‫‪ . 5.12.7‬קבלת אישור המנהל מטעם המזמין‪ ,‬כי המעבדה לבדיקת חומרי‬
‫העבודות ופרטי חברת בקרת האיכות‪ ,‬עומד ים בכל הדרישות‬
‫המפורטות בהסכם ‪ ,‬במפרט הטכני המיוחד ‪ ,‬ועל פי כל דין‪.‬‬
‫‪ . 5.12.0‬קבלת אישור המנהל מטעם המזמין ל לוח זמנים ותוכנית עבודה‬
‫מפורט י ם ‪ ,‬כולל תוכנית התארגנות ובטיחות ‪ ,‬שלאחר אישורם‬
‫יצורפו כ נספח ב' להסכם ‪ ,‬בהתאם למפורט בהסכם ו במפרט הטכני‬
‫המיוחד ‪.‬‬
‫‪ . 5.11‬בתמורה לקיום כל התחייבויותיו לשביעות רצונ ו המלא ה של ה מזמין ‪ ,‬י שלם‬
‫ה מזמין לזוכה את שכר ההסכם ש י יגזר ממכפלת הכמויות שבוצעו ואושרו‬
‫על ידי המזמין ב מחירי הן וזאת על בסיס ההצעה הזוכה ובהתאם למוסכם‬
‫בין הצדדים ‪.‬‬
‫‪ . 5.12‬מובהר בזאת כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים‪,‬‬
‫וכי במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬יהא המזמין‬
‫רשאי לבטל את המכרז בכל שלב שהוא ‪ ,‬לרבות לאחר קבלת ההצעות‬
‫ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז‪ ,‬והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי‬
‫בגין הכנת הצעתו למכרז וכיוצ"ב ‪ .‬כן יהא רשאי המזמין שלא לממש את‬
‫ההתקשרות ו‪1‬או להפסיק ו‪1‬או לצמצם את היקף העבודות על ‪ -‬פי מכרז זה‪,‬‬
‫בכל שלב שהוא‪ ,‬הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות‪.‬‬
‫סיור קבלנים‬
‫‪.9‬‬
‫סיור קבלנים יערך במועד ובשעה הנק וב ים בסעיף ‪ 3‬לעיל ‪ .‬מקום הכינוס ליציאה‬
‫ל סיור יפורסם באתר המזמין ‪ .‬ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ‪ .‬מציע אשר‬
‫לא ישתתף בסיור הקבלנים לא יוכל להגיש את הצעתו למכרז‪.‬‬
‫הבהרות ושינויים‬
‫‪.7‬‬
‫שאלות הבהרה תוגשנה בכתב למזכיר ת ו עדת המכרזים‪ ,‬עו"ד שרה מורלי ‪ ,‬בדוא"ל‪:‬‬
‫‪ , [email protected]‬עד ל מועד הנקוב בסעיף ‪ 3‬לעיל ‪ .‬כל תשובה מהמזמין ו‪1‬או‬
‫‪-8-‬‬
‫מנציג המזמין ‪ ,‬כפי שיתמנה מעת לעת‪ ,‬תהא בכתב ולא יהא תוקף לכל תשובה‬
‫שתינתן בדרך אחרת‪ .‬התשובות לשאלות ההבהרה יופצו לכל משתתפי המכרז ו‪1‬או‬
‫באתר האינטרנט של המזמין ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫שאלות הבהרה יתקבלו רק מגוף אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג‬
‫אסמכתא מתאימה על ביצוע העברת הסך הנ"ל למזכיר ת ועדת המכר זים‪ .‬ביצוע‬
‫העברת הסך הנ"ל יהא עד ליום האחרון להגשת שאלות הבהרה כאמור לעיל‪ .‬מציע‬
‫אשר לא ישלם את הסך הנ"ל לא יוכל להציג שאלותיו כאמור לעיל ו‪1‬או לקבל מענה‬
‫לשאלות ו‪1‬או להשתתף במכרז‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫כל הסבר‪ ,‬פרשנות או תשובה שניתנו בעל ‪ -‬פה‪ ,‬אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא‪.‬‬
‫רק תשו בות בכתב תחייבנה את המזמין ‪.‬‬
‫‪. 12‬‬
‫על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות‪ .‬אם ימצא המציע אי‬
‫בהירויות‪ ,‬סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות‬
‫מהוראותיהם‪ ,‬או כל אי התאמה אחרת‪ ,‬עליו לפנות לוועדת המכרזים ולפרט ן‬
‫בכתב‪ ,‬וזאת עד למועד הנקוב בסע יף ‪ 3‬לעיל ‪ .‬מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות‬
‫כאמור ובמועד הנקוב לעיל‪ ,‬יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי‬
‫בהירויות‪ ,‬סתירות או אי התאמות כאמור‪.‬‬
‫‪ . 11‬המזמין רשאי בכל עת‪ ,‬קודם למועד להגשת ההצעות במכרז‪ ,‬להכניס שינויים‬
‫ותיק ונים במסמכי המכרז‪ ,‬ביוזמת ו או בתשובה לשאלות המציעים‪ .‬השינויים‬
‫והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ו יפורסמו באתר‬
‫האינטרנט של המזמין או יובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי המכרז אשר שילמו‬
‫את דמי ההשתתפות‪ ,‬בדואר אלקטרוני או בדואר רשום או בפקסי מיליה לפי‬
‫הפרטים שנמסרו מראש‪.‬‬
‫‪. 12‬‬
‫עם הגשת הצעתו במכרז‪ ,‬מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז‬
‫וכל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג שהוא‪ ,‬והגיש הצעתו על בסיס זה‪ .‬מציע שהגיש‬
‫הצעה במכרז‪ ,‬יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או‬
‫לתנאיו‪.‬‬
‫‪ . 13‬להסרת ספק‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז‬
‫השונים ו‪1‬או אי בהירות לגבי מסמכי המכרז‪ ,‬י קבע ה מזמין את הפרשנות המחייבת‪.‬‬
‫למציע לא תהא כל טענה ו‪1‬או תביעה הנובעת מאי בהירות ו‪1‬או סתירה במסמכי‬
‫המכרז ו‪1‬או כל אי התאמה ו‪1‬או בגין הפירוש ו‪1‬או הנוסח שבחר המזמ ין ‪.‬‬
‫מסמכי ההצעה‬
‫‪ . 14‬לשם הוכחת עמידה ב תנאי המכרז על ה מציע לצרף להצעתו את המסמכים‬
‫והאישורים המפורטים להלן ‪:‬‬
‫‪-9-‬‬
‫‪ . 14.1‬העתק תעודת התאגדות של המציע ;‬
‫‪ . 14.2‬אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה‬
‫בתאגיד וכי החתימות ( על ‪ -‬גבי מסמכי המכרז וההצעה ) מחייב ות את‬
‫התאגיד ל כל דבר וענין ‪ ,‬בנוסח מסמך א ' ( ‪. ) 8‬‬
‫‪ . 14.3‬העתק תעודת רישום תקפה אצל רשם הקבלנים כאמור בסעיף ‪ 4.2‬לעיל;‬
‫‪. 14.4‬‬
‫העתק תעודת רישום תקפה אצל רשם הקבלנים כאמור בסעיף ‪ 4.3‬לעיל;‬
‫‪. 14.5‬‬
‫העתק תעודת ר ישום תקפה אצל מנהלת קבלנים מוכרים כאמור בסעיף ‪4.4‬‬
‫לעיל;‬
‫‪ . 14.9‬אסמכתא ל תשלום של דמי ההשתתפות במכרז ;‬
‫‪ . 14.7‬ערבות מכרז בהתאם להוראות סעיף ‪ 18‬להלן;‬
‫‪ . 14.0‬העתק אישור תקף על ניהול ספרים‪ ,‬ר ישום במע"מ ובמס הכנסה‪ ,‬לפי חוק‬
‫עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס) ‪ ,‬ה תשל"ו ‪-‬‬
‫‪. 1179‬‬
‫‪ . 14.1‬תצהיר מלא וחתום מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה ב תנאי הסף בדבר‬
‫ניסיון המציע כאמור ב סעיפים ‪ 4.10 - 4.9‬לעיל ‪ ,‬בנוסח מסמך א ' ( ‪ , ) 4‬הכולל‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬פירוט בדבר עבודות קודמות של המציע ‪ .‬ככ ל שהמציע מבקש‬
‫להסתמך על קבלן משנה ביחס לתנאי הסף בסעיף ‪ 4.10‬לעיל (עבודות‬
‫השפלת מים) ‪ ,‬יצורף בנוסף תצ היר מטעם אותו קבלן משנה ‪ ,‬בנוסח מסמך‬
‫א'( ‪. ) 5‬‬
‫‪ . 14.12‬ט ו פס קבלן משנה ‪ ,‬מלא וחתום‪ ,‬ככל ש המציע מבקש להוכיח את תנאי הסף‬
‫המפורט ים בסעיפים ‪ 4.3‬ו ‪ 4.10 -‬לעיל ‪ ,‬באמצעות קבל ן משנה מטעמו ‪ ,‬בנוסח‬
‫מסמך א ' ( ‪; ) 1‬‬
‫‪ . 14.11‬כל מסמכי המכרז (למעט כתב הכמויות והתכניות ) לרבות ההסכם ( מסמך‬
‫ב' )‪ ,‬כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך על ‪ -‬ידי מורשי החתימה‬
‫המוסמכים מטעם המציע ‪ ,‬בצרוף הודעות והבהרות למציעים (ככל שנשלחו) ‪,‬‬
‫כמפורט בסעיף ‪( 26‬א) להלן ;‬
‫‪ . 14.12‬כתב כמויות ומחירים ‪ ,‬כשהוא ממולא וחתום על ‪ -‬ידי מורשי החתימה‬
‫המוסמכים מטעם המציע – מסמך א' ( ‪ ) 3‬כמפורט בסעיף ‪( 26‬ב) להלן ‪.‬‬
‫‪ . 14.13‬תצהיר חתום בדבר העסקת עובדים זרים ו תשלום שכר מינימום ‪ ,‬בנוסח‬
‫מסמך א ' ( ‪ ) 6‬ותצה יר בדבר היעדר הרשעות בדיני עבודה בנוסח מסמך‬
‫א'( ‪; ) 7‬‬
‫‪ . 15‬למען הסדר הטוב יובהר כי הגשת המסמכים אינה מוגדרת כתנאי ‪ -‬סף בפנייה זו‪ .‬לא‬
‫צירף מציע להצעתו אי ‪ -‬אלו מהמסמכים המפורטים לעיל‪ ,‬או שהגישם מבלי‬
‫שמולאו בהם כל הפרטים או שנפל פגם באופן מילויים‪ ,‬תהא ועדת המכרזים של‬
‫‪-01-‬‬
‫המ זמין (להלן‪ " :‬ועדת המכרזים " או " הוועדה ") רשאית‪ ,‬בהתאם לשיקול ‪ -‬דעתה‬
‫הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לפסול את ההצעה או לבקש את השלמת המסמכים החסרים או‬
‫לתקן בהם טעויות טכניות ו‪1‬או חשבונאיות ‪ .‬יובהר עוד‪ ,‬כי מבלי לגרוע מסמכותה‬
‫של הוועדה לדרוש פרטים נוספים ו‪1‬או הבהרות (כאמור בסעי ף ‪ 38‬להלן)‪ ,‬הוועדה‬
‫תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להמציא אסמכתאות‪( ,‬לרבות‪ :‬חשבונות סופיים‬
‫ואישורי מזמין) ו‪1‬או לבקש הבהרות אחרות‪ ,‬להוכחת עמידת המציעים בתנאי הסף‬
‫כאמור‪ ,‬לרבות לעניין הוכחת ניסיון המציע ו‪1‬או קבלן המשנה מטעמו‪ ,‬וזאת על אף‬
‫התצהירים שהוגשו מטעמם כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ . 19‬הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של ‪ 102‬יום מהמועד האחרון להגשת הצעות‬
‫במכרז ‪ .‬מובהר כי המזמין רשאי לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו ב ‪12-‬‬
‫ימים נוספים ‪ ,‬ו המציע מתחייב לפעול מיד בהתאם‪ .‬אי הארכת תוקף ההצעה כנדרש‬
‫תה ווה כש ל עצמה עילה לפסילת הצעת המציע ולחילוט ערבות המכרז ‪.‬‬
‫‪ . 17‬ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד‪ ,‬כאשר כל המסמכים והאישורים‬
‫הנדרשים במכרז‪ ,‬יהיו על שם המציע במכרז בלבד ‪ ,‬למעט הוכחת עמידה בתנאים‬
‫של קבלן ‪1‬ני המשנה מטעם המציע כמפורט בסעי פים ‪ 4.3‬ו ‪ 4.10 -‬לעיל ‪ ,‬ובהתאם‬
‫לכללים הקבועים לענין קבלן ‪1‬ני המשנה ‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 4.10 4.9‬ובסעיף ‪4.11‬‬
‫לעיל ‪ .‬לגבי כל שינוי‪ ,‬תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬בין בגוף המסמכים‪ ,‬בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת‪ ,‬יהא המזמין‪,‬‬
‫בהתאם לשיקול דעת ו המוחלט ‪ ,‬רשאי‪ ,‬אך לא חייב‪ ,‬להתעלם מכל שינוי כאמור‬
‫ולר אותו כאילו לא נעשה ו ‪1‬או יהא רשאי לפסול את ההצעה ‪.‬‬
‫ערבות‬
‫‪. 10‬‬
‫להבטחת התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות‪,‬‬
‫ו להבטחת רצינות הצע תו של המציע ושיפוי המזמין ‪ ,‬ימסור המציע לידי המזמין‬
‫ערבות בנקאית ‪ ,‬אוטונומית ובלתי מותנית ‪ ,‬על שם המציע‪ ,‬בסך ‪ 1,222,222‬ש"ח‬
‫( מיליון ש קלים חדשים ) ‪ ,‬בת פירעון עם דרישה ראשונה ‪ ,‬מאת בנק מסחרי בישראל‬
‫או חברת ביטוח בישראל (שניהם יקראו להלן‪ " :‬הבנק ") ‪ ,‬החתומה כדין על ידי‬
‫הבנק (להלן‪ " :‬ערבות המכרז ")‪.‬‬
‫‪ . 11‬ערבות המכרז תהיה בתוקף לכל הפחות עד ליום ‪ . 15.5.14‬על אף האמור‪ ,‬המזמין ‪,‬‬
‫י הא רשאי‪ ,‬על פי שיקול דעת ו הבלעדי‪ ,‬לדרוש מהמציע הארכת הערבות לתקופה‬
‫נוספת של עד ‪ 12‬ימים ‪ .‬לא האריך מציע את ערבותו כאמור לאחר שנדרש לעשות כן‪,‬‬
‫יהיה רשאי המזמין להגיש את הערבות לפירעון‪ ,‬כאמור להלן‪.‬‬
‫‪ . 22‬המזמין י הא רשאי לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי‬
‫מכרז זה‪ ,‬א ו להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה‪ ,‬לפי שיקול דעת ו המוחלט‪.‬‬
‫‪-00-‬‬
‫‪ . 21‬המזמין י הא רש אי להגיש את הערבות לפירעון‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬במקרים הבאים‪,‬‬
‫ולאחר עריכת שימוע למציע (וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לפיצוי בגין כל נזק‬
‫ו ‪ 1‬או הפסד שיגרמו ל ו ) ‪:‬‬
‫‪ . 21.1‬כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת‬
‫הצעות ‪ ,‬בכל דרך שהיא ‪.‬‬
‫‪ . 21.2‬כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ‪.‬‬
‫‪ . 21.3‬כל אימת שהמציע מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא‬
‫מדויק ‪.‬‬
‫‪ . 21.4‬כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז ‪ ,‬הוא לא פעל על פי ההוראות‬
‫הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות ‪ ,‬לרבות ( ומבלי לגרוע‬
‫מכלליות האמור לעיל ) עמידה בתנאים המפורטים בסעיף ‪ 5.10‬לעיל ‪.‬‬
‫‪. 21.5‬‬
‫כל אימת שמציע לא האריך את ערבותו כאמור בסעיף ‪ 19‬לעיל‪.‬‬
‫‪ . 21.9‬כל אימ ת שנבחר מציע שני כאמור בסעיף ‪ 43‬להלן‪ ,‬והתקיימו בו התנאים‬
‫בסעיף ‪ 21.1‬או בסעיף ‪ 21.4‬לעיל‪.‬‬
‫‪ . 22‬למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו‪1‬או שיק בנקאי ו‪1‬או‬
‫המחאת עס ק ערב‪.‬‬
‫‪ . 23‬מציע שהצעתו לא זכתה‪ ,‬ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז‪,‬‬
‫בדואר רשום לכתובת שיציין המציע במסגרת הצעתו‪ .‬‬
‫‪ . 24‬מציע אשר ערבו ת המכרז שהומצאה על ידו הוחזרה לו לא יוכל לערער על הזכייה‬
‫במכרז‪ ,‬אלא אם כן המציא לחברה במצורף לבקשתו לערער ‪ ,‬ערבות שתום תוקפה‬
‫הינו ‪ 3‬חודשים מיום החזרתה לחברה‪.‬‬
‫‪. 25‬‬
‫בכפוף לעריכת שימוע למציע‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 21‬לעיל‪ ,‬המזמין רשאי לחלט את‬
‫הערבות‪1‬הערבויות‪ ,‬מבלי ש י צטרך לנמק בקשתה או לבסס דרישת ו או לפנות קודם‬
‫לכן אל המציע‪ ,‬וזאת על ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק‪.‬‬
‫הגשת ההצעה‬
‫‪ . 29‬את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים של המכרז האמור‪ ,‬במשרדי‬
‫המזמין ‪ ,‬ברחוב בית הדפוס ‪ 11‬בניין לב הגבעה (לובי ‪ 2‬קומה ‪ ,) 1‬ירושלים‪ ,‬עד‬
‫המועד הנקוב בסעיף ‪ 3‬לעיל‪ ,‬בשעה ‪. /1:11‬‬
‫ההצעה‪ ,‬בצירוף יתר מסמכי המכרז החתומים על ‪ -‬ידי המציע‪ ,‬תוגש בתוך מעטפה‬
‫סגורה‪ ,‬שעליה יצוין – " מכרז מס' ‪ " 1114‬ולתוכה יוכנסו ‪ 2‬מעטפות סגורות באופן‬
‫הבא ‪:‬‬
‫‪-02-‬‬
‫א‪ .‬מעטפה ראשונה אשר תכיל את כל מסמכי ההזמנה ‪ ,‬לרבות הערבות הנזכרת‬
‫בסעיף ‪ 18‬לעיל ‪ ,‬ואסמכתא בדבר תשלום דמי השתתפות ב מכר ז‪ ,‬בצירוף יתר‬
‫מסמכי המכרז (למעט כתב הכמויות והתכניות ) החתומים על ידי המציע‬
‫במקומות המיועדים לכך ‪ ,‬ובצירוף הודעות והבהרות למציעים (ככל שנשלחו) ‪,‬‬
‫כולם יחד‪ ,‬ב של ו שה עותקים ( שני עותקים מודפס ים ו עותק אחד דיגיטל י על‬
‫גבי ‪ . ) CD‬על המעטפה יצוין – " מכרז ‪ – 1114‬מעטפה מ ס' ‪." 1‬‬
‫ב‪ .‬מעטפה שנייה אשר תכיל את כתב הכמויות ומחירים בלבד‪ ,‬מסמך א'( ‪) 3‬‬
‫בשל ו שה עותקים ( שני עותקים מודפס ים וחתומ ים ‪ ,‬ובעותק נוסף על גבי‬
‫תקליטור ( ‪ , ) CD‬בקובץ ממוחשב שיסופק על ידי המזמין ) ‪ ,‬ועליה יצוין "מכרז‬
‫‪ – 1114‬מעטפה מס' ‪." 2‬‬
‫‪ . 27‬הצעת המחיר תכלול את כל מרכיבי העל ות ו‪1‬או הוצאות המציע בכדי לספק את‬
‫ה עבודות המבוקש ות במלואן‪ .‬מובהר למען הסר ספק כי המחירים כוללים כל מס‬
‫או היטל או תוספת אחרת‪ ,‬לרבות כל תשלום לצד שלישי‪ ,‬למעט מע"מ ‪.‬‬
‫‪ . 20‬משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת‪ ,‬שאינה הכנסת המעטפה ל תיבת‬
‫המכרזים‪ ,‬אינ ם עונים על דרי שות המכרז‪ .‬מציע אשר מעטפתו לא ת י מצא‪ ,‬מכל‬
‫סיבה שהיא‪ ,‬בתיבת המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות‬
‫במכרז‪.‬‬
‫‪ . 21‬המזמין רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למציעים‪.‬‬
‫‪ . 32‬המזמין י היה רשאי לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא‬
‫בהתאם לתנאי מ כרז זה‪ ,‬או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה‪ ,‬הכל לפי שיקול‬
‫דעת ו ‪.‬‬
‫‪ . 31‬בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬ובכלל זאת לכל תנאי ה הסכם‪.‬‬
‫הליך בחינת ההצעה‬
‫‪ . 32‬בחינת ההצעה תתבצע כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ . 32.1‬שלב א ' – בשלב זה תבחן ועדת המכרזים את עמידתו של המציע בתנאי הסף‬
‫להשתתפות במכרז המפורטים בסעיף ‪ 4‬לעיל ‪.‬‬
‫ל א צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל‪ ,‬רשאית ועדת‬
‫המכרזים ‪ ,‬מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לפסול את‬
‫הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו‪1‬או ישלים ו‪1‬או יתקן ו‪1‬או‬
‫יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו‪1‬או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית‬
‫המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים וכן לתקן מיוזמתה טעויות‬
‫סופר ו‪1‬או שגיאות חשבונאיות ‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪-03-‬‬
‫‪ . 32.2‬שלב ב ' – מציעים אשר עמדו בתנאי הסף ב שלב א ' יוכ לו להשתתף ב שלב ב ' ‪,‬‬
‫שלב הצעת המחיר ‪ ,‬בו תפתח ועדת המכרזים ‪ ,‬או מי שמונה לשם כ ך כדין‪,‬‬
‫את מעטפת ההצעה הכספית (כתב הכמויות – מסמך א'( ‪ ,) ) 3‬של המשתתפים‬
‫אשר עמדו בתנאי הסף כאמור לעיל‪.‬‬
‫בחירת ההצעה הזוכה‬
‫‪ . 33‬הזוכה במכרז י י בחר על יסוד הצעת המחיר שהגיש‪ ,‬על פי סיכום כל ר כיבי כתב‬
‫הכמויות והמחירים ‪.‬‬
‫‪ . 34‬ועדת המכרזים רשאית להתנות את הזכייה בתנאים ‪ ,‬ללא חובת הנמקה ‪ ,‬כן רשאית‬
‫ועדת המכרזים להחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר‬
‫מציעים ‪ ,‬כך שכל אחד מהמציעים יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרות בהצעה ‪.‬‬
‫מובהר בזאת מפורשות ‪ ,‬כי לא תהא למציע כל דרישה – כספית ו ‪ 1‬או אחרת –‬
‫מה מזמין ‪ ,‬בקשר עם כל האמור לעיל ו ‪ 1‬או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז ‪.‬‬
‫‪ . 35‬ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת‬
‫מחירה ביחס למהות ה עבודות וביחס לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות ‪.‬‬
‫‪ . 39‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬לאחר בדיקת ההצעות‪ ,‬יהיה המזמין רשאי‪ ,‬אך לא‬
‫חייב‪ ,‬לנהל משא ‪ -‬ומתן עם כל המציעים או עם קבוצת המציעים הסופית שתקבע‬
‫על ‪ -‬ידו‪ ,‬ולאפשר למציעים בקבוצה זו לשפר את הצעותיהם‪ ,‬וזאת בין היתר מתוך‬
‫מטרה להוזיל ו‪1‬או לשפר את ההצעות אשר הוגשו (הליך ‪ .) Best & Final‬בסיום‬
‫המשא ‪ -‬ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי‪ ,‬במועד שתקבע ועדת‬
‫המכרזים‪ ,‬להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית משופרת שתחליף את הצעתו‬
‫המקורית‪ .‬לא הגיש מציע הצעה נוספת‪ ,‬תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית‪.‬‬
‫מובהר למען הסר ספק כי לוועדת המכרזים הסמכות לפסול הצעתו של מציע ‪ ,‬בכל‬
‫שלב משלב י המכרז ‪ ,‬זאת אם מצאה לנכון על פי מסמכים ו ‪ 1‬או מידע שיש בידה ו ‪ 1‬או‬
‫הגיע לידה ( לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של המציע ) שאין‬
‫ביכולתו להעניק ל מזמין את ה עבודות המבוקש ות לשביעות רצונ ו המלא ה ‪.‬‬
‫‪ . 37‬מבלי לפגוע מ כלליות האמור לעיל ‪ ,‬תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון ב הצעת‬
‫מציע או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו ‪ 1‬או שלא בדרך‬
‫המקובלת בהליכי מכרז ‪ ,‬או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות‬
‫שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים ‪ ,‬או שהצעתו מבוססת על הבנה‬
‫מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה‬
‫אינם סבירים ‪.‬‬
‫‪ . 30‬ועדת המכרזים ( או מי מטעמה ) רשאית ‪ ,‬על פי שיקול דעתה ‪ ,‬לדון עם המציעים‬
‫בפרטי הצעתם ‪ ,‬לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו ‪ 1‬או הבהרות נוספות לשביעות‬
‫רצונה המלא ולבקש מהמציעים ‪ ,‬שהצעותיהם נמצאו מתאימות ‪ ,‬בין אם מדובר‬
‫‪-04-‬‬
‫במציע ב ודד ובין אם מדובר במספר מציעים ( לרבות עם חלק מהמציעים בלבד )‪,‬‬
‫לתקן או לשפר את הצעותיהם בין בשלב אחד ובין במספר שלבים ‪ ,‬לפני בחירת‬
‫זוכה ‪ ,‬בהתאם למפורט בסעיף ‪ 36‬לעיל ‪.‬‬
‫‪ . 31‬גם לאחר קביעת הזוכה ‪ ,‬ועדת המכרזים רשאית לבוא עמ ו בדברים במטרה לתקן או‬
‫לשפר את הצעתו ‪.‬‬
‫‪ . 42‬למען הסר ספק ‪ ,‬אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים‬
‫לערוך הליך תחרותי נוסף ו ‪ 1‬או לנהל מו " מ כאמור ‪ ,‬כדי לאפשר למציע להסתייג בכל‬
‫דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב‬
‫בהצעתו ‪.‬‬
‫‪ . 41‬ה ודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב‪ ,‬חתומה בידי מזכיר ועדת המכרזים ‪ .‬שום הודעה‬
‫אחרת‪ ,‬בין בכתב ובין בעל ‪ -‬פה‪ ,‬לא תיצור כל טענת השתק או מניעות כלפי המזמין ‪.‬‬
‫‪. 42‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת כי הודעת הזכייה במכר ז לא תחייב את המזמין עד‬
‫להשלמת האישורים כאמור בסעיף ‪ 5.10‬לעיל ‪.‬‬
‫‪ . 43‬ועדת המכרזים רשאית לבחור זוכה שני במכרז‪ ,‬אשר ישמש כעתודה במקרה וייבצר‬
‫מהזוכה להשלים את עבודתו ו‪1‬א ו להתחיל בה וזאת מכל סיבה שהיא בין שמקורה‬
‫במציע ובין שמקורה ב מזמין ‪ .‬נבחר זוכה שני כאמור תיוותר ערבות המכרז בידי‬
‫המזמין עד לפקיעתה‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לדרוש את הארכתה ‪.‬‬
‫‪. 44‬‬
‫מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה‪.‬‬
‫‪ . 45‬היה ומציע שז כ ה לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל‪ ,‬י הא רשאי המזמין לבטל את‬
‫הזכייה במכרז בהודע ה בכתב למציע‪ ,‬החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה‪,‬‬
‫וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו‪ ,‬והמציע לא עמד‬
‫בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה‪ .‬אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות‬
‫המזמין על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ . 49‬בוטלה הזכייה במכרז‪ ,‬זכאי המזמין לכל סעד המוקנה ל ו בחוק ו‪1‬או בתנאי מכרז‬
‫זה וכן למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על יד ו לרבות לזוכה‬
‫השני‪ ,‬ובנוסף יפצה המציע את מזמין על כל הפסד שיגרם ל ו בגין כך‪.‬‬
‫‪ . 47‬הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות‪ ,‬חובה או סמכות בהתבסס על מידע‪,‬‬
‫הבטחה‪ ,‬התחייבות‪ ,‬מצג‪ ,‬הצעה‪ ,‬הבנה‪ ,‬פרסום‪ ,‬פרוטוקול‪ ,‬דיון או הצהרה שנעשו‬
‫מחוץ להסכם‪ ,‬בין בכתב ובין בעל ‪ -‬פה‪ ,‬בין לפני שנחתם ההסכם עימו – לרבות‬
‫במסגרת הליכי מכרז זה – ובין לאחר שנחתם‪.‬‬
‫‪ . 40‬המזמין יהא רשאי‪ ,‬בכל שלב ועל פי שיקול דעתו המוחלט‪ ,‬להחליט על ביטול‬
‫המכרז בהודעה שתימסר למציעים ‪ ,‬לרבות בנסיבות כמפורט בסעיף ‪ 5.12‬לעיל ‪.‬‬
‫בוטל המכרז‪ ,‬ישיב המזמין למשתתפים את דמי ההשתתפות ששילמו למזמין‪,‬‬
‫‪-05-‬‬
‫ומעבר לכך לא י הא חייב לפצות את המציעים במכרז ו‪1‬או את משתתפי המכרז בכל‬
‫צורה שהיא ‪.‬‬
‫אומדן‬
‫‪ . 41‬המזמין שומר על זכותו לערוך אומדן לשווי ההתקשרות (ביחס לכל אחד ואחד‬
‫מרכיבי ההתקשרות ו‪1‬או ביחס לחלק מהם) (להלן‪ " :‬האומדן ")‪ ,‬וכי מבלי לגרוע‬
‫מכל זכות העומדת למזמין על ‪ -‬פי מסמכי הזמנה זו ו‪1‬או על ‪ -‬פי דין‪ ,‬יהיה המזמין‬
‫רשאי לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן‪ ,‬ואף בנסיבות‬
‫בהן יתגלה פער משמעותי בין ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר לבין האומדן‪,‬‬
‫לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן‪ ,‬הכול על ‪ -‬פי שיקול ‪ -‬דעתו המוחלט‪:‬‬
‫‪ . 41.1‬ל בצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור‪ ,‬לרבות עריכת שימוע‪,‬‬
‫ככל שנדרש;‬
‫‪ . 41.2‬לפסול את ההצעה;‬
‫‪. 41.3‬‬
‫לבחור את ההצעה הזוכה במכרז‪ ,‬חרף קיומו של פער משמעותי;‬
‫‪. 41.4‬‬
‫לבטל את המכרז‪ ,‬ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה במכרז ל פיצוי;‬
‫‪ . 41.5‬לנהל משא ‪ -‬ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן‬
‫(לרבות ביחס לכל אחד מרכיבי ההצעה);‬
‫‪ . 41.9‬להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות ו‪1‬או משופרות ‪.‬‬
‫‪. 52‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו‪1‬או בזכויות המזמין על ‪-‬‬
‫פיו כדי לגרוע ו‪1‬או לפגוע בזכויו ת המזמין בהתאם ליתר הוראות הזמנה זו‪ ,‬וכן אין‬
‫בהוראות אלו כדי לגרוע מזכויות המזמין בהתאם לתקנות ‪( 21‬א ‪ ) 1‬ו ‪( 23-‬א) לתקנות‬
‫חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג ‪ , 1113 -‬ומזכויות המזמין על ‪ -‬פיהן‪ ,‬באופן שהמזמין יהא‬
‫רשאי‪ ,‬על ‪ -‬פי שיקול ‪ -‬דעתו הבלעדי‪ ,‬לדרוש מכל אחד מהמשתתפים שהגישו הצעות‬
‫כ שרות‪ ,‬הצעה כספית חוזרת ומשופרת‪ ,‬וזאת בכל מקרה שבו התגלה פער כלשהו‬
‫(חיובי או שלילי) בין הצעותיהם לבין האומדן‪.‬‬
‫‪ . 51‬המשתתפים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות‬
‫המזמין על ‪ -‬פי סעיף זה‪ ,‬והם מוותרים בזאת על כל טענה ו‪1‬או דרישה בקשר עם‬
‫הפעלת סמכויותיו של המזמין כאמור‪.‬‬
‫הוצאות המכרז‬
‫‪ . 52‬כל הוצאות‪ ,‬מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות‬
‫במכרז תחולנה על המציע ‪ ,‬לרבות במקרה בו יבוטל המכרז‪ ,‬מכל סיבה שהיא ‪,‬‬
‫בכפוף ל השבת דמי ההשתתפות כ מפורט בסעיף ‪ 48‬לעיל‪.‬‬
‫‪-06-‬‬
‫גילוי מידע במכרז‬
‫‪ . 53‬ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לדרוש ממציע לגלות‬
‫פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו‪ ,‬עסקיו‪ ,‬מבנה ההון שלו‪ ,‬מקורות המימון‬
‫שלו‪ ,‬או של בעלי ענין בו (לרבות של קבלני המשנה המוצעים על ידו) ‪ ,‬וכן כל מידע‬
‫אחר שלדעתה יש ענין בגי לויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה‪.‬‬
‫‪. 54‬‬
‫מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון‬
‫– רשאית ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת מבלי לגרוע מכל‬
‫זכות אחרת העומדת לוועדת המכרזים ו‪1‬או ל מזמין ‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬כתוצאה מההפרה‪,‬‬
‫לפי ת נאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין‪.‬‬
‫‪ . 55‬זכה המציע‪ ,‬ולאחר מכן התברר למזמין כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו‪1‬או מסר‬
‫מידע חלקי בלבד או מטעה‪ ,‬רשאי המזמין לשלול את זכייתו מעיקרה‪ ,‬מבלי‬
‫שהמציע יהיה זכאי לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות‬
‫אחרת העומדת לוו עדת המכרזים ו‪1‬או ל מזמין ‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬כתוצאה מההפרה‪ ,‬לפי‬
‫תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין‪.‬‬
‫‪. 59‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע גילוי כל המידע כאמור וכן‬
‫כל מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו‪ ,‬גם לגבי בעל עניין בו ולגבי כל גורם אחר‬
‫שיש לו‪ ,‬במישרין או בע קיפין‪ ,‬לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר‪ ,‬אחד או יותר‪,‬‬
‫אמצעי שליטה במציע‪.‬‬
‫‪ . 57‬ועדת המכרזים והמזמין שומר ים לעצמ ם את הזכות לוודא ממקורותיה ם ובכל דרך‬
‫בה יבחרו‪ ,‬אמיתות כל מידע שימסור המציע‪ .‬בהגשת הצעתו יראו את המציע‪ ,‬ואת‬
‫בעלי העניין בו כאילו הסכימו לכך שוועדת המכרזים והמזמין יקבלו לגביהם מידע‬
‫הקשור למכרז מכל גורם אחר‪ ,‬ככל שהסכמה זו נחוצה‪.‬‬
‫‪. 50‬‬
‫בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים‪ ,‬אם‬
‫ועדת המכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשור במכרז‪ ,‬פרט למידע‬
‫שהינו‪ ,‬לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים‪ ,‬בבחינ ת סוד מקצועי או מסחרי‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬מסכים כל מציע במכרז‪ ,‬כי במקרה שוועדת המכרזים תסבור‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעתה‪ ,‬ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר‪ ,‬כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש‬
‫לגלות מידע כאמור‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור‪,‬‬
‫כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי‪.‬‬
‫‪. 51‬‬
‫המציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול‪,‬‬
‫אם יחול‪ ,‬במידע שמסר לוועדת המכרזים או ל מזמין ‪ ,‬בפרק הזמן שיחלוף מעת‬
‫הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר הזוכה‪ ,‬ואם‬
‫נקבע כזוכה – עד לחתימה על ה הסכם‪.‬‬
‫‪-07-‬‬
‫‪. 92‬‬
‫ועדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו‪1‬או אחריו‪ ,‬בין ככלל ובין‬
‫לגבי בעלי ענין מסוימים‪ ,‬הסדרי סודיות מיוחדים‪ ,‬אם תבוא בקשה כזו מצד מציע‬
‫אחד או יותר‪ ,‬ואולם היא לא תהיה חייבת לעשות כן‪.‬‬
‫אחריות‬
‫‪ . 91‬המזמין אינ ו נושא בכל אחריות להוצאה או נ זקים שייגרמו למציע בקשר עם‬
‫הצעתו במסגרת ו‪1‬או בקשר למכרז זה‪ ,‬ובפרט בשל אי קבלת הצעתו ו‪1‬או בשל‬
‫ביטול המכרז‪ ,‬מכל סיבה שהיא ‪.‬‬
‫‪ . 92‬מובהר במפורש‪ ,‬כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר‬
‫הוצאות כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה ‪ ,‬לרבות במקרה בו יחליט המזמין‪,‬‬
‫מכל סיבה שהיא ואף ללא צורך לנמק‪ ,‬לבטל את המכרז ‪.‬‬
‫סודיות‬
‫‪ . 93‬המציע מתחייב בקבלת מסמכי המכרז לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על‬
‫ידי המזמין בקשר או לצורך ביצוע העבודה‪ ,‬למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע‬
‫המחויב בגילוי לפי חוק‪.‬‬
‫‪ . 94‬לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה ‪ ,‬מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות‬
‫כאמור גם מצד עובדיו‪ ,‬קבלני המשנה שלו או כל מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ . 95‬המציע מתחייב לציית לכל הוראות ה מזמין בכל הנוגע לשמירת סודיות‪.‬‬
‫‪ . 99‬כל מסמכי המכרז הינם רכוש המזמין והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת‬
‫הצעתו והגשתה‪ .‬אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו‪1‬או להשתמש בהם לכל‬
‫מטרה אחרת‪ .‬לא הגיש המציע הצעה‪ ,‬או קיבל הודעה מהמזמין כי לא זכה במכרז‪,‬‬
‫יחזיר המציע מיד את מסמכי המכרז‪ ,‬אם נדרש לעשות כן על ידי במזמין ‪.‬‬
‫הודעות ונציגות‬
‫‪ . 97‬כל מציע במכרז יציין ב מסמך א ' ( ‪ ) 4‬את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור‬
‫במכרז ואת ש מו‪ ,‬מספר הטלפון‪ ,‬מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני‬
‫של נציג מטעמו‪ ,‬המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה‪.‬‬
‫‪. 90‬‬
‫עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של ה מזמין בקשר למכרז זה והוא יהיה‬
‫מוסמך לייצג את המציע ולהתחייב בשמו‪ .‬על נציג זה להיות תושב ישראל‪ ,‬וכ תובתו‬
‫בישראל‪.‬‬
‫‪-08-‬‬
‫‪ . 91‬הודעות תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני‪ .‬הודעה שנשלחה‬
‫בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך ‪( 40‬ארבעים ושמונה) שעות ממועד משלוחה‪.‬‬
‫הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך ‪( 24‬עשרים וארבע)‬
‫שעות ממועד המשלוח‪ .‬הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה‬
‫ליעדה עם קבלת אישור אלקטרוני על ההגעה‪.‬‬
‫‪. 72‬‬
‫סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז‪ ,‬או בכל תביעה‬
‫הנובעת מהליך ניהולו‪ ,‬תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים‪.‬‬
‫‪-09-‬‬
‫מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫מסמך א ' ( ‪) 1‬‬
‫טופס הגשת הצעה‬
‫טופס הגשת הצעה‬
‫לכבוד ה חברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ‬
‫הנדון‪ :‬הצעה לביצוע עבודות להסדרת ניקוז נחל בוקק והגבהת סוללת החוף הצפוני‬
‫בעין ‪ -‬בוקק‬
‫אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי המכרז למתן שירותי ם לביצוע‬
‫העבודות שבנדון ‪ ,‬על כל חלקי ה ם ונספחי ה ם ‪ ,‬מצהירים בזאת‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא‬
‫יוצא מן הכלל‪ ,‬כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו‪1‬או הנחוצות להגשת הצעתנו זו‪,‬‬
‫וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על מתן השירותים וכי בהתאם לכך‬
‫ביססנו את הצעתנו‪ .‬לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצ גים‪ ,‬פרסומים‪ ,‬אמירות או‬
‫הבטחות כלשהם שנעשו בעל ‪ -‬פה על ‪-‬ידי החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ‬
‫(להלן‪ " :‬המזמין ") ו‪1‬או עובדיה ו‪1‬או מי מטעמה‪ ,‬אלא על האמור במסמכי המכרז‬
‫בלבד‪ .‬כן הננו מצהירים בזה‪ ,‬כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל‬
‫הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי ‪-‬‬
‫הבנה או אי ‪ -‬ידיעה כלשהי של תנאי הסכם ההתקשרות (להלן‪ " :‬ההסכם ") או של יתר‬
‫המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע‪ ,‬המומחיות והניסיון הדרושים ל ביצוע העבודות‬
‫נש ו א מכרז זה ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר יש יונות הנדרשים על ‪ -‬פי כל דין לביצוע כל‬
‫התחייבויותינו על ‪ -‬פי ההסכם‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הננו מצהירים כי כל הנתונים שנמסרו למזמין על ידינו הינם נכונים ומדוייקים‪ ,‬וכי‬
‫עודנו עומדים בכל הדרישות לצורך ביצוע העבודות ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הננו מצהירים כי א נו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ‪ ,‬ו כי‬
‫הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ‪ .‬אנו מתחייבים להוציא לפועל את‬
‫‪-21-‬‬
‫ה עבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז כולם יחד‪ ,‬לפי המחיר שהצענו‬
‫ב הצעת המחיר לכתבי הכמויות והננו מקבלים על עצמנו ל בצע את ה עבודות לשביעות‬
‫רצונה המלא ה של ה מזמין בכל ה תקופה הנקובה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ב הגשת ה צעתנו זו‪ ,‬הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם‪ ,‬ננהג על ‪ -‬פי‬
‫ההסכם‪ ,‬לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬על ‪ -‬פי כל האמור בנספחים‬
‫להסכם המהווים חלק בלתי ‪ -‬נפרד הימנו‪ ,‬ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו‪,‬‬
‫וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ב חתימתנו על מסמכי המכרז ‪ ,‬אנו מצהירים כי כל ה עובדות והמצגים שניתנו על ‪-‬ידנו‬
‫במסגרת מכרז זה ‪ ,‬הינם נכונים ומדויקים‪ ,‬לרבות במועד הגשת ההצעה‪ ,‬ויישארו כך‬
‫בכל מועד עתידי והינם חלק בלתי ‪ -‬נפרד מהצעתנו‪ .‬אנו מצהירים כי ידוע לנו‬
‫ש ההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת ה מזמין להשתתפותנו ו‪1‬או לזכ יי תנו במכרז‬
‫וכי ה מזמין שומר לעצמ ו את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים (לרבות לאחר‬
‫שלב ההודעה על הזוכה)‪ .‬ידוע לנו כי במקרה של אי ‪ -‬התאמה מכל מין וסוג‪ ,‬י הא‬
‫המזמין זכאי לפסול את הצעתנו ו‪1‬או לבטל את ה הסכם שיחתם עמנו‪ ,‬אם נזכה‬
‫במכרז ‪ ,‬ולא תהא לנו כל טענה לענין זה‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫הננו מתחייבים לקיים ולמלא אחר כל התחייבויותינו על ‪ -‬פי מסמכי המכרז ‪ ,‬בתמורה‬
‫לתשלום על פי הצעת המחיר המצורפת למסמכי ההזמנה ובהתאם לאמור בהסכם ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הננו מתחייבים‪ ,‬כי אם לא נמלא אחר התחייבותנו הכרוכות בז כייה במכרז ‪ ,‬כול ן או‬
‫מקצת ן ‪ ,‬תוך הזמן האמור‪ ,‬י הא המזמין פטור מכל התחייבות כלפינו ו י הא זכאי‬
‫למסור את מתן השירותים למשתתף אחר ובנוסף י הא המזמין זכאי לקבל פיצוי‬
‫בגובה ערבות המכרז ‪ ,‬ללא הוכחת נזק שהמזמין זכאי לו בגין נזקי ו ‪.‬‬
‫‪ . 12‬הצעתנו זו היא בלתי ‪ -‬חוזרת ואינה ניתנ ת לביטול‪ ,‬שינוי או תיקון ותהא תקפה‬
‫ומחייבת אותנו במשך תקופה של ‪ 12‬יום מהמועד האחרון להגשת הצעות ‪ ,‬והיא‬
‫תמשיך לחייב אותנו והמזמין י וכל לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה‪ .‬תוקף‬
‫הצעתנו זו יוארך לפי דרישת המזמין ‪.‬‬
‫‪ . 11‬ידוע לנו כי אין התחייבות מצדכם ביחס למועד מתן השירותים‪ ,‬וכי תחילת העבוד ות‬
‫תלויה בהתקיימותם של מספר גורמים וביצוע תיאומים‪ ,‬כמפורט במסמכי ההזמנה ‪.‬‬
‫‪ . 12‬ידוע לנו כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים‪ ,‬וכי במידה ולא‬
‫יתקבלו התקציבים האמורים‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬תהיו רשאים לבטל את המכרז בכל‬
‫שלב שהוא‪ ,‬ל רבות לאחר קבלת ההצעות ולרבות לאחר הכרזה על הזוכה במכרז‪ ,‬ולא‬
‫נהיה זכאים לכל פיצוי בגין כך‪.‬‬
‫‪ . 13‬הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום ‪ -‬לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או‬
‫גופים אחרים המגישים הצעות למתן השירותים‪.‬‬
‫‪-20-‬‬
‫‪ . 14‬הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויו ת הקבועות במסמכי התאגיד‬
‫בשמו מוגשת ההצעה‪ ,‬כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל‬
‫מניעה על ‪ -‬פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו‪.‬‬
‫‪ . 15‬אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים (לסימון ב ‪ X-‬ולמילוי‬
‫הפרטים על ‪ -‬ידי המ ציע ) ‪:‬‬
‫שם המסמך‬
‫תעוד ת התאגדות של המציע;‬
‫אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה‬
‫בתאגיד וכי החתימות על ‪ -‬גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את‬
‫התאגיד לכל דבר וענין ‪ ,‬בנוסח מסמך א ' ( ‪. ) 8‬‬
‫תעודת רישום תקפה אצל רשם הקבלנים כאמור בסעיף ‪4.2‬‬
‫להזמנה ;‬
‫תעודת רישום תקפה אצל רשם הקבלנים כאמור בסעיף ‪4.3‬‬
‫להזמנה ;‬
‫תעודת רישום תקפה אצל מנהלת קבלנים מוכרים כאמור בסעיף ‪4.4‬‬
‫להזמנה ;‬
‫אסמכתא לת ש לום דמי ההשתתפות במכרז ;‬
‫ערבות מכרז בהתאם להוראות סעיף ‪ 18‬להזמנה ;‬
‫אישור תקף על ניהול ספרים‪ ,‬רישום במע"מ ובמס הכנסה‪ ,‬לפי חוק‬
‫עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס) ‪,‬‬
‫ה תשל"ו ‪; 1179 -‬‬
‫תצהיר מלא וחת ום מאושר על ידי עו"ד להוכחת עמידה ב תנאי הסף‬
‫בדבר ניסיון המציע‪ ,‬כאמור בסעיפים ‪ 4.10 - 4.9‬להזמנה ‪ ,‬בנוסח‬
‫מסמך א ' ( ‪ , ) 4‬הכוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬פירוט בדבר עבודות קודמות של‬
‫המציע ;‬
‫( ככ ל שהמציע מבקש להסתמך על קבלן משנה ביחס לתנאי הסף‬
‫בסעיף ‪ 4.10‬לעיל‪ ,‬יצורף בנוסף תצהיר מטעם אותו קבלן משנה ‪,‬‬
‫בנוסח מסמך א'( ‪) ) 5‬‬
‫יש‪1‬אין‬
‫‪-22-‬‬
‫ט ו פס קבלן משנה ‪ ,‬מלא וחתום‪ ,‬ככל ש המציע מבקש להוכיח את‬
‫תנאי הסף המפורטים בסעיף ‪ 4.3‬ו ‪ 4.10 -‬להזמנה ‪ ,‬באמצעות קבל ן‬
‫משנה מטעמו‪ ,‬בנוסח מסמך א ' ( ‪; ) 1‬‬
‫כל מסמכי המכרז (למעט כתב הכמויות והתכניות ) לרבות ההסכם‬
‫( מסמך ב' ) ‪ ,‬כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך ע ל ‪ -‬ידי מורשי‬
‫החתימה המוסמכים מטעם המציע‪ ,‬בצרוף הודעות והבהרות‬
‫למציעים (ככל שנשלחו)‪ ,‬כל האמור בגרסה מודפסת (בשני עותקים)‪,‬‬
‫והן בגרסה דיגיטלית על גבי תקליטור ( ‪ ,) CD‬כמפורט בסעיף ‪( 29‬א)‬
‫להלן;‬
‫כתב כמויות ומחירים ‪ ,‬הן בגרסה מודפסת (בשני עותקים) כשהוא‬
‫ממולא וחתום על ‪ -‬ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעם המציע –‬
‫מסמך א'( ‪ ) 3‬והן בעותק דיגיטלי על גבי תקליטור ( ‪ ) CD‬כשהוא‬
‫ממולא בקובץ ממוחשב שיסופק על ידי המזמין‪ ,‬כל האמור במעטפה‬
‫נפרדת שניה ‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪( 26‬ב) להלן‬
‫תצהיר חתום בדבר ה עסקת עובדים זרים ו תשלום שכר מינימום‪,‬‬
‫בנוסח מסמך א ' ( ‪; ) 6‬‬
‫תצהיר בדבר היעדר הרשעות בדיני עבודה בנוסח מסמך א'( ‪; ) 7‬‬
‫‪ . 15‬בכל מקום במסמכי הפנייה בו מופיע בלשון "רבים"‪ ,‬משמעו גם לשון "יחיד"‪,‬‬
‫ולהיפך‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של החותם בשם המציע‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫‪-23-‬‬
‫מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫מסמך א ' ( ‪) 4‬‬
‫תצהיר בדבר ניסיון‬
‫המציע‬
‫תצהיר להוכחת ניסיון ב ביצוע עבודות בהתאם לדרישות תנאי הסף‬
‫תצהיר‬
‫אני הח"מ‪ _________ ,‬בעל‪1‬ת ת‪.‬ז‪ ,_________ .‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת‬
‫וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי ‪ 1‬ה לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬מצהיר‪1‬ה בזה כ דלקמן ‪:‬‬
‫‪ . 1‬אני המנכ"ל של חברת _______ בע"מ‪ .‬ח‪.‬פ‪(___________ .‬להלן‪ " :‬המציע ")‬
‫ומוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתה במסגרת ‪ -‬מכרז ‪[ 1114‬הזמנה להציע הצעות‬
‫לביצוע עבודות להסדרת ניקוז נחל בוקק והגבהת סוללת החוף הצפוני בעין ‪ -‬בוקק ]‪.‬‬
‫‪ . 4‬פרטי המציע‬
‫‪ . 2.1‬שם המציע‪:‬‬
‫‪ . 2.2‬מס' ח‪.‬פ ‪: .‬‬
‫‪ . 2.3‬מספר קבלן בפנקס הקבלנים‪:‬‬
‫‪ . 2.4‬פרטי סיווג קבלן וקבלן מוכר‪:‬‬
‫‪ . 2.5‬מען המציע (כולל מיקוד) ‪:‬‬
‫‪ . 2.9‬שם איש הקשר אצל המציע‪:‬‬
‫‪ . 2.7‬תפקיד איש הקשר‪:‬‬
‫‪ . 2.0‬טלפונים‪:‬‬
‫‪ . 2.1‬פקסימיליה‪:‬‬
‫‪ . 2.12‬דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫‪ . 3‬ניסיון קבלני‬
‫במהלך התקופה ש תחילתה ביום ‪ , 1.1.2221‬השלים המציע ביצוע ן של עבודות עפר ו‪1‬או‬
‫פיתוח תשתיות‪ ,‬בהיקף מצטבר שלא יפחת מ ‪ 122,222,222 -‬ש"ח (מאה מיליון ש"ח) ללא‬
‫מע"מ‪ ,‬כאשר לפחות פרויקט אחד מתוך האמור הינו בהיקף שלא יפחת מ ‪32,222,222 -‬‬
‫(שלושים מיליון ‪ )₪‬ללא מע"מ ‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 4.9 0‬למסמך ההזמנה‪.‬‬
‫‪ . 3.1‬שם מזמין העבודה‬
‫תיאור העבודה‪:‬‬
‫‪-24-‬‬
‫היקף כספי בשקל ים חדשים (ללא מע"מ) ‪:‬‬
‫מקום ביצוע העבודה‪:‬‬
‫מועד הביצוע התחלה‪:‬‬
‫גמר‪:‬‬
‫איש קשר אצל המזמין‬
‫טל' ‪:‬‬
‫‪ . 3.2‬שם מזמין העבודה‬
‫תיאור העבודה‪:‬‬
‫היקף כספי בשקלים חדשים ללא מע"מ ‪:‬‬
‫מקום ביצוע העבודה‪:‬‬
‫מועד הביצוע התחלה‪:‬‬
‫גמר‪:‬‬
‫איש קשר אצל המזמין‬
‫טל' ‪:‬‬
‫‪ . 3.3‬שם מזמין העבודה‬
‫תיאור העבודה‪:‬‬
‫‪-25-‬‬
‫מקום ביצוע העבודה‪:‬‬
‫היקף כספי בשקלים חדשים ללא מע"מ ‪:‬‬
‫מועד הביצוע התחלה‪:‬‬
‫גמר‪:‬‬
‫איש קשר אצל המזמין‬
‫טל' ‪:‬‬
‫‪ . 3.4‬שם מזמין העבודה‬
‫תיאור העבודה‪:‬‬
‫מקום ביצוע העבודה‪:‬‬
‫היקף כספי בשקלים חדשים ללא מע"מ ‪:‬‬
‫מועד הביצוע התחלה‪:‬‬
‫גמר‪:‬‬
‫איש קשר אצל המזמין‬
‫טל' ‪:‬‬
‫‪ . 3.5‬שם מזמין העבודה‬
‫תיאור העבודה‪:‬‬
‫‪-26-‬‬
‫מקום ביצוע העבודה‪:‬‬
‫היקף כספי בשקלים חדשים ללא מע"מ ‪:‬‬
‫מועד הביצוע התחלה‪:‬‬
‫גמר‪:‬‬
‫איש קשר אצל המזמין‬
‫טל' ‪:‬‬
‫‪ . 4‬ניסיון בביצוע עבודות השפ לת מים‬
‫‪ . 4.1‬במהלך התקופה שתחילתה ביום ‪ , 1.1.2220‬השלים המציע ביצוע ן של לפחות‬
‫שתי עבודות להשפלת מים לצורך יצירת סביבת עבודה יבשה‪ ,‬כאשר ביחס לכל‬
‫עבודה התמלאו במצטבר התנאים הבאים‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 4.10‬למסמך ההזמנה‪:‬‬
‫‪ . 4.1.1‬קצב ה שפלת מים (מכלל המשאבות מבצעות השאיבה) לא פחת מ ‪022 -‬‬
‫קוב לשעה;‬
‫‪ . 4.1.2‬לאורך תקופת הביצוע בוצעה כל עבודה ברצף עבודה מלא‪.‬‬
‫‪ . 4.2‬שם מזמין העבודה‬
‫תיאור העבודה‪:‬‬
‫מקו ם ביצוע העבודה‪:‬‬
‫מועד הביצוע התחלה‪:‬‬
‫גמר‪:‬‬
‫איש קשר אצל המזמין‬
‫טל' ‪:‬‬
‫קצב השפלת המים‪:‬‬
‫‪ . 4.3‬שם מזמין העבודה‬
‫תיאור העבודה‪:‬‬
‫‪-27-‬‬
‫מקום ביצוע העבודה‪:‬‬
‫מועד הביצוע התחלה‪:‬‬
‫גמר‪:‬‬
‫איש קשר אצל המזמין‬
‫טל' ‪:‬‬
‫קצב השפלת המים‪:‬‬
‫‪ . 5‬אני מצהיר כי זה שמי‪ ,‬להלן חתימתי‪ ,‬ו האמור בתצהיר זה אמת ‪.‬‬
‫_________‬
‫_______________‬
‫תאריך‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ‪ ,______ __ _______ ,‬עו"ד (מ‪.‬ר‪ ,)___________.‬מאשר‪1‬ת כי ביום‬
‫_______________ הופיע בפנ י י במשרדי ברח' _________ __________ מר‪1‬גב'‬
‫_____________ שזיהה עצמו על ‪ -‬ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס' _________ ‪ 1‬המוכר לי אישית וחתם‬
‫על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו‪ ,‬כי עליו לה צהיר את האמת‪ ,‬וכי יהא צפוי לכל‬
‫העונשים הקבועים בחוק‪ ,‬אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני י ‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של עו"ד‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪-28-‬‬
‫מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫מסמך א ' ( ‪) 3‬‬
‫כתב כמויות‬
‫כתב כמויות‬
‫( יוגש מלא וחתום‪ ,‬במעטפה נפרדת‪,‬‬
‫כמפורט בסעיף ‪( 26‬ב) למסמ ך ההזמנה להציע הצעות )‬
‫‪-29-‬‬
‫מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫מסמך א ' ( ‪) 1‬‬
‫טופס התחייבות‬
‫קבלן משנה‬
‫התחייבות קבלן משנה – מכרז לביצוע עבודות להסדרת ניקוז נחל בוקק‬
‫והגבהת סוללת החוף הצפוני בעין ‪-‬בוקק‬
‫לכבוד‬
‫החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬התחייבות קבלן ‪ -‬משנה לביצוע עבוד ו ת במסגרת הפרוייקט‬
‫אני הח"מ _______________ (להלן‪ " :‬קבלן המשנה ")‪,‬‬
‫_______________ (להלן‪ " :‬המציע ")‪ ,‬למתן ה שירותי ם הבאים‪:‬‬
‫התקשרתי‬
‫עם‬
‫(יש למחוק את המיותר ולסמן את הע בודה המתאימה)‬
‫עבודות השפלת מי ם‬
‫או‬
‫עבודות בניית הגשר‬
‫(להלן‪ " :‬השירותים ") בפרויקט להסדרת ניקוז נחל בוקק והגבהת סוללת החוף הצפוני‬
‫בעין ‪ -‬בוקק ‪ ,‬באזור ים המלח (להלן‪ " :‬הפרויקט ")‪.‬‬
‫הנני מתחייב כי במידה ותתקבל הצעת המציע לביצוע הפרויקט‪ ,‬אשמש כקבלן מבצע‬
‫למתן השירותים ה נ"ל‪ ,‬בהתאם להוראות המכרז‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי עומד אני בכל תנאי הסף הנדרשים מקבלן המשנה (ככל שנדרשים)‪,‬‬
‫המפורטים בהזמנה‪ ,‬וכי אין כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק למציע את השירותים‬
‫לשמם נשכרתי‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי ידוע לי התקשרותי הינה עם המציע ועמו בלבד וכי אין לי די ן ודברים עם‬
‫המזמין ישירות‪ .‬בהתאם לאמור‪ ,‬ידוע לי כי בכל מקרה של תביעה ו‪1‬או דרישת פיצוי‬
‫שתהיה לי בקשר עם הפרויקט‪ ,‬תופנה התביעה או הדרישה אל המציע ישירות ואליו‬
‫בלבד‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימת המצהיר‪1‬ה‬
‫‪-31-‬‬
‫אישור עו"ד‪1‬רו"ח‬
‫הנני הח"מ‪ ,_______________ ,‬עו"ד‪1‬רו"ח של _____ __________ (להלן‪ " :‬קבלן‬
‫המשנה ")‪ ,‬מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם על ידי קבלן המשנה‪ ,‬וכי החותמים על‬
‫המסמך בשם קבלן המשנה מוסמכים לחייב אותו בחתימתם‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של עו"ד‪1‬רו"ח‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪-30-‬‬
‫מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫מסמך א ' ( ‪) 5‬‬
‫תצהיר בדבר ניסיון‬
‫קבלן משנה מטעם‬
‫המציע‬
‫יש למלא תצהיר זה רק אם המציע מוכיח את תנאי הסף לעניי ן השפלת‬
‫המים (סעיף ‪ 4101‬להזמנה) באמצעות קבלן משנה מטעמו‬
‫תצהיר להוכחת ניסיון קבלן המשנה מטעם המציע בביצוע עבודות‬
‫השפלת מים בהתאם לדרישות תנאי הסף‬
‫תצהיר‬
‫אני הח"מ‪ _________ ,‬בעל‪1‬ת ת‪.‬ז‪ ,_________ .‬לא חר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת‬
‫וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי‪1‬ה לעונשים הקבועים בחוק‪ ,‬מצהיר‪1‬ה בזה כדלקמן‪:‬‬
‫‪ . 1‬אני המנכ"ל של חברת _______ בע"מ‪ .‬ח‪.‬פ‪(___________ .‬להלן‪ " :‬קבלן המשנה ")‬
‫ו מוסמך ליתן תצהיר זה בשמה‪.‬‬
‫‪ . 2‬קבלן המשנה מוסר תצהיר זה כחלק מהצעתה של חברת _______ (לה לן‪ " :‬המציע ")‬
‫במסגרת ‪ -‬מכרז ‪[ 1114‬הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להסדרת ניקוז נחל בוקק‬
‫והגבהת סוללת החוף הצפוני בעין ‪ -‬בוקק ]‪.‬‬
‫‪ . 3‬קבלן המשנה התקשר עם המציע למתן שירותי עבודות השפלת מים‪ ,‬במסגרת הצעת‬
‫המציע במכרז הנ"ל‪.‬‬
‫‪ . 1‬פרטי קבלן המשנה‬
‫‪ . 4.1‬שם קבלן המשנה ‪:‬‬
‫‪ . 4.2‬מס' ח‪.‬פ‪: .‬‬
‫‪ . 4.3‬מען קבלן המשנה (כולל מיקוד) ‪:‬‬
‫‪ . 4.4‬שם איש הקשר אצל קבלן המשנה ‪:‬‬
‫‪ . 4.5‬תפקיד איש הקשר‪:‬‬
‫‪ . 4.9‬טלפונים‪:‬‬
‫‪ . 4.7‬פקסימיליה‪:‬‬
‫‪ . 4.0‬דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫‪-32-‬‬
‫‪ . 5‬ניסיון בביצוע עבודות השפלת מים‬
‫‪ . 5.1‬במהלך התקופה שתחילתה ביום ‪ , 1.1.2220‬השלים קבלן המש נה ביצוע ן של‬
‫לפחות שתי עבודות להשפלת מים לצורך יצירת סביבת עבודה יבשה‪ ,‬כאשר‬
‫ביחס לכל עבודה התמלאו במצטבר התנאים הבאים‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 4.10‬למסמך‬
‫ההזמנה‪:‬‬
‫‪. 5.1.1‬‬
‫קצב השפלת מים (מכלל המשאבות מבצעות השאיבה) לא פחת מ ‪022 -‬‬
‫קו ב לשעה;‬
‫‪ . 5.1.2‬לאורך תקופת הביצוע בוצעה כל עבודה ברצף עבודה מלא‪.‬‬
‫‪ . 5.2‬שם מזמין העבודה‬
‫תיאור העבודה‪:‬‬
‫מקום ביצוע העבודה‪:‬‬
‫מועד הביצוע התחלה‪:‬‬
‫גמר‪:‬‬
‫איש קשר אצל המזמין‬
‫טל' ‪:‬‬
‫קצב השפלת המים‪:‬‬
‫‪ . 5.3‬שם מזמין העבודה‬
‫תיאור העבודה‪:‬‬
‫‪-33-‬‬
‫מקום ביצוע העבודה‪:‬‬
‫מועד הבי צוע התחלה‪:‬‬
‫גמר‪:‬‬
‫איש קשר אצל המזמין‬
‫טל' ‪:‬‬
‫קצב השפלת המים‪:‬‬
‫‪ . 9‬אני מצהיר כי זה שמי‪ ,‬להלן חתימתי‪ ,‬והאמור בתצהיר זה אמת‪.‬‬
‫_________‬
‫_______________‬
‫תאריך‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ‪ ,______ __ _______ ,‬עו"ד (מ‪.‬ר‪ ,)___ ________.‬מאשר‪1‬ת כי ביום‬
‫_______________ הופיע בפנ י י במשרדי ברח' _________ __________ מר‪1‬גב'‬
‫_____________ שזיהה עצמו על ‪ -‬ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס' _________ ‪ 1‬המוכר לי אישית וחתם‬
‫על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו‪ ,‬כי עליו להצהיר את האמת‪ ,‬וכי יהא צפוי לכל‬
‫העונשים הקבועים בחוק‪ ,‬א ם לא יעשה כן‪ ,‬אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני י ‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של עו"ד‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪-34-‬‬
‫מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫מסמך א ' ( ‪) 6‬‬
‫תצהיר בדבר‬
‫העסקת עובדים‬
‫זרים ו תשלום שכר‬
‫מינימום‬
‫תצהיר‬
‫בדבר העסקת עובדים זרים ו תשלום שכר מינימום‬
‫אני הח"מ ______________‪ ,‬נ ושא ת‪.‬ז‪ .‬מס' _______‪ ,‬מורשה חתימה מטעם‬
‫__________ (להלן‪ " :‬המציע ") לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי‬
‫אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר בזאת‪ ,‬בכתב‪,‬‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה‪:‬‬
‫‪ . 1.1‬המציע ו‪1‬או בעל הזיקה אליו ‪ ,‬לא הורש עו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק‬
‫עובדים זרים עד למועד חתימת תצהיר זה‪ ,‬וכן כי כנגד מי מהמנויים לעיל אין‬
‫חקירות ו‪1‬או הליכים משפטיים תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור ‪.‬‬
‫‪ . 1.2‬אם המציע ו‪ 1‬או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ב עבירה לפי חוק‬
‫עובדים זרים – ההרשעה לא הי י תה ב עשר השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר‬
‫זה ‪.‬‬
‫‪ . 2‬הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה‪:‬‬
‫‪ . 2.1‬המציע ו‪1‬או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר‬
‫מינימום עד למועד חתימת תצהיר זה‪ ,‬וכן כי נגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות‬
‫ו‪1‬או הליכים משפטיים תלויים ועומדים ב גין העבירות כאמור ‪.‬‬
‫‪ . 2.2‬אם המציע ו‪ 1‬או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ב עבירה לפי חוק שכר‬
‫מינימום – ההרשעה לא הי י תה ב עשר השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה ‪.‬‬
‫לעניין תצהיר זה –‬
‫" בעל זיקה " ‪ -‬מי שנשלט על ידי המציע‪ ,‬ואם המציע הוא חבר בני אדם ‪ -‬גם בעל‬
‫השליטה בו או ח בר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו‪.‬‬
‫‪-35-‬‬
‫" חוק עובדים זרים " – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים‬
‫הוגנים)‪ ,‬התשנ"א ‪. 1111 -‬‬
‫" חוק שכר מינימום " – חוק שכר מינימום‪ ,‬התשמ"ז ‪. 1107 -‬‬
‫" שליטה " ‪ -‬כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי)‪ ,‬התשמ"א ‪. 1101 -‬‬
‫ז ה שמי‪ ,‬להלן חתימת י ותוכן תצהירי דלעיל אמת‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של החותם בשם המציע‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ‪ ,______ __ _______ ,‬עו"ד (מ‪.‬ר‪ ,)___________.‬מאשר‪1‬ת כי ביום‬
‫_______________ הופיע בפנ י י במשרדי ברח' _________ __________ מר‪1‬גב'‬
‫_____________ שזיהה עצמו על ‪-‬ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס' _________ ‪ 1‬המוכר לי אישית וחתם‬
‫על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו‪ ,‬כי עליו להצהיר את האמת‪ ,‬וכי יהא צפוי לכל‬
‫העונשים הקבועים בחוק‪ ,‬אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני י ‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של עו"ד‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪-36-‬‬
‫מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫מסמך א ' ( ‪) 7‬‬
‫תצהיר בדבר היעדר‬
‫הרשעות בדיני‬
‫עבודה‬
‫תצהיר‬
‫בדבר היעדר הרשעות בדיני עבודה‬
‫אני הח"מ ______________‪ ,‬נושא ת‪.‬ז‪ .‬מס' _______‪ ,‬מורשה חתימה מטעם‬
‫__________________ (להלן‪ " :‬המציע ") ‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את‬
‫האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועי ם בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר בזאת‪,‬‬
‫בכתב‪ ,‬כי המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני‬
‫העבודה‪ ,‬צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי‪ ,‬החתימה דלמטה היא חתימתי‪ ,‬וכי תוכן תצ הירי‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של החותם בשם המציע‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ‪ ,______ __ _______ ,‬עו"ד (מ‪.‬ר‪ ,)___________.‬מאשר‪1‬ת כי ביום‬
‫_______________ הופיע בפנ י י במשרדי ברח' _________ __________ מר‪1‬גב'‬
‫_____________ שזיהה עצמו על ‪ -‬ידי ת‪.‬ז‪ .‬מס' _________ ‪ 1‬המוכר לי אישית וחתם‬
‫על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו‪ ,‬כי עליו להצהיר את האמת‪ ,‬וכי יהא צפוי לכל‬
‫העונשים הקבועים בחוק‪ ,‬אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני י ‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של עו"ד‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪-37-‬‬
‫מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫מסמך א ' ( ‪) 8‬‬
‫אישור עורך דין או‬
‫רואה חשבון של‬
‫התאגיד באשר לזכויות‬
‫החתימה בתאגיד וכי‬
‫החתימות על ‪ -‬גבי‬
‫מסמכי המכרז וההצעה‬
‫מחייבים את התאגיד‬
‫לכל דבר וענין‬
‫אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד‬
‫וכי החתימות על ‪ -‬גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל ד בר‬
‫וענין‬
‫תאריך _________‬
‫הנדון‪ :‬זכויות חתימה בתאגיד – אישור חתימות על מסמכי מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫להסדרת ניקוז נחל בוקק והגבהת סוללת החוף הצפוני בעין ‪ -‬בוקק‬
‫אני הח"מ עו"ד‪1‬רו"ח של המציע ______________ (להלן‪ " :‬המציע ") מאשר בזאת‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ . 1‬שמות המוסמכים לחתום ולהתחי יב בשם המציע לכל דבר ועניין הם‪:‬‬
‫‪ . 1.1‬שם‪ ____________ :‬ת‪.‬ז‪______________ .‬‬
‫‪ . 1.2‬שם‪ ____________ :‬ת‪.‬ז‪______________ .‬‬
‫(ניתן להוסיף במידת הצורך)‬
‫‪ . 2‬יש למחוק את המיותר ‪ ,‬ולחלופין למלא את סעיף ‪: 2.3‬‬
‫‪ . 2.1‬חתימת כל אחד מהמוזכרים בסעיף ‪ 1‬בנפרד תחייב את המציע לכל דבר ועניין‪,‬‬
‫ללא ‪1‬בצירוף חותמת החברה‪.‬‬
‫‪ . 2.2‬חתימתם של כל המוזכרים בסעיף ‪ 1‬ביחד תחייב את המציע לכל דבר ועניין‪,‬‬
‫ללא‪1‬בצירוף חותמת החברה‪.‬‬
‫‪ . 2.3‬אחר‪:‬‬
‫________________________________________________________‬
‫‪-38-‬‬
‫‪ . 3‬הריני לאשר בזאת כי החתימות על ‪ -‬גבי מסמכי המכרז וההצעה ‪ ,‬נעשו בהתאם לתקנון‬
‫המציע ולא מור לעיל‪ ,‬והם מחייבים את המציע לכל דבר וענין ‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של עו"ד‪1‬רו"ח‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪-39-‬‬
‫מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫מסמך א'( ‪)9‬‬
‫הוראות להורדת קבצי תכניות מאתר‬
‫‪www.atview.net‬‬
‫התוכניות הרלוונטיות למכרז הועלו לכתובת ‪ . www.atview.net‬את התוכניות ניתן להוריד‬
‫בהתאם להור אות שלהלן‪:‬‬
‫‪ . /‬כניסה למערכת ‪: @VIEW net‬‬
‫‪ .1‬היכנס לאתר‬
‫‪@VIEWnet‬‬
‫בכתובת‬
‫‪www.atview.net‬‬
‫‪ . 2‬בחר שפת‬
‫ממשק (בכדי‬
‫לקבוע את‬
‫השפה כברירת‬
‫מחדל‪ ,‬הוסף‬
‫אותה‬
‫למועדפים‬
‫בסרגל הדפדפן)‬
‫‪ .3‬הכנס את שם המשתמש ( ‪User‬‬
‫‪ ) ID‬ואת הסיסמא‬
‫(‪.)Password‬‬
‫עבור מסמכי מכרז ‪ 1/1/1‬הכנס‪:‬‬
‫‪tender‬‬
‫‪haganot14‬‬
‫‪ .4‬לחץ על‬
‫‪ .5‬עבור לסרגל‬
‫הכלים האנכי‬
‫המופיע בצד‬
‫השמאלי של‬
‫העמוד‬
‫‪ . 4‬צפייה בתוכניות ‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על‬
‫‪ .2‬לחץ על‬
‫‪ . .3‬לצפייה בכל‬
‫התיקיות ותתי‬
‫התיקיות לחץ על‬
‫‪ .4‬לצפייה‬
‫בתיקיות‬
‫הראשיות בלבד‪,‬‬
‫לחץ על‬
‫‪ .5‬לכניסה‬
‫לתיקייה‪ ,‬לחץ‬
‫על שמה‪.‬‬
‫רשימת כל‬
‫הקבצים‬
‫בתיקייה תופיע‬
‫בחלק הימני של‬
‫הדף‪.‬‬
‫‪ . 3‬הורדת התוכניות‪:‬‬
‫‪ .1‬היכנס לתיקיה‬
‫המכילה את‬
‫הקובץ שברצונך‬
‫להוריד‬
‫‪ .2‬עמוד על הקובץ ולחץ‬
‫על הכפתור הימני‬
‫בעכבר‪ .‬בחר‬
‫מהתפריט את‬
‫האפשרות‬
‫‪ .3‬בחר את‬
‫המיקום‬
‫המועדף‬
‫לשמירת‬
‫הקובץ במחשב‬
‫או ברשת‬
‫המקומית‬
‫‪ .4‬לחץ על‬
‫מכרז מס' ‪/1/1‬‬
‫‪-41-‬‬
‫מסמך ב'‬
‫הסכם‬
‫אשר נערך ונחתם בירושלים ביום‬
‫לחודש‬
‫שנת ‪2214‬‬
‫בין‬
‫החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ‬
‫(להלן ‪ " :‬המזמין ")‬
‫מצד אחד‬
‫לבין‬
‫ח‪.‬פ‪.‬‬
‫(להלן ‪ " :‬הקבלן ")‬
‫מצד שני‬
‫הואיל‬
‫והמזמין פרסם את מכרז ‪ 1114‬להסדרת ניקוז נחל בוקק והגבהת סוללת החוף‬
‫הצפוני בעין ‪ -‬בוקק (להלן ‪ " :‬המכרז ");‬
‫ו הואיל ‪ :‬והקבלן זכה במכרז ו קיבל על עצמו‪ ,‬על פי כל תנאי המכרז‪ ,‬את כל הקשור‬
‫ב ביצוע העבודות ‪ ,‬כהגדרתן להלן‪ ,‬וזאת בתמורה לקבלת שכר ההסכם כהגדרתו‬
‫להלן ;‬
‫והואיל ‪ :‬והקבלן מצהיר כי הינו קבלן מוסמך ורשום כדרוש על ‪ -‬פי כל דין לביצוע‬
‫העבו דות ובעל הכישורים‪ ,‬המיומנות‪ ,‬הידע המקצועי‪ ,‬הטכני‪ ,‬הארגוני‬
‫והפיננסי וברשותו כ ו ח ‪ -‬האדם‪ ,‬האמצעים והמיכשור הדרושים לצורך ביצוע‬
‫העבודות מעת לעת וכל התחייבויותיו על ‪ -‬פי ה הסכם ברמה המקצועית הגבוהה‬
‫ביותר ועל ‪ -‬פי לוח ות הזמנים וכי הוא מעונין לבצע את העבודות;‬
‫והואיל ‪ :‬וה מזמין קיבל את הצעתו של הקבלן לביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו‬
‫כמפורט ב הסכם‪.‬‬
‫והואיל ‪ :‬והצדדים חפצים להסדיר את יחסיהם אהדדי;‬
‫אשר על כן הוסכם‪ ,‬הותנה והוצהר ע ל ‪-‬יד י הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫פרק א' – כללי‬
‫‪./‬‬
‫הגדרות‬
‫‪-40-‬‬
‫ב הסכם ‪ ,‬כהגדרתו להלן יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצ ידם אלא אם‬
‫תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת‪:‬‬
‫" המדד הבסיסי " – פירוש ו ‪ :‬מדד מחירי תשומ ה בבניה למגורים – כללי (להלן‪:‬‬
‫" מדד תשומות הבניה ") של חודש ינואר ‪ 2214‬שהתפרסם ביום ‪. 15.2.2214‬‬
‫" המזמין " או " החברה " – פירושו‪ :‬החברה הממשלתית להגנות ים המלח‬
‫בע"מ ו‪1‬או כל גוף ו‪1‬או ג ופים אחרים ש אליהם תעביר את זכויותיה וחובותיה‬
‫על ‪-‬פי ה הסכם ‪ ,‬ולרבות כל אדם המורשה בכתב על ‪ -‬ידה לפעול בשמה ובמקומה‬
‫לצורך ה הסכם ‪.‬‬
‫" הקבלן " – פירושו‪ :‬הגורם הקבלני אשר שמו מפורט בכותרת של ה הסכם‪,‬‬
‫לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים וכל הפועל מטעמו ‪ ,‬ולרבות כל‬
‫קבלן ‪ -‬משנה מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודות כהגדרתן להלן או‬
‫כל חלק מהן‪ ,‬אם המזמין התיר לקבלן להעסיק קבלני ‪ -‬משנה כאמור‪.‬‬
‫" ה הסכם " – פירושו‪ :‬מסמך זה אשר מסומן מסמך ב ' ‪ ,‬וכן כל מסמכיו‪ ,‬נספחיו‬
‫וצרופותיו וכן כל מסמך אחר שמצורף ו‪1‬או יצורף אליהם‪ ,‬כל אלה מהווים‬
‫חלק בלתי ‪ -‬נפרד מה הסכם ‪ .‬בכל מקום ב הסכם זה‪ ,‬במסמכיו או בצרופותיו או‬
‫בנספחיו בו מוזכר ה" הסכם " הכוונה היא ל מסמך ב ' זה‪ ,‬על כל מסמכי ו‬
‫נספחי ו וצרופותי ו ולרבות כל מסמך אחר שמצורף להם ו‪1‬או שיצורף אליהם‬
‫בעתיד ‪ ,‬ובלבד שהוא יחתם על ‪ -‬ידי המזמין והקבלן ויצוין בו במפורש כי הינו‬
‫מהווה חלק בלתי ‪ -‬נפרד מה הסכם ‪.‬‬
‫" העבודות " או " הפרויקט " – פירושן‪ :‬הסדרת נחל בוקק החל מגשר כביש ‪12‬‬
‫במערב ( לא כולל ) כולל גדות הנחל ‪ ,‬גשר וכביש המלונות ועד שפך נחל בוקק‬
‫במזרח ‪ ,‬עבודות עפר ופיתוח חופים ברצועת חוף באורך של כ ‪ 922 -‬מטרים ‪,‬‬
‫בחוף הציבורי הצפוני של אזור עי ן בוקק בים המלח ; וכן עבודות נוספות‪ ,‬הכל‬
‫כמפורט בהסכם זה על נספחיו‪.‬‬
‫" המנהל " – פירושו‪ :‬מי שימונה מעת לעת על ‪ -‬ידי המזמין לנהל את ביצוע‬
‫ה עבודות ו‪1‬או כל אדם אחר אשר יוסמך על ‪ -‬ידי המזמין בכתב‪ .‬כל עוד לא‬
‫הודיע המזמין לקבלן בכתב אחרת‪ ,‬יהיה המנהל מר טל פוגל‪ ,‬סמנכ"ל ה נדסה‬
‫של המזמין ‪.‬‬
‫" המפקח " – פירושו‪ :‬מי שימונה מעת לעת ובכתב על ‪ -‬ידי המזמין לפקח על‬
‫ביצוע העבודות ו‪1‬או כל חלק מה ן ‪.‬‬
‫" מנהל הבטחת האיכות " – פירושו‪ :‬מי שימונה מעת לעת ובכתב על ‪-‬ידי‬
‫המזמין לנהל את מערך הבטחת איכות העבודות המבוצעות ו‪1‬או כל חלק מהן‬
‫מטעם המזמין‪.‬‬
‫" אתר העבודות " או " האתר " – פירושו‪ :‬המקרקעין אשר בהם‪ ,‬דרכם‪ ,‬מתחתם‬
‫ו‪1‬או מעליהם ידרש הקבלן מעת לעת‪ ,‬לבצע את העבודות‪ ,‬לרבות כל מקרקעין‬
‫אחרים שיועמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על ‪ -‬פי ה הסכם‬
‫וכל מקום אחר בו תבוצענה עבודות בהתאם לה סכם ‪.‬‬
‫" שכר ה הסכם " – פירושו ‪ :‬הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין בתמורה לביצוע‬
‫התחייבויותיו על ‪ -‬פי הוראות ה הסכם במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין‬
‫והמנהל‪.‬‬
‫" המפרט " או " המפרטים " – פירוש ו ‪ :‬מפרט טכני מיוחד‪ ,‬המצורף להסכם זה‬
‫כ נספח ד' ‪ ,‬על נספחיו‪ ,‬הכוללים נספח בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם‪,‬‬
‫‪-42-‬‬
‫נספח בט יחות ונספח רשימת שרטוטים המפרטים את מכלול התנאים‬
‫המיוחדים המתייחסים לעבוד ות ‪ ,‬לרבות כל נספחיהם וכן תנאים מיוחדים‬
‫ונוספים לכל אחד ממסמכי ההסכם ‪ ,‬לרבות כל מפרט נוסף המצורף למפרט‬
‫הטכני המיוחד ‪.‬‬
‫" התכניות " – פירושן‪ :‬התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מההסכם‪ ,‬לרבות כל‬
‫שי נוי בתכני ו ת אלו שאושרה בכתב על ‪-‬ידי המוסמך לכך על פי תנאי הסכם זה‪,‬‬
‫וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ‪-‬ידי המנהל מזמן לזמ ן‪.‬‬
‫" תקופת הביצוע " – פירושה‪ :‬משך הזמן אשר במהלכו על הקבלן להשלים את‬
‫ביצוע העבודות ‪ ,‬לשביעות רצונ ו המלא ה של המזמין‪ ,‬המפקח והמנהל‪.‬‬
‫התקופה תחל ב מועד שיקבע בצו התחלת עבודה כ נזכר בסעיף ‪ 13‬להלן‬
‫ו ת סתיים במועד בו הקבלן יקבל את תעודת ההשלמה הנזכרת בסעיף ‪ 33‬להלן‪.‬‬
‫" ימים " – פירושם‪ :‬ימים קלנדריים ‪.‬‬
‫מסמכי ההסכם ואי ‪ -‬ההתאמות ביניהם‬
‫‪.4‬‬
‫א‪ .‬המסמכים המפורטים להלן על כל נספחיהם וצרופותיהם חתומים על ‪ -‬ידי‬
‫המזמין והקבל ן מהווים אף הם חלק עיקרי ובלתי ‪ -‬נפרד מההסכם ובחזקת‬
‫תנאיו‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫מסמכי המכרז על נספחיהם (אינו מצורף) – נספח א' ‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטים (כולל תוכנית התארגנות) – נספח‬
‫ב' ‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫התוכניות – נספח ג' ‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫מפרט טכני מיוחד על נספחיו – נספח ד' ‪.‬‬
‫‪)5‬‬
‫כתב הכמויות – נספח ה' ‪.‬‬
‫‪)9‬‬
‫הצהרה בדבר היעדר תביעות – נספח ו' ‪.‬‬
‫‪)7‬‬
‫נוסח אישור על עריכת ביטוחים – נספח ז' ‪.‬‬
‫‪)0‬‬
‫תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים – נספח ח' ‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫התחייבות ל שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים – נספח ט' ‪.‬‬
‫‪) 12‬‬
‫נוסח ערבויות הביצוע‪ ,‬המקדמה והבדק – נספח י' ‪.‬‬
‫‪) 11‬‬
‫יא' ‪.‬‬
‫לוח נ יכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות באתרי עבודה – נספח‬
‫‪ ) 12‬לוח ניכויים כספיים לאי עמידה בלוחות הזמנים על פי מסמכי המכרז –‬
‫נספח יב' ‪.‬‬
‫ב‪ .‬בכל מקרה של סתירה ו‪1‬או הבדל ו‪1‬או אי ‪ -‬התאמה ו‪1‬או דו ‪ -‬משמעיות בין‬
‫הוראות הנספחים ו‪1‬או המסמכים השונים המהווים חלק בלתי ‪ -‬נפרד מההסכם‬
‫תובא הסוגיה להכרעת המנהל שהכרעתו בעניין תהא סופית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה‬
‫ו‪1‬או אי ‪ -‬בהירות ו‪1‬או דו ‪ -‬משמעיות ו‪1‬או אי ‪ -‬התאמה בין הוראות הסכם זה‪,‬‬
‫נספחיו ו‪1‬או מסמכיו בינם לבין עצמם אשר לא ניתן לפותרם בעזרת הוראות‬
‫סעיף ‪ -‬קטן (ב) לעיל ואף לא על ‪ -‬פי כללי פרשנות רגילים‪ ,‬כי אז יחולו תמיד‬
‫‪-43-‬‬
‫אותן הוראות וייוחסו תמיד אותם פירושים הנותנים למזמין את מירב‬
‫הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת המזמין בנסיבות העניין‪ .‬הוראות‬
‫ההסכם על נספחיו ומסמכיו יפורשו תמיד כבאות להוסיף על זכויות המזמין‬
‫ולא כבאות לגרוע מהן‪.‬‬
‫ד‪ .‬גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות ההסכם להוראה אחרת בו או‬
‫שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך ממסמכיו או כל חלק הימנו או‬
‫שמסר המפקח לקבלן הודעה שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם –‬
‫יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנ הל יתן הוראות בכתב‪ ,‬לרבות תוכניות אשר‬
‫יצורפו לפי הצורך‪ ,‬בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו ופירוש זה יחייב את הקבלן‬
‫לכל דבר ועניין‪ .‬במקרה כאמור לא יבצע הקבלן כל פעולה אשר הוא מסופק‬
‫לגביה וזאת עד לקבלת הנחיית המנהל‪.‬‬
‫ה‪ .‬במקרה והקבלן לא יגלה סתירה או אי ‪ -‬התאמה אשר הי ה עליו לגלות לפי‬
‫סעיף ‪ -‬קטן (ד) לעיל‪ ,‬ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על ‪ -‬פי טעות‪ ,‬יהיה‬
‫על הקבלן לשאת בעלות העבודה ובכל ההוצאות שיידרשו לתיקון הטעות‪.‬‬
‫המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לאי ‪ -‬התאמה או סתירה כאמור לעיל והחלטתו‬
‫תהיה סופית ובלתי ‪ -‬ניתנת לערעור‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בדיקת הור אות ה הסכם ואתר העבודות‬
‫א‪ .‬הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי ה הסכם ‪ ,‬וכי ביקר באתר העבודות‬
‫ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו‪1‬או הנובעים מהם‪,‬‬
‫לרבות את אתר העבודות וסביבת ו ‪ ,‬דרכי הגישה אלי ו ולרבות טיב הקרקע‬
‫והייחודיות של העבודה באזור ים המ לח בכלל ובאזור התיירות הפעיל בו‬
‫בפרט ‪ .‬כן מצהיר בזה הקבלן כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר ה הסכם מניח‬
‫את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לביצוע התחייבויותיו על ‪ -‬פי ה הסכם במלואם‬
‫ובמועדם‪ .‬הקבלן לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו‪1‬או אחרות‬
‫לרבות הארכת לוח ות ה זמנים ותק ופת ה ביצוע כהגדרתם לעיל ולהלן‪ ,‬עקב אי ‪-‬‬
‫ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי ה הסכם ‪ ,‬או בגין אי ‪ -‬ידיעה או אי ‪ -‬הכרת תנאי‬
‫כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו‪1‬או הנובע ממנו ‪ ,‬ולרבות בהתאם לאמור‬
‫בסעיף ‪ 12‬להלן ‪.‬‬
‫ב‪ .‬בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬מצהיר בזאת הקבלן כי הוא בדק היטב את כל התנאים‬
‫הקשורי ם לביצוע התחייבויותיו על ‪-‬פי הסכם זה ‪ ,‬לרבות ‪ ,‬ומבלי לפגוע בכלליות‬
‫האמור לעיל ‪ ,‬בנוגע לאספקת החומרים‪ ,‬הציוד‪ ,‬כוח ‪ -‬האדם ויתר הנתונים אשר‬
‫יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על ‪-‬פי ה הסכם ובמועדים הנקובים בו‪ ,‬והוא‬
‫מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מ הם‪ .‬הקבלן‬
‫מצהיר בזאת כי בידיו כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו על ‪-‬פי הסכם זה‬
‫במלואם ובמועדם או שיש באפשרותו להשיגם מבעוד מועד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תקופת ביצוע העבודות‬
‫א‪ .‬התקופה לביצוע העבודות תחל במועד מתן צו התחלת עבודה ותסתיים לאחר‬
‫‪ 395‬ימים‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬תקופת הביצוע תכלול‪:‬‬
‫‪1.‬‬
‫תקופת התארגנות שתימשך עד ‪ 34‬ימים‪ ,‬ותכלול ביצוע פעולות כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 12‬להלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תקופת ביצוע שתימשך עד ‪ 331‬ימים‪ ,‬ותכלול ביצוע פעולות כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 12‬להלן‪.‬‬
‫‪-44-‬‬
‫ב‪ .‬על הקבלן יהא לעמוד בתנאים והדרישות הבאות המפורטים בסעיף ‪ 12‬להלן‪,‬‬
‫המהווים תנא י לצו התחלת עבודה ‪ ,‬וזאת תוך ‪ 14‬ימים ממועד ההודעה על‬
‫זכייתו של הקבלן במכרז‪ ,‬וכן לעמוד בתנאים והדרישות ה מפורטים בסעיף ‪12‬‬
‫להלן‪ ,‬המהווים תנאי להוצאת צו התחלת עבודה‪ ,‬וזאת לא יאוחר מ ‪ 32 -‬ימים‬
‫ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז‪.‬‬
‫תפקידיהם וסמכויותיהם של המנ הל ו המפקח ‪ ,‬הבטחת איכות‬
‫‪.5‬‬
‫א‪ .‬המנהל ו‪1‬או המפקח ו‪1‬או מי שימונה על ‪-‬ידם ו‪1‬או מנהל הבטחת איכות שימונה‬
‫על ידי המזמין‪ ,‬רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את‬
‫טיב החומרים בהם משתמש הקבלן ואת טיב המלאכה הנעשית על ‪ -‬ידי הקבלן‬
‫בביצוע העבודות‪ .‬כן רשאים הם ל בדוק אם הקבלן מפרש ומבצע כהלכה את‬
‫ה הסכם ואת הוראותיו‪ ,‬ועל הקבלן לספק להם את כל המידע הדרוש לצורך‬
‫הבדיקות הנ"ל‪ .‬המנהל יהיה אף מוסמך לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את‬
‫הוראות המפקח ‪ ,‬ואת הוראותיו הוא ‪ ,‬וכן יהיה מוסמך למלא כל סמכות‬
‫המסורה למפקח בהסכם זה לרבות העברת ד רישות השלמה לקבלן בגין‬
‫העבודות או כל חלק מהן‪ .‬בדרישות ההשלמה יהא רשאי המנהל לכלול את‬
‫פרק הזמן הנדרש לקבלן לשם מילוי דרישת ההשלמה כאמור ‪.‬‬
‫ב ‪ .‬ביצוע העבודות‪ ,‬בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מנוהלות‬
‫פעולות לצורך ביצוע העבודות‪ ,‬יהיה נתון לפיקוחם של המ נהל ו‪1‬או המפקח‬
‫ו‪1‬או מנהל הבטחת איכות והעבודות תבוצענה לשביעות רצונם המלאה‪ .‬מבלי‬
‫לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬ומכל סמכות אחרת שניתנה למנהל ו‪1‬או למפקח‬
‫ו‪1‬או למנהל הבטחת איכות ב הסכם זה‪ ,‬הם יכריעו בלעדית וסופית בכל שאלה‬
‫שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע העבודות‪ ,‬טיבן ומו עדיהן ובקשר עם איכותם‬
‫וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות‪ .‬שום דבר האמור‬
‫בסעיף זה‪ ,‬ושום מעשה או מחדל מצד המנהל ו‪1‬או המפקח ו‪1‬או מנהל הבטחת‬
‫איכות ‪ ,‬לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי ה סכם זה ולביצוע‬
‫העבודות בהתאם להוראותיו‪.‬‬
‫ס עיף ‪-‬ק טן זה לעיל ה ינו מעיקרי ה הסכם והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו‬
‫תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל סמכויות המזמין ו‪1‬או המנהל ו‪1‬או המפקח ו‪1‬או מנהל הבטחת איכות‬
‫הנזכרות ב הסכם לא ישחררו את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על ‪-‬פי‬
‫ה הסכם ולרבות לאופן ולטיב ביצוע העבודות‪ .‬מוסכם בזאת במ פורש כי הקבלן‬
‫לא יוכל לבוא בטענה ו‪1‬או בתביעה כלשהיא בגין פיקוח ו‪1‬או ניהול כושל ו‪1‬או‬
‫לא משביע רצון‪ ,‬והוא בלבד יהיה אחראי בכל מקרה לביצוע העבודות‬
‫והתחייבויותיו כמפורט ב הסכם במלואם ובמועדן ולשביעות רצון המזמין‪.‬‬
‫ד ‪ .‬המפקח רשאי לקבוע לקבלן בכל עת ובכל שלב של הע בודות את הקדימות של‬
‫כל עבודה שהיא או חלק ממנה על פני העבודות האחרות‪ ,‬והקבלן יהיה חייב‬
‫לבצע את העבודה בהתאם לסדר ה קדימויות שייקבע על ‪ -‬ידי המפקח‪ ,‬וזאת בין‬
‫אם נקבע מראש סדר קדימויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל ‪ ,‬ומבלי‬
‫שהדבר יזכה את הקבלן בדחייה כלשהי בלוחות ה זמנים ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ניהול יומן עבודה‬
‫הקבלן ינהל יומן עבודה בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד ( נספח ד' )‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הסבת ה הסכם או המחאתו‬
‫‪-45-‬‬
‫א‪ .‬הקבלן אינו רשאי להסב ו‪1‬או להמחות לאחר את ה הסכם או כל חלק הימנו וכן‬
‫אין הוא רשאי להעביר‪ ,‬להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על ‪-‬פי‬
‫ה הסכם ‪ ,‬אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן אינו רשאי למסור לאחר ‪ ,‬לרבות לקבלן ‪ -‬משנה מטעמו ‪ ,‬את ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב (למעט לקבלני‬
‫המשנה שאושרו במסגרת המכרז) ‪ .‬המזמין יהא רשאי לסרב ליתן את הסכמתו‬
‫כאמור מכל סיבה שהיא ומ בלי לנמק את החלטתו או‪ ,‬להסכים בתנאים‬
‫שימצא לנכון‪ .‬כל הסבה ו‪1‬או המחאה שתבוצע שלא על ‪ -‬פי האמור לעיל לא‬
‫תחייב את המזמין‪ .‬אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הקבלן למסור‬
‫לקבלן‪1‬י המשנה אשר אושר‪1‬ו על ידי המזמין במסגרת הליכי המכרז‪ ,‬את ביצוע‬
‫העבודות שאושרו‪.‬‬
‫ס עיף ‪-‬ק טן זה לעיל הינו מעיקרי ה הסכם והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו‬
‫תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נתן המזמין את הסכמתו להעסקת קבלן ‪ -‬משנה מטעם הקבלן ו‪1‬או גורם אחר‬
‫בביצוע חלק כלשהו של העבודות – אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן‬
‫מאחריותו ומהתחייבויותיו על ‪ -‬פי ה הסכם והקבלן ישא באחריות מלאה לכל‬
‫מעשה ו‪1‬או מחדל של קבלן ‪ -‬המשנה ו‪1‬או הגורם האחר האמורים ‪.‬‬
‫ד‪ .‬הוצג על ידי הקבלן במסגרת ההליך המכרזי קבלן משנה (אחד או יותר)‪,‬‬
‫בהתאם לתנאי המכרז‪ ,‬יהא הקבלן מחוייב לבצע את העבודות אשר לגביהן‬
‫הוצג קבלן משנה כאמור באמצעות אותו קבלן המשנה בלבד‪ ,‬למעט אם ניתנה‬
‫הסכמת המזמין לשינויו בהתאם להוראות סעיף ‪ 7‬זה‪.‬‬
‫ה ‪ .‬המזמין יהא רשאי בכל עת ועל ‪ -‬פי שיקול ‪ -‬דעתו המוחלט להעביר את זכויותיו‬
‫ו‪1‬או חובותיו ע ל ‪ -‬פי הסכם זה לאחר ‪ ,‬לרבות הסבת הביטחונות המוסדרים‬
‫תחת הסכם זה (ביניהם ערבויות הביצוע‪ ,‬המקדמה והבדק) לאחר‪ ,‬ובלבד שמי‬
‫שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור‪ ,‬ישא בכל התחיייבויות המזמין כלפי‬
‫הקבלן ע ל ‪-‬פי הסכם זה‪ .‬הוסבו זכויות המזמין כאמור‪ ,‬תימסר על כך הודעה‬
‫לקבלן‪.‬‬
‫כמו כן מוסכם בזאת כי לבקשת המזמין יחתום הקבלן ישירות עם הגורם אליו‬
‫הועברו זכויותיו ו‪1‬או חובותיו על הסכם חדש בג ין ביצוע העבודות נשוא הסכם‬
‫זה (לרבות הסבת הביטחונות המוסדרים תחת הסכם זה כאמור) ובלבד שתנאי‬
‫ה הסכם החדש יהיו זהים לתנאי ה סכם זה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אספקת תוכניות‬
‫א‪ ( 3 .‬שלושה ) העתקים מכל אחת מהתכניות ימסרו לקבלן ע ל ‪-‬יד י המפקח ללא‬
‫תשלום ‪ .‬כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן‪ ,‬יוכן ע ל חשבון הקבלן‪ .‬עם השלמת‬
‫העבודות יחזיר הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו בין שהומצאו לו על ‪-‬‬
‫ידי המפקח ובין שהכין אותן בעצמו או הוכנו על ‪ -‬ידי אדם אחר‪.‬‬
‫ב‪ .‬מוצהר בזה כי התכניות יהוו רכושו הבלעדי של המזמין והוא יהא בעל כל‬
‫הזכויות לרבות זכויות היוצרים לגביהן והק בלן מתחייב לשמור על תוכנן‬
‫בסוד‪ ,‬לא להכין מהן העתקים ולא להעבירן לידי כל אדם ו‪1‬או גוף שלא לצורך‬
‫ביצוע העבודות‪ .‬הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא י קבל את התכניות לידיו‬
‫כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד‪ ,‬ואסור לו להשתמש בהן‬
‫בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת ‪ ,‬או למסור את תוכנן ו‪1‬או איזה חלק מהן‬
‫‪-46-‬‬
‫לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות‪ .‬הקבלן מוותר בזה באופן‬
‫מפורש ומוחלט על זכות עכבון בקשר לתכניות ו‪1‬או חלק מהן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות‬
‫המתעוררות תוך מהלך העבודה ‪ ,‬לכן הו סכם בין הצדדים שכל שאלה כזאת‬
‫תפתר בעת מהלך העבודה על ‪-‬ידי המנהל או המפקח‪ ,‬וכל הוראה שתינתן על ‪-‬‬
‫ידי מי מהם תחשב כאילו פורטה בה סכם זה מראש – בתנאי שפרטים אלה‬
‫כרוכים באופן מקצועי מקובל בתיאור העבודה‪ ,‬בתוכניות ובמפרט ים ‪ .‬החלטת‬
‫המפקח באם תוכניות כאלה או פרטים מסוי מים כרוכים באופן מקצועי מקובל‬
‫בעבודות‪ ,‬בתוכניות ובמפרט ים אם לאו‪ ,‬תהיה סופית ותחייב את הצדדים‪.‬‬
‫ד ‪ .‬מוסכם בזה כי האמור בסעיף זה לעיל כבר נכלל על ‪ -‬ידי הצדדים כשהסכימו על‬
‫שכר ה הסכם ועל לוח ות הזמנים והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו‪1‬או‬
‫תשלום נוספים או לארכה בלוח ות הזמנים בקשר לכך‪.‬‬
‫ביצוע העבודות לשביעות רצון המזמין‬
‫‪.9‬‬
‫א‪ .‬הקבלן יבצע את העבודות על ‪ -‬פי ה הסכם באופן מעולה‪ ,‬לשביעות רצונם‬
‫המוחלטת של המזמין והמנהל‪ ,‬וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של‬
‫המזמין‪ ,‬המנהל‪ ,‬והמפקח ‪ ,‬בין שמפורטות ב הסכם ובין שאינן מפורטות בו‪.‬‬
‫ס עיף ‪-‬ק טן ז ה לעיל הינו מעקרי ה הסכם והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו‬
‫תהווה הפרה יסודית של ההסכם ‪.‬‬
‫ב‪ .‬על אף האמור בכל מקום אחר ב הסכם זה‪ ,‬מתחייב הקבלן לבצע את כל‬
‫העבודות ברמה‪ ,‬באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ולרבות להשתמש‬
‫לשם כך בכ ו ח ‪ -‬אדם‪ ,‬חומרים‪ ,‬כלים‪ ,‬ציוד‪ ,‬מכונות וכל א מצעי אחר ברמה‪,‬‬
‫באיכות ובטיב מעולים ותוך ביצוע ן על פי כל דין‪ .‬הקבלן מצהיר ומאשר בזאת‪,‬‬
‫שידוע לו כי רמתן‪ ,‬איכותן וטיבן של העבודות‪ ,‬הינם עיקרו‪ ,‬בסיסו ויסודו של‬
‫הסכם זה וכי המזמין לא היה מתקשר עימו ב הסכם זה אלמלא התחייבותו‬
‫האמורה דלעיל‪.‬‬
‫פרק ב' – הכנה לביצוע ול וח ות זמנים‬
‫בדיקות מוקדמות‬
‫‪. /1‬‬
‫א‬
‫בנוסף להוראות סעיף ‪( 3‬א) לעיל‪ ,‬רואים את הקבלן כמודע לכך כי העבודות‪,‬‬
‫כולן או מקצתן‪ ,‬עשויות להתבצע בחודשי החורף ו‪1‬או הקיץ באקלים מדברי‬
‫ייחודי לאזור ‪ ,‬וכן כי העבודות כולן או מקצתן מבוצעות בתוך מתח מי תיירות‬
‫פעילים ובסמוך לבתי מ לון ‪ ,‬ובאזור פעילותה התעשייתית של מי"ה לרבות‬
‫ביצוען של חלק מן העבודות בתוך בריכה מס' ‪ 5‬המתופעלת על ידי מי"ה‪ ,‬וכי‬
‫הוא נוטל בזה מראש את כל הסיכונים הנובעים ו‪1‬או הקשורים בכך וכן את‬
‫האחריות לביצוע העבודות ולטיב ועמידות ציוד העבודות בתנאים מיוחדים‬
‫כגון אלה‪ ,‬זאת בתקופת הביצוע ובתקופת הבדק ועל ‪ -‬פי לוח ות הזמנים‬
‫כמפורט להלן ב הסכם זה ‪ ,‬וללא כל סטיה מהם‪.‬‬
‫ב‪ .‬מובהר כי הקבלן נדרש לבצע תיאומי ביטחון ובטיחות‪ ,‬נהלי עבודה והתנהלות‪,‬‬
‫מול מי"ה בכל הכרוך לעבודות בתחום בריכה מספר ‪5.‬‬
‫‪. //‬‬
‫לוח זמנים ל תקופת הביצוע‬
‫‪-47-‬‬
‫א‪ .‬הקבלן מצהיר כי ק רא ובדק את לוח הזמנים השלדי המאופיין בסעיף ‪22.21.13‬‬
‫למפרט הטכני המיוחד ( נספח ד' ) ובסעיף ‪( 4‬א) לעיל (להלן ‪ " :‬לוח הזמנים‬
‫השלדי" ) ‪ ,‬וכי הוא מתחייב לעמוד בו ו בשלבי הביצוע השונים המרכיבים אותו‬
‫(להשלמת מקטעי החוף השונים) (להלן‪ " :‬שלבי הביצוע ")מרכיבות אותו ‪ ,‬ולוח‬
‫הזמנ ים השלדי יחייב אותו לתקופת ביצוע (כולל תקופת ההתארגנות‬
‫התארגנות) של א תעלה על ‪ 395‬ימים‪ ,‬כאמור בסעיף ‪( 4‬א) לעיל ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫עמידת הקבלן בלוח הזמנים השלדי ‪ ,‬פירושה בנוסף לעמידה בתקופת‬
‫ביצוע העבודות הכוללת ‪ ,‬גם עמידה ב שלבי הביצוע המרכיבים את לוח‬
‫הזמנים השלדי במלואן‪ ,‬וכן בלוח הזמנים המפורט כהגדרתו להלן‪.‬‬
‫(לוח הזמנים השלדי ולוח הזמנים המפורט כהגדרתו להלן ייקראו‬
‫בהסכם זה לעיל ולהלן – " לוחות הזמנים ")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מודגש כי עמידה בשלבי הביצוע המרכיבים את לוח הזמנים השלדי‬
‫כאמור בסעיף ‪ 22.21.13‬למפרט הטכני המיוחד ( נספח ד' ) זהה‬
‫בחשיבותה לעמ ידה במועד סיום העבודות ובלוח ות הזמנים בכלל‪ ,‬וזאת‬
‫מאחר שאי ‪ -‬עמידה בזמני ם המוגדרים לשלבי הביצוע הנ"ל תמנע קיום‬
‫במועד של כל התחייבויות הקבלן וביצוע במועד של עבודות קבלני ‪-‬‬
‫המשנה שיאושרו על ‪ -‬ידי המנהל ‪ .‬הקבלן יחויב בעמידה ב זמני ם‬
‫המוגדרים לשלבי הביצוע ל ביצוע העבודות כמפורט ב מפרט הטכני‬
‫המיוחד‪ ,‬בהסכם ובצרופותיו כמו שחייב הוא לעמוד ב מסגרת לוח ות‬
‫הזמנים בכללותם ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫על אף האמור לעיל‪ ,‬מובהר כי למזמין שמורה הזכות לעדכן‪ ,‬בכל עת‬
‫שימצא לנכון‪ ,‬את לוחות הזמנים‪ ,‬לשנות את סדר ביצוע שלבי העבודות‬
‫ו‪1‬או לקבוע להם מועדים ו‪1‬או לעדכן את סדרי העדיפויות‪ ,‬והכל לפי‬
‫שיקול ‪ -‬דעתו המוחלט והבלעדי‪.‬‬
‫לוח זמנים מפורט של הקבלן‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בכדי להבטיח סיום העבודות במועדן ואת האפשרות של המנהל לעקוב‬
‫אחר התקדמות העבודה י וכן לוח זמנים מפורט ע ל ‪-‬יד י הקבלן ‪ .‬לוח‬
‫הזמנים המפורט יוכן ויוצג על ‪ -‬ידי הקבלן לא יאוחר מ ‪ 14 -‬יו ם ממועד‬
‫ההודעה על זכייתו במכרז זה ‪ ,‬אשר יהיה‪ ,‬משיאושר וכפי שיאושר על ידי‬
‫המנהל ‪ ,‬מסמך ממסמכי ה הסכם‪ ,‬ויצורף כ נספח ב' להסכם ( להלן‪ " :‬לוח‬
‫הזמנים המפורט ") ‪ .‬מודגש כי הקבלן מתחייב לבצע ה עבודות בתקופה‬
‫קבועה ועל ‪ -‬פי לוח הזמנים המפורט ואם לא יבצע את התחייבויותיו‬
‫כאמור ישלם הוא פיצוי כספי למזמין בהתאם לאמור בסעיף ‪ 91‬להלן‪.‬‬
‫יובהר כי המצאת לוח הזמנים המפורט תוך התקופה האמורה מהווה‬
‫תנאי מוקדם להוצאת צו התחלת עבודות על ‪ -‬פיו‪ .‬אי ‪ -‬המצאת לוח‬
‫הזמנים המפורט כאמור תיחשב להפרה יסודית של הסכם זה‪ ,‬ותזכה את‬
‫המזמין בכל הסעדים המוקנים לו בגין הפרה יסודית כאמור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לוח זמנים מפורט זה על כל סעיפיו ית ו קן ויעודכן בת י אום ובאישור‬
‫המנהל‪ ,‬ויכלול גם את הפרטים הנוגעים לעבודות קבלני ‪ -‬המשנה‪ .‬על‬
‫הקבלן לדווח כל חודש או בתדירות אחרת כפי שיורה המנהל‪ ,‬על‬
‫התקדמות העבודות ‪ .‬לא עדכן הקבלן את ל ו ח הזמני ם‪ ,‬י הא ר שאי‬
‫המנהל לעדכן את לוח הזמנים בהתאם לדרישות המזמין ו‪1‬או המנהל‬
‫‪-48-‬‬
‫ויחייב את הקבלן ‪ .‬מובהר בזה ‪ ,‬כי עדכונו של לוח הזמנים כאמור‬
‫בסעיף ‪ -‬קטן זה ‪ ,‬נועד למטרות של ניהול ביצוע העבודות בלבד ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לוח הזמנים המפורט יכלול התייחסות בדבר דרכי ביצוע העבודות‬
‫לרבות ה ה סדרים והשיטו ת אשר לפיהן יש בדעת הקבלן לבצע את‬
‫העבודות‪ ,‬תאריכי הוצאת הזמנות ואספקות של חומרים‪ ,‬ציוד או‬
‫מוצרים למיניהם‪ ,‬עד ל רמת פי רוט כפי ש ת ידרש על ‪ -‬ידי המנהל‪ .‬מודגש‬
‫כי העקרון המנחה יהיה להזמין בהקדם האפשרי את כל החומרים‬
‫מראש‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הכנת לוח הזמנים המפורט והמעקב אחרי ביצועו מטעם הקבלן יתבצעו‬
‫על ‪ -‬ידי מהנדסים שהתמחו במיוחד בנושא וכן בביצוע הנ"ל במחשב – הן‬
‫לצורך הכנת מרשמי הרשת (גאנט) והן לצורך המעקב החודשי השוטף‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לא המציא הקבלן את לוח הזמנים המפורט כאמור במועד הקבוע לכך‬
‫בסעיף ‪( 11‬ב)( ‪ ) 1‬דלעיל ‪ ,‬ייקבע לוח הזמנים המפורט ע ל ‪-‬יד י המ נהל ויחייב‬
‫את הקבלן‪ .‬במקרה זה‪ ,‬כל ההוצאות הכרוכות בתכנון לוח הזמנים‬
‫המפורט וההדפסות למיניה ן יהיו על חשבון הקבלן בתוספת ‪14%‬‬
‫הוצאות נוספות של המזמין‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המנהל‬
‫בכל הקשור לד י ווחים לגבי התקדמות העבודה‪ ,‬ציוד‪ ,‬כוח ‪ -‬אדם‪,‬‬
‫חומרים‪ ,‬הזמנות וכו' ‪ ,‬וכן י מציא הקבלן למנהל ו ‪ /‬או למפקח ו‪1‬או‬
‫למנהל הבטחת איכות‪ ,‬לפי דרישת ם מזמן לזמן ‪ ,‬פרטים נוספים‬
‫ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח ות הזמנים האמור ים‪ ,‬לרבות‬
‫רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בה ם‪.‬‬
‫המצאת המסמכים האמור ים על ‪ -‬ידי הקבלן ‪ ,‬בין לדרישות שה מנהל‬
‫אישר או תן במפורש ובין שלא אישר אות ן א ינה פוטרת את הקבלן‬
‫מאחריות כלשהי המוטלת עלי ו‪ ,‬לרבו ת אחריותו להשלים את ביצוע‬
‫העבודות לפי לוח הזמנים המפורט עד לסיום ביצוען‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫למען הסר ספק מובהר כי כל הפעולות המפורטות בפרק זה ‪ ,‬כולל אלו‬
‫המתייחסות לקבלני ‪ -‬המשנה‪ ,‬כלולות ב שכר ההסכם על פי מחירי‬
‫היחיד ות בהם נקב הקבלן בכתב הכמויות‪ ,‬והקבלן לא יהיה זכאי לכל‬
‫תשלום נוסף בגינן ‪.‬‬
‫ע י כוב וכ ו ח עליון במהלך תקופת הביצוע‬
‫עיכוב בביצוע העבודות ו‪1‬או בגמר ביצוען ו‪1‬או צורך בהארכתן במהלך‬
‫תקופת הביצוע כה גדרתה לעיל‪ ,‬עקב נסיבות של כ ו ח עליון אשר לקבלן לא‬
‫היתה שליטה עליה ן והוא לא יכול היה ל צפותן ו‪1‬או ל מ ו נען לא יחשבו להפרת‬
‫ה סכם זה ע ל ‪-‬יד י הקבלן והקבלן לא יהא זכאי לפיצוי ו‪1‬או לתשלום נוסף‬
‫כלשהו בגינן ‪ .‬אולם מוסכם בזאת כי במקרה והעיכוב כתוצאה מכ ו ח עליון‬
‫כאמור לעיל יאריך את תקופת הביצוע בתקופה העולה על ‪ 12‬יום‪ ,‬יהיה‬
‫המזמין רשאי לבטל את ה הסכם‪ ,‬ולשום צד לא תעמוד תביעה כלשהיא כלפי‬
‫משנהו‪ ,‬ובלבד שהמזמין ישלם לקבלן את השכר המגיע לו על ‪ -‬פי הסכם זה‬
‫בגין העבודות שביצע בפועל עד אותו שלב‪ ,‬על ‪ -‬פי כתב הכמויות – נספח ה' ‪.‬‬
‫לצרכי הסכם זה " כ ו ח עליון " פירושו‪ :‬מלחמה‪ ,‬פעולות איבה המבוצעות ע ל ‪-‬‬
‫יד י כוחות סדירים או בלתי ‪ -‬סדירים‪ ,‬פלישת אויב‪ ,‬פעולות מדינה אויבת או‬
‫קרבות המשפיעים ישירות על יכולת הקבלן לבצע את העבודות‪ ,‬וכל נסיבה‬
‫‪-49-‬‬
‫אחרת המשפיעה ישירות על יכולת הקבלן לבצע את העבודות ו אשר לדעת‬
‫המנהל לקב לן לא היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה לצפותה או למנעה‪,‬‬
‫ובלבד שתנאי מזג ‪-‬האו ו יר ‪ ,‬לרבות ימי גשם‪ ,‬שלג‪ ,‬רוח ‪ ,‬חום‪ ,‬קור‪ ,‬שטפונות‪,‬‬
‫ו‪1‬או שירות מילואים ו‪1‬או מחסור בחומרים ו‪1‬או בכלים ו‪1‬או בציוד‪ ,‬שביתות‬
‫ו‪1‬או השבתות וכיוצ"ב ו‪1‬או המצב הנוכחי במשק של ה י עדר ו‪1‬או קשיים‬
‫ב השגת עובדים לעבודות בנ י יה מיהודה ‪ ,‬שומרון וחבל עזה ו‪1‬או השגת‬
‫עובדים זרים לשם העסקתם בבנייה בישראל ‪ ,‬ולרבות החרפת המצב האמור‪,‬‬
‫לא יהווה ולא ייחשב כ ו ח עליון ולא יזכה את הקבלן בארכה כלשהי של‬
‫תקופת הביצוע‪.‬‬
‫החלטותיו של המנהל בדבר אילו נסיבות יחשבו כ ו ח עליון תהי נ ה סופי ו ת‬
‫ובלתי ‪ -‬ניתנ ו ת לערעור‪.‬‬
‫סעיף ‪ 11‬לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או‬
‫הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫פרק ג' – מהלך ביצוע העבודות‬
‫‪. /4‬‬
‫התחלת ביצוע העבודות‬
‫א‪ .‬בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם זה בהתאם להוראותיו‪ ,‬הקבלן יח ל בביצוע‬
‫העבודות לפי הוראת המזמין בכתב שתקרא "צו התחלת עבודה " ‪.‬‬
‫לשם קבלת צו התחלת העבודה‪ ,‬על הקבלן להגיש לאישורו של המנהל‪ ,‬וזאת‬
‫לא יאוחר מ ‪ 14 -‬ימים ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז‪ ,‬הוכחות‬
‫לעמידתו בתנאים והדרישות הבא ים‪ ,‬המהווים תנאי להוצאת הצו (צו הת חלת‬
‫העבודה ינתן לא לפני אישור המנהל את עמידת הקבלן בתנאים ובדרישות‬
‫כאמור‪ ,‬ובכפוף לאמור בס"ק (ב) להלן)‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫המצאת טופס אישור קיומי ביטוח כאמור בסעיף ‪ 51‬להלן ו בנספח ז' ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המצאת תצהיר בנוסח נספח ח' בדבר שמירה על זכויות עובדים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הצגת מפרט הציוד והחומרים לביצוע העבוד ות בהתאם לדרישות‬
‫המפרטים‪ ,‬וכאמור בסעיף ‪( 29‬ב) להלן‪ ,‬תוך התייחסות מפורטת בין‬
‫היתר ל ציוד עבור פיזור חומרים באתר ‪ ,‬דחיסת החומרים בשטח‬
‫הבריכה‪ ,‬הידוק מבוקר של חומר גרנולארי ( ציוד קל וכבד)‪ ,‬הידוק של‬
‫חומר חרסיתי‪ ,‬וציוד להשפלת מי ‪ -‬תהום או תמיסת מי ‪-‬מלח לעבודה‬
‫ביבש‪ .‬לכ ל פרט ציוד יצוין‪ :‬יצרן ‪ ,‬מודל ו שנת יצור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הצגת לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטים לאישור המנהל‪ ,‬כאמור‬
‫בסעיף ‪( 11‬ב) לעיל ובמפרט הטכני המיוחד ( נספח ד' )‪ .‬תכנית העבודה‬
‫המפורטת תכלול תוכנית התארגנות ותכנית בטיחות‪ ,‬תוך התייחסות‬
‫לכלל המרכיבים המפורטים בסעיף ‪ 22.21.9‬למ פרט הטכני המיוחד‬
‫(נספח ד' )‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הצגת מסמכים למנהל ולרשויות הרלוונטיות‪ ,‬להוכחת עמידה בתנאי‬
‫ההיתר לשטח ההתארגנות ולהיתר הבניה לביצוע העבודות (שהוצאו על‬
‫ידי המזמין)‪ ,‬לרבות הוצאת אישור ממ"מ (מבנה מרחב מוגן) מפיקוד‬
‫העורף‪.‬‬
‫‪-51-‬‬
‫‪.9‬‬
‫הצגת פרטי צוות הביצוע של הקבלן הכולל את בעל י התפקידים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מנהל עבודה‪ - ,‬כמפורט בסעיף ‪ 17‬להלן;‬
‫ב‪.‬‬
‫מוסמך על פי תקנות הבטיחות בעבודה (או קבלן משנה לבטיחות –‬
‫כמפורט בסעיף ‪( 22‬ב) להלן;‬
‫ג‪.‬‬
‫צוות ביצוע העבודות‪ ,‬הכולל מנהל פרויקט‪ ,‬מהנדס ביצוע‪ ,‬מנהל‬
‫בקרת איכות – כמפורט בסעיף ‪( 21‬ג) להלן;‬
‫ד‪.‬‬
‫מודד מוסמך – כמפורט בסעיף ‪( 24‬א)‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ראשי צוותים ‪ -‬בעלי תעודת מנהל עבודה מוסמך‬
‫ו‪.‬‬
‫מנהל עבודה לביצוע עבודות החשמל ‪ -‬בהתאם להוראות המפרט‬
‫הטכני המיוחד ( נספח ד' )‪.‬‬
‫צוות הביצוע יידרש לעמוד בהוראות ההסכם והמפרט הטכני המיוחד‬
‫( נספח ד ' ) ויובא לאישור המנהל‪ .‬עבור כל בעל בעל תפקיד בצוות המציע‬
‫יצורפו תע ודות ההסמכה וההשכלה שלו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הצגת פרטי קבלני המשנה מטעם הקבלן (למעט קבלני המשנה שאושרו‬
‫בהליך המכרז)‪ ,‬כולל רישיונות והסמכות על פי דרישות הרשויות‪ ,‬וכן‬
‫אסמכתאות להוכחת עמידתם בדרישות המפורטות במפרט הטכני‬
‫המיוחד ‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫הצגת פרטי המעבדה לבדיקת החומרים ופרטי חברת בקרת האי כות‬
‫לאישור המנהל‪ ,‬כמפורט בסעיפים ‪( 27‬יב) ו ‪( 27-‬יג) להלן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הצגת תכנית בקרת איכות‪.‬‬
‫‪ . 12‬פרטי סעיף זה יושלמו תוך ‪ 7‬ימים ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן‬
‫במכרז ‪ -‬הצגת פרטים והוכחות ‪ ,‬להנחת דעתו של המנהל‪ ,‬לכך שלקבלן‬
‫הראשי‪1‬קבלני המשנה לביצוע עבודות בטון יצוק באתר יהיה ניסי ון מוכח‬
‫בביצוע משטחי בטון בעלי גימור חזותי מיוחד (כגון רצפות תעשייתיות)‪,‬‬
‫קירות בטון חשוף חזותי אדריכלי כולל טקסטורות מיוחדות‪ ,‬יסודות בטון‬
‫וכלונסאות בטון בהיקפים דומים בכל אחד מהתחומים הנ"ל‪ .‬כמו ‪ -‬כן‪,‬‬
‫יהיה בעל ניסיון מוכח בעבודות בטון בתנאי טמפ' גבוהות ולחות יחסית‬
‫נמוכה ‪.‬‬
‫‪ . 11‬פרטי סעיף זה יושלמו תוך ‪ 32‬יום ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן‬
‫במכרז – השלמת תיאום עבודות באתר ה עבודות מול הגורמים‬
‫הרלבנטיים ‪ ,‬לרבות המלונות שלחופיהן מבוצעות העבודות‪ ,‬מי"ה‪,‬‬
‫מועצה אזורית תמר ‪ ,‬משטרת ישראל‪ ,‬מ י נהל מקרקעי ישראל ‪ ,‬ר שות‬
‫הטבע והגנים ‪ ,‬ר שות העתיקות‪ ,‬רשות הניקוז‪ ,‬חברת חשמל לישראל‪,‬‬
‫מקורות‪ ,‬בזק‪ ,‬הוט‪ ,‬וכן‪:‬‬
‫‪ 0.1‬קבלת הדרכת בטיחות וביטחון לעבודות בתוך מי בריכה ‪ 5‬ע"י‬
‫מי"ה ;‬
‫‪ 0.2‬קבלת כל האישורים הדרושים על פי כל דין להצבת המאזניים‬
‫והעתקתם במסגרת העבודות‪.‬‬
‫‪ 0.3‬הצגת הסכם לקליטת עודפי פסולת עם אתר מורשה ‪.‬‬
‫‪-50-‬‬
‫ב‪ .‬ידוע לקבלן כי היתר הבניה לביצוע העבודות והיתר הבניה למחנה הקבלן‬
‫(שטח ההתארגנות)‪ ,‬יוצאו על ידי המזמין‪ ,‬וכי מאחר וטרם הסתיימו‬
‫התיאומים הנדרשים להוצאתם‪ ,‬אין המזמין מתחייב באשר למועד תחילת‬
‫העבודות בפועל‪ ,‬והקבלן יידרש להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות בהודעה‬
‫מראש מאת המזמין‪.‬‬
‫מובהר ומודגש במפורש כי המזמין אינו מתחייב באשר למועד מתן צו התחלת‬
‫עבודה ולמועד תחילת העבודות בפועל‪ ,‬והקבלן יידרש להיות ערוך לתחילת‬
‫ביצוע העבודות בהודעה מראש מאת המזמין‪ .‬הקבלן מצהיר בזאת כי ימציא‬
‫למזמין ככל שיידרש ועל חשבונו‪ ,‬שרטוטים ו‪1‬או אישורי ם ו‪1‬או תכניות ו‪1‬או‬
‫כל מסמך אחר‪ ,‬הנדרשים לשם הוכחת עמידתו בתנאי היתר הבניה‪.‬‬
‫הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו‪1‬או שיפוי מאת המזמין במקרה של עיכוב‬
‫בתחילת ביצוע העבודות כאמור‪ ,‬לרבות לרבות בגין כל היערכות ו‪1‬או‬
‫התארגנות ו‪1‬או הזמנת ציוד ו‪1‬או הקצאת כח אדם ו‪1‬או המצאת מ סמכים‬
‫ואישורים הנדרשים ממנו עד לאותו מועד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לאחר קבלת צו התחלת העבודה תחל תקופת התארגנות שלא תעלה על ‪34‬‬
‫ימים‪ ,‬במהלכה יידרש הקבלן לעמוד בתנאים והדרישות הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקמת מחנה ההתארגנות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תשלום אגרות לרשויות הנדרשות לשם קבלת האישורים לביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬ככל שתהיינה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגשת ‪ SHOP DRAWINGS‬לאישור המנהל (כולל‪ :‬אלמנטים טרומיים‪,‬‬
‫מעקות לצד הכביש‪ ,‬מעקות הולכי רגל מעל מעבירי מים‪ ,‬פרגולות‪ ,‬צנרת‬
‫לקו הוט‪ ,‬צנרת לקו בזק וכיוצ"ב)‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הגשת תכנון לשלט פרויקט ע"פ המפרט ים ‪ ,‬לאשור ע"י ה מנהל ‪.‬‬
‫מובהר כי הקבלן לא יחרוג מתחום שטח ההתארגנות כמוגדר בתוכנית‬
‫ההתארגנות‪ .‬ככל שעם התקדמות העבודות יידרש הקבלן להעתיק את שטח‬
‫ההתארגנות‪ ,‬יעשה הדבר באישור המנהל‪ ,‬ובתאום מלא עם הרשויות‬
‫המאשרות‪.‬‬
‫תשלומים בגין שטח ההתארגנות לרשויות המאשרות (אגרות‪ ,‬מיסים וכד') ככל‬
‫שיידרשו‪ ,‬וכן כל עלויות נוספות הכרוכות בהתארגנות‪ ,‬לרבו ת הדרכים‬
‫הזמניות‪ ,‬הגידור‪ ,‬השמירה וכיוצ"ב יחולו על הקבלן בלבד‪.‬‬
‫הסעיף דלעיל הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או הפרת כל חלק הימנו תהווה‬
‫הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫‪. /3‬‬
‫מועד השלמת העבודות‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע ‪ ,‬אשר תחל בתאריך‬
‫שיקבע על ‪-‬ידי ה מזמין בצו התחלת עבודה ובלבד שאם ניתנה לקבלן ארכה‬
‫להשלמת העבודות בהתאם להוראות סעיף ‪ 14‬להלן ‪ ,‬יוארך המועד להשלמת‬
‫העבודות כקבוע בסעיף האמור‪.‬‬
‫ס עיף ‪-‬ק טן זה לעיל הוא מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו‬
‫תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫‪-52-‬‬
‫ב‪ .‬אין באמור לעיל כדי לג רוע מכל תנאי מפורש ב הסכם לגבי השלמתו ו‪1‬או‬
‫ביצועו המוקדם של כל חלק מסוים מהעבודות‪.‬‬
‫ארכה להשלמת ביצוע העבודות‬
‫‪. /1‬‬
‫א‪ .‬במידה ותינתן לקבלן פקודת שינויים המחייבת ביצוע עבודות נוספות על אלו‬
‫המפורטות בהזמנת העבודה‪ ,‬ומאידך לא צומצמו עבודות אחרות שהיה על‬
‫הקבלן לבצע ‪ ,‬רשאי המנהל ‪ ,‬לאחר קבלת אישור המזמין‪ ,‬לקבוע כי כתוצאה‬
‫מהעבודות הנוספות תחול דחיה במועד השלמת העבודות‪.‬‬
‫קביעת המנהל תיעשה בכתב ותהיה סופית ובלתי ‪ -‬ניתנת לערעור‪.‬‬
‫ב‪ .‬ניתנה פקודת שינויים המחייבת ביטול של חלק מהעבודות ו‪1‬או צמצום היקף‬
‫העבודות שעל הקבלן לבצע על פי הזמנת העבודה‪ ,‬רשאי המנהל לקבוע כי‬
‫כתוצאה מכך תקוצר תקופת ה ביצוע‪ .‬קביעת המנהל תיעשה בכתב ותהיה‬
‫סופית ובלתי ‪ -‬ניתנת לערעור‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪. /5‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר במפורש כי יתכנו אירועים ופעילויות שונים‬
‫שיתרחשו באתר העבודות או בסמוך לו (לרבות פעילויות מתחמי התיירות ו‪1‬או‬
‫בתי המלון הפועלים באזור ביצוע העבודות) במקביל לביצוע העבודות‪.‬‬
‫האירועים והפעילויות כאמור ייעשו בתיאום עם הקבלן ככל שניתן‪ ,‬לא יהוו‬
‫עילה לבקשה לקבלת אורכה כאמור בסעיף זה לעיל‪ ,‬ולא ישפיעו על לוחות‬
‫הזמנים כפי שיקבעו על ‪ -‬ידי המזמין ו‪1‬או המנהל‪.‬‬
‫קצב ביצוע העבודות‬
‫א‪ .‬אם בכל זמן שהוא המנהל ו‪1‬או המפקח יהי ו בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי‬
‫מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודות ו‪1‬או כל חלק מהם בזמן הקבוע‪ ,‬או‬
‫תוך הארכה ‪ ,‬באם ניתנה‪ ,‬להשלמתן‪ ,‬יודיעו המנהל ו‪1‬או המפקח לקבלן בכתב‬
‫והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות‬
‫תוך הזמן‪ ,‬או תוך הארכה שנקבעה להשלמה ויודיע עליהם למנהל ולמפקח‬
‫בכתב‪.‬‬
‫ס עיף ‪-‬ק טן זה לעיל הינו מעיקרי ה הסכם והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו‬
‫תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫ב ‪ .‬אם יהיה צורך לדעת המזמין ו‪1‬או המנהל בכל זמן שהוא‪ ,‬להחיש את קצב‬
‫ביצוע העבודות מכפי ש י קבע בלוח ות הזמנים לרבות כל ארכה ‪ ,‬ככל שתינתן‬
‫לקבלן ‪ ,‬יפנו המזמין ו‪1‬או המנהל בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות‬
‫כמיטב יכולתו להחשת קצב ביצוע העבודות המבוקשות‪ ,‬כן מתחייב הקבלן‬
‫למלא אחר כל הוראות המנהל לצורך זה‪ ,‬בנוגע לשעות עבודה‪ ,‬ימי עבודה‬
‫ושיטות עבודה‪.‬‬
‫‪. /6‬‬
‫הפסקת ביצוע העבודות‬
‫א‪ .‬הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬ומכל סיבה שהיא‪ ,‬לזמן‬
‫מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המזמין ו‪1‬או המנהל ובהתאם‬
‫לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשם אלא אם ניתנה לו על ‪-‬ידי‬
‫המזמין ו‪1‬או המנהל הוראה בכתב על כך‪ .‬ב גין הפסקת העבודות לצמיתות‬
‫תינתן לקבלן התראה בכתב של ‪ 15‬יום מראש לפחות‪.‬‬
‫‪-53-‬‬
‫ב‪ .‬הופסק ביצוע העבודות‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬לפי סעיף ‪ -‬קטן (א) לעיל‪ ,‬ינקוט הקבלן‬
‫באמצעים להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך וע ל ‪ -‬פי הוראות המנהל‬
‫ולשביעות רצונו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל דבר אחר האמור ב הסכם ‪ ,‬מוסכם ומוצהר‬
‫בזאת כי המזמין ו‪1‬או המנהל יהיו זכאים להורות לקבלן להפסיק את ביצוע‬
‫העבודות ו‪1‬או כל חלק מהם זמנית ו‪1‬או לצמיתות וזאת בכל עת ומכל סיבה‬
‫שהיא ועל ‪ -‬פי שיקול ‪ -‬דעתם המוחלט והבלעדי‪ ,‬מבלי שהדבר יחשב להפרת‬
‫ה הסכם ‪.‬‬
‫ד ‪ .‬הופסק ביצוע העבודו ת‪ ,‬כולן ו‪1‬או מקצתן לצמיתות אחרי חתימת ה הסכם אך‬
‫לפני שהקבלן החל בפועל בביצוע העבודות‪ ,‬לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום‬
‫כלשהו מהמזמין ו‪1‬או מהמנהל ו‪1‬או מכל גורם אחר‪.‬‬
‫ה ‪ .‬נגרמה הפסקת ביצוע העבודות כתוצאה מהפרת ה הסכם על ‪ -‬ידי הקבלן –יהא‬
‫הקבלן זכאי לתשלום מהמזמין בגין הע בודות שבוצעו עד הפסקתן‪ ,‬בניכוי כל‬
‫סכום שהמזמין זכאי לנכותו על פי הוראות הסכם זה ועל פי הוראות כל דין‪.‬‬
‫אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו‪1‬או לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע פיצויים‬
‫ו‪1‬או כל סעד אחר מאת הקבלן על ‪ -‬פי ה הסכם ו‪1‬או כל דין‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫נגרמה הפסקת ביצוע העבודות ש לא כתוצאה מהפרת ה הסכם על ‪ -‬ידי הקבלן או‬
‫כתוצאה מנסיבות שהקבלן יכול לא היה לשלוט בהן – יהא הקבלן זכאי‬
‫לתשלום מהמזמין בגין העבודות שבוצעו עד הפסקתן‪ ,‬ולא יהא זכאי לכל פיצוי‬
‫אחר מעבר לכך ‪.‬‬
‫ז ‪ .‬למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה בו הופסק ביצוע העבודות‬
‫על ‪-‬י די הקבלן כאמור בסעיף זה לעיל ‪ ,‬ולרבות במקרה שביצוע העבודות הופסק‬
‫לצמיתות שלא כתוצאה מהפרת ה הסכם על ‪ -‬ידי הקבלן‪ ,‬יהיה המזמין רשאי‬
‫להמשיך בכל עת את ביצוען כולן ו‪1‬או חלקן בעצמו ו‪1‬או באמצעות כל קבלן‬
‫אחר ו‪1‬או גורם אחר אשר יבחר על ‪ -‬ידו וע ל ‪ -‬פי שיקול ‪ -‬דעתו המוחלט ‪ ,‬ולקב לן‬
‫לא תהיינה כל תביעות ו‪1‬או דרישות בקשר לכך לרבות ומבלי לגרוע מהכלליות‬
‫האמור לעיל תביעה להמשיך בביצוע העבודות ע ל ‪ -‬פי הוראות ה הסכם ‪.‬‬
‫‪-54-‬‬
‫פרק ד' – השגחה‬
‫השגחה מטעם הקבלן‬
‫‪. /7‬‬
‫א‪ .‬הקבלן או מנהלי העבודה מטעמו‪ ,‬המוסמך והרשום לפי חוק רישום קבלנים‬
‫לעבודות הנדסה בנאיות‪ ,‬התשכ"ט ‪ , 1191 -‬וכן מוסמ ך עפ"י תקנות הבטיחות‬
‫בעבודה (עבודת בניה)‪ ,‬התשמ"ח ‪ , 1100 -‬יהי ו מצוי ים באתר העבודות בכל זמן‬
‫שבו מבוצעות העבודות וישגיח על ביצוען ברציפות‪ .‬מנהלי העבודה מטעם‬
‫הקבלן יהי ו טעו נים את אישורו המוקדם של המנהל ‪ ,‬ופרטיהם יובאו לאישור‬
‫המנהל לא יאוחר מ ‪ 14 -‬ימים מיום ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז‪ ,‬אשר‬
‫יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו מבלי צורך לנמק את החלטתו‪ .‬המנהל אף‬
‫יהיה רשאי בכל עת לבטל הסכמה שניתנה על ‪ -‬ידו למינוי מי ממנהלי העבודה‬
‫של הקבלן‪.‬‬
‫אין במינוי מנהלי עבודה וב אישור המנהל למינוי ים כדי לשחרר את הקבל ן‬
‫מאחריותו ומהתחייבויותיו על ‪ -‬פי ה הסכם‪ ,‬וכן מחובת מינוי כל בעל תפקיד‬
‫אחר אשר מינויו נדרש ע ל ‪-‬פי ה הסכם לרבות ע ל ‪ -‬פי המפרטים ו‪1‬או ע ל ‪ -‬פי כל‬
‫דין‪.‬‬
‫ב‪ .‬לצורך קבלת הוראות מהמזמין ו‪1‬או מהמנהל ו‪1‬או מהמפקח דין כל בא ‪-‬כ ו ח‬
‫מוסמך של הקבלן כדין הקבלן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪. /8‬‬
‫הקבלן לא יהיה רשאי להעביר מתפקידו באתר העבודות את מי ממנהלי‬
‫העבודה לעיל מבלי לקבל את אישורו של המנהל מראש ובכתב‪.‬‬
‫הרחקת עובדים ורשיונות כניסה‬
‫הקבלן ימלא כל דרישה מאת המנהל ו‪1‬או המפקח בדבר הרחקתו מאתר‬
‫העבודות של כל אדם המועסק על ‪ -‬ידו באתר העבודות ‪ ,‬לרבות ‪ ,‬ומבלי לגרוע‬
‫מכלל יות האמור לעיל בדבר הרחקתו של בא ‪ -‬כוחו המוסמך‪ ,‬אם לדעת המנהל‬
‫ו‪1‬או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה‪ ,‬או אינו מוכשר למלא תפקידו‪ ,‬או‬
‫שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו‪ .‬הקבלן ימלא כל דרישה כאמור‬
‫תוך ‪ 7‬ימים ממועד קבלתה‪ .‬תוך ‪ 7‬ימים מעת הרחקת אותו עובד כמפורט לעיל‬
‫ימצא הקבלן עובד מחליף ‪ ,‬לכל הפחות ברמה זהה לעובד המוחלף‪ .‬זהות העובד‬
‫המחליף תאושר על ‪ -‬ידי המנהל ו‪1‬או המפקח‪.‬‬
‫‪. /9‬‬
‫ארגון אתר העבודות‪ ,‬ציוד ונקיו ן‬
‫א ‪ .‬הקבלן מתחייב לספק‪ ,‬להתקין ולהחזיק על חשבונו באתר העבודות לפי דרישת‬
‫והוראות המנהל ציוד משרדי (לרבות‪ ,‬ריהוט משרד ‪ ,‬פקס וכו') המאפשר‬
‫אכלוס משרדי הקבלן באתר בהתאם לדרישות המפורטות במפרט הטכני‬
‫המיוחד – נספח ד' ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן יהיה האחראי לב י צוע עבודות נקיון וס י לוק פסולת מאתר העבודות (בין‬
‫שהפסולת נגרמה על ‪ -‬ידו ובין על ‪ -‬ידי אחרים ) למקום שפיכה שיאושר ע ל ‪-‬ידי‬
‫המנהל ‪ .‬ניקוי הפסולת יע שה ע ל ‪-‬יד י הקבלן באמצעות עובדיו מדי יום ביומו‬
‫באזורי העבודה השונים כך שלא תהיה הצטברות של פסולת ולכלוך בכל שטחי‬
‫העבודות ללא יוצא מהכלל‪.‬‬
‫‪-55-‬‬
‫מודגש במפורש כי המנהל ידרוש מהקבלן נקיון יום יומי ועליו להקציב לשם‬
‫כך עובדים מיוחדים שידאגו לפינוי הפסולת‪ ,‬כאמור לעיל‪ .‬כל הוצאות הניקוי‬
‫יהיו על חשבון הקבלן ובמסגרת ההוצאות הכלליות לביצוע ה עבודות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל העבודה הנ"ל תעשה על חשבון הקבלן באחריותו ולשביעות רצון המנהל‪.‬‬
‫קביעת המנהל לגבי אחריות הנקיון בין כל הגורמים תהיה בלעדית סופית‬
‫ומכרעת‪.‬‬
‫לא ניקה ו‪1‬או לא פינה הקבלן את הפסולת ממקום ביצוע עבודתו לשביעות‬
‫רצונו של המנהל ותוך תקופה שנקבעה לו על ‪ -‬ידי המנהל‪ ,‬רשאי יהיה המנהל‬
‫לעשות זאת על חשבון הקבלן ולגבות את ההוצאות מהקבלן בכל דרך שתיראה‬
‫למנהל‪.‬‬
‫ה‪ .‬אם וככל שהמודד לא יהיה מסוגל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לספק את שירותי‬
‫המדידה בצורה תקינה‪ ,‬רציפה ובמועדה ‪ ,‬רשאי המנהל להזמין שירותי מדידה‬
‫חיצוניים אחרים מקבלן מדידות אחר‪ ,‬על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪. 41‬‬
‫הקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי הסימון הדרושים לעבודת המדידות‪,‬‬
‫לרבות יתדות במקרה זה לא יכול הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא נגד המזמין‬
‫ביחס לנזקים שנגרמו לציוד‪ ,‬לחומרי ם‪ ,‬למבנים הארעיים או כל רכוש של‬
‫הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת ‪.‬‬
‫שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬אמצעי בטיחות ומתקנים באתר העבודה‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב לספק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬שמירה‪ ,‬גידור ושאר אמצעי בטיחות לאתר‬
‫העבודות כנדרש על ‪ -‬פי כל דין‪ ,‬נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת‬
‫בעניי ן זה וכן לספק על חשבונו אמצעי שמירה ו בטיחות מיוחדים כנדרש ‪ ,‬אם‬
‫אלה פורטו ב הסכם זה או במפר ט ים‪.‬‬
‫ב‪ .‬ה קבלן מתחייב כי צוותו כולל מוסמך בטיחות אשר עבר קורס בטיחות‪,‬‬
‫בתחומים הנדרשים‪ ,‬כמפורט במפרט הטכני המיוחד‪ .‬אם לקבלן אין במסגרת‬
‫צוותו בעל תפקיד כאמור חלה עליו החוב ה להתקשר עם קבלן משנה מוסמך‬
‫לבטיחות על פי הדרישה האמורה‪ ,‬שיוקצה לקבלן לטובת ליווי ביצוע‬
‫העבודות‪ .‬מינוי מוסמך הבטיחות כאמור‪ ,‬יובא לשם קבלת אישור ו המוקדם‬
‫של המנהל ‪ ,‬וזאת וזאת לא יאוחר מ ‪ 14 -‬ימים ממועד ההודעה על זכייתו של‬
‫הקבלן במכרז ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר כי הוא וע ובדיו מכיר ים ויודע ים את חוקי הבטיחות בעבודה‬
‫לרבות כל התקנות הקשורות בבטיחות ואת הוראות פקודת הבטיחות [נ וסח‬
‫חדש ]‪ ,‬התש"ל ‪ 1172 -‬וכי הם מקבל ים על עצמ ם לנהוג על ‪ -‬פיהם במלואם ‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקבלן מתחייב לנהוג בהתאם להוראות הבטיחות של המזמין לרבות להוראות‬
‫הבטיחות של ממונה הב טיחות מטעמ ו של המזמין‪ ,‬ככל שיידרש‪ .‬כמו כן‬
‫י תייצב הקבלן ככל שיידרש אצל ממונה הבטיחות של המזמין‪ ,‬לתדרוך‬
‫העובדים לפני תחילת ביצוע העבודה ‪ .‬למען הסר ספק אין באמור בסעיף ‪ -‬קטן‬
‫זה כדי לגרוע ו‪1‬או לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לנקוט בכל‬
‫אמצעי הזהירות וההגנה הנדרשים על ‪ -‬פי ה הסכם‪ ,‬המפרט הטכני המיוחד‪,‬‬
‫לרבות נספח מפרט הבטיחות ( נספח ג' למפרט הטכני המיוחד)המהווה נספח‬
‫לו‪ ,‬ולפי הוראות כל דין והנחיות כל רשות מוסמכת‪.‬‬
‫ה‪ .‬מובהר כי באחריות הקבלן לבצע תיאום בטיחות מול מי"ה בכל הכרוך‬
‫לעבודות בתחום בריכה מספר ‪ 5‬כמפורט בסעיף ‪( 12‬ב) לעיל‪.‬‬
‫‪-56-‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הקבלן יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו‪1‬או נגד המזמין ו‪1‬או נגד כל‬
‫גורם אחר בגין ו‪1‬או בקשר לאמור בסעיף זה ומוסכם ומוצהר כי לצורך ביצוע‬
‫ה עבודות הקבלן יהיה לכל דבר וענ י ין גם "מבצע העבודות" וגם "מנהל‬
‫העבודה" ונוטל על עצמו את כל החובות והאחריו ת בגין תפקידיו אלו‪ .‬הקבלן‬
‫יודיע למפקח עבודות אזורי במשרד הכלכלה על ביצוע ה עבודות ועל מינוי‬
‫מנהל עבודה מטעמו באתר העבודות‪.‬‬
‫ז‪ .‬הקבלן יהיה אחראי על בטיחות באתר גם כאשר יעבדו באתר גורמי חוץ‪.‬‬
‫‪-57-‬‬
‫פרק ה' – עובדים‬
‫אספקת כוח ‪ -‬אדם על ‪ -‬ידי הקבלן‬
‫‪. 4/‬‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ‪ -‬הוא את כוח ‪ -‬האדם הדרוש לביצוע העבודות‪,‬‬
‫את ההשגחה עליהם‪ ,‬אמצעי התחבורה‪ ,‬לינה ומזון בשבילם‪ ,‬וכן כל צורך אחר‬
‫של עובדיו‪ .‬למזמין לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי עובדי הקבלן‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים ומנוסים ‪ ,‬אשר להם‬
‫הסמכה מתאימה לביצוע עבודות באיכות הגבוהה ביותר‪ .‬על הקבלן להחליף‬
‫מיד כל עובד אשר המנהל ו‪1‬או המפקח ימצאו בלתי ‪ -‬מתאים או בלתי ‪ -‬מוכשר‬
‫לעבודה מקצועית מסוימת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‪( 17‬א) ו ‪( 22-‬ב) לעיל‪ ,‬הקבלן מתחייב להעסיק‬
‫צוות לביצוע העבודות מטעמו‪ ,‬אשר יובא לאיש ור ו המוקדם של המנהל וזאת‬
‫לא יאוחר מ ‪ 14 -‬ימים ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז ‪ .‬צוות זה‬
‫כולל את מנהל הפרויקט מטעם הקבלן‪ ,‬מהנדס ביצוע‪ ,‬מנהל בקרת איכות‪,‬‬
‫מנהלי העבודה‪ ,‬ראשי צוותים‪ ,‬מוסמך הבטיחות ומודד מוסמך מטעמו‪,‬‬
‫כמפורט במפרט הטכני המיוחד – נספח ד' ‪.‬‬
‫אספקת כ ו ח ‪ -‬אדם‪ ,‬ותנאי עבודה‬
‫‪. 44‬‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב להעסיק עובדים‪ ,‬מקצועיים ואחרים‪ ,‬במספר הדרוש לשם‬
‫ביצוע העבודות תוך המועד הקבוע לכך ב הסכם ו‪1‬או על ‪ -‬פי הוראות המנהל‬
‫ו‪1‬או המפקח‪ ,‬וכן מתחייב הוא או מי מטעמו‪ ,‬להיות נוכח במקום ביצוע‬
‫העבודות בכל יום ובכל שעות העבודה על ‪-‬מ נת שהמפקח יוכל לבוא אתו‬
‫בדברים ולתת לו הוראות לפי ה הסכם ‪.‬‬
‫ב‪ .‬לביצוע העבודה הקבלן יקבל עובדים רק בהתאם לכל דין‪ ,‬ישלם שכר עבודה‬
‫לעובדים שיעסקו על ‪ -‬ידו בביצוע העבודות וי עסיקם תוך קיום תנאי עבוד ה‬
‫כנדרש על פי כל דין‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בר יאות העובדים ורווחתם‬
‫כנדרש על ‪ -‬פי כל דין ועל ‪ -‬ידי כל רשות מוסמכת‪ ,‬ולקבל אישורים מתאימים‬
‫לרבות ממשרד הבריאות‪ ,‬בכל הקשור להזנתם והלנתם של העובדים‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקבלן מתחייב לשמור על זכויות עובדיו‪ ,‬שיועסקו בביצוע העבודות באתר‪,‬‬
‫לשלם להם את מלוא שכרם ולהעניק להם את הזכויות הסוציאליות המלאות‬
‫המגיעות להם‪ ,‬וכן לעדכן את התשלומים וזכויות העובדים‪ ,‬על פי כל דין וצו‬
‫הרחבה‪ ,‬ובכלל זאת ההוראות המנויות בתוספת השנייה והשלישית ובסעיף‬
‫‪( 25‬ב) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה‪ ,‬התשע"ב ‪ 2211 -‬והוראות ההסכם‬
‫הקיבוצי המיוחד שנחתם ביום ‪ 4.12.2212‬בי ן מדינת ישראל והסתדרות‬
‫העובדים הכללית‪ ,‬והוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪-58-‬‬
‫פרק ו' – סימון ו מדידות‬
‫סימון‬
‫‪. 43‬‬
‫הסימון ותכניות העדות ‪ As Made‬יהיו בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד ‪-‬‬
‫נספח ד' ‪.‬‬
‫המודד והמדידות‬
‫‪. 41‬‬
‫א‪ .‬הקבלן יעסיק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בכל עת בה יבוצעו עבודות מדידה וככל הנדרש אף‬
‫במשך הזמן הנדרש להבטחת ביצוע העבודות כנדרש במשך כל תקופת ההסכם‪,‬‬
‫מודד מוסמך בעל ותק של ‪ 5‬שנים לפחות בעבודות מסוגים ומהיקפים דומים‬
‫לעבודה לפי הסכם זה (להלן‪ " :‬המודד ")‪ .‬זהותו של המודד תובא לאישורו‬
‫המוקדם של המנהל‪ ,‬אשר יהא רשאי לאשר או לסרב לאשר את המ ודד ללא‬
‫צורך בנימוק ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן יעמיד לרשות המודד את התנאים הנחוצים לו לשם עבודה רצופה‬
‫ותקינה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המודד יהא כפוף לנוהלי בקרת האיכות הפנימיים של הקבלן ( ‪ ) ISO‬וכן‬
‫לנהלים שיקבע המנהל לגבי הפיקוח הגיאומטרי הצמוד‪.‬‬
‫ד‪ .‬המודד ישתמש אך ורק בציוד מדידה תקין ומכויל‪ .‬ציוד המדידה יועמד‬
‫לבדיקה של מי שיורה עליו המנהל‪.‬‬
‫ה‪ .‬אם וככל שהמודד לא יהיה מסוגל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬לספק את שירותי‬
‫המדידה בצורה תקינה‪ ,‬רציפה ובמועדה ‪ ,‬רשאי המנהל להזמין שירותי מדידה‬
‫חיצוניים אחרים מקבלן מדידות אחר‪ ,‬על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הקבלן יספק על חשבונו את כל חומרי הסימון הדרושים לעבודת המדידות‪,‬‬
‫לרבות יתדות עץ‪ ,‬ברזלים עגולים‪ ,‬ברזלי זווית‪ ,‬סרטי פלסטיק צבעוניים‪ ,‬צבע‪,‬‬
‫מברשות וכיוצא באלה‪.‬‬
‫ז ‪ .‬באשר למסירת הנתונים על המצב הקיים יחולו הוראות אלה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בסמוך למתן צו התחלת העבודה‪ ,‬יערוך המנהל או מי מטעמו סיור עם‬
‫המוד ד באתר העבודות וימסור לו תיק מדידות‪ ,‬אשר יכלול את הנתונים‬
‫שהתקבלו ממתכנן העבודות כלהלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫רשימת נקודות הביסוס הפלנימטר י (פוליגונים וערכיהם )‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫רשימת נקודות הביסוס האלטימטרי ( ‪ – B.M.‬ים וערכיהם)‪.‬‬
‫ג‪ .‬גבולות ההכרזה וערכיהם‪ ,‬ככל אשר יסבור המנהל שיש מקום למסו ר‬
‫נתונים אלה‪.‬‬
‫ד‪ .‬נוהלי עבודה (עבודת המדידה ויחסי הגומלין בין הפיקוח הצמוד‬
‫למודד)‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪. 45‬‬
‫מעת שנמסר תיק המדידות כאמור לעיל‪ ,‬יהא הקבלן רשאי לערער בפני‬
‫המנהל על נכונותן של תוכניות המצב הקיים (פלנימטרית ואלטימטרית)‪.‬‬
‫לא עשה כן בתוך ‪( 12‬עשרה) ימי עבודה מהמועד האמור‪ ,‬ייחשב הקבלן‬
‫כמי שהסכים לנכונותן‪.‬‬
‫חישובי כמויות‬
‫‪-59-‬‬
‫א‪ .‬המדידות לצורך חישוב כמויות תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו‪ ,‬באמצעות‬
‫מודד מוסמך מטעמו ‪.‬‬
‫ב‪ .‬חישוב הכמויות יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו באמצעות חשב כמויות בעל‬
‫ניסיו ן רלוונטי ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המנהל יהא רשאי שלא לקבל תוצאות מדידה שבוצעה והקבלן יהא מחוייב‬
‫לחזור ולבצע את המדידות הנדרשות בהתאם להוראות המנהל‪ ,‬וזאת מבלי‬
‫לגרוע מזכויות המנהל לבצע מדידות בעצמו‪.‬‬
‫ד‪ .‬המנהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן פירוט שימצא לנכון ביחס למדידות‬
‫ולחישובי הכמויות ‪.‬‬
‫ה‪ .‬קיבל המנהל את תוצאות המדידה וחי שובי הכמויות‪ ,‬יהא רשאי לדרוש‬
‫מהקבלן כי יבצע השלמות ועדכונים להם‪.‬‬
‫‪-61-‬‬
‫פרק ז' – ציוד‪ ,‬חומרים ומלאכה‬
‫אספקת ציוד‪ ,‬מתקנים וחומרים‬
‫‪. 46‬‬
‫א‪ .‬לעני י ן פרק זה " חומרים " פירושם כל החומרים שעל הקבלן יהיה לספק‬
‫למטרת ביצוע העבודות לרבות אביזרים‪ ,‬מוצרים‪ ,‬בין מוגמרים ובין בלת י ‪-‬‬
‫מוגמרים וכן מתקנים וציוד העתידים להיות חלק מהעבודות‪.‬‬
‫ב‪ .‬לא יאוחר מ ‪ 14 -‬ימים ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן במכרז ‪ ,‬וכתנאי‬
‫מוקדם לקבלת ו של צו התחלת העבודה‪ ,‬ימציא הקבלן לאישור המזמין את‬
‫פרטי הציוד‪ ,‬הכלים‪ ,‬המתקנים‪ ,‬החומרים והאמצעים האחרים לביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬א שר בהם יעשה שימוש בביצוע העבודות‪ ,‬בהתאם לדרישות המפרט‬
‫הטכני המיוחד – נספח ד' ‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן‪,‬‬
‫כי יבצע את העבודות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬באמצעות הציוד אשר פירט כאמור‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לספק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את כל הציוד‪ ,‬המתקנים‪ ,‬החומרים‪,‬‬
‫האביזרים ‪ ,‬המים‪ ,‬החשמל‪ ,‬הדלק וכל הדברים האחרים הדרושים לביצוע ן‬
‫היעיל של העבודות בקצב הדרוש ‪ ,‬וזאת בהתאם לאמור בסעיף ‪ 20‬להלן‬
‫ולשביעות רצון המנהל‪ .‬במהלך כל תקופת הביצוע יראו את הקבלן כמי שכל‬
‫הדברים הללו מצויים ברשותו‪ .‬נדרשו חיבורים לרשתות המים והחשמל לשם‬
‫ביצוע העבודה‪ ,‬יהא הקבלן לבדו אחראי להסדרת חיבורים כאמור על חשבונו‬
‫לפי כל דין‪.‬‬
‫ד‪ .‬חומרים שסופקו ל אתר העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמת ן ‪ ,‬יעברו‬
‫לבעלות המזמין במועד השקעתם בעבודות ‪.‬‬
‫ה‪ .‬ניתנה תעודת השלמה לעבודות על ‪ -‬פי סעיף ‪ 33‬ל תנאי ההסכם ‪ ,‬מחויב הקבלן‬
‫להוציא ממקום אתר העב ודות את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת‬
‫עודפי החומרים ‪ ,‬אלא אם וככל אשר הורה המנהל אחרת ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על ‪ -‬פי הוראות סעיף ‪ -‬קטן (י ) להלן או הורה‬
‫ה מנהל בכתב‪ ,‬שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים ( ב ) עד ( ד ) אינם נחוצים‬
‫עוד לביצוע העבודות ‪ ,‬חיי ב הקבלן להוציאם מ אתר העבודות ‪.‬‬
‫ז‪ .‬המנהל רשאי ליתן הוראה לקבלן לפנות ציוד וחומרים כאמור בסעיפים ‪ -‬קטנים‬
‫(ב) עד (ד) מאתר העבודות ‪ .‬נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים‪,‬‬
‫חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור‪ .‬לא‬
‫ציית הקבלן להוראה זו‪ ,‬רשאי המזמין להוציאם מ אתר העבודות לכל מקום‬
‫שיראה בעיניו‪ ,‬על חשבון הקבלן‪ ,‬והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן‬
‫שייגרמו להם ‪ ,‬זולת נזק שנגרם במזיד או ברשלנות חמורה על ידי המזמין או‬
‫מי מטעמו ‪.‬‬
‫ח‪ .‬הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים ובהיעדר הוראה אחרת‬
‫מהמנהל יהא הקבלן רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם בלבד‪.‬‬
‫ט‪ .‬בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף ‪ 95‬להלן ‪ ,‬רשאי המזמין להשתמש בזכויות‬
‫המוקנות לו על ‪ -‬פי אותו סעיף‪ ,‬וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה‬
‫כפופה לזכויות המזמין על ‪ -‬פי סעיף ‪ 95‬כאמור‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫המנהל רשאי‪ ,‬אך לא חייב‪ ,‬על ‪ -‬פי שיקול דעתו‪ ,‬לפסול בכל עת חומרים שהביא‬
‫הקבלן לאתר העבודות‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬ולדרוש את החלפתם‪ ,‬אולם אין‬
‫‪-60-‬‬
‫בעובדה שנמנע מהפעלת סמכותו משום אישור מפורש או משתמע לחומרים‬
‫שהביא הקבלן‪.‬‬
‫יא‪ .‬בהתאם לאמור במפרטים‪ ,‬הקבלן יתקין ויחזיק על חשבונו באתר העבודות‬
‫מבנה שישמש כמשרד לנציגי הקבלן‪ ,‬למנהל ולמפקח (להלן‪ " :‬המשרד ")‪.‬‬
‫המשרד יהא רכושו של הקבלן והוא יסלקו מאתר העבודות עם סיום ביצוע‬
‫העבודות ולאחר קבלת אישור המנהל‪.‬‬
‫יב ‪ .‬הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד‪ ,‬הכלים והמתקנים הדרושים‬
‫לביצוען היעיל של העבודות בקצב הד רוש‪ .‬במקרה ולפי שיקול ‪ -‬דעתו של‬
‫המנהל‪ ,‬הציוד ו‪1‬או הכלים ו‪1‬או המתקנים ו‪1‬או חלק מהם אינו מספיק ו‪1‬או‬
‫אינו מתאים לבצוע העבודות‪ ,‬יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו‪ ,‬לשביעות‬
‫רצונו של המנהל וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ‪ -‬ידי המנהל‪ .‬החלטות המנהל‬
‫כאמור תהיינה סופיות ובלתי ‪ -‬ניתנות לערעור ‪.‬‬
‫ס עיף ‪-‬ק טן זה לעיל הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו‬
‫תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫יג‪ .‬מוסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי‬
‫חומרים‪ ,‬בדיקות‪ ,‬ציוד ומלאכה‪ ,‬ככל שיפורטו במפרטים ‪ ,‬המצור פים ל הסכם‬
‫אלא כדי להוסיף עליהם‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ההסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או‬
‫הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫טיב החומרים והמלאכה ובדיקת דגמים‬
‫‪. 47‬‬
‫א‪ .‬הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים חדשים מהמין המשובח ביותר ובכמויות‬
‫מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה‬
‫מעולה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים שנבדקו‬
‫ונמצאו כשרים לתפקידם על ‪ -‬ידי המנהל ו‪1‬או המפקח‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור‬
‫במפרטים ‪ ,‬בתכניות‪ ,‬בכתב הכמויות ובשאר מסמכי ה הסכם ‪ .‬כל החו מרים‬
‫למיניהם יתאימו לדרישות התקנים והמפרטים ו כפי שנקבע ב הסכם ‪ .‬אם‬
‫מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר‬
‫של החומר‪ ,‬פרט אם נקבע ב הסכם סוג אחר מתוך התקן המתאים ‪.‬‬
‫ד‪ .‬חומרים שאין לגביהם תו תקן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫חומרים מתוצרת הארץ‪ ,‬אשר לגביהם לא קיימ ים תקנים מתאימים‬
‫מטעם מכון התקנים הישראלי – יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר‬
‫נקבעו בהסכם או לדרישות שפורטו ב הסכם‪ ,‬ואם לא פורטו בהסכם –‬
‫לפי קביעת המנהל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או לתקנים‬
‫ישראליים אשר נקבעו בהסכם או לדרישות שפורטו ב הסכם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות ( ‪ ) 1‬ו ‪ ) 2 ( -‬לעיל‪ ,‬חל ה על‬
‫הקבלן ‪.‬‬
‫ה‪ .‬חומרים שיש לגביהם תו תקן‪:‬‬
‫‪-62-‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים‪ ,‬ישאו תו תקן או‬
‫סימן השגחה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק‬
‫חומר אחד בלבד הנושא תו תק ן או סימן השגחה ‪ -‬יהיה הקבלן רשאי‬
‫להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן‪ ,‬אולם בתנאי שהחומרים‬
‫המוצעים יתאימו לדרישות התקנים ‪ .‬ההחלטה בעניין זה תתקבל על פי‬
‫שיקול דעתו הבלעדי של המנהל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות ( ‪ ) 1‬ו ‪ ) 2 ( -‬לעיל‪ ,‬חל ה על‬
‫הקבלן ‪.‬‬
‫הקבלן ח ייב לקבל את אישורו המוקדם של המנהל ‪ ,‬הן ביחס למקורות‬
‫החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים‪ .‬אולם‬
‫מוסכם בזה במפורש ‪ ,‬כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב‬
‫החומרים המובאים מאותו מקור‪ .‬ה מנהל רשאי לפסול משלוחי חומרים‬
‫ממקור מאושר‪ ,‬אם אין או תם החומרים מתאימים לסוגי החומרים המפורטים‬
‫במפרט הטכני המיוחד ‪ .‬חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ‪ -‬ידי הקבלן אלא‬
‫באישור מוקדם של המנהל ‪.‬‬
‫ז‪ .‬הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים‬
‫אושרו על ‪-‬ידי ה מנהל ועל ‪ -‬ידי המעבדה‪ ,‬במקרים בהם דרוש אישור מעבד ה‪.‬‬
‫החומרים שיספק הקבלן לאתר העבודות יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו‬
‫ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבוד ות לפי לוח ות הזמנים שנקבע ו ‪.‬‬
‫מצא ה מנהל שהחומרים אינם תואמים לחומרים שאושרו כאמור‪ ,‬יפסיק‬
‫הקבלן את העבודה ויסלק מאתר העבודות את החומרים שאינם תואמים אלא‬
‫א ם ה מנהל הורה אחרת‪.‬‬
‫ח‪ .‬הקבלן יבצע את פעולות האריזה‪ ,‬ההובלה‪ ,‬ההעמסה והפריקה‪ ,‬האחסנה וכל‬
‫יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים לאתר העבודות ‪ ,‬באופן שימנע את‬
‫קלקולם‪ ,‬זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת‪ .‬החומרים יאוחסנו בצורה‬
‫אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג‬
‫אחר‪.‬‬
‫ט‪ . 1 .‬הקבלן יספק‪ ,‬לפי דרישת ה מנהל‪ ,‬דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם‬
‫יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או ב אתר‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪ . 2‬הדוגמאות שאושרו על ‪-‬ידי ה מנהל יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר‬
‫גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות‪ .‬כל‬
‫הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין ‪.‬‬
‫‪ . 3‬בכל מקרה שחומר או אב י זר הוזמן תחילה כדוגמא‪ ,‬תימדד הדוגמא‬
‫במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות‪ ,‬אולם ישולם לקבלן רק בעד‬
‫הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגי ן‬
‫התקנת המוצר או האב י זר המתאים ‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫על הקבלן למסור תעודות אחריות מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמן‬
‫למקור" ובחתימת הקבלן ‪ ,‬מנופקות על ‪ -‬ידי יצרנים או יבואנים‪ ,‬של חומרים‬
‫המסופקים ל עבודות ‪ ,‬עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי‬
‫‪-63-‬‬
‫דין על מסירת תעודות אחריות לצ רכן או אם היית ה דרישה כזו בהוראות‬
‫המפרט הטכני המיוחד‪ ,‬למרות שלא קיימת לגביהם חובה על ‪ -‬פי דין‪.‬‬
‫יא‪ .‬סופקו חומרים על ‪ -‬ידי המזמין – אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של‬
‫הקבלן לטיב העבוד ות ‪ .‬אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המזמין את החובה‬
‫לספק חומרים‪.‬‬
‫יב‪ .‬בדיקות מעבדה ‪:‬‬
‫‪ . 1‬הקבלן מתחייב לספק‪ ,‬על חשבונו ולפי הוראות ה מנהל‪ ,‬דגימות מהחומרים‬
‫והעבודות שנעשו או שייעשו וכן את הכלים‪ ,‬כוח האדם וכל יתר האמצעים‬
‫הדרושים לביצוע הבדיקות ב אתר העבודות על ‪ -‬ידי אחרים או להעברתם‬
‫של החומרים לבדיקת מעבדה‪ ,‬הכל כפי שיורה ה מנהל ‪.‬‬
‫‪ . 2‬המעבד ה שתבצע את הבדיקות כאמור‪ ,‬תובא ל אישורו המוקדם של‬
‫המנהל ‪ ,‬וזאת לא יאוחר מ ‪ 14 -‬ימים ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן‬
‫במכרז‪ ,‬אשר יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו מבלי צורך לנמק את‬
‫החלטתו ‪.‬‬
‫‪ . 3‬הקבלן יישא בעלותן של בדיקות המעבדה‪.‬‬
‫יג‪ .‬כמפורט במפרט הטכני המיוחד‪ ,‬על ה קבלן לקיים מערך בקרת איכות ואילו‬
‫הבטחת איכות (כהגדרתה שם) תקויים על ידי המזמין ל פי שיקול דעתו‪ .‬בעניין‬
‫זה יחולו הוראות הפרק הרלבנטי במפרט הטכני המיוחד ומבלי לגרוע מהאמור‬
‫בו יחולו הוראות אלה‪:‬‬
‫‪ . 1‬בקרת האיכות תבוצע על ידי הקבלן ‪ ,‬באחריותו ועל חשבונו‪ ,‬לכל אורך‬
‫תקופת הביצוע‪ ,‬על עבודתו ועל עבודתם של קבלני המשנה שלו‪ .‬מובהר‬
‫בזה‪ ,‬כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף‬
‫ובהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד האמור‪ ,‬והמזמין לא יידרש לכל‬
‫פעולה או תשלום נוסף בגין כך‪ .‬מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהא‬
‫עצמאית ותפעל אך ורק מול מערך הבטחת איכות מטעם המזמין‪.‬‬
‫מובהר כי חברת בקרת האיכות כאמור‪ ,‬תובא ל אישורו המוקדם של‬
‫המנהל ‪ ,‬וזאת לא יאוחר מ ‪ 14 -‬ימים ממועד ההודעה על זכייתו של הקבלן‬
‫במכרז ‪ ,‬אשר יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו מבלי צורך לנמק את‬
‫החלטתו ‪.‬‬
‫‪ . 2‬המנהל או מנהל הבטחת איכות יהיו רשאים‪ ,‬אך לא חייבים‪ ,‬לעיין‬
‫בתוצאות של בקרת האיכות שביצע הקבלן‪ ,‬מבלי שיהא בכך לחייב את‬
‫המזמין בתמורה נוספת ומבלי שיהא בדבר כדי לפטור את הקבלן מחובתו‬
‫לבצע את העבודות באיכות וברמה הדרושים לפי הסכם זה ולפי כל דין‪.‬‬
‫‪ . 3‬המנהל או מנהל הבטחת איכות יהיו רשאים‪ ,‬על פי שיקול דעתם הבלעדי‪,‬‬
‫להורות בכל עת על ביצועה של כל בדיקה‪ ,‬דגימה‪ ,‬מדידה‪ ,‬ניסוי וכיוצא‬
‫באלה‪ ,‬על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן‪.‬‬
‫העלויות של הבטחת איכות יחולו על המזמין‪ ,‬זולת עלויותיהן של בדיקות‬
‫נוספות שנדרשו עקב אי עמידה של העבודות או כל חלק מהן בדרישות‬
‫האיכות‪ ,‬וקיום צורך בתיקונן ו‪1‬או החלפתן‪ .‬בדיקות חוזרות כאמור‬
‫יבוצעו על חשבון הקבלן‪ .‬אין בעצם קיומה של סמכות למזמין לבצע‬
‫הבטחת איכות כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצע את העבודות באיכות‬
‫וברמה הדרושים לפי הסכם זה ולפי כל דין‪.‬‬
‫‪-64-‬‬
‫‪ . 4‬מצא המנהל ו‪1‬או מנהל הבטחת איכות כי הקבלן מפר את התחייבותו‬
‫לבצע בקרת איכות באופן שוטף בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד‬
‫האמור‪ ,‬או כל ליקוי אחר בבקרת האיכות‪ ,‬יהיו רשאים להורות על‬
‫הפסקת ביצוע העבודות עד לתיקון ההפרה להנחת דעתם‪ .‬בגין הפסקה‬
‫כאמור לא יוארכו לוחות הזמנים והקבלן לא יהא זכאי להגדלת התמורה‪.‬‬
‫אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד למזמין בשל כך‪.‬‬
‫יד‪ .‬אין באמור במפרט הטכני המיוחד ו‪1‬או בסעיף זה כדי למעט מחובתו של‬
‫הקבלן למלא כל חובה המוטלת עליו לפי דין או לפי הסכם זה‪ ,‬לרבות בנושאי‬
‫בטיחות וגהות‪.‬‬
‫חומרים באתר העבודות‬
‫‪. 48‬‬
‫א‪ .‬על הקבלן האחריות לכך כי באתר העבודות יימצאו החומרים והמוצרים‬
‫הדרושים לביצוע העבודות ‪ ,‬לרבות כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא‬
‫בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכן מסמכים שנמסרו לו על ידי המזמין אשר‬
‫הורה לו על שמירתם‪.‬‬
‫ב‪ .‬החומרים והמוצרים ייחשבו שנמסרו ושסופקו על ידי הקבלן רק כאשר‬
‫הושקעו בעבודות והפכו למחוברים בהן‪ .‬בטרם השקעתם של החומרים‬
‫והמוצרים בעבודות‪ ,‬יאפשר הקבלן למנהל ו‪1‬או למפקח ו‪1‬או למנהל הבטחת‬
‫איכות‪ ,‬לבחון אותם‪ ,‬הן לאיכות והן לכמות‪.‬‬
‫סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה‬
‫‪. 49‬‬
‫א‪ .‬המנהל ו‪1‬או המפקח רשאים להורות לקבלן‪ ,‬מזמן לזמן ולפי שיקול ‪ -‬דעתם‬
‫הבלעדי‪ ,‬תוך כדי מהלך ביצוע העבודות‪ ,‬הוראות כדלקמן והקבלן מתחייב‬
‫לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על ‪ -‬ידם‪ .‬ההוראות יהיו בדבר‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה‪ ,‬בכל‬
‫מקרה שלדעת המנהל ו‪1‬או המפקח אין הח ומרים מתאימים לתפקידם ;‬
‫‪.2‬‬
‫הבאת חומרים אחרים מתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים‬
‫בס עיף ‪-‬ק טן ( א ) ( ‪ ) 1‬לעיל ;‬
‫‪.3‬‬
‫סילוקו‪ ,‬הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על ‪-‬‬
‫ידי שימוש בחומרים בלתי ‪ -‬מתאימים או באיכות בלתי ‪ -‬מתאימה או‬
‫בניגוד לתנאי ה הסכם ו‪1‬או הוראות כל דין‪.‬‬
‫ס עיף ‪-‬ק טן זה לעיל הוא מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו‬
‫תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫ב‪ .‬למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי המנהל ו‪1‬או המתכנן ו‪1‬או המפקח‬
‫יהיו מוסמכים ורשאים להורות לקבלן הוראה מההוראות המפורטות לעיל גם‬
‫במקרה שהחומרים ו‪1‬או העבודו ת נבדקו כבר על ‪ -‬ידם ו‪1‬או גם במקרה שהקבלן‬
‫קיבל בגינם ו‪1‬או בקשר אליהם תשלומי ‪ -‬ביניים כלשהם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לא מילא הקבלן אחר הוראות המנהל ו‪1‬או המתכנן ו‪1‬או המפקח המפורטים‬
‫בס עיף ‪-‬ק טן ( א ) ( ‪ ) 3 ( - ) 1‬לעיל יהא המזמין רשאי‪ ,‬מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על ‪-‬‬
‫פי ה הסכם ו‪1‬או כל דין‪ ,‬לבצעם על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות‬
‫הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו‬
‫בתוספת ‪ 14%‬לכיסוי הוצאות כלליות של המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל‬
‫זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫‪-65-‬‬
‫ד‪ .‬על אף האמור לעיל‪ ,‬יהיו המנהל ו‪1‬או המתכנן ו‪1‬או המפקח רשאים‪ ,‬אך לא‬
‫חייבים‪ ,‬במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא בהתאם ל הסכם ‪ ,‬לקבוע‬
‫הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר ה הסכם שיגיע‬
‫לקבלן‪.‬‬
‫ה‪ .‬קביעות והוראות המנהל ו‪1‬או ה מתכנן ו‪1‬או המפקח כאמור לעיל בסעיף ‪21‬‬
‫תהיינה סופיות ובלתי ‪-‬נית נות לערעור‪.‬‬
‫בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים‬
‫‪. 31‬‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות‬
‫שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמ ה בכתב של המנהל ו‪1‬או המתכנן‬
‫ו‪1‬או המפקח‪.‬‬
‫ב‪ .‬הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר (כגון ברזל לפני‬
‫יציקה ‪ ,‬צנרת או כל מרכיב ותשתית בחפירה לפני כיסויה‪ ,‬וכדומה) יודיע‬
‫הקבלן ל מנהל‪ ,‬למתכנן ולמפקח בכתב‪ ,‬שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן‬
‫יאפשר ויעזור ל מנהל ו‪1‬או למתכנן ו‪1‬או למפקח לבדוק‪ ,‬למדוד ולבחון את טיב‬
‫החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במקרה והחלק המו סתר יכוסה על ‪ -‬ידי הקבלן בטרם היה סיפק בידי ה מנהל‬
‫ו‪1‬או המפקח לבדוק לבחון ולמדוד את החלק הנדון‪ ,‬יהיה הקבלן חייב על‬
‫חשבונו לחשוף‪ ,‬לקדוח קידוחים‪ ,‬לעשות חורים ולבצע חציבות בכל חלק‬
‫מהעבודות לפי הוראות ה מנהל ו‪1‬או המפקח‪ ,‬לצורך בדיקתו‪ ,‬בחינתו ומדידתו‬
‫של החלק המוסתר‪ ,‬ולאחר מכן יחזיר הקבלן את המצב לקדמותו לשביעות‬
‫רצונו של המפקח‪.‬‬
‫ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בס עיף ‪-‬ק טן זה לעיל תחולנה על הקבלן‪.‬‬
‫‪-66-‬‬
‫פרק ח' – שינויים‪ ,‬תוספות והפחתות‬
‫שינויים‬
‫‪. 3/‬‬
‫א‪ .‬המזמין ו‪1‬או המנהל רשאים להורות בכל עת לקבלן על כל שינוי בפרויקט ‪,‬‬
‫לרבות ‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬בצור ה ‪ ,‬איכות‪ ,‬סוג‪ ,‬גודל‪ ,‬רכיב‪,‬‬
‫מתאר ו ה מימד ים של כל חלק מ רכיבי העבודות ‪ ,‬הכל כפי שימצאו לנכון (להלן ‪:‬‬
‫" השינויים " ) והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיהם ולבצעם בדייקנות ותוך‬
‫המועדים שיקבעו המזמין ו‪1‬או המנהל‪.‬‬
‫" שינויים " כהגדרתם לעיל כוללים ‪ ,‬בין היתר ‪ ,‬הגדלת היקף העבודות‪ ,‬הקטנת‬
‫היקף העבודות‪ ,‬ביצוע עבודות שונות ו‪1‬או נוספות על אלה שפורטו בהסכם וכל‬
‫שינוי אחר מכל מין ו‪1‬או סוג שהוא ש עליו יורו המזמין ו‪1‬או המנהל‪ ,‬והכל ללא‬
‫הגבלה ובהתאם לשיקול ‪ -‬דעתם המלא ‪ ,‬ומבלי שלקבלן תהיה עילה לתביעה או‬
‫טענה כלשהי עקב שינוי‪ ,‬ביטול או תוספת בהיקף העבודות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוראות המזמין ו‪1‬או המנהל בדבר שינויים כאמור בס עיף ‪-‬ק טן (א) לעיל‬
‫ת י קרא " פקודת שינויים " ‪ ,‬ותינתן בכתב ביומן העבודה ו‪1‬או במכתב נפרד ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מובהר לקבלן כי פקודת השינויים המגדילה את שכר ההסכם ‪ ,‬תיחתם על ‪-‬ידי‬
‫מורשי החתימה של ה מזמין בלבד‪ ,‬ופרט לה לא יהא תוקף לכל פקודת שינויים‬
‫אחרת‪.‬‬
‫ד‪ .‬כללה פקודת השינויים הקטנ ה או הגדל ה של היקף העבודות‪ ,‬לא יהיה הקבלן‬
‫זכאי לדרוש ו‪1‬או לתבוע מהמזמין ו‪1‬או מהמנהל ו‪1‬או מכל גורם אחר פיצוי‬
‫ו‪1‬או דמי נזק ו‪1‬או כל תשלום אחר בגין הקטנ ה או הגדל ה של היקף העבוד ות‬
‫כאמור ולרבות פיצוי בעד הפסד רווח ‪ ,‬פרט בהתאם לאמור בסעיף ‪ 32‬להלן‪,‬‬
‫ולא יערער על מחירי יחידות מדידה של העבודות בסעיפי כתב הכמויות‪.‬‬
‫‪. 34‬‬
‫קביעת ערך השינויים‬
‫א‪ .‬המזמין י היה רשאי‪ ,‬כל עוד לא הושלמה העבודה‪ ,‬להכניס שינויים בתכניות‬
‫ו ב מפרט הטכני המיוחד לפי שיקול ‪ -‬ד עת ו ‪ .‬במקרה ששינויים כאמור יאריכו‬
‫לדעת המ נהל את תקופת ה ביצוע‪ ,‬מועדי השלמת העבודה ידחו לתקופה‬
‫המתחייבת מביצוע שינויים אלה לפי דעת ה מנהל ‪ .‬ערכו של כל שינוי שבוצע‬
‫בהתאם לפקודת שינויים ייקבע לפי האמור בכתב הכמויות‪.‬‬
‫במידה ולא יימצא מחיר יחידה דומה בכתב הכמויות‪ ,‬ייקבע מחיר כל יחידה‬
‫לפי מחירון דקל לענף הבנייה והתשתיות (ללא התחשבות במיקום גיאוגרפי)‪,‬‬
‫בהנחה של ‪( 22%‬עשרים אחוזים) ‪.‬‬
‫במידה ולא נמצא מחיר מתאים במחירון חברת דקל כאמור ‪ ,‬י י קבע ערכו על ‪-‬‬
‫ידי המנהל‪ ,‬בשים לב למחירי יחידות דומות בהתאם למחירי החומרים‬
‫הנהוגים בתאריך ש בו היה על הקבלן לספ ק את החומרים הנ"ל ‪ ,‬ולפי שיקול ‪-‬‬
‫דעתו המוחלט לקביעת ערך השינויים‪ .‬לפני קביעת המנהל בדבר ערך השינויים‬
‫תינתן לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולהציג בפניו את ההוצאות שנגרמו לו‬
‫כתוצאה מהשינויים‪ .‬קביעת המנהל בדבר ערך השינויים תהיה סופית ובלתי ‪-‬‬
‫נית נת לערעור ‪.‬‬
‫‪-67-‬‬
‫ב‪ .‬למרות האמור בס עיף ‪ -‬ק טן (א) ‪ ,‬דלעיל ‪ ,‬נדרש הקבלן לבצע שינויים בלתי ‪-‬‬
‫מהותיים או שינויים נחוצים מחמת פגם בביצוע העבודות ו‪1‬או הנובעים‬
‫מעבודה לקויה ו‪1‬או שימוש בחומרים לקויים ו‪1‬או מתנאים שנתגלו לקבלן‬
‫באתר העבודות ו‪1‬או הדרושים לדעת המנהל כדי לשמר ו‪1‬או לייעל את ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬יבוצעו שינויים אלה על ‪ -‬ידי הקבלן ללא תמורה נוספת כלשהי‪.‬‬
‫המנהל יקבע אם השינויים שהקבלן נדרש לבצע הינם מהסוג אשר לא מזכה‬
‫את הקבלן בתמורה נוספת כאמור בס עיף ‪-‬ק טן זה לעיל וקביעות המנהל‬
‫תהיינה סופיות ובלתי ‪ -‬ניתנות לערעור ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן לא יהיה ר שאי בשום תנאי לעכב את ביצוע העבודות ‪ ,‬ולרבות השינויים ‪,‬‬
‫ו‪1‬או לחדול מביצועם ו‪1‬או כל חלק מהם מחמת אי ‪ -‬קביעת ערכו של השינוי‬
‫ו‪1‬או הארכת תקופת הביצוע ו‪1‬או מחמת אי ‪ -‬הסכמתו לערך השינויים כפי‬
‫שנקבעו על ‪ -‬ידי המנהל ו‪1‬או מחמת אי ‪ -‬הסכמתו לקביעת המנהל בקשר לבקשתו‬
‫להארכת תקופ ת הביצוע‪ .‬הקבלן יהיה חייב בכל מקרה להמשיך ולבצע את‬
‫התחייבויותיו על ‪ -‬פי הוראות ה הסכם ברציפות ובהתמדה‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם והפרתו ו‪1‬או הפרת‬
‫תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫פרק ט' – השלמה‪ ,‬בדק ותיקונים‬
‫‪. 33‬‬
‫תעודת השל מה לעבודות‬
‫א‪ .‬הושלם ביצוען של העבודות‪ ,‬יודיע על כך הקבלן בכתב למזמין‪ ,‬למנהל‬
‫ולמפקח‪ .‬נציגו המוסמך של המזמין‪ ,‬המנהל והמפקח (להלן ייקראו בסעיף זה‬
‫– כל הגורמים הנ"ל ביחד ו‪1‬או לחוד ‪ " :‬הצוות הבודק " )‪ ,‬יבדקו בנוכחות הקבלן‬
‫את העבודות תוך ‪ 15‬יום ממועד קבלת ההודעה‪ .‬מ צא הצוות הבודק את‬
‫העבודות מתאימות לתנאי ה הסכם על כל מסמכיו‪ ,‬נספחיו והוראותיו‬
‫ומשביעות רצון – תינתן לקבלן על ‪ -‬ידי המנהל תעודת השלמה עם תום הבדיקה‬
‫(להלן ‪ " :‬תעודת ההשלמה " )‪ .‬מצא הצוות הבודק ו‪1‬או מי ממנו שהעבודות ו‪1‬או‬
‫איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאם ל הסכם ‪ ,‬תמסר לקבלן בכתב ע ל ‪-‬יד י‬
‫המנהל רשימת תיקונים‪ ,‬שינויים והשלמות (להלן ‪ " :‬הפרוטוקול ")‪ ,‬הדרושים‬
‫לדעת הצוות הבודק לשם התאמת העבודות להוראות ה הסכם והקבלן חייב‬
‫לבצעם מיד או תוך התקופה שתיקבע לכך על ‪ -‬ידי המנהל ובדרך שיקבע הצוות‬
‫הבודק‪.‬‬
‫לאחר שהקבלן יבצע את כל התיקונים‪ ,‬ההש למות ו ה שינויים שפורטו‬
‫בפרוטוקול יערך פר וטוקול נוסף ובו ציון ביצוע התיקונים (להלן ‪ " :‬הפר וטוקול‬
‫המשלים ") ‪ .‬לעריכת הפרוטוקול המשלים יופיעו הצדדים‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ -‬קטן‬
‫(א) לעיל‪ ,‬לפי הזמנה בכתב מאת הקבלן‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר כי תהליך מסירת העבודות לצוות הבודק עד למתן‬
‫תעודת ההשלמה הינו חלק מתקופת הביצוע‪.‬‬
‫לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר שהתקיימו התנאים דלהלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הצוות הבודק מצא כי העבודות כולן על חלקיהן‪ ,‬מתקניהן והציוד‬
‫המצוי בהן נבדקו ונמצאו מתאימות להתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה‬
‫‪-68-‬‬
‫ו‪1‬או הופעלו ונמצאו מתפקדות באופן סדי ר ללא תקלות ועל ‪-‬פי‬
‫התוכניות‪ ,‬המפרט הטכני המיוחד והוראות הסכם זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבלן ביצע לשביעות רצון הצוות הבודק את כל הטעון תיקון ו‪1‬או‬
‫השלמה כפי שפורט בפרוטוקול‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על ‪ -‬פי ה הסכם והמציא את אישורי‬
‫הרשויות המוסמכות‪ ,‬כדי שניתן יהיה להשתמש בעבודות על חלקיהן‬
‫השונים ליעוד ן ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבלן החזיר את מצב השטח לקדמותו לרבות תיקון ושיקום מלא של‬
‫מערכות הניקוז על מרכיביהן‪.‬‬
‫‪5.‬‬
‫הקבלן מסר לצוות הבודק תכניות עדות על פי נוהל של המפרט הכללי‬
‫ואלה אושרו על ידי הצוות הבודק‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הקבלן קיבל את אישור הרשות המקומית לר בות קבלת טופס ‪. 4‬‬
‫מובהר בזאת כי בכל מקום ב הסכם בו מדובר על " השלמת העבודות " ו‪1‬או‬
‫" תעודת השלמה " תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור‬
‫לעיל בסעיף זה ‪.‬‬
‫למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו‪1‬או‬
‫בעריכת הפרוטוקול ו‪1‬או באישור הדו"ח המסכם‪ ,‬כדי לשחרר את הקבלן‬
‫מאיזו אחריות שהיא‪ ,‬ישירה ו‪1‬או עקיפה‪ ,‬לליקוי שנשכח‪ ,‬לא נחשף או‬
‫שהתגלה לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על ‪ -‬ידי הצוות הבודק‪.‬‬
‫ס עיף ‪-‬ק טן זה לעיל הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו‬
‫תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫ב ‪ .‬הוראת סעיף ‪ -‬קטן (א) לעיל תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי חלק‬
‫מהעבודות ‪ ,‬בשינויים המחויבים‪ .‬מתן תעודת השלמה חלקית אינו משחרר את‬
‫הקבלן מהתחייבויותי ו לפי כל תנאי מתנאי ה הסכם‪ ,‬לרבות ביצוע עבודות‬
‫נוספות באותו חלק מהעבודות ש בגינן קיבל הקבלן תעודת השלמה חלקית ‪,‬‬
‫הנובע ו‪1‬או קשור ‪ ,‬לדעת המנהל ועל ‪ -‬פי שיקול ‪ -‬דעתו הבלעדי והסופי ‪,‬‬
‫מתיקונים והשלמות הדרושים בחלקים אחרים של העבודות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קבע הצוות הבודק כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות‬
‫שעל הקבלן היה להשלימו במועד מסוים‪ ,‬חייב הקבלן למסור למזמין את‬
‫העבודות או את אותו חלק מסוים מה ן שהושלמו כאמור‪ ,‬הכ ו ל לפי הענ י ין‪,‬‬
‫והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או החלק המסוים מהעבודות‪,‬‬
‫מחמת דרישות ו‪1‬או טענות ו‪1‬או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו‪1‬או‬
‫כלפי המנהל ו‪1‬או כלפי כל גורם אחר‪.‬‬
‫ס עיף ‪-‬ק טן זה לעיל הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מ תנאיו‬
‫תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫ד ‪ .‬לא ביצע הקבלן את התיקונים ו‪1‬או ההשלמות שפורטו בפרוטוקול תוך‬
‫התקופה שנקבעה על ‪ -‬ידי המנהל או‪ ,‬בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל ‪ -‬פי שיקול ‪-‬‬
‫דעתו המוחלט והסופי אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו‪1‬או‬
‫ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו‪1‬או באיכות ו‪1‬או בטיב משביעי רצון‪,‬‬
‫יהיה המזמין רשאי‪ ,‬מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על ‪ -‬פי ה הסכם ו‪1‬או כל דין‪,‬‬
‫לבצע את התיקונים ו‪1‬או ההשלמות ו‪1‬או כל חלק מהם בעצמו ו‪1‬או ע ל ‪-‬יד י כל‬
‫‪-69-‬‬
‫גורם אחר‪ .‬הוצאות ביצוע התיקונים ו‪1‬או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן‬
‫והמזמין ינכה הוצא ות אלה בתוספת ‪ 14%‬מהם כתמורה להוצאותיו הכלליות‬
‫משכר ה הסכם אשר טרם שולם לקבלן ו‪1‬או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך‬
‫אחרת ‪ ,‬לרבות ע ל ‪-‬יד י מימוש הערבות‪.‬‬
‫בדק ותיקונים‬
‫‪. 31‬‬
‫א‪ .‬לצורך הסכם זה‪ " ,‬תקופת הבדק " פירושה תקופה שמניינה יחל לפי האמור‬
‫בס עיף ‪-‬ק טן ( ב ) להלן ‪ ,‬ואשר תעמוד ע ל ‪ 5‬שנים ‪ ,‬והכל אלא אם ביחס לפרט‬
‫מסוים נאמר במפורש אחרת ב הסכם ו‪1‬או במפרטים להסכם ‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה ונ קב עו במפורש ב הסכם ו‪1‬או‬
‫במסמכים אשר יצורפו להזמנת העבודה תקופות בדק ואחריות שונות מהאמור‬
‫לעיל ‪ ,‬לא תחול תקופת הבדק הרל וו נטית הנזכרת לעיל ‪ ,‬אלא תחול ותחייב את‬
‫הקבלן תקופת הבדק השונה שנקבעה באחד מהמסמכים האחרים הנזכרים‬
‫לעיל‪.‬‬
‫ב‪ .‬מני י נה של תקופת הבדק ‪ ,‬יחל מתאריך מתן תעודת השלמה ביחס לאותן‬
‫עבודות‪ ,‬ובלבד שעד תאריך זה המציא הקבלן למזמין את ערבות הבדק‪.‬‬
‫במקרה של תעודת השלמה לחלקים שונים של העבודות – יחל מנ י ין תקופת‬
‫הבדק מתאריך מתן כל תעודת השלמה חלקית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נתהוו ו‪1‬או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק מגרעות ו‪1‬או קלקולים ו‪1‬או‬
‫ליקויים ו‪1‬או נזקים ו‪1‬או כל פגם אחר מכל מין ו‪1‬או סוג הנובעים‪ ,‬לדעת‬
‫המנהל כתוצאה מעבודה לקויה ו‪1‬או בלתי ‪ -‬מדויקת ו‪1‬או שלא בהתאם למפרט‬
‫הט כני המיוחד ו‪1‬או להוראות המנהל ו‪1‬או המפקח כתוצאה משימוש בחומרים‬
‫פגומים ו‪1‬או לקויים ו‪1‬או בלתי מתאימים ו‪1‬או כתוצאה מביצוע עבודה בלתי ‪-‬‬
‫מיומנת או שלא בהתאם ל הסכם ובין מכל סיבה אחרת שאינה תלויה במזמין‬
‫(להלן ‪ ,‬ביחד ו‪1‬או לחוד ‪ " :‬הפגמים " ) חייב הקבלן לתקן את הפגמים על חשבונו‬
‫לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו ‪ ,‬ועל פי לוחות הזמנים שיקבעו על ידי‬
‫המנהל ‪.‬‬
‫כל דרישה לתיקון פגמים יכול שתהא של המזמין ו‪1‬או של המנהל ‪ ,‬ותימסר‬
‫לקבלן במהלך תקופת הבדק‪.‬‬
‫ד‪ .‬אין באמור בס עיף ‪-‬ק טן (ג) לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף ‪ 35‬להלן‪.‬‬
‫ה‪ .‬תיקון הפגמים יעשה תוך התקופה שתקבע על ‪ -‬ידי המנהל‪ ,‬ובתאום עם כל גורם‬
‫אחר אשר ישתמש בעבודות מתוך מגמה לגרום להפרעה מינימלית למשתמשים‬
‫בעבודות ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫לאחר תום כל אחת מתקופות הבדק כאמור לעיל ייערך פר וטוקו ל על מצב‬
‫העבודות נשוא תקופת הבדק (להלן ‪ " :‬פר וטוקו ל הבדק " ) על ‪ -‬פי הזמנה בכתב‬
‫של ה מזמין או של הקבלן והצדדים מתחייבים הדדית להופיע ולהיות מיוצגים‬
‫כדבעי לשם בדיקת ועריכת פר וטוקו ל הבדק‪ ,‬בכל מועד שייקבע בהזמנה‬
‫כאמור שלא יהא לפני ‪ 32‬ימים מיום מסירת ההזמנה‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או‬
‫הפרת תנאי מתנאי והו ראה תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫‪. 35‬‬
‫מבוטל‪.‬‬
‫פרק י' – התחייבויות כלליות‬
‫‪-71-‬‬
‫קבלן רשום‬
‫‪. 36‬‬
‫הקבלן מתחייב לשמור במהלך כל תקופת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה‪,‬‬
‫לרבות תקופת הבדק‪ ,‬על רישומו וסיווגו‪ ,‬שלו ושל קבלני המשנה שלו‪,‬בפנקס‬
‫הקבלנים וכקבלן מוכר לעבודות ממשלתיו ת ("סיווג כוכבית")‪ ,‬בהתאם לתנאי‬
‫הסף כאמור במסמכי המכרז‪ ,‬ובהתאם להצהרותיו במסגרת הצעתו‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫ציות להוראות החוק ותשלום מיסים‬
‫‪. 37‬‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו‪1‬או הוראה של כל רש ות‬
‫מוסמכת ותוך שמירה קפדנית על דיני התכנון והבנ י יה והבטיחות בעבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור‬
‫ו‪1‬או כל היתר ולעמוד בדרישות כל דין ו‪1‬או חיקוק ו‪1‬או תקן החלים על סוג‬
‫העבודות המבוצעות על ‪ -‬ידו על ‪ -‬פי ה הסכם ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בכל הכר וך בביצוע העבודות ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין‪ ,‬בדבר מתן‬
‫הודעות‪ ,‬קבלת רשיונות ותשלום אגרות ומיסים לרבות‪ ,‬מבלי לגרוע מכלליות‬
‫האמור לעיל‪ ,‬אגרות ומיסים למבנים זמניים‪ ,‬לשילוט‪ ,‬לציוד‪ ,‬למים‪ ,‬לחשמל‬
‫וכדומה ‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין וכלפי הרשויות ו המשרדים‬
‫הממשלתיים‪ ,‬העירוניים‪ ,‬המקומיים ו‪1‬או רשויות מוסמכות אחרות כלשהן‬
‫בגין ביצוע העבודות‪ ,‬אופן ביצוען והשלמתן לרבות מתן כל ההודעות וקבלת כל‬
‫הרשיונות הדרושים ו‪1‬או שידרשו לביצוען‪ ,‬וכן למילוי כל החובות המוטלות‬
‫ו‪1‬או שיוטלו על ‪ -‬ידי הרשויות האמורות על ‪ -‬פי כל דין בקשר לביצוע העבודות‬
‫ויתר פעולות הקבלן על ‪-‬פי ה הסכם ‪.‬‬
‫ה‪ .‬מובהר כי היתר הבניה לעבודות נשוא הסכם זה והיתר הבניה לשטח‬
‫ההתארגנות יוצאו על ידי המזמין ועל הקבלן לעמוד בתנאים הנלווים להיתרי‬
‫הבניה במלואם‪ .‬הקבלן מתחייב להציג בפני המזמין‪ ,‬ככל שיידרש ועל חשבונו‪,‬‬
‫שרטוטי ם ו‪1‬או אישורים ו‪1‬או תכניות ו‪1‬או כל מסמך אחר‪ ,‬הנדרשים במסגרת‬
‫היתרי הבניה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מובהר כי באחריות הקבלן לבצע את כל תיאומי התשתיות הנדרשים לביצוע‬
‫העבודות מול כל חברות התשתיות הרלוונטיות (לרבות בזק‪ ,‬הוט‪ ,‬חשמל וכו')‪,‬‬
‫ולהמציא למזמין את האישורים הנדרשים מאת חברות ה תשתיות כאמור‬
‫לביצוע העבודות‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬באחריות הקבלן יהא לערוך את כלל התיאומים הנדרשים ממנו לשם‬
‫ביצוע העבודות נשוא הסכם זה לרבות אך לא רק‪ ,‬בהתאם להנחיית המנהל‪,‬‬
‫הכוללות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תיאום הסדרי תנועה וכדו'‪.‬‬
‫ח ‪ .‬סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או‬
‫הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫‪. 38‬‬
‫פגיעה בציבור‬
‫תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫‪-70-‬‬
‫א‪ .‬כי לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא הפרעה לצדדים השלישיים אשר‬
‫בעת ביצוע העבודות יעבדו ו‪1‬או ימצאו בתחומי אתר העבודות ו‪ 1‬או בסמוך‬
‫אלי הם ‪.‬‬
‫ב‪ .‬כי לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי וכן באתר ביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬בכביש‪ ,‬דרך‪ ,‬שביל וכיו צ "ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש‬
‫ציבורי ו‪1‬או פרטי כלשהו המצוי בתחומי אתר העבודות ו‪1‬או בסמוך אלי הם ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כי ימנע מביצוע עבודות הגורמות לרעש ב שעות עליהן יורה המפקח מעת לעת‪.‬‬
‫ד ‪ .‬כי ימנע מביצוע עבודות העלולות לגרום פגיעה בפעילות מתחמי התיירות ו‪1‬או‬
‫בתי המלון הפועלים בסביבת אתר ביצוע העבודות‪.‬‬
‫ה ‪ .‬כי יתקין מחיצות‪ ,‬גדרות‪ ,‬שלטי אזהרה וכיוצא בזה כפי שידרש מעת לעת על ‪-‬‬
‫ידי המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור‪ ,‬ל רבות על העובדים המצויים באתר‬
‫העבודות ובסמוך אליו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כי הדרכים המובילות לאתר העבודות לא תהיינה נתונות להפרעה של התנועה‬
‫הרגילה בדרכים האמורות ‪.‬‬
‫ז ‪ .‬סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם והפרתו ו‪1‬או הפרת‬
‫תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫מציאת עתיקות‬
‫‪. 39‬‬
‫א ‪ .‬עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות‪ ,‬תשל"ח ‪ 1170 -‬או בכל חוק בדבר עתיקות‬
‫שיהיה בתוקף‪ ,‬מזמן לזמן‪ ,‬וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או‬
‫ארכיאולוגי או בעל ערכי מורשת‪ ,‬אשר יתגלו במקום אתר העבודות – נכסי‬
‫המדינה הם‪ ,‬והקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת‬
‫הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך‪.‬‬
‫ב‪ .‬מיד לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם‪ ,‬יודיע‬
‫הקבלן למנהל על הגילוי‪ .‬כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה‬
‫בדבר עתיקות ובדבר ממצאים דומים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪. 11‬‬
‫ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מציאת החפצים האמורים לעיל יחולו על הקבלן ‪.‬‬
‫פטנטים‬
‫הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל תביעה‪ ,‬דרישה‪ ,‬הליך‪ ,‬נזק‪,‬‬
‫הוצאה‪ ,‬היטל וכיו"ב שיתעוררו ו‪1‬או ידרשו מכל גורם שהוא כתוצאה מפגיעה‬
‫בזכויות פטנטים‪ ,‬מדגמים‪ ,‬סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש‪ ,‬תוך‬
‫כדי ביצוע העבודות‪ ,‬במתקנים‪ ,‬ציוד או חומרים שיסופקו על ‪ -‬ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪. 1/‬‬
‫שימוש באתרי כרייה וחציבה‬
‫א ‪ .‬לשם ביצוע העבודות יעמיד המזמין לרשות הקבלן‪ ,‬על חשבון המזמין‪ ,‬אתר‬
‫כריה וחציבה המתופעל על ידי מי"ה (בסעיף זה‪ " :‬אתר מטע עין גדי ") כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 22.21.29‬למפרט הטכני המיוחד ( נספח ד ' )‪ ,‬בו יהא רשאי הקבלן‬
‫לעשות שימוש לצרכי חציבה לנטילת חומר גרנלרי ותהא לו בו זכות מעבר או‬
‫שימוש או כל זכות דומה לשם ביצוע העבודות‪ ,‬הכל בהתאם להנחיות מי"ה או‬
‫מי מטעמם‪ .‬מובהר כי הקבלן יהא פטור מתשלום תמלוגים לרשות מקרקעי‬
‫‪-72-‬‬
‫ישראל ו‪1‬או למי"ה בגין חצ יבה או נטילת עפר מאתר מטע עין גדי וזאת ביחס‬
‫לכמות החומר הנצרכת לביצוע העבודות נשוא הסכם זה על פי כתבי הכמויות‬
‫בלבד ובאישור המנהל‪ .‬יתר העלויות הכרוכות בשימוש בחומר (כרייה‪ ,‬חציבה‪,‬‬
‫הובלה וכיוצ"ב) הינן באחריות הקבלן בלבד‪.‬‬
‫ב‪ .‬למען הסר הספק מובהר בזה‪ ,‬כי הקבלן ידאג לקיום דרך גישה לאתר וממנו‪.‬‬
‫היה ויידרש הקבלן לעשות שימוש במקרקעי האתר האחר יהא הקבלן אחראי‬
‫לקיום דרך גישה לאתר וממנו‪ ,‬זולת אם יודיע לו מנהל הפרויקט אחרת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪. 14‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מובהר בזה‪ ,‬כי כל אוצרות הטבע‪ ,‬לרבות נפט‪ ,‬גז‪,‬‬
‫מעיינות‪ ,‬מים‪ ,‬מחצבים‪ ,‬מח צבות וכן כל חפץ או חומר אחר בעל ערך‪ ,‬הקיים‬
‫ו‪1‬או המתגלה באתר‪,‬באתר האחר ו‪1‬או בסמוך להם‪ ,‬הנם רכוש של מדינת‬
‫ישראל ואין הקבלן רשאי לקחת בהם חזקה ו‪1‬או בעלות ללא הסכמה מאת‬
‫הגורם המוסמך להרשות זאת על פי כל דין וללא הסכמת המזמין ‪.‬‬
‫מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ושמי רה על בטיחות‬
‫הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך‪ ,‬תוך כדי ביצוע העבודות ‪,‬‬
‫בנוחיות הציבור ו‪1‬או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש‪ ,‬דרך‪ ,‬שביל‬
‫וכיו צא באלה או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ‪ ,‬בפרט לאור‬
‫העובדה כי האתר הינו אתר תיירותי פעיל‪ ,‬כמפו רט לעיל‪ .‬לצורך כך יבצע‬
‫הקבלן‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים‬
‫בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על ‪ -‬מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור‪.‬‬
‫אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן להציב אביזרי בטיחות כפי שנקבע‬
‫בסעיף ‪ -‬קטן (ב) להלן‪.‬‬
‫הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫‪. 13‬‬
‫תיקון נזקים לכביש‪ ,‬למובילים אחרים וכיו"ב‬
‫הקבלן יהא אחראי על פי דין לכל אבדן‪ ,‬פגיעה‪ ,‬הפסד או נזק‪ ,‬מכל סוג שהוא‬
‫שיגרמו לגופו ו‪1‬או לרכושו של כל אדם לרבות צד שלישי כלשהו ולרבות כל‬
‫נזק שיגרם באקראי לכביש‪ ,‬לדרך ‪ ,‬למדרכה‪ ,‬לשביל‪ ,‬למס ילה‪ ,‬לרשות מים‪,‬‬
‫לתיעול‪ ,‬לחשמל‪ ,‬למתקני ולקווי בזק‪ ,‬לכבלים אופטיים‪ ,‬לצינורות להעברת‬
‫נוזלים‪ ,‬או למובילים אחרים או למתקנים‪ ,‬תשתיות‪ ,‬לרבות המער כ ות התת ‪-‬‬
‫קרקעיות והעל ‪ -‬קרקעיות‪ ,‬במהלך ו‪1‬או עקב ו‪1‬או כתוצאה מ ביצוע העבודות‬
‫ו‪1‬או השימוש בתשתיות ו‪1‬או תיקונן‪ ,‬על ‪-‬ידו או על ידי מי מטעמו‪ ,‬ו זאת בין‬
‫אם הנזק יגרם תוך הפרת הוראות מהוראות התכניות והמפרטים והסכם זה‬
‫ובין אם לאו‪ ,‬ובין אם הנזק יקרה בתחומי אתר העבודות או מחוצה לו ואשר‬
‫נובע מביצוע רשלני מצידו של הקבלן או מי מטעמו‪ .‬נזק כאמור יתוקן‪ ,‬על‬
‫חשבו ן הקבלן ‪ ,‬באופן היעיל ביותר ולשביע ות רצונו של כל אדם או רשות‬
‫המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים‪ .‬במערכת ו‪1‬או‬
‫תשתית אשר תיקונן והטיפול בהן אינו יכול להיעשות על ידי הקבלן אלא על‬
‫ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית‪ ,‬ידאג הקבלן על חשבונו‬
‫לתיקון המערכת ו‪1‬או התשתית על ידי הגורם המוסמך לכך וישא בכל‬
‫ההוצאות הנובעות מכך‪.‬‬
‫‪. 11‬‬
‫מניעת הפרעה לתנועה‬
‫הקבלן אחראי לכך שביצוע העבודות‪ ,‬ו הובלת מטענים אל אתר העבודת וממנו‬
‫תיעשה‪ ,‬ככל האפשר‪ ,‬בדרך שלא תגרום הפרעה לתנועה השוטפת בהתאם‬
‫‪-73-‬‬
‫להוראות המפרט הטכני המיוחד – נספח ד' ‪ ,‬ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים‬
‫להובלת מטענים חורגים יהא על הקבלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם‬
‫הרשויות המוסמכות על חשבונו‪.‬‬
‫אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים‬
‫‪. 15‬‬
‫א ‪ .‬אם לביצוע ההסכם יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה‬
‫לגרום נזק לכביש‪ ,‬לגשר‪ ,‬לרשת חשמל‪ ,‬לרשת טלפון‪ ,‬לצינור‪ ,‬לכבל וכ יו"ב ‪ ,‬אם‬
‫לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים – יודיע הקבלן בכתב למנהל ‪ ,‬לפני‬
‫ההעברה‪ ,‬על פרטי החפץ שיש להעבירו‪ ,‬ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה‬
‫מתאימים ‪.‬‬
‫ב‪ .‬אין באמור לעיל בכדי לגרוע או למעט מחובתו של הקבלן ליידע את הציבור‪,‬‬
‫על חשבונו‪ ,‬באמצעי התקשורת הרלוונטיים‪ ,‬בדבר הובלת החפץ והסידורים‬
‫שננקטו לשם כך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן יהיה רשאי לבצע את הפעולות‪ ,‬הדרושות לנקיטת אמצעי ההגנה‬
‫בהתאם לתכניתו ‪ ,‬אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המנהל ‪ ,‬ולאחר שיהיה‬
‫בידו רשיון מתאים מהרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫‪-74-‬‬
‫פרק י א' – תשלומים‬
‫‪. 16‬‬
‫שכר ה הסכם בגין תקופת הביצוע‬
‫א‪ .‬עבור ביצוע העבודות וקיום כל התחייבויותיו של הקבלן על ‪-‬פי הסכם זה‬
‫במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין והמנהל‪ ,‬ישלם המזמין לקבלן את‬
‫שכר ה הסכם הנקוב ב הסכם זה‪ ,‬אשר יחושב כמכפלת הכמויות שבוצעו בפועל‬
‫ואושרו על ‪ -‬ידי המזמין‪ ,‬במחירים שנקבעו בהסכם זה‪ ,‬וזאת בכפוף ליתר‬
‫הוראות ה הסכם ‪.‬‬
‫רואים את שכר ה הסכם ככולל את כל ההוצאות‪ ,‬לרבות אלה הנובעות‬
‫מאחריות הקבלן וכל הסיכונים אשר עלולים להגרם לקבלן עד לגמר תקופת‬
‫ההתקשרות ‪ .‬שכר ה הסכם כולל ומכסה גם סיכוני איחור או הפרעות העל ולי ם‬
‫לקרות מסיבה כלשהי (להוציא מקרים של כ ו ח עליון) במהלך תקופת‬
‫התקשרות ‪.‬‬
‫מוצהר בין הצדדים כי אם לא נאמר במפורש אחרת ב הסכם זה‪ ,‬כולל שכר‬
‫ה הסכם את כל העבודות‪ ,‬החומרים וחומרי עזר להרכבה‪ ,‬תשלומים עבור‬
‫פיקוח חברות תשתית לרבות בזק‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬חברות הכבלים‪ ,‬מקורות‬
‫וכיוצ"ב ‪ ,‬הוצאות הקשורות בדרישות הרשויות‪ ,‬לרבות‪ :‬משטרת יש ראל‪ ,‬משרד‬
‫התחבורה‪ ,‬מועצה אזורית תמר‪ ,‬חברות ממשלתיות‪ ,‬וכן כל המסים והאגרות‬
‫מכל סוג שהוא הקיימים ביום חתימת הסכם זה ושיהיו קיימים במהלך ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬ואת הציוד‪ ,‬ההובלות‪ ,‬הפיגומים‪ ,‬כלי העבודה‪ ,‬הוצאות אש"ל מכל‬
‫סוג שהוא‪ ,‬הוצאות הסעת פועלים וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים ביצוע‬
‫העבודות לפי הוראות הסכם זה‪.‬‬
‫ב‪ .‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי להגדיל ו‪1‬או להקטין את‬
‫הכמויות הנקובות בכתב הכמויות‪ ,‬לפי שיקול ‪ -‬דעתו‪ ,‬ובכל מקרה ישולם לקבלן‬
‫שכר ההסכם על ‪ -‬פי מכפלת הכמויות שבוצעו בפועל ואושרו על ‪ -‬ידי המזמין‬
‫במחירי היחידה שנקבעו בהסכם זה‪ ,‬ובכפוף ליתר הוראות ההסכם‪ .‬מובהר‬
‫במפורש כי לא תשולם כל תוספת ו‪1‬או הגדלה בגין שינויים בכמויות כאמור‪.‬‬
‫‪. 17‬‬
‫תשלומי ‪ -‬ביניים‬
‫א‪ .‬כל חודש עד ה ‪ 5-‬ש בו ‪ ,‬ימציא הקבלן למנהל ו‪1‬או למי שיקבע על ‪ -‬ידו בהודעה‬
‫בכתב שתמסר לקבלן‪ ,‬חשבון ‪ -‬ביניים מצטבר שיפורטו בו ‪:‬‬
‫(‪) 1‬‬
‫אומדן ערכו של אותו חלק מהעבודות שבוצע מיום תחילת ביצוע‬
‫העבודות עד סוף החודש שקדם לחודש בו הוגש החשבון‪ ,‬שיהיה מבוסס‬
‫על דו"ח התקדמות חודשי או דו ‪ -‬שבועי בדבר ביצוע העבודות (בהתאם‬
‫לדרישת המזמין)‪ ,‬כתב הכמויות ודפי מדידה מאושרים‪ ,‬וכן סכומים‬
‫שיש להוסיף ו‪1‬או להפחית מהאומדן הנ"ל כתוצאה מפקודות שינויים‬
‫שבוצעו עד סוף החודש האמור (להלן ‪ " :‬חשבונות ‪ -‬הביניים " )‪.‬‬
‫(‪) 2‬‬
‫הקבלן יערוך את חשבונות ‪ -‬הביניים והחשבון הסופי כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬חשבון נפרד עבור עבודות לפי ה הסכם המתבססות על כמויות‬
‫יחידות מדודות באתר על ‪ -‬פי המחירים הנקובים ב הסכם ז ה ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חשבון נפרד עבור עבודות נוספות ‪ ,‬ככל שהיו‪.‬‬
‫ב‪ .‬המנהל ו‪1‬או מי שיקבע על ‪ -‬ידו יבדוק כל חשבון ‪ -‬ביניים‪ ,‬לרבות הכמויות‬
‫והמחירים הנקובים בו‪ ,‬ולא יאוחר מ ‪ 22 -‬ימים מיום ההגשה ‪ ,‬יאשר או ישנה‬
‫‪-75-‬‬
‫את האומדנים האמורים בסעיף ‪ -‬קטן (א) לעיל‪ .‬קביעת המנהל ו‪1‬או מי שיוסמך‬
‫על ‪-‬ידו כ אמור בדבר אישור חשבונות ‪ -‬הביניים ו‪1‬או אישורם החלקי ו‪1‬או‬
‫דחייתם תהיה סופית ובלתי ‪ -‬ניתנת לערעור ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 5%‬מהסכום שנתקבל לפי קביעת המנהל ב סעיף ‪ -‬קטן (ב) לעיל יעוכב על ‪ -‬ידי‬
‫המזמין ויהווה דמי עכבון בידי המזמין עד סידור החשבון הסופי (להלן ‪ " :‬דמי‬
‫העכבון " )‪ ,‬ומהחלק הנותר י ופחתו הסכומים הבאים‪:‬‬
‫(‪) 1‬‬
‫כל תשלומי הביניים שבוצעו; וכן‬
‫(‪) 2‬‬
‫כל סכום אחר ששולם לקבלן על ‪-‬פי ה הסכם ; וכן‬
‫(‪) 3‬‬
‫וכן‬
‫כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי ה הסכם עד סוף החודש האמור;‬
‫(‪) 4‬‬
‫כל סכום שלא אושר על ‪ -‬ידי המנהל ו‪1‬או מי שיוסמך על ‪-‬ידו‪.‬‬
‫היתרה‪ ,‬לאחר עיכוב דמי העכבון ו ביצוע ההפחתות כדלעיל‪ ,‬תשולם לקבלן על ‪-‬‬
‫ידי המזמין כתשלום ביניים לחודש האמור על חשבון שכר ה הסכם‪ ,‬וזאת‬
‫בתנאי "שוטף" ‪ 92 +‬ימים מתאריך הגשת חשבון ‪ -‬הביניים על ‪-‬ידי הקבלן‪,‬‬
‫ובלבד שהחשבון הוגש במועד וצורפו אליו כל המסמכים הקשורים בחשבו נות‬
‫הביניים והנחוצים לשם אישורו ‪.‬‬
‫ד‪ .‬למען הסר ספק מובהר כי אי ‪-‬א ספקתם ע ל ‪-‬יד י הקבלן של כל המסמכים‬
‫הקשורים בחשבו נות הביניים והנחוצים לשם אישורו‪ ,‬לרבות דפי המדידה‬
‫המאושרים להנחת דעת המנהל‪ ,‬במעמד הגשת חשבונות ‪ -‬הביניים ‪ ,‬תמנע את‬
‫אישור החשבו נות האמורים ותשלו מם ‪ ,‬ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים‬
‫כאמור הנחוצים להנחת דעת המנהל לשם אישור חשבו נות ה ביניים ‪ ,‬לא יחל‬
‫מנ י ין המועדים המפורטים דלעיל לשם אישור ם ותשלומ ם‪.‬‬
‫ה ‪ .‬אישור חשבונות ‪ -‬ביניים ‪ ,‬וכן ביצוע של תשלומים על ‪ -‬פיהם‪ ,‬אין בהם משום‬
‫הסכמה או אישור של המזמין ו‪1‬או המנהל ו‪1‬או המפקח לטיב המלאכה‬
‫שנעשתה על ‪ -‬ידי הקבלן בביצוע העבודות או לאיכותם של חומרים או לנכונותם‬
‫של מחירים כל שהם או כמויות הנקובות בכתבי הכמויות והמדידות שעליהם‬
‫מבוססים תשלומי ‪ -‬הביניים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי איחור בהגשת חשבון כלשהו או כל מסמך אחר הקשור או‬
‫הנדרש לדעת המזמין לצורך בדיקת החשבונות יעניק למזמין א ת הזכות לדחות‬
‫את התשלום לקבלן‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫שכר ההסכם ישולם בשקלים חדשים‪.‬‬
‫ח ‪ .‬מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות ולרבות‬
‫הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫ט‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל‪ ,‬המזמין יהיה רשאי לאשר לקבלן‬
‫תשלומי מקדמה על חשבון שכר ההסכם‪ ,‬לפי שיקול ‪ -‬ד עתו המוחלט של‬
‫המזמין‪ ,‬בשיעור שלא יעלה על ‪ 12%‬משכר ההסכם‪ ,‬בהתאם למחיר ביצוע‬
‫העבודות הנגזר מכתב הכמויות‪ ,‬וכנגד הפקדת ערבות מקדמה על ידי הקבלן‬
‫על ‪ -‬פי הוראות סעיף ‪ 52‬להלן‪ .‬שולמה מקדמה על ידי המזמין‪ ,‬יקוזז סכום‬
‫המקדמה לאחר השלמת הביצוע של הרכיבים שבגינם ניתנה המ קדמה‪ ,‬ואישור‬
‫חשבונות הביניים בגינם על ‪ -‬ידי המזמין‪.‬‬
‫‪-76-‬‬
‫סעיף זה לעיל ‪ ,‬על כל סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או‬
‫הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫‪. 40‬‬
‫סילוק שכר ה הסכם בתקופת הביצוע‬
‫א‪ .‬לא יאוחר מ ‪ 45 -‬יום מהמועד ש בו יקבל הקבלן את תעודת ההשל מה לעבודות‬
‫כולן ‪ ,‬או לחלקן במקרה וניתנה לקבלן תעודת השלמה לחלק מהעבודות על ‪-‬פי‬
‫ההוראות המפורטות לעיל‪ ,‬יגיש הקבלן חשבון סופי לעבודות כולן או לאותו‬
‫חלק מהן שלגביו קיבל תעודת השלמה‪ ,‬בצירוף כל המסמכים הקשורים בו‪.‬‬
‫התשלום בגין החשבון הסופי ושכר ה הסכם י י קבעו סופית ע ל ‪-‬יד י המנהל לא‬
‫יאוחר מ ‪ 32 -‬יום מיום הגשת החשבון הסופי‪ .‬אותו חלק מהחשבון הסופי אשר‬
‫יאושר על ‪ -‬ידי המנהל יסולק במלואו לקבלן על ‪ -‬ידי המזמין בתנאי "שוטף" ‪+‬‬
‫‪ 92‬ימים ממועד אישורו כאמור‪.‬‬
‫מאותו חלק מהחשבון הסופי שיאושר על ‪ -‬ידי המנהל יופחתו כל תשלומי‬
‫הביניים ששולמו לקב לן בהתאם לאמור לעיל וכן יופחת כל סכום אחר אשר‬
‫שולם לקבלן עד אותה עת על חשבון שכר ה הסכם ‪ ,‬אם שולם‪ ,‬והיתרה בניכוי‬
‫כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי ה הסכם ו‪1‬או לפי כל דין תשולם ע ל ‪-‬יד י‬
‫המזמין לקבלן כאמור לעיל‪.‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזאת כי סילוקו של החשבון הסופי יעשה רק לאחר‬
‫שהקבלן ימציא למזמין את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫ערבות בדק;‬
‫‪)2‬‬
‫הצהרה בדבר היעדר תביעותיו של הקבלן כנגד המזמין והמנהל בקשר‬
‫לעבודות ובקשר ל הסכם וזאת בנוסח הקבוע ב נספח ו ' ל הסכם המצ"ב‬
‫למסמך זה כחלק בלתי ‪ -‬נפרד הימנו‪.‬‬
‫כמו כן למען הסר ספק מובהר כי אי ‪-‬א ספקתם ע ל ‪-‬יד י הקבלן של כל‬
‫המסמכים הקשורים בחשבון הסופי והנחוצים לשם אישורו‪ ,‬להנחת דעת‬
‫המנהל‪ ,‬במעמד הגשת החשבון הסופי‪ ,‬תמנע את אישור החשבון הסופי‬
‫ותשלומו‪ ,‬ומוסכם כי עד לאספקת כל המסמכים כאמור הנחוצים להנחת דעת‬
‫המנהל לשם אישור החשבון הסופי‪ ,‬לא יחל מנ י ין המועדים דלע יל לשם‬
‫אישורו ותשלומו‪.‬‬
‫ב‪ .‬שכר ה הסכם י יקבע סופית על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות‪,‬‬
‫והכמויות שנמדדו במהלך ביצוע העבודות כפי שהן פורטו בדפי המדידה‬
‫שצורפו לכל חשבון ‪ -‬ביניים ‪ ,‬ובלבד שה ן אושרו על ‪ -‬ידי המנהל ‪ ,‬ובתוספת‬
‫הסכומים המגיעים לקבלן כפי שייקבעו על ‪-‬ידי המנהל על ‪ -‬פי ה הסכם ‪ .‬למען‬
‫הסר ספק מובהר כי מכפלות המחירים הנ"ל יהוו תמורה מלאה לכל‬
‫התחייבויות הקבלן על ‪-‬פי הסכם זה וזאת אלא אם נקבע במפורש על ‪-‬פי הסכם‬
‫זה תשלום נוסף לקבלן בגין ביצוע התחייבות כלשהי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות ולרבות‬
‫הפרשי הצמדה לגבי התקופה מיום הגשת החשבון הסופי ועד ליום התשלום‬
‫בפועל ‪.‬‬
‫הקבלן מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל טענות‪ ,‬תביעות ודרישות מכל סוג שהוא‬
‫כלפי המזמין ו‪1‬או כלפי המנהל בגין חשבון זה שיוכן כאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫‪. 19‬‬
‫תנודות במחירי החומרים ובערך העבודות‬
‫‪-77-‬‬
‫ע וד מובהר בזאת כי שום תנודות ו‪1‬או הפרשי הצמדה בשכר עבודה‪ ,‬ו‪1‬או‬
‫במחירי חומרים ו‪1‬או שינויים בהיקפי הכמויות ו‪1‬או במיסים ו‪1‬או באגרות‬
‫ו‪1‬או בהיטלים המוטלים על החומרים ו‪1‬או הציוד אשר הקבלן חייב לספק על ‪-‬‬
‫פי ה הסכם לא ישנו ו‪1‬או ישפיעו על שכר ה הסכם‪ ,‬ומובהר כי שכר ההסכם לא‬
‫יהא צמוד לכל מדד שהוא ‪ .‬למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי יראו את‬
‫התמורה ככוללת את כל המיסים ההיטלים‪ ,‬האגרות ותשלומי החובה החלים‬
‫על ביצוע העבודות ולרבות על החומרים‪ ,‬הציוד והמתקנים אשר הקבלן חייב‬
‫לספק במסגרת ו‪1‬או לצורך ביצוען‪ .‬כל שינוי בשיעור המיסים‪ ,‬ההי טלים‬
‫האגרות ותשלומי החובה ו‪1‬או הטלת מיסים‪ ,‬אגרות או תשלומי חובה נוספים‬
‫לא ישפיעו על שכר ה הסכם והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום נוסף‬
‫בגינם ‪.‬‬
‫‪. 51‬‬
‫תשלום מס ערך מוסף‬
‫א‪ .‬המחירים הנקובים בכתב הכמויות ושכר ה הסכם ‪ ,‬הנקוב ב הסכם זה ‪ ,‬אינם‬
‫כוללים מס ערך מוסף‪.‬‬
‫ב‪ .‬המז מין ישלם לקבלן תשלומי מס ערך מוסף כדין‪.‬‬
‫‪-78-‬‬
‫פרק יב ' – בטחונות‬
‫ערבות ביצוע‬
‫‪. 5/‬‬
‫א‪ .‬להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות ה הסכם במלואן ובמועדן‪,‬‬
‫לרבות התחייבויותיו בתקופת הביצוע ‪ ,‬וכתנאי ללצו התחלת עבודה‪ ,‬ימציא‬
‫הקבלן למזמין ולפקודתו ‪ ,‬תוך ‪ 14‬ימים מיום ההודע ה על זכייתו במכרז‪,‬‬
‫ערבות בנקאית פיננסית‪ ,‬אוטונומית ובלתי ‪ -‬מותנית ‪ ,‬מאת בנק מסחרי בישראל‬
‫או חברת ביטוח בישראל‪ ,‬בנוסח ובתנאים הקבועים ב נספח י ' הרצוף למסמך‬
‫זה כחלק בלתי ‪ -‬נפרד הימנו (להלן ‪ " :‬ערבות הביצוע " ) ‪.‬‬
‫ב‪ .‬סכום ערבות הביצוע יהא בשיעור של ‪( 12%‬עשרה אחוזים) מסכ ום שכר‬
‫ההסכם (כולל מע"מ) בהתאם לגובה שכר ההסכם הנגזר מכתב הכמויות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ערבות הביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע העבודות ההקמה ‪ ,‬עד‬
‫לקבלת תעודת השלמה כהגדרתה בסעיף ‪ 33‬לעיל ‪ ,‬ובכפוף לכך שעד לאותו‬
‫מועד ימציא ה קבלן למזמין את ערבות הבדק ‪ ,‬כהגדרת ה להלן‪.‬‬
‫ד‪ .‬במקרה הצורך מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם‪ ,‬כתבי הארכה‬
‫של ערבות הביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בפועל‬
‫וכן מתחייב הקבלן להגדיל את סכום ערבות הביצוע מיד עם קבלת דרישת‬
‫המנהל וזאת בכל מקרה בו היקף העבודות יגדל מעבר לסכום אשר מהווה את‬
‫הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע‪ ,‬כך שבכל עת ערבות הביצוע תהיה‬
‫בשיעור שיהיה שווה לאחוז קבוע משכר ההסכם העדכני ‪ ,‬כפי ששעור זה נקבע‬
‫ב סעיף ‪ -‬קטן (ב) דלעיל ‪.‬‬
‫ה ‪ .‬כל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו‪1‬או בהארכת תוקפה ו‪1‬או‬
‫בגבייתה ו‪1‬או בהגדלת היקפה ‪ ,‬לפי הענ י ין‪ ,‬יחולו על הק בלן וישולמו על ‪-‬ידו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אין במתן ערבות הביצוע הנ"ל ו‪1‬או במימושה על ‪ -‬ידי המזמין כדי לגרוע‬
‫מחיוביו של הקבלן כלפי המזמין על ‪-‬פי ה הסכם ו‪1‬או על ‪ -‬פי הוראות כל דין‬
‫ו‪1‬או בכדי לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו‪1‬או שיגיע לו על ‪-‬פי‬
‫ה הסכם ו‪1‬או על ‪ -‬פי כל דין‪.‬‬
‫ז ‪ .‬המז מין זכאי לגבות מהקבלן כל תשלום ו‪1‬או פיצוי ו‪1‬או כל שיפוי שיגיעו לו‬
‫מהקבלן על ‪-‬פי ה הסכם ו‪1‬או על ‪ -‬פי כל דין‪ ,‬על ‪ -‬ידי מימוש ערבות הביצוע‪ .‬בכל‬
‫מקרה בו תמומש הערבות‪ ,‬מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך ‪ 14‬יום ערבות‬
‫חדשה באותם תנאים שהיו בערבות שמומשה‪.‬‬
‫ח ‪ .‬מבלי לגרוע מכ לליות האמור לעיל ‪ ,‬במקרה שבו יפר הקבלן תנאי מתנאי‬
‫ה הסכם‪ ,‬יהיה המזמין רשאי‪ ,‬מבלי לגרוע ו‪1‬או לפגוע בזכויותיו על ‪ -‬פי הוראות‬
‫ה הסכם ו‪1‬או כל דין‪ ,‬לחלט את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו‪ ,‬לפי שיקול ‪-‬‬
‫דעתו הבלעדי מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לחילוט האמור‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם‪ ,‬והפרת הוראה‬
‫מהוראותיו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫‪. 54‬‬
‫ערבות מקדמה‬
‫א‪ .‬להבטחת המקדמה אשר תינתן לקבלן (ככל שתינתן‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף‬
‫‪( 47‬ט) לעיל)‪ ,‬ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו‪ ,‬כתנאי לקבלת המקדמה ‪ ,‬ערבות‬
‫‪-79-‬‬
‫בנקאית פיננסית‪ ,‬אוטו נומית ובלתי ‪ -‬מותנית ‪ ,‬מאת בנק מסחרי בישראל או‬
‫חברת ביטוח בישראל‪ ,‬בנוסח ובתנאים הקבועים ב נספח י ' הרצוף למסמך זה‬
‫כחלק בלתי ‪ -‬נפרד הימנו (להלן ‪ " :‬ערבות המקדמה " )‪.‬‬
‫ב‪ .‬סכום ערבות המקדמה יהיה בגובה המקדמה שתינתן לקבלן‪ ,‬כולל מע"מ ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המזמין יהא רשאי לחלט את ערבות המ קדמה בכל מקרה בו יהא זכאי לחלט‬
‫את ערבות הביצוע‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 51‬לעיל (וזאת אף אם לא פעל לחלט את‬
‫ערבות הביצוע בפועל)‪.‬‬
‫ד‪ .‬ערבות המקדמה תושב לקבלן לאחר שהקבלן ישיב למזמין את סכום המקדמה‪,‬‬
‫באמצעות קיזוז משכר ההסכם כמפורט בסעיף ‪( 47‬ט) לעיל‪.‬‬
‫ה ‪ .‬סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או‬
‫הפרת כל הוראה מהוראותיו‪ ,‬תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫ערבות לתקופת הבדק‬
‫‪. 53‬‬
‫א‪ .‬להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן במלואן ובמועדן‪ ,‬במשך תקופת‬
‫הבדק כהגדרתה ל עיל‪ ,‬ימציא הקבלן למזמין ולפקודתו ‪ ,‬ערבות בנקאית‬
‫או טונומית ובלתי ‪ -‬מותנית ‪ ,‬מאת בנק מסחרי בישראל או חברת ביטוח‬
‫בישראל‪ ,‬בנוסח ובתנאים הקבועים ב נספח י' הרצוף למסמך זה כחלק בלתי ‪-‬‬
‫נפרד הימנו ככל שיידרש מאת המנהל כאמור (להלן ‪ " :‬ערבות הבדק ") ‪.‬‬
‫ב‪ .‬סכום ערבות הבדק יהא בשיעור של ‪( 5%‬חמישה אחוזים) משכר ההסכם (כולל‬
‫מע"מ)‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ערבות הבדק תהא צמודה למדד תשומות הבניה לפי המדד הידוע במועד‬
‫הוצאתה ויחולו לגביה כל ההוראות המפורטות בסעיפים ‪( 51‬ד) עד ‪ ( 51‬ח ) לעיל‬
‫בשינויים המחויבים ‪.‬‬
‫ד‪ .‬ערבות הבדק תעמוד בתוקפה עד לתום ‪ 5‬שנים ממועד קבלת תעודת השלמת‬
‫ביצוע העבודות‪ .‬תוקף הערבות יוארך‪ ,‬לפי הצורך‪ ,‬עד לקבלת אישור המפקח‬
‫על גמר הביצוע בפועל של כל תיקוני הבדק הנדרשים ‪ .‬בעבור כל שנה משנות‬
‫הבדק יופחת גובה ערבות הבדק בהתאמה בעשרה אחוזים מידי שנה‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או‬
‫הפרת הוראה מהוראותיו תהווה הפרה יסודי ת של ה הסכם ‪.‬‬
‫‪-81-‬‬
‫פרק יג' – נזיקין וביטוח‬
‫אחריות הקבלן לנזק‬
‫‪. 51‬‬
‫א‪ .‬מיום מתן צו התחלת עבודה כהגדרתו לעיל ו עד למועד סיום תקופת הביצוע ‪,‬‬
‫יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודות ‪ ,‬לרבות למבנים הארעיים‬
‫והקבועים שהוקמו על ‪-‬ידו‪ ,‬ולהשגחה עליהם‪ .‬בכל מקרה של נזק לעבודות ו‪1‬או‬
‫לאתר העבודות מסיבה כלשהי ‪ ,‬לרבות ‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ‪,‬‬
‫כתוצאה משטפונות‪ ,‬רוחות‪ ,‬סערות‪ ,‬שלגים תאונות דרכים‪ ,‬וכיו צ "ב ‪ ,‬פרט‬
‫לסיכון מוסכם‪ ,‬כהגדרתו להלן‪ ,‬יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא‬
‫בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין‬
‫וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין‪ ,‬ומתאימות בכל פרטיהן להוראות‬
‫ה הסכם ‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל מוסכם כי הקבלן לא יחוב בהוצאות תיקון נזק שלא יכול‬
‫היה למנעו בזהירות ראויה שעל קבלן מצויין לנקוט בנסיבות דומות – לפי‬
‫קביעת המנהל‪ .‬במצב זה יחוב הקבלן בתיקון הנזק בתמ ורה לתשלום מאת‬
‫המזמין בהתאם להוראות סעיפי התמורה‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר‪ ,‬כי המנהל יקבע ויכריע מי יחוב בהוצאות תיקון נזק‬
‫כאמור‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מחבותו של הקבלן לתקן כל נזק בהקדם האפשרי‬
‫כאמור וזאת בין אם הקבלן חב בהוצאות התיקון ובין אם לאו‪ ,‬ובלבד‬
‫שבמקר ה בו יתקן הקבלן נזקים שאין הוא חב בהוצאות לתיקונם בהתאם‬
‫לקביעת המנהל בענין זה ישלם לו המזמין הוצאות אלו‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוראות סעיף ‪ -‬קטן (א) תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ‪ -‬ידי הקבלן תוך כדי‬
‫ביצוע עבודות תיקון ה בדק על ‪ -‬ידו בתקופת הבדק כהגדרתה ל עיל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בכל מקרה של נזק לעב ודות שנגרם על ‪ -‬ידי סיכון מוסכם יהיה הקבלן חייב‬
‫לתקן את הנזק בהקדם האפשרי לאחר קבלת דרישה בכתב מהמנהל והוצאות‬
‫התיקון יחולו על המזמין‪.‬‬
‫ד‪ " .‬סיכון מוסכם " – פירושו לצרכי סעיף זה‪ :‬מלחמה‪ ,‬פעולות איבה המבוצעות‬
‫על ‪ -‬ידי כוחות סדירים או בלתי ‪ -‬סדירים‪ ,‬פלישות אויב‪ ,‬פעולת מדינה אויבת או‬
‫קרבות‪.‬‬
‫ה‪ .‬בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על ‪ -‬פי פרק זה‪ ,‬רשאי וזכאי המזמין‬
‫לקבל מאת הקבלן‪ ,‬לפי דרישה ראשונה בכתב‪ ,‬פיצויים מלאים עבור נזקים‬
‫שלא תוקנו במועד שקבע המנהל ו‪1‬או עבור נזקים שהמנהל החליט לפי שיקול ‪-‬‬
‫דעתו המוחלט שלא יתוקנו ו‪1‬או שאינם ניתנים לתיקון‪ ,‬והכל בסכום או‬
‫בסכומים שיקבעו על ‪ -‬ידי המנהל וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ‪ -‬ניתנות‬
‫לערעור‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪. 55‬‬
‫מוסכם בזאת כי סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם‪,‬‬
‫והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫נזיקין ואחריות לגוף א ו לרכוש‬
‫‪-80-‬‬
‫א‪ .‬הקבלן הוא האחראי הבלעדי לכל נזק ו‪1‬או אובדן ו‪1‬או חבלה ו‪1‬או תאונה מכל‬
‫מין ו‪1‬או סוג שהוא‪ ,‬לרבות נזק גוף ו‪1‬או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו‪1‬או אגוד‪,‬‬
‫לרבות למזמין ו‪1‬או לכל מבנה המצוי באתר העבודות ו‪1‬או לכל מבנה המצוי‬
‫מחוץ לאתר העבודות ו‪1‬או לכל צד שלישי אח ר ו‪1‬או לרכושם של כל אחד‬
‫מאלה‪ ,‬כתוצאה מביצוע העבודות על ‪ -‬ידי הקבלן ו‪1‬או על ‪ -‬ידי עובדיו ו‪1‬או‬
‫שלוחיו ו‪1‬או קבלני ‪ -‬המשנה המועסקים על ‪ -‬ידו ו‪1‬או כתוצאה מכל עבודה‬
‫רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו‪1‬או עובדיו ו‪1‬או שלוחיו ו‪1‬או קבלני ‪ -‬המשנה‬
‫שלו‪ ,‬בין בתקופת ה ביצוע בין בתקופת הבד ק ‪ .‬כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק‬
‫אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם במקרה המתאים על ‪ -‬פי פקודת‬
‫הנזיקין [ נוסח חדש ] ו‪1‬או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו‪1‬או‬
‫לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות ולרבות בתקופת הבדק‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו‪1‬או תביעה ו‪1‬או דרישה שתוגש נגד המזמין על ‪-‬‬
‫ידי גורמים שלישיים ו‪1‬או קבלני ה משנה ו‪1‬או מי מהם‪ ,‬בגין נזקים שייגרמו‬
‫להם כתוצאה מרשלנות הקבלן או הפרת התחייבויותיו על ‪ -‬פי הסכם זה‪ ,‬וזאת‬
‫מבלי לגרוע מכל התחיבויותיו של הקבלן על ‪ -‬פי ה סכם זה ועל ‪ -‬פי כל דין‪.‬‬
‫מוסכם בזאת כי כל סכום שהמז מין ישלם כדמי נזק כאמור במקום הקבלן‪,‬‬
‫באם ישלם‪ ,‬יהיה הוא רשאי לנכותו מכל סכום העשוי להגיע לקבלן בתוספת‬
‫הוצאותיו בקשר לכך‪ ,‬וכן יהיה המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או‬
‫הפרת תנאי מתנאיו תהוו ה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪. 56‬‬
‫אירע מקרה נזק או אבדן באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות לפי הסכם‬
‫זה‪ ,‬יהא הנטל על הקבלן להוכיח שהנזק נגרם בנסיבות שאינן באחריותו ‪.‬‬
‫נזיקין לעובדים‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל‬
‫אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם‪ ,‬תוך‬
‫כדי ביצוע העבודות או בקשר עם ביצוע העבודות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן אחראי לשלומם ולבטחונם של כל עובדיו ו‪1‬או המועסקים על ‪ -‬ידו ו‪1‬או‬
‫הנמצאים בש י רותו ‪ ,‬ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו‪1‬או שיגיעו‬
‫על ‪ -‬פי כל דין לכל עובד ו‪1‬או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו כתוצאה מכל נזק‬
‫ו‪1‬או אובדן ו‪1‬או תאונה ו‪1‬או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות ו‪1‬או‬
‫במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו תהווה‬
‫הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫‪. 57‬‬
‫נזיקין לרכוש ציבורי‬
‫הקבלן אחראי לכל נזק ו‪1‬או קלקול שייגרם על ‪ -‬ידו או על ‪ -‬ידי מי מטעמו‬
‫לכביש‪ ,‬דרך‪ ,‬מדרכה‪ ,‬שביל‪ ,‬רשת מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬תיעול‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלפון וצנורות‬
‫להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו‪1‬או תת קרקעיים וכיו"ב עקב‬
‫ביצוע העבודות‪ ,‬בין שהנזק ו‪1‬או הקלקול נגרמו באקראי וב ין שהיו מעשה‬
‫הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות‪ ,‬ויתקן על חשבונו הוא באופן יעיל ביותר‬
‫ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול‬
‫ברכוש שניזוק כאמור לעיל‪ .‬על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות‬
‫‪-82-‬‬
‫המוסמכות תכניות עדכניות לגבי כל הקווים התת ‪ -‬קרקעי ם העוברים באתר‬
‫העבודות‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו תהווה‬
‫הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫פיצוי ושיפוי ע ל ‪-‬יד י הקבלן‬
‫‪. 58‬‬
‫א‪ .‬הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את‬
‫הנזקים‪ ,‬האובדן‪ ,‬החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על ‪ -‬פי ה הסכם‬
‫ו‪1‬או כל דין‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו‪1‬או המנהל ו‪1‬או עובדיהם ו‪1‬או שלוחיהם‬
‫במידה ויתבעו ביחד ו‪1‬או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על ‪ -‬פי הוראות‬
‫ה הסכם ו‪1‬או כל דין‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫מבלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן לבוא‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בנעלי‬
‫ה מזמין ו‪1‬או המנהל ו‪1‬או עובדיהם ו‪1‬או שלוחיהם ו‪1‬או כל הבא מטעמם‪,‬‬
‫במידה שכולם ו‪1‬או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור ב הסכם זה‬
‫ו‪1‬או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור ‪ ,‬והכ ו ל‬
‫לפי קביעת המנהל ועל ‪ -‬פי שיקול ‪ -‬דעתו המוחלט‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫הקבלן מצהיר בזאת כי במי דה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי‬
‫בתביעה כנגד המזמין ו‪1‬או מי מטעמו כאמור בס עיף ‪ -‬ק טן ( ‪ ) 1‬לעיל‪ ,‬הינו‬
‫מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור‪ ,‬בין שנתבקשה על ‪-‬ידי‬
‫המזמין ובין שנתבקשה על ‪ -‬ידי המנהל ו‪1‬או אחרים‪ ,‬ובלבד שאם הוזמן‬
‫ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שליש י כאמור לעיל‪ ,‬מסכים‬
‫הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר המזמין ימצא לנכון לעשותו על ‪-‬‬
‫פי שיקול ‪ -‬דעתו המוחלט ולשאת בתשלומם‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין ו‪1‬או המנהל ו‪1‬או‬
‫עובדיהם ו‪1‬או שלוחיהם בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו‪1‬או לחובת מי מהם‬
‫בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור‬
‫לעיל לאלה הנזכרים ב הסכם‪ ,‬ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד‪.‬‬
‫ד ‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל וכדי להוסיף עליו‪ ,‬אם כתוצאה מפעולה או מעבודה‬
‫כלשהי של הקבלן שנעשו בניגוד להתחי י בות כלשהי של הקבלן על ‪ -‬פי הסכם זה‬
‫י וצא כנגד המזמין ו‪1‬או המנהל ו‪1‬או הקבלן צו מאת בית ‪ -‬משפט‪ ,‬יהיה הקבלן‬
‫אחראי לפצות את המזמין ו‪1‬או המנהל על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת‬
‫מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים‬
‫הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהיא‬
‫לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל‪ ,‬או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה‬
‫כתוצאה מצו כנ"ל‪.‬‬
‫כמו כן ובנוסף לאמור לעיל‪ ,‬מתחייב הקבלן לפצות ולשפות בשלמות את‬
‫המזמין ו‪1‬או המנהל על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה‪ ,‬מכל עילה שהיא‪,‬‬
‫שתוגש‪ ,‬אם ומיד כאשר תוגש‪ ,‬ע ל ‪-‬יד י כל אדם‪ ,‬ב לי יוצא מן הכלל‪ ,‬נגדם ו‪1‬או‬
‫נגד מי מהם ו‪1‬או כנגד כל מי מעובדיהם‪ ,‬שלוחיהם ושולחיהם‪ ,‬בגין כל תאונה‪,‬‬
‫חבלה או נזק המפורט ב הסכם ו‪1‬או קבוע בכל דין לכל אדם‪.‬‬
‫עוד מוסכם בזאת כי המזמין יודיע לקבלן בכתב על כל מקרה בו הוגשה תביעה‬
‫או דרישה כאמור וכי לקבלן תינתן האפשרות להתגונן כנגד תביעה או דרישה‬
‫‪-83-‬‬
‫כאמור בכפוף לכך שהמזמין יהא רשאי‪ ,‬לאחר שיאפשר לקבלן להביע בפניו את‬
‫דעתו בעני י ן זה‪ ,‬להתפשר או להענות לתביעה או דרישה כאמור באופן סביר‬
‫בנסיבות העני י ן ובאותם מקרים שאי ‪ -‬התפשרות או אי ‪ -‬הענות לתביעה או‬
‫דרישה כאמור עלולים יהיו‪ ,‬ברמה גבו הה של ודאות‪ ,‬להביא לעיכוב בביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫ה ‪ .‬מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן כמפורט ב הסכם זה‪ ,‬המזמין יהיה רשאי‬
‫לתקן בעצמו ו‪1‬או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי‬
‫הוראות פרק זה על חשבון הקבלן‪ ,‬והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות‬
‫בתיקון הנזקים האמורים ב תוספת ‪ 14%‬הוצאות כלליות של המזמין‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה יהיה המזמין‬
‫רשאי‪ ,‬מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על ‪-‬פי הסכם זה ו‪1‬או על ‪ -‬פי כל דין‪ ,‬לגבותו‬
‫ו‪1‬או לנכותו מכל סכום המגיע ו‪1‬או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא‬
‫וכן יהא רשאי ל גבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ולרבות על ‪ -‬ידי מימוש‬
‫הערבויות הנזכרות בפרק יב' לעיל‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל ‪ ,‬על סעיפי ‪ -‬המשנה שבו ‪ ,‬הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או‬
‫הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫‪. 59‬‬
‫ביטוח‬
‫מבלי לגרוע מהתחיבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו‪1‬א ו על פי דין‪ ,‬הוראות‬
‫הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף‬
‫להסכם זה כ נספח ז' ‪ ,‬ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫פרק יד' – הפרות ותרופות‬
‫הפרות יסודיות‬
‫‪. 61‬‬
‫א‪ .‬חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)‪ ,‬תשל"א ‪ , 1172 -‬יחול על הוראות‬
‫ה הסכם ‪.‬‬
‫ב‪ .‬מוס כם בזאת כי בכל מקרה בו תופרנה אחת ו‪1‬או יותר מהתחייבויות הצדדים‬
‫אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של ה הסכם ‪ ,‬כמפורט ב הסכם ‪ ,‬יהיה הצד‬
‫הנפגע זכאי לבטל את ה הסכם ללא התראה מוקדמת ‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע מיתר‬
‫זכויותיו על ‪-‬פי ה הסכם ו‪1‬או על ‪ -‬פי כל דין‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪. 91‬‬
‫הופר ה הסכם ע ל ‪-‬יד י הקבלן הפרה יסודית ‪ ,‬יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן‬
‫כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש תשלום בגובה הסכום שיהיה שווה לגובה‬
‫סכומי הערבויות אשר הקבלן התחייב להמציא למזמין על ‪ -‬פי הוראות ה הסכם ‪,‬‬
‫לרבות ‪ ,‬ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ‪ ,‬סכום שיהיה שווה לסכום ערבות הביצוע‬
‫ביחד עם סכום ער בות המקדמה וביחד עם סכום ערבות ה בדק‪ ,‬כפי שיש לחשב‬
‫את גובה סכומים אלה על ‪ -‬פי הוראות ה הסכם ‪ .‬האמור לעיל אינו גורע מיתר‬
‫זכויות המזמין על ‪ -‬פי הוראות ה הסכם ו‪1‬או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים‬
‫בסכום גבוה מהסכום האמור‪.‬‬
‫פיצויים מוסכמים על איחורים‬
‫‪-84-‬‬
‫א‪ .‬אם הקבלן לא י עמוד במועדים הקבועים להשלמת שלבי הביצוע בהתאם‬
‫לשלבים בלוח הזמנים השלדי או במועד להשלמת העבודות כאמור בסעיף‬
‫‪( 11‬א) לעיל או תוך האורכה להשלמת העבודות על ‪ -‬ידי המנהל‪ ,‬באם ניתנה על ‪-‬‬
‫פי הוראות הסכם זה ‪ ,‬ישלם הקבלן למזמין כפיצויים מוסכמים וקבועים‬
‫מראש בגין כל יום של איחור או כל חלק ממנו סכום השווה ל ‪ 25,222 -‬ש"ח‬
‫( עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) (להלן ‪ " :‬הפיצויים המוסכמים " )‪ .‬חובת‬
‫הקבלן לשלם למזמין את הפיצויים המוסכמים הינה בנוסף לכל זכות ו‪1‬או‬
‫סעד אחרים של המזמין על ‪-‬פי ה הסכם ו‪1‬או על ‪ -‬פי כל דין‪.‬‬
‫ב‪ .‬אם הקבלן לא יעמוד במטלות ה קבועות ב נספח יג' להסכם בהתאם למועדים‬
‫הקבועים להם במסמכי המכרז השונים‪ ,‬ישלם הקבלן פיצוי מוסכם למזמין‬
‫בהתאם לגובה הפיצוי האמור בנספח יג' להסכם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪. 92‬‬
‫המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים המפורטים בסעיפים‬
‫‪ 91-94‬לעיל ולהלן ו‪1‬או כל סכום אחר אשר הקבלן יהיה חייב למזמין ‪ ,‬מכל‬
‫סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי ‪ ,‬וכן יהא‬
‫המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ‪ ,‬ולרבות על ‪ -‬ידי מימוש‬
‫ערבויות‪ .‬למען הסר ספק מוצהר בזאת כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים‬
‫כאמור בסעיפים ‪ 91-94‬לעיל ולהלן‪ ,‬כשלעצמם א ו בניכויים מהקבלן ‪ ,‬משום‬
‫שחרור הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת‬
‫המוטלת על הקבלן על ‪-‬פי ה הסכם ‪.‬‬
‫פיצויים מוסכמים על חריגה מנהלים והוראות המזמין‬
‫א‪ .‬במקרה של חריגה מהנהלים וההוראות המוגדרים במפרט הטכני המיוחד –‬
‫נספח ד' ובנספחיו ‪( ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור) שפיכת פסולת או עפר‬
‫באתר בלתי מאושר ‪ ,‬ישלם הקבלן למזמין פיצוי קבוע ומוסכם מראש‪ ,‬בסך של‬
‫‪ 1,522‬ש"ח (אלף וחמש מאות שקלים חדשים)‪ ,‬בגין כל מקרה של הפרת‬
‫הנהלים וההוראות כאמור ‪ .‬אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה‬
‫למזמין במקרה כזה‪ .‬בנוסף לפי צוי המוסכם כאמור ‪ ,‬ישא הקבלן בכל ההוצאות‬
‫והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת‬
‫פסולת‪.‬‬
‫ב‪ .‬במקרה של חריגה מהנהלים וההוראות המוגדרים במפרט הטכני המיוחד –‬
‫נספח ד' כגון (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) אי יישום חומר כרוי במלואו‪,‬‬
‫ישלם הקב לן למזמין פיצוי קבוע ומוסכם מראש‪ ,‬בסך של ‪ 1,222‬ש"ח (אלף‬
‫שקלים חדשים) לכל טון‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 22.21.27‬למפרט הטכני המיוחד‪.‬‬
‫‪. 93‬‬
‫פיצויים מוסכמים בגין העדר אמצעי בטיחות באתר העבודות‬
‫במקרה בו הציוד ו‪1‬או אביזרי ו‪1‬או התקני הבטיחות‪ ,‬לא ה ותקנו או חסרים‬
‫כנדרש ב התאם למ פורט ב מפרט הטכני המיוחד – נספח ד' ‪ ,‬ו‪1‬או במקרה של‬
‫ליקויי בטיחות באתר העבודות‪ ,‬יופחת מחשבון הקבלן סכום בגין כל אביזר‬
‫פגום ו‪1‬או חסר‪ ,‬בגין כל יום בו נמשכת ההפרה‪ ,‬כפיצוי מוסכם ומוערך מראש‪,‬‬
‫סכום בהתאם ל לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות באתרי עבודה‬
‫– נספח יא' ‪.‬‬
‫‪. 61‬‬
‫פיצויים מוסכמים בגין העדר שילוט באתר העבודות‬
‫במקרה בו הצבת השלטים לא תבוצע בתוך ‪ 32‬יום ממועד מתן צו התחלת‬
‫עבודה‪ ,‬כנדרש לפי הוראות המפרט הטכני המיוחד – נספח ד' ‪ ,‬ישלם הקבלן‬
‫‪-85-‬‬
‫בגין כל יום איחור בהתקנת השלטים‪ ,‬פיצוי מוסכם בסך ‪ 322‬ש"ח (שלוש‬
‫מאות שקלים חדשים) לכל שלט שלא הותקן‪.‬‬
‫סילוק יד הקבלן‬
‫‪. 65‬‬
‫א‪ .‬בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן‪ ,‬יהיה רשאי המזמין‪ ,‬לאחר מתן‬
‫הודעה מראש ובכתב לקבלן של ‪ 7‬ימים מראש ‪ ,‬או במקרה של הפרה יסודית‬
‫של ה הסכם – לאלתר‪ ,‬לתפוס את אתר העבודות ולסלק את ידו של הקבלן מהן ‪,‬‬
‫ולהשלים את ביצו ע העבודות בעצמו ו‪1‬או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך‬
‫בכל החומרים‪ ,‬הציוד והמתקנים שבאתר העבודות ‪ ,‬וכן למכור את עודפי‬
‫החומרים‪ ,‬הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורה שתתקבל ממכירתם‬
‫לכיסוי הסכומים המגיעים למזמין מהקבלן לפי ה הסכם ‪ ,‬ואלה המקרים‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫כשהקבלן פושט רגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או שהקבלן עושה‬
‫סידור עם או לטובת נושים‪ ,‬או במקרה של גוף מאוגד‪ ,‬כשהוא בפירוק‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫כשהקבלן מסתלק מביצוע ה הסכם ‪.‬‬
‫‪)3‬‬
‫בכל מקרה ש בו המזמין רשאי ‪ ,‬ע ל ‪ -‬פי הוראות ההסכם‪ ,‬לבצע את‬
‫העבודות בעצמו ו‪1‬או על ‪ -‬ידי קבלן אחר ו‪1‬או בכל דרך אחרת ‪ ,‬ולרבות‬
‫על ‪ -‬פי סעיף ‪ ( 33‬ד ) לעיל‪.‬‬
‫‪)4‬‬
‫כשיש בידי המ זמין ו‪1‬או המ נהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם‬
‫אחר בשמו של הקבלן‪ ,‬נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד‪ ,‬מענק‪ ,‬דורון‪,‬‬
‫או טובת הנאה כלשהי בקשר ל הסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ה הסכם‬
‫ו‪1‬או העבודות‪.‬‬
‫‪)5‬‬
‫כשיש בידי המ זמין ו‪1‬או המ נהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן (לרבות‬
‫מנהלו ו‪1‬או בעל השליטה בו) ביצע עבירות שיש עמן קלון‪.‬‬
‫‪)9‬‬
‫בכל מקרה שהקבלן הפר הוראה מהוראות ה הסכם ולא תיקן את ההפרה‬
‫תוך התקופה שנקבעה על ‪ -‬ידי המנהל לתיקון ההפרה‪.‬‬
‫‪)7‬‬
‫כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען ולא ציית‬
‫תוך ‪ 14‬יו ם להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע‬
‫העבודות או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫ב ‪ .‬הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין על ‪ -‬פי כל הוראה אחרת‬
‫ב הסכם ולא לגרוע מהן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בכל מקרה ש בו הובא ה הסכם לידי גמר יהא המזמין זכאי למסור את המשך‬
‫ביצוע ה עבודות והשלמתן לכל אדם ו‪1‬או קבלן אחר ו‪1‬או גוף אחר‪ ,‬לפי שיקול ‪-‬‬
‫דעתו המוחלט ‪ ,‬והקבלן ישתף פעולה ויסייע ככל שיידרש לעשות כן על ‪-‬ידי‬
‫המזמין בהעברת ביצוע העבודות למי שיקבע לשם כך על ‪ -‬ידי המזמין‪.‬‬
‫ד ‪ .‬למען הסר ספק ‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה‪ ,‬הרי מובהר בזאת כ י‬
‫במקרה של סילוק ידו של הקבלן מביצוע העבודות כאמור לעיל ומסירתן לאחר‬
‫מתחייב הקבלן שלא לדרוש הוצאת "צו הפסקת עבודה"‪.‬‬
‫‪. 66‬‬
‫חילוקי ‪ -‬דעות בין הצדדים‬
‫בכל מקרה של סכסוך ו‪1‬או חילוקי ‪ -‬דעות ו‪1‬או אי ‪ -‬הסכמה שיתגלו בין המזמין‬
‫ו‪1‬או כל הבא בשמו ו‪1‬או מכוחו לרבות ו‪1‬או המנהל ו ‪1‬או מנהל הבטחת איכות‬
‫ו‪1‬או המפקח לבין הקבלן בקשר ל הסכם או הנובע ממנו‪ ,‬מוסכם בזאת בין‬
‫‪-86-‬‬
‫הצדדים כי הקבלן לא יאט את קצב ביצוע העבודות ולא יפסיק את ביצוען‬
‫בהתאם להתחייבויותיו על ‪-‬פי ה הסכם ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך‬
‫ביצוען ו‪1‬או בהשלמתן ו‪1‬או במסירתן למזמין‪ ,‬והעבוד ות ימשיכו להיות‬
‫מבוצעות על ‪ -‬ידי הקבלן במלואן ובמועדן על אף חילוקי הדעות והמזמין ישלם‬
‫לקבלן את אותם סכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב‪.‬‬
‫מוסכם בזה במפורש כי הקבלן‪ ,‬לא יוכל בשום מקרה לתבוע צו מניעה לעיכוב‬
‫הבנ י יה או ההקמה או צו הריסה וכיו צ "ב בקשר עם ה ע בודות‪ ,‬ויוכל לתבוע את‬
‫המזמין או מאן דהוא אחר בקשר ל עבודות רק לסעד כספי‪ .‬הקבלן מתחייב‬
‫בכל מקרה שלא לעשות פעולה כלשהיא שיהיה בה כדי לעכב באורח כלשהוא‬
‫את ביצוע ה עבודות והשלמת ן ‪.‬‬
‫סעיף זה לעיל הינו מעיקרי ה הסכם‪ ,‬והפרתו ו‪1‬או הפרת תנאי מתנאיו תהווה‬
‫הפרה יסודית של ה הסכם ‪.‬‬
‫פרק טו' – שונות‬
‫‪. 67‬‬
‫זכויות בעבודות ובמסמכים‬
‫מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬בעבוד ות ‪ ,‬ובכלל זה כל‬
‫המסמכים‪ ,‬התוכניות‪ ,‬השרטוטים וכדומה‪ ,‬שיוכנו על ‪ -‬ידי הקבלן או שיגיעו‬
‫לידיו בקשר ל עבודות ‪ ,‬יהיו בבעלות הבלעדית של המזמין‪.‬‬
‫כמו כן למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי בכל עת‪ ,‬ובכלל זה‬
‫לאחר גמר העבוד ות ו‪1‬או הפסקת ן מכל סיבה שהיא‪ ,‬יהיה המזמין רשאי‬
‫להכניס ו‪1‬או לבצע שינויים כלשהם בעבודות‪ ,‬והכל לפי שיקול ‪ -‬דעתו הבלעדי‬
‫של המזמין ‪ ,‬מבלי שהקבלן יהיה זכאי לסעד כלשהוא בגין שינויים כאמור‪,‬‬
‫ובכלל זה צו מניעה‪ ,‬צו הריסה וכיו צ "ב‪.‬‬
‫‪. 68‬‬
‫הדין החל‬
‫הדין החל על הסכם זה הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הינה לבתי ‪-‬‬
‫המשפט בירושלים בלבד‪.‬‬
‫‪. 69‬‬
‫מעמדו המשפטי של הקבלן‬
‫מוצהר בזאת כי בין המזמין ו‪1‬או המנהל ו‪1‬או המפקח לבין הקבלן ו‪1‬או עובדיו‬
‫ו‪1‬או שלוחיו ו‪1‬או כל הבא בשמו ו‪1‬או מכוחו לא ישררו יחסי עובד ‪ -‬מעביד‪,‬‬
‫שליח‪1‬שלוח ו‪1‬או שותפות וכי הקבלן יבצע את כל התחיבויותיו נשוא ה הסכם‬
‫כקבלן עצמאי‪.‬‬
‫‪. 71‬‬
‫קיזוז‬
‫המזמין יהא זכאי לקזז ו‪1‬או לעכב תחת ידו ו‪1‬או לגבות כל סכום שמגיע ו‪1‬או‬
‫שיגיע לו מאת ה קבלן על ‪-‬פי הסכם זה ו‪1‬או על ‪-‬פי כל הסכם אחר שנערך בין‬
‫הצדדים ‪ ,‬מכל סכום שיגיע מהקבלן למזמין על ‪-‬פי הסכם זה ‪.‬‬
‫הקבלן לא יהא רשאי לקזז ו‪1‬או לעכב תחת ידו ו‪1‬או לגבות כל סכום שמגיע‬
‫ו‪1‬או שיגיע לו מאת המזמין‪ ,‬על ‪-‬פי הסכם זה ו‪1‬או על ‪-‬פי כל הסכם אחר שנערך‬
‫בין הצדדים ‪ ,‬מכל סכום שיגיע מהמזמין לקבלן על ‪-‬פי הסכם זה ‪.‬‬
‫‪. 7/‬‬
‫עכבון‬
‫‪-87-‬‬
‫מוסכם מובהר ומוצהר בזאת כי מעמדו של הקבלן על ‪-‬פי הסכם זה הינו מעמד‬
‫של בר ‪ -‬רשות בלבד ‪ ,‬וכי בכל מקרה לרבות מחלוקת ו‪1‬או דרישה ו‪1‬או תביעה‬
‫ו‪1‬או טענה כלשהיא כנגד המזמין בכל ענ י ין הקשור ו‪1‬או הכרוך בב י צוע הסכם‬
‫זה ‪ ,‬לרבות ‪ ,‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬מחלוקת ו‪1‬או דרישה ו‪1‬או תביעה‬
‫ו ‪1‬או טענה בקשר לזכויות במטלטלין ו‪1‬או בנכסים אחרים‪ ,‬לא יהא הקבלן זכאי‬
‫לעכב תחת ידו או בצורה כלשהיא מטלטלין ו‪1‬או מסמכים ו‪1‬או נכסים אחרים‬
‫מכל סוג ומין שהוא הקשורים לפרויקט‪.‬‬
‫‪. 74‬‬
‫שימוש או אי ‪ -‬שימוש בזכויות‬
‫הסכמה מצד המזמין ו‪1‬או המנהל ו‪1‬או המפקח ו‪1‬או הקבלן לסטות מ תנאי‬
‫ה הסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה‬
‫אחר‪ .‬לא השתמש מי מהגופים המנויים לעיל בזכויות שניתנו לו ע ל ‪ -‬פי ה הסכם‬
‫במקרה מסוים‪ ,‬אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד‬
‫מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪. 73‬‬
‫כותרות השוליים‬
‫כותרות השוליים ושמות הפרקים המובאים ב הסכם ‪ ,‬מובאים לצרכי נוחיות‬
‫בלבד ולא יובאו בחשבון לצרכי פרשנות‪.‬‬
‫‪. 71‬‬
‫כתובות הצדדים‬
‫כתובות הצדדים לצורכי ה הסכם יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫א)‬
‫המזמין – רחוב בית הדפוס ‪ //‬ירושלים‬
‫ב)‬
‫המנהל – אצל המזמין‬
‫ג)‬
‫המפקח – אצל המזמין‬
‫ד)‬
‫הקבלן –‬
‫או כל כתובת אחרת אשר מי מהצדדים יודיעו לצד השני בהודעה בכתב‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫המזמין‬
‫הקבלן‬
‫‪-88-‬‬
‫מסמכי המכרז על נספחיהם (אינו מצורף)‬
‫נספח א'‬
‫‪-89-‬‬
‫נספח ב'‬
‫לוח זמנים מפורט ותוכנית עבודה מפורטים (כולל תוכנית התארגנות)‬
‫(ישולב בהתאם להוראות סעיף ‪ 11‬להסכם)‬
‫‪-91-‬‬
‫נספח ג'‬
‫התוכניות‬
‫(יצורפו בנפרד)‬
‫‪-90-‬‬
‫נספח ד'‬
‫המפרט הטכני מיוחד‬
‫מכרז מס' ‪1114‬‬
‫נספח ד' ‪ -‬מפרט טכני מיוחד‬
‫‪-92-‬‬
‫רשימת נספחים‬
‫נספח א'‪:‬‬
‫רשימת תכניות‬
‫נספח ב' ‪:‬‬
‫בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם‬
‫נספח ג'‪:‬‬
‫בטיחות‬
‫נספח ד'‪:‬‬
‫דו"ח הידרולוגי מצומצם‬
‫‪-93-‬‬
‫רשימת היועצים והמתכננים‪:‬‬
‫כללי‬
‫ניהול פרויקט‬
‫‪ :‬אפשטיין בע"מ‬
‫יועץ קרקע‪ ,‬תכן מבנה וביסוס‬
‫‪ :‬ישראל קיסר‬
‫מדידות‬
‫‪ :‬ליא שרותי הנדסה ומדידות‬
‫בע"מ‬
‫בטיחות‬
‫‪ :‬שלהבת מערכות מידע‬
‫ה בטחת איכות‬
‫‪ :‬ארם מהנדסים‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪20-9122552‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪20-9122532‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪24-1112457‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪24-1112010‬‬
‫ט ל'‪:‬‬
‫‪24-1012111‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪24-1012214‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪23-1997172‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪23-1997141‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪24-1237202‬‬
‫חלק ‪ - /‬עבודות בחוף‬
‫מתכ נן מוביל‪ :‬הגבהת סוללת‬
‫החוף הצפוני וסוללות הגנה‬
‫‪ :‬תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ‬
‫חשמל‪ ,‬תאורה ותקשורת‬
‫‪ :‬אי‪.‬אי‪.‬סי‪.‬סי ( ‪ ) EECC‬הנדסת‬
‫החוף הצפוני‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪23-9124945‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪23-9124423‬‬
‫טל‪:‬‬
‫‪22-9525442‬‬
‫חשמל ומערכות בקרה בע"מ‬
‫‪22-9525443‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫קונסטרוקציה ‪ -‬מתקני חוף‬
‫‪ :‬פרי ‪ -‬רבין בע" מ‬
‫אדריכלות נוף‬
‫‪ :‬ברוידא מעוז‬
‫תברואה‬
‫‪ :‬אי‪.‬וי‪ .‬מהנדסים יועצים בע"מ‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪23-5241111‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪23-5223575‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪23-7520117‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪23-7515027‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪277-0031129‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪277-5252290‬‬
‫‪-94-‬‬
‫ניקוז מי תמלחת‬
‫‪ :‬ח‪.‬ג‪.‬מ‪ .‬מהנדסים יועצים‬
‫ומתכננים ( ‪ ) 1102‬בע"מ‬
‫קונסטרוקציה ‪ -‬ת"ש מי תמלחת ‪ :‬דוד שחם ‪ -‬הנדסת מבנים‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪273-7123122‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪21-0941025‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪23-5471122‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪23-5472712‬‬
‫חלק ‪ - 4‬עבודות בנחל בוקק‬
‫חשמל‪ ,‬תאורה ותקשורת‬
‫‪ :‬י‪ .‬אהרוני הנדסת חשמל בע"מ‬
‫גשר נחל בוקק‬
‫קונסטרוקציה‬
‫‪ :‬לויתן מהנדסים בע"מ‬
‫תעלת נח ל בוקק וגשר‬
‫אדריכלות נוף‬
‫‪ :‬ברוידא מעוז‬
‫מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬וניקוז מי נגר‬
‫‪ :‬תה"ל מהנדסים יועצים בע"מ‬
‫עבודות סלילת כבישים‬
‫‪ :‬אלתן הנדסה אזרחית‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪20-9230774‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪20-9230779‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪23-9154523‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪24-1012214‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪23-7520117‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪23-7515027‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪23-9124945‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪23-9124423‬‬
‫טל'‪:‬‬
‫‪23-5751755‬‬
‫פקס'‪:‬‬
‫‪23-5752127‬‬
‫‪-95-‬‬
‫רשימת המ סמכים המוזכרים במפרט הטכני המיוחד ושאינם מצורפים‬
‫מסמך מצורף‬
‫מסמך שאינו מצורף‬
‫המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של חברת נתיבי‬
‫ישראל בע"מ במהדורתו המעודכנת ביותר לרבות דפי‬
‫עדכון‪.‬‬
‫המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית‬
‫(האוגדן הכחול) בפרקים השונ ים‪ ,‬במהדורה המעודכנת‬
‫ביותר לתאריך פרסום מכרז זה‪ ,‬כולל אופני המדידה‬
‫ותכולת המחירים המצורפים לפרקים אלו‪.‬‬
‫מסמכים נוספים‪:‬‬
‫לוח התמרורים המעודכן‪ ,‬מהדורה אחרונה‬
‫חוק חשמל‪ - 1154 ,‬מהדורה אחרונה‪.‬‬
‫תקנות בטיחות בעבודה ‪ -‬עבודות בניה (פרק ט')‪.‬‬
‫תקנים י שראלים‪.‬‬
‫"תקנות והנחיות להצבת תמרורים‪ ,‬הוצאת משרד‬
‫התחבורה‪ ,‬המנהל על התעבורה" – ‪. 2212‬‬
‫"מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות לאבטחת אתרי‬
‫עבודה בדרכים לא עירוניות" ‪. 2229 -‬‬
‫‪-96-‬‬
‫"התקני תנועה ובטיחות מאושרים להצבה בדרך הוצאת‬
‫משרד התחבורה" ‪ -‬ינואר ‪. 2213‬‬
‫"הנח יות לבחירה והצבה של מעקות בטיחות זמניים"‬
‫הוצאת משרד התחבורה" ‪ -‬פברואר ‪. 2229‬‬
‫‪-97-‬‬
‫כללי‬
‫‪ .11‬מוקדמות‬
‫‪11.1/‬‬
‫הגדרות ותנאים כלליים‬
‫‪11.1/./‬‬
‫תיאור ויישום‬
‫מפרט טכני זה מתייחס לביצוע כל העבודות הדרושות להגבהת סוללת חוף בריכה ‪,5‬‬
‫לעבודות בחוף ציבורי צפוני‪ ,‬ולבניית תעלת נחל בוקק וגשר בכביש המלונות‪.‬‬
‫‪11.1/.4‬‬
‫הגדרות‬
‫במפרט הטכני יהיו למונחים המפורטים להלן‪ ,‬המשמעות המפורטת בסעיף זה‪ ,‬אלא‬
‫אם כן‪ ,‬במקרים מסוימים בגוף המפרט ישנה משמעות אחרת שתוגדר באופן מפורש‪.‬‬
‫על יתר המונחים במפרט זה יחולו ההגדרות המפורטות בהסכם על נספחיו‪ ,‬אלא אם‬
‫תוכן הדברים והקשרם מחייב אחרת‪.‬‬
‫מתכנן‬
‫‪:‬‬
‫חברת תהל מהנדסים יועצים בע"מ‪.‬‬
‫תכניות ומסמכים שאושרו על ידי המנהל‬
‫‪:‬‬
‫תכניות ומסמכי ביצוע‬
‫לביצוע הפרויקט‪ .‬לעניין זה‪ ,‬הקואורדינטות האנכיות (מפלסים) שבמפרט המיוחד‬
‫לעבודות השלד מתייחסות למערכת הקואורדינטות האזורית של מפעלי ים המלח‬
‫(‪ Dead Sea Works‬או בקיצור ‪ ,)DSW‬אלא אם כן צויין אחרת במפורש‪.‬‬
‫המרת‬
‫הקואורדינטות הנ"ל לרום מעל פני הים התיכון ( ‪Above Sea‬‬
‫‪ Level‬או בקיצור ‪ ) ASL‬נעשית בהתאם להגדרה הבאה‪±0.00 DSW = - :‬‬
‫‪. 404.05 ASL‬‬
‫‪11.1/.3‬‬
‫תוכניות‪ ,‬מפרטים ותקנים‬
‫הפרויקט‪ ,‬על כל מרכיביו‪ ,‬יבוצע עפ"י התוכניות ‪ ,‬והמפרטים הנזכרים להלן‪,‬‬
‫ובהתאם לתקנים כאמור בהסכם‪.‬‬
‫מפרטים כלליים‪:‬‬
‫פרקים רלוונטיים מתוך המפרט הכללי של הוועדה הבין‪-‬משרדית לעבודות בניה לפי‬
‫המהדורה אחרונה (להלן‪" :‬המפרט הכללי")‪:‬‬
‫‪-98-‬‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫פרק ‪22‬‬
‫‪-‬‬
‫מוקדמות המפרט הכללי‬
‫ב‪.‬‬
‫פרק ‪21‬‬
‫‪-‬‬
‫עבודות עפר‬
‫ג‪.‬‬
‫פרק ‪22‬‬
‫‪-‬‬
‫עבודות בטון יצוק באתר‬
‫ד‪.‬‬
‫פרק ‪23‬‬
‫‪-‬‬
‫מוצרי בטון טרום‬
‫ה‪.‬‬
‫פרק ‪25‬‬
‫‪-‬‬
‫עבודות איטום‬
‫ו‪.‬‬
‫פרק ‪29‬‬
‫‪-‬‬
‫נגרות אומן ומסגרות פלדה‬
‫ז‪.‬‬
‫פרק ‪27‬‬
‫‪-‬‬
‫מתקני תברואה‬
‫ח‪.‬‬
‫פרק ‪20‬‬
‫‪-‬‬
‫מתקני חשמל‬
‫ט‪.‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫‪-‬‬
‫עבודות צביעה‬
‫י‪.‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫‪-‬‬
‫עבודות מסגרות חרש‬
‫יא‪.‬‬
‫פרק ‪22‬‬
‫‪-‬‬
‫נגרות חרש וסיכוך‬
‫יב‪.‬‬
‫פרק ‪21‬‬
‫‪-‬‬
‫בנייני בטון טרומיים‬
‫יג‪.‬‬
‫פרק ‪23‬‬
‫‪-‬‬
‫כלונסאות קידוחים ויצוקים‬
‫יד‪.‬‬
‫פרק ‪24‬‬
‫‪-‬‬
‫פירוקים והריסות‬
‫טו‪.‬‬
‫פרק ‪42‬‬
‫‪-‬‬
‫פתוח נופי‬
‫טז‪.‬‬
‫פרק ‪41‬‬
‫‪-‬‬
‫גינון והשקייה‬
‫יז‪.‬‬
‫פרק ‪51‬‬
‫‪-‬‬
‫עבודות סלילת כבישים ורחבות‬
‫יח‪.‬‬
‫פרק ‪57‬‬
‫‪-‬‬
‫קווי מים‪ ,‬ביוב ותיעול‬
‫כל הפרקים האחרים מהמפרט הכללי הרלוונטיים לסוגי העבודה בתיאום ואישור‬
‫המנהל‪.‬‬
‫‪-99-‬‬
‫כללי‬
‫מפרטים מיוחדים‪:‬‬
‫מפרט טכני מיוחד‪ -‬מסמך זה‪ ,‬על נספחיו‪.‬‬
‫‪11.1/.1‬‬
‫עדיפות בין המסמכים‬
‫מוצהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו‪1‬או אי בהירות ו‪1‬או דו משמעות‬
‫ו‪1‬או אי התאמה תוכרע על ידי המנהל‪ ,‬בהתאם להוראות ההסכם‪.‬‬
‫‪11.1/.5‬‬
‫פעילויות ראשיות‬
‫‪ 11.1/.5./‬עבודות ההכנה‪:‬‬
‫א‪ .‬תאום עם גורמים רלבנטיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬היתרים ותאום ביצוע עבודות‪.‬‬
‫ג‪ .‬התארגנות הקבלן‪.‬‬
‫ד‪ .‬דרכי גישה‪.‬‬
‫ה‪ .‬גידור‪ ,‬בידוד ושילוט שטח עבודה‪.‬‬
‫ו‪ .‬מדידות וסימון‪.‬‬
‫ז‪ .‬ניקוי האתר הובלה שינוע ואחסנה של ציוד חומרים ומתקנים אשר פורקו‬
‫ומיועדים להתקנה מחדש‪.‬‬
‫ח‪ .‬איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות‪.‬‬
‫ט‪ .‬פירוק מתקני חוף קיימים‪.‬‬
‫י‪ .‬התקנת מתקני חוף זמניים‪.‬‬
‫יא‪ .‬פירוק תשתיות תת‪-‬קרקעיות קיימות‪.‬‬
‫יב‪ .‬התקנת תשתיות תת‪-‬קרקעיות זמניות (לזמן ביצוע הגשר)‪.‬‬
‫‪ 11.1/.5.4‬עבודות בצוע החוף והסדרת הנחל‪:‬‬
‫א‪ .‬חישוף השטח‪.‬‬
‫ב‪ .‬חפירה‪1‬חציבה‪.‬‬
‫ג‪ .‬אחסון ו‪1‬או סילוק חומר חפור‪.‬‬
‫ד‪ .‬הכנת שתית לעבודות המילוי לבניית הסוללה‪.‬‬
‫ה‪ .‬הכנת שתית לעבודות המילוי למילויים שונים‪.‬‬
‫ו‪ .‬הכנת שתית למבנים וצינורות‪.‬‬
‫ז‪ .‬חפירה והובלה חומרי מילוי מאתר אשר יוקצה ע"י המזמין‪.‬‬
‫‪-011-‬‬
‫כללי‬
‫ח‪ .‬בנית הסוללה על החוף הקיים בתוך המים‪.‬‬
‫ט‪ .‬ביצוע דרכים ומשטחים‪.‬‬
‫י‪ .‬הקמת סוללת הגנה זמנית עם שיגומים‪.‬‬
‫יא‪ .‬התקנת מערכות צנרת תת קרקעית כולל חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬ניקוז‪ ,‬מערכת‬
‫השפלה‪ ,‬וניקוז מי תמלחת‪.‬‬
‫יב‪ .‬בניית גשר מאלמנטים טרומיים‪.‬‬
‫יג‪ .‬ביצוע מתקני חוף‪ ,‬התקנתם‪ ,‬ופיתוח חוף‪.‬‬
‫יד‪ .‬בניית תעלת נחל בוקק מבטון מזויין‪.‬‬
‫טו‪ .‬ביצוע פיתוח לאורך נחל בוקק‪.‬‬
‫טז‪.‬‬
‫ביצוע עבודות סלילה בכביש המלונות‪.‬‬
‫יז‪ .‬ביצוע עבודות שונות‪:‬‬
‫•‬
‫ביצוע ואיזון נקודות בקרת תזוזה‪.‬‬
‫•‬
‫ביצוע ואיזון צינורות תצפית בחוף‪.‬‬
‫•‬
‫השפלת מי תהום (שוטף בהתאם לנדרש)‪.‬‬
‫סדר הפעילויות יכול להשתנות עקב המצב בשטח והוראות המנהל ועפ"י תוכנית העבודה‬
‫של הקבלן המאושרות ע"י המנהל‪.‬‬
‫‪11.1/.6‬‬
‫תכנ ית עבודה מפורטת‬
‫תוך ‪ 14‬יום ממועד הודעת הזכייה במכרז (אלא אם נאמר במפורש אחרת) יגיש הקבלן‬
‫למנהל תכנית עבודה מפורטת הכוללת תכנית התארגנות מאושרת ותכנית בטיחות על פי‬
‫שלבי הביצוע הנדרשים במסמכי המכרז לרבות בסעיף ‪ 22.21.13‬למפרט זה‪ ,‬שבה יצוין‬
‫בפרטי פרטים סדר העבודה בזמן ובמרחב הגיאוגרפי לכל אתר העבודה במכרז זה‪ ,‬לכל‬
‫אלמנט שייבנה‪ ,‬כולל תאריכים מדויקים של תחילה וסיום עבודות לכל פריט וכמפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬תכנית העבודה המפורטת תכלול לוח זמנים (גאנט) מפורט מאוד ובין‬
‫היתר תכיל את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיאור כל העבודות הנדרשות עם פרטי הביצוע וסדר ביצוען‬
‫בהתאם ל מסמכי המכרז‪ ,‬לוח הזמנים ואבני הדרך;‬
‫‪.2‬‬
‫תיאור ביצוע בו ‪ -‬זמני של העבודות באתר יחד עם אי ‪ -‬הפרעה‬
‫להתנהלות הסדירה של מתחמי התיירות למיניה ם ‪ ,‬תוך‬
‫הצגת פתרון למעבר נופשים ושימוש בחופים תוך כדי ביצוע‬
‫העבודות;‬
‫‪-010-‬‬
‫כללי‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור ביצוע במקביל של ה עבודות במק ומות השונים לאורך‬
‫הנחל והגשר ‪ ,‬עבודה בשתי משמרות ועמידה בהתאם ל לוח‬
‫הזמנים הנדרש‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫פירוט תוכנית שינוע כולל קיבולת השינוע היומית לאספקת‬
‫כל החומרים וכל המתקנים בכמות ובמועדים הנדרשים‬
‫למקטעים באתר העבודות‪ ,‬ועמידה בלוח הזמנים הנדרש;‬
‫‪.5‬‬
‫פירוט לגבי תוכנית ושיטת שינ וע העפר ממקורות המילוי‬
‫המפורטים במסמכי המכרז אל אתר העבודות‪ ,‬כולל שיטת‪,‬‬
‫אמצעי ותהליך השקילה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫פירוט לגבי תוכנית בצוע השפלת מי ה תהום והניטור הנדרש‬
‫שיתייחס לכל המרכיבים‪,‬‬
‫הפרטים וסדר הביצוע כדי‬
‫לאפשר בצוע עבודות ביבש לאורך נחל בוקק לצורך הסדרת‬
‫תעלת הנחל החדש ה‪ ,‬במשך הזמן שיידרש לכך ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫פירוט התיאומים והשגת האישורים שעל הקבלן לבצע על‬
‫מנת להתחיל ולהשלים את הנדרש בלוח הזמנים‪.‬‬
‫מודגש שהמנהל רשאי להורות בכל עת לפני ובמהלך העבודה על שינויים בסדר‬
‫בצוע העבודות שבתוכנית המאושרת כולל מעבר מעבודה במקום מסוים‬
‫לעבודה במקום אחר באתר‪ .‬משנתנה הוראה כזו הקבלן יציג מיידית לאישור‬
‫המנהל תוכנית עבודה מותאמת ויפעל מיידית לפיה‪ .‬הקבלן יתחשב בהכנת‬
‫הצעתו באפשרות לשינויים בסדר העבודות ולא יהיה זכאי לכל תשלום בגינם‪.‬‬
‫ב‪ .‬תכנית ההתארגנות באתר תכלול‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סימון הגידור;‬
‫‪.2‬‬
‫מ קומות האחסון;‬
‫‪.3‬‬
‫משרדי האתר;‬
‫‪.4‬‬
‫דרכים זמניות;‬
‫‪.5‬‬
‫זמני וחפירות זמניות;‬
‫‪.9‬‬
‫נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו;‬
‫‪.7‬‬
‫גידור שטחי פעילות;‬
‫‪.0‬‬
‫גידור בטיחות לכבישים;‬
‫‪.1‬‬
‫מיקום מאזני גשר;‬
‫‪ . 12‬מיקום מרחב מוגן (ממ"ד);‬
‫‪ . 11‬תוכניות ייצור של אלמנטי מסגרות ( ‪;) Shop Drawings‬‬
‫‪-012-‬‬
‫כללי‬
‫‪ . 12‬ספק מבנים זמניים‪.‬‬
‫‪ . 13‬תוכנית מפור טת של מבנים זמניים (כולל חישוב סטטי)‪.‬‬
‫‪ . 14‬פרטי ביצוע למתקני ם ‪.‬‬
‫‪ . 15‬פרטי ביצוע לתחנות שאיבה ‪ ,‬לקווי תמלחת ואביזרי צנרת;‬
‫‪ . 19‬פירוט ביצוע ע י צוב של תעלת נחל בוקק ובגשר‪.‬‬
‫‪ . 17‬פירוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע כמפורט להלן‪,‬‬
‫וכן כל פרט אחר שיידר ש במפרט הטכני המיוחד ועל ידי‬
‫הרשויות הרלוונטיות שצריכות לתת אישורן לתכנית‪.‬‬
‫הערה‪ :‬קיימת תוכנית התארגנות מאושרת ע"י ה רשות המקומית‪,‬‬
‫ועל הקבלן להתחיל לעבוד לפי תוכנית זו‪ .‬לקבלן לא‬
‫תהיה כל דרישה לתוספת תשלום או לעיכוב בלוחות‬
‫הזמנים ‪ ,‬ו במידה ויידרשו שינויים‪ ,‬הקבלן ידאג לקבלת‬
‫ה אישורים בעצ מ ו‪.‬‬
‫ג‪ .‬תכנית הבטיחות באתר תיתן מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים בשל‬
‫שינוע החומרים והביצועים הנדרשים למיניהם תכלול בין היתר‪ ,‬את‬
‫המרכיבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫סקר סיכונים;‬
‫‪.2‬‬
‫מיפוי סיכונים מפורט ופעולות מנע תואמות;‬
‫‪.3‬‬
‫מתן מענה המתאים לאילוצי לוחות הזמנים‪ ,‬אילוצי שלבי‬
‫ביצוע‪ ,‬ואילוצי ביצוע במתחם תיירותי רגיש‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תוכנית למניעת הצפות כתוצאה משיטפונות ‪.‬‬
‫במסגרת תכנית הבטיחות מחויב הקבלן לעמוד בדרישות נספח בקרת איכות והבטחת‬
‫האיכות המצומצם (נספח ב' למפרט הטכני המיוחד) ובדרישות כל דין‪.‬‬
‫תכנית העבודה‪ ,‬כפי שתאושר על ידי המנהל‪ ,‬תהיה מסמך המחייב את הקבלן‪ .‬הקבלן‬
‫אינו רשאי להתחיל בעבודות באתר טרם קבלת אישור המנהל לתכנית העבודה‪ .‬המנהל‬
‫רשאי לדרוש עריכת שינויים לשם התאמת תכנית העבודה בכל שלב שהוא לצורכי‬
‫קידום השלמת הפרויקט‪ .‬התאמות אלו ככל שיבוצעו מחייבות את הקבלן שיהיה‬
‫אחראי לביצוען המיידי והמלא כדי לא לעכב קבלת אישור המנהל‪ .‬עבודת הקבלן תבוצע‬
‫רק על פי התכנית שאושרה על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪11.1/.7‬‬
‫דיווחי התקדמות (דו ‪ -‬שבועי)‬
‫‪-013-‬‬
‫כללי‬
‫ביום הראשון של כל שבוע שני יגיש הקבלן למנהל דוח התקדמות דו‪-‬שבועי שבו יפרט‬
‫את כל הפעילויות שבוצעו במהלך השבועיים שקדמו להפקת הדו"ח‪ ,‬כולל‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫מיפוי טופוגרפי‪ ,‬עבודות תכנון‪ ,‬שרטוטים‪ ,‬הספקת חומרים‪ ,‬ייצור‪ ,‬ביצוע עבודות בשטח‪,‬‬
‫בדיקות מעבדה של חומרים‪ ,‬תהליכים ופרוטוקולים של קבלות ומסירות‪ ,‬תכניות עדות‪,‬‬
‫התכתבויות בהקשר לביצוע הפרויקט‪ ,‬סיכומי פגישות באתר‪ ,‬הנחיות‪ ,‬עדכון לוחות‬
‫זמנים‪ ,‬אישורים וכו'‪.‬‬
‫‪11.1/.8‬‬
‫פגישות באתר‬
‫פגישות באתר יתקיימו לפחות אחת לשבוע ביום שייקבע על ידי המנהל במשרדי‬
‫הקבלן באתר‪ .‬בפגישות ישתתפו‪ :‬הקבלן‪ ,‬המנהל‪ ,‬המתכנן‪ ,‬נציג המזמין וכל גורם‬
‫נוסף בהתאם להנחית המנהל‪.‬‬
‫נושאי הפגישה יהיו בין השאר‪ :‬ההתקדמות ואיכות העבודות‪ ,‬בטיחות וממשקי‬
‫העבודה בין הקבלן והרשויות‪ .‬סיכום (פרוטוקול) הפגישה יוכן על ידי המנהל ויופץ‬
‫בין המשתתפים כיומיים לאחר הפגישה‪.‬‬
‫‪11.1/.9‬‬
‫יומן עבודה‬
‫הקבלן ינהל כל יום יומן עבודה על פי הנהלים והפורמט של המזמין‪ .‬בין השאר יפרט‬
‫הקבלן‪:‬‬
‫‪ .‬שם הקבלן‪.‬‬
‫‪ .‬מס' הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .‬מס' יומן עבודה‪.‬‬
‫ד ‪ .‬תאריך‪ ,‬יו ם עבודה ושעות עבודה‪.‬‬
‫‪ .‬מזג אוויר‪.‬‬
‫‪ .‬כלים באתר‪.‬‬
‫ז ‪ .‬מספר וסוגי ה עובדים באתר‪.‬‬
‫‪ .‬עבודות שבוצעו‪.‬‬
‫ט ‪ .‬אירועים באתר העבודות‪.‬‬
‫‪ .‬הוראות ה מנהל‪.‬‬
‫‪ .‬ליקויי ביצוע‪1‬בטיחות וכדומה‪.‬‬
‫‪ .‬עיכובים בביצוע‪.‬‬
‫‪ .‬ניטור של מי ‪ -‬תהום‬
‫ד ‪ .‬חריגות מדרישות‬
‫ט ‪ .‬ניטור של מזג אוויר ואפיק הנחל והיערכות נגד שיטפון‪.‬‬
‫‪-014-‬‬
‫כללי‬
‫הקבלן יכין יומן עבודה באמצעות מערכת ‪ @VIEW‬אשר בו יעדכן מדי יום ביומו את‬
‫כל הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע העבודות (במקרים בהם יורו המנהל או המפקח‪,‬‬
‫יעודכן יומן העבודה על ידם בפרטי ביצוע העבודות ויומן זה יועבר לקבלן במערכת‬
‫ה‪ @VIEW -‬להערותיו וחתימתו)‪ .‬היומן ישמש‪ ,‬לפי הצורך‪ ,‬בנוסף לעדכון פרטי‬
‫העבודות‪ ,‬גם למתן הוראות בכתב לקבלן‪ .‬היומן יהא נגיש למנהל‪ ,‬ולקבלן בשעות‬
‫העבודה המקובלות וכל הוראה שתעודכן ביומן על‪-‬ידי המנהל או המפקח‪ ,‬בין‬
‫בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו‪ ,‬תחייב את הקבלן‪.‬‬
‫‪11.1/./1‬‬
‫תמונות עדות‬
‫לפני תחילת כל העבודות באתר באחריות הקבלן לבצע תמונות עדות מצב קיים‬
‫ולמסור למנהל לאישור‪ .‬מדי שבוע יספק הקבלן למנהל העבודה סט תמונות על מדיה‬
‫דיגיטלית המראות את פרטי התקדמות העבודות למיניהן‪ ,‬כולל עבודות ייצור‪,‬‬
‫הרכבה וכדומה‪ .‬תמונות יצולמו גם על פי דרישות המנהל‪.‬‬
‫צילום תמונות יבוצע בעזרת מצלמה דיגיטלית אשר מציינת על התמונה תאריך‬
‫ושעה‪.‬‬
‫‪11.1/.//‬‬
‫ניהול ופיקוח‬
‫‪ .‬עבודת הקבלן תעשה תחת פיקוח של המנהל ופיקוח צמוד של המפקח‪.‬‬
‫‪ .‬הקבלן לא יבצע כל עבודה ללא אישור מראש של המנהל או המפקח‪.‬‬
‫‪ .‬הפיקוח יכלול‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בקרת ביצוע העבודות בהתאם למסמכי הביצוע ותכנית‬
‫העבודה המאושרים‪ ,‬בדיקה ואישור כמויות‪ ,‬הנחיות והוראות לבצוע‪.‬‬
‫‪11.1/./4‬‬
‫‪22.21.12.1‬‬
‫רקע כללי‬
‫תיאור אתר העבודות‬
‫העבודות תבוצענה באזור ים המלח‪ ,‬בחוף המערבי של בריכה מספר ‪ ,5‬במתחם‬
‫התיירות עין בוקק‪ ,‬הכולל את החוף הציבורי הצפוני בין שפך הנחל לכביש ‪ ,12‬תעלת‬
‫נחל בוקק עם גשר וכביש המלונות בשני צידי הגשר‪.‬‬
‫‪22.21.12.2‬‬
‫האקלים המשוער באתר‬
‫האקלים באזור העבודות חם ויבש‪ ,‬עם ממוצע משקעים שנתי של כ‪ 52 -‬מ"מ‪ .‬ממוצע‬
‫טמפרטורות חודשי גבוה נע בין כ‪ 30Co -‬ו‪ 49Co -‬בקיץ‪ ,‬וממוצע טמפרטורה יומית‬
‫נמוכה נעה בין כ‪ 12 Co -‬ו ‪ 8Co-‬בחורף‪ .‬הלחות היחסית בקיץ נעה בין כ‪ 25% -‬ביום‬
‫לכ‪ 55% -‬בלילה‪ ,‬ובחורף נעה בין כ‪ 42% -‬לכ‪ 92% -‬בהתאמה‪ .‬בירור מדויק ומפורט‬
‫יותר של תנאי האקלים הינו באחריות הקבלן‪.‬‬
‫‪-015-‬‬
‫כללי‬
‫זרימות ושיטפונות עלולים להתרחש בנחל בוקק בעת ביצוע העבודות‪ .‬על הקבלן‬
‫להתחשב בכך לצורכי הכנת הצעתו וכן לדאוג לאמצעים שיבטיחו שמירה על הצוות‪,‬‬
‫הציוד והחומרים‪ .‬לצורך כך עליו להתייעץ עם רשות הניקוז האזורית‪ ,‬המכון‬
‫המטאורולוגי והשרות ההידרולוגי וידאג לקבל מהן התרעות מבעוד מועד על אירועי‬
‫זרימות ושיטפונות‪.‬‬
‫‪22.21.12.3‬‬
‫אופי אתר העבודות‬
‫כל העבודות תבוצענה במתחמי תיירות ונופש הכוללים בתי מלון‪ ,‬תשתיות תת‬
‫קרקעיות ועל קרקעיות בסמיכות גבוהה מאוד למתקני ושירותי תיירות ומתקני חוף‬
‫שכולם מאוישים ופעילים‪ .‬הפירוט הנדרש בהקשר לכך ניתן בסעיף ‪ 22.21.14‬להלן‪.‬‬
‫‪22.21.12.4‬‬
‫מטרת העבודות‬
‫פני המים בבריכה ‪( 5‬תמיסה בריכוז גבוה של מלחים)‪ ,‬שלחופה המערבי נמצא‬
‫האתר‪ ,‬עולים בכ‪ 22 -‬ס"מ בשנה בממוצע עקב פעילות מפעלי ים המלח עד שבעוד‬
‫מספר שנים‪ ,‬יגיעו למפלס תפעולי מירבי לטווח ארוך של ‪( +15.12‬לפי מערכת‬
‫הרומים של מי"ה)‪ .‬העלאת המפלס מבוצעת בד"כ בנובמבר כל שנה כשבין נובמבר‬
‫לנובמבר חלות תנודות עקב התאיידות‪ ,‬מילוי משלים והולכת מים מהבריכה‬
‫לבריכות ייצור שמדרום לה‪ .‬בסוף שנת ‪ 2213‬אמור המפלס לעלות לרום של עד ‪14.32‬‬
‫‪ .+‬המפלס המועלה של הבריכה יוצר סיכוני הצפה על ותת‪-‬קרקעית של אזור החוף‬
‫כולל מתחמי התיירות‪ ,‬מבנים‪ ,‬תשתיות ומשתמשים למיניהם‪.‬‬
‫מטרות העבודות הינן בניית סוללת הגנה ושיקום מערכת הניקוז של נחל בוקק‬
‫להגנת מתחמי התיירות מפני סיכונים אלה מהבריכה ומשיטפונות במצבים הבאים‪:‬‬
‫‪ .‬במצב של הרום המרבי ‪.+ 15.12‬‬
‫‪ .‬במצבי ביניים עד שהמים יגיעו לרום המרבי‪.‬‬
‫כמו כן יכללו העבודות התקנת אמצעי ניטור לזיהוי מוקדם של מצבים המצביעים על‬
‫התהוות אפשרית של פגמים או כשל של מרכיבי עבודות שבוצעו ואי לכך של סיכוני‬
‫הצפה באזור החוף ובמתחמי התיירות‪.‬‬
‫‪22.21.12.5‬‬
‫תיאור תמציתי של העבודות‬
‫העבודות כוללות הרמה והרחבת סוללת החוף הקיים ליצירת סוללה חדשה לאורך‬
‫גבולות העבודה‪ ,‬קווים סטטוטוריים המסומנים בתכנית החוף‪ ,‬פיתוח החוף ובנית‬
‫תעלת נחל בוקק החדשה עם הגשר לרבות כביש המלונות‪.‬‬
‫‪22.21.12.9‬‬
‫הסוללה הקיימת‬
‫‪-016-‬‬
‫כללי‬
‫באתר העבודות בצדו של מלון הוד‪ ,‬קיימת סוללת חוף ובתוכה חציץ הבנוי מקיר‬
‫שיגומים שעומקו עד כ‪ 22-‬מ'‪ .‬קודקוד הקיר מגיע לעומק של כ‪ 3 -‬מ' מפני השטח‪.‬‬
‫סביבו ומעליו יש שן ומרבד חרסית שמגיעה עד לעומק של כ‪ 32-‬ס"מ מתחת לפני‬
‫השטח‪ .‬חציץ זה נועד לחסום חלחול של מי בריכה ‪ 5‬לכיוון מתחמי התיירות‪.‬‬
‫‪22.21.12.7‬‬
‫בניית הסוללה החדשה להגבהת החוף הציבורי הצפוני‬
‫‪ . 1‬פירוק מתקני חוף‪ ,‬הובלתם‪ ,‬אחסונם‪ ,‬שמירתם‪ ,‬בדיקתם והתקנתם‬
‫מחדש אחרי ביצוע עבודות העפר‪.‬‬
‫‪ . 2‬פי רוק העברה והתקנת מתקני חוף קיימים לחופים זמניים‪.‬‬
‫‪ . 3‬פירוק העברה והתקנת מתקני חוף מהחופים הזמניים אל חופי‬
‫הקבע‪.‬‬
‫‪ . 4‬ייצור והתקנה של מתקני חוף חדשים‪.‬‬
‫‪ . 5‬חריש והידוק מבוקר של שכבת החול החופי הקיימת‪.‬‬
‫‪ . 9‬הגבהת סוללת ההגנה הקיימת עד גובה קודקוד של ‪ + 15.02‬תוך‬
‫שמירת שיפועי המד רונות‪.‬‬
‫‪ . 7‬הוספת שכבת חול חופי עד רום של ‪.+ 19.22‬‬
‫‪ . 0‬בנית קירות תמך ועוד‪.‬‬
‫‪22.21.12.0‬‬
‫בניית תעלת נחל בוקק החדשה‪ ,‬כוללת‪:‬‬
‫‪ .‬בניית סוללת הגנה זמנית בשפך הנחל כולל קיר שיגומים‪ .‬השיגומים יועמדו‬
‫לרשות הקבלן ע"י חל"י והוא ידאג להתאימם מבעוד מועד למידות הנדרשות‬
‫להחדרה המתוכננת‪.‬‬
‫‪ .‬ביצוע חפירה ימית והשפלת מי בריכה ‪.5‬‬
‫‪ .‬העתקת תשתיות קיימות בגשר לתוואי זמני והסדרת תנועה זמנית לצרכי בנייה‬
‫וביצוע כלונסאות דיפון באי תנועה‪.‬‬
‫ד‪ .‬מילוי סוללת מעבר זמנית לבניית הגשר ותעלה במורד‪ ,‬ופירוק מחצית החלק‬
‫המזרחי של הגשר‪.‬‬
‫‪ .‬ביצוע עבודות עפר‪ ,‬בניית תעלת הנחל החדשה במורד והחלק המזרחי של הגשר‪.‬‬
‫‪ .‬החזרת תשתיות מהתוואי הזמני לחלק המזרחי של הגשר החדש והסדרת תנועה‬
‫זמנית חדשה לצרכי בנייה‪.‬‬
‫ז‪ .‬פירוק המחצית המערבית של הגשר ובניית החלק המערבי החדש‪.‬‬
‫‪ .‬החזרת תשתיות מהתוואי הזמני לחלק המערבי של הגשר החדש‪.‬‬
‫ט‪ .‬ביצוע עבודות עפר ובניית תעלת הנחל החדשה במעלה‪.‬‬
‫‪-017-‬‬
‫כללי‬
‫‪ .‬ביצוע עבודות סלילה בכביש המלונות לרבות הנחת התשתיות הדרושות‪.‬‬
‫‪ .‬עבודות פיתוח ומתקנים חדשים בשני צידי של התעלה החדשה‪.‬‬
‫‪22.21.13 . 1.1‬‬
‫לוח זמנים ואבני דרך לפרויקט‬
‫משך ביצוע מרבי לעבודות נשוא מכרז זה הינו עד ‪ 365‬ימים קלנדריים מיום הוצאת צו התחלת‬
‫העבודה‪ .‬מובהר‪ ,‬כי תקופת ההתארגנות והשגת האישורים כמפורט בהסכם נכללים‬
‫במשך ביצוע הפרויקט ולא יעלו על ‪ 34‬יום‪ .‬להלן מצורף לוח זמנים שלדי (גאנט) לצרכי‬
‫המחשה בלבד‪.‬‬
‫מודגש שכל חריגה של הקבלן מלוח הזמנים ואבני הדרך תוביל בין השאר לפגיעה בפעילות‬
‫הסדירה המתוכננת של המתחם התיירותי על מרכיביו השונים‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪-018-‬‬
‫‪-019-‬‬
‫כללי‬
‫‪11.1/./1‬‬
‫תנאים מיוחדים לגבי הביצוע‬
‫א ‪ .‬אתר העבודות מצוי במתחם תיירות‪ ,‬שבשטחו מתנהלת פעילות קיט ונופש‪.‬‬
‫הקבלן יפעל באופן סדיר וקפדני יום יומי להימנע מגרימת פגיעה‬
‫בפעילות מתחמי התיירות ‪.‬‬
‫ב ‪ .‬הקבלן חייב לספ ק ולהתקין גדרות ושער שימנעו אפשרות גישת נופשים‬
‫ועוברי אורח לאתר העבודות‪ .‬הגדר והשערים יהיו אטומים לראיה‬
‫עשויים פלדה מסוג "איסקורית" בגובה ‪ 2.2‬מ' לפחות ו‪1‬או לפי דרישת‬
‫המנהל‪.‬‬
‫ג ‪ .‬הקבלן חייב להודיע למנהל על סיום העבודות בתום כל יום עבודה‪.‬‬
‫ד ‪ .‬אתר העבודות וסביבתו‪ ,‬חיי בים להיות נקיים ועל הקבלן לסלק בתום‬
‫העבודה בכל יום‪ ,‬את הפסולת שנוצרה על ידו באותו היום‪ ,‬כגון עודפי‬
‫חפירה‪ ,‬פסולת בניין‪ ,‬שיירי אריזות‪ ,‬מיכלים ריקים‪ ,‬קטעי מוטות ברזל‪,‬‬
‫קטעי צנרת‪ ,‬קרשים‪ ,‬מסמרים וכו'‪ .‬פסולת זו תסולק למיכלי איסוף‬
‫פסולת מתאימים וממוינים שהקבלן יספ ק‪ ,‬ותסולק ע"י הקבלן לפחות‬
‫אחת לשבוע‪ ,‬לאתר מורשה לסילוק פסולת מוצקה‪.‬‬
‫ה ‪ .‬הקבלן חייב להרטיב את שטחי העבודה כל יום‪ ,‬תוך כדי ביצוע‪ ,‬על מנת‬
‫לשמור על אוויר נקי מסביב לאתר העבודה כנגד פיזור אבק‪.‬‬
‫ו ‪ .‬הקבלן לא ישאיר בורות פתוחים‪ ,‬או מכשול אחר כלשהו‪ ,‬העלול לסכן‬
‫עובדים או מב קרים‪ ,‬אלא ידאג לסילוק המפגע‪ ,‬מיד עם תום השימוש בו‪.‬‬
‫‪11.1/./5‬‬
‫זהירות‬
‫דרכי גישה‪ ,‬שמירה‪ ,‬תמרורי אזהרה ואמצעי‬
‫א‪.‬‬
‫דרכי גישה‬
‫‪ :‬הקבלן יספק‪ ,‬יתקין ויתחזק דרכי גישה ותנועה לאתר ובתוכו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שמירה‬
‫‪ :‬הקבלן ישמור על האתר והעבודות שבביצוע כולל הציוד‬
‫והמכשור ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אמצעי אזהרה ‪ :‬ה קבלן יציב תמרורי אזהרה‪ ,‬לרבות פנסים מהבהבים ושאר‬
‫אמצעי זהירות לבטיחות באתר‪ ,‬לבטיחות העבודות והציבור‪,‬‬
‫בכל מקום שיהיה צורך בכך‪ ,‬או שיידרש על ידי המנהל‪ ,‬ו‪1‬או‬
‫שנדרש על פי דין או על פי הוראה של רשות מוסמכת כל‬
‫שהיא‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב לאפשר למנהל‪ ,‬למזמין ולכל מי מטעמם גישה חופשית בכל עת לאתר העבודות‪.‬‬
‫‪11.1/./6‬‬
‫בדיקה‪ ,‬השגחה‪ ,‬מדידות וסימון מטעם הקבלן ‪.‬‬
‫‪-001-‬‬
‫כללי‬
‫א ‪ .‬הקבלן יעסיק ברציפות‪ ,‬לצורך השגחה‪ ,‬מדידות וסימונים‪ ,‬מודד מוסמך במשך כל‬
‫תקופת הביצוע ועד למסירת העבודות למזמין‪ .‬המודד יהיה באתר העבודות‬
‫בכל עת שמבוצעות בו עבודות‪.‬‬
‫ב ‪ .‬תכניות הב יצוע מבוססות על טופוגרפיה קיימת‪ .‬לפני תחילת ביצוע העבודות‬
‫ה קבלן מתחייב לבדוק את כל הרומים‪ ,‬המספרים והמימדים שנקבעו בתכניות‪.‬‬
‫לאחר הבדיקה יעביר הקבלן למנהל את כל הרומים‪ ,‬ו הקבלן יישא באחריות‬
‫גמורה לדיוקם‪.‬‬
‫ג ‪ .‬הקבלן יסמן בשטח את כל הפוליגונים‪ ,‬נקודות הקבע והרומים הנדרשים לביצוע‬
‫העבודות‪ .‬כל הסימונים יבוצעו על ידי מודד מוסמך‪.‬‬
‫ד ‪ .‬לאחר סימון הפוליגונים בשטח‪ ,‬יבקש הקבלן את אישור המנהל להתחיל‬
‫בעבודה‪ .‬הקבלן לא יתחיל בעבודה לפני קבלת אישורו של המנהל ‪ .‬רשאי‬
‫המנהל לשנות או להורות לקבלן לשנות את הסימון והמידות השונות בהתאם‬
‫לשי קוליו‪ ,‬לדרישות התכנון‪ ,‬ולתנאי המקום והקרקע‪ .‬אין באישור המנהל כדי‬
‫לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן‪ .‬המנהל רשאי לבצע בכל עת מדידות‬
‫לאימות ואישור באמצעות מודד מטעמו‪.‬‬
‫ה ‪ .‬הקבלן מתחייב להחזיק באתר‪ ,‬במשך כל זמן ביצוע העבודה ציוד מדידה‪ ,‬כולל‬
‫דיסטומט‪ ,‬ציוד לייזר‪ ,‬אמת מידה ומאזנת‪.‬‬
‫ו ‪ .‬מודד מוסמך ינחה ויבדוק את עובדי הקבלן בביצוע כל העבודות‪ .‬שיטת המדידה‬
‫תאושר על ידי המנהל‪.‬‬
‫ז ‪ .‬המודד וציוד המדידה יעמדו לרשות המנהל בכל עת שידרוש זאת‪.‬‬
‫ח ‪ .‬הוטל על הקבלן על ‪ -‬פי ההסכם לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנמסרו לקבלן‬
‫על ידי המנהל ‪ ,‬חייב הקבלן לשמ ור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה הן‬
‫בתוך אתר העבודות והן מחוצה לו‪ .‬סולקו‪ ,‬נפגעו‪ ,‬טושטשו או שונו נקודות‬
‫הקבע שנמסרו לקבלן על ‪ -‬ידי המנהל‪ ,‬כאמור‪ ,‬על הקבלן לחדשן על חשבונו‬
‫הוא‪.‬‬
‫ט ‪ .‬הקבלן יספק ויתחזק את כל יתדות הסימון והסימונים האחרים‪ ,‬שנקבעו או‬
‫יקבעו לביצוע העבוד ות‪ ,‬ובמקרה של פגיעה או שינוי בהם‪ ,‬יחדשם ויחזירם‬
‫למצבם הקודם‪ .‬הקבלן יישא באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬שיגרמו עקב פגיעה או שינוי בסימונים אלו‪.‬‬
‫י ‪ .‬הוצאות הסימון והמדידה‪ ,‬וכל הקשור בכך‪ ,‬יחולו על הקבלן בלבד‪.‬‬
‫יא ‪ .‬הקבלן יהיה חייב לתק ן על חשבונו כל חלק מה עבודות שבוצעו ו‪1‬או נבנו מתוך אי ‪-‬‬
‫דיוק ו‪1‬או סטיה ו‪1‬או שגיאה כאמור‪ ,‬וזאת בהתאם לקביעותיו של המנהל‪.‬‬
‫קביעותיו של המנהל בנושא זה תהינה סופיות ובלתי ‪ -‬ניתנות לערעור‪.‬‬
‫‪11.1/./7‬‬
‫תכניות עדות לאחר ביצוע‬
‫א ‪ .‬הקבלן יכין ויגיש תכניות עדות )‪ (As Made‬לאחר ביצוע בהן יכללו ויוצגו כל‬
‫חלקי העבודה שבוצעו בפועל‪ .‬תכניות אלה יוכנו על ידי מודד מוסמך‪ ,‬על‬
‫‪-000-‬‬
‫כללי‬
‫פי מיטב כללי המקצוע‪ ,‬בשרטוט ממוחשב בפורמט אוטוקד ‪ 2212‬ואו‬
‫בגרסה שתקבע על ידי המנהל‪ .‬התכניות יכללו בין השאר‪ ,‬תנוחות‪,‬‬
‫חתכים לאורך ורוחב מצב קיים וכל פרטי מרכיבי הביצוע כולל מערכות‬
‫תת קרקעיו ת‪ ,‬עם מידות מפורטות של‪ :‬פני קרקע‪ ,‬קו חוף‪ ,‬קירות‪ ,‬גדרות‪,‬‬
‫תעלות‪ ,‬מבנים‪ ,‬תאי ביקורת‪ ,‬שוחות‪ ,‬צנרת תת קרקעית ועל קרקעית‪,‬‬
‫קווי חשמל ותקשורת‪ ,‬קידוחי שאיבה וניטור‪ ,‬ריהוט גן‪ ,‬נקודות בקרת‬
‫תזוזות וכדומה‪ .‬כל האלמנטים הנ"ל יוצגו בשכבות נפרדות בהתאם‬
‫להנחיות של מפרט טכני כללי לביצוע מיפוי ומדידות ‪. GIS‬‬
‫ב ‪ .‬תכניות העדות יהיו בקנ"מ ‪ 1:252‬על רקע קואורדינטות ארצי ‪ ,‬רקע גושים‬
‫וחלקות‪.‬‬
‫ג ‪ .‬על כל תכנית עדות יצוין‪:‬‬
‫•‬
‫שם הפרויקט ‪.‬‬
‫•‬
‫שם קטע או מערכת ‪.‬‬
‫•‬
‫מועד המדידה ‪.‬‬
‫•‬
‫קנה מידה ‪.‬‬
‫•‬
‫תרשים סביבה בקנ"מ ‪. 1:1222‬‬
‫•‬
‫פרטי המודד (שם ‪,‬טלפון‪ ,‬כתובת ומספר רישיון) ‪.‬‬
‫•‬
‫פרט י קבלן המבצע (שם ‪,‬טלפון‪ ,‬כתובת ומספר רישיון) ‪.‬‬
‫•‬
‫חתימות מודד מוסמך וקבלן המבצע ‪.‬‬
‫ד ‪( 5 .‬חמישה) סטים של תכניות העדות חתומות על ידי הקבלן ומודד מוסמך‪,‬‬
‫יוגשו למנהל תוך ‪ 12‬ימים לאחר גמר העבודות‪.‬‬
‫ה ‪ .‬כל סט יכלול תכניות מודפסות על נייר לבן באיכות ‪ 02‬מ"ג למ"ר בפורמט‬
‫‪ , A0‬חתו מות על ידי מודד מוסמך והקבלן ו ‪( 5 -‬חמישה)‬
‫‪CD‬‬
‫(תקליטורים)‬
‫עם קבצי תכניות העדות ממוחשבות בפורמט ‪ , DWG‬קבצי הדפסה ‪, PLT‬‬
‫‪ , PDF‬קבצי ‪ DIS‬ו ‪ REG -‬בפורמט ‪.) ASCII‬‬
‫ו ‪ .‬מסירת תכניות עדות לידי המנהל הינו תנאי הכרחי לאישור ה חשבון ה סופי‬
‫של הקבלן‪.‬‬
‫‪11.1/./8‬‬
‫שילוט האתר‬
‫א ‪ .‬תוך ‪ 32‬יום מיום קבלת צו התחלת העבודה‪ ,‬הקבלן יתכנן‪ ,‬יספק‪ ,‬ירכיב‬
‫ויתחזק למשך תקופת הביצוע שני שלטים בגודל של‬
‫אתר העבודות‪.‬‬
‫כ ‪3x4 -‬‬
‫מ' כ"א בכל‬
‫‪-002-‬‬
‫כללי‬
‫ב ‪ .‬על השלטים יוצגו בין היתר פרטים של המזמין‪ ,‬מנהל ה ביצוע‪ ,‬מנהל‬
‫ה תכנון‪ ,‬הקבלן המבצע‪ ,‬שמות משרדי המתכננים ‪ ,‬מנהל בטיחות בעבודה‪,‬‬
‫וכל פרט נוסף על פי חוק‪.‬‬
‫ג ‪ .‬המיקום‪ ,‬הצורה ‪ ,‬ה כיתוב וצבע השלטים ייקבעו ידי המנהל וימסרו לקבלן‬
‫לביצוע‪.‬‬
‫ד ‪ .‬השלטים יהיו מורכבים על מבנה מתכתי מתאים מבחינת היציבות והסביבה‬
‫התיירותית‪ .‬המבנה יתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקציה מורשה מטעם‬
‫הקבלן‪ .‬המבנה חייב באישור המנהל‪.‬‬
‫ה ‪ .‬בכל מק ומות העבודה באתר העבודות‪ ,‬יספק הקבלן וירכיב‪ ,‬שילוט אזהרה‬
‫על הגדר‪ ,‬בדבר פעילות בניה והוראה לאיסור כניסה כנדרש בחוק‪.‬‬
‫‪ 11.1/./9‬ניקוי והסדרת האתר לפני מסירת העבודות למזמין‬
‫תנאי למסירת העבודות למזמין‪ ,‬הוא ניקוי וסילוק סופי של כל עודפי החומרים והפסולת‪,‬‬
‫פירוק וסי לוק כל המבנים הארעיים‪ ,‬ציוד ההקמה‪ ,‬הגדרות והשלטים‪ ,‬סילוק רכושו של קבלן‬
‫מהאתר והחזרת האתר למצבו הקודם ובהתאם לעבודות שבוצעו‪.‬‬
‫‪ 11.1/.41‬היתרים ותאום ביצוע עבודות‬
‫כל העבודות‪ ,‬בין אם יבוצעו על ידי הקבלן הראשי ועובדיו או על ידי קבלני המשנה שלו‪,‬‬
‫יתואמו על ידי הקבלן הראשי‪.‬‬
‫השגת כל האישורים הדרושים‪ ,‬מעבר להיתר הבניה‪ ,‬מכל הגופים הרלוונטיים ומבעלי עניין‬
‫היא באחריות הקבלן‪.‬‬
‫לפני תחילת עבודות‪ ,‬על הקבלן‪ ,‬בהתאם לתכנית העבודה המפורטת‪ ,‬לתאם את עבודתו עם‬
‫בעלי השטחים‪ ,‬התשתיות ובעלי המבנים‪1‬המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות‪ .‬מבנים‬
‫אלה כוללים בין השאר קידוחי תצפית‪ ,‬מערכות ניקוז‪ ,‬בארות שאיבה‪ ,‬ריהוט גן‪ ,‬צינורות‪,‬‬
‫כבלים‪ ,‬קווי‪ :‬חשמל‪ ,‬תקשורת‪ ,‬גז‪ ,‬מים‪ ,‬דלק‪ ,‬מבני מלון‪ ,‬מתקני נוף וחוף וכו'‪.‬‬
‫התאום כולל את כל הדרוש כדי לאפשר את העבודה ללא עיכובים ולפי הנדרש‪ .‬במידה‬
‫ותידרש פניה לגורמים חיצוניים נוספים‪ ,‬יבצעה הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה כדי‬
‫להבטיח כי לא ייגרמו עיכובים‪.‬‬
‫אין לפגוע‪1‬לגרום נזק לתשתיות ולמבנים הקיימים‪ ,‬בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם לאו‪.‬‬
‫הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמותם וכל פגיעה בהם תתוקן מיד על ידו‪.‬‬
‫בקטעי אורך מסוימים לאורך החוף‪ ,‬יש צורך לבצע את העבודות באופן שיאפשר פעילות‬
‫תיירות ונופש תוך כדי הביצוע‪.‬‬
‫לצורך הכנת תכנית העבודה המפורטת‪ ,‬על הקבלן לתאם עם המלונות‪ ,‬באמצעות המנהל‪ ,‬את הקטעים וסדר העבודה באתר‬
‫ולאורך החוף‪.‬‬
‫תוכנית העבודה תוכן על פי התאום הנ"ל‪.‬‬
‫‪-003-‬‬
‫כללי‬
‫‪ 11.1/.4/‬שעות ביצוע עבודה‬
‫א ‪ .‬על הקבלן לעבוד במשך כל השעות הדרושות על פי צורכי העבודה ובהתאם‬
‫לדרישות המפרט ולהוראות המנהל‪ . .‬המנהל יהא רשאי להגביל או לאסור‬
‫פעילות בזמנים ושעות מסוימות‪.‬‬
‫ב ‪ .‬במידה והקבלן ירצה לעבוד בשעות החשיכה‪ ,‬בשבתות‪ ,‬בחגים‪ ,‬עליו להגיש‬
‫בקשה לכך שבעה ימים מראש לקבל את איש ור המנהל מראש ובכתב‪.‬‬
‫המנהל אינו חייב לתת אישור כזה ובמידה וייתן העבודה תבוצע במדויק‬
‫עפ"י הנחיות המנהל‪ .‬ככל שמדובר בעבודה בשעות החשיכה עליו‬
‫להשתמש באמצעי תאורה מתאימים‪ .‬האמור לעיל אינו גורע מסמכותו‬
‫של המנהל להורות מיוזמתו לקבלן לעבוד בשעות החשיכה‪ ,‬בשבתות‬
‫ו בחגים‪.‬‬
‫‪ 11.1/.44‬אפיון זמן זרימה בנחל בוקק‬
‫אגן היקוות נחל בוקק‪ ,‬נמצא במדבר יהודה ובסיס הניקוז שלו הוא בריכה ‪ 5‬בים המלח‪ .‬הנחל‬
‫מאופיין במשטר זרימה שיטפוני בעל מהלכי גאות שיטפוניים המתאפיינים בספיקות גבוהות‬
‫ומשכים קצרים‪ .‬למעט אירועי שיטפון חריגים‪ ,‬רוב מהלכי הגאות השטפוניים אשר תועדו‬
‫בנחלי מדבר יהודה אירעו בין החודשים אוקטובר לאפריל‪ .‬חשוב להדגיש כי עקב אי יציבות‬
‫מזג האוויר בחודשים ספטמבר ומאי‪ ,‬אשר מהווים תקופות מעבר בין העונה היבשה לעונה‬
‫הרטובה‪ ,‬נרשמו אירועי שיטפונות חריגים בעוצמתם‪ .‬עקב אי יציבות מזג האוויר ותנאי הסף‬
‫הנמוכים ליצירת שיטפון באזור מדבר יהודה‪ ,‬ישנו קושי בחיזוי אירועי שיטפון‪.‬‬
‫אופי מהלך גאות שיטפוני בנחלי מדבר יהודה‪ ,‬מאופיין הן בספיקות חזקות של מאות‬
‫מ"ק‪1‬שניה והן בהסעת סחף גס גרגר ובתנועת גרופת במצע הנחל (הנעת אבנים ובולדרים‬
‫שנמדדו במאות ואלפי ק"ג‪1‬שניה למצע הנחל (‪.)Cohen and Larone, 2005‬‬
‫עקב הרחפת אבנים ממצע הנחל הסעתם כגרופת והשקעתם מחדש בעת זעיכת גל השיטפון‪,‬‬
‫ניתן להגדיר את מצע הנחל כלא יציב ודינמי‪ ,‬שכן בכל גל שיטפון משתנים פני מצע הנחל‪.‬‬
‫עוצמות הספיקה השיטפונית הצפויה במוצא נחל בוקק בהסתברויות שנתיות שונות מובאת‬
‫בטבלה להלן‪:‬‬
‫‪/%‬‬
‫‪422‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪297‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪133‬‬
‫‪/1%‬‬
‫‪70.7‬‬
‫‪P%‬‬
‫)‪Q (m 3 /s‬‬
‫‪ 11.1/.43‬שמיר ה על הסביבה‪ ,‬בטיחות וגהות‬
‫‪-004-‬‬
‫כללי‬
‫הגנה נגד פגעי טבע‬
‫הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה על העבודות מנזק אשר יכול להיגרם על ידי מי‬
‫גשמים‪ ,‬שיטפונות‪ ,‬מי תהום‪ ,‬מפולות אדמה‪ ,‬רוח‪ ,‬שמש‪ ,‬או תופעות טבע אחרות‪ ,‬במשך כל‬
‫תקופת הביצוע ועד למסירת העבודות למזמין‪ .‬כל אמצעי הגנה שיבוצע יתוחזק ע"י הקבלן‪.‬‬
‫כל נזק שיגרם מתופעות טבע בין אם נקט הקבלן אמצעי הגנה ובין אם לא עשה כן‪ ,‬יתוקן על‬
‫ידי הקבלן ללא דיחוי‪.‬‬
‫כריית חומר או מחצב‬
‫הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר‪ ,‬כל חומר או מחצב‪ ,‬לרבות חומרי תשתית ותכסית‬
‫כגון חול‪ ,‬אדמה‪ ,‬סלעים וכורכר שלא על פי הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם ושלא באישור‬
‫בכתב מראש של המנהל‪.‬‬
‫‪ 11.1/.41‬הובלה שינוע ואחסנה‬
‫א‪ .‬הובלה ושינוע‬
‫הקבלן יהא אחראי לכל פעולות הובלת הציוד ו‪1‬או חומרים‪1‬כלים‪ ,‬הסעת העובדים וכל הדרוש להתקנה‬
‫ולביצוע‪ ,‬לאתר העבודות ולשינוע מאחסנה זמנית באתר עד וכולל למיקום המדויק של השימוש בציוד‬
‫ו‪1‬או בחומרים בכל רחבי אתר העבודות‪.‬‬
‫ב ‪ .‬אחסנה‬
‫הקבלן יהא אחראי לכל פעולות האחסנה הזמנית של הציוד ו‪1‬או חומרים ו‪1‬או‬
‫כלים שישמשו להתקנה ובניה‪ ,‬באתר העבודות‪ .‬מובהר כי מתקני חוף רבים‬
‫דורשים פרוק‪ ,‬אחסנה זמנית והתקנה מחדש‪.‬‬
‫לא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו‪1‬או אחר כלשהוא‪ ,‬או עבור עיכובים בהקשר‬
‫לתיאומים‪.‬‬
‫‪ 11.1/.45‬ציוד בניה וחומרים לביצוע העבודות‬
‫א ‪ .‬אספקת ציוד הקמה‬
‫הקבלן יספק‪ ,‬את כל הציוד לבניה והתקנה כגון‪ :‬מכונות‪ ,‬כלים‪ ,‬מכשירים‪ ,‬מנופים‪ ,‬תמיכות ופיגומים‪.‬‬
‫הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע העבודות רק בציוד מעולה אשר תפוקתו ידועה‪ .‬ציוד או‬
‫מכשירים פגומים או שלא יתאימו לדרישות או יעכבו התקדמות העבודה לעומת לוח הזמנים שנקבע‪ ,‬אף‬
‫אם קיבלו קודם לכן את אשור המנהל‪ ,‬ירחיקם הקבלן מיד עם קבלת הוראה לכך מהמנהל ויספק‬
‫במקומם מכשירים וחלקי ציוד אחרים אשר יתאימו לדרישות המפרט והוראות המנהל‪ .‬הקבלן יהיה‬
‫האחראי היחיד עבור כל החלפת הציוד ועבור כל בטלה העלולה להיגרם עקב החלפת הציוד הנ"ל‪.‬‬
‫ב ‪ .‬אספקת אביזרים וחומרים‬
‫הקבלן יספק‪ ,‬את כל החומרים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודות‪ ,‬לרבות‪ :‬ברגים‪ ,‬אטמים‪ ,‬תמיכות‪,‬‬
‫אומים‪ ,‬דסקיות‪ ,‬מוטות‪ ,‬פקקים‪ ,‬שימסים‪ ,‬פלטות עיגון‪ ,‬חומר מילוי עפר‪ ,‬חול‪ ,‬חומר ציפוי‪ ,‬צינורות‪,‬‬
‫‪-005-‬‬
‫כללי‬
‫שוחות‪ ,‬בטון‪ ,‬ברזל‪ ,‬דבקים‪ ,‬דייס ועוד‪.‬‬
‫‪ 11.1/.46‬מקורות חומרי המילוי הגרנולארי ושקילת ה חומר המיוע ד‬
‫למילוי בתחום המים וביבשה‬
‫‪ . 1‬חומר המילוי לעבודות ה עפר יובא מאתר "מטע עין גדי"‪ ,‬כאשר הכניסה מצומת ‪P 00‬‬
‫בכביש ‪ 12‬ק"מ ‪. 221‬‬
‫הקבלן יבצע את החפירה עפ"י תכנית הפיתוח של המטע‪ .‬באחריות הקבלן‪:‬‬
‫ניפוי‪ ,‬העמסה‪ ,‬הובלה ופריקה‪ ,‬בקרת איכות החומר‪ ,‬שקילת החומר‪ ,‬אספקה‬
‫והתקנה של המאזניים וציוד מכני נלווה‪ ,‬כגון מחסום חשמלי ביציאה מאתר‬
‫ה כרייה ובכניסה לאתר העבודות‪ 1‬ה שפיכה‪ ,‬לרבות תאום הנדרש עם הרשויות‪,‬‬
‫תחזוקה שוטפת וכיול תקופתי לפי הנוהל‪ ,‬שרות תיקונים לציוד הנלווה‪ ,‬מבנה‬
‫ממוזג לציוד מחשוב‪ ,‬אגרות למיניהן (אך לא תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל‬
‫או אגרת כרייה למי"ה)‪ ,‬הביטוחים הדרושים‪ ,‬הזנת חשמל‪ ,‬תשתית ‪Internet‬‬
‫יציבה‪ ,‬שרותי שמירה‪ .‬ראש מערכת שקילה אוטומטית ממוחשבת לרבות שרת‬
‫יעודי ומחשב תסופק ותתוחזק על ידי המזמין‪ .‬מודגש בזה כי המנהל יבדוק את‬
‫תעודות המשלוח‪1‬שקילה בהן יצוין בין היתר תאריך‪ ,‬שעה‪ ,‬משקל א שר יצא‬
‫מאתר כרייה‪ ,‬משקל אשר נכנס לאתר ה שפיכה‪ ,‬משקל לאחר פריקת החומר‬
‫ביציאה מאתר השפיכה‪ ,‬חריגה מ ה משקל ה מותר על פי החוק‪ ,‬יעד האספקה‪,‬‬
‫סוג החומר‪ ,‬מספר רישוי‪ ,‬שם הנהג‪ ,‬זמן הגעה ליעד‪ .‬המאזניים יהיו באורך‬
‫‪ 10.2‬מ'‪ ,‬ברוחב ‪ 3.2‬מ'‪ ,‬עד עומס ‪ 122‬טון לפחות עם חיווט פנימ י‪ ,‬קירות כניסה‬
‫מבטון‪ ,‬עם מכסה עגלה למתמרים עד ‪ 32‬טון לפחות‪ ,‬בסיסי בטון יבילים וכן‬
‫יכללו הכנה להתקנת ראש שקילה‪ ,‬מחשב ותוכנה‪ .‬המאזניים יצוידו במחסום‬
‫חשמלי עם תשתית למערכת פיקוד של המאזניים‪ .‬המאזניים באתר השפיכה‬
‫נועדים עבור שקילת חומר המילוי בתחום המים בלבד‪.‬‬
‫‪ . 2‬מודגש כי עיכובים בשקילת החומר במידה ויגרמו לקבלן עקב אי הספקה סדירה ויציבה‬
‫של חשמל ותקשורת ‪ Internet‬יהיו באחריותו של הקבלן בלבד‪.‬‬
‫‪ . 3‬מודגש כי סעיף ‪ 21.22.232‬בכתב הכמויות עבור המאזניים כולל את כל המתואר לעיל‬
‫ולא תשולם לקבלן שום תוספת מעבר לתשלום על פי הסעיף הרל וונטי בכתב‬
‫הכמויות‪ .‬עלות התאום‪ ,‬אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬תפעול המאזניים וכל הנדרש כפי שמתואר‬
‫לעיל וכן העברת המאזניים והצבתם מחדש באתר השפיכה בהתאם לשלבי הביצוע או‬
‫באתר הכרייה‪ ,‬כלולה במחיר המאזניים לפי ה סעיף ב כתב הכמויות ולא ישולם לקבלן‬
‫שום תשלום נוסף עבור עלות הנ"ל‪ .‬מובהר כי לשם העתקת המאזניים מחוייב הקבלן‬
‫לקבל את אישור המנהל‪.‬‬
‫‪ . 4‬הקבלן חייב להעמיד לרשות המזמין את כל האמצעים הדרושים להתקנת מערכת שקילה‬
‫אוטומטית‪ ,‬כולל כל האמצעים אשר יידרשו על ידי המזמין עבור זיהוי אוטומטי של‬
‫המשאיות הנשקלות והתנאים הכרוכים בכך לפי דרישת המז מין וכל זה ללא תוספת‬
‫תשלום‪ .‬לקבלן לא תהיה שום התנגדות לכך ולא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום על‬
‫כך‪.‬‬
‫‪-006-‬‬
‫כללי‬
‫‪ . 5‬בקרת האיכות של הקבלן אחראית לוודא באמצעות בדיקות מעבדה שהקבלן משתמש‬
‫בחומר מתאים למילוי על פי דרישות המפרט ותואם לחומר המצוי באתר הכרייה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬באחריות הקבלן לבצע מדידות מצב קיים בתחום מילוי במים לפני תחילת‬
‫העבודה ובסיום המילוי ולבצע מדידות לפני כרייה ובמהלך הכרייה‪ ,‬לווידוא ביצוע‬
‫תכנית החפירות ומדידות לפי דרישת המנהל במהלך הכרייה‪ .‬עלות המדידות הנ"ל‬
‫כלולה בסעיפים הרלוונטיים של כתב הכמויות עבור עבודות עפר (מילוי ‪1‬חפירה) ולא‬
‫תשולם עבורן שום תוספת‪.‬‬
‫‪ . 9‬המזמין הינו האחראי על אתר הכרייה ועל הקבלן להישמע להוראותיו ולתאם עמו את‬
‫הפעילות באתר הכרייה‪.‬‬
‫‪ . 7‬ניפוי החומר הכרוי יעשה בהתאם למפרט זה‪ ,‬לפני השקילה באתר הכרייה‪ .‬תשלום‬
‫אגרות הכרייה באתר מטע עין גדי בלבד‪ ,‬יחול על המזמין‪ ,‬עפ"י תעודות השקילה ועל‬
‫הקבלן חל איסור חמור להשתמש בחומר למטרות אחרות מאשר לעבודות נשוא מפרט‬
‫זה‪ .‬מובהר‪ ,‬כי בכרייה באתר אשלים ו‪1‬או בכל אתר אחר שאינו אתר מטע אין גדי‪,‬‬
‫יחולו תשלומי אגרות הכרייה (תמלוגים) על הקבלן‪.‬‬
‫‪ . 0‬התשלום עבור המילוי בתחום המים יעשה על סמך תעודות הש קילה שיונפקו באמצעות‬
‫מערכת השקילה האוטומטית ביחידות משקל‪ ,‬אך במידה והקבלן לא יקיים את‬
‫הדרישות להתקנת מערכת שקילה אוטומטית ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין‪,‬‬
‫ישולם לו עבור החומר המיועד למילוי במים על פי הנפח התיאורטי‪ ,‬בהתאם לחתכי‬
‫הרוחב שבתכניות‪ .‬בכל מצב‪ ,‬לא תתאפ שר לקבלן הוצאת חומר מאתר הכרייה ללא‬
‫שקילתו‪ .‬הוצאת חומר מאתר כרייה ללא שקילתו תהווה הפרה יסודית של החוזה‪,‬‬
‫ובין היתר תחייב פיצוי מוסכם כאמור בהסכם‪.‬‬
‫‪ . 1‬במידה ויתגלה כי חומר כרוי ושקול באתר הכרייה על פי נתוני מערך השקילה‬
‫האוטומטית של המזמין לא ייושם במלואו באתר העבודות עבור ביצוע העבודות‪ ,‬יהא‬
‫המזמין זכאי לפיצוי מוסכם בגין החומר החסר בסך ‪ 1,222‬ש"ח לכל טון‪ ,‬על פי נתוני‬
‫שקילת ברוטו באתר הכרייה‪.‬‬
‫‪ 11.1/.47‬עזרים לבנייה ו‪1‬או להרכבה‬
‫הקבלן יספק‪ ,‬על פי הצורך‪ ,‬עזרים‪ ,‬אביזרים וכלים לבנייה ו‪1‬או להרכבת ציוד כגון‪:‬‬
‫מאווררים‪ ,‬כלים חשמליים‪1‬פניאומאטיים‪ ,‬מדחסים ו‪1‬או אויר דחוס לניקוי משטחי עבודה‬
‫ו‪1‬או קידוחים עבור ברגי עיגון ו‪1‬או סילוק עודפי שמן או גריז‪ ,‬תאורה‪ ,‬סולמות תקניים‪,‬‬
‫פיגומים‪ ,‬במות הרמה‪ ,‬סככות זמניות‪ ,‬אמצעי אוורור לצורך עבודה במקומות סגורים (לפיזור‬
‫ריחות חריפים)‪ ,‬אמצעי בטיחו ת כולל‪ ,‬ציוד אספקת חמצן לעבודה במקום סגור שבו גזים‬
‫רעילים‪ ,‬וכדומה‪ ,‬הכל על מנת לבצע את העבודה בצורה בטוחה‪ ,‬ללא אבק וללא רעש חריג‪.‬‬
‫‪ 11.1/.48‬מבוטל‬
‫‪ 11.1/.49‬כח אדם מקצועי לביצוע העבודות‬
‫בצוע העבודה ייעשה ע"י ארבעה צוותים בו זמנית ב‪ 4 -‬הגזרות הבאות‪ :‬גשר‪ ,‬תעלת הנחל‬
‫המזרחית‪ ,‬תעלת הנחל המערבית והחוף הצפוני‪ .‬הקבלן יוודא שבכל עת ביצוע העבודות‪ ,‬יהיה‬
‫‪-007-‬‬
‫כללי‬
‫בכל גזרה מנהל עבודה או ראש צוות (סה"כ ‪ ) 1‬וזאת בנוסף לצוות הפרויקט בכללותו הכולל‬
‫בין היתר‪ ,‬מנהל הפרויקט‪ ,‬מהנדס ביצוע‪ ,‬ממונה בטיחות‪ ,‬מנהל בקרת איכות ומודד‪ ,‬בעלי‬
‫תעודות הסמכה וכישורים לבצע את העבודה‪ ,‬על פי אופייה המיוחד‪ ,‬בעלי ידע בקריאת‬
‫תכניות ובעלי ניסיון בסוג העבודה הרלבנטי מטעמו (ומבלי לגרוע מיתר הדרישות כאמור‬
‫בהסכם)‪ .‬על הקבלן לקבל את אישור המזמין לכח האדם המקצועי‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יעסיק הקבלן עובדים מיומנים‪ ,‬כל אחד בתחומו ובעלי הסמכות‪ ,‬במקצועות בהם‬
‫ישנה דרישה כזאת‪ ,‬כגון ‪ :‬מסגרים‪ ,‬רתכים‪ ,‬מפעילי ציוד כבד ואחר‪.‬‬
‫‪ 11.1/.31‬מבוטל‬
‫‪ 11.1/.3/‬תכנית בקרת איכות עצמית‬
‫באחריות הקבלן להכין ולהגיש למנהל‪ ,‬בהתאם להוראות ההסכם‪ ,‬תכנית לבקרת איכות‬
‫עצמית בהתאם להנחיות להקמת והפעלת מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן בפרויקט (ראה‬
‫נספח ב' למפרט זה) ולהגישה לאישור המנהל‪ .‬התוכנית תותאם לתוכניות ולמפרטים‪ .‬למען‬
‫הסר ספק מובהר כי העבודות יבוצעו בהתאם להוראות תוכנית בקרת האיכות העצמית‬
‫שתאושר‪.‬‬
‫המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות חיצונית משל עצמו ועל הקבלן לאפשר ולשתף‬
‫פעולה עם מערכת זו בכפוף להנחיות נספח ב' למפרט זה‪.‬‬
‫התשלום עבור תכנית בקרת האיכות נכלל בסעיפי כתב הכמויות ולא ישולם לקבלן בנפרד‪.‬‬
‫‪ 11.1/.34‬מעבדת שדה‬
‫במשך כל תקופת הביצוע בהתאם לתכנית בקרת איכות יעסיק הקבלן באתר על חשבונו‬
‫מעבדה(ות) מורשה(ות) ומוסמכת(ות) ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצורכי ביצוע‬
‫בדיקות ובקרת איכות ביצוע עבודות ועמידתן בדרישות המפרט והתוכניות‪.‬‬
‫‪ 11.1/.33‬היתרי חפירה ותאום עם גורמים חיצוניים והתייחסות‬
‫ל מטרדים‬
‫לשם קבלת היתרי חפירה על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה‪ ,‬תאום תשתיות ותיאום עם‬
‫בעלי השטחים‪1‬מטרדים ובעלי המבנים‪1‬המתקנים שבגבולם מתבצעות העבודות כגון‪:‬‬
‫צינורות‪ ,‬כבלים‪ ,‬קווי חשמל‪1‬תקשורת‪1‬גז‪1‬מים‪1‬דלק‪ ,‬ניקוז‪ ,‬מבנים שונים וכו'‪.‬‬
‫התאום כולל את כל הדרוש כדי לבצע את העבודות ללא עיכובים ולפי הנדרש‪ .‬במידה ותידרש‬
‫פניה לגורמים חיצוניים נוספים‪ ,‬יבצען הקבלן מראש ובטרם התחלת העבודה כדי להבטיח כי‬
‫לא ייגרמו עיכובים‪.‬‬
‫כמו כן כולל התיאום השגת כל האישורים הדרושים מכל הגופים הרלוונטיים‪ .‬כ"כ תידרש‬
‫התייעצות עם בעלי המלונות ובעלי מבנים אחרים הסמוכים לתחום אתר העבודות לגבי מעבר‬
‫‪-008-‬‬
‫כללי‬
‫בקרבת מבנים‪1‬מתקנים‪ ,‬בדרכים ושטחיהם‪ .‬עוברי אורח וטיפול‪1‬השגחה מפגיעה ב"מטרדים"‬
‫הקשורים אליהם ו‪1‬או כאלו הנזכרים במפרט או שאינם נזכרים בו‪.‬‬
‫המונח "מטרדים" מתייחס לכל אובייקט אשר עשוי להימצא בשטח העבודות ובקרבת ו‪1‬או‬
‫בתחומי הדרכים והעבודה‪ ,‬מעל הקרקע ו‪1‬או מתחתיה‪.‬‬
‫אין לפגוע‪1‬לגרום נזק למטרדים‪ ,‬בין שנמסר לקבלן על קיומם ובין אם לאו‪.‬‬
‫הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמות המטרדים וכל פגיעה בהם תתוקן מיד ועל חשבונו‪.‬‬
‫לא ישולם לקבלן בעבור ביצוע תאום זה ו‪1‬או אחר כלשהוא או עבור עיכובים בהקשר‬
‫לתאומים‪.‬‬
‫‪11.14‬‬
‫התארגנות הקבלן באתר‬
‫חלק מהמפרט המיוחד הנוכחי מתייחס לעבודות הת ארגנות והכנות כלליות של‬
‫הקבלן בשטח העבודה (מספר המבנה בכתב הכמויות מבנה ‪ - 22‬התארגנות כללית)‪.‬‬
‫‪11.14.1/‬‬
‫שטחי ההתארגנות‬
‫שטחי ההתארגנות יהיו כמסומן בהיתר ובתכניות‪ .‬על הקבלן לתכנן ולארגן את‬
‫הסידור בתוך שטחים אלה תוך התחשבות בדרישות המפרט והאישורים הנדרשים‪.‬‬
‫‪11.14.14‬‬
‫הקמת אתר ההתארגנות והתארגנות באתר‬
‫הקמת אתר ההתארגנות תבוצע ע"י הקבלן‪ .‬הקבלן יספק‪ ,‬יתקין‪ ,‬יפעיל‪ ,‬ויתחזק את‬
‫כל הנדרש לצרכי עבודתו‪ ,‬ועבודת קבלני המשנה שלו‪ ,‬עובדיו והמנהל בתחום האתר‪.‬‬
‫בין השאר מדובר באספקת חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬מיזוג אוויר‪ ,‬תנאי גהות ותברואה‪ ,‬מבני‬
‫משרדים‪ ,‬מבני אחסון‪ ,‬חדרי עבודה‪ ,‬מבני שירותים כימיים וכו'‪ .‬הקבלן יגיש למנהל‬
‫תכניות למבנים לפני הקמתם וידאג לקבל את אישורו ואישור הרשויות המוסמכות‬
‫אם נדרש‪ ,‬להקמת כל המבנים הזמניים באתר‪ .‬האתר יגודר בגידור אטום כדוגמת פח‬
‫איסכורית בגובה של ‪ 2.2‬מ'‪ ,‬לשביעות רצון המנהל‪.‬‬
‫אתר התארגנות של הקבלן יכלול בין היתר את האלמנטים הבאים‪:‬‬
‫‪11.14.13‬‬
‫המבנה למנהל‪ ,‬משרד הקבלן‪ ,‬מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים‬
‫‪ .‬על הקבלן להקים ולתחזק באתר העבודות‪ ,‬מבנה לשימוש המנהל‪ ,‬המפקח‪ ,‬מנהל הבטחת‬
‫איכות‪ ,‬המתכננים והיועצים שיהיה מתאים לעבודה משרדית‪ ,‬זאת‪ ,‬במקום שיאושר‬
‫על ידי המנהל‪ ,‬ולפי הדרישות המפורטות להלן והוראות המנהל‪ ,‬כל היתר‪ ,‬רישיון או‬
‫תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות הקבלן‪.‬‬
‫אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המנהל‪ ,‬בתנאי שהוא‬
‫יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין‪ .‬על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה‬
‫המנהל משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ ‪ 12 -‬כלי רכב לשימושם הבלעדי‬
‫של המנהל ואורחיו ‪.‬‬
‫‪-009-‬‬
‫כללי‬
‫‪ .‬המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המנהל תוך לא יאוחר מ‪ 34 -‬ימים‬
‫קלנדאריים‪ ,‬ממועד מסירת צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המבנה יכלול‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫חדרי ם כדלקמן‪:‬‬
‫•‬
‫חדר עבור משרדו של המנהל‪ ,‬בשטח נטו לא קטן מ ‪ 22.2 -‬מ"ר‬
‫אשר ישמש בין היתר גם כחדר ישיבות‪.‬‬
‫•‬
‫חדר עבור מנהל הבטחת איכות בשטח נטו לא קטן מ ‪15.2 -‬‬
‫מ"ר‪.‬‬
‫•‬
‫חדר כנ"ל עבור ה מפקח ‪.‬‬
‫•‬
‫חדר שירותים ננעל‪ ,‬שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי‬
‫של המנהל ואורחיו‪ .‬השירותים יחוב רו למערכת הביוב‪.‬‬
‫•‬
‫מטבחון הכולל ארון מטבח קטן תחתון הכולל ‪ 2‬דלתות‪ ,‬מתקן‬
‫מים חמים וקרים מסוננים לשתייה כדוגמת מי עדן או שו"ע‬
‫לכל אורך הפרויקט‪ ,‬כוסות למים חמים וקרים‪ ,‬קפה‪ ,‬תה ‪,‬‬
‫חלב‪ ,‬וסוכר לכל אורך הפרויקט‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫על ד לת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כל חדר יטויח וייצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר‪ .‬במקרה של מבנה‬
‫יביל יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה‪ .‬החדרים ירוצפו‬
‫במרצפות טרצו ‪ 22122‬או ‪. 32132‬‬
‫‪.5‬‬
‫מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור‪ ,‬קירור וחימום לכל חדר בהספק ש ל ‪2‬‬
‫כ"ס לפחות‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ריהוט וציוד תקין‪ ,‬באישורו של המנהל ולשביעות רצונו‪ ,‬אשר יירכש על‬
‫ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר‪:‬‬
‫•‬
‫שני שולחנות משרדיים במידות ‪ 102172‬ס"מ כל אחד‪ ,‬כולל‬
‫מגירות ועוד אחד למנהל ה"א ‪ 122172‬ושולחן חדר ישיבות‬
‫במידות ‪ 1221322‬ס"מ‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 12‬כסאות לשי מוש משרדי המנהל ושניים עבור מנהל ה"א‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 2‬ארונות פח עם אמצעי נעילה‪ ,‬לשמירת תיקים‪ ,‬עם אמצעי‬
‫נעילה ועוד אחד למנהל ה"א‪.‬‬
‫•‬
‫לוחות עץ מוקצעים‪ ,‬קבועים על גבי קירות החדרים לתליית‬
‫התכניות‪.‬‬
‫•‬
‫ציוד משרדי הכולל‪ :‬סרגל קנה מידה‪ ,‬מחשבון כיס‪ ,‬שדכן עם‬
‫סיכות‪ ,‬מחורר‪ ,‬מספריים‪ ,‬אטבי ם‪ ,‬מתקן עם סרט הדבקה‪,‬‬
‫‪-021-‬‬
‫כללי‬
‫עטים‪ ,‬עפרונות‪ ,‬קלסרים ותיקי קרטון‪ ,‬נייר למדפסות בכל‬
‫כמות שתידרש ע"י המנהל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫•‬
‫התקנת טלפון קבוע עם קו נפרד מהקבלן למשרד המנהל‬
‫ומשרד מנהל וקו טלפון נוסף למנהל אבטחת האיכות‪.‬‬
‫•‬
‫במידה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד המנהל על הקבלן‬
‫לספק למנהל ט לפון נייד‪.‬‬
‫•‬
‫אספקת שוטפת של נייר למדפסות בגדלים ‪. A3 , A4‬‬
‫התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד המנהל‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫על הקבלן לספק ולהתקין במשרד המנהל תחנת עבודה וציוד היקפי לשימושו‬
‫הבלעדי של המנהל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הדרישות הטכניות תהיינה כדלקמן‪:‬‬
‫•‬
‫תחנת עבודה (מחשב) עם המפרט הטכני כדלקמן‪:‬‬
‫•‬
‫שלושה קווי גישה לאינטרנט מהיר ‪ +‬תיבת דוא"ל‪ .‬רוחב פס של ‪ 5‬מגה‬
‫לפחות ‪ +‬חיבור לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט‪ .‬שירות ואחריות‬
‫לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע‪.‬‬
‫•‬
‫אספקת והתקנת מכשיר פקסימיליה ‪ :‬על הקבלן החובה לספק ולהתקין‬
‫באתר העבודות מכשיר פקסימיליה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪11.14.11‬‬
‫בניג וד לאמור במפרט הכללי‪ ,‬לא ישולם עבור סעיף זה בנפרד והוא יהיה חלק‬
‫ממחירי היחידה השונים‪ .‬הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן‪.‬‬
‫אספקת והתקנת מכונת צילום‬
‫העבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום לגודל נייר ‪ , A 3 , A 4‬ובהתאם‬
‫לדרישות המזמין‪ .‬עבור סעיף זה לא ישולם בנפ רד והוא יהיה חלק משכר ההסכם‪.‬‬
‫הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן‪ .‬בסיום ביצוע העבודות יוציא הקבלן את הציוד מאתר‬
‫העבודות‪.‬‬
‫‪11.14.15‬‬
‫ביטוח הציוד‬
‫על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט‪ .‬הקבלן‬
‫מתחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של ה ציוד המפורט‬
‫לעיל או חלקו‪ .‬על הציוד המסופק להיות זהה לציוד שנגנב או אבד‪ .‬אספקת הציוד‬
‫החליפי הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪11.14.16‬‬
‫משרד‪ ,‬מחסנים והציוד באתר‬
‫‪-020-‬‬
‫כללי‬
‫הקבלן יתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודות עד בדיקה ואישור‬
‫ה חשבון ה סופי‪ ,‬כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור המנהל‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים‪ ,‬שתכלול נקודות מאור ומנורות עם נורות‬
‫פלואורסנטיות וחיבורי קיר‪ ,‬בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל‪ .‬המתקן כולו יחובר להארקת‬
‫יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת‪ .‬הוצאות התקנתו‪ ,‬הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל‪ ,‬לרבות‬
‫הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות‪ ,‬צריכת החשמל והמים ‪ -‬חלות על הקבלן‪ .‬המבנה יחובר למערכת‬
‫המים ולמערכת הביוב המקומיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר‪ ,‬הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף והקבלן יהיה‬
‫אחראי לניקיון השוטף‪ ,‬היום‪-‬יומי של המבנה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן יבנה על חשבונו‪ ,‬במקום אחר בתחום האתר‪ ,‬מחסן מתאים לאחסנת חומרים‪ ,‬כלים ומכשירים‬
‫אחרים‪ ,‬לצורך ביצוע העבודות‪ .‬על הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל ולרכב‪ ,‬לכל אורך תקופת‬
‫הביצוע‪ ,‬לשטח המיועד לבניית המחסנים והמשרדים הנ"ל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מחסנים ושירותים מינימליים של הקבלן שיש להקים בין השאר באתר העבודות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מחסן לצמנט ‪ -‬מוגן בפני רטיבות ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אצטבאות מעץ למוטות הזיון‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני‬
‫ה משנה העובדים ישירות עבור המזמין‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במהל ך העבודות יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים בכללותם‪ ,‬לרבות‬
‫חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם להוראת המנהל‪ .‬כל זאת ללא כל‬
‫תמורה נוספת‪ ,‬כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עם השלמת ביצוע העבודות על פי הוראות ההסכם‪ ,‬יסתום הקבלן את כל הבורות‪ ,‬יפנה‪ ,‬יפרק או יהרוס‬
‫הקבלן על חשבונו‪ ,‬את מבנה המנהל (באם יורשה לכך) ואת מבני הקבלן על ציודם‪ ,‬את המחסן‪ ,‬את‬
‫השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם מאתר העבודות‪ .‬כל הציוד שנרכש או סופק‬
‫עבור המנהל לצורך ביצוע העבודות יוחזר לקבלן‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הערה כללית ‪ -‬לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד‪ .‬הקבלן יכלול פריטים אלו במסגרת מחירי‬
‫הפרויקט כולו‪ .‬עם תום העבודה יוחזרו המחשב‪ ,‬המדפסת וכל הציוד האמור בפרק זה לידי הקבלן‪.‬‬
‫‪11.14.17‬‬
‫מבנה ממ"ד‬
‫המבנה הנ"ל יסופק ויורכב בהתאם לדרישות פיקוד ה עורף ולפי תוכניות התארגנות‬
‫גיליונות ‪ 251‬ו ‪. 252 -‬‬
‫‪11.14.18‬‬
‫מדידה ל תשלום עבור התארגנות‬
‫התארגנות הקבלן תשולם כמחיר קומפלט‪ .‬המחיר כולל את כל העבודות המפורטות‬
‫הנ"ל‪ ,‬לרבות בין היתר יישורי שטח‪ ,‬עבודות עפר להקמת האתר‪ ,‬הובלה והתקנת‬
‫מבנים יבילים‪ ,‬מרחב מוגן‪ ,‬מחסנים‪ ,‬מוסכים‪ ,‬אמצעי תדלוק ושמון‪ ,‬הספקת מים‪,‬‬
‫חשמל‪ ,‬טלפון‪ ,‬תאורה‪ ,‬בנית תשתית מתקני תברואה וביוב לשימוש של הקבלן‬
‫והפיקוח‪ ,‬הספקת ציוד‪ ,‬הסדרת דרכי גישה ותחזוקתן‪ ,‬כולל צמתים‪ ,‬תימרור‪ ,‬שילוט‬
‫והסדרי תנועה בהתאם לדרישות משרד התחבורה‪ ,‬גידור‪ ,‬שינוע והסדרי חניה לכלי‬
‫עבודה ‪ .‬פ ירוק אתרי ההתארגנות לאחר סיום העבודות והחזרת השטח לקדמותו‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪-022-‬‬
‫אספקה התקנה תפעול ותחזוקה של מאזני גשר‪.‬‬
‫כל עבודה אחרת נדרשת במסגרת התארגנות‪.‬‬
‫‪-023-‬‬
‫חלק ‪ - /‬עבודות בחוף‬
‫‪ .1/‬עבודות עפר‬
‫‪1/.1/‬‬
‫כללי‬
‫עבודות העפר יבוצעו לפי פרק ‪" - 21‬עבודות עפר" של המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית‬
‫לעבודות בנייה וההוראות הנוספות בסעיפים שלהלן‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫במונחים חפירה‪ ,‬חציבה‪ ,‬חפירה‪1‬חציבה הכוונה לעבודות חפירה ו‪1‬או חציבה‬
‫בכל עומק ומיקום‪ ,‬ביבש או תחת מים לפני או אחרי השפלתם ובכל סוגי‬
‫ותכונות הקרקע והסלע ללא הבדל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל העבודות יבוצעו בהתאם לקצב ולמיקום התקדמות העבודה‪ ,‬כדי למזער עד‬
‫למניעה את הצורך באחסון חומר בין החפירה לבין השימוש בו למילוי או‬
‫לסילוק שלו לאתר מורשה‪ .‬בין השאר יותאם הקצב על פי התקדמות עבודות‬
‫המילוי באזורי הסוללה השונים‪ ,‬כדי להבטיח שלא יידרש שינוע כפול ( ‪Double‬‬
‫‪. )Handling‬לפיכך‪ ,‬על הקבלן להבטיח כי כמות וקצב העבודה של כלי החפירה‬
‫וההובלה‪ ,‬וכלי הפיזור וההידוק‪ ,‬תואמים את הצרכים וקצב התקדמות העבודה‪.‬‬
‫חומרים לעבודות עפר‬
‫לצורכי ביצוע עבודות עפר‪ ,‬הקבלן ישתמש בחומרים הבאים‪:‬‬
‫חומר שייחפר באתר וקיבל אישור המנהל לגבי התאמתו והשימוש בו‪.‬‬
‫חומר גרנולרי מתאים שיובא מאתר "מטע עין גדי"‪.‬‬
‫מיקום החומרים מהמקורות האלה בסוללה יהיה לפי התוכניות ואישורי המנהל‪.‬‬
‫כל חומר חייב לקבל את אישור המנהל לפני השימוש בו‪ .‬לצורך כך יבצע הקבלן בדיקות‬
‫נדרשות ויעמיד בזמן אמיתי את תוצאותיהן לרשות המנהל‪.‬‬
‫המילוי הגרנולרי בחוף‬
‫מילוי גוף הסוללה יבוצע ממילוי גרנולרי העונה על הדרישות הבאות‪:‬‬
‫גודל אבן מקסימלי של "‪.3‬‬
‫אחוז הדקים המרבי ‪.15%‬‬
‫דרוג החומר יהיה בתחום הרצועה המוגדרת באיור המצורף‪.‬‬
‫‪-024-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫בור שאילה צאליים‬
‫"‪3‬‬
‫‪0.075‬‬
‫‪4.75‬‬
‫‪100‬‬
‫‪DZET19‬‬
‫‪DZET20‬‬
‫‪80‬‬
‫‪DZET21‬‬
‫‪DZET22‬‬
‫‪DZET23‬‬
‫מעטפת דירוג למילוי גרנורלי‬
‫‪DZET24‬‬
‫‪40‬‬
‫‪DZET25‬‬
‫אחוז עובר‪% ,‬‬
‫‪60‬‬
‫‪DZET26‬‬
‫‪20‬‬
‫‪DZET27‬‬
‫‪DZET28‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫נפה‪ ,‬מ"מ‬
‫איור ‪ :‬רצועת דירוג עבור חומר מילוי גרנולרי‬
‫‪1/.14‬‬
‫גידור ובידוד שטח עבודה‬
‫‪1/.14.1/‬‬
‫גידור ו בידוד שטח עבודה‬
‫העבודות יבוצעו בשטחים המשמשים לפעילויות קיט‪ ,‬נופש ותיירות ומשום כך‬
‫הפעולה הראשונה שהקבלן יבצע‪ ,‬היא גידור ובידוד השטח בו יעבוד‪ ,‬וכן תיאום עם‬
‫גורמים רלוונטיים דוגמת הרשות המקומית וכדומה‪ .‬על הקבלן להגיש במסגרת‬
‫תכנית העבודה המפורטת תכנון ומיקו ם גדרות הפרדה בין שטחי העבודה לבין אזורי‬
‫התיירות וזאת ע"פ דרישות תוכנית שלבי ביצוע כללית‪ .‬תוכנית זו תיתן מחד מענה‬
‫לתנועת רכבים וציוד כבד לצורך ביצוע העבודות הפרויקט ומנגד תאפשר פגיעה‬
‫מינימלית בהמשך פעילות אתרי הנופש והתיירות‪ .‬על הקבלן להכין תוכנית זו‬
‫ולהגי שה לאישור המנהל בהתאם להוראות ההסכם‪ .‬גבולות גידור שטחי העבודה‬
‫יאפשרו המשך קיום חוף (זמני) מתרחצים נפרד לכל מלון לאורך כל תקופת הביצוע‪.‬‬
‫הקבלן יקצה רצועת חוף זמני לכל מלון בזמן ביצוע העבודות באורך שלא יקטן מ ‪-‬‬
‫‪ 122‬מ'‪ .‬גידור והפרדה בין שטחי העבודה‪ ,‬דרכי גישה ל רכבי עבודה אשר יבוצעו‬
‫כשלב ראשון לפני תחילת עבודות ביצוע הפרויקט‪ .‬הצבת הגידור ע"פ תוכנית‬
‫מאושרת שתוגש ע"י הקבלן תבוצע בתוך ‪ 22‬יום ממתן צו התחלת עבודה‪ .‬התוכנית‬
‫המוגשת לאישור המנהל חייבת לכלול מענה לסעיפים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הגידור יעשה באמצעות מעקות בטון טרומי מסוג ‪Jersey Barrier‬‬
‫‪-025-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫שעליו מחובר לוח קשיח (עץ) הנתמך ע"י פרופיל מתכת‪ ,‬המחובר אל‬
‫מעקות הבטון באופן בטוח‪ ,‬יציב ברוחות שבאזור ושלא ניתן להסרה‬
‫ללא כלים מיוחדים (ראה דוגמא מטה)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫גובה מעקה הבטון יהיה לפחות ‪ 1.2‬מטר‪ ,‬וגובה הלוח הקשיח מעל‬
‫מעקה הבטון יהיה לפחות ‪ 1.2‬מטר‪ ,‬ס ה"כ ‪ 2.2‬מ'‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן יגיש פרט ביצוע לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית‬
‫העבודה המפורטת‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ע"ג הלוח הקשיח בצד הפונה אל השטח התיירותי וחופי הנופשים‬
‫ידביק הקבלן יריעה שתעוצב על ידו‪ ,‬ותובא לאישור המנהל כחלק‬
‫מאישור תוכנית שלבי ביצוע‪ .‬היריעה המודבקת תהיה מחומר עמיד‬
‫לת נאי השטח לכל תקופת הביצוע (ראה דוגמא מטה)‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הגידור ימוקם בין אתרי העבודה לבין חופי הנופשים של כל מלון‪,‬‬
‫בין אתרי העבודה לגבול שטחי המלונות‪ ,‬ובין דרכי הגישה לאתרי‬
‫העבודה‪ ,‬לבין שטחי המלונות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הקבלן ימקם בכניסות לאתר שערים אשר לא יאפשרו כניסת אנשים‬
‫ורכבים ל א מורשים‪ .‬תכנית ופרטי ביצוע לשערים אילו יוגשו ע"י‬
‫הקבלן לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית שלבי ביצוע‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫במקומות בהן קיים קונפליקט או חשש לקונפליקט בין תנועת נופשי‬
‫המלון לתנועת רכבי עבודה וציוד כבד על הקבלן לתת מענה בטיחותי‬
‫היוצר הפרדה מוחלטת בין השניים‪ .‬פתרו ן זה ימנע חיכוך פיזי‬
‫וויזואלי עם רכב‪1‬ציוד עבודה‪ .‬על הקבלן להגיש תוכנית לפתרון זה‬
‫אשר תובא לאישור המנהל כחלק מאישור תוכנית שלבי ביצוע‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫הקבלן יעמיד צוות לאבטחת הולכי רגל החוצים בנקודות קונפליקט‬
‫כפי שמתואר בסעיף ‪ . 21.21.232‬צוות יכלול לפחות ‪ 2‬אנשי אבטחה‬
‫בכל נקודה‪ .‬אנשים אילו יהיו מחברת אבטחה מאושרת ע"י המזמין‬
‫בעלי לבוש וחזות מכובדת התואמת דרישות לאתר תיירותי‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-026-‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫גידור‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור גידור ובידוד האתר הינה מ"א‪ .‬המחיר כולל בין היתר את כל‬
‫העבודות המפורטות לעיל‪ ,‬לרבות יישור שטח‪ ,‬הספקה‪ ,‬הובלה והתקנת מעקה בטיחות ‪NJ‬‬
‫מסוג ‪ DB 100‬של חברת "וולפמן" או שווה ערך כולל מבנה שלטים מעליהם‪ .‬התקנת הגדר‬
‫בכמות מספקת לשלב א' בהתאם לתכניות‪ ,‬תתבצע תוך ‪ 7‬ימים מקבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫תוספת למחיר על הזזה ומיקום מחדש של מערכת הגידור על כל מרכביה ינתן לפי יחידת מ"א‬
‫סעיף ‪ ,21.21.212‬בכתב הכמויות‪ ,‬וזאת ע"פ תכנית שלבי ביצוע מאושרת מראש‪.‬‬
‫שינוע גדר‬
‫עבור שינוע גדרות בהתאם לשלבי הביצוע או בהתאם להנחיות המנהל ישולם בנפרד‪ .‬מחיר‬
‫יחידה הינו מ"א וישולם ע"פ סעיף ‪ 21.21.222‬בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪1/.14.14‬‬
‫צוות אבטחה‬
‫יחידת מידה לתשלום לאנשי אבטחה יהיה ע"פ י"ע של צוות אבטחה אשר תכלול שני עובדים‬
‫לפחות‪.‬‬
‫‪1/.14.13‬‬
‫איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות‬
‫תשומת לב הקבלן מופנית לכך שקיימים מתקני תשתית בתת הקרקע‪ ,‬ואלה כוללים בין‬
‫השאר קווי מים מבארות שאיבת השפלת מי תהום‪ ,‬וכן קווים לסילוק מי תהום לבריכה ‪ 5‬או‬
‫לאגן הצפוני של ים המלח‪ ,‬קווי אספקת מים לאורך החוף וכן ממערב למזרח לכיוון בריכה ‪,5‬‬
‫קווי ביוב‪ ,‬חשמל ותקשורת לקידוחי מי תהום או תאורה‪ ,‬מובלי ניקוז וכו'‪ .‬על הקבלן להימנע‬
‫בכל דרך שהיא מגרימת נזק לתשתיות אלו‪ ,‬לכן‪ ,‬לפני ביצוע ניקוי‪ ,‬חישוף או חפירה או‬
‫התקנה כל שהיא‪ ,‬עליו לבצע חפירות גישוש לאיתור וסימון מיקום ועומק תשתיות אלה‪.‬‬
‫בהמשך‪ ,‬על הקבלן לבצע את כל העבודות הדרושות לשם הגנה על התשתיות‪ ,‬כולל עבודות‬
‫שיורה עליהן המנהל‪.‬‬
‫לפני תחילת עבודות הגישוש על הקבלן לקבל מהמזמין מפות עדות ו‪1‬או כל חומר קיים‬
‫שמציין את מיקום מערכות התשתית הקיימות‪.‬‬
‫לאחר קבלה ולימוד של תכניות העדות כאמור‪ ,‬יבוצע סיור משותף בנוכחות נציגי הקבלן‪,‬‬
‫המנהל‪ ,‬אנשי תחזוקה של המערכות המוזכרות ויבוצע סימון ראשוני בשטח על ידי יתדות‬
‫קבועות‪ .‬לפי צורך יזמן ויפעיל הקבלן טכנאים של חברה המתמחה בגילוי מערכות בשיטות‬
‫ללא הרס‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-027-‬‬
‫לאחר הסימון יבצע הקבלן חפירות ידניות על ידי פועלים תוך שמירה על כללי בטיחות‬
‫ואבטחת דפנות החפירות‪ .‬בזמן הגישוש ייבדקו (במידה וקיימים)‪ ,‬גם מפלסי מי תהום‪.‬‬
‫חפירות הגישוש יבוצעו ידנית ובזהירות כדי לא לפגוע בתשתיות קיימות‪ .‬החפירות יבוצעו‬
‫לעומק הקו או המתקן המתוכנן תחת פיקוח צמוד של מנהל וממונה הבטיחות בשלבי עומק‬
‫של ‪ 22‬ס"מ מקסימום‪ .‬בכל מפגש עם מטרד כלשהוא [קו‪ ,‬מתקן וכד‘] במהלך חפירה תופסק‬
‫החפירה‪ .‬המשך חפירה יבוצע אחרי אישור המנהל בלבד‪.‬‬
‫עבודות גישוש שבהם יתגלו מערכות לא מסומנות במפות תשתיות ו‪1‬או לא ידועים יופסקו‬
‫באופן מיידי‪ ,‬יוגדרו וישמרו עד קבלת הנחיות המנהל‪ .‬לאחר גילוי פני מערכת לא מסומנת‬
‫ומדידת מפלס מי התהום אם יופיעו‪ ,‬יכין הקבלן תכנית חפירות ויגישה לאישור המנהל‪.‬‬
‫התכנית תכלול את אופן ביצוע חישוף המערכת‪ ,‬אורך החפירה‪ ,‬אמצעי דיפון והשפלת מי‬
‫תהום‪ ,‬גידור ושילוט שטח החפירה‪ .‬רק לאחר קבלת אישור המנהל ניתן יהיה להתחיל‬
‫בביצוע המשך חפירות הגישוש‪.‬‬
‫אזור חפירות גישוש פתוחות יגודר על ידי גדר רשת פלסטית זמנית כולל כל אמצעי האזהרה‬
‫על פי החוק‪ .‬אחרי מיפוי‪1‬סימון מדויק של מערכות שהתגלו‪ ,‬חפירות גישוש מיותרות ימלאו‬
‫מיידית בחומר מילוי‪ ,‬בהתאם לטיב של החומר החפור באופן שלא ייווצרו שקיעות עתידיות‬
‫ועל פי הנחיות המנהל‪ .‬את עבודות החפירה במקומות שנבדקו בשלב הגישוש ו‪1‬או אושרו ע"י‬
‫המנהל שאין בהן נוכחות מערכות תשתית ניתן לבצע עד המפלס הסופי באמצעות כלים‬
‫מכניים‪ .‬בכל שלב ידאג הקבלן לשמירת החפירה במצב יבש וינקוט בכל האמצעים למניעת‬
‫חדירת מי תהום לתוך החפירות‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‪:‬‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור גישושים ואיתור תשתיות תת קרקעיות הינה ‪ 1‬קומפלט עבור‬
‫כלל עבודות חפירות גישוש בפרויקט אך לא יותר מ‪ 1.5% -‬מערך המבנה שבמסגרתו‬
‫מבוצעים הגישוש ואיתור עבודות תת‪-‬קרקעיות‪ .‬על הקבלן לעיין היטב בתוכניות תיאום‬
‫המערכות ולהעריך בהתאם את כמות הגישושים אשר יהיה עליו לבצע במהלך הפרויקט‪.‬‬
‫התשלום לסעיף זה יינתן ע"פ הפירוט הבא‪ 72% :‬לאחר שלב התארגנות לביצוע‪ ,‬ו‪32%‬‬
‫נותרים לאחר השלמת העבודות‪.‬‬
‫‪1/.14.11‬‬
‫ניקוי השטח‬
‫כל שטח העבודות בהתאם לתוכנית היתר הבניה‪ ,‬ו‪1‬או עפ"י הנחיות המנהל‪ ,‬עפר‪ ,‬גרוטאות‪,‬‬
‫שאריות וכל פסולת אחרת שיפונו מן האתר למקום שיתאם הקבלן מראש עם בעלי אתרי‬
‫פסולת מורשים‪ .‬פינוי ו‪1‬או העתקה של שיחים ו‪1‬או צמחים ייעשו על פי הנחיית המנהל בלבד‪.‬‬
‫על הק בלן לקבל את אישור המנהל לאחר סיום עבודת ניקוי השטח לפני שיוכל לעבור לשלבים‬
‫הבאים של ביצוע העבודות‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור ניקוי השטח כמפורט לעיל תהה מ"ר‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪1/.14.15‬‬
‫‪-028-‬‬
‫פירוק מתקני חוף קיימים והרכבתם‬
‫מתקני חוף קיימים כגון‪ :‬מתקני צל‪ ,‬מדרכות‪ ,‬אלמנטים דקורטיביים‪ ,‬יפורקו ויועברו‬
‫במסגרת עבודות ההכנה טרם התחלת עבודות העפר למקומות אחסון או התקנה זמנית‬
‫שיורה המנהל ובהתאם להנחיותיו‪ .‬לאחר סיום עבודות העפר ולפני הנחת שכבות החול‪,‬‬
‫יוחזרו המתקנים והאלמנטים הנ"ל ויותקנו מחדש בהתאם לתכנון ועל פי הוראות או אישור‬
‫המנהל‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור פירוקים של מתקני חוף הרלוונטיים תהיה כדלקמן‪:‬‬
‫• עבור פירוק מתקני צל וסככות מסוגים שונים ישולם לפי יח'‪.‬‬
‫• עבור מדרכות ו‪1‬או דקים (כולל אלמנטי עיגון‪ ,‬יסודות וכד') ישולם במ"ר‪.‬‬
‫• עבור שבילים מרוצפים מאבן משתלבת במ"ר‪.‬‬
‫• עבור סוכת מציל ישולם לפי יח'‪.‬‬
‫• התקנת חוף זמני הכולל את המתקנים הבאים‪ :‬מקלחת חוף‪ 1 :‬יח'‪ ,‬מתקן שטיפת רגלים‪:‬‬
‫‪ 1‬יח'‪ ,‬סוכת מציל ‪ 1‬יח'‪ ,‬סככות הצללה – ‪ 15‬יח'‪ ,‬כל האמור ישולם לפי קומפלט‪.‬‬
‫• הסדרת שבילי גישה זמניים מחומר עודפי מחצבה (שומשום) מהודק על ידי ‪ 5‬מעברים‬
‫של מכבש של ‪ 12‬טון לפחות‪ ,‬גודל אבן לא יותר מ‪ 310"-‬בעובי ‪ 15‬ס"מ‪ ,‬רוחב שביל ‪2.2‬‬
‫מ' ישולם לפי מ"ר‪.‬‬
‫‪1/.14.16‬‬
‫טיפול הגנתי במתקנים‪1‬אלמנטים הנדסיים קיימים‬
‫לפני תחילת עבודות עפר יבוצעו עבודות הגבהה ו‪1‬או בנית קירות מגן לכל המתקנים‪1‬האלמנטים ההנדסיים שנמצאים באתרי‬
‫עבודה כגון‪ :‬בארות קידוחי השפלת מי תהום‪ ,‬פיזומטרים‪ ,‬צנרות הולכת מי תהום וניקוז‪ ,‬שוחות למיניהן כגון של‬
‫חשמל וניקוז‪ ,‬תחנות שאיבה וכדומה‪ ,‬בהתאם לתכנון‪ ,‬לתוכניות או הנחיות המנהל ובאישורו‪.‬‬
‫ביצוע ההגנות כאמור לעיל יחשב כאילו נכלל במחיר היחידה של ההתארגנות ולא‬
‫ישולם עבור עבודה זו בנפרד‪.‬‬
‫‪1/.13‬‬
‫עבודות חפירה‬
‫‪ 1/.13.1/‬כללי‬
‫כל עבודת חפירה בשטח יבוצעו ע"פ היתר חפירה‪ ,‬בהתאם לסדר הנדרש ולהנחיה ו‪1‬או אישור‬
‫מראש ובכתב של המנהל‪ .‬הסדר הבסיסי הוא‪ :‬חפירות גישוש‪ ,‬חפירת חישוף וחפירות לקו‬
‫התכנוני‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-029-‬‬
‫כל עבודות החפירה הנ"ל יבוצעו‪ ,‬אם לא מפורט מפורשות אחרת‪ ,‬באופן ידני או באמצעות‬
‫כלים מכניים זעירים בלבד‪.‬‬
‫במקרה ולא יתאפשר להניח מיד חומר חפור המתאים למילוי באזורי המילוי‪ ,‬או לסלקו‪,‬‬
‫יאוחסן החומר בתחום שטח העבודה‪ ,‬במקומות המוגדרים בתכנית העבודה של הקבלן וכפי‬
‫שיאושרו ע"י המנהל‪ ,‬לאחר ניקוי פני השטח שלהם וחישוף אם נדרש‪ .‬אחסון חומר שישמש‬
‫למילוי חוזר יעשה לאחר ועל פי מיונו לסוגיו כפי שמתואר בתוכניות‪.‬‬
‫כל חומר שאינו מתאים לשימוש יסולק מהאתר‪ .‬כל חומר החפירה שניתן להשתמש למילוי‬
‫חוזר יאוחסן במקומות שיאושרו על ידי המנהל‪ .‬כל העבודות האלה יבוצעו על פי הנחיות‬
‫ואישורי המנהל‪.‬‬
‫עבודות החפירה באתר כוללות את העבודות כלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬חפירות גישוש‪.‬‬
‫ב‪ .‬חפירות חישוף‪.‬‬
‫ג‪ .‬חפירות לפירוק מתקנים ישנים ( עבודות בתוך מי בריכה)‪.‬‬
‫ד‪ .‬חפירות לצורך בצוע מערכות תשתית‪.‬‬
‫חפירות גישוש‬
‫לפני תחילת ביצוע עבודות החפירה באחריות הקב לן לקבל את כל המידע לגבי המערכות הקיימות‪ ,‬לבצע פעולות גישוש ולתאם‬
‫את עבודותיו כפי שהוגדר בסעיף ‪ 21.21.242‬אשר במפרט‪.‬‬
‫חישוף שטח‬
‫לפני התחלת עבודות העפר (חפירה ומילוי) יבצע הקבלן הסרת צמחיה או חישוף‪ ,‬סילוק‬
‫פסולת ומכשולים‪ ,‬הכול בהתאם לתכנית או להוראות המנהל‪ ,‬כך שיתקבלו פני קרקע נקיים‬
‫משיחים‪ ,‬עשבים‪ ,‬מבנים‪ ,‬צינורות‪ ,‬שברי בטון וכד'‪ .‬מועדי הביצוע של כל אחת מהפעולות‬
‫ייקבעו על‪-‬ידי המנהל‪ .‬בשום מקרה לא יבוצע חישוף בשטח בו בוצעה הסרת צמחיה‪.‬‬
‫חומר חישוף המתאים לשימוש חוזר יושם במקומות שיאושרו על ידי המנהל‪ .‬חומר חישוף‬
‫שלא יתאים לשימוש יורחק מהאתר‪ .‬העבודה כוללת חישוף‪ ,‬הובלה לאתר מורשה‪ ,‬פריקה‬
‫ותשלום אגרה באתר פסולת מורשה‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור חישוף השטח כמפורט לעיל תהא מ"ר‪.‬‬
‫‪ 1/.13.14‬חפירות בתוך המים‬
‫חפירות בתוך מי בריכה לצורכי פירוק מתקנים שבתוך המים או בנית צורה של החופים‬
‫יבוצעו בהתאם להנחיות של סעיף ‪ 21222‬של המפרט הכללי ובהתאם להוראות המנהל‪.‬‬
‫על הקבלן להצטייד בציוד מתאים‪ ,‬בעל זרועה ערוכה עם רדיוס עבודה כ‪ 15-‬מ'‪ ,‬קו חפירה של‬
‫‪ 1.2‬מ"ק לפחות דגם ‪ Link -Belt LS10 D ,Hitachi KH-150-3‬או שווה ערך‪ .‬חומר חפור‪,‬‬
‫שלא יענה לדרישות של המפרט טכני‪ ,‬יסולק מאתר העבודות לאתר פסולת מורשה בהתאם‬
‫להנחיות המנהל‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-031-‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור חפירות בתוך המים כמפורט לעיל תהה מ"ק‪.‬‬
‫חפירות לצורך הנחת מערכות תשתית‬
‫חפירות לצורך ביצוע מערכות תשתיות כגון מערכות ניקוז תת –קרקעיות‪ ,‬הספקת מים‪ ,‬ניקוז‬
‫מקלחות‪ ,‬מערות חשמל ותאורה וביצועו בהתאם להנחיות של סעיף ‪ 2122‬למפרט הכללי‬
‫והתניות מפורטות לכל סוג של תשתיות‪ ,‬המפורטות בסעיף הרלוונטי של מפרט זה‪.‬‬
‫מחיר ביצוע מערכות התשתית כולל את החפירה הנחת מערכת התשתית‪ ,‬מילוי בחומר‬
‫הנדרש‪ ,‬הידוק בשכבות‪ ,‬וכל האמור לעיל‪ ,‬פעילויות אילו לא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫‪1/.11‬‬
‫עבודות שתית‬
‫‪1/.11.1/‬‬
‫הכנה השתית‬
‫הכנת השתית תבוצע בכל חפירה ובכול שטח המיועד לשמש למילוי‪ .‬ההכנה תבוצע ע"י‬
‫ו‪-‬‬
‫תיחוח‪ ,‬הרטבה והידוק מבוקר לעומק ‪ 22‬ס"מ בהתאם להנחיות של סעיפים ‪2141‬‬
‫‪ 2142‬של המפרט הכללי‪.‬‬
‫אם תידרש הרטבה‪ ,‬היא תעשה על ידי התזה אחידה לכל עומק השכבה שתוחחה‪ ,‬עד להשגת‬
‫תכולת רטיבות שבין תכולת הרטיבות האופטימלית ו‪ 2%-‬מעבר לה‪ .‬אם תהיה חריגה‬
‫מהתחום הנ"ל‪ ,‬על הקבלן לעבד את השתית מחדש עד לקבלת תכולת רטיבות בתחום זה‪.‬‬
‫ההידוק‪ ,‬במקום שיידרש‪ ,‬ייעשה באמצעות מכבש גלילי רוטט שמשקלו ‪ 12‬טון לפחות‪ .‬כל‬
‫רצועה נכבשת תחפוף את קודמתה ברוחב ‪ 2.5‬מ' לפחות‪ ,‬כך שתתקבל צפיפות אחידה בכל‬
‫השטח‪ .‬הכבישה תעשה עד לקבלת הצפיפות הנדרשת לפי סעיף ‪ 21.25‬בהמשך המפרט‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור הכנת השתית כמפורט לעיל תהא מ"ר‪.‬‬
‫‪1/.11.14‬‬
‫שתית למבנים‪ ,‬צינורות‬
‫השתית בשטחים המיועדים למבנים או לצינורות תהודק במהדקי יד פנאומטיים או במהדקי‬
‫יד גליליים ויברציוניים או ע''י מכבשים (אם השטח מאפשר)‪ .‬בשטחים אלו יבוצע הידוק‬
‫מבוקר כדי להשיג את הצפיפות ‪ :Modified AASHTO 10%‬הנדרשת כפי שמצוין בפרק‬
‫‪ 21.25‬במפרט בכל השטח השתית‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫המחיר של שתית למבנים וצינורות נכלל במחיר הנחת שתית של כל סוג של מערכת ולא‬
‫ישולם בנפרד‪.‬‬
‫‪1/.15‬‬
‫בניית ה סוללה‬
‫כללי‬
‫‪-030-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫בנית סוללת הגנה תבוצע בהתאם להנחיות של סעיף ‪ 21224‬של המפרט הכללי והנחיות מפרט‬
‫זה‪.‬‬
‫הרטבה לביצוע המילוי המהודק‬
‫הידוק המילוי יבוצע ברטיבות הנדרשת‪ .‬לפי צורך החומר יורטב במחפרה‪ .‬לחליפין יורטב‬
‫העפר באזור המילוי בלבד‪ ,‬בסיוע חרישה של קולטיבטור מסוג" ‪Roadsky WBZ 230‬‬
‫או שווה ערך‪.‬‬
‫הקבלן יקפיד להרטיב כל שכבה עליונה שכבר הודקה‪ ,‬לפני הנחת שכבה חדשה‪ ,‬בקטעים ‪ -‬כל‬
‫פעם קטע חדש לפני הנחת העפר עליו‪ .‬במידה ששכבה מסוימת התייבשה הקבלן ירטיב ויהדק‬
‫אותה מחדש עם בקרת צפיפות‪1‬רטיבות‪ .‬מי הרטבה יהיו מי בריכה ‪.5‬‬
‫כלי חפירה וההידוק‬
‫לביצוע החפירה ישתמש הקבלן בכל סוגי הכלים אותם יראה כמתאימים לעבודה בהתחשב‬
‫בתכונות החומר הנחפר‪ .‬כל כלי העבודה של הקבלן ובמיוחד כלי החפירה והמילוי‪ ,‬ההרטבה‬
‫וההידוק‪ ,‬ואופן חפירת המילוי‪ ,‬חייבים לקבל את אישור המנהל לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫להידוק עפר חרסיתי ובסוללה ישמשו המכבשים הבאים או שווה ערך על פי הטבלה הבאה‪:‬‬
‫משקל‬
‫(טון)‬
‫רוחב‬
‫הידוק‬
‫( מ')‬
‫כלי הידוק‬
‫פעולה‬
‫עובי שכבות‬
‫(ס"מ)‬
‫(דגם)‬
‫‪39‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪CAT D8‬‬
‫‪32‬‬
‫הידוק סוללה בתוך מי‬
‫בריכה‬
‫‪13‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪CAT CW‬‬
‫‪14‬‬
‫‪22‬‬
‫הידוק סוללה מעל פני‬
‫המים‬
‫‪2.29‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪Bomag‬‬
‫‪D220‬‬
‫‪JCB FP‬‬
‫‪1030W‬‬
‫‪12‬‬
‫הידוק סוללת עפר‬
‫בסמוך ליריעות ‪HDPE‬‬
‫כל האמור לעיל תלוי בתוצאות בדי קות ההידוק בפועל‪ ,‬כאשר המנהל יוכל לשנות דרישותיו לסוג וגודל הכלי‪,‬‬
‫בהתאם לשיקול דעתו‪.‬‬
‫כלי עבודה שיפסול המנהל או לא יאשרו‪ ,‬בכל שלב שהוא של אישור הכלים ו‪1‬או של העבודה‪ ,‬יוחלף מיד ע"י הקבלן‬
‫בכלי אחר העונה לדרישות המנהל וקבלת אישורו‪ ,‬ללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫שיעור הצפיפות‪ ,‬הרטיבות ועובי השכבות במילוי בהידוק מבוקר‪.‬‬
‫שיעור הצפיפות במילויים המהודקים יהיה לפחות‪:‬‬
‫א ‪ .‬במצעים לדרך חירום ‪ , Modified Aashto 10% :‬החלפת קרקע מתחת למבנים‪.‬‬
‫ההידוק בשכבות בעובי ‪ 15‬ס"מ כ"א לאחר ההידוק‪.‬‬
‫‪-032-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫ב ‪ .‬בחומר הגרנולרי למילוי הסוללה מעל פני המים‪ 10% :‬לפחות ‪Modified‬‬
‫‪ . Aashto‬עובי השכבות יהיה ‪ 22‬ס"מ לאחר ההידוק‪.‬‬
‫הרטיבות תהיה אופטימלית עד לאופטימלית ‪ +4%‬לכל סוגי החומרים המיועדים למילוי‪.‬‬
‫שכבת החול העליונה על פני דפנות הסוללה תהיה מהודקת באמצעות הרטבת השכבה עד‬
‫קבלת הצפיפות הנדרשת (הידוק לא מבוקר)‪.‬‬
‫‪1/.16‬‬
‫מ ילוי‬
‫‪ 1/.16.1/‬ביצוע המילוי ים כולל לסוללה בתוך מי הבריכה‬
‫המילוי בשטח המים יושם תחילה ובשלבים הבאים‪( :‬המילוי בשטח היבשתי ייושם ברצף‬
‫המשכי למילוי הימי)‪.‬‬
‫א ‪ .‬שלב ראשון‪ :‬מילוי ימי מחומר מובא עד לגובה ‪ 1.5‬מטר מעל פני המים ויצירת‬
‫משטח יציב בגובה זה‪:‬‬
‫המילוי יונח בשטח המים ויצופף על ידי דחיסתו ללא בקרת הידוק‪ ,‬זאת על ידי‬
‫כלים מתאימים באופן שיבטיח פיזור אחיד שלו ללא חללים בכל תחום השטח‬
‫והעומק המיועדים‪ .‬ככל שניתן יונח המילוי בשכבות בעובי לא יותר מ ‪ 32 -‬ס"מ‬
‫כ"א‪.‬‬
‫פני השכבות יהיו אופקיים בלבד‪ .‬כל שכבה תמדד על ידי מודד מוסמך‬
‫בש יעור לפחות נקודה אחד על כל ‪ 12‬מ"ר של פני השכבה‪ .‬תוצאות מדידה‬
‫ייבדקו על יד המנהל ורק אחרי אישורו תתבשר תתאפשר הנחה של השכבה‬
‫הבאה‪.‬‬
‫הדחיסה ויישור החומר המונח במים ייעשו על ידי כף הכלים במעבר מסודר‬
‫שלה לקבלת דחיסות וצפיפות מרביות אפשריות באחידות על פני כל שטח‬
‫ועומק המילוי‪.‬‬
‫הדחיסה ויישור החומר המונח במים ייעשו על ידי כף הכלים במעברים‬
‫מסודרים שלהם לקבלת דחיסות וצפיפות מרביות אפשריות באחידות על פני‬
‫כל שטח ועומק המילוי‪.‬‬
‫החומר יובא מאתר "מטע עין גדי"‪ ,‬ויכיל עד ‪ 15%‬דקים וגודל אבן מרבי " ‪9‬‬
‫ויהיה תואם לעקומת הדרוג שבסעיף ‪. 21.21‬‬
‫המנהל רשאי להורות על הכלת גודל אבן מרבי גדול יותר מ ‪. 9 " -‬‬
‫הפעילות המסיימת את המילוי הימי תהיה ייצוב מלא של מפלס המילוי בגובה‬
‫אחיד של ‪ 1.5‬מטר מעל פני המים ‪ .‬מפלס מיוצב זה ישמש מפלס יסוד ליישום‬
‫המילוי מעליו בשלב השני המתואר להלן‪ .‬יצירת מפ לס יסוד מיוצב זה תעשה‬
‫על ידי ישור והידוק של החומר תוך בקרת יישום משולשת‪:‬‬
‫‪-033-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפסקה מוחלטת של השקיעה בכל השטח‪.‬‬
‫קבלת‬
‫צפיפות‬
‫מינימאלית‬
‫בשכבה‬
‫העליונה‬
‫של‬
‫המשטח‬
‫של‬
‫‪10%‬‬
‫‪ . Modified Aashto‬מהמקסימום על פי תקני ‪. ASTM 155917‬‬
‫‪.3‬‬
‫מינימום ‪ 0‬מעברים מסודרים של מכבש ויברציוני כבד סוג ‪BOMAG 222 D -‬‬
‫או שווה ערך ללא שקיעת משטח היסוד‪ .‬ככל שהחומר במשטח היסוד ישקע‬
‫תוך מעברי המכבש יוסף חומר מובא ממחצבת "עין גדי" עם עד ‪ 15%‬דקים‬
‫וגודל אבן מקסימאלי " ‪ 3‬ויבוצעו מעברי מכבש נוספים וחוזר חלילה ‪ .‬לאחר‬
‫קבלת המשטח המיוצב בבקרות הנ"ל יבוצעו עוד ‪ 0‬מעברי מכבש מסיימים על‬
‫פני כל שטחו‪.‬‬
‫לאחר סיום ביצוע המילוי יבצע הקבלן בנית צורת החוף בתוך המים בהתאם‬
‫לתכניות עבודות עפר ויסלק עודפי מילוי לצורך מילוי סוללה ולאתר מורשה‬
‫בהתאם להערות של המנהל‪.‬‬
‫הפרשי גבהים בצורת החוף לא יעלו על ‪ 12‬ס"מ לכ ל מטר ליניארי של קו החוף‪.‬‬
‫עבודות בנית הצורה הינם חלק מביצוע העבודות לבניית הסוללה בתוך המים‬
‫(פרק ‪.) 21.253‬‬
‫ב ‪ .‬שלב שני‪ :‬מילוי מעל משטח היסוד‪:‬‬
‫המילוי מעל משטח היסוד יבוצע לאחר קבלת אישור המנהל לבצוע משטח‬
‫היסוד‪ ,‬החומר יובא ממחצבת "עין גדי"‪ ,‬יונח ויהודק בשכבו ת של ‪ 22‬ס"מ תוך‬
‫בקרת הידוק מלאה כמוגדר בפרק זה‪ .‬אחוז הדקים [עובר נפה ‪ ] 222‬לא יעלה‬
‫על ‪ 15%‬וגודל אבן מקסימאלי עד " ‪ 3‬והתאמה לעקומת הדרוג בסעיף ‪. 21.21‬‬
‫ההידוק יבוצע ע"י מעברים מסודרים של מכבש ויברציוני כבד מסוג – ‪222 D‬‬
‫‪ BOMAG‬או שווה ערך‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫מדידת המילוי תהא עפ"י שקילה‪ .‬כמות החומר המובא תימדד עפ"י תעודות‬
‫שקילה‪ ,‬התשלום יהא בטון לפי סך תעודות השקילה‪.‬‬
‫חריגה מגבול החתך המתוכנן הסופי (מעבר ל ‪ 12‬ס"מ) תקוזז ולא תשולם‪.‬‬
‫המחיר כולל לרבות כריה‪ ,‬הובלה ושפיכה עפ"י החתך‪.‬‬
‫ג ‪ .‬עיצוב פני המילוי‬
‫עיצוב פני המילוי בתוך ה ים יבוצע בהתאם למתואר בסעיף ‪. 21.29.23‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪1/.16.14‬‬
‫‪-034-‬‬
‫מילוי בשכבות בשטח היבשה‪:‬‬
‫כללי‬
‫המילוי ביבשה יבוצע בשכבות אופקיות בעובי כ ‪ 22-‬ס"מ כ"א ותחת בקרת‬
‫צפיפות‪1‬רטיבות בהתאם להנחיות של המפרט הכללי כאשר כל שכבה תונח החל מן‬
‫המדרון הפנימי של הסוללה וכלפי חוץ ‪ .‬החומר עבור ה מילוי יהיה חומר מקומי‬
‫שייחפר באתר העבודה ויאושר כמתאים על ידי המנהל‪ .‬לצורך כך יבצע הקבלן‬
‫בדיקות נדרשות ומוקדמות לברור ההתאמה‪ .‬אם החומר לא יאושר או לא יספיק‬
‫המילוי יעשה מחומר מיובא מאתר עין גדי שיכיל צרורות בגודל עד " ‪ . 3‬הסוללה‬
‫תיבנה לכל רוחבה מן החומרים הנ"ל ‪ ,‬כאשר המנהל רשאי להורות על מיקום שונה‬
‫בשטח המילוי של חומר מקומי או מיובא‪.‬‬
‫עיצוב פני המילוי‬
‫על מנת לקבל פני חיצוניים סופיים של הסוללה כשהם מהודקים וחלקים‬
‫כנדרש‪ ,‬תבוצע כל שכבה מהודקת בסוללה עד ‪ 4.2‬מ' (אופקית) מעבר‬
‫לקווים‪ ,‬למידות שבתכניות – ראה גם הסכימ ה להלן‪ .‬הקבלן יחתוך‬
‫ויחליק את עודפי העפר על ידי מפלסת‪ ,‬לאחר אישור המנהל‪ ,‬עד לרומים‪,‬‬
‫מידות‪ ,‬קווים ושיפועים הסופיים המתוכננים‪ .‬עודפי העפר ישמשו להמשך‬
‫מילוי הסוללה עפ"י התכניות‪ ,‬המפרטים והוראות המנהל‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור ביצוע המילוי מעל מי בריכה כמפורט לעיל תהיה‬
‫מ"ק‪.‬‬
‫‪ 1/.16.13‬אספקת חול‬
‫לאחר סיום כל העבודות בנית הסוללה והתקנת מתקני חוף הקבלן יספק ‪ ,‬יוביל‬
‫ויפזר חול גס בכל שטחי חופי הרחצה‪ ,‬כולל שטח הבריכה עד עומק מים של ‪ 1.5‬מ'‬
‫כפי שמופיעה בתכניות בעובי שכבה של ‪ 22‬ס"מ‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-035-‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור חול גס כמפורט לעיל תהיה מ"ק‪.‬‬
‫‪1/.16.11‬‬
‫בדיקות בקרת ביצוע הידוק המילוי והשתית‬
‫במהלך העבודה ולצורך הבקרה יבוצעו בדיקות שדה ומעבדה מקדימות לאישור‬
‫חומרים כגון חומרים מקומיים מחפירות באתר וחומרים מאתר עין גדי עבור‬
‫מילויים וחומרי השתי ת‪ ,‬וכן בדיקות נדרשות לאישור ההידוקים‪.‬של השתית‬
‫והמילוים כנדרש‪ .‬הבדיקות יבוצעו על ידי גוף מוסמך למילוי הדרישות של מפרט זה‬
‫לפי המפרטים הכלליים והתקנים המתאימים של ת"י ו ‪ ASTM -‬ובהתאם לדרישות‬
‫של מפרט בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם‪ ,‬המצוינים בנספח ב' למפרט זה ‪.‬‬
‫‪ 1/.16.15‬בדיקות ה בקר ה ל התאמת חומרי ם ל מילוי‬
‫לגבי החומרים שייעשה בהם שימוש יערכו בדיקות על ידי מעבדה מוסמכת לקביעת‬
‫התאמתם‪ .‬הבדיקות יכללו בין השאר ולפי הצורך‪:‬‬
‫א ‪ .‬בדיקה ויזואלית‬
‫ב ‪ .‬הגדרת החומרים [לפי שיטה ‪] USCS‬‬
‫ג ‪ .‬רטיבות טבעית‬
‫ד ‪ .‬דירוג (הנ"ל כולל הידרומטר אם מכי לים חרסית)‪.‬‬
‫ה ‪ .‬משקל סגולי‬
‫ו ‪ .‬משקל מרחבי‬
‫ז ‪ .‬צפיפות מקסימלית ורטיבות אופטימלית‬
‫ח ‪ .‬גבולות אטרברג‬
‫תוצאות הבדיקות יירשמו ביומן שיעודכן בכל יום עבודה‪.‬‬
‫‪ 1/.16.16‬שכבות גרנולריות ומצעים‬
‫הקבלן יספק‪ ,‬יוביל ויניח מצעים עבור שכבות גרנולריות עפ"י התוכניות‪ ,‬המפרטים‬
‫והוראות המנה ל‪ .‬כמצע לדרכים (היקפית ובקודקוד הסוללה) ישמש מצע סוג א'‬
‫כהגדרתו בת"י ‪ , 1009‬בעובי ומידות וצפיפות לפי התכניות‪ ,‬המפרטים והוראות‬
‫המנהל‪.‬‬
‫‪1/.16.17‬‬
‫דרכים ומשטחים‬
‫במקומות המסומנים בתוכניות שבהם יש לבצע דרכים או משטחי חנייה ולאחר סיום‬
‫המילוי תונח שכבת מצע סוג א' ( לפי ת"י ‪ ) 1009‬בעובי כמפורט בתכניות‪ .‬השכבה‬
‫תורטב לרטיבות אופטימלית ותהודק ל ‪ . Modified AASHTO 10% -‬לאחר אישור‬
‫המנהל לסיום עבודות המצעים והתייבשות החומר ולפי התכניות יבוצע ריסוס‬
‫‪-036-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫ביטומני ‪ MS-10‬ושכבת אספלט נושאת בעובי של ‪ 5‬ס"מ (קוטר אבן "¾)‪ .‬האגרגטים‬
‫לתערובת יה יו מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי‪ .‬ייצוב התערובת ואופן פיזורה יהיו‬
‫בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק ‪. 5124‬‬
‫‪1/.17‬‬
‫בנית דרך חירום‪1‬שביל נגישות לחוף‬
‫לצורכי הגעת רכבי חירום כגון‪ :‬אמבולנס‪ ,‬כיבוי אש‪ ,‬משטרה וכו' יבנה הקבלן בראש‬
‫הסוללה דרך חירום כמפורט בתכניות‪ .‬בנית דרך חירום תבוצע בהתאם להנחיות‬
‫המפרט הכללי‪ ,‬פרקים ‪ 42‬ו ‪ 51 -‬ופרקים הרלוונטיים במפרט זה‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‪:‬‬
‫•‬
‫גיאוטקסטיל‬
‫יחידת מדידה לגיאוטקסטיל כמפורט לעיל תהיה מ"ר‪.‬‬
‫•‬
‫אבן גן‬
‫יחידת מדידה לאבן גן כמפורט לעיל תהיה מ"א‪.‬‬
‫•‬
‫ריצוף‬
‫יחידת מדידה לריצוף דרך חירום כמפורט לעי ל תהיה מ"ר‪.‬‬
‫•‬
‫מצע סוג א'‬
‫יחידת מדידה למצע סוג א' כמפורט לעיל תהיה מ"ק‪.‬‬
‫‪1/.18‬‬
‫השפלת מי בריכה ומי תהום‬
‫דרישות יסוד‪:‬‬
‫המתואר בסעיף זה מתייחס לעבודות השפלת מים שיאפשרו עבודה ביבש במקומות‬
‫הנדרשים הן בעבודות בחוף ובבריכה‪.‬‬
‫כל עבודות החשיפה‪ ,‬החפירה‪ ,‬הכנת השת ית ועבודות בטון יבוצעו ביבש בלבד למעט‬
‫העבודות של המילוי הימי‪.‬בשטח הבריכה ‪ .‬בכל מקום בו מי הבריכה או מי התהום‬
‫גבוהים מהנדרש על הקבלן להשפיל מבעוד מועד את המים למפלס של ‪ 2.5‬מ'‬
‫לפחות מתחת לתחתית ולשמר מפלס זה‪ .‬החפירות ‪ .‬השפלה זו תעשה בכל השטח‬
‫המיועד לבצוע עבודות אלה ושבו מצויים מי בריכה ומי תהום במפלס הגבוה‬
‫מהנדרש‪ .‬שטח זה מכונה שטח ההשפלה‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור עבודות השפלה הינה "קומפלט"‪ .‬המחיר כולל עבור כל‬
‫הפרטים המצוינים לעיל לרבות עבור התכנון‪ ,‬הבדיקות ‪ ,‬הספקת ושימוש בציוד‬
‫שאיבה‪ ,‬ביצוע עבודות עפר‪ ,‬וכול הנדרש לביצוע וניטור עבודת השפלה כמפורט לעיל‪,‬‬
‫‪-037-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫וכן‪ ,‬קבלת אישורי הזרמה לנקודות מוצא בבריכה‪ ,‬מילוי חוזר והחזרת השטח‬
‫לקדמותו‪.‬‬
‫‪1/.19‬‬
‫עבודות עפר מיוחדות למתקני חוף‬
‫כללי‬
‫עבודות העפר בסעיף זה כוללות את העבודות הדרושות לביצוע עבודות‬
‫א‪.‬‬
‫הפיתוח לה תקנת מתקני חוף כגון סככות צל‪ ,‬פרגולות‪ ,‬מדרכות ומשטחים‪,‬‬
‫סככת מציל‪ ,‬המשמשים לביסוס יסודות המתקנים בקרקע‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק ‪ 21‬עבודות עפר‪,‬‬
‫והפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי‪ ,‬התוכניות ומסמך זה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬כל עבודות העפ ר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק ‪42‬‬
‫‪ -‬עבודות פיתוח‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫עבודות החפירה יבוצעו בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת אשר תוגש ע"י‬
‫הקבלן לאישור המפקח‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אם בתחתית החפירה יתגלו מים‪ ,‬הקבלן ישאב את המים בהתאם למתואר‬
‫בסעיף ‪ 21.20‬לעיל‪ ,‬כך שתחתית החפירה יהיה יבש במשך כל זמ ן עבודות‬
‫ההתקנה בתוך החפירה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ביסוס חלק מרכיבי הפיתוח יבוצע בתוך המים‪ .‬עבודות החפירה עבור בסיסים‬
‫בתוך‬
‫היסודות‬
‫אלה תבוצענה באמצעים מתאימים לחפירה בתוך מים‪.‬‬
‫המים יהיו יצוקים ויונחו על מצע בתוך החפירה‪ .‬המצע עליו יונחו היסודות‬
‫יהיה חצץ מדורג בגודל " ‪ .¾" – 1‬עובי שכבת המצע לא יקטן מ ‪ 22-‬ס"מ‪ .‬יש‬
‫להבטיח את יציבות שכבת המצע לפני יציקת היסוד‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מיקום כל היסודות (בחול ובמים) ייקבע על ידי מודד מוסמך שיהיה נוכח גם‬
‫בזמן הנחת היסודות הטרומיים‪.‬‬
‫סילוק פסולת‬
‫פסולת מעבודות חישוף והריסות יסולקו לכל מרחק שהוא‪ ,‬למקום שפך מאושר ע"י הרשות‬
‫האזורית‪ .‬טיפול עם הרשות‪ ,‬בקבלת היתר למקום שפך‪ ,‬ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו‪.‬‬
‫תשלום אגרות הטמנת פסולת ישולמו ע"י הקבלן על חשבונו‪ .‬במידה והקבלן לא יפעל ע"פ‬
‫הוראות המפקח‪ ,‬המפקח יפעיל קבלן משנה להרחקת פסולת והתשלום יקוזז משכר הקבלן‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫‪-038-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫מחיר עבודות עפר כולל עריכת מדידות לפני תחילת העבודות ובסיום כל שלב‪.‬‬
‫עריכת המדידה תבוצע לאחר ההידוק של השכבות ‪ .‬עלות עבודות העפר‪ ,‬שתית למתקני החוף‬
‫כלולה במחירי היחידה של המתקנים כמפורט בפרק ‪ 42‬להלן‪.‬‬
‫‪ .14‬עבודות בטון יצוק באתר‬
‫‪14.1/‬‬
‫כללי‬
‫עבודות הבטון היצ וק באתר יבוצעו בהתאם לתוכניות‪ ,‬עפ"י הוראות המפרט הכללי‬
‫הבין משרדי (ובמיוחד פרק ‪ 22‬ללא הפניות לפרק ‪ - 22‬מוקדמות) ולפי ת"י ‪ , 499‬ת"י‬
‫‪ , 019‬ת"י ‪ 110‬על כל חלקיו ו‪1‬או כל תקן רלוונטי‪.‬‬
‫לפני כל יציקת בטון‪ ,‬הקבלן יוודא כי כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות‬
‫שונות י היו מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישור בקר האיכות של הקבלן והמנהל‪.‬‬
‫אישורו של המנהל בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון‬
‫או שינוי או החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים‬
‫לא מתאימים‪ .‬במידה והמנהל ידרוש‪ ,‬החלפת (פרוק ויצ יקה מחדש) האלמנט תהיה‬
‫על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫תנאי הבקרה לביצוע עבודות הבטון נשוא חוזה זה יהיו טובים‪.‬‬
‫עבודות הבטון יצוק באתר כוללות בין היתר את האלמנטים הבאים‪:‬‬
‫א ‪ .‬בטון רזה‬
‫ב ‪ .‬קירות תומכים מסוגים שונים‪ .‬והגבהת קירות תומכים קיימים‪.‬‬
‫ג ‪ .‬יסודות למתקני הצללה ומתקני חוף מסוגי ם שונים ובגיאומטריות שונות‪.‬‬
‫ד ‪ .‬משטחי בטון‬
‫ה ‪ .‬יסודות לעמודי תאורה‬
‫ו ‪ .‬נקודות בקרת תזוזה‬
‫ז ‪ .‬בלוקי עיגון צינור תצפית‬
‫ח ‪ .‬הגבהת שוחות בקרה‬
‫ט ‪ .‬עטיפת צינורות‬
‫י ‪ .‬הגבהת תאי בארות ‪SMET‬‬
‫יא ‪.‬‬
‫תאי בארות‬
‫יב ‪.‬‬
‫בטון יסודות מבנים תת ‪ -‬ימיים‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪14.14‬‬
‫‪-039-‬‬
‫תערובות בטון‪:‬‬
‫במהלך תקופת ההתארגנות‪ ,‬הקבלן יגיש למנהל תערובת בטון אשר תתוכנן ע"י טכנולוג‬
‫הבטון של המפעל המאושר‪ .‬התערובת תועבר לאישור יועץ הבטון של המזמין והקבלן יידרש‬
‫לבצע בדיקות מעבדה אשר יאששו את התאמת התערובת למפרט המיוחד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫בטון רזה‪:‬‬
‫הבטון הרזה יהיה בטון ב‪ 15-‬בסומך "‪ .5‬תערובת הבטון תועבר לאישור המנהל‪.‬‬
‫לתערובת זו‪ ,‬הקבלן לא יידרש לבצע תערובת ניסיון ובדיקות מעבדה לאישוש התאמת‬
‫התערובת‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בטון לאלמנטים בחוף (אשר אינם במגע עם המים)‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תערובת בטונל ב ‪ 42-‬על בסיס צמנט מסוג ‪ CEM III 42.5 B‬צמנט סיגים‬
‫‪.2‬‬
‫צמנט סיגים מסוג ‪ 302 – CEMIII 42.5 B‬ק"ג‪1‬מ"ק‬
‫‪.3‬‬
‫אפר פחם במינון של ‪ 122‬ק"ג ‪1‬מ"ק‬
‫‪.4‬‬
‫אגרגט מרבי "עדש" – ‪ 11‬מ"מ‬
‫‪.5‬‬
‫סה"כ ‪ 3‬מקטעי אגרגטים‪ :‬עדש ( ‪ 1-11‬מ"מ)‪ .‬מודרג ( ‪ 2-1‬מ"מ) וחול ( ‪2-‬‬
‫‪ 1.2‬מ"מ) ביחסים שיבטיחו רציפות‪ ,‬דירוג ועבידות גבוה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫שימוש במוסף על פלסטי מפחית מים גבוה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מוסף אנטיקורוזיבי ‪ CNCI‬במינון ‪ 2%‬מכמות הצמנט‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫מוסף מעכב התקשרות ‪ 2.1% - 2.2%‬מכמות הצמנט‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫שירוע (במבחן שירוע תקני) הבטון יהיה ‪ 452-952‬מ"מ‪.‬‬
‫‪. 12‬‬
‫יחס מים ‪ 1‬צמנט ‪ 2.45‬מרבי‪.‬‬
‫‪. 11‬‬
‫חוזק הבטון ייבדק בגיל ‪7 , 32 , 92‬‬
‫‪. 12‬‬
‫סיבי פוליפרופילן ‪ 12‬מ"מ במינון ‪ 922‬גרם‪1‬מ"ק‪.‬‬
‫‪. 13‬‬
‫התערובת תוכננה לעומק חדירות בלחץ מים לפי ת"י ‪ : 29‬ממוצע קו‬
‫חדירת המים ‪ 32‬מ"מ ודו גמא בודדת מקסימום ממוצע ‪ 35‬מ"מ‪ .‬יש‬
‫לקחת לפחות ‪ 3‬מדגמים כשהקריטריון לאישור יהיה הממוצע על פני קו‬
‫חדירת המים וכן קו חדירת המים יצולם וישורטט כחלק מהדוח‪ .‬יש‬
‫להנחות את המעבדה ליטול מס' מוגדל של דוגמאות ולשמור את מדגמי‬
‫הבדיקה‪ .‬במידה ותוצאות ‪ 20‬יום לא יעמדו ת היה תוצאת ‪ 92‬יום‪,‬‬
‫התוצאה הקובעת‪ .‬בכל התכונות ישמר עיקרון בדיקת הבטון הקשוי‬
‫בדומה לבדיקת חוזק הבטון‪ .‬בדיקות חדירות מתבצעות בהתאם לת"י ‪29‬‬
‫חלק ‪ 5‬סעיף ‪. 225‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תערובת לאלמנטי בטון ימיים או אלמנטי בטון הבאים במגע עם מים‪:‬‬
‫התערובת תהה זהה לתערובת ב' לעיל למטע העובדה כי הקבלן יידרש להוסיף‬
‫מוסף מלכד כגון ‪ VMA‬במינון ‪ 1-1.2‬ק"ג ל‪ 1-‬מ"ק‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪14.13‬‬
‫‪-041-‬‬
‫תהליך היציקה‪:‬‬
‫בכל מקרה שבכוונת הקבלן לבצע יציקה יש להודיע על כך מראש לבקר האיכות ולתאם את‬
‫היציקה בהתאם להנחיות פרוגראמת האיכות‪ .‬בכל יציקה יהיו באתר ויברטור אחד חלופי בנוסף‬
‫לכמות הויברטורים אשר הוגדרה בקטע ניסוי‪ .‬היציקה לא תתבצע טרם התקבל אישור יציקה‬
‫וללא נוכחות בקר האיכות ומנהל העבודה מטעם הקבלן‪ .‬גובה נפילה חופשית של הבטון לא יעלה‬
‫על ‪ 2.4‬מטר‪ .‬הקבלן ישתמש בשוקת או בדוד בטון המחובר לצינור גמיש ו‪1‬או במשאבה‪.‬‬
‫יציקות‪1‬הפסקות יציקה יעשו בהתאם לסיכום מראש ובכתב עם המנהל ‪ 1‬המתכנן‪ .‬מיקום‬
‫הפסקות יציקה יסוכם בתהליך קטע ניסוי ויופיע בתוכנית העבודה המפורטת של הקבלן‪.‬‬
‫מובהר כי במקרים בהם תידרש יציקה בתוך חפירה‪ ,‬היציקה תתבצע תמיד עם תבניות‪ .‬לא‬
‫תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה‪ ,‬אלא אם יאושר במפורש בכתב על ידי המתכנן או על פי‬
‫הנחיות של המנהל‪ .‬יציקת בטון בתוך חפירה תבוצע ביבש בלבד‪ .‬הקבלן יהיה אחראי על השפלת‬
‫מי תהום או ניקוז מים מכל סוג שהוא על מנת להבטיח את תקינות היציקה‪.‬‬
‫סגרגציה‪:‬‬
‫מובהר כי הסביבה של האתר היא קורוזיבית‪ .‬בכל מקום בו תתגלה סגרגציה ו‪1‬או‬
‫סדיקה בבטון בגלל הקורוזיביות או סיבה אחרת‪ ,‬הקבלן יידרש לבצע תיקון אשר‬
‫יקבל את אישור בקר האיכות‪ ,‬מנהל והמתכנן (בהתאם לחומרת הליקוי)‪ .‬הקבלן‬
‫יידרש לתקן על חשבונו את הליקויים השונים לשביעות רצון המנהל‪.‬‬
‫חומר התיקון ואופן היישום יוגשו לאישור המנהל‪ .‬במידה והתיקון לא יקנה לאלמנט‬
‫את הקיים אליו תוכנן‪ ,‬המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן לפרק את האלמנט לאלתר‬
‫ולצקת אלמנט חדש במקומו והכול ע"ח הקבלן‪.‬‬
‫אשפרה‬
‫העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק ‪ - 22‬תת פרק ‪ 2225‬ועל הקבלן לבצע את‬
‫האשפרה המתאימה לתנאי האזור‪ .‬משך האשפרה ‪ 7‬ימים לפחות‪.‬‬
‫יציקה בטמפרטורות גבוהות‬
‫אין לבצע יציקות בטונים כאשר הטמפרטורה בחוץ לא תעמוד בדרישות ת"י ‪ .1123‬אין‬
‫לבצע יציקת בטונים במשך היום כאשר הטמפ' בחוץ עולה על ‪ 32‬מעלות‪ ,‬אלא אם‬
‫יתקבל לכך אישור המתכנן מראש ובכתב‪ .‬אפשר לבצע את היציקה עד ‪ 1‬בבוקר לערך‬
‫ולאחר שעה ‪ 17:22‬לערך‪ ,‬בכפוף לאישור המנהל‪.‬‬
‫יסודות עוברים ובדלים‪:‬‬
‫יסודות עוברים ובדלים יופרדו מהקרקע על ידי שכבה של בטון רזה בעובי ‪ 5‬ס"מ‪,‬‬
‫הכול לפי תוכנית‪ .‬תחתית ופני יסודות יאטמו להגנה במגע עם הקרקע הקורוזיבית‬
‫בהתאם להנחיות המפרט הכללי הבין משרדי פרק ‪.25‬‬
‫‪-040-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫חורים‪ ,‬חריצי ם‪ ,‬שרוולים‪ ,‬אלמנטים מבוטנים וכדומה‪:‬‬
‫לפני יציקת הבטון יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל התושבות‬
‫ממתכת‪ ,‬החורים‪ ,‬החריצים‪ ,‬השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש‪ .‬יש לתאם את‬
‫הביצוע עם כל קבלני המשנה הפועלים באתר‪ .‬לא תורשה חציבה בבטון לשם התקנה‬
‫מאוחרת של אלמנטים מבוטנים‪ .‬במידה והקבלן שכח להתקין אלמנט מסויים‪ ,‬הבטון‬
‫יפורק והקבלן ייצוק אלמנט חדש (עם כל הפרטים הנדרשים) על חשבונועל מנת‬
‫להתאים את עבודות הצנרת‪ ,‬פתחים בקירות‪1‬תקרות למעבר צנרת וכיוצ"ב בהתאם‬
‫לתכניות‪.‬‬
‫יציקת בטון חשוף גלוי‪:‬‬
‫תבניות‬
‫‪ :‬כל התבניות של האלמנטים הגלויים מעל הקרקע יהיו תבניות פלדה‬
‫לקבלת פני בטון ישרים וחלקים‪ .‬בין יציקה ליציקה‪ ,‬יוודאו הקבלן‬
‫והמנהל כי פני התבניות נוקו ביסודיות‪.‬‬
‫דוגמת יציקה ‪ :‬הקבלן יתכנן את התערובת ויבצע דוגמאות יציקה לצורך אישור‬
‫עבודות הבטון‪ .‬הדוגמא תאושר תוכן בהתאם להנחיות בקר האיכות‬
‫הגנה‬
‫(קטע ניסוי) ותאושר ע"י המנהל‪.‬‬
‫‪ :‬על הקבלן להגן על שטחי הבטון הגלוי החלק בכל תקופת הביצוע‪.‬‬
‫יציקת עטיפות לצינורות‪:‬‬
‫בהתאם לתוכניות ובמקרה ונדרש‪ ,‬יורה המנהל על צורך בעטיפת צינור בבטון יצוק‪.‬‬
‫לפני היציקה יונחו הצינורות במקומם המדויק על גבי תמיכות קבועות מבטון יצוק או‬
‫טרום ועל גבי משטח הבטון (קורת היסוד) התחתון‪ ,‬שיישארו בבטון העטיפה לאחר‬
‫היציקה‪ .‬הקבלן יהיה אחראי לכך שהצינורות יהיו יציבים ולא תחול בהם כל תזוזה‬
‫בזמן היציקה והריטוט‪ .‬סוג התמיכות‪ ,‬המרחקים ביניהם וקיבוע הצינורות יקבלו את‬
‫אישור המנהל מראש‪.‬‬
‫פני הצינורות יהיו שלמים‪ ,‬ללא קרעים‪1‬נקבים‪ ,‬נקיים מכל לכלוך‪ ,‬צבע‪ ,‬שומן ו‪1‬או כל‬
‫חומר אחר‪.‬‬
‫בזמן היציקה יש לדאוג שהבטון יעטוף היטב את הצינורות ללא יצירת כיסי חצץ‬
‫וחללים ריקים‪ ,‬וכן שהבטון ירוטט היטב‪ ,‬בייחוד סביב הצינורות ובאזור הגחון‪ ,‬עד‬
‫לקבלת מגע הדוק וטו ב יותר בין הצינורות והבטון‪ .‬על הקבלן לקבל מראש את אישור‬
‫המנהל לאמצעי שיינקט על מנת שהצינור לא "יצוף" בזמן היציקה והריטוט‪ .‬אישור‬
‫המנהל אינו משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לנ"ל‪ .‬הבטון יונח ביציקה אחת‬
‫כפי שיקבע המנהל‪ .‬יש לתת לכל קטע שנוצק כנ"ל להבשיל לפני יציקת הקטע הבא‪.‬‬
‫זמן ההבשלה ייקבע עפ"י התקנים‪ .‬תפרי עבודה או הפסקות יציקה אופקיים לא‬
‫יורשו‪.‬‬
‫‪-042-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫פלדת הזיון‪:‬‬
‫מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים כמצוין בתכניות כך שיתאימו לדרישות‬
‫התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן‪ .‬מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג‬
‫שהוא יהיו ישרים לחלוטין כסוי מוטות הזיון לא יקטן מ‪ 75-‬מ"מ‪ .‬במידה ובתוכניות‬
‫הביצוע יופיעו אלמנטים בהן הנחייה לביצוע פחות מ ‪ 75‬מ"מ כאמור‪ ,‬המנהל יפנה‬
‫למתכנן ויקבל הנחיות לביצוע האלמנט‪ .‬מוטות זיון‪ ,‬שיהיו מונחים באתר יותר ‪12-‬‬
‫שעות לפני יציקתם בבטון‪ ,‬ינוקו מחול וממלחים באמצעות מים מתוקים בלחץ‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬לפני כל יציקה‪ ,‬הקבלן ישטוף את פלדת הזיון המותקנת במים מתוקים‪.‬‬
‫‪14.11‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫כללי‪:‬‬
‫כל המחירים המפורטים לעיל יכללו גם יציקות בשלבים‪ ,‬סידור הוצאת הקוצים באזור‬
‫הפסקות היציקה‪ .‬כל הבטונים יהיו קטומי מקצועות על‪-‬ידי משולשים שיושמו בתוך‬
‫התבניות (אלא אם נדרש אחרת) וכל זאת כלול במחירים ללא תשלום נוסף‪ .‬עבודות‬
‫הבטון כוללות את מחיר התבניות וכן את הטמנת כל החומרים ואביזרים למיניהם‬
‫עבור שרוולי ניקוז‪ ,‬פלדת זיון‪ ,‬וכדומה‪ .‬ברכיבים טמונים בקרקע שנוצקים בתוך‬
‫ארגזי פח (יסודות‪ ,‬קורות יסוד וקשר) מחיר תבניות הפח כלול במחיר היחידה של‬
‫עבודות הבטון‪.‬‬
‫השפלת מי תהום לכל עבודות בטון תשולם ע"פ סעיף ‪.21.20‬‬
‫מדידה לתשלום לאלמנטים השונים‪:‬‬
‫• בטון רזה – בטון רזה יימדד לפי מ"ר ויכלול את כל החומרים‪,‬‬
‫הטפסנות והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות‪.‬‬
‫• בטון לקירות תומ כים ו‪1‬או הגבהת קירות תומכים – הבטון יימדד לפי‬
‫מ"ק תיאורטי בהתאם לתוכניות הביצוע‪ .‬מחיר היחידה כולל את כל‬
‫החומרים‪ ,‬הטפסנות והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם לתוכניות‪.‬‬
‫מודגש בזאת כי לא תשולם תוספת בגין יציקת בטון גלוי או בטון‬
‫בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלולים במחיר היח ידה‪.‬‬
‫• בטון ליסודות למתקנים שונים‪ ,‬כגון בטון נקודות בקרת תזוזה‪ ,‬בלוקי‬
‫עיגון צינור תצפית‪ ,‬הגבהת שוחות בקרה‪ ,‬עטיפת צינורות‪ ,‬תאי‬
‫בארות ובטון יסודות מבנים תת ‪ -‬ימיים ‪ -‬הבטון יימדד לפי מ"ק‬
‫תיאורטי בהתאם לתוכניות הביצוע‪ .‬מחיר היחידה כולל את כל‬
‫החומרים‪ ,‬ועבודות הטפס נות והמלאכות לביצוע מושלם בהתאם‬
‫לתוכניות‪ .‬מודגש בזאת כי לא תשולם תוספת בגין יציקת בטון גלוי‬
‫‪-043-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫או בטון בגמר לוחות ואלו יחשבו ככלולים במחיר היחידה‪ .‬מחיר‬
‫היחידה יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום‪ ,‬או בתוך בריכה ‪. 5‬‬
‫• מחיר יסודות לעמוד מאור יכללו חפירה‪ ,‬חציבה‪ ,‬הכנת שרוו לי מעבר‬
‫בהתאם לתכניתיועץ חשמל‪ ,‬ברגי יסוד וכל שאר העבודות והחומרים‬
‫המפורטים בפרק ‪ 20‬במפרט זה ‪ .‬בטון יסודות יימדד לפי יח'‪.‬‬
‫• משטחי בטון בכל עובי יכלול חפירה‪ ,‬חציבה‪ ,‬דיפון‪ ,‬תבניות ‪,‬טפסנות‪,‬‬
‫הספקה‪ ,‬הובלה ושפיכת הבטון‪ ,‬זיון פלדה‪ ,‬משקי יציקה‪ ,‬ציפוף‪,‬‬
‫השפרה בהתאם ל תכניות או הערות של המנהל באתר‪.‬‬
‫•‬
‫בטון יסודות יימדד לפי מ"ק‪ .‬מחיר יכלול עבודה תחת מפלס מי תהום או בריכה ‪. 5‬‬
‫• מחירי היחידה של מתקני החוף יהיו – בנוסף לרשום לעיל – כמפורט‬
‫בפרק ‪ 42‬להלן‪.‬‬
‫•‬
‫כדי למנוע ספק‪ ,‬אם התגלתה סתירה בין הרשום כאן לרשום בפרק ‪ , 42‬הרשום בפרק ‪42‬‬
‫יגב ר‪.‬‬
‫‪ .15‬עבודות איטום‬
‫דרישות כלליות‬
‫כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק ‪ ,25‬אלא אם נאמר אחרת‪.‬‬
‫אחריות הקבלן לאיטום‬
‫הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות בכתב לתקופה של חמש שנים מיום מסירת העבודות לכך‬
‫שכל עבודות האיטום‪ ,‬התפרים וכו'‪ ,‬לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא‪ .‬אם יתגלו‬
‫ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו עקב חדירת‬
‫הרטיבות על חשבונו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪.1‬‬
‫טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכל מקום בו מצויין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום יש לראות כאילו‬
‫רשום לידו או "שווה ערך"'‪.‬‬
‫‪ . 3‬ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט זה ו‪1‬או המפרטים של יצרן‬
‫חומרי האיטום‪.‬‬
‫איטום תחתית יסודות וקירות תת‪-‬קרקעיים‬
‫‪-044-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫האיטום כולל‪ :‬מריחת פרימר ‪ GS474‬בכמות ‪ 322‬גרם למ"ר‪ ,‬איטום ב‪ 2-‬שכבות זפת חם‬
‫‪ 05142‬והתקנת רשת אינטרגלס ביניהן‪ .‬הגנת איטום יסודות תיעשה ע"י הדבקת ניר טול ‪4‬‬
‫פליי‪ ,‬דפנות והגנת היסודות בקל‪-‬קר בעובי ‪ 2‬סמ'‪.‬‬
‫תפרים‬
‫הקבלן יבצע תפרים בבטון לפי פרטים בתכניות והוראות המנהל‪:‬‬
‫בכל הפסקת יציקה אופקית במרצפים התפר בחומר אוטם תפרים מסוג סיקה פלקס ‪3 WF‬‬
‫‪ PRO‬לרבות פריימר או שווה ערך‪ ,‬בחתך ‪ 2X2‬ס"מ‪.‬‬
‫איטום ביטומני‬
‫הכנת השטח‬
‫א‪.‬‬
‫לאחר גמר יציקת הקירות יסודות וכו' יש לנקותם מאבק‪ ,‬לכלוך‪ ,‬אבנים וכד'‪.‬‬
‫לחתוך את כל הקוצים הלא קונסטרוקטיביים היוצאים מהקיר בעומק של ‪2‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫יש לסתת ולהסיר אזורי סגרגציה עד לקבלת שטח בטון יציב‪ .‬יש לסתום את כל‬
‫החורים בתערובת של ‪ 1‬צמנט‪ 3 ,‬חול‪ ,‬מים ו"סיקה לטקס ‪ " M‬או שו"ע ( ‪15%‬‬
‫ממשקל הצמנט)‪ ,‬על השטח להיות חלק‪ ,‬נקי ורציף לקבלת האיטום‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פריימר‬
‫על פני הבטון יש לבצע מריחות של פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או שו"ע‬
‫מדולל במים ‪ , 1:1‬בכמות ‪ 322‬ג ר'‪1‬מ"ר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫התזה ביטומנית‬
‫על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר ביטומני מסוג "אלסטופז" או שו"ע‬
‫עד לקבלת עובי שכבה של ‪ 2‬מ"מ (שכבה יבשה)‪.‬‬
‫בחלק העליון של הקירות יעלה האיטום עד לגובה של כ ‪ 12-‬ס"מ מעל פני‬
‫הפיתוח‪.‬‬
‫בחלק התחתון של הקירות התת ‪ -‬קרקעיים ימשיך האיטום עד לתחתית הקיר‬
‫ו‪1‬או על גבי ה"רגל" ודפנותיה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הגנת האיטום‬
‫על גבי האיטום יש להדביק לוחות "קלקר ‪ " F 32‬או שו"ע להגנת האיטום בעובי‬
‫של ‪ 3‬ס"מ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מילוי חוזר‬
‫ביצוע מילוי חוזר זהיר‪ ,‬כדי למנוע פגיעות באיטום‪.‬‬
‫‪-045-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫איטום צמנטי‬
‫האיטום יבוצע רק בשטחים שיסומנו ע"י המנהל לפי המסומן בתוכניות‪.‬‬
‫א ‪ .‬הכנת השטח‬
‫יש להכין את פני הבטון של האלמנטים‪ ,‬השטח יהיה נקי מלכלוך‪ ,‬אבק‪,‬‬
‫שאריות חומר לא מודבק וכד'‪ .‬יש לחתוך את כל הקוצים‪ ,‬חוטי קשירה וכד'‬
‫משטחי הבטון בעומק של ‪ 2‬ס"מ‪ ,‬לסתת אזורי סגרגציה ולהסיר חלקי בטון‬
‫רופפים‪ .‬יש לסתום את כל החורי ם‪ ,‬אזורי סגרגציה וכ' בתערובת של ‪ 1‬צמנט‪3 ,‬‬
‫חול ומים בתוספת "סיקה לטקס ‪ " M‬או שוו"ע ( ‪ 15%‬מכמות הצמנט)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫איטום צמנטי‬
‫על פני הבטון מוכנים לקבלת האיטום יש לבצע ‪ 3‬מריחות של חומר איטום‬
‫צמנטי מסוג "סיקה טופ סיל ‪ " 127‬או שוו"ע בכמות כוללת ‪ 3‬ק"ג‪1‬מ"ר‪.‬‬
‫בחיבור בין יציקות שונות יש להטביע רצועת רשת אינטרגלס רוחב של ‪12‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫גמר‬
‫ביצוע מילוי חוזר זהיר או חיפוי אבן‪ ,‬עץ וכד' בהתאם לתוכניות אדריכלות‪.‬‬
‫טיפול באבן‬
‫גבי האבנים המגיעות לאתר יש ליישם ציפוי דוחה מים מסוג "סיקה גארד ‪ "T125‬בהתאם‬
‫להנחיות האדריכל‪ .‬כמות ההתזה תהיה בהתאם לספיגות האלמנט‪ .‬יש לרסס לפחות פעמיים‬
‫עד לכיסוי מושלם של שטח האלמנט‪.‬‬
‫לפני תחילת העבודה יבוצע ניסוי מקומי באזור מוסתר‪ .‬יש לקבל את אישורו של האדריכל‬
‫לקטע ניסיוני‪ .‬רק לאחר מכן ניתן יהיה לבצע את החומר על שאר הקירות‪.‬‬
‫איטום בטון בפח פלדה ליסודות טבולים בתוך מי הבריכה במקומות שהבטון ב‪ 42-‬אינו סגור‬
‫בפח בעובי ‪ 4‬מ"מ‪ ,‬יש לבצע איטום לפי התוכניות‪.‬‬
‫בטון היוצא מעל הקרקע והחול יקבל איטום צמנט‪-‬אפוקסי‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫עם פירוק התבנית ולאחר ‪ 72‬שעות‪ ,‬יש לשטוף את הבטון במים מתוקים וליישם איטום‬
‫צמנט‪-‬אפוקסי סיקה‪-‬גארד ‪ 722‬במריחה במלג' בעובי של ‪ 3‬מ"מ‪ ,‬בשתי שכבות‪ .‬סה"כ ‪ 9 :‬ק"ג‬
‫למ"ר‪ .‬איטום הביטומן בביסוס שבתוך החול יחפוף את איטום הצמנט‪-‬אפוקסי ויכסה אותו‬
‫בשטחי החפיה מתחת לקרקע‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-046-‬‬
‫מדידה לתשלום‪:‬‬
‫מחירי היחידה לאיטום ישולם בהתאם למפורט בפרק ‪ ,42‬והפרקים הרלוונטיים למפרט‬
‫מיוחד זה‪ .‬עבודות איטום יהיו חלק אינטגרלי מכלל העבודות הנדרשות לביצוע והרכבת‬
‫מתקני החוף‪ ,‬והאלמנטים הדורשים איטום ולא ישולמו בנפרד‪ .‬המדידה לצורך חישוב כמויות‬
‫תהיה בהתאם לתכניות ופרטי הביצוע– בנוסף לרשום לעיל‪.‬‬
‫כדי למנוע ספק‪ ,‬אם התגלה סתירה בין הרשום כאן לרשום בפרק ‪ ,42‬הרשום בפרק ‪ 42‬יגבר‪.‬‬
‫‪ .16‬נגרות אומן ומסגרות פלדה‬
‫‪16.1/‬‬
‫מתקני חוף‬
‫תאור העבודה‪:‬‬
‫העבודה כוללת שביל‪ ,‬משטחי עץ‪ ,‬סככות צל‪ ,‬ריהוט חוץ‪ ,‬ועוד כמפורט בתכניות‪.‬‬
‫עבודה לפי המפרט הבין ‪ -‬משרדי‬
‫מפרט טכני זה מבוסס על המפרט הכללי הבין משרדי פרקים ‪( 22 -‬מוקדמות)‪21 ,‬‬
‫(עבודות עפר)‪ ( 22 ,‬עבודות בטון יצוק באתר)‪( 24 ,‬עבודות בניה)‪( 29 ,‬נגרות אומן‬
‫ומסגרות פלדה))‪( 12 ,‬עבודות ריצוף וחיפוי)‪( 11 ,‬עבודות צביעה)‪( 14 ,‬עבודות אבן)‬
‫‪,‬עבודות מתכת ( ‪( 42 , ) 11‬פיתוח האתר)‪( 51 ,‬סלילת כבישים ורחבות)‪ ,‬של משרד‬
‫הביטחון בשלמותו ובמהדורתו האחרונה‪.‬‬
‫מפרט זה א ינו מצורף למכרז‪ ,‬אולם על הקבלן להכירו ולמלא אחרי כל הדרישות‪.‬‬
‫בעת הגשת ההצעה למכרז ייחשב הקבלן כאילו קראם והכירם‪.‬‬
‫יש לראות את המפרט המיוחד המצורף בזה‪ ,‬כהשלמה לתוכניות ולמפרט הכללי‪ .‬אין‬
‫הכרח כי כל העבודה המתוארת בתוכנית והמפרט הבין משרדי ימצאו תאור במפרט‬
‫מי וחד זה‪ .‬הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות כוללים את כל מרכיבי הביצוע‪ ,‬גם‬
‫אם לא תוארו במלואם‪ ,‬כולל אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬חומרים‪ ,‬פינוי פסולת‪ ,‬כל העבודות‬
‫ומלאכות וכו'‪ ,‬אלא אם כן תוארו אחרת‪ .‬הסעיפים מתייחסים לעבודה כשהיא‬
‫מושלמת ונקיה לאחר פינוי כל הפסולת וקבלת האישורים ה מתאימים‪.‬‬
‫הכנת שטח )‪. Sweep blast cleaning : (ISO 8501-1‬‬
‫חספוס ‪ 15125 , Comparator G-Fine : (ISO 8503-2) R z , R y5‬מיקרון‪.‬‬
‫יצרן הצבע ‪ :‬טמבור בע"מ‬
‫‪-047-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫עובי יבש‬
‫מערכת צבע‬
‫(מיקרון)‬
‫מס‬
‫'‬
‫שם הצבע‬
‫תאור‬
‫אפוגל‬
‫יסוד‬
‫לפלדה‬
‫מגולוונת‪,‬‬
‫‪19‬‬
‫שעות‬
‫‪-‬‬
‫(שעות)‬
‫אפוקסי‬
‫‪1‬‬
‫‪75‬‬
‫‪ 2‬שעות‬
‫בז' ‪1942‬‬
‫מט‬
‫‪SBV 45%‬‬
‫אפוקסי‬
‫פוליאמיד‬
‫עובי‪,‬‬
‫קופון‬
‫פוליכמקיור‬
‫)‪(649-500‬‬
‫‪3‬‬
‫מינ‪.‬‬
‫מקס‪.‬‬
‫גוון‬
‫ברק‬
‫‪RAL‬‬
‫)‪(649-050‬‬
‫‪2‬‬
‫זמן המתנה בין‬
‫שכבות‬
‫זמן ייבוש‬
‫למגע‬
‫רב‬
‫‪122‬‬
‫‪19‬‬
‫שעות‬
‫‪ 32‬יום‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫‪7035‬‬
‫חצי מבריק‬
‫‪SBV 75%‬‬
‫עליון‬
‫פוליאוריטן‬
‫אליפטי‪,‬‬
‫טמגלס‬
‫)‪(39x-xxx‬‬
‫‪52‬‬
‫‪19‬‬
‫שעות‬
‫‪40‬‬
‫שעות‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫לפי ‪RAL‬‬
‫משי‬
‫מבריק‬
‫‪SBV 50%‬‬
‫סה"כ‪ :‬עובי פילם יבש כולל נומינלי ‪ 445‬מיקרון (ללא ציפוי האבץ)‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיקוני גילוון חם בריתוכים‪ ,‬יעשו בהברשה של צבע אפוקסי עשיר אבץ ‪SSPC‬‬
‫בעובי ‪ 2x60‬מיקרון‪ ,‬לא חר ניקוי מכני מקומי ‪. St 3‬‬
‫‪.2‬‬
‫אפוגל הוא צבע ‪ Recoatable‬לביצועי מערכת אופטימליים‪ ,‬מומלץ לשמור על‬
‫זמן המתנה מירבי בין שכבות של ‪ 40‬שעות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫קצוות‪ ,‬פינות וריתוכים יקבלו מריחה במברשת של ‪ , Stripe Coat‬שכבת יסוד‬
‫נוספת בעובי ‪ 92‬מיקרון‪ 22 ,‬מ"מ מינימום מכל צד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כל שכבה‪ ,‬כולל שכבות פספוס ‪ , Stripe Coats‬תהיה בגוון שונה‪ .‬גוון שכבה‬
‫עליונה יקבע על ידי המזמין‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫צבע עליון פוליאוריטן ייושם בשכבה אחת או שתיים עד לקבלת גוון אחיד‪,‬‬
‫עובי וכיסוי מלא‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הנתונים עבור ‪. 25 0 C - 65 % RH‬‬
‫‪.7‬‬
‫המערכת עמידה ברצף עד טמפרטורת שירות מירבית ‪ 120 0 C‬ביבש‪ .‬מעל ‪100‬‬
‫‪ 0 C‬דהייה ואיבוד ברק ללא פגיעה בפילם‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫מדלל מומלץ עבור טמגלס‪ 11 :‬או ‪ 12‬בקיץ‪.‬‬
‫או‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪.1‬‬
‫‪-048-‬‬
‫ראה דפי נתונים והוראות יישום של היצרן‪.‬‬
‫מידות‬
‫הקבלן יעסיק בשטח בעל מקצוע עם ציוד מתאים כדי לוודא את דיוק מידות‬
‫הקונסטרוקציה הבטון והפלטות הטמ ונות בו ואת התאמתה לחלקי המבנה‬
‫המועברים העשויים להתחבר לקונסטרוקציה החדשה וזאת קודם לתכנון המפורט‬
‫וביצוע ההעברה‪.‬‬
‫הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות הקיים ככל שהוא קשור להקמת‬
‫המתקנים במקומם החדש‪ ,‬מפלסי היסודות לפני התחלת ההקמה‪ ,‬וכן מיקומם‬
‫ומפלסיהם של הי סודות ואלמנטים הקונסטרוקטיביים הטמונים בהם לצורך קביעת‬
‫המידות המדוייקות של קונסטרוקצית הפלדה המועברת‪.‬‬
‫הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן‪:‬‬
‫הדיוק במידות בין חורי ברגים ‪ -‬עבור החיבורים למיניהם ‪ 1.5‬מ"מ‪.‬‬
‫הדיוק במידות האורך הכללי של האלמנטים ‪ 3.2‬מ"מ ‪.‬‬
‫הדיוק במידות האורך של המרישים (פטות) ‪ 2.2‬מ"מ‪.‬‬
‫הדיוק במפלסי העמודים ‪ 2.2‬מ"מ‪.‬‬
‫חבורי ברגים‬
‫הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים במידות‬
‫תקניות‪ ,‬והחורים עבורם יהיו קדוחים ו‪1‬או נקובים‪ ,‬נקיים ומתאימים לקטרי‬
‫הברגים‪ .‬מחיר הברגים כלול במח יר הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫חיבורי עיגון‬
‫עיגון של חלקי הברזל‪ ,‬יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים‬
‫בתכניות ו‪1‬או כפי שיקבע ע"י המתכנן‪ .‬הקצה העליון של הבורג יושחל דרך חור נקוב‬
‫בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר‪ ,‬ויוברג מעליו באמצעות אום‪ .‬הקבלן יספק‬
‫חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון‪ ,‬ויהיה‬
‫אחראי להתקנה המדוייקת של כל העוגנים בבנין ‪ -‬אליהם מיועדת להתחבר‬
‫קונסטרוקצית הפלדה‪ .‬בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי ‪ -‬דיוק במיקום‪,‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-049-‬‬
‫או אי התאמת העוגנים הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעו ת מהן‪.‬‬
‫מחירם כלול במחיר הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫קונסטרוקצית הפלדה המועתקת‬
‫קונסטרוקציית הפלדה מורכבת מפרופילי פלדה היא תועבר בשלמותה על היסודות‬
‫החדשים‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם מסיבות לוגיסטיות מוצדקות הקבלן יבחר לחלק את‬
‫הקונסטרוקציה הקיימת לחלקים ואח"כ לחבר את החלקים כדי לקבל ק ונסטרוקציה‬
‫שלמה – זהה בצורתה כפי שהיתה לפני החלוקה – פעולה זאת תיעשה רק באישור‬
‫המנהל‪ .‬חיבור החלקים ייעשה בריתוך‪ .‬תכנית הפירוק וההרכבה תועבר למנהל‬
‫לאישור‪ .‬הריתוכים ותיקוני הגלוון והצבע יבוצעו לפי הוראות מפרט זה‪ .‬פירוק‪,‬‬
‫אחסנת‪ ,‬העברת והרכבת המתקנים תבוצע תוך אבטחת צורתם‪ .‬יש לנקוט באמצעים‬
‫מתאימים כדי למנוע עיוותי צורה ופגיעה בכל אחד משלבי העבודה המתוארים לעיל‪.‬‬
‫עבודות הפירוק וההרכבה בחלקים תהיה על חשבון הקבלן והן כלולות במחירי‬
‫הפירוק וההרכבה‪ .‬המידות תהיינה מדוייקות ותתאמנה‪ ,‬בכל המקרים‪ ,‬הן לתוכניות‬
‫והן למצבם של ח לקי המבנה הקיימים‪.‬‬
‫לא תורשינה כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך‪ ,‬או קידוח חורים נוספים‪,‬‬
‫אלא במקרים יוצאים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המתכנן‪ .‬חיבורים‬
‫בין חלקי קונסטרוקציה שפורקו בחלקים עקב בעיות הובלה‪ ,‬יתואמו מראש עם‬
‫המתכנן ויקבלו את אישורו לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫הקבלן יגיש לאישור המתכנן מקום ופרטי חיבור אלה לפני התחלת הפירוק‪.‬‬
‫הקבלן אחראי על שלמות חלקי הקונסטרוקציה המועברים‪ ,‬בכל שלבי הפירוק‪ ,‬המעבר‪,‬‬
‫האיחסון וההרכבה‪ .‬כל פגיעה או עיוות של הרכיבים המועברים או של חלקיהם תתוקן על‬
‫ידי הקבלן על חשבונו‪ ,‬לשביעות רצון המנהל‪ .‬במקרה שהמנהל יכריז על רכיב או חלק ממנו‬
‫שאינו בר תיקון‪ ,‬הקבלן יבצע על חשבונו רכיב זהה לזה שניזוק וירכיב אותו במקום המיועד‬
‫לכך‪.‬‬
‫אלמנטים מועתקים יעברו תיקוני ריתוך לפי הצורך‪ ,‬ותיקוני צבע מקומיים לפי בחינת המנהל‬
‫והפיקוח ואישורם‪ .‬בנוסף לבדיקה החזותית יש לבצע בדיקות אל‪-‬הרס למשל של עובי דופן‬
‫פלדה שיורי‪ ,‬ובדיקת הולידיי של רציפות הציפוי ‪ 1‬הצבע הקיים‪.‬‬
‫בכל רכיבי המתכת שיועברו יוסר הצבע הקיים תוך שמירה קפדנית על הגלוון‪ .‬יבוצעו תיקוני‬
‫גלוון במידת הצורך וייצבעו מחדש לפי המפרט‪ .‬תיקוני ריתוך יבוצעו לפי הנחיות המנהל‪.‬‬
‫בכל רכיבי המתכת שיועברו תוסר חלודה וצבע קיים רופף ושאינו תקין לאחר ניקוי יסודי של‬
‫פני השטח והסרת כל המלחים בשטיפה בקיטור ו‪1‬או מים מתוקים חמים תוך שמירה קפדנית‬
‫על הגלוון‪.‬‬
‫‪-051-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫החלקים המועתקים ישטפו במים מתוקים חמים בלחץ (מי‪-‬שתייה בלבד) או שטיפה בקיטור‬
‫להסרת מלחים מפני השטח לרמה מירבית מותרת של ‪ ,20 mg/m2 NaCl‬ורק אח"כ יבוצעו‬
‫תיקוני הצבע לפי הצורך‪ ,‬ולפי החלטת המנהל‪.‬‬
‫יבוצעו תיקוני גלוון וריתוך לפי הצורך בצבע יסוד אפוקסי דו‪-‬רכיבי עשיר אבץ ‪SSPC‬‬
‫והשטחים ייצבעו מחדש לפי המפרט הטכני המיוחד‪ ,‬ללא צבע היסוד אפוגל בלבד‪.‬‬
‫תיקוני ריתוך יבוצעו לפי הנחיות המפקח‪.‬‬
‫מערכת הצבע לתיקונים על גלוון לחלקים חדשים (ראה סעיף‪ :‬מערכת הצבע לתיקוני גלוון‬
‫וצבע מקומיים ‪ )Touch-up‬מתאימה גם לתיקוני צבע של חלקים ישנים שיועתקו ממקומם‪.‬‬
‫מאחר וחלקים ישנים נצבעו במספר מערכות צבע לא ידועות‪ ,‬ובעוביים שונים‪ ,‬ניתן לבצע את‬
‫התיקונים לפי המפרט הטכני ללא צבע יסוד אפוגל‪ ,‬אלא בשכבות צבע אקופוקסי ‪ 02‬ועליון‬
‫טמגלס ‪ PE‬כמופיע במפרט‪ .‬יש לבצע ניסוי תיקון צבע מוקדם‪.‬‬
‫לפני ביצוע תיקוני צבע רחבים‪ ,‬יש לבצע ניסוי צביעה מקומי ‪ Test Patch‬לבדיקת התאמת‬
‫התיקון לצבע הישן‪.‬‬
‫לאחר ייבוש הצבע והקשייתו‪ ,‬הקבלן יבדוק את תיקוני הצבע במכשיר הולידיי דטקטור‬
‫לפי ‪ ASTM D 5162-01 , Method A‬במתח ‪ 12‬וולט ובעזרת ספוג רטוב‪.‬‬
‫יש לתקן כל פריצה בציפוי לפי המפרט הטכני‪ .‬יש להגיש למנהל דוח תוצאות בחינת תיקוני‬
‫הצבע לאישור‪.‬‬
‫ריתוך קונסטרוקציית הפלדה המועתקת‬
‫א ‪ .‬היכן שבוצע חיתוך בלהבה או בעזרת ‪ Arc Air‬בזמן פירוק קונסטרוקציה‪ ,‬יש להשחיז כ ‪-‬‬
‫‪ 3‬מ"מ לסילוק כל האזור המושפע מחום‪ ,‬ורק אז להכין פאזות מתאימות לריתוך‬
‫חדירה מלאה‪.‬‬
‫באלמנטים שבהם החיתוך ייעשה באופן מכאני למשל בדיסק יש להשחיז כ ‪ 1 -‬מ"מ‬
‫בלבד‪.‬‬
‫ב ‪ .‬יש לה סיר את ציפוי האבץ (הגלוון) מאזור הריתוך‪.‬‬
‫ג ‪ .‬יש לרתך עם אלקטרודות )‪ Z-4 (E-7018‬מתוצרת "זיקה" יבשה או שווה ערך מאושר‬
‫על ידי הפקוח‪.‬‬
‫ד ‪ .‬יש לייבש את האלקטרודות דלות המימן בתנור לפני ריתוך‪.‬‬
‫ה ‪ .‬לאחר ‪ 72‬שעות לפחות מסיום הריתוך‪ ,‬יש לבדוק את כל הריתוכים בדיקה חזותית ‪+‬‬
‫בדי קת חלקיקים מגנטיים ‪ MP‬של ‪ 12%‬מהריתוכים‪ ,‬ואת ריתוכי ההשקה לבדוק‬
‫בדיקת רנטגן ו‪1‬או לפי הנחיות הפיקוח ויועץ הריתוך‪.‬‬
‫ו ‪ .‬לאחר בדיקת הריתוכים ללא ‪ -‬הרס ואישורם‪ ,‬ולאחר הכנת השטח בניקוי מכאני‬
‫במלטשת תוך יצירת חספוס על פני המתכת יש לצבוע את אזור הריתוך בצבע יסוד‬
‫אפוקס י דו ‪ -‬רכיבי עשיר אבץ ‪ SSPC‬ועליו במערכת הצבע לתיקונים לפי המפרט‪.‬‬
‫‪-050-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫בקורת‬
‫נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות‪ ,‬טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית‬
‫המלאכה‪ ,‬בקורתו הסופית של המנהל לפני הבאתם למקום העבודה‪ .‬אשור להבאתם למקום‬
‫החדש ינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המהנדס ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים‬
‫שנדרשו על ידו‪ .‬כל הריתוכים שייעשו בבית המלאכה או באתר ייבדקו ע"י בודק מומחה‪ ,‬על‬
‫פי דרישות ת"י ‪( 1225‬בדיקה ויזואלית של כל הריתוכים ובדיקות מדגמיות אחרות) לפי‬
‫הנחיות הבודק המומחה‪ .‬הקבלן יישא בעלות הבדיקות‪.‬‬
‫הרכבה‬
‫על הקבלן לסייר באתר הבנייה ולבדוק את כל דרכי הגישה‪ ,‬האפשרויות להובלה ולאחסון‬
‫ודרכי ההרכבה האפשריות‪ .‬שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן יחד עם תכניות העבודה‬
‫המפורטות תוך שהיא חייבת לקבל מראש‪ ,‬את אישורו של המתכנן‪ .‬מודגשות במיוחד הבעיות‬
‫הקשורות בחיבור בין האלמנטים הקיימים ליסודות החדשים‪ ,‬כולל תימוכים זמניים‬
‫נדרשים‪ .‬על הקבלן לנקוט‪ ,‬בעת ההרכבה‪ ,‬בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות‬
‫הקונסטרוקציה הקיימת‪ .‬בעת ההרכבה יש לדאוג לתימוך זמני הולם‪ ,‬הן מבחינת בטיחות‬
‫בעבודה והן כדי למנוע התהוותם של מאמצים‪ ,‬בלתי מחושבים‪ ,‬בחלקים הנושאים‪ .‬מערכת‬
‫התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המתכנן‪ .‬האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן‬
‫מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה‪.‬‬
‫כל הנזקים שיגרמו בעת ההובלה וההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל חשבונו‪ .‬האחריות‬
‫לשלמות המבנה הקיים חלה על הקבלן וכל נזק שייגרם בגין עבודתו זו‪ ,‬יהיה על חשבונו‪.‬‬
‫תכניות עבודה מפורטות‬
‫הקבלן יגיש לאישור המנהל תוכניות עבודה מפורטות‪ .‬אשר יכילו בתוכם את פרטי אביזרי‬
‫העזר וכיו"ב‪ ,‬וכן את דרכי הרכבתם‪.‬‬
‫אופני מדידה ומחירים‬
‫למרות האמור בפרק ‪ 11‬שבמפרט הכללי יהיו אופני המדידה כדלקמן ויכללו‪:‬‬
‫קונסטרוקצית הפלדה‬
‫א‪.‬‬
‫המחיר כולל את פירוק‪ ,‬אחסנת‪ ,‬הובלת והרכבת המתקנים בשלמותם‪,‬‬
‫קונסטרוקציית הפלדה תמדד "קומפלט" (יחידות שלמות*)‪ .‬הכוללת את כל‬
‫מרכיבי האלמנט לרבות ייצור אלמנט הפלדה‪ ,‬הגלוון‪ ,‬הצביעה לפי הפירוט‬
‫לעיל‪ ,‬השינוע‪ ,‬ההרכבה‪ ,‬הביסוס ו כל המפורט בפרקים‪ ,‬ובסעיפים הרלוונטיים‬
‫למפרט הטכני המיוחד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מחירי פלטות העיגון כוללים את ברגי העיגון‪ ,‬הברגים‪ ,‬הווים‪ ,‬ניקוב ו‪1‬או‬
‫קידוח החורים לברגים‪ ,‬חיתוך‪ ,‬ריתוך וכו'‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הברגים יהיו ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן‪.‬‬
‫‪-052-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫ד‪.‬‬
‫חלקי קונסטרוקציה‪ ,‬הנמדדים ביחי דות שלמות‪ ,‬יכללו את פלטות העיגון‬
‫והחיבור ‪ -‬הצמודים להם‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫המחיר כולל גילוון וצביעה‪.‬‬
‫שינוע‬
‫שינוע ייעשה במשאיות ובהעמסת חלקי המתכת על גבן ופירוקה בזהירות מרבית ובצורה‬
‫שימנע פגיעה בצבע‪ .‬תיקוני פגמים בצבע ייעשו באתר לאחר הרכבה על ידי ליטוש האזור‬
‫הפגוע או פגום בנייר לטש וצביעה באותו סוג גוון וצבע הקיים‪ .‬הרכבה תיעשה על ידי בעלי‬
‫מקצוע מאומנים‪.‬‬
‫גילוון וצביעה‬
‫הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי ‪ 110‬והמפעל המגלוון יהיה בעל הסמכה לתקן ‪1222‬‬
‫‪ . ISO‬כל חלקי המתכת‪ ,‬הכיפות וכו' יהיו מפלדה מתאימה לגילוון באבץ חם‪ .‬פלדה מתאימה‬
‫לגילוון באבץ חם היא ‪ FE 360‬או שוו"ע כאשר הצורן (סיליקון) יהיה פחות מ‪2.223% -‬‬
‫והזרחן (פוספור) פחות מ‪ . 2.222% -‬הקבלן אחראי שהמתכת תתאים לגילוון באבץ חם‪ .‬באם‬
‫משתמשים בפרופילים מגולוונים‪ ,‬ייעשו תיקוני גילוון לאחר ריתוך בצבע מיוחד עשיר אבץ‪,‬‬
‫תיקונים כנ"ל יבוצעו גם בחלקים שיורכבו באתר לאחר גילוון‪.‬‬
‫ריתוכים והכנה לגילוון יעשו כדלהלן‪:‬‬
‫א ‪ .‬הריתוכים יהיו ‪ CO2‬ויהיו היקפיים ומלאים‪.‬‬
‫ב ‪ .‬הכנה לגילוון תיעשה על ידי הסרת ה"שלקות"‪ ,‬ניקוי יסודי של המתכת מכל חומר‬
‫זר כגון חלודה ושמנים במברשות פלדה‪ ,‬חומרים כימיים מסירי חלודה‬
‫ושמנים‪ ,‬התזה ב חול בלחץ ו‪1‬או בכל שיטה אחרת שתבטיח ניקוי מלא ומוחלט‪.‬‬
‫ג ‪ .‬קידוח בפרופילים (בכיפות) האוטמות את ראשי או קצוות הפרופילים בקדח ‪12‬‬
‫מ"מ‪.‬‬
‫ד ‪ .‬באם רגלי המיתקן מרותכים לפלטה תחתונה המחוברת ליסוד בברגים או באומים‬
‫למתקן (כלים) יצוק ביסוד יש לקדוח חור גם בפלטות הנ"ל‪ .‬קידוחים א לה‬
‫נעשם לשם הקלת לחצים ויציאת אבץ מהפרופילים (לשחרור אוויר לכניסה‬
‫ולקיזוז של אבץ)‪.‬‬
‫ה ‪ .‬למרות האמור לעיל על הקבלן חובת תאום סופי לפני הגילוון עם הנהלת המפעל‬
‫המגלוון‪.‬‬
‫ו ‪ .‬חלקי מתכת ישלחו למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו צבע‪ ,‬צבע סימון‪ ,‬זפת‪ ,‬סוגי‬
‫ריתוך ("שלקה") וכו'‪.‬‬
‫גילוון בטבילה באבץ חם‬
‫א ‪ .‬הגילוון ייעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות‪ ,‬חיספוסים‪ ,‬קוצי ושיירי פלקס‪.‬‬
‫‪-053-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫ב ‪ .‬אין לבצע תיקוני גילוון בצבע על חלקי המתכת‪ .‬במידה ויתגלו פגמים בגילוון‬
‫החלק הפגום יגולוון מחדש‪ .‬לאחר הגילוון יש להחליק את החלקים כך שבמגע‬
‫יד אדם לא יורגשו חיספוסים ‪ ,‬במידה ויהיה צורך בליטוש הדבר ייעשה‬
‫באמצעות דיסקת נייר לטש או דיסקה מחומר פלסטי ‪ , 3 M‬אין להשתמש‬
‫בדיסקת השחזה‪ .‬עובי הציפוי יהיה בהתאם לנדרש בתקן ישראלי‬
‫עבודות נירוסטה‬
‫א ‪ .‬בכל עבודות הנירוסטה ייעשה שימוש בנירוסטה ‪ 319‬בלבד‪.‬‬
‫ב ‪ .‬יש להמנע מעבודות ריתוך ככל הניתן‪ .‬במק ומות בהם נדרשת עבודת ריתוך יש‬
‫לטפל בנירוסטה כדלקמן‪ :‬יש להיעזר ברתך נירוסטה מנוסה בעל ידע וציוד‬
‫ריתוך מתאים‪ .‬פעולת הריתוך עצמה יוצרת חום גבוה מאוד הגורם לשריפת‬
‫שכבת המגן הפסיבית‪ ,‬ולכן יש צורך לשחזר אותה ולהעניק עמידות מחודשת‬
‫לפני השטח‪ ,‬יש להבריש עליה משחת פסיבציה מסוג "פולינוקס" ‪ P‬מק"ט‬
‫סקופ ‪ 2021542232‬או ש"ע בהתאם להוראות היצרן ולשטוף במים לאחר כ ‪12-‬‬
‫דקות‪ .‬כל נקודות הריתוך יהיו משויפות ומוחלקות היטב‪.‬‬
‫ג ‪ .‬כל פרופילי הנירוסטה יהיו עטופים ומוגנים היטב בניילון בועות בכל זמן‬
‫ההתקנה‪ ,‬היציקה והעבודות באתר‪.‬‬
‫ד ‪ .‬כל אביזרי הר יתוך – שייבות‪ ,‬ברגים‪ ,‬אומים וכו' יהיו מנירוסטה ‪ 319‬בלבד‪.‬‬
‫‪ .17‬מתקני תברואה‬
‫‪17.1/‬‬
‫כללי‬
‫מפרט זה נועד לתת מענה לעבודות אינסטלציה לרבות מים‪ ,‬ביוב וניקוז מקלחות חוף ושטיפת‬
‫רגליים‪ .‬עבודות אילו יבוצעו ע"פ מפרט זה‪ ,‬והסעיפים הרלוונטיים בפרק ‪ ,21‬פרק ‪ 57‬של‬
‫מפרט זה‪ ,‬ופרק ‪ 27‬של המפרט הכללי‪ ,‬לרבות כל הפרקים הרלוונטיים לביצוע העבודות‪.‬‬
‫בהעדר הוראות אחרות תבוצענה כל עבודות הלוואי והעזר הקשורות במתקן התברואה‪ ,‬כגון‬
‫עבודות בטון‪ ,‬עפר‪ ,‬אטימת מעברים‪ ,‬וכד' לפי הדרישות המצוינות בפרקים המתאימים של‬
‫המפרט הכללי‪ .‬המפרט כולל הטיית צנרת קיימת למים‪ ,‬ביוב וניקוז וביצוע צנרת חדשה‬
‫בשטח‪ .‬הביצוע כולו ע"פ ת"י‪ ,‬בחומרים עם ת"י‪ ,‬וע"פ הנחיות המפרט הכללי‪ ,‬והכל מאושר‬
‫מראש ע"י המזמין‪ .‬יש לבצע מערכת חדשה מושלמת לפני ניתוק המערכת הקיימת‪ .‬במידת‬
‫הצורך יש לבצע חיבורים זמניים ומעקפים ע"מ לאפשר רציפות הפעלה‪ .‬בכל מקרה של חפירה‬
‫וביצוע עבודות בשטח ופגיעה בחצר‪ ,‬על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו‪ ,‬כולל ריצוף‪,‬‬
‫משטחי בטון‪ ,‬מע' השקיה וכו'‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-054-‬‬
‫סילוק מי תהום‬
‫על הקבלן להרחיק את מי התהום ולהקפיד על החזקת החפירות במצב יבש במשך כל זמן‬
‫העבודה בנוסף‪ .‬על הקבלן לנקוט בכל האמצעים (שקי חול‪ ,‬משקולות מיוחדות‪ ,‬עיגונים וכד')‬
‫כדי למנוע הזזת מתקנים‪ ,‬צינורות או שוחות ע"י כוח עילוי לפני או בעת המילוי החוזר‪.‬‬
‫לא ישולם לקבלן בנפרד בגין עבודות מי התהום‪.‬‬
‫על הקבלן לבצע את עבודות השפלת מי התהום ע"פ המפורט בסעיף ‪ 21.20‬במפרט זה‪.‬‬
‫‪17.14‬‬
‫קווי מים‬
‫כללי‪:‬‬
‫בכל נקודה בה יוקם מבנה אשר עולה על קו מים קיים‪ ,‬יהיה צורך להזיז צנרת קיימת‪ ,‬תבוצע‬
‫מערכת עוקפת ע"פ התקן ובדיקת כל התשתיות הקיימות האחרות במבנה ע"מ למנוע פגיעה‬
‫בהם‪ .‬הזזת קווי מים ע"י הקבלן תתאפשר רק לאחר אישור המתכנן והיא תכלול חיבור‬
‫למערכת הקיימת‪ .‬ניתוק הצנרת הקיימת יבוצע לאחר התקנת מערכת חדשה שתענה על צרכי‬
‫יושבי הבית‪ .‬על הקבלן לבצע הזזת שעוני מים וחיבורי צרכן‪ ,‬או להחליפם במידת הצורך‪.‬‬
‫הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת‪.‬י‪ ,2222 .‬דרג ‪ 15‬שחורים‬
‫(עמידים בפני ‪ )U.V.‬לקטרים מ‪ 52 -‬מ"מ עד ‪ 192‬מ"מ ודרג ‪ 24‬לקטרים בין ‪ 22‬ל‪ 32 -‬מ"מ‪,‬‬
‫הצינורות יחוברו באביזרי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי "‪ ,”Electrofusion‬אין‬
‫להשתמש בחיבורים מכניים‪ .‬מסעפים ליציאות למבנים‪1‬מקלחות וכו' מקווים הראשים יהיו‬
‫רוכבי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי "‪.”Electrofusion‬‬
‫מחיר העבוד ות יכלול את פירוק מתקני המים הקיימים ע"פ התכניות‪ ,‬כולל החזרת מצב‬
‫השטח לקדמותו וסילוק פסולת‪ .‬כמו כן‪ ,‬יכלול את אספקת והנחת צינורות כולל ‪ -‬חפירה‬
‫ו‪1‬או חציבה‪ ,‬התגברות על מכשולים על קרקעיים ומכשולים תת קרקעיים‪ ,‬פירוק אבני שפה‪,‬‬
‫עטיפת חול‪ ,‬מילוי תעלות בחול בהידוק מבוקר בשכבות של ‪ 22‬ס"מ בכבישים וכל מרכיבי‬
‫החומרים ועבודות לפי פרק ‪ 57‬של המפרט הכללי הבין‪-‬משרדי (כולל ספחים ואביזרי ריתוך‬
‫חשמלי) וקווי מים זמניים כמפורט במפרט זה‪.‬‬
‫צינורות המים הקיימים‬
‫הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד לגמר ביצוע העבודות של הנחת קווי מים‬
‫חדשים‪ .‬על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת פגיעה בצינורות‬
‫הקיימים‪ .‬התשלום עבור עבודות אלו יהיה כלול במחירי יחידות שונות ולא ישולם עבורם‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫התחברות לקו מים‪1‬מגוף קיים‬
‫התחברות לקו מים ‪1‬מגוף קיים עד "‪ 2‬מכל סוג שהוא עם צינור פוליאתילן מצולב בקוטר ‪93‬‬
‫מ"מ כולל חפירה לגילוי הצינור‪ ,‬תיאום הפסקת מים עם המועצה האזורית‪ ,‬חיתוך הצינור‬
‫והתחברות לרבות כל הספחים והעבודות הנדרשות מכל סוג שהוא והחזרת מצב השטח‬
‫לקדמותו‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-055-‬‬
‫בדיקת לחץ לצינורות המים‬
‫בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף ‪ 57230‬של המפרט הכללי‪ .‬כל קטע של הקו המוכן ולפני‬
‫כיסוי המחברים‪ ,‬יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי ‪ 13‬אטמ'‪ .‬בדיקת הלחץ תערוך‬
‫בנוכחות המנהל‪ ,‬הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות ורק לאחר אישורו של המנהל תכוסה‬
‫החפירה‪ .‬את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם‬
‫באופן שיעמדו בלחץ הבדיקה של ‪ 12‬אטמ' מבלי להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו‪ .‬בגמר‬
‫העבודה יש לערוך בדיקה נוספת כנ"ל‪ ,‬עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים‪.‬‬
‫שטיפת וחיטוי קווי מים‬
‫עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת‬
‫נקודות ניקוז‪ ,‬ברזי ניקוז וכו' להוצאת מים‪ .‬השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המנהל‪ .‬לאחר‬
‫שהמנהל יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט‬
‫להלן‪.‬‬
‫פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון‪ :‬מגופים‪ ,‬צינורות‪,‬‬
‫הידרנטים וכו' בהתאם לסעיף ‪ 57237‬של המפרט‪.‬‬
‫חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז ‪ 52‬מ"ג לליטר‪ .‬תמיסת המים והכלור‬
‫תוכנס לקווים ותושאר בהם ‪ 24‬שעות‪ .‬בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות‪ ,‬אם‬
‫יהיה הריכוז בין ‪ 1-12‬מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל‪ 24 -‬שעות נוספות‪ .‬אם הריכוז‬
‫לאחר ‪ 24‬או ‪ 40‬שעות פחות מ‪ 1 -‬מ"ג כלור לליטר‪ ,‬יש להוציא את התמיסה ולחזור על‬
‫התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום ‪ 24‬שעות יהיה גדול מ‪ 1 -‬מ"ג לליטר‪ .‬בתום החיטוי‬
‫תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור בנקודת צריכה כל‬
‫שהיא לא תעלה על ‪ 2.2‬מ"ג לליטר‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‪:‬‬
‫מחיר היחידה לביצוע קווי מים יכלול את כל האביזרים‪ ,‬החומרים והעבודות הנדרשות‬
‫לביצוע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל‪ ,‬לרבות בדיקות לחץ‪ ,‬שטיפה וחיטוי המערכת‪.‬‬
‫התשלום יהיה ע"פ היח' שמופיעה בכתב הכמויות‪ .‬כל העבודות של פירוק פירוק מתקני המים‬
‫הקיימים כוללות החזרת מצב השטח לקדמותו וסילוק הפסולת‪.‬‬
‫ברזי שריפה‬
‫ברזי שריפה יבוצעו בהתאם לתכנית ולתקני ישראל ‪ 440‬ו‪ 441 -‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫ברזי שריפה בקוטר "‪ 3‬על זקף "‪ 4‬יהיו מתוצרת רפאל או ש"ע מעוגן עם תושבת מנרוסטה‬
‫בלבד (מסעף הברגה עם מעבר יצקת)‪ .‬הזקף יהיה מאוגן בקוטר "‪ 4‬עם ציפוי מלט פנימי‪.‬‬
‫החלק התת קרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון‪ .‬צינור הפלדה התת קרקעי (המחבר בין המסעף‬
‫לזקף) יהיה עטוף עטיפה פוליאתילן תלת שכבתית "טריו"‪ .‬הציפוי הפנימי של הצינור יהיה‬
‫ממלט‪.‬‬
‫בחיבור בין הזקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה עם ברזי נירוסטה מוחלשים בחלק‬
‫העליון של מתקן השבירה‪.‬‬
‫על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "‪ 3‬המתאים לתקן‬
‫כבאות‪.‬‬
‫ההידרנטים יסופקו עם מכסה מגן‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-056-‬‬
‫מערכת חרום לשטיפת עיניים‬
‫מערכת חרום לשטיפת עיניים תהא תוצרת "אגם" או ש"ע‪ ,‬התקנה על משטח‪1‬רצפה כולל ברז‬
‫כדורי "‪ 112‬פתיחה מלאה מופעל ע"י ידית שטוחה ‪ +‬סימון‪ 2 ,PUSH TO OPEN‬עיניות‬
‫מכוסות ע"י כיפות למניעת אבק מחוברות לשרשרת‪ ,‬צנרת מגולוונת מצופה כרום‪.‬‬
‫‪17.13‬‬
‫ביוב וניקוז‬
‫כללי‪:‬‬
‫הזזת קווי ביוב ושוחות בקרה תבוצע בכל מקום בו יוקם מבנה אשר עולה על הקו‪ ,‬על הקבלן‬
‫לבצע הזזת הקווים וביצוע קו חלופי הכולל צנרת ושוחות בקרה חדשות ע"פ הנחיית המתכנן‪.‬‬
‫בשום מקרה לא יעלה המבנה על קו ביוב או שוחת בקרה קיימים‪ .‬השיפועים והעומקים של‬
‫הצנרת ושוחות הביוב יהיו על פי הנחיות הל"ת ובאישור המתכנן‪ .‬הצנרת ושוחות הביוב יהיו‬
‫מחומרים עם ת"י ואשר יאושרו לשימוש ע"י המתכנן‪ .‬צינורות הביוב בקטרים ‪ 192-112‬מ"מ‬
‫יהיו צינורות פוליאתילן ‪ H.D.P.E.‬לביוב ותיעול מסוג "‪( "SDR-17‬דרג ‪ ,)12‬מיוצרים לפי‬
‫ת"י ‪.53121411‬‬
‫הנחת צינורות ביוב בתעלות‬
‫הנחת צינורות ביוב בתעלות תעשה רק לאחר אישור המנהל שהחפירה נעשתה לשביעות רצונו‪.‬‬
‫הצינורות יונחו על מצע חול‪ ,‬יעטפו ויכוסו לפי הפרטים בתכניות‪ .‬הנחת הקווים תעשה בכל‬
‫קטע במעלה השיפוע‪ ,‬כלומר מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה‪ .‬על המבצע להשתמש‬
‫במכשיר לייזר לשמירת השיפועים המתוכננים‪.‬‬
‫תאי בקרה‪ ,‬תאי שיקוע לביוב וניקוז‬
‫תאי הבקרה לביוב וניקוז בקוטר ‪ 02‬ו‪ 122 -‬ס"מ יהיו חרושתיים עשויים בטון תוצרת‬
‫אקרשטיין או ש"ע עם תקרה בינונית ומכסה ב‪.‬ב‪ .‬קוטר ‪ 52-92‬ס"מ לעומס ‪ 0.2‬טון‪ ,‬שלבי‬
‫דריכה‪1‬סולם וכל האביזרים‪ ,‬איטום פנים וחוץ‪ ,‬חפירה‪ ,‬בטון רזה בעובי ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬מצע חול‬
‫מתחת לבסיס‪ ,‬מחבר שוחה מסוג "איטוביב" "איטופלסט" או ‪ KOR-N-SEAL‬מתוצרת‬
‫‪ NPC‬בין הצינורות והתא‪ ,‬מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו' בהתאם למפורט‬
‫במפרט והנחיות יצרן התאים‪ .‬קוטר המכסים יהיה בהתאם למתואר בפרט הכללי‪ 52 :‬ס"מ‬
‫לתאים עד עומק ‪ 02‬ס"מ ו‪ 92 -‬ס"מ לתאים מעל עומק ‪ 02‬ס"מ‪.‬‬
‫תא שיקוע (הפרדת חול) יהיה חרושתי עשוי בטון תוצרת אקרשטיין או ש"ע בקוטר ‪ 122‬ס"מ‬
‫עם תקרה ומכסה ‪ 0‬טון‪ ,‬כולל סל נירוסטה‪ ,‬חפירה‪ ,‬מצע חול מתחת לבסיס‪ ,‬מחבר שוחה‬
‫מסוג "איטוביב" "איטופלסט" או ‪ KOR-N-SEAL‬מתוצרת ‪ NPC‬בין הצינורות והתא‪,‬‬
‫מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו' בהתאם למפורט במפרט והנחיות יצרן‬
‫התאים‪.‬‬
‫איטום תאי בקרה ותאי שיקוע לביוב וניקוז‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-057-‬‬
‫התאים‪1‬שוחות יהיו חרושתיים‪ ,‬אטימים באופן מוחלט מפני חדירת מי תהום מהקרקע אל‬
‫התא‪ .‬בנוסף יש לרסס או לצבוע את כל חלקי הבטון החיצונים של התא‪ ,‬המגיעים במגע עם‬
‫הקרקע שכבת איטום ביטומני‪ .‬איטום זה יעשה ע"י המפעל המייצר את האלמנטים‬
‫החרושתיים‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‪:‬‬
‫מחיר היחידה לביצוע תאים‪1‬שוחות לביוב וניקוז יכלול את כל האביזרים‪ ,‬החומרים‬
‫והעבודות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל‪ ,‬לרבות הספקת החומרים‬
‫והאלמנטים החרושתיים ההובלה‪ ,‬החפירה‪ ,‬ההתקנה‪ ,‬האיטום‪ ,‬ההתחברות לצנרת וכו'‪.‬‬
‫התשלום יהיה ע"פ יח' קומפלט‪.‬‬
‫צינור ניקוז מקלחות‬
‫צינורות ניקוז מקלחות לקרקעית הים יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת‪.‬י‪ ,2222 .‬שחור‬
‫דרג ‪ 12‬בקוטר ‪ 192‬מ"מ מונחים בעומק עד ‪ 1.5‬מ' ביבשה ועל קרקעית הים לרבות שתי‬
‫קוביות בטון מזויין במידות ‪ 2.52 x2.52 x 2.52‬מ'‪ ,‬חבק מקורי תוצרת "גולן מוצרי פלסטיק"‬
‫עשוי פלדה‪ ,‬עובי פח ‪ 9‬מ"מ עם עוגנים מרותכים עד עומק ‪ 32‬ס"מ בבטון‪ ,‬פרט מוצא וכל‬
‫העבודות הנדרשות לביצוע הקו‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‪:‬‬
‫מחיר היחידה לביצוע קו הניקוז יכלול את כל האביזרים‪ ,‬החומרים והעבודות הנדרשות‬
‫לביצוע העבודה בשלמותה וכל האמור לעיל‪ ,‬לרבות הספקת החומרים והאלמנטים‬
‫החרושתיים ההובלה‪ ,‬החפירה‪ ,‬ההתקנה‪ ,‬האיטום‪ ,‬ההתחברות לצנרת וכו'‪ .‬התשלום יהיה‬
‫ע"פ יח' קומפלט‪.‬‬
‫מפלים‬
‫ניתן להבחין בשני סוגי מפלים‪:‬‬
‫מפל פנימי שגובהו אינו עולה על ‪ 42‬ס"מ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מפל חיצוני כמסומן בתוכנית סטנדרטית ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עבור מפלים פנימיים והגבהת העיבוד בתא עד גובה ‪ 42‬ס"מ‪ ,‬לא ישולם בנפרד‪ .‬עבור מפלים‬
‫חיצוניים ישולם לפי עומק המפל‪ .‬עומק המפל נמדד מתחתית הצינור העליון הנכנס לתא ועד‬
‫תחתית הצינור התחתון בנקודות הכניסה לתא‪.‬‬
‫חיבור ביוב לשוחה קיימת ובניית שוחה על קו קיים‬
‫חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישור‬
‫הרשות המקומית ועל פי סעיף ‪ 572027‬במפרט הכללי‪ .‬חיבור הקו החדש לשוחה קיימת יבוצע‬
‫ע"י מחבר שוחה מסוג "איטוביב"‪",‬איטופלסט"‪ ,‬או ‪ KOR-N-SEAL‬מתוצרת ‪ ,NPC‬איטום‬
‫פנים וחוץ‪.‬‬
‫מחיר היחידה להתחברות לתא קיים יכלול קידוח בדופן התא‪ ,‬התקנת מחבר כמפורט לעיל‪,‬‬
‫לחיבור צינור ‪ ,H.D.P.E.‬ביצוע עיבוד חדש בהתאם לנדרש‪ ,‬חסימת צינורות נכנסים ויוצאים‬
‫שמתבטלים בגוש בטון וכו'‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪17.11‬‬
‫‪-058-‬‬
‫חפירה או חציבה של תעלות להנחת צינורות‬
‫בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה" הכוונה לחפירה או חציבה בסלע מכל סוג שהוא‬
‫ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים מכל סוג שהוא או בידיים‪.‬‬
‫פרטי ומידות החפירה והמילוי יבוצעו על פי תכנית‪ .‬עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים‬
‫בתוכניות‪ .‬במידה והנחת הקו תעשה בשלב ביצוע צלחת הכביש בכל מקרה הכיסוי המינימלי‬
‫עד פני הצלחת יהיה ‪ 92‬ס"מ‪ .‬שתית התעלה תהיה מצע סוג א' מהודקת בהידוק מבוקר ל‪-‬‬
‫‪ Modified AASHTO 10%‬בציוד מכני מתאים‪ .‬פסולת ועודפי החפירה יורחקו לאתר‬
‫מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום השיפוט של הרשות‪.‬‬
‫עטיפת חול לקווים‬
‫מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול סביב הצינורות יבוצעו על פי החתכים הטיפוסיים‬
‫בפרט סטנדרטי‪ .‬מצע חול ועטיפת חול יבוצעו לאורך כל קווי הביוב וקווי המים‪ .‬החול יהיה‬
‫חול דיונות נקי‪ ,‬אינרטי‪ ,‬ללא חומרים אורגניים‪ ,‬אבנים או מלחים‪ .‬התשלום עבור מצע‬
‫ועטיפת חול סביב הקווים יהיה כלול במחירי היחידה לקווים‪.‬‬
‫מילוי מוחזר מעל הצינורות וסביב תאים ומבני בטון‬
‫החומר למילוי המוחזר‪ ,‬סביב ומעל קודקוד הצינור וסביב תאים עד תחתית המצע בכבישים‬
‫ומדרכות יהיה חול כמפורט לעיל בהתאם לחתכים הטיפוסיים בפרט סטנדרטי גיליון ‪.491‬‬
‫מילוי החול יונח בשכבות של ‪ 22‬ס"מ תוך כדי הרטבה והידוק באמצעים מתאימים‪ 42 .‬ס"מ‬
‫ראשוניים מעל הצינור לא יהודקו באמצעים מכניים ויברוציוניים‪ ,‬על מנת לא לפגוע בצינור‪.‬‬
‫בשטח פתוח המילוי מעל עטיפת החול יהיה חומר מוברר נקי מאבנים מונח בשכבות כמפורט‬
‫בפרט סטנדרטי‪.‬‬
‫‪17.15‬‬
‫בדיקות‬
‫בדיקות וידאו‬
‫הבדיקה תסרוק את כל אורך הצינור ותראה כל פגם בפנים הצינור‪ .‬העבודה תכלול שטיפת‬
‫הצינור לפני הצילום וכל ההכנות הדרושות‪ .‬בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם‬
‫המדויק‪ .‬בדו"ח יכתבו גם תאריך‪ ,‬שעת צילום ותנאי קרקע‪ .‬הדו"ח ימסור למנהל תוך ‪24‬‬
‫שעות אחרי ביצוע הצילום כולל הקלטת‪.‬‬
‫תיקון מפגעים‬
‫במידה ובמהלך פעולת הצילום ו‪1‬או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת‪ ,‬יתגלו‬
‫מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם‪ ,‬הקבלן יהיה חייב לבצע תיקונים הדרושים‬
‫לשביעות רצונו המלאה של המנהל‪ .‬הקבלן יתקן נזקים ישירים ובלתי ישירים‪ .‬לאחר תיקון‬
‫המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים‪ .‬תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם‬
‫לנאמר בסעיף "בצוע העבודה"‪.‬‬
‫‪-059-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫דו"ח צילום‬
‫במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט‪ ,‬אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו‪ .‬דו"ח צילום אינו מבטל את‬
‫הדרישה להכנת תכניות "עדות"‪ .‬הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את‬
‫הפרטים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מרשם מצבי (סכמה) של הצינור‪ ,‬שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות הבצוע‪ ,‬וכל‬
‫סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול‪:‬‬
‫קטעי הקו‪ ,‬נקודת וידאו‪ ,‬תיאור המפגע‪ ,‬הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו‬
‫משוחה‬
‫סמוכה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מסקנות והמלצות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות‪ .‬תמונות אלו יצולמו בעזרת מצלמה מתאימה‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‪:‬‬
‫מחיר היחידה לביצוע הנחת צנרת ביוב יכלול אספקת כל האביזרים‪ ,‬החומרים וביצוע‬
‫העבודות הנדרשות בשלמותן וכל האמור לעיל‪ ,‬לרבות חיבורים‪ ,‬מפלים‪ ,‬חפירת תעלות‪ ,‬מילוי‪,‬‬
‫הידוק‪ ,‬בדיקת וידאו‪ ,‬תיקון מפגעים‪ ,‬דוח צילום וכו'‪ .‬התשלום יהיה ע"פ היח' שמופיעה בכתב‬
‫הכמויות‪.‬‬
‫‪17.16‬‬
‫תחנת שאיבה ‪ -‬שפכים‬
‫‪ 17.16.1/‬כללי‪:‬‬
‫תחנת השאיבה מתוכננת כך שתוכל לקלוט את השפכים של מבנה השרותים המתוכנן בחוף‬
‫בית המלון מרידיאן‪ .‬הספיקה המקסימלית של התחנה תהא ‪ 5‬מק"ש ללחץ של ‪ 12‬מ'‪ .‬בהתאם‬
‫לכך‪ ,‬הציוד יהיה כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 2‬משאבות בהספק של ‪ 5‬מק"ש כל אחת (עובדות בתורנות)‪ 3.5 ,‬כ"ס כ"א‪ ,‬תוצרת ‪FLYGT‬‬
‫דגם‬
‫‪NP30855H3-ADAPTIVE255‬או ש"ע‪.‬‬
‫מגרסה בהספק של ‪ 22‬מק"ש‪ 2 ,‬כ"ס‪ ,‬דגם‬
‫‪SB-MUNCHER-CHANNEL‬‬
‫תוצרת‬
‫"‪ ,"MONR‬דרגת אטימות ‪ ,IP68‬או ש"ע‪ ,‬בתוך תא כולל תוספת בטון למניעת תזוזה מכוח העלוי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫קו הסניקה בקוטר ‪ 112‬מ"מ עשוי פוליאתילן מצולב שחור דרג ‪ 15‬המתאים לספיקה המקסימלית של ‪22‬‬
‫מק"ש‪ ,‬לרבות ספחים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מבנה בית המשאבה עשוי מבטון חרושתי תוצרת אקרשטיין או ש"ע‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫התחברות למקור מתח‪ ,‬תלת פאזי כולל לוח חשמל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מבנה בור הקליטה‪:‬‬
‫גודל הבור הרטוב‪ :‬קוטר ‪ 2.5‬מ'‪ ,‬גובה ‪ 3.12‬מ' ונפח עבודה ‪ 2.5‬קוב‪.‬‬
‫גודל תא מגופים (אביזרים) ‪ 1421212‬כולל תוספת בטון למניעת תזוזה מכח העילוי‪ ,‬תוצרת אקרשטיין או‬
‫ש"ע‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מגוף קבור בקוטר "‪.9‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בקר ‪ -‬פיקוד בסיסי למשאבה‪:‬‬
‫לכל משאבה יש בורר ‪ 3‬מצבים‪ :‬ידני‪ ,‬מופסק ואוטומט‪ .‬במצב ידני המשאבה תופעל ע"י הפיקוד החשמלי‬
‫בלוח‪.‬‬
‫‪-061-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫מצב מופסק‪ :‬משאבה מופסקת‬
‫מצב אוטומט‪ :‬המשאבה תופעל ע"י הבקר‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מפלסי פיקוד והתראה‪:‬‬
‫מפלס מינימום (מתחתיו חוסר יניקה)‪ 92 :‬ס"מ‬
‫מפלס הפעלת משאבה תורנית‪ 1.42 :‬מ'‬
‫מפלס הפעלת משאבה לא תורנית‪ -‬התראה‪ 1.52 :‬מ'‬
‫י‪.‬‬
‫הגנות להפעלת המשאבות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הגנות בלוח פיקוד כגון הגנת מפלס ביוב נמוך (מצוף)‬
‫‪‬‬
‫הגנת עומס י תר‬
‫‪‬‬
‫תקלת חוסר זרימה‬
‫‪‬‬
‫תקלת חום מנוע‬
‫‪‬‬
‫הגנה דרך הבקר במצב פעולה אוטומטי (דרך הבקר) ישנן הגנות‬
‫נוספות‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫תקלה בהפסקת המשאבה ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הגנת מפלס נמוך בבור הביוב (זיהוי ממד מפלס אולטרה ‪ -‬סוני או‬
‫מצוף) ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫תקלת לחץ גבוה ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫תקלת לחץ נמוך‪.‬‬
‫אופן הפעלת המערכת‬
‫המשאבות תופעלנה באופן אוטומטי בהתאם למפלס השפכים בבור הרטוב‪ .‬באמצעות מד‬
‫מפלס אולטרה‪-‬סוני וגיבוי מצופים‪ .‬המשאבה התורנית תתחלף עם כל הפעלה‪ .‬במידה ותגענה‬
‫ספיקות מוגדלות לתחנה‪ ,‬המפלס יהיה גבוה מ‪ 1.45 -‬מ'‪ ,‬גם המשאבה השנייה תכנס לפעולה‬
‫והן תעבודנה במקביל‪.‬‬
‫מתקנים נוספים בתחנה‬
‫בתחנה יותקנו אמצעים שונים לתפעול אמין של התחנה כגון‪ :‬אל חוזרים‪ ,‬מיקרוסוויצ'ים על‬
‫ברזי האל חוזר‪ ,‬מד גובה אולטרה‪-‬סוני‪ ,‬מדי לחץ‪ ,‬מד ספיקה אלקטרומגנטי על קו הסניקה‪,‬‬
‫מצופים‪ ,‬ברזי סגירה‪ ,‬מאגר חרום בנפח של כ‪ 32 -‬מ"ק‪ ,‬לוח חשמלי וכו'‪.‬‬
‫גלישת חרום‬
‫בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬תוכנן מאגר חירום בנפח של כ‪ 32 -‬מ"ק‪ .‬עשוי בטון‬
‫חרושתי תוצרת אקרשטיין או ש"ע‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫מחיר היחידה לביצוע תחנת השאיבה יכלול אספקה והרכבה של כל האביזרים‪ ,‬החומרים‬
‫וביצוע העבודות הנדרשות בשלמותן וכל האמור לעיל‪ .‬התשלום יהיה ע"פ יח' קומפלט לתחנת‬
‫שאיבה‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-060-‬‬
‫‪ 17.16.14‬קידוח אופקי‬
‫קידוחים לקווי ביוב יבוצעו באמצעות הציוד המתאים בעל דיוק מרבי לקבלת קידוח אופקי‬
‫ברמת דיוק של ‪.%2.1‬‬
‫קידוח אופקי מתחת לכבישים או מתחת למערכות‪1‬מכשולים‪1‬תשתיות קיימים כולל תאום‬
‫הקידוח עם כל בעלי התשתיות וכל הרשויות‪ ,‬קבלת אישורים מבעלי התשתיות והרשויות‪,‬‬
‫תשלום אגרות ועבור פיקוח לבעלי התשתיות‪1‬רשויות חפירה ו‪1‬או חציבה של בור למכונת‬
‫הקידוח‪ ,‬אספקת השרוול‪ ,‬הובלתו לשטח‪ ,‬החדרת השרוול בעומק ובשיפוע לפי התכניות‬
‫וההנחיות‪ ,‬נקיטת אמצעי הגנה והסדרי תנועה בעת ביצוע הקידוח‪ ,‬מילוי החפירה למכונה‬
‫והחפירה לקצה הקידוח בחול כאשר החפירה בכביש ומילוי בקרקע מקומית מובררת כאשר‬
‫החפירה בשטח פתוח‪ ,‬החזרת מצב השטח לקדמותו וכו' הכל קומפלט לקבלת קידוח מושלם‪.‬‬
‫‪ .18‬עבודות חשמל‪ ,‬תאורה ותקשורת‬
‫‪18.1/‬‬
‫תיאור העבודה והנחיות כלליות‬
‫‪ 18././‬מפרט זה‪ ,‬כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצ וע עבודות חשמל ותאורה‬
‫תשתית במסגרת הסדרת חוף ציבורי צפוני‪.‬‬
‫‪ 18./.4‬הנחיות ומפרטים‬
‫כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪18./.4./‬‬
‫מפרט כללי למתקני חשמל ‪ -‬פרק ‪ 20‬בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של‬
‫המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונט ית לעבודה זו‪.‬‬
‫‪18./.4.4‬‬
‫חוק החשמל – בהוצאתו האחרונה‬
‫הערה‪:‬‬
‫מפרט מיוחד זה הינו השלמה למפרטים הנ"ל‪ ,‬במקרה של סתירה בינו למפרטים‬
‫הנ"ל‪ ,‬המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה‪.‬‬
‫‪ 18./.3‬מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן‬
‫בכפיפות ל תוכניות‪ ,‬למפרט הטכני כדלקמן‪ ,‬לתקנים הישראליים‪ ,‬לחוק‬
‫תשי"ד‪ - 1154 ,‬למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר ‪ -‬פרק ‪ 20‬ולכל‬
‫חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה‪ .‬לגבי אופני מדידה‬
‫מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך‪.‬‬
‫החשמל‬
‫החשמל‬
‫דרישות‬
‫ותכולת‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-062-‬‬
‫‪ 18./.1‬סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק‪ ,‬הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני וכלכלי‬
‫שיאושר ע"י המהנדס היועץ‪ ,‬למעט גופי תאורה‪.‬‬
‫‪ 18./.5‬כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור‪.‬‬
‫‪ 18./.6‬טיב העבודה‬
‫תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר‪ .‬עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע‬
‫מומחים העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי ‪ -‬חוק החשמל‪ ,‬תקנות בדבר כללים‬
‫לביצוע אינסטלציית חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל‪ .‬כל סטייה מתקנות אלו‬
‫תחייב את הקבלן לבצע זאת‪ ,‬כך שיתאים לאמור‪ .‬ביצוע העבודה ייעשה בהתאם‬
‫לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי הכמויות‪ ,‬כאשר המפרט מהווה חלק בל תי נפרד מכתב‬
‫הכמויות וכל דבר הכתוב במפרט ‪ -‬מחייב את הקבלן‪ .‬כן ייעשה ביצוע העבודה‬
‫בהתאם לתקנות מתקני חשמל‪ ,‬להוראות המנהל ולשביעות רצונו‪ .‬למרות כל האמור‬
‫לעיל‪ ,‬יפרק‪ ,‬יתקן ויחליף הקבלן על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת המנהל אינו‬
‫מתאים לדרישות‪ .‬ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר אישור סופי ע"י המנהל‪.‬‬
‫‪ 18./.7‬צוות הקבלן‬
‫הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה‪ .‬כמו כן מתחייב‬
‫הקבלן להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪18./.7./‬‬
‫מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית ‪ -‬חשמלאי בעל רישיון‬
‫"הנדסאי"‪.‬‬
‫‪18./.7.4‬‬
‫על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של‬
‫העובדים‪.‬‬
‫‪18./.7.3‬‬
‫במהלך העבודה זכותו של המנהל לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו באחר‪.‬‬
‫‪ 18./.8‬מרכיבי העבודה‪:‬‬
‫‪18./.8./‬‬
‫ביצוע חפירת תעלות ופתיחת כבישים קיימים לצורך הנחת צינורות כמפורט‬
‫בתוכניות‪.‬‬
‫‪18./.8.4‬‬
‫אספקה והנחת צנ רת ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה‪.‬‬
‫‪18./.8.3‬‬
‫אספקה והשחלת כבלים בצינורות‪.‬‬
‫‪18./.8.1‬‬
‫ביצוע תאי מעבר‪.‬‬
‫‪18./.8.5‬‬
‫ביצוע אינסטלציה חשמלית לגופי תאורה שקועים ‪.‬‬
‫‪18./.8.6‬‬
‫ביצוע מערכות חשמל שקועות קרקע‪.‬‬
‫‪18./.8.7‬‬
‫אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬התקנה חיבור והפעלה בשלמות של מגשי אבטחה‪ ,‬פנסי תאורה כולל‬
‫כל האביזרים הנלווים לרבות ציוד הדלקה ונורות להפעלה מושלמת‪.‬‬
‫‪18./.8.8‬‬
‫אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪18./.8.9‬‬
‫‪-063-‬‬
‫ביצוע תשתית לתקשורת כמפורט בתוכניות‪.‬‬
‫‪ 18./.8./1‬טיפול בהזמנת בודק מוסמך וכן תשלום בגין בדיקת בודק‪ ,‬ותיקון כל הליקויים‬
‫שיתגלו ללא תוספת תשלום‪ ,‬העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסיר תה למזמין‪.‬‬
‫‪ 18./.9‬תיאומים ואישורים לביצוע העבודה‪:‬‬
‫‪18./.9./‬‬
‫על הקבלן לקבל את כל התאומים והאישורים הנחוצים לביצוע עבודה תקינה לרבות‬
‫כל האישורים הנדרשים במסמכי המכרז‪ ,‬במפרטים‪ ,‬בתכניות וכיו"ב‪.‬‬
‫‪18./.9.4‬‬
‫אישורים אלו מתייחסים לעבודות חפירה‪ ,‬לעבודות הקמה והצבה של כל מיני‬
‫מתקנים וציוד‪ ,‬לע בודות בכבישים קיימים ופועלים או בקרבתם‪ ,‬אשור ציוד‬
‫וחומרים‪ ,‬אישור לתכנון אספקה וכיו"ב‪.‬‬
‫‪18./.9.3‬‬
‫על הקבלן לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות המוסמכות והגורמים הרלוונטיים‬
‫לפרויקט ‪ :‬בזק‪ ,‬ח"ח‪ , HOT ,‬רשות העתיקות‪ ,‬המשטרה‪ ,‬הרשות המקומית וכו' לפני‬
‫תחילת העבודה‪.‬‬
‫‪18./.9.1‬‬
‫הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים‬
‫הנ"ל‪ .‬על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המנהל בכל שלביה‪ ,‬ולקבל‬
‫אישור לכל פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים‪.‬‬
‫‪18./.9.5‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים‪ ,‬התעודות‬
‫והרישי ונות כלולות במסגרת החוזה‪ .‬לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל תוספת‬
‫עבור הטיפול הזה‪.‬‬
‫‪18./.9.6‬‬
‫הקבלן יטפל בהשגת אישורים ותאומים הדרושים הנ"ל‪ ,‬כך שתקופת ביצוע העבודה‬
‫של הפרויקט ועד לסיומו לא תעלה על תקופת ביצוע חוזית המופיעה בטופס "הזמנת‬
‫הצעות" ובטופס "הצעה למכרז" וביתר מסמכי המכרז‪1‬החוזה‪ .‬לא תינתן לקבלן כל‬
‫תוספת זמן עבור הטיפול הזה‪.‬‬
‫‪18./.9.7‬‬
‫טיפולים בהשגת האישורים לא יהוו עילה לאי עמידה בלוח הזמנים ולקבלן לא תהיה‬
‫זכות לדרוש או לקבל הארכת זמן בצוע עבור טיפולים אלה‪.‬‬
‫‪18./.9.8‬‬
‫אם טיפולים של הקבלן באישורים יגרמו לעיכובים בביצוע העבודה של המכרז ‪ ,‬לא‬
‫תהיה לקבלן כל עילה לתביעת פיצויים בגין זאת‪.‬‬
‫‪18./.9.9‬‬
‫כל עיכוב בעבודות פיתוח כתוצאה מעבודות החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו‬
‫כנדרש יזקפו לחובת קבלן החשמל‪.‬‬
‫‪ 18./.9./1‬לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות‬
‫החשמל על כל שלבי הביצוע‪ ,‬בגין תאום כלשהו עם קבלן הכביש ו‪1‬או רשות אחרת‬
‫ו‪1‬או גורם אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט המיוחד זה על כל נספחיו‪.‬‬
‫‪ 18./.9.//‬אם הקבלן יחויב לשלם פיצויים עבור איחורים בביצוע העבודה עקב עיכובים‬
‫שבסעיף לעיל‪ ,‬לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך‪.‬‬
‫‪ 18./.9./4‬מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורט ות במפרט המיוחד יבוצעו‬
‫בתאום עם קבלן הפיתוח ובקצב התקדמות עבודות שלו ועבודות אחרות באתר ‪.‬‬
‫בשום אופן לא תעוכב העבודה בפיתוח או עבודות אחרות ע"י קבלן החשמל‪,‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-064-‬‬
‫האחריות לתיאום ולביצוע על עבודות החשמל בזמן ובמקום הנדרש ובכל שלבי‬
‫הביצוע‪ ,‬הוא באחריות הבלעדית של קבלן החשמל‪.‬‬
‫‪ 18./.9./3‬כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשמל הקבלן‪.‬‬
‫‪ 18./.9./1‬כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים‪ ,‬התעודות‬
‫והרישיונות הנ"ל‪ ,‬כלולות בחוזה‪.‬‬
‫‪ 18./.9./5‬הקבלן יהיה אחראי לשלמות תשתיות תת קרקעיות ועיליות קיימות באתר‪ .‬כל נזק‬
‫שיגרום הקבלן לתשתיות אלו (חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬מים‪ ,‬דלק וכד') יותקן ע"י הקבלן ועל‬
‫חשבונו‪ ,‬וישא בכל ההוצאות הכספיות והמשפטיות הקשורות בנזק‪.‬‬
‫‪ 18.4‬אישור שלבי העבודה‪:‬‬
‫כל שלב משלבי העבודה‪ ,‬המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין‪,‬‬
‫טעון אישורו של המנהל מטעם חל"י‪ ,‬לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים‬
‫אחריו‪ .‬אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה‬
‫מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו‪1‬או לעבודה‬
‫במצבה הסופי המושלם ו‪1‬או לכל חלק ממנה‪.‬‬
‫על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום‬
‫ציוד \ גופים \ מערכות שקועות קרקע באמצעות יתדות‪ .‬עם גמר הסימון יזמין את‬
‫המנהל והמהנדס לאישור סופי של המיקום‪ .‬מדידות נוספות ‪ -‬ע"י מודד מוסמך‬
‫מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך ‪ -‬לפי דרישות המנהל ‪ -‬עד לקביעת המיקום‬
‫הסופי של הציוד‪ .‬לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו‪ .‬רק‬
‫לאחר קבלת אישור בכתב ‪ -‬יתקין הקבלן את הציוד‪.‬‬
‫‪ 18.3‬אישור ציוד ונתונים טכניים‬
‫על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המתכנן והמנהל לציוד אשר הינו נדרש‬
‫לספק ולהרכיב במסגרת העבודה ע"פ התכנון‪ .‬כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם‬
‫אישור מכון התקנ ים הישראלי‪ .‬עם הגשת הדרישה לאישור הציוד‪ ,‬הקבלן יספק‬
‫מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה‪ .‬הפניה‬
‫לאישור הציוד תהיה תוך ‪ 12‬ימים מיום חתימת החוזה או לקבלת צו התחלת עבודה‪,‬‬
‫לפי המקדים‪ .‬ציוד לא יירכש ולא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפש ר הקבלן‬
‫למנהל לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמתכנן והמנהל‪ .‬אין‬
‫אישור זה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות מלאה לטיב המוצר‪.‬‬
‫הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות‪ ,‬או בהתאם לתוצרת‬
‫ולדגם המאושרים על ידי המזמין‪ .‬לצורך הנ"ל הקבלן יביא למשרד המנהל באתר‬
‫דוגמאות לקבלת האישור‪.‬‬
‫‪ 18.1‬חלופה לציוד המוצע – שווה ‪-‬ערך‬
‫הכוונה היא תמיד ל"שווה ערך ואיכות" על הקבלן לספק את המוצר המוגדר כלשונו‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-065-‬‬
‫‪ 18.1./‬הקבלן רשאי להציע שו"ע כאמור‪ ,‬למוצר המוגדר‪.‬‬
‫‪ 18.1.4‬אם לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין בחלופה המוצעת לצ יוד‪ ,‬תלווה הצעת‬
‫החלופה במסמכים טכניים והשוואה כספיות ורמת הנחה המוצעת לסעיף בכמויות‪.‬‬
‫‪ 18.1.3‬אישור לחלופה לציוד מוצע תהיה של המתכנן והמנהל בלבד ולקבלן לא תהיה זכות‬
‫עוררין בנדון‪.‬‬
‫‪ 18.5‬אחריות‪:‬‬
‫אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז‪1‬חוזה‪ ,‬אזי תהיה‬
‫אחריות על חומרים ועבודה לפי‪:‬‬
‫‪ 18.5./‬לכבלי חשמל – ‪ 5‬שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין‪.‬‬
‫‪ 18.5.4‬גופי תאורה‪ ,‬נורות וציוד הדלקה כמפורט במפרט זה‪.‬‬
‫‪ 18.5.3‬בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש‪ ,‬ופריט אשר הוחלף‪ ,‬בחדש‬
‫תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה ‪ -‬והכול על חשבון הקבלן‪ .‬כל‬
‫פריט פגום יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך ‪ 40‬שעות בימי חול מיום מתן ההודעה‪.‬‬
‫‪ 18.6‬שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות‬
‫השלבים להתקנת מערכת חשמל תת קרקעית יבוצעו בהתאם לתהליך הבא‪:‬‬
‫הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו‪1‬או חציבה באתר‪.‬‬
‫‪ 18.6./‬סימון תוואי החפירה ו כל האלמנטים הקשורים למתקן החשמל‪.‬‬
‫‪ 18.6.4‬אישור המנהל בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו‪..‬‬
‫‪ 18.6.3‬חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 18.6.1‬הנחת צנרת‪ ,‬השחלת חוטי משיכה‪ ,‬הנחת גיד הארקה ‪ Cu35‬במקביל לצנרת בחפירה‪.‬‬
‫‪ 18.6.5‬אישור המנהל בכתב לביצוע עד שלב זה‪.‬‬
‫‪ 18.6.6‬כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪ 18.6.7‬השחלת כבלים‪.‬‬
‫‪ 18.6.8‬אישור המנהל לביצוע‪.‬‬
‫‪ 18.7‬חפירות ותעלות‬
‫כל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרט הבינמשרדי בסעיף ‪" 2021‬עבודות עפר"‬
‫של המפרט הכללי למתקני חשמל ( ‪.) 20‬‬
‫החפירות להנחת כבלים וצינורות תת ‪ -‬קרקעיים תבוצענה בהתאם למידות שבתכנית‬
‫ובהתאם למרחבי העבודה הדרושים‪:‬‬
‫‪ 18.7./‬לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה‪ .‬הדבר יבוצע ע"י‬
‫הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים‪.‬‬
‫‪-066-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪ 18.7.4‬עומק התעלה יהיה בהתאם לפרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים‪ .‬עומק התעלה לא‬
‫יפחת ממטר מפני מפלס הקרקע הסופי המתוכנן בתוואי החפירה‪ .‬בכל מקרה של‬
‫מעבר מעל או מתחת למכשול המחייב עומק קטן ממטר ומכל סיבה שהיא בה נדרש‬
‫לשנות את עומק החפירה‪ ,‬חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של מהנדס האתר והמנהל‪.‬‬
‫לפני ביצוע החפירה‪1‬חציבה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים במידה וקיים‬
‫בתוואי החפירה המתוכנן‪ .‬החפירה כוללת חיתוך ש ורשים במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ 18.7.3‬כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על ‪ 22‬ס"מ‬
‫למטר בכבלים ועל ‪ 12‬ס"מ למטר בצינורות‪.‬‬
‫‪ 18.7.1‬התעלה תבוצע במידות לפי פרט חפירה שבתוכנית גיליון הפרטים‪ .‬רוחב התעלה‬
‫בתחתיתה לא יפחת מ ‪ 42 -‬ס"מ‪ .‬קווי הפתיחה חייבים להיות ישרי ם ויש לסלק מיד‬
‫ממקום העבודה את הפסולת המתהווה‪.‬‬
‫‪ 18.7.5‬בתחתית התעלה תבוצע שכבת ריפוד חול (ים או דיונות או ש"ע באישור הפיקוח) לכל‬
‫רוחב התעלה אשר תעטוף את הצנרת ו‪1‬או הכבלים ותבוצע ע"פ התיאור הבא‪:‬‬
‫שכבת ראשונה בעובי ‪ 12‬ס"מ בתחתית החפירה‬
‫‬‫(עליה יונחו הצינורות‪1‬כבלים)‬
‫שכבת שניה בה הצינורות יהיו משוקעים ‪ -‬עובי‬
‫‪-‬‬
‫השכבה עד לקו עליון של הצנרת ‪ -‬יקבע ע"פ כמות הצנרת‪1‬כבלים בחפיר‪.‬‬
‫שכבה שלישית בעובי ‪ 12‬ס"מ מעל הצנרת (מקו‬
‫‬‫עליון של הצנרת)‬
‫‪ 18.7.6‬במקרה של מעבר בכביש קיים או מתוכנן יבוצע שימוש בצנרת מסוג ‪ PVC‬קשיח ‪112‬‬
‫ס"מ ו‪1‬או כמפורט בתוכניו ת ובפרטים‪ .‬כמות הקנים בחציית הכביש תהא כמפורט‬
‫בתוכניות‪.‬‬
‫ביצוע החפירה‪:‬‬
‫כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא‪ ,‬או בין יסוד ליסוד‬
‫וזאת לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו‪1‬או הכבלים‪ .‬המילוי וההידוק יבוצעו רק בגמר‬
‫כל העבודות המתכסות‪ ,‬ולאחר שכל העב ודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המנהל‪.‬‬
‫המילוי המוחזר ייעשה במצע סוג א'‪ ,‬מהודק בשכבות שעוביין לאחר ההידוק אינו‬
‫עולה על ‪ 22‬ס"מ‪ .‬השכבות יהודקו במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור‬
‫הדרוש‪.‬‬
‫‪ 18.7.7‬אישור חפירה‪1‬חציבה ומילוי ‪ :‬עומק קרקעית התעלה‪ ,‬פני המילוי והמצעים למיניהם‬
‫כמפ ורט להלן טעונים אישורו של מנהל‪ .‬לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני‬
‫קבלת אישור המנהל בכתב‪.‬‬
‫‪ 18.7.8‬יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של‬
‫המנהל‪.‬‬
‫‪ 18.8‬צינורות‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-067-‬‬
‫‪ 18.8./‬צינורות לתאורה‬
‫‪18.8././‬‬
‫קוטר ‪ 112‬מ"מ בחציות כבישים יהיו ‪ PVC‬קשיח בעלי דופן בעובי ‪ 5.3‬מ"מ‪.‬‬
‫‪18.8./.4‬‬
‫קוטר ‪ 75‬מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה‪.‬‬
‫‪18.8./.3‬‬
‫קוטר ‪ 52‬מ"מ יהיו מסוג "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה‪.‬‬
‫‪ 18.8.4‬בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של ‪ 0‬מ"מ‪ ,‬כל קצוות‬
‫הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאו רטן‪ .‬לא תשולם כל תוספת כספית בגין‬
‫ביצוע האמור בסעיף זה‪.‬‬
‫‪ 18.8.3‬הנחת צנרת ‪ :‬הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש‪ .‬הקבלן אחראי לסילוק המיותר‬
‫של הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה‪ .‬הנחת הצנרת בחפיר תעשה על‬
‫מצע חול נקי (ים או דיונות או ש"ע באישור המנהל) שיעטוף את הצנרת‪ .‬עובי שכבות‬
‫החול כמתואר בסעיף חפירה‪1‬חציבת תעלות‪ .‬מעל שכבת החול הנ"ל ויונח סרט סימון‬
‫על פי פרט‪.‬‬
‫‪ 18.8.1‬חיבורי צנרת מסוג ‪ P.V.C‬קשיח‪ :‬קטעי צינורות פלסטיים מסוג ‪ P.V.C‬קשיח‪ ,‬תת ‪-‬‬
‫קרקעיים‪ ,‬יחוברו בשיטת תקע ושקע‪ .‬האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב‬
‫בתוך החריץ ש ל השקע‪ .‬יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות‪.‬‬
‫‪ 18.8.5‬צינורות לתאורה‪ :‬צינורות פלסטיים תת ‪ -‬קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד‬
‫ללא מופות‪.‬‬
‫‪ 18.8.6‬כניסות לתאים ‪ :‬כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת‬
‫המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השט ח הישר של הקיר‪ ,‬התא או התעלה ואשר‬
‫ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים‪.‬‬
‫‪ 18.8.7‬חוטי משיכה‪ :‬בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר ‪ 0‬מ"מ‪ .‬קצותיו‬
‫של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על‬
‫יתד‪1‬מוט באורך ‪ 22‬ס"מ למנוע החזרתו לתוך הצינור ‪ -‬הנ"ל כלול במחיר היחידה של‬
‫הצנרת ולא תשולם תוספת כספית‪.‬‬
‫‪ 18.8.8‬סגירת קצוות צנרת ‪ :‬בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים‬
‫אוריגינליים לסוג הצנרת או פוליאוריטן במידה ואין פקקים אורגינלים לסוג הצנרת‬
‫שנקבע – הנ"ל כלול במחיר היחידה של הצנרת ו לא תשולם תוספת כספית‪.‬‬
‫‪ 18.8.9‬בדיקה וכיסוי ‪ :‬לפני סתימת החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא כי הם נקיים‬
‫מפסולת ומגופים זרים‪ .‬רק לאחר הבדיקה יסגרו קצות הצינורות היטב כאמור‬
‫בסעיף הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי‬
‫הצינורות‪.‬‬
‫‪18.8./1‬‬
‫סימון ומיפוי ‪ :‬לפ ני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של‬
‫פנים הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך‬
‫הכנת תכניות הביצוע ‪ - AS MADE‬סימון הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל‬
‫זווית עם שלט פח וכיתוב מתאים‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-068-‬‬
‫‪ 18.9‬כבלי חשמל‬
‫הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי ‪ N2XY‬בעלי עטיפה מחומר פלסטי‪ .‬סוג הכבלים‬
‫יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה‪ .‬ויתאימו לת"י ‪547‬‬
‫בעדכונו האחרון‪ .‬צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן‪ .‬בזמן הנחת הכבלים‪,‬‬
‫והכנסתם לתוך הגופים או לתוך מרכז הדלקה‪ ,‬יאטום הקבלן את הקצוות כ די שלא‬
‫תחדור רטיבות‪ ,‬יניחם בתוך רזרבה ויסמן את המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי‬
‫סימון בר קיימא‪ .‬כל הכבלים בחתך ‪ 12‬ממ"ר ומעלה יכללו שרוול כפפה מפצלת‬
‫בקצוות – כלול במחיר הכבל ללא תוספת‪ .‬הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות ( ‪3‬‬
‫העתקים) סופיות של הנחת כבלים וצינורות בס ימון מדויק של המרחקים ועומק‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫‪ 18./1‬בריכות‪ ,‬תאי ‪-‬מעבר‬
‫תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים או בקטעי‬
‫צנרת רציפים מעל ל ‪ 52 -‬מטר לפי הנחיות ודרישות המנהל‪ .‬הבריכות ייבנו לפי‬
‫תכניות פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן‪:‬‬
‫‪18./1./‬‬
‫תאי הבקרה יכללו חוליו ת טרומיות בקוטר ‪ 02‬ס"מ ובגובה ‪ 52‬ס"מ‪ ,‬בעומק הדרוש‬
‫ומכסה מיצקת לעומס הנקוב לפי ת"י ‪ 401‬כולל שילוט וסמל ע"פ סטנדרט הרשות‬
‫המקומית‪.‬‬
‫‪18./1.4‬‬
‫התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה ‪ 12‬ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז‪.‬‬
‫‪18./1.3‬‬
‫גוף התא יורכב משתיים או שלוש חוליות גליליות טרומיות‪,‬‬
‫מתאימות לתק ן‬
‫ישראלי ‪ 950‬מטיפוס ‪. 221.1‬‬
‫‪18./1.1‬‬
‫הצינורות יותקנו בפתחים בבטון בחלק העליון של החוליה התחתונה‪ ,‬כך שתחתית‬
‫הצינורות יהיו בגובה ‪ 22‬ס"מ מתחתית הבריכה‪ .‬הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור‬
‫או קידוח בלבד‪.‬‬
‫‪18./1.5‬‬
‫החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע‪.‬‬
‫‪18./1.6‬‬
‫בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ‪ ,‬עם אגרגט מירבי של " ‪ 1‬ובעובי ‪ 22‬ס"מ‪ .‬פני‬
‫החצץ יהיו נמוכים ב ‪ 12 -‬ס"מ מתחתית הצנרת‪.‬‬
‫‪18./1.7‬‬
‫מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות‬
‫בתכניות הביצוע‪.‬‬
‫‪18./1.8‬‬
‫מכסה שוחה יהיה יצוק לפי תקן ‪ . DIN1691‬מכסה המותקן במדרכה מר וצפת או‬
‫במדרכת אספלט או בשטח פתוח יהיה מתאים לעומס ‪ B125‬לפי ת"י ‪ . 401‬מכסה‬
‫המותקן בכביש יהיה מתאים לעומס ‪ D400‬לפי ת"י ‪ . 401‬פתח המכסה יהיה בקוטר‬
‫‪ 92‬ס"מ לתאים בקוטר ‪ 02‬ס"מ ומעלה ו ‪ 52 -‬ס"מ בתאים בקוטר ‪ 92‬ס"מ‪ .‬כל‬
‫המכסים יכללו סמל העירייה וכיתוב שם המערכת מוטבעי ם ביציקה‬
‫(תאורה‪1‬רמזורים‪1‬בקרה וכיו"ב)‪.‬‬
‫‪-069-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪ 18.//‬הארקות למתקן תאורת חוץ‬
‫הארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן‪:‬‬
‫‪18.//./‬‬
‫מפס הארקה במגש יותקן מוליך גמיש בחתך ‪ 9‬ממ"ר לפחות לפס ריכוז הוטי‬
‫הארקה‪.‬‬
‫‪18.//.4‬‬
‫התקנה של אלקטרודות הארקה אנכית בשוחה בסוף כל קו תאורה בהתאם למפורט‬
‫בתוכניות‪ .‬לאל קטרודה זו יחובר מוליך נחושת חשוף ‪ 35‬ממ"ר‪ .‬האלקטרודה תהיה‬
‫מפלדה מצופה נחושת בקוטר ‪ 11‬מ"מ ובאורך ‪ 3‬מטר לפחות ( ‪ 2‬יחידות של ‪ 1.5‬מטר‬
‫כ"א)‪ .‬האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר ‪ 92‬ס"מ עם מכסה לעומס "חצי כבד" לפי‬
‫ת"י ‪ 401‬כולל כיתוב ושילוט הארקה‪ ,‬הכול כמפורט בתכניות‪.‬‬
‫‪ 18./4‬גופי תאורה‪ ,‬נורות וציוד הדלקה‬
‫‪18./4./‬‬
‫כללי‬
‫גופי התאורה יקבעו ע"י המתכנן והמזמין ויהיו כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות‪,‬‬
‫עמודון תאורה ‪ BODEN SEA‬בולרד מאלומיניום צבוע ע"פ המפרט להלן ‪ ,‬הכל‬
‫קומפלט להארה אסימטרית ‪ 12‬וואט עם נורת לד כולל דרייבר בעל דרגת אטימות ‪95‬‬
‫העמוד כ ולל גוף התאורה מותאמים לסביבה ימית עם צביעה לפי סטנדרט ‪12101‬‬
‫‪Nf.en .‬‬
‫צבוע במפעלי החברה אורגינלי בגוון הנדרש‪ .‬העמוד כולל בורג יסוד‬
‫אינטגרלי כחלק מהעמוד באורך של ‪ 1‬מ' דגם ‪ 721450‬של החברה הנ"ל‪ .‬העמוד כולל‬
‫אחריות יצרן של ‪ 7‬שנים על קורוזיה והתבלות‪ ,‬וכל פגיעה בצבע ו \ או בגימור‪.‬‬
‫גופי תאורה ואביזרי ההדלקה יתאימו לנורות ‪ , LED‬מיועדים לתאורת במסגרת‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫מחיר גופי התאורה יכלול את צביעתם בתנור לפי מפרט "אפוקול" בגוון שיקבע ע"י‬
‫המזמין‪1‬המתכנן וכן התאמתם לסביבה ימית ע"פ התקנים‪.‬‬
‫גופי התאורה יהיו בטכנולוגיית‬
‫‪ LED‬המזמין רשאי לדרוש ניסויי תאורה ככל‬
‫שיידרש‪ ,‬לצורך בדיקת הציוד והצבתו עד למצב הסופי‪ ,‬וזאת כלול במחירי היחידה‪.‬‬
‫גופי התאורה והציוד המותקן בהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו‪1‬או אחר המוכר‬
‫ומאושר ע"י המתכנן‪.‬‬
‫‪18./4.4‬‬
‫דרישות לאספקת גופי תאורה‬
‫‪ . 1‬ספק גופי התאורה יהיה מורשה ומוסמ ך מטעם היצרן הרשמי (בארץ ובחו"ל)‬
‫למתן שרות‪ ,‬אחריות ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי התאורה כפי שנדרש‬
‫במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪ . 2‬על הקבלן לצרף הצהרת יצרן בשפה העברית ו‪1‬או האנגלית לנדרש לעיל ע"פ‬
‫‪-071-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫הנוסח שלהלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הינה הנציג שלנו בישראל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אנו נספק אחריות‪ ,‬תמיכה טכנית וחלקי חילוף לצורכי שרות למוצרינו‬
‫בישראל‪ ,‬לארח המכירה וזאת באמצעות חברת ___________ בישראל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו שנרכשו דרך חברת‬
‫___________ בישראל‪.‬‬
‫‪18./4.3‬‬
‫הגנת הגוף בפני חשמול‬
‫גוף התאורה יוגן באמצעות הארקת כל חלקי המ תכת שבו‪ ,‬ויתאים לדרגת הגנה לפי‬
‫קטגורית ‪. CLASS- I‬‬
‫‪18./4.1‬‬
‫סימון ושילוט‬
‫על גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם ציון הספק הנורה בגודל ‪ 12 * 15‬ס"מ‬
‫לפחות‪ ,‬שתראה מתחתית‪.‬‬
‫‪18./4.5‬‬
‫גופי התאורה ונורות הלד‬
‫הנורות לכל גופי התאורה יהיו למתח ‪ 232‬וולט‪ 52 ,‬הרץ‪ .‬הנורות יעמדו בתנאי‬
‫המפר ט הבין משרדי למתקני חשמל ( ‪ ) 20‬מהדורה אחרונה‪.‬‬
‫הנורות יתאימו לדרישות התקן הבין לאומי ‪. IEC 992‬‬
‫הנורות יהיו במידות מתאימות לגוף התאורה‪.‬‬
‫על הקבלן לספק מידע מלא לתכונות האופייניות של הנורה שהוא מבקש לספק לפי‬
‫הדרישות בסעיפי המפרט המפורטות כדלקמן‪:‬‬
‫‪18./4.6‬‬
‫‪-‬‬
‫טיפוס ה ‪. LED -‬‬
‫‪-‬‬
‫שם היצרן‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ספק הנורה בוואטים‬
‫‪-‬‬
‫אורך חיים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫שטף האור בלומנים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מיקום מוקד ה ‪. LED -‬‬
‫‪-‬‬
‫נפילת היעילות במשך אורך החיים של ה ‪. LED -‬‬
‫‪-‬‬
‫סכמת חיבורים לנורה המוצעת בהתאם לקטלוג היצרן‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫על הקבלן להציג אישור יצרן הנורות לגבי התאמת ציוד הדלקה‪.‬‬
‫בדיקת הציוד‬
‫לפני הזמנת הגופים‪ ,‬נורות ‪LED‬‬
‫והציוד על הקבלן להציג דוגמאות וקטלוגים‬
‫לאישור של המתכנן והמנהל כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫סכמת חיבורים של הציוד לפי המלצות יצרן הנורה והפנס‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-070-‬‬
‫‪ ‬הגשת דוגמת פנס עם כל ציוד ההפעלה לאישור המנהל והמתכנן‪.‬‬
‫‪ ‬הפנס יוגש כשהוא מוכן להתקנה והפעלה‪.‬‬
‫‪18./4.7‬‬
‫אחריות לגופי תאור ה‬
‫הקבלן אחראי לתקינות הפנסים כמכלול אחד מורכב מגוף הפנס‪ ,‬וכן מכלול‬
‫אביזרים‪ ,‬אחריות הקבלן הינה אחריות כוללת לפנס על כל מרכיביו‪ .‬בעת אישור פנס‬
‫ימסור הקבלן למזמין יחד עם פנסים לדוגמה כתב אחריות של הספק‪ .‬כתב אחריות‬
‫זה יימסר שוב בסיום העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן‪ .‬מובהר‬
‫מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים‪ ,‬הנורות והאביזרים לאחר‬
‫שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על ידיהם‪.‬‬
‫כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן‪:‬‬
‫‪18./4.8‬‬
‫תקופת האחריות‬
‫‪-‬‬
‫גוף הפנס ‪ 7 -‬שנים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ציוד נילווה (דרייברי ם ולדים) ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫האחריות משמעות התיקון עד להחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה לדים שרופים‪,‬‬
‫עבודה‪ ,‬חומרים וביצוע סופי‪.‬‬
‫‪18./4.9‬‬
‫חובת אספקת מסמכים נלווים‬
‫מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל‬
‫דרישות תקן ישראלי ‪ 22‬חלק ‪ - 1‬עבודות בנחל בוקק‪ , 3 .‬בד רישות המפרט טכני‬
‫המפורט לעיל‪ ,‬בדרישות חוק החשמל ובדרישות פרק ‪ 20‬המפרט הכללי‪ ,‬וכן שבוצעו‬
‫כל הבדיקות האינדיווידואליות‪.‬‬
‫תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים‪ ,‬המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק‬
‫לדרישות תקן ישראלי ‪ 22‬חלק ‪ - 1‬עבודות בנחל בוקק‪ , 3 .‬בצרוף צילום של ה פנסים‬
‫הנבדקים עם פרוט תצוגת הציוד‪ .‬עם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות‬
‫‪.C.O.T , C.O.C‬‬
‫‪ 18./3‬לוח חשמל ראשי למשאבות ותאורה‬
‫‪18./3./‬‬
‫כללי‬
‫לוח החשמל יבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד‪ .‬הלוח‬
‫שיסופק ע"י הקבלן יהיה כמתואר‪ .‬היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת צ יוד מפורטת‬
‫לאישור המתכנן והמנהל וזאת לפני תחילת הייצור‪ .‬הציוד בלוח יהיה ע"פ תקן ‪010‬‬
‫סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה לעיל‪ .‬הלוח יהיה בנוי לפי הדרישות הסטנדרטיות‬
‫החדשות והמעודכנות של המזמין ודרישות חברת החשמל‪ ,‬מחלקת חל"ב‪.‬‬
‫הלוח יהיה בגודל מתאים ומאושר‪ ,‬מוגן מים ‪ , IP65‬מתאים להתקנת חוץ לפי תקן‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-072-‬‬
‫‪. 43921‬‬
‫הלוח יהיה מורכב על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה‪.‬‬
‫הלוח בגודל יהיה בנוי מתאי פוליאסטר משוריין‪ ,‬מחולקת ל ‪ 2 -‬ארונות‪ :‬ארון עבור‬
‫מונה חשמל‪ ,‬ארון עבור המערכות השונות ‪ .‬הארונות יהיו מתוצרת "ענבר בע" מ" או‬
‫ש"ע מאושר‪.‬‬
‫הארגזים יותקנו על יסוד בטון‪ .‬אורך ורוחב יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כ ‪12 -‬‬
‫ס"מ מכל צד ו ‪ 5 -‬ס"מ במרווח שבין הארונות‪ .‬היסוד יבלוט מעל הקרקע ויכלול‬
‫ברגים לחיזוק הארגז‪ ,‬מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד‪.‬‬
‫הארונות יכללו הכנה למנע ול תליה עם גגון להגנה נגד גשם‪.‬‬
‫כל הברגים‪ ,‬הצירים‪ ,‬ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות‪.‬‬
‫כל חלקי הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים‬
‫ונעלי כבל מתאימים‪.‬‬
‫הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברג ים‪ .‬נוסח השילוט‬
‫יקבע סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן‪.‬‬
‫יש להזמין את הפיקוח על שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה‪.‬‬
‫המרכזייה תכלול גוף תאורה פלאורוסצנטי ‪ PL‬עם מנורה ומפסק‪ ,‬מגני ברק עם‬
‫נתיכים‪ ,‬פס אפס‪ ,‬פס הארקה‪ ,‬מהדקים כיו"ב‪.‬‬
‫הנחיות ודרישות לייצור הלוח‪:‬‬
‫על הקבלן להגיש למתכנן תוכניות לייצור המרכזייה לאישור מראש‪ .‬הערות ועדכונים‬
‫יסומנו על תוכנית ייצור הלוח‪ .‬רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה להתחיל‬
‫בייצור הלוח‪ .‬יש לקבל אישור המתכנן מראש ליצרן הלוחות המוצע על ידי הקבלן‬
‫לייצור הלוחות בפרויקט‪ .‬היצרן יהיה בעל ניסי ון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן‬
‫‪. ISO9002‬‬
‫‪18./3././‬‬
‫כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר‬
‫משוריין בקופסאות ‪ . CI‬הכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים‬
‫חדשים בארגזים ובקופסאות‪.‬‬
‫‪18./3./.4‬‬
‫כל החיזוקים יהיו מגלוונים‪.‬‬
‫‪18./3./.3‬‬
‫הלוח יבוצע בתאום ובאישור המנהל‪.‬‬
‫‪18./3./.1‬‬
‫ה ארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת ‪ INBAR‬מדגם ‪– FGI‬‬
‫כמות לפי תוכנית‪ .‬הארגזים יכללו צילינדרים בתאום עם המזמין‪ ,‬עם דרגת‬
‫אטימות לא פחות מ – ‪. IP65‬‬
‫‪-073-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪18./3./.5‬‬
‫כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן‪.‬‬
‫‪18./3./.6‬‬
‫המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות ”‪. “INBAR‬‬
‫‪18./3./.7‬‬
‫יש להתקין בדלת הלוח ‪ 2‬תיקי תוכניות‪ .‬האחד עבור תוכנית‬
‫‪AS‬‬
‫‪ MADE‬של מרכזת התאורה והשני עבור תוכנית ‪ AS MADE‬של מתקן התאורה‬
‫בכביש‪.‬‬
‫יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון‬
‫‪18./3./.8‬‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד לפתחים‬
‫‪18./3./.9‬‬
‫בפנלים‪.‬‬
‫‪18./3././1‬‬
‫פרטי התקנ ת ציוד חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל‪.‬‬
‫‪18./3././/‬‬
‫ציוד מיתוג (מאמ"תים‪ ,‬מ"ז‪ ,‬פקטים‪ ,‬מגענים וכו') יהיה מתוצרת‬
‫אחידה בהתאם לתקן ‪ 010‬כמפורט‪, F & G , SIMENS , MERLIN GERIN ,ABB :‬‬
‫‪. ROCKLWELL , LEGRAND‬‬
‫‪18./3././4‬‬
‫כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ – ‪. 10KA‬‬
‫‪18./3././3‬‬
‫כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות‪.‬‬
‫‪18./3././1‬‬
‫ממסר ועין פוטו ‪ -‬צל ‪ FC‬ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם‬
‫כפי שמסומן בתוכנית‪.‬‬
‫‪18./3././5‬‬
‫הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו‬
‫הפנימי של הארגז‪.‬‬
‫חיבורים לפס " ‪ " 2‬ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים‪ .‬כל מוליך " ‪" 2‬‬
‫‪18./3././6‬‬
‫ו"הארקה" יחובר לבורג נפרד ‪ .‬חיבורים לפסי " ‪ " 2‬ו"הארקה" ראה תוכנית הלוח‬
‫בגרסתו העדכנית‪.‬‬
‫‪18./3././7‬‬
‫פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון‪.‬‬
‫‪18./3././8‬‬
‫מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה‪ .‬לא יהיו גשרים בין‬
‫מאמ"תים של מעגלים שונים‪.‬‬
‫‪18./3././9‬‬
‫חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא‬
‫ירידה בחתך‪.‬‬
‫‪18./3./.41‬‬
‫מהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל ‪ PG‬כדי להבטיח‬
‫כניסה ישירה של הכבלים למהדקים‪.‬‬
‫‪18./3./.4/‬‬
‫התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציבה‪ ,‬עם סטופרים בצדדים‪.‬‬
‫התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית‬
‫‪18./3./.44‬‬
‫עדכנית‪ ,‬גוף התאורה יותקן מעל חזית הלוח‪.‬‬
‫‪18./3./.43‬‬
‫רוזטו ת של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות‬
‫‪ CI‬בברגים עם אומים ולא בורגי פח‪.‬‬
‫‪18./3./.41‬‬
‫לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר"‪ ,‬פתיחת מכסי‬
‫‪-074-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫קופסאות ‪ CI‬תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט"‪.‬‬
‫שילוט – יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי‬
‫‪18./3./.45‬‬
‫מתכת‪ .‬נוסח ה שלטים – ראה תוכנית עדכנית‪ .‬סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי‬
‫מחיק‪.‬‬
‫‪18./3./.46‬‬
‫סרגלי מהדקים ‪ -‬יבוצעו לפי תוכנית עדכנית‪.‬‬
‫‪18./3./.47‬‬
‫יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח‪.‬‬
‫‪18./3./.48‬‬
‫סכמות כוח ופיקוד ‪ -‬ע"פ תוכנית עדכנית‪.‬‬
‫‪18./3./.49‬‬
‫יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות‬
‫‪18./3./.31‬‬
‫תוכנית הלוח הנה מ נחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המנהל לפני‬
‫תחילת הביצוע‪.‬‬
‫על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמל‪ ,‬תקנים‬
‫‪18./3./.3/‬‬
‫וכללי המקצוע‪ .‬כל שינוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המנהל‪.‬‬
‫הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח‬
‫‪18./3./.34‬‬
‫במפעל ע"י מנהל והמתכנן‪.‬‬
‫‪18./3.4‬‬
‫ארון לוח חברת החשמל‬
‫בתוך תא חברת חשמל יותקנו ‪ 2‬לוחות עבור מונים תלת ‪ -‬פאזיים מפרטינקס בעובי ‪5‬‬
‫מ"מ‪ .‬לפי מידות ‪ 452 * 322‬מ"מ עם חריץ עבור החוטים‪ .‬באותו תא יותקן ארגז )‪(CI4‬‬
‫‪ D4‬מפוליקרבונט עם מבטחים ‪ DIN 00 3 * 125‬אמפר‪ .‬את ארגז המבטחים יש לקבל‬
‫בחברת החשמל מחלקת א חזקה אחרי הזמנה ותשלום המזמין במחלקת אחזקה של‬
‫חברת החשמל‪ .‬הארגז ‪ D4‬יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים‪ .‬בין ארגז‬
‫המבטחים ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש‬
‫לכסות בפלטה מחומר מבדד מתאים כהגנה‪ .‬החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה‬
‫סגור בצורה שרק בעזרת כלים ניתן לפתוח את בורגי הסגירה‪ .‬המסד יהיה יציקת‬
‫בטון בגובה ‪ 322‬מ"מ לפחות מעל פני הקרקע‪ .‬בתוך המסד יותקן לפני היציקה צינור‬
‫שרשורי קשיח מחומר פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬בגודל " ‪ 4‬כמגן על כבל הזנה של חברת חשמל‪ .‬עבור‬
‫הכבלים היוצאים מתא הצרכן למתקנים יכינו ביצי קה צינורות שרשורים קשיחים " ‪4‬‬
‫לפחות‪ .‬בין שני התאים הצמודים זה לזה יסודרו פתחים עבור החוטים בין המונה‬
‫ומפסק הראשי‪ .‬החוטים יושחלו בתוך צינור מרירון ‪ 21‬מ"מ המחוזק לדפנות הארגז‬
‫ע"י חבקים מתאימים המודבקים לדפנות‪ .‬על ידי ארגז ‪ D4‬של המבטחים יותקן פס‬
‫הארקה מנחושת ‪ 42 * 4‬מ"מ לפחות עם ‪ 3‬ברגים " ‪ 310‬מגולוונים‪.‬‬
‫‪18./3.3‬‬
‫התקנה‬
‫הארונות יותקנו לפחות ‪ 52‬ס"מ משפת הכביש ובמקומות של חשש מפגיעת כלי רכב‬
‫יותקנו לפני הארגז עמודי מגן מתאימים‪.‬‬
‫‪-075-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫המשטח ימוקם בקרבת הארונות במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה סכנה‬
‫להתנגשות ברכב המתחזק‪.‬‬
‫כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל‪ .‬ע"י חבקים מתאימים‬
‫או באמצעות סרט אל ‪-‬חלד‪.‬‬
‫החיבור לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל‪.‬‬
‫לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל‪,‬‬
‫אחרי סידור הליכים משרדיים‪.‬‬
‫הערה‬
‫המזמין ש ומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו‪1‬או סעיפים ו‪1‬או להוסיף ו‪1‬או‬
‫להחסיר פרקים מהמכרז ולא תהא לקבלן שום זכות ערעור בנידון הקבלן לא יפוצה‬
‫כספית ולא תהא לקבלן תביעות שונות‪ .‬הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות נקבעו‬
‫לפי אומדן‪ .‬מחירי כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים אספקה ‪ ,‬הובלה והתקנה‬
‫מושלמת ואחריות אלא אם צוין אחרת במפורש בסעיף‪ .‬התיאור בכתב הכמויות הינו‬
‫תמציתי בלבד ואינו גורע ממפרט זה ולכן יש לקרוא את כתב הכמויות יחד עם מפרט‬
‫זה‪ .‬התשלום לקבלן ייעשה על סמך המדידות המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע‬
‫העבודה ועל סמך התכניות המפו רטות‪ .‬שיטת המדידה מפורטת במפרט הטכני לעיל‪.‬‬
‫‪18./1‬‬
‫אופני מדידה ותשלום ‪:‬‬
‫‪ 18./1./‬כללי‬
‫ כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים ‪ 20‬ו ‪ 22 -‬המפרט הכללי‪ ,‬המתאים‬‫והנוגע לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות‪ ,‬הינו כלול במחירי היחידות‬
‫הנקובים בכתב הכמויות‪ .‬תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמו יות הינו‬
‫מנחה בלבד‪ ,‬קצר וממצה‪ .‬כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו‪1‬או המשורטטים‬
‫ו‪1‬או הרשומים בתכניות ובמפרטים הנם כלולים במחירי היחידות שבכתב‬
‫הכמויות‪ .‬כדי להסיר ספק‪ ,‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬כל המוזכר‬
‫להלן כלול במחירי היחידה השונים‪ :‬בדיקת המתקנים בשלבים‪ ,‬התאומים עם‬
‫חברת החשמל‪ ,‬בזק וכיו"ב הנם באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים‬
‫העלולים להיגרם מכך‪ ,‬התיאומים עם הקבלנים האחרים‪ :‬פתיחה של אספלט‬
‫קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים תת ‪-‬‬
‫קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר הדרושות (בשלמות) לתאי‬
‫בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-‬‬
‫‪-076-‬‬
‫שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם‪ ,‬כנאמר לעיל‪ ,‬וכן פיצול‬
‫העבודה עקב שלבי הביצוע של הכבישים‪ ,‬לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה‪.‬‬
‫ במקרה ורשום "אספקה בלבד" ‪ -‬המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום‬‫"הובלה והתקנה" ‪ -‬המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה‬
‫קומפלט וכל חומרי העזר הדרושים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה‪ ,‬התקנה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף‬
‫כולל את כל הנדרש עד המסירה בשלמות למזמין‪ ,‬ללא תוספת במחיר בגין‬
‫עבודות נוספות מסוג כל שהוא‪.‬‬
‫ בנוסף לאמור במפרט הכללי ‪ -‬תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם‬‫הסימונים הנדרשים והסימון בשטח‪ ,‬סימון הבריכות והכבלים בבריכות ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫לא ישולם כל תשלום עבור‪ :‬איבוד זמן‪ ,‬עבודה בשעות לא מקובלות‪ ,‬פיצול שעות‬
‫עבודה‪ ,‬פיצול חלקי עבודה‪ ,‬תיאומים‪ ,‬ביקורות‪ ,‬כיוונים‪ ,‬פנסים‪ ,‬ביקורת חברת‬
‫החשמל וק בלת אישורה‪ .‬המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של‬
‫הסעיפים בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת‬
‫העבודה בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין‪ .‬מחירי סעיפים אלו‬
‫יכללו במחירי הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות‪.‬‬
‫ כל המחירים כוללים אספקה‪ ,‬התקנה וחיבור ‪ -‬אלא אם מצוין אחרת‪ .‬מדידת‬‫הכמויות כמוגדר בפרק ‪ 2022.22 -‬אופני מדידה של מתקני החשמל‪.‬‬
‫‪18./1.4‬‬
‫מחיר מוצר שווה ערך‪:‬‬
‫בכל מקום שמצוין שם היצרן או שמו המסחרי של החומר או המוצר‪ ,‬המחיר בכתב‬
‫הכמויות מתייחס רק למוצר מסוים זה‪ .‬חומר או מ וצר אחר שאושר ע"י המהנדס‬
‫מטעם המזמין ו‪1‬או המנהל‪ ,‬מחירו יקבע בהתאם בין אם החומר או המוצר הוחלף‬
‫בשווה ערך ביוזמת הקבלן או ביוזמת המנהל‪ .‬מוצר שווה ערך הוא כזה השווה‬
‫לחלוטין ותואם לכל דרישות התקנים ומחירו זהה‪ .‬אישור מוצר שווה ערך ייעשה‬
‫בכתב ע"י המתכנן ולאחר מכ ן ע"י המנהל‪ .‬הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי הדגם‬
‫מצויין בכתב הכמויות ולא דגם ציוד אחר‪.‬‬
‫‪18./1.3‬‬
‫מחירי היחידה‬
‫‪18./1.1‬‬
‫מחירי היחידה המוצגים בסעיפי הכמויות יחשבו ככוללים את הערך כמפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫‪18./1.5‬‬
‫כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם‬
‫נכללים בה) והפחת שלהם‪.‬‬
‫‪18./1.6‬‬
‫כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה‪ :‬ייצור האלמנטים במפעל‪,‬‬
‫אחסון לפי הצורך‪ ,‬הובלה לאתר הבנייה‪ ,‬התקנה באתר וכל חומרי העזר והאביזרים‬
‫הדרושים לביצוע מושלם לשביעות רצון המהנדס‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-077-‬‬
‫‪18./1.7‬‬
‫אי הבנה של תנאי כלשהו‪ ,‬אי התחשבות בו לא תוכר כסיבה מספקת לש ינוי מחיר‬
‫הנקוב בכתב הכמויות ו‪1‬או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‪18./1.8‬‬
‫פריטים לתשלום‬
‫אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫‪18./1.9‬‬
‫חפירת תעלות‪:‬‬
‫המחיר כולל חפירה ו‪1‬או חציבת תעלות לכבלים ו‪1‬או למובילים בכל סוג קרקע‬
‫באמצעות כלים מכאניים ופנאומטיים במידת הצורך‪ ,‬כולל ריפוד וכיסוי חול‪ ,‬מילוי‬
‫החפירה במצע מהודק בשכבות כמפורט בתוכניות פרטי החפירה‪ .‬החזרת השטח‬
‫לקדמותו וסילוק עודפי אדמה‪ ,‬העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי לאזהרה‪.‬‬
‫המחיר כולל גם תאום מידות החפירה ותוואי החפירה עם רשות העתיקות והמתכ נן‬
‫וכן תשלום בגין ימי פיקוח לרשות העתיקות במידה ויידרש‪ .‬הכול לפי המפורט‬
‫במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין‪ .‬המדידה לפי מטר אורך לכל רוחב‬
‫נדרש‪.‬‬
‫‪ 18./1./1‬פתיחת כביש קיים‪:‬‬
‫פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה‪1‬חציבה‪1‬ניסור‪1‬חיתוך ושבירת‬
‫כביש אספלט או בט ון (בקו ישר) בעזרת מכשירים מכנים ופנאומטיים חפירה לעומק‬
‫הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי‪ ,‬תיקון הכביש והחזרת המצב‬
‫לקדמותו‪ ,‬הכול לפי המפורט במפרט הטכני‪ .‬המדידה לפי מטר אורך‪.‬‬
‫‪ 18./1.//‬פתיחת מדרכה‪1‬שביל‪:‬‬
‫המחיר כולל פתיחת מדרכה‪1‬שביל קיימים לצורך הנחת צינור ות ובכלל זה‬
‫חפירה‪1‬חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש‪ ,‬מילוי התעלה הידוק וכיסוי‬
‫הנחת סרט פלסטי‪ ,‬תיקון המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט‬
‫במפרט הטכני‪ .‬המדידה לפי מטר אורך‪.‬‬
‫‪ 18./1./4‬צינורות‪:‬‬
‫המחיר כולל אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים ‪ ,‬חיבורים‪,‬‬
‫קשתות אוריגינליות‪ ,‬אטמים‪ ,‬פקקים ומופות אורגינלים‪ ,‬סימון בקצוות‪ ,‬כולל‬
‫אספקה והשחלת חוט ניילון כולל סימון באמצעות בקצוות ובכל מקום שיידרש‬
‫באמצעות יתדות ברזל מגולוון ושלט פח מגולוון עם כיתוב מתאים‪ .‬סוג הצינור‪ ,‬עובי‬
‫דופן ו‪.‬י‪.‬ק‪.‬ע‪ .‬כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות ולפי ת"י ‪ . 050‬המדידה לפי מטר‬
‫אורך ‪.‬‬
‫‪ 18./1./3‬תאי מעבר‪:‬‬
‫‪-078-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫המחיר כולל אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬חפירה‪ ,‬בניה‪ ,‬יציקה והצבה של תא מעבר טרומי‬
‫במידות לפי תוכנית‪ ,‬מילוי מסביב לתא באמצעות מצע מבוקר ע"פ הנחיות הפיקוח‪,‬‬
‫כולל‪:‬‬
‫ מבנה התא טרומי במידות לפי תוכנית לפי ת"י ‪. 950‬‬‫ תקרה ל תא מעבר‪.‬‬‫ הכנת פתחים לחיבור צנרת כניסה לתאים‪ ,‬חיבור הצנרת וסגירתה‪.‬‬‫‪-‬‬
‫מכסה מיצקת פלדה כולל כיתוב מוטבע של שם המערכת וסמל הרשות לעומס‬
‫הדרוש לפי ת"י ‪. 401‬‬
‫‪ 18./1./1‬כבלים‪:‬‬
‫המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור שילוט וסימון‬
‫הכבלים בכל תא ובמרכז ההדלקה‪ ,‬גל ילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני‪.‬‬
‫אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז‪ .‬כל קצוות הכבלים‪ ,‬בחתך של ‪ 12‬ממ"ר ומעלה‪,‬‬
‫יסתיימו במפצלת מתכווצת ("כפפה") כלול במחיר היחידה ללא תוספת תשלום‪.‬‬
‫המדידה לפי מטר אורך‪ .‬כבל תת ‪ -‬קרקע י‪ :‬כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום‬
‫‪ 2022.15‬להתקנה תת ‪ -‬קרקעית מסוג ‪ N2XY‬לפי ת"י‪.‬‬
‫‪ 18./1./5‬חוט נחושת שזור‪:‬‬
‫אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום בחתך כמפורט בכתב‬
‫הכמויות‪.‬‬
‫‪ 18./1./6‬גופי תאורה‪:‬‬
‫המחיר כולל אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬הרכבה‪ ,‬חיבור וכל הציוד ‪ ,‬כולל צביעה בתנור לפי‬
‫מפרט בגוון הדרוש‪ .‬מחיר כולל הספקה וה תקנת כבל ‪ N2XY 3 * 2.5‬ממ"ר ל ‪1222 -‬‬
‫וולט ‪.‬‬
‫‪ .41‬עבודות עץ‬
‫‪41.1/‬‬
‫כללי‬
‫במסגרת מכרז‪1‬חוזה זה על הקבלן לבצע את עבודות העץ הבאות‪:‬‬
‫א ‪ .‬רצפת סיפון מעץ‪.‬‬
‫ב ‪ .‬מושבי עץ בספסלים‪.‬‬
‫ג ‪ .‬מאחז יד מעץ במעקות‪.‬‬
‫ד ‪ .‬גדרות מעץ‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-079-‬‬
‫העבודות תבוצענה גם על פי המפרט הכללי פרקים ‪( 22‬מוקדמות) ‪-29‬מפרט כללי (יצירת‬
‫סביבת עבודה יבשה לביצוע יציקות) לנגרות אומן ופרק ‪ 11‬מפרט כללי לעבודות צביעה‪.‬‬
‫העבודות כוללות יצור‪ ,‬הובלה והצבה‪ .‬ביסוס ועיגון בקרקע יבוצע ביבש לפי המפרט הכללי‬
‫והנחיות הקונסטרוקטור‪ .‬כל מוטות ההברגה‪ ,‬הברגים והאומים יהיו בורג יעודי לעץ עם ציפוי‬
‫קרמי מוגן מקורוזיביות דגם "‪ "TORX‬או ש"ע‪ ,‬לאחר טיפול בצביעה ומתאימים לאלף שעות‬
‫בתא‪-‬מלח‪ ,‬ומשוקעים בתוך העץ‪ .‬לא יהיו קוצים‪ ,‬זיזים בולטים או כל דבר אחר שיכול לגרום‬
‫לפציעה‪.‬‬
‫‪41.14‬‬
‫משטחי עץ‬
‫‪ 41.14./‬אפיוני עצים‬
‫חלקי העץ כוללים לוחות עץ איפאה ע"ג קונסטרוקציה מקורות עץ אורן פיני‪ .‬על הקבלן לקבל‬
‫את אישור האדריכלית והקונסטרוקטור לקטע מבוצע לדוגמה באורך ‪ 5‬מ' לכל פרט לפני‬
‫המשך העבודה טרם ביצוע העבודה‪.‬‬
‫עץ איפאה‪:‬‬
‫כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים‪.‬‬
‫יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים‪.‬‬
‫עץ אורן ‪:‬‬
‫העץ יהיה לאחר תהליך אימפרגנציה (חיטוי) בלחץ‪ ,‬עמיד לתנאי מזג אויר קשים ולסביבה‬
‫ימית‪.‬‬
‫עץ מהגוני למאחז יד במעקה‪:‬‬
‫כל חלקי העץ יהיו מלוטשים ומהוקצעים‪ .‬יש להכין קידוחים מראש עבור כל הברגים‪ .‬העץ‬
‫לכל פרטי העץ יהיה עץ מתאים באיכות מעולה‪ ,‬חדש‪ ,‬יבש ובריא‪ ,‬נקי‪ ,‬ללא עיניים‪ .‬סוג העץ‬
‫ואופן הגימור – לפי הפרטים‪ .‬באחריות הקבלן לספק תעודת משלוח מספק העץ המעידה על‬
‫טיב העץ ועל מקורו‪ ,‬ועל ייעודו לפרויקט זה‪ .‬המנהל יהיה רשאי לדרוש בדיקה מעבדתית של‬
‫העץ לפי דרישות תקן ‪ ISO‬המתאים לסוג העץ המסוים (סעיף ‪ 2222‬במפרט הבינמשרדי)‪.‬‬
‫הדרישות ללחות העץ לפי מפרט מכון התקנים מס' ‪.292‬‬
‫אופני מדידה‪ :‬לפי מ"ר‪.‬‬
‫‪ 41.14.4‬שביל מלוחות איפאה (בתחום המים) (פרט ‪ ) 8‬המחיר כולל‪:‬‬
‫הספקת והתקנת שביל ירידה למים לנכים‬
‫העבודה כוללת יישור והידוק השתית לאורך התוואי ייצור והרכבת קונסטרוקצית מתכת‪,‬‬
‫הגנה במידה ותידרש‪ .‬קונסטרוקצית המתכת תהיה מגולוונת ומוגנת בצבע יסוד מיוחד‬
‫למתכת מגולוונת או בכל חומר אחר להגנה כנדרש בתכניות‪ .‬יציקת שדות מבטון ב‪ 42-‬סגורים‬
‫בפח בעובי ‪ 3‬מ"מ‪ .‬ייצור והרכבת מאחז יד מעץ אל חלד ‪.319‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-081-‬‬
‫במלונות לוט וקראון פלאזה יש להשתמש ברכיבים קיימים מהפירוק לפי אישור המנהל‬
‫באתר‪ .‬העבודה בתוך המים‪.‬‬
‫אופני המדידה‪ :‬לפי מ"ר שביל (מאחז היד כלול במחיר השביל)‪.‬‬
‫‪ 41.14.3‬שביל מלוחות איפאה (מחוץ למים) (פרט ‪ ) 8‬המחיר כולל‪:‬‬
‫הכנת הבסיס בקרקע‪ ,‬כולל שתית וקורות מבטון מזויין ואיטום שלהן‪ ,‬התקנת קונסטרוקצית‬
‫עץ במידות הנדרשות ומסוג שנקבע ע"י האדריכל וכרשום בתכניות‪ .‬העץ יעבור תהליך של‬
‫אימפרגנציה בלחץ‪ .‬אספקת והתקנת כל הנ"ל כולל לוחות עץ איפאה במידות הנדרשות‬
‫וחיבורן לקונסטרוקצית העץ במלונות לוט וקראון פלאזה‪ .‬שימוש ברכיבים קיימים מהפירוק‬
‫יהיה לפי אישור המנהל באתר‪.‬‬
‫אופני המדידה‪ :‬לפי מ"ר שביל (מאחז היד כלול במחיר השביל)‪.‬‬
‫‪ 41.14.1‬גדרות מעץ סביב השירותים‬
‫פרט ‪ 31‬גיליון ‪. 124‬‬
‫העבודה תכלול הכנה וביסוס בטון לעמודי הגדר ע"פ המפורט בתכנית הביצוע‪,‬‬
‫הספקה‪ ,‬והתקנת גדר העץ ע"פ התכנון האדריכלי‪.‬‬
‫יבוצעו לפי כל המפורט בפרק זה (עבודות עץ)‪.‬‬
‫אופני מדידה‪ :‬לפי מ"א‪.‬‬
‫‪ .11‬עבודות פיתוח (מתקנים ופיתוח חוף)‬
‫‪11.1/‬‬
‫כללי‬
‫כל העבודות והפריטים יבוצעו בהתאם לרשום במפרט הכללי‪ ,‬מפרט זה ובתכניות‪ .‬מחירי‬
‫היחידה כוללים את כל העבודות והחומרים הרשומים בפרוט בפרק זה להלן ולפי המפורט‬
‫בתכניות‪.‬‬
‫מחירי היחידה כוללים את הייצור‪ ,‬האספקה‪ ,‬ההובלה‪ ,‬אחסון נאות באתר העבודה‪,‬‬
‫וההרכבה במקום של הפריטים הרשומים בפרק זה‪ .‬כמו כן‪ ,‬מחירי היחידה של הפריטים‬
‫הקיימים באתר ושיש להעבירם למקום חדש‪ ,‬כוללים את כל עבודות ההכנה‪ ,‬הפירוק‪,‬‬
‫התיקון‪ ,‬צביעה מחדש‪ ,‬איטום היסוד‪ ,‬ההשלמה‪ ,‬ההובלה‪ ,‬השמירה‪ ,‬ההתאמה וההרכבה‬
‫כנדרש‪ .‬מחיר היחידה כולל גם את העבודה בתוך מים‪.‬‬
‫אופני המדידה של כל הפריטים והעבודות ימדדו באתר לפי אופני המדידה לעיל‪.‬‬
‫שימוש בחלקי שבילם מפירוק יעשה רק באישור המנהל‪ .‬כל הרכיבים שיפורקו יעברו‬
‫תיקונים ויורכבו מחדש רק לאחר אישור המנהל‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪11.14‬‬
‫‪-080-‬‬
‫שבילים מרוצפים באבנים משתלבות‬
‫באזורים אשר יוגדרו‪ ,‬יניח הקבלן אבנים משתלבות לפי פרק ‪ 42.25.24‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫הדוגמא להנחת הרצוף תינתן סמוך לבצוע העבודה‪ .‬האבן המשתלבת תונח על גבי מצע חול ים‬
‫נקי בעובי ‪ 4‬ס"מ‪ .‬לפני תחילת עבודות הריצוף באזורים בהם ידרוש זאת המנהל‪ ,‬יבצע הקבלן‬
‫דוגמאות ריצוף בגודל ‪ 5‬מ"ר לפי הנחיית האדריכל‪ .‬אישור דוגמת הריצוף ע"י האדריכל הוא‬
‫תנאי להמשך עבודות הריצוף ע"י הקבלן‪.‬‬
‫כמו כן כלול במחיר היחידה ביצוע דוגמאות רצוף כמפורט לעיל‪ .‬המחיר כולל הנחה של כל‬
‫דוגמה שתבחר ע"י האדריכל‪ .‬השלמות תבוצענה באבן מנוסרת‪ ,‬לא יותר שימוש בגיליוטינה‪.‬‬
‫מחיר הניסור כלול במחיר היחידה‪ .‬סילר‪ -‬לפי הנחיות היצרן על משטח הריצוף‪.‬‬
‫אופני מדידה‪ :‬לפי מ"ר‪.‬‬
‫המחיר כולל את אספקת האבן (ולא משנה הטיפוס והגוון שידרש ע"י האדריכלית)‪ ,‬לרבות‬
‫עבודות עפר לביצוע השביל‪ ,‬לרבות שתית מהודקת‪ ,‬מצע מהודק‪ ,‬חגורות הבטון עם זיון ומצע‬
‫חול‪.‬‬
‫ריצוף באבן משתלבת דגם כורכרית קיסריה או ש"ע מחוזקת‪.‬‬
‫לדרך החירום יש להשתמש באבן בגודל ‪ 3213217‬דגם כורכית קיסריה של חברת אקרשטיין‬
‫או ש"ע‪ ,‬מחוזקת לרכב במשקל של עד ‪ 22‬טון‪ .‬באחריות הקבלן לספק תעודת משלוח המעידה‬
‫על סוג האבן לפרויקט זה‪.‬‬
‫שתית מהודקת‪ ,‬מצע מהודק‪ ,‬חגורות בטון מזויין וזיון איטום ביטומני של היסוד‪.‬‬
‫סילר‬
‫על גבי הריצוף תבוצע מריחה בסילר מסוג "אבן סילר"‪ ,‬מק"ט ‪ ,35190‬תוצרת חברת יעקובי‬
‫או שו"ע‪ .‬לפני הצביעה יש לנקות את השטח מאבק ושומנים‪ .‬הצביעה תיעשה בשתי שכבות‪.‬‬
‫שיטת הצביעה תהיה במברשת‪ ,‬רולר או ריסוס‪ ,‬הכל בהתאם להוראות היצרן‪.‬‬
‫אופני המדידה‪ :‬לפי יחידה (קומפלט)‪.‬‬
‫‪11.13‬‬
‫סככת צל גדולה בתוך המים (פרטים ‪ 41‬ו ‪ ) //-‬המחיר כולל‪:‬‬
‫‪ .‬עבודה בתוך המים‬
‫‪ .‬הכנת שתית‬
‫‪ .‬יסודות מבטון מזויין‬
‫ד‪ .‬איטום היסודות בפח בעובי ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ .‬רצפה מקורות עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ איפאה לפי בחירת האדריכל‪( .‬פרט ‪.)11‬‬
‫‪ .‬ייצור והתקנת מצללות (פרט ‪)24‬‬
‫ז‪ .‬כיסוי חדש ביריעות ישולם בנפרד‬
‫‪-082-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫אופני מדידה‪ :‬הצללה – לפי יחידות (קומפלט כולל יסודות)‪ ,‬משטח עץ כולל מעקה לפי מ"ר‪,‬‬
‫כסוי ביריעות לפי מ"ר‪.‬‬
‫‪11.11‬‬
‫סככת צל קטנה (פרטים ‪ ) /4 , 48‬המחיר כולל‪:‬‬
‫‪ .‬עבודה בתוך המים‬
‫‪ .‬הכנת שתית‬
‫‪ .‬יסודות מבטון מזויין‬
‫ד‪ .‬איטום היסודות בפח בעובי ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ .‬רצפה מקורות עץ מעוגנות ליסודות ומשטח מעץ איפאה לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫(פרט ‪.)12‬‬
‫ז‪ .‬ייצור והתקנת מצללות (פרט ‪)9C‬‬
‫‪ .‬כיסוי חדש ביריעות ישולם בנפרד‬
‫אופני מדידה‪ :‬הצללה – לפי יחידות (קומפלט כולל יסודות)‪ ,‬משטח עץ כולל מעקה לפי‬
‫מ"ר‪.‬כסוי ביריעות לפי מ"ר‪.‬‬
‫‪11.15‬‬
‫מצללות לאורך שביל העץ (פרט ‪)41 B‬‬
‫המחיר כולל‪:‬‬
‫הכנת התשתית בקרקע‪.‬‬
‫יציקת יסודות מבטון ב ‪ . 42 -‬היסודות בחול יאטמו באיטום ביטומני‪.‬‬
‫אביזרי עיגון עמודי המצללה ליסודות‪.‬‬
‫ייצור‪ ,‬אספקת‪ ,‬הובלת והרכבת מצללות מצינורות פלדה‪ ,‬על עמודיהן‪ .‬כל קונסטרוקצית הפלדה‬
‫תהיה מגולוונת וצבועה לפי דרישות המפרט והאדריכל‪.‬‬
‫השלמות יציקה בבסיסי העמודים מבטון ב ‪ 42 -‬עם פנים חלקות ופינות קטומות‪ .‬מריחת שתי‬
‫שכבות של איטום צמנטי (שכבה לבנה ושכבה אפורה)‪.‬‬
‫כסוי ביריעות אופני המדידה לפי יחידה (קומפלט כולל יסודות)‪ .‬כסוי ביריעות יימדד וישולם‬
‫בנפרד ‪.‬‬
‫‪11.16‬‬
‫סככות צל ברחבה מרכזית (פרט ‪ ) 47‬המחיר כולל‪:‬‬
‫‪ .‬פירוק שמירה‬
‫‪ .‬הכנת השתית‬
‫‪ .‬שכבת בטון רזה בעובי ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫ד‪ .‬יסוד מבטון מזויין ב‪32-‬‬
‫‪-083-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪ .‬איטום ביטומני מעל לבטון הרזה‬
‫‪ .‬ייצור והתקנת אביזרי עיגון השמשיות‪ ,‬ליסוד‬
‫ז‪ .‬צביעה והתקנת שמשיות קיימות על הביסוס החדש‪.‬‬
‫‪ .‬כסוי חדש ביריעות ישולם בנפרד‪.‬‬
‫אופני המדידה‪ :‬לפי יחידה (קומפלט כולל יסודות)‪ ,‬יריעות לפי מ"ר‪.‬‬
‫‪11.17‬‬
‫סככת מציל (פרט ‪)/‬‬
‫המחיר כולל ‪:‬‬
‫‪ .‬הכנת השתית ומצעים מהודקים בעובי ‪ 25‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ .‬שכבת בטון רזה בעובי ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ .‬פלטת ביסוס מבטון מזויין בעובי ‪ 22‬ס"מ כולל זיון‪.‬‬
‫ד‪ .‬איטום ביטומני של פלטת הביסוס‪.‬‬
‫‪ .‬אספקת‪ ,‬התקנת והובלת סככת מציל תוצרת "גנות" או שו"ע על בסיס הבטון‪ .‬כולל כל‬
‫האביזרים הנלווים והתקנתם (סולם‪ ,‬מעקה וכו')‪.‬‬
‫אופני המדידה‪ :‬לפי יחידה (קומפלט)‪ ,‬עבודות עפר ובטון לפי מ"ק בטון רזה ואיטום לפי מ"ר‪.‬‬
‫‪11.18‬‬
‫מקלחת חוף מנירוסטה (פרט ‪: )5‬‬
‫‪ .‬עמיד לתנאי ים המלח‪.‬‬
‫ז‪ .‬כולל ביסוס לפי הוראות היצרן‪.‬‬
‫‪ .‬כולל כל ההכנות הנדרשות לחיבור מים וניקוז‪.‬‬
‫אופני המדידה‪ :‬לפי יחידה (קומפלט)‪.‬‬
‫‪11.19‬‬
‫ברז לשטיפת עיניים תוצרת חברת אג"מ או ש"ע (פרט ‪) 1/‬‬
‫כולל‪:‬‬
‫‪ :‬מערכת חרום לשטיפת עיניים‪ ,‬התקנה על רצפה‪.‬‬
‫תיאור‬
‫תיאור טכני ‪ :‬כיור אלומיניום ‪ 2‬מ"מ עובי‪ ,‬קוטר ‪ 212‬מ"מ‪.‬‬
‫עיניות התזה ‪:‬‬
‫ברז כדורי‬
‫‪:‬‬
‫‪ 2‬יח' מוכוסת בכיפות מחוברות לשרשרת‪.‬‬
‫"‪ BSP 1/2‬נקבה‪ ,‬מצופה כרום (תקן ישראלי)‪.‬‬
‫ידית הפעלה ‪ :‬שטוחה ‪ +‬סימון ‪.PUSH TO OPEN‬‬
‫‪ :‬צבע אפוקסי צהוב‪ ,‬צנרת מגולוונת מצופה כרום‪.‬‬
‫ציפוי‬
‫‪ :‬לפי הוראות היצרן‪.‬‬
‫ביסוס‬
‫אופני מדידה ‪ :‬לפי יחידה (קומפלט)‬
‫המחיר‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪11./1‬‬
‫‪-084-‬‬
‫אלמנט להחלפת בגדים (פרט ‪ ) 11‬המחיר כולל‪:‬‬
‫•‬
‫הכנת שתית‬
‫•‬
‫בון רזה‬
‫•‬
‫מרצף בטון מזויין וזיון‬
‫•‬
‫איטום ביטומני‬
‫•‬
‫אספקת והרכבת קונסטרוקצית פלדה מחוברת למרצף בטון‬
‫•‬
‫כיסוי ביריעות ‪PVC‬‬
‫•‬
‫אספקת והרכבת אביזרים לפי תכניות אדריכליות‬
‫אופני המדידה‪ :‬יחידה (קומפלט)‬
‫‪11.//‬‬
‫מתקן לאיסוף בקבוקים תוצרת חברת קבוצת אלון או ש"ע (פרט‬
‫‪) 14‬‬
‫מדידה לתשלום‪ :‬מתקן לאיסוף בקבוקים יהיה לפי יח' קומפ' ויכלול הספקה‪ ,‬הובלה‪,‬‬
‫והתקנה‪ ,‬לרבות הכנת שתית לביסוס‪ ,‬יציקת בטון לביסוס המבנה ע"פ דרישה‪.‬‬
‫‪11./4‬‬
‫יציקת גרנוליט בגוון לפי בחירת האדריכל למקלחות חוף‬
‫(פרט ‪) 5‬‬
‫המחיר כולל‪:‬‬
‫•‬
‫הכנת השתית‪.‬‬
‫•‬
‫מצע סוג א' מהודק‪.‬‬
‫•‬
‫חגורות מבטון ב ‪. 42 -‬‬
‫•‬
‫עיבוי טרפזי מבטון מזויין‬
‫•‬
‫משטח בטון ב ‪. 42 -‬‬
‫•‬
‫יציקת גרנוליט‪.‬‬
‫•‬
‫הכנות לאינסטלציה‬
‫אופני מדידה‪ :‬לפי מ"ר בהיטל אופקי‬
‫‪11./3‬‬
‫ריהוט גן ‪ -‬כללי‬
‫רהוט חוץ לפי מק"ט – על הקבלן להביא דוגמא לשטח ולקבל אישור לפני רכישה של כל‬
‫הנדרש‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-085-‬‬
‫רהוט חוץ לפי פרט מיוחד – על הקבלן להציג בפני האדר' והמנהל את כל החומרים‬
‫המרכיבים את האלמנט ולקבל אישור על התאמתם לפרט‪.‬‬
‫יש להכין דוגמא של הפריט כולו או חלקו‪ ,‬במידה והפריט מורכב מאלמנטים החוזרים על‬
‫עצמם – לאישור‪.‬‬
‫יש לתאם גוונים ולהביא דוגמא של הגוון המאושר‪.‬‬
‫ביסוס המתקנים – עפ"י הנחיות קונסטרוקטור‪.‬‬
‫כל חלקי המתכת חייבים לעבור טיפול המתאים לעמידות בקו ים ראשון‪.‬‬
‫כל חלקי העץ חייבים לעבור טיפול לעמידות בתנאי קו ים ראשון‪.‬‬
‫העבודה כוללת אספקה‪ ,‬הובלה והתקנה לפי הוראת היצרן‪ ,‬ובאישור המנהל באתר‪ .‬באחריות‬
‫הקבלן לתקן כל נזק שייגרם לסביבת המתקן לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫אופני מדידה‪ :‬לפי יח'‬
‫‪11./1‬‬
‫מתקן רחיצת רגליים‬
‫המתקן מנירוסטה לפי פרט ‪ , 2‬לפי יח'‪.‬‬
‫המחיר כולל‪:‬‬
‫•‬
‫הכנת השתית‬
‫•‬
‫שכבת בטון רזה בעובי ‪ 5‬ס"מ‬
‫•‬
‫איטום ביטומני מעל לבט ון הרזה‬
‫•‬
‫יסוד ופלטת בטון מזויין‬
‫•‬
‫הכנות לאינסטלצית המים בצנרת לפי הנחיות יועץ האינסטלציה‪.‬‬
‫אופן המדידה‪ :‬רחיצת רגליים לפי יח'‪ .‬משטח לשטיפה לפי מ"ר‪.‬‬
‫‪11./5‬‬
‫אשפתון רותם‬
‫תוצרת שחם אריכא או ש"ע גמר בטון כורכרי מסותת‪ .‬כולל עיגון לפי הוראות‬
‫היצרן‪ ,‬לפי פרט ‪. 39‬‬
‫•‬
‫הכ נת שתית‬
‫•‬
‫יסוד מבטון מזויין‬
‫•‬
‫איטום ביטומני של היסוד‬
‫• אספקה‪ ,‬עיגון והרכבת אשפתונים לפי תכ' האדריכל‪.‬‬
‫אופני המדידה‪ :‬לפי יחידה (קומפלט)‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪11./6‬‬
‫‪-086-‬‬
‫ספסל בטון עץ‬
‫איפאה דגם ‪ 1201‬מסדר ‪ elements‬של אקרשטיין או ש"ע‪ .‬כולל צביעה באוירה‬
‫ימית‪ .‬כולל הובלה‪ ,‬הרכבה וביסוס לפי הורא ות היצרן‪ .‬לפי יח'‬
‫‪11./7‬‬
‫עמוד מחסום לרכב‬
‫מתקפל לפי דגם מור מס' קטלוג ‪ 4190‬של חברת שחם אריכא או ש"ע‪.‬‬
‫ הכנת השתית‬‫ יסוד בטון מזויין‬‫ איטום היסוד‬‫ אספקת והרכבת עמוד מחסום‬‫אופני המדידה‪ :‬הכל כלול במחיר העמוד (לפי יחידה)‬
‫‪11./8‬‬
‫שמשית חוף מקש (פרט ‪ )49‬המחיר כולל‪:‬‬
‫שמשיה בקוטר ‪ 3‬מטר‪ ,‬עם חיבור פלטות הקש לכבל ‪ 0‬מילימטר‪ ,‬בעזרת קליפסים‬
‫מיוחדים‪ ,‬היוצר תצורה סופית כדוגמאת רעפים‪ .‬השמשיות מקובעות לאדמה בעומק‬
‫של ‪ 92‬ס"מ‪.‬‬
‫ שתית מהודקת‬‫ יסוד מבטון מזויין וזיון‬‫ איטום ביטומני‬‫‪ -‬קיבוע עמוד השמשיה בתוך בטון‬
‫אופני המדידה‪ :‬יחידה (קומפלט)‬
‫העבודה כוללת את כל מרכיבי האלמנט לרבות ייצור אלמנט הפלדה‪ ,‬הגלוון‪ ,‬הצביעה‬
‫לפי הפירוט לעיל‪ ,‬השינוע‪ ,‬ההרכבה‪ ,‬הביסוס וכל המפורט בפרקים‪ ,‬ובסעיפים‬
‫הרלוונטיים למפרט הטכני המיוחד‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪11./9‬‬
‫‪-087-‬‬
‫מבנה שירותים‬
‫דגם מואב מק"ט ‪( 7092‬פרט ‪.) 3‬‬
‫העב ודות יכללו‪:‬‬
‫‪ ‬עבודות שתית‬
‫‪ ‬פלטה מבטון מזויין ב ‪ 32 -‬בעובי ‪ 32‬ס"מ‬
‫‪ ‬אביזרי חיבור והכנות אחרות בתוך ומעל פלטת הבטון‪.‬‬
‫‪ ‬אספקת והרכבת מבנה שרותים טרומי (שחם ‪ -‬אריכא) כולל קירוי הגג בפרגולה עשויה‬
‫מפלדה מגולוונת וצבועה‪ ,‬מעוגנת על גג המבנה ועל שני עמודי תמיכה בחזית‪.‬‬
‫הפרגולה מכוסה בפח לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‪ :‬מבנה השרותים לפי יחידה (קומפלט)‪ ,‬עבודות עפר ובטון לפי מ"ק‪,‬‬
‫בטון רזה לפי מ"ר‪.‬‬
‫תיאור כללי‪ :‬מבנה יביל העשוי בטון מזוין‪ ,‬הכולל ‪ 2‬חדרי שירותים המופרדים‬
‫בקירות בטון‪.‬‬
‫מבנה כללי‪ :‬מעטפת (קירות חיצוניים‪ ,‬תקרה‪ ,‬רצפה ו מחיצות)‪ .‬העשויים בטון מזוין‬
‫ב ‪. 32-‬‬
‫מידות‪:‬‬
‫מידות חיצוניות ‪ 5.5212.72‬מ'‪.‬‬
‫עובי קירות חיצוניים‪ 122 ,‬מ"מ‪.‬‬
‫עובי תקרה ‪ 122‬מ"מ‪.‬‬
‫עובי רצפה ‪ 122‬מ"מ‪.‬‬
‫עובי מחיצות ‪ 02‬מ"מ‪.‬‬
‫משקל‪:‬‬
‫‪ 23,222‬ק"ג‪.‬‬
‫ריצוף וחיפוי (פנים)‪ :‬ריצוף באריחים קרמיים או גרניט פורצלן (בדרגת החלקה‬
‫כנדרש בת"י ‪ .) 2271‬במידות של ‪ 33 X 33‬ס"מ בדוגמת מחיר יסוד של ‪ ₪ 52‬למ"ר‬
‫(בגוון לבחירת המזמין מתוך ‪ 3‬גוונים שיוצגו ע"י החברה)‪ .‬חיפוי באריחים קרמיים‪,‬‬
‫במידות של ‪ 22122‬ס"מ עד לגובה של ‪ 1.92‬מ'‪ .‬יתרת הגובה והתקרה צבועים בצבע‬
‫אקרילי מסוג "סופרקריל" בגוון לבן או אחר‪ ,‬לבחירת המזמין מתון קטלוג חב'‬
‫"טמבור" או ש"ע לסוג צבע זה‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-088-‬‬
‫ציפוי וקירות חוץ‪ :‬חיפוי אבן דגם כורכרית קיסריה‪ ,‬כולל אישור קונסטורקטור‬
‫לפרט החיפוי‪.‬‬
‫ציפוי גג עליון‪ :‬ב"מסטר גג" משוריין (שכבת פריימר ‪ +‬שתי שכבות ציפוי‪ ,‬לפי‬
‫הוראות היצרן‪" ,‬פזקר" או ש"ע)‪.‬‬
‫דלת כניסה‪ :‬שני מכלולי דלתות ומשקופים עשויים מפלדה מגולוונת‪ ,‬במידות ‪222102‬‬
‫ס"מ‪ ,‬תוצרת רב בריח או ש"ע‪ ,‬צבועים בצבע פוליאוריטן דו רכיבי‪ ,‬המתאים‬
‫לעמידות אקלימית בתנאי ים המלח (חוץ בתנאים קשים)‪ ,‬בגוון לפי בחירת המזמין‬
‫מתוך קטלוג ‪ . RAL‬מנעולים סיבוביים (צילינדר ) וידיות תואמות מפלדת אלחלד‪.‬‬
‫מחיצות בין תאים‪ :‬לוחות קלים מסוג "טרספה" ( ‪ ) HPL‬הכוללים דלתות כניסה‬
‫לתאי השירותים לרבות נעילות תפוס‪1‬פנוי‪.‬‬
‫חלונות‪ :‬חלון רפפה במידות ‪ 4221422‬ממ"מ בכל אחד מתאי השירותים הרגילים ועוד‬
‫‪ 3‬חלונות רפפה במידות ‪ 9221422‬מ"מ למבואות שיר ותים רגילים‪ .‬מסגרת החלונות‪,‬‬
‫אלומיניום צבוע בלבן ורפפות זכוכית בטיחותית‪.‬‬
‫אינסטלציה וקבועות‪ :‬בכל יחידת שירותים‪ :‬אסלה חרס לבן סוג א' דוגמת "חרסה"‬
‫‪ , p302‬לרבות מושב‪ ,‬לרבות מכסה כבד מפלסטיק‪ ,‬מיכל הדחה מפלסטיק‪ ,‬דו כמותי‬
‫תוצרת "כתר או "פלסאון" או ש"ע‪ .‬כיור חרס במ ידות ‪ 32125‬ס"מ‪ .‬ברז כיור וברז ניל‬
‫לארגז שטיפה מפלדת אלחלד‪ ,‬מצופים ניקל‪ ,‬למים קרים בלבד‪ .‬מחזיק נייר טואלט‬
‫מנירוסטה עם נעילה‪ ,‬לכל תא שירותים‪.‬‬
‫חיבור מים‪1‬ביוב‪ :‬כניסת מים " ‪. 112‬‬
‫יציאת כיור‪( :‬ניקוז) ‪ 32‬מ"מ‪.‬‬
‫יציאת ביוב‪4 " :‬‬
‫מערכת חשמל‪ :‬מערכת חשמל חד פאזית מו שלמת (צנרת בתוך קירות המבנה)‪ ,‬מוכנה‬
‫לחיבור למקור זרם חיצוני‪ .‬גודל חיבור ‪ . 25AM‬המערכת כוללת‪ 3 ,‬גופי תאורה‬
‫נפרדים (אחד בכל חדר שירותים) מוגנים ‪ 2x36W‬וכן ‪ 3‬גופי תאורה חיצוניים מוגנים‬
‫‪ , 1x9W‬מעל לכל דלת כניסה חיצונית‪ .‬בנוסף‪ ,‬מפסק כפול לתאורה וחיבור קיר‬
‫(שקע)‪ .‬לוח חשמל ראשי הכולל מפסק פחת‪ ,‬קופסת הזנה וקופסת הארקה‪.‬‬
‫‪-089-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫העמדת המבנה‪ :‬העמדת המבנה תעשה ע"פ המפורט במפרט זה‪ ,‬וע"פ פרט מס' ‪3‬‬
‫ביסוס למבנה יביל‪.‬‬
‫מבנה שירותי נכים דגם מואב מק"ט ‪7022‬‬
‫תאור כללי‪ :‬מבנה יביל העשוי בטון מזוין‪ ,‬הכולל חדר לשרותי נכים תקני‪.‬‬
‫מבנה כלל י‪ :‬מעטפת (קירות חיצוניים‪ ,‬תקרה‪ ,‬רצפה ומחיצות)‪ .‬העשויים בטון מזוין‬
‫ב ‪. 32-‬‬
‫מידות‪:‬‬
‫מידות חיצוניות ‪ 2.2211.72‬מ'‪.‬‬
‫עובי קירות חיצוניים‪ 122 ,‬מ"מ‪.‬‬
‫עובי תקרה ‪ 122‬מ"מ‪.‬‬
‫עובי רצפה ‪ 122‬מ"מ‪.‬‬
‫משקל ‪ 7,222 :‬ק"ג‪.‬‬
‫ריצוף וחיפוי (פנים)‪ :‬ריצוף באריחים קרמיים או גרניט פורצלן (בדרגת החלקה‬
‫כנדרש בת"י ‪ .) 2271‬במידות של ‪ 33 X 33‬ס"מ בדגת מחיר יסוד של ‪ ₪ 52‬למ"ר (בגוון‪,‬‬
‫לבחירת המזמין מתוך ‪ 3‬גוונים שיוצגו ע"י החברה)‪.‬‬
‫חיפוי באריחים קרמיים‪ ,‬במידות של ‪ 22122‬ס"מ עד לגובה של ‪ 1.92‬מ'‪ .‬יתרת הגובה‬
‫והתקרה צבועים בצבע אקרילי מסוג "סופרקרי ל" בגוון לבן או אחר‪ ,‬לבחירת‬
‫המזמין מתון קטלוג חב' "טמבור" או ש"ע לסוג צבע זה‪.‬‬
‫ציפוי וקירות חוץ‪ :‬חיפוי אבן דגם כורכרית קיסריה‪ ,‬כולל אישור קונסטורקטור‬
‫לפרט החיפוי‪.‬‬
‫ציפוי גג עליון‪ :‬ב"מסטר גג" משוריין (שכבת פריימר ‪ +‬שתי שכבות ציפוי‪ ,‬לפי‬
‫הוראות היצרן‪" ,‬פזקר" או ש"ע)‪.‬‬
‫דלת כניסה‪ :‬מכלול דלת ומשקוף עשויים מפלדה מגולוונת‪ ,‬במידות ‪ 222111‬ס"מ‪.‬‬
‫תוצרת רב בריח או ש"ע‪ ,‬צבועים בצבע פוליאוריטן דו רכיבי‪ ,‬מתאים לעמידות‬
‫אקלימית של ים המלח‪ ,‬בגוון לפי בחירת האדריכל מתוך קטלוג ‪ . RAL‬מנעול סיבובי‬
‫(צילינדר) וידית תואמת אלחלד‪.‬‬
‫חלו נות‪ :‬חלון רפפה במידות ‪ 9221422‬מ"מ‪ .‬מסגרת החלונות‪ ,‬אלומיניום צבוע בלבן‬
‫ורפפות זכוכית בטיחותית‪.‬‬
‫אינסטלציה וקבועות‪ :‬אסלה תלויה עם מאחז יד לנכים‪ ,‬מיכל הדחה פלסטי דו‬
‫כמותי תוצרת "כתר" או "פלסאון" או ש"ע‪ ,‬כיור חרס במידות ‪ 45142‬ס"מ‪ ,‬ברז כיור‬
‫‪-091-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫(ידית ארוכה) וברז ני ל לארגז שטיפה מפלדה אלחלד מצופים ניקל‪ ,‬למים קרים‬
‫בלבד‪ .‬מחזיק נייר טואלט מנירוסטה עם נעילה‪ .‬מאחז יד מתרומם ומאחז יד קבוע‪,‬‬
‫ומאחז לדלת מפלדת אלחלד‪ .‬גוון קבועות (אסלות‪ ,‬כיורים וארגזי שטיפה) לבן‪.‬‬
‫חיבור מים‪1‬ביוב‪ :‬כניסת מים " ‪. 112‬‬
‫יציאת כיור (ניקוז) ‪ 32‬מ"מ‪.‬‬
‫י ציאת ביוב " ‪4‬‬
‫מערכת חשמל‪ :‬מערכת חשמל חד פאזית מושלמת (צנרת בתוך קירות המבנה)‪ ,‬מוכנה‬
‫לחיבור למקור זרם חיצוני‪ .‬גודל חיבור ‪ . 25AM‬המערכת כוללת‪ ,‬גוף תאורה ‪2X9W‬‬
‫בתוך היחידה וגוף תאורה חיצוני מוגנים ‪ , 1x9W‬מעל דלת כניסה‪ ,‬מפסק כפול‬
‫לתאורה וחיבור קיר (שקע)‪ .‬לוח חשמ ל ראשי הכולל מפסק פחת‪ ,‬קופסת הזנה‬
‫וקופסת הארקה‪.‬‬
‫העמדת המבנה‪ :‬העמדת המבנה תעשה ע"פ המפורט במפרט זה‪ ,‬וע"פ פרט מס' ‪3‬‬
‫ביסוס למבנה יביל‪.‬‬
‫‪ 11.41‬פרגולה דגם מואב לקרוי המבנה‬
‫הפרגולה לקרוי המבנה לפי הפרט‪ ,‬פרגולה מותאמת למבנה "מואב" תוצרת "שחם‬
‫אריכא" או ש"ע‪ ,‬עשויה מפלדה מגולוונת בעובי ‪ 2‬מ"מ‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‪:‬‬
‫לפי יח' קומפלט המחיר כולל עבודות מסגרות‪ ,‬הספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬התקנה‪ ,‬ביסוס‪,‬‬
‫קירוי‪ ,‬צביעה‪ ,‬וכל שנדרש ע"פ תכנית אדריכלית‪.‬‬
‫הפרגולה לקרוי המבנה לפי הפרט‪ ,‬פרוגלה מותאמת למבנה "מואב" תוצאת "שחם‬
‫אריכא" או ש"ע‪ ,‬עשויה מפלדה מגולוונת בעובי ‪ 2‬מ"מ‪ .‬מעוגנת על גג המבנה עם שני‬
‫עמודי תמיכה חיצוניים‪ ,‬באישור קונסטרוקטור‪ .‬הכל לפי הפרטים‪.‬‬
‫כולל עיגון למבנה ולקרקע‪ ,‬כולל צביעה בהתאם למפרט המיוחד לצביעה ימית‪.‬‬
‫‪11.4/‬‬
‫יריעות סככות צל‬
‫על כל סככות הצל בכל חופי הרחצה‪ ,‬כולל סככות ח דשות‪ ,‬וסככות קיימות המיועדות‬
‫לפירוק והתקנה מחדש יותקנו יריעות ‪ PVC‬חדשות ע"פ הפירוט הבא‪:‬‬
‫•‬
‫העבודה כוללת אספקת והתקנת קירוי לקונסטרוקציה קיימת בשטח מלונות‬
‫ים המלח בבד ‪. PVC‬‬
‫‪-090-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫•‬
‫תפירת הבד לפי דוגמא‬
‫•‬
‫תפירת לולאות ורצועות בד לבנות לקשירת האבזמים‬
‫•‬
‫סגירת האבזמים ו מתיחת הבד ע"ג הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫•‬
‫קשירת קצוות הרצועות הלבנות ע"י אבזם נוסף כמפורט כך שלא יהיו קצוות‬
‫עודפים באורך של מעל ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫•‬
‫אישור הפרט על כל חלקיו ע"י אדריכל נוף‪ ,‬קונסטרוקטור ומזמין העבודה‪.‬‬
‫•‬
‫באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים על הבד ‪ ,‬על האבזמים ועל‬
‫הח יבורים‪.‬‬
‫היריעה‬
‫שם המוצר‪ :‬יריעת ‪ PVC‬איתנית ‪ E610‬חברת ארז מוצרים תרמו פלסטיים או ש"ע‬
‫תכונות החומר ערכי מינ')‪:‬‬
‫משקל החומר‪ :‬מינימום ‪ 912‬גרם למ"ר‪.‬‬
‫חוזק קריעה לרצועה‪ 232 :‬ק"ג ‪ 5 1‬ס"מ‪.‬‬
‫חוזק הדבקה בהלחמה‪ 1 :‬ק"ג ‪ 5 1‬ס"מ‬
‫מינימום טמפרטורה‪ :‬מינוס ‪ 32‬מעלות צלזיוס ‪.‬‬
‫אחריות לעמידות היריעה בפגעי מזג אוויר ו ‪ UV - 8‬שנים‪.‬‬
‫עמידות באש עפ"י התקן הישראלי ‪ 5213‬כולל מעכב בעירה‬
‫חוט התפירה‪:‬‬
‫שם המוצר‪ ," U.V.R-N.W 138 # 22-TKT :‬או שווה ערך ובלבד שיהא עמיד ב ‪. UV‬‬
‫‪-092-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫בקצה הבד יבוצע קיפול אחיד וישר ברוחב כ ‪ 1 -‬ס"מ ועוד קיפול לאו תו הכיוון ברוחב כ ‪ 4 -‬ס"מ‪.‬‬
‫התפירה תתבצע בקצה הקיפולים ע"ג שלוש שכבות בד‪.‬‬
‫באזורי חיבור הרצועות תבוצע תפירה כפולה‪.‬‬
‫חוזק קריעה לתפירה‪ :‬מינ' ‪ 5 1 232‬ס"מ‪.‬‬
‫האבזם‪:‬‬
‫שם המוצר‪ SuperLock SLL 25AB :‬תוצרת חברת ‪ ITW NEXUS‬או ש"ע עם צד משונן צבע‬
‫לבן או מדברי לאישור אדריכ ל‪.‬‬
‫‪COLOR‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪SuperLoc SLL 25‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪25.5 White‬‬
‫‪33‬‬
‫‪42‬‬
‫‪13‬‬
‫‪-093-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫אבזם לקשירת קצה‪:‬‬
‫שם המוצר‪ MAKO TG :‬תוצרת חברת ‪ ITW NEXUS‬או ש"ע צבע לבן או מדברי‬
‫לאישור אדריכל‪.‬‬
‫‪A COLOR‬‬
‫‪MAKO TG 25‬‬
‫‪B‬‬
‫‪White‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪25.0‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪22.0‬‬
‫‪5.1‬‬
‫רצועות ניילון חלקות ‪:‬‬
‫שם המוצ ר‪ :‬מעבר לכל תכונות הרצועה שנדרשו לעיל‪ ,‬על הקבלן להציע רצועה שתהא עמידה‬
‫ב ‪ UV -‬רוחב הרצועה‪ 2.5 :‬ס"מ‬
‫צבע לבן‪ ,‬קצה גזור ומחומם בצורה ישרה ומדויקת למניעת פרימת הרצועה‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-094-‬‬
‫מרחק בין הרצועות ‪ 32‬ס"מ‪.‬‬
‫תמונות להמחשה‪:‬‬
‫תמונה ‪ – /‬מבט כללי תפירה ואבזם‬
‫תמונה ‪ - 4‬ה גדלה‬
‫אופני מדידה‪ :‬היריעות לסככות הצל (פרגולות) יתומחרו לפי מ"ר היטל על‪ .‬לא‬
‫תשולם תוספת בגלל תלת ‪ -‬מימד או קשתיות של האלמנטים ושל הבד‪.‬‬
‫‪-095-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪ .1/‬עבודות גינון והשקיה‬
‫‪1/.1/‬‬
‫הכשרת קרקע‬
‫כללי‬
‫לפני תחילת ביצוע עבודות הגינון על הקבלן לבצע חריש בקרקע הקיימת (שתית)‪ .‬החריש‬
‫ייעשה בעומק מינימלי של ‪ 42‬ס"מ בעזרת ציוד מכני מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי‬
‫ולפי התנאים הספציפיים של המקום הנדון‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או‬
‫רצועות בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת ידיים‪( .‬ביצוע בעבודת ידיים פירושו‪ :‬הפיכת הקרקע‬
‫בעומק דלעיל בעזרת "קלשונים" מיוחדים לכך ו‪1‬או כל כלי עבודה ידני אחר)‪ .‬עבודה זאת‬
‫איננה נמדדת בנפרד וכלולה במחיר אדמת גן‪.‬‬
‫אדמה לגינון‬
‫‪ . 1‬אדמת מתאימה לגינון תסופק על ידי הקבלן אך ורק לפי הוראות המנהל‪.‬‬
‫‪ . 2‬אדמת הגן שתסופק על ידי הקבלן תהיה מסוג מתאים לאזור‪( ,‬אחוז חרסית מקסימלי‪:‬‬
‫‪ ,) 32%‬חפורה משכבות עליונות ופוריות ובעומק שלא יעלה על ‪ 1.5‬מ'‪ .‬על הקבלן‬
‫לדווח למנהל על מקור האדמה ועומק החפירה‪.‬‬
‫‪ . 3‬האדמה תהיה נקיה מכל חומר זר‪ ,‬כגון‪ :‬אבנים‪ ,‬פסולת בניין מכל סוג שהוא‪ ,‬עשבים רב‬
‫שנתיים וכיו"ב וחופשייה ממחלות ומזיקים‪.‬‬
‫‪ . 4‬הקרקע המובאת תעבור בדיקת מעבדת שדה של משרד החקלאות לאישור טיב‪1‬התאמת‬
‫הקרקע לגינון‪ .‬הבדיקות הנדרשות הן‪ :‬מבנה פיזי וכימי‪ ,‬רמת יסודות הזנה (חנקן‪,‬‬
‫זרחן ואשלגן)‪ , pH ,‬מליחות ( ‪ .) E.C‬שיפור יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע‬
‫והמלצות המעבדה‪ ,‬ובאישורו של המנהל‪.‬‬
‫‪ . 5‬כל הבאת קרקע מחייבת אישור בכתב מהמנהל‪ 1‬אדר יכל‪ .‬אין להביא קרקע רטובה‪ .‬את‬
‫הקרקע המקומית יש לתחח בעזרת מתחת לפני תוספת קרקע‪.‬‬
‫‪ . 9‬הפזור יבוצע בכלי מכני ו‪1‬או בעבודת ידיים‪ .‬יישור מדויק ללא סטיות‪ ,‬בהתאם לגבהים‬
‫מתוכננים‪ .‬עובי השכבה לאחר פיזור ויישור ‪ 42‬ס"מ מינ' באזורי הנטיעה ובמדרון‪,‬‬
‫ובעומק של לפחות ‪ 1.2‬מ' בבורות הנטיעה לעצים‪.‬‬
‫‪ . 7‬אדמת הגן תסופק ותפוזר גם בחלקות קטנות ומוגבלות המחייבות ביצוע בידיים בלבד‪.‬‬
‫‪ . 0‬באם המתכנן‪1‬מנהל יהיו סבורים שהאדמה הודקה יתר על המידה יבצע הקבלן חריש‬
‫לביטול ההידוק בעומק של ‪ 42‬ס"מ בכלי מכני ו‪1‬או בעבודות ידיים‪.‬‬
‫‪ . 1‬משאית עם אדמה לדוגמא תובא לאתר לפני האספקה הכללית‪ ,‬פסילת הדוגמא אינה‬
‫מחייבת במתן הסברים ע"י המזמין‪ .‬אספקת יתר האדמה תבוצע רק לאחר קבלת‬
‫אישור המנהל‪1‬אדריכל‪.‬‬
‫‪ . 12‬לאחר פיזור האדמה ולפני שקבלן הגינון יחל בהכשרת הקרקע‪ ,‬על הקבלן להשקות את‬
‫השטח‪ ,‬להנביט את העשבייה ולהשמידה במידה והיא צמחה‪ ,‬בחומרי ה דברה‬
‫המותאמים לסוג העשבייה ובמינון לפי הוראות היצרן‪ .‬כל הנ"ל כלול במחיר‪.‬‬
‫‪-096-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫הדברה‬
‫לאחר גמר עבודות הניקוי‪ ,‬חישוף ויישור השטח ובחלקות ואזורים שיורה המנהל‪ ,‬תבוצע‬
‫הדברת עשביה על ידי הקבלן באופן הבא‪ :‬פריסות מערכות השקיה זמניות (מערכות אלה הינן‬
‫רכושו של הקבלן)‪ .‬חיבור המערכות למקורות המים‪ .‬השקיית שטחים עד לאחר הנבטת‬
‫עשבייה כשגודל עלותה מספיקה לקבלת חומרי הדברה לצורך השמדתה‪ .‬במועד זה הקבלן‬
‫יפרק את המערכות הזמניות ויסלקן מהשטח‪ .‬הדברת העשבייה בעזרת ריסוס בחומרי הדברה‬
‫אשר יבטיחו השמדתה המוחלטת‪ .‬הריסוס יעשה בחומרי הדברה מתאימים לסוג העשבייה‬
‫ובמינון לפי הוראות היצרן‪ .‬תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות‪ ,‬הכל לפי‬
‫המפרט הבינמשרדי‪ .‬ביצוע העבודה על ידי בעלי מקצוע לעבודות בחומרי הדברה (רעלים)‬
‫ובעלי רשיון תקף‪ .‬על הקבלן לנקוט בכל אמצעי בטיחות הנדרשים למניעת תקלות וגרימת נזק‬
‫לחי‪ ,‬צומח וכד'‪.‬‬
‫הקבלן אחראי להשמדה מלאה ומוחלטת של העשבייה‪ .‬במידה ולאחר ביצוע עבודות הנטיעה‬
‫והשתילה יתגלו שרידי עשביה או שהעשבייה התחילה בנביטה וצמיחה חדשה‪ ,‬על הקבלן‬
‫לחזור ולהשמידה בחומרי הדברה סלקטיביים‪ .‬סילוק המרוסס אל מחוץ לאתר כאמור לעיל‪.‬‬
‫עבודה זאת נמדדת בנפרד לפי סעיף מתאים בכתב הכמויות‪.‬‬
‫טיוב הקרקע – זיבול ודישון‬
‫לאחר ביצוע האמור בסעיפים הקודמים‪ ,‬תבוצע עבודת טיוב כדלקמן‪:‬‬
‫א ‪ .‬הזיבול והדישון כולל פיזור‪ ,‬הצנעה והשקיה‪.‬‬
‫ב ‪ .‬לפני השתילה יש לפזר קומפוסט מטיב מאושר בכמות של ‪ 22‬קוב לדונם כולל הצנעתו‬
‫לפני שיתייבש‪ ,‬דשן ז רחני מסוג סופרפוספט בכמות ‪ 152‬ק"ג לדונם‪ ,‬ודשן אשלגני‬
‫מסוג אשלגן חנקתי בכמות ‪ 52‬ק"ג לדונם‪ .‬הטיוב יעשה בכל אזורי הנטיעות‬
‫המתוכננים‪.‬‬
‫ג ‪ .‬הזיבול והדישון יימדדו בנפרד במ"ק או בק"ג בהתאם למצוין בכתב הכמויות‪.‬‬
‫שתילה‬
‫על הקבלן לעבוד בכפוף לסטנדרטים לצמחים של משרד הח קלאות ‪ ,‬מצורף‬
‫‪.1‬‬
‫להלן‪:‬‬
‫טבלה א'‪ :‬הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי גננות ונוי עפ"י הנחיות משרד‬
‫החקלאות מהדורה ‪2222‬‬
‫טבלה א'‪ :‬סטנדרטים לשתילי גננות‬
‫כינוי הגודל‬
‫("הסטנדרט")‬
‫נפח הכלי‪:‬‬
‫כלי גידול אופייניים‬
‫החל מ ‪-‬‬
‫תבנית‬
‫‪ 12‬סמ"ק‬
‫תבניות תאים לריבוי‬
‫גודל ‪1‬‬
‫‪ 122‬סמ"ק‬
‫ת בניות תאים גדולים‪ ,‬כוסיות סטנדרטיות‬
‫גודל ‪2‬‬
‫‪ 252‬סמ"ק‬
‫כוסיות גדולות‪ ,‬עציץ ‪ , 1-12‬שקית‬
‫‪-097-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫גודל ‪3‬‬
‫‪ 1‬ליטר ( ‪ 1,222‬סמ"ק)‬
‫מכל ‪ 11‬ס"מ ומעלה‪ ,‬עציץ ‪ , 13-17‬שקית‬
‫גודל ‪4‬‬
‫‪ 3‬ליטר‬
‫מכל ‪ 3‬ליטר סטנדרטי‪ ,‬מכל ‪ 10‬ס"מ‪ ,‬שקית‬
‫גודל ‪5‬‬
‫‪ 9‬ליטר‬
‫מכל ‪ 9‬ליטר סטנדרטי‪ ,‬דלי קטן‪ ,‬שקית‬
‫גודל ‪9‬‬
‫‪ 12‬ליטר‬
‫דלי סטנדרטי‪ ,‬שקית‬
‫רגיל‬
‫‪ 25‬ליטר‬
‫מכל ‪ 25‬ליטר ומעלה‪ ,‬שקית‬
‫גדול‬
‫‪ 42‬ליטר‬
‫מכל ‪ 42‬ליטר ומעלה‪ ,‬שקית‬
‫גודל ‪" , 0‬חבית"‬
‫‪ 92‬ליטר‬
‫שקית‪,‬‬
‫גודל ‪7‬‬
‫‪2.‬‬
‫מכלים‬
‫חבית‬
‫גדולים‪,‬‬
‫גדלים‬
‫לגבי‬
‫אלה ראו גם‬
‫טבלה ב'‬
‫דירוג וייחוס‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.0‬‬
‫לשתילים במכלים גדולים מחיר גבוה יותר‪.‬‬
‫שתילים שמקורים נדיר ו‪1‬או מיוחד יהיו יקרים יותר‪.‬‬
‫לשתילים המוגנים בפטנט תהיה תוספת מחיר‪.‬‬
‫שתילים שגודלו בהדליה ו‪1‬או בסדרת גיזומים לעיצוב צורה ייקראו "שתילים‬
‫מעוצבים" ויהיו יקרים יותר‪.‬‬
‫השתילים העומדים במלוא התנאים הבאים ייקראו סוג "מעולה"‪:‬‬
‫•‬
‫יחס נוף הצמח אל גוש – המצע‪1‬המכל‪1‬השורש – לפחות פי ארבעה‪.‬‬
‫•‬
‫בריאות וניקיון מושלמים‪.‬‬
‫•‬
‫עיצוב נכון‪ ,‬כמוגדר לפי קבוצות הצמחים בחלק ב' להלן‪.‬‬
‫•‬
‫צורה‪ ,‬צבע עלים וקשיחות המתאימים למין‪1‬לזן‪.‬‬
‫שתילים "סוג א" ייקראו אלה שבהם נוף הצמח אינו מגיע אל פי ארבעה מנפח‬
‫גוש ‪-‬המצע‪1‬המכל‪1‬השורש‪ ,‬אך שאר התנאים (ב‪ ,‬ג‪ ,‬ד בסעיף ‪ 1.5‬לעיל)‬
‫מתקיימים בהם‪.‬‬
‫שתילים "סוג ב" ייקראו אלה שגודל נופם אינו מתאים לגודל המכל ו‪1‬או אלה‬
‫המראים סימני מחסור שחלפו‪ ,‬בעוד ששאר התנאים (ב‪ ,‬ד בסעיף ‪ 1.5‬דלעיל)‬
‫מתקיימים בהם‪.‬‬
‫שתילים בסיווג "מעולה" יהיו יקרים יותר משתילים בסיווג "א"‪ ,‬שתילים‬
‫בסיווג "א" יהיו יקרים יותר משתילים מסוג "ב"‪.‬‬
‫טבלה ב' ‪ :‬סטנדרטים לשתילי עצים עם גוש שורשים הנחפר באדמה‬
‫כינוי הגודל‬
‫(ה"סטנדרט")‬
‫קוטר הגזע בגובה ‪41‬‬
‫קוטר‪1‬עומק‬
‫גוש‬
‫גובה השתיל‪:‬‬
‫מס' הבדים‬
‫בגובה ‪ /91‬ס"מ‪,‬‬
‫‪-098-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫לעצים הנמכרים‬
‫עם גוש שורשים‬
‫הנחפר מהאדמה‬
‫גודל ‪7‬‬
‫בגוש‬
‫גודל ‪0‬‬
‫בגוש‬
‫גודל ‪1‬‬
‫בגוש‬
‫גודל ‪12‬‬
‫בגוש‬
‫גודל ‪11‬‬
‫בגוש‬
‫ס"מ‪:‬‬
‫השורשים‪:‬‬
‫החל מ ‪-‬‬
‫החל מ ‪-‬‬
‫החל מ ‪-‬‬
‫ברווחים של ‪51‬‬
‫ס"מ ביניהם‬
‫רגיל‬
‫‪ 25‬מ"מ (כ ‪) 1 " -‬‬
‫‪ 35‬ס"מ‬
‫‪ 172‬ס"מ‬
‫‪2‬‬
‫גדול‬
‫‪ 30‬מ"מ (כ ‪) 1 ½ " -‬‬
‫‪ 42‬ס"מ‬
‫‪ 252‬ס"מ‬
‫לפחות ‪1‬‬
‫‪ 42‬ס"מ‬
‫‪ 322‬ס"מ‬
‫רגיל‬
‫‪ 52‬מ"מ (כ ‪) 2 " -‬‬
‫גדול‬
‫רגיל‬
‫לפחות ‪2‬‬
‫‪ 45‬ס"מ‬
‫‪ 352‬ס"מ‬
‫‪ 52‬ס"מ‬
‫‪ 352‬ס"מ‬
‫‪ 75‬מ"מ כ ‪) 3 " -‬‬
‫גדול‬
‫רגיל‬
‫לפחות ‪3‬‬
‫‪ 55‬ס"מ‬
‫‪ 422‬ס"מ‬
‫‪ 92‬ס"מ‬
‫‪ 422‬ס"מ‬
‫‪ 122‬מ"מ כ ‪) 4 " -‬‬
‫גדול‬
‫רגיל‬
‫לפחות ‪3‬‬
‫‪ 95‬ס"מ‬
‫‪ 452‬ס"מ‬
‫‪ 72‬ס"מ‬
‫‪ 452‬ס"מ‬
‫‪ 125‬מ"מ (כ ‪) 5 " -‬‬
‫גדול‬
‫לפחות ‪3‬‬
‫‪ 02‬ס"מ‬
‫‪ 522‬ס"מ‬
‫בד לא יהיה מקוצר‪ ,‬כדי שיוכל להתפתח לזרוע ראשית בריאה‪ ,‬קוטרו במדידה במרחק של ‪12‬‬
‫ס"מ מהגזע יהיה לפחות ‪ 1‬ס"מ‪ .‬הענפים יהיו מופנים לסירוגין מן הגזע אל כל היקף העץ‪.‬‬
‫בהזמנה מיוחדת ניתן לדרוש רווחים גדולים יותר בין הזרועות‪.‬‬
‫הנחיות כלליות‪:‬‬
‫הכנת השטח לשתילה ‪ -‬הכנת השטח לשתילה כו לל יישור סופי‪ ,‬חפירת בור‬
‫‪.1‬‬
‫כנדרש‪ ,‬מלוי הבור באדמת גן‪ ,‬אספקת ופיזור קומפוסט ודשן לפי כתב‬
‫הכמויות‪ ,‬הכל נכלל במחיר הצמח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיקון נזקי סחף ‪ -‬עם כניסת קבלן הגינון לעבודה עליו לודא שהשטח מוכן‬
‫לשתילה ולתקן נזקי סחף מהחורף‪ ,‬חירוץ מדרונות ותעלות לא מתוכננות‪ .‬כמו‬
‫כן באחריות הקבלן לתקן נזקי סחף שיהיו במהלך העבודה עד למסירה סופית‬
‫כתוצאה מההשקיה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫נפח בור השתילה ‪ -‬נפח הקרקע למילוי בבור הנטיעה לעץ לא יקטן מ ‪ 4-‬מ"ק‬
‫לעץ‪ .‬עומק בור הנטיעה לחישוב נפח המילוי יהיה ‪ 1.5-1.2‬מטר בלבד‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אישור השתילים ‪ -‬עם חתימת ה חוזה על הקבלן לבחור את כל השתילים‬
‫במשתלה מאושרת‪ .‬לאחר אישור הצמחים ע"י האדריכלית יש לשריין את כל‬
‫כמות הצמחים הנדרשים כך שלא יהיה מצב בו לא יהיו כל הצמחים‬
‫הנדרשים על פי התכנית בעת תחילת השתילה‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪.5‬‬
‫‪-099-‬‬
‫נטיעה ‪ -‬העבודה כוללת העברת השתילים לשטח‪ ,‬אחסון וטפול נ אות של‬
‫השתילים עד לנטיעתם‪ ,‬פתיחת בורות‪ ,‬נטיעת השתילים‪ ,‬מילוי הבורות באדמת‬
‫גן ‪,‬סמיכת העץ (לכל עץ ‪ 2‬קשירות כולל כל אביזרי החיבור והחיזוק הנדרשים)‬
‫והשקיה‪ .‬מחיר הסמיכה כלול במחיר העץ‪ .‬עצים מכל הגדלים יסופקו רק לאחר‬
‫אישור מקורם וטיבם ע"י האדריכל‪ .‬הסמוכות תהינה מעץ נקי ומשויף במידות‬
‫של ‪ 5‬ס"מ ‪ 5 X‬ס"מ בגובה ‪ 1.02‬מ'‪ .‬הקשירה תהיה גמישה מוגנת בצינור גומי‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫אחריות הקבלן על הגן עד למסירת העבודה ‪ -‬קבלן יהיה אחראי משך כל‬
‫תקופת העבודה עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מעבודתו‪ .‬במידה‬
‫ויהיו נזקים‪ ,‬הוא יתקנן ללא די חוי לשביעות רצונו של המנהל‪ .‬הנזקים על‬
‫חשבון הקבלן בלבד‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מסירת העבודה ‪ -‬עם גמר כל עבודות השתילה וההשקיה ואישור המנהל‬
‫לסיומן‪ ,‬תימסר העבודה למזמין ולאדריכל‪ .‬לאחר מסירה סופית‪ ,‬יתחיל הקבלן‬
‫בתקופת תחזוקה של ‪ 4‬חודשים‪ .‬במשך ארבעת חודשי התחזוקה האמורים‬
‫לע יל על הקבלן להחזיק בשטח צוות קבוע שיהיה אחראי על תחזוקה‪ ,‬השקיה‬
‫ונקיון נאותים של השטח כמפורט להלן‪:‬‬
‫מסירת ותחזוקת השקיה – ראה פרק השקיה‪.‬‬
‫תחזוקת הנטיעות והצמחיה ‪ -‬התחזוקה כוללת תמיכת עצים צעירים‪ ,‬גירוף‪,‬‬
‫קילטור‪ ,‬ניקוי עשביה‪ ,‬כיסוח דשא‪ ,‬טיפול בשולי מדשאה וכו '‪ .‬על הצמחיה‬
‫להיות בכסוי מלא ומתמיד של השטח‪ ,‬מראה רענן וגדילה‪ .‬התחזוקה כוללת‬
‫החלפת צמחים ועצים שמתו או שהתפתחותם איטית‪ ,‬או מופסקת לחלוטין‪.‬‬
‫גיזום והכוונת הגידול בהתאם לתכנון‪ ,‬טיפול בצמחים שגמרו לפרוח‪ ,‬דישון‬
‫וזיבול קבועים ‪,‬הדברת עשבי בר‪ ,‬כיסוח דשאים בהתאם לג דילה‪ ,‬אך לא פחות‬
‫מאשר פעם אחת בשבוע כולל יישור פאות הדשא ונקיונו‪ .‬הכיסוח כולל כל‬
‫הפינות ושטחי המגע עם שטחי שיחים‪ ,‬עצים ואלמנטים שונים המוצבים‬
‫בתוכו‪( .‬כגון פסלים‪ ,‬ממטרות וכו') לא יותר טיפול כימי בפיאות‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫אחריות לקליטת עצים בוגרים – שנה מיום מסירה סופית של העבודה‪.‬‬
‫אספקת‪ ,‬הובלת ושתילת צמחים בגודל ‪ 1‬מ'‬
‫מדידה לתשלום‪ :‬אופן המדידה לתשלום יהיה ע"פ יח' לצמח בודד בגודל האמור‬
‫לעיל ויכלול הכנת השטח וטיפול בקרקע ע"פ פרק ‪ 41‬למפרט זה‪.‬‬
‫העברת עצים גדולים‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-211-‬‬
‫עצים גדולים יישתלו רק ע"פ תוכנית הנטיעה ועפ"י המפרט המיוחד‪.‬‬
‫העתקת עצים גדולים הנה עבודה העשויה לגרור בעקבותיה עבודות נוספות כגון‪:‬‬
‫ניתוק קווי חשמל‪ ,‬פגיעה בשבילים‪ ,‬כבישים‪ ,‬צנרת מים ומערכות ביוב‪.‬‬
‫הקבלן אחראי לטיפול בכל הנושאים הנ"ל‪ ,‬לרבות קבלת אישורים מהרשויות‬
‫המוסמכות‪ ,‬ביטוח עקב פגיעה כתוצאה מההעברה ונזק לצד שלישי אלא אם כן יוגדר‬
‫אחרת באחד ממסמכי החוזה‪.‬‬
‫כל עבודות העתקת עצים גדולים ‪ -‬הוצאה מהקרקע‪ ,‬הובלה ונטיעה ‪ -‬יבוצעו בזהירות‬
‫מרבית‪ .‬הקבלן ידאג להכ נת דרך גישה פנויה ממכשולים‪ ,‬ממקום ההוצאה למקום‬
‫השתילה‪.‬‬
‫בכל מקרה של העתקת עצים גדולים מהנוף או מגנים קיימים יש לקבל לכך אישור‬
‫בכתב מהרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫בכל השיטות יבקרו הקבלן והמפקח באתר ההוצאה (משתלה או נוף) ויסמנו את‬
‫העצים המיועדים להעברה‪ .‬מועד ההוצאה‪ ,‬מוע ד ההעברה וזמן השתילה יהיו‬
‫כמפורט במפרט המיוחד‪ .‬הקבלן יציע עצים מתאימים‪ ,‬העומדים בדרישות לשתילי‬
‫נוי של משרד החקלאות‪.‬‬
‫בזמן הוצאת השתילים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו וסומנו‪ .‬יש‬
‫להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ‪ .‬בעצים חשופי שורש יש לבדוק א ת‬
‫תקינות מערכת השורשים ובריאותה‪ ,‬שלא תכלול שורשים מעוקלים או סלילניים‪.‬‬
‫השורשים יהיו בריאים בעלי קליפה שלמה‪ ,‬ללא גידולים ועפצים‪.‬‬
‫ההעתקה עצמה תבוצע בשעות הקרירות של היום או בשעות הלילה‪ .‬יש להקפיד בזמן‬
‫ההובלה על הגנה מקרינה ומרוח‪.‬‬
‫בעת הוצאת ונטיעת עצים גדולים יורם העץ במנוף לגובה הדרוש‪ ,‬תוך ניתוק איטי של‬
‫השורשים במזמרה או במסור ללא קריעתם‪ .‬יש להימנע מפגיעה בעץ‪ ,‬בגזע‪ ,‬או‬
‫בשורשים ותוך התחשבות מלאה בסביבה (בני אדם‪ ,‬מבנים‪ ,‬קווי חשמל‪ ,‬שאר צמחי‬
‫הגן וכו')‪.‬‬
‫בכל עבודות העברת עצים גדולים יש להקפיד שלא לפגוע בקליפת העץ בזמן העמסה‬
‫והפריקה ע"י שפשוף או קילוף ע"י מתכת או כבלים‪ .‬לכן מקום המגע עם העץ יוגן‬
‫ע"י ריפוד מתאים ועדין‪ .‬קיימת אפשרות להעברת העץ בעזרת פינים מפלדה‬
‫התקועים במרכז הכובד של העץ‪ .‬לא יינטע עץ שגזעו נקלף ונפגע במידה העלולה‬
‫לסכן את סיכויי קליטתו‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-210-‬‬
‫בשתילה יש להק פיד‪ ,‬אם לא נאמר אחרת‪ ,‬שעומק השורשים וצוואר השורש יהיה‬
‫זהה לגובה שהיה במקומו הקודם‪ .‬תמיכה תיעשה לפי דרישה במסמכי החוזה‪.‬‬
‫התמיכה תבוצע כמפורט במפרט הכללי הבין משרדי‪.‬‬
‫האחריות לקליטת עצים גדולים הנה על הקבלן‪ .‬כל עץ שלא ייקלט יוצא מהשטח ע"י‬
‫הקבלן ויוחלף בעץ אחר ‪.‬‬
‫עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר‪ ,‬תוך שלושה חודשים‪ ,‬עם גוש אדמה‬
‫או חשוף שורש‪:‬‬
‫לפני העברת עצים שאושרו להעברה יש להקפיד על גיזום שיותאם לסוג העץ‪ .‬לאחר‬
‫הגיזום ישארו הגזע המרכזי וענפי השלד המסתעפים ממנו כשהם מקוצרים ביחס‬
‫נכון לגודל העץ‪ .‬ניתן להשאיר זרועות ארוכות יותר אך זה יחייב הפחתת מספר‬
‫הענפים‪.‬‬
‫לאחר הגיזום יש למרוח את פצעי הגיזום במשחת עצים שאינה מתבקעת ולצבוע את‬
‫העץ בצבע לבן (בלובן או בסיד)‪ ,‬למניעת התאדות ונזקי קרינה‪.‬‬
‫בהעברת עצים הנעשית החל מחודש מאי עד אמצע ספטמבר יש לעטוף את הגזע‬
‫והזרועות ב חומר מבודד מחום וקרינה (כגון נייר אריזה או קרטון גלי)‪.‬‬
‫כמות הענפים הנגזמים תהיה על פי גודלו של העץ וגודל גוש השורשים שיועברו‪ .‬יש‬
‫להקפיד על יחס נוף‪1‬שורש של ‪. 1:2‬‬
‫העברה עם גוש תיעשה על ידי חפירה זהירה של תעלה מסביב לעץ ויצירת גוש‬
‫בקוטר של פי ‪ 12‬מקוטר הגזע ובעומק ‪ 2.7‬מ' (אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד)‪,‬‬
‫כל זה בהתאם לגודל העץ ומיקומו‪.‬‬
‫כדי למנוע התפוררות הגוש מעבירים בקרקע יבשה יחסית‪ .‬הגנה על גוש האדמה בזמן‬
‫ההעברה‪ ,‬תהיה כנדרש במפרט המיוחד (הגנה ביוטה או ברשת‪ ,‬או חיזוק בלוחות‬
‫עץ)‪.‬‬
‫בזמן החפירה יש להימנע עד כמה ש ניתן מקריעת שורשים‪ ,‬ויש לגזום את כל‬
‫השורשים החורגים מהגוש שיועבר וכן שורשים שנשברו או נקרעו בזמן העקירה‪.‬‬
‫עצים מסוגים שהם קלי קליטה‪ ,‬ניתן להעביר חשופי שורש‪ ,‬אם יועברו בעונה‬
‫המתאימה‪ .‬יש לציין זאת במפרט המיוחד ולכלול את מין העץ‪ ,‬מועד ואמצעי‬
‫ההעברה‪.‬‬
‫במהלך ההעברה יש להרטיב קלות את נוף העץ ולשמור על לחות קבועה בנוף העץ‪.‬‬
‫בעצים חשופי שורש יש לשמור על לחות גם בבית השורשים‪ ,‬למניעת התאדות‬
‫והתייבשות‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-212-‬‬
‫כל פצעי הגיזום הגדולים בשורשים ירוססו בחומר חיטוי נגד מחלות ויימרחו‬
‫במשחת עצים‪.‬‬
‫כיוון זרועות העץ בעת השתילה יהיה ע"פ הנחיות המפקח‪ .‬במהלך הנטיעה‪ ,‬תוך כדי‬
‫מילוי הבור בקרקע‪ ,‬יושקה הבור כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר בין האדמה‬
‫והשורשים‪ .‬כן יש להוסיף קרקע סביב העץ עד לגובה הסופי‪ .‬בגמר השתילה יושקה‬
‫העץ השקיה גדושה להנחתה‪.‬‬
‫נטיעת דקלים מבוגרים‬
‫הדקלים חייבים לקבל אישור האדריכל או המנהל לפני העברתם לשטח‪ .‬גובה הגזע‬
‫בין ‪ 4.5‬מ' ‪ 3.5 -‬מ'‪ .‬לפני הוצאת העץ מהאדמה יש לנקות ולגזום את כל זיזי הכפות‬
‫(בתאום עם האדריכל) ולעטוף את הכפות בשק יוטה להגנה‪ .‬הוצאת העץ תעשה תוך‬
‫הקפדה על חפירה נכונה סביב מערכת השורשים‪ ,‬והוצאת העץ מהקרקע עם גוש‬
‫אדמה ש קוטרו עולה על ‪ 1.22‬מ'‪ .‬מיד לאחר ההוצאה יש להעמיס את העץ באמצעות‬
‫מנוף על כלי רכב ולהובילו אל אתר הנטיעה‪ ,‬באופן מוגן משמש ומרוחות‪ .‬הבורות‬
‫המיועדים לנטיעה ייחפרו במידות ‪ 152 X 152 X 152‬ס"מ ויהיו מוכנים תוך ‪ 24‬שעות‬
‫לפני הנטיעה‪ .‬יש למלא הבורות במים במשך כ ‪ 12 -‬שעות לפני הנטיעה‪ .‬העץ יורם‬
‫מהרכב אל תוך הבור באמצעות מנוף‪ ,‬תוך הקפדה שלא לפגוע בקליפתו‪ .‬הבור ימולא‬
‫באדמת חמרה חולית תחוחה‪ ,‬תוך השקיה רצופה וגדושה‪ .‬לפני נטיעת העץ הבור‬
‫ימולא עד מחצית גובהו באדמה ושארית התערובת לאחר הצבת העץ‪ .‬לאחר הנטיעה‬
‫יש להציב אמצעי הגנ ה שיבטיחו את יציבותו והגנתו בפני רוחות‪ .‬זיבול ודישון יעשה‬
‫רק לאחר קליטת העץ ‪ -‬בתאום עם אדר' הנוף‪.‬‬
‫הקבלן אחראי לקליטת הדקלים המבוגרים משך שנה מיום הנטיעה; כל עץ שלא‬
‫נקלט יורחק מהשטח על ידי הקבלן וינטע במקומו עץ אחר‪ ,‬עד לאחר הבטחת‬
‫קליטתם המלאה של כל העצים‪ .‬ע צים שנקלטו לכאורה‪ ,‬היינו ירוקים במרכזם אבל‬
‫לא ניכרת כל תוספת גידול לגובה בשיעור של לפחות ‪ 52‬ס"מ במשך שנת האחריות‪,‬‬
‫ייחשב הדקל כלא נקלט ויש להחליפו בדקל אחר ולהבטיח את קליטתו המלאה כנ"ל‪.‬‬
‫מדידה לתשלום‪ :‬אופן המדידה לתשלום יהיה ע"פ יח' לעץ בודד והמחיר יכלול א ת‬
‫ההספקה‪ ,‬ההובלה הנטיעה וכל האמור לעיל בסעיף זה‪.‬‬
‫‪1/.14‬‬
‫השקיה‬
‫‪-213-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫התקנה של מע' ההשקיה עד לפעולתה התקינה ‪ -‬הכל לפי המפרט הכללי‪ ,‬פרק ‪41‬‬
‫ובתיאום עם הרשות המקומית‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫טיב החומרים ‪ -‬כל האביזרים‪ ,‬הצנורות והחומרים יהיו חדשים‪ ,‬תקינים ועומדים‬
‫בתקן האחרון של מכון התקנים ‪ .‬למוצרים שאין תקן תהיה ההחלטה לאשר שימוש‬
‫בהם‪ ,‬בידי ה מנהל בלבד‪.‬‬
‫המים הינם מים מושבים ‪.‬‬
‫יש להקפיד על הפרדה מוחלטת וחד משמעית בין המים המושבים והמים השפירים‪.‬‬
‫כל החומרים בראשי הבקרה יהיו כאלו המתאימים לעבודה במים מושבים ‪.‬‬
‫העבודה כולה תבוצע בהתאם לתקנו ת משרד הבריאות וכל רשות אחרת הקשורה‬
‫לנושא‪ ,‬כולל צבע‪,‬שילוט וכו'‬
‫מדידות וסימון‪:‬‬
‫המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע‪ ,‬כולל הגבהים‪.‬‬
‫יש להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח‪.‬‬
‫על כל סטיה בשטח מהתוכנית יש לקבל את אישור המתכנן‪.‬‬
‫ברזים ומגופ ים יסומנו ע ” י יתד‪.‬‬
‫קווי המים יסומנו ע ” י אבקת סיד‪.‬‬
‫ח פירה‪:‬‬
‫חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קוי מים‪,‬‬
‫ביוב‪ ,‬טלפון‪ ,‬או חשמל בתוואי החפירה של הצנרת‪.‬‬
‫עומקי החפירה יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫קוטר צינור (מ"מ)‬
‫‪192-112‬‬
‫עומק חפירה רצוי (ס"מ)‬
‫‪122‬‬
‫‪75‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪52‬‬
‫‪42-52‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ 32‬ומטה‬
‫‪32‬‬
‫צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה‪ ,‬ניתן להעביר באותה תעלה‪ ,‬אך אין‬
‫להניחם זה על זה‪.‬‬
‫במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ ” ל‪ ,‬יש להגן על הצנרת בשרוול‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-214-‬‬
‫במקומות בהם עובר הצינור מתחת לשביל‪ ,‬קיר‪ ,‬כביש וכד' יוכנס הצינור לתוך שרוול‪.‬‬
‫השרוול יהיה מחומר קשיח‪ ,‬עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו‪.‬‬
‫השרוול יבלוט ‪ 22‬ס"מ משולי המעבר‪ ,‬תחתיו הוא מונח‪.‬‬
‫יש לסמן במפה ובשטח את המקום המדויק ועומקו של השרוול לאחר התקנתו‪.‬‬
‫לצינור המתוכנן לעבור ליד עץ קיים או מתוכנן‪ ,‬יש לחפור תעלה במרחק של ‪ 2‬מטר מהעץ‬
‫(פרט לצנורות הטפטוף)‪.‬‬
‫צנורות ומחברים‪:‬‬
‫תוואי הצנרת של המים המושבים יהיה בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות כולל‬
‫הגנות למניעת חיבורי כלאיים‪.‬‬
‫הנחת הצנורות בתעלות החפורות תהיה בצורה רפויה‪ ,‬ללא מתיחה‪ .‬אין לכופף את ה צינור‬
‫בקשת חדה מדי‪ .‬במקומות בהם יונח ה צינור בקשת חדה מדי יש ליצור אותה באמצעות‬
‫זוית פלסטיק מתאימה‪ .‬יש לוודא שהצינור יונח בתעלה ללא מגע עם עצמים קשים או‬
‫חדים‪.‬‬
‫צנורות המונחים באותה תעלה יש להניח אחד ליד השני ובשום אופן לא זה על זה‪ .‬יש‬
‫לסמן בנפרד צנורות זהים בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת‪.‬‬
‫צנורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים‪.‬‬
‫במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר יש להעבירו מתחת לקיר‪.‬‬
‫אין לחבר קו הארקה (חשמל) לקו כלשהו במערכת‪.‬‬
‫הקוים יונחו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הצנעת הזבל וישור גס‪.‬‬
‫על הקבלן לקבל את אישור המנהל באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש בהם‪.‬‬
‫כל התברוגות יעטפו בטפלון ‪.‬‬
‫את אביזרי החיבור מפלסטיק יש לסגור ביד לאחר שהצינור עבר את טבעת האטימה‪.‬‬
‫קצה צינור ייסגר באמצעות מצמד הברגה עם פקק‪.‬‬
‫אין לכסות את הצנורות בתעלות ואת המחברים טרם נבדקו וטרם נשטפו כל הצנורות‪.‬‬
‫כסוי התעלות יהיה רק לאחר אישור המנהל ‪ .‬מדידת הצנורות תעשה לפני סגירת התעלות‪.‬‬
‫כל אביזרי החיבור יהיו מסוג המאושר ברשות המקומית (לא יהיה שימוש ברוכבים ו‪1‬או‬
‫אביזרי שן)‪.‬‬
‫המעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של ‪ 2‬מ' מאביזר יצ יאה‪.‬‬
‫לכיסוי התעלה ע"ג הצנרת יש להשתמש רק בחול נקי ללא אבנים \ חפצים חדים‪.‬‬
‫כל הצנרת הניזונה ממים מושבים תהיה בצבע סגול ומותאמת לשימוש במים מושבים‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-215-‬‬
‫ראש בקרה‪:‬‬
‫על כל אביזרי ראש הבקרה להיות קומפקטיים‪ .‬ההרכבה תעשה בצורה שתאפשר גישה‪,‬‬
‫הפעלה ופרוק בצורה נוחה‪.‬‬
‫יש ל השאיר מקום לחיבורי מים נוספים לפני ואחרי הברז הראשי ע"י אביזר הסתעפות ‪12‬‬
‫מעלות עם פקק‪.‬‬
‫רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש גם אם לא צוינו בפרט שבתוכנית‪ .‬הרקורדים‬
‫יותקנו בכל מקום בו עלול להידרש פרוק בעתיד‪ ,‬דוגמת מד מים‪ ,‬מסנן‪ ,‬ברזים וכד'‪.‬‬
‫הברזים יורכבו עם רקו רד ים ‪.‬‬
‫אביזרי ראש הבקרה ישענו על תמוכות ‪ .‬בעיקר חשוב להתקין תמוכות כאלו משני צידי‬
‫ראש הבקרה‪.‬‬
‫ראש הבקרה יוגן ע"י אר ון הגנה ‪.‬‬
‫האר ון יותקן לפי הנחיות המתכנן \ מפקח בשטח‪.‬‬
‫אביזרי ראש הבקרה יהיו בגובה של ‪ 22‬ס"מ‪ ,‬הנמוך שביניהם מעל ריצפת האר ון ‪ .‬המרחק‬
‫בין אביזרי ראש הבקרה לאר ון לא יקטן מ ‪ 22 -‬ס"מ‪ .‬המרחק יהיה גדול יותר אם נדרש‬
‫הדבר לצורך הכנסת מפתח צנורות‪.‬‬
‫תחתית האר ון תהיה מנוקזת באמצעות שכבה של ‪ 22‬ס"מ חצץ גס‪.‬‬
‫כל עבודות החפירה ו‪1‬או החציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים במחיר ולא ימדדו‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫אר ון ראש ה בקרה כולל ש כבת חצץ בתחתית האר ון ‪ ,‬צירים‪ ,‬מנעול וידיות ‪.‬‬
‫ארון ראש הבקרה יותקן כך שדלתותיו יוכלו להיפתח ללא הפרעה ובכוון לפי הוראות‬
‫המתכנן בשטח‪.‬‬
‫כל אביזרי החיבור יהיו מודולריים מפוליפרופילן תוצרת "פלסאון" או ש"ע ‪ .‬לא יהיה‬
‫שימוש כלל באביזרים מגולוונים‪.‬‬
‫על ארון ראש הבקרה יש להדביק שילוט אזהרה‬
‫טפטוף‪:‬‬
‫קווי הטפטוף להשקיית שיחים או עצים ייוצבו ביתדות ברזל מגולוון ‪ 4‬מ"מ בצורת‬
‫האות " ח " באורך של ‪ 42‬ס"מ ובמרחק של ‪ 3‬מטר זו מזו‪.‬‬
‫קווי הטפטוף להשקיית שיחים יונחו לאורך השורות‪ ,‬טפטפת לשיח‪ ,‬אלא אם נאמר אחרת‬
‫בתוכנית ההשקיה‪.‬‬
‫קווי הטפטו ף להשקיית עצים יהיו בצורת טבעת‪ ,‬המקיפה את הגזע ועליה מספר טפטפות‬
‫וספיקת טפטפת‪,‬כרשום בתוכניות ‪.‬‬
‫בשטחים מדרוניים יש להניח את שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה‪.‬‬
‫באיזורים בהם שלוחות הטפטוף יונחו לא במקביל לקווי הגובה‪,‬אזי לאחר כל טפטפת יש‬
‫לבצע עוצר טיפה‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-216-‬‬
‫אין להר כיב טפטפות קו בצורה ידנית אלא לצרכי תיקון בלבד‪.‬‬
‫אין לחבר תחיליות של קו טפטוף‪.‬‬
‫קווי טפטוף שלא מסתיימים במנקז יסתיימו בסופית‪.‬‬
‫כל קווי הטפטוף יהיו בצבע סגול‪.‬‬
‫מחשב השקיה‪:‬‬
‫מחשב ההשקיה יותקן בתוך ארון "אורלייט" דגם "בלומגארד" או ש"ע ‪ ,‬נעול ומוגן ‪,‬‬
‫כולל חבק הגנה‪.‬‬
‫המנעול יהיה עם מפתח מסטר של הרשות המקומית‪.‬‬
‫יש לוודא הזנת חשמל למחשב ההשקיה ‪.‬‬
‫העלות כוללת בתוכה גם אינטגרציה למרכז מנהל ‪.‬‬
‫מד מים וברז ראשי‪:‬‬
‫הקבלן יתאם את החיבור בין מקור ה מי ם והצנרת המספקת מים לראש הבקרה להשקיה ‪.‬‬
‫הקבלן יתקין בחיבור ים מ ד י מים ומגופים‪ ,‬כולל צנרת נדרשת לפי דרישות‬
‫המקומית ‪.‬‬
‫הרשות‬
‫‪ .58‬עבודות ניקוז מי תמלחת‬
‫‪58.11‬‬
‫מוקדמות לביצוע תחנת שאיבה‬
‫‪ 58.11.1/‬כללי‬
‫פרק זה מתייחס לעבודות שיפוץ תחנת שאיבה למי מלח הנמצאת בחוף מרדיאן‪,‬‬
‫מזרחית מכביש הראשי במתחם המלונות וקו ריקון למי תימלחת א שר יתבצעו‬
‫במקביל לביצוע העבודות במסגרת מכרז זה ‪.‬‬
‫ההצעה המוגשת ע"י הקבלן תכלול פרטי קבלן‪1‬קבלני המשנה שיועסקו מטעמו‪,‬‬
‫לצורך אישורם אצל המזמין‪.‬‬
‫קבלן המשנה שיאושר לעבודות אלו יעביר מסמכים המוכיחים כי ביצע עבודות של‬
‫תחנת שאיבה ‪ ,‬הכוללות עבודות בטון‪ ,‬צנרת‪ ,‬אלקטרומ כניקה וחשמל‪.‬‬
‫‪ 58.11.14‬בטיחות בעבודה והתארגנות‬
‫עבודה במתקני ביוב פעילים‪ ,‬תאי שאיבה ובורות ניקוז‬
‫בעבודה ב תאי בקרה פעילים‪ ,‬תאי שאיבה ובורות ניקוז ( עבודה בשוחות קיימות‪,‬‬
‫התחברות לשוחות או ביבים קיימים וכד')‪ ,‬על הקבלן לבדוק תחילה את המתקנים‬
‫‪-217-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫להמצאות גזים רעיל ים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים לפי הנחיות‬
‫משרד העבודה ומשרד הבריאות ובהתאם להוראות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫לפני שנכנסים לשוחת בקרה או לבור שאיבה או למתקן ניקוז אחר יש לוודא‬
‫שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של אספקת חמצן‪ .‬אם יתגלו גזים‬
‫מזיקים או חוסר חמ צן‪ ,‬אין להכנס לשוחת הבקרה אלא לאחר שהשוחה‬
‫תאוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים‪ .‬רק לאחר שסולקו כל הגזים‬
‫ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחת הבקרה‪ ,‬אבל רק‬
‫לנושאי מסכת גז‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מכסי שוחות הבקרה יוסרו‪ ,‬לשם איוורור הקו‪ ,‬למשך ‪ 24‬שעות לפני הכניסה‬
‫לשוחו ת ולפי הכללים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫לעבודה בשוחת בקרה קיימת ‪ -‬מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים‬
‫בשתי השוחות הסמוכות‪ .‬סה"כ שלושה מכסים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לחבור אל ביב קיים ‪ -‬המכסים משני צידי נקודת החיבור‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ‬
‫לשוחה אשר יהיה מוכ ן להגיש עזרה במקרה הצורך‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי‪ ,‬ינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות‬
‫בלתי מחליקות ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו‬
‫החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל ‪ 3.0‬מ' ישא מסכת גז מתאימה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בשוח ות בקרה שעומקן עולה על ‪ 5.0‬מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת‬
‫אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הקבלן ידאג לתדרך את העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות‬
‫בקרה בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות‬
‫שהוזכרו‪.‬‬
‫התארגנות לביצוע העבוד ה של תחנת השאיבה למי תמלחת בלבד‪.‬‬
‫בשל הבעייתיות במשך העבודה באתר על הקבלן יהיה להתארגן באופן מושלם‬
‫לביצוע העבודות באתר לפני תחילת העבודות‪.‬‬
‫ההתארגנות תכלול את המטלות הבאות‪:‬‬
‫על הקבלן לבצע חפירות גישוש לאיתור התשתיות הקיימות באזור העבודות‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫והכנת תכנית עבודה מ פורטת לאישור המנהל טרם ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪-218-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫ב‪.‬‬
‫ארגון רשימת רכש לקבלת אישור‪ ,‬עבור כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה‪:‬‬
‫צנרת ‪ ,‬מכסים‪ ,‬משטח דק ‪ ,‬סולמות ירידה לתחנה ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לאחר קבלת אישור היועצים מהמנהל יחל הקבלן ברכישת כל הציוד‬
‫והאביזרים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הבאת הציוד לאתר טרם תחילת העבודות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עבודות באתר‪ ,‬חפירה‪ ,‬יציקות בטון‪ ,‬הרכבת הציוד‪.‬‬
‫בגין עבודת ההתארגנות המיוחדת לא תשולם לקבלן כל תוספת ויהיה עליו להביאה‬
‫בחשבון בתמחור הכללי של העבודות‪.‬‬
‫‪ 58.11.13‬כללי ניקוז מי תהום באתר ובתעלות החפורות‬
‫מובהר בזאת כי‪ ,‬באזור המלונות קיימת מערכת השפלת מי תהום לגובה ‪.+ /1.11‬‬
‫עבודת ההנחה של הצנרת המתוכננת ו‪1‬או תאים לבורות השאיבה תבוצע אך ורק‬
‫בתנאי יובש על קרקעית של חפירה יציבה‪ .‬במידה ובמהלך החפירה יתגלו מי‬
‫תהום‪ ,‬מים תת קרקעיים מכל מקור ידוע או בלתי ידוע או מים שעונים או חרסית‬
‫רוויה במי תהום או מי שיטפונות שהגיעו לחפירה הפתוחה כתוצאה ממי גשם‪,‬‬
‫יהיה על הקבלן לבצע השפלתם בהתאם לאמור בנספח ד' ‪ -‬מפרט הטכני המיוחד‬
‫של המכרז ‪.‬‬
‫‪ 58.11.11‬חפירות להנחת תאי בקרה ו‪1‬או צנרת‬
‫במקומות בהן תבוצענה עבודות חפירה של תעלות בעומק העולה על ‪ 2.5‬מ' עבור‬
‫הנחת צינורות ניקוז מי התמלחת ידפן הקבלן את החפירות במערכת תמיכות מסוג‬
‫" ‪ " Sliderail System‬המיוצרת ע"י ‪ – LTW‬גרמניה‪ ,‬או שווה ערך אחר המאושר ע"י‬
‫המנהל‪.‬‬
‫על הקבלן מוטלת כל החובה והאחריות לדאוג למניעת מפולות‪ ,‬מניעת ערעור יסודות‬
‫של מבנים ותשתיות‪ ,‬להמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות שבסמוך‬
‫לחפי רה‪ ,‬או מתחתיהן ועל כן‪ ,‬חובה עליו לבצע דיפונים ותמיכות בחפירות ולפעול‬
‫בהתאם לחוקים‪ ,‬התקנות והנחיות משרד העבודה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬במקומות בהם יורה המנהל כי קיימת הגבלה של רוחב החפירה‪ ,‬מכל סיבה‬
‫שהיא‪ ,‬יבוצע דיפון התעלות והקבלן יידרש לבצע החפירה עם דיפון בקירות אנכיים‪.‬‬
‫דיפון הקרקע יעשה באמצעות לוחות פלדה‪ ,‬או אמצעי תימוך נשלפים אחרים עפ"י‬
‫הנחיות ת"י לביסוס ‪. 102‬‬
‫לפני תחילת העבודה באיזורים שידופנו‪ ,‬על הקבלן לבצע בדיקות קרקע וחישובים של‬
‫יועץ קרקע מוסמך ומהנדס קונסטרוקציה מוסמך שיוזמנו מטעמו‪ .‬הקבלן יגיש‬
‫תוכנית ודו"ח מפורטים ( כולל החישובים) לביצוע הדיפון וההגנות הדרושות לאישור‬
‫המנהל‪ .‬בכל מקרה אין להתחיל בחפירה ובבנית אמצעי הדיפון ללא אישור בכתב‬
‫מהמנהל‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-219-‬‬
‫בהתאם לזאת‪ ,‬הקבלן יגיש לאישור תכנון של קירות הדיפון וחישובי חוזק‪ .‬התכנון‬
‫יכלול את‪:‬‬
‫‪ .1‬אורך הקיר‪ ,‬עובי הפלדה‪ ,‬פרופיל הקיר‪.‬‬
‫‪ .2‬עומק הקיר מתחת לתחתית התעלה וגובה כללי של הקיר‪.‬‬
‫‪ .3‬המרחק בין קורות הפלדה האופקיות בין הקירות‪.‬‬
‫‪ .4‬הרחקת מי תהום וניקוז זמני‪.‬‬
‫‪ .5‬שלבי עבודה‪.‬‬
‫מודגש בזאת כי כל האחריות לכל נושא החפירה והדיפון תישאר באחריות הקבלן גם‬
‫לאחר אישור הדיפון ע"י המנהל‪ .‬כל פגיעה או נזק שייגרמו‪ ,‬הן לנפ ש והן לרכוש‬
‫כתוצאה מעבודות החפירה יהיו באחריות הקבלן בלבד ועליו יהיה לשאת בכל‬
‫ההוצאות לכך‪.‬‬
‫תאושר לקבלן תוספת תשלום בגין העבודות לחיזוק ודיפון דפנות התעלה באמצעות‬
‫מערכות תמיכות מסוג " ‪ " SLIDWERAIL SYSTEM‬לפי קומפלט עבור כל תחנה‬
‫בנפרד ‪.‬‬
‫‪58.1/‬‬
‫עבודות עפר עבור הגבהת תחנת השאיבה למי תמלחת‬
‫‪ 58.1/.1/‬כללי‬
‫בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין‪ ,‬יבוצעו העבודות כנאמר להלן‪ :‬עבודות‬
‫העפר כוללות חישוף וסילוק שורשים וחומר אורגני‪ ,‬פינוי תאים וצנרת‪ ,‬חפירה ו‪1‬או‬
‫חציבה‪ ,‬הובלת והעברת האדמה החפורה לאחסון בתחום האתר וכל יתר העב ודות‬
‫הדרושות בהתאם למפרט הכללי לעבודות עפר (פרק ‪ ) 21‬וכמפורט להלן‪.‬‬
‫המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא‬
‫צוין כך במפורש בכל סעיף ‪.‬‬
‫הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר‬
‫יבש‪ .‬באם יהיו מים בקרקע ובח פירות השונות בעת ביצוע העבודות‪ ,‬ינקוט הקבלן‬
‫בכל האמצעים להורדת מפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר‪,‬‬
‫שיאושר מראש ע"י המנהל ומבלי לגרום לנזקים למתקנים קיימים ולשטחים‬
‫חקלאיים‪ ,‬הכל כמפורט במפרט הכללי‪ .‬הקבלן יבטיח על חשבונו את החפירה ואת‬
‫הסוללות‪ ,‬בכ ל אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק‪ ,‬לעמידה בפני מפולות ובפני‬
‫חדירת קולחים‪ ,‬מי תהום ומי גשמים בשעת העבודה‪.‬‬
‫לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו‬
‫בקשר לאמצעי הגנה מפני חדירת מים לחפירות‪ ,‬הסידורים לסילוקם ותיקון הנזקים‪,‬‬
‫במידה ו לא ינקוט באמצעי הגנה הנדרשים‪.‬‬
‫‪ 58.1/.14‬סימון ומדידות‬
‫סימון קווי החפירה ע"י הקבלן יעשה על חשבונו באמצעות בעל מקצוע מעולה‬
‫ואחראי בהתאם לתכניות‪ ,‬הוראות והנחיות המנהל‪ .‬הסימון ייבדק ויאושר ע"י‬
‫המהנדס במקום‪ .‬בזמן בדיקת הסימון ועד לאשורו‪ ,‬רשאי המהנדס לשנות או לה ורות‬
‫לקבלן לשנות את הסימון והמידות השונות בהתאם לשיקוליו‪ ,‬דרישות התכנון ותנאי‬
‫המקום והקרקע‪.‬‬
‫‪-201-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫על הקבלן לקחת בחשבון שהמידות השונות המצוינות בתכניות עלולות להשתנות‬
‫בהתאם לאמור לעיל‪ .‬לא יתחיל הקבלן בעבודה לפני בדיקות הסימון כאמור לעיל‬
‫וקבלת אשור במפורש בכתב מה מנהל‪ .‬במקרה שנתגלתה איזו שהיא סתירה במידות‬
‫המצוינות בתכניות‪ ,‬או מידה חסרה‪ ,‬על הקבלן לעורר את תשומת לבו של המנהל על‬
‫כך ולקבל הוראותיו‪ .‬הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא‪ ,‬כל שגיאה בבצוע‪,‬‬
‫שלפי דעת המנהל נובעת מהזנחת סעיף זה‪.‬‬
‫‪ 58.1/.13‬חפירה‬
‫המונח "חפירה" בכ ל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא‬
‫צוין כך במפרט בכל סעיף‪ .‬על הקבלן לבדוק את סוג וטיב הקרקע בעצמו ויבסס את‬
‫הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים‪ ,‬הכל כאמור במפרט הכללי‪.‬‬
‫הקבלן יבצע עבודות חפירה בשטח בהתאם לרומים המסומנים בתוכניות ובהתחשב‬
‫בעובי ה נסוי הנדרש בפיתוח השטח‪ ,‬כמצוין במפרטים ובתוכניות‪ .‬לא תשולם לקבלן‬
‫כל תוספת במידה ויבצע את החפירה מעבר למפלסים הדרושים והוא יידרש לבצע‬
‫מילוי חוזר ממצע סוג א בהידוק אופטימלי לדרגת צפיפות ‪ 10%‬ממוד‪ .‬א‪ .‬א‪ .‬א‪.‬הו‪.‬‬
‫לקבלת המפלסים המתוכננים‪ ,‬על חשבונו‪ .‬עודפי האדמה יס ולקו ע"י הקבלן למקום‬
‫שפיכה מאושר כחוק‪.‬‬
‫החפירה תבוצע בשיטות שונות ובאמצעות ציוד מיכני במידת דיוק המצוינת בהמשך‪.‬‬
‫באדמה החפורה המתאימה ישתמשו בעתיד לצורכי סידור המילויים‪ .‬במסגרת מכרז‬
‫זה תאוחסן אדמת החפירה בערימה במקום שיאושר ע"י המנהל או תסולק כפסולת‬
‫למקום ש פיכה מאושר הכל לפי הוראות המנהל‬
‫קו החפירה עבור המבנים יהיה בהתאם למסומן בתוכניות‪ .‬על הקבלן לנקוט בכל‬
‫אמצעי הזהירות על מנת שלא לפגוע או לשנות דרכים כבישים‪ ,‬מבנים‪ ,‬חפירות‬
‫ותעלות ק יימים מחוץ לקו החפירה‪.‬‬
‫הקבלן יתקין על חשבונו ולפי אישור המנהל‪ ,‬אמצעי דיפון ותמיכה בכל מקום בו‬
‫יקבע המהנדס כי קו החפירה קרוב למבנים ומתקנים במידה המסכנת את שלמותם‪.‬‬
‫הוצאות הדיפון ותיקון כל נזק והחזרת המצב לקדמותו במקרה של פגיעה במתקנים‬
‫קיימים מחוץ לקו החפיר ה‪ ,‬יחול על הקבלן לתחנת שאיבה למי מלח בלבד‪.‬‬
‫עבודות החפירה תבוצענה בהתאם לגבהים לשיפועים ולמדות הנתונים בתכניות‬
‫ובהתאם להוראות המהנדס‪.‬‬
‫הסטיות המותרות לגבי העבודה בחפירות הן‪:‬‬
‫לגבי החפירה בקרקעית‪ 5 :‬ס"מ מהרום המצוין‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לגבי החפירה בשיפועים‪ 2% :‬מהשיפוע המצוין‪.‬‬
‫הקבלן יעמיס את החומר החפור ויובילו לאחסנה במקומות ההנחה או השפיכה‬
‫שיקבעו בתיאום עם המנהל‪ .‬החומר המיועד למילוי יפוזר בשכבות אופקיות‪.‬‬
‫הכמויות לתשלום תהינה למ"ק חפירה בהתאם למדידות שתערכנה לאחר ביצוע‬
‫העבודה‪ .‬מדידת החפירה לצורכי תשלום תהיה לפי המידות נטו של העבודה הגמורה‪.‬‬
‫שיפועי חפירה לא ימדדו אלא אם כן הם חלק מן המבנה‪ .‬מחיר מ"ק חפירה יכלול את‬
‫כל העבודות והשירותים הנלווים כנ"ל בכל סוגי הקרקע במקום כולל חצוב‪ ,‬אשר‬
‫עבורו לא ישולם בנפרד‪ ,‬וכן את ההובלה‪ ,‬ההרחקה‪ ,‬הפזור והאחסון של העפר‬
‫במקומות מאושרים על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪ 58.1/.11‬חפירה ומילוי לתחנת שאיבה‬
‫החפירות לתחנת השאיבה תבוצענה במדויק ובהתאם למסומן בתוכניות‪ .‬דפנות‬
‫החפירה יהיו אנכיים ככל האפשר כדי להקטין את הפגיעה מסביב‪ .‬באם יהיו מים‬
‫בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות‪ ,‬ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת‬
‫המפלסים ול סילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר‪ ,‬שיאושר מראש על ידי‬
‫המנהל ומבלי לגרום לנזקים למבנים ומתקנים קיימים וללא תשלום נוסף‪.‬‬
‫מחיר החפירה יהיה לפי מ"ק כולל סילוק עודפי העפר לאתר שפיכה מאושר וכולל גם‬
‫את תשלום אגרת הפסולת‪.‬‬
‫‪-200-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫לא יבוצע תשלום עבור שטחי עבודה או שיפו עים בעפר‪ .‬המדידות נטו לפי הנדרש‬
‫בתוכניות‪.‬‬
‫‪58.14‬‬
‫עבודות בטון יצוק באתר לתחנת שאיבה למי תמלחת‬
‫לגבי העבודות האלה‪ ,‬ראה מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר ‪ -‬פרק ‪ 22‬בהוצאת‬
‫הועדה הבין ‪ -‬משרדית המיוחדת הוצאה אחרונה‪ .‬תוספת למפרט הנ"ל‪:‬‬
‫‪ 58.14.1/‬סוג הבטון‬
‫כל הבטונים ל מעט המכילים מים יהיו מסוג ב ‪ 30-‬הכל כמפורט בתוכניות ובכתב‬
‫הכמויות‪ .‬הבטונים ברצפת וקירות התאים הרטובים המכילים מים יהיו מסוג ב – ‪42‬‬
‫עמידים ואטומים למים‪ .‬תערובת הבטון תכיל מוסף על פלסטי ומוספים להגברת‬
‫האטימות מסוג "נ‪.‬ד‪ " 322 .‬של כרמית או פלסטוקריט ‪ N‬של סיקה או ש"ע ותכלול‬
‫כמות צמנט של ‪ 325‬ק"ג‪1‬מ"ק‪ .‬יחס מים צמנט בתערובת לא יעלה על ‪. 2.45‬‬
‫התערובת הנ"ל לסוג בטון ב ‪ 42 -‬תעמוד בדרישה של עומק חדירת מים בבדיקת‬
‫מעבדה (לפי ת"י ‪ 29‬חלק ‪ ) 5‬לא יעלה על ‪ 32‬מ"מ‪.‬‬
‫השימוש במוספים יעשה בהתאם לכמויות והנחיות היצרנים ולאחר אישור המהנדס‪.‬‬
‫יש להגיש ולקבל את אישור המהנדס לתערובת הבטון לפני תחילת עבודות הבטון‪.‬‬
‫על הקבלן לבצע בדיקות מוקדמות של התערובות להוכחת התכונות הנדרשות‬
‫על הקבלן לספק למהנדס בכתב את רשימת מרכיבי תערובות הבטון‪ ,‬תוצאות בדיקת‬
‫הבטון הט רי – שקיעת קונוס ומשקל מרחבי – ותוצאות בדיקת הבטון הקשוי – חוזק‬
‫הבטון הטרי בגיל ‪ 7‬ימים ו ‪ 20-‬ימים ובדיקת חדירות‪.‬‬
‫‪ 58.14.14‬פלדות הזיון‬
‫מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות ברזל מצולע לפי ת"י ‪ 4499‬חלק ‪. 3‬‬
‫על הקבלן להוכיח למהנדס בעזרת תעודות מעבדה מוסמכות‪ ,‬שהפ לדה‪ ,‬שהוא‬
‫משתמש בה‪ ,‬עומדת בכל דרישות התקן‪.‬‬
‫כיסוי הבטון של מוטות ורשתות הפלדה יהיה ‪ 5‬ס"מ באלמנטי הבטון המכילים מים‬
‫או מי שפכים‪ .‬כיסוי הבטון בשאר המקומות יהיה כמפורט בסעיף ‪ 2.25‬ולפי המסומן‬
‫בתכניות‪.‬‬
‫‪ 58.14.13‬עיבוד פני הבטונים המיועדים לקבלת שכבות איטום‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫פ ני הבטונים בקירות החוץ המיועדים לקבלת שכבות איטום ו‪1‬או ישארו‬
‫גלויים‪ ,‬יעובדו בטפסות חלקים לגמרי מלבידים (דיקטאות) חדשים‪ ,‬או במצב‬
‫חדש‪ ,‬ללא פגמים וללא רווחים במישקים אנכיים ואופקיים‪ .‬בקירות חוץ‬
‫המיועדים לקבלת שכבות איטום במישקים של תבניות ו‪1‬או הפסקת יציקה‪ ,‬יש‬
‫להחליק באמצעות דיסק קרבורנדום את פני הבטון מבליטות צמנט‪ ,‬שנוצרו‬
‫במקום חיבור הטפסות‪ ,‬או כתוצאה מכיסי חצץ וכו'‪ .‬וזאת מבלי לפגוע‬
‫בדרישה‪ ,‬שבמידה ופני הבטון לאחר פרוק הטפסים‪ ,‬לא יענו לדרישות לקבלת‬
‫שכבות האיטום על הקבלן לבצע תיקונים בהתאם לפירוט בפרק ‪ - 25‬עבודו ת‬
‫איטום‪.‬‬
‫למניעת כל ספק כל העבודות והגימורים הנ"ל רואים אותן ככלולים במחירי‬
‫היחידה של הבטונים על פי מכרז‪1‬חוזה זה‪.‬‬
‫‪ 58.14.11‬יציקת הבטון‬
‫בעת ביצוע עבודות היציקה‪ ,‬ידרש מהקבלן שימוש מתמיד בויברטורי מחט‪ .‬על‬
‫הקבלן להכין ויברטור רזרבי מוכן לשימוש לעת תקלה בויב רטור הפעיל‪.‬‬
‫התבניות ליציקות הבטון יהיו ממתכת ו‪1‬או מעץ חדש והשמוש בהם לא יעלה על ‪4‬‬
‫פעמים‪ .‬חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי קשירה‪ ,‬אלא על ידי סידור המוטות‬
‫מפלדה‪ ,‬בעלות ‪ 2‬נקודות עם חתך מוחלש‪( ,‬או בסידור אחר שיוצע ע"י הקבלן ויאושר‬
‫ע"י המהנדס)‪ .‬מרחק הנקודות ה מוחלשות יהיה ‪ 4‬ס"מ מפני הבטון‪.‬‬
‫רווח זה יווצר על ידי שימוש בכפות מתאימות‪ ,‬כדי לאפשר שבירת המוטות לאחר‬
‫פירוק התבניות‪ .‬עם פרוק התבניות‪ ,‬יסתמו הרווחים עד קצה המוט בתערובת בטון‬
‫בלתי מתכווצת אטימה למים מסוג סיקה טופ ‪ 122‬מתוצרת סיקה ואטום בסיקה‬
‫פלקס ‪. PRO 3 WF‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-202-‬‬
‫המרחק בין התבניות ימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר‬
‫כמתוכנן‪ .‬לא תורשה כל סטיה להקטנת העובי המתוכנן‪ ,‬והקבלן יחוייב‪ ,‬במקרה כזה‬
‫בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש‪ ,‬לתיקון המרחק שבין התבניות‪.‬‬
‫גובה הנפילה החופשית של הבטון‪ ,‬בעת היציקה‪ ,‬לא יעלה על ‪ 1.22‬מ'‪ .‬באם הבטון‬
‫עלול להעצר בברזלי הזיון‪ ,‬יהיה גובה הנפילה קטן מזה‪ .‬במקרים אלה יוצק הבטון‬
‫דרך צנרות‪ ,‬או דרך משפכים‪ ,‬או דרך פתחים בתבניות‪.‬‬
‫מסגרות‪ ,‬פחים לחבור קורות‪ ,‬סולמות וכו' וכן קטעי צנרת‪ ,‬העוברים דרך הקירות או‬
‫דרך תקרות‪ ,‬יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם ה מדויק בזמן יציקות הבטון‪ .‬אורך‬
‫קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתכניות‪ .‬הקבלן ידאג‬
‫להתקין את קטעי הצנורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם‬
‫המדויק לפי התכניות ובתיאום עם קבלת הצנרת ובאישור המנהל‪.‬‬
‫כל הקירות ייוצקו כנגד תבניות מצופות פורמאיקה או תבנית פלדה לקבלת שטח פני‬
‫בטון‪ ,‬חשוף וחלק ללא סגרגציה או חורים בבטון‪.‬‬
‫כיסוי הבטון על הברזל יהיה כדלקמן אלא אם צויין בתכניות אחרת‪:‬‬
‫‪ 52‬מ"מ‬
‫ביסודות‬
‫‪ 52‬מ"מ‬
‫ברצפת תא בור השאיבה‬
‫‪ 42‬מ "מ‬
‫ברצפת תא המגופים‬
‫‪ 32‬מ"מ‬
‫תקרות בטון‬
‫‪ 52‬מ"מ‬
‫בקירות בטון במגע עם מים וקרקע‬
‫הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות‪,‬‬
‫בקוצים‪ ,‬בזיון עובר בכוונים אחרים וכדומה‪.‬‬
‫שומרי המרחק להבטחת עובי כיסוי הבטון על הזיון ברצפת וקירות התא הרטוב וכל‬
‫אלמנטי ה בטון הבאים במגע עם מים ו‪1‬או שפכים יהיו מקוביות בטון במידות ‪51515‬‬
‫ס"מ מתוצרת "דומא" או ש"ע‪.‬‬
‫הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות ולעמודים בדייקנות במרווחים שווים‬
‫כמפורט בתכניות כדי לאפשר הצבה מדוייקת של זיון הקירות והעמודים‪.‬‬
‫‪ 58.14.15‬בדיקת אטימות‬
‫לפני בצוע ה מלוי ולפני צפוי המגן החיצוני‪ ,‬הטיוח ו‪1‬או הציפוי הפנימי של הרצפה‬
‫התחתונה והקירות של התא הרטוב היצוק באתר והתאים הטרומיים‪ ,‬יש לבצע‬
‫בדיקת אטימות‪ .‬בדיקת האטימות של התאים הטרומיים תבוצע במפעל הטרומי‪.‬‬
‫לפני התחלת בצוע בדיקת האטימות יש לנקות את התא ולהתחיל במילוי מים לפחות‬
‫‪ 20‬ימים לאחר גמר יציקת הקירות עד למפלס המים המכסימלי המתוכנן בקצב‬
‫מילוי אחיד של לא יותר מגובה ‪ 2‬מטר ב ‪ 24 -‬שעות‪ .‬לאחר מילוי המים במבנה למפלס‬
‫המים המכסימלי המתוכנן ישמר מפלס המים ע"י הוספת מים במשך תקופת‬
‫התיצבות של ‪ 7‬ימים‪ .‬לאחר גמר תקופת ההתיצבות הנ"ל ולאחר שמוודאים שלא‬
‫בתקופת בדיקת‬
‫נראות נזילות מהקירות‪ ,‬תבוצע בדיקת אטימות במשך ‪ 3‬ימים‪.‬‬
‫האטימות יש לסמן את מפלסי המים כל ‪ 24‬שעות‪.‬‬
‫מידת ההתאידות תיקבע בהשואה לאיבודי התאידות במיכל מלא מים בתנאי חשיפה‬
‫דומים למבנה הנבדק‪.‬‬
‫כאשר מידות ירידת מפלסי המים במבנ ה ובחבית ההשואה יהיו זהים במשך תקופת‬
‫בדיקת האטימות הנ"ל של ‪ 3‬ימים‪,‬ניתן יהיה לקבוע שהמבנה עבר בהצלחה את‬
‫בדיקת האטימות‪.‬‬
‫רישום מפלסי המים ב ‪ 3-‬הימים של בדיקת האטימות יערך ע"י המנהל ויועבר‬
‫לאישור המתכנן‪.‬‬
‫בתקופת בדיקת האטימות יש לסמן את כל מקומות הרטיבות והנזיל ות ע"י צבע בצד‬
‫הקיר החיצוני‪.‬כל טפול בתקון הבטון‪,‬סדקים או אטום תפרים במקומות הנזילות או‬
‫הרטיבות יבוצע מצד הקיר הפנימי‪ .‬חומרי האטום לתקון נזילות בסדקים יהיו‬
‫אלסטיים וללא אפשרות לריאקציה כימית עם מים‪.‬‬
‫באם המבנה לא יעמוד בדרישות בדיקת האטימ ות הנ"ל יש לרוקנו ולבצע את‬
‫התיקונים הדרושים תוך שמוש בחומרי אטום מתאימים לפי הוראות ו‪1‬או אשור‬
‫המנהל‪.‬‬
‫‪-203-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫לאחר השלמת התקונים לשביעות רצונו המלאה של המנהל יש למלא את המבנה‬
‫מחדש במים ולבצע בדיקת אטימות חדשה במשך ‪ 7‬ימים לקבלת אטימות מוחלטת‬
‫לפי הדרישות הנ"ל‪.‬‬
‫הקבלן יישאר אחראי לאי חדירת מי תהום ולאי דליפת נוזלים במשך תקופה של ‪5‬‬
‫שנים‪ .‬בכל תקופת האחריות יתקן הקבלן על חשבונו הוא‪ ,‬מבלי לדרוש תשלום עבור‬
‫זה‪ ,‬כל דבר‪ ,‬שלפי דעת המהנד ס‪ ,‬הקבלן אחראי לו‪.‬‬
‫‪ 58.14.16‬תיקוני בטון פגום‬
‫אם התגלו בבטון‪ ,‬לאחר פרוק הטפסים‪ ,‬פגמים כמו קיני חצץ‪ ,‬הורים סדקים‪ ,‬או כל‬
‫פגם ‪ -‬אין לתקן אותם אלא באישור המנהל‪ .‬הרשות בידי המנהל לא להרשות‬
‫תיקונים‪ ,‬אם לפי שיקול דעתו אלה אינם עומדים בדרישות החוזק והצורה‪.‬‬
‫במקרה ז ה על הקבלן להרוס את חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדש‪ .‬תיקון‬
‫הפגמים ייעשה עפ"י הוראות מיוחדות שינתנו לקבלן ע"י המנהל בכל מקרה בנפרד‪.‬‬
‫כל העבודות וההוצאות הנדרשות עפ"י סעיף זה יחולו על הקבלן‪.‬‬
‫‪ 58.14.17‬בדיקת מדגמים‬
‫דמי בדיקות מדגמים בעבודות בטון כולל אגרגטים‪ ,‬מים‪ ,‬בטונים‪ ,‬אטימות‪ ,‬פלדת‬
‫דיון וכו' יהיו על הקבלן‪ .‬דמי הבדיקה כוללים לקיחתה‪ ,‬שליחתה למעבדה מוסמכת‪,‬‬
‫תשלום למעבדה מוסמכת וכו' כל יתר ההוצאות הנדרשות‪ .‬מספר ואופן לקיחת‬
‫הדוגמאות‪ ,‬יהיה כזה שיספק את דרישות ת"י ומכון התקנים‪ .‬תוצאות הבדיקות‬
‫יועברו ישירות למנהל‪.‬‬
‫‪ 58.14.18‬מעברים ביציקות‬
‫א ‪ .‬במסגרות היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משלושה‬
‫סוגים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מעברים "נקיים" ביציקה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שרוולים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעברים אטומים לכבלים‪.‬‬
‫ב ‪ .‬מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מירבי כמפורט בתוכניות‪.‬‬
‫‪ 58.14.19‬הארקות יסוד‬
‫בזמן ביצוע היסודות וקורות ה יסוד‪ ,‬יש לתאם ולבצע את כל עבודות הארקות היסוד‬
‫בהתאם לתכניות ולמפרט יועץ החשמל‪.‬‬
‫‪ 58.14./1‬דיוק וסטיות מכסימליות מותרות‬
‫הסטיות המכסימליות המותרות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם שלהלן‪:‬‬
‫מס' תאור העבודה‬
‫סדורי והגדרת הסטיה‬
‫סטיה מהאנך בקוי קירות‬
‫‪/‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫התחום בו‬
‫תבדק הסטיה‬
‫ב ‪ - 3‬מ'‬
‫סטיה מהמפלס או מהשפוע המסומנים‬
‫בתכניות‬
‫סטיה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות‬
‫תקרות וקירות‬
‫סטיה בעוביים של רצפות תקרות‬
‫גודל הסטיה‬
‫המכס ימלי‬
‫‪ 5‬מ"מ‬
‫‪ 5‬מ"מ‬
‫‪ 5‬מ"מ‬
‫‪ /1‬מ"מ‬
‫בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל‪ ,‬על הק בלן יהיה לשאת בכל‬
‫ההוצאות הכרוכות בתיקון‪ ,‬כולל הריסת האלמנטים שנוצקו ויציקתם מחדש‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪58.13‬‬
‫‪-204-‬‬
‫אשפרת בטון לתחנת שאיבה‬
‫אשפרת הבטון של משטחי בטון אופקיים – רצפות ותקרות ושל קירות הבטון תבוצע‬
‫במשך ‪ 12‬ימים לפחות‪.‬‬
‫האשפרה תכלול הרטבה רציפה של פני המשטחים האופקיים והקירות על ידי‬
‫המטרה‪ ,‬הזלפה בצינור גן‪ ,‬הרטבת יריעות יוטה פרוסות על פני הבטון ומעליהן‬
‫יריעות פוליאתילן למניעת התייבשותם המהירה או כל שיטה שיבחר בה הקבלן‬
‫באישור המנהל להבטחת החזקת הבטון במצב רטוב ברציפות‪.‬‬
‫אשפרת משטחי הבטון האופקיים תתחיל מיד לאחר החלקת פני הבטון כאשר ברק‬
‫המים נעלם מפני הבטון‪ .‬בקירות ישוחררו הקשרים בין התבניות במועד מוקדם ככל‬
‫האפשר לאחר היציקה עם התקשות הבטון ויוזלפו מים מספר פעמים ביום למרווח‬
‫הנוצר בין התבניות לבין פני הבטון‪ .‬לאחר פרוק התבניות תימשך האפשרה באחת‬
‫השיטות כנ"ל‪.‬‬
‫על הקבלן להקפיד ע ל ביצוע האשפרה כנ"ל במיוחד בשל תנאי האקלים במקום‬
‫למניעת סדיקת אלמנטי הבטון ונזילות מים דרכם‪.‬‬
‫על הקבלן למנות אחראי מטעמו לביצוע האשפרה כנ"ל ולהודיע על מיניו ועל שיטת‬
‫האשפרה שבחר בה למנהל ולקבל את אישור המנהל לפני התחלת ביצוע יציקות‬
‫הבטון באתר‪.‬‬
‫עבור האשפרה כנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד והיא תיכלל במחירי היחידה של‬
‫אלמנטי הבטון‪.‬‬
‫אין לבצע אשפרה באמצעות חומר אשפרה מסוג ‪. CURING COMPOUNP‬‬
‫‪58.11‬‬
‫עבודות איטום‬
‫לגבי העבודות האלה ראה מפרט לעבודות איטום ‪ -‬פרק ‪ - 25‬בהוצאת הועדה הבין ‪-‬‬
‫משרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה‪ .‬השלמות למפ רט הנ"ל‪:‬‬
‫‪ 58.11.1/‬כללי‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרק זה מתייחס לביצוע עבודות איטום במבנה ובתאים‪.‬‬
‫עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט‪ ,‬כתב הכמויות‪ ,‬התכניות המצורפות‬
‫והתקנים הישראליים‪ .‬כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות‬
‫בחוקים‪ ,‬צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת‪ ,‬אשר הפיקוח‬
‫עליהן או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית‪.‬‬
‫כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים‬
‫החייבים באישורו המוקדם של המנהל‪.‬‬
‫‪ 58.11.14‬רציפות שכבות האיטום‬
‫הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהד בר לא בא לידי‬
‫ביטוי בתכניות ו‪1‬או במפרט ו‪1‬או בכתב הכמויות‪ ,‬יביא הדבר בעוד מועד לידיעת‬
‫המנהל‪ .‬במסגרת רציפות שכבות האיטום תובטח חפיה של ‪ 12‬ס"מ לפחות בין‬
‫השכבות כל עוד לא נדרש או אושר אחרת‪.‬‬
‫‪ 58.11.13‬הצעות שינוי ואישור דוגמאות‬
‫אם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום‪,‬‬
‫יראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המנהל ואישורן על ידו‬
‫בכתב‪ .‬לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המנהל דוגמאות של‬
‫חומרי איטום שברצונו להשתמש בהם‪.‬‬
‫‪ 58.11.11‬אחריות הקבלן‬
‫א‪.‬‬
‫הקבלן אחראי לטיב ה עבודה‪ ,‬החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבנה שצופו‬
‫בשכבות אוטמות בפני חדירת רטיבות לתקופה של ‪ 5‬שנים מיום מסירת‬
‫המבנים‪ .‬במשך תקופה זו יתקן הקבלן כל נזק העלול להיגרם לעבודות‬
‫האיטום‪ .‬פרט לנזקים שנגרמו מסיבות שאינן קשורות בטיב עבודות האיטום‬
‫וזאת לפי קביעתו הבלעדי ת של המזמין או בא ‪ -‬כוחו‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫ב‪.‬‬
‫‪-205-‬‬
‫הקבלן יבצע את כל התיקונים על חשבונו לשביעות רצונן המלאה של המזמין‬
‫או בא ‪ -‬כוח ו ובתאום עמו לא יאוחר משבוע ימים לאחר קבלת הודעה על כך‬
‫ובמידת הצורך אף במועד מוקדם יותר‪ ,‬באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים‬
‫נותר זמן של פחות משנה עד תום תקופ ת האחריות‪ ,‬תוארך אחריות הקבלן‬
‫לתקופה של שנה לפחות גם לגבי חלקי המבנים שלא ניזוקו במידה ויכולות‬
‫להיות לאופי הנזק השלכות לגביהם וזאת לפי קביעתה הבלעדית של המועצה‬
‫או בא כוחה‪.‬‬
‫‪ 58.11.15‬דרישות כלליות‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪50.25‬‬
‫לפני התחלת עבודות האיטום על הקבלן להתקשר עם המתכנן באמצ עות‬
‫המנהל לקבלת הסברים והדרכה‪.‬‬
‫טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות‪ ,‬גזים‬
‫ואדים‪.‬‬
‫בכל מקום בו מצוין בפרק זה שם מסחרי של איזה שהוא חומר איטום‪ ,‬יש‬
‫לראותו כאילו רשום לידו או "שווה ערך"‪.‬‬
‫ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם ל דרישות מפרט זה ו‪1‬או מפרטים‬
‫של היצרן‪.‬‬
‫עבודות איטום בתחנה‬
‫‪ 50.25.21‬איטום הקירות התת קרקעיים בחום‬
‫איטום פני הקירות החיצוניים התת קרקעיים של תחנת השאיבה במלון מרידיאן‬
‫יבוצעו בשכבות כדלקמן‪:‬‬
‫מריחת שכבת יסוד מפרימר ‪ 474 GS‬בשעור ‪ 2.25‬ק"ג‪1‬מ"ר‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מריחת שכבת ביטומן אספלטי מנופח חם ‪ 25175‬בשיעור ‪ 1.52‬ק"ג‪1‬מ"ר‬
‫ג‪.‬‬
‫פרישת שכבת יריעות רשת זכוכית אינטרגלס או ש"ע מאושר תוך חפיות של‬
‫‪ 12‬ס"מ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מריחת שכבה שניה של ביטומן אספלטי כנ"ל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫פרישת יריעות רשת כנ"ל כשהיא מוזזת במחצית רוחב היריעה שבשכבה‬
‫התחתונה תוך חפיות ש ל ‪ 12‬ס"מ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מריחת שכבה שלישית של ביטומן אספלטי כנ"ל המכסה בצורה מושלמת את‬
‫שכבת יריעות הרשת הנ"ל‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הדבקת לוחות קלקר בעובי ‪ 3‬ס"מ על שכבת הביטומן הנ"ל להגנה‪.‬‬
‫‪ 58.15.14‬איטום תפרי הפסקת יציקה בין הרצפה לקיר‬
‫איטום תפרי הפסקת יציקה בקירות יבוצע כדלקמן‪:‬‬
‫רצועת עצ ר כימי מתנפח מסוג סיקה סוול ‪ 2527‬מתוצרת סיקה מיושמת מעל‬
‫א‪.‬‬
‫משחת סיקה סוול במרחק של לפחות ‪ 12‬ס"מ מדופן הקיר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מילוי מגרעת ‪ 212‬ס"מ בתחתית הקיר בצד הפנימי בסיקה פלקס ‪. PRO3WF‬‬
‫‪ 58.15.13‬איטום הרצפה והקירות הפנימיים‬
‫רצפת הבטון וקירות הבטון הפ נימיים של תחנת השאיבה במלון מרידיאן והרצפה‬
‫והקירות מהצד הפנימי והחיצוני של התאים הטרומיים יצופו באפוקסי צמנט מיוחד‬
‫מסוג סיקה גארד ‪ EC 722‬מתוצרת סיקה בהתאם למסומן בתכניות או מפורט‬
‫בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪-206-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫הציפוי ייושם לאחר הכנת השטח של פני הבטון בהתאם להוראות היצרן ולא מוקדם‬
‫מאשר שבועיים לאחר גמר יציקת הבטונים‪.‬‬
‫יישום הטיח הצמנטי לשכבותיו בהתאם להוראות היצרן ולאחר אישור המנהל לפני‬
‫הביצוע‪ .‬כמות החומר הנדרשת – ‪ 4‬ק"ג‪1‬מ"ר לקבלת עובי ציפוי של ‪ 2‬מ"מ‪ .‬המחיר‬
‫לציפוי המיוחד יכלול את הכנת פני השטח‪ ,‬את החומרים ועיבוד הפינות‪ .‬על ת פרי‬
‫הפסקות יציקה יש להטביע באפוקסי צמנט הנ"ל רצועות רשת סיבי זכוכית ברוחב‬
‫‪ 32‬ס"מ‪ .‬רצועות סיבי הזכוכית הנ"ל לא יימדד בנפרד והן כלולות במחירי הטיח‬
‫הצמנטי‪.‬‬
‫‪58.16‬‬
‫עבודות מסגרות ומקבעים לתחנת שאיבה למי תמלחת‬
‫‪ 58.16.1/‬כללי‬
‫כיוון פתיחת המכסים יהיה כמסומן בתוכ ניות העבודה‪.‬‬
‫כל החומרים‪ ,‬תכונותיהם ועיבודם יתאימו לדרישות המפרט הכללי הבינ ‪ -‬משרדי פרק‬
‫‪ - 29‬הוצאה אחרונה ויעמדו בהתאם למקרה בדרישות התקן הישראלי הרלוונטי‪.‬‬
‫יש לבדוק במבנה את כל מידות הפריטים לפני התחלת הביצוע ולהודיע למנהל על כל‬
‫אי התאמה בין המידות בפועל לבין המידות המצוינות ברשימה לצורך קבלת הוראות‬
‫לגבי המידות הקובעות‪ .‬חומרים יהיו בהתאם למפרט להלן ובפרטים הרלוונטיים‪.‬‬
‫‪ 58.16.14‬מכסים חיצוניים‬
‫בתחנת השאיבה יהיו מכסי בור השאיבה מפח פלב"מ ‪ 319‬מרוג בעובי ‪ 3.5‬מ"מ‪,‬‬
‫במידות על פי המסומן בתכניות‪ .‬כל הצירים‪ ,‬הברגים‪ ,‬הידי ות ויתר האביזרים יהיו‬
‫מפלב"מ ‪. 319‬המדידה לתשלום תהייה לפי יחידות קומפלט‪.‬‬
‫‪ 58.16.13‬סולמות‬
‫‪ ‬סולם הירידה בתחנת השאיבה יהיה עשויים פוליאסטר משוריין ( ‪ ) G.R.P‬על פי‬
‫התכניות‪ .‬המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך ותכלול את כל החומרים‬
‫הדרושים לביצוע העבודה והעבודה הדרושה להרכבת הסולמות בשטח‪.‬‬
‫‪ ‬שלבי ירידה בתאי הבקרה יהיו חרושתיים ועשויים מגרעין פלדה וציפוי פי‪.‬וי‪.‬סי‪.‬‬
‫‪58.17‬‬
‫עבודות צביעה וצפוי מגן לתחנת שאיבה למי ‪-‬מלח בלבד‬
‫‪ 58.17.1/‬כללי‬
‫חומרי הצביעה והציפוי יהיו כמפורט להלן בהתאם למפורט בפרק ‪ //‬למפרט הכללי‬
‫של הועדה הבינמשרדית או לפי הסעיפים המתאימים במפרט הכללי או בחומרים‬
‫אחרים‪ ,‬אשר הקבלן יוכיח למהנדס‪ ,‬כי הם שווי ערך איכותי ואשר יאושרו מראש‬
‫ע"י המהנדס‪ .‬הכמויות והיישום יהיו בהתאם להנחיות היצרנים‪ ,‬לרבות הכנת השטח‬
‫(ניקוי‪ ,‬איטום‪ ,‬חיספוס‪ ,‬וכו') ולאחר אישור המהנדס‪.‬‬
‫באם הצביעה והצפו י לא יעשו בהתאם לנ"ל‪ ,‬יסלק הקבלן את הצבע וינקה היטב את‬
‫ספיחיו על חשבונו ובהתאם להוראות המהנדס‪ .‬רק לאחר אישור המהנדס יבצע‬
‫הקבלן את הצביעה והציפוי‬
‫מחדש ובהתאם למפרט‪ ,‬חומרי הצביעה והציפוי המוגדרים להלן הם מתוצרת‬
‫"טמבור" אלא אם כן מצוין אחרת‪.‬‬
‫‪ 58.17.14‬צביעה לפי נושאים‬
‫א‪.‬‬
‫משטחי בטון‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫ב‪.‬‬
‫‪-207-‬‬
‫מכסים מאלומיניום‪.‬‬
‫‪ 58.17.13‬צביעת משטחי בטון‬
‫משטחי בטון פנימיים וקירות חיצוניים של כל מבנה אשר בולטים מעל פני הקרקע‬
‫יצבעו במערכת כמפורט להלן‪:‬‬
‫צביעת קירות ורצפת פנים תבוצע על גבי בטון חשוף וחלק‪ ,‬לאחר שימולאו במלט‬
‫שמן בתוספת ערב הדבקה לכל הנקבוביות שנוצרו מלכידת אויר במהלך היציקה‪.‬‬
‫בליטות בבטון ייושרו במשור ויוחלקו‪.‬‬
‫כאשר הצביעה היא על גבי בטון חשוף יש ללטש את פני השטח עד לקבלת טיח חלק‬
‫ללא גרגירים רופפים וללא חורים ובליטות‪ .‬הבטון שאשפרתו נסתיימה‪ ,‬צריך להיות‬
‫יבש‪ ,‬חופשי משמן תבניות ו נקי מלכלוך‪ ,‬אבק‪ ,‬חלב צמנט ( ‪ ) Laitance‬וחלקים‬
‫רופפים (ניתן לבצע את הניקוי במברשות פלדה ידניות או מכניות או בהתזת חול‬
‫קלה)‪.‬‬
‫אם צובעים על טיח הוא חייב להיות לפי הוראות יצרן הצבע להכנת הטיח‪.‬‬
‫לאחר הכנת פני השטח יש לבצע את הצביעה כדלקמן‪:‬‬
‫קירות חיצוניים‪:‬‬
‫שכבה אחת טמגלס צבע יסוד‪ ,‬מדולל עד ‪ 42-52%‬מדלל ‪ , 4-122‬בעובי של כ ‪32 -‬‬
‫א‪.‬‬
‫מיקרון‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שכבה שניה טמגלס יסוד‪ ,‬מדולל עד ‪ 3%‬מדלל ‪ , 4-122‬בעובי של כ ‪ 52 -‬מיקרון‪.‬‬
‫משטחים פנימיים‪ :‬תאים‪ ,‬קירות ותקרות יהיו צבועיים כדלהלן‪:‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל בנושא הכנת השטח‪:‬‬
‫בטון חדש חייב בהשפרה מלאה של ‪ 21‬יום לפני הצביעה‪.‬‬
‫יש להסיר לכלוך‪ ,‬שמנים וכל חומר רופף בעזרת מים ודטרגנט או ממיס‪.‬‬
‫יש להסיר שכבת מלט עליונה ע"י שטיפה בתמיסת חומצת מלח ‪ 12%‬למשך ‪ 5‬דקות‬
‫או שטיפת חול קלה‪.‬‬
‫צבע יסוד ‪-‬‬
‫אפיקטלק שקוף מ‪.‬ק‪. 572-112 .‬‬
‫שכבה אחת מדוללת ‪. 32-42%‬‬
‫כוח כיסוי ‪ 15-22‬מ"ר לליטר בהתאם לספיגת הבטון‪.‬‬
‫ייבוש ‪ 3-4‬שעות‪.‬‬
‫צבע עליון ‪-‬‬
‫ציפוי אפוקסי ‪ 320‬מ‪.‬ק‪577-233 .‬‬
‫שתי שכבות בעובי כולל ‪ 452‬מיקרון ( ‪ 225‬מיקרון כל‬
‫שכבה)‬
‫כוח כיסוי ‪ 2.5‬מר לליטר‬
‫ייבוש בין שכבות ‪ 19-24‬שעות‬
‫‪-208-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫ייבוש קשה ‪ 24‬שעות‪ ,‬למגע עם מים וכימיקלים ‪ 7‬ימים‬
‫קיים בגוו ן אפור בלבד (משנה גוון בחשיפה לשמש)‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הצבע הינו כדוגמת תוצרת טמבור או שו"ע מאושר‪.‬‬
‫‪ 58.17.11‬צביעת מכסים מאלומיניום‬
‫לאחר הכנת פני השטח ע"י פסיוציה יש לבצע את הצביעה כדלקמן‪:‬‬
‫‪58.18‬‬
‫א‪.‬‬
‫צבע יסוד אפיגול בשכבה אחת בעובי ‪ 42-52‬מיקרון‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שכבת טמגלס צבע עליון בע ובי ‪ 52‬מיקרון בגוון חום‪.‬‬
‫עבודות קווי ניקוז מי תמלחת‬
‫‪ 58.18.1/‬תאור העבודה‬
‫במסגרת עבודה זו יבצע הקבלן הנחה של קוי ריקון של מי תמלחת ממלון מרידיאן‬
‫ועד בריכה מס' ‪. 5‬‬
‫הצנרת תהיה מסוג פוליאתילן‬
‫‪ HDPE‬מסוג ‪ SDR17‬דרג ‪ . 12‬ביצוע קו הריקון‬
‫החדש במקום קו הריקו ן הקיים יבוצע לפי תוואי המופיע בתוכניות ויכלול הנחת‬
‫צנרת עד להטבעה בבריכה מס' ‪ , 5‬כ ‪ 122 -‬מ' פנימה מקו הים‪ ,‬התקנה וקשירת פלטות‬
‫עיגון מסביב לצינורות למניעת ציפה‪.‬‬
‫‪ 58.18.14‬עבודות עפר וחפירה‬
‫כללי‬
‫מופנית בזאת תשומת לב הקבלן לעובדה שעבודות החפירה עלולות להתבצע בשטח‬
‫עם מתקני חוף או צנרת תת קרקעית קיימים‪ .‬אי לכך הקבלן ינקוט בכל האמצעים‬
‫הדרושים כדי להימנע מפגיעה במכשולים לאורך התוואי‪.‬‬
‫חפירה‪ 1‬חציבה‬
‫רוחב מינימלי של החפירה יהיה קוטר הצינור ועוד ‪ 15‬ס"מ לפחות מכל צד מקצה‬
‫הצינור ועד דופן התעלה‪ .‬תחתית החפירה תהודק לצפי פות של לפחות ‪ 19%‬מודיפייד‬
‫א‪.‬ש‪.‬ש‪.‬הו‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-209-‬‬
‫עומק החפירה‪ 1‬חציבה יהיה לצורך הנחת הצינור לפי התכנית ועוד ‪ 20‬ס"מ (או ‪30‬‬
‫ס"מ עבור צינורות פלסטיים) עבור מצע חול דיונות‪ ,‬מהודק‪ .‬במידה ובזמן‬
‫החפירה‪1‬חציבה יגלה הקבלן אבנים‪ ,‬פסולת ברזל אשפה או כל דבר אחר יהיה עליו‬
‫לפנותם ולסל קם מיתר האדמה המקומית‪.‬‬
‫עבור החפירה‪ 1‬חציבה ישולם כחלק בלתי נפרד מהנחת הצינור‪.‬‬
‫המדידה לתשלום תתייחס מגובה עבודות עפר ועד לגובה תחתית הצינור במקרה של‬
‫חפירה‪1‬חציבה ומגובה עבודות עפר שבוצעו למעשה לפני החפירה לצינור ועד לתחתית‬
‫הצינור במקרה של הנחת הצינורות באזורי מלוי‪ .‬עבודות מילוי או חפירה עד לצורת‬
‫הדרך יחושב לפי עבודות עפר כללי‪.‬‬
‫בכל מקרה לא יורשה הקבלן להניח צינורות באזורי המילוי לפני שיבוצע מלוי בגובה‬
‫של לפחות ‪ 60‬ס"מ מעל לתחתית הצינור‪.‬‬
‫חפירת תעלות לא תימדד ולא תשולם בנפרד‪ ,‬ומחירה כלול במחיר הצינורות‪.‬‬
‫יש לקחת ב חשבון שמחיר החפירה‪1‬חציבה יכלול גם את המרווחים עבור מצע החול‪.‬‬
‫סילוק עודפי העפר כלולים במחיר‪.‬‬
‫מצע ועטיפת החול‬
‫צינורות פוליאתילן‪ ,‬יונחו על מצע חול דיונות נקי מהודק בעובי ‪ 30‬ס"מ מפוזר‬
‫באופן שווה לכל רוחב החפירה‪ .‬לאחר הנחת הצינורות יכוסו הצינורות בחול דיונות‬
‫נ קי ומהודק בשכבות ובהרטבה כל ‪ 22‬ס"מ עד ‪ 30‬ס"מ מעל קודקוד הצינור לכל‬
‫רוחב החפירה‪.‬‬
‫במידה והקבלן יחפור מעבר לדרישות המצע של ‪ 20‬ס"מ או ‪ 30‬ס"מ ימלא הקבלן את‬
‫יתרת החפירה בחול דיונות מהודק נוסף על חשבונו‪.‬‬
‫המצע ועטיפת החול לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד‪ ,‬ומחירם כלול במח יר הצינור‪.‬‬
‫סילוק הפסולת‬
‫הקבלן יסלק מאתר העבודה על חשבונו את כל הפסולת ועודפי הקרקע שיצטברו‬
‫כתוצאה מהחישוף‪ ,‬ניקוי עודפי חפירה ובזמן העבודה‪ .‬הפסולת תסולק לאתר מורשה‬
‫על ידי הרשויות‪ ,‬כולל תשלום אגרות לרשות לפי הצורך ובתאום עם המנהל‪ .‬עבודת‬
‫חישוף וסילוק הפסולת לרבות צמחיה ושורשים הנה על חשבון הקבלן ולא תשולם לו‬
‫בגין עבודה זו כל תוספת‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-221-‬‬
‫אופן המדידה והתשלום‬
‫במשך כל תקופת בצוע העבודה‪ ,‬יחזיק הקבלן על חשבונו‪ ,‬מודד מוסמך המצויד בכלי‬
‫מדידה‪ .‬כך שאופן בצוע העבודה יהיה מושלם ויתאים לתכניות‪ .‬המודד יכין בתום‬
‫העבודה‪ ,‬תכנית ל אחר בצוע שבה יסומנו כל הקווים והמתקנים עומקם ומיקומם‬
‫המדויק‪.‬‬
‫עבודות אלו כלולות במחירי העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד‪.‬‬
‫עבודות עפר (כולל החלפת קרקע)‪ ,‬מצע ומעטפת חול ים לצינורות כלולים במחיר‬
‫היחידה של הצינורות בהתאמה‪.‬‬
‫סילוק עודפי עפר כלולים במחיר היחידה של ה נחת הצינורות‪.‬‬
‫‪ 58.18.13‬הנחת צינורות‬
‫הנחת צינורות ‪H.D.P.E‬‬
‫הצינורות הגרוויטציוניים יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה ‪HDPE‬‬
‫מטיפוס ‪ ) SDR17 ( PN-10 , PE-100‬מתוצרת "מריפלקס" או שו"ע מאושר‪ .‬בשום‬
‫קוטר לא תורשה הבאת צינורות בגלילים אלא אך ורק במוטות באורך ש ל עד ‪ 8‬מ'‪,‬‬
‫ובקטרים המסומנים בכתב הכמויות ובתכניות‪ .‬הצינורות יחוברו בריתוך ע"י מכונה‬
‫מתאימה לריתוך פנים או ריתוך אלקטרופיוז'ן‪ .‬עבודות בריתוך והנחת הצינורות‬
‫יבוצעו לפי המפרט שלהלן ובפיקוח שירות השדה של היצרן‪ .‬כל אביזרי הצינורות‬
‫יהיו חרושתיים ‪ . PN-10‬לא יורשה הקבלן בשום מקרה ליצר אביזרים בבית המלאכה‬
‫או באתר‪ .‬אביזרים אלו יפסלו מיידית‪.‬‬
‫כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מתוצרת זהה ו‪1‬או מתאימה ליצרן הצינור ומסומנים‬
‫על ידי היצרן מבחוץ למטרת זיהוי‪.‬‬
‫תאי בקרה לניקוז‬
‫שוחות הבקרה תהיינה טרומיות‪ ,‬במידה וישנן שוחות במידות המצ וינות בתכניות‪,‬‬
‫אחרת‪ ,‬תהיינה השוחות יצוקות באתר וללא שינוי במחיר כולל טיח‪ .‬בשוחות יצוקות‪,‬‬
‫הרצפה תיבנה על גבי בטון רזה בעובי ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫שוחה טרומית תסופק עם חוליית רצפה‪ ,‬תקרה‪ ,‬מסגרת מיצקת עם צווארון בטון‪,‬‬
‫מכסה והגבהות ע"י חוליות טרומיות לפי ת"י ‪ 658‬וכן עם פתחי כ ניסה ויציאה לפי‬
‫התכניות כולל מחברי איטוביב ‪.‬‬
‫חיבור הצינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות מחברים מיוחדים‬
‫מסוג איטוביב לשוחות או ש"ע‪.‬‬
‫‪-220-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫קדיחת החורים והרכבת מחברי איטוביב יבוצעו במפעל יצרן השוחות‪ ,‬בתאום עם‬
‫התוכניות והביצוע בשטח‪ .‬המכסים יהיו עגולים ‪ ,‬ויתאימו לת"י ‪. 489‬‬
‫בהתקנת שוחות יש להקפיד על הנושאים הבאים‪:‬‬
‫א ‪ .‬עבודות עפר ודיפון לתאי בקרה יבוצעו לפי דרישות שבסעיפים הרלוונטיים לעיל‪.‬‬
‫ב ‪ .‬השוחות תבוצענה לפי הפרט בתכנית לשוחות טרומיות או לפי הפרט לשוחות‬
‫יצוקות באתר‪.‬‬
‫ג ‪ .‬חיבור צינור ניקוז קיים לשוחה חדשה‪1‬קיימת ב שטח ‪ ,‬יבוצע ע"י חיבור תקני‬
‫בעזרת אטם חדירה מסוג ‪ CS-910‬תוצרת וולפמן או ש"ע‪ .‬קוטר החור יתאים‬
‫לקוטר האטם לפי הנחיות ודרישות היצרן‪ .‬במקרים חריגים ועל פי אישור‬
‫המנהל בכתב‪ ,‬ניתן יהיה לבצע חיבור צינור לשוחה קיימת ע"י חיבור גמיש לפי‬
‫הפרט בתוכנית‪.‬‬
‫ד ‪ .‬בין החוליות יות קן אטם ביטומני מדגם " ‪ " F - 222‬תוצרת "אקרשטיין" או מדגם‬
‫"איטופלסט" תוצרת "וולפמן"‪ .‬התקנת האטמים תהיה בהתאם להנחיות‬
‫ודרישות של היצרן‪.‬‬
‫ה ‪ .‬רום מכסי השוחות יהיה רום המדרכה‪1‬הכביש המתוכננים הסופיים ו‪1‬או לפי‬
‫הוראות המנהל‪.‬‬
‫ו ‪ .‬שוחות הניקוז יהיו בקוטר אחיד לכל גובהן‪ ,‬ללא חוליה קונית‪.‬‬
‫ז ‪ .‬צווארוני הגבהה יהיו מתועשים בלבד ואורכם יהיה ‪ 5‬ס"מ עד ‪ 35‬ס"מ‪ .‬קוטרם‬
‫הפנימי יתאים למכסה בקוטר ‪ 92‬ס"מ‪.‬‬
‫ח ‪ .‬שלבי הירידה שיותקנו בשוחות יבוצעו מתחת למכסה השוחה בצורת סולם ויהיו‬
‫שלבי דריכה רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה עפ"י ת"י ‪ 931‬או שלבים מברזל‬
‫יציקה או סולם פיברגלס‪1‬נירוסטה‪ .‬מרחקים בין השלבים יהיו זהים ויתאימו‬
‫לדרישות תקן ישראלי‪ .‬מרחק מרום המכסה עד לשלב הראשון לא יעלה על ‪95‬‬
‫ס"מ‪ .‬יודגש כי בשום מקרה לא יהיה שלב בתפר בין חוליות השוחה‪.‬‬
‫ט ‪ .‬פתח הכניסה ושלבי הירידה ימוקמו מצד צינור היציאה‪ ,‬מימין או משמאל אליו‪,‬‬
‫כך שיתאפשר חבור לשוחה בעתיד ללא הפרעה במידת הצורך‪.‬‬
‫י ‪ .‬מילוי חוזר סביב לשוחות והידוקו כנדרש ממילוי תעלות להנחת צנרת‪.‬‬
‫עובי המילוי מסביב לתא יהיה ‪ 32‬ס"מ לפחות‪ .‬המילוי יבוצע לכל הגובה של‬
‫התא עד למבנה הכביש‪.‬‬
‫בצוע המילוי מסביב לתאים יתחיל רק לאחר קבלת אשור ולפי הורא ות המנהל‪.‬‬
‫במידה ויידרש מילוי ‪ C.L.S.M‬תשולם תוספת לפי נפח ‪ C.L.S.M‬במ"ק‪.‬‬
‫יא ‪ .‬על הדופן הפנימית של השוחה בחלקה העליון יחובר לוח מלבני מפלב"מ ‪ 324‬עליו‬
‫יוטבע מספר השוחה בהתאם לתכניות‪ .‬ציון המספרים יבוצע בהטבעה‪ ,‬מחיר‬
‫השוחה כולל את הלוח וההטבעה עליו‪.‬‬
‫‪-222-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫יב ‪ .‬כל השוחות יבוצעו עם עבוד בטון בקוטר הנדרש ("בנצ'יק") בהתאם לקוטר‬
‫וכיווני הצינורות‪ .‬עבוד הבטון יהיה בהתאם להנחיות היצרן והמתכנן‪ .‬קוטר‬
‫המתעל ("בנצ'יק) יהיה כקוטר צינור הכניסה‪.‬‬
‫מחברי שוחה‬
‫א ‪ .‬מחברי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או מסוג "פורשדה ‪" F- 125‬‬
‫תוצרת " אקרשטיין" או ש"ע‪ .‬כל חלקי המתכת יהיו מפלב"מ ‪. 319‬‬
‫ב ‪ .‬השימוש באטם חדירה מסוג ‪ CS-910‬תוצרת וולפמן או ש"ע יהיה רק כאשר יש‬
‫צורך לבצע פתחי כניסה ויציאה לשוחה בשטח‪ .‬הביצוע יהיה בהתאם להנחיות‬
‫היצרן‪.‬‬
‫ג ‪ .‬בכל מקרה תובטח אטימות מלאה של המערכת‪.‬‬
‫תקרות ומכסים לתאי בקרה‬
‫א‪.‬‬
‫תקרות ומכסים יהי ו לעומס ‪ 42‬טון ( ‪ (D - 422‬בכבישים‪ ,‬מדרחובים‪ ,‬שוליים‬
‫קשים של כבישים ואזורי חניה ויתאימו לכל דרישות התקן הישראלי למכסי‬
‫שוחות‪.‬‬
‫תקרות ומכסים יהיו לעומס ‪ 12.5‬טון ( ‪ ) B- 125‬במדרכות ואזורים להולכי רגל‬
‫ויתאימו לכל דרישות התקן הישראלי למכסי שוחות‪.‬‬
‫המכסים יהיו בקוטר ‪ 52‬ס"מ לשוחות בקוטר ‪ 02‬ס"מ ובקוטר ‪ 92‬ס"מ לשוחות‬
‫בקוטר ‪ 122‬ס"מ ומעלה‪ ,‬ללא נעילה‪ .‬המכסים יהיו מיצקת ברזל‪+‬סמל המזמין‬
‫במדרכות‪ ,‬חניות ובתוך המגרשים ומיצקת ברזל‪+‬בטון דגם "סגר ב‪.‬ב‪+".‬סמל‬
‫המזמין בכבישים ובשטחים פתוחים בשצ"פים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המכסים בשני המקרים יהיו עם סמל המזמין ויעוד השוחה ‪ " -‬ניקוז ‪ -‬תמלחת"‬
‫ הכול לפי אשור מוקדם של המזמין‪ .‬במכסים מיצקת ‪ +‬בטון‪ ,‬סמל המזמין‬‫ייוצר מברונזה‪ ,‬ימוקם במרכז המכסה ויהוה חלק בלתי נפרד מהמכסה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המכסים יהיו במשקל הנדרש לפי תקן ישראלי‪ ,‬עם רפידות לשיכוך רעש‬
‫מחומר פלסטי משוריין בין הסגר למסגרת‪ ,‬מתו צרת "וולפמן" או ש"ע‪.‬‬
‫המסגרת תהיה מיצקת בשילוב עם בטון מזוין‪.‬‬
‫שטחי המגע בין הסגר למסגרת יהיו חרוטים ומדויקים למניעת נדנוד ושיפור‬
‫היציבות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במדרכה‪ ,‬חניות ובשטחים מרוצפים אחרים המסגרות למכסים יהיו מרובעות‬
‫או עגולות לפי דגם שיאושר ע"י המזמין‪ ,‬בכביש המסגרות יהיו עגולות‪ .‬עלות‬
‫המסגרת כלולה במחיר המכסה ולא ישולמו הפרשי מחיר בין מסגרות עגולות‬
‫לבין מסגרות מרובעות‪.‬‬
‫המילוי בין התקרה לצווארון יהיה מילוי בבטון מעובד‪.‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-223-‬‬
‫‪ 58.18.11‬בדיקת אטימות בקווי גרביטציה ובשוחות בקרה‬
‫כל הבדיקות לכל סוגי הצינורות תעשנה לפי המפרט הכללי לעבו דות בנייה של‬
‫הוועדה הבין ‪ -‬משרדית‪ ,‬פרק ‪. 57‬‬
‫כל קווי הגרביטציה והשוחות שיבוצעו יעברו בדיקות לאטימות מוחלטת ע"י הקבלן‬
‫לאחר שתסתיים התקנתם‪ .‬בדיקות האטימות תבוצענה בנפרד לכל קטע בין כל שתי‬
‫שוחות סמוכות ובנפרד לשוחות‪ ,‬לפני מילוי חוזר מעל הקטע הנבדק‪ .‬על הקבלן‬
‫מוטלת האחריות לרישום מדויק ביומן העבודה של כל אירועי בדיקת האטימות בכל‬
‫קטע וקטע‪ .‬לשם בדיקת האטימות יכין הקבלן מבעוד מועד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫פקקי איטום בקוטר מתאים לקווים והעומדים בלחץ מבלי שישלפו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫קו מים זמני לצורך מילוי הקו וביצוע בדיקות האטימות‪ ,‬שיונח על חשבון‬
‫ובאחריות הקבלן‪.‬‬
‫על מנת להבטיח יעילות מרבית בבדיקת האטימות והצלחת הבדיקה על הקבלן‬
‫להבטיח פיקוח מרבי של יצרן הצינורות על הנחתם‪.‬‬
‫צילום פנימי של קוים גרביטציוניים‬
‫צילום פנימי של הקווים יבוצע אך ורק בקטעים שלגביהם יוגדר הצורך המקצועי‬
‫ו‪1‬או לפי הוראות המנהל‪.‬‬
‫א ‪ .‬כללי‬
‫לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת‪ ,‬על הקבלן לבצע בדיקה‬
‫חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח‪ ,‬לאחר סיום העבודות‪.‬‬
‫הצילום ייערך באמצעות מצלמת וידיאו בחוג סגור‪ ,‬שתוחדר לצנרת לכל‬
‫אורכה‪.‬‬
‫מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן‬
‫ה ביצוע של הנחתה‪ .‬פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל‬
‫בדיקה אחרת‪ ,‬שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות‪ ,‬לפי‬
‫המפרט המיוחד ולפי הוראות נוספות של מנהל הפרויקט שניתנו במהלך‬
‫הביצוע‪.‬‬
‫לפני ביצוע פעולת הצילום ובסמוך אליה ככל שניתן יהיה על הקבלן לנקות‬
‫ולשטף את הקו על מנת להכינו לצילום‪.‬‬
‫הקבלן יעסיק קבלן משנה מיומן‪ ,‬בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה‪ ,‬שיעמוד‬
‫בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט‪ .‬הקבלן יקבל אישור מנהל‬
‫הפרויקט להעסקת קבלן המשנה‪ ,‬קודם לתחילת עבודתו‪.‬‬
‫‪-224-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מ לא של פעולה זו למזמין הוא תנאי‬
‫לקבלת העבודה לאחר הביצוע‪ ,‬ומסמכי הצילום יהוו חלק מאסופת תוכניות‬
‫עדות‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט רשאי להזמין את הצילום באופן ישיר‪ .‬במקרה זה‪ ,‬יבוטל סעיף‬
‫הצילום בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי לשנות‬
‫את שאר מחירי היחיד ה‪.‬‬
‫על הקבלן יהיה לשטוף ולנקות את הצנרת והשוחות ולהכינם לצילום‪.‬‬
‫התשלום למבצע הצילומים יהיה ע"י המזמין‪.‬‬
‫המנהל יורה לבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי תוכנית עבודה מפורטת‬
‫בהתאם להחלטתו הבלעדית‪.‬‬
‫הקבלן ייתן את כל שיתוף הפעולה לבצוע הצילום‪.‬‬
‫הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט עפ"י תוצאות‬
‫הצילום‪.‬‬
‫במקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין מנהל הפרויקט את עבודת הצילום‬
‫החוזר ועלותה תנוכה מחשבון הקבלן‪.‬‬
‫ב ‪ .‬ביצוע העבודה‬
‫(‪)/‬‬
‫שטיפה וניקוי‬
‫לפני ביצוע הצילום על הקבלן לנקות את הצנרת שהונחה ואת השוחות‬
‫מכל חו מרי בניה וחומרים אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום‪.‬‬
‫הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫עיתוי העבודה‬
‫ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת‪ ,‬כיסוי והידוק שכבות העפר‬
‫בעובי ‪ 50‬ס"מ מעל הצינור בהתאם לדרישות והשלמת העבודות‬
‫הקשורות לבי צוע השוחות החיוניות לבצוע הצילום‪ .‬הצילום ייערך‬
‫בנוכחות נציג מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום‪ ,‬לא פחות מאשר שבעה‬
‫ימים לפני ביצוע העבודה‪ .‬הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא‬
‫נוכחות מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫מהלך הביצוע‬
‫לפני תחילת הצילום יס מן הקבלן בצבע שמן זוהר במיקום שיתגלה‬
‫בצילום את מספרי השוחות כפי שהן מסומנות בתכניות‪ .‬הקבלן יבצע את‬
‫‪-225-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫הצילום באמצעות החדרת מצלמת וידיאו בחוג סגור בקטעי אורך‬
‫מתאימים בהתאם למגבלות הציוד‪.‬‬
‫מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע‬
‫הצילום‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ת יעוד‬
‫הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי וכן‬
‫בעזרת תיעוד קולי‪ ,‬בעזרת מיקרופון‪ ,‬על גוף הסרט בצורת הערות‬
‫המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'‪.‬‬
‫ג ‪ .‬תיקון מפגעים (נזקים)‬
‫(‪)1‬‬
‫במידה ובמהלך פעולת הצילום ו‪1‬או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת‬
‫המתועדת‪ ,‬יתגלו מפגעים שלדעת מנהל הפרויקט יש לתקנם‪ ,‬הקבלן‬
‫יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של‬
‫מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר של קטעי הקו‬
‫המתוקנים‪ .‬תהליך הצילום החוזר יהיה בה תאם לנאמר בסעיף "ביצוע‬
‫העבודה"‪.‬‬
‫ד ‪ .‬הצגת ממצאים‬
‫קבלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט תהיה בהתאם לתנאי המכרז אך ורק לאחר‬
‫מסירת תיעוד הצילום שיכלול קלטות וידאו‪ ,‬תקליטורים ודו"ח מפורט לגבי‬
‫הממצאים‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫קלטות וידאו‪1‬תקליטורים‬
‫קלטות הוידיאו תכלולנה תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו‪ ,‬מרחקים בין‬
‫שוחות כולל סימון זיהוי שוחות‪ .‬הקלטות תועתקנה במלואן‬
‫לתקליטורים ( ‪.) CD‬‬
‫פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצועה‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫במצורף לקלטת יוגש ע"י מבצע עבודה זו דו"ח מפורט‪ ,‬שיהיה כתוב‬
‫בצורה ברורה ופשוטה ויכלול‪:‬‬
‫‪-226-‬‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪ ‬תרשים מצבי (סכמה) ש ל הצינור‪ ,‬שוחות בקרה וסימוניהן‪ ,‬וכל סימון‬
‫ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו‪ ,‬מיקומו ומיקום‬
‫ליקויים שיתגלו‪.‬‬
‫‪ ‬דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו‪ ,‬נקודת ליקוי‪,‬‬
‫תיאור המפגע והערות‪.‬‬
‫‪ ‬סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות הליקויים‪.‬‬
‫‪ ‬מסקנו ת והמלצות לגבי תיקון הליקויים‪.‬‬
‫הדו"ח ילווה בקלטות המצולמות ובהעתקיהן בתקליטורים‪ ,‬בכל הצילומים‬
‫הסטטיים בקבצים דיגיטליים על תקליטורים ובתדפיסים של צילומי התקלות‬
‫שהתגלו במהלך הצילום‪ .‬מנהל הפרויקט רשאי לדרוש עריכה של הצילומים‬
‫בהתאם להנחיות שתימסרנה למבצע הצילו מים‪.‬‬
‫הדו"ח והצילומים יצורפו לערכת תוכניות העדות ויהוו חלק ממנה‪.‬‬
‫ה ‪ .‬אחריות הקבלן‬
‫בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר מנהל הפרויקט לעצמו את הזכות‬
‫לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן‪.‬‬
‫במידה ויתגלו בצילום נזקים בצינור יתוקנו הליקויים על ידי הקבלן ועל‬
‫חשבונו לפי הנחיות מנהל הפרויקט‪ .‬לאחר תיקון הליקויים ייערך ע"י הקבלן‬
‫צילום חוזר על חשבונו של הקטעים המתוקנים עד לקבלת תוצאה שתניח את‬
‫דעתו של מנהל הפרויקט‪.‬‬
‫אופן התשלום‪:‬‬
‫התשלום בגין עבודות צילום ישולם לפי מ"א צינור‪.‬‬
‫‪ .61‬עבודות שונות‬
‫‪ 61./‬צינורות תצפית‬
‫לצורך ניטור מפלס המים תת קרקעיים יוקמו בתוך הסוללה צינורות תצפית‪.‬‬
‫מבנה ומיקום של צינורות הנ"ל תהיה כפי שהוגדר בתכנית מס' ‪247‬‬
‫מדידה לתשלום – צינור קומפלט‪.‬‬
‫‪ 61.4‬התאמת גובה תאים קיימים של קידוחי השפלת מי תהום‬
‫חלק ‪ – 0‬עבודות בחוף‬
‫‪-227-‬‬
‫הקבלן יבצע התאמה של גובה תאי משאבות של מערכ ת השפלת מי תהום ‪ ,‬בהתאם‬
‫לגבהים הסופיים ‪.‬‬
‫ההתאמה תבוצע ע"י השלמת יסוד של תא המשאבה ובניית הקירות מבטון בהתאם‬
‫לתוכנית מס' ‪. 156‬‬
‫מדידה לתשלום ‪ :‬התאמת שוחה אחת קומפלט ‪.‬‬
‫‪ 61.3‬העתקת תשתיות מערכת השפלה‬
‫בהתאם לגבהי הפיתוח על הקבלן יהיה להתאים את התשתיות הקיי מות של מערכת‬
‫השפלת מי תהום בהתחשב בגבהים החדשים של תאי המשאבות ושאר התשתיות‬
‫הקיימות והמתוכננות‪.‬‬
‫העבודות כוללות את הפירוק ‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬של צינורות השפלה וכבלי חשמל‬
‫ובקרה והתקנתם מחדש‪.‬‬
‫מדידה לתשלום ‪ :‬העתקת כל התשתיות קומפלט‬
‫‪ 61.1‬נקודות תזוזת הסוללות‬
‫לצ ורך ניטור שקיעת ותזוזת הסוללות יוקמו בתוך הסוללה נקודות תזוזה‪.‬‬
‫מבנה ומיקום של נקודות התזוזה הנ"ל תהיה כפי שהוגדר בתכנית מס' ‪247‬‬
‫מדידה לתשלום – נקודת תזוזה ‪ -‬יחידה ‪.‬‬
‫‪ 61.5‬הנמכת משאבות מי תהום‬
‫במידה וידרש להנמיך את רום המשאבות הקיימות תחת כבישים‪ ,‬דרכ ים‬
‫ומדרכות‪ ,‬הקבלן יבנה תאים מיוחדים למשאבות בעומק של ‪ 4.3‬מ' מתחת לרום‬
‫הסופי‪ .‬העבודה כוללת ניתוק משאבה ‪ ,‬חיתוך צינור משאבה עד לגובה המתוכנן ‪,‬‬
‫חפירה‪ ,‬בניית בסיס מבטון למשאבה‪ ,‬אספקה ‪ ,‬הובלה והתקנה של התאים‪ ,‬חוליות‬
‫‪ ,‬התקנת המשאבה וכל אביזריה ‪ ,‬חיבורי החשמל ‪ ,‬חיבור למערכת ההולכה של‬
‫המים המושפלים ‪ ,‬אספקת תקרה ומכסה כבד בעומס עד ‪ 11‬טון ‪.‬‬
‫‪-228-‬‬
‫חלק ‪ - 4‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪11./‬‬
‫כללי‬
‫מספרי חתכים המוזכרים להלן (של הנחל או של הכביש)‪ ,‬מופיעים בתכניות‪.‬‬
‫‪11.4‬‬
‫תעלת הנחל והגשר ‪ -‬תיאור כללי של עבודות השלד‬
‫‪11.14.1/‬‬
‫מבנים הכ לולים בחלק זה של הפרויקט‬
‫חלק המפרט המיוחד הנוכחי מתייחס לביצוע שלושת המבנים העיקריים הבאים‪ .‬מספר‬
‫המבנה מתייחס למספור המבנים בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪11.14.14‬‬
‫‪-‬‬
‫מבנה ‪ - 4‬תעלת נחל בוקק ‪ -‬במורד‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מבנה ‪ - 5‬גשר נחל בוקק‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מבנה ‪ - 9‬תעלת נחל בוקק ‪ -‬במעלה‪.‬‬
‫תעלת נחל בוקק במורד‬
‫התעלה מתוכננת כתעלה פתוחה המהווה את הקטע המזרחי של נחל בוקק‪ ,‬מגשר כביש‬
‫המלונות ועד השפך לבריכה ‪ .5‬אורך התעלה כ‪ 152-‬מ'‪ ,‬ורוחבה כ‪ 39-‬מ'‪ .‬מפלס רצפת התעלה‬
‫משתנה בין ‪ +15.12‬בחתך תעלה מס' ‪ 121‬שבסמוך לגשר‪ ,‬ועד כ‪ +12.52-‬באזור השפך לבריכה‬
‫‪ .5‬מאחר והמפלס המתוכנן של פני בריכה ‪ 5‬הינו ‪ ,+15.12‬המשמעות היא שהחלק התחתון של‬
‫תעלה זו מתוכנן להיות טבול במי בריכה ‪ 5‬באופן קבוע‪.‬‬
‫מפלס ראש הקיר (דופן התעלה) משתנה בין ‪ +10.32‬בחתך מס' ‪ 121‬ועד ‪ +19.52‬בחתך מס'‬
‫‪ ,127‬וקבוע ‪ +19.52‬מחתך מס' ‪ 127‬ועד אזור השפך‪.‬‬
‫רצפת התעלה ודפנותיה מתוכננות מבטון מזויין‪ .‬גובה הדפנות משתנה בין ‪ 2.5‬מ' ל‪ 3.5-‬מ'‪.‬‬
‫העובי של רצפת התעלה ושל החלק התחתון של הדפנות (עד מפלס ‪ ,+15.92‬היינו ‪ 2.5‬מ' מעל‬
‫המפלס המתוכנן של פני בריכה ‪ )5‬הינו ‪ 52‬ס"מ‪ .‬עובי החלק העליון של הדפנות הינו ‪ 32‬ס"מ‪.‬‬
‫על גבי דפנות התעלה יותקנו מעקי בטיחות מפלדה מגולוונת וצבועה‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪11.14.13‬‬
‫‪-229-‬‬
‫גשר נחל בוקק‬
‫הגשר (להלן‪ :‬מעביר המים) ממוקם בכביש המלונות מעל נחל בוקק‪ ,‬בין חתכי הנחל מס' ‪121-‬‬
‫‪ .111‬המעביר הינו ארגזי בעל שמונה תאים סגורים‪ ,‬כל תא ברוחב של ‪ 3.25‬מ' ובגובה של ‪2.25‬‬
‫מ'‪ .‬התאים מורכבים מאלמנטים טרומיים בחתך ארגזי‪ ,‬המחוברים זה לזה בברגי דריכה‪.‬‬
‫רוחבו הכולל של המעביר הינו כ‪ 32-‬מ'‪ ,‬ואורכו הכולל הינו כ‪ 27-‬מ'‪ .‬במפלס העליון מתוכנן‬
‫לעבור כביש המלונות‪ .‬רצפת האלמנטים הטרומיים הינה בעובי ‪ 42‬ס"מ‪ .‬קירות ותקרת‬
‫האלמנטים הינם בעובי ‪ 35‬ס"מ‪ .‬מעל לאלמנטים הטרומיים מתוכננת השלמת יציקה בעובי‬
‫‪ 22‬ס"מ‪.‬‬
‫מפלס רצפת המעביר משתנה בין ‪ +15.32‬בקצה המערבי שלו לבין ‪ +15.12‬בקצה המזרחי שלו‪.‬‬
‫גג המעביר משמש כמיסעה שעליה תיסלל שכבת אספלט הכביש בעובי הנע בין ‪ 15-20‬ס"מ‪.‬‬
‫לצורך ביצוע עבודות החפירה להקמת מבנה המעביר תוך תימוך כביש המלונות בסמוך למבנה‬
‫המעביר ב שלבי הביצוע השונים (כפי שיפורטו להלן)‪ ,‬עבודות הכוללות גם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הריסה‬
‫בשלבים של מבנה המעביר הקיים (ראה הנחיות בפרק ‪ 24‬להלן)‪ ,‬יבוצעו קירות דיפון זמניים‬
‫מכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר‪ ,‬בשני קטעים באורך של כ‪ 12-‬מ' כל אחד‪ ,‬מצפון ומדרום‬
‫למבנה המעביר הקיים‪ .‬בחלק העליון של קירות הדיפון תבוצענה קורות קשר מבטון מזויין‪.‬‬
‫‪11.14.11‬‬
‫תעלת נחל בוקק במעלה‬
‫התעלה מתוכננת כתעלה פתוחה הממוקמת ממערב לגשר נחל בוקק המתואר בפסקאות‬
‫הקודמות‪ .‬התעלה משתרעת בין כביש ארצי מס' ‪ 12‬בקצה המערבי שלה‪ ,‬ועד גשר כביש‬
‫המלונות בקצה המזרחי שלה‪ .‬אורך התעלה כ‪ 322-‬מ'‪ ,‬ורוחבה כ‪ 31-‬מ'‪ .‬מפלס רצפת התעלה‬
‫משתנה בין ‪ +25.91‬בחתך תעלה מס' ‪ 125‬הסמוך לכביש מס' ‪ ,12‬ועד ‪ +15.32‬בחתך תעלה‬
‫(‪ +111)+12‬הסמוך לכביש המלונות‪.‬‬
‫רצפת התעלה מתוכננת מבטון מזויין‪ .‬משני צידי התעלה שתי שורות של קירות תומכים‬
‫מבטון מזוין בתחום שבו שהגבול הסטטוטורי מאפשר חפירה‪ ,‬ושתי שורות של קירות דיפון‬
‫מכלונסאות בתחומים בהם הגבול הסטטוטורי קרוב ואינו מאפשר חפירה פתוחה‪.‬‬
‫בראשי הקירות התומכים ודפנות התעלה יותקנו מעקי בטיחות מפלדה מגולוונת וצבועה‪.‬‬
‫הקירות התומכים נחלקים לשתי קבוצות‪ .‬הקבוצה הראשונה מחוברת מונוליטית לרצפה‬
‫וגובה הקירות משתנה בין ‪ 2.2-5.2‬מ'‪ .‬הקבוצה השנייה כוללת קירות רגל חיצוניים שגובהם‬
‫משתנה בין ‪ 1.3‬מ' לכ‪ 5.5-‬מ'‪ .‬חתך הקירות התומכים משתנה בהתאם לגובה הקיר‪.‬‬
‫בקירות הדיפון מכלונסאות מתוכננים מספר טיפוסים של כלונסאות בהתאם לגובה התימוך‬
‫הנדרש‪ .‬פירוט נוסף ראה בפרק ‪ 23‬שלהלן‪.‬‬
‫‪11.14.15‬‬
‫חתך הקרקע‪ ,‬שכבות מלח ומי תהום‬
‫קידוחי ניסיון בוצעו עד לעומק של ‪ 45‬מ'‪ .‬חתך הקרקע עד לעומק הנ"ל מורכב משכבות של‬
‫צרורות וואדי עם חול טיני (‪ )SM‬או חול עם טין (‪ SP-SM‬או ‪ .)SW-SM‬השכבות‬
‫הגרנולריות הנ"ל מכילות אבנים ובולדרים‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-231-‬‬
‫עם זאת‪ ,‬ייתכן שתימצאנה שכבות דקות (בעובי של ‪ 2.5‬מ' עד ‪ 1.5‬מ') של חוואר (‪Lime-‬‬
‫‪ )Carbonate‬בתוך השכבות הגרנולריות הנ"ל‪.‬‬
‫שכבות מלח לא נמצאו בקידוחי הניסיון שבאיזור גשר כביש המלונות‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬ידוע על‬
‫הימצאות שכבות כאלה באיזור הסמוך לבריכה ‪( 5‬בתחום תעלת נחל בוקק במורד)‪.‬‬
‫מפלס מי התהום מושפע ממפלס המים בבריכה ‪ ,5‬ממערכות השאיבה להשפלת המים אשר‬
‫בתחום בתי המלון שבאיזור‪ ,‬ממי‪-‬תהום טבעיים שמקורם ממערב‪ ,‬מגשמים וזרימות בנחל‪.‬‬
‫מפלס מי התהום אשר נמדד בעת קידוחי הניסיון נע בין ‪ +12‬עד ‪ ,+11‬כלומר כ‪ 3 -‬מ' עד ‪ 4‬מ'‬
‫מקרקעית הנחל‪ .‬כיום וכן במקומות באתר המרוחקים ממיקומי קידוחי הניסיון המפלסים‬
‫עשויים להיות שונים מהנ"ל‪.‬‬
‫‪11.13‬‬
‫הנחיות להקמת הגשר‬
‫‪11.13.1/‬‬
‫מקום אתר העבודה‬
‫אתר העבודה נמצא בכביש המלונות בחציית נחל בוקק‪.‬‬
‫מודגש בזאת‪ ,‬כי בכבישים הקיימים מתנהלת תנועת כלי רכב מרבית ועל הקבלן יהיה‬
‫להתארגן באתר העבודות ולעשות את כל הסידורים הדרושים‪ ,‬כך שהתנועה לא תופרע בשום‬
‫שלב של הפרויקט‪.‬‬
‫‪11.13.14‬‬
‫‪11.13.13‬‬
‫הקמת גשר נחל בוקק כוללת את העבודות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫העתקת התשתיות הקיימות למיקומים זמניים וקבועים‪ ,‬כמפורט בפרק ‪( 20‬עבודות‬
‫חשמל‪ ,‬תאורה ותקשורת) ובפרק ‪( 57‬עבודו ת מים וביוב)‪.‬‬
‫•‬
‫הקמת קירות דיפון מכלונסאות‪.‬‬
‫•‬
‫העברות תנועה‪.‬‬
‫•‬
‫הריסת הגשר הקיים בשלבים בהתאם להסדרי התנועה‪ ,‬חפירה וחישוף השטח‪.‬‬
‫•‬
‫בניית מבנה המעביר בשלבים בהתאם להסדרי התנועה‪.‬‬
‫•‬
‫עבודות מילוי ואיטום‪.‬‬
‫•‬
‫פירוקים של מבנים זמניים בשלבי ביצוע שונים ( כגון קירות כלונסאות או חלק ים מהם )‬
‫ופינויים לאתר פסולת מורשה ‪.‬‬
‫שלבי ביצוע להקמת ה גשר‬
‫הקמת מעביר הגשר תבוצע כך שתתאפשר זרימת התנועה בכביש הקיים בכל מהלך הביצוע‪.‬‬
‫שלבי הביצוע יהיו כדלקמן‪:‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-230-‬‬
‫א ‪ .‬הקמת מעקי בטיחות זמניים והסטת התנועה מערבה (מעל החלק המערבי של מבנה‬
‫המעביר הקיים)‪.‬‬
‫ב ‪ .‬הקמ ת קיר כלונסאות דיפון‪.‬‬
‫ג ‪ .‬הריסה ופירוק של החלק המזרחי של המעביר הקיים ופינוי לאתר פסולת מורשה‪.‬‬
‫ד ‪ .‬חלק מזרחי‪ :‬חפירה למפלס תחתון‪ ,‬יישור האדמה‪ ,‬הכנת תחתית החפירה‪ ,‬עבודות מילוי‬
‫והידוק עד מפלס תחתית המעביר החדש‪.‬‬
‫ה ‪ .‬חלק מזרחי‪ :‬ביצוע מצע בטון רזה ושכבת חול מצומנט ; הרכבת היחידות הטרומיות של‬
‫המעביר ( ‪ 40‬יחידות)‪ ,‬והצמדת היחידות זו לצד זו באמצעות ברגי‬
‫‪Dywidag‬‬
‫דרוכים‪.‬‬
‫ו ‪ .‬חלק מזרחי‪ :‬השלמות יציקה מעל היחידות הטרומיות של המעביר ובקצהו המזרחי‬
‫(חזית היציאה)‪.‬‬
‫ז ‪ .‬חלק מזרחי‪ :‬ביצוע עבודות איטום‪ ,‬עבודות עפר‪ ,‬יציקת טבלות גישה ועבודות סלילה‬
‫(כו לל מעל המעביר החדש)‪ .‬הקמת מעקי בטיחות זמניים‪.‬‬
‫ח ‪ .‬הסטת התנועה מזרחה (מעל החלק המזרחי החדש של המעביר)‪.‬‬
‫ט ‪ .‬הריסת חלקים של קיר כלונסאות הדיפון ופינוי לאתר פסולת מורשה‪.‬‬
‫י ‪ .‬הריסה ופירוק של החלק המערבי של המעביר הקיים ופינוי לאתר פסולת מורשה‪.‬‬
‫יא ‪ .‬חלק מערבי‪ :‬חפירה למפלס תחתון ‪ ,‬יישור האדמה‪ ,‬הכנת תחתית החפירה‪ ,‬עבודות מילוי‬
‫והידוק עד מפלס תחתית המעביר החדש‪.‬‬
‫יב ‪ .‬חלק מערבי‪ :‬ביצוע מצע בטון רזה ושכבת חול מצומנט ; הרכבת היחידות הטרומיות של‬
‫המעביר ( ‪ 42‬יחידות)‪ ,‬והצמדת‬
‫היחידות זו לצד זו באמצעות ברגי‬
‫‪Dywidag‬‬
‫דרוכים‪.‬‬
‫יג ‪ .‬חלק מערבי‪ :‬השלמות יציקה מעל היחידות הטרומיות של המעביר ובקצהו המערבי‬
‫(חזית הכניסה)‪.‬‬
‫יד ‪ .‬חלק מערבי‪ :‬ביצוע עבודות איטום‪ ,‬עבודות עפר‪ ,‬יציקת טבלות גישה ועבודות סלילה‬
‫(כולל מעל המעביר החדש)‪ .‬הקמת מעקי בטיחות למצב הסופי‪.‬‬
‫טו ‪ .‬העברת התנועה למצב הסופי (על כל שטח המעביר החדש)‪.‬‬
‫‪11.1‬‬
‫מדידות‪ ,‬סימון והצבה‬
‫מודגש בזאת כי המיקום המדויק של כל מכלול המבנים שיבוצעו במסגרת מכרז זה‪ ,‬יסומן‬
‫ע"י מודד מוסמך של הקבלן על‪-‬סמך נתונים אשר יימסרו לו ע"י המנהל‪.‬‬
‫הסימון יכלול את‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫קווי הבסיס‪ ,‬מרכזי כלונסאות הדיפון‪ ,‬צירי הקירות וקווי שפות המעביר‬
‫והמרצפים על ‪ -‬פי רשימת קוא ורדינטות ו‪1‬או ההיטלים של נקודות העבודה‬
‫( ‪ ) W.P.‬כמסומן בתכניות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נקודות גובה קבועות‪ ,‬כולל שתי אבטחות לפחות לכל אחת מהן‪ .‬על סמך‬
‫הנתונים הנ"ל‪ ,‬יהיה על הקבלן להכין את רשת הנקודות הדרושה להקמת‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-232-‬‬
‫המתווה (שנורגריסט)‪ ,‬בצורה שתאפשר איתור ובדיקה נוחים של כל חלקי‬
‫המב נים‪.‬‬
‫על הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה של פגיעה בהן בזמן‬
‫ביצוע העבודה יהיה עליו לשקמן ללא דיחוי על חשבונו ואחריותו‪.‬‬
‫‪11 . 5‬‬
‫מבוטל‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪. 1/‬‬
‫‪-233-‬‬
‫עבודות עפר‬
‫פרק זה יש לקרוא עם פרק ‪ - 21‬עבודות עפר בחלק ‪ - 1‬עבודות בחוף (סעיפים מ‪ 21.21 -‬ועד‬
‫ל‪ .)21.25 -‬הסעיפים הנ"ל נכונים לאותן העבודות בחלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‪.‬‬
‫פרק של המפרט הנוכחי מתייחס לבצוע עבודות בתחום הסדרת הנחל (מבנים ‪ 25 ,24‬ו‪29 -‬‬
‫בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫‪1/.11‬‬
‫השפלת מים ‪ -‬הנחיות ומידע‬
‫בנוסף לאמור בדו"ח ההידרולוגי המצומצם (ראה נספח ד')‪ ,‬להלן הנחיות ומידע נוספים‬
‫להשפלת מים ליצירת סביבה יבשה לבצוע תעלת הנחל במורד‪.‬‬
‫מטרה‪:‬‬
‫החזקת מפלס מי התהום בעומק של כ‪ 2.5 -‬מ' מתחת לרום תחתית החפירה לבצוע ריצפת‬
‫בטון התעלה המתוכננים בכדי לאפשר ביצוע חפירות‪ ,‬הנחת מצעים ובטון במצב יבש‪.‬‬
‫כמויות המים‪:‬‬
‫כמויות המים‪ ,‬המשוערות‪ ,‬המיועדות להשאב תוך כדי השפלה‪ 1522-1022 :‬מק"ש‪.‬‬
‫החישוב מבוסס על הפרמטרים וההנחות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מפלס הבריכה ‪( 14-14.2 mDSW‬רשת מי"ה)‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בניית סוללת עפר זמנית )‪ (Cofferdam‬עם קירות שיגומים לעומק של כ‪ 5 -‬מ' לתוך‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫קרקעית הבריכה בשפל הנחל‪ ,‬למניעת כניסת מי בריכה עיליים‪.‬‬
‫האזור המיועד להשפלה ‪ -‬כל שטח הנחל לכל רוחבו משפך נחל בוקק לבריכה ‪ 5‬לכיוון‬
‫מעלה הנחל למרחק של כ‪ 75-02 -‬מ'‪.‬‬
‫המוליכות ההידראולית של חומר הואדי הטבעי באזור קרקעית הנחל ‪ 02-122‬מ' ליום‪.‬‬
‫שיטות השפלה אפשריות (לצורך מידע בלבד)‪:‬‬
‫השפלה בעזרת חפירת תעלות והתקנת נקזים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫השפלה בעזרת קידוחים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫השפלה בשיטה משולבת קידוחים ותעלות‪.‬‬
‫חפירת תעלות‪:‬‬
‫‪ ‬חפירת תעלה לרוחב הוואדי מיד למרגלות הסוללה הזמנית בעומק של כ‪ 5 -‬מ'‪.‬‬
‫‪ ‬חפירת תעלות לאורך הוואדי בשני צידיו לעומק של כ‪ 2 -‬מ' מתחת למפלס ההשפלה‬
‫הנדרש‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-234-‬‬
‫‪ ‬התקנת נקזים בתעלות וכיסוי בחצץ‪.‬‬
‫‪ ‬התקנת שוחות שאיבה לתעלות הניקוז‪ :‬רצוי שוחות מחוץ לשטח העבודות נחל (לתוך‬
‫גדות הנחל)‪.‬‬
‫‪ ‬שאיבה באמצעות משאבות של כ‪ 322 -‬מק"ש כל אחת‪ :‬משאבות טבולות או משאבות‬
‫חיצוניות (מושקטות בגלל הקריבה למלונות)‪.‬‬
‫קידוחים‪:‬‬
‫‪ 0-12 ‬קידוחים לעומק ‪ 15-22‬מ' בקוטר ‪ 422‬מ"מ בגדות הנחל ו‪ 2 -‬קידוחים בתוך הנחל‬
‫עצמו לאורך הסוללה הזמנית‪.‬‬
‫‪ ‬מסננות הקידוחים ברום ‪ 2-12‬מ' (רשת מי"ה)‪.‬‬
‫‪ ‬קוטר צינור ‪ PVC‬בקידוח "‪.12‬‬
‫‪ ‬משאבות טבולות "‪ 0‬היכולות לשאוב בספיקה עד כ‪ 222 -‬מק"ש‪.‬‬
‫‪1/.1/‬‬
‫השפלת מי בריכה ומי תהום‬
‫דרישות יסוד‪:‬‬
‫בסעיף זה מתייחס לעבודות השפלת מים שיאפשרו עבודה ביבש במקומות הנדרשים הן‬
‫בעבודות בבריכה והן בתעלת נחל בוקק‪.‬‬
‫כל עבודות החשיפה‪ ,‬החפירה‪ ,‬הכנת השתית ועבודות בטון יבוצעו ביבש בלבד למעט העבודות של‬
‫המילוי הימי‪.‬בשטח הבריכה‪ .‬בכל מקום בו מי הבריכה או מי התהום גבוהים מהנדרש על הקבלן‬
‫להשפיל מבעוד מועד את המים למפלס של ‪ 2.5‬מ' לפחות מתחת לתחתית החפירות ולשמר‬
‫מפלס זה‪ .‬השפלה זו תעשה בכל השטח המיועד לבצוע עבודות אלה ושבו מצויים מי בריכה ומי‬
‫תהום במפלס הגבוה מהנדרש‪ .‬שטח זה מכונה שטח ההשפלה‪ .‬יצוין שמי‪-‬תהום גבוהים יחסית‬
‫מצויים גם מעבר לקו גבול מי‪-‬הבריכה בנחל‪.‬‬
‫מודגש ש הקבלן אחראי להצלחת ההשפלה למפלס כנדרש בלוח הזמנים הנדרש בכל שטח‬
‫ההשפלה ולשמירה ווידוא שלא חלה עליה במפלס היעד מעבר ל ‪ 5‬ס"מ בכל עת בצוע עבודות‬
‫לרבות בעת הפוגה כל שהיא בהן‪ ,‬זאת ברצף יום ולילה‪ ,‬סופי שבוע וחגים‪ ,‬בכל שטח ההשפלה‬
‫הנדרש ולכל אורך תקופת הבצוע עד קבלת אישור בכתב מהמנהל המתיר את סיום ההשפלה‪.‬‬
‫עלית מפלס רגעית או ממושכת בכל עת שהיא טרם התקבל אישור המתיר את סיום ההשפלה‬
‫עלולה לגרום לנזקים חמורים לפרויקט ולסביבה כולל עכובים משמעותיים בלוח זמנים‪.‬‬
‫מודגש שוב שאין לסיים את ההשפלה ללא אישור ברור ובכתב מהמנהל‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬סיום‬
‫ההשפלה לא יתבצע טרם שמי הבריכה יוכנסו ויכסו במפלסם המלא את כל שטח ההשפלה‪ .‬לולא‬
‫כן ייגרם עילוי המרכיבים שבוצעו והם ינזקו‪ ,‬דבר שיחייב הריסה ובנייה מחדש על כל המשתמע‬
‫מכך‪.‬‬
‫השיטה‪ ,‬והמרכיבים המבניים של ההשפלה ואופן תפעול השאיבה חייבים להבטיח שלא ייגרם כל סחף של‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-235-‬‬
‫חומרים מתת‪-‬הקרקע ולא יגרמו שקיעות ונזקים הקשריים בשטח ההשפלה וסביבתו‪.‬‬
‫תכנון מפורט של הקמת ותפעול ההשפלה‪:‬‬
‫בתוקף אחריותו של הקבלן להצלחה הנדרשת של ההשפלה ושל העמידה בלוח הזמנים‪ ,‬עליו‬
‫להכין תכנון מפורט ומלא להקמה ותפעול מערך השפלה‪ ,‬כחלק מתכנית העבודה המפורטת‪ ,,‬זאת‬
‫באמצעות קבלן משנה מנוסה ומיומן מאד‪ .‬התכנון יהיה מתואם עם התוכניות ההנדסיות‬
‫לבצועים האחרים שבשטח ההשפלה וסביבתו ויעשה בגישה שמרנית‪.‬‬
‫מרכיבי מערך ההשפלה חייבים להיות במיקומים ומאפינים שלא יפריעו לבצוע המקצועי הנדרש‬
‫ליציק ת בטון בקרקעית ובקירות תעלת הנחל‪ ,‬לחפירות ההכנה ליציקה זו ולעבודות האחרות‬
‫שיבוצעו בתוך וסביב משטח ההשפלה על פי מפרט זה‪.‬‬
‫התכנון יוגש כחלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה ויכלול את השיקולים ‪ ,‬החישובים למיניהם כולל‬
‫של ספיקת התכן וכמויות השאיבה הנדרשות ואת מלוא פרטי המרכיבים והמבנה (תנוחה‬
‫וחתכים) של מערך ההשפלה ומהלך ההקמה‪ ,‬הבצוע והתפעול של ההשפלה בהתאם לכל‬
‫הדרישות לרבות אמצעים לבקרה שוטפת הן לוידוא העמידה במפלס היעד במרחב שטח ההשפלה‬
‫הן לוידוא גרדיאנטים מתוכננים לכוון שטח ההשפלה והן לגבי מניעת סחיפת חומרים מתת‪-‬‬
‫הקרקע ע"י השאיבה‪ .‬מרכיבי מערך ההשפלה יכללו גם את מערך סילוק המים לתוך בריכה ‪5‬‬
‫במתואם עם האישורים לכך‪.‬‬
‫עבור כל אלה יוגשו תוכניות תנוחה‪ ,‬חתכים ופרטים‪ ,‬הכול בהיקף וברמה שיאפשרו הקמה‬
‫שוטפת ותפעול רציף של ההשפלה ושל בצוע העבודות בשטח ההשפלה ללא תקלות וללא עיכובים‬
‫בלוח הזמנים הנדרש‪.‬‬
‫דוח הידרולוגי מצומצם המצורף בנספח ד' למפרט זה מציג מידע רקע הידרולוגיים של קידוחים‬
‫כולל מפלסי מי‪-‬תהום נכונים למועד עבר מסוים‪ ,‬ספיקה פוטנציאלית משוערת לשאיבת השפלה‬
‫בסדר גודל של כ ‪ 1522‬מ"ק לשעה וכן חלופות אפשריות למרכיבי המערך‪ .‬המזמין אינו מחויב‬
‫לדיוק ולהתאמה בפועל של הנ"ל‪ .‬הספיקות בפועל עשויות להיות גדולות או קטנות מ ‪ 1522‬מ"ק‬
‫לשעה‪ .‬והתכנון הנדרש מהקבלן עשוי להראות שמידע הרקע אינו מתאים באופן מספק‪ .‬על‬
‫הקבלן לבדוק את נכונות והתאמת הנתונים וההנחות שבמידע הרקע ולשפרם לפי צורך ולנתח‬
‫אותם ולנתח לפי הבנתו את תנאי מי‪-‬התהום באתר ולעשות חישוב משלו לצפי הספיקה‬
‫והכמויות זאת בגישה שמרנית‪ .‬על הקבלן גם לבחור ולתכנן בגישה שמרנית ובמפורט את‬
‫השיטות‪ ,‬המרכיבים והאמצעים המתאימים ביותר עבור הקמת מערך ההשפלה ותפעולה כך שלא‬
‫יווצר מצב של אי‪-‬עמידה מלאה בדרישות ובלוח הזמנים‪.‬‬
‫הקבלן יתכנן ויציב באתר מספיק אמצעי גבוי לציוד‪ ,‬משאבות וחומרים וכן גנרטור חרום כדי‬
‫להפעילם בכל מקרה של תקלות כלשהן‪ ,‬כך שרצף ההשפלה לא ייפגם‪.‬‬
‫הקבלן יתכנן ויציב באתר מספיק נקודות בקרה של מפלס מי‪-‬התהום ושינויים בהם‪.‬‬
‫יצוין שמפלס מי הבריכה משפיע על מפלס מי‪-‬התהום באתר ושיתכנו העלאות וירידות מסוימות‬
‫בתחום של עד עשרות ס"מ‪ ,‬במפלסה עקב כניסות והוצאות מים ממנה על ידי מפעלי ים המלח‪.‬‬
‫על הקבלן לדאוג שמערך ההשפלה יוכל להתמודד כהלכה עם שינויי כאלה במפלס הבריכה‪.‬‬
‫סוללת העפר והשיגומים שבגבול הבריכה מסייעים אך אינם מהווים מחסום ממשי לכניסת מים‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-236-‬‬
‫לשטח ההשפלה הן מכוון הבריכה והן מהשטחים המקיפים את שטח ההשפלה‪.‬‬
‫סביר שבזמן הבצוע מי התהום יהיו במפלס שונה מן המוצג בקידוחי הניסיון – בדוח ההידרולוגי‬
‫המצומצם‪ .‬כמו כן יש להביא בחשבון שעם ההתרחקות מנקודת הקידוח ייתכנו שינויים גם‬
‫בעובי ועומק השכבות‪ ,‬הרכבן‪ ,‬מפלס מי התהום‪ ,‬מליחותן‪ ,‬החדירות והאטימות‪ .‬לא תתקבל כל‬
‫טענה על אי התאמת בדיקות הקרקע לפי הדו"ח המצורף‪ .‬לכן על הקבלן לתכנן ולבצע אם יחשוב‬
‫כנחוץ קידוחי ניסיון מקומיים טרם השאיבה להשלמת המידע‪ ,‬זאת ללא פגיעה בלוח הזמנים‬
‫הנדרש‪ .‬ללא כן יאמץ כאמור גישה המתחשבת תוך שמרנות מספקת באי‪-‬ודאויות אפשריות‪.‬‬
‫על הקבלן בהכינו את הצעתו ותמחורה‪ ,‬להתחשב בפרטי ההקמה והתפעול והבצוע לרבות‬
‫בספיקה ובכמויות ההשפלה הצפויות ובאמצעי בקרת העמידה במפלס היעד‪.‬‬
‫הקמת מערך ההשפלה ותפעולה‪:‬‬
‫על הקבלן להקים ולתפעל את ההשפלה בהתאם לדרישות היסוד ולתכנון זאת באמצעות קבלן‬
‫משנה מנוסה ומיומן מאד עם צוות‪ ,‬ציוד‪ ,‬חומרים ואמצעים ככל הנדרש לאפשר הצלחת הבצוע‬
‫בלוח הזמנים הנדרש כולל של העבודות המתוכננות האחרות בשטח ההשפלה‪.‬‬
‫על הקבלן לוודא את מפלס המים בטרם החל עבודתו ולאורך תקופת תפעול מערך ההשפלה‬
‫באמצעות פיזומטרים זמניים שיותקנו על ידו או על ידי חפירות גישוש הכול במתואם עם‬
‫התוכניות ההנדסיות לבצועים האחרים בשטח ההשפלה‪.‬‬
‫הקבלן ישנה אמצעים בהם נקט בעבודתו אם הדבר נראה למנהל כעלול לגרום נזק כלשהו‪.‬‬
‫בעת בצוע עבודות חפירה ומילוי כאשר מבוצעת השפלת מי תהום יש לשים לב לכל עליית מים אל‬
‫מעל מפלס ה‪ 2.5 -‬מטר הנדרש מתחת לבסיס החפירות‪ ,‬היות שזה עלול לגרום לנזקים‪ .‬אי לכך‬
‫יחזיק הקבלן ויתפעל לפי צורך ציוד רזרבי‪ ,‬גנרטור לאספקת חשמל או כל ציוד אחר ומערכות‬
‫התראה כך שלא תהיה הפסקה ברציפות השאיבה‪ .‬כמו כן על הקבלן לארגן את המקומות בהם‬
‫ימוקם הציוד ותונח הצנרת כך שלא יפריעו בעבודתו ולפעילויות אחרות בקרבת מקום עבודתו‪.‬‬
‫במקרה שיוצף שטח שבוצע‪ ,‬הוא ייחפר ויבוצע מחדש לאחר תיקון ההשפלה למצב הנדרש‪.‬‬
‫מדידות ניטור מפלסים יערכו אחת ליום וכן מדידות מיוחדות לאחר אירועים חריגים בשאיבות‪.‬‬
‫מדידות תכולת חומר סחף קרקעי במים המועברים לבריכה ‪ 5‬יערכו אחת לשבוע‪ .‬הקבלן ינהל‬
‫רישום מפורט של מדידות הניטור למיניהן ויידווח למנהל אחת ליום על תמונת מצב המפלס‪.‬‬
‫אירועים חריגים ידווחו למנהל מיידית‪ .‬כל אלה יירשמו גם ביומן העבודה [שיהיה ממוחשב]‬
‫במידה ויתברר שיש סחף קרקעי עקב השאיבה ייעשה הקבלן את כל הנדרש לצמצום התופעה‬
‫ללא שהדבר ייפגע בהשפלת המפלס‪ .‬מוכנות לאפשרות זו של סחף למרות שהתכנון‪ ,‬ההקמה‬
‫והתפעול נדרשים למנוע זאת‪ ,‬תיכלל בתכנון הקבלן‪ .‬הקבלן ייבצע מדידות שבועיות של רומי‬
‫קרקע בשטח ההשפלה כדי לבדוק אם חלות שקיעות כל שהן וצורך לתקן עבודות שבוצעו או‬
‫לשנות עבודות שאמורות עדיין להתבצע –לפי קביעת המנהל‪ .‬דיווח המדידות למנהל ייעשה כל‬
‫שבוע מיד עם סיומן‪.‬‬
‫הציוד להקמה ולהשפלה יהיה שקט במיוחד ורמת הרעש לא תעלה על ‪ DB 45‬בשעות הלילה ו‪-‬‬
‫‪ DB 55‬בשעות היום‪ .‬הציוד חייב באישור המנהל‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-237-‬‬
‫מדידה לתשלום‬
‫יחידת מדידה לתשלום עבור עבודות השפלה הינה "קומפלט"‪ .‬המחיר כולל עבור כל‬
‫הפרטים המצוינים לעיל לרבות עבור התכנון‪ ,‬הבדיקות ‪ ,‬הספקת ושימוש בציוד‬
‫שאיבה‪ ,‬ביצוע עבודות עפר‪ ,‬וכול הנדרש לביצוע וניטור עבודת השפלה כמפורט לעיל‪,‬‬
‫וכן‪ ,‬קבלת אישורי הזרמה לנקודות מוצא בבריכה‪ ,‬מילוי חוזר והחזרת השטח‬
‫לקדמותו‪.‬‬
‫‪1/.14‬‬
‫עבודות הכנה‬
‫העבודה כוללת‪ :‬חישוף‪ ,‬ניקוי‪ ,‬עקירה‪ ,‬פירוק‪ ,‬הריסה‪ ,‬ושינויים במבנים קיימים ופירוק גשר‬
‫קיים‪.‬‬
‫הקבלן יפנה עודפי חפירה ופסולת לאתר מורשה לפינוי פסולת ללא הגבלת מרחק וללא‬
‫תוספות מחיר כלשהן‪.‬‬
‫‪1/.13‬‬
‫מניעת התמוטטות‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪1/.11‬‬
‫עבודות חפירה או מילוי תבוצענה כך שתימנע פגיעה בעובד‪.‬‬
‫מבצע העבודה אחראי לכך שלא יתחילו ולא ימשיכו בביצוע חפירה העלולה להפחית‬
‫מיציבותו של מבנה‪ ,‬מתקן או חלק מהם‪ ,‬בין קבועים ובין ארעיים‪ ,‬אלא אם כן ננקטו‬
‫אמצעים מתאימים למניעת פגיעה באדם‪ ,‬הן לפני התחלת החפירה והן במהלכה‪.‬‬
‫צידי חפירה או מילוי‬
‫א‪.‬‬
‫צידי חפירה או מילוי‪ ,‬למעט חפירה או מילוי לפי השיפוע הטבעי של הקרקע שאין עמה‬
‫סכנת התמוטטות‪ ,‬יובטחו מפני התמוטטות על ידי דיפון מתאים עשוי עץ‪ ,‬מתכת או‬
‫חומר אחר בעל חוזק נאות‪ ,‬על ידי מערכת שיגומים או על ידי כלונסאות‪.‬‬
‫אין לקרב לשפת החפירה כלי רכב‪ ,‬מחפר‪ ,‬דחפור‪ ,‬טרקטור או ציוד הנדסי אחר כיוצא‬
‫באלה‪ ,‬עד כדי ערעור יציבות צדי החפירה או הדיפון‪ ,‬אלא אם כן ננקטו אמצעים‬
‫למניעת התמוטטות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חומר או אדמה‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬שהוצאו תוך כדי חפירה‪ ,‬יוחזקו במרחק המבטיח מפני‬
‫התמוטטות‪ ,‬המרחק לא יפחת מ‪ 52-‬ס"מ מדופן החפירה או משפתה‪.‬‬
‫דיפון החפירות ייעשה לפי תכנית שתוכן על ידי יועץ הקבלן ועל חשבונו‪ .‬התכנית‬
‫תעמוד בכל הדרישות הבטיחות והתקנים הרלוונטיים ותוגש לאישור מתכנן המבנים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אם בעת התקנת הדיפון נשקפת סכנה לעובד בשל מפולת‪ ,‬יורד לתוך הבור‪ ,‬החפירה או‬
‫התעלה תא הגנה שיקנה לעובד הנמצא בו את מידת הבטיחות הדרושה עד להשלמת‬
‫העבודה‪.‬‬
‫במקום דיפון כאמור בתקנת משנה (א)‪ ,‬יכול שישתמשו בתא הגנה מתאים‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪1/.15‬‬
‫‪-238-‬‬
‫חפירה על ידי מ כונה‬
‫חובת התקנת דיפון או חובת נקיטת אמצעים אחרים למניעת התמוטטות דפנות אינה חלה על‬
‫חפירה המתבצעת באמצעות מכונה שאינה מצריכה הימצאות אדם בחפירה‪ .‬אין באמור לעיל‬
‫לגרוע מאחריות הקבלן לעבודות לפי התקנות והחוקים‪.‬‬
‫‪1/.16‬‬
‫עבודות חפירה‪ ,‬החלפת קרקע ומילוי למבנים‬
‫‪1/.16.1/‬‬
‫שיפועי חפירה‬
‫החפירות תבוצענה בשיפועים המתונים מ‪.1v:1.5h -‬‬
‫‪1/.16.14‬‬
‫הידוק ומילוי בסמוך למבנים קיימים‬
‫ברצועות ברוחב ‪ 1‬מ' הסמוכות למבנים קיימים (למשל מבנה מעביר קיים‪ ,‬חלקים של‬
‫המעביר החדש בשלבים שונים של הביצוע או קירות תומכים)‪ ,‬ההידוק והמילוי יבוצעו‬
‫‪1/.16.13‬‬
‫באמצעות מכבש קל בשכבות בעובי של ‪ 12‬ס"מ‪.‬‬
‫דרישה זו חלה על כל עבודות המילוי וההידוק בפרויקט הסמוכות למבנים‪ ,‬ללא יוצא מן‬
‫הכלל‪.‬‬
‫חומרי מילוי גרנולריים למבנים‬
‫מילוי גרנולרי למבנים יבוצע מעודפי עפר מקומיים ו‪1‬או מילוי מובא‪ ,‬אשר עונה על הדרישות‬
‫המובאות בטבלה ‪ 21-1‬שלהלן‪.‬‬
‫הדרוג של כל אחד מהחומרים המוגדרים בטבלה (חומר ‪ A‬וחומר ‪ )B‬יהיה בתחום המעטפת‬
‫הדרוג המתאימה לו‪ ,‬כמוגדר באיור ‪ 21-1‬שלהלן‪.‬‬
‫טבלה ‪1/-/‬‬
‫התכונה הנבדקת‬
‫חומ ר ‪A‬‬
‫חומר ‪B‬‬
‫גודל אבן מרבי‬
‫‪ 7.5‬ס "מ‬
‫‪ 15‬ס "מ‬
‫עובר נפה ‪" 314‬‬
‫‪02% ÷ 45%‬‬
‫‪02% ÷ 25%‬‬
‫עובר נפה ‪# 4‬‬
‫‪52% ÷ 22%‬‬
‫‪52% ÷ 15%‬‬
‫עובר נפה ‪# 12‬‬
‫‪42% ÷ 15%‬‬
‫‪42% ÷ 12%‬‬
‫עובר נפה ‪# 222‬‬
‫‪15% ÷ 2‬‬
‫‪25% ÷ 2‬‬
‫גבול נזילות מרבי‬
‫‪25%‬‬
‫‪35%‬‬
‫מדד פלסטיות מרבי‬
‫‪6%‬‬
‫‪10%‬‬
‫רמת הידוק מינימלית לפי מודיפייד‬
‫פרוקטור‬
‫‪100%‬‬
‫‪96%‬‬
‫רטיבות אופטימלית להידוק‬
‫‪OWC+2%‬‬
‫‪OWC+2%‬‬
‫עובי שכבות הידוק‬
‫‪ 22‬ס "מ‬
‫‪ 22‬ס"מ‬
‫‪-239-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪4.75‬‬
‫"‪3‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0.075‬‬
‫‪80‬‬
‫מעטפת דירוג חומר מילוי ‪A‬‬
‫‪40‬‬
‫מעטפת דירוג חומר מילוי ‪B‬‬
‫אחוז עובר‪% ,‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20‬‬
‫דירוג מדגמים מבור שאילה צאליים‬
‫‪0‬‬
‫‪1000.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.0‬‬
‫נפה‪ ,‬מ"מ‬
‫איור ‪ – 1/-/‬מעטפות דירוג עבור חומרי מילוי גרנולריים ‪ A‬ו‪.B-‬‬
‫קרקע העונה לדרישות חומר ‪ A‬תשמש למילוי‪ ,‬כולל להחלפת קרקע מתחת לגשר ומתחת‬
‫ליסודות‪ ,‬לרצפות המבנים‪ ,‬וקרקע העונה לדרישות חומר ‪ B‬תשמש למילוי גרנולרי מאחורי‬
‫המבנים התומכים ו‪1‬או קירות תעלת נחל בוקק‪ ,‬כמפורט בסעיפים ‪ 21.29.24‬ו‪21.29.25 -‬‬
‫שלהלן‪.‬‬
‫‪1/.16.11‬‬
‫גשר נחל בוקק – חפירה ומילוי להחלפת קרקע לביסוס הגשר‬
‫רצפת מבנה מעביר המים משמשת כיסוד שלו (ביסוס רדוד)‪ .‬הרצפה תבוסס על גבי מילוי‬
‫להחלפת קרקע‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫החפירה תבוצע עד למפלס הנמוך ב‪ 92-‬ס"מ מתחת למפלס תחתית רצפת המעביר‪ .‬תחום‬
‫החפירה יחרוג ‪ 1‬מ' מעבר לתחום הרצפה‪ .‬עם חשיפת תחתית החפירה יוזמן יועץ הביסוס‬
‫להעריך את המצב‪ ,‬ויקבע אם יש צורך להעמיק את החפירה עוד יותר‪.‬‬
‫תחתית החפירה תורטב ותהודק ע"י ‪ 7‬מהלכים לפחות של מכבש ויברציוני כבד מאושר ע"י‬
‫המנהל‪ .‬ההידוק יהיה לצפיפות של לפחות ‪.98% Mod. Proctor‬‬
‫המילוי להחלפת הקרקע יהיה מבוקר‪ ,‬מקרקע העונה לדרישות חומר ‪ A‬כהגדרתו בטבלה ‪21-‬‬
‫‪ 1‬לעיל‪ .‬ההידוק יהיה מבוקר‪ ,‬באמצעות מכבש ויברציוני כבד בשכבות בעובי ‪ 22‬ס"מ לצפיפות‬
‫של ‪.100% Mod. Proctor‬‬
‫המילוי בצידי המעביר (על גבי הקירות החיצוניים שלו) יהיה מבוקר‪ ,‬מקרקע העונה לדרישות‬
‫חומר ‪ B‬כהגדרתו בטבלה ‪ 21-1‬לעיל‪ .‬ההידוק יהיה מבוקר‪ ,‬באמצעות מכבש ויברציוני כבד‬
‫בשכבות בעובי ‪ 22‬ס"מ לצפיפות של לפחות ‪.96% Mod. Proctor‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪1/.16.15‬‬
‫‪-241-‬‬
‫תעלות נחל בוקק (במורד ובמעלה) וקירות תומכים‬
‫רצפת התעלה תבוסס על גבי הקרקע הטבעית‪ ,‬דהיינו צרורות וואדי‪ .‬תחתית החפירה תורטב‬
‫ותהודק ע"י ‪ 7‬מהלכים לפחות של מכבש ויברציוני כבד מאושר ע"י המנהל‪ .‬ההידוק יהיה‬
‫לצפיפות של לפחות ‪.96% Mod. Proctor‬‬
‫עם חשיפת תחתית החפירה יוזמן יועץ הביסוס להעריך את המצב‪ ,‬ויקבע אם יש צורך‬
‫להעמיק את החפירה עקב הימצאות שכבת חוואר או טין‪ .‬במקרה כזה תבוצע החלפת קרקע‬
‫בשטח הרצפה שמעל שכבה זו ובחריגה של ‪ 1‬מטר סביבה‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫החפירה תבוצע עד שכבת צרורות הוואדי ומקסימום עד למפלס הנמוך ב‪ 2.0-‬מ' מתחת‬
‫למפלס תחתית רצפת המעביר‪ ..‬תחום החפירה יחרוג ‪ 1‬מ' מעבר לתחום הרצפה‪.‬‬
‫תחתית החפירה תורטב ותהודק ע"י ‪ 7‬מהלכים לפחות של מכבש ויברציוני כבד מאושר ע"י‬
‫המנהל‪ .‬ההידוק יהיה לצפיפות של לפחות ‪.96% Mod. Proctor‬‬
‫המילוי להחלפת הקרקע (באם נדרשת כזו) יהיה מבוקר‪ ,‬מקרקע העונה לדרישות חומר ‪A‬‬
‫כהגדרתו בטבלה ‪ 21-1‬לעיל‪ .‬ההידוק יהיה מבוקר‪ ,‬באמצעות מכבש ויברציוני כבד בשכבות‬
‫בעובי ‪ 22‬ס"מ לצפיפות של לפחות ‪.98% Mod. Proctor‬‬
‫המילוי בצידי התעלה (על גבי הדפנות שלה) ובגב הקירות התומכים יהיה מבוקר‪ ,‬מקרקע‬
‫העונה לדרישות חומר ‪ B‬כהגדרתו בטבלה ‪ 21-1‬לעיל‪ .‬ההידוק יהיה מבוקר‪ ,‬באמצעות מכבש‬
‫ויברציוני כבד בשכבות בעובי ‪ 22‬ס"מ לצפיפות של ‪.96% Mod. Proctor‬‬
‫‪1/.17‬‬
‫עבודות פירוק והריסה של קירות דיפון זמניים‬
‫כל עבודות הפירוקים וההריסות יבוצעו אך ורק לאחר שנמדדו ואושרו ע"י המנהל‪ .‬מקום‬
‫סילוק חומרי ההריסה והפסולת ייקבעו ע"י הקבלן בתאום עם הרשויות ובכפיפות לאישור‬
‫המנהל‪.‬‬
‫במידה ויהיה צורך בפירוק והריסת כלונסאות הדיפון‪ ,‬העבודה לא תמדד בנפרד והיא כלולה‬
‫במחירי היחידה של כלונסאות הדיפון‪.‬‬
‫המחיר כולל את כל המלאכות והאמצעים הנדרשים ושימוש בכלי עבודה‪ ,‬ציוד הרמה והובלה‬
‫מכל סוג שהוא אשר יידרשו לפירוק‪ ,‬להריסה ולהרחקת הפסולת מהאתר למקום מאושר‪.‬‬
‫‪1/.18‬‬
‫אופני מדידה ותשלום‬
‫המדידה והתשלום יהיו בהתאם לכתב הכמויות ולטבלה ‪ 21-2‬שלהלן‪.‬‬
‫הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל הנובע במישרין ובעקיפין להבטחת יציבותן של הסוללות‬
‫בכבישים הקיימים והבטחת ניקוז מושלם של השטח החפור‪ .‬ראה גם שלבי הביצוע‬
‫המתוכננים‪ .‬כמו כן כל עבודות הסדרת הכביש בזמן ביצוע הסטת נתיבים וכו' הכל בתאום עם‬
‫המנהל‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-240-‬‬
‫עבור כל העבודות ההכרחיות להבטחת תנועה סדירה בכביש הקיים‪ ,‬ניקוז המחפורת וכו'‪ ,‬לא‬
‫ישולם לקבלן בנפרד ועליו לקחת את ההוצאות הכרוכות בביצוע הנ"ל‪ ,‬במחירי היחידה של‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫לא ישולם לקבלן בנפרד עבור פינוי עודפי עפר לאזורי מילוי וסלילת סוללות עפר באזורי‬
‫הפינוי‪ .‬על הקבלן לקחת את ההוצאות הכרוכות בביצוע הנ"ל‪ ,‬במחירי היחידה של הפרויקט‪.‬‬
‫מופנית בזאת תשומת לב הקבלן שבסמוך למעביר הקיים קיימות מערכות שונות תת‬
‫קרקעיות ועיליות כגון‪ :‬ניקוז מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬חשמל וכו'‪.‬‬
‫על הקבלן לתאם את עבודותיו עם הרשות המתאימה ולעבוד בזהירות מרבית‪ .‬הקבלן אחראי‬
‫על שלמות כל מכלול המערכות הנ"ל‪ ,‬לרבות שמירה על כל חלקי מעבירי המים הקיימים‬
‫באותם שלבים בהם תפקודם עדיין נחוץ‪.‬‬
‫עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד‪ ,‬ועל הקבלן לכלול ההוצאות הכרוכות בעבודות והתיאומים‬
‫הנ"ל‪ ,‬במחירי היחידה השונים של עבודותיו‪.‬‬
‫עבור מיון וניפוי החומר לא תשולם לקבלן תוספת מחיר כל שהיא‪.‬‬
‫‪-242-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫טבלה ‪ :1/-4‬אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫תיאור‬
‫יחידת‬
‫מידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫תת ‪ -‬פרק ‪ - 1/.1/‬עבודות עפר לגשרים ולקירות תמך‬
‫‪01.01.010‬‬
‫חישוף שטח כולל עקירת עצים‬
‫מכל סוג שהם‪ ,‬גריסתם ופינוי‬
‫פסולת לאתר מורשה כולל אגרה‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫מחיר היחידה כולל חישוף וסילוק לאתר‬
‫פסולת מורשה‪.‬‬
‫‪01.01.020‬‬
‫הידוק מבוקר‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫הידוק השתית ו‪1‬או פני הקרקע הטבעיים‬
‫יבוצע על פי ההנחיות במפרט הכללי‬
‫ובהתאם לדרישות הנקובות בפרק ‪. 21‬‬
‫‪01.01.030‬‬
‫חול מיוצב בצמנט‪ ,‬כמפורט‬
‫במפרט המיוחד‬
‫מ"ק‬
‫הסעיף מתייחס למצע לצורך הנחת רכיבים‬
‫טרומיים למעביר המים‪ .‬ראה פרק ‪. 23‬‬
‫‪01.01.040‬‬
‫מילוי מובא להחלפת קרקע‪,‬‬
‫מ"ק‬
‫התכונות הנדרשות של החומר (ובכלל זה‬
‫צפיפות נדרשת) נקובות בטבלה ‪21-1‬‬
‫ובסעיפי המפרט‪.‬‬
‫‪01.01.050‬‬
‫חפירה למבנים‪1‬מעברים תחתיים‬
‫מ"ק‬
‫חפירה על פי המפלסים הנקובים בתכניות ‪.‬‬
‫‪01.01.060‬‬
‫הכנת תחתית החפירה‬
‫למבנים‪1‬מעברים תחתיים‬
‫והידוקה‬
‫מ"ר‬
‫החפירה וההידוק יבוצעו בהתאם להנחיות‬
‫שבפרק ‪. 21‬‬
‫‪01.01.070‬‬
‫מילוי חוזר למבנים‪1‬מעברים‬
‫תחתיים והידוקו‪ ,‬מקרקע‬
‫המתאימה לחומר ‪ B‬כהגדרתו‬
‫במפרט המיוחד‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫התכונות הנדרשות של החומר (ובכלל זה‬
‫צפיפות נדרשת) נקובות בטבלה ‪21-1‬‬
‫ובסעיפי המפרט‪.‬‬
‫‪01.01.080‬‬
‫מילוי מובא למבנים‪1‬מעברים‬
‫תחתיים‪ ,‬מקרקע המתאימה‬
‫לחומר ‪ B‬כהגדרתו במפרט‬
‫המיוחד‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫התכונות הנדרשות של החומר (ובכלל זה‬
‫צפיפות נדרשת) נקובות בטבלה ‪21-1‬‬
‫ובסעיפי המפרט‪.‬‬
‫‪01.01.090‬‬
‫חפירה ו‪1‬או חציבה בש טח‬
‫לעומקים שונים כנדרש‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫חפירה על פי המפלסים הנקובים בתכניות‪.‬‬
‫במקרה שהקבלן העמיק לחפור מתחת‬
‫למפלס הנקוב ו‪1‬או יחרוג מגבולות‬
‫התכנית‪ ,‬ימלא הקבלן על פי הנחיות יועץ‬
‫הביסוס‪ .‬עבודה זו תעשה כולה על חשבון‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫מקרקע המתאימה לחומר ‪A‬‬
‫כהגדרתו במפרט המיוחד‪.‬‬
‫במקרה שהקבלן העמיק לחפור מתחת‬
‫למפלס הנקוב ו‪1‬או יחרוג מגבולות‬
‫התכנית‪ ,‬ימלא הקבלן על פי הנחיות יועץ‬
‫הביסוס‪ .‬עבודה זו תעשה כולה ע ל חשבון‬
‫הקבלן‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-243-‬‬
‫‪ .14‬עבודות בטון יצוק באתר‬
‫(מבנים ‪ 25 ,24‬ו‪ 29 -‬בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫‪14.1/‬‬
‫בטון‬
‫‪14.1/.1/‬‬
‫כללי‬
‫בטבלאות ‪ 22-2 ,22-1‬ו‪ 22-3 -‬שלהלן מפורטים‪ ,‬עבור המבנים השונים שבפרויקט‪ ,‬הנתונים‬
‫הבאים לרכיבים מבטון מזויין‪ :‬סוג הבטון וסוג הצמנט; סוג המבנה או הרכיב לפי טבלה ‪3.2‬‬
‫בת"י ‪ 499‬חלק ‪ 1‬וטבלה ‪ 11‬בת"י ‪"( 110‬תנאי החשיפה"); יחס מים‪-‬צמנט מקסימלי; תכולת‬
‫צמנט מינימלית; דירוג הסומך; ועובי בטון הכיסוי על פלדת הזיון‪.‬‬
‫‪-244-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫טבלה ‪ :14-/‬תעלת נחל בוקק – במורד (מבנה ‪ 1‬בכתב הכמויות)‬
‫סוג בטון ‪1‬‬
‫סוג צמנט‬
‫סוג רכיב‬
‫(טבלה‬
‫‪ 3.4‬בת"י‬
‫‪) 1661/‬‬
‫יחס‬
‫מים ‪-‬‬
‫צמנט‬
‫מקסימל‬
‫י‬
‫תכולת‬
‫צמנט‬
‫מינימלי‬
‫ת‬
‫(ק"ג‪1‬מ"‬
‫ק)‬
‫דירוג‬
‫הס ומך‬
‫עובי‬
‫בטון‬
‫הכיסוי‬
‫(מ"מ)‬
‫מס"‬
‫ד‬
‫רכיב‬
‫‪.1‬‬
‫בטון רזה‬
‫‪B-20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪S5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪.2‬‬
‫בטון הגנה על‬
‫איטום הרצפה‬
‫‪B-30‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪S5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪.3‬‬
‫רצפת התעלה‬
‫במורד‬
‫‪B-40 /‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪0.40‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪S4-S6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪.4‬‬
‫קורות המחוברות‬
‫לרצפת התעלה‬
‫‪.5‬‬
‫קירות ה תעלה –‬
‫חלק תחתון (עד‬
‫מפלס ‪)+ 15.92‬‬
‫‪.6‬‬
‫יסודות קירות‬
‫תומכים ("רגל")‬
‫הטבולים במי‬
‫בריכה ‪5‬‬
‫‪.7‬‬
‫חלק תחתון של‬
‫קירות תומכים‬
‫זיזיים (עד מפלס‬
‫‪)+ 15.92‬‬
‫‪.8‬‬
‫קירות התעלה –‬
‫חלק עליון (מעל‬
‫מפלס ‪)+ 15.92‬‬
‫‪.9‬‬
‫חלק עליון של‬
‫קירות תומכים‬
‫זיזיים (מעל מפלס‬
‫‪)+ 15.92‬‬
‫צמנט סיגים‬
‫‪Cem-III/B‬‬
‫‪B-40 /‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪0.40‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪S4-S6‬‬
‫‪60‬‬
‫צמנט סיגים‬
‫‪Cem-III/B‬‬
‫‪B-40 /‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪0.40‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪S4-S6‬‬
‫‪60‬‬
‫צמנט סיגים‬
‫‪Cem-III/B‬‬
‫‪B-40 /‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪0.40‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪S4-S6‬‬
‫‪60‬‬
‫צמנט סיגים‬
‫‪Cem-III/B‬‬
‫‪B-40 /‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪0.40‬‬
‫(‪)1‬‬
‫‪S4-S6‬‬
‫‪60‬‬
‫צמנט סיגים‬
‫‪Cem-III/B‬‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫צמנט לבן‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫(‪)2‬‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫צמנט לבן‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫(‪)2‬‬
‫( ‪ ) 1‬תכולת הצמנט המזערית תהיה ‪ 322‬ק "ג למ"ק בטון טרי‪ ,‬בתוספת אפר פחם בכמות מירבית של ‪122‬‬
‫ק"ג‪1‬מ"ק בטון טרי‪ .‬ראה פירוט בהמשך הפרק‪.‬‬
‫( ‪ ) 2‬התערובת תכיל גם פיגמנט לפי בחירת האדריכלית בשיעור ‪ 2.5%‬מכמות הצמנט‪.‬‬
‫‪-245-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫טבלה ‪ :14-4‬גשר נחל בוקק (מבנה ‪ 5‬בכתב הכמויות)‬
‫סוג בטון ‪1‬‬
‫סוג צמנט‬
‫סוג רכיב‬
‫(טבלה‬
‫‪ 3.4‬בת"י‬
‫‪) 1661/‬‬
‫יחס‬
‫מים ‪-‬‬
‫צמנט‬
‫מקסימל‬
‫י‬
‫תכולת‬
‫צמנט‬
‫מינימלי‬
‫ת‬
‫(ק"ג‪1‬מ"‬
‫ק)‬
‫דירוג‬
‫הסומך‬
‫עובי‬
‫בטון‬
‫הכיסוי‬
‫(מ"מ)‬
‫מס"‬
‫ד‬
‫‪B-20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪S5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪.2‬‬
‫רכיבי בטון‬
‫טרומיים של‬
‫מעביר המים‬
‫(רצפה‪ ,‬קירות וגג)‬
‫‪B-50 /‬‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪.3‬‬
‫רצפה וקירות‬
‫בחזית מעביר‬
‫המים‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫קורות המחוברות‬
‫לרצפת המעביר‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪.5‬‬
‫יציקה משלימה‬
‫על גג מעביר המים‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪50‬‬
‫‪.6‬‬
‫כרכובים‪ ,‬קורות‬
‫עליונות‪ ,‬מעקים‬
‫והגבהות על‬
‫מעביר המים‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪50‬‬
‫‪.7‬‬
‫טבל ות גישה‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪Cem-II‬‬
‫‪42.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪50‬‬
‫‪.8‬‬
‫כלונסאות לקירות‬
‫דיפון זמניים‬
‫‪B-30 /‬‬
‫‪Cem-II‬‬
‫‪42.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪400‬‬
‫‪S8‬‬
‫‪75‬‬
‫‪.9‬‬
‫קורות ראש‬
‫לכלונסאות דיפון‬
‫זמניים‬
‫‪B-30 /‬‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫רכיב‬
‫בטון רזה‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-246-‬‬
‫טבלה ‪ : 14-3‬תעלת נחל בוקק – במעלה (מבנה ‪ 6‬בכתב הכמויות)‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫מס"ד‬
‫סוג בטון ‪1‬‬
‫סוג צמנט‬
‫סוג רכיב‬
‫(טבלה‬
‫‪ 3.4‬בת"י‬
‫‪) 1661/‬‬
‫יחס‬
‫מים ‪-‬‬
‫צמנט‬
‫מקסימל‬
‫י‬
‫תכולת‬
‫צמנט‬
‫מינימלי‬
‫ת‬
‫(ק"ג‪1‬מ"‬
‫ק)‬
‫דירוג‬
‫הסומך‬
‫עובי‬
‫בטון‬
‫הכיסוי‬
‫(מ"מ)‬
‫בטון רזה‬
‫‪B-20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪S5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪.2‬‬
‫בטון הגנה על‬
‫איטום הרצפה‬
‫‪B-30‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪S5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪.3‬‬
‫רצפת התעלה‬
‫במעלה‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S4-S6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪.‬‬
‫רכיב‬
‫‪-247-‬‬
‫(‪)3‬‬
‫קורות המחוברות‬
‫לרצפת התעלה‬
‫‪.‬‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S4-S6‬‬
‫‪60‬‬
‫(‪)3‬‬
‫‪.5‬‬
‫קירות תעלה‬
‫המהווים קיר‬
‫תומך זיזי‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫צמנט לבן‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫(‪)2‬‬
‫‪.6‬‬
‫יסודות קירות‬
‫תומכים ("רגל")‬
‫שאינם חלק‬
‫מרצפת התעלה‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪Cem-II‬‬
‫‪42.5N‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪.7‬‬
‫קירות תומכים‬
‫זיזיים‬
‫(שאינם חלק‬
‫מהתעלה)‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪.8‬‬
‫כלונסאות לקירות‬
‫דיפון‬
‫‪.9‬‬
‫קורות ראש‬
‫לכלונסאות דיפון‬
‫צמנט לבן‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫(‪)2‬‬
‫‪B-30 /‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪400‬‬
‫‪S8‬‬
‫‪75‬‬
‫צמנט סיגים‬
‫‪Cem-III/B‬‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫צמנט לבן‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫(‪)2‬‬
‫‪.‬‬
‫קירות ציפוי‬
‫לקי רות דיפון‬
‫מכלונסאות (כולל‬
‫דפנות התעלה)‬
‫‪B-40 /‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪320‬‬
‫‪S6‬‬
‫‪60‬‬
‫צמנט לבן‬
‫‪Cem-I‬‬
‫‪52.5N‬‬
‫(‪)2‬‬
‫( ‪ ) 2‬התערובת תכיל גם פיגמנט לפי בחירת האדריכלית בשיעור ‪ 2.5%‬מכמות הצמנט‪.‬‬
‫( ‪ ) 3‬על פני הרצפה העליונים ייושם חומר נגד שחיקה מ תערובת של אגרגטים קשים‪ ,‬צמנט לבן ופיגמנט ‪ .‬ראה‬
‫בתת ‪ -‬פרק ‪ 22.29‬במפרט המיוחד – אלמנטים עם גמר בטון חשוף חזותי‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪14.1/.14‬‬
‫‪-248-‬‬
‫אפר פחם‬
‫לא תורשה הוספת אפר פחם לתערובת הבטון‪.‬‬
‫יוצאים מן הכלל הם הרכיבים המתוכננים להיות טבולים במי בריכה ‪ , 5‬לגביהם מצויינת‬
‫במפורש כמות אפר הפחם שיש להוסיף לתערובת (ראה טבלה ‪ 22-1‬והערת שוליים ( ‪) 1‬‬
‫בתחתיתה) ; וכן רכיבים שאין לגביהם דרישה לגמר בטון חשוף חזותי‪ ,‬ואפשר להשתמש בהם‬
‫בצמנט מסוג ‪( Cem-II 42.5N‬ראה בטבלאות ‪ 22-2 , 22-1‬ו ‪.) 22-3 -‬‬
‫‪14.14‬‬
‫מישקי יציקה‬
‫בתעלות נחל בוקק במעלה ובמורד יבוצעו מישקי יציקה לרוחב התעלות כל ‪ 12‬מ' (מדוד‬
‫לאורך ציר הנחל)‪ ,‬ובנוסף יבוצע מישק יציקה ברצפה‪ ,‬לאורך התעלה במרכזה (בכיוון ציר‬
‫הנחל)‪ ,‬הכל על פי פרטים בתכניות הקונסטרוקציה‪ .‬הקבלן רשאי להקטין את כמות מישקי‬
‫היציקה‪ ,‬ובתנאי שיוכיח שהוא מסוגל להתארגן ליציקה רצופה של כמויות הבטון הנדרשות‬
‫כתוצאה מביטול מישקי היציקה‪ ,‬כולם או חלקם‪.‬‬
‫תפרי היציקה שבין שלב א' לבין שלב ב' יעשו כלהלן‪:‬‬
‫במישקי היציקה יעובדו שקעים טרפזיים בצורה ובמידות על פי פרטים שבתכנית‬
‫הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫זיון הרצפה יבלוט מעבר למישק בהתאם לפרט שבתכנית ולאורכי החפיה הנדרשים‪ .‬לא יבוצע‬
‫ניסור בחלק העליון של הרצפה‪.‬‬
‫לא יורשו מישקי יציקה (הפסקות יציקה) אופקיים או אנכיים אלא אם סומנו בתכניות‪.‬‬
‫יציקת כל קטע מקטעי ביצוע המתוארים בשני שלבי יציקה (לדוגמא לצורך העניין ‪" :‬שלב‬
‫א'" ו"שלב ב'") ‪ -‬תהיה רציפה וללא הפסקות‪ .‬כלומר יציקת כל הרצפה בשלב א' תהיה‬
‫רצופה‪ ,‬ויציקת כל הקירות בשלב א' תהיה רצופה‪ .‬כנ"ל לגבי שלב ב'‪.‬‬
‫‪14.13‬‬
‫מישקי התפשטות‬
‫מישקי התפשטות (או בכינויים‪" :‬תפרי התפשטות") יבוצעו בין היתר במקומות הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬בין רצפת המעביר לרצפות התעלות במורד ובמעלה‪.‬‬
‫‪ ‬בין קירות המעביר לקירות התעלות במורד ובמעלה‪.‬‬
‫‪ ‬מישקי התפשטות ברצפות התעלות ובקירות שלהן (לרבות קי רות ציפוי של קירות דיפון‬
‫מכלונסאות המהווים קירות תעלה) יבוצעו לרוחב התעלות במורד ובמעלה‪ .‬המרחק‬
‫בין התפרים יהיה כ ‪ 32 -‬מ' (מדוד לאורך התעלות)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מישקי התפשטות בקירות התומכים (יסודות "רגל" וקירות שאינם מהווים קירות‬
‫תעלה) יבוצעו כל כ ‪ 12 -‬מ' (מדוד לאורך הקיר התומך) ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מישקי התפשטות בקורות ראש ובקירות ציפוי של קירות דיפון מכלונסאות (שאינם‬
‫מהווים קירות תעלה) יבוצעו כל כ ‪ 12 -‬מ' (מדוד לאורך קיר הדיפון)‪.‬‬
‫מישקי ההתפשטות יבוצעו עפ"י הפרטים בתכניות הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-249-‬‬
‫המישקים יכללו‪ :‬שרוול ‪ PVC‬או פלדה ממולא בגריז‪ ,‬לוחות הפרדה מפוליסטירן מוקצף‬
‫בעובי ‪ 22‬מ"מ מסוג ‪ ,P-32‬מוטות מייתדים (כפי שיפורט להלן)‪ ,‬פרופילי גיבוי וסתימות‪.‬‬
‫בתעלת נחל בוקק במורד (מבנה ‪ ,)4‬המוטות המייתדים ברצפה‪ ,‬ביסודות קירות תומכים‬
‫("רגל") ובחלק התחתון של הקירות (עד מפלס ‪ )+15.92‬יהיו מוטות חלקים מפלב"מ ‪.329‬‬
‫המוטות המייתדים בחלק העליון של קירות התעלה והקירות התומכים (מעל מפלס ‪)+15.92‬‬
‫יהיו מוטות מצולעים מפלדה לפי ת"י ‪ 4499‬חלק ‪ ,3‬מגולוונים באבץ חם לפי ת"י ‪.110‬‬
‫בתעלת נחל בוקק במעלה (מבנה ‪ ,)5‬המוטות המייתדים יהיו מוטות מצולעים מפלדה לפי ת"י‬
‫‪ 4499‬חלק ‪ ,3‬מגולוונים באבץ חם לפי ת"י ‪.110‬‬
‫במישקי התפשטות בין רצפות‪ ,‬ובמישקי התפשטות בין רצפה לקיר תומך תעובד שן בצורה‬
‫ובמידות על פי פרטים שבתכנית הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫במישקים התפשטות בקירות תותקן יריעת איטום באורך ‪ 1‬מ' על גבי הצד שימולא בעפר‪,‬‬
‫כתוספת למערכת האיטום שעל הקיר כולו‪ ,‬עפ"י פרטים בתכניות הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫שלבי היציקה משני צידי מישק התפשטות‪:‬‬
‫א‪ .‬התקנת מוטות מייתדים בצד שיוצק ראשון (לפני היציקה)‪ .‬המוטות המייתדים מתוכננים‬
‫להיות מעוגנים בבטון בצד זה (השרוולים המגורזים לא מותקנים בצד זה)‪.‬‬
‫ב‪ .‬התקנת תבנית יציבה ("סטופר") במישור המישק‪ .‬יודגש כי לא תותר יציקה כנגד לוחות‬
‫ההפרדה מפוליסטירן מוקצף‪ ,‬ולא תותר יציקה של שני קטעים "שכנים" באותו שלב‬
‫יציקה‪.‬‬
‫ג‪ .‬יציקת הצד הראשון‪ .‬בגמר היציקה יתקבלו פני בטון חלקים במישק‪.‬‬
‫ד‪ .‬התקנת השרוולים המגורזים על גבי המוטות המייתדים בצד שיוצק שני‪.‬‬
‫ה‪ .‬הדבקת לוחות ההפרדה מפוליסטירן מוקצף לפנים החלקים של הבטון שנוצק בשלב‬
‫הראשון‪.‬‬
‫ו‪ .‬יציקת הצד השני‪.‬‬
‫‪14.11‬‬
‫עיבוד שפועים‬
‫הפנים העליונים של רצפת המעביר ושל רצפות התעלות אינם אופקיים (המפלס משתנה‬
‫ממקום למקום ליצירת שפועים)‪ .‬לפיכך מתחייב עיצוב גבהים קפדני בתחתית החפירה‬
‫והבטון הרזה‪ ,‬לפי המפלסים הנקובים בתכניות‪.‬‬
‫כמו כן מתחייב עיבוד מדויק של גמר יציקת קירות המעביר‪ ,‬המתאים לגבהים של תחתית‬
‫התקרה‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪14.15‬‬
‫מערכת הטפסות‬
‫‪14.15.1/‬‬
‫כללי‬
‫‪-251-‬‬
‫מודגש בזאת כי המבנים נשואי עבודה זו (מעביר המים‪ ,‬התעלות והקירות התומכים) נמצאים‬
‫בעיבורו של אזור תיירותי חשוב בארץ‪ .‬מזמין העבודה מייחס חשיבות עליונה לחזות הגשר‪,‬‬
‫התעלה והקירות‪ ,‬ולא יתפשר כהוא זה ביחס לרמת הגימור של פני הבטון ברכיבים השונים‪.‬‬
‫המנהל בלבד יהיה מוסמך לקבוע האם רמת הגימור עונה לדרישות של בטון חשוף חזותי‪.‬‬
‫אלמנטים שלא יענו לדרישה זו ייפסלו ויהרסו‪.‬‬
‫כל הטפסות (על מעטיהן) תהיינה מסוג מתועש בלבד מתוצרת ‪ DOKA‬או ‪ PERI‬או‬
‫‪ M.GOLD‬או שווה איכות‪ ,‬ותעמודנה בדרישות לבטון חשוף חזותי עפ"י סעיף ‪222041‬‬
‫במפרט הכללי‪ .‬ייעשה שימוש בתבניות ומעטי טפסות חדשים בלבד‪.‬‬
‫סוג התבניות עבור כל היציקות יהיה כזה שיבטיח קבלת פני שטח חלקים ללא פגמים ובועות‬
‫אוויר‪.‬‬
‫הקבלן יגיש את חישובי הטפסות להתייחסות למנהל‪.‬‬
‫מחירי הבטון יכללו כל הנדרש לגמר בטון חשוף חזותי‪.‬‬
‫לא תהיה תוספת מחיר ליציקת קירות ואלמנטים מיוחדים במעגלים ורדיוסים‪.‬‬
‫לאחר פרוק תבניות יש לבצע השחזה לגרדים ועודפי בטון כך שיתקבל משטח אופקי ו‪1‬או‬
‫אנכי מוחלק בהתאם לפרטים והתכניות‪.‬‬
‫מעטי הטפסות בכל האלמנטים יהיה "טגו" לקבלת בטון חשוף חזותי חלק‪ ,‬פרט לאלמנטים‬
‫בהם צויין במפורש גמר אחר (ראה פירוט בהמשך)‪ ,‬ופרט לאותם שטחים הבאים במגע עם‬
‫הקרקע‪.‬‬
‫כל פינות אלמנטי הבטון יבוצעו עם קיטום ‪ 2.512.5‬ס"מ וזאת כלול במחירי הבטון‪.‬‬
‫משקי יציקה אנכיים ואופקיים יבוצעו בהתאם לתוכניות מתכנן המבנים והמפרט הכללי‪.‬‬
‫קשירת הטפסות תעשה אך ורק באמצעות לולבים מתועשים אשר אושרו על ידי המנהל‪ ,‬ובכל‬
‫מקרה מודגש בזאת במפורש‪ ,‬כי לא תורשה קשירת הטפסות באמצעות חוטי קשירה‪ ,‬גם אם‬
‫הם מגולוונים‪.‬‬
‫רוחקנים יעמדו בדרישות סעיף ‪ 22205‬של המפרט הכללי‪ ,‬ויהיו מחומר בלתי קורוזיבי‪ ,‬אולם‬
‫רוחקני פלסטיק לא יאושרו‪ .‬שומרי המרחק יהיו כאלה שלא יראו על פני השטח לאחר פרוק‬
‫התבנית‪.‬‬
‫הפסקות יציקה תעשנה רק במקומות מסומנים בתכניות ולפי אישור המנהל‪.‬‬
‫בכל תפרי הפסקת עבודה ביציקות הבטון יש לחספס את הפנים עד שיבלטו מפני הבטון‬
‫גרגירי החצץ הקטנים‪ .‬לפני חידוש היציקה יש לנקות היטב את פני המישק ולהוריד ממנו כל‬
‫שכבה חלשה‪ ,‬או חומר זר שהצטבר‪ ,‬ולהרטיבו כך שיהיה במצב לח‪ ,‬אך לא רטוב‪ ,‬לפני המשך‬
‫היציקה‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪14.15.14‬‬
‫‪-250-‬‬
‫הסרת תבניות‬
‫הסרת התבניות תבוצע בהתאם לדרישות סעיף ‪ 22297‬במפרט הכללי‪ .‬התבניות יוסרו באופן‬
‫כזה שיאפשרו לבטון לקבל את המאמצים באופן אחיד‪.‬‬
‫כל שיטה של הסרת תבנית שתגרום למאמץ יתר בבטון לא תבוצע‪.‬‬
‫תבניות בכל חלק שהוא של המבנה לא יוסרו אלא לאחר קבלת חוזק מספיק בבטון על מנת‬
‫למנוע נזק ופגיעה‪ .‬התבניות ותמיכותיהם לא יוסרו אלא לאחר אישור המנהל‪.‬‬
‫שמן שחרור בתבניות )‪ :(RELEASE AGENT‬יש למרוח את מעטי הטפסות בחומר מסחרי‬
‫ייעודי‪ ,‬המתאים על פי המקרה‪ .‬החומר יותאם לסוג המעטים ולסוג הבטון ויאושר על ידי‬
‫המנהל לפני השימוש‪.‬‬
‫‪14.15.13‬‬
‫קביעת אביזרים משוכנים בבטון לפני יציקתו‬
‫הקבלן יהיה אחראי לתאום מיקום מדויק ולמידות של כל המעברים בבטון ובתבניות של כל‬
‫המערכות והמלאכות הכלולות במכרז‪1‬חוזה זה לרבות אלה שימסרו ע"י קבלנים אחרים‪.‬‬
‫אביזרים משוכנים שיש לקבוע בבטון לפני יציקתו‪ ,‬כגון‪ :‬שרוולים‪ ,‬פלטקות‪ ,‬ברגי עיגון‪,‬‬
‫פרופילי תלייה למערכות תאורה או אביזרים אחרים‪ ,‬יותקנו בדיוק בתוך התבניות או בעזרת‬
‫שבלונות ותמיכות מיוחדות לפני יציקת הבטון‪.‬‬
‫יש לוודא שהאביזרים המשוכנים הנ"ל נקבעו במקומות ובגבהים בהתאם לתכנית‪ ,‬או‬
‫בהתאם להוראות המנהל‪ ,‬וחוזקו במקומם באופן שיבטיח יציבותם בזמן יציקת הבטון‬
‫סביבם‪.‬‬
‫‪14.15.11‬‬
‫יציקה נסיונ ית‬
‫לפני יציקת בטונים חשופים יבצע הקבלן יציקה נסיונית מכל סוג של בטון חשוף חזותי‬
‫במבנה עצמו‪ ,‬במקום שיורה המנהל ולאישורו‪ .‬שטח היציקה יהיה מינימום ‪ 12‬מ"ר‪ .‬רק‬
‫לאחר בדיקת היציקה ואישורה ע"י המנהל יותר לקבלן להתחיל בעבודות בטון חשוף חזותי‪.‬‬
‫הדוגמא תישאר עד גמר כל העבודות לצורך השוואה‪ .‬הבטון החשוף החזותי יהיה זהה‬
‫לדוגמא המאושרת‪ .‬הקבלן יגן על הדוגמאות מפני פגיעה ולכלוך‪.‬‬
‫‪14.15.15‬‬
‫יציקה רצופה של רצפת התעלה במורד יחד עם החלק התחתון של הקירות‬
‫יציקת קירות התעלה במורד עד מפלס הגבוה ב‪ 52-‬ס"מ ממפלס הרצפה‪ ,‬תהיה רצופה יחד עם‬
‫יציקת הרצפה (במהלך יציקה אחד)‪ .‬כל יציקה תכלול רצועה ברוחב של כ‪ 12-‬מ' (מדוד לאורך‬
‫התעלה‪ ,‬ראה סעיף מישקי התפשטות לעיל)‪ ,‬באורך של כ‪ 10-‬מ' (מחצית רוחב התעלה‪ .‬ראה‬
‫סעיף מישקי יציקה לעיל)‪ ,‬וקירות מתחתית התעלה בגובה ‪ 52‬ס"מ‪ ,‬כאמור לעיל‪ .‬מישק‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-252-‬‬
‫היציקה האופקי של הקיר שבגובה ‪ 52‬ס"מ מעל הרצפה‪ ,‬יקבל חספוס יסודי ורצוף לעומק של‬
‫כ‪ 7-‬מ"מ‪ .‬יש לסלק את מי הצמנט מפני הבטון‪ .‬בנוסף‪ ,‬תעובד במישק זה שן גזירה במידות‬
‫‪ 1215‬ס"מ‪ .‬בשני צדי המישק האופקי יורכבו רצועות עצר מים מ‪ PVC-‬משונן ברוחב ‪ 24‬ס"מ‪.‬‬
‫במרכז המישק האופקי תותקן רצועת עצר מים בוטילי‪1‬הידרופילי בחתך ‪ 22125‬מ"מ‪.‬‬
‫הקמת טפסות לקירות במצב זה דורשות תשומת לב והערכות מיוחדת מצד הקבלן‪ .‬כל סט של‬
‫תבניות קירות הינו כאמור באורך של כ‪ 12-‬מ' ובגובה של ‪ 2.5‬מ'‪ .‬על הקבלן למצוא פתרון‬
‫לייצוב הטפסות‪.‬‬
‫‪14.15.16‬‬
‫נפח היציקות המתוכנן למהלך אחד‬
‫נפח היציקה במהלך אחד מתוכנן לא לעלות על כ‪ 122-‬מ"ק‪.‬‬
‫‪14.16‬‬
‫אלמנטים עם גמר בטון חשוף חזותי‬
‫‪14.16.1/‬‬
‫כללי‬
‫גמר רכיבי בטון יצוקים באתר יהיה בהתאם לתוכניות והפרטים האדריכלים‪.‬‬
‫בטבלאות ‪ 22-5 ,22-4‬ו‪ 22-9 -‬שלהלן מפורטים‪ ,‬עבור המבנים השונים שבפרויקט‪ ,‬סוגי הגמר‬
‫ומעטי הטפסות עבור הבטונים הגלויים‪.‬‬
‫‪-253-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫טבלה ‪ : 14-1‬תעלת נחל בוקק במורד – טבלת גמר ארכיטקטוני לבטונים גלויים‬
‫רכיב‬
‫מס"‬
‫ד‬
‫סוג הגמר ומעטי הטפסות‬
‫‪.1‬‬
‫רצפת התעלה במורד‬
‫החלקה במחליק סיבובי (הליקופטר)‬
‫‪.2‬‬
‫קירות התעלה – חלק תחתון (עד מפלס‬
‫‪)+ 15.92‬‬
‫גמר בטון חשוף חזותי חלק – תבניות לבידים‬
‫(טג ו)‬
‫‪.3‬‬
‫חלק תחתון של קירות תומכים זיזיים (עד‬
‫מפלס ‪)+ 15.92‬‬
‫גמר בטון חשוף חזותי חלק – תבניות לבידים‬
‫(טגו)‬
‫‪.4‬‬
‫קירות התעלה – חלק עליון (מעל מפלס‬
‫‪)+ 15.92‬‬
‫גמר בטון חשוף חזותי בטפסות עשויות‬
‫תבניות גומי עם הטבעות להקניית מרקם‬
‫מיוחד (טקסטורה)‬
‫‪.5‬‬
‫חלק עליון של קירות תומכי ם זיזיים (מעל‬
‫מפלס ‪)+ 15.92‬‬
‫גמר בטון חשוף חזותי בטפסות עשויות‬
‫תבניות גומי עם הטבעות להקניית מרקם‬
‫מיוחד (טקסטורה)‬
‫טבלה ‪ : 14-5‬גשר נחל בוקק – טבלת גמר ארכיטקטוני לבטונים גלויים‬
‫מס"‬
‫ד‬
‫רכיב‬
‫סוג הגמר ומעטי הטפסות‬
‫‪.1‬‬
‫רכיבי בטון טרומיים של מעביר המים (רצפה‪,‬‬
‫קירות וגג)‬
‫גמר בטון חשוף חזותי חלק – תבניות פלדה‬
‫‪.2‬‬
‫קירות בחזית מעביר המים‬
‫גמר בטון חשוף חזותי חלק – תבניות פלדה‬
‫‪.3‬‬
‫כרכובים‪ ,‬קורות עליונות ומעקים על מעביר‬
‫המים‬
‫גמר בטון חשוף חזותי ‪ -‬לוחות עץ מהוקצעים‬
‫בסידור אופקי‬
‫טבלה ‪ : 14-6‬תעלת נחל בוקק במעלה – טבלת גמר ארכיטקט וני לבטונים גלויים‬
‫מס"‬
‫ד‬
‫רכיב‬
‫סוג הגמר ומעטי הטפסות‬
‫‪.1‬‬
‫רצפת התעלה במעלה‬
‫יישום חומר נגד שחיקה עם סירוק עדין‬
‫‪.2‬‬
‫קירות תעלה (לרבות‪ :‬קירות תומכים זיזיים‪,‬‬
‫קירות ציפוי וקורות ראש לקירות דיפון‬
‫מכלונסאות המהווים חלק מקירות התעלה)‬
‫גמר בטון חשוף חזותי בטפסות עשויות‬
‫תב ניות גומי עם הטבעות להקניית מרקם‬
‫מיוחד (טקסטורה)‬
‫‪.3‬‬
‫קירות תעלה (לרבות‪ :‬קירות תומכים זיזיים‪,‬‬
‫קירות ציפוי וקורות ראש לקירות דיפון‬
‫מכלונסאות המהווים חלק מקירות התעלה)‬
‫בנוסף לסעיף ‪ 2‬שבטבלה זו‪ ,‬יוטבעו ביציקת‬
‫הבטון ‪ -‬באמצעות תבנית מיוחדת ‪ -‬מספרים‬
‫לציון גובה המים‪ ,‬במקומות בקיר שייקבעו‬
‫מראש ועל פי פרטים בתכניות האדריכלות‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫מס"‬
‫ד‬
‫‪.4‬‬
‫‪-254-‬‬
‫רכיב‬
‫קירות תומכים זיזיים‪ ,‬קירות ציפוי וקורות‬
‫ראש לקירות דיפון מכלונסאות‪ ,‬שאינם‬
‫מהווים חלק מקירות התעלה‬
‫‪14.16.14‬‬
‫סוג הגמר ומעטי הטפסות‬
‫גמר בטון חשוף חזותי בטפסות עץ אנכיות‬
‫חדשות ונקיות‪ ,‬להקניית מרקם (טקסטורת)‬
‫העץ‬
‫גמר בטון חשוף חזותי בקירות בטפסות עשויות תבניות גומי עם הטבעות להקניית‬
‫מרקם מיוחד (טקסטורה)‬
‫גמר קירות התעלות (לרבות קירות ציפוי לקירות דיפון מכלונסאות המהווים חלק מקירות‬
‫התעלות)‪ ,‬יהיה גמר בטון חשוף חזותי בטפסות עשויות תבניות גומי עם הטבעות להקניית‬
‫מרקם מיוחד (טקסטורה)‪ .‬ההטבעות והמרקם הנבחר יהיו לפי בחירת האדריכלית‪.‬‬
‫להלן ניתנות שלוש דוגמאות להטבעות אפשריות‪:‬‬
‫דוגמה א' ‪ -‬בטון חשוף חזותי בטפסות עשויות תבניות גומי עם הטבעות במרקם במבוק‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-255-‬‬
‫דוגמה ב' ‪ -‬בטון חשוף חזותי בטפסות עשויות תבניות גומי עם הטבעות בסגנון אמנותי‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-256-‬‬
‫דוגמה ג' ‪ -‬בטון חשוף חזותי בטפסות עשויות תבניות גומי עם הטבעות למרקם דמוי‪-‬עץ‬
‫גמר הבטון בתבניות הגומי יהיה נקי ומושלם‪ .‬הדוגמה תהיה אחידה‪ ,‬והמישקים בין התבניות‬
‫לא ייראו כלל‪ .‬הסידור של תבניות הגומי תיעשה בהתאם לתכנית ‪ ,Shop Drawing‬שהקבלן‬
‫יגיש לאישור האדריכלית‪.‬‬
‫עם תחילת העבודות יכין הקבלן בשטח האתר דוגמאות ניסיון של קירות יצוקים עם תבניות‬
‫הגומי האמורות‪ ,‬לקבלת אישור האדריכלית לסוג התבנית (הטבעה ומרקם)‪ ,‬לאופן הסידור‬
‫ולרמת הגימור של הבטון החשוף‪ .‬הוראות סעיף ‪ 22.25.24‬במפרט המיוחד (יציקה נסיונית)‬
‫לעיל יחולו גם על דוגמאות הניסיון הנ"ל‪.‬‬
‫הקבלן יחזיק לפחות שלושה סטים מלאים של תבניות מהדוגמה הנבחרת לביצוע‪ .‬כל אחד‬
‫מהסטים יהיה של ‪ 122‬מ"ר (סה"כ ‪ 322‬מ"ר)‪.‬‬
‫‪14.16.13‬‬
‫מדידת עובי בטון הכיסוי‬
‫עובי בטון הכיסוי בקירות שיוצקו עם תבניות עם הטבעות יימדד נטו מהחלק הפנימי ביותר‬
‫של התבנית‪ .‬למשל‪ :‬בדוגמה א' לעיל‪ ,‬עובי בטון הכיסוי לא יכלול את המידה ‪ 22-9‬מ"מ;‬
‫ובדוגמה ב' לעיל‪ ,‬עובי בטון הכיסוי לא יכלול את המידה ‪ 10-7‬מ"מ‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪14.16.11‬‬
‫‪-257-‬‬
‫החלקת פני הבטון ברצפות התעלות במורד ובמעלה‬
‫כללי‬
‫הוראות סעיף זה חלות על רצפות התעלות של נחל בוקק ‪ -‬במורד ובמעלה‪.‬‬
‫דיוק הפילוס יהיה ‪ 2‬מ"מ לגבי הגבהים והמפלסים הנדרשים‪ .‬לגבי יתר השטחים המוחלקים‪,‬‬
‫פני הבטון יעובדו בדיוק של ‪ 2‬מ"מ לאורך סרגל של ‪ 5‬מ' (לא מצטבר)‪.‬‬
‫פילוס‪ ,‬הידוק והחלקה ראשונית‬
‫עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני מתאים ממתכת‪.‬‬
‫לצורך קבלת משטח מפולס לפי שיפועים וגבהים בתוכניות‪ ,‬יכין הקבלן מבעוד מועד מערכת‬
‫סרגלים המרוחקים אחד מהשני כ‪ 3-‬מטר ומפולסים במדויק‪.‬‬
‫הסרגלים יהיו מצנורות פלדה רבועים חלולים ‪ 30130‬מ"מ שייוצבו לתבנית עם רגליות‬
‫ממתכת‪.‬‬
‫סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה‪.‬‬
‫לאחר גמר הפילוס יבדק גובה פני הבטון‪ .‬כל גומה תמולא בבטון נוסף ותרוטט וכל עודף בטון‬
‫יוסר‪.‬‬
‫החלקה סופית‬
‫על הקבלן לקחת בחשבון כי פעולת ההחלקה מצריכה זמן ונסיון וכי עליה להעשות על ידי‬
‫צוות מאומן היטב ומנוסה בגמר של רצפות תעשיתיות‪ ,‬מספר שעות לאחר סיום היציקה‪.‬‬
‫לאחר ההחלקה‪ ,‬כמתואר לעיל‪ ,‬יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יעלה הברק של‬
‫המים המופרשים‪ ,‬מפני הבטון‪ ,‬אך בטרם הקשיחו במידה שלא ניתן לבצע את ההחלקה‬
‫הסופית‪ .‬ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת ישור והחלקה מסתובבת ("הליקופטר") ע"י‬
‫בעלי מקצוע שאומנותם בכך‪.‬‬
‫אשפרת רצפות‬
‫לאחר גמר ההחלקה‪ ,‬כשהבטון עדיין לח יש לאשפר את פני הבטון על ידי הרטבה במים בלבד‪.‬‬
‫האשפרה תעשה ע"י אחזקת פני הרצפה העליונים ברטוב במשך ‪ 7‬ימים לפחות מיום היציקה‪.‬‬
‫לא תותרנה שיטות אשפרה חלקיות כגון "השקיה" לפרקים בצינור גן‪.‬‬
‫הגנה על השכבה המוחלקת‬
‫הקבלן יגן על רצפות מוחלקות מפני פגיעה כלשהיא באמצעות פריסת יריעת פוליאתילן בעובי‬
‫‪ 0.3‬מ"מ על פני כל שטח‪ ,‬עם חפיפה מינימלית של ‪ 15‬ס"מ בין היריעות‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪14.16.15‬‬
‫‪-258-‬‬
‫גמר פני בטון הרצפה בתעלת נחל בוקק במעלה – יישום חומר נגד שחיקה‬
‫כללי‬
‫על פני הרצפה של תעלת נחל בוקק במעלה ייושם חומר נגד שחיקה‪ ,‬במרקם (טקסטורה) עם‬
‫סירוק עדין‪ .‬החומר יכלול תערובת של אגרגטים קשים‪ ,‬צמנט לבן ופיגמנטים בגוון לפי בחירת‬
‫האדריכלית‪.‬‬
‫החומר ייושם בשיטת הפיזור וההחדרה‪ ,‬בה יוצקים את כל הרצפה בשכבה אחת‪ ,‬והחומר‬
‫מפוזר ומוחדר כפי שיפורט בהמשך‪.‬‬
‫כמות החומר ליישום כ‪ 9-‬ק"ג‪1‬מ"ר (ק"ג תערובת יבשה למ"ר רצפה)‪ .‬שיעור השחיקה ב‪442-‬‬
‫סיבובים לאחר ‪ 20‬יום מהיציקה (בהתאם לת"י ‪ )29‬לא יעלה על ‪ 1.1±0.2‬מ"מ‪.‬‬
‫הוראות שימוש לשיטת הפיזור וההחדרה (בכל מקרה יש לפעול על פי הוראות היצרן)‪:‬‬
‫מרצף הבטון יוצק כנדרש תוך שימוש במרטט "וניסור" ע"י‬
‫‪.1‬‬
‫סרגל מגנזיום‪ ,‬עד לגובה ושפועים הנדרשים בדיוק מרבי‪.‬‬
‫בשלב התייבשות הבטון‪ ,‬כאשר נעלמו המים של הבטון הטרי‪,‬‬
‫‪.2‬‬
‫יש לפזר ‪ 213‬מכמות התערובת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בשלב שעקבות אדם יותירו עקבות שלא יעלו מעל ‪ 2-4‬מ"מ‬
‫עומק‪ ,‬אפשר להתחיל לעבד את פני המשטח עם מחליק סיבובי בעל צלחת (הליקופטר)‪,‬‬
‫לשם החדרת התערובת‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לאחר שלב זה‪ ,‬ותוך שימת לב לשטחים שהוחטאו בפיזור‬
‫הקודם‪ ,‬יש לפזר את יתרת התערובת‪ ,‬ולהמשיך להחליק את פני הבטון‪.‬‬
‫הפיזור בכל מקרה‪ ,‬חייב לעשות מגובה נמוך ככל האפשר‪ ,‬ע"מ למנוע הפרדה בין חומרי‬
‫התערובת‪ .‬יש להשתמש במכונה ייעודית לפיזור חומר שחיקה‪ ,‬וזאת בכדי לקבל פיזור‬
‫הומוגני‪.‬‬
‫הפיזור צריך להיעשות שתי וערב‪ ,‬במטרה ליצור משטח אחיד‬
‫‪.5‬‬
‫והומוגני‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫יש צורך לאטום את כל פני הבטון ע"י ההחלקה‪ ,‬ובאותם‬
‫מקומת בהם לא מגיע ההליקופטר (ליד קירות וכו') יש להחליק באמצעים ידניים‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫החלקה סופית תלויה בקצב התייבשות הבטון‪ ,‬ויכולה‬
‫להתבצע לפי תחושת המבצע‪ ,‬במטרה לקבל פני משטח חלקים אטומים ואחידים‪ .‬אופן‬
‫ההחלקה הסופי יהיה בהתאם לדוגמאות הניסיון כפי שיפורט בהמשך‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫אשפרת הרצפה בהתאם למפרט המיוחד‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-259-‬‬
‫דוגמאות ניסיון לבחירת האדריכלית‬
‫הקבלן יכין שלוש דוגמאות רצפה בשטח של ‪ 12‬מ"ר כל אחת לאישור אדריכלית הנוף ומתכנן‬
‫המבנים‪ .‬בכל אחת מהדוגמאות תיושם שיטת גימור אחרת לפני הבטון העליונים‪ ,‬כמפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬סירוק מטאטא עדין‪.‬‬
‫ב‪ .‬החלקת הליקופטר עם "צלחת" לקבלת מראה "פראי"‪ .‬ה"צלחת" הינה צלחת מתכת‬
‫המורכבת על כנפי המחליק הסיבובי (הליקופטר)‪.‬‬
‫ג‪ .‬שילוב של החלקה עם צלחת וסירוק במטאטא‪.‬‬
‫לאחר השלמת שלוש הדוגמאות יחליטו האדריכלית ומתכנן המבנים על הגמר הנבחר‪.‬‬
‫הוראות סעיף ‪ 22.25.24‬במפרט המיוחד (יציקה נסיונית) לעיל יחולו גם על דוגמאות הניסיון‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫‪14.17‬‬
‫תערובת הבטון‬
‫‪14.17.1/‬‬
‫כללי‬
‫העבודה תבוצע באתר שמרוחק ממפעל לייצור בטון מובא‪ .‬לפיכך נדרש תכנון של תערובת‬
‫בטון‪ ,‬שזמן תחילת ההתקשרות שלה הינו עד ‪ 5‬שעות‪.‬‬
‫תשומת לב המבצע לכך‪ ,‬שהלחצים האופקיים שבטון כזה מפעיל על טפסות הקירות‪ ,‬הינם‬
‫גבוהים במיוחד‪ .‬בחישובי הטפסות שהקבלן יגיש להתייחסות המנהל‪ ,‬לחצים אלה יובאו‬
‫בחשבון‪.‬‬
‫בגלל המורכבות של יציקת בטון בחוזק ב‪ 42-‬בתנאים אקלימיים קשים מאוד (טמפרטורה‬
‫גבוהה ולחות יחסית נמוכה) – הקבלן ישכור על חשבונו טכנולוג בטון בכיר (שאיננו טכנולוג‬
‫הבטון של המפעל המספק את הבטון)‪.‬‬
‫הטכנולוג ילווה את הקבלן בכל הקשור להלן‪:‬‬
‫ תכנון תערובת הבטון‪.‬‬‫ ייעוץ לשיטות וביצוע האשפרה‪.‬‬‫ ייעוץ וליווי תהליכי הייצור וההתארגנות להשמת הבטון‪.‬‬‫‪ -‬פיקוח במהלך תקופת האשפרה‪.‬‬
‫הטכנולוג יוציא להתייחסות המזמין דוחות כתובים בכל שלב ושלב‪.‬‬
‫‪14.17.14‬‬
‫דרישות תפקוד לרצפה וקירות המתוכננים להיות טבולים במי בריכה ‪( 5‬בתעלת נחל‬
‫בוקק במורד‪ ,‬עד מפלס ‪)+ /5.61‬‬
‫תכן תערובות הבטון יקיים את הדרישות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬חוזק הבטון ללחיצה ‪ -‬ראה טבלה ‪. 22-1‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-261-‬‬
‫‪ ‬תכולת הצמנט ‪ -‬ראה טבלה ‪ 22-1‬והערת שוליים ( ‪ ) 1‬לטבלה זו‪.‬‬
‫‪ ‬אגרגט ‪ -‬גודל המרבי של האגרגט הגס יהיה ‪ 22‬מ"מ‪ .‬קו הדרוג של תערובת‬
‫האגרגטים עבור תערובת הבטון יהיה רציף ויורכב מ ‪ 4-‬פרקציות לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬סומ ך הבטון ‪ -‬ראה טבלה ‪. 22-1‬‬
‫‪ ‬הפרשת מים ‪ -‬מרבית תהיה ‪ 2.25%‬מכמות המים הכוללת למ"ק בטון טרי‪,‬‬
‫מחושבת על בסיס אגרגט רי"פ‪ .‬הבדיקה על פי ת"י ‪. 29‬‬
‫‪ ‬יחס מים צמנט ‪2.4 -‬‬
‫‪ ‬חדירות למים ‪ -‬בבדיקה על פי ת"י ‪ 29‬חלק ‪, 5‬ממוצע עומק החדירות למים במדגם‬
‫של ‪ 3‬דוגמות‪ ,‬לא תעלה על ‪ 22‬מ"מ‪ ,‬כאשר באף דוגמה לא תעלה החדירות על‬
‫‪ 25‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ ‬חדירת כלורידים ‪ -‬בבדיקה על פי ‪ ASTM C 1208‬ממוצע חדירת יוני כלור‬
‫במדגם של ‪ 3‬דוגמות‪ ,‬תהיה מקסימום ‪ 2222‬קולומב כאשר אף מדגם לא יהיה‬
‫יותר ‪ 2252‬קולומב‪.‬‬
‫‪ ‬מוספים ‪ -‬מינון המוספים יהיה על פי הנחיות יצרן המוספים‪ .‬מעכבי התקשר ות‬
‫יקבעו לפי תנאי הביצוע ומזג האוויר בזמן היציקה‪ .‬אולם בשום מקרה לא‬
‫יעלה מינון המוסך המעכב מעל לשתי מנות מומלצות על ידי היצרן‪ ,‬אלא עם‬
‫קבל אישור המתכנן‪.‬‬
‫‪ ‬עובי בטון הכיסוי על הזיון – ראה טבלה ‪ 92 ( 22-1‬מ"מ נטו)‪.‬‬
‫‪ ‬תבניות – ראה תת ‪ -‬פרק ‪ 22.25‬לעיל על כל סעיפיו‪.‬‬
‫‪ ‬אשפ רה – ראה סעיף ‪ 22.29.24‬לעיל ותת ‪ -‬פרק ‪ 22.21‬להלן‪.‬‬
‫‪14.17.13‬‬
‫תערובות ניסיון (לכל המבנים ולכל הרכיבים בפרויקט)‬
‫הקבלן יכין עם ספק הבטון‪ ,‬ולכל המאוחר חודשיים לפני המועד המתוכנן של היציקה‬
‫הראשונה‪ ,‬תערובות ניסיון לכל סוג תערובת‪ ,‬להוכחת כל דרישות התפקוד במסגרת ההנחיות‬
‫כפי שפורטו בסעיפים לעיל‪ .‬באופן זה ניתן יהיה לבצע את כל הבדיקות של הבטון הטרי‬
‫והקשוי לפני תחילת היציקות‪ .‬הבדיקות יבוצעו על פי כל התקנים הרלוונטיים העדכניים לכל‬
‫סוג בדיקה‪ .‬מספר הדוגמות לכל מדגם לכל סוג בדיקה יהיה לפחות ‪.3‬‬
‫הבדיקות יערכו במעבדה מוסמכת ומאושרת בתאום עם יועץ הבטונים לפרויקט‪ ,‬ד"ר מוני בן‬
‫בסט‪.‬‬
‫לאחר אישור התערובות‪ ,‬תעשה יציקת לניסיון לבדיקת הייתכנות קבלת המוצר המוגמר‬
‫כמתוכנן‪ .‬יציקת הניסיון תעשה באתר‪.‬‬
‫היציקות הראשונות באתר תעשנה בנוכחות יועץ הבטונים לפרויקט‪ ,‬ד"ר מוני בן בסט‪.‬‬
‫על הקבלן במסגרת ההנחיות להציע תערובת שתעמוד בדרישות התפקוד כמפורטות לעיל‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪14.17.11‬‬
‫‪-260-‬‬
‫תכנית התארגנות ליציקות‬
‫הקבלן יגיש בכתב‪ ,‬לפחות חודשיים לפני מועד היציקה‪ ,‬את תערובת הבטון לאישור‪ ,‬יחד עם‬
‫תכנית היציקה ושיטת הביצוע‪ ,‬כולל התארגנות ולוחות זמנים של ביצוע היציקות‪ .‬המסמך‬
‫יוגש לאישור המנהל‪.‬‬
‫‪14.17.15‬‬
‫בדיקות‬
‫‪ . 1‬במהלך הביצוע יבוצעו הבדיקות הנדרשות על פי חוק התכנון והבנייה על פי‬
‫התקנים הרלוונטיים‪ ,‬ת"י ‪ , 29‬ת"י ‪ , 110‬ת"י ‪ 499‬או כל תקן אחר‪.‬‬
‫‪ . 2‬בנוסף לאמור בסעיף ‪ 1‬יבוצעו הבדיקות הבאות‪:‬‬
‫‪14.18‬‬
‫‪‬‬
‫דרישות התפקוד של הבטון הטרי והקשוי יבדקו ביציקת הניסיון‪ ,‬ביציק ה‬
‫הראשונה ובמהלך הביצוע כפי שיורה המנהל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במהלך הביצוע‪ ,‬תדירות הבדיקות הבאות‪ :‬הפרשת מים‪ ,‬אטימות‪ ,‬חדירת‬
‫יוני כלור יבדקו על פי הנחיית המנהל‪.‬‬
‫הכנות ליציקה‬
‫לא תורשה יציקה אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה לעוד ‪ 24‬שעות‬
‫לאחריה‪:‬‬
‫א‪ .‬נמוכה מאשר ‪ 5ºC‬טמפרטורת האוויר‪.‬‬
‫ב‪ .‬גבוהה מ‪ 40ºC -‬טמפרטורת האוויר‪.‬‬
‫במקרים אלה נדרש אישור המנהל מראש‪ ,‬ועל הקבלן להגיש בכתב את ההתארגנות‬
‫והאמצעים הננקטים במצב זה‪.‬‬
‫‪14.19‬‬
‫אשפרת בטון‬
‫אשפרת הבטון תעמוד בדרישות בהתאם למצוין בסעיף ‪ 2225‬במפרט הכללי ותעשה כדלקמן‪:‬‬
‫‪14.19.1/‬‬
‫כללי‬
‫האשפרה תבוצע באמצעות שיטת האשפרה הנמשכת‪.‬‬
‫יש למנוע הופעת סדקים פלסטיים שנובעים מהתייבשות מהירה (רוח‪ ,‬חום) או מסדרי יציקה‬
‫לקויים וכו'‪ .‬במקרה של הופעת סדקים כנ"ל רשאי המנהל להורות על הריסת האלמנט הפגוע‬
‫או שיקומו על חשבון הקבלן‪ ,‬הכל על פי החלטת המנהל‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-262-‬‬
‫לא יורשה שימוש באשפרה בעזרת חומר אשפרה (‪ )CURING COMPOUND‬על פני בטון‬
‫חשוף חזותי‪ ,‬או במקומות בהם מהווים פני הבטון מישק יציקה‪.‬‬
‫‪14.19.14‬‬
‫אשפרה נמשכת‬
‫משך הבטון יהיה עד להגעת הבטון לגיל ‪ 7‬ימים‪.‬‬
‫משך כל תקופת האשפרה הנ"ל יש להרטיב את פני הבטון היטב ולהחזיקו במצב לח‪ ,‬ללא‬
‫התייבשות חלקית‪ ,‬עד לגמר תקופת האשפרה‪.‬‬
‫שיטת האשפרה הנמשכת תוכתב ע"י המנהל‪ ,‬תוך נקיטה באחת משלוש השיטות המפורטות‬
‫בסעיף ‪ 22251‬תת סעיף ב' במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪ . 1‬התזה במים באמצעות ממטרות‪:‬‬
‫במקרה של שימוש בשיטה זאת‪ ,‬לא תורשה בשום מקרה התזה לסירוגין‪,‬‬
‫כלומר ההתזה תעשה בצורה מתמדת ללא כל הפסקה עד לגמר תקופת‬
‫האשפרה‪ .‬ההתזה תתחיל מיד עם התייבשות המים מעל הבטון‪.‬‬
‫‪ . 2‬יצירת בריכות מים‪:‬‬
‫בריכות מים אלה תיווצרנה ע"י הגבהת קצוות השטחים שיש לאשפר ומילוי‬
‫"בריכות" אלה במים‪.‬‬
‫במקרה של שימוש בשיטה זאת‪ ,‬יש להקפיד על מילוי ה"בריכות" במים חדשים‬
‫כל אימת ש רוב המים שהוכנסו קודם לכן התאיידו או חלחלו דרך הדפנות‪.‬‬
‫‪ . 3‬כיסוי שכבות חול רטוב‪:‬‬
‫במקרה של שימוש בשיטה זאת יש להקפיד כי שכבת החול תהיה בעובי של ‪12‬‬
‫ס"מ לפחות וכי היא תוחזק רטובה במשך כל תקופת האשפרה‪.‬‬
‫‪14.19.13‬‬
‫אשפרת קירות‬
‫אשפרת הפנים העליונים של הקיר תהיה נמשכת באחת השיטות שפורטו בסעיף ‪22.21.22‬‬
‫לעיל‪.‬‬
‫את טפסות הקיר ניתן לפרק בהתאם לדרישות ת"י ‪ 499‬חלק ‪ 1‬אך לא לפני תום ‪ 24‬שעות‬
‫ממועד היציקה‪ .‬לאחר פירוק הטפסות‪ ,‬אשפרת בטון הקיר תיעשה תוך שימוש ביריעות מסוג‬
‫"אשפרית"‪ ,‬העשויה מבד גיאוטכני לא ארוג המצופה בשכבה של פוליאתילן לבן (בצד‬
‫ה"חיצוני")‪ .‬יש להמטיר מים על יריעות הבד בצדן הפנימי עם תחילת האשפרה ולפחות ‪3‬‬
‫פעמים ביום‪ ,‬כדי לשמור על הבד במצב רטוב‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-263-‬‬
‫‪ 14./1‬פלדת זיון‬
‫‪-‬‬
‫מוטות הזיון יהיו מפלדה מצולעת המתאימה לדרישות ת"י ‪ 4499‬חלק ‪ 3‬בעלתסימן ‪. Φ‬‬
‫‪-‬‬
‫מוטות הזיון בכלונסאות הדיפון יהיו מפלדה מצולעת רתיכה המתאימה לדרישות ת"י‬
‫‪ 4499‬חלק ‪ 3‬בעלת סימן ‪. Φw‬‬
‫‪-‬‬
‫כיפוף במוטות והחיתוכים לפי ת"י ‪ 4499‬חלק ‪. 5‬‬
‫‪-‬‬
‫עובי בטון הכיסוי על הזיון באלמנטים השונים הינו כמפורט בטבלאות ‪ 22-2 , 22-1‬ו ‪22- -‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪-‬‬
‫חפיית מוטות הזיון תבוצע כמצוין בתכניות‪ ,‬חפיית מוטות במקומות שאינם מצוינים‬
‫בתכניות תוגש לאישור המתכנן והמנהל‪.‬‬
‫‪ 14.//‬מיתדים כימיים‬
‫מיתדים כימיים יהיו מתוצרת ‪ Hilti‬או ‪ Fischer‬בלבד‪.‬‬
‫‪ 14./4‬אופני מדידה ותשלום‬
‫המדידה והתשלום יהיו בהתאם לכתב הכמויות ולטבלה ‪ 22-7‬שלהלן‪.‬‬
‫לא תשולם כל תוספת בגין שעות הערב והלילה בעבודות היציקה ואשפרת בטון‪.‬‬
‫אלא אם נאמר אחרת‪ ,‬מחירי היחידה בסעיפי הכמויות כוללים את כל הנאמר במפרט זה‬
‫ובמפרט הכללי‪.‬‬
‫כל הבדיקות הנדרשות ע"י המנהל יכללו במחירי היחידה של פרק זה‪.‬‬
‫‪-264-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫טבלה ‪ :02-7‬אופני מדידה ותשלום לעבודות בטון יצוק באתר‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫תיאור‬
‫יחידת‬
‫מ ידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫תת ‪ -‬פרק ‪ - 14.1/‬עבודות בטון יצוק באתר‬
‫מצעי בטון רזה יוצקו מתחת לכל המבנים‪,‬‬
‫וביניהם‪ :‬מעביר המים‪ ,‬טבלות גישה‪,‬‬
‫רצפות של תעלות הנחל‪ ,‬יסודות של קירות‬
‫תומכים‪ ,‬מרצפי בטון למיניהם ומהלכי‬
‫מדרגות מ שופעים ואופקיים‪ .‬הבטון יימד ד‬
‫עפ"י המידות התיאורטיות הרשומות‬
‫בתכניות (דהיינו בהיטל האופקי – תנוחה‪,‬‬
‫מוכפל בעובי הרשום בתכניות )‪ .‬מחיר‬
‫היחידה כולל בתוכו ביצוע "מדרגות"‬
‫בקפיצות המפלסים ופילוס למפלסים‬
‫המתוכננים‪ .‬לא תשולם לקבלן כל תוספת‬
‫עבור ה"מדרגות" הנ"ל‪ ,‬עקמומ יות הקרקע‬
‫וכד'‪.‬‬
‫‪02.01.010‬‬
‫בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים‬
‫מבניים‬
‫מ"ק‬
‫‪02.01.020‬‬
‫שכבת הגנה מבטון ב ‪ 32 -‬בעובי ‪5‬‬
‫ס"מ‪ ,‬על מערכת איטום מתחת‬
‫לרצפה של תעלת ניקוז‬
‫מ"ק‬
‫‪02.01.030‬‬
‫יסודות עוברים ורגלי קירות‬
‫תומכים מבטון ב ‪ 32 -‬בחתכים‬
‫כלשהם‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניו ת לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.040‬‬
‫קורות ראש מבטון ב ‪32 -‬‬
‫בחתכים כלשהם‪ ,‬יצוקות במפלס‬
‫עליון קירות חפורים )''‪(''Slurry‬‬
‫או כלונסאות‬
‫מ"ק‬
‫במקומות בהם קיר הדיפון מכלונסאות‬
‫הינו קשתי‪ ,‬קורת הראש תהיה קשתית‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הג אומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות‪.‬‬
‫‪02.01.050‬‬
‫קירות ציפוי מבטון ב ‪ 32 -‬בעוביים‬
‫כלשהם‪ ,‬יצוקים כנגד כלונסאות‬
‫וביניהם (העובי לחישוב הינו אך‬
‫ורק העובי התיאורטי המסומן‬
‫בתוכניות מפני הקיר לפני מישור‬
‫כלונסאות הדיפון‪ ,‬לא ישולם‬
‫עבור הנפח שבין הכלונסאות)‬
‫לרבות קידוח ועיגון הקוצים‬
‫לכלונסאות‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫הסעיף מתייחס לקירות ציפוי לקירות‬
‫דיפון מכלונסאות בתעלת נחל בוקק‬
‫במעלה‪ .‬תפרי התפשטות ומשקי יציקה‬
‫נמדדים בנפרד‪.‬‬
‫‪02.01.060‬‬
‫מרצפי בטון ומשטחי בטון ב ‪32 -‬‬
‫בעוביים כלשהם‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.070‬‬
‫נציבים אמצעיים מבטון ב ‪32 -‬‬
‫(קירות ו‪1‬או עמודים) בעלי עיצוב‬
‫מיוחד‪ ,‬בחתך שאינו פריזמטי‪,‬‬
‫במידות וחתכים כלשהם‬
‫מ"ק‬
‫בסעיף זה נמדד החלק היצוק באתר של‬
‫קירות מעביר המים‪ ,‬בקצה המערבי שלהם‪.‬‬
‫פחי הפלדה המשמשים‬
‫‪02.01.080‬‬
‫מעקי גשרים ומבני דרך מבטון ב ‪-‬‬
‫‪ 32‬בחתכים כלשהם‪ ,‬יצוקים על‬
‫גבי המיסעה או על גבי קיר בטון‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫‪-265-‬‬
‫תיאור‬
‫יחידת‬
‫מ ידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫‪02.01.090‬‬
‫קורות עליונות והגבהות מבטון‬
‫ב ‪ , 32 -‬בחתכים כלשהם‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות‪.‬‬
‫‪02.01.100‬‬
‫השלמות יציקה מבטון ב ‪ 32 -‬על‬
‫גבי אלמנטי בטון טרום‬
‫מ"ק‬
‫הסעיף מתייחס ליציקה משלימה על גג‬
‫רכיבי הבטון הטרומיים של מעביר המים‪.‬‬
‫‪02.01.110‬‬
‫גושים סוגרים צידיים של קירות‬
‫נציבי קצה מבטון ב ‪. 32 -‬‬
‫מ"ק‬
‫מ חיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.120‬‬
‫מהלכי מדרגות מבטון ב ‪32 -‬‬
‫משופעים בעוביים כלשהם‬
‫ומשולשי מדרגות בחתכים‬
‫כלשהם‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫המשטחים בין מהלכים משופעים למדרגות‬
‫פיתוח נמדדים בסעיף ‪. 22.21.292‬‬
‫‪02.01.130‬‬
‫קירות תומכים מבטון ב ‪32 -‬‬
‫בחתכים כלשהם‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.140‬‬
‫בלוק קצה מבטון ב ‪ , 32 -‬מעבר‬
‫בין מעקה הגשר למעקה הכביש‬
‫לרבות אביזרים לחיבור המעקה‬
‫מ"ק‬
‫מחיר ה יחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.150‬‬
‫מרצפי בטון ב ‪ 32 -‬למעבירים‬
‫תחתיים‪ ,‬בעוביים שונים‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.160‬‬
‫תקרות בטון ב ‪ 32 -‬למעבירים‬
‫תחתיים‪ ,‬בעוביים שונים‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.170‬‬
‫קורות תחתונות (קורות שן) של‬
‫מרצפי בטון מעבירים תחתיים‬
‫מבטון ב ‪ 32 -‬בחתך כלשהו‬
‫מ"ק‬
‫קורות שן תחת רצפת המעביר‪.‬‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות‪.‬‬
‫‪02.01.180‬‬
‫קורות עליונות (קורות מצח) של‬
‫תקרות בטון מעבירים תחתיים‬
‫מבטון ב ‪ 32 -‬בחתך כלשהו‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הד רושה‬
‫בהתאם לתכניות‪.‬‬
‫‪02.01.190‬‬
‫מרצפי בטון ב ‪ 32 -‬של תעלות‬
‫ניקוז‪ ,‬בעוביים שונים‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.200‬‬
‫קירות בטון ב ‪ 32 -‬של תעלות‬
‫ניקוז‪ ,‬בעוביים שונים‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.210‬‬
‫קורות תחתונות ( קורות שן ) של‬
‫מרצפי בטון בתעלות ניקוז מבטון‬
‫ב ‪ 32 -‬בחתך כלשהו‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫‪-266-‬‬
‫יחידת‬
‫מ ידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫תיאור‬
‫‪02.01.220‬‬
‫קורות תחתונות ( קורות שן ) של‬
‫מרצפי בטון בתעלת נחל בוקק‬
‫במעלה ‪ ,‬מבטון ב ‪ 32 -‬בחתך‬
‫טרפזי ‪ ,‬בחיבור בין שביל‬
‫מטיילים מונמך לרצפת התעלה‬
‫שבצידו ‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.230‬‬
‫קורות מבטון ב ‪ 32 -‬בחתך ‪25152‬‬
‫ס " מ בצידי שביל מטיילים מונמך‬
‫בתעלת נחל בוקק במעלה ‪ ,‬על פי‬
‫פרטים בתכניות הקונסטרוקציה ‪.‬‬
‫הקורות מיועדות לתמיכת‬
‫האבנים התוחמות את השביל ‪,‬‬
‫ויצוקות כנגד אבנים אלה ‪.‬‬
‫הפסיעה בין הקורות כ ‪ 2.52 -‬מ '‬
‫מדוד לאורך השביל ‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫מחיר היחידה כולל את כל העבודות‬
‫הדרושות ליצירת הגאומטריה הדרושה‬
‫בהתאם לתכניות לרבות עיבודי השיפועים‪.‬‬
‫‪02.01.240‬‬
‫רולקות בטון ב ‪ 32 -‬משולשות‬
‫במידות ‪ 5x5‬ס '' מ עד ‪ 7x7‬ס '' מ‬
‫מטר‬
‫‪02.01.250‬‬
‫תוספת מחיר עבור בטון ב ‪42 -‬‬
‫במקום ב ‪32-‬‬
‫מ"ק‬
‫‪02.01.260‬‬
‫תוספת למחיר ה בטון עבור‬
‫שימוש בצמנט סיגים ‪. Cem-III/B‬‬
‫המדידה לפי מ " ק בטון טרי‬
‫מ"ק‬
‫פירוט הרכיבים ראה בטבלאות ‪ 22-1‬ו ‪22- -‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪02.01.270‬‬
‫תוספת למחיר הבטון עבור‬
‫מ"ק‬
‫פירוט הרכיבים ראה בטבלאות ‪ 22-1‬ו ‪22- -‬‬
‫‪.3‬‬
‫שימוש בצמנט לבן ‪Cem-I‬‬
‫‪ . 52.5N‬המדידה לפי מ " ק בטון‬
‫טרי‬
‫‪02.01.280‬‬
‫תוספת מ חיר עבור גמר פני בטון‬
‫מוחלקים בעזרת הליקופטר ‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪02.01.290‬‬
‫תוספת מחיר לרצפות עבור‬
‫החלקת פני הבטון באמצעות‬
‫הליקופטר בתוספת שכבה חסינת‬
‫שחיקה בשיטת הפיזור וההחדרה‬
‫( כדוגמת " פלינטופ ‪ " 214‬או ש " ע )‪,‬‬
‫כמפורט במפרט המיוחד ‪.‬‬
‫התערובת כוללת אגרגטים קשים ‪,‬‬
‫צמנט לבן ופי גמנטים בגוון לפי‬
‫בחירת האדריכלית ‪ .‬כמות ‪ 9‬ק " ג‬
‫תערובת ‪ 1‬למ " ר רצפה ‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪02.01.300‬‬
‫תוספת מחיר לאלמנטי הבטון‬
‫השונים עבור יציקה בקווים‬
‫קשתיים ‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫‪02.01.310‬‬
‫תוספת מ חיר עבור גמר פני בטון‬
‫חשוף חזותי בטפסות עץ ו ‪ 1‬או‬
‫פלדה ‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫הסעיף מתייחס בין היתר לכרכוב המעוגל‬
‫לתמיכת התשתיות ולגושי הקצה‪ ,‬שבחזית‬
‫המערבית של מעביר המים‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫‪-267-‬‬
‫יחידת‬
‫מ ידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫תיאור‬
‫‪02.01.320‬‬
‫תוספת מחיר לאלמנטי בטון עבור‬
‫עיבודם בעקמומיות‬
‫מ"ק‬
‫הסעיף מתייחס בין היתר לקירות תומכים‬
‫וקירות תעלה קשתיים בתעלות נחל בוקק‪.‬‬
‫‪02.01.330‬‬
‫תוספת מחיר עבור גמר פני בטון‬
‫חשוף חזותי בטפסות עשוי ות‬
‫גומי ‪ ,‬חומרים פולימרים או‬
‫חומרים אחרים ובעלות מעטה‬
‫צורני על פי דרישות המתכנן ‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫הסעיף מתייחס לגמר הבטון של קירות‬
‫התעלה‪.‬‬
‫‪02.01.340‬‬
‫בטון בעל חוזק מבוקר נמוך‬
‫( ‪) C.L.S.M‬‬
‫מ"ק‬
‫‪02.01.350‬‬
‫מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון‬
‫לפי ת " י ‪ 1 4499‬חלק ‪ , 3‬בכל‬
‫הקטרים והאורכי ם‬
‫טון‬
‫‪02.01.360‬‬
‫מוטות פלדה מצולעים רתיכים‬
‫לזיון בטון לפי ת " י ‪ 1 4499‬חלק ‪, 3‬‬
‫בכל הקטרים והאורכים‬
‫טון‬
‫‪02.01.370‬‬
‫רשתות פלדה מרותכות לזיון‬
‫בטון לפי ת " י ‪ 1 4499‬חלק ‪ , 4‬בכל‬
‫הקטרים והאורכים‬
‫טון‬
‫‪02.01.380‬‬
‫לוחות פוליסט י רן מוקצף ‪P-30‬‬
‫מ"ר‬
‫בעובי ‪ 2‬ס " מ באלמנטים שונים‬
‫‪02.01.390‬‬
‫נקזים בקירות בטון מצינור‬
‫‪ P.V.C‬בקוטר " ‪ 4‬ובאורך עד ‪2.5‬‬
‫מ'‬
‫יח '‬
‫‪02.01.410‬‬
‫נקז אורכי כולל צינור שרשורי‬
‫מחורר בקוטר ‪ 122‬מ '' מ כולל‬
‫פילטר חצץ ועטיפה בבד גיאוטכני‬
‫מטר‬
‫‪02.01.420‬‬
‫יריעת ניקוז בעובי ‪ 0‬מ " מ ‪,‬‬
‫מותקנת בגב קירות‬
‫מ"ר‬
‫‪02.01.430‬‬
‫מישק יציקה ברצפות של תעלות‬
‫ניקוז וביסודות עוברים ורגלי‬
‫קירות תומכים ‪ ,‬לפי פרט‬
‫בתכניות הקונסטרוקציה‬
‫מטר‬
‫‪02.01.440‬‬
‫מישקי יציקה בקירות תעלות‬
‫ניקוז ובקירות תומכים‬
‫מטר‬
‫‪02.01.450‬‬
‫מישקי התפשטות ( מישקי‬
‫הפרדה )‬
‫מטר‬
‫‪02.01.460‬‬
‫מוטות מייתדים בקוטר ‪ 25‬מ '' מ‬
‫ובאורכים שונים ‪ ,‬מפלדה מצולעת‬
‫לזיון בטון לפי ת " י ‪ 1 4499‬חלק ‪, 3‬‬
‫מגולוונים באבץ חם בהתאם‬
‫לדרישות ת " י ‪. 110‬‬
‫יח '‬
‫הסעיף מתייחס לזיון הרצפות של תעלות‬
‫הנחל‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫‪-268-‬‬
‫תיאור‬
‫יחידת‬
‫מ ידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫‪02.01.470‬‬
‫מוטות מייתדים כימיים לבטון‬
‫בקוטר ‪ 25‬מ '' מ ‪ ,‬מגולוונים באבץ‬
‫חם בהתאם לדרישות ת " י ‪. 110‬‬
‫יח '‬
‫‪02.01.480‬‬
‫מוטות מקש רים בקוטר ‪ 25‬מ " מ‬
‫באורכים שונים מפלב " מ ‪329‬‬
‫יח '‬
‫‪02.01.490‬‬
‫מוטות מקשרים כימיים בקוטר‬
‫‪ 25‬מ"מ באורכים שונים מפלב"מ‬
‫‪329‬‬
‫יח'‬
‫‪02.01.500‬‬
‫תוספת מחיר עבור פיגמנט בגוון‬
‫לפי בחירת האדריכלית‪ ,‬בשיעור‬
‫‪ 2.5%‬מכמות הצמנט‪ .‬המדידה‬
‫לפי מ"ק בטון טרי‪.‬‬
‫מ"ק‬
‫‪02.01.510‬‬
‫טבלת גישה מבטון ב ‪ 32 -‬בעובי‬
‫כלשהו‬
‫מ"ק‬
‫תוספת עבור השיפוע נמדדת בסעיף‬
‫‪. 22.21.522‬‬
‫‪02.01.520‬‬
‫תוספת מחיר לאלמנטי הבטון‬
‫השונים עבור יציקה בשיפוע‬
‫העולה על ‪. 5%‬‬
‫מ"ק‬
‫הסעיף ישולם עבור טבלות גישה יצוקות‬
‫בשיפוע של כ ‪ . 12%-‬הסעיף לא מתייחס‬
‫למשטחים משופעים למדרגות‪ ,‬שנמדד ים‬
‫בסעיף ‪. 22.21.122‬‬
‫‪-269-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪ .13‬עבודות בטון טרום‬
‫(מבנה ‪ 25‬בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫‪13.1/‬‬
‫כללי‬
‫‪13.1/.1/‬‬
‫המפרט הכללי המחייב לעבודות נשוא מפרט מיוחד זה‬
‫הוראות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור פרק ‪ :21‬מבנים תת‪-‬קרקעיים (מעבירי‪-‬מים‪,‬‬
‫מעברים לרכב ולהולכי רגל)‪ ,‬עדכון‪ :‬ספטמבר ‪ ,2221‬של חב' נתיבי ישראל (לשעבר החברה‬
‫הלאומית לדרכים בישראל ומע"צ) יחולו על ביצוע העבודות נשוא מפרט מיוחד זה‪.‬‬
‫בכל מקום בפרק זה (‪ )23‬של המפרט המיוחד‪ ,‬בו נזכר "המפרט הכללי" ללא ציון מפורש אחר‪,‬‬
‫הכוונה היא למפרט הכללי פרק ‪ 21‬המצויין לעיל‪.‬‬
‫מפרט מיוחד זה מהווה השלמה למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור פרק ‪ 21‬המצויין לעיל‪.‬‬
‫‪13.1/.14‬‬
‫מהות העבודות הנדרשות ותחום מיקומן‬
‫מפרט מיוחד זה מתייחס להקמת הגשר (מעביר המים) בכביש המלונות מעל נחל בוקק‪,‬‬
‫כמפורט בפרק ‪ - 22‬מוקדמות‪.‬‬
‫מבנה המעביר יורכב מ‪ 00-‬רכיבי בטון טרומיים בחתך ארגזי‪ ,‬בשני שלבי ביצוע עיקריים‪,‬‬
‫המפורטים בפרק ‪ - 22‬מוקדמות‪ .‬בשלב הביצוע הראשון יורכבו ‪ 40‬רכיבים‪ ,‬ובשלב הביצוע‬
‫השני יורכבו ‪ 42‬הרכיבים הנותרים‪.‬‬
‫המידות והמשקלות של כל אחד מרכיבי הבטון הטרומיים של מעביר המים מסוכמות בטבלה‬
‫‪ 23-21‬שלהלן‪:‬‬
‫טבלה ‪ : 13-/‬נתוני רכיב בטון טרומי טיפ וסי בחתך ארגזי‬
‫תיאור‬
‫מס"‬
‫ד‬
‫מידה ‪ 1‬משקל‬
‫רוחב נטו בין קירות‬
‫‪ 3.25‬מ'‬
‫‪.2‬‬
‫גובה נטו בין רצפה לתקרה‬
‫‪ 2.25‬מ'‬
‫‪.3‬‬
‫אורך‬
‫‪ 2.52‬מ'‬
‫עובי רצפה‬
‫‪ 2.42‬מ'‬
‫‪.5‬‬
‫עובי קירות‬
‫‪ 2.35‬מ'‬
‫‪.6‬‬
‫עובי תקרה‬
‫‪ 2.35‬מ'‬
‫‪.7‬‬
‫נפח בטון ליח' אורך‬
‫‪ 4.92‬מ"ק‪1‬מ"א‬
‫‪.8‬‬
‫נפח כולל של הבטון ברכיב בודד‬
‫‪ 11.54‬מ"ק‬
‫‪.9‬‬
‫משקל כולל של הרכיב‬
‫כ ‪ 21 -‬טון‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-271-‬‬
‫‪13.14‬‬
‫דרישות ביצוע לרכיבים הטרומיים‬
‫‪13.14.1/‬‬
‫דרישות איכותיות בייצור הבטון‬
‫המפעל המייצר‬
‫המפעל המייצר יהיה מוסמך ומאושר ע"י חב' נתיבי ישראל (מע"צ)‪.‬‬
‫תכנון הייצור (לרבות תכניות ייצור ‪ )Shop Drawings‬יהיה כמפורט בסעיף ‪21.25.22.22‬‬
‫במפרט הכללי‪.‬‬
‫חומרים‬
‫סוג הבטון ברכיבים הטרומיים יהיה ב‪ ,52-‬כמפורט בטבלה ‪ 22-2‬בפרק ‪ 22‬של מפרט מיוחד‬
‫זה‪.‬‬
‫פלדת הזיון תהיה כמפורט בתת‪-‬פרק ‪ 22.12‬בפרק ‪ 22‬במפרט מיוחד זה‪.‬‬
‫מיתדים כימיים יהיו כמפורט בתת‪-‬פרק ‪ 22.11‬בפרק ‪ 22‬במפרט מיוחד זה‪.‬‬
‫גמר הבטונים הגלויים‬
‫גימור פני הבטון בצידם הפנימי של הרכיבים הטרומיים יהיה של בטון חשוף חזותי בגוון‬
‫רגיל‪.‬‬
‫הטפסות תהיינה מתבניות פלדה‪.‬‬
‫במידה ופני הבטון‪ ,‬הטקסטורה וגוון הבטון לא יאושרו‪ ,‬יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל‬
‫התיקונים והסידורים‪ ,‬הכל לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף‪.‬‬
‫הצמנט צריך להיות מאותו מקור לכל האלמנטים‪.‬‬
‫גמר הבטון בחלק העליון של התקרה (עליה מתוכננת השלמת יציקה)‬
‫יש לחספס את הפנים העליונים של התקרה מבטון טרום לעומק ‪ 7‬מ"מ עם ניקוי יסודי של מי‬
‫הצמנט‪.‬‬
‫‪13.14.14‬‬
‫תכנון הייצור‬
‫תכנון הייצור (לרבות תכניות ייצור ‪ )Shop Drawings‬יהיה כמפורט בסעיף ‪21.25.22.22‬‬
‫במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪13.14.13‬‬
‫אביזרים משוכנים ( ‪) Inserts‬‬
‫יש ליישם את כל הוראות המפרט הכללי סעיף ‪ 21.25.22.23‬בנושא אביזרים משוכנים בבטון‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪13.14.11‬‬
‫‪-270-‬‬
‫הרכבת הרכיבים הטרומיים באתר‬
‫הכנת תשתית ומצע לרכיבי הבטון הטרומיים‬
‫יש ליישם את הוראות סעיף ‪ 21.25.22.25.21‬במפרט הכללי‪ .‬בניגוד לסעיף הנ"ל‪ ,‬עובי שכבת‬
‫החול המעורב בצמנט ("חול מצומנט") יהיה ‪ 3‬ס"מ‪.‬‬
‫חיבור בין היחידות לאורכן‬
‫החיבורים בין יחידות הרכיבים הטרומיים לאורכן (חיבורי שקע ותקע בקצוות) יהיו בהתאם‬
‫להוראות סעיפים ‪ 21.25.22.25.22‬ו‪ 21.25.22.29 -‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫היחידות הסמוכות של הרכיבים הטרומיים תוצמדנה זו לזו באמצעות גראוט אפוקסי וברגים‬
‫דרוכים‪ ,‬על פי השלבים שלהלן‪:‬‬
‫ יש למרוח גראוט אופקסי מסוג ‪ Sikadur 31‬בעובי ‪ 3‬מ"מ על פני הקיר החיצוני של‬‫היחידה שמוקמה בשלב הקודם‪.‬‬
‫ יש להצמיד את היחידה החדשה ליחידה הראשונה‪ ,‬באמצעות דריכה הידראולית של‬‫מוטות מסוג ‪ DYWIDAG Post Tensioning bars‬בקוטר ”‪ 1.25‬בכוח דריכה‬
‫תחילי של ‪ 50‬טון‪ ,‬כמפורט בתכניות הקונסטרוקציה‪ .‬כל שתי יחידות סמוכות תחוברנה‬
‫באמצעות ארבעה מוטות‪.‬‬
‫ לאחר דריכת המוטות‪ ,‬יש לצבוע את החלק החיצוני הבולט של כל אחד מהם בצבע‬‫אפוקסי‪ ,‬ולצקת גראוט צמנטי מסוג ‪ Sika Grout 214‬מסביב לחלק הבולט של‬
‫המוט‪.‬‬
‫‪13.13‬‬
‫אופני מדידה ותשלום‬
‫המדידה והתשלום לייצור הרכיבים הטרומיים במפעל‪ ,‬הובלתם מהמפעל לאתר והרכבתם‬
‫באתר‪ ,‬יהיו בהתאם לסעיף ‪ 21.11.24‬במפרט הכללי וכמפורט בכתב הכמויות ובטבלה ‪23-2‬‬
‫שלהלן‪.‬‬
‫‪-272-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫טבלה ‪ :13-4‬אופני מדידה ותשלום לעבודות בטון טרום‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫תיאור‬
‫יחידת‬
‫מידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫תת ‪ -‬פרק ‪ – 13.1/‬רכיבי בטון טרומיים למעביר המים‬
‫‪03.01.010‬‬
‫ייצור ואחסנה של רכיב בטון‬
‫טרומי בחתך ארגזי מבטון מזוין‬
‫ב ‪ , 52 -‬במידות המפורטות‬
‫בתכניות‪ ,‬כולל כל העב ודות‬
‫הנדרשות‪ .‬פלדת הזיון נמדדת‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫יח '‬
‫‪03.01.020‬‬
‫מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון‬
‫לפי ת"י ‪1 4499‬חלק ‪ , 3‬בכל‬
‫הקטרים והאורכים‬
‫טון‬
‫‪03.01.030‬‬
‫מוטות פלדה מצולעים רתיכים‬
‫לזיון בטון לפי ת"י ‪1 4499‬חלק ‪, 3‬‬
‫בכל הקטרים והאורכים‬
‫טון‬
‫‪03.01.040‬‬
‫הובלת רכיב בטון טרומ י בחתך‬
‫ארגזי במשקל כ ‪ 32 -‬טון משער‬
‫המפעל המייצר ועד לאתר‬
‫העבודה‪.‬‬
‫טון‬
‫‪03.01.050‬‬
‫הרכבת רכיב בטון טרומי בחתך‬
‫ארגזי באתר בהתאם לסעיף‬
‫‪ 23.22.24‬במפרט המיוחד‪ .‬מצע‬
‫החול המצומנט וההצמדה‬
‫באמצעות גראוט אפוקסי וברגי‬
‫דריכה ‪ -‬נמדדים בנפרד‪.‬‬
‫יח '‬
‫חול מיוצב בצמנט ("מצע חו ל מצומנט")‬
‫נמדד בסעיף ‪. 21.21.232‬‬
‫‪03.01.060‬‬
‫הצמדת אלמנטים טרומיים‬
‫באמצעות ברגי דריכה בקוטר‬
‫" ‪ 1.25‬בהתאם לסעיף‬
‫‪ 23.22.24.23‬במפרט המיוחד ולפי‬
‫פרטים בתכניות‪ .‬המדידה לפי‬
‫בורג דריכה בודד‪ .‬המחיר כולל‬
‫בין היתר מריחת גראוט אפוקסי‬
‫‪ 31 Sikadur‬בעובי ‪ 3‬מ"מ על פני‬
‫כל ש טח המישק‪ ,‬צביעת הבורג‬
‫בצבע אפוקסי לאחר הדריכה‬
‫ויציקת גראוט צמנטי ‪Sika‬‬
‫‪. Grout 214‬‬
‫יח '‬
‫דריכת הברגים תהיה דריכה הידראולית‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-273-‬‬
‫‪-274-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪ .15‬עבודות איטום‬
‫‪15.1/‬‬
‫כללי‬
‫בפרק זה מובאות הנחיות לאיטום האלמנטים הבאים‪ :‬רצפות התעלות במורד ובמעלה; כל‬
‫הרכיבים הבאים במגע עם הקרקע (לרבות קירות חיצוניים של מעביר המים‪ ,‬קירות התעלות‪,‬‬
‫קירות תומכים‪ ,‬יסודות "רגל" וקורות ראש לכלונסאות דיפון) ; טבלות הגישה של מעביר‬
‫המים; ופני המיסעה שעל גג מעביר המים‪.‬‬
‫העבודה עם חומרי האיטום תעשה בהתאם להנחיות היצרן‪ .‬במקרה של ספק יש לפנות למנהל‬
‫וקביעתו תהיה סופית‪ .‬העבודות לאיטום יבוצעו לפי ההנחיות בפרק זה‪ .‬העבודות‪ ,‬הבדיקות‬
‫והתחזוקה יבוצעו כמפורט במפרט הכללי פרק ‪ 25‬מהדורה השביעית ‪.2224 -‬‬
‫‪15.14‬‬
‫איטום‬
‫רכיבי‬
‫בטון‬
‫בציפוי‬
‫ביטומני‬
‫משחתי‬
‫חד ‪ -‬רכיבי‬
‫אלסטומרי‬
‫‪15.14.1/‬‬
‫כללי‬
‫רצפות התעלות במורד ובמעלה (פנים תחתונים)‪ ,‬כל הרכיבים הבאים במגע עם הקרקע‬
‫וטבלות הגישה של מעביר המים (פנים עליונים) ‪ -‬ייאטמו באמצעות ציפוי ביטומני משחתי‬
‫חד‪-‬רכיבי אלסטומרי‪.‬‬
‫‪15.14.14‬‬
‫הכנת השטח‬
‫יש לנקות את השטחים המיועדים לאיטום מאבק קליפות יציקה‪ ,‬פירורי בטון‪ ,‬שמן וכל חומר‬
‫זר אחר אשר עלול להפריע להתחברות חומר האיטום‪ .‬כיסי חצץ יש לסתום לפני ביצוע‬
‫האיטום בעזרת טיט הרבצה תיקני מתועש‪ .‬חוטי קשירה יש לקטום לעומק ‪ 5‬מ"מ ולתקן‬
‫בעזרת טיט הרבצה מתועש‪ .‬חורי "דיווידג" יש לסתום בטיט פולימרי שאינו מתכווץ לאחר‬
‫קבלת אישור המנהל‪.‬‬
‫‪15.14.13‬‬
‫יישום החומר‬
‫החומר ייושם בשכבה אחת על גבי פריימר מתאים‪ .‬העובי הכולל היבש של השכבה יהיה ‪1.0‬‬
‫מ"מ‪ .‬העובי המינימלי היבש של השכבה יהיה ‪ 1.9‬מ"מ‪.‬‬
‫ההגנה על האיטום תהיה באמצעות יריעות ‪ LDPE‬בעובי ‪ 2.5‬מ"מ‪.‬‬
‫‪15.14.11‬‬
‫רצפות של תעלות נחל בוקק במורד ובמעלה‬
‫לפני יציקת הרצפות של תעלות נחל בוקק במורד ובמעלה‪ ,‬תיושם על גבי המערכת הנ"ל שכבת‬
‫בטון ב‪ 32-‬בעובי ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬להגנה נוספת על האיטום‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪15.13‬‬
‫‪-275-‬‬
‫איטום פני המיסעה בממבנה ביטומנית אלסטומרית אטימה‬
‫למים‬
‫במפרט זה מתוארות הנחיות לאיטום פני מיסעת בטון‪ ,‬המכוסים בציפוי אספלט‪ ,‬במערכת‬
‫יריעות ביטומניות‪ ,‬באמצעות שימוש בחומרים מתוצרת פזקר‪ .‬ניתן להשתמש בחומרים שווי‬
‫ערך שיאושרו ע"י המזמין‪.‬‬
‫‪15.13.1/‬‬
‫כללי‬
‫מפרט זה כולל את האספקה וההתקנה של מערכת אטימה והגנה ביטומנית מאושרת‬
‫למיסעות גשרים‪ ,‬המיועדות לקבל ציפוי אספלטי‪ .‬השטח אותו יש לאטום הינו כפי שמופיע‬
‫בתוכניות‪ ,‬או על פי הנחיות המנהל‪.‬‬
‫‪15.13.14‬‬
‫חומרים‬
‫כל החומרים‪ ,‬בהם יעשה שימוש במפרט זה‪ ,‬יאושרו מראש ובכתב ע"י המנהל‪ ,‬ויהיו ממפעל‬
‫בעל הסמכה ל‪ ISO 9001:2000 -‬ובעל תו תקן לייצור יריעות ‪ SBS‬עפ"י ת"י ‪.143213‬‬
‫תוצאות בדיקות מעבדה‪ ,‬שתוגשנה לאישור‪ ,‬תהיינה בנות ‪ 12‬חודש לכל היותר‪ .‬כל המסמכים‪,‬‬
‫הקשורים לאישור החומרים לשימוש‪ ,‬יועברו למנהל שבועיים לפני תחילת העבודה‪ .‬המנהל‬
‫עשוי לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה נוספות לחומרים‪ ,‬שיוגשו לאישור‪.‬‬
‫ציפוי יסוד (פריימר)‬
‫ציפוי היסוד יהיה על בסיס אפוקסי במים‪ ,‬מסוג ‪ ,XL-100‬העמיד לסביבה בסיסית‬
‫(אלקלית)‪ ,‬ובעל הידבקות טובה לביטומן אלסטומרי‪ .‬ציפוי היסוד יאושר ע"י יצרן מערכת‬
‫האיטום‪.‬‬
‫ממברנה ביטומנית אלסטומרית אטימה למים‬
‫הממברנה הביטומנית תהיה אטומה למים ולכלורידים‪ ,‬ותיוצר מביטומן אלסטומרי משופר‬
‫ב‪ ,SBS -‬מסוג אלסטוגום ‪ .715‬הביטומן האלסטומרי יסופק לאתר בגושים בגודל‪ ,‬המאפשר‬
‫הכנסתם למת קן חימום וערבול‪ ,‬המיועד להתכת הביטומן בשטח (המתקן לחימום וערבול‬
‫מתואר בסעיף ‪ 25.23.23‬להלן)‪.‬‬
‫לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר‪.‬‬
‫טמפרטורת הביטומן בזמן ביצוע העבודה תהיה בתחום ‪.175ºC÷195ºC‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-276-‬‬
‫הקבלן ימציא למנהל תעודת בדיקה‪ ,‬המעידה‪ ,‬כי החומר הינו בעל רמת חדירות זניחה‬
‫לכלורידים עפ"י ‪ .ASTM 1202‬הבדיקה תהיה על בטון‪ ,‬שגילו ‪ 52‬יום ויותר‪.‬‬
‫יריעות ביטומניות להגנה על האיטום‬
‫היריעה תהיה מסוג פוליפז ‪ SP 31252‬בעובי ‪ 3‬מ"מ‪ ,‬בעלת פילם פוליאתילן מתקלף‪ .‬היריעה‬
‫תתאים לדרישות ליריעה למניעת השתקפות סדקים‪ ,‬המופיעות בפרק ‪ 55‬במפרט הכללי‬
‫לעבודות בניה מהדורה ‪ .2222‬בנוסף לדרישות המופיעות בפרק ‪ 55‬במפרט הכללי‪ ,‬יהיה יצרן‬
‫היריעות בעל הסמכה ל‪ ISO 9001:2000 -‬ובעל תו תקן לייצור יריעות ‪ SBS‬עפ"י ת"י‬
‫‪ .143213‬ליצרן יהיה אישור בתוקף מאגף חומרים ומחקר בנתיבי ישראל (מע"צ) ליריעות‪,‬‬
‫המיועדות להתקנה בין שכבות אספלט‪.‬‬
‫‪15.13.13‬‬
‫ציוד‬
‫לחימום וערבול הביטומן‪ ,‬יש להשתמש במתקן חימום וערבול מתאים‪ ,‬שיאושר ע"י המנהל‪.‬‬
‫המתקן יהיה בעל דפנות כפולות ומנגנון חימום שמן או אויר‪ ,‬כך שתתאפשר בקרה של‬
‫טמפרטורת הביטומן החם‪ .‬למתקן יהיה מערבל פנימי‪ ,‬מד טמפרטורה למדידת טמפרטורת‬
‫הביטומן ותרמוסטט לויסות ובקרה של טמפרטורת הביטומן‪ .‬הסטיה המרבית במדידת‬
‫טמפרטורות בתחום ‪ 160ºC÷210ºC‬תהיה ‪.±10ºC‬‬
‫‪15.13.11‬‬
‫התקנה‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫העבודה תבוצע ע"י עובדים מיומנים ובעלי ידע וניסיון בשיטה בה אמור להתבצע‬
‫האיטום‪ ,‬או ע"י עובדים‪ ,‬שקיבלו הסמכה מיצרן החומר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגבלות תנו עה‬
‫בזמן יישום מערכת האיטום‪ ,‬לא תורשה תנועת כלי רכב על חלק המיסעה שנאטם‪,‬‬
‫למעט כלי רכב‪ ,‬הקשורים ישירות לעבודות האיטום והסלילה‪ .‬בכל פרק הזמן מתחילת‬
‫עבודות השטיפה בחול ועד לסלילת האספלט‪ ,‬לא תורשה תנועת כלי רכב על חלק‬
‫המיסעה שנאטם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נהלים‬
‫הקבלן יבצע את כל עבודות האיטום ברצף‪ ,‬כך שלא יהיו פערי זמן או השהיות בפעולות‬
‫האיטום השונות‪ ,‬למעט השהיות הנדרשות עפ"י מפרט זה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫התראה לפני תחילת ביצוע העבודה‬
‫הקבלן ייתן למנהל התראה של ‪ 40‬שעות לפני תחילת ביצוע עבודות איטום כלשהן‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הכנת השטח לאיטום‬
‫את שטח הפנים של המיסעה יש להכין לקבלת ציפוי יסוד באמצעות שטיפת חול‪ ,‬כדי‬
‫להסיר את הקרום העליון מפני הבטון‪ .‬לאחר הסרת הקרום העליון‪ ,‬יש להביא את‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-277-‬‬
‫השטח לחלקלקות של ‪ 1.5‬מ"מ‪ .‬את החלקלקות מודדים בעזרת שיטת "כתם החול"‪,‬‬
‫המתוארת בסעיף ‪ 25.24‬למפרט זה‪ .‬במידה והחלקלקות אינה כנדרש‪ ,‬ניתן להשתמש‬
‫בטיט אפוקסי להחלקת פני השטח‪ .‬הרכב הטיט האפוקסי מפורט בסעיף ‪ 25.25‬למפרט‬
‫זה‪ .‬יש לנקות את המיסעה באמצעות אויר דחוס נקי משמנים‪ ,‬או להשתמש במטאטא‬
‫מכני‪ ,‬כדי לשאוב את האבק מפני המיסעה‪.‬‬
‫כמות ציפוי היסוד שתוספג בבטון תהיה כ‪ 322-‬גר'‪1‬מ"ר‪ .‬יש להימנע מיישום עודף ציפוי‬
‫יסוד‪ ,‬דבר הבא לביטוי ע"י מראה מבריק של פני השטח‪.‬‬
‫את ציפוי היסוד יש ליישם בעזרת ציוד‪ ,‬שיבטיח פיזור אחיד של הציפוי על פני השטח‬
‫בכמות הנדרשת‪ .‬את ציפוי היסוד יש ליישם על בטון יבש ונקי בלבד‪ ,‬כאשר טמפרטורת‬
‫האוויר גבוהה מ‪ 10ºC -‬ונמצאת במגמת עליה‪ .‬לא תאושר עליה של ציוד‪ ,‬הנדרש‬
‫לביצוע האיטום‪ ,‬לפני שציפוי היסוד התייבש באופן מוחלט וחדל להיות דביק‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫איטום תפרים וסדקים‬
‫יש ליישם שכבה ביטומנית חמה בעובי ‪ 3‬מ"מ‪ ,‬בתחום של ‪ 22‬ס"מ משפתי הסדק ו‪32 -‬‬
‫ס"מ מעבר לקצוותיו‪ .‬יישום השכבה הביטומנית ייעשה בהתאם להנחיות שבסעיף ח'‬
‫להלן‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫התקנת רולקות (מעג ילות)‬
‫בכל מפגש בין מעקה (או הגבהה למעקה) למיסעה יש להתקין רולקה במידות ‪3x3‬‬
‫ס"מ‪ ,‬העשויה טיח משופר בפולימרים‪ .‬מעל הרולקה תותקן בריתוך יריעת חיזוק‬
‫ברוחב ‪ 52‬ס"מ מסוג היריעה‪ ,‬המשמשת להגנת האיטום (ראה סעיף ט' להלן)‪ .‬יריעת‬
‫החיזוק תותקן לפני יישום ממברנת האטימה הביטומנית‪ ,‬ותבלוט ‪ 5‬ס"מ מעל פני‬
‫האספלט המתוכננים‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫יישום ממברנ ת אטימה ביטומנית‬
‫גושי ביטומן אלסטומרי יוזנו לתוך מתקן חימום וערבול‪ ,‬כמתואר בסעיף ‪25.23.22‬‬
‫ובסעיף ‪ 25.23.23‬במפרט זה‪.‬‬
‫הממברנה הביטומנית תיושם על גבי ציפוי היסוד‪ .‬עובי הממברנה לא יפחת מ‪ 2-‬מ"מ‬
‫ולא יעלה על ‪ 4‬מ"מ‪ .‬הממברנה הביטומנית תיושם בצורה רציפה ללא תפרים‪ .‬בכל‬
‫מקום‪ ,‬בו נוצר תפר קר‪ ,‬יש לבצע חפיפה של ‪ 15‬ס"מ‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫יישום יריעות הגנה‬
‫לפני ריתוך היריעה לשכבת האיטום‪ ,‬יש להסיר את פילם הפוליאתילן מתחתית‬
‫היריעה‪ ,‬כדי להבטיח הידבקות מלאה של יריעת ההגנה לשכבת האיטום‪ .‬שאר פרטי‬
‫הביצוע של שכבת ההגנה יהיו על פי המפורט בפרק ‪ 55‬במפרט הכללי מהדורה ‪2222‬‬
‫ליישום יריעות ביטומניות בין שכבות אספלט‪.‬‬
‫‪15.13.15‬‬
‫דגימות ובדיקות מעבדה‬
‫המנהל יקבע את כמות המדגמים‪ ,‬שיילקחו מהממברנה הביטומנית ומיריעות ההגנה‪ ,‬לצורך‬
‫עריכת בדיקות מעבדה‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪15.11‬‬
‫‪-278-‬‬
‫בדיקת חלקלקות בעזרת "כתם חול "‬
‫מפזרים על המשטח חול קוורץ יבש‪ ,‬בעל גרגירים בגודל ‪ 2.2-2.5‬מ"מ‪ .‬את החול מפזרים‬
‫בתנועות מעגליות בעזרת לוח עץ במידות ‪ 100x150x50‬מ"מ‪ ,‬עד שכתם החול הגיע לקוטר‬
‫המכסימלי‪ .‬הדרישה לחלקלקות של ‪ 1.5‬מ"מ מתקיימת‪ ,‬אם קוטר הכתם המתקבל לא קטן‬
‫מהקוטר המינימלי‪ ,‬הנקוב בטבלה ‪ 25-21‬שלהלן‪:‬‬
‫טבלה ‪ :15-1/‬בדיקת חלקלקות‬
‫‪15.15‬‬
‫נפח החול (סמ"ק)‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪35‬‬
‫קוטר ה"כתם" המינימלי (מ"מ)‬
‫‪145‬‬
‫‪192‬‬
‫‪172‬‬
‫הכנת טיט אפוקסי לפילוס‬
‫יש להכין טיט אפוקסי לפילוס על פי טבלה ‪ 25-22‬שלהלן‪:‬‬
‫טבלה ‪ :15-14‬טיט אפוקסי לפילוס‬
‫שם הערב‬
‫האחוז המשקלי‬
‫של הערב מתוך‬
‫כלל התערובת‬
‫הרכב פנימי של הערב‬
‫אפוקסי ‪XL-‬‬
‫‪100‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪-‬‬
‫חול קוורץ‬
‫‪02%‬‬
‫הערות‬
‫תערובת מוכנה‬
‫אבקת קוורץ ‪32% -‬‬
‫חול קוורץ ‪ 2.1-2.3‬מ"מ ‪-‬‬
‫‪32%‬‬
‫חול קוורץ ‪ 2.7-1.2‬מ"מ‬
‫‪42%‬‬
‫ניתן להשיג בתערובת‬
‫מוכנה‬
‫‪-‬‬
‫‪ 15.16‬אופני מדידה ותשלום‬
‫המדידה והתשלום יהיו בהתאם לכתב הכמויות ולטבלה ‪ 25-3‬שלהלן‪.‬‬
‫כל הבדיקות הנדרשות ע"י המנהל יכללו במחירי היחידה של פרק זה‪.‬‬
‫המדידה לתשלום לפי שטח (מ"ר) והמחיר יכלול את כל האמור לעיל וכמתואר במפרטים וכן‬
‫כל החומרים והמלאכות לקבלת מכלול מערכת האיטום על כל שכבותיה הכל לקבלת שכבות‬
‫איטום מושלמות ומוגמרות‪.‬‬
‫רולקות נמדדות בנפרד בפרק ‪ ,22‬במפורט בתת‪-‬פרק ‪ – 22.12‬אופני מדידה ותשלום‪.‬‬
‫‪-279-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫טבלה ‪ :15-13‬אופני מדידה ותשלום לעבודות איטום‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫תיאור‬
‫יחידת‬
‫מידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫תת ‪ -‬פרק ‪ – 15.1/‬איטום רכיבים במגע עם הקרק ע‪ ,‬מישקים ותפרים‬
‫בסעיף זה נמדדים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הרכיבים‬
‫מ"ר‬
‫‪ 05.01.010‬איטום רכיבי בטון הבאים במגע‬
‫הבאים‪ :‬פנים תחתונים של רצפות התעלות‬
‫עם הקרקע במערכת ציפוי‬
‫במורד ובמעלה‪ ,‬כל הרכיבים הבאים במגע‬
‫ביטומני אלסטומרי ביישום קר‬
‫עם הקרקע ו הפנים העליונים של טבלות‬
‫(מסוג "אלסטופז" או ש"ע‬
‫הגישה של מעביר המים ‪ .‬ההגנה על‬
‫מאושר)‪ ,‬בהתאם להוראות‬
‫האיטום באמצעות ירי עות הגנה כלולה‬
‫המפרט המיוחד‪ ,‬לרבות הגנה על‬
‫במחיר הסעיף‪ .‬בטון הגנה כשכבת הגנה‬
‫האיטום באמצעות יריעות הגנה‬
‫נוספת לרצפות התעלות‪ ,‬נמדד בסעיף‬
‫‪ LDPE‬ייעודיות‪ ,‬בעלות צפיפות‬
‫‪ . 22.21.222‬יריעות ניקוז לקירות נמדדות‬
‫של ‪ 2.19‬גר'‪1‬סמ"ק‪ ,‬חוזק קריעה‬
‫בסעיף ‪. 22.21.422‬‬
‫‪ 72‬ניוטון והתארכות בקריעה‬
‫‪( 350%‬בהתאם לת"י ‪ 070‬חלק‬
‫‪.) 3‬‬
‫‪05.01.020‬‬
‫איטום תפר התפשטות ברוחב של‬
‫כ ‪ 2 -‬ס"מ ע"י פרופיל גיבוי‬
‫ומסטיק פוליאוריטני‪ .‬לפי פרט‪.‬‬
‫מטר‬
‫סעיף זה נמדד משני צדי תפר התפשטות‬
‫בקירות (כל צד נמדד בנפרד) ובצד העליון‬
‫של תפר התפשטות ברצפה‪.‬‬
‫‪05.01.030‬‬
‫תגבור איטום תפר ההתפשטות‬
‫ע"י ריתוך יריעה ביטומנית‬
‫משוכללת בעובי ‪ 5‬מ"מ ברוחב‬
‫‪ 122‬ס"מ לאורך התפר‪ .‬לפי פרט‪.‬‬
‫מטר‬
‫סעיף זה נמדד בתפרי התפשטות בקירות‪,‬‬
‫בצד של התפר המיועד לכיסוי בע פר‪.‬‬
‫‪05.01.040‬‬
‫רצועת עצר מים מ ‪ PVC -‬משונן‬
‫ברוחב ‪ 24‬ס"מ‪ ,‬לאיטום מישק‬
‫יציקה אופקי בחלק התחתון של‬
‫קיר התעלה במורד (הטבול במי‬
‫בריכה ‪ ,) 5‬בפן החיצוני ובפן‬
‫הפנימי של הקיר‪.‬‬
‫מטר‬
‫סעיף זה נמדד משני צדי מישק יציקה‬
‫אופקי בקיר התעלה שבמורד‪ ,‬כמתואר‬
‫בסעיף עצמו ובתכניות‪ .‬כ ל אחד מהצדדים‬
‫נמדד בנפרד‪.‬‬
‫‪05.01.050‬‬
‫רצועת עצר מים‬
‫בוטילי‪1‬הידרופילי‪ ,‬כדוג מת‬
‫‪ HYPERSEAL‬או ‪SIKASWELL‬‬
‫או ‪ CEMSW ELL‬או שווה איכות‬
‫מאושר בחתך ‪ 20x25‬מ"מ‪,‬‬
‫לאיטום מישק יציקה אופקי‬
‫בחלק התחתון של קיר התעלה‬
‫במורד (הטבול במי בריכה ‪,) 5‬‬
‫במרכז המישק האופקי‪.‬‬
‫מטר‬
‫סעיף זה נמדד לאורך מישק יציקה אופקי‬
‫בקיר התעלה שבמורד‪ ,‬כמתואר בסעיף‬
‫עצמו ובתכניות‪.‬‬
‫תת ‪ -‬פרק ‪ – 15.14‬איטום מיסעות גשרים‬
‫‪05.02.010‬‬
‫איטום פני מסעה באמצעות‬
‫ממברנה ביטומנית‬
‫מ"ר‬
‫המיסעה ופלטות הגישה יאטמו באמצעות‬
‫ממברנה ביטומנית על פי מפרט היצרן‪.‬‬
‫במחיר היחידה כלולים עלו יות החומרים‪,‬‬
‫כח האדם‪ ,‬הציוד וכו'‪ ,‬הנדרשים לביצוע‬
‫האיטום‪ .‬ביצוע שטיפת חול‪ ,‬אספקת ציפוי‬
‫יסוד‪ ,‬ממברנה ביטומנית ויריעת הגנה וכל‬
‫עבודה נוספת הנדרשת לביצוע ואספקת‬
‫מערכת האיטום‪.‬‬
‫‪-281-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪ .18‬עבודות חשמל‪ ,‬תאורה ותקשורת‬
‫(מבנה ‪ 14‬בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫‪18.1/‬‬
‫כללי‬
‫‪./‬‬
‫להלן התנאים שעל הקבלן המבצע את עבודות החשמל לעמוד בהם‪:‬‬
‫‪ 1.1‬קבלן המשנה יהיה רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים‬
‫כקבלן חשמל ו בעל סיווגים מקצועיים להלן‪( :‬כל הסיווגים ללא יוצא‬
‫מהכלל)‪.‬‬
‫סיווג מקצועי מס' ‪ 160‬חשמלאות‪.‬‬
‫סיווג מקצועי מס' ‪ 270‬מאור רחובות‪.‬‬
‫‪ 1.2‬הקבלן יהיה בעל ניסיון של ‪ 10‬שנים לפחות בביצוע עבודות תשתית ויחויב‬
‫להוכיח זאת‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫מנהל עבודות החשמל ישהה באתר באופן קבוע ויהיה בעל הנתונים‬
‫להלן‪:‬‬
‫• בעל רישיון חשמל תקף מסוג מוסמך לפחות (חשמלאי מוסמך)‪.‬‬
‫• בעל תעודת לבטיחות אתרי עבודה‬
‫והייצור‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫מטעם‬
‫המכון לפריון העבודה‬
‫כל אנשי הצוות באתר מטעם הקבלן משנה לחשמל אשר יעבדו‬
‫גיד הארקה‬
‫בחשמל בעבודות כגון‪ :‬הנחת כבלים בתעלה הנחת‬
‫בתעלה‪ ,‬התקנת הארקות יסוד‪ ,‬בבסיסי העמודים והמרכזייה‪,‬‬
‫קילוף כבלים התקנת גופי תאורה‪ ,‬חיווט מגשי תאורה‪ ,‬הצבת מרכזיה ‪ ,‬חיווט‬
‫הכבלים למרכזיה וכו‪ ,‬למעט פועלי חפירות‪ ,‬נהגים‪ ,‬טרקטוריסטים‪ ,‬מנופאים‬
‫פועלי צנרת תקשורת חייבים להיות בעלי רישיון חשמל עדכני מסוג עוזר או‬
‫מעשי לפחות וצילום מרישיונם יועבר למנהל הפרויקט‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪1.5‬‬
‫‪-280-‬‬
‫הערות נוספות לתשומת לב הקבלן‬
‫ חלה חובה על הקבלן לצרף תעודת ‪ C.O.C.‬על כל משלוח של ציוד כגון‬‫עמודי‬
‫מאור‬
‫וכו'‪.‬‬
‫התעודה‬
‫הנ"ל‬
‫היא‬
‫תעודת‬
‫התאמה‪.‬‬
‫‪ COMPLIANCE–OF–CERTIFICATE‬שבהוצאת המפעל‪ 1‬היצרן ‪-‬‬
‫המאשר כי המשל ו ח שהגיע הוא אכן מתוצרתם והם אכן מפעל העומד‬
‫בפ יקוח מכון התקנים ‪ .‬הפרוט בתעודת ההתאמה ‪ . C.O.C‬יכלול את ‪-‬‬
‫סוג המוצר‪ ,‬כמות‪ ,‬שם הפרויקט ‪ ,‬שם הקבלן המבצע ‪ ,‬תאריכי אספקה‬
‫של העמודים‪ ,‬מספרי תווי התקן שאושרו למשלוחים ולציוד‪.‬‬
‫ לידיעתכם‪ ,‬אי מסירת תעודה כזו על כל משלוח לפקוח ולמתכנן עלולה‬‫לפסול את הציוד (ראה טופס לדוגמה בסוף מפרט זה)‪.‬‬
‫‪18.14‬‬
‫תאור העבודה‬
‫תכולת העבודה‬
‫העבודה תכלול הכנות עבור חברת החשמל‪ ,‬בזק והוט בשלבים לצורך בניית הגשר‪.‬‬
‫בשלב הראשון‪ ,‬עוד לפני הריסת הגשר במזרח ובנייתו‪ ,‬תוכן תשתית חלופית על עמודי זווית‬
‫ע"י חברת החשמל לצורך העתקת קו מתח גבוה‪.‬‬
‫על העמוד זווית דרומי‪ ,‬יותקן שנאי עבור חיבור חשמל למערכת השפלה זמנית בתקופת‬
‫הבניה‪.‬‬
‫עבור בזק תוכן תשתית על עמודי עץ‪ ,‬במערב (לפי תוכניות)‪ ,‬לצורך העתקת קווי בזק מהאי‬
‫תנועה שיהרס בשלב א'‪ .‬תוך בניית הגשר במזרח יוכנו צינורות בהתאם לתוכניות עבור חברת‬
‫החשמל‪ ,‬בזק (באי התנועה) ועבור מערכות חשמל ותאורה‪.‬‬
‫בשלב הראשון עמודי התאורה במערב ישמשו את הכביש לצורכי תאורה‪ ,‬הקו יתחבר משני‬
‫קצוותיו למזרח מעבר לגבול ביצוע לצורך שמירת רצף הזנה לתאורה‪.‬‬
‫בשלב זה קו הוט יישאר במערב עד לגמר עבודות הבניה במזרח‪.‬‬
‫בשלב ב' קו הוט יועתק זמנית דרך חציות‪ ,‬למזרח ויכנס לצנרת רזרבה שהוכנה בגשר במזרח‬
‫(לפי תכנית)‪ ,‬עד לסיום בניית הגשר במערב ואז יוחזר חזרה לצד המערבי דרך צינורות שהוכנו‬
‫בבניה מראש‪.‬‬
‫תשתית התאורה שתוכן מראש (כולל עמודי תאורה לכל תכולתם)‪ ,‬תתחבר למערב בשני‬
‫קצוות‪ ,‬מעבר לגבול ביצוע‪ ,‬דרך חציות למערב לצורך שמירת רצף הזנת תאורה ותשתש את‬
‫הכביש במזרח עד בניית הגשר במערב‪.‬‬
‫בשלב זה יוחזר גם קו מתח גבוה לתוך צינורות שהוכנו בגשר במזרח ותתבטל התשתית‬
‫הזמנית על עמודים לקו זה‪ ,‬מלבד העמוד הדרומי עם השנאי עבור מערכת ההשפלה הזמנית‪.‬‬
‫שנאי זה יישאר עד לחוסר בצורך של מערכת ההשפלה הזמנית‪.‬‬
‫‪-282-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫כל עבודות ההעתקה והחיבורים של כבלי מ‪.‬ג‪ ,.‬ייבוצעו ע"י חברת החשמל מלבד ההכנות‬
‫במדרכת הגשר עבורם במזרח‪.‬‬
‫בשלב הסופי תחובר תשתית התאורה של כל צד מהעמודים בשני קצוות מעבר לגבול הביצוע‬
‫גם במזרח וגם במערב‪ ,‬לצורך תאורה סופית משני צידי הגשר‪.‬‬
‫תשתית ב זק על עמודי עץ במערב תוכנס לתוך האי תנועה בגשר לתוך תשתית שהוכנה לצורך‬
‫החיבור הסופי‪.‬‬
‫כל העבודות יבוצעו בתאום מלא עם הרשויות (חברת החשמל‪ ,‬בזק והוט)‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫ביצוע התשתיות למערכות חשמל תאורה ‪ ,‬הכנות לחברת הבזק החשמל והטל"כ‬
‫כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוקים ולהתקנות להלן‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫חוק החשמל ‪ 1954‬במהדורתו העדכנית‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫המפרט הכללי לעבודות החשמל פרק ‪ 08‬שבהוצאת הועדה הבין משרדית של‬
‫‪-‬‬
‫משרד השיכון משרד הביטחון ‪ ,‬משרד התחבורה מע"צ במהדורתו העדכנית והוא‬
‫הבסיס שעליו ייבדק הקבלן בעת ביצוע עבודתו‪.‬‬
‫דרישות ותקנים של חברת החשמל לישראל במהדורתם העדכנית‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫דרישות ותקנים של חברת בזק‪ .‬כולל מפרט תשתיות ממספר ‪ 1070‬עד ‪1081‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫מהדורה עדכנית‪.‬‬
‫דרישות ותקנים של חברת הטל"כ אשר קבלה את הזיכיון באתר‪.‬‬
‫דרישות והנחיות של הרשות המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה‪.‬‬
‫המפרט הטכני שלהלן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫חובה על קבלן המערכות להעסיק בשטח ככל שיידרש מודד מוסמך על חשבונו‬
‫אשר יעבוד בתאום מלא עם מודד האתר ויסייע למודד חח"י הנ"ל ללא כל‬
‫תוספת כספית כלול במחירי יחידה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫חובה על קבלן המערכות לדאוג לביצוע תאומים ככל שיידרש בין הרשויות‬
‫חח"י‪ ,‬בזק‪ ,‬וכו' בכל הקשור למתן היתרי חפירה‪ .‬בכל הנוגע לעבודה באתר‬
‫לוחות זמנים‪ .‬הנ"ל ללא כל תוספת כספית כלול במחירי יחידה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תשומת לב הקבלן הראשי‪ :‬חתימתו של קבלן המערכות על המפרט הטכני‬
‫הכרחית והיא הוכחה שקבלן המערכות קרא את המפרט הבין תוכנו ביסס‬
‫הצעתו על סמך המצוין במפרט ויפעל לפיו‪ .‬לא יתקבלו שום הערות טענות‬
‫ותירוצים מקבלן המערכות שלא נמסר לו המפרט לא קרא אותו או לא הובא‬
‫לידיעתו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מודגש בזאת כי יש לקרוא בעיון רב את ההערות הרלוונטיות להדגשה לכל סוג‬
‫של עבודה המופיעות במכרז זה הכוונה – להערות המיוחדות להדגשה למאור‬
‫רחובות‪ ,‬לעבודות חשמל‪ ,‬וכן ההערות הכלליות‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪5‬‬
‫‪-283-‬‬
‫על הקבלן לקחת בחשבון כי עלול להיות מצב שהוא יצטרך לבצע את עבודתו‬
‫במקביל לקבלנים אחרים כולל יזמים אחרים על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫כל הפקוח לעבודה מטעם חח"י ובזק לצורך קבלת היתרי חפירה ופקוח על‬
‫העבודה הם באחריות הקבלן הנ"ל ללא כל תוספת כספית כלול במחירי יחידה‬
‫כולל הזמנת חוליית סימון הקווים הקיימים בשטח מהרשויות השונות‬
‫והעלאתם ע"י מודד מוסמך ע"ג המפות הכל ע"ח הקבלן וכן ימסור הקבלן‬
‫דיסקט באוטוקד ‪ 2007‬למתכנן לצורך בדיקה והתאמת התכניות למצב החדש‬
‫התכניות חייבת להיות בתוך מסגרת קואורדינטות שקבל הקבלן מהמתכנן‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪-‬‬
‫יש לקחת בחשבון כי העבודה מתבצעת מתקן פעיל עם תשתית קיימת של‬
‫מערכות צנרת חשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬ניקוז‪ ,‬ועוד לכן‪ ,‬חובה על הקבלן‬
‫להשיג אישורי חפירה מכל הגורמים ויתכן ויהיה צורך לשנות תוואי או‬
‫להעמיק את התשתיות החדשות בהתאם לצורך – תוך כדי ביצוע‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫חשוב ומומלץ שהקבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות השטח‬
‫והבנת הפרויקט‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ייערך סיור באתר עם הקבלן הזוכה לבדיקת המצב וסקירת הנזקים‪ ,‬הקבלן‬
‫הזוכה יערוך רשימת הנזקים ויצלם את מצב השטח שנמסר לו‪ .‬מרגע זה השטח‬
‫באחריותו ולא יתקבלו תביעות חדשות על נזקים שקרו מעבר לתאריך מסירת‬
‫השטח לקבלן‪.‬‬
‫‪ .10‬פרוט עבודות תאורת חוץ ‪:‬‬
‫‪ 10.1‬ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת רחובות לרבות‬
‫מילוי חול דיונות נקי ומנופה בשכבות של ‪ 20‬ס"מ תוך הידוק מבוקר בהרטבה‬
‫עד לצפיפות של ‪ 98%‬לשביעות רצון המנהל עד הכל תחתית המצעים‪ .‬הנ"ל רק‬
‫באותם מקומות שיידרש הקבלן לעשות כן כגון‪ :‬חציות כבישים ‪ ,‬מדרכות‬
‫מרוצפות וכו‪ .‬או לחלופין בכל שיטה אחרת בטון ‪ CLSM‬לפי הנחיות יועץ‬
‫הקרקע והפיתוח‪.‬‬
‫‪ 10.2‬ביצוע שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות‪ .‬ע"י צנרת ‪ C.V.P‬קשיחה‬
‫בכל קוטר כנדרש או לחלופין צנרת שרשורית מגנום מחוזק אדום כולל כל‬
‫המעברים מקוטר לקוטר ‪.‬‬
‫‪ 10.3‬הנחת גיד נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות‬
‫הארקה בסוף כל מעגל מאור וליד כל מרכזייה‪ ,‬לרבות ביצוע חיבורי‬
‫‪ CADWELD‬לחיבור גידי ההארקה החשופים ביניהם כנדרש במפרט ‪.08‬‬
‫‪ 10.4‬חציבת ו‪ 1‬או חפירת בורות ליסודות הבטון לעמוד התאורה בהתאם לסימון‬
‫מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו ואישור המנהל בטרם החפירה‪.‬‬
‫‪ 10.5‬יציקת יסודות העמודים בטון ב ‪ 30‬ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים להצבת‬
‫‪ 3‬אומים ‪ +‬פלטת יסוד העמוד דסקיות ודסקיות קפיץ‪ ,‬כולל הוצאת קוץ מברזל‬
‫‪-284-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫מגולוון שטוח ‪ 4X40‬מ"מ להארקת יסוד כולל שרוולי מעבר ושרוול רזרבי לפי‬
‫התוכנית בגובה של ‪ 25‬ס"מ לפחות מעל לפני היסוד לרבות בורגי יסוד כנדרש‬
‫בפרטי הביצוע כולל הארכת בורגי היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה של ‪5‬‬
‫ס"מ (לא ברזל מצולע) עד לעמוק של ‪ 5‬ס"מ מקרקעית הבור‪ .‬המחיר ליסוד‬
‫עמוד תאורה כולל חפירה‪1‬חציבה של הבור הכנת שרוולי מעבר לפי תוכנית‪,‬‬
‫וכולל ברגי יסוד מחוברים ומרותכים‪ ,‬כולל הארקת יסוד וכל שאר העבודות‬
‫והחומרים הדרושים קומפלט לפי התוכנית‪.‬‬
‫‪ 10.6‬יציקת גומחת בטון למרכזיה כולל בסיס בטון למרכזיה ולגומחה בהתאם לפרט‬
‫בחוברת פרטים רק לאחר אישור מח' הרשת והחל"ב של חח"י באזור על מיקום‬
‫המרכזייה (האישור יינתן בכתב) והקבלן יעדכן מידות את המתכנן בטרם‬
‫יציקת היסוד למרכזיה‪.‬‬
‫‪ 10.7‬בדיקת מעבדה מאושרת לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי התאורה וכן ‪ ,‬במילוי‬
‫חוזר של התעלות הכל על חשבון הקבלן הנ"ל לא תוספת מחיר כלול במחירי‬
‫יחידה הבדיקה כמצוין בפרוגרמת הבדיקות‪ .‬הערה כללית‪ :‬מודגש בזאת כי‬
‫הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות כנדרש בחוק כגון‪:‬‬
‫שילוט גידור‪ ,‬תמרור‪ ,‬תאורה ושמירה כמתחייב בחוק הבטיחות והגיהות‬
‫במהדורתו העדכנית‪.‬‬
‫‪ 10.8‬התחברות לעמוד מאור קיים ו‪1‬או מרכזיה קיימת‪ ,‬כולל חציבת היסוד והטמנת‬
‫שרוולים‪ ,‬הטמנת שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל‬
‫החשמל בעמוד המזין או במרכזיה לרבות תוספת מאמ"ת כנדרש‪.‬‬
‫‪ 12.1‬עמודי תאורה יהיו עמודי תאורה תקניים כדוגמת הקיים בשטח ‪ ,‬מפלדה טבול‬
‫באבץ חם בגלוון כפול מהמוגדר בתקן לסביבה קורוזיבית כולל פלטת יסוד‪ ,‬עם‬
‫חיזוקים בין פלטה לגוף‪ ,‬הכנת ‪ 2‬תאי אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת‬
‫העמוד ולחיבור הזרוע לראשו‪ ,‬לרבות ‪ 2‬ברגי הארקה מפליז בקוטר המצוין‬
‫בתוכניות ושרוול זנד ‪.‬‬
‫‪ 12.12‬המגשים למאור בתא אביזרים יהיו מותאמים לארבעה גופים על עמוד‪.‬‬
‫‪ 12.11‬צביעת העמודים‪1‬זרועות תהיה צביעה בתנור לסביבה ימית בגוון ‪ RAL‬כדוגמת‬
‫מפרט אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולוונת ‪ ,‬לרבות קבלת‬
‫תעודת אחריות על הצביעה למשך ‪ 5‬שנים מטעם מפעל הצביעה‪.‬‬
‫‪ .11‬פרוט עבודות חשמל‬
‫‪ 11.1‬ביצוע חפירות לשרוולי מעבר והטמנת כבלי חשמל כולל ריפוד חול‪ ,‬סרט סימון‬
‫תקני וכיסוי חפירה בחול בשכבות של ‪ 20‬ס"מ תוך הידוק מבוקר קבלת צפיפות‬
‫של ‪.98%‬‬
‫‪ 11.2‬תאום עם חח"י בזק‪ ,‬טל"כ וכו' והזמנת פיקוח צמוד לרבות התשלום לפיקוח‬
‫במקרה שיש צורך לחפור על‪ ,‬או בסמוך‪ ,‬או לבצע חצייה של קווי תשתיות‬
‫‪-285-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫חדשים מתחת לקווי חשמל ת"ק או עיליים קיימים וכן הצבת עמודים מתחת‬
‫לקווי מתח עליון ועל‪ ,‬הנ"ל ללא תוספת כספית כלול במחירי יחידה‪.‬‬
‫‪ 11.3‬תאום עם חח"י לגבי ה טמנת שרוולי מעבר ע"י קבלן מטעמם בחפירות‬
‫שיבצע הקבלן מטעם הפרויקט‪ ,‬כמו כן לגבי מיקום גומחות הבטון לפילרי‬
‫מונים ורשת כלול במחירי יחידה‪.‬‬
‫‪ 11.4‬עם סיום העבודה ובטרם הכנסת מתח למתקן מכל מקור שהוא‪ ,‬חובה על הקבלן‬
‫כמתחייב מחוק החשמל לה זמין בדיקתו ע"י חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק‬
‫מוסמך אשר יבדוק את המתקן בכללותו ועמידתו בחוק החשמל ובתקנים‬
‫הנדרשים ויוציא דוח בכתב על תקינותו של המתקן שבוצע ויאשר הכנסת מתח‬
‫לתוכו‪ ,‬כלול במחירי יחידה‪.‬‬
‫‪ 11.5‬לתשומת לב הקבלן!!! חל איסור חמור להכניס מתח למתקן מכל מקור שהוא‬
‫אפילו לבדיקה זמנית ללא אישורו של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך‬
‫על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫‪ 11.6‬תיאום בנושא סוגי הגומחות ומיקומן עם נציגי מח' חל"ב של חח"י‪.‬‬
‫‪ 11.7‬ביצוע הצטלבויות עם מערכות אחרות בינן לבין כבלי החשמל כמתחייב מחוק‬
‫החשמל במהדורתו העדכנית‪.‬‬
‫‪ 11.8‬משיכת שרוולים ממחסני חח"י והטמנתם באתר במידה ונדרש כך ע"י מנהלת‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫‪18.13‬‬
‫הדגשים נוספים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫העבודה תבוצע על סמך תכניות עם חותמת לביצוע חתומות ע"י ח"ח‪ ,‬בזק‪ ,‬והמתכנן‪,‬‬
‫בשום אופן אין אישור לעבוד בשטח עם תכניות תאום מערכות או תכנית חד קווית של‬
‫מערכת של שהיא התכנית הנ"ל היינו לעזר בלבד‪ ,‬רק התכנית הרלוונטית לכל מערכת‬
‫חתומה כאמור לעיל היא התכנית לביצוע של אותה מערכת‪.‬‬
‫המשמשת‬
‫הנחת כבלים לחשמל תאורה ו‪1‬או צנרת לשרוולים ו‪1‬או צנרת‬
‫כמוביל למוליכים תונח בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית התעלה חול בשכבת‬
‫דיונות נקי ומנופה בעובי ‪ 10‬ס"מ לפחות ופיזורו ע"י מגרפה לכל רוחב התעלה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בשום מקרה אין אישור להניח צנרת או כבל ללא ריפוד ולשפוך חול ולהרים את‬
‫הצנרת או הכבל לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל אלא לבצע כנאמר‬
‫בסעיף ג‪ 4-‬לעיל‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כל הציוד שיותקן ע"י הקבלן יהיה מקורי כנדרש במסמכי המכרז ולא חיקוי או מסוג‬
‫שאינו מצוין בכמויות וכל פרטי הביצוע מחייבים יש לבצעם בדיוק כמצוין בפרטים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫המזמין ראשי לבטל פרק או פרקים מכתב הכמויות לחשמל ותאורה‪ ,‬כולם או מקצתם‬
‫ללא שינוי במחירי היחידה של שאר הפרקים הנ"ל עד ‪ 40%‬מהיקף העבודה‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪-286-‬‬
‫מערכת תאורת הרחובות תתקבל ע"י מחלקת החשמל של הרשות המקומית ‪ 1‬או‬
‫המזמין ביחד עם נציג היזם והמתכנן ורק לאחר אישור של כל הצוות תעבור‬
‫התחזוקה לידי רשות המקומית‪.‬‬
‫בכל מקרה ובכול תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח‪.‬‬
‫להלן כללי בטיחות והנחיות לבצוע לפי דרישת חח"י המחייבות את הקבלן ראשי‬
‫וקבלן המשנה לחשמל ותאורה‪.‬‬
‫יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים וקווי מתח עליון‬
‫הקיימים בשטח בהתאם להנחיות חברת החשמל במחוז‪ 1‬אזור ‪ 1‬נפה הרלוונטיים‪.‬‬
‫בעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים‬
‫ולהימנע משימוש בעגורנים וכלים מכניים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים‪,‬‬
‫יש לזכור כי השימוש בכלים הנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואת חיי‬
‫העובדים‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫אם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין השגחה צמודה‬
‫ממשרדי חח"י במחוז הרלוונטי‪ .‬לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין‬
‫הפקוח כלול במחירי היחידה‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומה היא מבוצעת‪.‬‬
‫הזמנת מנהל מבזק מחברת הטל"כ או ומחברת החשמל או מהרשות המקומית או מכל‬
‫רשות אחרת לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן וכן בהכנת תשתית חליפית‬
‫לבזק הן באחריות הקבלן מבחינות המפורטות להלן‪:‬‬
‫‪ 13.1‬תאום מועדי הפקוח‪.‬‬
‫‪ 13.2‬תשלום לבזק או לחברת החשמל או לחברת הטל"כ ולכל גורם אחר בגין הפקוח‪.‬‬
‫‪ 13.3‬הנ"ל לא תוספת כספית כלול במחירי היחידה‪.‬‬
‫‪14.‬‬
‫בשום מקרה אין לעבוד ללא פקוח אחרת יש מרב הסיכויים שהרשויות יורו על‬
‫הפסקת עבודת הקבלן שיעבוד ללא פקוח‪.‬‬
‫כל פגיעה באחת ממערכות הנ"ל עלולה לשבש את מהלך החיים התקין של המתקן‬
‫לגרור תביעות משפטיות כנגד הקבלן מבעלי אותה רשות של המערכת העילית או תת‬
‫קרקעית‪.‬‬
‫בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התאום עם‬
‫הרשויות לקבלת היתר חפירה מודגש בשנית כי הוא באחריותו בלעדית של הקבלן‬
‫וללא כל תוספת מחיר כלול במחירי יחידה‪.‬‬
‫‪17.‬‬
‫בדיקת המתקן והפעלה ניסיונית (כנדרש בסעיף ‪08.01.10‬במפרט ‪.)08‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.19‬‬
‫בתום העבודה חייב הקבלן להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך אשר‬
‫יבדוק את המתקן ויאשר בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן‪.‬‬
‫ללא תוספת כספית כלול במחירי יחידה אחריות ‪( -‬כנדרש בסעיף (‪ 08.01.12‬במפרט‬
‫‪.)08‬‬
‫‪.10‬‬
‫להלן ריכוז נושאים שעליהם לא תשולם בנפרד כל תוספת כספית בגין בצועם ואשר‬
‫הם כלולים במחירי יחידה‪.‬‬
‫‪-287-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪10.1‬‬
‫כל המצוין במפרט ‪ 08‬שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית‬
‫‪10.2‬‬
‫גם אם אין הדבר מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד‪.‬‬
‫ביצוע כל נושא המדידות בשטח ע"י מודד מוסמך וקביעת מיקומים לציוד‬
‫שיותקן באתר‪ .‬בנושאי חשמל ‪ ,‬בזק ‪ , TV‬תאורה‪.‬‬
‫‪10.3‬‬
‫ביצוע תאומים שונים עם כל הרשויות שידרשו כגון‪ :‬חח"י‪ ,‬בזק‪ ,‬רשות‬
‫מקומית‪ ,TV ,‬כבלים‪ ,‬מקורות‪ ,‬קצא"א וכו' בכל נושא שהוא‪ ,‬מיקומם‪,‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪10.5‬‬
‫פקוח‪ ,‬חפירות וכו'‪.‬‬
‫בצוע תשלומים לרשויות ולגופים השונים בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י‬
‫נציג מטעמם ובגין ביקורים של נציגים שלהם באתר‪.‬‬
‫עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות ‪ ,‬חגים‪ ,‬עבודות לילה‬
‫וכו' הכל לפי הנחיות הפקוח בכתב‪.‬‬
‫‪10.9‬‬
‫ביצוע ניסוי תאורה ככל שידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכניות‬
‫פוטומטריה‪.‬‬
‫בצוע תוכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן‪.‬‬
‫‪10.0‬‬
‫הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן‬
‫על כל מרכיביו והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים שלגביהם יורה‬
‫הפקוח ‪ ,‬הדו"ח יאשר את תקינות המתקן החשמלי‪ ,‬עמידתו בחוק ובתקנים‬
‫ואישור הכנסת מתח לתוכו‪ ,‬הכל בכתב לכל הגורמים‪.‬‬
‫מסירת רשימת קואורדינטות לגבי נקודות סיום השרוולים בחציות או כל‬
‫דבר אחר שידרוש הפקוח ורישומן ע"ג תוכניות העדות‪ ,‬כאשר תוכניות‬
‫‪10.7‬‬
‫‪10.1‬‬
‫העדות ‪ MADE- AS‬תהיינה חתומות ע"י מודד מוסמך‪.‬‬
‫‪10.12‬‬
‫בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות‬
‫הקבלן ע"י מעבדה מאושרת המדובר על בטונים‪ ,‬הידוקם‪ ,‬גופי תאורה‪,‬‬
‫איכות הציוד המוצע ע"י הקבלן וכו'‪.‬‬
‫‪10.11‬‬
‫‪10.12‬‬
‫‪10.13‬‬
‫‪10.14‬‬
‫איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף והשחלת חוטי משיכה ‪ 8‬מ"מ עובי לכל‬
‫אורך הצנרת‪.‬‬
‫שילוט כל גידי החיווט במרכזיה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים‬
‫בכניסות וביציאות מהציוד במרכזיה ובפסי המהדקים‪.‬‬
‫הוצאת פלוט מדיסקט של מתכנן והדבקת תוכנית חד קווית צבעונית‬
‫במרכזיה על הדלת מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזיה‪.‬‬
‫תוספת סרט סימון לכבלים‪1‬צנרת ת"ק לכל ‪ 40‬ס"מ רוחב תעלה או חלק‬
‫מהן‪.‬‬
‫‪10.15‬‬
‫‪10.19‬‬
‫‪10.17‬‬
‫ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח בעת העמקת‬
‫החפירה וכו'‪.‬‬
‫בצוע חפירה ‪1‬חציבה ידנית אם ידרש ע"י הפקוח‪ .‬בנוסף למצויין בכמויות‪.‬‬
‫החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבלאי‬
‫טבעי או משימוש בציוד קלוקל ‪( ,‬לא כולל שבר במזיד ‪ ,‬או כח עליון)‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪10.10‬‬
‫‪-288-‬‬
‫הפעלת המתקן על כל מרכיביו ע"י מחולל (גנרטור) מכל סוג והספק שהוא‬
‫לרבות חיבורו והפעלתו והשארתו בשטח עד ‪ 3‬ימי עבודה בהעדר חח"י‬
‫‪10.11‬‬
‫‪10.22‬‬
‫‪10.21‬‬
‫בשטח ההפעלה והכנסת המתח הנ"ל רק באישור בכתב של חשמלאי מהנדס‬
‫בעל רישוי בודק מוסמך‪.‬‬
‫אבטחה לאנשי הקבלן ולציודו בהתאם לצורך‪ .‬בין אם הבצוע בתחומי הקו‬
‫הירוק או מחוצה לו‪.‬‬
‫שמירה על אתר העבודה ומחסני הקבלן‪ ,‬אספקת מים‪ ,‬חשמל זמני‪ ,‬טלפון‪,‬‬
‫וכו'‪.‬‬
‫העמדת עמודים למאור לפי סוגי העמודים המצוינים במפרט עם סוגי גופי‬
‫התאורה הכל מחווט ומוכן להפעלה ניסיונית לצורך הגעת המתכנן ‪ ,‬הרשות‬
‫המקומית‪ ,‬מנה"פ אדריכל הנוף וכו' לבדיקה ואישור בטרם התקנתם באתר‬
‫כולו ופירוקם לאחר מכן‪.‬‬
‫‪10.22‬‬
‫שילוט תמרור גידור והכוונת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל בשכר ככל‬
‫שיידרש כלול במחירי היחידה‪.‬‬
‫שרוול זנד בעמוד כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא ביטוי בכתב‬
‫הכמויות‪.‬‬
‫‪10.24‬‬
‫כנ"ל ‪ 2‬פתחי שרות בעמוד תאורה‪ .‬כולל חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה‬
‫‪10.23‬‬
‫‪10.25‬‬
‫‪10.29‬‬
‫‪10.27‬‬
‫‪10.20‬‬
‫‪10.21‬‬
‫מבודד לפי פרט‪.‬‬
‫מיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כנדרש בפרטים‪.‬‬
‫מכל סיבה שהיא שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה‬
‫ומסירתה למזמין‪.‬‬
‫מספור עמודי המאור לפי מעגלים ע"י צביעה בשבלונות או הדבקת מספרים‪.‬‬
‫השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים‪.‬‬
‫סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דסקית ברונזה‬
‫‪ 15‬ס"מ קוטר וחריתה של ייעוד התא בפנטוגרף‪.‬‬
‫‪10.32‬‬
‫‪10.31‬‬
‫תיאום עם משטרת ישראל ומהנדס הרשות בדבר הסדרי תנועה‪ ,‬תמרור‬
‫ושילוט‪.‬‬
‫פס השוואת פוטנציאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש בתקן‬
‫‪ 812‬באורך של כ‪ 10-11 -‬ס"מ‪.‬‬
‫‪10.32‬‬
‫חבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י ‪ CADWELD‬ולא בשום‬
‫‪10.33‬‬
‫שיטה אחרת‪ ,‬החיבור יבוצע בחלל העמוד או קבור במישרין בקרקע‪.‬‬
‫התקנת נקודת מאור במרכזית תאורה כולל מפסיק גבול‪ ,‬גם אם הנושא אינו‬
‫מוצע בתוואי בתכניות‪.‬‬
‫‪10.34‬‬
‫הארכת בורגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול ‪ 10‬או ‪ 12‬מ"מ קוטר (לא‬
‫מצולע) עד לעומק של ‪ 5‬ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות‬
‫שבתקן הישראלי לגבי אורך בורגי היסוד מתיר אורך קצר יותר‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪10.35‬‬
‫‪-289-‬‬
‫שרוול מתכווץ בחום עם דבק בראש כל כבל המחובר לעמוד תאורה או‬
‫מרכזיית מאור וכו' החל מחתך ‪ X 5 6‬ממ"ר ואילך‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪18.11‬‬
‫‪-291-‬‬
‫פרוגרמה לבדיקות‬
‫פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ חשמל וטלפונים‬
‫תיאור העבודה _________________________ מס' מכרז__________________‬
‫מחוז משהב"ש ______________‬
‫מקום‪1‬אתר___________________________‬
‫קבלן‪1‬חשמלאי מוסמך ___________________ מס' חוזה _________________‬
‫מס' רישיון הקבלן _______________________ מס' רישיון חשמלאי __________‬
‫חתימה ___________________‬
‫כתובת ______________________________‬
‫מס"ד‬
‫תיאור העבודה‬
‫‪.1‬‬
‫צינורות‬
‫א‪ .‬צינור שרשורי דו שכבתי ‪80‬‬
‫מ"מ קוטר‪ ,‬לתאורה‪.‬‬
‫ב‪ .‬צינור פי‪.‬וי‪.‬סי קשיח בקוטר‬
‫"‪ 4‬לתאורה עובי דופן ‪3.5‬‬
‫מ"מ‪.‬‬
‫ג‪ .‬כנ"ל אך לחח"י "‪6‬‬
‫עובי דופן ‪ 7.7‬מ"מ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בסיס בטון‬
‫א‪ .‬לעמוד בולרד ‪ 1.06‬מ' גובה במידות‬
‫‪ 80X50X50‬ס"מ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כבלים במידות‬
‫א‪ .‬כבלים ‪N2XY 16X5‬‬
‫ב‪ .‬כבלים ‪N2XY 10X5‬‬
‫ג‪ .‬כבלים ‪N2XY 4X3‬‬
‫ד‪ .‬כבלים ‪N2XY 25X5‬‬
‫ה‪ .‬כבלים ‪N2XY 2.5X5‬‬
‫ו‪ .‬גיד נחושת ‪ CU 35‬ממ"ר‬
‫גלוי טמון במישרין באדמה‪.‬‬
‫בדיקה‬
‫תו תקן‬
‫הערות‬
‫מומלץ להשתמש בצנרת שרשורית‬
‫מגנום מחוזק אדום במקום‬
‫‪ .C.V.P‬קשיח כולל מעברים מקוטר‬
‫לקוטר‪.‬‬
‫תוצרת אליהו תעשיות חיפה‬
‫הבודק וחתימה‬
‫מנהל‬
‫האתר‬
‫תו תקן‬
‫הצנרת שרשורית כוללת מופות חיבור‬
‫אורגינליות לצנרת שרשורית‬
‫מנהל‬
‫האתר‬
‫מתאים לחוזה‬
‫בטון ‪ B – 30‬בדיקת מעבדה מאושרת‬
‫ע"ח הקבלן הבדיקה תילקח מכל יציקה‬
‫לפי תקן‬
‫מנהל האתר‬
‫ומעבדה מאושרת‬
‫תו תקן‬
‫לא יאושר שימוש בכבלים סקטוריאליים‬
‫מנהל החשמל של‬
‫האתר‬
‫‪.4‬‬
‫בדיקת בטון של כל היציקות באתר ‪,‬כגון‬
‫גומחות יסודות לעמודים יסודות ולגשר‬
‫וכו לאישור‪.‬‬
‫הבדיקה ע"י‬
‫מעבדה מאושרת‬
‫הבדיקה ע"ח הקבלן ‪.‬‬
‫הבדיקה תילקח מכל יציקה לפי תקן‪.‬‬
‫מנהל האתר‬
‫ומעבדה מאושרת‬
‫‪.5‬‬
‫בדיקת הידוק וכיסוי של מילוי חוזר‬
‫לתעלות חשמל תאורה תקשורת בכל‬
‫תחום האתר‬
‫הבדיקה ע"י‬
‫מעבדה מאושרת‬
‫הבדיקה ע"ח הקבלן כמות ‪ 20‬בדיקות‬
‫לפחות‬
‫מנהל האתר‬
‫ומעבדה מאושרת‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫יש לסמן ב‪ V -‬אם יש תו תקן או העבודה ‪ 1‬מוצר מתאים לדרישות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יש לסמן ב‪ X -‬אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫במקרה ‪ X‬יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪18.15‬‬
‫‪-290-‬‬
‫השלמות והרחבות לסעיפי כתב הכמויות‬
‫הסעיפים שלהלן כוללים פירוט והרחבה לסעיפים הרלוונטיים שבכתב הכמויות‪ .‬התיאור‬
‫בכתב הכמויות הוא תמציתי ואין בו כדי לגרוע ממפרט זה ‪.‬‬
‫כל העבודות והציוד המפורטים להלן – כלולים במחירי היחידות המתוארות בכתב הכמויות‪.‬‬
‫המחירים בכתב הכמויות כוללים אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬התקנה ואחריות ‪.‬‬
‫עבודות עפר והנחת צנרת כנדרש במפרט הכללי הבין משרדי ‪ 08‬פרק ‪ 08.02‬סעיפים‬
‫‪ 08.02.00‬עד ‪08.02.05‬‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה‪ ,‬אי לכך יכלול המונח‬
‫חפירה גם חציבה בכל סוגי עפר וסלע‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש בכלים שונים לחפירה או לחציבה‪,‬‬
‫או ביצוע חפירת ידיים‪( .‬אלא אם כן יצוין הדבר בכמויות)‪ .‬כל המידות לעומק החפירות‬
‫היינו ממפלס פני הקרקע הסופיים‪ .‬הקבלן יבדוק ויתאם (באמצעות מודד מוסמך)‬
‫מטעמו ועל חשבונו ללא תוספת מחיר ‪ -‬את מפלסי הקרקע ויבצע את החפירה בהתאם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תעלות‬
‫חפירה ו‪1‬או חציבה של תעלות תעשה בעומק העולה ב‪ 10 -‬ס"מ מהעומק המתוכנן‬
‫להנחת הצנרת (‪ ) INVERT LEVEL‬וברוחב המינימלי הדרוש לצרכיי העבודה‪ ,‬כולל‬
‫הידוק מלא ומבוקר של חול דיונות נקי בהרטבה בשכבות של ‪ 20‬ס"מ חייבת‬
‫להתבצע לפי הנדרש בשטח ולפי כללי הבטיחות (כולל דיפון במידת הצורך)‪.‬‬
‫כל תעלה של קו צינורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזאת לפני הנחת הצנרת‪.‬‬
‫תחתית החפירה תהודק באמצעות ציוד מכני מתאים מאושר ע"י המנהל‪.‬‬
‫הבדיקה ע"י מעבדה מאושרת ע"ח הקבלן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אישור חפירה ואישור להנחת הצנרת‬
‫חובה על הקבלן לפני החפירה יקבל הקבלן בכתב אישורי חפירה מכל הגורמים‬
‫‬‫ח"ח‪ ,‬בזק‪ ,‬טל"כ‪ ,‬רשות מקומית‪ ,‬מקורות‪ ,‬רשות העתיקות וכל גורם אחר‬
‫‪-‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שיידרש‪ .‬הנ"ל ב אחריות הקבלן בלבד וללא שום תוספת מחיר כולל במחירי‬
‫היחידה‪.‬‬
‫לפני הנחת הצנרת ירפד הקבלן את תחתית התעלה בחול ויקבל הקבלן אישור‬
‫המנהל הרלוונטי ואישור מנהלת הפרויקט בכתב ביומן‪.‬‬
‫כיסוי תעלות לאחר הנחת צנרת‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪.1‬‬
‫‪-292-‬‬
‫לאחר גמר החפירה וקבלת האישור על כך‪ ,‬יניח הקבלן שכבת ריפוד של‬
‫‪10‬‬
‫ס"מ‬
‫חול דיונות נקי בתחתית התעלה ועליה יניח את הצנרת לחשמל ו‪1‬או טלפון‪ ,‬או‪1‬ו‬
‫שרוולים לצנרת חשמל וטלפון‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מילוי מוחזר בתחום הכבישים המדרכות והרחובות המשולבים יהיה ע"י חול‬
‫דיונות נקי מאושר ע"י המנהל מהודק בשכבות בעובי ‪ 20‬ס"מ בהידוק רגיל עם‬
‫הרטבה עד לרום פני השתית‪ .‬סעיף זה מתייחס לכל החפירות המפורטות בכתב‬
‫כמויות‪ .‬ביצוע חול מהודק נכון גם לגבי החפירה לכבלים של חברת חשמל או כל‬
‫חפירה אחרת שתבוצע ע"י אחרים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫עודפי עפר יסולקו בתאום עם מהנדס הרשות בגבולות שטח שיפוט הרשות‬
‫ובאישור המנהל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫סימון תוואי החפירה‬
‫על הקבלן לקבל אישור המנהל על תוואי החפירות לפני הביצוע ובאם יידרש גם מחב'‬
‫בזק‪ ,‬חב' החשמל או חברת טל"כ‪ .‬הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא‪ ,‬כל שגיאה‬
‫שלפי דעת המנהל נובעת מהזנחת סעיף זה‪ .‬לא ייגש הקבלן לביצוע החפירות לפני‬
‫אישור המנהל ביומן‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ריפוד חול לצנרת‬
‫הצנרת תונח על מצע חול נקי‪ .‬החול יפוזר ויהודק היטב‪ .‬הידוק החול החיוני‪ ,‬בין היתר‬
‫כדי למנוע מהצנרת שתמעך ממשקל הקרקע או העומס הנייד המתוכנן להימסר‬
‫לצינור‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בדיקת הצנרת‬
‫הצנרת מתו כננת כך שניתן להניחה בקלות‪ ,‬שתהיה חלקה‪ ,‬אטומה ומאפשרת‬
‫להשחיל בה כבלים שלא יינזקו בעת ההשחלה‪ .‬בדיקת הצנרת לכושר השחלת הכבלים‬
‫תיעשה בנוכחות נציגי המזמין‪ .‬יש להשתמש אך ורק במופות מקוריות מיוחדות‬
‫לחיבור צנרת שרשורית ולא יתקבל אלתור בחיבור מלבד שימוש במופות מקוריות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫חוטי משיכה‬
‫בכל צינורות המעבר לחשמל יושחלו חוט פרלון שזור בקוטר כנדרש‪ .‬חוטי המשיכה‬
‫יהיו מחתיכה אחת‪ ,‬ללא קשרים או חיבורים ויצוידו בקצותיהם בידיות עץ עליהן‬
‫ילופף חוט המשיכה‪ .‬החוטים לצנרת הבזק ולצנרת ה‪ T.V -‬יהיו בצבעים שונים לצורך‬
‫זיהויים בנקל‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫סרטי אזהרה‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-293-‬‬
‫על מנת להבטיח שצנרת לא תיפגע בעתיד באם תתבצע חפירה בתוואי הצנרת‪ ,‬על‬
‫הקבלן להניח סרט אזהרה תקני ‪ 30‬ס"מ מתחת לפני הקרקע סופיים‪ .‬הסרט עשוי‬
‫מרצועת פי‪.‬וי‪.‬סי עם שילוט "זהירות כבלי חשמל" ב‪ 3 -‬שפות ברוחב ‪ 16‬ס"מ‪.‬‬
‫על כל רוחב מעל ‪ 40‬ס"מ של תעלה יש להטמין סרט נוסף הנ"ל ללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫מפלסים ומיקום‬
‫על הקבלן להקים את המתקנים כגון‪ :‬שוחות חשמל‪ ,‬צנרת ובסיסים לעמודי תאורה‬
‫לפי המפלסים המסומנים בתכנית הפרטים כל המתקן שיוקם בסטייה למפלס‬
‫המתוכנן או ממיקומו המתוכנן יפורק ומתקן חדש יוקם במקומו ע"י הקבלן ללא‬
‫תשלום נוסף‪.‬‬
‫קצוות צנרת בתוך תחומי מגרש ‪ -‬קצוות הצנרת לחשמל ותאורה בתוך תחומי‬
‫המגרש יאטמו בפוליאוריטן מוקצף הכוונה לצנרת החשמל ‪ -‬הנ"ל ללא תוספת‬
‫מחיר כלול במחירי היחידה‪.‬‬
‫סימון קצוות הצנרת בתוך תחום המגרש קצוות הצנרת יסומנו בשלט סנדוויץ חרות‬
‫ועליו רשום יעוד הצינור חשמל או תאורה ומספר המגרש אותו הוא מזין השלט יותקן‬
‫על צינור בגובה ‪ 100 - 50‬ס"מ מפני הקרקע הסופיים על בסיס בטון ‪20X20X20‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫הסימון ללא תוספת מחיר כלול במחירי יחידה לפי פרט בגיליון פרטים סימון‬
‫קצוות השרוולים לח"ח לפי פרט בגיליון פרטים ע"י כיתוב בצבע על אבן השפה‬
‫בעזרת שבלונות לדוגמה "‪ 8X3‬ח"ח או "‪ 6X4‬ח"ח הסימון ללא תוספת במחיר‬
‫כלול במחירי יחידה‪ .‬כנדרש במפרט הכללי ‪ 08‬סעיף ‪.080283‬‬
‫יא‪ .‬הקבלן חייב אם יידרש למסור רשימת קואורדינטות מדויקת על תוכנית‬
‫הממוחשבת של תוואי החפירה ונקודות ההצטלבות הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול‬
‫במחירי היחידה‪ .‬כנדרש במפרט הכללי ‪ 08‬סעיף ‪.080283‬‬
‫יב‪.‬‬
‫תמיכות ודיפון‬
‫על הקבלן לחזק ולדפן על חשבונו את דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך לכך‪,‬‬
‫בשיטות שיאושרו ע"י המנהל‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫כבלים באדמה ובהצטלבות עם קווי מערכות שונים בהתאם לחוק החשמל‬
‫במקומות בהם מצטלבים קווי החשמל מתח גבוה ומתח נמוך עם מערכות אחרות‬
‫כגון‪ :‬מים‪ ,‬ביוב‪ ,‬גז‪ ,‬ניקוז‪ ,‬טל"כ‪ ,‬בזק‪ ,‬או כל מערכת אחרת יש לשמור על מרחקים‬
‫בהתאם לתכנית תאום מערכות והפרטים בגיליון הפרטים‪.‬‬
‫מרחקי הבטיחות והעומקים לכבלי החשמל בהתאם לחוק החשמל התקנת‬
‫כבלים באדמה‪ .‬ראה בחוק החשמל במהדורתו העדכנית‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫יד‪.‬‬
‫‪-294-‬‬
‫תחתית תעלה חפורה המיועדת לכבל‬
‫תחתית התעלה החפורה בעד כבל תהיה נזקיה מאבנים וגופים חדים אחרים‬
‫ומרופדת בשכבת אחידה של חול או אדמה מנופה בעובי שלא יפחת מעשרה ס"מ‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫הנחת הכבל‬
‫‪.1‬‬
‫הכבל יונח ללא מתיחה בתחתית התעלה שהותקנה כאמור בתקנה ‪( 74‬של חוק‬
‫החשמל)‪ ,‬ויכוסה בחול דיונות נקי מנופה בעובי של לא יפחת‬
‫מ‪15 -‬‬
‫ס"מ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מעל שכבת החול או האדמה המכסים את הכבל יונחו חצאי צינורות אריחי‬
‫בטון‪ ,‬לבנים או אמצעים יעילים ובני קיימא אחרים להגנת הכבל בפני פגיעות‬
‫מכניות‪( .‬רק לפי דרישה מיוחדת)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫התעלה החפורה תמולא באדמה ותהודק בשכבות של ‪ 20‬ס"מ אלא אם כן‬
‫יידרש אחרת במכרז‪.‬‬
‫טז‪.‬‬
‫הצטלבות מערכות‬
‫בהצטלבות של קווי מתח גבוה או נמוך עם מערכות אחרות כגון‪ :‬בזק וצנרת מים‬
‫טל"כ וכו' יחצו קווי החשמל למתח גבוה מתחת לאותה מערכת במרחק כמצוין‬
‫בחוק החשמל כאשר כבלי המתח הגבוה יהיו בתוך צינור פי‪.‬וי‪.‬סי קשיח עם‬
‫עטיפת בטון בעובי ‪ 10‬ס"מ מסביב כנ"ל גם במערכת הנחצית שתהיה בתוך שרוול‬
‫פי‪.‬וי‪.‬סי או פלדה הגדול מקוטר הצינור המוליך את אותה מערכת‪.‬‬
‫אורך השרוולים בנקודת חצייה יהיה לפחות ‪ 0.5‬מטר מכל צד של ציר חציה‪.‬‬
‫בהצטלבות עם קווי מתח נמוך אין צורך בעטיפת בטון כל החציות הנ"ל תבוצענה‬
‫כאשר כבלי החשמל חוצים את קווי בזק או המים הטל"כ מתחת לאותה מערכת‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-295-‬‬
‫להלן מספרי הסעיפים הרלוונטיים במפרט הכללי הבין משרדי‪)2008( 08‬‬
‫המחייבים את הקבלן וכלולים במחירי יחידה‬
‫יציקת בסיסים לעמודי תאורה כנדרש במפרט ‪ 08‬פרק ‪ 08.06‬סעיפים ‪ 08.06.02‬עד‬
‫‪08.06.02.02‬‬
‫לעמודי אלומיניום סעיפים ‪ 08.06.03‬עד ‪08.06.03.06‬‬
‫ברגיי יסוד יצוקים בבטון בבסיסי עמודי התאורה כנדרש במפרט ‪ 08‬פרק ‪ 08.06‬עד ‪08.06.02.02‬‬
‫לעמודי אלומיניום סעיפים ‪ 08.03.06‬עד ‪08.06.03.06‬‬
‫הארקות כנדרש במפרט ‪ 08‬פרק ‪ 08.05‬סעיפים ‪ 08.05.00‬עד ‪08.05.08‬‬
‫תאור מרכזיית הדלקה לפי מפרט טכני ‪ 08‬פרק ‪ 08.02‬סעיפים ‪ 08.07.06‬עד ‪08.07.15‬‬
‫למען הסר ספק ולמניעת ויכ וחים בעתיד בנושא הגשת בקשות לשימוש בציוד ציוד שווה ערך‪ ,‬יש‬
‫לקרוא בעיון רב את המצויין להלן‪ :‬הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי הדגם‪1‬הציוד המצויין‬
‫בכתב הכמויות ‪ ,‬לאחר התהליך המכרזי‪ ,‬הקבלן יוכל להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה‬
‫ערך לציוד המוכתב במכרז‪.‬‬
‫בכל מקרה ‪ ,‬ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד המוכתב ובשום‬
‫אופן לא לציוד אחר‪.‬‬
‫ההצעה לציוד שווה ערך אם אכן תהיה כזו‪ ,‬תמצא את בטויה במסמך נפרד שיוגש למתכנן לפקוח‬
‫ולמזמין ע"י הקבלן הזוכה תוך ציון הציוד המוצע תוך ציון הציוד המוצע‪ ,‬פרטיו‪ ,‬נתונ יו‬
‫טכניים‪ ,‬שם הספק‪ ,‬כתובתו ארץ הייצור‪ ,‬עמידה בתקנים של ארץ המוצא ותקנים ישראליים‪,‬‬
‫מפרטים טכניים מקוריים של היצרן‪ ,‬קטלוגים‪ ,‬נתונים פוטומטרים לפנסים או נתונים‬
‫אדריכליים‪ ,‬מכניים‪ ,‬חשמליים וכו' וכן מקומות שבהם מותקן הציוד הנ"ל בארץ או בחו"ל‬
‫ושנות הניסיון שיש ע ם הציוד הנ"ל במקומות שנעשה בו שימוש‪ ,‬עלותו‪ ,‬מידותיו‪ ,‬משקלו‪ ,‬שנות‬
‫האחריות הניתנות ע"י היצרן וכן כל נתון נוסף שיבקש המזמין לרבות שליחת ציוד לבדיקות‬
‫מעבדתיות בכל מקום בעולם שיבחר המזמין הכל על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫כל הצעה לציוד שווה ערך אם תהיה כזו לא תידון כלל אלא אם הוצעה ע"י הקבלן יחד עם‬
‫הצעתו זו‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-296-‬‬
‫ההחלטה אם אכן הציוד המוצע הינו אומנם שווה ערך או לא‪ ,‬הינה בהחלטתם הבלעדית של מנהל‬
‫הפרויקט והמזמין ‪ ,‬ולקבלן לא תהיה שום זכות ערעור על החלטה זו‪.‬‬
‫קומפלטים‬
‫בכתב הכמויות בסעיף המצויין כי המדידה היא בקומפלט‪ ,‬פרושו בצוע כל עבודות העזר הדרושות לבצוע‬
‫מלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש‪ .‬הזמנת פקוח מכל גורם‪ ,‬או תשלום בגין פקוח לכל גורם עד‬
‫להפעלה תקינה ותקנית של אותו סעיף לרבות מתן אחריות בהתאם לתקופת הבדק שהוגדרה בהסכם‪.‬‬
‫במידה והחליט מנהל הפרויקט לאשר לקבלן ציוד שלדעתו של מנהל הפרויקט‬
‫טיבו‪ ,‬או מחירו‪ ,‬או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט או בכתב הכמויות ‪,‬‬
‫יהיה המנהל או מנהל הפרויקט רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה‬
‫בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין ערך הקבוע‬
‫במפרט או בכתב הכמויות‪.‬‬
‫הצהרות הקבלן לגבי מערכות‬
‫א‪.‬‬
‫המפרט‬
‫הקבלן הראשי וקבלן החשמל תקשורת תאורה וטל"כ ומצהירים בזאת כי קראו את‬
‫המצורף למערכות החשמל ותאורה כולל ההערות וההדגשים המיוחדים כולל המפרטים המיוחדים‬
‫של ח"ח בזק וחב' טל"כ אשר תמציתם מצורפים למפרט הנ"ל‪ ,‬הבין את תוכנם‪ ,‬פנה לכל הגורמים‬
‫להשגת המפרטים המשלימים‪ ,‬קבלו את כל ההסברים אשר בקשו לדעת לגבי אופן ביצוע העבודה‬
‫סוג החומרים אשר הם אמורים לספק ומתחייבים לבצע את עבודתם בהתאם לרשום במפרט הזה‬
‫ובמפרטים הטכניים של הועדה הבין שרדית של משרד השיכון משרד הביטחון‪ .‬משרד התחבורה‬
‫ומע"צ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עם סיום העבודה ימסור קבלן המערכות הצהרה כתובה – ליזם‪ ,‬ולח"ח ‪ ,‬שכל העבודה בוצעה‬
‫בהתאם לחוק חשמל‪ ,‬למפרט הטכני להנחיות של המפרטים הטכניים של הועדה הבין משרדית כמו‬
‫כן שכל הקווים והמערכות הונחו בעומקים הדרושים בהתאם לתכניות ולפרטי ביצוע‪.‬‬
‫הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך ‪ 5‬שנים מיום הוצאתה ואישורה‬
‫ע"י מנהלת הפרויקט ‪.‬הקבלן יחויב בתיקון כל תקלה שתתגלה במערכות תשתיות שביצע על חשבונו‬
‫אם יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו וכן את המפרטים הטכניים‬
‫ואת חוק החשמל‪ .‬גם מעבר לשנת בדק‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבלן יזמין בודק מטעם ח"ח לבדיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן‪ ,‬התשלום לבודק יבוצע‬
‫ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר‪ .‬מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה כנ"ל גם בדיקות נוספות‬
‫הנובעות מאי קבלת המתקן בבדיקה הראשונה ‪ ,‬או לחלופין בודק מוסמך‪ ,‬בעל רישוי חשמלאי‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-297-‬‬
‫מהנדס באופן פרטי‪ ,‬כולל התשלום על חשבון הקבלן והוצאת דו"ח חתום ע"י הבודק המאשר את‬
‫המתקן על כל מרכיביו ומאשר הכנסת מתח לתוכו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבודה תבוצע ללא תוספת כספית‬
‫ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה‪ .‬לא תתקבלנה כל טענות שהן הקבלן לא שם לב א לא‬
‫קרא את המפרט הטכני‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל הגורמים להלן ע"י‬
‫חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך ‪ ,‬המנהל‪ ,‬המזמין ‪ ,‬נציג הרשות המקומית היזם או בא‬
‫כוחו והמתכנן וכן כל מי שיזם ‪1‬המזמין ימצא לנכון‪.‬‬
‫אופני מדידה ותכולות מחירים‪:‬‬
‫כעיקרון יהיו אופני המדידה כנדרש במפרט הכללי ‪ 08‬פרק ‪.08.00‬‬
‫יסודות‪:‬‬
‫היסוד יכלול בנוסף לאמור בסעיף ‪ 08.00.33‬גם קוץ הארקה מברזל שטוח ‪ 4X40‬מגולוון מרותך לבורגי‬
‫היסוד ויחובר לפס ההשוואה בעמוד ע"י גיד הארקה עם מעטה פי‪.‬וי‪.‬סי כנדרש בפרטי הביצוע‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-298-‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫כל ימי העבודה לפקוח מטעם בזק וח"ח שיזמין הקבלן מבזק או מח"ח הם ללא תשלום נפרד ‪,‬‬
‫כלולים במחירי יחידה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ברור לנו כי אם נרצה להציע ציוד שווה ערך לציוד המוכתב במכרז‪ ,‬נפעל לפי האמור במפרט זה‪.‬‬
‫הודגש בפנינו כי אם לא נבצע כך‪ ,‬לא תידון כלל בקשתינו לשימוש בציוד שווה ערך ‪ .‬הנ"ל מקובל‬
‫עלינו ונפעל לפיו אם נחליט על הגשת ציוד ש"ע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫השימוש במתקן התאורה לאחר ביצועו אין פירושו קבלת עבודה ולא תהיה לקבלן שום זכות‬
‫למנוע מהמזמין את השימוש במתקן התאורה על אף אי קבלתו של המתקן ע"י המזמין או מי‬
‫מטעמו‪.‬‬
‫‪ ./9‬עבודות מסגרות חרש‬
‫(מבנה ‪ 25 ,24‬ו‪ 29 -‬בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫‪/9.1/‬‬
‫כללי‬
‫‪/9.1/.1/‬‬
‫המפרט הכללי המחייב לעבודות נשוא מפרט מיוחד זה‬
‫הוראות המפרט הכללי למסגרות חרש (קונסטרוקציית פלדה) – פרק ‪ 11‬מהדורת ‪( 2222‬הספר‬
‫הכחול) יחולו על ביצוע העבודות נשוא מפרט מיוחד זה‪.‬‬
‫בכל מקום בפרק זה (‪ )11‬של המפרט המיוחד‪ ,‬בו נזכר "המפרט הכללי" ללא ציון מפורש אחר‪,‬‬
‫הכוונה היא למפרט הכללי פרק ‪ 11‬המצויין לעיל‪.‬‬
‫מפרט מיוחד זה מהווה השלמה למפרט הכללי פרק ‪ 11‬המצויין לעיל‪.‬‬
‫‪/9.1/.14‬‬
‫מהות העבודות הנדרשות ותחומי מיקומן‬
‫מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע העבודות הבאות‪ :‬מעקי בטיחות שיותקנו על דפנות התעלות‬
‫במורד ובמעלה ובראש הקירות התומכים (ראה מבנים ‪ 4‬ו‪ 9-‬בכתב הכמויות); מעקה בטיחות‬
‫משולב לכלי רכב ולהולכי רגל ומאחז יד שיותקנו על גשר נחל בוקק (מבנה ‪ 5‬בכתב הכמויות);‬
‫ופחי הגנה שיותקנו בקצות הקירות בכניסה למעביר המים‪.‬‬
‫מפרט זה מתייחס בין היתר לאספקה‪ ,‬ייצור‪ ,‬גלוון והרכבה של אלמנטי הפלדה‪.‬‬
‫לצורך חיבור מעקי בטיחות ומאחזי יד אל רכיבי הבטון‪ ,‬ישוכנו ברגים בעת היציקות‪ ,‬אליהם‬
‫יחוברו אלמנטי הפלדה בהתאם לפרטים בתכניות‪.‬‬
‫‪-299-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫פח ההגנה יורכב בשלב היציקה וישמש גם כתבנית ליציקת הקיר בקצה הממוקם בכניסה‬
‫למעביר (קצה תעלת נחל בוקק שבמעלה)‪ .‬הכנת הפח תכלול כיפוף הפח בגיאומטריה הדרושה‬
‫וריתוך מוטות עיגון לבטון‪ ,‬כמפורט בתכניות הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫יש להכין מראש את כל חלקי הקונסטרוקציה באמצעות שבלונות שתאפשרנה חיבורים‬
‫מדויקים של האלמנטים הנ"ל‪ ,‬הכל בהתאם לפרטים שבתכניות‪.‬‬
‫‪/9.14‬‬
‫התקנים הישראלים לצורך מפרט זה (כל תקן בהוצאתו האחרונה)‪:‬‬
‫מספר‬
‫שם‬
‫מבחני רתכים ‪ :‬ריתוך קונסטרוקציית פלדה‬
‫‪( 127‬חלק ‪) 2‬‬
‫ציפויים אלקטרולטיים של אבץ על מתכות ברזליות‬
‫‪295‬‬
‫ברגים ולולבים משושים וכו'‬
‫‪ 374‬עד ‪370‬‬
‫אומים ואומים נגדיים וכו'‬
‫‪ 371‬עד ‪301‬‬
‫ברגים‪ ,‬לולבים‪ ,‬אומים וכו'‬
‫‪302‬‬
‫צינורות פלדה בעלי תפר רתוך לשימוש כללי‬
‫‪532‬‬
‫סיבולות בבניה ‪ -‬עקרונות‬
‫‪( 701‬חלק ‪) 1‬‬
‫ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה‬
‫‪110‬‬
‫אישורי נוהלי ריתוך‪ :‬ריתוך קונסטרוקציית פלדה‬
‫‪( 1232‬חלק ‪) 2‬‬
‫חוקת מבני פלדה‬
‫‪( 1225‬חלק ‪) 1‬‬
‫צינורות פלדה למבנים‬
‫‪1450‬‬
‫ציפוי אבץ בשיטת שררד‬
‫‪4271‬‬
‫כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ולתקנים‬
‫הבינלאומיים כמפורט בת"י ‪ 1225‬חלק ‪ )1111( 1‬סעיף ‪.3‬‬
‫באשר לדרישות ביחס לרתכים‪ ,‬הרי בנוסף לת"י ‪ ,127‬תחייבנה דרישות התקן‬
‫‪ STRUCTURAL WELDING CODE A.W.S.D 1.1‬מהדורת ‪.1119‬‬
‫‪/9.13‬‬
‫פלדה‬
‫פלדת הפרופילים והפחים תהיה מסוג ‪ Fe360‬על פי הגדרתה בת"י ‪ 1225‬חלק ‪.1‬‬
‫הפרופילים יהיו חדשים ללא חלודה ולכלוך‪.‬‬
‫‪/9.11‬‬
‫ריתוך‬
‫כל הריתוכים יהיו רציפים ויהיו בעובי של ‪ 3‬מ"מ לפחות אך לא יותר מ‪ 2.7-‬מעובי הפח הדק‬
‫בחיבורים‪ .‬מודגש בזאת כי כל הריתוכים יבוצעו לפני הגילוון‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪/9.15‬‬
‫‪-311-‬‬
‫ברגים‬
‫סגירת הברגים תתבצע ע"י דיסקה ושני אומים‪ ,‬או לחילופין ע"י דיסקה‪ ,‬דיסקה קפיצית‬
‫ואום‪ .‬הקוטר הפנימי של הדיסקה לא יעלה על קוטר הבורג ועוד ‪ 1‬מ"מ‪ .‬אורך הבורג והתבריג‬
‫יבטיחו שלאחר הידוק האומים יהיו לפחות שתי פסיעות מלאות (כריכות) של התבריג מחוץ‬
‫לאום העליון משני צידיו‪.‬‬
‫לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של כל הברגים לעיגון‬
‫המעקים ‪ ,‬לפני היציקה יגיש הקבלן למפקח "תכנית עדות" ערוכה ע"י מודד מוסמך שבה‬
‫יסומנו מרכזי הכלובים בשלוש קורדינאטות (שתי קורדינאטות במישור וקורדינאטת גובה)‪.‬‬
‫‪/9.16‬‬
‫בדיקות‬
‫על הקבלן להביא לשטח את כל רכיבי מסגרות החרש המיועדים לפרויקט (ברגים‪ ,‬פרופילים‪,‬‬
‫פחי תושבת וכד')‪ .‬יש לוודא כי משתמשים ברכיבים שנבדקו ואושרו‪ .‬הבדיקות יבוצעו בשיטת‬
‫המנות המבוססת על השיטה של בדיקת מנה של עמודי תאורה מפלדה בת"י ‪( 012‬נספח א'‬
‫בתקן)‪.‬‬
‫מנה של ברגים‪1‬ברגי יסוד‪1‬פרופילי פלדה נחשבת לכמות של עד ‪ 222‬יחידות מאותו סוג‪ .‬כלומר‬
‫אם יש ‪ 252‬ברגים – הכמות נחשבת לשתי מנות‪ .‬יש לדגום ‪ 3‬יחידות לפחות מכל מנה‪ .‬בדוגמא‬
‫הנ"ל דוגמים ‪ 9‬ברגים לפחות‪.‬‬
‫המדגם ילקח ע "י נציג המעבדה הבודקת‪ .‬הבדיקות תכלולנה גם את התארכות הברגים‪ .‬סוג‬
‫הברגים מבוסס על הפירוט בת"י ‪ 1225‬חלק ‪.1‬‬
‫לא תתקבלנה בדיקות שהיצרן או הספק הזמין בעצמו‪.‬‬
‫כל היחידות הנבדקות חייבות לעמוד בדרישות התקנים הרלוונטיים‪.‬‬
‫אם יחידה אחת מתוך שלוש (למנה) אינה עולה על הדרישות‪ ,‬נוטלים מדגם נוסף‪ .‬במידה וכל‬
‫היחידות האחרות עונות לדרישות – המנה מאושרת‪ .‬במידה ויחידה נוספת אינה עולה‬
‫לדרישות – המנה כולה נפסלת‪.‬‬
‫‪/9.17‬‬
‫גלוון‬
‫כל רכיבי הפלדה יגולוונו ע"י ציפוי אבץ בטבילה חמה בהתאם לת"י ‪ .110‬הגלוון יעשה לאחר‬
‫השלמת כל הריתוכים והעיבודים‪ .‬הגלוון יעשה ביחידות שלמות שנוקו בניקוי חול לדרגה של‬
‫‪ .SA 2.5‬לחילופין ניתן להכין את השטח לגילוון ע"י צריבה בחומצה‪ .‬הגלוון יהיה רצוף‪ ,‬ללא‬
‫נזילות וייעשה בהתאם לת"י ‪ .110‬עובי הגלוון הנדרש מסומן בטבלה ‪ 1‬של גיליון התיקון‬
‫(‪ )1171‬לתקן הנ"ל‪ .‬פרופילים שעוביים ‪ 4.97‬מ"מ יהיה עובי הגלוון הדרוש כשל פרופילים‬
‫שעוביים ‪ 5‬מ"מ בטבלה ‪ 1‬שבתקן‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-310-‬‬
‫הברגים‪ ,‬האומים והדסקיות יצופו באבץ בתהליך תרמודיפוזי ("ציפוי בשיטת שררד") עפ"י‬
‫הנדרש בת"י ‪.4271‬‬
‫במידה והגלוון לא יהיה אחיד וכד'‪ ,‬המנהל רשאי לפסול את המוצר‪.‬‬
‫‪/9.18‬‬
‫הכנת השטח לצביעה‬
‫לפני הצביעה יש להכין את פני השטח ע"י יישום נוזל ייעודי לצריבת פלדה מגולוונת כהכנה‬
‫לצבע‪.‬‬
‫‪/9.19‬‬
‫צביעה‬
‫מערכת הצבע על הגלוון תכלול את השכבות הבאות‪:‬‬
‫שכבת כיסוי של צבע אפוגל תוצרת טמבור או שווה ערך בעובי של ‪ 52‬מיקרון‪.‬‬
‫שכבה שניה מצבע מולטיפוקסי בעובי ‪ 52‬מיקרון‪.‬‬
‫שכבה שלישית מצבע טמגלס עד לקבלת כיסוי מלא בעובי ‪ 52‬מיקרון‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪/9./1‬‬
‫‪-312-‬‬
‫אופני מדידה‬
‫המדידה והתשלום יהיו בהתאם לכתב הכמויות ולטבלה ‪ 11-1‬שלהלן‪.‬‬
‫טבלה ‪ :/9-/‬אופני מדידה ותשלום לעבודות מסגרות חרש‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫תיאור‬
‫יחידת‬
‫מידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫תת ‪ -‬פרק ‪ – /9.1/‬מסגרות חרש‬
‫‪19.01.010‬‬
‫פח הגנה בעובי ‪ 12‬מ " מ מכופף‬
‫ברדיוס ‪ 35‬ס " מ מפלדה‬
‫מגולוונת ‪ ,‬בקצה המערבי של‬
‫הקירות הפנימיים של המעביר ‪,‬‬
‫לפי פרטים בתכניות‬
‫הקונסטרוקציה ‪ .‬הפח משמש גם‬
‫כתבנית ליציקת קצה הקיר ‪.‬‬
‫המחיר כולל גם מוטות זיון‬
‫מפלדה מצולעת רתיכה לפי ת " י‬
‫‪ 4499‬חלק ‪ , 3‬ש ירותכו אליו‬
‫לעיגון בבטון הקיר ‪.‬‬
‫טון‬
‫התמורה בגין ייצור‪ ,‬אספקה והתקנה של‬
‫הפחים תשולם במסגרת חישוב לסעיף על‬
‫פי משקלם‪ ,‬ובמחיר היחידה כלול גם ביצוע‬
‫טפסנות‪ ,‬יציקה או הוצאות אחרות‬
‫שקשורות לעבודה הנ"ל‪ .‬הסעיף מתייחס‬
‫לפחי הגנה בקירות הפנימיים של המעביר‪,‬‬
‫בקצה המערבי שלהם (היציקה באתר)‪ .‬הפח‬
‫משמש כפח הגנה נגד שיטפונות‪ ,‬וגם‬
‫כתבנית מעוגלת ליציקת הקיר‪ .‬העלות‬
‫ליצירת גמר בטון חשוף חזותי חלק לקירות‬
‫אלה מגולמת במחיר הפחים‪ ,‬ולא תשולם‬
‫תוספת כלשהי בגין הגמר הנדרש‪.‬‬
‫‪19.01.020‬‬
‫מאחז יד מפלדה מעוגן במעקה‬
‫ו ‪ 1‬או בקיר ו ‪ 1‬או בקיר קרקע‬
‫משור ין ‪ ,‬לרבות הגלוון ובורגי‬
‫העיגון‬
‫טון‬
‫התמורה בגין ייצור‪ ,‬אספקה והתקנה של‬
‫מאחז היד תשולם במסגרת חישוב לסעיף‬
‫על פי משקלם‪ ,‬ובמחיר היחידה כלול גם‬
‫ביצוע טפסנות‪ ,‬יציקה או הוצאות אחרות‬
‫שקשורות לעבודה הנ"ל‪.‬‬
‫‪19.01.030‬‬
‫מעקה גשר לפי ת " י ‪ 1227‬חלק ‪1‬‬
‫משולב לכלי רכב ולהו לכי רגל‬
‫מפלדה מגולוונת לאורך שפות‬
‫המסעה לרבות פחי חיבור לעיגון‬
‫בבטון ‪ ,‬ברגים ‪ ,‬דסקיות ‪ ,‬קפיצות‬
‫ואומים ( לפי ‪ 132‬ק " ג ‪ 1‬מ " א )‬
‫טון‬
‫התמורה בגין ייצור‪ ,‬אספקה והתקנה של‬
‫המעקה תשולם במסגרת חישוב לסעיף על‬
‫פי משקלם‪ ,‬ובמחיר היחידה כלול גם ביצוע‬
‫טפסנות‪ ,‬יציקה או הוצאות אחר ות‬
‫שקשורות לעבודה הנ"ל‪.‬‬
‫‪19.01.050‬‬
‫תוספת מחיר עבור צביעת רכיבים‬
‫מפלדה מגולוונת‬
‫טון‬
‫מערכת הצבע תהיה מתאימה לצביעת‬
‫קונסטרוקציית פלדה מגולוונת‪.‬‬
‫‪19.01.060‬‬
‫בניית שער כניסה חצי ‪ -‬הרמתי‬
‫לתעלת המעלה בפתח כניסת כלי‬
‫ההחזקה ‪ ,‬מפלדה מגולוונת‬
‫וצבועה ‪ .‬העבודה כוללת בין ה יתר‬
‫גם ביסוס של קונסטרוקציית‬
‫השער והכנת תכניות ייצור‬
‫( ‪ ) Shop Drawings‬שהקבלן יגיש‬
‫לאישור ‪.‬‬
‫קומפ '‬
‫המחיר קומפלט‪ ,‬וכולל גילוון וצביעה על‬
‫גבי הגילוון‪ ,‬ביצוע יסודות לשער ו הכנת‬
‫תכניות ייצור ( ‪ ) Shop Drawings‬שהקבלן‬
‫יגיש לאישור ‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫‪19.01.070‬‬
‫‪-313-‬‬
‫תיאור‬
‫קונסטרוקציה מלוחות‬
‫אלומיניו ם (לרבות אפשרות‬
‫פירוק לתחזוקה) עבור כיסוי‬
‫צינורות ביוב במרפסת הגשר‪ ,‬לפי‬
‫תכנית אדריכלות מס' ‪. 112‬‬
‫העבודה כוללת בין היתר הכנת‬
‫תכניות ייצור ( ‪) Shop Drawings‬‬
‫שהקבלן יגיש לאישור‪.‬‬
‫יחידת‬
‫מידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫קומפ'‬
‫המחיר קומפלט‪ ,‬וכולל הכנת תכניות ייצור‬
‫( ‪ ) Shop Drawings‬שהקבלן יגיש לאישור ‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-314-‬‬
‫‪ .41‬נגרות חרש (עבודות עץ)‬
‫(מבנה ‪ ,24‬ו‪ 29 -‬בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫‪41./‬‬
‫מעקה מתכת ועץ על גבי קירות הנחל‬
‫העבודה כוללת מעקה מתכת מגולוונת עם מוטות מתכת ולוח עץ מהגוני‪.‬‬
‫העבודה תבוצענה גם על פי המפרט הכללי הבן‪-‬משרדי פרקים ‪( 22‬מוקדמות) ‪-29‬מפרט כללי‬
‫לנגרות אומן ופרק ‪ 11‬מפרט כללי לעבודות צביעה‪ .‬העבודות כוללות יצור‪ ,‬הובלה והצבה‪.‬‬
‫ביסוס ועיגון בקרקע לפי המפרט הכללי והנחיות הקונסטרוקטור‪.‬‬
‫העץ לכל פרטי העץ יהיה נקי‪ ,‬ללא עיניים‪ .‬סוג העץ ואופן הגימור – לפי הפרטים‪.‬‬
‫כל מוטות ההברגה‪ ,‬הברגים והאומים יהיו בורג יעודי לעץ דגם "‪ "TORX‬או ש"ע‪ ,‬לאחר‬
‫טיפול בצביעה ומתאימים לאלף שעות בתא‪-‬מלח‪ ,‬ומשוקעים בתוך העץ‪.‬‬
‫לא יהיו קוצים‪ ,‬זיזים בולטים או כל דבר אחר שיכול לגרום לפציעה‪.‬‬
‫אופני מדידה‪ :‬מעקה‪ -‬לפי מ"א‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-315-‬‬
‫‪ .43‬כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר‬
‫(מבנה ‪ 25‬בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫‪43.1/‬‬
‫כללי‬
‫ציוד לקידוח‪ ,‬הכנות לקידוח‪ ,‬יציבות קדח הכלונס‪ ,‬יציקה‪ ,‬סטיות מותרות‪ ,‬זיון‪ ,‬בדיקות‬
‫הנדרשות וכיו"ב‪ ,‬הכל לפי דרישות המפרט הכללי לכלונסאות ולאלמנטי סלארי לביסוס‬
‫מבנים ולדיפון ‪ -‬פרק ‪ 23‬נובמבר ‪( 2220‬הספר הכחול)‪.‬‬
‫במסגרת העבודות להקמת גשר נחל בוקק‪ ,‬מתוכננים שני קטעים של קירות דיפון זמניים‬
‫מכלונסאות‪ ,‬במקביל לכביש המלונות ‪ -‬מצפון ומדרום למבנה המעביר הקיים‪ ,‬באורך‬
‫(בתנוחה) של כ‪ 12-‬מ' כל אחד‪ .‬הכלונסאות הינם בקוטר ‪ 92‬ס"מ ובאורך ‪ 1‬מ'‪ .‬סוג הבטון וסוג‬
‫הצמנט; סוג המבנה או הרכיב לפי טבלה ‪ 3.2‬בת"י ‪ 499‬חלק ‪ 1‬וטבלה ‪ 11‬בת"י ‪"( 110‬תנאי‬
‫החשיפה"); יחס מים‪-‬צמנט מקסימלי; תכולת צמנט מינימלית; דירוג הסומך; ועובי בטון‬
‫הכיסוי על פלדת הזיון – מפורטים בטבלה ‪ 22-22‬בפרק ‪( 22‬עיין ערך "כלונסאות לקירות דיפון‬
‫זמניים" בטבלה זו)‪.‬‬
‫במסגרת העבודות להקמת תעלת נחל בוקק במעלה‪ ,‬בתחומים בהם הגבול הסטטוטורי קרוב‬
‫ואינו מאפשר חפירה פתוחה‪ ,‬מתוכננות שתי שורות של קירות דיפון מכלונסאות‪ .‬קירות דיפון‬
‫אלה הינם קבועים ולא זמניים‪ .‬בקירות הדיפון הנ"ל מתוכננים מספר טיפוסים של כלונסאות‬
‫בהתאם לגובה התימוך הנדרש‪ .‬קוטרי הכלונסאות נעים בין ‪ 52‬ל‪ 122-‬ס"מ‪ ,‬ואורכיהם נעים‬
‫בין ‪ 0‬ל‪ 13-‬מ'‪ .‬סוג הבטון וסוג הצמנט; סוג המבנה או הרכיב לפי טבלה ‪ 3.2‬בת"י ‪ 499‬חלק ‪1‬‬
‫וטבלה ‪ 11‬בת"י ‪"( 110‬תנאי החשיפה"); יחס מים‪-‬צמנט מקסימלי; תכולת צמנט מינימלית;‬
‫דירוג הסומך; ועובי בטון הכיסוי על פלדת הזיון – מפורטים בטבלה ‪ 22-23‬בפרק ‪( 22‬עיין ערך‬
‫"כלונסאות לקירות דיפון" בטבלה זו)‪.‬‬
‫קידוח הכ לונסאות יבוצע ע"י מכונה חזקה המתאימה לקידוח בסלע קשה‪ ,‬בהתאם לחתך‬
‫הקרקע באתר (תיאור של חתך הקרקע ראה בסעיף ‪ 22.22.25‬בחלק ‪ 2‬במפרט המיוחד)‪ .‬סביר‬
‫שיידרש קידוח במקדח וידיה‪ ,‬מקדח כוס או מקדח חלזוני‪ .‬ייתכן ויידרש קידוח מוביל בקוטר‬
‫קטן ואח"כ הרחבה לקוטר הנדרש‪.‬‬
‫ייד רש ייצוב בתרחיף בנטונייט מיוחד לתנאי ים המלח‪.‬ביצוע הכלונסאות יהיה בסמוך‬
‫לדרכים קיימות (חלקן עוברות בשטחים ציבוריים‪ ,‬וחלקן בשטחים פרטיים)‪ ,‬ויש לתאם את‬
‫העבודות השונות‪ ,‬לרבות הסדרי תנועה‪ ,‬באמצעות המנהל עם כל הגורמים המתאימים‪ ,‬הכל‬
‫כמתואר בפרק המוקדמות ובמפרט המיוחד‪.‬‬
‫מודגש בזאת שעבור ביצוע הכלונסאות על הקבלן לבצע על חשבונו מכלול רמפות עפר זמניות‬
‫ככל שידרש לביצוע הכלונסאות המתוכננים כולל המילוי בסמוך למדרונות הקיימים לרבות‬
‫סילוק בגמר העבודה‪ .‬חומר המילוי ברמפה צריך להיות גרנולרי שאפשר לקדוח דרכו‬
‫כלונסאות‪.‬‬
‫הכלונסאות ייקדחו בחתך ובעומק הדרוש ויבוצעו בדיוק נמרץ מבחינת מיקום‪ ,‬קו ואנך‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪43.14‬‬
‫‪-316-‬‬
‫קווי מתח‬
‫עבודות תחת ובקרבת קווי מתח ייעשו בתיאום מלא עם חברת החשמל על ידי הקבלן‪.‬‬
‫‪43.13‬‬
‫מפלסי קיר כלונסאות‬
‫הכלונסאות יבוצעו מהמפלסים המצוינים בתכניות‪ .‬אם הקבלן יבצע את אלמנטי הביסוס‬
‫בכלונס שיבוצע במפלס גבוה יותר מהנ"ל‪ ,‬יהיה עליו לסלק את הבטון העודף שבראש הכלונס‪.‬‬
‫למרות העובדה שמפלס תחתית הכלונס צוין בתכניות לביצוע‪ ,‬רשאי המנהל בהתייעצות עם‬
‫יועץ הביסוס לשנות (להעמיק) את עומק הכלונס הנקוב בתכנית בהתאם לתנאי הקרקע‬
‫האפקטיביים שיתגלו בזמן הקדיחה‪.‬‬
‫הקבלן חייב לספק את מכונת הקדיחה‪ ,‬המתאימה לביצוע הקדח הארוך יותר אפילו אם‬
‫הדבר ידרוש החלפת הציוד‪ ,‬בו התחיל את העבודה‪ ,‬בציוד אחר מתאים יותר לדרישות‬
‫החדשות‪ .‬עבור האורכים המוגדלים של הכלונסאות ישולם לפי מחיר היחידה הרגיל ללא‬
‫תמורה כספית נוספת מעבר לכך‪.‬‬
‫‪43.11‬‬
‫שולחן עבודה‬
‫ציוד הקידוח והמנופים יעמדו תמיד על מצע יציב‪ .‬לצורך זה יהיה על הקבלן לבצע מילוי‬
‫ליצירת משטח עבודה זמני‪ ,‬במקרים בהם תנאי השטח מחייבים זאת‪ .‬העבודות להכנת‬
‫"שולחן עבודה" כלולות במחירי היחידה ולא תשולם עבורן תוספת כלשהיא‪.‬‬
‫‪43.15‬‬
‫אופני מדידה‬
‫המדידה והתשלום יהיו בהתאם לכתב הכמויות ולטבלה ‪ 23-1‬שלהלן‪.‬‬
‫מחיר היחידה של הכלונסאות כולל בתוכו את כל העבודות והציוד הדרושים לביצוע קיר‬
‫דיפון מכלונסאות בהתאם לתכניות‪ ,‬כולל "שולחן עבודה"‪.‬‬
‫‪-317-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫טבלה ‪ :43-/‬אופני מדידה ותשלום לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫תיאור‬
‫יחידת‬
‫מידה‬
‫הערות ובאורים‬
‫תת ‪ -‬פרק ‪ – 43.1/‬כלונסאות קדוחים ויצוקים בשיטת הטרמי (בשיטת הבנטונייט)‬
‫‪23.01.010‬‬
‫הערה‪ :‬בכל הכלונסאות יידרש‬
‫ייצוב דפנות הקידוח בתרחיף‬
‫בנטונייט מיוחד לתנאי ים‬
‫המלח‪.‬‬
‫הערה‬
‫‪23.01.020‬‬
‫כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב ‪-‬‬
‫‪ 32‬עם שימוש בתרחיף בנטונייט‬
‫בקוטר ‪ 52‬ס''מ‬
‫מטר‬
‫‪23.01.030‬‬
‫כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב ‪-‬‬
‫‪ 32‬עם שימוש בתרחיף בנטונייט‬
‫בקוטר ‪ 92‬ס''מ‬
‫מטר‬
‫‪23.01.040‬‬
‫כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב ‪-‬‬
‫‪ 32‬עם שימוש בתרחיף בנטונייט‬
‫בקוטר ‪ 72‬ס''מ‬
‫מטר‬
‫‪23.01.050‬‬
‫כלונס אנכי יצוק בא תר מבטון ב ‪-‬‬
‫‪ 32‬עם שימוש בתרחיף בנטונייט‬
‫בקוטר ‪ 02‬ס''מ‬
‫מטר‬
‫‪23.01.060‬‬
‫כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב ‪-‬‬
‫‪ 32‬עם שימוש בתרחיף בנטונייט‬
‫בקוטר ‪ 12‬ס''מ‬
‫מטר‬
‫‪23.01.070‬‬
‫כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב ‪-‬‬
‫‪ 32‬עם שימוש בתרחיף בנטונייט‬
‫בקוטר ‪ 122‬ס''מ‬
‫מטר‬
‫‪23.01.080‬‬
‫צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' ‪2.5‬‬
‫מטר‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-318-‬‬
‫‪ .41‬הריסות ופירוקים‬
‫(מבנים ‪ 25 ,24‬ו‪ 29 -‬בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫‪41.1/‬‬
‫עבודות פירוק והריסה של המעביר הקיים‬
‫כל עבודות הפירוקים וההריסות יבוצעו אך ורק לאחר שנמדדו ואושרו ע"י המנהל‪.‬‬
‫מקום סילוק חומרי ההריסה והפסולת יהיה מקום שפיכת פסולת מאושר‪.‬‬
‫ניסור כל חלקי המעביר הקיים כולו יבוצע באמצעות מסור יהלום מקורר במים‪ .‬משקל‬
‫היחידות המנוסרות לא יעלה על ‪ 15‬טון‪ ,‬וגודל היחידות יאפשר את הנפתן ושינוען בצורה‬
‫בטוחה עד למקום שפיכת הפסולת המאושר‪ .‬הניסור יבוצע תוך גרימת מינימום רעש בהתאם‬
‫לתקן הרעש הרלוונטי ובמשך זמן מינימלי ככל הניתן‪ .‬לא תורשה הריסה באמצעות כלים‬
‫כבדים כגון "באגרים"‪.‬‬
‫הקבלן יגיש חישוב מפורט למיתדים בהם ייעשה שימוש להנפת החלקים המנוסרים‪ .‬מותר‬
‫השימוש במיתדים מתוצרת ‪ Hilti‬או ‪ Fischer‬בלבד‪ .‬סוג המיתדים צריך להיות מתאים‬
‫לעמידה בעומסים דינמיים‪.‬‬
‫‪41.14‬‬
‫עב ודות פירוק והריסה של כלונסאות דיפון זמניים‬
‫פירוק כלונסאות הדיפון הזמניים יבוצע באמצעות כלים‪ ,‬ציוד‪ ,‬משורי וידיה‪ ,‬כלים וציוד‬
‫לחיתוך ברזל שאותם יאשר המנהל‪.‬‬
‫הכלוסנאות יסותתו עד לעומק של כ‪ 1.2 -‬מ' מתחתית הגובה הסופי כך שלא יראו לעין ולא‬
‫יפריעו לאלמנטים מתוכננים אחרים‪.‬‬
‫‪41.13‬‬
‫פינוי בולדרים מתעלת בוקק‬
‫הבולדרים הקיימים יפונו לאתר מוסדר שיסופק ע"י המזמין‪ ,‬במרחקים מאתר העבודה‬
‫המוגדרים בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪41.11‬‬
‫אופני מדידה‬
‫א‪ .‬עבודות ההריסה והפירוק יימדדו כנקוב בסעיפים השונים של כתבי הכמויות ובטבלה ‪24-‬‬
‫‪ 41‬שלהלן‪.‬‬
‫המחיר כולל את כל המלאכות והאמצעים הנדרשים ושימוש בכלי עבודה‪ ,‬ציוד הרמה‬
‫והובלה מכל סוג שהוא אשר יידרשו לפירוק‪ ,‬להריסה ולהרחקת הפסולת מהאתר‬
‫למקום מאושר‪.‬‬
‫‪-319-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫ב‪ .‬המדידה לתשלום עבור הריסת קיר דיפון זמני לפי יחידה אחת קומפלט והמחיר יכלול את‬
‫כל האמור לעיל דרישות המנהל לקבלת כלונס מפורק לרבות סילוק הפסולת למקום‬
‫שפך מאושר ע"י הרשויות‪.‬‬
‫טבלה ‪ :41-/‬אופני מדידה ותשלום להריסות ופירוקים‬
‫סעיף מס'‬
‫(בכתב‬
‫הכמויות)‬
‫תיאור‬
‫יחידת‬
‫מידה‬
‫תת ‪ -‬פרק ‪ – 41.1/‬הריסות ופירוקים‬
‫‪24.01.010‬‬
‫הריסת גשר קיים כולל פינוי‬
‫הפסולת למקום שפך מאושר ע"י‬
‫הרש ויות‪ .‬ההריסה תבוצע‬
‫באמצעות מסור יהלום מקורר‬
‫במים‪ ,‬במינימום רעש וזמן ותוך‬
‫יישום כל הדרישות במפרט‪.‬‬
‫קומפ '‬
‫‪24.01.020‬‬
‫הריסת קירות דיפון זמניים‬
‫(כלונסאות וקורות ראש)‬
‫המשמשים לביצוע הגשר החדש‪,‬‬
‫בהתאם להוראות המפרט‬
‫המיוחד‪ .‬ההריסה תבוצע‬
‫בשלבים‪ ,‬בהתאם לשלבי הביצוע‬
‫של הגשר ולהסדרי התנועה‬
‫הזמניים‪ ,‬כמפורט בתכניות‬
‫הקונסטרוקציה והתנועה‪.‬‬
‫קומפ '‬
‫‪24.01.030‬‬
‫פינוי בולדרים מתעלות נחל בוקק‬
‫במורד ובמעלה לאתר מוסדר‬
‫שיסופק ע"י המזמין‪ ,‬במרחק‬
‫שמוגדר בכתב הכמויות ובהתאם‬
‫להנחיות המנהל‪.‬‬
‫טון‬
‫הערות ובאורים‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-301-‬‬
‫‪ .11‬עבודות פיתוח ונוף‬
‫(מבנים ‪ ,24‬ו‪ 29 -‬בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫‪11.1/‬‬
‫כללי‬
‫תאור העבודה‪:‬‬
‫העבודה כוללת הסדרת תעלת נחל בוקק עם קירות בטון בגוון כורכרי‪ ,‬רצפת בטון בגוון‬
‫כורכרי‪ ,‬שבילים‪ ,‬וגינון ועוד כמפורט בתכניות‪.‬‬
‫עבודה לפי המפרט הבין‪-‬משרדי‬
‫מפרט טכני זה מבוסס על המפרט הכללי הבין משרדי פרקים ‪( 22 -‬מוקדמות)‪( 21 ,‬עבודות‬
‫עפר)‪( 22 ,‬עבודות בטון יצוק באתר)‪( 24 ,‬עבודות בניה)‪( 29 ,‬נגרות אומן ומסגרות פלדה)‪12 ,‬‬
‫(עבודות ריצוף וחיפוי)‪( 11 ,‬עבודות צביעה)‪( 14 ,‬עבודות אבן)‪ ,‬עבודות מתכת (‪( 42 ,)11‬פיתוח‬
‫האתר)‪( 51 ,‬סלילת כבישים ורחבות)‪ ,‬של משרד הביטחון בשלמותו ובמהדורתו האחרונה‪.‬‬
‫מפרט זה אינו מצורף למכרז‪ ,‬אולם על הקבלן להכירו ולמלא אחרי כל הדרישות‪ .‬בעת הגשת‬
‫ההצעה למכרז ייחשב הקבלן כאילו קראם והכירם‪.‬‬
‫יש לראות את המפרט המיוחד המצורף בזה‪ ,‬כהשלמה לתוכניות ולמפרט הכללי‪ .‬אין הכרח‬
‫כי כל העבודה המתוארת בתוכנית והמפרט הבין משרדי ימצאו תאור במפרט מיוחד זה‪.‬‬
‫הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות כוללים את כל מרכיבי הביצוע‪ ,‬גם אם לא תוארו‬
‫במלואם‪ ,‬כולל אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬חומרים‪ ,‬פינוי פסולת‪ ,‬כל העבודות ומלאכות וכו'‪ ,‬אלא אם‬
‫כן תוארו אחרת‪ .‬הסעיפים מתייחסים לעבודה כשהיא מושלמת ונקיה לאחר פינוי כל‬
‫הפסולת וקבלת האישורים המתאימים‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪11.14‬‬
‫‪-300-‬‬
‫שביל מצעים מהודק עם תוספת מייצב אבקתי‬
‫תת ‪ -‬פרק זה מהווה השלמה לפרק מס' ‪ 42‬ופרק מס' ‪ 51‬במפרט הכללי (הספר הכחול)‪.‬‬
‫‪ 11.14.1/‬תאור כללי‬
‫הפרויקט יכלול תהליך של ביצוע דרכים המיועדות לשימוש להולכי רגל‪.‬‬
‫העבודה תכלול את העב ודות הבאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫עבודות הכנה חישוף והכשרה של תוואי הדרך המיועד לסלילה‪ ,‬לרבות סביבת‬
‫הדרך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עיבוד צורת דרך‪ ,‬כולל חפירה לעירום ביניים של קרקע מקומית שתשולב‬
‫בהמשך העבודה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עיבוד והידוק השתית הטבעית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פיזור מצע סוג ב' והידוקו ל ‪ 17%‬מודיפייד א שה ו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פיזור תערובת של קרקע ‪ -‬אגרגטים בשילוב של אדמה מקומית עם חומר מייצב‬
‫ל ‪ 122%‬מודיפייד אישו‪.‬‬
‫‪ 11.14.14‬חישוף‬
‫חישוף השטח עד לעומק של ‪ 15‬ס"מ‪ ,‬כולל הסרת שיחים‪ ,‬סילוק פסולת מהאתר‬
‫למקום מאושר ע"י המנהל ‪ .‬התוויית דרכים ברוחב לפי התכנית‪ .‬כולל עבודות‬
‫להשלמה בתוואי הדרך ובקרבתה (כולל צו רת הדרך)‪ .‬יש להתאים את גובה השביל‬
‫לסביבתו וכן להתחבר לגבהים קיימים בשולי השביל‪.‬‬
‫‪ 42.22.23‬תערובות קרקע ‪ -‬אגרגטים‬
‫תערובות הקרקע ‪ -‬אגרגטים בשכבה העליונה יכללו‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫קרקע טבעית – הקרקע הטבעית המקומית ‪.‬הקרקע תיחפר מתוואי הדרכים‬
‫עצמם‪ ,‬וייעשה שימוש רק בקרקע נקיה‪ ,‬ללא שאריות פסולת‪ ,‬צמחיה וכדו' ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חומר מובא מבחוץ (אגרגטים) ‪ -‬חומרים בעלי מבנה כללי גרנולרי‪ ,‬המיועדים‬
‫לצורך ערבוב בקרקע הטבעית והענקת דרוג טוב יותר ויציב יותר לתערובת‬
‫המיוצבת‪ .‬בפרויקט הנוכחי קיימות מספר חלופות לחומר מובא מבחוץ ‪.‬‬
‫תערובות אגרגטים גרוסים ‪ -‬תערוב ות מובאות של אגרגטים גרוסים אלו יהיו מאחד‬
‫מהמקורות הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫אגרגט פסולת בנין גרוסה‬
‫‪‬‬
‫פסולת מחצבה או תערובת חומרים אחרת שמקורה בתוצרי חציבה של אבן גיר‬
‫ממחצבה מוכרת‪.‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪‬‬
‫‪-302-‬‬
‫כל התערובות לא יכילו חרסית‪ ,‬חוואר‪ ,‬פסולת אורגנית‪ ,‬פלסטיק‪ ,‬מתכת או‬
‫עץ מכל סוג‪.‬‬
‫קיימות חלו פות שונות של תערובות אגרגטים גרוסים‪ ,‬על פי הפרוט הבא‪:‬‬
‫סוג תערובת‬
‫כינוי‬
‫תערובת לשימוש בשכבה תחתונה‬
‫של קרקע ‪ -‬אגרגטים‬
‫תערובת לשימוש בשכבה עליונה‬
‫של קרקע ‪ -‬אגרגטים‬
‫תערובת‬
‫תערובת‬
‫תערובת‬
‫תערובת‬
‫גסה א'‬
‫גסה ב'‬
‫דקה א'‬
‫דקה ב'‬
‫‪/11%‬‬
‫‪/11%‬‬
‫‪/11%‬‬
‫‪/11%‬‬
‫עובר נפה ‪ /4.5‬מ"מ‬
‫מינ' ‪61%‬‬
‫מינ' ‪61%‬‬
‫‪/11%‬‬
‫‪/11%‬‬
‫עובר נפה ‪ 1.75‬מ"מ‬
‫‪31%-51%‬‬
‫‪31%-51%‬‬
‫‪11%-61%‬‬
‫‪11%-61%‬‬
‫עובר נפה ‪1.175‬‬
‫מ"מ‬
‫מקס' ‪/5%‬‬
‫מקס' ‪31%‬‬
‫מקס' ‪/5%‬‬
‫מקס' ‪31%‬‬
‫אגרגט‬
‫עובר נפה ‪ 51‬מ"מ‬
‫למרות האמור בטבלה לעיל‪ ,‬המזמין שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש‬
‫בתערובות האגרגטים הגר וסים כרצונו‪ ,‬הן בשכבה העליונה והן בשכבה התחתונה‬
‫ולקבלן לא תהא בהקשר לכך עילה לטענה מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫הקבלן רשאי להציע לאישור המנהל חומר דומה ואולם המזמין אינו מתחייב לקבל‬
‫בקשה זו והקבלן יקח זאת בחשבון‪ .‬מודגש שכל תערובת אגרגטים תהיה מורכבת‬
‫מחומר אחיד בעל הדירוג הנדרש ולא תותר עבודת עירבוב של מספר אגרגטים באתר‬
‫העבודה‪.‬‬
‫הקבלן יציג לאישור המנהל בדיקות ואישורי מעבדה עם דירוג גדלי תערובות‬
‫האגרגטים המוצעים על ידו‪ ,‬ומקורה של כל אחת מהתערובות‪.‬‬
‫באחריות הקבלן אספקה לאתר של חומר אחיד ותואם לדרישות במשך כל שלבי‬
‫העבודה‪ .‬במי דה ויובא חומר שאינו תואם הדרישות‪ ,‬שלא יאושר ע"י המנהל יהיה על‬
‫הקבלן לפנותו מהאתר על חשבונו‪.‬‬
‫כל אחת מהחלופות של קרקע ‪ -‬אגרגטים תכלול תערובת של קרקע מקומית עם אחד‬
‫מהחומרים המובאים (אגרגטים)‪ .‬היחס המשקלי של הקרקע המקומית ושל החומר‬
‫המובא בסך תערובת הקרקע ‪ -‬אגרגטים יקבע על ידי המנהל ‪ ,‬בהתאם לדרוג ולתכונות‬
‫אחרות של החומרים המרכיבים כל חלופה‪.‬‬
‫הליכי בדיקה‪ ,‬אישור החומרים‪ ,‬ותכנון כמויות התערובת לביצוע‪:‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪-303-‬‬
‫הקבלן יציג לאישור המתכננים תוצאות בדיקות מעבדה‪ ,‬כולל בדיקות דירוג‬
‫הקרקע הטבעית והחומרים המובאים‪ ,‬המוצעים על ידו‪.‬‬
‫בהתאם לתכונות ולדירוג החומרים יעביר המנהל לקבלן את הכמויות היחסיות‬
‫הנדרשות לתערובות השונות של קרקע ‪ -‬אגרגטים‪( .‬זכותו של המזמין לפסול‬
‫חומר מובא המוצע על ידי הקבלן והקבלן יספק חומר מובא אחר‪ ,‬חליפי)‪.‬‬
‫בהמשך ועל פי התכנון המיועד לכל תערובת קרקע ‪ -‬אגרגטים (מתוך החלופות‬
‫שיבחרו לבחינה) יבוצעו מערכות מלאות של צפיפות רטיבות מעבדתית של‬
‫תערובות הקרקע ‪ -‬אגרגטים הנדרשות‪ ,‬ללא מייצב ובתוספת מייצב‪.‬‬
‫בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה יוציא המנהל הנחיות וכמויות יחסיות‬
‫לביצוע בפועל‪.‬‬
‫‪ 11.14.11‬חומרים מייצבים‬
‫מייצב קרקעות אבקתי‪ ,‬הידראולי‪ ,‬מבוסס גיר המכיל גם סיבי פוליפרופילן בכמות‬
‫שאינה פחותה מ ‪ , 2.1%-‬מיצרן מוכר וידוע‪ ,‬על פי אישור מראש של המזמין‪ ,‬או בכל‬
‫חומר אחר שיאושר ע"י המזמין‪.‬‬
‫על פי הערכה ראשונית ולא מחייבת לחלוטין‪ ,‬החומר המייצב ייושם בשיעור של ‪9%‬‬
‫מהמשקל המרחבי היבש של התערובת בשכבה המיו צבת‪ ,‬על פי צפיפות היעד הנדרשת‬
‫לאחר הידוק‪ .‬קביעת המינון המדויק של החומר המייצב בתערובות הקרקע ‪ -‬אגרגטים‬
‫(וכן בקרקע המקומית‪ ,‬במקרה של יישום בעת עיבוד השתית) תעשה לקראת התחלת‬
‫העבודה ובהתאם לתוצאות המעבדתיות שיתקבלו מהתערובות השונות‪.‬‬
‫מודגש כי כל תהליך הצעת ואי שור חומרי האגרגט השונים הינו באחריות מלאה של‬
‫הקבלן ‪ .‬הקבלן יהיה אחראי להעביר למנהל דוגמאות מהחומרים המוצעים על ידו ‪,‬‬
‫העברת דוגמאות אגרגט‪ ,‬מייצב וקרקע מקומית למעבדה ‪ ,‬העברת תוצאות בדיקות‬
‫המעבדה השונות ל מנהל ‪ ,‬וכל פעולה אחרת שתידרש לענין ‪ .‬בדיקות המעבדה‬
‫ה נדרשות תהיינה על חשבון הקבלן‪.‬‬
‫‪11.14.15‬‬
‫תהליך העבודה‬
‫תהליך העבודה יכלול את הפעולות העיקריות הבאות‪:‬‬
‫עבודות הכנה ועבודות עפר‬
‫‪.1‬‬
‫סימון בשטח של תוואי הדרך המתוכנן‪ ,‬רוחב‪ ,‬גבהים‪ ,‬שיפועים‬
‫‪. 1.1‬‬
‫וניקוזים עפ"י התכניות והנחיות המנהל ‪ .‬לצורך כך‪ ,‬ובנוסף עפ"י‬
‫דרישת ה המנהל ‪ ,‬יעסיק הקבלן מודד בכל שלב שיידרש לכך בתהליך‬
‫ביצוע הפרויקט‪ .‬הקבלן לא יחל בכל עבודה שהיא בשטח‪ ,‬לפני אישור‬
‫התוואי והגבהים ע"י המנהל ‪ ,‬על סמך מדידות שיציג הקבלן‪.‬‬
‫הסדרת צורת הדרך‪ ,‬שיפועים וניקוזים‪ ,‬עפ"י תכנית וחתך אופייני‪,‬‬
‫‪. 1.2‬‬
‫לפי הגבהים המסומנים בתכנית או לפי הנחיו ת המנהל ‪ .‬מפלס פני‬
‫השתית הסופיים יבוצע בהתאם לתכנית‪ ,‬ויובא למפלס המתאים‬
‫לאותו קטע‪ .‬קביעת המפלס המתאים תעשה באופן שפני הדרך לאחר‬
‫תוספת השכבה העליונה יהיה כמצוין בתוכניות ובחתכים הטיפוסיים‪.‬‬
‫‪-304-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫הקבלן יקפיד הן בשלב עיבוד השתית וכן בשלבים הבאים‪ ,‬על עיבוד‬
‫שיפועי צד לצורך ניקוז‪ ,‬לפי המסומן בתוכניות‪ .‬במקרים שבהם נוצרו‬
‫בורות או שקעים כתוצאה מעקירת צמחיה או סיבה אחרת‪ ,‬תושב‬
‫קרקע טבעית באופן מקומי‪ ,‬בהידוק מבוקר‪ ,‬בשכבות של עד ‪ 22‬ס"מ‬
‫לאחר הידוק לדרגות צפיפות כמוגדר במפרט הכללי פרק ‪. 51‬‬
‫קרקע מקומית שנחפרה בשלב הסדרת צורת הד רך תיער ם בערימות‬
‫‪. 1.3‬‬
‫לצד הדרך‪ ,‬בכמות המתאימה לכמות שתידרש להשבה לתוואי הדרך‬
‫(כחלק מתערובות הקרקע ‪ -‬אגרגטים‪ ,‬כמפורט לעיל)‪ .‬לצורך זה ייבחר‬
‫חומר נקי ואחיד מתוך כלל האדמה הטבעית שנחפרה‪ .‬שארית האדמה‬
‫הטבעית (במידה שנשארו שאריות כאלו) תשונע למקומות בהם נדרש‬
‫מילוי או ה גבהה‪ ,‬או לפי הנחיית המנהל ‪.‬‬
‫תיחוח עיבוד והידוק הקרקע הטבעית בשתית‪ ,‬לעומק של ‪ 22‬ס"מ‪.‬‬
‫‪. 1.4‬‬
‫תהליך‬
‫‪. 1.4.1‬‬
‫‪. 1.4.2‬‬
‫‪. 1.4.3‬‬
‫‪. 1.4.4‬‬
‫‪. 1.4.5‬‬
‫העבודה יבוצע על ידי שילוב של הפעולות הבאות‪:‬‬
‫חריש ראשוני עם מחרשה או רוטר שיאושרו על ידי המנהל ‪,‬‬
‫לדוגמא‪ ,‬רוטר אחורי של מפלסת‪.‬‬
‫ניקוי השתית משורשי צמחים‪ ,‬אבנים גדולות או פסולת‬
‫שעלולה להימצא במקום‪.‬‬
‫הרטבה של הקרקע עד קרוב לרטיבות האופטימלית לעיבוד‪,‬‬
‫על פי הנדרש במפרט הכללי‪ ,‬באמצעות בדיקות בעזרת‬
‫מכשיר גרעיני‪ .‬המתנה להתייצבות‪.‬‬
‫המשך תיחוח באמצעות מתחחת חקלאית‪ ,‬או לחליפין‬
‫באמצעות מתחחת ייעודי ת במעברים חוזרים על פני השטח‪,‬‬
‫עד להבא ת החומר המעובד להתפוררות מלאה ואחידות‬
‫מבחינת תכולת הרטיבות‪.‬‬
‫ביצוע עיבוד והידוק של שתית הדרך‪ ,‬לדרגת צפיפות על פי‬
‫הנדרש בפרק ‪ 51‬של המפרט הכללי ולעומק ‪ 22‬ס"מ‪ .‬ההידוק‬
‫יבוצע באמצעות מכבש רגלי כבש‪ .‬לאחר סיום ההידוק‪ ,‬יבוצע‬
‫הידוק סופי באמצעות מכבש חלק‪ ,‬תוך הרטבה מ ינימלית‬
‫במידת הצורך‪ .‬ההידוק הסופי יבוצע עד לקבלת פני שטח‬
‫חלקים לחלוטין במפלסים הנדרשים על פי התוכניות‪.‬‬
‫בקטעים המוגדרים באופן מפורש כשבילים להולכי רגל בלבד‪ ,‬ברוחב‬
‫שאינו עולה על ‪ 2‬מטר‪ ,‬יותר באישור מראש ובכתב מהמנהל ‪ ,‬לבצע הידוק‬
‫השתית באמצעות מכבש ויברציוני ח לק וללא שימוש במכבש רגלי כבש ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביצוע שכבת קרקע ‪ -‬אגרגטים‪ ,‬עם מייצב‬
‫‪ 2.1‬פיזור אגרגטים (על פי סוג התערובת המתוכננת ועל פי הכמויות‬
‫הנדרשות) באופן אחיד על פני התוואי‪ .‬הוספת חומר מקומי בשיעור‬
‫הנדרש באופן אחיד‪ ,‬על גבי האגרגטים המפוזרים‪ .‬כל התהליך מלווה‬
‫‪-305-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫בפעולה נמ שכת של תיחוח‪ ,‬פיזור וערבוב באמצעות מתחחות‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪.3‬‬
‫חקלאיות מאושרות או באמצעות מתחחות ייעודיו ת ‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫הוספת מים תעשה על פי הנדרש‪ ,‬על מנת להגיע לרטיבות אופטימלית‪,‬‬
‫על פי המתקבל במערכות צפיפות רטיבות מעבדתיות‪ ,‬בעבור דרגת‬
‫הצפיפות הנדרשת‪ .‬דרגת הצפיפות תקבע על פי פ רק ‪ 51‬של המפרט‬
‫הכללי‪ .‬המשך הערבוב יעשה עד לקבלת תערובת אחידה‪.‬‬
‫הוספת המייצב לתערובת הקרקע ‪ -‬אגרגטים תעשה על פי המינון‬
‫שנקבע‪ ,‬באופן שיבטיח פיזור אחיד ככל האפשר של המייצב‪ .‬במידת‬
‫הצורך ולפי הנחיות המנהל ‪ ,‬ייעשה שימוש בכלים ידניים לפיזור‬
‫המייצב בצורה אחידה על פני השטח‪ .‬פיזור מייצב לא יבוצע בתנאי‬
‫רוח‪ ,‬על מנת להימנע מפיזור לא מדויק העלול לפגוע בסביבה‬
‫הטבעית‪ .‬לאחר הפיזור הראשוני של המייצב ימשיכו פעולות תיחוח‬
‫ועירבוב באמצעות מתחחות חקלאיות או מתחחת ייעודי ת ‪ ,‬כמפורט‬
‫לעיל‪ .‬זאת עד להגעה לאחידות מלאה של התערובת‪ ,‬לרבות ה מייצב‪,‬‬
‫וכן לרטיבות האופטימלית המתקבלת על פי מערכות צפיפות רטיבות‬
‫מעבדתית‪.‬‬
‫לאחר הגעה לרמת אחידות גבוהה‪ ,‬על פי הערכת הקבלן ובאישור‬
‫ה מנהל ‪ ,‬יבוצע עיבוד פני השטח באמצעות מפלסת‪ ,‬תוך הגעה לשיפועי‬
‫הניקוז הסופיים הנדרשים בתכניות‪ .‬לאחר מכן יבוצע הידוק מבוקר‬
‫של תערובת הקרקע ‪ -‬אגרגטים באמצעות מכבש ויברציוני חלק‪ ,‬עד‬
‫להשגת דרגת הצפיפות הנדרשת על פי דרישות המפרט הכללי ולקבלת‬
‫שטח חלק‪ ,‬על פי המפלסים ושיפועי הצד הנדרשים בתוכניות‪.‬‬
‫עבודות השלמה של תהליך העבודה‬
‫‪ 3.1‬עם סיום עיבוד פני השכבה העליונה‪ ,‬יש לוודא שוב השלמת עיבוד פני‬
‫צידי הדרך‪ ,‬לרבות‪:‬‬
‫‪ ‬הבטחת ניקוז טוב של פני השטח‪ ,‬על השביל ומשני צידיו‪ .‬מודגש‬
‫שהקבלן יהיה אחראי ליצירת שיפועים עפ"י הגבהים והסימונים‬
‫בתכניות ולפי תנאי השטח‪ ,‬זאת‪ ,‬על מנת שלא תיווצר כל אפשרות‬
‫לעצירת מים בתוואי הדרך‪ ,‬או זרימה מרוכזת (פרט לתעלות ניקוז‬
‫המסומנ ות)‪ .‬בכל מקרה של בעיית ניקוז נקודתית יפנה הקבלן את‬
‫תשומת לב המנהל למציאת פיתרון‪ .‬הקבלן אחראי להסדרת‬
‫הניקוז גם בשולי וצידי השביל למרחק ‪ 5‬מ' לכל צד לפחות‪ ,‬ועל פי‬
‫הנחיות המנהל ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באחריות הקבלן להשאיר פני הדרך בתום העבודה נקיים וחלקים‪.‬‬
‫שולי הדרך יכוסו בקרקע מ קומית בקו אחיד וישר לקבלת מידות‬
‫רוחב סופיות לפי התכניות‪ .‬השוליים יהיו נקיים‪ ,‬משופעים‬
‫‪-306-‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫ומנוקזים בהתאם לתכניות‪ ,‬ותחוחים‪ ,‬על מנת לאפשר ביסוס‬
‫צמחיה מהיר וקל‪.‬‬
‫‪ ‬הקבלן יוודא סילוק עודפי קרקע במידה ויהיו ופיזורם על פי הנחיות‬
‫המנהל ‪.‬‬
‫‪ 11.14.16‬אופני מדידה ‪:‬‬
‫התשלום יב וצע על פי מ"ר של שטח דרך‪ ,‬בחישוב על פי הביצוע בפועל‪ ,‬כולל‬
‫החומרים המייצבים כולל כל העבודות הנלוות‪.‬‬
‫הנ"ל למרות שחלק מפעילויות הקבלן (לרבות בין השאר הסדרת ניקוז‪ ,‬סילוק פסולת‬
‫וכו') יבוצעו גם בסביבת הדרך‪.‬‬
‫‪ 11.14.17‬מדרגות ירידה לנחל‪ ,‬לפי יחידה‪ ,‬כולל‪:‬‬
‫‪ ‬מצע ושתית מיושרים והדוקים‪.‬‬
‫‪ ‬ביסוס בטון לפי קונסטרוקציה‪.‬‬
‫‪ 11.14.18‬ריהוט גן – כללי‪:‬‬
‫א ‪ .‬רהוט חוץ לפי מק"ט – על הקבלן להביא דוגמא לשטח ולקבל אישור לפני רכישה‬
‫של כל הנדרש‪.‬‬
‫ב ‪ .‬רהוט חוץ לפי פרט מיוחד – על הקבלן להציג בפני האדר' והמנהל את כל‬
‫החומרים המרכיבים את האלמ נט ולקבל אישור על התאמתם לפרט‪.‬‬
‫ג ‪ .‬יש להכין דוגמא של הפריט כולו או חלקו‪ ,‬במידה והפריט מורכב מאלמנטים‬
‫החוזרים על עצמם – לאישור‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יש לתאם גוונים ולהביא דוגמא של הגוון המאושר‪.‬‬
‫ה ‪ .‬ביסוס המתקנים – עפ"י הנחיות קונסטרוקטור‪.‬‬
‫ו ‪ .‬כל חלקי המתכת חייבים לעבור טיפול המתאים לעמידו ת בקו ים ראשון‪.‬‬
‫ז ‪ .‬כל חלקי העץ חייבים לעבור טיפול לעמידות בתנאי קו ים ראשון‪.‬‬
‫העבודה כוללת אספקה‪ ,‬הובלה והתקנה לפי הוראת היצרן‪ ,‬ובאישור המנהל באתר‪ .‬באחריות‬
‫הקבלן לתקן כל נזק שייגרם לסביבת המתקן לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫‪ 11.14.19‬אשפתון‬
‫אשפתון רותם של שחם אריכא או ש"ע גמר בטון כורכרי מסותת‪ .‬כולל עיגון לפי‬
‫הוראות היצרן‪ ,‬לפי פרט ‪. 39‬‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-307-‬‬
‫‪ ‬הכנת שתית‬
‫‪ ‬יסוד מבטון מזויין‬
‫‪ ‬איטום ביטומני של היסוד‬
‫‪ ‬אספקה‪ ,‬עיגון והרכבת אשפתונים לפי תכ' האדריכל‪.‬‬
‫אופני המדידה‪ :‬לפי יחידה (קומפלט)‬
‫‪ 11.14./1‬ספסל בטון ועץ‬
‫ספסל בטון ועץ איפאה דגם ‪ 1201‬מסדר ‪ elements‬של אקרשטיין או ש"ע‪ .‬כולל‬
‫צביעה באוירה ימית‪ .‬כולל הובלה‪ ,‬הרכבה וביסוס לפי הוראות היצרן‪ .‬לפי יח'‬
‫‪ .1/‬עבודות גינון והשקיה‬
‫(מבנים ‪ 29 , 24‬ו ‪ 27 -‬בכתב הכמויות)‪.‬‬
‫הכשרת קרקע‬
‫‪1/.1/‬‬
‫כללי‬
‫לפני תחילת ביצוע עבודות הגינון על הקבלן לבצע חריש בקרקע הקיימת (שתית) ‪ .‬החריש ייעשה‬
‫בעומק מינימלי של ‪ 42‬ס"מ בעזרת ציוד מכני מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי ולפי‬
‫התנאים הספציפיים של המקום הנדון‪ .‬כמו ‪ -‬כן‪ ,‬תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות‬
‫בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת ידיים‪( .‬ביצוע בעבודת ידיים פירושו‪ :‬הפיכת הקרקע בעומק‬
‫דלעיל בעזרת "קלשונים" מיוחדים לכך ו‪1‬או כל כלי עבודה ידני אחר)‪ .‬עבודה זאת איננה נמדדת‬
‫בנפרד וכלולה במחיר אדמת גן‪.‬‬
‫אדמה לגינון‬
‫‪1.‬‬
‫אדמת מתאימה לגינון תסופק על ידי הקבלן אך ורק לפי הוראות המנהל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אדמת הגן שתסופק על ידי הקבלן תהיה מסוג מתאים לאזור‪( ,‬אחוז חרסית‬
‫מק סימלי‪ ,) 32% :‬חפורה משכבות עליונות ופוריות ובעומק שלא יעלה על ‪1.5‬‬
‫מ'‪ .‬על הקבלן לדווח למנהל על מקור האדמה ועומק החפירה‪.‬‬
‫‪3.‬‬
‫האדמה תהיה נקיה מכל חומר זר‪ ,‬כגון‪ :‬אבנים‪ ,‬פסולת בניין מכל סוג שהוא‪,‬‬
‫עשבים רב שנתיים וכיו"ב וחופשייה ממחלות ומזיקים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקרקע המובאת תע בור בדיקת מעבדת שדה של משרד החקלאות לאישור‬
‫טיב‪1‬התאמת הקרקע לגינון‪ .‬הבדיקות הנדרשות הן‪ :‬מבנה פיזי וכימי‪ ,‬רמת‬
‫חלק ‪ - 2‬עבודות בנחל בוקק‬
‫‪-308-‬‬
‫יסודות הזנה (חנקן‪ ,‬זרחן ואשלגן)‪ , pH ,‬מליחות ( ‪ .) E.C‬שיפור יעשה על סמך‬
‫נתוני בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה‪ ,‬ובאישורו של המנהל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כל הבאת קרקע מחייבת איש ור בכתב מהמנהל‪ 1‬אדריכל‪ .‬אין להביא קרקע‬
‫רטובה‪ .‬את הקרקע המקומית יש לתחח בעזרת מתחת לפני תוספת קרקע‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הפזור יבוצע בכלי מכני ו‪1‬או בעבודת ידיים‪ .‬יישור מדויק ללא סטיות‪ ,‬בהתאם‬
‫לגבהים מתוכננים‪ .‬עובי השכבה לאחר פיזור ויישור ‪ 42‬ס"מ מינ' באזורי‬
‫הנטיעה ובמדרון‪ ,‬וב עומק של לפחות ‪ 1.2‬מ' בבורות הנטיעה לעצים‪.‬‬
‫‪7.‬‬
‫אדמת הגן תסופק ותפוזר גם בחלקות קטנות ומוגבלות המחייבות ביצוע‬
‫בידיים בלבד‪.‬‬
‫‪0.‬‬
‫באם המתכנן‪1‬מנהל יהיו סבורים שהאדמה הודק