Dansk Vand Konference 2016 – program

Transcription

Dansk Vand Konference 2016 – program
Dansk Vand Konference 2016 – program
10.00-12.00
Tirsdag den 8. november – Åbningssession
10.00-10.30
Åbning af konferencen
Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA
Den Danske Vandaccelerator bidrager til opfyldelse af Vandvision 2025
Claus Homann, Aarhus Vand & Kenth Hvid Nielsen, Grundfos
Nyt fra Styrelsen for Vand- og naturforvaltning
Rasmus Moes & Katrine Rafn, SVANA
Sundhed og vand i Danmark: før, nu og fremover
Jes Clauson-Kaas, HOFOR
Frokost
Grundvand
Ny teknologi på renseanlæg
Afløbssystemer
Forsyning på tværs
13.00-13.20
Undersøgelse af damvarmelagerets termiske
påvirkning af grundvand og vandløb
Tillie Madsen, Rambøll
Samfundsøkonomisk analyse af de trafikale
konsekvenser ved foring af ledninger
Peter Hjortdal & Lisbet Ringgaad Davidsen, Aarhus Vand
13.20-13.40
Byudvikling i OSD-områder – det muliges
kunst
Gunnar Larsen, NIRAS
Breakout
Virkemidler til grundvandsbeskyttelse – når
skov ikke er den bedste mulighed
Tina Halkjær Andersen, Alectia
Nikkel, Nitrat og Strontium – ingredienser i
grundvandet i Aalborg kalkmagasinet
Henrik Aktor, Aktor Innovation
Driftsresultater fra Fremtidens
Energiproducerende Renseanlæg i Egå
Lise K. Hughes, Aarhus Vand & Bjarne Hjorth
Petersen, EnviDan
inDENSE®på aktivslamanlæg
Raoul Roestenberg, Sweco
Breakout
Internationalt samarbejde om granulært
slam
Per Henrik Nielsen, VandCenter Syd
Nyt tiltag for simpel og effektiv optimering
af efterklaringstanke
Claes Barlebo, Middelfart Spildevand &
Rasmus Johansen, EnviDan
Breakout
Målesystem / Kalibrering i Næstved
Carsten Jakobsen, Krüger
13.30-15.00
Workshop
DANVA og Geoforums
forsyningsnetværk
inviterer til en
workshop om “Data på
tværs” af
forsyningsarter.
Hvordan kan
forsyninger,
myndigheder og
leverandører bidrage
til at få optimal
udnyttelse
af de muligheder, som
digitalisering tilbyder?
10.30-11.00
11.00-11.35
11.35-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
13.40-14.00
14.00-14.20
14.20-14.40
14.40-15.00
15.00-15.50
Integrering af ferskvandpåvirkninger i
livscyklusvurdering af tre vandteknologier
Ryle Gejl, HOFOR
Kaffepause og netværk
Pilotanlæg og kapacitetsbestemmelse
Dines Thornberg, BIOFOS
Machine Learning frem for TV-inspektion
David Getreuer Jensen, EnviDan
Fra 11 til ét renseanlæg - centralisering af
spildevandsrensning forbedrer vandmiljøet i Mariager
Fjord
Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand & Gustav Mathiasen,
Krüger
Uvedkommende vand
Ivan Vølund, VandCenter Syd
15.50-17.30
Indvinding af vand
Driftoptimering på renseanlæg
Klimatilpasningsworkshops
15.50-16.10
Landbrugspakkens økonomiske
konsekvenser for vandforbrugerne
Christian Thirup, NIRAS
Ny indvindingstilladelse – Har vi de
nødvendige data?
Morten Asp Hansen, Sweco
Energieffektivt beluftningssystem på
BIOFOS, Renseanlæg Avedøre
Johan van der Plaat, EnviDan
Lattergasudfordringerne ved drift af
deammonifikationsprocesser
Per Henrik Nielsen, VandCenter Syd
Fra grundvandskortlægning til
drikkevandsproduktion - i en kompleks
geologi er supplerende kortlægning
nødvendig
Anders Edsen, Orbicon
Overfladevandsindvinding i Tissø –
udfordringer og løsninger
Anders Refsgaard, Cowi
Optimalt beluftning hos BlueKolding
Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S
15.30-16.20
Samarbejde og borgerinddragelse i klimatilpasningen
Smart Spildevand: CO2-reduktion hånd i hånd med
klimatilpasning
Jette Nørgaard Jensen, BlueKolding & Dorthe Pinholt
Hansen, NIRAS
Enter Middelfart ClimateLab / Exit Utopia
Helle Baker, KlimaByen
Klimatilpasning af Kgs. Lyngby - Åbning af
Fæstningskanalen
Dorthe Rømø, Lyngby-Taarbæk Forsyning
sØnæs. Rensedam med merværdi
Henrik Juel Poulsen, Energi Viborg Vand & Lotte
Kunstmann, Viborg Kommune
Tilblivelse af regnvandssø
Kim T. Jensen, VandCenter Syd & Bo S. Madsen, COWI
16.20-17.10
Erfaringer fra klimatilpasningsprojekter
Klimatilpasningsprojekter – Én pil og tre skydeskiver
Dan Gabriel Jensen, COWI
Klimaklar Skibhus projektet -en fortælling om
problematikker og løsninger i klimasikring af
Skibhuskvarteret
Lærke Kit Sangill & Martin Westerboe Sørensen,
VandCenter Syd
Sankt Annæ Plads - Erfaringer fra et Københavnsk
skybrudsprojekt
Michael Fabritius Tengnagel, Rambøll
”Byen til Vandet” i Randers - en byvision som forener
klimatilpasning, infrastruktur og det gode byliv
Lisa Melgaard, Randers Spildevand
Greenspots – en guide til klimatilpasning med synergier
Jens Christian Riise, NIRAS & Nina Caspersen, LyngbyTaarbæk Forsyning
16.10-16.30
16.30-16.50
16.50-17.10
17.10-17.30
Aldersdatering af grundvand på TREFOR
Vands kildepladser
Ole Silkjær, TREFOR
17.30-19.00
19.00
Pause (Shower & Shave)
Festmiddag på Centralværkstedet
Etablering af fælles visualiseringssystem
for SCADA data for forsyninger og
renseanlæg i BIOFOS opland
Carsten Thirsing, BIOFOS
Energieffektivisering på renseanlæg
Mariann Sæbø, Sweco
Forsyning på tværs
16.00-17.30
Erfaringsudveksling og
netværk?
Deltagere fra
forsyningsselskaber
mødes til
erfaringsudveksling
og netværk
Dansk Vand Konference 2016 – Onsdag den 9. november
9.00-10.40
Vandbehandling
Miljøfremmede stoffer
Metoder og værktøjer til klimatilpasning
9.00-9.20
Sammenhængen mellem aktiviteten af metan
oksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre fra
danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet
bentazon
Mathilde Hedegaard, DTU Miljø
Udfordringer med koagulering og UF
membranfiltrering af dansk overfladevand med højt
indhold af NVOC
Peter Borch Nielsen, Krüger
Optimering af biologisk jernfjernelse på Astrup
vandværk, Din Forsyning
Henrik Aktor, Aktor Innovation
Evaluering af fuldskala rensning på Herlev Hospital
Ulf Nielsen, DHI
Klimafremskrivning af historiske regnserier
Søren Thorndahl, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og
Anlæg
Miljøfremmede stoffer i renseanlæg
Dines Thornberg, BIOFOS
Nyeste terrændata og teknologi for modellering af vand på
overfladen kan styrke en integreret byplanlægning,
klimatilpasning og beredskab
Signe Barnes, SCALGO
Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima
Hjalte Jomo Danielsen Sørup, DTU Miljø og DTU GDSI
9.20-9.40
9.40-10.00
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.10
11.10-12.50
11.10-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-12.30
12.30-12.50
Ammoniumproblemer på danske vandværker –
overbevisende effekt af sporstoftilsætning
Florian B. Wagner, DTU Miljø
Blødgøring på Frederiksberg – Valg af metode og
samlet proces, udførelse af pilotforsøg og
skitseprojekt
Lars Orio, Frederiksberg Forsyning
Kaffepause
Distribution af vand
Fra big data til smart data – driftsoptimering med
højopløste sektionsdata i vandforsyningen
Jonas K. Kirstein, DTU Miljø
Undersøgelse af lækage på større
drikkevandsledninger
René Gandløse, HOFOR & Jørgen Koch, Leif Koch A/S
Valg af drikkevandsrør ved jord- og
grundvandsforurening
Rikke Linding Berg, HOFOR
Ice Pigging – ny metode til rensning af vandledninger
Gudmundur Adresson, Envidan
Ventilplan Forsyning Ballerup
Michaela Bloch Eiris, Forsyning Ballerup
Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne
mikroplast og organisk stof i renseanlæggets primærdel
Hanne Løkkegaard, TI og Per Henrik Nielsen, VandCenter
Syd
Et MBBR og ozon baseret pilotrenseanlæg til behandling
af hospitalsspildevand i Skejby
Henrik R. Andersen, DTU
Plastfri fjorde i Danmark
Stine Lundbøl Vestergaard, EnviDan
Regn og hydrauliske modeller
Vand på terræn – skrift 31
Birgit Paludan, Greve Spildevand
Afstrømning på grønne områder. VTUF projekt
Lene Bassø Duus, Aarhus Vand
Aarhus Vand nye avancerede vejrradar
Malte Ahm, Aarhus Vand
Fra OMOVAST til SURFF
NN, BIOFOS & NN, Krüger
Integreret modellering i Odense: en ny strategi til
udvikling af langsigtede & integrerede spildevands- og
regnvandsløsninger
Per Hallager, VandCenter Syd
Automatiseret realtids varslings- og styringssystem af Vejle
Å, Grejs Å og omløbsåen til klimasikring af Vejle
Kjartan Gunnarsson Ravn, Vejle Spildevand
PLASK – Værktøj til samfundsøkonomisk beregning af
klimatilpasning
Jeppe Sikker Jensen, COWI
KOD og lattergas
Håndbog i behandling af bio-pulp fra KOD på kommunale
rådnetanke
Jacob Kragh Andersen, EnviDan
Pilotprojekt med køkkenkværne på tryksat system
Ivan Vølund, VandCenter Syd
Kortlægning af den bakterielle lattergasproduktion i aktivt
slam ved hjælp af stabile isotoper
Marlene Mark Jensen, DTU Miljø
Quantification of N2O emissions and their effect on the CO2
footprint at two wastewater treatment plants with
different activated sludge configurations
Barth F. Smets, DTU Miljø
MUDP projekt med OXxOFF og lattergas måleren
Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S & Peter Andreasen, DHI
12.50-13.50
13.50-15.50
13.50-14.10
Frokost
Fremtidens Vandforsyning
Klimatilpasning af
vandforsyningen
Jane Meller Thomsen, HOFOR
Datamodeller
DANVAs nye datamodeller Danvand
2.0 & Dandas 3.0 frigives november
2016
14.10-14.30
Danmarks første centrale
sekundavandsanlæg Mariann
Brun, Aarhus Vand
NN, forsyningsselskab,
Lars Gadegaard & Thomas Sørensen,
DANVA
14.30-14.50
14.50-15.10
Breakout
Realtidsstyret driftsoptimering af vandforsyning
Helle Pernille Hansen, Skanderborg Forsyningsvirksomhed & Morten
Rungø, DHI
Projektview – Indgang til projekter og planer for ledningsfornyelse
Helle Asaa og Kurt Brinkman, Aarhus Vand
Breakout
Nyt koncept for anlæg til fosforudvinding på
både mindre og større ”købstads” renseanlæg
NN, Forsyning Helsingør
Genudvinding af fosfor hos Herning Vand
Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S & Jan Ravn,
Herning Vand
Vandforsyning i Ringkøbing-Skjern Forsyning – fra skrivebord til
virkelighed
Finn Jessen & Mads Kjærstrup, Ringkøbing-Skjern Forsyning
Spildevand opvarmer boliger i Kolding
John Gejlager, BlueKolding
15.10-15.30
15.30-15.50
Ressourcegenvinding
Findes der en ”rigtig” ressourcestrategiplan for
de danske vandselskaber. Er energiproduktion
altid det, der skal stræbes efter?
Peter Tychsen, Krüger
Bioplast fra spildevand – er der en fremtid i det?
Aviaja Anna Hansen, Krüger
LAR
Anvendelse af LAR til fremtidssikring af
regnvandsafledningen i Tarm
Julie Lisa Magnusen, Ringkøbing-Skjern Forsyning
og Charlotte Sinkbæk Schow, Rambøll
Hvorfor virker LAR-anlægget ikke som forventet
– og hvordan løser vi udfordringen?
Alex Kirkegaard Kristensen, Vestforsyning og Kurt
Andersen, COWI
Breakout
Vandkant på vej
Raoul Roestenberg, Sweco
LAR og urban-hydrologiske modelberegninger er
vigtig beslutningsstøtte før LAR-strategier
fastlægges
Jan Jeppesen, Alectia
Vejbede som forsinkelse eller nedsivning
Anne Skaarup, Sweco