Program Holmenkollsymposiet 2017

Comments

Transcription

Program Holmenkollsymposiet 2017
Holmenkollsymposiet
13.- 14. mars 2017
Scandic Holmenkollen Park Hotel, Oslo
TEMA:
Den godt voksne pasienten
Påmelding:
www.tannlegeforeningen.no
Påmeldingsfrist:
1. februar 2017
Kurset teller 12 timer i
NTFs etterutdanningssystem
13. - 14. mars 2017
Velkommen til NTFs symposium!
Den godt voksne pasienten
I
gjen skal vi samles på Holmenkollen Park til 2 spennende dager
med et bredt fagprogram og en flott sosial ramme. I år har
vi fokusert på den godt voksne pasienten som gir oss store
utfordringer i vår kliniske hverdag og som forventer en god
tannhelse livet ut. De friske gamle vil etter hvert dominere vår
pasientportefølje og de som får andre helseplager i tillegg krever
mye faglig kompetanse av oss enten de er hjemmeboende eller på
institusjon. Fagprogrammet er rettet mot den allmennpraktiserende
tannlege, men utfordringer med sykehjemspasienten er også en del
av programmet. Vi er meget stolte når vi har toppet fagprogram­
met med de mest profilerte fagpersoner på dette feltet interna­
sjonalt, nemlig Frauke Müller fra Geneve og Gerry Mc Kenna fra
Belfast. I tillegg har vi kjente nordiske og norske foredragsholdere,
og formen på symposiet er lagt opp på samme måte som tidlig­
ere hvor det blir anledning til å stille spørsmål underveis og hvor
sekvensene avsluttes med oppsummeringer.
Erfaringene har også vist at en sosial ramme er viktig, og festmid­
dagen mandag kveld er høydepunktet. God mat, flott underhold­
ning og samvær med gode kolleger bidrar til en minneverdig helhet
i arrangementet.
Fra Stjernekamp til NTFs symposium;
gå ikke glipp av en fantastisk artist under
festmiddagen mandag kveld!
3 retters middag med aperitiff og underholdning
Tid: Mandag 13. mars kl. 2000
Sted: Saga Hall
Pris: 1050,- inklusiv drikke
Maria
nsen
a
H
s
a
nn A
Foredragsholdere
Trond Inge Berge
Professor, UiB, overtannlege, Haukeland Universitetssykehus Erland Eggum
Rådgivende overtannlege Helfo
Spesialist i oral protetikk, Sola
Cecilie Gjerde
Torbjørn Leif Hansen
Stipendiat, spesialist i oral kirurgi og Spesialist i oral protetikk,
oral medisin, UiB
TkV avd. Rogaland
Astrid Nøklebye Heiberg
Professor emeritus, politisk rådgiver i Høyre, Oslo
Leif Arne Heløe
Professor emeritus,
Oslo
Lene Hystad Hove
Førsteamanuensis,
UiO
Christine Jonsgar
Spesialist i oral protetikk,
UiB, privatpraktiserende
Gerry Mc Kenna
Anne-Brita Knapskog
Marianne Munch
Dr, Specialist in Restorative Dentistry Overlege, postdok, Rådgiver, NKS Olaviken and Prosthodontics, geriatrisk avd. OUS, Ullevål
alderspsykiatrisk sykehus, Queens University, Belfast
Helse Vest, Erdal
Frauke Müller
Professor and Chair of
the Division of Gerodontology and
Removable Prosthdontics,
University of Geneva, Sveits
Tom Paulseth
Instruktørtannlege, UiB, privatpraktiserende
Katrine Skarstein
Professor, oral patologi og rettsodontologi,
Haukeland Universitetssykehus
Anne Marie Lynge Pedersen
Assoc Professor, Københavns Universitet
Kjell Størksen
Svante Twetman
TannlegeProfessor,
TkV avd. Hordaland,
Københavns Universitet
Haukeland Universitetssykehus
Siri Rostoft
Overlege, geriatrisk avd., OUS,
førsteamanuensis, UiO Program for NTFs symposium
Mandag 13. mars
09:00-10:00Registrering
10:00-10:20
Velkommen og innledning
Fagsjef i NTF, Øyvind Asmyhr
NTFs president, Camilla Hansen Steinum
Leder av NTFs fagnemnd, Berit Øra
Moderatorer, Gunhild Vesterhus Strand og Harald Gjengedal
10:20-11:00
Oss gamle imellom
Astrid (80) og Leif Arne (84) samtaler om gleder og fortredeligheter, sett gjennom gamle brilleglass.
Astrid Nøklebye Heiberg
Leif Arne Heløe
11:00-11:20
Den godt voksne pasient – hvem er det?
Hvordan er deres tannhelsesituasjon og behandlingsbehov?
Et epidemiologisk blikk på dagens situasjon og fremtiden
Trenden i Norge viser en forbedring av tannhelsen generelt i hele befolkningen, men bedringen går raskest i de
høyest utdannede gruppene og de med høyest inntekt. Den hjemmeboende befolkning i Norge har mange tenner, og
tanntapet forekommer nesten utelukkende i de eldste aldersgruppene. Foredraget vil belyse den kunnskap som finnes
om dagens tannhelsesituasjon hos den godt voksne pasient. Demografisk sett hvor befinner de seg, hvor mye benytter
de tannhelsetilbudene og hvordan verdsetter de egentlig sine egne tenner? Hvilke tannhelsepolitiske spørsmål er
de viktigste i dag og hva vil disse ha å si for den godt voksne pasient? Videre vil det i lys av befolkningsframskriving
presenteres hvordan din pasientportefølge vil kunne se ut i fremtiden, samt mulig behandlingsbehov.
Kristin S. Klock
11:20-12:00
Sprek eller skrøpelig – biologisk versus kronologisk alder
Forventet levealder ved fødsel er økende. En kvinne som har fylt 80 år forventes nå å leve i ytterligere 10 år. En stor
andel av pasientene som behandles hos tannlege er gamle og disse pasientene har ofte mange sykdommer samtidig.
Ved økende alder blir dessuten variasjonen mellom individer større. En vurdering av pasientens grad av skrøpelighet gir
en bedre oppsummering av helsetilstand enn kronologisk alder alene. En geriatrisk vurdering som ser på funksjonsnivå,
komorbiditet, medikamenter, kognitiv funksjon, ernæringsstatus og depresjon kan si noe om pasientens forventede
levetid og fysiologiske reserver.
Siri Rostoft
Hva bør tannhelsepersonalet vite om demens?
Presentasjonen kommer til å inneholde informasjon om årsaker til demens, typer demens, symptomer og kjennetegn.
Anne-Brita Knapskog
12:00-12:30
Den viktige anamnesen
Hvorfor er anamnesen så viktig? Pasientenes kunnskap om egen helsetilstand varierer. Hvordan få frem så korrekte
opplysninger som mulig? Når bør vi kontakte fastlegen? Hvilke sykdommer og tilstander som øker risikoen for
komplikasjoner bør man fokusere på? Medikamentanamnesen er særlig viktig, og kan gi pekepinn om sykdommer
pasienten har glemt å fortelle om. En del medikamenter kan gi interaksjoner med preparater vi ønsker å behandle
pasienten med, og noen medikamentgrupper kan øke risikoen for komplikasjoner etter behandling hos tannlegen.
Trond Inge Berge
1230-1330
Lunsj
13:30-13:50
Kven får trygdemidlane ved tannbehandling?
Helfo betalar årleg ut over to milliardar kroner for tannbehandling gjennom folketrygda. Ein stor del av midlane går
til kjeveortopedisk behandling på unge pasientar. Men korleis fordeler dei andre midlane seg? Korleis er dei ulike
aldersgruppene representert ved ulike innslagspunkt?
Presentasjonen vil gje ein oversikt over tildeling av trygdemidlar, både relatert til innslagspunkt og aldersfordeling.
Erland Eggum
13:50-14:10
Oppsummering og spørsmål
14:10-14:40
Hvordan ivareta eldres tannhelse når aldersbetingede sykdommer svekker evnen til egenomsorg
Föredraget kommer att belysa hur det fysiologiska åldrandet och sjukdom påverkar den orala biofilmens
sammansättning och funktion, samt hur dessa förändringar kan påverka sjukdomsprocesser i munhålan. Här
spelar ålderrelaterad och medicin-inducerad hyposalivation en avgörande roll. Det vetenskapliga underlaget för
kariesförebyggande och karieskontrollerande metoder kommer att diskuteras med fokus på sockerintag, munhygien
och fluor. I nuläget föreligger den starkaste evidensen för fluortandkräm som egenvård och fluorlack som professionell
åtgärd. Även nyare stategier, till exempel probiotisk terapi som alternativ till antibakertiella preparat kommer att
beröras.
Svante Twetman
14:40-15:40
Protetikk – komplisert eller enkelt?
Hos den godt voksne pasienten kan utfordringene ved protetisk arbeid være mange. En må ofte ta hensyn til faktorer
som nedsatt motorisk funksjon, multimorbiditet, polyfarmasi, hyposalivasjon og pasientens ønsker. Dessuten kan
pasientens helsestatus endres på et øyeblikk. Hvordan kan en planlegge og utføre protetikk på en enkel måte hos den
eldre pasient slik at alle behov og ønsker oppfylles. Vi ser på enkle behandlingsprisipper med fast og avtagbar protetikk.
Christine Jonsgar
Når standardløsninger ikke er mulig
En del pasienter har sykdommer eller funksjonshemminger som begrenser mulighetene våre for å gjøre ideell
behandling. Ofte må behandlingsplanen endres til det som før het kompromissbehandling, men som nå heller kalles
tilpasset behandling. Hvordan skal vi navigere mellom det ideelle og ingen behandling?
Kjell Størksen
Protetikk på den godt voksne pasient – hva er spesialistarbeid?
Presentasjon av hva allmennpraktiserende tannleger henviser til en protetiker.
Foredragsholderens erfaring med de pasientene som blir henvist til spesialist. Samarbeid mellom protetiker og
allmenntannlege om kasus. Spesielle pasientgrupper som behandles hos offentlig ansatt protetiker.
Litt om organisering av pasientbehandling som henvises til spesialist i protetikk.
Torbjørn Leif Hansen
15:40-16:10
Kaffepause
16:10-16:40
Minimally invasive caries management
The ageing population brings with it many challenges for clinicians. With an increasingly partially dentate, older
population we are charged with manageing chronic dental diseases including caries, periodontitis and toothwear.
Gerry Mc Kenna
16:40-17:10
Prosthodontics for the frail elderly
Prosthodontic treatment concepts for elderly persons.
Frauke Müller
17:10-17:30
Oppsummering og spørsmål
20:00
Middag
Tirsdag 14. mars
09:00-09:30
Functionally orientated tooth replacement
Ideally operative interventions should be minimally invasive to try and preserve as much natural tooth substance as
possible.
Gerry Mc Kenna
09:30-10:00
Implant prostheses in old age
The lecture will cover prosthodontic treatment concepts for elderly persons - with and without - implants.
Frauke Müller
10:00-10:30
Kaffepause
10:30-11:00
Root caries: prevention and restoration
This presentation will focus on the growing maintenance requirements for manageing the partially dentate, older
population. Root caries prevention and restoration will be discussed.
Gerry Mc Kenna
11:00-11:30
Access to care for immobile patiens
This lecture will discuss public health issues such as access to care for immobile patients.
Frauke Müller
11:30-12:30
Lunsj
12:30-12:40
Oppsummering og spørsmål
12:40-13:10
Eldre i sykehjem og hjemmebasert tjeneste
«Det er enklere å holde en protese ren enn tenner som sitter fast i munnen».
Det er mange barrierer innen helsesektoren som gjør det vanskelig å sikre at de eldre som trenger det får hjelp med å
opprettholde en god oral helse. God munnhygiene, forebyggelse og riktig behandling er viktig, men hvilke utfordringer
kan vi som tannleger kunne forvente i forhold til gruppen syke eldre i årene som kommer? Behandlingsplanlegging vil
også kort belyses i forhold til ulike ambisjonssnivå.
Lene Hystad Hove
13:10-13:30
Eldretannhelse – jus og etikk
Mange hjemmeboende eldre har rett til gratis tannbehandling etter tannhelsetjenesteloven. Noen av disse ønsker
å fortsatt bruke sin private tannlege, men mange faller ut av systemet og tannhelsekontakt opphører. Dette er en
stor utfordring, og i foredraget vil det bli diskutert hvordan man i fremtiden kan håndtere dette. Begrepet tilpasset
behandling vil belyses.
Gunhild Vesterhus Strand
13:30-13:50
Komposittoppbygging - indikasjoner og begrensninger
Vi ønsker alle å beholde tennene livet ut, selv om levealderen øker.
Hvordan forlenger vi tannens levetid best mulig.
Kan vi unngå “dødsspiralen” og tenke tannens livsløp?
Tom Paulseth
13:50-14:10
Behandlingsmæssige tiltag ved mundtørhed
Omkring 20% af den voksne befolkning er ofte generet af mundtørhed. Det er især ældre personer der lider af
mundtørhed - ikke på grund af alder, men ofte på grunn af den øgede forekomst af sygdomme og den øgede
medicinindtagelse som følger med alderen. Den mest almindelige årsag til mundtørhed er indtag af lægemidler, men
også en lang række sygdomme som fx Sjögrens syndrom, samt strålebehandling for cancer i hoved- og halsregionen
medfører udtalt mundtørhed. Dette foredrag omhandler håndtering af mundtørhed af forskellig ætiologi.
Anne Marie Lynge Pedersen
14:10-14:30
Kaffepause
14:30-14:50
Sykdommer som affiserer munnslimhinnen hos den godt voksne pasient
En rekke sykdommer kan gi forandringer i både hud og munnslimhinne. Sentrale munnslimhinnelidelser hos den godt
voksne pasient vil bli presentert med vekt på klinisk presentasjon og diagnostikk. Mens hudforandringene ofte er
typiske, spiller de orale forandringene på et mindre register, noe som kan gi diagnostiske utfordringer. For eksempel kan
blemmer i munnslimhinnen lett briste og etterlate sårflater som eneste funn. Ettersom diagnostikk og behandling av
tilstander som affiserer munnslimhinnen ofte er krevende, er godt samarbeid mellom kliniker og patolog essensielt.
Kathrine Skarstein
14:50-15:10
Utfordringer og mulighet i kommunikasjon med personer med demens
Kognitiv svikt skaper utfordringer i tannhelsen til personer med demens (heretter PMD). Reduksjon i språkforståelse,
oppmerksomhet og evne til å tenke abstrakt får konsekvenser for samspillet mellom helsepersonell (tannpleiere,
tannleger og pleiere etc) og PMD. Hensiktsmessig tilnærming er mulig og nødvendig for at PMD skal samarbeide.
I presentasjonen blir ulike strategier for verbal og ikke - verbal kommunikasjon belyst. Marte Meo
filmveiledningsmetode og dens betydning for å kunne analysere PMD sitt behov for kommunikativ støtte vil bli
diskutert. I tillegg gis konkret informasjon om hvilken tilnærming som fører til samarbeid og reduserer motstand.
Marianne Munch
15:10-15:30
Behandlingsmuligheter i framtida; Kan alle få tenner?
Presentasjon av litt av det spennande arbeidet med stamcellebehandling av beindefekter, og av den nye forskninga for å
bygge bein som går føre seg på institutt for klinisk odontologi og i ”Tissue engineering” gruppa.
Cecilie Gjerde Gjengedal
15:30-15:45
Oppsummering og spørsmål
Arrangementskomiteen ønsker deg hjertelig velkommen!
Harald Gjengedal
Gunhild Vesterhus Strand
Moderator: Førsteamanuensis, Moderator:
UiB, privatpraktiserende
Professor, UiB
Kristin Klock
Professor, UiB
Berit Øra
Leder NTFs fagnemnd
Øyvind Asmyhr
Fagsjef NTF
Generell informasjon
Målgruppe
Tannleger
Antall deltakere
Maks 400
Tid
Mandag 13. mars kl 1000 – 1730 og
tirsdag 14. mars kl 0900 – 1545
#Holmenkollsymposiet2017
Sted
Scandic Holmenkollen Park Hotel, Kongeveien 26, Oslo
Antall timer
12 timer
Påmelding
www.tannlegeforeningen.no
Kursavgift
Kr 6 800 inklusiv lunsj begge dager, før frist
Kr 7 300 inklusiv lunsj begge dager, etter frist
Ikke medlemmer betaler dobbel kursavgift
Det er reservert en del rom på hotellet, noen fra søndag til tirsdag
og noen fra mandag til tirsdag. Ved overnatting er middag mandag
kveld obligatorisk og må krysses av som en opsjon ved påmelding.
Middag kr. 1050,- vil komme i tillegg til kursavgiften.
Overnattingspriser
Opphold i standard enkeltrom kr 1 350 per rom per døgn
Tillegg for dobbeltrom kr 200 per rom per døgn
Prisene inkluderer frokostbuffet, trådløst internett,
fri benyttelse av svømmebasseng og treningssenter.
Hotellreservasjonen gjøres via www.scandichotels.no – her legges
inn ønskede datoer og koden for arrangementet BTAN120317.
Man må velge Scandic Holmenkollen for å komme videre, så må
man trykke på pilen for bookingkode hvor man legger inn koden.
Påmeldingsfrist
1. februar 2017
Utstillere:

Similar documents