Mars 2008

Comments

Transcription

Mars 2008
KYRKJEBLADET
Nr. 1 - Mars 2008 - 35. årgang
“Han strauk ut skulbrevet mot oss.....
Det tok Han bort då han nagla det til krossen.” Kolossarbrevet 2.14
VIGRA KYRKJE
VALDERØY KYRKJE
GODØY BEDEHUSKAPELL
GISKE KYRKJE
Jesus på krossen. Teikna av Maria 7 år frå Iran.
Min salme
Jostein Teistedal
Helsing frå Texas
Gunnhild og Nate Bremmer
Nye speidarar
Med hjarte på rette staden
Per Oddvin Stornes
Hva du ikke bør
LESE I FERIEN
Når vi har ferie, fordyper vi oss gjerne i
bøker. Så også denne gangen. Men hvis
lesingen skal være en måte å slappe av
på, valgte vi helt feil. For dette var bøker til refleksjon og ettertanke over
menneskets muligheter og tilbøyeligheter til å gå kollektivt inn for ondskapen.
En bok handlet om folkemordet i Rwanda.
Rett nok møter vi her en person, Paul
Rusesabagina, som tar opp kampen for å
redde mange mennesker. Som hotellmann
klarte han ved hjelp av gode kontakter, stor
VALDERØY KYRKJE
Are Kjeseth
Oscar Hasfjord
Noah Nordstrand Walderhaug
Jakob Sæther Christensen
Sander Aarseth Røsvik
Emma Karoline Brunstad Fjærli
Sara Adele Vang Mattiello
SLEKTERS
GANG
DØYPTE
GISKE KYRKJE
Sara Solli Giske
Ton Thongsumrit Ytterland
Tobias Giske Laine
Karoline Solevåg Viken
Helle Mathea Giske
Linus Liljevold Alnes
Sara Tynes Ellefsen
Jenny Klemetsen
Victoria Avseth Giske
Ariel Giske Rotevatn
Amalie Frøystad Kalvø
tro på samtalen som våpen og et stort lager
av fine viner og likører, å holde opprørerne
unna. Men alt som skjedde utenfor hotellets
beskjedne område er utrolig, uforståelig og
deprimerende. Hvordan kan gode naboer bli
manipulerte til å gå ut mot hverandre?
Hvorfor er det så lett å mobilisere til vold og
ondskap, mens godhet og barmhjertighet blir
parkert?
Helt uten lyspunkter var den tykke fortellingen om Pol Pot, Kambodsjas store mordersønn. Ikke var det særlig lystig å lese om den
unge Stalin heller, en kyniker av en annen
verden i et ditto rike. Utrolig at dette har
skjedd i nær fortid! Og nåtidens forhold i
Russland leste vi om i dagboka til journalisten
Anna Politkovskaja, som til slutt ble drept for
kritikken mot regimet. Ikke lesingen for god
søvn det heller.
Likevel vil jeg anbefale alle å lese disse bøkene. For de forteller oss noe viktig om at
mennesket ikke bare er gode og snille, men
at enkelte maktpersoner kan få medmennesker til å danse krigsdans etter sin egen
pipe. Vi lærer om det dobbelte laget i mennesket, det gode og det onde. Og vi må være
Dåpsdag
25.11.07
08.12.07
09.12.07
09.12.07
09.12.07
26.12.07
26.12.07
26.12.07
27.01.08
27.01.08
10.02.08
25.11.07
09.12.07
09.12.07
30.12.07
30.12.07
30.12.07
30.12.07
SYKKYLVEN KYRKJE
Victoria Valderhaug Amdam
18.11.07
ÅLESUND KYRKJE
Olivia Wiik Flaaen
06.01.07
på vakt for
ikke selv å
bli med i
despotenes
rekker eller velge
dem til ledere. Som
hotelleieren i
Rwanda sa
:- Det finnes mykhet
og hardhet
hos alle mennesker. Da gjelder det å dyrke
fram det gode hos den enkelte. For ikke å
snakke om hos massene! Et varmt samfunn
er ikke en selvfølge. Det odles og elskes
fram. Rettferdighet for alle er her en viktig
nøkkel. Noen liker ikke at dåpsliturgien inneholder ordene om syndige menneskebarn
under syndens og dødens lov. At vi trenger å
fries ut av mørket og inn i Guds gode lys. Les
bøkene, og se om det har noe for seg.
Kari Marie Frøysa
VIGDE
GISKE KYRKJE
Trine Giskeødegård og
Trygve Oksnes
08.12.07
VIGRA KYRKJE
Lisa-Mari Remme og
Lars Ove Helle
08.12.07
ÅLESUND SJUKEHUS
Elin Grethe Synnes og
Rikard Ulvatne
17.12.07
GODØY BEDEHUSKAPELL
Lovise Godø Ødegaard
13.01.08
VIGRA KYRKJE
Martin Misund Uggedal
Andreas Haram
Nicolai Roald Røsvik
Rikke Jensen Blindheim
Tine Sønderland
Justus Larsen
Linnea Løvold Vindvik
Kristoffer Fladmark Vadseth
Lisa Marie Nikolaisen Roald
KYRKJEBLAD
FOR GISKE
Kyrkjekontoret
Rådhuset, 6050 Valderøy
2
16.12.07
16.12.07
16.12.07
16.12.07
16.12.07
25.12.07
06.01.08
27.01.08
27.01.08
Martin Misund Uggedal vart døypt i Vigra kyrkje 16.12.2007.
Foreldre er Bente Misund og Roy Egil Uggedal. Foto: Roy Egil Uggedal
Redaksjon:
Kari Marie Frøysa, redaktør
Berit Johansen
Erling Urkedal
Ansvarleg utgivar: Sokneråda i Giske
Redaktør heimeside: Lidvard Ytterland
www.giske.kyrkja.no
E-post: [email protected]
Annonseansvarleg: Eldar Vindvik
Kasserar: Olav Godø
Frivillig kontingent: kr. 100,- pr. år
Bank: 3904.52.69063 - Post: 3859766
Trykk: Unitrykk as, 6022 Ålesund
Kyrkjebladet - Mars 2008
Tungetale eller
Swahili?
Gunnhild og Nate Bremer reiste for eit år
sidan til Texas i USA for å starte på studier i
språk og bibelomsetjing. Dei er med i ein
organisasjon som heiter Wycliffe
Bibeloversettere og etter dette studieåret
skal dei ta del i arbeidet med i bibelomsetjing. Til hausten håper dei alt er klart til å
reise til Etiopia fortel Gunnhild i dette
nyhetsbrevet til Kyrkjebladet.
GUNNHILD BREMER
“Er det tungetale?”, spurde språklæraren
min med eit smil. Nate og eg var i gang
med vekas swahilileksjon og vi måtte alle
flire. Det eg hadde prøvd å seie var: Kva
er den laveste prisen du kan gi meg for
desse appelsinene... Det som kom ut av
munnen min var ihvertfall ikkje swahili,
men etterkvart gjekk det bedre.
Swahilikurset var del av språktilegningsfaget som vi tok. I det faget lærte vi
teknikkar for å tilegne oss språk som
ikkje er nedskrivne og heller ikkje har
lærebøker. Ein annan nyttig teknikk
lærte vi i Antropoligipraksisen vår. Det
var å ete etiopisk mat uten bestikk. Vi
gjekk på etiopisk kafe ei rekkje gonger
og der bruker ein deler av brødet til å
samle ein munnfull og føre den opp til
munnen kun ved hjelp av høgre handa.
SLEKTERS GANG FORTS. FRA SIDE 3
Født
DØDE
Født Gravf.dag
GODØY BEDEHUSKAPELL
Rolf Godø
24.09.25 30.11.07
GISKE PRESTEGJELD
Kyrkjekontoret, Rådhuset, 6050 Valderøy
Kontortid: Tysdag - fredag..........kl. 10.00-14.00
Telefon: 70 18 80 40
E-post: [email protected]
Sokneprest Kjetil Frøysa
E-post: [email protected]
Kapellan Reidar Standal
Soknediakon Berit Johansen
Sekretær Vigdis L. Paulsen
Kyrkjeverje Turid Urkedal Valderhaug 70 18 80 42
E-post: [email protected]
Heimeside: http://www.giske.kyrkja.no/
Telefaks Giske kommune
70 18 80 01
Bustadtelefonar:
Sokneprest Kjetil Frøysa
Mobiltelefon
Kapellan Reidar Standal
Mobiltelefon
Soknediakon Berit Johansen
Det tok litt tid
før vi fikk det
til, men maten
var veldig god!
Etter eit år ved
høgskulen
”The Graduate
Institute of
Applied
Linguisic” i
Texas, USA
har vi tatt dei
basiskursa i
lingvisikk
(språkstudier)
som vi treng
for å byrje vårt
fyrste opphald
Gunnhild og Nate Bremer lærer språk og bibelomsetjing i Texas, USA.
for SIL Wycliffe sin samarbeidet og opparbeide eit nettverk av
arbeidsorganisasjon i Etiopia.
støttespelarar som vil stå med oss både
I Etiopia er det framleis ca 40 minoritetsi det økonomiske ansvaret, men og i forgrupper som ikkje har Bibelen eller deler
bøn og til oppmuntring. Eit afrikansk
av den tilgjengeleg på sitt eige språk. I
ordtak seier det slik: Det trengs ein heil
samarbeid med den lokale kyrkja og
landsby for å oppdra eit barn. Slik er det
andre kristne arbeidarar i landet vonar vi
og med eit omsetjingsprosjekt. Dette er
å ta del i språk- og omsetjingsarbeidet i
ei oppgåve som vi ikkje kan gjere aleine,
landet. Vi voner å reise til Etiopia på
men som vi treng at kyrkja står med oss
seinhausten for å byrje språkstudier. I
i. I mars kjem vi til Norge og skal bu på
fyrste omgang skal vi lære amharisk som
Valderøya ut sommeren. Vi gler oss til å
er eit av nasjonalspråka i Etiopia. I mellvere ”heime” ei tid og vi fortel gjerne
omtida er det mykje som skal gjerast og
meir om det spanande arbeidet innen
falle på plass før vi kan reise ut.
bibelomsetjing som vi skal vere med på.
Utsendingane for Wycliffe er ansvarlege
for sitt eige underhald og vi har no vore
ei tid i USA for å spreie informasjon om
70 18 13 74
90 50 64 59
70 18 52 67
90 63 12 78
70 18 33 01
Kyrkjebladet - Mars 2008
VIGRA KYRKJE
Kjellaug P. Roald
Netty Bergljot Rørvik
Gravf.dag
20.03.17 21.11.07
28.05.22 17.01.08
VALDERØY KYRKJE
Ingemund Oddleiv Mulelid
28.07.23
Marie Gudmundseth
18.02.14
Eldrid Skjong
16.04.31
Elin Grethe Synnes
07.08.73
Organist på Valderøy og Vigra:
Richard Powell
Mobiltelefon
E-post: [email protected]
Organist på Giske og Godøy:
Runa Godø Sæther
Mobiltelefon
E-post: [email protected]
Sekretær Vigdis L. Paulsen
Kyrkjeverje Turid Urkedal Valderhaug
Mobiltelefon
Født Gravf.dag
Tordis Valborg Valderhaug
31.05.26 29.01.08
Kristine Asta Westerlund
04.08.22 31.01.08
Elida Dagny Nordstrand 12.03.25 06.02.08
27.11.07
19.12.07
27.12.07
29.12.07
70 18 11 11
92 66 24 62
70 18 18 02
91 56 39 60
70 18 52 12
70 18 10 16
45 06 53 80
VALDERØY SOKN
Valderøy kyrkje
70 18 11 54
Kyrkjetenar/klokkar Britt Nordstrand
70 18 26 75
Soknerådsleiar Mette Rørvik Valderhaug 70 18 27 45
E-post: [email protected]
47 41 39 51
6050 Valderøy
VIGRA SOKN
Vigra kyrkje
Klokkar Torill Hildre
Kyrkjetenar Håvard Bjørnelv Pettersen
Soknerådsleiar Asbjørn Røsvik
E-post: [email protected]
Reset, 6040 Vigra
70 18 36 28
70 18 33 89
70 18 07 27
70 18 11 78
91 10 07 65
GISKE KYRKJELYD I GISKE SOKN
Giske kyrkje
Kyrkjetenar/klokkar Inger M. Godø
Soknerådsleiar Arnfinn Rune Giske
6052 Giske
70 18 09 90
70 18 52 76
70 18 05 39
GODØY KYRKJELYD I GODØY SOKN
Kyrkjetenar/klokkar
Soknerådsleiar Arnfinn Rune Giske
70 18 05 39
6052 Giske
3
!
lme
a
s
n
i
M
SÅ TA DA MINE HENDER.
”Jammen, vi kan ikke synge den sangen.
Det er jo en begravelsessang”. Situasjonen er glemt,
men noen reagerte på mitt sangønske. For meg var reaksjonen overraskende, for en situasjon glemmer jeg ikke, og den er knyttet til en
av salmene som har fulgt meg siden jeg var liten:
Så ta da mine hender
Og før meg frem,
Inntil jeg salig ender
I himlens hjem
Jeg kan ei gå alene
Nei, ei ett fjed
Hvor du meg fører ene
Jeg følger med.
Situasjonen var den samme.
Sommer- eller vinterferie.
Bestemor og bestefar praktiserte morgenandakt ved frokostbordet. Ikke bare deres
eget, men også vårt. Mens
gjestene hadde sovet, hadde de to hatt seg sin egen frokost før de
hadde gått i fjøset, stelt og melka. Vel inne igjen hadde bestemor
dekka nytt frokostbord til oss. Når vi var iferd med å avslutte måltidet satte de gamle seg til bordet. Bestefar med bibelen i handa. Så blei
det lest og så blei det bedt. Og til avslutning en salme. Veldig ofte de
samme strofene fra ”Så ta da mine hender….”
Ingen begravelsesstemning, men en inderlig, daglig, hengivelse og
bønn til den Gud som holdt si hand over heigården, slekta, naboene
og landet. En bønn som signaliserte behov og ønske om å legge livet i
Gud sine hender. En bønn om å bli ledet gjennom dagen med de
oppgaver og avgjørelser som måtte ligge der. Den daglige omgivelsen.
Uttrykket ”den daglige omgivelsen” er ikke mye forkynt i våre dager,
men har lange tradisjoner. På internettsøk får vi treff som viser hvor
sentralt dette levesettet har vært i forkynnelse. kristen tro og livsutfoldelse. Tilbake til 1420 og de den katolske kirkes katekisme, Martin
Luther(1483-1546), Erik Pontoppidan(1698-1764),Carl Olof
Rosenius(1816-1868) , Hans Nilsen Hauge (1771-1824) og
Haugianerbevevegelsen.
Uten å vite om denne tradisjonen, har jeg latt bestemor og bestefar
vise meg veien inn i den. Og den veien ønsker jeg å gå på. Gjør du?
Jostein Teistedal
Nytt i Giske kyrkje
Ny raud stola og messehakel er tatt i bruk i
Giske kyrkje. Den raude fargen er i kyrkja
Heilaganden sin farge. Dessutan er raudt blodet
og kjærleiken sin farge, eller også martyriet. Slik
sett var det både rett og verdfullt å kunne ta i
bruk desse nye kyrkjetekstila på Stefanus-dagen,
2.juledag. Vi kjenner Stefanus frå apostelgjerningane som den første kristne martyr.
Han vart steina i hel på grunn av sitt vitnemål om
Jesus Kristus. Kunstnaren heiter Borgny Farstad
Svalastog, og held til på Lillehammer. Ho vert
gjerne rekna som den fremste kyrkjetekstilkunstnar i landet. Når det gjeld finansiering, kostar
kvart av dei 4 setta kr. 65.000,-. Det meste er
innsamla middel i kyrkjelyden, einskildgåver, og
bidrag frå nokre verksemder. Litt av finansieringa
kjem frå Giske kyrkjelege fellesråd. Nemnast kan
også at der er ein samanheng mellom den raude
stola & messehakel på Giske og biskopen i Møre
si reisekåpe i same farge. Ho er laga av same
kunstnar, Borgny Svalastog. Dette er tekstil som
høyrer kyrkjelyden til, og det er forrettande
prest som ber plagga. Den raude fargen kjem att
i pinsa, Aposteldagen 6.søndag etter pinse, og
ved Olsok.
Reidar Standal
Muntert hjørne
Husbukken
I en mindre sørlandsby var det stor oppstandelse og mye oppmerksomhet rundt kirka. Den hvitmalte trebygningen hadde fått besøk.
Av husbukk. Og det var ikke bare en ”bukk”, men en hel slekt av
udyrene. Og ikke nok med at de hadde inntatt kirkebenkene, de
hadde begynt å gnage på reisverket i en slik grad at det trua med å
sette kirkebygget si framtid på spill! Kirka kunne rett og slett
komme til å dette ned! Ikke rart det ble mye prat og avisskriverier!
Om kirka hadde fått nytt klientell, fortsatte stamgjestene å bruke
bygget til det den var tiltenkt. Prosten holdt sine gudstjenester
etter oppsatt plan, mens bygningsbevarere samarbeidet med ”husdyr-kontrollører” for å få knekken på de ubudne gjestene.
Prosten hadde sin bakgrunn fra Sjømannskirka. Han var en markant
skikkelse i bybildet. Og på bryggekanten. Sammen med byens
4
løsere fugler og akterutseilte. Mange beskrev hans framtoning mer
som en sjøulk og bryggesjauer enn som en av kirkens menn.
Kroppen var stor, stemmen var kraftig og buldrende, ordbruken
likefram og rett fra leveren.
Det var gudstjenestetid og organisten var i ferd med å avslutte
preludiet. I benkradene satt en liten og spent gutt. Han hadde fått
bli med mor i kirken denne dagen. Nå satt han med viddåpen munn
og øyne og så seg rundt. Postludiet avsluttet og der steg den store
prosten fram, åpnet munnen og ut kom den sedvanlige buldringen
som fikk kirke-bygget til å riste og trøtte kirkegjengere til å våkne.
Med store øyne bøyer gutten seg mot sin mor og visker:
Er det HUSBUKKEN!?!
Kyrkjebladet - Mars 2008
”…døde for synda, men
levande for Gud…”
KJETIL FRØYSA
Eg tilhøyrer ikkje synda,
døden og djevelen. Eg tilhøyrer den gode Gud! I
dåpen, seier Paulus, vart mitt gamle syndemenneske krossfest med Jesus, og døydde med han. ”I
dåpen vart de gravlagde med han; der vart de òg
oppreiste med han, ved trua på Guds kraft, han
som reiste Kristus opp frå dei døde.
…Skuldbrevet mot oss sletta han…. då han nagla
det til krossen,” fortel apostelen i Kol 2. ”På
same måten skal de rekna dykk som døde for
synda, men levande for Gud i Kristus Jesus( Rom
6, 12).” Eg seier nei til djevelen og alle hans
gjerningar.
Eit nytt liv
Sokneprest Kjetil Frøysa. Frå fjellgudstenesta i fjor på Valderøy-fjellet. Foto: Erling Urkedal
Den som er døypt har vorte fødd på ny og fått
eit kall til å leve eit nytt liv i trua på Jesus. Det nye
Tru og dåp
livet er ei gåve – og ei oppgåve. Ef 2, 8- 10: ”For av nåde er de
Då Jesus etter oppstoda sende disiplane ut i verda for å gjere folkefrelste, ved tru. Det er ikkje dykkar eige verk, det er Guds gåve. Og
slaga til læresveinar gjorde han det klart at dåp og opplæring høyrde
det kviler ikkje på gjerningar, så ingen skal skryta av seg sjølv. For vi
saman liksom liv og oppseding er det naturlege etter ein fødsel. Det
er hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerningar som Gud på
nye livet sin livspust er trua og trua sitt nye liv. Noko av det siste
førehand har lagt ferdige så vi skulle vandra i dei.” I dåpen er vi tatt
Jesus i sitt jordeliv held fram det same: ”Den som trur og blir døypt,
bort frå den sjølvdyrkande syndevegen for å leve eit Jesusliv i teneste
skal bli frelst. Men den som ikkje trur, skal bli fordømd.” Liksom eit
for Gud og våre medmenneske. Vi har kome tilbake i Guds plan med
menneske døyr når hjartet sluttar å slå, slik døyr det nye livet når
våre liv. Vårt dåpskall er å leve dette nye livet i tru, håp og kjærleik.
trua sine pulsslag tek slutt. Då får ein forsøke med gjenoppliving ved
Fødd på nytt
Det skjer eit under i dåpen som knyter oss til Jesu oppstode. Gud
handlar med oss ved sin Heilage Ande. Bibelen brukar store ord om
dette underet: fornying, ny fødsel, kome inn i Guds rike, frelse, eit
godt samvits pakt osb. Det står skrive i Tit 3, 5: ”Han frelste oss,
ikkje fordi vi hadde gjort rettferdige gjerningar, men fordi han er miskunnsam. Han frelste oss ved det badet som gjenføder og fornyar ved
Den heilage ande.” Jesus seier i Joh 3, 5: «Sanneleg, sanneleg, eg seier
deg: Den som ikkje blir fødd av vatn og Ande, kan ikkje koma inn i
Guds rike.” Apostelen Peter skriv: ” Dåpen er ikkje å vaska kroppen
rein, men eit godt samvits pakt med Gud, med grunnlag i Jesu Kristi
oppstode.”
Guds ord og omvending.
Ei levande von
Den som er døypt og lever i trua han/ho er døypt til, har eit levande
håp i livet sitt. Håpet er levande fordi Jesus er levande – og frigjer oss
til eit frodig liv i kjærleik her og no. Og med eit evig mål i sikte for
alle som er døde for synda, men levande for Gud.
Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn
har født oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode frå dei
døde(1. Pet 1, 3)!
God påske!
Speideropptak
Tysdag 4. desember var det opptak av nye
speidarar i kyrkjekjellaren på Valderøy. 12
spente gutar frå Valderøya og Vigra avga
speidarløftet i ein høgtidleg seremoni.
Daniel Kvam leie det heile med god hjelp av
Håkon, Per Oddvin og Tore. Det vart vist
bilete frå landsleiren på Røros sommaren06, før det vanka saft, bollar og kaker på
både nye og gamle speidarar og foreldre
som hadde møtt fram for å forevige det
heile. Gjengen samlast ute kvar tysdagskveld
mellom 17.30-19.00.
Tove Dimmen Andersson
ALLTID BEREDT!! Ein flott gjeng nye og gamle
speidarar i Kyrkjekjellaren på Valderøya.
Foto: Tove Dimmen Andersson
Kyrkjebladet - Mars 2008
5
Dåpsklubben TRIPP
TRAPP i sterk vekst
Sidan 1999 har dåpsklubben TRIPP TRAPP formidla bibelforteljingar,
gode historier, gamle og nye songskattar til tusenvis av barn. TRIPP
TRAPP-klubben er i sterk vekst. Aldri før har medlemstala stege så
mykje som i 2007. No har klubben nesten 7300 medlemmer.
Dagleg leiar Cecilie Holdø fortel at klubben er eit tilbod til barn i
alderen 0 til 12 år, og at medlemsskap i dåpsklubben TRIPP TRAPP
også er eit fint gåvetips for besteforeldre, foreldre og andre som ynskjer å levandegjera den store gåva barnet får i dåpen. Som medlem i
klubben får gjevaren tre gonger i året tilbod om ein pakke til barnet. I
pakken finn ein alt frå tøyleikar og krabbeteppe til forteljingsbøker,
praktbøker, CD-ar og filmar som kan vera med å gje barnet kunnskap, tryggleik, leik og undring.
Vi hadde som mål å bli 7002 medlemmer i 2007, det målet nådde vi i
november. Siden da har tala berre auka, seier Cecilie Holdø, som er
dagleg leiar av klubben. Dei siste to månadene har IKOs TRIPP
TRAPP-klubb fått fleire hundre nye medlemmer.
TRIPP TRAPPs markedsfører, Kåre Stige, trur dei stigende medlemstalla kjem av at både enkeltpersoner og menigheter rundt om i
landet reklamerer for klubben og er svært fornøgde med den. –
Mange prester fortel om klubben til dåpsfamilier, seier han. Stige
trur mange ser at det er viktig med god tilgang på bibelhistorier i
heimen i dag, sidan ein i mindre grad enn tidligare kan rekne med at
barna blir kjende med dette stoffet i skulen og barnehagen.
Dåpsklubben TRIPP TRAPP sitt materiell er populært både blant ungane og
foreldra.
Vi får mykje respons fra fornøgde medlemmer, seier Cecilie Holdø.
Ho fortel at klubben forsøker å variere mellom bøker, CD-er og
DVD-er, og at produkta er gjennom ei lang kvalitetssikringsprosess
før dei vert godkjende og laga.
Vi får mange positive tilbakemeldingar frå foreldre som synest produkta frå dåpsklubben er ei god motvekt
til mykje av det barnet møter i ulike media. Mange gjev også uttrykk
for at dei synest produkta våre er ei hjelp til å snakka med barnet om
Gud og det å tru. Klubben er også populær som faddergåve, legg ho
til. I tillegg til at foreldra må vite at vi tilbyr solide saker, skal barna
like det dei får. Derfor må det vi lager matche det som fins på markedet. Produkta som handler om Jesus og Bibelen må også være
spennande og artige, seier ho.
(www.iko.no)
Hellarstova Gjestegaard
Postboks 40 - 6051 Valderøy
Åpningstid: Man-fre 10-17. Lør 10-15
Velkommen innom for en hyggelig handel!
“Ja til rein energi!”
6055 Godøy
Tlf. 70 18 52 76 - Fax 70 18 16 44
Harvald Finans AS
Apotekergt. 9 • 6004 Ålesund
Tlf.: 70 10 19 62 • Representant for Storebrand
6
Kyrkjebladet - Mars 2008
Ein sjømann utanom
det vanlege
blei rive ned, men seinare erstatta av ein fisk- det første kristne symbolet. Denne snurrar no rundt som ein værhane på toppen av den
sirkelrunde bygninga. Desse fattige menneska ga det vesle dei hadde
og hjalp mannskapet både med såpe og barberblad som Maxim tok
med attende til skipet. Sikre kjelder stadfestar no at kyrkja er stengt.
TERJE HEGGDAL
Fengselet - ei grop i sanden
Mauritanarane lever eit hardt liv. Landet er ein del av Sahara, og folk
døyr når dei er 30-40 år gamle. Ein sky av fint støv kjem med vinden
frå Sahara kvar ettermiddag og fyller alt og alle. Det går ikkje an å
sleppe unna dette. Sanden, det dårlege vatnet og den fattigslege maten forkortar livet dramatisk. Gutane er 20 og jentene 15 år når dei
giftar seg. Ukrainarane opplevde lokalbefolkninga som lite vennlege og
fiendtlege. Formelt hadde styresmaktene plikt til å sørgje for mannskapet sitt underhald, men dette blei i lita grad fulgt opp av den lokale
agenten. Maten var dårleg, vatn fekk dei knapt og mannskapet var
fangar på sitt eige skip. Etter at to matrosar hadde vore i konflikt
med ein soldat, blei Maxim teken med på land for å sjå fengselet. Det
var ei 6 m djup grop i sanden. Fangane laut liggje i hola om natta. Når
det blei dag fekk dei gå opp ein stige og ut i det fri. Då var det
meininga at dei skulle skaffe seg mat og drikke på eiga hand ute i ørkenen. Men viss dei ikkje kom att til solnedgang, måtte dei vere i fengselsholet både dag og natt i tre dagar etterpå. Eit opphald i den sterke
sola var den sikre død.
Maxim Palamarkjuk arbeider som frysemekanikar på den
russiske trålaren Mikhail Verbitsky som er til reparasjon ved
Fiskarstrand verft. Dei er 60 mann som snart drar til
Barentshavet på torskefiske. Båten har base i Murmansk .
Derifrå reiste mannskapet to døgn med buss til Ålesund.
Men Maxim bur i det sørlege Ukraina og måtte gjennomføre
ei tre dagars togreise før han kom til Murmansk.
Barndomsheimen påtent av KGB
Maxim blei fødd inn i ein baptistfamilie i ein landsby i det sentrale
Ukraina. Sidan dei kommunistiske styresmaktene ikkje tillet oppføring
av nye gudshus , nytta familien huset sitt som forsamlingslokale .
Maxim blei mobba på skulen fordi han var baptist. Sjølv forstod han
ikkje eingong kva dette innebar - berre at det var eit skjellsord. Han
sprang gråtande heim og spurte kva ein baptist var. Krutsjov hadde
nettopp lova at han ville reinske ut all tru på Gud og syne fram den
siste kristne på fjernsynet. Han for hardt fram med kyrkjene, konfiskerte eller øydela dei . Då Maxim var 8 år hende noko dramatisk.
Bestemora vakna om natta av at folk romsterte utanfor huset. Ho låg
i senga og ottast. Best det var såg ho flammane som sleikja oppetter
veggane. KGB hadde tent på huset og bolta dørene, så det var lukka
at familien berga livet. Berre veggane blei ståande att, og dei måtte
flytte inn i uthuset, men let seg ikkje skremme til å reise bort frå
landsbyen. Kristne søsken hjalp dei med byggjematerialer. Eit nytt hus
blei sett opp på tomta, men no måtte møta haldast andre stader.
Sjølv om Maxim vaks opp i eit baptistmiljø , var han 33 år før han
valde Kristus. Han var då sjømann i utanriksfart. For det meste jobba
han på trålarar med base i Nord-Russland. På friturane hjelper han
kyrkjer i byen Kherson i det sørlege Ukraina. Hans dramatiske liv
gjer han til ein framifrå sjelesørgjar.
Far til ei dotter han aldri fekk sjå.
I 1983 blei Maxim far til eit barn han aldri har sett. Han var på sjøen
då kona fødde ei dotter. Etter fem dagar sa doktoren at dessverre –
barnet døydde. Mora ville begrave henne, men doktoren insisterte på
at det var best at sjukehuset tok seg av det sidan barnet døydde der.
Den avkrefta mora hadde ikkje mot til å protestere. Sju år seinare får
dei vite at dottera ikkje døydde, men at doktoren var med i ei gruppe
som stal speborn. Borna blei vidareformidla til ein bande i Lvov (ein
tidlegare polsk by i det vestlege Ukraina) som selde dei vidare til forskjellige personar i vesten. Doktoren utferdiga dødsattest på borna
og fekk seinare10 års fengsel for misgjerningane sine .Mora var med
på rettssaka og fillerista doktoren, men han kunne ikkje gjere greie
for kor barnet var blitt av. Enno i dag tenkjer Maxim på dottera han
aldri fekk sjå.
Bad si siste bøn
To veker før dei blei frigjevne, fekk Maxim kome på land for å kjøpe
frukt og vatn på marknaden. På vegen blei han stoppa av ein mann
som oppheldt han med prat i 40 -50 minutt. Etterpå spurde han seg
kvifor han brukte så mykje tid på denne mannen når han berre hadde
ein god time på seg og det var mykje anna å sjå og oppleve. Det skulle
han snart få svar på. Medan han var på veg attende til skyssbåten med
varene, kom det istand ein demonstrasjon mot USA og Israel.
Folkemengda rusta seg med stokkar og steinar medan dei ropte slagord mot jødar og amerikanarar. Situasjonen var utrygg, og Maxim
stakk seg unna i ei sidegate. Men ei ny gruppe demonstrantar kom
imot han frå motsett lei, og best det var, så var han omringa av fleire
hundre ville og ustyrlege menneske som var klar til å steine han på
det minste varsel. Maxim bøygde hovudet mot bakken, folda hendene
og bad si siste bøn. Han visste han skulle døy, men forstod ikkje kvifor Gud hadde halde han i live i 9 månader for at han skulle lide martyrdøden. Best det var, gjekk eit sus gjennom flokken idet ein mann
trengde seg veg gjennom folkemengda og stoppa ugjerninga. Mannen
var den same han hadde stått på vegen og snakka med tidlegare! Som
ved eit mirakel blei Maxim berga. Litt seinare sende dei eit charterfly
frå Ukraina som henta heim det forpjuska mannskapet. Dei første 14
dagane berre åt og sov han. Han blei så avkrefta av å ete at han laut
halde seg i veggen for ikkje å ramle i golvet når han gjekk frå kjøkenet
til soverommet. Sidan blei det rekonvalesens i to samfulle år.
Regjeringa ytte ikkje erstatning til mannskapet for tort og svie. Og
det som verre var. Ho tok beslag i 80 % av løna til mannskapet. Om
dei styrande putta pengane i eiga lomme eller om det var desse pengane som blei betalt til Mauritania skal vere uvisst. Båten blei iallfall
liggjande der i minst eitt år etter at mannskapet kom att.
Gissel i Mauritania
Før Maxim kom til Noreg gjennomgjekk han ein lengre rekonvalesens
i Ukraina. Hausten 2002 var han om bord i eit fryseskip utanfor kysten av Vest-Afrika. Dei var i gang med å losse ein ukrainsk trålar frå
same selskap – det ukrainske statlege trålarselskapet. Veret var dårleg
, og det var vanskeleg å arbeide, difor fekk dei lov å kome innanfor
Mauritanias territorialgrenser. Men det dei ikkje visste , var at den
ukrainske staten hadde uoppgjorte rekningar med den mauritanske.
Mauritania sendte eit militærfartyg som tvang båten til lands. Dei
sette soldatar om bord, og båten blei ankra opp i havnebyen
Nouakchott.
Hjelp frå den forfulgte kyrkja
I byen Nouadibu var det ei lita kyrkje. Dei fattige kristne blei sett ned
på av den muslimske majoriteten. Ein gong blei den vesle kyrkja forsøkt øydelagt av fleire hundre vandalar som med stokkar og steinar
ville bryte seg inn og drepe dei som var samla til gudsteneste. Korset
Maxim Palamarkjuk ved skrivebordet i kahytta si. Foto: Terje Heggdal.
Kyrkjebladet - Mars 2008
7
Helsing frå misjonsprosjektet
i Nepal
Valderøy Kyrkjelyd er med på eit misjonsprosjekt i Nepal
som hjelper funksjonshemma barn. Senteret Asha Bal Bikas
Sewa (ABBS) driv 3 dagheimar der det vert gitt omsorg og
opptrening til denne sårbare gruppa av barn. Prosjektet
inkluderer lønn til norsk ergoterapeut, Alice Kristin Holmen
som bodde sine sju første år på Valderøya. Ho gjekk i 2006
inn i ABBS’s team for å bidra med opplæring til barna, foreldra deira og staben ved dagheimane.
ALICE KRISTIN HOLMEN
Hei alle sammen!
Jeg vil nå prøve å gi dere litt oppdaterte nyheter fra arbeidet jeg er en
del av her i Nepal, og denne gang spesielt fra ABBS som er dagsentrene vi driver for funksjonshemmede barn.
ABBS hadde nå sin 15. juleavslutning. Det var stas å være på plass i
nytt bygg og ordne til juleavslutning ute på plassen her. Det ble en
kjempefin juleavslutning der barna danset og sang, og hver enkelt av
dem var veldig stolte der de opptrådte. Selv fikk jeg tårer i øynene av
å se på. De har øvd mye og gledet seg veldig til dette.
Før jul hadde vi både helse-camp og øre-nese-hals camp her på
dagsenteret for barna. Det var leger som stilte frivillig opp og gjennomførte dette, og det er vi takknemlige for. Noen av barna deltok
også på idrettsdag for funksjonshemmede i Kathmandu.
Anjana
Jeg vil fortelle historien til ett av barna ved dagsenteret, for at dere
skal få litt inntrykk av hvilket arbeid de ansatte ved sentrene gjør. De
er en fantastisk gjeng som er veldig glade i barna og som utfører
arbeidet med kjærlighet og glede.
Anjana har vært ved dagsenteret vårt siden 1996. Den gangen var hun
Her øver Anjana saman med to frå staben til ei danseoppvisning ho hadde
på juleavslutninga.
Alice saman med nokre frå staben i ABBS
2 år gammel. Anjana har Celebral Parese og da hun kom til ABBS
kunne hun ikke sitte, hun hadde redusert hodekontroll og svært dårlig håndmotorikk.
Anjana er ett av flere barn som har vist stor fremgang etter at hun
kom til dagsenteret. Nå kan hun gå, danse, synge, snakke, lese og
skrive. Hun kan kommunisere godt, og av og til minner hun de
ansatte ved dagsenteret på sin egen situasjon da hun først kom til
ABBS. Hun viser til andre barn ved senteret som er like hjelpeløse
som hun var den gangen og er takknemlig for fremgangen hun har
opplevd etter den tid. Nå kan hun kle på seg selv, lese og skrive korte
setninger på nepali og også noe engelsk. Til juleavslutningen hjalp to
av staben Anjana med å øve inn en flott dans som hun fremførte for
oss.
Takk for forbønn
Jeg har også en hilsen til dere fra de andre ansatte ved dagsenteret.
Jeg oversetter til norsk for dere: ”Vi er takknemlige for deres forbønn, hjelp og støtte, og kunne ikke drevet dette arbeidet uten hjelp
fra dere. Vi er veldig glade i barna! Nå håper vi å få i orden en bedre
transportordning for barna enn det vi har per i dag.” (nå transporteres barna i en liten varebil, men den er alt for trang og de dagene hvor
alle barna kommer sitter de som sild i tønne.)
HDCS (Human Development and Community Services) driver i tillegg til ABBS flere andre prosjekter i Nepal. Ett av disse prosjektene
er sykehusarbeid spesielt for den fattige delen av befolkningen i
Nepal. I februar reiser Tulsa (koordinatoren ved ABBS) og jeg til
Rukum for å arrangere en camp for funksjonshemmede fra distriktet
rundt sykehuset som HDCS driver der. Rukum ligger 1,5 time med
småfly vest for Kathmandu og er veldig preget av at Maoistene har
hatt sitt hovedsete nettopp i dette området. Folket der er veldig fattige og lever fra dag til dag, med sist jeg var der la jeg tydelig merke til
den manglende gleden og håpet i øynene til folket der. Ellers i Nepal
møter man stort sett folk som smiler og ler og er veldig imøtekommende.
"Det viktigste i livet er ikke å jobbe mye, men å elske mye!"
SR Lena (Heliga Franciskus Systraskap)
Blåmandag: Da kirkene byttet til fastens liturgiske farge; lilla. Denne fargen var dyr og mange kirker hadde ikke råd til den. Derfor brukte de blå
isteden. Skiftet skjedde på mandag etter fastelavenssøndag. Derav "blåmandag".
”Narkissos har innhentet oss. Sosiologer og psykologer ser klart at de
nye mediene er som skapt for selvdyrkelse. Og av selvdyrkelsen følger
tomhet, vikende verdighet og en svimlende usikkerhet.”
Olav Egil Aune, Vårt Land
8
Kyrkjebladet - Mars 2008
B e s ø k s t e n e s t a p å Va l d e r ø y
Kyrkjebladet - Mars 2008
9
10
Kyrkjebladet - Mars 2008
Velkomen til kyrkje
Søndag 02.03.2008 4. SUNDAG I FASTE
GODØY KAPELL. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL
Laudamus/ Kyrkjelydens årsfest etter
gudstenesta
VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap.
Kyrkjelydens årsfest etter gudstenesta
Onsdag 05.03.2008 FASTE
VALDERØY KYRKJE. kl. 19.00 FASTEGUDST Liturg: KJETIL
FRØYSA Takkoffer til De fire diakoniinstitusjonene.
Lørdag 08.03.2008
GISKE KYRKJE. kl. 18.00 KULTURARR. Liturg: "I begynnelsen var
ordet" - Birgitte Bjørnstad Sæbø/Ulla Käll
Søndag 09.03.2008 MARIA BODSKAPSDAG
GISKE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL
Giske barnekor
VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
Takkoffer til Amathea. Bønevandring/Årsmøte etter
gudstenesta
VALDERØY KYRKJE. kl. 18.00 KONSERT Liturg: Konsert Ålesund
Kammerkor
Onsdag 12.03.2008 FASTE
GISKE KYRKJE. kl. 19.00 FASTEGUDST Liturg: REIDAR STANDAL
Fredag 14.03.2008
VALDERØY KYRKJE. kl. 12.15 SKULEGUDSTENESTE Liturg: KJETIL
FRØYSA
Søndag 16.03.2008 PALMESUNDAG
VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL Takkoffer til Stiftelsen Åkerlehaugen.
Torsdag 20.03.2008 SKJÆRTORSDAG
GODØY KAPELL. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL
Takkoffer til Den Norske Tibetmisjon.
VIGRA KYRKJE. kl. 12.30 DÅP Liturg: REIDAR STANDAL
Fredag 21.03.2008 LANGFREDAG
VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
Lørdag 22.03.2008 PÅSKEAFTAN
VIGRA KYRKJE. kl. 23.00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL
Søndag 23.03.2008 PÅSKEDAG
GISKE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL Takkoffer til Kirkens SOS. Laudamus
Mandag 24.03.2008 2. PÅSKEDAG
GISKE KYRKJE. kl. 11:00 PÅSKA I ORD OG TONAR Liturg: KJETIL
FRØYSA
Søndag 30.03.2008 1. SUNDAG ETTER PÅSKE
GODØY KAPELL. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: ANDRÉ S
Bønevandring
VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
Søndag 06.04.2008
VIGRA KYRKJE. kl. KONSERT Liturg: Jazzmesse med Laudamus
GISKE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: ANDRÉ S Bønevandring
Side 1 / 3
VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
Takkoffer til Wycliffe.
Søndag 13.04.2008 3. SUNDAG ETTER PÅSKE
GODØY KAPELL. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL
VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: ANDR´S Takkoffer til
Det Teologiske Menighetsfakultet.
Søndag 20.04.2008 4. SUNDAG ETTER PÅSKE
GISKE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: ANDRÉ S
VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL Takkoffer til Acta. Lykkelighet tek del
VALDERØY KYRKJE. kl. 18.00 KONSERT Liturg: Griegkonsert.
Bjørnar Myhr og Ragnhild Engeseth
VIGRA KYRKJE. kl. 19.00 SAMTALEG Liturg: REIDAR STANDAL
Takkoffer til Misjonsprosjekt.
Søndag 27.04.2008 5. SUNDAG ETTER PÅSKE
VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 KONFIRMASJONS Liturg: REIDAR
Kyrkjebladet - Mars 2008
STANDAL Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
SIGNALEN. kl. 12.00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
Messinggruppe
Onsdag 30.04.2008
VALDERØY KYRKJE. kl. 18.00 SAMTALEG Liturg: KJETIL FRØYSA
Takkoffer til Kristen Idrettskontakt-KRIK.
Torsdag 01.05.2008 HELGETORSDAG
GISKE KYRKJE. kl. 11:00 SAMTALEG Liturg: REIDAR STANDAL
GODØY KAPELL. kl. 19.00 SAMTALEG Liturg: REIDAR STANDAL
Søndag 04.05.2008 6. SUNDAG ETTER PÅSKE
VALDERØY KYRKJE. kl. 10.00 KONFIRMASJON Liturg: KJETIL
FRØYSA Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
GISKE KYRKJE. kl. 11:00 KONFIRMASJON Liturg: REIDAR STANDAL
VALDERØY KYRKJE. kl. 12.00 KONFIRMASJON Liturg: KJETIL
FRØYSA Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
Søndag 11.05.2008 PINSEDAG
GODØY KAPELL. kl. 11.00 KONFIRMASJON Liturg: REIDAR
STANDAL
VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
Mandag 12.05.2008 2. PINSEDAG
ALNES FYR. kl. 12.00 FRILUFTSGUDST Liturg: KJETIL FRØYSA
Lørdag 17.05.2008 17. MAI
VIGRA KYRKJE. kl. 10.30 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL
Takkoffer til Åpne dører.
VALDERØY KYRKJE. kl. 10.45 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
Takkoffer til Strømmestiftelsen.
GISKE KYRKJE. kl. 12.00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
GODØY KAPELL. kl. 12.00 Liturg: REIDAR STANDAL
Søndag 18.05.2008 TREEININGSSUNDAG
VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: KJETIL FRØYSA
Takkoffer til Stiftelsen Kirkens ressurssenter.
Søndag 25.05.2008 2. SUNDAG ETTER PINSE
GISKE KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: ANDRÉ S Laudamus
GISKE KYRKJE. kl. 18.00 Liturg: Heile kyrkjelyden syng
Søndag 01.06.2008 3. SUNDAG ETTER PINSE
VIGRA KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL
Takkoffer til Søndagsskulen lokalt.
Side 2 / 3
Søndag 08.06.2008 4. SUNDAG ETTER PINSE
VALDERØY KYRKJE. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL Takkoffer til Modum.
VIGRA KYRKJE. kl. 18.00 KONSERT Liturg: Sommerkonsert Richard
Powell m.fl
Søndag 15.06.2008 5. SUNDAG ETTER PINSE
GODØY KAPELL. kl. 11:00 HØGMESSE Liturg: REIDAR STANDAL
Samarb m/søndagsskulen- Utmarka
(ved Rådhuset)
Vi sel handlaga produkt i vev, strikk, saum, tre,
samt opptenningsbriketter til vedfyring.
Butikken er open mandag-fredag kl. 09:00 – 15:00
Telefon 70 18 80 95
Velkomen til eit hyggeleg besøk!
11
Returadresse: Kyrkjebladet, Rådhuset, 6050 Valderøy.
Med hjarte på rette staden!
Per Oddvin Stornes har tapt hjarte sitt til Uganda . I fleire
måneder har han arbeidd for barn og ungdom i slummen
i Kampala. Han har blitt kjent med dei fattigaste av dei
fattige og fått lov til å vere med på å gi dei ein bedre kvardag og eit bedre liv. Dei små ungane har gjort sterke inntrykk på Per Oddvin og i februar er han på eit nytt besøk
til slummen. Før han reiste fekk han fortelje om opplevingane sine til ei lydhøyr forsamling på Vigra Bedehus.
ERLING URKEDAL
Han gler seg verkeleg til å kome tilbake til Uganda, Per Oddvin.
Der han står og fortel om misjonsprosjektet han har vore med på,
så skin han av glede og entusiasme over at han på nytt skal få treffe
sine nye vener i slummen.
Det heile starta på Hald Internasjonale Senter der han saman med
studenter frå 12 land fekk relevant undervisning for å kunne vere
med i oppdrag blant fattige i forskjellige land. Saman med kameraten Kay Amund Vartdal frå Godøya fekk han reise til Uganda for å
vere med i hjelpearbeidet til organisasjonen FOCUS, Fellowship of
Christian Unions.
Per Oddvin – med hjarte for borna i slummen.
dei igjen. Per Oddvin fekk vere med på å undervise desse ungane
og vere med på å leike med dei i friminutta. Dei fekk også eit
skikkeleg måltid mat denne dagen, for mange kanskje den einaste
gongen i løpet av veka dei fekk oppleve å bli mette.
Sponsorar
Alle ungane i prosjektet har eigne sponsorar som støtter dei med
ein viss sum penger.Det koster ca. 1500 kroner for å hjelpe eit
barn i eit år. Per Oddvin sponser ein gut som heiter Francis som
bor i Katanga-slummen. Både Francis og mora er HIV-smitta og
bor i eit lite skur i slummen. På grunn av mykje regn blei det lekkasjar i taket på det lille skuret og Per Oddvin har sendt nedover
penger for å få reparert dette.
Tiend
”Det har gjort noko med meg å møte desse menneska i all fattigdomen”, seier Per Oddvin. Han set no av 10 prosent av alt han
tener for å hjelpe dei som nesten ikkje har noko. Per Oddvin har
også fått samla inn penger han skal ha med seg nedover til Uganda,
og også denne kvelden på Vigra bedehus blei det samla inn ei gåve
til arbeidet der nede.
No har han funne fram myggnettet og malaria-tablettane og er klar
til å reise.
Frå slumområda i hovudstaden Kampala i Uganda.
Slummen
Dei bodde godt der nede hos ei triveleg familie, men berre 5
minutt derifrå låg slummen. Per Oddvin opplevde fattigdomen kvar
einaste dag. ”Det var søppel overalt og det var låkt å sjå all elendigheita og sjølv bli sett på som rik”, fortel han.
På tross av all fattigdomen møtte han alltid glade og blide unger.
Studentarbeid
Studentarbeid var ei av oppgåvene deira. Kvar mandag var det
møte på universitetet med sang og bøn og diskusjon av bibeltema.
Det vart også arrangert leir ved Victoria-sjøen der det var bibelstudier og undervisning i lederskap.
Barneprosjektet
Barneprosjektet i slummen vart starta i 1992, og kvar laurdag var
det fokus på dette.
”Eg gledde meg til kvar laurdag”, fortel Per Oddvin. ”Ein herleg
gjeng på 150 glade , leikande ungar , eg gler meg verkeleg til å sjå
12
Per Oddvin omgitt av gode vener i Uganda.

Similar documents

Nr. 4 – advent/jul - Familiegudsteneste, Vaksdal Kyrkje

Nr. 4 – advent/jul - Familiegudsteneste, Vaksdal Kyrkje Kommunen skal etter kyrkjelova løyve midlar til drifta av kyrkja, og har ansvaret for at midlane strekk til. Men noko fast regel for omfang og kvalitet på tenestene som kyrkja skal yta til folket f...

More information

Nr 1 2015

Nr 1 2015 Vi kan føle oss maktesløse – hva kan vel vi gjøre med flyktningsituasjonen i verden? Betyr det noe hva vi mener om klimapolitikk? Mens vi drøftet disse temaene, kom jeg til å tenke på Jesus da han ...

More information

Menighetsblad nr 5 - 2010 - Skaun kirkelige

Menighetsblad nr 5 - 2010 - Skaun kirkelige barnebarn og barn. I det evige håpet om at det må gå dem godt. Den gamle storfamilien omfattet ikke bare tre generasjoner, i mitt minne blir egne søskenbarn igjen unge, omsorgsfulle tanter og snill...

More information