seminar - Universiti Pendidikan Sultan Idris

Comments

Transcription

seminar - Universiti Pendidikan Sultan Idris
SEMINAR
PERSURATAN PAHANG
Menjeja^ 'Warisan (Pahang
T o k Shahuddin Zainal Abidin : Sasterawan
Ulam a’ Teraw al di Pahang
Oleh:
Sdr. Aripin Said
27 - 28 Oktober 2001
Tempat : Auditorium Taman Budaya, Kuantan
Jlnjuran (Bersama:
Jabatan Kebudayaan & Kesenian Pahang (JKKP)
Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP)
(Dengan 'Kjtrjasama
Yayasan Pahang
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
Kerajaan Negeri Pahang
□
T O K S Y A H H 3 T JD B H 'J B I N Z A I N A L A B I O B !
AXj-MSANti U l a m a 1 d a n S a s t e r a w a n
A M D K E -1 7
O l e h A H I P IN ' S A I D
U n iv e r s it i P u tr a M a la y s ia
PEMDAHUIUAN
PEEK SM BA M GA N k e s u s a s t e r a a n d i N e g e r i P a h a n g B ^ ru lm a k m u r
p a d a p e rin g k a t a v a l d i l a t a r i o le h s a s te r a ra k y a t y an g cukup te n a r b a ik
d a la m b e n tu k p r o s a m a h u p u n p u i s i * B a s i l s a s t e r a y a n g d i t i t i s k a n m e la lu i
lis a n in i d iw a r is i d en g a n b a ik d a r i g e n a ra s i ke g e n a ra s i yan g la in y an g
a k h i m y a k i t a m e n e m u i d a la m b e n t u k t u l i s a n . N am un s e b e n a m y a , w a la u p u n
b e g i tu b a n y a k u s a h a , y a n g d ij a la n k a n u n tu k a e n d o k u m e n ta s ik a n h a s i l s a s t e r a
te r s e b u t d a n b a n y a k p u la b a h a n y a n g k i t a d a p a t nam un m a s ih b a n y a k b a h a n
y an g te la h h ila n g tid a k d a p a t d ic a r i la g i*
P e n g l i p u r l a r a a n t a r a n y a Im a m M a d D i a h d i K e r d a u , T e h S i d e k
d i K am p u n g B c h o r j W ek E s a h M ohd T a ib d i K am pung L a n tin , C h e n o r; P a k A n d ak
I s m a i l Y e n d i K a m p u n g L u i t M a ra n s e r t a r a m a i y a n g l a i n l a g i t e l a h la m a
m e n d a h u lu i k i t a m e n e m u i a la m b a r z a k h ,
H e n te ta n p e rk e m b a n g a n s a s te r a te r s e b u t s e b e n a m y a tid a k a d a
sem p a d an p e m is a h y a n g m u tla k . P ad a. ta h u n - ta h u n 5 0 -a n um pam anya k e tik a
p e n g e ta h u a n t u l i s m e n u lis t e l a h t e r s e b a r , k i t a m a s ih d a p a t m en em u i p e n g li­
p u r l a r a y a n g b i j a k s a n a d i n e g e r i i n i . M e re k a d e n g a n c a r a m a s in g -ra a s in g
m e w a r is i k e a h l i a n s a r j a n a a l a m i a h m e m b e n tu k p e r a d a b a n b a n g s a n y a #
l a g i . *<
sy a h ib tid d in . . , 2
D a la m k e t e n a r a n s a s t e r a l i s a n , k e t i k a M e la k a s e d a n g d a la m
k e a g u n g a n n y a d a la m b e n tu k K e r a ja a n M e la y u d i A s i a T e n g g a r a i n i , s u d a h
a d a , p u l a s a s t e r a y a n g d i t u l i s k a n d a n i n i k i t a l e b i h b i a s a d e n g a n zam an
s a s t e r a k i t a b . IH ilis a n ja w i d ig u n a k a n d e n g a n m e lu a s d a la m e r t i k a ta
m e n y e b a rk a n s a s t e r a t e r s e b u t w a la u p u n h a n y a d e n g a n m e n g g u n a k a n tu lis a n
t a n g a n , K e r a j a a n M e la y u M e la k a ( 1 4 0 0 - 1 5 1 1 ) m e n iix g g a lk a n k i t a b a n y a lc
k h a z a n a h y a n g d im a k s u d k a n . B a ik s a d u r a n m a h u p u n h a s i l k e r j a b u d a y a v a n ,
s a s te r a w a n a p a ta h l a g i a h l i - a h l i a g a m a y a n g m a h ir d a la m b id a n g m e re k a ,
H u k u m K a n u n M e l a k a y a n g m e m p u n y a i d u a p u l u h t u j u h p a s a l r li j a b a l
d i t u l i s k a n d a n d i p e r u n d a n g k a n d i n e g e r i i t u t e r c i p t a p a d a a b a d i n i , Hukum
K a n u n M e la k a i n i m e n y a ta k a n p e r i h a l s u s u n a n a t u r a n n e g e r i b e r la n d a s k a n
s is te m
I s la m . H ukum K an u n i n i m e m b e ri g a m b a ra n te n ta n g k e tin g g ia n
p e m ik ir a n b a n g s a M e la y u d e n g a n b u d a y a d a n p e r a d a b a n p a d a w a k tu i t u ,
.
N e g e r i P a h a n g j u g a t i d a k k e t i n g g a l a n d a l a m h a l i n i . R a m a i b ija k
p a n d a i d i n e g e r i i n i t u r u t m e l u n a s k a n H u lc u m K a n u n P a h a n g . H u k u m K a n u n
P a h a n g d ig u b a l s e r t a d ip e ru n d a n g k a n s e m a s a p e r n s r in ta h a n S u lta n A bdul
G h a f u r M u h i y u d d i n S i n a h ( 1 5 9 2 - 1 6 1 4 ) i a i t u s e l a m a 23 t a h u n b a g i n d a m e n ja d i
S u l t a n P a h a n g , H u k u m K a n u n P a h a n g t e r s e b u t t e l a h d i g u b a l s e t e l a h te b e r a p a
t a h u n b a g i n d a m e n a ik i t a k h t a . K e b i j a k s a n a a n d a n k e w ib a w a a n S u l t a n A bdul
G h a f u r M u h i y u d d i n S y a h m e m e r i n t a h d a p a t k i t a l i h a t t e r c e m a d a l a m Hukum
K an u n i n i . P e r ih a l ta n g g u n g ja w a b p e m e r in ta h .s e r t a p e m b e s a r-p e m b e sa rn y a
t e r h a d a p r a k y a t s e r t a s e b a l i k n y a d i g a r i s k a n d e n g a n t e r p e r i n c i te n n a s u k
te n ta n g k e b a jik a n d a n s o s io b u d a y a n e g e r i p a d a w a k tu i t u .
D a la m k a n u n i n i d i c a t a t k a n b a h a w a N e g e r i P a h a n g p a d a w a k tu itu
d i s e b u t N e g e r i P a h a n g D a r u l I s l a m a t a u N e g e r i P a h a n g D a r u s s a l a m , K in i
N e g e r i P a h a n g d i s e b u t N e g e r i P a h a n g D a r u l m a k m u r b e n n u l a a a d a m a s a p em eriat a h a n S u l t a n A h m a d A l-K u a d z a m S y a h i a i t u S u l t a n P a h a n g y a n g p e r t a a a .
la g i.,,/3
s j ^ a h i b u d d i n . . ,/3
P e r l u d i s e b u t k a n b a h a w a S u l t a n A b d u l G h a f u r M u h iy u d d in S y a h t e l a h
b e r i s t e r i k a n P u t e r i F a ta n i ( a d in d a k e p a d a R a ja F a ta n i) p a d a ta h u n 1584
i a i t u s e b e lu m b a g in d a n a i k t a k h t a . B a g in d a ju g a t e l a h b e rk a h w in d e n g a n
s e o ra n g a n a k R a ja B e ru n e i.
B e r to la k d a r i H ukum K an u n P a h a n g i a i t u h a s il s a s te r a y a n g
b e r p u s a t d i i s t a n a s e r t a m a n ta p n y a s a s t e r a l i s a n ( s a s t e r a r a k y a t) s e b a g a i
a l a t k a w a la n s o s i a l y a n g c u k u p b e rk e s a n k i t a d a p a t m e lih a t d en g a n je la s
a k a n p e n g a ru h Is la m
d a la m h a s i l s a s t e r a y a n g d is e b u tk a n . A p a ta h l a g i
s e b e n a m y a p a d a w a k tu i t u t e r d a p a t p e n g a jia n , p o le m ik s e r t a h u b u n g a n
c e n d ik ia w a n I s la m y a n g c u k u p r a n c a k d i A s ia T e n g g a ra . I n i d is o k o n g o le h
c e n d ik ia w a n Is la m
d a r i N e g e r i C h in a s e r t a c e n d ik ia w a n Is la m d a r i S e la ta n
I n d ia m a la h ju g a T im u r T e n g a h .
D a la m h u b u n g a n I n i , d a r i H u k u m K a n u n P a h a n g y a n g b e r t u l i s j a w i ;
s e t e l a h k e m a n g k a ta n S u l t a n A b d u l G h a f u r , p e rk e m b a n g a n i t u t e r u s c e m e rla n g
d it e r a j u i o le h in te le k fc u a l y a n g S 3 in b a ik d i k a ls n g a n I s ta n a m ahupun d a r i
k a la n g a n r a k y a t s e n d i r i ,
D a la m h a l i n i , s a l a h s a t u l o k a s i a t a u w ila y a h y a n g a k t i f
d e n g a n p e n g a jia n h a l e h w a l Is la m
i n i i a l a h d i D a e ra h T e m e r lo h . L e b ih
k h u s u s n y a k a w a s a n i n i i a l a h d i K am p u n g ^ a n g a u , K am pung M e n g k a ra k d an
K am pung B e r h a la G a n ta n g .
D a la m p e n g u t a r a a n k e r t a s k e r j a i n i , s e o r a n g u la m a 1 d a n p e n y a JL r
( s a s te r a w a n ) y a n g d a p a t d ik e s a n i a l a h T o k S y a h ib u d d in b in Z a in a l A b id in
( 1 6 5 0 -1 7 7 0 ) y a n g m e m p u n y a i p u s a t p e n g a jia n n y a d i K am pung B e r h a la G a n ta n g .
K am p u n g i n i ju g a d i k e n a l i d e n g a n . p a n g g i l a n K am p u n g B a l i k G a n ta n g d a n
K am pung B a l a i G a n ta n g . K e t i g a - t i g a n a m a y a n g m e ru ju k k a n k e p a d a s a t u te m p a t
i t u m e m p u n y a i c e r i t a n y a y a n g c u k u p m e n a r i k s e r t a m e m .p u n y a i h u b u n g a n
t e r u s d e n g a n to k o h y a n g dim aksudkan i a i t u Tok S y a h i b u d d i n b i n Z a i n a l
-A b id in ( T o k B u d i n ) .
syah ib u d d in . • • / 4
LATAH TOKOH TOK SY A E IIB U U D m
Tok S y a h ib u d d in d i l a h i r k a n d i Kampung B e r h a l a G a n ta n g
t e r l e t a k k i r a - k i r a 20 k i l o m e t e r d i s e b e l a h h u l u b a n d a r T e m e rlo h , sebuah
kampung d i t e b i n g S u n g a i P a h a n g . Tokoh i n i m em punyai h a y a t y a n g cukup
se m p u m a s e la m a 120 ta h u n b e r b a k t i k e p a d a agam a d an b a n g s a n y a dan te la h
m e n in g g a l d u n ia d i lcampung t e r s e b u t p a d a t a h u n 1770® M e li h a t k ep ad a saman
y a n g d i l a l u i o l e h Tok S y a h ib u d d in k i t a d a p a t m en g e sa n b ah aw a to k o h in i
h id u p p a d a zaman N e g e r i P ahang d i baw ah p e g a n g a n S u l t a n J o h o r-P a h a n g dan
p a d a zaman P ah an g dalam p e g a n g an B e n d a h a ra d i baw ah n a u n g a n Yam Tuan Muda
R ia u ( p e m e r in ta h ) p a d a k e t i k a i t u .
.
P e r i o d i s a s i i n i d a p a t k i t a l i h a t P a h a n g d i baw ah pem erintahan
S u l t a n J o h o r-P a h a n g i a i t u b e rm u la d a r i S u l t a n A b d u l J a l i l S y a h k e-3
(1623“ 1 6 7 7 )j S u l t a n Ib ra h im S y a h ( 1 67T—1685) d a n S u l t a n Mahmud Syah ke-2
( 1 6 8 5 -1 6 9 9 ). I n i b e im a k n a zaman t e r s e b u t b e rm u la d a r i s u l t a n J o h o r yang
k e - 8 p in g g a k e - 1 0 .
Kem udian d a r ip a d a i t u P a h a n g t e l a h d i l e t a k k a n d a la m pegangan
B e n d a h a ra b e rm u la d en g an B e n d a h a ra T un A b d u l J a l i l ( B e n d a h a r a Paduka. Raja);
B e n d a h a ra Tun A bdul J a m a l, B e n d a h a ra Tun A bbas d an B e n d a h a ra Tun Hassan,
B id a n g k u a s a y a n g a d a p a d a p e m e r in ta h a n i n i s e r t a h u b u n g a n d ip lo m a tik
b a i k dalam h a l k e k e lu a r g a a n ( p e r k a h w in a n ) s e r t a p e m i a g a a n ju g a bantuanb a n tu a n p e p e ra n g a n , m e n ja d i p e n a n d a k e p a d a p e rk e m b a n g a n ilm u khususnya
p e n g a ji a n Is la m p a d a w a k tu i t u .
P a d a zaman i n i l a h Tok S y a h ib u d d in m em u lak an , m e la k sa n a k a n ,
m em beri n a f a s s e r t a m em antapkan p e n d id i k a n I s la m s e k i t a r w ila y a h yang
d id ia m i s e r t a kaw asan-kaw asan. y a n g d i l a w a t i A n i n i p u l a b e r l a k u dalara
b e n tu k dua h a l a .
l a g i..,/ §
syahibuddin.. , /5
P e n g a j i a n I s la m t e l a h b e r t a p a k d e n g a n b a i k d i p e n e m p a ta n
M e la y u p a d a k e t i k a i t u . D i K a m p u n g B e r h a l a G a n ta n g ju g a t e l a h m e r ia h
d e n g a n T o k G u ru , s u r a u s e r t a p o n d o k . S e te la h m e n g a ji p a d a p e r in g k a t a w a l
d e n g a n a y a h a a d a n y a s e n d i r i ( Z a in a l A b id in ) , T o k S y a h ib u d d in t e l a h d ih a n ta r
m e n g a ji k e p a d a H a ji I s m a il d i K am pung ^ a n g a u y a n g t e r l e t a k tid a k ja u h d a r i
k u a l a S u n g a i S e m a n ta n . D I k a m p u n g i n i p e n g a j i a n I s la m ju g a t e l a h m a n ta p
d a n m e r i a h . 3 -u ra u (fe n p o n d o k d i d i r i k a n d i k a m p u n g i n i , - ^ p a ta h l a g i H a ji
Is m a il i a la h T u a n G u ru lu lu s a n M ek ah ,
T o k S y a h ib u d d in m em ang s e o r a n g a n a k y a n g c e rd ilc d a n p a tu h k e p a d a
g u r u n y a . S e u s i a h a m p ir li m a b e l a s ta h u n , H a j i I s m a i l m e n y a ta k a n p a d a a n a k
d ld i k n y a i n i , " P e r g i l a h k a m u m e r a n ta u m e n g a ji k e te m p a t l a i n . Ilm u y a n g
ad a p a d a a k u te la h h a b is kam u d a p a t.”
*
S e a w a l u s i a lim a b e l a s ta h u n i t u l a h T o k S y a h ib u d d in k e lu a r
d a r i k a m p u n g u n tu k m e n c a r i ilm u ( a g a m a ) . S e b e lu m b e r l e p a s
'k e l u a r n e g e r i '
H a ji I s m a i l m e m b e k a lk a n b e b e r a p a p e r s o a l a n a g a m a d a n s a t u m a s a la h k e p a d a
T o k S y a h i b u d d i n . " G u r u - g u r u yang d a p a t m e n j a v a b d a n m e n y e l e s a i k a n m a s a l a h
i n i d i a l a h g u r u y a n g m u r s y id d a n d i a l a h g u r u k am u te m p a t k am u m e n g a ji
s e lu r u h n y a ," k a ta H a ji I s m a il,
. D a la m p e r j a l a n a n p e r g u r u a n i n i , T o k
( y a h ib u d d in m e m ilih
T e re n g g a n u n e g e r i p e r ta m a . D ia b e r g u r u d i T a n ju n g 3 a r u (K u a la B e r a n g ).
D i s i n i m e n ja d i p u s a t p e n g a jia n Is la m p a d a k e t ik a i t u . I n i ia la h k e ra n a
S u lta n T e re n g g a n u p a d a w a k tu i t u m e n g g a la k k a n p e n g a jia n I s la m d i k a la n g a n
ra k y a t s e r t a m e n g h o rm a ti tu a n - tu a n g u r u . I n i d a p a t k i t a k e s a n se m a sa
S u lta n Z a i n a l A b id in 1 m e m e r in ta h ( 1 7 0 8 - 1 7 3 3 ) . S e b e lu m m e n ja d i s u l t a n
(d ira a h k o ta k a n p a d a ta h u n 1 7 0 8 ) b a g in d a a d a la h s e o r a n g p e n d a k w a h .
K u a la , B e r a n g m e n j a d i p u s a t p e r t e m u a n c e n d i k i a v a n I s l a m s e j a k s e b e l u m
d a ri itu la g i.
la g i.../6
s y a h ib u d d in .,./6
H a b i3 m e n g a ji d i T e r e n g g a n u , to k o h i n i p e r g i k e K e la n ta n ,
S e m u d ia n n y a b e l i a u n a i k k e F a t a n i . S e le p a s m e n g a ji p a d a tu a n - tu a n g u n :
d i t e m p a t - t a m p a t y a n g d i s e b u t k a n , m a s a l a h y a n g d i b e k a l k a n o l e h H a j i Ism a il
B a n g a u m a s i h b e lu m s e m p u r n a d i s e l e s a i k a n o l e h g u r u - g u r u y a n g d ite m u in y a ,
T o k S y a h ib u d d in k e m u d ia n n y a b e r t o l a k k e K a d a h . B e r g u r u p u l a to k o li in i
d i n e g e ri itu .
A k h i r n y a T 0 k S y a h i b u d d i n m e n y e b e r a n g k e i n d o n e s i a d a n te m p a t
y a n g m e n j a d i p i l i h a n n y a i a l a h B e t a w i ( J a k a r t a ) . T o k o h i n i b e r g u r u p u la
k e p a d a b e b e r a p a o r a n g g u ru , y a n g a d a d i s a n a . M a la h t o k o h i n i ju g a tu r u t
b e r j e m a a h d a n r a e n g a d a k a n p e r b i n c a n g a n d e n g a n t o k o h - t o k o h a g a m a d a r i A ceh,
P e r k e m b a n g a n i l m u I s l a m b a i k d i A c e h m a h u p u n d i P u l a u J a w a m e m a n g su d ah
t e r s u r a t d a l a m s e j a r a h . A k h i m y a T o k S y a h i b u d d i n m e n e m u i s e o r a n g T o k Guru
y a n g b e r n a m a S y e i k h Y u s u f A b d u l S a l a n ( 1 6 2 6 —1 6 9 9 ) •
T o k o h i n i b e r g u r u k e p a d a S y e i k h Y u s u f d a n g u r u i n i l a h y a n g dapat
m e n y e le s a ik a n p e r s o a la a ag a m a y a n g d ib e r ik a n o le h H a ji I s m a il B angau
t e r m a s u k m a s a l a h y a n g d i b a w a n y a i t u , S y e i k h Y u s u f i a l a h s e o r a n g p e n d a b /a h
y an g te rk e n a l d an m enegakkan S la m
d i A f r i k a S e l a t a n b e r m u l a p a d a 2 A p ril
1 6 9 4 s e h i n g g a l a h m e n i n g g a l d i s a n a p a d a t a h u n 1 6 9 9 , T o k o h i n i j u g a te rk e n a l
s e b a g a i s e o r a n g p a h la w a n y a n g m e n e n ta n g B e la n d a d i I n d o n e s ia . B e ra s a l
d a r i M a k a s a r d a n k a m p u n g t e m p a t d i k e b u m i k a n t o k o h i n i d i A f r i k a S e la ta n
d in a m a k a n M a lc a s a r t e r l e t a k k i t a - k i r a 6 0 k i l o m e t e r d a r i G a p e T o w n .
S e le s a i b e r g u r u d e n g a n S y e ik h Y u s u f, to k o h d a r i P a h a n g in i
m e m o h o n k e i z i n a n n y a u n t u k k a M e k a h , N a m u n S y e i k h Y u s u f b e r t a n y a , " B e ra p a
y a n g k a n ra m a h u , s a t u a t a u b a n y a k ? "
S y e ik h Y u s u f m e n ja w a b d a r i p i l i h a n T o k S y a h i b u d d i n , " J ^ k a
b e g i t u b a i i k l a h k am u k e P a h a n g ."
la g i#
#,f
sy a h ib u d d in ..
,/j
T o k S y a h ib u d d in b e r s i a p u n tu k b a l i k k e P a h a n g t e t a p i s e b e lu m
d a r i i t u g u r u n y a m e n a s ih a t k a n b e l i a u s u p a y a p e r g i k e M in a n g k a b a u u n tu k
b e la , j a r il m u
'd u n i a 1 b a g i m e m p e r ta h a n k a n d i r i s e r t a -u n tu k m e n g e ta h u i
ilm u 'k e r a s ' y a n g te r d a p a t d i P a h a n g k e t i k a i t u te ru ta m a n y a d i k a la n g a n
o r a n g - o r a n g a s l i , T e r n y a t a p e n g e ta h u a n i n i a k h i m y a b e r g u n a b a g i m e n ru d a h k an k e r ja - k e r ja dakw ah b e lia u .
T o k S y a h ib u d d in m e n in g g a lk a n B e ta w i p a d a ta h u n 1 6 8 5 . B e lia u
s a m p a i k e k a m p u n g h a l a m a n n y a p a d a t a h u n 1J00. I n i b e n n a k n a t o k o h i n i
m e n u n tu t d a la m m a sa k i r a - k i r a 3 5 ta h u n la m a n y a ,
D i K a m p u n g B e r h a l a G .a n ta n g , t o k o h i n i m e m u la k a n g e r a k a n
d a k w a h n y a . M e n d irik a n i n s t i t u s i p o n d o k , I h i m e n ja d ik a n k am p u n g i t u
te m a s y h u r d e n g a n p e n g a jia n p o n d o k d a n T o k S y a h ib u d d in m e n ja d i s e b u ta n
a e b a g a i g u r u . T o k o h i n i s ia p m e n y e d ia k a n b a r i s a n p e la p is n y a m enyam bung
t r a d i s i i n s t i t u s i p o n d o k d i k am p u n g i t u d an k e k a l s e h in g g a ta h u n -ta h u n
enam p u lu h a n a v a l#
D i s a m p in g b e r d a k w a h m e n ja la n k a n a t a u m e n y a m p a ik a n s e r u a n
Is la m , to k o h i n i jtig a m e n g a d a k a n p o lifc e k y a n g c u k u p b e r s e ja r a h d e n g a n
bapa sa u d a ra n y a ia itu
Im a m D o l b a y a n . A s s s g e r a k a n p e n d i d i k a n a g a m a y a n g
d im a n ta p k a n o l e h T o k S y a h ib u d d i n i n i m e n ja d ik a n P a h a n g d i s e g a n i d a la m
h a l e h w a l p e n g a j i a n I s la m . R a m a i to k o h d a r i d a la m d a n l u a r n e g e r i d a ta n g
k e B e r h a la G a n ta n g . B e rb in c a n g d a n m e n te la a h . B e m u a fa k a t m en eg ak k an
agam a A lla h ,
D a lla m s u s u n a n p e n t a d b i r a m K e r a j a a n H e g e r i P a h a n g , w a r i s t o k o h
i n i d ia n g k a t m e n ja d i p e n t a d b i r b a h a g ia n a g a m a ( k a d i '. M e n ja d i r u ju k a n
k e p a d a s u l t a n m a la h j u g a p a d a m a s a p e m e r i n t a h a n B e n d a h a r a . M a la h g e r a k a n
in i t u r u t m e m p e rta h a n k a n P a h a n g d a r i a n a s i r p e n a k lu k a n id e o lg i I n g g e r is .
l a g i . . i /Q
sjahib udd in «. » /S
K A P JT A -I& B Y A T O K S Y A E IB U D JO II'i'
K a r y a - k a r y a T o k S y a h ib u d d in y a n g d i t e a u i i a l a h d a la m b e n tu k
p a n tu n d a n s y a i r , P u is i- p u is in y a i n i d it u lis n y a s e m a s a s e p u lu h ta h u n
s e w a k tu d i a k h i r h a y a t n y a . N am u n d e m i k i a n , s y a i r - s y a i r y a n g d im a k s u d k a n
p a s tin y a t e la h d ik a ra n g o le h to k o h i n i le b ih a v a l d a r i i t u . I n i ia la h
k e r a n a g e n r e p u i s i d i j a d i k a n s e b a g a i a l a t m e n y a m p a ik a n p e n g a j a r a n n y a dan
g e n r e i n i p u l a s a n g a t d i g e m a r i o l e h p e n d u d u k d i k a w a s a n D a e r a h T e m e rlo h
k h a s n y a s e r t a a la m M e la y u s e c a r a k e s e l u r u h a n n y a .
O le h k e r a n a i t u , p u i s i - p u i s i T o k S y a h ib u d d in te r u ta m a s y a ir s y a i m y a m e n ja d i h a f a l a n p e n d u d u k s e te m p a t . M a la h s e w a k tu h a y a t w a ris a n
T o k S y a h ib u d d in k e m u d ia n n y a p u n s y a i r - s y a i r i n i m a s ih d i h a f a l o le h
p e n d u d u k d a e r a h T e m e r l o h k h u s u s n y a g u r u —g u r u a g a m a .
■
P u i s i - p u i s i k a r y a to k o h i n i y a n g d im a k s u d k a n i t u i a l a h :
i)
P a n t u n j a w a p a n T o k S y a h i b u d d i n k e p a d a J jn a m D o l B a y a n
m e n g e n a i a ja r a n M a rta b a t T u ju h ( la p a n ra n g k a p )?
ii)
iii)
S y a i r A s y i q i n ( 40 0 r a n g k a p ;
S y a ir G K a fila h (O ra n g Y a n g L a l a i ) s e b a n y a k
160 ra n g k a p ;
iv )
v)
y i)
v ii)
v iii)
S y a ir X ebun (1 5 0 ra n g k a p );
S y a ir P em b asu h T a n g a n ;
S y a ir T a jw id ;
S y a ir U s u i;
S y a ir S if a t D ua
P u lu h .
S e b a g a im a n a y a n f d is e b u t k a n s y a i r - s y a i r i n i d ig u n a k a n u n tu k
m e n y a m p a ilc a n p e l a j a r a n d a n p u i s i - p u i s i i n i b u k a n s a h a j a d ig u n a k a n o le h
T o k S y a h i b u d d i n t e t a p i j u g a d i g u n a k a n o l e h m u r i d - m u r i d n y a y a n g m e n y a m b iin g
u sah a b e lia u .
l a g i . , „/9
sy a h ib u d d in ,. . /9
O le h k e r a n a i t u p u i s i - p u i s i i n i t e l a h d i s a l i n t u l i s a n ta n g a n
h u r u f j a w i d a n b e rk e m b a n g b u k a n s e k a d a r d i k a w a s a n T e m e rlo h t e t a p i ju g a
d i b e b e r a p a t e m p a t d i A la m M e la y u *
P S M IK IR M I M IA M R J jS I - P U X S I T O K S T 4 H I3 U D D U T
S e b a g a i m a n a y a n g t e l a h d i b i n c a n g k a n d a l a m L a t a r 'T o k o h ,
m e m p e r lih a tk a n k e g i g i h a n T o k S y a h ib u d d in m e n d a la m i ilm u I s la m m e r a n ta u
j a u h d a r i s e u s i a 15 t a h u n d a n h a m p i r 40 t a h u n b a r u p u l a n g k e k a m p u n g
h a la m a n , I lm u - ilm u i n i l a h y a n g d i c e m a k a n o l e h T o k S y a h ib u d d in d a la m
s y a i r - s y a i r y a n g t e l a h d i h a s i l k a n n y a , B a i k d a la m p a n t u n -m a h u p u n d a la m
b e n tu k s y a i r t e r d a p a t b e b e r a p a h a l y a n g n y a ta p a d a to k o h i n i .
P e r ta m a i a l a h b e l i a u b e g i tu a r i f te n ta n g m e n g h a s ilk a n p u i s i
b a ik p a n tu n m a h u p u n s y a i r . M e lih a t k e p a d a b e n tu k n y a , b a ik rim a , su k u
k a t a , b a r i s d a n ra n g k a p s e r t a p i l i h a n k a t a m e m p e rlih a tk a n to k o h i n i ia la h
s e o ra n g p e n y a ir y a n g tid a k d a p a t d ira g u k a n l a g i ,
K e d u a i a l a h p a n tu n d a n s y a i r y a n g b e ra d a d i te n g a h -te n g a h
b a n g s a M e la y u t u r u t m e n ja d i p i l i h a n k e p a d a to k o h i n i u n tu k d ija d ik a n
a l a t u n tu k m e n y a m p a ik a n ilm u - ilm u I s la m ,
O le h k e r a n a i t u b a ik p a n tu n m a h u p u n s y a im y a p a s t i s e k a l i s y a r a t
d e n g a n p e n g a j a r a n , d is a m p a ik a n d e n g a n c u k u p m e n a r i ( p u i s i ) , t i n g g i ilm u
y a n g d is a m p a ik a n nam u n m u d ah u n tu k d ifa h a m i o le h o ra n g -o ra n g y a n g
m e m p e la ja rin y a ,
K e t i k a , m e n a s i h a t k a n Im a m D o l B a y a n i a i t u b a p a s a u d a r a n y a
d a la m h u b u n g a n d e n g a n I lm u M a r t a b a t T u j u h ; T o k S y a h ib u d d in m e n y a m p a ik a n
d a la m b e n t u k p a n t u n y a n g i n d a h . Im a m D o lb a y a n m e n y i n s i r T o k S y a h i b u d d i n
d a la m d u a r a n g k a p p a n t u n :
Ia g i,,./1 0
syahibuddin «. . /10
Im a m S y a h i b u d d i n a l i m B e t a w i ,
B a tu in ta n d ik a ta k a w i;
B e rb u a t ib a d a t b e rs a y u d i r i ,
S e p e r ti k e la k u a n o ra n g m e n c u ri.
Ilm u u s u l t e r l a l u p a y a h ,
S e k a l ia n u la m a 1 s e l a l u m e m b a n ta h ;
J ik a la u ta k k e n a k a ta s e p a ta h ,
M e n ja d i k a f i r n a u z u b ill a h .
P a n t u n Im a m D o l b a y a n i n i d i j a w a b o l e h T o k S y a h i b u d d i n d e n g a n
la p a n ra n g k a p p a n tu n s e p a r ti b e r ik u t:
Im a m H u r q a d im A l i B a n g s a w a n ,
B e rb u a t ib a d a t b e rk u a t-k u a ta n ;
K e la k u a n n y a s e p e r t i b a n tu d a n s y a i t a n ,
B ila b s rb u n y i l a r i h a n tu d i h u ta n .
N a fi is b a t te r la lu p ay a h ,
S e k a l ia n u m a t b a n y a k m e m b a n ta h ;
J ik a l a u b e r c e r a i k a lim a h L a i l l a h a i l a l l a h *
M e n ja d i k a f i r n a u z u b ill a h ,
M a rta b a t T u ju h t e r l a l u m a s y h u r,
H a c-u n t e r b a n g d i s e b e l a h t i m u r ;
L e lc a t d i h a t i s i k i t t a k k s n d u r ,
S e u m p a m a r i w a y a t o r a n g berekofc,
O ran g j a h i l sam a N a s r a n i,
T e rla lu b an y ak se k a ra n g in i;
M e n g a ja r il m u .s e s a m a s e n d i r i ,
K epadanya itu m engenai d ir i.
A d a s e te n g a h a n a s i r y a n g e m p a t,
A d a s e te n g a h n y a e a h a y a s u r i a t ;
A d a s e te n g a h n y a s a h a b a t y a n g e m p a t,
W a k tu m a t i t i a d a n y a u b a t .
B e rg u ru ilm u ti d a k b e r i n g a t,
Ilm u k a r u t d is a n g k a b e n a r ;
B e rs u n y i-s u n y i b a h a ru b e rk h a b a r,
D en g an y a n g a lim t e r l a l u l i a r .
M u d a h -m u d a h a n d ip a lin g k a s . A lla h ,
B e r ja l.a n t i d a k s a m p a i s e la n g k a h ;
T e rk a d a n g d a p a t K h a s a n u l K h a tim a h ,
K h a iru l w a sra k a h m in a lla h .
syahibuddin » . . / l 1
T e ra sa -ra sa pada pandangan,
K ep ad a u m b i d a tu k p e re m p u a n ;
O ra n g b i j a k l a g i b u d im a n ,
U p as j a h i l s u d a h te rm a k a n .
D a la m p o le m ilc t e n t a n g il m u M a r ta b a t T u ju h a n t a r a T o k S y a h ib u ­
d d i n d e n g a n Im a m D o l B a y a n i n i a k h i r n y a Im a m D o l B a y a n m e m i l i h - u n tu k
t u r u t s e r t a d a la m ilm u y a n g d is a m p a ik a n o le h T o k S y a h ib u d d in . K am pung
te m p a t Im a m D a lb a y a n t i n g g a J . i a i t u M e n g k a r a k s e l e p a s i t u t u r u t m e n ja d i
l o k a s i p e n y e b a r a n I s la m . D i s i n i ju g a t e r d a p a t p o n d o k -p o n d o k te m p a t
p e l a j a r - p e l a j a r m e n g in a p u n tu k b e l a j a r .
P a n tu n - p a n tu n T o k S y a h ib u d d in a d a d i a n ta ra n y u y a n g le b ih m irip
k e p a d a , s y a i r . I n i i a l a h k e r a n a T o k S y a h ib u d d in t e r l a l u m e n ek an k an m e se j
y a n g h e n d a k d is a m p a ik a n d a la m la p a n r a n g k a p p a n tu n y a n g S e d ik i t i t u .
K e p a d a ta n p e r u t u s a n m e n ja d ik a n p a n tu n i n i t i d a k d a p a t m e n g e la k u n tu k
m irip k e p a d a s y a i r .
D a la m s y a i r - s y a i r T o k S y a h ib u d d i n u n s u r d a k w a h k e a r a h I s la m ,
p e n g a j a r a n y a n g t u n t a s b a g i m e n g e s a k a n A l l a h SW T j e l a s k e l i h a t a n d a n
m u d a h d if a h a m i ,, D a la m s y a i r k e b u n m i s a l n y a t o k o h i n i m e a b e r ik a n m e ta f o r a
b a h a w a d u n ia i n i a d a l a h s e b u a h h u m a b a g i m e n y e d ia k a n b e k a la n a k h i r a t . O le h
i t u k i t a w a j a r m e m a h a m in y a j i k a t i d a k p a s t i ® k a l i k i t a a k a n k e r u g i a n n a n t i .
S e d a n g k a n d i d u n i a k i t a b o l e h m e n y e d i a k a n b e k a l j^ a n g b e r g a n d a p u l a j i k a
k ek u k u h a n a ra a l te r s e m a t p a d a d i r i k i t a .
P e rm u la a n s y a i r i n i to k o h i n i m e n g in g a tk a n :
D u n ia i n i p e rm u la a n j a l a n ,
S im p a n g n y a d u a k i r i d a n k a n a n ,
S a la h s a tu la d a n g p e rh u m a a n ,
L a in n y a i t u p e r la n u n a n .
T o k S y a h ib u d d in m e m b e ri p i l i h a n sa m a a d a k i t a m ah u m e n ja d i
o ra n g y a n g b e rim a n a ta u s e b a lik n y a .
la g i
.../12
sy a h ib u d d in . , ,/"l 2
D a la m s a t u r a n g k a p y a n g l a i n d a la m S y a i r K e b u n i t u to k o h in i
m e m b e rik a n k i a s i b a r a t :
S e g a la o ra n g y a n g b e rim a n ,
U m pam a l e l a k i y a n g b a n g s a w a n ,
B a ik ru p a la g i h a rta w a n ,
S e p e r ti i t u ad a k ah b e rk e n a n ?
S e s u n g g u h n y a o r a n g - o r a n g y a n g s e p e r t i i n i l a h y a n g m e n ja d i
p ilih a n . i a i t u o ra n g -o ra n g y a n g b e ru s a h a b e rb u a t a m al k e b a jik a n dan
m e n in g g a lk a n y a n g d ite g a h s e m a s a d i d u n ia * M a n a k a la d u n ia p u la p a d a
p e n i l a i a n o r a n g - o r a n j ’ y a n g ta q w a t u r u t d ig a m b a r k a n o l e h T o k S y a h ib u d d in
d a la m 3 y a i r K e b u n i n i , D u n ia s e b a g a i k e b u n p u l a d a p a t k i t a fa lia m i p ad a
r a n g k a p yang b e r i k u t n y a :
Itu la h
K epada
J ik a la u
T e rla lu
m is a l k e h in a a n d u n ia ,
k i t a s e b a b t a k la m a ,
s e k a d a r te m p a t b e rh u m a ,
b a ik ta n a h n y a rim b a ,
D itu g a l p a d l s e g a n ta n g s e r a tu s ,
A da s e te n g a h se c u p a k s e r a tu s ,
S e te n g a h n y a p u la s e p o h o n s e r a t u s ,
G anda b e rg a n d a rib u d an r a tu s .
D a la m s y a i r G h a f i l a h i a i t u s y a i r O r a n g L a l a i , t o k o h i n i
m e n g u t a r a k a n n a s i h a t s e r t a t e k a n a n n y a k e a t a s I l m u M a r t a b a t 'T u j u h y a n g
d ib a w a o l e h Im a m D o l S a y a n , B e b e r a p a r a n g k a p d a r i s y a i r t e r s e b u t d a p a t
k ita lih a t h a l in i dengan je la s :
In g a t-in g a t k ita d i s in if
B e n d a k lc a n l a b a m e n j a d i r u g i ,
B id a a h d a n k a r u t m e m en u h i b u m i,
K e p a ia y a a g z a h i r M a u la n a S u f i ,
Se s a t dan k a ru t b e rla p is -la p is ,
A da yang te b a l ad a yang n ip is ,
A da yang cem ar ada yang n a jis ,
e k a lia rn y a it u d a rip a d a i b l i s ,
l a g i , , . / 13
syahibuddin*, * /l 3
L a in n y a itu . b e r a p a b a n y a k ,
D a e r a h T e m e r l o h 3e r t a M e n g k a r a k ,
S e t e n g a h n y a y a k in 3 e te n g a h n y a t i d a k ,
S e te n g a h n y a b e n c i d ik a ta k a n n y a la w a k .
M a n a k a la S y a ir A s y iq in m e ru p a k a n s y a i r y a n g s a r a t d e n g a n
p e n g j a r a n i l m u F i k h d a n T a u h i d . D a la m h a l il m u m e n g e n a i A l l a h s e r t a
m a n ta u M d k a n n y a d a p a t k i t a l i h a t d a r i ra n g k a p s e p e r t i b e r i k u t:
Ilm u M a k r if a t w a jib p e rta m a ,
Im a n d a n Is la m k e d u a n y a s a m a ,
M e n ta u h id k a n z a t,- s i f a t d a n is m a ,
K e e m p a tn y a i t u b e rn a ra a a g a m a .
N a s ih a t y a n g c u k u p b e r k e s a n d is a m p a ik a n d a la m s y a i r i n i
te n ta n g h a r i k e m u d ia n s e r t a s e w a ja m y a m e m b u at p e r s e d ia a n s e m e n ta ra m a sa
m a s ih d i l u a n g k a n . D a la m r a n g k a p - r a n g lc a p i n i m i s a ln y a k i t a d a p a t m e n g e s a n
m ak su d y a n g d is e b u tk a n :
H a d a s d a n n a j i s h e n d a k la h s u c i,
B a k u n d a n s y a ,r a t w a jib d ik e ta h u i,
A z a b d a n n e ra k a w a jib t a k u t i ,
K u b u r d an M a h sy a r h a d ir m e n a n ti.
A k a l b e r f i k i r . h e n d a k la h ta ja m ,
H id u p d i d u n ia s e h a r i s e m a la m ,
S e n y a m p a n g p u n b u la n b e lu m b e r k e la m ,
X a n d il te r p a s a n g b e lu m y a n g p a d a m .
P e r i h a l k e w a jip a n m e n u n tu t ilm u p u la T o k S y a h ib u d d in m e n y a irk a n :
S e k a lia n n y a i t u h e n d a k la h ta h u ,
S e l i d i k - s e l i d i k p e rfe a ta a n g u ru ,
L a fa z n y a sam a s e la k u -la k u ,
I t u l a h w a jib m e n u n tu t ilm u .
D i s a m p in g p e n g a ja r a n y a n g h e n d a k d is a m p a ik a n , T o k S y a h ib u d d in
m e n y e li tk a n p e l b a g a i k i a s i b a r a t , s i n d i r g i a t , m a k n a y a n g t e r s i r a t d a la m
p e rs o a la n s y a im y a ,
la g i.../
14
syah ib u d d in .
. . /14
S y a i r A - s y i a in i n i m e r u p a k a n s y a i r T o k S y a h i b u d d i n y a n g te rk e n a l,
l a d i s a l i n s e r t a d i h a f a l o l e h m u r id - ^ m u r id n y a y a n g k e m u d ia n m e n j a d i g u ru
a g a m a t e r b i l a n g b a lk d i k a w a s a n T e m e rlo h m a h u p u n d i te m p a t- te m p a t yang
la in . D i a k h ir s y a ir in i te rd a p a t ra n g k a p y an g cu k u p ta ja m m aknanya
m e n y in d ir o r a n g - o r a n g y a n g h a n y a s-u k a m e n u r u tk a n n a f s u t a n p a k a w a la n
k e im a n a n .. 3 a .n g k a p ~ r a jig k a p y a n g d im a k s u d k a n a d a l a h s e p e r t i b e r i k u t :
A da se b u a h m a h lig a i y a n g ti n g g i,
Is ta n a n y a in d a h b e rp a g a r d u r i,
S e k a lia n o ra n g s a n g a t b e ra lii,
D i d a la m n y a n a m p ak s e g a l a p u te r ;
A da se b u a h m a h lig a i y an g r a f a k ,
I s ta n a n y a in d a h b e r p a g a r s a s a k ,
S e k a lia n o ra n g s a n g a tla h ta m a k ,
D i d a la m p u t e r i p e n u h b e r a s a k #
M u su h s a h a b a t ta k b o le h d ik a ta ,
J a h a t d an b a ik k e p a d a k it a ,
D a ta n g m en g am u k tik a m p u n t i b a ,
D a ra h m e lu n c u r k u l i t t a k lu k a .
S u n g g u h p u n m usuh d ia u a t s a h a b a t,
S e n tia s a duduk b e rd e k a i-d e k a t,
M u s lih a tn y a k i t a m e n a ru h ja h a t,
B e lu m b e r d i r i b a h a y a t a r l i h a t .
P a d a r a n g k a p k e t i g a , s y a i r i n i m e m b e ri m a k s u d h a n y a o ra n g -o ra n g
y a n g t e g u h p e g a n g a n a g a m a n y a s a h a j a y a n g t i d a k a k a n t e r p e d a y a a t a u tsn n a k a n
a k a n s e g a la g o d a a n a ta u . a p a s a h a ja . m u s lih a t y a n g d id a ta n g k a n k ep ad an y a.
D a ta n g m en g am u k tik a m p u n t i b a ,
D a ra h m e lu n c u r k u l i t ta k lu k a .
H a n y a o r a n g - o r a n g y a n g b e r i l a u s a h a j a 3r a n g t i d a k a k a n te w a s
d a l a m a p a b e n t u k u j i a n s e k a l i p y n . ~>e b e s a r m a n a a m u k s e k a l i p u n , d a r a h ysng
t u m p a h a d a l a h d a r a h o r a n g - o r a n g y a n g t i d a k a d a p e g a n g a n . B a g i o r a n g - o r s f ig
y a n g k e n t a l t a u h i d n y a , k u l i t n y a p u n t i d a k l u k a , b i s a s e n j a t a t i d a k t^ rb e n a s
d a la m u r a t d a g in g n y a .
I a g i.../ 1 5
syah ib ud d in . „./15
S y a i r - s y a i r T o k S y ih a b u d d in y a n g la in i a i t u S y a ir P em b asu h
T a n g a n , S y a ir T a jw id , S y a ir U s u i d a n S y a ir S i f a t D u a P u lu h m em p u n y ai
o b j e k t i f y a n g c u k u p j e l a s i a i t u m e n g a r a h .k e p a d a m e n g e n a i T u h a n Y a n g M ah a
E s a , m e n ja la n k a n s e g a l a y a n g d is u r u h d a n m e n in g g a lk a n y a n g d ite g a h . I s i i s i p e n g a j a r a n d i m a s u k k a n m e n j a d i m a k n a k e p s ,d a p e r u t u s a n s y a i r - s y a i r y a n g
d im a k s u d k a n i t u * M e n g e n a i T u h a n m e n ja d i p e r k a r a y a n g p o k o k d a n k e m u d ia n
m e m p e l a ja r i I s l a i u n tu k h id u p d a n u n tu k ; m a t i , S y a i r T a jw id m is a ln y a i a l a h
p e r i h a l m e m b a c a A l- Q u r a n y a n g m e n u n ju k k a n s e g a l a h u k u m -h a k a m n y a ,
tfHAYAB SSBAHAN ESIQAJASAJT TOK SYAEIBODDIW
P e n g a j i a n p o n d o k y a n g d f e ja n ta p k a n o l e h T o k S jj-a h ib u d d in
d i K am p u n g B e r h a la G a n ta n g m e n d a p a t s a m b u ta n b u k a n s a h a ja o le h p e n d u d u k
d i k a w a s a n T e m e r lo h t e t a p i j u g a d a r i s e l u r u h H e g e r i P a h a n g , M a la h t e r d a p a t
p e l e j a r - p e l a j a r d a r i n e g e r i l a i n d i T a n a h M e la y u d a ta n g k e k a m p u n g i t u
u n t u k b e la ja r, U la m a 1 d a r i k a m p u n g i n i t u r u t m e n j a d i r u j u k a n k e p a d a p a r a
c e n d ik ia w a n I s la m
d a r i S u m a te r a , P a t a n i s e l a i n d a r i c e n d ik ia w a n d a r i
n e g e r i - n e g e r i d i T a n a h M e la y u s e n d i r i ,
M u r i d - m u r i d T o k S y a h i b u d d i n 3ra n g t a m a t b e l a j a r m e n j a d i g u r u
ag am a p u la d i te m p a t m e re k a , W a ris a n ilm u T o k S y a h ib u d d in i n i b u k a n s a h a ja .
d is e b a r k a n o l e h k e l u a r g a n y a y a n g m e n ja d i o r a n g p e n t i n g d a la m p e n t a d b ir a n
Is la m t e t a p i ju g a o le h o r a n g - o r a n - y a n g d a ta n g m em b u at ru ju k a n k e p a d a n y a
i t u , 'D a l a m h u b u n g a n i n i s y a i r - s y a i r T o k S y i h a b u d d i n j u g a t u r u t t e r s e b a r
m e l a l u i p e n y a l i n a n t u l i s a n t a n g a n , S y a i r A s y i q i n , S j 'a i r n y a y a n g t e r k e n a l
i t u m e lu a s d i b a c a h in g g a - k e R ia u ( T a n ju n g P in a u g d a n P u la u P e n y e n g a t
s e r t a d i S e la ta n S ia m ,
la g i,,,/1 6
s y a h ib u d d in ... 16
PSMJTUP
TO K S y a h ib u d d in Z a i n a l A b id in A l- F a h a n i s e o r a n g u la m a * d a r i
IC am p u n g B e r h a l a G a n t a n g , T e m e r l o h , P a h a n g D a r u lm a k m u r m e n u l i s 1 ,5 7 8
r a n g k a p p u i s i d e n g a n l a p a n j u d u l t e r p i l i h d a l a m j a n g k a m a s a s e p u l u h ta h u n
17 6 0 - 1 7 7 0 ) s e k a l i g u s d a p a t d i n o b a t k a n m e n j a d i s e o r a n g s a s t e r a w a n I s l a m
y a n g p e n t i n g d a r i n e g e r i i n i . B e l i a u m e n ja l a n k a n k e r j a - k e r j a d a k w a h dan
m e n g g u n a k a n p u i s i s e b a g a i a l a t y a n g b e r k e s a n b a g i m e n y a m p a ik a n p e n g a ja ra n
nya.
T o k o h i n i b e r g u r u k e p a d a S y e ik h Y u s u f A b d u l S a la ra A 1 M a k a sa ri
d a n i l m u m e r e k a ' m e n j u r u s k e p a d a a m a l a n A h l i S u n a h H a l J a m a a h . B a g a im a n a p u n
m e r e k a j u g a m a h ir d a la m ilm u T a r i q a t ( s u f i ) » M e l i h a t k e p a d a p e rk e m b a n g a n
p e n d u d u k A la m M e la y u , k e d u a - d u a t o k o h i n i l e b i h c e n d e r u n g m e m a d a n k a n
k e h i d u p a n d e n g a n i l m u y a n g m e r e k a b a w a i t u . I n i l a h k e y a k i n a n m e r e k a * Tok
S y a h i b u d d i n m e m b a n g u n k a n . j i w a p e n d u d u k N e g e r i P a h a n g d e n g a n c e k a l . B e g i tu
j u g a S y e i k h Y u s u f m e m b a n g u n k a n j i w a o r a n g M e l a y a A f r i k a S e l a t a n b e rm u la
p a d a 2 h b A p r il 1 6 9 4 d e n g a n h a n y a 4 9 o r a n g k e c i l b e s a r , tu a , m u d a , le la k i
d a n p e re m p u a n , Is la m te g a k d i N e g e r i P a h a n g , Is la m te g a k d i A f r ik a
S e la ta n .
S y a i r - s y a i r T o k S y a h i b u d d i n l e b i h m e n c a r i k h a l a y a k y a n g ra m a i,
J i k a k i t a m e n e l i t i p u i s i - p u i a i H a m z a h P a n s u r i t e r d a p a t a l i r a n y a n g b e rb e z a
d ib a n d i n g k a n d e n g a n p u i s i - p u i s i T o k S y a h i b u d d i n , M a la h k a d a n g - k a l a p u is ip u i s i T o k S y a h ib u d d in m e ru p a k a n p a ra d o k s k e p a d a p u i s i - p u i s i H am zah
P a n s u r i , N am un s e b e n a r n y a k e t in g g ia n ilm u d u a to k o h i n i d a p a t d ilih a t
d an m e re k a m em punyai a ra h tu ju y a n g sam a .
sjrahibuddin, • */ 13
R U JU K A 1 T K H O S I B
T u a n H a ji H a s a n u d d in M uham m ad, T u a n G u ru B e r h a la G a n ta n g , l a h i r
p a d a t a h u n 1914 * s e k a r a n g m a s i h s i h a t w a l - a f i a t .
U s ta a Z a in a l L e b e d H a s s a n , P e n g e tu a , S e k o la h M en en g ah A gam a fru a i,
T e m e rlo h , P a h a n g .
T u a n H a j i W a h i d G h a f a r b i n H a j i I b r a h i m ( A l - H a f i d z ) , Im a m M a s j i d ,
K am p u n g B e r h a la G a n ta n g s e r t a P e n g e tu a , M aah ad T a h f iz ,
K am p u n g B e r h a la G a n ta n g .
A l l a h y a r h a m M a k H g a fa S f 'a r i f a h H a j i A h m a d , c u c u k e p a d a K a d i I b r a h im
b i n A b u H u r a ir a h { 1 8 4 0 -1 9 2 0 ) , -D a rip a d a A lla h y a r h a jn s y a i r s y a i r T o k S y a h ib u d d in d i p e r o l e h i d a la m k e r j a ~ k e r j a p e n y e l i d ik a n s e p a n ja n g ta h u n 7 0 -a n .
A lla h y a r h a m H a ji Ife m a ru d d in H a ji I s m a i l , G u ru A g am a , K am p u n g B o h o r
B a ru , B e ra , P ah an g ,
H a ja h S a b a r ia h H a ji I s m a i l, G u ru Q u ra n , K am pung B o h o r B a ru , B e ra ,
Pahang.
A lla h y a rh a m R a ja H am zah. R a ja Y u n u s, B u d ay a w an P u la u P e n y e n g a t, w a ris
Y am T u a n M u d a R I a u .
A lla h y a r h a m M u a lim H a j i H a n a f i a h H a j i A l i , P e n g e t u a S e k o la h A ra b
B o h o r B a ru (M a d a ra sa h A l-A lia h A l-A ra b ia h ).
U s t a z H a j i . j l b d u l J l a d i r H a j i K a m i , G u r u A g a m a , P e k a n , P a h a n g D a ru l-*
m a k m u r,
T u an A b d u lla h S a le ig h , G u ru A g am a, B o o -k a p , C ap e T ow n, A f r ik a S e la ta n ,
S a f r u l l a h S a n r e , M a k a s a r , S u la w e s i S e l a t a n (U ju n g P a d a n g ) , I n d o n e s ia ,
A r i p i n S a i d , T o k S y a h i b u d d i n Z a i n a l A b i d i n A l - F a h a n i : U la m a k d a n
S a s te ra w a n P a h a n g ( b a k a l t e r b i t ) ,
A rip in S a id , S y a ir A s y iq in : Sa tu K a jia n I n ir in s ik (B a k a l t e r b i t ) .
A rip in S a id , X a jia n S tr u k tu r S y a ir K ebun (B a k a l t e r b i t ) .
A r ip in S a id , S y a ir G h a f il a h : te m a d a n p e r s o a l a n ( b a k a l t e r b i t ) .
la g i. . . / 1 9
s y a h ib u d d in .. , / l 7
e w a k tu b e r a d a d i A c e h , T o k S jra h ib u d d in b e r g u r u k e p a d a A bdul
S a u f A 1 S i n g k e l ( 1 6 1 5 - 1 6 9 5 ) .A b d u l R a u f A 1 S i n g k e l i a l a h n m r i d k e p a d a
H a m z a h F a n s u r i d a n S h s -m s u d d in A l- S ttm a te r a n i. S e w a k tu d i A c e h u s a h a - u s a h a
m e m e ra n g i ilm u M a rta b a t T u ju h y a n g d i p e lo p o r i o le h S y e ik h N u ru d d in A 1H g n i r i b e g i t u k ru a t d i j a l a n k a n o l e h p e m e r i n t a h . D a la m h a l i n i , a p a b i l a
b a l i k k e P a h a n g T o k S y ih a b u d d in t u r u t m e m e ra n g i ilm u t e r s e b u t d s n in i
d i c e r i t a k a n d a la m s y a i r - s y a i m y a .
U sa h a -u s a h a y a n g d ija la n k a n o le h T o k S y a h ib u d d in d i P ah an g
s a n g a t b e r j a y a . B e lia u b e rd a k w a h ; m e n d ir ik a n i n s t i t u s i p o n d o k p e n g a jia n ;
m e m a k m u rk a n m a s jid d a n s u r a u s e r t a b e r m e s y u a r a h s e c a r a I s la m *
M e i i h a t k e p a d a t a r i l c h h i d u p n y a t a h u n 1 6 5 0 —1 7 7 0 m a k a , k i t a
d a p a t m e n e g a s k a n s y a i r - s y a i r t u l i s a n b e l i a u a d a l a . h h a s i l s a s t e r a d a la m
b e n t u k s y a i r y a n g p e r t a m a d i P a h a n g , S e b a g a im a n a y a n g d i s e b u t k a n to k o h
i n i a d a l a h s e o r a n g u la m a * s e k a l i i g u s s e o r a n g s a s t e r a w a n I s l a m y a n g tid a k
d a p a t k i t a p e r t i k a i k a n l a g i d a n a m a t w a j a r m e n ja d i a s p i r a s i k e p a d a n e g e ri
P a h a n g s e r t a r a k y a t n y a s e r t a s e l u r u h d u n ia M e la y u a m n y a .
syahibuddin. , , /2 0
BI3LI0GRAFI
A b d u lla h b in A b d u l K a d ir M u n sy i ( 1 9 ^ 1 ) , K is a h P e la y a r a n A b d u lla h ,
P e ta lin g J a y a : P e n e rb it F a ja r B a k ti S dn B hd,
A b d u lla h b i n A b d u l K a d ir M u n s y i (1 9 7 4 ) * H ik a y a t A b d u lla h , K u a la
.
L u m p u r: P u s ta k a A n ta r a .
A b d u l G h a n i S a id (1 9 6 3 )» 7 M a li M e la y u , K u a la L u m p u r: M ah b o o k
P u b lie a t io n s .
A b d u l H a lim B a s h a h ( H j . ) , 1 9 9 3 » W a ll S o n g o , K o ta B h a r u : 1 1 K a f ila h
■ E n te rp ris e .
A b d u l l a h A l - Q a r i b i n H a j i S a l l e h ( 1 9 9 9 ) , P u s S k a l ’T a jc .
L u m J te V A l^ H id a y a h P u b lis h e r s .,
E u a la
A b d u l l a h A l - Q a r i b i n H a j i S a l l e h ( 2 0 0 1 ) , C e r p e n .- u t o k - K e n a l i , , a K u a l a
L u m p u r: A l-H id a y a h P u b lis h e r s ,
A d n a n i S .A .M d a n S o f j a n M u c h t a r ( 1 9 7 0 ) , K e s u s a s t e r a a n I n d o n e s i a
D a la m 3 e n t u k d a n I s i , K u a la L u m p u r: P u s t a k a A n t a r a ,
A . T a lib H a ji A hm ad ( 1 9 6 6 ) , P e ra n g S a u d a ra D i S e la n g o r 1 8 6 8 -1 8 7 3 ,
K u a la L u m p u r: P u s ta k a A n ta r a ,
.
B u y o n g A d il ( H j ,) 1 9 7 2 , S e j a r a h P a h a n g , K u a la L u m p u r: D ew an B a h a s a
d an P u s ta k a ,
K a lth u m J e r a n ( 1 9 8 6 ) , H ik a y a t P a h a n g , P e t a l i n g J a y a : F a j a r B a k t i
Sdn B hd,
L i G huan S iu ( D r s .) 1 9 6 5 , I k h tis a r S e ja ra h P e rg e ra k a n dan K esu sa s­
t e r a a n M e la y u M o d en 1 9 4 5 -1 9 6 5 , K u a la L u m p u r: P u s ta k a
A n ta ra ,
M o h am ad J a j u l i A b d R a h m a n ( 1 9 9 3 ) , T h e M a la y L aw T e x t , K u a la
L u m p u r: D ew an B a h a s a d a n P u s ta k a ,
M u b in S h e p p a r d ( 1 9 8 6 ) , IC L a n g , K u a l a L u m p u r : P e la n d u k P u b l i c a t i o n s
Sdn B hd.
M uhd Y u s o f I b r a h im ( 1 9 9 4 ) , P s n s e j a r a h a n M e la y u 1 8 0 0 -1 9 6 0 , K u a la
L u m p u r: D ew an B a h a s a d a n P u s ta k a ,
P a h a n g D a l a m S e j a r a h ( 1982 ) , J u m a l M u z i u m N e g e r i P a h a n g , P e k a n :
M u z iu m N e g e r i P a h a n g .
PH , J . V an R o n k e l ( D r ,) 1 9 1 9 , R is a la h H oekoem S a n o e n j a i t u O en d an g O e n d a n g H e 1 a k a d a n P a h a n g , H o lla n d : L e id e n U n iv e r s ity ,
J * a g ? .. , ._ /2 1
sy a h ib u d d in .
A r ip in S a id , T e k s S y a ir T a jw id (B a k a l t e r b i t ) ,
A rip in S a id , T e k s S y a ir P em b asu h T an g an (B a k a l t e r b i t ) ,
A r ip in S a id , T e k s S y a ir S i f a t D ua P u lu h (B a k a l T e r b i t ) ,
A rip in S a id , T ek s S y a ir U su i (B a k a l t e r b i t ) .
sy a h ib u d d in .. ,/21
R o s c o e P o u n d ( 1 9 9 2 ) , P e n g a n t a r P a l s a f a h U n d a n ^ -U n c !a r°D ew an B a h a sa d a n P u s ta k a .
°
r
iC u a la Lum P u r
H av a H a ji ia lle h
’9 2 ) . B u s t a n A 1 l a l a t i n , K u a l a L u m p u r *
D ew an B a h a sa d a n P u s ta k a .
™ m r.
S lti
W- G* 3hj G
V
~
^
l 9s7£ ’ 3S
“ ahl ^
* ~
?eta ito * * ■ «
S t o s u d d i n M l t a o f ( 1 9 8 6 ) , S e j a r a h S a s t e r a M e la y u H o J
la n u n i8 0 0 , K u a la L u m p u r: P u s ta k a |n t a r a c
W
h
Z a in a l L eba. H assan . 2000
S e j a r a h I s l a m P a h a n g 1 7 5 0 - 2 0 0 0 , Berhala
G a n ta n g , T e m e rlo h : M aah ad T a h f iz , B e rn a l Ge m g .
S D R . Y A A K U B IS A
Bekas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (jawatan terakhimya ialah Ketua Penolong
Pengarah Kurikulum) ini lahir di Ganchong, Pekan. Ijazah pertamanya dari Universiti
Malaya. BeUau pemah mengikuti kursus khas dalam bidang Perkembangan
Penddidikan bagi pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan di Universiti
Stanford, USA. Turut giat melibatkan diri dalam organisasi penulis (GAPENA dan
DPMP), di samping dilantik sebagai Ahli Lembaga Muzium Negeri Pahang. Di KIPSAS
beliau bertugas sebagai pensyaraJh dalam subjek Sejarah dan Tama dim Islam di Asia
Tenggara, Pengajian Malaysia dan Bahasa Melayu
S D R . A R IP IN S A ID
Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 11 Disember 1948. Beliau merupakan
seorang penulis prolifik. khususnya mengenai sastera lisan. Beliau sering membuat
persembahan lagu-lagu rakyat dengan diiringi tepukan Rebana Pahang, Antara lagulagu tradisi Pahang yang dipopularkannya ialah Indung-indung, Lagu Zikir, Si Cantik
Manis, Walinong Sari dan Anak Ayam. Lagu-lagu tradisi Pahang ini telah
dipersembahkan di negara-negara Asean, Sri Lanka dan Eropah. Sekarang beliau
menjawat jawatan pensyarah di Universiti Putra Malaysia.
S D R . A B D U L H A L IM A L I
*
Berasal dari Merchang, Trengganu. Beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda Sastera
(Kepujian) dan Sarjana Persuratan dari Universiti Kebangsaan Malaysia serta mendapat
Diploma Pendidikan dari Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBBM). Banyak
menghasilka. karya puisi moden, kritikan sastera dan rencana. Banyak puisi dan
rencana beliau yang disiarkan dalam media massa seperti Utusan Malaysia, Mingguan
Malaysia, Berita Minggu, Utusan Melayu, Dewan Sastera, Al-lslam, URTV, Buletin Benta
Universiti dan Tamadun Islam. Aktif mengendalikan Persatuan Ikatan Penulis Remaja
Awah (IPRA). Melalui IPRA, beliau menyelenggarakan tiga buah antologi pelajar
berjudui Awah I (1996), Bunga-binga di Taman Dewa (1997), Keinsafan (2000) dan
kumpulan karya persendirian beliau yang berjudui Permintaan Alam (2000). Beliau juga
terlibat secara aktif dalam pembentangan-pembentangan kerja kerja anjuran Dewan
Bahasa Pustaka, Universiti dan sekolah. Kini bertugas sebagai pensyarah Program
Kesusasteraan Melayu, Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris.
PR O F. M A D Y A D R . R A M L I IS IN
Dilahirkan di Seremban, Negeri Sembilan pada 30 Mac 1949. Beliau telah mendapat
Sarjana Sastera dari Universiti Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia dan Ijazah
Kedoktoran (Ph.D) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jawatannya sekarang ialah
Pensyarah di Fakulti Pengajian Bahasa Moden, Universiti Putra Malaysia. Bidang
pengkhususannya ialah Kritikan Sastera. Buku-buku yang dihasilkan ialah Riak dan
1
Gelombang Sastera Melayu,Mendekati Kesusasteraan Melayu (bersama Hashim Awang;
Othman Puteh dan Sahlan Mohd Saman), menyelenggarakan penerbitan dua antologi
sajak, iaitu Gerna Lembah Kinabalu dan Nafas Kerwnuswm, juga menyelenggarakan
antologi cerpen Hari Kemerdekaan bersama Sahlan Mohd Saman.
PRO F. M A D Y A D R . M O H A M A D M O K H T A R A B U H A SSA N
Dilahirkan pada 21 September 1956, di Kelang, Selangor. Sekarang bertugas sebagai
Pensyarah di Akademi Pengajian Melayu dan Ketua jabatan di Jabatan Kesusasteraan
Melayu, Universiti Malaya. Beliau telah mendapat Sijil Perguruan dar Maktab
Perguruan Raja Melewar, Seremban, kemudian telah mendapat Ijazah Sarjana Muda
Sastera (1985) dan Ijazah Sarjana Sastera (1989) dari Jabatan Pengajian Melayu,
Universiti Malaya Beliau kemudiannya memperoleh Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) di
Australia National Univerisity (1999). Bidang penkhususannya ialah Kesusasteraan
melayu Moden. Beliau banyak menulis kertas kerja untuk seminar terutama dalam
bidang kesusasteraan Melayu Moden dan teori kesusasteraan. Antara tulisannya
dimuatkan dalam Pahang: Sejarah dan Budaya (2000) dan Pengajian Kesusasteraan melayu di
Alaf Baru (2000). Buku beliau ialah Sejarah Kritikan Puisi Melayu Moden 1949-1979 dan
Sosiologi Sastera: Teori dan Aplikasi (kedua-duanya diterbitkan pada tahun 1995). Kini
menjawat jawatan sebagai Ketua Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian
Melayu, Universiti Malaya.
T,
D R . JE L A N IH A R U N
Merupakan Pensyarah sastera di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains
Malaysia, Pulau Pinang. Beliau telah mendapat Ijazah Sarjana Muda dari Universiti
Sains Malaysia, Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah (Ph.D) dari SOAS, London. Sebelum
irti telah mendapat Sijil Perguruan dari Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI), Tanjong
Malim, Perak. Banyak membentang kertas kerja di seminar-seminar mahupun
persidangan-persidangan.
PR O F . D R . N O R A Z IT SE L A T
Dilahirkan pada 2 Jun 1950, di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Beliau telah mendapat
Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dari Universiti Monash, Melbourne, Australia. Kini
bertugas sebagai Pensyarah di Jabatan Sosio-Budaya Melayu dan juga Pengarah
Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Bidang penyelidikannya ialah
Antropologi Ekonomi, Antropologi Politik, Antropologi Bandaran, Bidang Hukum
Adat dan Identiti Melayu. Pengkhususannya ialah Tradisional dan Kesenian Melayu.
Antara sumbangan penulisannya ialah Konsep Asas Antropologi (1993), Urban Survival:
The Malays of Muar (1996), Negeri Sembilan: Dahulu dan Sekarang (1990), Pahang: Dahulu
dan Sekarang (1996), Ekonomi Politik Melayu (1996), menulis bersama Yaacob Harun
ASEAN Folk Literature:: An Anthology (1995), menulis bersama Zainal Abidin Borhan,
Zainal Kling, Ramli Raman Adat Istiadat Masyarakat Melayu Melaka (1996), Meniti Zaman:
2
Masyarakat Melayu Antara Tradisi dan Moden (1997), Tradisi Kasmopolitan (1997) bersama
Lynne Kathryn Norazit, iaitu terjemahannya The Cosmopolitan Tradition (2000) dan
Pahang: Sejarah dan Budaya (2000).
. ' j fj V' '
■
A . G H A F A R IB R A H IM
A. Ghafar Ibrahim dilahirkan pada 31 Ogos 1943 di Beranang, Selangor. Beliau mula
menceburkan diri dalam bidang penulisan puisi sejak tahun 1965 Beliau banyak
menghasilkan puisi dan puisi yang dihasilkan termuat dalam antologi Tan Sri Bulan
(1976), Taktun (1978) dan Yang Yang (1986). Dalam kegiatan lain A. Ghafar pernah hadir
di Pesta Seni Adelaide, Australia (1974) dan pernah mengikuti program Penulis Kreatif
di Iowa (1974). Beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda sastera dari Northern Illinois dan
eastern Illinois University, Amerika Syarikat (1976). Kini beliau bertugas sebagai
pensyarah di Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
DR. BAZRUL BA H A M A N
Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Persuratan Melayu dari Institut Alam dan Tamadun
Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia (1999). Beliau pernah bertugas sebagai
pensyarah, penyelidik dan editor di Pusat Pengajian Melayu Universiti Islam Riau,
Indonesia (1993-1996), pembantu penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu di
Universiti Kebangsaan Malaysia (1996-1999) dan penyelidik sambilan di Dewan Bahasa
dan Pustaka. Beliau banyak membentangkan kertas kerja di pelbagai bengkel dan
seminar. Antara penulisan yang dihasilkan ialah Sejarah, Bentuk dan Fungsi Pantun
Nusantara (bersama Muhamad Hj. Salleh), Kumpulan Pnatun Nusantara (bersama
Muhamad Hj. Salleh) Panglima Dalong:Nyanyi Panjang Suku sakai di Riau, Petua Masuk
Rumah dan Masuk Dusun, Tadbir Mimpi dalam Budaya Melayu, dan Tradisi Membaca Syair
di Nusantara.
'
SD R . S A M S U D IN S U H A IL I
Beliau dilahirkan pada 7 Jun 1970 di Bintangor, Sarawak. Beliau mendapat Ijazah
Sarjana Muda Sastera dan Ijazah Sarjana Sastera dari Universiti Malaya. Beliau pernah
berkhidmat sebagai tutor di Akademi Pengajian Melayu (1997-2000) dan kini bertugas
sebagai pensyarah di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bidang pengkhususan beliau
ialah Antropologi dan Sosiologi Melayu. Antara penulisan yang dihasilkan ialah Migrasi
Orang Malanau ke Bandar Sibu.
DR S. H A R U N JA A FA R
Merupakan bekas pegawai Perkhidmatan Pendidikan selama 24 tahun. Beliau
dilahirkan di Relau, Kedah pada 5 Feb 1950. beliau pernah menjadi tutor sambilan di
3
i.
Universiti Kebangsaan Malaysia dari 1991-1994 dan kemudian menjadi pensyarah
sambilan di universiti yang sama pada tahun 1998. Beliau banyak menulis rencana
tentang agama, sejarah dan sastera di dalam majaMi^I Islam, Utusan Kiblat dan Mastika.
Di samping, itu jugaif menghasilkan buku-bukjjrfujgsan kesusasteraan untuk pelajar
SPM. Kini beliau bertugas sebagai Pensyarah Program Kesusasteraan Melayu di
Universiti Pendidikan Sultan Idris .
•
EN ABDUL GHANI ABU
Berasal dari Melaka dan bertugas sebagai pensyarah Program TESL Fakulti Bahasa
Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seblum menjadi pensyarah beliau pemah bertugas
di Sekolah Menengah Muzaffar Syah , Melaka dari 1986-1992, pensyarah Institut
Perguruan Sultan Idris. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam memberi
ceramah, kursus dan konsultasi pedagogi seperti Kursus TELIC(Total English
Immersion Camp), Kursus Kemahiran Belajar dan Seminar Motivasi Bahasa Inggeris.
Kini beliau cuti melanjutkan pengajian di Peringkat Ph D.
SA H M A D M ALAYA
Sahmad Malaya atau nama sebenamya Saiyed Ahmad Bin Saiyed Abdullah dilahirkan
di Kuala Terengganu pada 28 Disember 1928 tetapi dibesarkan di Pahang. Pendidikan
sekolah rendah, belajar sendiri hingga lulus Sijil Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi
Fersekolahan. Puisi-puisinya pernah tersiar dalam akhbar-kahbar dan majalah terkenal
di tanah air juga di dalam beberapa buah natologi bersama. Pemah menjadi pendidik
selama lebih 30 tahun (1950-1984) sebelum menceburkan diri dalam bidang pemiagaan.
Kini menjadi Timbalan Ketua Dewan Persuratan Melayi Pahang (DPMP).
N IK H A S S A N B A S R I B IN N IK A B D U L K A D IR
Beliau dilahirkan di Kota Bharu, pada 1 Januari 1955. Beliau adalah lulusan Sarjana
Pengajian Bahasa Moden dari Universiti Malaya dan kini berkhidmat sebagai Pensyarh
Program Bahasa Melayu di Universiti Pendidikan Sultar Idris. Beliau mula menjadi
Hakim/Wasit Seni silat Jatuh sejak tahun 1972 ketika b'erumur 17 tahun. Beliau pemah
menjadi ketua pengadil Seni silat jatuh di kelnatan dan di Kuantan, Pahang.
■ i ci f* / 1
*.j'J
‘■’ >' \
■■
-
•
H A M Z A H B IN IS M A IL
Dilahirkan pada 12 ,9 . 1946 di Kampung Tanjong Putus, Dong, Raub, Pahang Darul
Makmur, merupakan anak kedua dalam keluarga petani yang terdiri daripada tiga
orang adik beradik.
4
Mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Dong dan Sekolah M'enengah Mahmud
Raub. Kemudian memasuki Maktab Perguruan Bahasa (Institut 'Bahasa Melayu) di
Lembah Pantai, Kuala Lumpurrj#ada tahun 1967/68.
Pemah bertugas di beberap^JJbuah sekolah di Sabah dan Selarigor . Setelah tamat
pengajian di UPM kembali berkigas di Sekolah Menengah Dong;'Raub, pahang pada
tahun 1988 sehingga 1990, dan kemudian menjawat jawatan pensyarah di Maktab
Perguran Sultan Idris. Mualai tahun 1997 menjawat jawatan Pensyarah Universiti
Pendidikan Sultan Idris, dalam bidang Kesusasteraan Melayu. Kini sedang menyiapkan
tesis Ph.D nya di UKM dalam bidang drama/teater.
PRO. M A D Y A D R . H A N A FI D O LL A H
Berasal dari Kelantan dan berkelulusan Ph D dari University Malaya. Beliau kini
merupakan pensyarah di Jabatan Pesuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia.
Banyak menghasilkan karya dalam bidang budaya dan etnografi. Karya-karya beliau
banyak disiarkan dalam majalah Budaya dan Dewan Sastera, Jumal Jabatan dan akhbarahkhbar tempatan. Beliau juga banyak membuat kajian budaya tentang orang-orang
Melayu di dunia, termasuk komiti Melayu di Afrika Selatan.
A Z H A R W A H ID
Berasal dari Temerloh Pahang. Pemah menjawat jawatan sebagai pensyarah Maktab
Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim dan juga pesyarah di Maktab Perguruan Besut,
Terengganu. Beliau merupakan,,,tokoh baru yang gigih membuat penelitian dalam
bidang cerpen dan novel-novel Melayu. Kini beliau bertugas sebagai Pensyarah
Kesusasteraan Melayu, di Fakulti Bahasa, Universiti Pendidikan Sultan Idris, tanjung
Malim. .
,
E N C I K R O S L I S A L l J D I i y jg
•
. ' .*O
.
. .
■
Berkelulusan Sarjana Persuratan ..Melayu di UKM dalam bidang puisi klasik dan
merupakan pensyarah di/Fftkulti Bahasa. Berasal dari Rembau Negeri Sembilan. Pemah
bertugas sebagai guru .di-;,beberapa buah sekolah di Negeri; SembilanBeliau banyak
membuat penelitian dalam bidang budaya dan puisi Melayu Teromba. Aktif
menghasilkan sajak dan puisi teromba. Karya-karya bneliau tersiar di majalah Dewan
Sastera, dan akhbar-akhbar tempatan. Beliau juga aktif menghasilkan buku-buku ilasan
KOMSAS. Kini beliau cuit melanjutkan pengajian di peringkat Ph D di Universiti
Malaya.
■ ~
r" ■
•
5
T A L IB S A M A T
Bertugas sebagai Pensyarah di Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tokoh
penulis yang prolifik berasal dari Johor. Beliau pernah bertugas sebagai Pegawai
Perancang Bahasa di Dewan Bahasa Pustaka Kuala Lumpur. Banyak menghasilkan
karya ilmiah, akademik dan penulisan kreatif. Seorang novelis dan pengkritik sastera
yang punyai bakat besar dalam persada sastera negara. Kini bercuti melanjutkan
pengajian di peringkat Ph D di USM.
Beliau berkelulusan Sarjana Sastera dari Universiti Sains Malaysia dalam bidang
sastera moden.
- T U A N -f l A J l M U R A T A B D 4 A L H S 3 * ■
-
Berasal dari Pahang dan kini bertugas sebagaj^Pengawai di Bahagian Perkhidmatan
jabatan Pendidikan Negeri Pahang. P
bepvdgas di beberapa buah sekolah di
Pahang.
T U A N H J Z A IN U D D IN H A JI JU M A A T
Dilahirkan pada 16 September 1933 dan berasal dari ■Ganchong, Pekan. Mendapat
pendidikan awal di SR Kuala Pekan kemudian ke Sek. Jepun Ganchong, SM Ganchong.
Pendidikan menengaha di SM Pulau Rusa, Pekan. Pada tahun 1950-1953 di SITC dan
MPB pada tahun 1959.
Pemah bertugas di Muar Johor (1960-1953), SM St. Thomas (1966-69), Universiti
Malaya (1970-1973), SMART/GPK (1973-1976), sebagai Pengetua SK A/Akar (1976­
1982), Ketua Pengarah Pendidikan Pahang (1982-1983), Pengetua di SMART (1984-1985),
SMAAK (1986-1987), SMART (1988) dan Wakil Rakyat ADUN (Penor) (1995-1999)
Beliau aktif sebagai ahli DPMP (1973), Ketua DPMP, Kuantan dan Persatuan
Sejarah Pahang sebagai Setiausaha (1976 hingga kini). Beliau kini menjalankan
pemiagaan setelah tamat dari perkhidmatan kerajaan.

Similar documents