opomnil bralec

Comments

Transcription

opomnil bralec
Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Mag. Mojca Tancer
Zadeva : Prijava zaradi domneve nepravilnosti izobrazbe Hermine Pike Radmilovič
Na Univerzi v M~riboru, natančneje na rektoratu Univerze v Mariboru je že dalj časa zaposlena gospa
mag. Hermina Pika Radmilovič. Gospa Radmilovič je v preteklosti, ne da bi bilo nekomu izmed nas
na fakulteti znano odšla v ZDA, nazaj pa se je vrnila z nazivom magistra.
Mojim kolegom in tudi mnogim drugim iz Filozofske fakultete ni poznano, da bi gospa Radmilovič
kadarkoli diplomirala na tedanji Pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer je v preteklosti študira la.
Pridobitev njenega naziva magistra , še bolj pa pot pridobitve sta zelo vprašljiva, ter burita duhove
že dlje časa . Ker do sedaj še nihče od odgovornih, kljub pomislekQm in pozivom v preteklosti nikoli
ni ukrepal vas pozivamo, da od pristojnih služb na Univerzi v Mariboru zahtevate uradno pojasnilo in
preveritev, ali je njena izobrazba pridobljena zakonito.
če je izobrazba pridobljena po pravi poti in zakonito , je tako vse v najlepšem redu in ne bo več
dvoma, vendar imamo vsi občutek, da je tudi ona samo
se ena v vrsti Ambrožičev, Kanglerjev ipd.
Opozoriti vas moramo tudi na to, da če se izkaže, da je izobrazba lažna ali pridobljena na nezakonit
način, g. Radmilovič na Univerzi v
Mariboru že vsaj deset let ali
več zaseda različna delovna mesta ,
za katera potem seveda ne izpolnjuje pogojev zahtevane izobrazbe.
s tem pozivom apelirarno na vas, da čim prej raziščete in zahtevate, da odgovorne službe raziščejo
verodostojnost naiiva magister znanosti go_spe H~m'line Pike Radmilovič.
Poslano:
Komisija
za
preprečevanje
korupcije
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
Univerza v Mariboru, mag. Mojca Tancer
~poStovana
mag. Mojca Tanc:ei"
Pred časom smo na naslove, Id so pc4a:n'i v ;:ri--";;si ~~ s:~ .ieiDo tlbdi in .m l!n!faj
rešiti vprašanje, kako je g. Hermina P1t..a Rad:n&'iič ~do~~~
V to nas je privedlo predvsem arogantno nastopanje gospe Piad~~eo l'iaS~na&rncah
fakultet. V zadnjem času je njeno obnašanje večkrat preseglo meje z~,~ ~s:a mBZt..>:ma.
se je vprašanje njene izobrazbe fe večkrat pojavijalo Y ~~ ~.i t::a v cek>ti
raziskalo, oz. vedno pometala pod predpražnik (zadnje kar nam je z.oeno so to pred časom
neuspešno raziskovali še tedanji profesorji športne vzgoje), Vas tokrat kot tajrifka pozrr.:tmO, cia s
svojimi kompetencami in poohtastill za vedno raziščete ta primer, ter razrešfte ta gornJJSti YO:t:elz.a
Ker vemo, da
vedno!
Želimo, da se razišče predvsem pot in celoten po$topek pridobitve naziva, ln to je:
ali je in kje je uspešno opravila vse izpite,
ali je ln kje je diplomirala, morda na Pedagoški fakulteti ali kje drugje,
kje je diplomirala in kasnej~ magistriraJa ln
ali je zato rzpolnjevala vse pogoje.
če je kdaj in
če seveda
ni in takšno je
naše stališče vas pozivamo, da njen primer tokrat res podrobno
raziščete, saj je že končno enkrat čas, da se reče dokončno reče »bobu bobt( in loči zmo od plevela.
Ne gojimo nobene osebne zamere do gospe Radmilovič, prav tako močno
upamo, da se naše
domneve napačne, če pa se izkažejo za pravilne, Vas seveda pozivamo, da ukrepale skladno s
pooblastili, ki jih imate v ta~nih primerih.
Če je naziv pridobljen zakonito in sta pot in način pridobitve prnva, bo ta primer za vedno rešen,
vseeno pa vas kljub temu pozivamo, da se z gospo Radmilovič pogovorlte o njenem tonu in načinu
komunikacije s službami na
članicah.
!<er bo:ste v kratkem verjetno dobili dopis z MIZ$ ali. KPKrja , vam naj bo to sporočilo samo v
pomoč, da boste lažje pripravili potrebne odgovore na vprašanja, ki jih boste morali posredovati
MIZS ln KPK- ju.
Kjer je dfm, Je tudi ogenj in v tem primeru že zelo dolgo nekaj zelo zaudarja
Lepo pozdravljeni !
Priloga:
• pismo MIZS in KPK·ju
r