Magdalena Antončič - Skupaj za prihODNOSt

Comments

Transcription

Magdalena Antončič - Skupaj za prihODNOSt
Lista občanov občine Šentjernej
Poudarki programa
― Pridobitev sredstev za
Volišče Šentjernej, KC
popoplavno sanacijo.
Renata Turk, mag. posl. ved,
rojena 1975, Turopolje
― Dogovor o določitvi kriterijev
Volišče Gorenja Brezovica
za prednostne obravnave
Darija Kovačič, kem. teh.,
rojen 1966, Vrh pri Šentjerneju
projektov.
Janez Selak, str. delovodja,
rojen 1952, Novomeška cesta
spoštljivimi odnosi, ko cenimo drug
Franc KOVAČIČ, dipl. ekon.,
rojen 1950, Turopolje
drugega. S sodelovanjem v kampanji
Volišče Mršeča vas
― Dolgoročni plan investiranja v
želimo prispevati k takšnemu
mag. Vesna Mrak Šeruga, univ. dipl. prav.,
rojena 1979, Mršeča vas
vodstvo naše lokalne skupnosti, ki bo
izvedbo, prenovo javnih
objektov in infrastrukture ter
dober gospodar. To odgovornost bi
Volišče Groblje pri Prekopi
izvedbeno načrtovanje.
Volišče Roje
― Sistem čiščenja in odvajanja
Volišče Gorenja Gomila
odpadnih in meteornih voda. Volišče Dolenji Maharovec
Franc Luzar, stroj. teh.,
rojen 1967, Dolenji Maharovec
― Hidravlične izboljšave
vodovodnega sistema.
Prijetno družbo ustvarjamo s
Volišče Dolenje Mokro polje
Magdalena Antončič, uni. dipl. inž. kem. teh.,
rojena 1958, Dolenje Mokro polje
― Ureditev odlagališča CeROD v
Leskovcu.
Franc Šinkovec, str. teh.,
rojen 1951, Dolenje Mokro polje
Volišče Šentjernej, OŠ
Volišče Gorenja Stara vas
Jožica Potočar, uni. dipl. inž. kem. teh.,
rojena 1961, Cesta oktoberskih žrtev
Klemen Simončič, študent gradbeništva,
rojen 1992, Staro sejmišče
Volišče Dolenja Brezovica
Radko Luzar, uni. dipl. inž. el.,
rojen 1957, Dolenja Stara vas
čas in znanje uporabiti pri delu v
občinskem svetu in vodenju Občine.
Želimo si, da velikokrat prezrte
vrednote, kot so poštenost in
pravičnost, postanejo temelj našega
novega razvojnega obdobja.
Dario Novak, inž. stroj.,
rojen 1970, Loka
Predstavljamo vam naš program, v
Volišče Orehovica
katerem sicer ni pretiranih obljub.
― Rešitev premostitve Krke v
Z možnostjo odprtega vključevanja
Volišče Gorenje Vrhpolje
Janez Bratkovič, zidarski mojster,
rojen 1960, Gorenje Vrhpolje
in samoodločanja želimo ustvarjati
Volišče Cerov Log
prihodnost skupaj z vsemi občani.
― Rešitev oskrbe in varstva
starejših občanov.
predstavnikom občanov, ki želijo svoj
Alenka Nikić, dr. dent. med.,
rojena 1959, Kotarjeva cesta
― Ureditev prostorov za mlade.
Mršeči vasi.
radi zaupali izkušenim in strokovnim
Branka Bakše, ekon. teh.,
rojena 1963, Cesta oktoberskih žrtev
Volišče Dolenja Stara vas
― Izvedba novega otroškega
vrtca.
Gregor Jurečič, uni. dipl. inž. el.,
rojen 1977, Groblje
K načrtovanju želimo pritegniti
― Širitev industrijsko-obrtne cone.
domače znanje in stokovnjake.
― Zmanjševanje energetske
porabe in izboljšanje
energetske oskrbe in
telekomunikacij.
Volišče Drča
Tomaž Rešetič, uni. dipl. inž. el.,
rojen 1965, Mali Ban
Pripravljeni smo na zastavljene
izzive. Kar še potrebujemo, je vaše
zaupanje.
Naš kandidat za župana
„Za poštenost,
Kandidat za župana Radko Luzar je vajen kriznih
transparentnost
ukrepov, saj je v najtežjih pogojih uspel v lastnem
in pravičnost.“
poslu. Pridobljene izkušnje želi ob pomoči
sodelavcev prenesti v vodenje naše občine.
Radko Luzar
Njegova odločitev je iskrena in trdna, saj je nastala
Z ženo Lidijo in tremi otroci živim v Dolenji Stari vasi. Po opravljeni
tehnični elektro šoli v Krškem sem v Ljubljani končal fakulteto za
elektrotehniko. Po prvi zaposlitvi na Inštitutu Jožef Štefan v Ljubljani
sem se zaposlil v nekdanji šentjernejski tovarni Iskra Upori, kjer sem
leta 1984 prevzel mesto vodje razvoja. Po letu 1994 sem odprl
lastno podjetje L-TEK ELEKTRONIKA. Podjetje vseskozi celoten
dobiček vlaga v kadre, nova znanja ter opremo in tako danes šteje
68 zaposlenih. Da podjetje mednarodno uspešno deluje, dokazuje
tudi pred kratkim prejeta nagrada srebrna Gazela za najboljše in
najhitrejše rastoče podjetje v Sloveniji. Upravljanje vse bolj
prevzema vodilni kader podjetja, sam pa ostajam lastnik in
svetovalec. V vojni za Slovenijo sem bil oficir teritorialne obrambe,
sem pa tudi član dobrodelne organizacije Rotary.
Radko Luzar se zavzema za poštenost, transparentnost in
pravičnost. Prepričan je, da je tudi v našo skupnost mogoče
umestiti visoke etične standarde, kot jim sledijo zaposleni v
delovnem okolju njegovega podjetja. Je vizionar, ki s
premišljenimi predlogi spodbuja k povezovanju sodelavce,
prijatelje in znance. Je zavezan prostovoljstvu, kar pričakuje
tudi od sodelavcev v občinski upravi in organih občine.
„S preglednim
načrtovanjem se
lahko doseže več.“
Renata Turk
Sem Šentjernejčanka in tu sem si ustvarila tudi dom z možem in
hčerko. Po izobrazbi sem magistra poslovnih ved, zaposlena v NLB
kot svetovalka za osebne finance. V preteklem mandatu sem bila
članica občinskega sveta Občine Šentjernej.
2
Po štirih letih delovanja v občinskem svetu je mnenja, da je
skrajni čas, da se v občini začnejo dogajati spremembe. Da se s
preglednim načrtovanjem in delom lahko doseže več. Verjame,
da lahko občani najlepših krajev na svetu konstruktivno
sodelujejo, kulturno komunicirajo in živijo v sožitju. Zato se je
odločila, da Radka Luzarja podpre na listi skupaj z ljudmi, ki so
že veliko pripomogli k razvoju kraja in vidijo še veliko možnosti
za napredek na različnih področjih. Verjame tudi, da bi moral
Občinski svet večkrat pokazati družbeno moč z zgledom
sodelovanja in trudom za doseganje splošnih koristi vseh
prebivalcev občine. Renata je prepričana, da nam to lahko uspe.
iz spoznanja, da vodenje naše lokalne samouprave
potrebuje osvežitev. Po vzoru kar tretjine
nepoklicnih županov v Sloveniji želi s svojim
zgledom podpreti prostovoljstvo in zanjo navdušiti
vso skupnost. Njegov cilj je oblikovati učinkovito
lokalno upravo s široko podporo vseh svetnikov pri
iskanju najboljših rešitev za vse občane. Predvsem
pa želi vrniti Občino občanom!
Kandidat na volišču nastopa pod zaporedno št. 2.
„Za zmanjšanje
stroškov občinske
uprave.“
Janez Selak
Z družino stanujem v Šentjerneju. Po opravljeni delovodski šoli v
Novem mestu sem bil zaposlen v Iskri Šentjernej do leta 1995, ko
sem ustanovil družinsko podjetje Gallo. Sedaj sem upokojen. Vse
svoje življenje sem aktiven na različnih področjih. Bil sem pobudnik
ponovne ustanovitve šentjernejske godbe na pihala, leta 1989 sem
postal predsednik Turističnega društva Šentjernej in v tem obdobju
smo začeli z organizacijo zdaj že tradicionalne prireditve Jernejevo.
Močno sem bil vpet v sodelovanje pri pustovanjih, zadnja leta pa
pripravljam dogodke, s katerimi povezujem krajane Kostanjevice na
Krki in Šentjerneja, med katerimi je tudi ustanovitev ambasade v
Kostanjevici v času karnevala. Dolga leta sem igral v rokometnem
klubu Šentjernej, sodeloval na tekmovanjih smučarskih skokov in
20 let igral nogomet v NK Kremen. Sem vinogradnik, v zadnjem
mandatu pa tudi občinski svetnik naše občine.
Janez Selak se zavzema za zmanjšanje stroškov občinske
uprave. Rešitve vidi tudi v preselitvi iz prostorov s previsoko
najemnino v lastne prostore. Zavzema se za ustanovitev
kulturne in športne zveze, ki bo omogočila bolj pregleden in
učinkovit razvoj teh dejavnosti v občini.
Naši kandidati za svetnike
Kandidati liste Skupaj za prihODNOSt, ki kandidirajo
v občinski svet občine Šentjernej, so skrbno izbrani.
Svetnikom je zaupano odločanje o pomembnih
vprašanjih naše skupnosti. Od njih pričakujemo, da
prepoznavajo naše potrebe in nas obveščajo o svojih
odločitvah. V pomoč njihovemu delu predlagamo
dodatne oblike združevanja občanov v obliki vaških
svetov ali krajevnih skupnosti. Za neposredno
komunikacijo bodo večkrat letno izvedeni zbori
občanov, informiranje pa bo urejeno v različnih
oblikah. S tem se bomo ustrezneje približali
demokratičnim načelom naše družbe.
Kandidatna lista na volišču nastopa pod zaporedno št. 6.
„Za celovito
ureditev zaščite
pred poplavami.“
Franc Šinkovec
Živim na Dolenjem Mokrem polju. Po izobrazbi sem strojni tehnik in
sem bil vseskozi zaposlen v Cestnem podjetju Novo mesto, od leta
1965 do upokojitve leta 2009. V želji po boljšem jutri sem sodeloval v
delavskem svetu, kot član narodne zaščite, v krajevni skupnosti
Orehovica ter v odborih za napredek prebivalstva. Sem ustanovni
član Društva vinogradnikov Šentjernej, od sedmega leta starosti član
PGD Mokro polje, na nivoju Gasilske zveze Novo mesto sem bil član
predsedstva, tajnik, član tekmovalnega odbora in podpredsednik. V
občini Šentjernej sem bil poveljnik civilne zaščite, danes pa sem član
odbora za status gasilca pri GZ Slovenije. V času osamosvajanja
Slovenije sem bil vodja pomembnih barikad na Medvedjeku in drugih
blokad ter organizator vaških straž.
Letošnji nagrajenec Občine Šentjernej, krvodajalec in veteran
vojne za Slovenijo, se zavzema za celovito ureditev zaščite pred
poplavami, za nadaljnji razvoj zaščite in reševanja ter dejavnosti
gasilskih društev.
„Za bolj
„Za vključenost
zdravo bivalno
občanov pri
okolje.“
odločanju.“
Magdalena Antončič
Po poklicu sem univerzitetna diplomirana inženirka kemijske
tehnologije. Zaposlena sem na Finančni upravi RS, kjer že petnajst
let opravljam naloge vodje Oddelka za trošarine v Novem mestu. Z
možem Zdenetom, lastnikom in direktorjem podjetja Utrip d.o.o., in
mlajšo hčerko živim na Dolenjem Mokrem polju. Sem aktivna članica
gasilskega društva Mokro polje. Prosti čas porabim za sprehode v
naravo v družbi sočlanic gasilskega društva, za vrtnarjenje in delo v
vinogradu. Največje veselje pa mi predstavljajo trenutki, preživeti s
triletno vnukinjo Saro.
Magda prihaja iz okolice Šentjerneja in je zaradi stalnega stika z
ljudmi dobro seznanjena z dogajanjem v občini. Ekologija in
čisto okolje sta v naši občini zelo pogosto slišani besedi, zato
se bo kot kandidatka na listi zavzemala za aktivno urejanje teh
področij. Zavzemala se bo za doseganje bolj zdravega
bivalnega okolja, kar vključuje tudi ureditev razmer na
regijskem odlagališču odpadkov CeROD v Leskovcu. Meni, da
je v občini Šentjernej nastopil čas za spremembe, ter da je
Radko Luzar najboljši kandidat za župana in mu zato daje svojo
polno podporo.
Branka Bakše
Zaposlena sem v podjetju Roletarstvo Medle, prej pa vrsto let v Iskri
Šentjernej. Delam na področju računovodstva in splošne službe. V
Šentjerneju sem si ustvarila dom in družino. Rada hodim na pohode,
kolesarim in raziskujem nove kraje, še najraje po Sloveniji. Sem
vesele narave in vedno optimistična. Zase mislim, da sem dosledna,
zanesljiva, dobronamerno kritična, delovna in poštena, vse to pa
pričakujem tudi od sodelavcev. Za kandidaturo na listi sem se
odločila, ker verjamem v ljudi in družbo, v kateri bo vsakdo lahko
uresničeval svoje potenciale. To pa je mogoče doseči samo z
izboljšavo družbenih sistemov in institucij na vseh nivojih.
Branka si bo predvsem prizadevala za polno vključenost
občanov pri odločanju na lokalni ravni, podpirala bo vse dobre
predloge. Pod enakimi pogoji pričakuje prednostno obravnavo
vključevanja posameznikov, ki živijo v občini Šentjernej.
Naklonjena je ekološki pridelavi, lokalni samooskrbi in
promoviranju zdravega načina življenja. Verjame, da si moramo
ljudje v občini medsebojno pomagati, saj bomo le tako lahko
uspešni tudi kot družba.
3
Naš program
izrabo evropskih
Občino občanom
Znižali bomo stroške
Zagotovili bomo
delovanja občinske
soodločanje s sklici
uprave.
zborov občanov in na
Kmetijstvo
željo krajanov uvedli
krajevne skupnosti ali
vaške odbore.
razvojnih sredstev.
samooskrbo s
spodbujanjem
zadružništva.
občine za doseganje čim Podpirali bomo razvoj
višjega nivoja bivanja,
področij sadjarstva,
ob upoštevanju strok in
vinogradništva,
z izdelanimi
zelenjadarstva in
prioritetami.
ekološke pridelave.
Uravnotežili bomo
Uredili bomo prostore za
razvoj vseh krajev v
promocijo in prodajo
občini z učinkovito
domačih pridelkov.
Nadaljevanje na naslednji strani.
„Za ustanovitev
vinogradniške
zadruge.“
Franc Kovačič
Rojen sem bil v kmečki družini na Drami. Danes z ženo in s tremi
otroci živim v Šentjerneju. Po naključju sem gimnazijo in ekonomsko
fakulteto končal v Pitsburghu v ZDA. Od leta 1975 sem v Iskri
Šentjernej sodeloval v vodstvu podjetja, vse do upokojitve 2004. V
prostem času se ukvarjam z vinogradništvom in vinarstvom. Sem
predsednik društva „Domače koline Kostanjevica“, sem pa tudi
ustanovitelj šentjernejskega uda slovenskega društva „Pražen
krompir kot glavna jed“.
4
doma starejših
občanov.“
Alenka Nikić
Povečali bomo
Uvedli bomo učinkovito, ohranjanja družinskih
pregledno in občanom
kmetij s podporo
prijazno upravljanje
„Za izgradnjo
Franc se zavzema za ustanovitev vinogradniške zadruge, kjer bi
mali pridelovalci grozdja imeli možnost svoje viške grozdja in
vina z najmanj stroški pošteno plasirati na trg. Podobno bo
podpiral ustanovitev takšne zadruge, ki bi omogočala zbiranje
in trženje pridelkov malih kmetijskih pridelovalcev, saj bi na ta
način lahko povečali samooskrbo tudi v naši občini.
Sem druga hčerka Marije in Toneta Kovačiča. Po končani gimnaziji
sem študirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, nato sem se kot
zobozdravnica zaposlila v zdravstvenem domu Novo mesto. Po
legalizaciji zasebne zdravniške dejavnosti sem odprla zasebno
zobozdravstveno ordinacijo v Šentjerneju, kjer delam že 20. leto. V
regiji smo ordinacija z največ opredeljenimi pacienti, saj imamo
koncesijo za zobozdravstvo odraslih. Sem mati dveh hčera,
zobozdravnice in študentke medicine. V neposredno odločanje
vstopam na povabilo kandidata za župana Radka Luzarja, saj me
vrsto let zanima le politika na lokalni ravni, torej v občini Šentjernej.
Njena želja je, da bi njeni starši, prijatelji in znanci ter vsi občani
naše občine, preživeli varno in srečno starost v Šentjerneju. S
svojim znanjem in vso svojo energijo se bo zavzemala, da bi v
središču Šentjerneja zgradili dom starejših občanov, ki bi bil
dostopen tudi občanom z najnižjimi pokojninami, saj tako ne bi
bili v breme svojim otrokom.
„Poleg razvoja je
pomembno tudi
povezovanje ljudi.“
Gregor Jurečič
Po poklicu sem univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike,
zaposlen v Krki d.d. v Novem mestu, kjer poleg vodenja oddelka
skrbim za različne informacijske sisteme. Sem velik ljubitelj narave in
živali, zaradi česar sem si skupaj z ženo in dvema otrokoma ustvaril
dom na rojstni domačiji v Grobljah. Sem zelo natančen, vedoželjen,
vedno pripravljen pomagati, predvsem pa poln načrtov. Aktiven sem
v PGD Groblje ter dejaven pri raznih vaških aktivnostih.
Gregor se zavzema za aktivnejše sodelovanje, z željo po
spremembah in izboljšanju razmer v naši občini. Verjame, da je
na marsikaterem področju še mnogo za postoriti. Dodatnemu
razvoju naših krajev, predvsem vasi vzhodnega dela naše
občine, bi dodal še povezovanje ljudi. Za sodelovanje na listi
Skupaj za prihodnost se je odločil, ker so na njej ljudje z veliko
izkušnjami in znanji, ki jih še kako potrebujemo v naši Občini
ter so s svojim dosedanjim delom dokazali, da se lahko
marsikaj ustvari in spremeni. Pričakuje, da bodo skupaj z
občani uspeli oblikovati uravnotežen razvoj vseh krajev z
učinkovito izrabo evropskih razvojnih sredstev.
„Zaslužimo si
transparentno in
učinkovito občino.“
Darija Kovačič
Sem Šentjernejčanka, z možem pa sva si v bližnji vasi Vrh pri
Šentjerneju ustvarila družino in družinsko podjetje. V podjetju redno
in občasno delata tudi sin in hči. Vpeta sem v vsak del podjetja, po
potrebi opravljam tudi delo v proizvodnji, največ časa pa se ukvarjam
z računovodskimi posli.
Ugotavlja, da Šentjernej izgublja svoj čar in da si čudoviti in
delovni ljudje, ki živijo v teh krajih, zaslužijo transparentno in
učinkovito občino. Predvsem pa občino, ki bo znala obrniti in
prav vložiti vsak zaupan evro in hkrati znala učinkovito pridobiti
finančna sredstva, ki so na razpolago. Radka Luzarja podpira
ne le zato, ker prihaja iz gospodarstva, temveč zato, ker je
človek dejanj. Njegova učinkovitost, gospodarnost in
vizionarstvo odsevajo v njegovem inovativnem podjetju.
„Za ustvarjanje
novih delovnih
mest.“
Jožica Potočar
Sem univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije,
zaposlena v Krki d.d. Prve delovne izkušnje sem nabirala v
šentjernejski Iskri, nato pa me je poklicna pot odpeljala v Krko. Po
10. letih sem se vrnila v Šentjernej z nalogo zagnati Krkin obrat
Beta. Obrat sem vodila dobrih 10 let, lani pa sem sprejela nov izziv
in se vrnila v Novo mesto, kjer svoje izkušnje prenašam v
proizvodnje enote v tujini. Pri delu me vodi prepričanje, da je za
uspeh in napredek potreben jasen cilj, timsko delo pri iskanju
najboljših rešitev in veliko trdega dela. Rada imam Šentjernej. Želim,
da bi ostal znan po svoji urejenosti, lepotah, kulturnih, športnih
prireditvah, in neverjetnemu številu mladih talentov, ki nam jih
zavidajo večje in bogatejše občine. Za to pa je potrebno stopiti
skupaj in rešiti konflikte, po katerih nas, žal, v zadnjem času pozna
tudi slovenska javnost. Zaupam v Radka Luzarja, saj ga že dolgo
poznam in ga zelo cenim, saj je kljub uspehom ostal preprost in
odprt za potrebe malega človeka. To pa je zagotovilo, da bo deloval
v dobro vseh občanov in da bo pravi, „ljudski“ župan.
Jožica se zavzema za uvajanje novih delovnih mest z
ustvarjanjem ugodnih pogojev za razvoj industrije, podjetništva
in obrti. Ti bodo ustvarjeni le ob brezhibni preskrbi s
energetskimi viri, čisto pitno vodo, ter učinkovitim sistemom
odvajanja in čiščenja odpadnih vod po vsej občini.
Gospodarstvo
otroškega vrtca.
Z ustvarjanjem ugodnih
Spodbujali bomo mlade
pogojev za razvoj
za podjetništvo in
podjetništva in obrti
pomagali pri odpiranju
bodo odprta nova
delovnih mest za mlade.
delovna mesta;
Mladim bomo omogočili
Pospeševali bomo
prostore za njihove
iskanje pomoči pri
dejavnosti.
pridobivanju evropskih
Oblikovali bomo mladim
razvojnih sredstev.
prijazno stanovanjsko
Nadaljevali bomo z
politiko in umestili več
izgradnjo industrijsko-
igralnih površin za
obrtne cone za
otroke.
pridobivanje novih
Starejši
investitorjev.
Okrepili bomo
Turizem
medgeneracijsko
Z ustanovitvijo
sodelovanje na osnovi
turističnega
prostovoljstva.
informativnega centra
Organizirali bomo
bomo povezovali vsa
učinkovitejšo pomoč na
turistična društva in
domu.
ponudnike turističnih
Zgradili bomo dom
storitev v občini.
starejših občanov, tudi
Uvedli bomo program
za bivanje upokojencev z
ohranjanja in
nižjimi pokojninami.
promoviranja naravne in Kultura, šport in
kulturne dediščine.
društvene
Uredili bomo kolesarske,
pohodniške in jahalne
poti.
Oživili in popestrili bomo
sejemsko dejavnost.
dejavnosti
Finančno bomo podprli
aktivnosti in ustanovitev
zvez na področju
kulture, umetnosti,
Mladi
društvenih in športnih
Dokončali bomo
dejavnosti.
aktivnosti za izgradnjo
Podpirali bomo
Nadaljevanje na naslednji strani .
5
dejavnosti gasilskih
čiščenja odpadnih voda
društev ter zaščite in
v občini tudi s
reševanja.
spodbudami za vgradnjo
Zavzemali se bomo za
malih komunalnih
ureditev muzejske
čistilnih naprav.
dejavnosti v občini in
Pristopili bomo k
Muzeja na prostem.
izgradnji potrebnega
Zavzemali se bomo za
elektroenergetskega in
izgradnjo potrebnih
celovitega optičnega
športnih objektov in
omrežja.
urejanje športne
Aktivno se bomo
infrastrukture.
vključevali v reševanje
Pomagali bomo
problematike na
ohranjanjati
odlagališču odpadkov
tradicionalne konjske
CeROD.
športe in njihov nadaljni Poiskali bomo ukrepe za
razvoj.
Infrastruktura in
okolje
Pospešili bomo
izgradnjo vodohrana
Jezero za izboljšanje
kakovosti pitne vode v
severnem delu občine in
hidravlične izboljšave na
celovito zaščito pred
poplavami.
Nadaljevali bomo z
mostu v Mršeči vasi.
Dopolnili bomo občinski
prostorski načrt in
pogoje za prostorski
razvoj.
Oživili bomo trg v
občine.
Šentjerneju in uredili
obratovanje
zelene površine naselij.
Socialna varnost
kanalizacijskega sistema Poskrbeli bomo za
in naprav za čiščenje
varnost socialno
odpadnih vod ter določili ogroženih občanov.
pravično ceno
Skupaj z romsko
komunalnih storitev.
skupnostjo se bomo
Celovito bomo rešili
zavzemali za ureditev
6 sisteme odvajanja in
prostor za
druženje.“
Klemen Simončič
Sem študent gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. V teh dneh zaključujem študij na prvi stopnji, v novem letu
pa bom nadaljeval z magistrskim študijem. Velik del prostega časa
posvetim prostovoljnemu delu v Skavtski organizaciji, kjer vsak teden
pripravimo dveurno srečanje za 40 otrok, občasno pa izpeljemo tudi
večje projekte. Za podporo pri prostovoljnem delu sem se udeležil več
različnih izobraževanj in pridobil naziv Menedžer mladinskih
organizacij. Na tečajih sem tudi predaval.
V Šentjerneju čuti velik potencial za mladinsko in prostovoljno
delovanje. Priložnosti vidi v povezovanju srednješolske mladine
in študentov preko ustanovitve Mladinskega sveta, ki v mnogih
občinah že deluje kot nosilec ustvarjalnega dogajanja. Prav tako
mladi potrebujejo tudi lasten prostor za druženje. V njem bi lahko
potekale raznovrstne aktvnosti, od mesečnih koncertov domačih
glasbenih skupin do razstav, saj bi priložnost dobili tudi številni
likovni in književni ustvarjalci, ki po končani osnovni šoli v
našem kraju ne najdejo svojega mesta. Povezovanje bi okrepilo
tudi organizacije, ki v občini že delujejo. Prepričan je, da bi lahko
ob primeri podpori Občine za več dogajanja v občini poskrbeli
prav srednješolci in študenti.
aktivnostmi za izgradnjo
vodovodnih sistemih
Zagotovili bomo pravilno
„Mladi potrebujemo
pogojev sobivanja.
„Za izboljšanje
kakovosti življenja
vseh občanov.“
Dario Novak
Z družino sem si ustvaril dom na Loki. Po izobrazbi inženir strojništva
sem svoje strokovno znanje združil z ljubeznijo do avtomobilov in
motorjev. Že vse svoje delovno obdobje namreč delujem v
avtomobilski industriji. Zadnjih šest let vodim področje strojegradnje v
novomeški družbi TPV, d.d. Že od otroških dni sem zvest član PGD
Orehovica, v prostem času pa rad v roke vzamem harmoniko ali pa
sedem na kolo ali motor.
V občini Šentjernej je po njegovem mnenju še veliko možnosti in
priložnosti. Verjame, da bodo pod županovanjem Radka Luzarja,
izkušenega podjetnika in gospodarstvenika, številni potenciali
izkoriščeni. Prepričan je, da je v današnjem času neprestanih
sprememb in novih izzivov potrebno izkoristiti številne ideje,
združiti moči in pozitivno energijo vseh občanov. Zavzemal se bo
za izboljšanje kakovosti življenja vseh občanov, predvsem pa za
prebivalce tistih vasi, ki jim smrad iz odlagališča odpadkov
CeROD iz leta v leto slabša življenjske pogoje.
„Občina mora
„Za nadaljno
spodnujati uporabo izgradnjo obrtne
domačega znanja.“
Tomaž Rešetič
Sem univ. dipl. inž. elektrotehnike in direktor podjetja TRAC d.o.o. iz
Šentjerneja, ki se ukvarja z razvojem rešitev za zahtevne tehnologije
v farmaciji. K listi Skupaj za prihodnost sem pristopil, ker želim
sodelovati pri prenovi naše občine. Službeno veliko potujem po svetu,
potovanja pa izkoriščam tudi za opazovanje človeških kompetenc na
različnih področjih. Velikokrat ugotavljam, da naši podjetniki v tujini
uspešno tržijo svoje potenciale, v domačem okolju pa to znanje žal ni
dovolj izkoriščeno. Občina bi morala biti glavni motivator in pobudnik
uporabe domačega znanja, s katerim bi povečali samozadostnost na
različnih področjih s ciljem povečanja kvalitete in zmanjšanja stroškov.
Tomaž se zavzema za bolj učinkovito in obvladljivo izvajanje
projektov, ki bo temeljilo na jasno definiranih zahtevah, analizi
tveganj in kvalitetni izvedbi.
cone.“
Janez Bratkovič
Z družino stanujem v Gorenjem Vrhpolju. Sem oče dveh otrok. Po
končani poklicni gradbeni šoli sem odprl obrt z dejavnostjo v
gradbeništvu, s katero se ukvarjam še danes. Sem član Lovskega
društva Šentjernej, več mandatov sem deloval na vodilnih mestih
lovske družine. V več obdobjih sem bil tudi član Odbora za okolje in
prostor Občinskega sveta Občine Šentjernej.
Janez se zavzema za nadaljnjo izgradnjo industrijsko-obrtne
cone, za kar je potrebno v občino privabiti nove investitorje, ter
odpiranje možnosti za stanovanjsko gradnjo z dopolnitvami
Občinskega prostorskega načrta.
„Za bolj
„Za ohranjanje
enakomeren razvoj
naravne in kulturne
občine.“
dediščine.“
Vesna Mrak Šeruga
Sem samostojna pravna svetovalka, zaposlena v družbi Krka d.d., v
Službi podjetij in predstavništev v tujini. V šentjernejsko občino in v
Mršečo vas sem se s svojo družino preselila pred dvemi leti. Kraji so
me privabili zaradi neokrnjenosti narave, mirne okolice in pestrosti
kulturne dediščine. Delovanje občinske uprave in nekaterih področij
upravljanja šentjernejske občine sem spoznala pred kratkim, ko sem
bila vključena v civilno iniciativo za ohranitev lesenega mostu čez
reko Krko v Mršeči vasi. Pred tem v politiki nisem sodelovala.
Vesna razvojni potencial občine Šentjernej vidi v turizmu in
gospodarstvu, ki temeljita na skrbi za ohranjanje naravne in
kulturne dediščine ter varstvu okolja, saj le tako lahko dosežemo
skladen dolgoročen razvoj občine, ki bo v korist vsem njenim
prebivalcem.
Naša vizija
Franc Luzar
Z družino živim v Dolenjem Maharovcu. Po poklicu sem strojni
tehnik, zadnjih 16 let sem zaposlen v družbi Iskra PIO d.o.o. kot
vodja oddelka. Že od nekdaj sem tako v naši občini kot tudi širše v
stiku z ljudmi različnih generacij in z različnimi pogledi na naše
družbeno in politično življenje. Nabrane izkušnje v stiku z njimi mi
dajejo vizijo, da lahko tudi sam prispevam delež k razvoju naše
prelepe doline.
Glede na to, da prihaja iz vaškega okolja, dobro pozna tudi
problematiko malega človeka izven občinskega središča.
Zavzema se za bolj enakomeren razvoj občine, predvsem na
področju cestne in komunalne infrastrukture, večji nadzor nad
porabo proračunskega denarja in za smotrnejšo dejavnost
JPEDŠ. Je mnenja, da je potrebno občino narediti prijazno do
vseh občanov, ne glede na to, v katerem naselju živijo ali kateri
politični opciji pripadajo.
― Kvalitetnejša izbira, zasnova in izvedba projektov.
― Učinkovitejša izraba evropskih sredstev.
― Zagotoviti kvalitetno življenje vsem občanom.
― Znižanje stroškov občinske uprave.
― Transparentno delo občinskega sveta in uprave.
― Vzpodbujanje prostovoljstva z lastnim zgledom.
― Zagotovitev najboljših pogojev v kmetijstvu,
gospodarstvu in turizmu za zaposlovanje.
7