Zapisnik

Comments

Transcription

Zapisnik
SVET ZAVODA
VRTCA ČEBELICA ŠENTJERNEJ
Trubarjeva cesta 8
8310 ŠENTJERNEJ
ZAPISNIK
5. seje Sveta zavoda VRTCA ČEBELICA ŠENTJERNEJ, ki je bila dne
26.02.2014 ob 18.00 uri v zbornici Vrtca Čebelica.
PRISOTNI:
 predstavnice ustanovitelja: Branka Petkovšek, Jerneja Novak, Mira
Hrovat
 predstavniki staršev: Helena Šašek Jakše, Denis Cimerman, Maruša
Bartol
 predstavniki zaposlenih: Mirjana Komes, Marjeta Hosta, Jelka Zagorc,
Jožica Zupančič
ODSOTNI:
 predstavniki zaposlenih: Andreja Baznik.,
 predstavnica Sindikata Vrtca Čebelica: Alenka Škrubej
 predstavnica občine: Darja Will
VABLJENI:
 Anica Srpčič, ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej
 Zlatka Kocman Kuhar, pomočnica ravnateljice Vrtca Čebelica Šentjernej
 ustanovitelj: župan Franc Hudoklin in Darja Will
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poročilo župana
Potrditev zapisnika 4. seje Sveta zavoda Vrtca Čebelica Šentjernej
Letno poročilo vrtca za leto 2013
Obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2014
Delovna uspešnost ravnateljice
Razno
1
Navzoče je nagovorila predsednica sveta zavoda vrtca Jožica Zupančič in takoj
predala besedo županu Francu Hudoklinu.
Ad 1) Poročilo župana o izgradnji novega objekta za vrtec.
G. župan se je udeležil seje sveta Vrtca Čebelica zaradi povabila članov sveta,
da obrazloži situacijo o gradnji bodočega vrtca.
Zaradi krize v kateri se je znašla naša država sredstev za investicije ni.
Edina možnost so :
- Evropska sredstva in
- javno zasebno partnerstvo.
Trenutno je gradnja vrtca po rangu potreb v Občini Šentjernej na tretjem mestu.
Na prvem mestu je kanalizacija, na drugem pa most v Zameškem čez reko Krko.
V obdobju 2014-2020 se predvidevajo evropska sredstva za razvoj regij.
Črpanje teh sredstev bo odvisno od kriterijev in od samega razpisa, saj se še ne
ve če bodo sredstva na voljo za družbene dejavnosti, zato občina čaka na
odgovor sveta regije in Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, ki je
nosilec evropskih projektov.
Pripravlja pa se tudi sprememba 10 b člena (obseg zadolževanja občine), ki bi
omogočila možnost pridobitve partnerja za izgradnjo objekta preko javnega
zasebnega partnerstva.
Ga. Šašek Jakše je izrazila svoje mnenje in upa na nov vrtec čim prej.
G. Cimermana je zanimalo ali obstaja možnost kombinacije obeh možnosti.
Ga. Bartol pa je zanimalo časovno do kdaj ( odgovor g. župana do 2015) naj bi
bil nov vrtec in si želi, da bi občina hitreje pristopila k pridobivanju podatkov,
analiz…. Mnenje vseh pa je, da je vrtec star in dotrajan, stroški ostalih lokacij pa
so visoki (prevoz, najemnina…).
Ustanovitelj in ravnateljica vrtca sta si že ogledala Marlesov vrtec v Občini Ig.
Pripravlja pa se tudi ogled vrtca, ki ga je zgradilo podjetje Jelovica. v Občini
Predvor.
SKLEP 1
Ustanovitelj si želi čim več pobud in medsebojnega dogovarjanja na relaciji
občina – svet – vrtec. O vseh novih aktivnostih na tem področju bomo
nemudoma obveščeni.
2
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 4. seje sveta
Sanacijo teras še nismo izvedli zaradi slabega vremena.
Pri pobiranju izjav za donacijo 0,5% dohodnine nismo bili preveč uspešni,
pridobili smo samo 30 izjav. V bodoče bi bila potrebna boljša obveščenost.
Parkirišče pri šoli se bo vzdrževalo (makadam). Preplastitev z asfaltom ni
mogoča.
Logopeda je vrtec pridobil predvsem za otroke z odločbami. Predavanje
logopedinje, ki ga je pripravil vrtec je bilo zelo dobro sprejeto in pohvaljeno s
strani staršev.
SKLEP 2:
Člani sveta zavoda so zapisnik 4. seje sveta soglasno potrdili.
Ad 3) Letno poročilo vrtca za leto 2013
Letno poročilo za leto 2013 sta podali za poslovni del ga. ravnateljica Ana
Srpčič in ga. Jožica Krhin Martinčič, računovodkinja vrtca za računovodski del.
Prisotne je seznanila s prihodki in odhodki poslovanja v letu 2013 v primerjavi z
letom 2012.
Prihodki:
Prihodki v letu 2013 so sestavljeni iz naslednjih postavk:
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Sredstva za upravičence do brezplačnega vrtca in za upravičence do 70%
subvencioniranja vrtca so se zmanjšala za 16%.
 Občina Šentjernej
Občina je vrtcu na podlagi pogodbe o izvajanju dejavnosti predšolske vzgoje
nakazala vrtcu 5% sredstev manj kot v preteklem letu (znižanje cen
programov od 01.01.2013).
Občina je vrtcu nakazala tudi sredstva za javna dela (na podlagi tripartitne
pogodbe), za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev , ki so
bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni in sredstva za sindikalno
zaupnico v vrednosti 24.175 €.
 Ostale občine
3
Prihodki ostalih občin so se znižali za 5%, zaradi manjšega števila otrok iz
ostalih občin.
 Starši
Oskrbnine, ki jih plačajo starši so se v letu 2013 povečale za 9%
(sprememba subvencioniranja s strani MIZŠ in sprememba višine plačil po
odločbah CSD).
 Ostali prihodki
- ZRSZ
Prihodki od izvajanja javnih del.
- prehrana zaposlenih
- donacije za Tabor v Kranjski gori
V letu 2013 so se prihodki povečali za 2% v primerjavi z letom 2012.
Odhodki
 Stroški dela
Stroški dela predstavljajo največji odhodek in predstavljajo 77% vseh odhodkov.
Med stroške dela je zajeto tudi izplačilo ¾ plačnih nesorazmerij.
 Stroški materiala
 Stroški storitev
Odhodki so se v letu 2013 povečali za 4% v primerjavi z letom 2012.
Rekonstrukcij prostorov v letu 2013 ne beležimo.
Investicije v opremo so višje za 3% (traktor za košnjo trave, igralo v enoti
Kobacaj in omarice v kuhinji)
Beležimo pozitiven rezultat prihodkov nad odhodki. Presežek je manjši za 17%.
SKLEP 3:
V letu 2013 je Vrtec Čebelica Šentjernej postal samostojen zavod, zato smo
poslovali zelo gospodarno. Poslovni izid je pozitiven. Člani
sveta
so
poslovno poročilo potrdili.
Ad 4) Potrditev finančnega načrta za leto 2014
4
Finančni načrt za leto 2014 je bil pripravljen v skladu z Izkazom prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov.
Zaradi krize in varčevalnih ukrepov je finančni načrt za prihodke 1% nižji,
odhodke pa predvideva za 1% višje. Iz privarčevanih sredstev nameravamo
nakupiti nekaj opreme (pomivalni stroj, računalniška oprema, vozilo za prevoz
hrane, …). Za investicijsko vzdrževanje pa nameravamo napraviti streho na
terasah, zamenjati ploščice na vhodih, adaptirati kuhinjo….
SKLEP 4:
Člani sveta so finančni načrt za leto 2014 potrdili.
Ad 5) Delovna uspešnost ravnateljice
Člani sveta zavoda smo dolžni oceniti delo ravnateljice in njeno uspešnost od
01.01.2013 dalje, kljub temu, da zaradi gospodarske krize izplačila za delovno
uspešnost ne bo.
Člani sveta zdaj drugič ocenjujemo ravnateljico, zato so nam kriteriji in navodila
že znana. Postopek ugotavljanja delovne uspešnosti je potekal enako kot v
preteklem letu.
SKLEP 5:
Vseh 7 članov Sveta zavoda je izpolnilo obrazec za ugotavljanje uspešnosti
ravnatelja.
Ad 6) Razno
Pravna služba Šole za ravnatelje je pregledala Poslovnik zavoda. Ugotovili so,
da je v njem nekaj členov, ki niso usklajeni, zato se je svet dogovoril, da se stari
poslovnik ukine. Nov poslovnik bodo člani pregledali in potrdili na naslednji
seji.
SKLEP 6:
Obstoječi Poslovnik zavoda je preklican.
Seja je bila zaključena ob 21.00. uri.
Datum: 26.02.2014
5
Zapisala:
Ravnateljica:
Jelka Zagorc
Anica Srpčič
Predsednica Sveta zavoda
Vrtca Čebelica Šentjernej
Jožica Zupančič
6

Similar documents