oslovno poročilo za 2013 - Osnovna šola Velika Nedelja

Comments

Transcription

oslovno poročilo za 2013 - Osnovna šola Velika Nedelja
_____________________________________________________________________
OSNOVNA ŠOLA
VELIKA NEDELJA
Velika Nedelja 13
2274 Velika Nedelja
[email protected]
LETNO POROČILO
2013
Velika Nedelja, 19. 02. 2014
1
KAZALO
1
Splošni del ........................................................................................................................... 4
1.1
Poročilo ravnatelja ....................................................................................................... 4
1.2
Poročilo sveta zavoda .................................................................................................. 5
1.3
Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda ......................................................... 5
1.4
Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb ......................................................... 6
1.5
Glavni podatki o poslovanju ........................................................................................ 6
1.5.1 Število učencev ....................................................................................................... 6
1.5.2 Dnevna in tedenska organizacija pouka ................................................................. 9
1.5.3 Finančno poslovanje ............................................................................................. 10
2
1.6
Vizija ......................................................................................................................... 12
1.7
Poslanstvo .................................................................................................................. 12
Posebni del - Dosežki učencev ......................................................................................... 13
2.1
Učni uspeh ................................................................................................................. 13
2.2
Realizacija pouka....................................................................................................... 13
2.2.1 Rezultati NPZ ....................................................................................................... 17
2.2.2 Analiza dosežkov - 6. razred ................................................................................ 17
2.2.3 Analiza rezultatov - 9. razred .............................................................................. 18
2.2.4 Primerjava po letih (centilni rang) ........................................................................ 19
2.2.5 Odsotnost učencev od pouka ................................................................................ 21
2.2.6 Vzgojni ukrepi ...................................................................................................... 22
2.2.7 Projekti ................................................................................................................. 22
2.2.8 Fleksibilni predmetnik .......................................................................................... 23
2.2.9 Tekmovanja .......................................................................................................... 23
2.2.10 Meškova bralna značka ...................................................................................... 26
2.2.11 Razredni izpiti..................................................................................................... 26
2.2.12 Šola v naravi ....................................................................................................... 26
2.2.13 Drugo .................................................................................................................. 27
2.3
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih .................................................................... 27
2.3.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika
27
2.3.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela
in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov ............................................... 28
2.3.3 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali
v njegovem letnem programu dela ................................................................................................ 28
2.3.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upoštevaje fizične, finančne in
opisne kazalce po posameznih dejavnostih ................................................................................... 28
2.3.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa
29
2
2.3.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let .................................................................................. 29
2.3.7 Ocena gospodarnosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih
je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja
29
2.3.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora..................................... 29
2.3.9 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj ..... 30
2.3.10 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja,
regionalni razvoj ipd. ..................................................................................................................... 30
2.3.11 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj ....... 30
3
Računovodsko poročilo ..................................................................................................... 35
3.1
Bilanca stanja ............................................................................................................ 35
3.1.1 Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k BILANCI STANJA ............ 35
3.2
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami po
pravilniku o sestavljanju letnih poročil: ............................................................................................ 39
3.2.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov ........................................................... 39
3.2.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI 42
3.2.3 POJASNILA K IZKAZU DENARNIH TOKOV ................................................ 43
3.2.4 POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ................... 43
3.2.5 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA ..................................... 43
4
3.3
Pojasnila k računovodskim izkazom ......................................................................... 44
3.4
ZAKLJUČEK ............................................................................................................ 45
Zaključni del ...................................................................................................................... 45
3
1
Splošni del
1.1 Poročilo ravnatelja
Osnovna šola Velika Nedelja je javni zavod s področja izobraževanja. Šola spada pod
pristojnosti ministrstva za šolstvo in šport. Ustanovitelj šole je občina Ormož.
Šolski okoliš Osnovne šole Velika Nedelja s Podružnico Podgorci obsega vasi KS Velika
Nedelja in vasi KS Podgorci. Šolo obiskuje tudi nekaj učencev izven šolskega okoliša.
Šola izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za
učence in organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, kakor tudi oddajanje
prostorov v najem. Šola izvaja tudi dejavnost izobraževanja odraslih v okviru e-šole.
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno
veljavni vzgojno-izobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenim z
zakonom.
V sestavi šole je tudi podružnična šola Podgorci, kjer poteka vzgojno-izobraževalna
dejavnost od 1. do 5. razreda. Pri Veliki Nedelji deluje še e-šola, ki je namenjena širši
javnosti, v dopoldanskem času jo uporabljajo tudi učenci naše šole. Opremo za e-šolo
zagotavlja šola, mentorja in materialne stroške pa zagotavlja občina Ormož.
Dejavnost športne vzgoje pri Veliki Nedelji izvajamo v nadstandardni športni dvorani in na
zunanjih športnih površinah, na podružnici pa v šolski telovadnici.
Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu mu pomaga
pomočnik ravnatelja, ki opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in so opisane v aktu o
sistemizaciji. Na podružnični šoli je imenovan pedagoški vodja.
Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni
pouk in delo z nadarjenimi učenci. Namenjen je poglabljanju znanja pri posameznih
predmetih in pripravi na tekmovanja različnih področij.
Šola organizira dopolnilni pouk za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju ali so dlje
časa odsotni od pouka. Mnogim učencem pomaga odpravljati osnovne pomanjkljivosti v
znanju, razvijati delovne navade in jih navajati na uspešnejše metode učenja.
Nekateri učenci so vključeni tudi v dodatno strokovno pomoč, ki jo na osnovi odločbe
izvajajo naši učitelji, šolski pedagog oziroma psiholog ali specialni pedagog.
Za razvijanje različnih interesov izvaja šola interesne dejavnosti. Vodijo jih predvsem
učitelji in tudi zunanji sodelavci.
Na športnem področju šola sodeluje s športnim, kulturnim in gasilskimi društvi. V vsa ta
društva je vključenih kar nekaj naših učencev.
Šola je v letu 2013 organizirala štiri šole v naravi za učence 4., 5. ,7. in 9. razreda.
Šola je v letu 2013 organizirala tudi plavalni tečaj za učence 1. in 3. razreda ter ure športne
vzgoje v pokritem bazenu ormoške gimnazije za vse ostale učence.
4
1.2 Poročilo sveta zavoda
Svet zavoda se je v letu 2013 sestal štirikrat.
Februarja je sprejel Poslovno poročilo, bil seznanjen z ugotovitvami inventurnih komisij,
potrdil zaključni račun, analizo stroškov in prihodkov. Ocenil je tudi delovno uspešnost
ravnatelja.
Maja je sprejel sklep o novih cenah šolske prehrane za druge uporabnike ter obravnaval
pritožbo zoper vozni red šolskega avtobusa.
Septembra je Svet obravnaval in sprejel odstopno izjavo gospe Edite Kumer (članice Sveta
zavoda) ter potrdil novo nadomestno članico Sveta zavoda OŠ Velika Nedelja gospo Barbaro
Meško. Sprejel je tudi samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2012/13, Letni delovni
načrt za šolsko leto 2013/14 ter imenoval člane inventurnih komisij.
V letu 2013 smo izpeljali tudi dopisno sejo zaradi soglasja za objavo prostega delovnega
mesta.
Predsednica Sveta šole:
Darja Kovačec, prof.
1.3 Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda
Naslov šole:
Osnovna šola Velika Nedelja
Velika Nedelja 13
2274 Velika Nedelja
Davčna št.: 82142211
Tel.: 02 71 36 200
e-mail: [email protected]
spletna stran: http:// www.o-vn.mb.edus.si
ravnatelj: Anton Žumbar, prof.
pomočnik ravnatelja: Marijan Škvorc, univ. dipl. psih.
Podružnična šola Podgorci
Podgorci 81
2273 Podgorci
Tel.:02 71 36 230
Pedagoški Vodja: Peter Zorli
5
1.4 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb
Ravnatelj OŠ Velika Nedelja je Anton Žumbar, po poklicu predmetni učitelj matematike in
fizike ter profesor fizike in sociologije.
Pomočnik ravnatelja je Marjan Škvorc, po poklicu univerzitetni diplomirani psiholog.
Svet OŠ Velika Nedelja deluje v naslednji sestavi:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
priimek
ime
Gašparič
Habjanič
Kolenko
Korpar
Kostanjevec
Kovačec
Meško
Skok
Šoštarič
Vajda
Zorli
predstavnik
Tadej
Slavko
Valerija
Katja
Ksenja
Darja
Barbara
Marko
Aleksandra
Ivan
Peter
ustanovitelja
staršev
ustanovitelja
staršev
zaposlenih
zaposlenih
staršev
zaposlenih
zaposlenih
ustanovitelja
zaposlenih
status
predsednica
1.5 Glavni podatki o poslovanju
1.5.1 Število učencev
Šolsko leto
2012/13
Število
učencev
Število
oddelkov
12
5
Število
učencev v
OPB
84
62
Število
oddelkov
PB
4
3
Velika Nedelja
podružnica
Podgorci
skupaj
231
70
301
17
146
7
Učenci so v šolskem letu 2012/13 razporejeni v 17 oddelkov. Od tega je na podružnični šoli
5 oddelkov (po en oddelek od 1. do 5. razreda) in 12 oddelkov na centralni šoli (po en
oddelek od 1. do 5. razreda in en oddelek 7. razreda ter po dva oddelka 6., 8. in 9. r).
Pogoje za delo zavoda zagotavljata Ministrstvo za šolstvo in šport in Občina Ormož.
Osnovna šola Velika Nedelja pridobiva sredstva za delo:
 iz javnih sredstev,
 sredstev ustanovitelja,
6
 prispevkov učencev,
 sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
 donacij in prispevkov sponzorjev,
 z drugih virov.
VPISI
OTROK
v 1.r
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
podatki
glede na
trenuten
vpis
Velika
Nedelja
22
17
17
20
17
26
14
18
Podgorci
15
11
17
12
10
17
12
16
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
365
343
337
316
293
301
292
287
Št. vseh
učencev
Izobraževanje na domu
V šolskem letu 2012/13 so se na domu izobraževali štirje učenci in sicer po en učenec iz 1.,
3., 5. in 7. razreda. Razredniki jim v skladu s pravili na dom pošiljajo obvestila o izvajanju
dejavnosti in druga obvestila. V skladu z zakonskimi predpisi so ti učenci opravljali razredne
izpite, ki so bili v zakonsko predvidenem roku.
Učenci po KS
V šolskem letu 2012/13 je bilo v našo šolo vključenih 141 učencev iz KS Velika Nedelja in
146 učencev iz KS Podgorci. 13 učencev je prihajalo izven krajev izven šolskega okoliša.
Spodnja tabela prikazuje razporeditev po krajih in primerjavo med leti:
IME KRAJA
BRESNICA
CVETKOVCI
DRAKŠL
HAJNDL
LUNOVEC
2010/11
22
47
9
8
4
2011/12
20
44
10
9
4
7
2012/13
23
43
6
8
2
MIHOVCI
OSLUŠEVCI
PODGORCI
PRECLAVA
RITMERK
SENEŠCI
SODINCI
STRJANCI
STRMEC
ŠARDINJE
TRGOVIŠČE
VELIKA
NEDELJA
VIČANCI
IZVEN ŠOL.
OKOLIŠA
38
15
43
1
5
20
14
6
1
7
12
28
33
13
37
2
6
21
14
4
1
7
11
28
39
17
39
1
5
24
20
3
1
6
7
29
20
16
16
13
15
13
316
293
301
Učenci in šolski okoliš
V našo šolo je bilo v šolskem letu 2012/13 vključenih 13 učencev, ki ne spadajo v naš šolski
okoliš.
Osnovna šola
Število
učencev
Osnovna šola Cirkulane
1
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta
Maribor
1
Osnovna šola Gorišnica
1
Osnovna šola Ivanjkovci
1
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj
3
Osnovna šola Ormož
3
Osnovna šola Sveti Tomaž
3
Skupaj:
13
Štirje (4) učenci iz našega šolskega okoliša so v šolskem letu 2012/13 obiskovali OŠ
Ormož.
8
1.5.2 Dnevna in tedenska organizacija pouka
a)
razredna stopnja
ŠOLSKO LETO 2012/13
DEJAVNOS
ČAS
(min)
T
8.00 - 8.20
zajtrk
20
1. ura pouka
8.20 - 9.05
45
2. ura pouka
9.10 - 9.55
45
9.55 - 10.15
malica
20
3. ura pouka
10.15 45
11.00
4. ura pouka
11.05 45
11.50
5. ura pouka
11.55 45
12.40
12.40 kosilo
20
13.00
6. ura pouka
13.00 45
13.45
7. ura pouka
13.50 45
14.35
b) predmetna stopnja
ŠOLSKO LETO 2012/13
DEJAVNOS
ČAS
(min)
T
7.10 - 7.30
zajtrk
20
1. ura pouka
7.30 - 8.15
45
2. ura pouka
8.20 - 9.05
45
9.05 - 9.30
malica
25
3. ura pouka
9.30 - 10.15
45
4. ura pouka
10.20 45
11.05
5. ura pouka
11.10 45
11.55
6. ura pouka
12.00 45
12.45
9
ŠOLSKO LETO 2013/14
DEJAVNOS
ČAS
(min)
T
8.00 - 8.20
zajtrk
20
1. ura pouka
8.20 - 9.05
45
2. ura pouka
9.10 - 9.55
45
9.55 - 10.15
malica
20
3. ura pouka
10.15 - 11.00
45
4. ura pouka
11.05 - 11.50
45
5. ura pouka
11.55 - 12.40
45
kosilo
12.40 - 13.00
20
6. ura pouka
13.00 - 13.45
45
7. ura pouka
13.50 - 14.35
45
ŠOLSKO LETO 2013/14
DEJAVNOS
ČAS
(min)
T
7.10 - 7.30
zajtrk
20
1. ura pouka
7.30 - 8.15
45
2. ura pouka
8.20 - 9.05
45
9.05 - 9.30
malica
25
3. ura pouka
9.30 - 10.15
45
4. ura pouka
10.20 - 11.05
45
5. ura pouka
11.10 - 11.55
45
6. ura pouka
12.00 - 12.45
45
kosilo
7. ura pouka
8. ura pouka
12.45 13.00
13.00 13.45
13.50 14.35
15
kosilo
12.45 - 13.00
15
45
7. ura pouka
13.00 - 13.45
45
45
8. ura pouka
13.50 - 14.35
45
V šolskem letu 2012/13 učenci 6. razreda začnejo s poukom šele 8.20. Zaradi Pravilnika o
šolskem koledarju, ki določa, da učenci ne smejo začenjati pouka pred 7.30, smo morali
namreč premakniti začetek pouka v tretji triadi na 7.30, v prvi in drugi triadi pa na 8.20.
Učenci šestih razredov so glede na dnevno organizacijo ur razvrščeni sicer k učencem tretje
triade, začenjajo pa pouk šele ob 8.20. Razlog je v avtobusnih prevozih. Na prvi vožnji je
namreč prevelika gneča in vsi učenci nimajo prostora. Ker imajo učenci šestih razredov po
predmetniku manj ur, začenjajo s poukom ob 8.20.
1.5.3 Finančno poslovanje
V letu 2013 je Osnovna šola Velika Nedelja poslovala v oteženih razmerah, saj se je
zmanjšalo število učencev in posledično je padlo tudi število oddelkov. Kljub temu smo na
javni službi uspeli poslovati pozitivno, na tržni dejavnosti pa se je pojavil manjši
primanjkljaj.
Preglednica 1: Pregled poslovanja na javni službi in tržni dejavnosti v letu 2013
Prihodki
Odhodki
Razlika
Javna služba
2013
(€)
1.540.912,00
1.540.777,00
Tržna dejavnost
2013
(€)
33.489,00
36.769,00
+ 135,00
-
3.280,00
Preglednica 2: Pregled poslovanja leta 2012 in 2013 ter indeks 2013/2012
2012
2013
Indeks
(€)
(€)
2013/2012
Prihodki
Odhodki
Razlika
1.571.823,40
1.565.136,73
+ 6.686,67
1.574.401,42
1.577.547,33
-
10
3.145,91
1,0016
1,0079
Preglednica 3: Primerjava prihodkov za leto 2013 z letom 2012
REALIZACIJA REALIZACIJA
INDEKS
PRIHODKI
2012
2013
2:1
OPIS
1
2
3
MŠŠ
Občina
Starši
Drugi
prihodki
1.292.250,44
143.428,60
96.546,96
1.278.805,02
151.571,52
88.141,90
39.597,40
55.882,98
SKUPAJ
1.571.823,40
1.574.401,42
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ministrstvo za šolstvo, znanost, kulturo in
šport
Ministrstvo za kmetijstvo - shema mleka,
sadja
Občina Ormož
KS Podgorci
OŠ Ivanjkovci – za plače, dopolnjevanja
Zavod za zaposlovanje – javna dela, za
plače
JAVNI SKLAD RS – za razvoj kadrov in
štipendij – dij., štud.
Prispevki staršev (prehrana, ekskurzije,
dnevi dejavnosti, šola v naravi)
Prehrana zaposlenih
Vrtec Ormož – enota VN, za prehrano otrok
in vzgojiteljic
Najemnine za telovadnico in uporabo šol.
prostorov
Podari malico
Prihodki po drugih izdanih računih
SKUPAJ
11
0,9896
1,0568
0,9129
1,4113
1,0016
2012
1.273.363,00
2013
1.276.439,92
2.416,57
2.365,10
143.215,62
212,98
477,60
8.402,28
151.449,90
121,62
214,92
13.320,52
1.401,09
2.400,34
96.546,96
88.141,90
18.887,44
9.174,12
13.589,81
8.428,67
11.867,13
12.436,69
5.858,61
1.571.823,40
164,80
5.327,23
1.574.401,42
Preglednica 4: Primerjava odhodkov za leto 2013 z letom 2012
REALIZACIJA REALIZACIJA INDEKS
ODHODKI
2012
2013
2:1
OPIS
1
2
3
Stroški materiala
139.298,65
156.299,73
1,1220
Stroški storitev
91.607,96
86.801,35
0,9475
Amortizacija
10.759,74
11.742,48
1,0913
Plače in drugi
1.316.609,48
1.313.994,27
0,9980
prejemki
Drugi odhodki
6.860,90
8.709,50
1,2694
1.565.136,73
1.577.547,33
1,0079
SKUPAJ
1.6 Vizija
Želimo zagotoviti solidne pogoje za kvalitetno delo učencev.
Kratko ročno želimo obnoviti streho nad šolsko jedilnico, saj je ta v starosti 30 let dotrajana
in ob večjih nalivih prepušča vodo.
Dolgoročno pa želimo obnoviti še severno, zahodno in južno stran fasade ter šolsko
kurilnico.
S krepitvijo medosebnih odnosov in spoštovanjem vsakega posameznika želimo, da bi
vsakdo našel pravo pot. Otrokom v okviru obstoječih razmer želimo zagotoviti takšne pogoje
dela, da bodo dosegli primerno znanje za nadaljevanje šolanja na srednji šoli. Hkrati pa jih
želimo vzgojiti v odgovorne, samostojne, poštene in razgledane posameznike.
1.7 Poslanstvo
Želimo vzgojiti otroke, ki bodo samostojni, odgovorni, pošteni in solidarni do vseh
generacij. Hkrati jih želimo pripraviti za aktivno nadaljevanje šolanja ter vključevanje v
življenje in delo skupnosti, ki ji pripadajo. Želimo vzgojiti takšne mlade ljudi, ki se bodo
radi vračali v prostore osnovne šole, ki so jo obiskovali in bodo na leta, ki so jih preživeli v
njej, imeli lepe spomine.
Menimo, da je šola prostor, v katerem se srečuje več generacij. Vsaka od njih ima svoje
dolžnosti in pravice. S gojitvijo enakovrednih medčloveških odnosov želimo ustvariti
prostor, kjer se bodo vsi udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa počutili varni in
sprejeti. Za doseganje tega cilja se moramo potruditi vsak po svojih močeh. V zdravi klimi,
ki je posledica zgoraj omenjenega, bomo dosegali lepe rezultate, ki nam jih bodo drugi
morda tudi zavidali. Konkretni rezultati tega skupnega cilja se že kažejo. S krepitvijo
področij, kot so kulturne dejavnosti na šoli, športne dejavnosti, šole v naravi, tekmovanja,
12
sodelovanje z lokalno skupnostjo in še mnogo drugega, se doseganju zastavljenih ciljev
približujemo.
2
Posebni del - Dosežki učencev
2.1 Učni uspeh
Doseganje dobrega učnega uspeha vseh učencev je še naprej ena od prioritetnih nalog šole.
V šolskem letu 2012/13 so vsi učenci izdelali. Uspeh šole je bil torej 100 %.
2.2 Realizacija pouka
Realizacija pouka pri splošnih predmetih
Realizacija pouka pri splošnih predmetih je bila 99,4 %. Pod še dovoljenim spodnjim
pragom 95% ni bila realizacija ur pri nobenem predmetu. Najnižja realizacija je bila 96,7 %,
kar kaže na zgledno uravnavanje ur po posameznih predmetih in dobro organizacijo dni
dejavnosti. Najvišjo realizacijo, ki presega 102,9 % zasledimo pri državljanski vzgoji in
etiki. Realizacija je prikazana v spodnji tabeli in na grafu.
Preglednica 1: Realizacija ur po splošnih predmetih za šolsko leto 2012/13
Z.
PREDMET
%
ŠT.
1.
slo
99,2
2.
mat
99,3
3.
angl
99,0
4.
lvz
99,3
5.
gvz
98,6
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
spo
dru
nit
švz
tit
gos
geo
zgo
kem
fiz
98,4
99,4
99,8
99,8
96,7
101,1
100,0
100,7
98,1
101,1
16.
17.
18.
19.
dde
ne2
bio
nar
102,9
101,8
98,7
99,6
SUM
99,4
13
Realizacija pouka pri izbirnih predmetih
V šolskem letu 2012/13 smo izvajali 15 izbirnih predmetov. V spodnji tabeli so našteti
izbirni predmeti, ki smo jih izvajali. Iz tabele je razvidna tudi kratica, ki jo uporabljamo v
urniku in odstotek realizacije ur. Najnižja realizacija je 97,1 odstotna. Povprečna realizacija
ur izbirnih predmetov je 99,5 % .
Realizacija v
Zap. št.
kratica
Izbirni predmet
%
1.
GKL
Gledališki klub
100,0
2.
OGL
Obdelava gradiv: les
100,0
3.
FI1
Drugi tuji jezik: francoščina
97,1
4.
RAD
Vzgoja za medije: radio
100,0
5.
ŠSP
Šport za sprostitev
100,0
6.
IŠPR
Izbrani šport: rokomet
100,0
7.
LS1
Likovno snovanje I
100,0
8.
POK
Poskusi v kemiji
97,1
9.
LS2
Likovno snovanje II
100,0
10.
OGK
Obdelava gradiv: kovine
100,0
11.
IŠPK
Izbrani šport: košarka
100,0
12.
ŠZZ
Šport za zdravje
100,0
13.
LS3
Likovno snovanje III
100,0
14.
ELE
Elektrotehnika
100,0
15.
IŠPN
Izbrani šport: nogomet
100,0
SKUPAJ:
99,5
14
Realizacija ur pri dopolnilnem in dodatnem pouku
V šolskem letu 2012/13 smo izvajali tudi dopolnilni in dodatni pouk v različnih razredih in
pri različnih predmetih. Realizacija ur pri dopolnilnem in dodatnem pouku je 99,2 %.
Zap. št.
kratica
Realizacija v %
1.
DP-DP, 1.-5.r 99,6
2.
DP-slj
97,1
3.
DD-slj
98,1
4.
DD-tja
97,1
5.
DP-mat
100,0
6.
DD-mat
100,0
7.
DD-kem
100,0
SKUPAJ
99,2
15
Realizacija ur pri interesnih dejavnostih
V šolskem letu 2012/13 smo izvajali tudi več interesnih dejavnosti.
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Interesna dejavnost
Badminton
Cici vesela šola
Dramski krožek
Gledališki krožek
Kolesarski krožek
Konstruktorstvo
Realizacija v %
100,0
102,2
108,3
100,0
100,0
97,1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kuharstvo
Likovni krožek
Mali raziskovalec
Pevski zbor
Plesni krožek
Pohodništvo
Pravljični krožek
Računalniški krožek
Radijsko vodeni avtomobili
Rokomet
100,0
100,0
100,0
100,0
95,0
100,0
100,0
105,4
102,9
100,0
17.
18.
19.
20.
21.
Športni krožek
Uganke in logika
Ustvarjalni krožek
Vesela šola
Znanje o sladkorni bolezni
102,1
106,7
100,0
98,2
100,0
SKUPAJ
101,6
16
2.2.1 Rezultati NPZ
V mesecu maju smo izvedli nacionalne preizkuse znanja v 6. in v 9. razredu. Ravnatelj je
imenoval posebno delovno skupino nadzornih učiteljev, ki se je na dan pisanja NPZ zbrala
eno uro pred začetkom v zbornici. Vodja delovne skupine je bil pomočnik ravnatelja.
Skupina je svoje delo opravila kvalitetno in odgovorno.
2.2.2 Analiza dosežkov - 6. razred
V šolskem letu 2012/13, so učenci OŠ Velika Nedelja pisali NPZ pri predmetih slovenski
jezik, matematika in tuj jezik –angleščino. Za opravljanje NPZ se nista odločila dva učenca.
Primerjava z državnimi rezultati
Naredili smo primerjavo med dosežki naših učencev in državnim povprečjem po posameznih
predmetih. Pri matematiki in slovenščini je dosežek naših učencev nad republiškim
povprečjem, pri angleščini pa je nekoliko nižji.
TABELA1: Primerjava dosežkov naših učencev z državnim povprečjem
SLO
MAT
TJA
VN-%
RS -%
54,00
68,63
52,62
49,79
67,91
56,76
VNtočke
27,00
34,32
26,31
RStočke
razlika
24,90
33,96
28,38
2,11
0,36
-2,07
z
0,12
0,02
-0,09
CR
54
51
46
Po posameznih predmetih smo ugotavljali korelacijsko povezavo med ocenami in rezultati
na NPZ. Ta je za angleščino relativno visoka (0,78), medtem, ko je povezava pri matematiki
in slovenščini nekoliko nižja (0,65, 0,66). Sklepamo lahko, da pri angleščini ocene in NPZ
merijo velik del istega znanje, saj so rezultati visoko povezani.
TABELA2: Korelacije med ocenami in rezultati NPZ
SLO
ocena
ocena
NPZ
0,65
MAT
17
ocena
NPZ
ocena
0,66
TJA
ocena
ocena
NPZ
0,78
Učitelji, ki poučujejo posamezne predmete so naredili kvalitativno analizo testov po
posameznih nalogah. Učitelji ugotavljajo, da so rezultati pri posameznih nalogah pod
republiškim povprečjem, pri nekaterih nalogah blizu povprečja, pri nekaterih nalogah pa nad
republiškim povprečjem. Vsebinska kvalitativna analiza bo osnova za delo v prihodnjem
šolskem letu.
2.2.3 Analiza rezultatov - 9. razred
V šolskem letu 2012/13 so učenci OŠ Velika Nedelja pisali NPZ pri predmetih slovenski
jezik, matematika in angleščina. NPZ iz matematike se niso udeležile štirje učenci, iz
slovenskega jezika trije učenci in iz angleščine dva učenca.
Primerjava z državnimi rezultati
Naredili smo primerjavo med dosežki naših učencev in državnim povprečjem po posameznih
predmetih. Pri vseh treh predmetih so rezultati blizu sredine. Če te rezultate pretvorimo v
standardne vrednosti (CR - mesto na lestvici do 100, sredine je 50), dobimo preglednejšo
sliko (glej tabelo 1).
TABELA1: Primerjava dosežkov naših učencev z republiškim povprečjem
SLO
MAT
TJA
VN%
54,6
56,8
60,1
RS
%
51,8
55,3
64,4
VNtočke
32,8
28,4
30,1
RStočke
31,1
27,6
32,2
razlika
1,7
0,8
-2,1
z
CR
0,10
0,04
-0,09
54
52
46
Po posameznih predmetih smo ugotavljali korelacijsko povezavo med ocenami in rezultati
na NPZ. Ta je statistično pomembno visoka pri vseh treh predmetih: slovenščini (0,80),
matematiki (0,75) in angleščini (0,84). Rezultati torej kažejo, da NPZ in šolske ocene v
veliki meri odražajo isto znanje.
18
TABELA2: Korelacije med ocenami in rezultati NPZ
SLO
ocena
NPZ
ocena
0,80
MAT
ocena
NPZ
ocena
0,75
TJA
ocena
NPZ
ocena
0,84
Učitelji, ki poučujejo posamezne predmete so naredili kvalitativno analizo testov po
posameznih nalogah. Učitelji ugotavljajo, da so rezultati pri posameznih nalogah pod
republiškim povprečjem, pri nekaterih nalogah blizu povprečja, pri nekaterih nalogah pa nad
republiškim povprečjem. Vsebinska kvalitativna analiza bo osnova za delo v prihodnjem
šolskem letu.
2.2.4 Primerjava po letih (centilni rang)
Šesti razred
08/0
9
09/10
10/11
11/12
12/13
SLO
49
50
48
54
TJA
41
54
49
48
MAT
49
56
46
51
46,3
53,3
47,7
51,0
povprečno
19
Deveti razred
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
SLO
44
41
49
46
54
MAT
41
45
53
49
52
1. predmet
52
33
50
42
52
46
TJA
TJN
ZGO
TJA
GVZ
TJA
42,5
45,3
48,0
49,0
50,7
povprečno
20
Primerjava po letih kaže ugoden rezultat, saj se uspeh iz leta v leto zvišuje. Z organizacijo in
z ostalimi aktivnostmi se bomo trudili, da takšen trend nadaljujemo ali se z rezultatom vsaj
približamo republiškemu povprečju.
2.2.5 Odsotnost učencev od pouka
V šolskem letu 2012/13 smo sproti spremljali prisotnost učencev pri pouku. Odsotnost so
razredniki opravičevali na osnovi opravičil staršev oziroma šolskega zdravnika.
Spodnja preglednica prikazuje obisk učencev pri pouku izražen v odstotkih.
Oddelek
Obisk pri pouku (%)
1.
1.a
94,9
2.
1.b
94,7
3.
2.a
97,5
4.
2.b
95,5
5.
3.a
98,7
6.
3.b
94,5
7.
4.a
89,7
8.
4.b
95,8
9.
5.a
94,6
10.
5.b
96,2
11.
6.a
93,1
12.
6.b
94,6
13.
7.a
95,5
14.
8.a
98,5
15.
8.b
97,8
16.
9.a
97,0
17.
9.b
95,0
18.
SUM
95,5
21
2.2.6 Vzgojni ukrepi
V šolskem letu 2012/13 smo sproti spremljali disciplino in obnašanje učencev pri pouku in
splošno pri vseh aktivnostih, ki so se izvajale v okviru šole. Zbirali pa smo tudi informacije o
obnašanju učencev izven šole. Sledili smo usmeritvam, ki so zapisane v vzgojnem načrtu in
ukrepali v skladu z njimi.
V šolskem letu 2012/13 je razredni učiteljski zbor podelil pet vzgojnih opominov.
2.2.7 Projekti
V šolskem letu 2012/13 smo izvedli več projektov in sicer:
Zap.
Ime projekta
opombe
št.
1.
e-šolstvo
Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in z
Zavodom RS za šolstvo in šport
2.
Gledališko – glasbeno – plesni
Sodelovanje s KS Velika Nedelja in KD
projekt
Simon Gregorčič Velika Nedelja
3.
Go-car-go
Sodelovanje s Šolskim centrom Ptuj
4.
Pozdrav pomladi – podružnica
Sodelovanje s Kulturnim društvom Podgorci
Podgorci
5.
Kulturni projekt - 9.r
Sodelovanje s KS Velika Nedelja in KD
Simon Gregorčič Velika Nedelja
6.
Nemčija in Francija
Sodelovanje z OŠ Mladika Ptuj
pripovedujeta
7.
Poučevanje slovenskega jezika
Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo, z
in kulture v Varaždinski
Ministrstvom za Slovence po svetu in s
županiji
Slovenskim društvom Nagelj iz Varaždina
22
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Policaj Leon svetuje
Rastem s knjigo
Shema šolskega mleka
Shema šolskega sadja
Uvajanje drugega tujega jezika
Varnostna olimpijada
14.
Zdrava šola
15.
16.
Zlati sonček
Mednarodni inovacijski projekt
Stencil
Kulturna šola
Dan Evrope
17.
18.
Sodelovanje s policijsko postajo Ormož
Javni sklad za knjigo, Knjižnica Ormož
Sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo
Sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo
Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo
Sodelovanje s policijsko postajo Ormož in z
Ministrstvom za notranje zadeve
Sodelovanje z Institutom za varovanje
zdravja
Sodelovanje s Športnim zavodom Planica
Fakulteta za strojništvo MB, Institut Ipac
Velenje
JSKD
Mednarodno sodelovanje
V šolskem letu 2012/13 smo dobili naziv Kulturna šola. Slovesna podelitev priznanj je bila
20. septembra 2013 v Cerkljah na Gorenjskem.
2.2.8 Fleksibilni predmetnik
V šolskem letu 2012/13 smo v fleksibilni predmetnik zajeli naslednje predmete:
predmet
razred
se je poučeval v obdobju
geografija
9.
1.
biologija
9.
2.
biologija
8.
1.
geografija
8.
2.
glasbena umetnost
9.
2.
likovna umetnost
9.
2.
kemija
9.
1.
DDE
7.
1.
DDE
8.
2.
glasbena umetnost
7.
2.
glasbena umetnost
8.
1.
2.2.9 Tekmovanja
Učenci šole so se pod mentorstvom učiteljev udeležili več tekmovanj v znanju in drugih
spretnostih. Iz spodnje preglednice so razvidni rezultati.
23
tekmovanja s področja
ZNANJA
PRIZNANJA
BRONASTA
SREBRNA
ZLATA
SKUPAJ
5
151
25
4
180
SKUPAJ
angleščina
angleščina-Bookworms
angleščina-iatefl
biologija, proteusovo
fizika
kemija
matematika-kenguru
matematika-kenguru
matematika-kenguru
nemščina
računalništvo, bober
razvedrilna matematika
rdeči križ
slovenščina-Cankarjevo
vesela šola
zgodovina
zgodovinski kviz
zlata kuhalnica
znanje o sladkorni bolezni
Tekmovanja s področja
TEHNIKE
ZBIRNIK
Radijsko vodeni avtomobili
Radijsko vodeni avtomobili
tekmovanja s
področja
ŠPORTA
ZBIRNIK
medobčinski
kros
atletika
Rokomet
atletika
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
1
8
2
21
21
12
3
6
7
3
19
22
5
3
0
2
1
2
1
0
0
0
2
0
4
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
10
0
2
2
10
3
21
21
12
5
6
12
3
19
23
6
0
0
0
0
0
14
3
3
2
3
0
0
6
3
16
3.mesto
2.
mesto
1.
mesto
skupaj
2
1
1
0
0
0
1
1
0
3
2
1
3.mesto
2.
mesto
1.
mesto
skupaj
10
1
5
16
1
6
2
1
0
1
2
3
0
0
3
10
2
1
24
RAVEN
RAVEN
medobčinsko
medobčinsko
medobčinsko
področno
PODROČNO
DRŽAVNO
Primerjava rezultatov po letih
področje
BRONASTA
09/ 10/ 11/ 12/
10
11
12
13
Angleščin
a
Biologija
7
6
15
4
Bober,
računalniš
Fizika
tvo
16
7
6
8
Kemija
7
2
2
2
6
1
12/
13
09/
10
5
1
ZLATA
10/ 11/
11
12
12/
13
1
1
1
2
2
1
21
47
55
65
54
1
3
2
4
3
3
1
2
4
1
2
1
1
6
6
7
4
4
1
3
2
na
Vesela
šola
Zgodovina
Zlata
kuhalnica
Znanje o
sladkorni
skupaj
bol.
1
1
Logika
Matematik
a
Nemški
jezik
Računalni
štvo
Razvedril
na
Rdeči
križ
matematik
aSlovenšči
7
09/
10
SREBRNA
10/ 11/
11
12
19
34
10
19
1
22
4
4
5
3
3
3
6
1
1
4
3
3
3
2
1
25
6
17
16
5
14
1
2
113
127
15
8
151
9
18
11
Število priznanj
09/10
10/11
11/12
12/13
skupaj
128
152
158
180
25
6
7
3
1
4
2.2.10
Meškova bralna značka
Učenci so od septembra naprej brali knjige, ki so bile določene za posamezen razred. Na
zaključni prireditvi so učenci, ki so značko osvojili, dobili nagrado v obliki prostega dne brez
pouka. Na ta dan so prišli v šolo brez šolskih torbic in so imeli krajši kulturni program, ki ga
je pripravil mag. Darko Hederih, sicer psiholog na eni izmed osnovnih šol in eden od
sestavljavcev vprašanj v oddaji Male sive celice na RTV Slovenija. Na podružnični šoli je
pri zaključku bralne značke sodelovala knjižničarka Leonida Šumenjak.
2.2.11
Razredni izpiti
Štirje učenci, ki se šolajo na domu, so konec junija opravljali razredne izpite. Vsi so izpite
opravili uspešno in dosegli pozitivni učni uspeh, oziroma možnost vpisa v višji razred.
2.2.12
Šola v naravi
Izvedli smo vse štiri predvidene šole v naravi in sicer:
Razredi:
4. razred
Vrsta šole v naravi:
naravoslovna
Število učencev:
udeležili: 31, niso udeležili: 2
Trajanje:
5 dni - od 3.6.2013 do 7.6.2013
Kje:
v CŠOD – Dom Jurček Kočevje
Prispevek učenca v EUR:
117,03 €
Razredi:
5. razred
Vrsta šole v naravi:
plavalna
Število učencev:
udeležili: 27, niso udeležili: 1
Trajanje:
5 dni - od 3.6.2013 do 7.6.2013
Kje:
Debeli rtič - Počitniški dom Rdečega križa
Slovenije
Prispevek učenca v EUR:
111,18 €
Razredi:
7. razred
Vrsta šole v naravi:
smučarska
Število učencev:
udeležili: 20, niso udeležili: 5
Trajanje:
5 dni - od 25.2.2013 do 1.3.2013
Kje:
v CŠOD – Dom Planinka Pohorje
Prispevek učenca v EUR:
180,00 €
26
Razredi:
9. razred
Vrsta šole v naravi:
naravoslovna
Število učencev:
udeležili: 35, niso udeležili: 2
Trajanje:
3 dni - od 24.5.2013 do 26.5.2013
Kje:
v CŠOD – Osilnica pri Kočevju, dom Fara
Prispevek učenca v EUR:
79,91 €
2.2.13
Drugo
12. aprila in 15. maja 2013 smo organizirali področno tekmovanje mladih tehnikov.
Izpeljali smo tudi tečaj plavanja za učence 1. in 3. razreda ter ure športne vzgoje v pokritem
bazenu v ormoški gimnaziji.
Prav tako smo uspešno izpeljali kolesarski izpit za učence 5. razreda.
17. maja smo izpeljali tudi šolske ekskurzije za vse učence.
Šolska gledališka skupina 8. razreda je z gledališko predstavo Frendice sodelovala na
območnem srečanju otroških gledaliških skupin in bila izbrana na medobmočno srečanje.
Z učenci smo izvajali tudi ure knjižničnega informacijskega znanja (KIZ) v okviru
medpredmetnih povezav od 1. do 9. razreda.
2.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
2.3.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika
 Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013)
 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000.)
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 16/07, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D)
 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št.
52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/2002, 56/2001)
 Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF)
 Pravilnik o šolskem koledarju (Uradni list RS, št. 50/2012)
 Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni OŠ (Uradni list RS, št. 61/2005, 63/2006.)
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list
RS, št. 57/07.)
 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 20/80, 16/82, 7/87 in
Uradni list RS, št. 44/92, 11/99, 27/2002, 82/2003,61/05 in 63/06),
 ZUJF, Uradni list 60/2012
 Zakon o javnih financah
 Zakon o računovodstvu, Uradni list 23/1999
 Drugi zakoni in predpisi s področja vzgoje in izobraževanja
27
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Velika Nedelja.
2.3.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela
in razvoja oziroma področnih strategij ter nacionalnih programov
a) investicijski del
 Prizadevanja za izgradnjo nove šole v dolini ob telovadnici skupaj z vrtcem
 Ureditev fasade
 Ureditev ogrevanja v športni dvorani
 Ureditev kurilnice
 Ureditev strehe nad kuhinjo in jedilnico
 Ureditev gospodinjske učilnice
b) vsebinski del
 Krepitev kooperativnih odnosov med učenci in zaposlenimi
 Doseganje temeljnih ciljev s področja znanja pri vseh učencih
 Doseganje višjih ciljev s področja znanja pri nadarjenih učencih
 Odkrivanje učencev s posebnimi potrebami (tudi nadarjenih učencev)
 Skrb za redno in kvalitetno prehrano učencev in zaposlenih
 Skrb za izboljševanje pogojev dela pri pouku
2.3.3 Letni cilji posrednega uporabnika, zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v
njegovem letnem programu dela
a) investicijski del
 Ureditev šolske jedilnice
b) vsebinski del
 Krepitev kooperativnih odnosov med učenci in zaposlenimi
 Doseganje temeljnih ciljev s področja znanja pri vseh učencih
 Doseganje višjih ciljev s področja znanja pri nadarjenih učencih
 Odkrivanje učencev s posebnimi potrebami (tudi nadarjenih učencev)
 Skrb za redno in kvalitetno prehrano učencev in zaposlenih
 Skrb za izboljševanje pogojev dela pri pouku
2.3.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev upoštevaje fizične, finančne in
opisne kazalce po posameznih dejavnostih
Vsaka učilnica ima računalnik s projektorjem, zvočnike za prenos zvoka in fiksno pritrjeno
projekcijsko platno. 10 učilnic ima tudi elektronsko tablo. Na šoli je urejen žični in brezžični
dostop do interneta. Večina tehnologije je še iz prejšnjih let, ko smo se uspešno prijavljali na
razne razpise, predvsem s strani Ministrstva za šolstvo. Nekaj opreme smo uspeli nabaviti iz
28
lastnih materialnih stroškov. En komplet (projektor in e-tabla) smo z vstopom v projekt Lili
in Bine v 1. in 2. razredu pridobili s Posodbeno pogodbo, ki velja eno leto.
2.3.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju
programa
Kljub dotrajanim prostorom na centralni šoli in nevarnemu potovanju učencev k telovadbi v
Športno dvorano, ni bilo nobene večje nesreče, ki bi imela dolgoročne posledice za
posameznika ali institucijo.
Tudi na podružnični šoli, kjer so sicer prostori novejši in varnejši, ni bilo nobene
intervencije.
V začetku šolskega leta 2012/13 je precej učencev obiskovalo zajtrk in kosilo, malico so
imeli vsi učenci.
2.3.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let
Zastavljene cilje na pedagoškem področju smo v veliki večini dosegli. Seveda nas čaka še
veliko dela, da bomo uspeli ohraniti doseženi nivo in ga še nadgraditi.
Na materialnem področju se razmere zaostrujejo zato na tem področju nismo dosegli
pomembnejših premikov.
2.3.7 Ocena gospodarnosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je
predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti
poslovanja
a) gospodarnost = prihodki/odhodki = 0,99801
b) število učencev na učitelja (31.12.2013) 301 učenec in 38 strokovnih delavcev, kar
pomeni približno 7,92 učenca na strokovnega delavca
2.3.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
a) V šoli imamo urejena naslednja interna pravila in interne postopke:
 Pravilnik o računovodstvu
 Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
 pravilnik o popisu
 pravilnik o blagajniškem poslovanju (s 1.1. 2010 ni več blagajniškega maksimuma,
kar pomeni, da ni treba nesti denarja vsak dan na banko)
 samoocenitveni vprašalnik
 register tveganj
29
b) V zavodu imamo ločene funkcije evidentiranja, preverjanja, odobravanja, in izvajanja:
 funkcijo evidentiranja opravlja poslovni sekretar
 funkcijo preverjanja opravlja tisti, ki je material iz računa naročil
 funkcijo odobravanja opravlja ravnatelj
 funkcijo izvajanja pa računovodja in pomočnik ravnatelja
c) V letu 2013 nismo imeli interne revizije.
č) V letu 2013 smo imeli naslednje inšpekcije
 za delo
 zdravstveno
 HACCAP
2.3.9 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj
Vseh zastavljenih ciljev nismo dosegli. Predvsem na materialnem področju nam je
zmanjkalo sredstev za vse želje in načrte. Na učnem področju želimo biti še bolj aktivni in
inovativni.
2.3.10
Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo
okolja, regionalni razvoj ipd.
Z našim delom posredno in neposredno vplivamo na:
 lokalno skupnost (proslave, prireditve …)
 varstvo okolja (čiščenje okolja, vzgoja za varovanje okolja …)
 zaposlovanje (zaposlujemo ljudi iz lokalnega okolja, …)
 gospodarstvo (sodelovanje s kulturnimi prireditvami ….)
 regionalni razvoj
 sodelovanje z univerzami (sprejemamo študente na obvezno prakso, sodelujemo v
raznih raziskavah…)
2.3.11
Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj
Število zaposlenih se je v letu 2013 zmanjšalo zaradi manjšega števila učencev. V
nadaljevanju prikazujemo nekatere podatke zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe, vrsto in
čas zaposlitve.
Preglednica zaposlenih 31. decembra 2013 po stopnji izobrazbe in kategoriji nedoločen čas
(NDČ) oziroma določen čas (DČ):
30
Stopnja izobrazbe
2012
NDČ
DČ
1
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Skupaj
%
SKUPAJ
7
7
16
22
1
1
53
91,38
5
8,62
3
2013
NDČ
DČ
1
7
7
16
22
1
1
53
3
58
1
56
Preglednica števila strokovnih, administrativno računovodskih in drugih delavcev 31.
decembra posameznega leta:
Delavci
2012
2013
Strokovni delavci
40
38
Indeks
12/13
0,95
Administ. računov.
delavci
Tehnični delavci
2
2
1,00
15
15
1,00
Drugi delavci
1
1
1,00
SKUPAJ
58
56
0,97
Povprečna starost zaposlenih je 44 let.
Preglednica števila strokovnih delavcev po nazivih
2012
Brez naziva
5
Mentor
15
Svetovalec
20
SKUPAJ
40
31
2013
4
14
20
38
Kadrovski načrt
a)
Vsi zaposleni (financer: MIZŠ, občina, lastna sredstva)
Delovna mesta
na dan
Stanje
31.1.
2013
Stanje
31.8.
2013
Plan
30.9.
2013
razlika
30.9.
2013 in
31.1.
2013
razlika
30.9.
2013 in
31.8.
2013
Plan
31.1.
2014
razlika
31.1.
2014 in
31.8.
2013
1
2
3
4
5=4-2
6=4-3
7
8=7-2
2
2
2
0
0
2
0
29,87
29,91
5
27,76
5
-2,105
-2,15
27,76
5
-2,105
4,72
4,72
4,76
0,04
0,04
4,76
0,04
0,57
0,57
0,57
0
0
0,57
0
2,37
2,37
2,26
-0,11
-0,11
2,26
-0,11
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
0
3
0
9,31
9,31
9,31
0
0
9,31
0
Vodstvena:
Direktor, ravnatelj,
pomočnik ravnatelja,
Strokovna:
Učitelj, vzgojitelj (brez
OPB in JUV), Učitelj
DSP
Strokovna:
Učitelj v OPB
Strokovna:
Učitelj v jutranjem
varstvu
Druga strokovna:
(svetovalni delavec,
knjižničar, računalnikar,
organizator š. p., laborant,
korepetitor…)
Spremljevalci:
Spremljevalec, varuh
negovalec
Računovodsko –
administrativna:
Poslovni sekretar,
računovodja,
administrator,…)
Tehnična:
32
(hišnik, čistilec,
gospodinjec, pralec …)
Kuharska:
(kuhar, pomočnik kuharja
...)
Drugi - porodniške
2,77
1,69
1,69
-1,08
0
2,77
0
3
0
-5,255
-2,22
1
53,43
5
-2
57,61
1
52,35
5
-2
SKUPAJ
1
54,57
5
b)
Vsi zaposleni (financer: samo MIZŠ)
Delovna mesta na dan
31.1.
31. 8.
30.
9.
30.9.
31. 1.
31.1.
2013
2013
2013
2013
2014
2014
stanje
razlika
31.1. 2014
in 31.1.
2013
stanje
stanje
plan
razlika
30.9. 2013
in 31.8.
2013
1
2
3
4= 3 - 2
5
6= 5 - 1
2
2
2
0
2
0
31,5
30,91
30,0
9
-0,82
30,59
-0,91
4,72
4,72
4,76
0,04
4,76
0,04
0,57
0,57
0,57
0
0,57
0
1,81
1,79
1,68
-0,11
1,68
-0,13
0
0
0
0
0
0
Vodstvena:
Direktor, ravnatelj,
pomočnik ravnatelja,
Strokovna:
Učitelj, vzgojitelj - SKUPAJ
Strokovna:
od tega učitelj v OPB
Strokovna:
od tega učitelj v JUV
Druga strokovna:
(svetovalni delavec,
knjižničar, računalnikar,
organizator š. p., laborant,
korepetitor…)
Spremljevalci:
33
-4,175
Spremljevalec, varuh
negovalec
Računovodsko –
administrativna:
Poslovni sekretar,
računovodja,
administrator,…)
Tehnična:
(hišnik, čistilec, gospodinjec,
pralec …)
2
2
2
0
2
0
6,6
6,6
6,6
0
6,6
0
0,76
0,76
0,73
-0,03
0,73
-0,03
44,67
44,06
43,1
-0,96
43,6
-1,07
Kuharska:
(kuhar, pomočnik kuharja ...)
Drugi - pomočnik
SKUPAJ
Analiza investicijskih vlaganj
Večje investicijsko vlaganje v letu 2013 je bila sanacija vzhodnega dela fasade.
34
3
Računovodsko poročilo
Računovodsko poročilo je sestavljeno iz:
 računovodskih izkazov in
 pojasnil k izkazom.
V skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza:
3.1 Bilanca stanja
Bilanca stanja z obveznima prilogama po pravilniku o sestavljanju letnih poročil o:
 o stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev in
 o stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil
3.1.1 Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k BILANCI STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu
obračunskega obdobja (po stanju na dan 31. december).
BILANCA STANJA
aktiva
dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
kratkoročna sredstva
znesek- €
1.832.376,25
177.503,08
Skupaj aktiva:
pasiva
kratkoročne obveznosti in pasivne čas. razmejitve
lastni viri in dolgoročne obveznosti
Skupaj pasiva:
2.009.879,33
znesek- €
186.006,08
1.823.613,25
2.009.879,33
3.1.1.1
SREDSTVA
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na postavke:
 dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
 kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
Dolgoročna sredstva izkazujemo po enotnem kontnem načrtu na kontih skupine 0. Pri
razmejevanju med osnovnimi sredstvi in drobnim inventarjem uporabljamo merilo vrednosti,
opredmeteno osnovno sredstvo do 500 € se izkazuje kot drobni inventar, ki se odpiše 100 %
ob nabavi in predaji v uporabo.
Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2013 po nabavni, odpisani in neodpisani
35
vrednosti s stopnjo odpisanosti
vrsta dolgoročnega
sredstva
nabavna
vrednost €
popravek vrednosti
€
2
3
8.808,69
8.808,69
0,00
100
53.854,49
0,00
53.854,49
0,00
zgradbe
2.916.817,31
1.175.122,29
1.741.695,02
40,29
oprema
298.661,93
261.835,19
36826,74
87,67
drobni inventar
298.557,45
298.557,45
0,00
100
92.017,72
92.017,72
0,00
100
1
neopredmetena
dolgor. sredstva
zemljišča
šolska knjižnica knjige + CD +DVD
knjige učbeniškega
sklada
Skupaj
neodpisana vrednost
€
4 5=3:2x 100
0,00
38.972,96
38.972,96
3.759.489,90
1.927.113,65
odpisanost
100
1.832.376,25
51,26
Pri drobnem inventarju in knjigah neodpisane vrednosti ni, ker se sredstva 100 % odpišejo
ob nabavi in predaji v uporabo..
Ostala osnovna sredstva se odpisujejo v skladu z Zakonom o računovodstvu (Ur. l. RS št.
23/99 in 30/02) ter Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 120/07 s spremembami).
Nepremičnine se nahajajo na štirih lokacijah. Med osnovnimi sredstvi ni osnovnih sredstev,
ki bi bila v finančnem najemu od drugih pravnih oseb, prav tako nimamo osnovnih sredstev,
ki bi jih dali v najem drugim pravnim osebam.
V letu 2013 smo povečali nabavno vrednost zgradbe OŠ Velika Nedelja – obnova vzhodne
fasade v znesku 49.471,03 €, na podlagi pogodbe o vlaganjih v osnovna sredstva in prenosu
v upravljanje št. 419-104/2013 11/28 z dne, 18.12.2013, ki smo jo prejeli od Občine Ormož,
kot ustanoviteljice zavoda in investitorja.
Na podlagi pogodbe št. 419-31/2013 10 8 z dne, 14.02.2013, ter Aneksa št. 1, z dne
27.9.2013, smo prejeli od Občine Ormož sredstva za sanacijo obstoječega sistema tople vode
– toplotno črpalko za šolo v Podgorcih v višini 2.946,48 € . S tem smo povečali vrednost
opreme.
Za investicijsko vzdrževanje pa smo prejeli od Občine Ormož še sredstva za zamenjavo
škatle žleba korita na telovadnici Velika Nedelja v višini 1.258,20 €, in sredstva za sanacijo
36
zasilne razsvetljave v Veliki Nedelji in Podgorcih v višini 4.523,81 €, na podlagi pogodbe
št. 419-31/2013 10 8 z dne, 14.02.2013, in Aneksa št. 2, z dne 20.11.2013.
V letu 2013 smo nabavili osnovna sredstva v skupni vrednosti 2.342,00 €, 2 komada
projektorja in en komad klavinove (krije se iz sredstev za učila in učne pripomočke). Za
vrednost 13.602,89 € pa smo osnovnih sredstev odpisali. Skupna nabavna vrednost osnovnih
sredstev se je tako zmanjšala za 11.260,89 €.
Nabavili smo za 3.769,81 € drobnega inventarja, odpisali pa smo ga za 10.056,54 €. Za
donacijo smo prejeli tablični računalnik v višini 129,99 €.
Ves drobni inventar, ki se je ob inventuri odpisal oziroma izločil iz uporabe, je brez sedanje
vrednosti, saj se je ta odpisala 100 % ob nabavi in predaji v uporabo.
Prilagamo izpise inventurne komisije, odpisi osnovnih sredstev in drobnega inventarja, kjer
je tudi razviden datum nabave. V veliki večini gre za odpise, ki imajo datum nabave pred
letom 2007.
Nabava knjig v šolsko knjižnico znaša 1.195,41 €, darila pa 495,00 €, odpis knjig je bil v
višini 82,69 €.
Nabava knjig za učbeniški sklad je 3.768,91 €, odpis pa 1.977,55 €.
Knjigovodsko stanje knjig je vrednostno usklajeno z dejanskim stanjem v knjižnici.
Kratkoročna sredstva izkazujemo po enotnem kontnem načrtu na kontih skupine 1, kar je
razvidno iz Poročila o delu komisije za popis gotovine, terjatev in obveznosti na dan 31.12.
2013.
Stanje denarnih sredstev na podračunu znaša 30.816.,05 € na dan 31.12.2013, ostala
kratkoročna sredstva pa znašajo 167.880,58 €.
Sredstva na računih predstavljajo sredstva na podračunu (transakcijskem računu) zavoda, ki
je odprt pri Upravi RS za javna plačila.
Na odprtih postavkah do MIZKŠ in do ustanovitelja – Občine Ormož, imamo odprte terjatve
za plače, materialne stroške za mesec december 2013, ki bodo poravnane v mesecu januarju
2014. Na kratkoročnih terjatvah do učencev šole imamo odprte postavke za prehrano
zaračunane za mesec december, ki bodo večinoma poravnane v mesecu januarju 2014.
Kupcem, ki ne plačajo na valuto, pošljemo opomine. Odprte postavke do poslovnih
partnerjev, razen do učencev šole smo na dan 31. 12. 2013 tudi uskladili tako, da smo jim
poslali IOP obrazce v uskladitev.
37
Na drugih kratkoročnih terjatvah imamo odprte postavke do ZZZS za refundirane boleznine
pri plačah za mesec november in december 2013.
Naložb prostih denarnih sredstev nimamo.
Zaloge se izkazujejo po enotnem kontnem načrtu na kontih skupine 3.
Na zalogi imamo kurivo za ogrevanje in nekaj malega zalog materiala v kuhinji. Skupna
vrednost zalog znaša 9.622,50 €.
3.1.1.2
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
V bilanci stanja so razčlenjeni na naslednji postavki:
 kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
 lastni viri in dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve izkazujemo po enotnem kontnem
načrtu na kontih skupine 2, kar je razvidno iz Poročila o delu komisije za popis gotovine,
terjatev in obveznosti na dan 31.12. 2013.
Kratkoročne obveznosti skupaj znašajo 186.006,08 €.
Vse obveznosti ki se nanašajo na izplačilo plač za december 2013 in so bile poravnane 3. 1.
2014. Obveznosti v višini 23.168,85 €, ki se na nanašajo na izplačilo prvega obroka ¾
odprave plačnih nesorazmerij za plače javnih uslužbencev za obdobje od 01.10.2010 do
31.07.2011 skupaj z obrestmi, bodo izplačane 27.02.2014. Od tega znaša bruto s prispevki
na plače 20.299,10 €, obresti pa 869,75.
Na dobaviteljih imamo odprte postavke, ki zapadejo v plačilo v letu 2014 in jih bomo tudi
poravnali v plačilnem roku.
Sredstva donacij za šolski sklad znašajo 5.150,36 €.
Vključili smo se tudi v projekt »podari Malico«, za katerega smo v letu 2013 prejeli 150,82
€ donacij. To smo v celoti porabili za kosila in zajtrke socialno ogroženih učencev.
Lastne vire in dolgoročne obveznosti izkazujemo po enotnem kontnem načrtu na kontih
skupine 9.
Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2013.
38
Vrsta lastnih virov
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
Prejete donacije
Presežek odhodkov nad prihodki - izguba
Skupaj
Stanje 31.12.2013
1.826.759,16
260,00
3.145,91
1.823.873,25
Stanje konta obveznosti za sredstva dana v upravljanje na dan 31. 12. 2013 je znašalo
1.826.759,16 € in se ujema sedanjo vrednostjo osnovnih sredstev ter IOP obrazcem.
Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje se je v letu 2012 zmanjšalo za
obračunano amortizacijo v znesku 96.031,16 €.
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta znaša 3.145,91 € (izguba).
3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z obveznimi prilogami po
pravilniku o sestavljanju letnih poročil:
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
3.2.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov
Izkaz prihodkov in odhodkov zajema celotno poslovanje zavoda v obračunskem obdobju in
v predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano
načelo poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike
Pregled poslovanja 2013 primerjava z letom 2012 (v EUR):
2013
Prihodki
Odhodki
Presežek
2012
1.571.823,40
1.565.136,72
+ 6.686,68
1.574.401,42
1.577.547,33
- 3.145,91
Iz preglednice je razvidno, da so se prihodki v tekočem letu v primerjavi z letom 2012
povečali za 0,16 %, odhodki pa za 0,79 %.
39
Indeks
1,0016
1,0079
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Prihodki 2013
Poslovni prihodki
Finančni prihodki
Drugi prihodki
Prevrednotovalni poslovni prihodki
Skupaj prihodki
Znesek v €
1.573.343,56
79,17
978,69
1.574.401.42
Odhodki 2013
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Drugi odhodki
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Skupaj odhodki:
Presežek odhodkov nad prihodki
Znesek v €
156.299,73
86.801,35
1.313.994,27
11.742,48
3.993,44
4.708,49
7,57
1.577.547,33
3.145,91 €
3.2.1.1
PRIHODKI
Prihodki so razčlenjeni na:
 poslovne prihodke
 finančne prihodke
 druge prihodke
 prevrednotovalne poslovne prihodke.
Sredstva za delovanje zavoda zagotavljata MIZŠ in občina Ormož. MIZŠ nam krije plače
delavcev, prevoze na delo in iz dela, prehrano ter druge stroške dela delavcev, materialne
stroške, regresirano prehrano učencev, šolo v naravi. Občina Ormož nam pokriva
dogovorjeni program za plače delavcev, materialne stroške (zavarovanje zgradb in opreme,
odvoz odpadkov, servis gasilnih aparatov in hidrantov, materialne stroške za E-šolo, stroške
plavalnega tečaja), dodatne programe (varstvo vozačev, mater. str. za interesne dejavnosti,
sredstva za prevoze učencev na razna tekmovanja).
Prihodke smo imeli tudi od Zavoda za zaposlovanje – za plače dveh delavcev zaposlenih
preko javnih del v višini 13.320,52 €. Prihodke v višini 2.400,34 € smo prejeli tudi od
Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij za dve študentki na obvezni praksi (obvezna
40
praksa 400 ur), ki so potem iz tega naslova prejele nagrado.
Prihodki iz naslova prispevkov staršev so prihodki za prehrano učencev, ekskurzije, prevozi
na športne dneve, razne šole v naravi (nadstandardni programi) in podobno. Med prihodke
pridobljene na trgu spadajo knjiženi prihodki prehrane zaposlenih in prihodki od najemnin.
Med drugimi prihodki imamo knjižena sredstva za odškodnine Zavarovalnice Triglav,
obresti in izredne prihodke.
Pridobljena sredstva iz vseh teh naslovov niso zadoščala za normalno poslovanje zavoda, saj
je posloval z izgubo v višini 3.145,91 €.
Dne 01.04.2013 smo izstopili iz sistema DDV (dvig obdavčljivega prometa se je dvignil iz
25.000,00 € na 50.000,00 €). 01.07.2013 se je dvignila stopnja DDV iz 8,5% na 9,5% ter iz
20% na 22%. To pa je za zavod posledično pomenilo tudi višje stroške.
Primerjava stroškov in prihodkov je razvidna po posameznih postavkah v finančnem načrtu
za 2014, ki je priložen k temu računovodskemu poročilu.
Med prihodki pridobljenimi iz strani MIZŠ je večje odstopanje pri prihodkih za zdravstvene
preglede, ker smo v letu 2013 poslali večje število delavcev na zdravniške preglede v skladu
z Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Tako smo prenesli kratkoročno odložene prihodke iz
pasivnih časovnih razmejitev na poslovne prihodke za te namene.
Prihodki za pokrivanje stroškov dela s strani MIZKŠ so se v letu 2013 zmanjšali v
primerjavi z letom 2012, ker so se plače zmanjšale na podlagi Zakona o uravnoteženju
javnih financ (v nadaljevanju ZUJF).
Finančni prihodki so prejete obresti za sredstva na transakcijskem računu. Prevrednotovalni
poslovni prihodki so prihodki od zavarovalnice za odškodnine.
3.2.1.2
ODHODKI
Odhodki se oblikujejo ob nastanku poslovnega dogodka. Členitev stroškov v poslovnih
knjigah temelji na enotnem kontnem načrtu in zajema celotno poslovanje.
Materialni stroški se oblikujejo ob nabavi. Glede na leto 2012 so se povečali (tudi zaradi
višjega DDV-ja).
Stroški učbeniškega sklada so se povečali zaradi nabave novih učbenikov za učence.
41
Stroški storitev se oblikujejo ob nastanku poslovnega dogodka. Glede na leto 2012 so se
povečali (tudi zaradi višjega DDV-ja).
Pri stroških za zdravstvene storitve je prišlo do večjega odstopanje (povečanja) v primerjavi
z letom 2012, ker smo v letu 2013 v skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja poslali na
zdravniške preglede večje število zaposlenih.
Amortizacija se obračunava in odpisuje v skladu s pravili po enakomerni časovni metodi,
stroški amortizacije se pokrivajo iz obveznosti do virov sredstev, tekočih sredstev, odvisno
od vira za nabavo opreme.
Stroški dela so se v primerjavi z letom 2012 zmanjšali. Plače se izplačujejo po Zakonu o
sistemu plač v javnem sektorju, Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in Aneksu h
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS. Za izplačilo plač nam služi
aplikacija KPIS na spletni strani MIZŠ.
3.2.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
3.2.2.1
Razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu
OŠ Velika Nedelja je zavod, ki je ustanovljen za izvajanje javne službe hkrati pa se ukvarja
tudi s pridobitno dejavnostjo na trgu.
Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev
na trgu smo vzeli po dejanskih prihodkih, ker imamo tudi knjižene ločeno.
Pri razmejevanju odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke na trgu smo
uporabili kot sodilo razmerje med prihodki od poslovanja (AOP 860), doseženimi pri
opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu,
ki so izkazani v vrstici z oznako AOP 660 (za vsako stroškovno mesto posebej), ker iz MIZŠ
nismo prejeli ustreznejših navodil.
Prihodki javne službe so večji od odhodov v višini 134,21 €. Na javni službi smo torej
poslovali pozitivno.
Med prihodke ustvarjene na trgu spadajo:
 prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane in drugih šolskih prostorov
 prihodki od prehrane zaposlenih in drugih zunanjih uporabnikov
42
V letu 2013 so prihodki od najemnin za uporabo telovadnic znašali 11.471,10 €, prihodki
prehrane zaposlenih in drugih zunanjih uporabnikov 22.018,48 €. Tako skupni prihodki tržne
dejavnosti znašajo 33.489,58 €.
Skupni stroški tržne dejavnosti so znašali 36.469,70 €. To pa pomeni, da so presegali
prihodke za tržno dejavnost v višini 3.280,12 €. To so predvsem višji stroški elektrike, vode
in ogrevanja za uporabo telovadnic in povečane stopnje DDV-ja v letu 2013.
Skupni rezultat javne službe in tržne dejavnosti je tako negativen v višini 3.145,91 €.
3.2.3 POJASNILA K IZKAZU DENARNIH TOKOV
Pri evidenčnem izkazovanju podatkov se upoštevajo pravila, ki veljajo za posredne in
neposredne uporabnike proračuna, torej načelo denarnega toka, ne pa pravila iz SRS - načelo
poslovnega dogodka. Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazani na predpisanih
evidenčnih kontih, niso primerljivi s podatki izkazanimi na kontih skupin 46 in 76.
Pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov je priznan, ko sta izpolnjena dva pogoja in
sicer, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila tega poslovnega
dogodka.
Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu ter z enotnim
kontnim načrtom. Med temi prihodki in odhodki so zajeti zneski, ki so nastali od 1. januarja
do 31. decembra tekočega leta.
V izkazu po načelu denarnega toka znaša presežek odhodkov nad prihodki 4.881,78 €.
Nedavčni prihodki so zaračunani prihodki učencem za prehrano, prevoze na športne dneve,
ekskurzije, šole v naravi, prihodki obresti za sredstva na podračunu, prihodki prehrane
zaposlenih, prihodki od najemnin za uporabo športne dvorane in drugih šolskih prostorov.
Prejete donacije so donacije od domačih pravnih in fizičnih oseb za tekočo porabo.
Transferni prihodki so prihodki iz javnofinančnih virov, to so MIZŠ, Občina Ormož in drugi.
3.2.4 POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Zavod se v koledarskem letu 2013 ni zadolževal in imel odplačil kreditov.
3.2.5 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje nobenega
43
prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje dolgoročnih posojil, ne
more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more dobiti vračil.
3.3
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju smo
uporabljali zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
ter slovenski računovodski standard.
Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi.
44
3.4
ZAKLJUČEK
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam
ugotavljamo:
 zavod je v letu 2013 z javnimi sredstvi gospodaril racionalno in predvsem
gospodarno, saj na javni službi izkazujemo pozitiven rezultat v višini 134,21 €
 na tržni dejavnosti so stroški presegali prihodke v višini 3.280,12 €
 poslovno leto 2013 je zavod tako zaključil z negativnim rezultatom v višini 3.145,91
€
 zavod je v letu 2013 izvajal javno službo predpisano za področje osnovnošolske
dejavnosti
4
Zaključni del
Datum obravnave in sprejetja letnega poročila: 6.3. 2014
Datum in kraj nastanka letnega poročila: 19.02.2014, Velika Nedelja
Podpis oseb, ki so odgovorne za sestavo letnega poročila:
Računovodski del: računovodkinja Danica Žnidarič
Ostalo: ravnatelj Anton Žumbar, prof.
45

Similar documents