Stikalna elektronika

Comments

Transcription

Stikalna elektronika
9. januar 2013
RC eNeM d.o.o.
Stikalna elektronika
Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.«
Operacijo delno financira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
1
2
Predstavitev podružnice 8
Ustanovljena s strani podjetja Iskra-MIS d.d. (od 21.06.2012 Iskra Sistemi d.d.)
Glavna dejavnost: Razvoj močnostnih stikalnih elementov z vgrajeno elektroniko oziroma izvajanje
raziskav in razvoja elektronike za nadzor in upravljanje elementov stikalne tehnike.
Delovna področja:
• merjenje veličin in pretvorba merilnih veličin v podatke (digitalizacija)
• digitalna obdelava signalov (digitalno procesiranje) ter izvajanje procesnih algoritmov v realnem
času
• analiza in sinteza dogodkov
• izvajanje zaščitnih ukrepov (zaščita in krmiljenje)
• razvoj komunikacijskih vmesnikov in protokolov (komunikacija)
• razvoj močnostnih stikalnih elementov in elektromagnetnih mehanizmov za njihovo krmiljenje
RC eNeM d.o.o.
3
Predstavitev podružnice 8
•
Podprojekti:
• Merilnik diferenčnih tokov v FID stikalu
• Elektronski sklop za krmiljenje porabe v bistabilnem stikalu
• Generični merilnik in števec energije
• MBUS komunikacijski vmesnik
• DNP3 komunikacijski vmesnik
• IEC61850 komunikacijski vmesnik
• Omrežni koncentrator in protokolni konverter
• Močnostni stikalni element
• Raziskave novih materialov za stikalno tehniko
•
Aktivnosti:
• Osem procesnih aktivnosti, kjer smo približno na pol poti (zaključili smo prototipne
faze razvoja modelov, nadaljujemo v smeri testiranja in implementacije prototipov)
RC eNeM d.o.o.
4
Zaposleni v podružnici 8
•
V letu 2011 (7 zaposlenih)
•
Dr. Matjaž
Matjaž Verderber
•
Jure Moč
Močnik
•
Jož
Jože Koš
Košir
•
Aleksandar Petkovski
•
Andrej Videnš
Videnšek
•
Marko Rode
•
Jož
Jože Šubic
•
V letu 2012 (15 zaposlenih)
•
Dr. Matjaž
Matjaž Verderber
•
Jure Moč
Močnik
•
Jož
Jože Koš
Košir
•
Aleksandar Petkovski
•
Andrej Videnš
Videnšek
•
Marko Rode
•
Jož
Jože Šubic
•
Rafko Bertoncelj
•
Peter Poklukar
•
Dr. Edvard Vovk
•
Matjaž
Matjaž Murovec
•
Franc Rozman
•
Nejc Kozjek
•
Dr. Matjaž
Matjaž Finc
•
Dr. Janez Humar
RC eNeM d.o.o.
•
V letu 2013 (17 zaposlenih)
•
Dr. Matjaž
Matjaž Verderber
•
Jure Moč
Močnik
•
Jož
Jože Koš
Košir
•
Aleksandar Petkovski
•
Andrej Videnš
Videnšek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jož
Jože Šubic
Rafko Bertoncelj
Peter Poklukar
Dr. Edvard Vovk
Matjaž
Matjaž Murovec
Franc Rozman
Nejc Kozjek
Dr. Matjaž
Matjaž Finc
Dr. Janez Humar
Niko Truhač
Truhačev
Borut Kordež
Kordež
Pavel Oman
5
Izkaz in plan podružnice 8 za 2012
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - PODRUŽNICA 8
Plan 2012 P8
A. Čisti prihodki od prodaje
Realizirano
Realizirano v %
414.667,00
358.964,50
B. Sprememba vrednosti zaloh in nedokončanih proiz.
0,00
0,00
C. Usredstveni lastni proizvodi in storitve
0,00
0,00
484.667,00
402.920,34
0,00
0,00
F. Kosmati donos iz poslovanja
899.334,00
761.884,84
84,72%
G. Poslovni odhodki
897.463,00
743.607,85
82,86%
1.496,80
18.474,15
14,00
13,10
93,57%
755.204,00
675.244,19
89,41%
1,56
1,68
107,55%
53.943,00
51.545,36
95,56%
D. Subvencije, dotacije, regresi in drugi prihodki
E. Drugi poslovni prihodki
P. Čisti dobiček/Izguba
86,57%
83,13%
KAZALNIKI
Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur
Dodana vrednost
FDV glede na prejeto subvencijo
Dodana vrednost na zaposlenega
RC eNeM d.o.o.
6
Finančni cilji podružnice 8
V letu 2012 smo v podružnici izpolnili tudi druge kriterije, kot npr. kriterij števila patentnih prijav, kjer smo za
projekt razvoja merilnika diferenčnih tokov v FID stikalu vložili mednarodno patentno prijavo (PCT) in s tem izpolnili
večino kazalnikov v letu 2012. Plana za leto 2013 in 2014 bosta kot kaže uresničena brez problemov.
IZKAZ USPEHA
Prihodki - subvencije
Prihodki - storitve
Prihodki iz poslovanja
Dobiček iz poslovanja
Čisti dobiček
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
79.889
102.778
182.667
11.366
11.010
484.667
414.667
899.333
1.871
1.496
637.444
517.822
1.155.267
2.248
1.799
533.778
468.400
1.002.178
2.493
1.994
133.333
637.000
770.333
2.653
2.122
130.556
635.600
766.156
430
344
58.333
623.380
681.713
56.653
45.322
0
684.349
684.349
171.986
137.589
0
689.516
689.516
172.986
138.389
0
691.892
691.892
170.986
136.788
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
129.143
755.204
941.137
878.048
689.319
681.541
593.319
591.986
592.986
590.986
43.048
3,0
53.943
14,0
47.057
20,0
62.718
14,0
49.237
14,0
48.682
14,0
42.380
14,0
42.285
14,0
42.356
14,0
42.213
14,0
Kriteriji
Dodana vrednost
Faktor dodane vrednosti
Dodana vrednost na zap
Število zap
RC eNeM d.o.o.
7
Znanja in oprema podružnice 8
• Smo odprti za vsakršno partnersko sodelovanje
• Zaradi intenzivnega investicijskega ciklusa v letih 2011/2012
(ca. 1 Milijon EUR za SA2) razpolagamo z najmodernejšo opremo
za zasnovo, razvoj, izdelavo in testiranje elektronskih vezij
• Naši sodelavci razpolagajo z širokim spektrom znanj potrebnih
za zasnovo najkompleksnejših elektronskih in elektromehanskih
sklopov (kot npr. zaščitnih FID stikal, varčnih bistabilnih stikal,
merilnikov in števcev energije, inštalacijskih stikalnih elementov
(pametni dom, upravljanje z energijo, inštalacije, …)
RC eNeM d.o.o.
8
Znanja in oprema podružnice 8
SMT linija za izdelavo tiskanih vezij Kalibrator za umerjanje merilnih naprav
Klimatska komora -40 do +70 st.
Testiranje prebojev
RC eNeM d.o.o.
Testiranje sevalnih motenj
Oprema za EMC meritve
9
Predstavitev podružnice 8
HVALA ZA POZORNOST
Kontakt:
[email protected]
[email protected]
RC eNeM d.o.o.