V R T E C ŠKOFJA LOKA

Comments

Transcription

V R T E C ŠKOFJA LOKA
VRTEC ŠKOFJA LOKA
SVET STARŠEV – šolsko leto 2012/2013
Datum: 17.1.2013
Številka: 9002-1/2013-77, Int.C-43a
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2012/2013, KI JE BILA
10.12.2012 OB 20.00 URI V VRTCU ŠKOFJA LOKA – V VEČNAMENSKEM
PROSTORU ENOTE NAJDIHOJCA
PRISOTNI:
* članice in člani sveta staršev (28):
- iz enote Biba: Jernej Lunder, Mojca Balantič, Tomaž Paulus, Katarina Bertoncelj Megušar, Saša Kermelj
- iz enote Bukovica: - iz enote Ciciban: Neža Dolinar, Bojana Berčič Potočnik
- iz enote Čebelica: Anica Logonder, Vida Habjan, Alenka Šmid Oblak, Polona Mesec,
Katarina Komljen, Vanja Jordanov, Igor Sep
- iz enote Najdihojca: Jana Jelovčan, Davor Tavčar, Polona Mesec, Irena Šerer Rupar,
Franc Dolenc, Edina Čančar, Tina Bogataj, Klemen Bončina, Gregor Rupar
- iz enote Pedenjped: Katja Kristl, Katja Ronchi, Anka Polajnar, Marko Štefelin, Elizabeta
Podlipnik Eržen
- iz enote Rožle: - iz Oddelka v Retečah: * ostali prisotni – vabljeni s strani vrtca (3):
- ravnateljica: Janja Bogataj
- pomočnica ravnateljice: Nina Lapanja
- pomočnica ravnateljice: Jana Podobnik-Kožić
ODSOTNI:
* članice in člani sveta staršev (21, od tega je 7 staršev opravičilo odsotnost):
- iz enote Biba: Barbara Koblar, Jasna Habjan, Uroš Zalaznik-opr.
- iz enote Bukovica: Tina Mohorič-opr., Darja Kernc-opr.
- iz enote Ciciban: - iz enote Čebelica: Špela Camlek-opr., Stanko Livk, Jaka Pavlišič
- iz enote Najdihojca: Leon Panjtar, Mateja Bevk, Janja Pirc-opr, Roman Logar, Alenka Tomšič
- iz enote Pedenjped: Tina Kobilica, Anja Ferdin, Crnogaj Tihana-opr., Gregor Jeram, Andrej Novljan
- iz enote Rožle: Saša Zadnik-opr., Gregor Prodan
- iz Oddelka v Retečah: Polona Trop
*ostali vabljeni na sejo (1):
- zapisnikarica: Ivica Poljanec-opr.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta staršev Davor Tavčar.
V nadaljevanju je bil sprejet naslednji D N E V N I R E D :
1. Predlog sprememb Zakona o vrtcih in predstavitev vseh posledic in negativnih učinkov ob
morebitni uveljavitvi zakona
2. Aktualne vsebine s področja poslovanja vrtca
3. Razno
1
AD 1 PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O VRTCIH IN PREDSTAVITEV VSEH
POSLEDIC IN NEGATIVNIH UČINKOV OB MOREBITNI UVELJAVITVI ZAKONA
Predsednik sveta staršev Davor Tavčar je uvodoma obrazložil nujnost obravnave predloga
sprememb zakona in njihovih posledic.
Nato je ravnateljica vrtca Janja Bogataj predstavila predloge sprememb Zakona o vrtcih in
predstavila vse posledice in negativne učinke ob morebitni uveljavitvi zakona.
V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri so starši z ogorčenjem in razočaranjem zaznali
poskus rušenja dosedanje ravni kvalitetnega dela s predšolskimi otroci v slovenskih vrtcih.
Skozi razpravo je bil oblikovan predlog izjave, ki je bil nato posredovan na glasovanje.
Po glasovanju je bil soglasno sprejet naslednji ugotovitveni SKLEP:
Svet staršev sprejme naslednjo IZJAVO:
Napovedane spremembe Zakona o vrtcih so nas, starše, neprijetno presenetile, celo
šokirale. Visoka kakovost naših javnih vrtcev je nedvomna in ne razumemo
predlagateljev, ki s takšno nonšalanco in lahkoto poskušajo zrušiti tisto, kar se je
mukoma gradilo in oblikovalo mnogo let.
Ker otroci v vrtcu preživijo zelo veliko časa, se starši zavzemamo, da se kakovost storitve
javnih vrtcev ne zmanjša. Prepričani smo namreč, da bi napovedane spremembe
negativno vplivale na kakovost dela in s tem na storitev kot tako. Večje število otrok v
skupini pomeni manj pozornosti, manj prostora in manj kakovostnega programa za
vsakega posameznega otroka, ob enem pa bistveno večjo obremenitev strokovnih delavk
in delavcev. Vzgojitelj bi namreč, ob povečanem normativu, vedno bolj skrbel le za
fizično varnost otrok in se v vedno manjši meri posvečal izvajanju programa. Starši ne
potrebujemo le fizičnega varstva za svoje otroke, temveč tudi vzgojo in predvsem
kakovosten program.
Starši si ne želimo le »odlagalnice otrok«. Kod davkoplačevalci, ki z lastnim zaslužkom
krmimo med drugim tudi državni proračun, menimo, da si visoko kakovost tudi
zaslužimo, saj je navsezadnje tudi plačujemo.
Zato ostro nasprotujemo predlaganim spremembam in predlagatelje sprememb
pozivamo, da v dobro naših otrok in za ohranitev kakovostne storitve v javnih vrtcih,
predlog umaknejo.
Svet staršev Vrtca Škofja Loka sestavlja 49 članov, ki zastopajo 890 staršev, ki imajo
svoje otroke v Vrtcu Škofja Loka.
Izjavo staršev v imenu sveta staršev podpiše predsednik sveta staršev.
AD 2 AKTUALNE VSEBINE S PODROČJA POSLOVANJA VRTCA
Predsednik sveta staršev Davor Tavčar je predlagal, da ravnateljica Janja Bogataj
predstavnike staršev seznani z aktualnimi vsebinami s področja poslovanja vrtca.
Ravnateljica Janja Bogataj je prisotne seznanila z dejavnostmi, ki bodo potekale v Vrtcu
Škofja Loka v okviru veselega decembra. Poudarila je, da vrtec ne razpolaga s sredstvi, s
katerimi bi lahko zagotovili nakup didaktičnega materiala in s tem povezano za obisk dedka
Mraza po enotah. Povedala je, da bodo za ves program poskrbeli delavke in delavci Vrtca
Škofja Loka, program pa ne bo vezan na dodatno plačilo staršev.
2
Ravnateljica Janja Bogataj je pri pojasnjevanju okoliščin poudarila, da se vrtec še vedno
sooča z nepokrivanjem sredstev za manjko otrok do veljavnega normativa s strani občineustanoviteljice. Občina-ustanoviteljica kljub večkratnim obrazložitvam, kakšen je postopek
sprejemanja otrok v vrtec in zakaj nastanek manjka števila otrok do veljavnega/sprejetega
normativa, ne prizna sredstev. Za mesec september in oktober bi občina-ustanoviteljica v
skladu z veljavnimi predpisi morala vrtcu iz naslova manjka otrok zagotoviti še cca 8.000,00
EUR. Ker teh sredstev ni zagotovljenih, ni sredstev za nakup didaktičnih sredstev. Kljub
temu se bodo strokovni delavci v posameznih enotah potrudili in za otroke pripravili različne
prireditve ter tudi obisk dedka Mraza. Bo pa dolgoročnejša posledica zmanjšanje kvalitete in
obsega didaktičnih sredstev, ker se le-ti sproti ne obnavljajo oz. dokupujejo.
V nadaljevanju je bil izpostavljen problem omejitve parkiranja pred enoto Najdihojca in
enoto Biba, ker je za starše omejeno parkiranje na 15 minut časovno prekratko, še zlasti za
starše, ki imajo dva ali več otrok in v nekaterih primerih celo v dveh različnih enotah.
Zato je predsednik sveta staršev napisal protestno pismo na občino-ustanoviteljico, vendar pa
odgovora še ni prejel. Ravnateljica je prisotne seznanila, da s strani občine-ustanoviteljice
predhodno nismo bili seznanjeni s spremembami režima parkiranja.
V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri so starši kritično ocenili ravnanje občineustanoviteljice, ki ne priznava sredstev za pokrivanje manjka otrok do veljavnega normativa
in dali podporo vrtcu pri prizadevanjih za sredstva, ki so zakonsko določena. V razpravi je bil
oblikovan predlog staršev za spremembo omejitve kratkotrajnega parkiranja na 30 minut.
Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:
Svet staršev podpira vrtec pri prizadevanjih za pokrivanje sredstev za manjko otrok do
veljavnega normativa s strani občine-ustanoviteljice.
Svet staršev predlaga spremembo omejitve kratkotrajnega parkiranja iz 15 na 30 minut.
AD 3 RAZNO
1. Kraje iz avtomobilov in v garderobah vrtca
Ravnateljica Janja Bogataj je prisotne seznanila in opozorila na kraje, ki so se pojavile v
zadnjem času. Predlagala je, da starši v avtomobilih ne puščajo vrednostnih predmetov.
Hkrati se je staršem zahvalila za razumevanje ob uvedbi poostrenega režima zaklepanj
vrtcev. Ravnateljica je tudi predlagala, da starši na otroško obutev napišejo ime in priimek
otroka.
2. Potrditev sistematizacije za šolsko leto 2012/2013
Na vprašanje s strani staršev je ravnateljica Janja Bogataj prisotne seznanila, da je bila
sistematizacija s strani občine-ustanoviteljice potrjena dne 5.11.2012.
3. Pregled poslovanja vrtca s strani občinskega nadzornega odbora
Ravnateljica Janja Bogataj je povedala, da je bil v vrtcu izveden pregled poslovanja s strani
nadzornega odbora občine-ustanoviteljice. Sklep o pregledu poslovanja smo prejeli
12.11.2012, obsežno gradivo pa je bilo posredovano dne 19.11.2012 in dopolnjeno dne
7.12.2012.. Član nadzornega odbora, ki je bil zadolžen za izvedbo pregleda, je pohvalil
pripravljeno gradivo.
3
4. Problematika sestava obroka malice v enoti Čebelica
Predstavnica staršev iz enote Čebelica je izpostavila problematiko malic, ki se precej
razlikujejo od malic v ostalih enotah. Ravnateljica Janja Bogataj je povedala, da se to ne bi
smelo več dogajati, ker so imeli s predstavniki Sloresta sestanek in so se dogovorili tudi glede
malic.
5. Prehod za pešce
S strani delegata staršev je bilo izpostavljeno vprašanje glede prehoda za pešce na regionalni
cesti pred bazenom Stara Loka. S strani staršev iz oddelka je bil opozorjen, da je prehod
nepregleden in zato nevaren. V nadaljevanju je bilo predlagano, da bi zaradi varnosti
vzgojiteljice s skupino otrok koristile bližnji podhod.
Po zaključku razprave je bil sprejet naslednji SKLEP:
Svet staršev sprejme na znanje posredovane informacije in odgovore oz. ugotovitve iz
razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Priprava zapisa - pomočnica ravnateljice:
Jana Podobnik-Kožić
Predsednik sveta staršev:
Davor Tavčar
Oblikovanje zapisnika - zapisnikarica:
Ivica Poljanec
POSLANO:
- vsem članicam in članom sveta staršev (objava na spletni strani vrtca)
- vsem ostalim prisotnim na seji (e-naslov)
V VEDNOST:
- vsem enotam za zaposlene (objava na spletni strani vrtca)
- Občini Škofja Loka, Oddelku za družbene dejavnosti (e-naslov)
4