V R T E C ŠKOFJA LOKA

Comments

Transcription

V R T E C ŠKOFJA LOKA
VRTEC ŠKOFJA LOKA
SVET STARŠEV – šolsko leto 2012/2013
Datum: 15.10.2012
Številka: 9002-1/2012-1151,Int.B-767
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2012/2013, KI JE BILA 3.10.2012
OB 17.00 URI V VRTCU ŠKOFJA LOKA – V VEČNAMENSKEM PROSTORU ENOTE
NAJDIHOJCA
PRISOTNI:
* članice in člani sveta staršev (39):
- iz enote Biba: Barbara Koblar, Jasna Habjan, Jernej Lunder, Tomaţ Paulus, Katarina Bertoncelj
Megušar, Saša Kermelj;
- iz enote Bukovica: Tina Mohorič, Darja Kernc;
- iz enote Ciciban: Neţa Dolinar, Bojana Berčič Potočnik;
- iz enote Čebelica: Anica Logonder, Vida Habjan, Alenka Šmid Oblak, Polona Mesec, Katarina
Komljen, Vanja Jordanov, Igor Sep, Jaka Pavlišič;
- iz enote Najdihojca: Jana Jelovčan, Leon Panjtar, Davor Tavčar, Polona Mesec, Mateja Bevk,
Janja Pirc, Irena Šerer Rupar, Franc Dolenc, Roman Logar, Alenka Tomšič, Gregor Rupar;
- iz enote Pedenjped: Katja Kristl, Katja Ronchi, Anka Polajnar, Tihana Crnogaj, Gregor Jeram,
Andrej Novljan, Marko Štefelin, Elizabeta Podlipnik Erţen;
- iz enote Rožle: Saša Zadnik, Gregor Prodan;
- iz Oddelka v Retečah: -.
* ostali prisotni – vabljeni s strani vrtca (6):
- ravnateljica: Janja Bogataj;
- pomočnica ravnateljice: Nina Lapanja;
- pomočnica ravnateljice: Jana Podobnik-Koţić;
- svetovalna delavka: Andreja Demšar;
- organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Barbara Koţuh;
- zapisnikarica: Ivica Poljanec.
ODSOTNI:
* članice in člani sveta staršev (10, od tega je 5 staršev opravičilo odsotnost):
- iz enote Biba: Uroš Zalaznik-opr., Mojca Balantič-opr.;
- iz enote Čebelica: Špela Camlek-opr., Stanko Livk;
- iz enote Najdihojca: Edina Čančar, Tina Bogataj, Klemen Bončina-opr.;
- iz enote Pedenjped: Tina Kobilica, Anja Ferdin;
- iz Oddelka v Retečah: Polona Trop-opr.
Prvo sejo sveta staršev v novem šolskem letu je, na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraţevanja, sklicala ravnateljica vrtca Janja Bogataj.
Sejo je do izvolitve nove predsednice oz. novega predsednika sveta staršev vodila ravnateljica vrtca
Janja Bogataj, v nadaljevanju pa nova predsednica oziroma novi predsednik sveta staršev.
V nadaljevanju je bil sprejet naslednji D N E V N I R E D :
1. Izvolitev predsednice/predsednika sveta staršev
2. Informacija o delu v preteklem šolskem letu 2011/2012
3. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013 in sprejem mnenja k
predlogu načrta
4. Informacija o poslovanju Sklada Vrtca Škofja Loka
5. Pobude in predlogi staršev
1
AD 1 IZVOLITEV NOVE PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA SVETA STARŠEV
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj
je uvodoma povedala, da je potrebno izvoliti
predsednico/predsednika sveta staršev v novem šolskem letu 2012/2013. V nadaljevanju je
predstavila vlogo in naloge predsednice oz. predsednika sveta staršev in prisotnim predlagala, da
posredujejo predloge kandidatk/ kandidatov.
Po krajši razpravi in posredovanju predloga, je pripravljenost za prevzem naloge potrdil Davor
Tavčar, predstavnik staršev iz enote Najdihojca, ki je bil predsednik sveta staršev ţe v preteklem
šolskem letu 2011/2012 oz. vse od oktobra 2008 dalje.
Ker drugih predlogov ni bilo, je bil dan predlog o izvolitvi na glasovanje.
Po glasovanju je bil sprejet naslednji ugotovitveni SKLEP:
Za predsednika sveta staršev v šolskem letu 2012/2013 je izvoljen Davor Tavčar, predstavnik
staršev iz enote Najdihojca.
Nato se je novo izvoljeni predsednik sveta staršev Davor Tavčar zahvalil za zaupanje in pozval
prisotne delegate in delegatke na aktivno sodelovanje v svetu staršev. V nadaljevanju je vodil sejo
sveta staršev po sprejetem dnevnem redu.
AD 2 INFORMACIJA O DELU V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 2011/2012
Informacijo je podala ravnateljica Janja Bogataj, ki je uvodoma povedala, da so oz. bodo v
nadaljevanju gradiva za seje objavljena na spletni strani vrtca, pod rubriko: GRADIVA. Taka
odločitev je bila sprejeta s ciljem, da se zmanjšajo stroški kopiranja oz. pošiljanja, skladno z
načrtovanimi aktivnostmi v okviru projekta EKO-VRTEC in v okviru nalog za pridobitev ZELENE
ZASTAVE.
V zvezi z delom v preteklem šolskem letu je med drugim zlasti izpostavila:
- šolsko leto 2011/2012 se je zaključilo uspešno;
- realizirane so bile vse naloge, ki so bile zastavljene v jesenskem času in opredeljene v letnem
delovnem načrtu;
- realizirani so bili vsi cilji, zastavljeni s področja pedagoškega dela;
- vrtec je posloval v 7 enotah, na 8 lokacijah; vrtec je ponovno posloval v adaptirani/prenovljeni
enoti Roţle od 1.9.2011 dalje, na Bukovici pa je bila odprta nova enota Bukovica, ki je pričela s
poslovanjem 1.10.2011;
. vrtec je posloval v 49 oddelkih: od tega 17 oddelkov I. starostnega obdobja, 31 oddelkov II.
starostnega obdobja in 1 razvojni oddelek;
- pedagoško delo je izvajalo 123 pedagoških delavk/delavcev, vseh zaposlenih pa je bilo 140;
- v vrtec je bilo vključenih povprečno 866 otrok; od tega 15 otrok s posebnimi potrebami, ki so bili
vključeni v redne oddelke in 49 otrok, ki so potrebovali dietno prehrano; ob koncu šolskega leta je
bilo v vrtec vključenih cca 882 otrok;
- realizirane so bile vse načrtovane prednostne naloge (Zagotavljanje kakovosti dela s poudarkom na
samoevalvaciji, Sodelovanje s starši, Okoljska in ekološka vzgoja ter skrb za zdrav način ţivljenja,
Spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja);
- realizirane so bile vse načrtovane obogatitvene dejavnosti – drugi projekti in dejavnosti vrtca
(Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Prijateljujmo s slikanico, Cici vesela šola, Z igro do prvih
turističnih korakov, Razvijanje zgodnje pismenosti);
- realizirano je bilo sodelovanje na številnih načrtovanih in dodatnih natečajih in razpisih ter
mednarodno sodelovanje v projektu AIESEC – mednarodna izmenajva študentov, COMMENIUS –
Prvi koraki do zdravja ter vzpostavljeno sodelovanje z vrtcem EDIRISA v Ugandi;
- izvedene so bile planirane dodatne dejavnosti (plesne urice, vesele gibalne urice, urice angleškega
jezika, taborniške urice);
2
- realiziran je bil program pedagoškega vodenja, delo strokovnih aktivov ter delo drugih strokovnih
organov;
- sodelovanje s starši in z okoljem je bilo realizirano v predvidenem obsegu;
- področju stalnega strokovnega izpopolnjevanja je bilo posvečeno veliko pozornosti; izvedena so
bila številna načrtovana izobraţevanja in strokovna izpopolnjevanja. Vsebine izobraţevanj so bile
naravnane na podporo vsebinam prednostih nalog, ozaveščanju elementov dobre prakse na področjih
vse-ţivljenjskega učenja in vzgoji za sprejemanje drugačnosti;
- po enotah so bila izvedena nujna vzdrţevalna dela, ki so bila na seji predstavljena na aplikaciji; še
posebej je bil predstavljen potek adaptacijskih in investicijskih del v adaptirani enoti Roţle (začetek
poslovanja 1.9.2011) in v novi enoti Bukovica (začetek poslovanja 1.10.2011);
- na aplikaciji so bili predstavljeni tudi utrinki dela in ţivljenja z otroki, po posameznih enotah;
- prikazani pa so bili tudi utrinki z odmevnih prireditev Vrtca Škofja Loka (Dobrodelna prireditev za
senzorno sobo, Umetnost otrokom – Sokolski dom, Pustovanje na Mestnem trgu, Predstavitev Loške
medle na sejmu ALTARMED, slovesen podpis EKOLISTINE in prevzem EKOZASTAVE, Zaključek
projekta PASAVČEK).
V nadaljevanju je potekala krajša razprava.
Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacija o delu v preteklem šolskem letu 2011/2012 se sprejme na znanje.
AD 3 OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 IN
SPREJEM MNENJA K PREDLOGU NAČRTA
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je uvodoma pojasnila, da je gradivo letnega načrta objavljeno na
spletni strani vrtca. Svet staršev kot posvetovalni organ obravnava gradivo in sprejema mnenje o
predlogu načrta. Poudarila je, da gradivo načrta vsebuje vse vsebine dela in ţivljenja vrtca po
posameznih področjih v dovolj obširni vsebini. Zato je predlagala, da v obrazloţitvi
posebej
izpostavi le še najbistvenejše stvari v zvezi z letnim delovnim načrtom ter vsebine, ki so posebej
zanimive za starše.
Pred obrazloţitvijo letnega delovnega načrta je ravnateljica vrtca Janja Bogataj seznanila prisotne s
problematiko usklajevanja sestave oddelkov z občino-ustanoviteljico. Vsebina in razprava je v
zapisana ločeno, pri 5. točki dnevnega reda.
V obrazloţitvi letnega delovnega načrta je ravnateljica vrtca Janja Bogataj poseben poudarek
namenila spodaj navedenim vsebinam:
- organiziranost: s 1.9.2012 je vrtec pričel s poslovanjem v 7 enotah, na 8 lokacijah;
- število oddelkov: v vseh enotah vrtca je skupaj 49 oddelkov; od tega je 15 oddelkov I. starostnega
obdobja, 33 oddelkov II. starostnega obdobja in 1 razvojni oddelek;
- število otrok: s 1.9.2012 je bilo v vrtec vključenih skupaj 889 otrok;
- sestav oddelkov: v skladu z normativi so oblikovani homogeni oddelki, heterogeni oddelki,
kombinirani oddelki, oddelek za otroke s posebnimi potrebami-razvojni oddelek in oddelki 3-4 let;
- prosta mesta v vrtcu: v vrtcu je bilo s 1.9.2012 prostih mest 7 (moţno skupno normativno število
otrok je 896, vključenih je 889 otrok); število vključenih otrok se glede na spremembe (odkloni mest,
novi vstopi, premestitve) tekoče spreminja;
- posebnosti-dietna prehrana: v vrtcu je kar 50 otrok, ki potrebujejo dietno prehrano;
- posebnosti – dodatna strokovna pomoč: v vrtcu je kar 20 otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno
pomoč in so v rednih oddelkih vrtca, na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo (41 ur specialni pedagog,
5 ur logoped, 4 ure surdopedagog);
- proste kapacitete v oddelkih/čakalna vrsta: oddelki so polno zasedeni. Nekaj prostih mest je v
starejših oddelkih, cca 7. Za najmlajše oddelke pa je čakalna vrsta. V začetku meseca oktobra je bilo
v čakalni vrsti skupaj 98 otrok iz rednega vpisa; od tega 30 otrok, ki še ne izpolnjujejo starostnega
3
pogoja 11 mescev za vstop v vrtec. Izven rednega vpisa oz. po roku pa je v čakalno vrsto vpisanih še
38 otrok. Stanje v čakalni vrsti se stalno spreminja, glede na spremembe (odkloni mest, novi vstopi);
- kadrovski sestav: skupaj 139 zaposlenih; od tega 117 zaposlenih pedagoških delavk/delavcev v
vzgoji (54 vzgojiteljic/vzgojiteljev, 63 pomočnic vzgojiteljic/pomočnikov vzgojiteljev) in 22
zaposlenih na ostalih področjih dela;
- poslovni čas: poslovni čas se oblikuje na podlagi spremljanja podatkov o prihodih in odhodih
otrok iz vrtca. V primeru potreb so spremembe v enoti Roţle, ki bi bila na podlagi spremljanja odprta
od 6.00 ure (prej 5.30) in v enoti Bukovica, kjer bi bil poslovni čas do 16.00 ure (prej do 17.00 ure).
Tudi v nadaljevanju bo v vseh enotah pozornost namenjena spremljanju prihodov in odhodov staršev
in v primeru večjih sprememb sprejete nadaljnje odločitve glede sprememb poslovnega časa;
- delovni koledar - organiziranje deţurnih enot in zaprtje enot v poletnih mesecih: predlagano
organiziranost narekujejo dosedanje izkušnje, ker je v času praznikov oz. počitnic ter v poletnih
mesecih manj otrok v vrtcu in je mogoče na podlagi prijav staršev izvesti tako organiziranost dela, da
lahko pedagoške delavke in delavci izrabijo letne dopuste takrat, ko je v vrtcu manj otrok. Predvideno
deţurstvo: 4 delovne dni v decembru (24.12., 27.12., 28.12., 31.12.) in 1 delovni dan v maju (3.5.).
V poletnih mesecih je predvideno, da bodo manjše enote zaprte, otroci pa bodo vključeni v bliţnje
enote (enota Ciciban in Oddelek v Retečah bi bila zaprta od 1.7.-23.8..; enota Roţle in enota
Bukovica pa od 22.7.-16.8.);
- prednostne naloge: Kakovost s poudarkom na samoevalvaciji, Za uspešno vzgojo otrok je potrebno
celo mesto, Aktivno učenje otrok v vrtcu, Okoljska in ekološka vzgoja;
- obogatitvene dejavnosti in projekti: Turizem in vrtec, Mali sonček, Zdravje v vrtcu, Pasavček,
Varnost s soncem, Prijateljujemo s slikanico, Cici vesela šola;
- mednarodno sodelovanje: v projektu AIESEC – mednarodna izmenjava študentov in delovna
praksa; program vseţivljenjskega učenja COMENIUS-zaključek projekta, sodelovanje z vrtcem
EDIRISA v Ugandi;
- dodatne dejavnosti v vrtcu: plesne urice, vesele gibalne urice, urice angleškega jezika. Na podlagi
priporočila Ministrstva za šolstvo se bodo te dejavnosti postopoma umikale iz vrtca oz. se ţe šesto
šolsko leto izvajajo po poslovnem času enot;
- program dela: program pedagoškega vodenja, progam pedagoškega vodenja ravnateljice, program
dela vzgojiteljskega zbora, program dela strokovnih aktivov, sodelovanje s knjiţnico, sodelovanje na
razpisih in natečajih, igralnice urice »Pod mavričnim deţnikom« za otroke, ki ne obiskujejo vrtca;
- sodelovanje s starši: 2 roditeljska sestanka (začetni in končni), 3 srečanja s starši (sejem otroške
opreme – oblačila, športni rekviziti-oktober; december ali marec; srečanje enote-aktivno športno
popoldne); pogovorne ure vsak drugi torek v mesecu med 17.00 in 18.00 uro;
- izobraţevalna srečanja za starše: Pravljice za starše (februar 2013), Aktivno in kvalitetno
preţivljanje časa z otrokom (marec 2013), Šola za starše (oktober, november, december);
- načrt svetovalnega dela v vrtcu: prioritetna naloga svetovalne sluţbe so obiski v oddelkih in
sistematično spremljanje otrok ter zaznava otrok, ki potrebujejo pomoč;
- načrt dela organizatorke prehrane in zdravstveno higienskega reţima: pokrivanje področja prehrane
otrok v vrtcu; prehrane otrok, ki potrebujejo diete; zagotavljanje in spodbujanje skrbi za zdravje in
odnosa do zdravja; zdravstvena varnost otrok; skrb za izvajanje higienskega reţima;
- sodelovanje z okoljem: sodelovanje z mnogimi pristojnimi inštitucijami, kadrovskimi šolami in z
občino-ustanoviteljico;
- načrtovanje prireditve v okviru sodelovanja z okoljem: Teden otroka-DPM/gibalno popoldne;
Novoletne delavnice-DPM; Pustovanje-DPM-12.2.2013; Umetnost otrokom-N/oddelek Ţogica;
Potovanje v bogato Afriko, Medeni zajtrk-16.11.2012, Razstave, obiski otrok v knjiţnici;
- načrt strokovnega izpopolnjevanja: programi, ki izhajajo iz potreb vrtca-tematske konference;
študijska srečanja vrtcev v mreţi mentorskih vrtcev (za vzgojiteljice/vzgojitelje in pomočnice
vzgojiteljic/pomočnike vzgojiteljic; za ravnatelje; za strokovne delavke, ki delajo z otroki s
posebnimi potrebami) in drugo strokovno izpopolnjevanje;
- investicijsko vzdrţevanje: evidentiranih je veliko investicijskih in vzdrţevalnih del, predvsem
zaradi dotrajanosti objektov in opreme ter opreme igrišč. Realizacija del pa bo odvisna od
zagotovljenih sredstev s strani občine-ustanoviteljice. Največ sredstev je bilo do 1.9.2012 namenjenih
za sanacijo oz. ustrezno ureditev enote Roţle; del sredstev za sanacijo teras v enoti Najdihojca in v
4
enoti Pedenjped; za obnovo črpališča v enoti Najdihojca ter za nakup novih igral. Za druga potrebna
vzdrţevalna dela in opremo pa je ţal zmanjkalo sredstev.
V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri je bilo med drugim zlasti izpostavljeno:
1. Predlog staršev iz enote Ciciban – krajše zaprtje enote v poletnih mesecih
Dana je bila pobuda, da se v poletnih mesecih planira krajše zaprtje enote Ciciban in sicer, da bi bila
enota zaprta 6 tednov in ne skupaj 8 tednov, kot je predlagano.
Ravnateljica je povedala, da se predlog lahko posreduje svetu vrtca v obravnavo in sprejem.
2. Predlog staršev iz enote Čebelica – daljši poslovni čas enote
Dana je bila pobuda, da se poslovni čas v enoti Čebelica podaljša do 17.00 ure.
Ravnateljica vrtca je povedala, da bo izvedeno spremljanje prihodov in odhodov otrok in na podlagi
ugotovitev proučena potreba po podaljšanju poslovnega časa.
3. Predlog staršev iz enote Čebelica – zagotovitev enakovrednih prostorskih pogojev v enoti
Dana je bila zahteva, da se v enoti Čebelica zagotovijo taki prostori vrtca, ki ustrezajo normativni
ureditvi za prostor in opremo vrtca in zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo (večji obseg sredstev
za enoto Čebelica, ustrezna višini stolov in miz, menjava opreme, ki je zastarela; ustrezne sanitarije,
ustrezna višina stropov, poţarna varnost-stopnišča…). Starši otrok, ki so bili premeščeni iz enote Biba
v enoto Čebelica, opozarjajo na neenake prostorske pogoje.
Ravnateljica vrtca je povedala, da je normativna ureditev za prostore, ki niso namensko grajeni,
drugačna in da je pristojno ministrstvo vpisalo v razvid enoto Čebelica, kjer so lahko oblikovani le
oddelki II. starostnega obdobja.
Po razpravi so bili sprejeti naslednji SKLEPI:
1. Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega delovnega načrta vrtca za šolsko leto
2012/2013 v predloženem besedilu.
2. Svet staršev predlaga svetu vrtca, da sprejme načrt zaprtja enote Ciciban v poletnih mesecih
za dobo 6 tednov in ne za dobo 8 tednov.
3. Izvede se spremljanje prihodov in odhodov otrok v enoti Čebelica in na podlagi ugotovitev
prouči potrebo po podaljšanju poslovnega časa.
AD 4 INFORMACIJA O POSLOVANJU SKLADA VRTCA ŠKOFJA LOKA
Informacijo o poslovanju Sklada Vrtca Škofja Loka je podal Tomaţ Paulus, predsednik Upravnega
odbora Sklada vrtca, ki je med drugim povedal:
- Upravni odbor sklada je imel prvo konstitutivno sejo v novem mandatnem obdobju 2010-2014 dne
2.2.2011 ter 1 korespondenčno sejo dne 30.5.2011; nato pa še 1 sejo dne 11.1.2012;
- Upravni odbor sklada sestavljajo 4 predstavniki staršev-delegatov sveta staršev in 3 predstavniki
zaposlenih;
- Upravni odbor se praviloma sestane 1 x letno in odloča o zbiranju in porabi sredstev na računu
sklada vrtca;
- načelna usmeritev je, da se iz zbranih sredstev kupi nad-standardno opremo za otroke, ki bi jo
uporabljali vsi otroci vrtca – nakupi za celotni vrtec;
- Upravni odbor sklada je na podlagi predlogov in predhodnih odločitev ter na podlagi razprave doslej
sprejel sklepe, da se sredstva sklada porabijo za nakup peči za glino in za glino; za nakup ozvočenja
ter za nakup 3 paviljonov za zagotovitev več sence za otroke (v enoti Najdihojca, v enoti Biba in v
enoti Ciciban). V realizaciji pa je še nakup didaktičnih pripomočkov za senzorno sobo in postavitev
učnih poti v večjih enotah vrtca.
5
V nadaljevanju je predsednik Upravnega odbora Sklada vrtca Tomaţ Paulus posredoval informacijo
o sredstvih na računu sklada, kot spodaj navedeno:
- na računu sklada po stanju 9.1.2012 je bilo 3.240,01 EUR;
- od dne 9.1.2012 dalje so bila na račun sklada nakazana še sredstva: od nakazil staršev po izdanih
poloţnicah 694,42 EUR, od nakazila podjetja Telekom 700,00 EUR; nakazilo-novoletni bazar za
senzorno sobo 1.355,74 EUR; nakazilo Rotary club za senzorno sobo 3.737,00 EUR;
- na računu sklada je bilo skupno stanje sredstev 9.727,17 EUR;
- v letošnjem letu je bilo porabljenih skupaj 7.536,63 EUR in sicer za nabavo zvočnikov Lastra
Company 2.978,01 EUR in za didaktična sredstva za senzorno sobo 4.558,62 EUR;
- tekoče stanje sredstev (28.9.2012) je 2.190,54 EUR (za senzorno sobo ostaja še 534,12 EUR, za
čutne poti pa 1.656,42 EUR).
V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri je bilo izpostavljenih nekaj predlogov za pridobitev
dodatnih sredstev za sklad. Med drugim je bil posredovan predlog, da tudi letos posamezni starši v
svojih podjetjih povprašajo za eventuelno donacijo za sklad vrtca. V razpravi je bila posredovana
pobuda, da bi se iz sredstev sklada realizirali nakupi za vse enote. Posredovan je bil odgovor, da se iz
sredstev sklada nabavljajo nad-standardna didaktična sredstva oz. oprema, ki jo koristijo v vseh
enotah vrtca.
Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacija o poslovanju Sklada Vrtca Škofja Loka se sprejme na znanje.
AD 5 POBUDE IN PREDLOGI STARŠEV
V nadaljevanju je nekaj informacij posredovala še ravnateljica vrtca Janja Bogataj. S strani staršev pa
so bile posredovane pobude in predlogi, kot navedeno v nadaljevanju.
1. PROBLEMATIKA USKLAJEVANJA SESTAVE ODDELKOV V NOVEM ŠOLSKEM LETU
Z OBČINO-USTANOVITELJCO
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je posredovala informacijo o problematiki usklajevanja sestave
oddelkov v novem šolskem letu z občino-ustanoviteljico, med drugim je zlasti poudarila:
- usklajevanje se je nepredvideno zavleklo in je oteţilo nadaljnje obveščanje tako zaposlenih o
kadrovskem sestavu kot staršev otrok-novincev o vključenosti v posamezne oddelke. Zelo pozno pa je
bilo tudi obveščanje staršev o premestitvah otrok v druge oddelke oz. v drugo enoto;
- v poletnih mesecih je bilo narejenih veliko moţnosti organiziranosti oddelkov, pa kljub temu ni bilo
mogoče pridobiti 1 dodatnega oddelka za I. starostno obdobje, kot je bila zahteva občineustanoviteljice;
- zahteve občine-ustanoviteljice, da temeljito reorganiziramo oddelke in pridobimo prosta mesta, so
bile iz strokovnega vidika vrtca nesprejemljive, tako iz vidika normativne ureditve kot tudi prakse
oblikovanja oddelkov, ki ima v ospredju predvsem koristi otroka;
- predloga občine-ustanoviteljice, da se otroke, ki so ţe vključeni v vrtec – premešča iz ene enote v
drugo oz. v druga okolja ali znotraj enote v različne oddelke in da se pri tem ne upošteva »VIDIK
OTROKA« - strokovno vrtec ni smel in ni mogel podpreti. Vrtec tudi ni mogel slediti zahtevi občiniustanoviteljici, da se ne upošteva sedanja praksa vključenosti otrok s posebnimi potrebami v redne
oddelke, kjer je na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo zniţan normativ. Zato smo v tem času morali
iskati podporo za vztrajanje pri strokovnih odločitvah, ki so v korist otrok, tudi pri zunanjih pristojnih
institucijah;
- ker ni prišlo do dogovora, so se zadeve zavlekle vse do sredine avgusta;
- šele na podlagi večjega števila odklonov mest otrok-novincev, je bilo mogoče oblikovati sedanjo
organiziranost oddelkov. Dodatni oddelek I. starostnega obdobja je bil zagotovljen v enoti Biba.
Zaradi tega je bilo potrebno 1 oddelek otrok iz enote Biba premestiti v enoto Čebelica, v enoti
Čebelica pa otroke iz različnih oddelkov premestiti znotraj enote;
6
- s strani staršev otrok, ki so ţe vključeni in ki so bili premeščeni, je bilo veliko nezadovoljstva, še
zlasti, ker so bili obveščeni prepozno oz. v zadnjem trenutku;
- kljub zagotovitvi dodatnega oddelka I. starostnega obdobja in kljub temu, da je bila v zadnjem
trenutku izvedena reorganizacija oddelkov (1 oddelek iz enote Biba v enoto Čebelica, znotraj enote
Čebelice razporeditve otrok po oddelkih…..) ter kljub vsem teţavam, s katerimi smo se v vrtcu
srečevali celo poletje in kljub vsem prizadevanjem vrtca, da občina-ustanoviteljica potrdi
organiziranost oddelkov, vrtec tega pisnega soglasja s strani občine-ustanoviteljice še vedno ni
prejel.
V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri je bilo med drugim zlasti izpostavljeno:
- prisotni so pozitivno ocenili prizadevanja vrtca za strokovne odločitve vrtca, ki so rezultat
dolgoletnih strokovnih izkušenj in ki so predvsem v korist otrok in s ciljem, da se ne bi slabšal
poloţaj in standard predšolskih otrok;
- še zlasti dajejo podporo vrtcu za strokovne odločitve pri skrbi za otroke s posebnimi potrebami;
- delegati staršev so kritično ocenili predloge občine-ustanoviteljice, da se otroke, ki so ţe vključeni v
vrtec, razporeja v druge enote oz. v druga okolja. Večjo vključenost otrok-novincev bi morali reševati
z reševanjem dodatnih/novih kapacitet vrtca glede na povpraševanje;
- kritično pa so ocenili ravnanje občine-ustanoviteljice, ki pri svojih odločitvah nima v ospredju
koristi otrok oz. njihovih staršev;
- starši poskušajo razumeti, da mora občina-ustanoviteljica skrbeti za zmanjševanje stroškov v okviru
varčevalnih ukrepov, ni pa mogoče prezreti varčevalnih ukrepov, ki posegajo na dolgoletno in
kvalitetno strokovno delovanje Vrtca Škofja Loka;
- tudi starši otrok, ki so bili iz enote Biba v zadnjem trenutku premeščeni v enoto Čebelica, so
kritično ocenili odnos občine-ustanoviteljice pri organizaciji in izvedbi sestanka z ţupanom občine;
- izraţena je bila ţelja, da se med občino-ustanoviteljico in vrtcem vzpostavi taka komunikacija,
katere rezultat bodo upoštevanje
dolgoletnih izkušenj vrtca pri pripravi strokovnih predlogov
oblikovanja oddelkov.
Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:
Svet staršev sprejme na znanje informacijo o problematiki oblikovanja oddelkov v novem
šolskem letu in daje podporo vrtcu pri strokovnih odločitvah, ki upoštevajo koristi otrok oz. ne
poslabšujejo položaja in standarda predšolskih otrok.
2. INFORMACIJE ZA STARŠE – NOVOSTI V NOVEM ŠOLSKEM LETU
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je posredovala informacije za starše, kot spodaj navedeno:
1. Sprememba odjave prehrane za otroke. Od 1.9.2012 velja novost glede roka sporočanja staršev o
odsotnosti otroka iz vrtca. V mesecu septembru je bilo več predlogov in usklajevanj glede rokov
sporočanja. Od 1.10.2012 pa veljajo oz. se upoštevajo roki, v kolikor je sporočilo oddano do 7.00 ure
zjutraj za tekoči dan (preko spletne strani vrtca ali telefonsko sporočilo v enoto). Odjave, sporočene
kasneje oz. nazaj se pri obračunu odjave prehrane ne bodo mogle upoštevati.
2. Odzivnost staršev, sporočanje sprememb. Nujno je, da starši tekoče sporočajo spremembe
podatkov (sprememba naslova, sprememba telefonskih številk….). Za sporočanje spremembe naslova
so v vseh enotah vrtca interni obrazci.
3. Parkiranje v okolici enot. Staršem se predlaga, da parkirajo pred enotami vrtca le na prostoru, ki je
označen za parkiranje in s tem dajejo tudi pozitiven vzgled otrokom.
4. Vloge za zniţano plačilo vrtca. Vsi starši otrok-novincev naj vloge oddajo pred vstopom v vrtec. V
mesecu decembru pa ponovno oddajo vloge vsi starši – uveljavljanje pravic v naslednjem
koledarskem letu 2013.
5. Praznovanje rojstnih dni. V novem šolskem letu velja novost glede praznovanja rojstnih dni. V
oddelkih vrtca bodo izvedena praznovanja rojstnih dni otrok z načrtovanimi aktivnostmi, zato starši ne
prinašajo več v vrtec sadja za praznovanje.
7
6. Izjava staršev o preboleli nalezljivi bolezni. V primeru nalezljive bolezni pri otroku, morajo starši
v oddelek vrtca sporočiti podatke (vrsta nalezljive bolezni in nato še podatek o vračanju v vrtec, ko ni
več razlogov za odsotnost iz vrtca zaradi nalezljive bolezni).
3. POBUDE STARŠEV, IZRAŢENE NA ODDELČNIH RODITELJSKIH SESTANKIH
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je posredovala pobude staršev, ki so jih izrazili na oddelčnih
roditeljskih sestankih in posredovala odgovore vrtca, kot spodaj navedeno:
1. Fotografiranje otrok. Fotografiranje otrok pri posameznih dejavnostih je omejeno na minimum.
Skupinsko fotografiranje otrok po oddelkih bo predvidoma izvedeno v pomladnih mesecih. V
primeru večjega števila odsotnih otrok na dan fotografiranje, se fotografiranje izvede v drugem
nadomestnem terminu.
2. Odjave otrok (prehrana).
3. Ob zdruţevanju oddelkov v popoldanskem času naj bodo otroci zunaj. Otroci so večinoma zunaj,
razen v primeru, ko je pedagoška delavka sama in mora posameznega otroka pospremiti v notranje
prostore in se zato zaradi varnosti vsi otroci vrnejo v oddelek.
4. Dodatne dejavnosti v času poslovanja vrtca. To ne bo mogoče in je tako tudi priporočilo
pristojnega ministrstva.
5. Zaprtje enote v času poletnih mesecev. To odločitev narekujejo varčevalni ukrepi in načrtovano
koriščenje dopustov, ko je v enotah manj otrok.
6. Izvedba smučarskega tečaja. V primeru ustreznih zimskih razmer se bodo izvedli tečaji.
7. Uporaba dvigala v enoti Čebelica. Zaradi varnosti otrok dvigalo še nadalje ostaja za uporabo
zaprto.
8. Več poudarka na jeziku in bralni pismenosti. Je predvideno v okviru načrtovanih projektov.
9. Ukinitev individualnih daril v mesecu decembru. Predlog bo upoštevan.
10. Kljuke na vratih ograj na bodo višje. Ţal višje kljuk ni mogoče namestiti. Se pa od staršev
pričakuje dosledno zapiranje.
11. Druţenje z otroki s posebnimi potrebami. Se ţe uspešno izvaja.
4. POHVALE STARŠEV, POSREDOVANE NA ODDELČNIH RODITELJSKIH SESTANKIH
Ravnateljica vrtca Janja Bogataj je posredovala pohvale staršev, kot spodaj navedeno:
- Dobro pripravljen in zanimiv Letni delovni načrt.
- Pohvala - mesec brez igrač.
- Lepa urejenost eko-kotičkov.
- Dobro pripravljena skupna srečanja.
- Pohvala Šole za starše.
- Otroci se v vrtcu veliko naučijo.
- Lep sprejem novincev.
- Pohvale ob uvajanju otrok (najmlajši).
- Pohvala - sodelovanje z drugimi oddelki.
- Pohvale glede dekoracije, izbire izletov, glede moţnosti vključitve otroka v heterogen oddelek –
najbolj podoben druţini.
- Pohvala - veliko gibanja, opazen napredek pri otroku.
- Pohvala - novi način praznovanja rojstnih dni.
5. DRUGE POBUDE IN PREDLOGI STARŠEV
S strani delegatov staršev so bile posredovane še druge pobude in predlogi staršev in s strani
ravnateljice posredovani odgovori, kot spodaj navedeno:
8
1. Pobuda staršev iz enote Roţle, da bi otroke, ki v vrtcu ostanejo po 16.00 uri, odpeljali v enoto
Pedenjped. Pobuda se prouči.
2. Pobuda staršev iz enote Najdihojca - iz razvojnega oddelka, da se zagotovi neoviran dostop do
vhoda v razvojni oddelek – za sluţbeno vozilo Soţitja oz. za starše, ki pripeljejo otroke v v razvojni
oddelek. Zadeva se realizira.
3. Problematika uši. Starše se opozori, da v primeru pojava uši le-te dosledno odpravijo. Pomembno
je, da otrok ponovno pride v vrtec šele takrat, ko so uši dosledno odpravljene in s tem zagotovljeno,
da ne bo več moţnosti prenosa na ostale otroke v oddelku.
4. En mesec brez igrač v vrtcu. Starši bodo obveščeni o izvedbi akcije, da bodo lahko tudi doma
sledili akciji.
5. Plavalni tečaji za vse otroke, pred vstopom v šolo. Bo izvedeno za vse otroke v oddelku.
6. Enota Pedenjped / oddelek Zvezdica. Pohvala za organiziranje individualne pomoči dolgotrajno
bolnemu otroku – teţja oblika sladkorne bolezni.
7. Novi vrtec v Retečah. Občina-ustanoviteljica pripravlja načrte in aktivnosti za pridobivanje
zemljišča.
8. Vrtec na prostoru nekdanje vojašnice. Javna razprava za OPPN – do 17.10.2012.
9. Vrtec v Gabrku. Občina-ustanoviteljica pripravlja načrte in gradiva za pridobitev sredstev iz
evropskih skladov. Vrtec podpira organiziranje vrtca v Gabrku le v primeru, če bo v okolju dovolj
interesa za vključitev v vrtec.
10. V enoti Čebelica evakuacijska vaja. Je v načrtu.
11. Problematika parkiranja pred enoto Pedenjped. Premalo parkirnih mest.
12. Enota Pedenjped / oddelek Ostrţek - ureditev pregrade pri WC in umivalnikih. Je v načrtu.
13. Delegati staršev posameznega oddelka - obveščanje staršev v oddelku. Vsebine gradiv bodo
objavljene na spletni strani vrtca, zato posebno obveščanje ni potrebno. Zapisnik seje sveta staršev pa
bo tudi objavljen na spletni strani vrtca.
14. Enota Pedenjped – posek smrek. Podana je bila kritika glede poseka smrek na igrišču v enoti
Pedenjped. Občina-ustanoviteljica je kljub nasprotovanju vrtca odobrila posek in hkrati zagotovila, da
bodo izvedli ustrezno nadomestno senčenje - zasaditev ustreznih nadomestnih dreves in postavitev
paviljona. Starši pričakujejo, da se vse realizira to jesen.
Po zaključku razprave je bil sprejet naslednji SKLEP:
Svet staršev posredovane predloge in pobude ter informacije in odgovore vrtca sprejme na
znanje.
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.
Predsednik sveta staršev:
Davor Tavčar
Ravnateljica vrtca:
Janja Bogataj
Zapisnikarica:
Ivica Poljanec
POSLANO:
- vsem članicam in članom sveta staršev (objava na spletni strani vrtca)
- vsem ostalim prisotnim na seji (e-naslov)
V VEDNOST:
- vsem enotam za zaposlene (objava na spletni strani vrtca)
- Občini Škofja Loka, Oddelku za druţbene dejavnosti (e-naslov)
Na oglasnih deskah za starše se objavijo naslednje vsebine iz LDN:
- delovni koledar, poslovni čas enot, namen in cilji sodelovanja s starši.
9