VRTEC NAJDIHOJCA

Comments

Transcription

VRTEC NAJDIHOJCA
VRTEC NAJDIHOJCA
Publikacija vrtca
Otroci smo vaši varovanci, ki potrebujemo veliko sreče,
ljubezni, nežnosti. Toliko, da jo bomo lahko
vedno vračali, pa še je bo ostalo dovolj,
da jo bomo lahko delili vsenaokrog.
(Konvencija o otrokovih pravicah)
2
KAZALO VSEBINE:
ORGANIZIRANOST VRTCA
5
TEMELJNE NALOGE VRTCA
8
VIZIJA VRTCA
9
VRSTE PROGRAMOV
10
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
12
PREDSTAVITEV ENOT
16
SODELOVANJE S STARŠI
22
SKRB ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKI STANDARD
25
SVETOVALNA SLUŽBA
26
DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE
27
3
PREDSTAVITEV VRTCA
Spoštovani starši !
Predšolski otroci razmišljajo na poseben način: »Zakaj piha veter?«, »Od kod se vzamejo reke?«, ... Na desetine in
stotine vprašanj se zgrinja na glave odraslih. Ponavadi se jih v naglici samo otresemo, včasih zatopljeni v svoje misli
nekaj odgovorimo, včasih pa nas le prisilijo, da se zamislimo. Minilo bo še veliko let, preden bo otrok sposoben sprejeti
znanstveno razlago sveta ter spoznati in razumeti tiste pojave, ki ga mučijo sedaj. Vendar otrok ne more in noče čakati,
odgovoriti mu moramo takoj, brez odlašanja.
Maksimalen razvoj otroka je možen samo s strokovno pomočjo odraslih – staršev in vzgojiteljev. Delo z otroki mora
biti grajeno na jasnem razumevanju zakonitosti njihovega psihičnega razvoja, na poznavanju značilnosti naslednje
razvojne stopnje in na poznavanju sprememb, ki pogojujejo in napovedujejo njen prihod.
Pravijo, da se iz drobnega popka razvije cvet in iz majhnega semena zraste drevo.
Verjamem, da boste v vrtcu Najdihojca našli varno, čustveno ter spodbudno okolje za razvoj vaših otrok.
ravnateljica Vrtca Najdihojca
mag. Liana Cerar
4
ORGANIZIRANOST VRTCA
ENOTA ČENČA
Lepodvorska 5, Ljubljana
Telefon: 01 431 72 50, 01 433 73 40
Vrtec Najdihojca je javni vzgojno-izobraževalni
zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Mestna
občina Ljubljana. Vrtec sestavljajo:
Izjemnost lokacije vrtca:
 Bližina parka Tivoli,
 Mostec,
 Rožnik,
 Center mesta s kulturno umetniškimi ustanovami.
Omogoča otrokom neposredno vključevanje in življenje
v naravnem okolju in hkrati spoznavanje in doživljanje
kulturno umetniških ustanov.
ENOTA PALČEK
Gorazdova 6, Ljubljana
Telefon: 01 515 59 20, Faks: 01 515 59 20
K enoti sodita tudi dva oddelka v hiši na Kebetovi 30.
Telefon: 01 514 13 29
ENOTA BIBA
Ljubeljska 16, Ljubljana
Telefon: 01 505 73 11
K enoti sodijo trije oddelki LEK na Alešovčevi 82 ter dva
oddelka AETERNIA na Gorazdovi 19.
Telefon: 01 580 23 17 (LEK)
Telefon: 01 505 57 56 (AETERNIA)
5
PREDSTAVITEV VRTCA
UPRAVA VRTCA
Poslovna sekretarka: Monika Pene
Telefon: 01 515 59 20
E-pošta: [email protected]
Gorazdova 6, Ljubljana
Telefon: 01 515 59 20, Faks: 01 515 59 20
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://www.najdihojca.si
Svetovalna služba:
Kebetova 30:
Božena Stritih
Telefon: 01 519 30 31; 031 686 848
E-pošta: [email protected]
Ravnateljica: mag. Liana Cerar
Telefon: 01 505 74 91, 051 641 427
E-pošta: [email protected]
Svetovalna služba – vpis otrok:
Gorazdova 6:
Darja Krebelj – vpis otrok
Telefon: 01 505 72 75, 041 312 955
E-pošta: [email protected]
Pomočnica ravnateljice za enoti Palček in Čenča:
Anita Štrumbelj Ban
Telefon: 01 515 59 20, 041 362 355
E-pošta: anita[email protected]
Organizator prehrane in zdravstveno
higienskega režima: Marko Meglič
Telefon: 01 515 59 25, 041 773 082
E-pošta: [email protected]
Pomočnica ravnateljice za enoto Biba: Terezija Hleb
Telefon: 01 505 73 11, 041 362 356
E-pošta: [email protected]
6
Računovodkinja: Tatjana Mavrič
Telefon: 01 515 00 30
E-pošta: [email protected]
POSLOVALNI ČAS
Glede na potrebe staršev Svet vrtca vsako šolsko leto po
predhodno opravljeni anketi potrdi poslovalni čas, ki je
zapisan v letnem delovnem načrtu vrtca.
Vrtec je odprt 5 dni v tednu, 11,5 ur dnevno. Poslovalni čas
je daljši od 9-ih ur, zato so otroci pri prihodu v vrtec in pri
odhodu iz vrtca združeni v »dežurnih« oddelkih.
V mesecu juliju in avgustu so zaradi manjše prisotnosti
otrok in rednih vzdrževalnih del odprte enote Biba, Palček
in Čenča. V delovnih dneh med prazniki je odprta enota,
ki je kot »dežurna enota« opredeljena v letnem delovnem
načrtu.
Knjigovodkinje: Nataša Košir, Maja Jakovljević
in Mateja Božič (nadomešča jo Tina Kosi)
Telefon: 01 515 00 30
Knjižničarka: Stanka Kuplenk
E-pošta: [email protected]
Za prijetno bivanje in dobro počutje otrok se trudimo vsi
zaposleni v vrtcu, strokovne delavke in delavci, delavke
v računovodstvu in upravi, delavke in delavci v kuhinji in
tehnični delavci.
7
PREDSTAVITEV VRTCA
TEMELJNE NALOGE VRTCA
Za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje
je enako pomembna izpeljava v praksi oziroma tako
imenovani izvedbeni kurikulum, ki se razvija in spreminja
tako, da vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice upoštevata
neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja
v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje.
Pomoč staršem pri celostni skrbi za otroke, izboljševanje
kvalitete življenja družin in otrok, ustvarjanje pogojev
za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti,
uresničevanje zahteve po enakih možnostih, upoštevanje
razlik in pravica do izbire in drugačnosti.
Upoštevanje in spoštovanje otrokovih pravic
Prizadevamo si za uresničevanje pravic otrok v sistemu
predšolske vzgoje in načel, ki so zapisana v deklaraciji
Združenih narodov o otrokovih pravicah.
Pri uresničevanju temeljnih nalog si prizadevamo za
svetovno-nazorsko nevtralnost.
Strokovna podlaga za delo v vrtcu je nacionalni dokument
Kurikulum za vrtce (1999). V njem so prepoznavna temeljna
načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok
dojema svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi
s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v stalni
interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost
in individualnost.
8
Koncept zdravja
Skrbimo za zdravje otrok in zaposlenih z organiziranjem
zdravega, varnega, privlačnega in prijetnega prostora, z veliko
gibanja in zdrave prehrane.
Razvijanje programov
Razvijanje programov temelji na sprejemanju in spoštovanju
vrednot družin in na spoštovanju drugačnosti, zato življenje
v vrtcu soustvarjamo skupaj delavci vrtca in otroci s svojimi
starši. Uvajamo vsebine za otrokovo razumevanje svojih
pravic ter odgovornega soodločanja (aktivno državljanstvo).
Pri tem je naša temeljna odgovornost vzpostavljanje in
vzdrževanje partnerskega sodelovanja. Naši programi so
v okviru predpisanih strokovnih standardov in kriterijev
kakovosti.
VIZIJA VRTCA
Vsi zaposleni, avtonomno in kompetentno, skupaj
ustvarjamo pogoje za kvalitetno življenje in bivanje vseh
otrok v vrtcu, tako da smo ustvarjalni pri oblikovanju in
izvajanju programov, v okviru ciljev in načel predšolske
vzgoje.
Skrb za pedagoško kulturo in klimo
Razvijamo sodelovalno organizacijsko pedagoško kulturo in
klimo tako, da posvečamo pozornost procesom, okoliščinam,
aktivni enakopravni vlogi vseh, prepoznavanju težav in s
kakovostnim dialogom pomagamo pri njihovem sprotnemu
reševanju.
Delovanje vrtca Najdihojca temelji na kurikulumu za vrtce
in veljavni zakonodaji, kar je ob sprejeti viziji vrtca in
poslanstvu izhodišče razvojnim ciljem in strategijam vrtca,
ki vodijo k večji kvaliteti dela s predšolskimi otroki.
Koncept vseživljenjskega učenja
Sprejemamo in uresničujemo koncept vseživljenjskega učenja
tako, da ustvarjamo pogoje za kontinuiran profesionalni in
osebni razvoj vseh zaposlenih.
9
PREDSTAVITEV VRTCA
VRSTE PROGRAMOV
Največ oddelkov v vrtcu je homogenih, kar pomeni, da so v
njih otroci, pri katerih je starostni razpon največ eno leto.
Oblikujemo tudi heterogene oddelke, kamor so vključeni
otroci od enega do treh let ali od treh do šestih let.
Možno je oblikovati kombinirane oddelke. Vanje so vključeni
otroci obeh starostnih skupin, najpogosteje stari od 2. do 4.
leta, pa tudi od 2. do 6. leta.
PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE
Izvajamo: dnevne programe v trajanju od 6 do 9 ur.
Namenjeni so otrokom od prvega leta starosti do vstopa v
šolo. Poslovni čas vrtca je 11,5 ur, vendar po zakonu lahko
otroci v vrtcu preživijo največ 9 ur.
PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE
Programi so organizirani in namenjeni otrokom od prvega
do šestega leta starosti, zato v vrtcu oblikujemo:
 oddelke prvega starostnega obdobja, v katere
so vključeni otroci v starosti od 1 do 3 let,
 oddelke drugega starostnega obdobja, v katere
so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let.
10
program, nosilke izvedbenega kurikuluma v oddelku
pa so vzgojiteljica – specialna pedagoginja, pomočnica
vzgojiteljice ter fizioterapevtka. V posamezni oddelek
je lahko vključenih največ šest otrok.
PROGRAMI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
GLEDE NA KURIKULUM
1.PROGRAMI ZA OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM
IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO so namenjeni
otrokom, ki so z Odločbo ZRSŠ usmerjeni v program, ki
se izvaja v rednem oddelku. Strokovna skupina vrtca,
ki jo imenuje ravnateljica za vsakega otroka posebej,
pripravi in spremlja izvajanje ter evalvira individualizirani
program. Dodatno strokovno pomoč v/izven oddelka
izvaja vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči
2 do 3 ure tedensko. V določenih oddelkih je glede na
odločbo tudi znižano število otrok od predpisanega.
Pri načrtovanju dela za otroke s posebnimi potrebami
sledimo načelu inkluzije – da mora imeti vsak otrok s
posebnimi potrebami možnost učenja, napredovanja,
potrjevanja, doživljanja uspehov in osebne rasti ter možnost
druženja z drugimi večinskimi otroki, zato v programih
prehajanja načrtujemo vključevanje teh otrok v dejavnosti
drugih oddelkov v vrtcu.
2. P RILAGOJEN PREDŠOLSKI PROGRAM se izvaja v dveh
razvojnih oddelkih vrtca v enoti Biba. Imenovana
strokovna skupina vrtca pripravi individualizirani
Za dodatne informacije pokličite SVETOVALNO SLUŽBO
VRTCA.
11
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO
PROJEKTI NA RAVNI VRTCA
PORTFOLIO OTROKA je kronološko urejena zbirka otrokovih
izdelkov, opremljenih z zapisi, ki kažejo na kontekst, v katerem
je nek izdelek nastal in na kriterij, po katerem je uvrščen v
portfolio.
OBOGATITVENI PROGRAMI NA NIVOJU VRTCA
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
V pevskem zboru otroci spoznavajo ljudske pesmi, se družijo
in navajajo na javno nastopanje.
INOVACIJSKI PROJEKT
Prehajanje med prilagojenim in rednim programom vrtca.
SODELOVANJE Z RUSKIM CENTROM ZNANOSTI
IN KULTURE TER ZAVODOM VESELA dRuščina
V tem programu otroci sodelujejo in spoznavajo druge
kulture in jezike.
ŠOLA ZA STARŠE
V šoli za starše organiziramo različna tematska predavanja
oz. delavnice, ki so povezane z vzgojo in razvojem otrok.
LUTKA - MOJA PRIJATELJICA
Z lutkovnimi dejavnostmi otrokom spodbujamo rado­
vednost in veselje do umetniškega izražanja. Umetnost
doživljajo kot del družbenega in kulturnega življenja.
BRANJE, PISANJE, POGOVARJANJE, POSLUŠANJE
Otroci v vsakdanji komunikaciji razvijajo predbralne in
predpisalne sposobnosti in spretnosti.
12
EKOLOGIJA V VRTCU
Otroci preko lastne aktivnosti spoznavajo, kaj lahko storijo
za okolje z ločevanjem odpadkov ter z varčevanjem z vodo
in elektriko. Pri otrocih oblikujemo odgovoren odnos do
okolja in razvijamo zavest o pomembnosti pravilnega
odnosa do okolja.
SODELOVANJE Z OKOLJEM
Ob različnih dejavnostih otroci spoznajo sebe in druge ljudi.
Ob tem odkrivajo, da se širše družbeno in kulturno okolje v
času spreminja.
IZVEDBA PROJEKTA »ZA LEPŠO LJUBLJANO«
Projekt otroke spodbuja k razvijanju estetskega čuta in
odgovornega odnosa do okolja. Z različnimi dejavnostmi
otroci razvijajo skrb za urejenost okolja.
PRVI KORAKI V NARAVOSLOVJE IN EKSPERIMENTE
Ob opazovanju pojavov okoli sebe otroci razmišljajo o njih
ter rokujejo s predmeti in snovmi, s tem pa razvijajo čut za
naravo ter spoznavajo snovi in telesa (sonce, voda, zrak in
snovi).
PROJEKTI V IZVEDBENIH KURIKULIH
KONCEPT REGGIO EMILIA
Projekt zajema elemente pedagoškega koncepta Reggio
Emilia, kot izkustvenega učenja predšolskih otrok, v skladu
s kurikulom za vrtce.
MEDSEBOJNO DRUŽENJE IN SODELOVANJE
MED SKUPINAMI NA TEMO LJUDSKEGA IZROČILA
IN UMETNOSTI
Otroci se preko dejavnosti na različnih področjih seznanjajo
z ljudskim izročilom (ljudski plesi, rajalne igre, instrumenti,
noše, pripovedke, običaji, prstne igre in pesmi za otroke).
13
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO
GIBANJE – NAŠ NAČIN ŽIVLJENJA
Otrokom omogočimo spoznavanje zmogljivosti lastnega
telesa in razvijanje gibalnih sposobnosti ter jih seznanjamo
z različnimi načini gibanja in športnimi zvrstmi.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
 KNJIŽNA VZGOJA

Š PORTNA ZNAČKA »ZLATI SONČEK« A program izvajajo ga otroci stari 5 do 6 let



PROMETNA DEJAVNOST

VADBA V VRTCU – TELOVADNICA IN ŠD GIB
P ROJEKT FIBONACCI je mednarodni projekt,
ki poteka v sodelovanju s pedagoško fakulteto
Univerze v Ljubljani in podpira raziskovalno
učenje naravoslovja in matematike. Izvajamo
ga v enoti Biba.

IPOTERAPIJA IN PLAVANJE PO HAWELICKU
H
Ti dve dejavnosti izvajamo v razvojnih oddelkih.




LUTKOVNO GLEDALIŠČE
GLEDALIŠČE IN KINO
PREDSTAVE V VRTCU
P RAZNOVANJA IN MEDSEBOJNA PRIJATELJSKA
POVEZOVANJA. Namenjena so veselemu, prijetnemu
druženju, krepitvi pripadnosti, medsebojnemu
sodelovanju in zaupanju. Dejavnosti zajemajo
praznovanja rojstnih dni, dneva čarovnic, veselega
decembra, obisk policista, gasilca… medsebojno
obiskovanje skupin, skupne igre, srečanja, petje …
VRTEC V NARAVI
Vrtec v naravi oz. na kmetiji je večdnevno bivanje otrok
izven vrtca. Namenjeno je otrokom, ki so zadnje leto v vrtcu.
Ponudbo ter program teh dejavnosti oblikujemo v skladu z
letnim delovnim načrtom oddelka ter predlogi staršev, pri
čemer smo pozorni, da so prostori in okolje primerni za
bivanje predšolskih otrok (Kranjska Gora, Planica, Poljanska
dolina).
E KO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA deluje v enoti
Čenča
14
DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatne dejavnosti se izvajajo izven izvedbenega kurikula
vrtca v popoldanskem času. V vrtcu pomagamo pri izbiri
zunanjih ponudnikov, pripravimo urnik izvedbe ter jim
nudimo ustrezen prostor za izvajanje dejavnosti:
 Plesna dejavnost
 Angleški jezik


K dodatnim dejavnostim se vključujejo otroci na željo
staršev in niso vštete v ceno programa vrtca.
Starši lahko pripeljejo otroka v vrtec kasneje od običajnega
ritma prihoda otrok v vrtec, vendar je zaželjeno, da se starši
o tem dogovarjajo z vzgojiteljico.
Ob prihodu in odhodu otrok so med starši in strokovnimi
delavci vrtca možne kratke medsebojne izmenjave informacij. Poglobljenemu razgovoru o otroku so namenjene
redne mesečne govorilne ure.
k osilo
spanje, počitek, umirjene individualne dejavnosti,
dejavnosti v manjših skupinah
 malica
 igre in dejavnosti v manjših skupinah
 odhod domov
POTEK ŽIVLJENJA V VRTCU
 sprejem otrok in igra
 prihod v matični oddelek
 zajtrk
 igre in dejavnosti v prostorih vrtca, v atrijih in na
igriščih
 sprehodi, ogledi in obiski različnih kulturnih ustanov
15
PREDSTAVITEV ENOT
ENOTA PALČEK IN ODDELKA KEBETOVA
Najdihojca, palček naš,
ne razgrajaj samopaš!
Vedno te je vrisk in smeh,
zdaj po odrih, zdaj pri tleh;
kjer te nikdar treba ni,
tjakaj prideš prvi ti; …
Fran Levstik
brezskrbno življenje. Ravno tako želimo z igro in raznovrstnimi
dejavnostmi ter vsebinami ustvarjati vzpodbudno okolje za
njihov uspešen razvoj, ustvarjalnost, igrivost, spontanost in
samostojnost, prijetno čustveno doživljanje ter prepoznavanje
in izražanje svojih čustev.
Visoke breze in smreke zakrivajo pogled na enonadstropno
stavbo, v kateri se v dvanajstih oddelkih vsakodnevno
družijo otroci od enega leta do vstopa v šolo.
Otrokom želimo s prijaznimi, razumevajočimi in sproščenimi
medsebojnimi odnosi zagotoviti varno, zdravo, prijetno in
16
V neposredni bližini enote Palček, na Kebetovi ulici 30, stoji
sončno rumena hiša, obdana s trato in igriščem. V njenih
prijetno urejenih in svetlih igralnicah bivajo otroci v starosti
od 2. let in pol do 6. let.
Oddelki na Gorazdovi
Poslovalni čas:
Združevanje otrok:
5:30–17:00
5:30–7:30
15:30–17:00
Oddelka na Kebetovi
Poslovalni čas:
Združevanje otrok:
6:30–16:30
6:30–7:00
15:30–16:00
17
PREDSTAVITEV ENOT
omogoča otrokom neposredno vključevanje v proces
oblikovanja gline do končnega izdelka. Povsod je veliko
izvirnih otroških risb, slik in enkratnih izdelkov iz gline.
Mirno okolje na eni strani in mestni vrvež na drugi strani sta
odlični izhodišči za sprehode in izlete, ko raziskujemo naravo,
odkrivamo nekatere mestne znamenitosti in se srečujemo z
mestnim utripom življenja.
ENOTA ČENČA, LEPODVORSKA 5
Kaj je Čenčarija
Čenčarija je svet,
kjer živijo Čenčači.
To so zgovorni ljudje,
vendar niso Čvekači.
Ne štejejo mnogo let,
a so mojstri čenčanja.
Pravljic – cel drevored
iz ust jim poganja.
Tone Pavček
Hiša je čarobna stara vila z novejšim prizidkom. Navdušuje
z zavitimi stopnicami, skritimi kotički, terasami in hodniki,
telovadnico, pravljično sobo, večnamenskim prostorom.
V kleti vrtca je telovadnica in prostor za likovno, glasbeno
in gledališko ustvarjanje. Peč za žganje glinenih izdelkov
18
Posebnosti enote
V starostno heterogenem oddelku (3–6 let) Mali princ imajo
otroci lakto-ovo-vegetarijansko prehrano. Posebna urejenost
prostorov in uporaba raznovrstnih naravnih materialov za
igro spodbujajo ustvarjalnost, izvirno umetniško izražanje
in pestre socialne odnose.
Poslovalni čas:
Združevanje otrok:
19
6:00–17:00
6:00–7:30
15:30–17:00
PREDSTAVITEV ENOT
Posebnosti enote:
 Dva razvojna oddelka, kamor so vključeni otroci s
posebnimi potrebami.
ENOTA BIBA, LJUBELJSKA 16
Biba kot
biba, buba, baja,
po hrbtu se sprehaja in nagaja...
biba, buba, baja pleše ringaraja.
Sredi mirnega naselja stanovanjskih blokov in hiš z urejenim
okoljem, stoji nizka razgibana hiša, v kateri živijo naše male
»bibe«, stare od 1–6 let.
Mirno okolje in prostorno igrišče poleg sproščenega gibanja
in igre omogoča druženje otrok.
Tako igralnice, garderobe in hodniki v vrtcu spreminjajo
svojo podobo glede na dejavnosti, ki v njih potekajo.
Postajajo igralni kotički, telovadnica, razstavni prostor ali
prostor za umik.
V sodobno opremljeni kuhinji pripravljamo zdravo prehrano,
diete in lakto ovo vegetarijansko prehrano.
20

Oddelka Aeternia, Gorazdova 19. V dveh starostno
heterogenih oddelkih (3-6 let) imajo otroci
lakto-ovo-vegetarijansko prehrano.

Oddelki Lek-a, Alešovčeva 82, kamor so večinoma
vključeni otroci, zaposlenih v Leku.
Poslovalni čas:
Združevanje otrok:
Oddelki Lek
Poslovalni čas:
Združevanje otrok:
Oddelka Aeternia
Poslovalni čas:
Združevanje otrok:
21
5:30–17:00
5:30–7:30
15:30–17:00
6:30–17:00
6:30–7:30
15:30–17:00
7:00–16:30
7:00–7:30
15:30–16:30
SODELOVANJE S STARŠI
NAČINI POVEZOVANJA
IN SODELOVANJA S STARŠI


Starši imajo možnost soustvarjati program, življenje in delo
vrtca ter ga s tem obogatiti. S starši želimo biti v partnerskem
odnosu, ki temelji na zaupanju in spoštovanju vseh vrednot
družine in našega vrtca.



Sodelovanje poteka na naslednje načine:
 skupni informativni sestanek za starše novosprejetih
otrok pred začetkom šol. leta,
 individualne pogovori staršev s strokovnimi delavci
(vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) pred
vstopom otroka v skupino,
 mesečne govorilne ure vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljice s starši,
 oddelčni roditeljski sestanki: ob začetku in koncu
šolskega leta,

22
t ematski roditeljski sestanki (npr. pred vrtcem
v naravi),
igralne urice, ustvarjalne delavnice, praznovanja,
prireditve, skupna srečanja otrok, staršev
in strokovnih delavcev,
izobraževalni roditeljski sestanki,
tematska predavanja, delavnice in pogovori
s strokovnjaki - Šola za starše,
neposredno vključevanje staršev v izvajanje
obogatitvenega programa v oddelku,
aktivno sodelovanje staršev preko Sveta staršev
in Sveta vrtca.
OBVEŠČANJE STARŠEV
Informiranje staršev o življenju in delu vrtca oz. skupin
poteka na različne načine:
 vsakodnevno ob srečanju s strokovnimi delavkami
ob prihodu in odhodu otroka,
 preko pisnih informacij na oglasnih deskah,
 preko elektronske pošte,
 s spletnimi stranmi vrtca,
 s SMS sporočili.
UVAJANJE OTROKA V VRTEC
Otroci, ki se na novo vključujejo v naš vrtec, se postopno
uvajajo skupaj z enim od staršev, z namenom, da jim
olajšamo prehod iz družine v novo okolje. Vloga starša je v
uvajalnem obdobju zelo pomembna, saj pomaga otroku pri
navezovanju na druge odrasle osebe v oddelku. Informacije
o tem, kako bo uvajanje potekalo, dobijo starši ob vpisu
otroka v vrtec, na prvem skupnem sestanku za starše
novosprejetih otrok, podrobnejše pa na prvem razgovoru
z vzgojiteljico, ki običajno poteka v dneh pred vstopom
otroka v skupino.
ŠOLA ZA STARŠE
Projekt Šola za starše – srečanja staršev – pogovori o razvoju
in vzgoji otrok, organiziramo v sodelovanju z Mestno občino
Ljubljana, Uradom za preprečevanje zasvojenosti. Tematska
srečanja so zasnovana kot predavanje z delavnico in jih vodijo
izbrani zunanji strokovnjaki s področja predšolske vzgoje.
Program srečanj so na voljo publikaciji Urada za preprečevanje
zasvojenosti, na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana,
starši pa so na posamezna srečanja vabljeni z vabili.
23
SODELOVANJE S STARŠI
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
Starši imajo pravico do:
PRAVICE STARŠEV IN OTROK
Skrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic,
spoštujemo in upoštevamo starše, ki so nosilci odgovornosti
za otrokov razvoj, učenje in vzgojo in jim dajemo možnost
soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z
njihovim otrokom.
Skrbimo za otrokov optimalni razvoj ne glede na spol, socialno
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost,
telesno in duševno konstitucijo. Optimalni razvoj vključuje
možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez
upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo
mora omogočiti vrtec. Pri otrocih je to povezano z vzgojo
za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim
razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne
presoje.







24
s poštovanja in upoštevanja njihove vloge kot
primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti
za otrokov razvoj in vzgojo,
seznanjenosti s spoznanji in doktrino dela
s predšolskimi otroki,
vpogleda v programe za predšolske otroke,
obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih
podatkov,
sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju
življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec
formalno omogočiti. Pri tem morajo starši upoštevati
meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v
strokovno avtonomnost vrtca,
postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da so skupaj
z njim v oddelku.
SKRB ZA PREHRANO IN ZDRAVSTVENO
HIGIENSKI STANDARD
Obveznosti staršev so:






a s svojo prisotnostjo v oddelku pomagajo otroku
d
pri postopnem uvajanju v vrtec,
da sprejmejo strokovne usmeritve vrtca (vsebinske,
organizacijske, prehrambene),
da se seznanijo z organiziranostjo in z delavci vrtca,
da sodelujejo z delavci vrtca v dobro otroka in pri
zagotavljanju kakovosti programov,
da spoštujejo osebno integriteto strokovnih delavk/
delavcev in drugih delavk/delavcev vrtca,
da podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih
pravic in obveznosti staršev in vrtca.
Tako kot občutek otroka v vrtcu, da je sprejet, varen in
zaščiten, je pomembna tudi prehrana otrok, ki ji namenjamo
veliko pozornosti, saj predstavlja enega od najpomembnejših
dejavnikov za pravilen razvoj otroka. Vsa naša prizadevanja
so usmerjena v zagotavljanje zdrave prehrane, ki mora biti
hkrati uravnotežena, varovalna, pestra in varna. Zavedamo
se, da skrb za zdravje in odnos do zdravja nista prirojena,
zato je potrebno to zavest razvijati že pri otrocih.
Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne prehranske
standarde in normative za prehrano predšolskih otrok.
Pripravljamo dietno prehrano posameznih otrok po
navodilih zdravnika, v treh oddelkih pa tudi lakto-ovovegetarijansko prehrano.
25
SODELOVANJE S STARŠI
Veliko pozornosti namenjamo razvijanju ustreznih pre­
hrambenih navad otrok, pripravi in postrežbi jedi. Skrbimo
za visoko raven higienskega režima in izvajamo ukrepe za
preprečevanje širjenja obolenj.

r azvojnih in preventivnih dejavnosti: posvetovanje o
vzgoji in otrokovem razvoju, pomoč pri odpravljanju
razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk
(težave hranjenja, močenja, blatenja, spanja,
nemirnost, agresivno vedenje), pomoč pri težavah in
motnjah razvoja, spodbujanje nadarjenega otroka…
 dejavnosti načrtovanja in evalvacije
SVETOVALNA SLUŽBA
Delo svetovalne službe v vrtcu je namenjeno vsem otrokom.
Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje
pedagoških, psiholoških, socialnih in tudi organizacijskih
vprašanj v vrtcu, preko treh, med seboj povezanih ter
prepletenih osnovnih dejavnosti svetovalne službe, in sicer:

S temi dejavnostmi svetovalna služba pomaga vsem
udeležencem v vrtcu (vzgojiteljem, otrokom, staršem,
vodstvu vrtca) ter z njimi sodeluje na različnih področjih
vsakodnevnega življenja in dela v vrtcu.
Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu
prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov v
dobrobit otroka in njegove družine.
Svetovalni delavki vrtca sta psihologinji.
ejavnosti pomoči: priprava in vključitev otroka v
d
vrtec, v šolo, posvetovanje ob kritičnih situacijah
v družini (rojstvo sorojenca, ločitev, selitev, smrt,
odvisnost…),
26
DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE
REZERVACIJA
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v obdobju od
1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavljajo za
neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva
meseca. Obrazec za rezervacijo dobijo straši na upravi ali na
spletni strani vrtca.
Starši opravijo rezervacijo tako, da izpolnijo obrazec o
rezervaciji ter ga oddajo najmanj 7 dni pred odsotnostjo
otroka. Rezervacija se obračuna le tistim otrokom, katerih
občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko do cene programa
in na kakšen način.
VPIS IN IZPIS
Starši lahko otroka vpisujejo in vključujejo otroke na podlagi
prijave preko celega leta. Vpisujemo otroke od prvega leta
do vstopa v šolo. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je
prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se mora
upoštevati Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Vpisni list starši izpolnijo na upravi vrtca.
Rok za izpis otroka iz vrtca, ki velja tudi za otroke, ki odhajajo
v šolo, je 15 dni pred želenim izstopom. Obrazec za prijavo
ali odjavo otroka dobijo starši v katerikoli enoti ali na upravi
vrtca.
PLAČILO PROGRAMA
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca, tako da
izpolnijo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
na pristojnem Centru za socialno delo. CSD odloči tudi o
oprostitvi plačila za drugega in vsakega nadaljnjega otroka.
Priporočamo plačilo preko trajnika ali e-položnice.
27
SODELOVANJE S STARŠI
SKLAD VRTCA
Namen sklada je pridobivanje dodatnih finančnih sredstev
za dejavnosti vrtca, ki se ne financirajo iz javnih sredstev.
Sredstva so namenjena za nakup nadstandardne opreme,
za zvišanje nadstandarda vzgojno-izobraževalnega procesa,
za spodbujanje razvojno-raziskovalne dejavnosti ter za
izvajanje različnih obogatitvenih programov.


v oli predstavnike v Svet vrtca,
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki,
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom
in drugimi predpisi (Ur.l. RS 12/96)
SVET ZAVODA
Svet zavoda vrtca Najdihojca deluje v skladu z 48. členom
ZOFVI. Sestavljen je iz predstavnikov sveta staršev (3 člani),
ustanovitelja (3 člani) ter predstavnikov delavcev vrtca (5
članov).
Svet zavoda ima v skladu z 48. členom ZOFVI naslednje
naloge:
 imenuje in razrešuje ravnatelja,
 sprejema program vrtca, letni delovni načrt
in poročilo o njihovi uresničitvi,
 odloča o uvedbi nadstandardnih programov,
SVET STARŠEV:
 lahko predlaga obogatitvene in nadstandardne
programe,
 daje soglasje k predlogu ravnatelja o obogatitvenih
in nadstandardnih storitvah,
 daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca
in o letnem delovnem načrtu,
 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
28
Na začetku šolskega leta vrtec posreduje staršem tudi
publikacije zavarovalnic, ki so zainteresirane, da še dodatno
nezgodno zavarujejo otroka. V tem primeru gre za
individualne zavarovalne police. Vrtec je za to zavarovanje
dolžan le potrditi odsotnost otroka zaradi nezgode, vse
drugo pa je pristojnost in dolžnost staršev.


bravnava poročila o vzgojni problematiki,
o
odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otroka in v
zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi
delavcev iz delovnega razmerja,
 obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski
zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat
zaposlenih in svet staršev.
ZAVAROVANJE OTROK
Otroci so pri nas zavarovani za čas bivanja v vrtcu. Vsak
primer nezgode otroka starši prijavijo na upravi vrtca,
kjer dobijo tudi vse druge potrebne informacije. S seboj
prinesejo vse zdravniške izvide. Če se nezgoda pripeti v vrtcu,
obvestimo starše. Strokovni delavec, ki je bil v času nezgode
odgovoren za otroka, pa je dolžan izpolniti nezgodni list in
napisati zapisnik o nezgodi.
29
ZAPISKI
30
Izdal: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana
Publikacijo so pripravili: Liana Cerar, Anita Štrumbelj Ban, Terezija Hleb,
Božena Stritih, Darja Krebelj
Oblikovanje: Marjan Pavčič
Tisk: Razvedrilo
Marec 2012
Brez pisnega dovoljenja izdajatelja je prepovedano reproduciranje, distribuiranje,
javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov
v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo
v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.
Vrtec Najdihojca • Gorazdova 6 • 1000 Ljubljana • tel.: (01) 51 55 920 • E-pošta: [email protected]