letni delovni načrt vrtca škofja loka - Vrtec Škofja Loka

Comments

Transcription

letni delovni načrt vrtca škofja loka - Vrtec Škofja Loka
LETNI DELOVNI NAČRT
VRTCA ŠKOFJA LOKA
Šolsko leto 2013/2014
Datum: 25.9.2013
Številka: 60201-1/2013-988,Int.C-438a
__________________________________________________________________________________________
Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka, tel.: 04/51 22 465, faks: 04/51 20 139
e-pošta: [email protected], spletna stran: http://vrtec.skofjaloka.si
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Vizija Vrtca Škofja Loka
Vrtec je hiša igrivih otrok,
zadovoljnih staršev in prostor,
kjer si kreativnost in profesionalnost podajata roki.
2
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Vsebina letnega delovnega načrta
1. Uvod …………………………………………………………………….
4
2. Pravne podlage ………………………………………………………..
4
2.1. Temeljne naloge vrtca …………………………………………… 5
3. Dolgoročni cilji vrtca …………………………………………………… 5
4. Kratkoročni cilji vrtca …………………………………………………..
5
5. Globalna ocena stanja ………………………………………………..
6
5.1. Podatki o vrtcu …………………………………………………..
6
5.2. Prostorski pogoji v enotah vrtca ……………………………….
6
5.3. Poslovalni čas enot vrtca ……………………………………….
8
5.4. Okoliš, ki ga pokrivajo posamezne enote vrtca ………………
9
6. Materialni pogoji vrtca ……………………………………………………..
9
6.1. Načrt nakupov osnovnih sredstev in drobnega inventarja ……… 9
6.2. Nakup igrač, diddaktičnega materiala in pripomočkov………….. 9
6.3. Predlog načrta investicijsko vzdrževalnih del …………………….. 9
7. Kadrovski pogoji ……………………………………………………………. 11
7.1. Vodenje zavoda ……………………………………………………… 11
7.2. Kadrovski sestav in evidenca oddelkov …………………………… 12
7.3. Zaposleni na ostalih področjih dela ………………………………… 14
7.4. Podatki o strukturi izobrazbe zaposlenih ………………………….. 15
8. Programi, ki se izvajajo v vrtcu …………………………………………… 15
9. Pregled organiziranosti po enotah ………………………………………. 17
10. Prednostne naloge vrtca ………………………………………………… 18
11. Obogatitvene dejavnosti vrtca ………………………………………….. 20
12. Dodatne dejavnosti ………………………………………………………. 28
13. Program pedagoškega vodenja ………………………………………… 29
13.1. Program dela vzgojiteljskega zbora ……………………………… 33
13.2. Delo strokovnih aktivov ……………………………………………. 35
14. Sodelovanje s Knjižnico Ivana Tavčarja ………………………………… 35
15. Sodelovanje na razpisih in natečajih ………………………………...…. 35
16. Program dejavnosti za otroke, ki ne obiskujejo vrtca ………………….. 36
17. Zadolžitve delavk in delavcev po posameznih enotah ………………… 37
18. Delovni koledar …………………………………………………………….. 45
19. Sodelovanje s starši ……………………………………………………….. 45
20. Načrt svetovalnega dela …………………………………………………… 48
21. Načrt dela organizatorke prehrane in zdravstveno higienskega režima 48
22. Sodelovanje z okoljem ……………………………………………………… 48
23. Načrt strokovnega izobraževanja in spopolnjevanja …….……………… 51
24. Spremljava in uresničevanje LDN ……………………………………..… 53
3
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
1. Uvod
Vsebina življenja in dela vrtca se določi z letnim delovnim načrtom. Predlog letnega delovnega načrta pripravi
vodstvo vrtca v sodelovanju s strokovnimi delavkami in delavci, mnenje k temu predlogu pa poda tudi svet
staršev.
V letnem delovnem načrtu je določen obseg, vsebina in razporeditev obogatitvenih in dodatnih dejavnosti,
projektov in drugih vsebin, ki so pomembne za uresničevanje zastavljenih ciljev, ki si jih je vrtec zadal v
določenem šolskem letu. Opredeljeno je tudi delo svetovalne službe in drugih služb ter aktivnosti, s katerimi se
Vrtec Škofja Loka vključuje v okolje, s katerimi vrtec zagotavlja zdrav razvoj otrok, oblike sodelovanja s starši,
strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo pedagoški kader;
raziskovalnimi institucijami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresni čitev programa
vrtca.
Letni načrt je sprejet, ko ga potrdi svet vrtca. Vsebino letnega načrta določa zakon. Vsak oddelek vrtca pripravi
svoj letni delovni načrt, ki je prav tako pomemben. Vzgojiteljica/vzgojitelj v sodelovanju s pomočnico/pomočnikom
vzgojiteljice/vzgojitelja pripravi predlog, ki ga predhodno uskladi z usmeritvami vrtca in ga predstavi staršem na
roditeljskem sestanku. Starši imajo možnost, da aktivno sodelujejo pri pripravi različnih vsebin in da podajo svoje
predloge (aktivnosti, srečanja, praznovanja,…). Letni delovni načrti posameznih oddelkov so priloga k originalu
letnega delovnega načrta vrtca.
Finančna sredstva za izvajanje programa vrtca zagotavljajo starši in Občina Škofja Loka v skladu z zakonom.
Ravnateljica vrtca pripravi predlog LDN in je odgovorna za njegovo uresničitev (49. člen ZOFVI, pristojnosti
ravnatelja).
2. Pravne podlage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zakon o vrtcih
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Odredba o postopnem uvajanju Kurikuluma za vrtce
Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Vrtec Škofja Loka je samostojen javni zavod za predšolsko vzgojo in je zajet v mrežo enotnega sistema javnih
vrtcev v RS.
Vrtec Škofja Loka izvaja svojo dejavnost in javno službo na podlagi temeljnih ciljev predšolske vzgoje, ki jih
določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, popr.
36/08 in spremembe), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št.12/1996, 44/00, 78/03, 72/05,62/10 in spremembe) in
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofja Loka (Uradni list RS, št. 73/2008,
53/2010, 71/2011). Ustanoviteljica vrtca je Občina Škofja Loka.
Vrtec zagotavlja vzgojo in varstvo predšolskih otrok in otrok s posebnimi potrebami ter izvaja nadstandardne
vzgojne programe.
Cilji predšolske vzgoje zajemajo pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in
otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka od 11 meseca do 6. leta otrokove starosti. Javno veljavni vzgojnoizobraževalni program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
4
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Vrtec vodi ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu ji pomagata pomočnici ravnateljice, ki
opravljata naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji in za katere ju pisno pooblasti ravnateljica, v primeru njene
odsotnosti.
2.1. Temeljna naloga vrtca
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 in spremembe) določa
temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje.
Naloga vrtca je pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, skrbeti za izboljšanje kvalitete življenja družin in
otrok ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Želimo si, da bi bil naš program namenjen vsem predšolskim otrokom v Občini Škofja Loka in bi tako čimbolj
celovito lahko uresničevali načelo enakih možnosti za otroke in starše.
Glavni dokument, ki nas spremlja pri določanju ciljev in oblikovanju programov, je nacionalni dokument za
področje predšolske vzgoje Kurikulum za vrtce (1999).
Kurikulum je širši in celovitejši od pojma program in zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. V središ če
postavlja otroka, njegove razvojne, kakor tudi individualne zmožnosti in posebnosti. Poudarja otrokove pravice
kot tudi aktivnejšo vlogo otroka v procesu vzgoje in učenja.
Posebej izpostavlja partnersko sodelovanje s starši, saj prav sodelovanje vrtec–starši veliko prispeva k
medsebojnemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.
3. Dolgoročni cilji vrtca:
•
•
•
•
•
•
•
•
razvijanje pozitivne samopodobe otrok, spodbujanje samozavesti o integriteti vsakega posameznika,
vzgajanje v duhu splošno priznanih moralno – etičnih norm in za medsebojno strpnost in spoštovanje
drugačnosti,
skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok,
razvijanje komunikacijskih sposobnosti ( verbalnih in neverbalnih),
omogočanje strokovnega razvoja zaposlenih in spodbujanje v smeri doseganja visoke kakovosti
izvajanja dejavnosti,
ohranjanje tradicije in kulturne dediščine s poudarkom na domovinski vzgoji,
seznanjanje z drugimi kulturami in širjenje človeškega obzorja,
izboljševanje pogojev bivanja v obstoječih enotah vrtca in gradnja novega vrtca na Kamnitniku in v
Podlubniku (enota Najdihojca – nadomestna gradnja).
4. Kratkoročni cilji:
•
•
•
•
•
•
•
•
organizacija in izvedba aktivnosti za trajnostni razvoj,
razvijanje samostojnosti in socializacije otrok,
aktivno učenje otrok in odraslih,
ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za vse starostne skupine,
navajanje na strpnost in spoštljivo medsebojno komunikacijo,
uspešno sodelovanje s starši – aktivno preživljanje prostega časa,
izboljšanje govorno – jezikovnih sposobnosti otrok,
vključevanje prostovoljcev in opravljanje prostovoljnega dela.
5
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
5. Globalna ocena stanja
5.1. Podatki o vrtcu
1. NAZIV: Vrtec Škofja Loka
2. SEDEŽ: Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka
3. Matična številka: 5050774 000
4. Davčna številka: 68343663
5. Številka proračunskega uporabnika: 01322-6030642018
( 04 – 51 – 22 - 465
7 04 – 51 – 20 -139
e – pošta: [email protected]
spletna stran: http://vrtec.skofjaloka.si
5.2. Prostorski pogoji v enotah vrtca
Vrtec Škofja Loka ima v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda sedem enot in
en oddelek na dislocirani lokaciji, na Podružnični osnovni šoli v Retečah. Tudi v šolskem letu 2013/2014 bo
posloval v sedmih enotah vrtca, na osmih lokacijah.
ENOTA BIBA
Podlubnik 1 e
telefon 51-27-651
[email protected]
Enota Biba je enota, ki je posebej prilagojena predvsem mlajšim otrokom. Postavljena je na zelenici nasproti
enote Najdihojca. Sestavljena je iz t.i. modularnih enot, v njej pa je prostora za osem oddelkov, od tega so štirje
oddelki prvega starostnega obdobja (1-3) in štirje oddelki drugega starostnega obdobja (3-5 let). V enoti imajo
otroci za igro, gibanje in druženje na voljo večnamenski prostor, igrišče in velike terase, ki jih imajo vsi oddelki.
Tako imajo otroci veliko možnosti združevanja, raziskovanja in druženja. Strokovne delavke skupaj z otroki
urejajo zeliščni vrt, izdelali so čutno pot, izrazitejše pa so likovne, glasbene in dramske dejavnosti. Skozi leto se
oddelki med seboj povezujejo, sodelujejo in pripravljajo različne dejavnosti, ob različnih priložnostih pa se
povezujejo tudi z oddelki enote Najdihojca in Čebelica.
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami v enoti Biba je Dragica Toplišek Tušar.
ENOTA BUKOVICA
Bukovica 34
telefon 059-94-14-90
[email protected]
V enoti Bukovica sta dva oddelka, od tega oba kombinirana; prvi od 1-4 leta, drugi od 2-6 let. Enota posluje v
prostorih bivše trgovine Kmetijske zadruge Škofja Loka. Prostore so preuredili in namenili dejavnosti predšolske
vzgoje. Enota vrtca je vpeta v vaško središče, z bogato naravo in živahnim šolskim okoljem. Okolje samo ponuja
veliko možnosti za raziskovanje neposredne okolice vrtca, obisk kmetij, opazovanja dela na polju, na travniku in v
gozdu. Otroci se lahko zaigrajo na pokritih terasah ali na posebej urejenem vrtčevskem igrišču v neposredni
bližini. Prednost enote je v neokrnjeni naravi in v različnih priložnostih, ki otroke povabijo k opazovanju in
raziskovanju.
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami v enoti Bukovica je Janja Božič.
6
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
ENOTA CICIBAN
Sveti Duh 11
telefon 51-32-378
[email protected]
V enoti Ciciban sta dva oddelka namenjena otrokom drugega starostnega obdobja. Vanju so vključeni otroci, stari
od 3 do 6 let. Enota posluje v prostorih Kulturnega doma Ivana Cankarja v Krajevni skupnosti Sveti Duh. Okolje, v
katerega se vključuje, je podeželsko in otrokom ponuja veliko možnosti sodelovanja s krajani. Težišče vzgoje in
izobraževanja je na ohranjanju ljudskih običajev, neposrednem opazovanju in učenju v naravnem okolju. Enota
Ciciban posluje v nenamenskih prostorih, zato v to enoto vključujemo otroke stare nad tri leta. Enota vrtca ima
novo opremljeno igrišče v neposredni bližini, kjer ni potrebno prečkanje glavne ceste.
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami v enoti Ciciban je Mihaela Šmid.
ENOTA ČEBELICA
Podlubnik 1 a
telefon 506-23-36
[email protected]
V enoti Čebelica je deset oddelkov drugega starostnega obdobja (3-6 let). Enota posluje v prostorih Šolskega
centra Škofja Loka, kjer ima Vrtec Škofja Loka najete prostore v soglasju z Občino Škofja Loka. Igralnice so
prostorne, svetle in lepo opremljene. Pet igralnic je v prvem nadstropju, pet pa jih najdete v drugem nadstropju.
Enota je prepoznavna po kakovostni umetnostni vzgoji in skrbi za gibanje. Otroci imajo možnost gibanja v
večnamenskem prostoru, na igrišču, starejši otroci pa poleg večnamenskega prostora, za ure športne vzgoje
uporabljajo tudi bližnjo Športno dvorano Poden. Enota ima zaradi bližine mesta odlične pogoje za raziskovanje in
spoznavanje našega mesta z bližnjo okolico. Oddelki se ob različnih priložnostih povezujejo z oddelki enot
Najdihojca in Biba.
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami v enoti Čebelica je Nika Arnolj.
ENOTA NAJDIHOJCA
Podlubnik 1 d
telefon 51-22-462
[email protected]
Enota Najdihojca je namensko grajena in največja enota vrtca Škofja Loka. V njej domuje štirinajst oddelkov, od
tega šest oddelkov prvega starostnega obdobja (1-3 let) in sedem oddelkov drugega starostnega obdobja (3-6
let). V enoti Najdihojca imamo tudi razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami. Enota se nahaja v
neposredni bližini naselja Podlubnik, kjer so tudi Osnovna šola Ivana Groharja, Osnovna šola Jela Janeži ča in
Športna dvorana na Podnu. Razpolagamo z zavidljivimi zelenimi površinami, na katerih se preko celega leta
odvijajo različne dejavnosti, predvsem pa zelene površine služijo brezskrbni igri in gibanju otrok. Poleg tega ima
enota v bližini na voljo tudi gozdne površine, kamor se oddelki odpravijo na sprehod, raziskovanje ali le kratko
sproščanje. Posebnost enote je dramska dejavnost in pravljičarstvo izkušenih pripovedovalk pravljic ter druženje
otrok med posameznimi oddelki. Otroci imajo možnost gibanja v telovadnici, ki je ob razli čnih srečanjih tudi naš
večnamenski in vsestransko uporaben prostor. V prostorih enote je tudi zobozdravstvena ambulanta za
predšolske in šolske otroke.
Vzgojitelj z organizacijskimi nalogami v enoti Najdihojca je Gašper Krek.
ENOTA PEDENJPED
Frankovo naselje 51 a
telefon 51-31-670
[email protected]
V enoti Pedenjped je deset oddelkov, od tega sta dva oddelka otrok prvega starostnega obdobja(od 1-3 leta) in
osem oddelkov otrok drugega starostnega obdobja (od 3-6 let). Enota Pedenjped je v neposredni bližini
stanovanjskega naselja in Osnovne šole Cvetka Golarja. V bližini je industrijska cona, železniška postaja in
nakupovalno središče. Enota ima lastno igrišče, občasno pa otroci lahko koristijo tudi asfaltirano igrišče pred
Športno dvorano Trata. Otroci imajo svojo telovadnico, opremljeno tudi s plezalno steno. Oddelki se med seboj
združujejo in pripravljajo različne dejavnosti. Izrazitejše so naravoslovna, dramska, glasbena in gibalna dejavnost.
7
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Oddelek Tinka
Tinka Tonka
Tonka na
na Podružnični
Podružnični Osnovni
Osnovni šoli
šoli Reteče
Reteče
Oddelek
telefon 51-30-434
51-30-434
telefon
[email protected]
[email protected]
Oddelek posluje v Retečah v prostorih Podružnične šole. Namenjen je otrokom drugega starostnega obdobja (od
3-6 let). Bogato naravno okolje ponuja mnogo lepih sprehodov in raziskovalnih dejavnosti, hkrati pa se utrjujejo
pristne povezave z vaškim okoljem. Možnost igre na prostem imajo otroci na igrišču v neposredni bližini šole in
na bolj oddaljenih sprehodih. Oddelek se povezuje z oddelki drugih enot Vrtca Škofja Loka. Med seboj se
obiskujejo in pripravljajo različne dejavnosti. Organizacijsko je oddelek povezan z enoto Pedenjped.
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami v enoti Pedenjped in v oddelku Tinka Tonka je Smiljana
Erznožnik.
ENOTA ROŽLE
Frankovo naselje 61
telefon 51-31-705
[email protected]
V enoti Rožle sta dva oddelka za otroke prvega starostnega obdobja (1-3 let). Enota posluje v kletnem prostoru
stanovanjskega objekta. Vhod v enoto je samostojen in bližina stanovalcev za poslovanje vrtca ni mote ča. Enota
je v celoti prenovljena. V neposredni okolici se razprostira park, ki je v času poletja odlično zatočišče pred
vročino. Oddelka v enoti se med seboj tesno povezujeta in usklajujeta pri pripravi različnih dejavnosti, praznovanj
in srečanj. Prav tako se povezujeta z enoto Pedenjped, ki je v neposredni bližini in kjer imajo otroci možnost
uporabe telovadnice, strokovne knjižnice in otroškega igrišča.
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami v enoti Rožle je Vida Hafner.
5.3. Poslovni čas enot vrtca
Vrtec Škofja Loka je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih. Programi vzgoje in
izobraževanja v vrtcu so predvideni v trajanju največ devet ur dnevno in so zajeti v poslovnem času
posameznih enot.
Naziv enote
Poslovni čas
od - do ure
Enota Biba
od 5.15 do 16.30
Enota Bukovica
od 5.15 do 16.30
Enota Ciciban
od 5.45 do 15.45
Enota Čebelica
od 5.15 do 16.30
Enota Najdihojca
od 5.00 do 17.00
Enota Pedenjped
od 5.15 do 16.45
Enota Rožle
od 5.45 do 15.45
Oddelek v Retečah
od 6.30 do 15.30
Med prazniki in poletnimi počitnicami, ko je v vrtcu prisotno manjše število otrok, nekatere oddelke oz. enote
zaradi lažje organizacije dela združimo v večje, dežurne enote. Praviloma sta dežurni enoti - enota Najdihojca in
enota Pedenjped.
8
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Enota Najdihojca je dežurna enota za oddelke enot Najdihojca, Biba, Bukovica in Čebelica. Enota Pedenjped pa
je dežurna enota za oddelke enot Pedenjped, Ciciban, Rožle in za oddelek v Retečah.
Čas dežurstva vsako leto načrtujemo v letnem delovnem načrtu vrtca in je pravočasno objavljen na vseh oglasnih
deskah za starše. Vzgojno-izobraževalno delo organiziramo glede na število prijav otrok, ki potrebujejo naše
storitve, po predhodni pisni najavi staršev.
5.4. Okoliš, ki ga pokrivajo posamezne enote vrtca
Enota Ciciban
Krajevna skupnost: Sveti Duh
Enota Čebelica
Krajevne skupnosti: Škofja Loka-mesto, Kamnitnik, Zminec, Log
Enota Najdihojca in
Krajevne skupnosti: Bukovica, Bukovščica, Lenart, Luša, Stara Loka-
Enota Biba
Podlubnik, Škofja Loka – mesto, Kamnitnik
Enota Pedenjped in
Enota Rožle
Krajevne skupnosti: Reteče, Godešič, Trata
Oddelek v Retečah
Krajevne skupnosti: Reteče, Godešič, Trata
Enota Bukovica
Krajevne skupnosti: Bukovica, Bukovščica, Lenart, Luša, Stara LokaPodlubnik
6. Materialni pogoji vrtca
6.1. Načrt nakupov osnovnih sredstev in drobnega inventarja
Določen je s finančnim načrtom vrtca za koledarsko leto in je predhodno usklajen z ustanoviteljem, Občino Škofja
Loka:
• dopolnjevanje in izboljševanje pogojev za kakovostno opravljanje predšolske dejavnosti; dopolnjevanje
opreme za kabinete, igralnice, druge bivalne in igralne površine, v šolskem letu 2013/2014 pa predvsem
obogatitev zunanjega učnega okolja,
• širitev računalniške in strojne opreme v skladu z načrtom projekta e-šolstvo. Posluževali se bomo tudi
brezplačnih računalniških izobraževanj in e-storitev.
6.2. Nakup igrač, didaktičnega materiala in drugih pripomočkov
Nakupi igrač, didaktičnega materiala in drugih pripomočkov se izvajajo v skladu s prednostnimi nalogami vrtca v
tekočem šolskem letu. Sredstva se zagotavljajo iz plačil staršev in občinskega proračuna. V šolskem letu
2013/2014 želimo zagotoviti čim več didaktičnega materiala, ki bo spodbujel gibanje in aktivno učenje otrok va
naravnem okolju. Želimo opremiti tudi nekaj naravoslovnih kotičkov, predvsem v enotah kjer imamo starejše
oddelke.
6.3. Predlog načrta investicijsko vzdrževalnih del v enotah vrtca
Predlog pripravi vrtec in ga vsako leto predhodno uskladi z ustanoviteljem. Realizacija le-tega je odvisna od
proračunskih sredstev ustanovitelja v tekočem koledarskem letu.
9
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Vsa večja investicijska dela se praviloma izvajajo v času poletnih mesecev, ko je v vrtcu prisotnih manj otrok in je
mogoče združevanje oddelkov in enot. V primeru večjih potreb in urgentnih rešitev pa takoj ali v času med vikendi
oz. prazniki.
Enota
vrtca
Enota
Biba
Enota Bukovica
Predlog investicije
- ozelenitev igrišča – zasaditev še dodatnih dreves
- pleskanje sten hodnikov, večnamenskega prostora in igralnic
- ureditev kolesarnice
- namestitev vrtne hišice
- zasaditev igrišča z drevesi
Enota
Ciciban
- menjava stropnih luči
- ureditev kolesarnice
- večji hladilnik z zamrzovalnim delom
Enota
Čebelica
- nakup vrtne hišice za zunanja didaktična sredstva
- nakup plezalne stene za v telovadnico
Enota Najdihojca
- nakup novega konvektomata, ki bo zadoš čal za pripravo večje količine hrane za
otroke prvega starostnega obdobja
- hladilnik za ločevanje živil v kuhinji prvega starostnega obdobja
- profesionalni univerzalni lonec v kuhinji prvega starostnega obdobja
- transportni voziček v kuhinji prvega starostnega obdobja
- nadstrešek nad vhodom v kuhinjo in nad kantami za odpadke prvega starostnega
obdobja
- v otroški sanitarijah montaža zaščite na vratih kabin
- ureditev kolesarnice
- menjava stropnih luči v vsej enoti
- ureditev igrišča za otroke v razvojnem oddelku
- menjava tlakov v igralnicah in na hodniku
- menjava vodovodnih cevi
Enota Pedenjped
- menjava pohištva v nekaterih igralnicah
- energetska sanacija vrtca (Izolacija, fasada, okna, vrata,…)
- obnova električne napeljave
- ureditev kolesarnice
- menjava stropnih luči
- menjava strehe (zamakanje)
- transportni voziček za kuhinjo drugega starostnega obdobja
Enota
Rožle
- izgradnja nadstreška za otroške vozičke
- večji hladilnik z zamrzovalnim delom
Oddelek v Retečah
(v sodelovanju s
Podružnično šolo
Osnovne šole
Cvetka Golarja)
Uprava
-menjava talnih oblog na hodniku
10
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
7. Kadrovski pogoji
Število delovnih mest za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje je določeno s Pravilnikom o normativih in
kadrovskih pogojih za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, štev.115/03, 65/05 in spremembe).
Soglasje k usklajeni sistemizaciji daje ustanovitelj, Občina Škofja Loka za vsako šolsko leto posebej. V skladu z
vpisom otrok v vrtec, ki poteka v mesecu marcu, se oblikujejo oddelki vrtca ter na osnovi potreb in v skladu s
Pravilnikom se pripravi predlog sistemizacije.
Določi se potrebno število vzgojiteljic/vzgojiteljev, pomočnic/pomočnikov vzgojiteljic/vzgojiteljev, število drugih
strokovnih delavk/delavcev ter delavk/delavcev, zaposlenih na administrativnem in tehni čnem področju.
Celoten kadrovski sestav se financira iz občinskega proračuna in plačil staršev, od 1. 9. 2008 dalje pa tudi s
strani MŠŠ, ki prispeva del sredstev (plačilo staršev) k polni ceni za vsakega drugega in nadaljnega otroka v vrtcu
(Novela zakona o vrtcih, Uradni list RS, št. 25/08).
V skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje imamo s
strani ustanovitelja za šolsko leto 2013/2014 potrjeno sistemizacijo za pedagoški in upravno tehni čni kader.
7.1. Vodenje zavoda
Vrtec Škofja Loka
Delovno mesto
Ime in priimek
Sedež
ravnateljica
Janja Bogataj
Podlubnik 1 d
telefon: 51-22-465
pomočnici ravnateljice
faks: 51-20-139
Nina Lapanja
v enoti Najdihojca, Podlubnik 1d, telefon: 51-22-
Mojca Novinec Babič
462
v enoti Biba, Podlubnik 1e, telefon: 51-27-651
Svetovalna delavka
Andreja Demšar
organizatorka prehrane in
Barbara Kožuh
v enoti Biba, Podlubnik 1e, telefon: 51-27-650
zdravstveno- higienskega
v enoti Pedenjped, Frankovo naselje 51a
režima
telefon: 51-52-649
Vzgojiteljice/vzgojitelj
Dragica Toplišek Tušar
•
v enoti Biba, telefon: 51– 27- 651
z organizacijskimi nalogami
Janja Božič
•
v enoti Bukovica, telefon: 05 – 99-41-490
Mihaela Šmid
•
v enoti Ciciban, telefon: 51-32-378
Nika Arnolj
•
v enoti Čebelica, telefon: 51-70-441
Gašper Krek
•
v enoti Najdihojca, telefon: 51-22-462
Smiljana Erznožnik
•
v enoti Pedenjped, telefon: 51-31-670 in
v oddelku v Retečah, telefon: 51-30-434
Vida Hafner
•
11
v enoti Rožle, telefon: 51-31-705
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Vzgojiteljice/vzgojitelj z organizacijskimi nalogami so imenovani vsako leto posebej, za pomo č pri reševanju
organizacijskih zadev, zaradi oddaljenosti posameznih enot od sedeža uprave.
Poleg dodatnega dela v zvezi z nadomeščanji odsotnih sodelavk, spremstva na izlete, sprejemanje in oddajanje
naročil in pošte in drugimi oblikami organizacije po posameznih enotah, morajo opraviti tudi polno delovno
obveznost v oddelku.
7.2. Kadrovski sestav in evidenca oddelkov
Enota
Biba
Bukovica
Ciciban
Čebelica
Št
Starostno
obdobje
Vzgojiteljica
vzgojitelj
1
2
3
Deteljica
Kapljica
Čebelica
I 1-2
I 1-2
I 2-3
Janja Vizjak
Dragica Toplišek Tušar
4
Mavrica
I 2-3
5
6
7
Zvonček
Barčica
Pika Nogavička
II 2-4
II 2-4
II 2-4
Manca Mediževec /
Petra Koblar
Tina Bogataj
Mirjana Štremfelj
Albina Primožič
8
Mehurček
II 4-5
Irma Stadler
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Najdihojca
Ime
oddelka
24
25
26
27
28
29
Branka Štrekelj
Pomočnica vzgojiteljice
Pomočnik vzgojitelja
Nina Primožič
Marijana Čengija
Ana Žagar /
Andreja Potočnik
Tanja Tratnik
Senja Vidmar
Maruška Štibilj
Saša Bogataj /
Mateja Fajfar
Irena Rehberger /
Jaka Radič
Sočasnost: Natalija Božič, Jernej Tozon 05
Pikica in Tonček
II 1-4
Jerica Podpečan
Ana Novak
Deteljica
II 2-6
Janja Božič
Mateja Lavtar
Sočasnost: Petra Klemenčič 05 / Marjetka Končan 05
Škratek
II 3-6
Mihaela Šmid
Tatjana Stanonik
Sonček
II 3-6
Magdalena Finžgar
Urška Jeraša
Mavrica
II 3-4
Ana Bernik
Nataša Klančar
Navihanček
II 4-5
Špela Prijatelj
Mateja Raščan
Pika
II 4-5
Vida Ščančar
Marjeta Novak
Pastirček
II 3-5
Brigita Gartner
Andreja Sever
Sonček
II 4-5
Tina Oblak /
Ana Pajer
Damjana Dolinar
Žogica
II 5-6
Monica Habjan
Karmen Frelih
Zvezda
II 5-7
Maša Špela Kotnik
Bogdana Trček /
Mateja Fajfar
Palček
II 5-7
Nika Arnolj
Alenka Sedovšek /
Dejan Smeh
Lunca
II 5-6
Helena Pintar
Darja Šekli
Kapljica
II 5-6
Slavka Čadež /
Cvetka Krmelj
Regina Krmelj
Sočasnost: Vesna Čeferin Drempetič
Pika Poka
I 1-2
Anica Vrhovnik
Petra Koblar /
Veronika Švigelj
Žogica Nogica
I 1-2
Jolanda Pirkovič
Mirsada Zadnikar
Pika
I 1-2
Marjeta Lešnjak
Eva Zver
Miškolin
I 2-3
Gašper Krek
Ana Rejc
Cofek
I 2-3
Jasna Debevc
Mateja Martelak
Veverica
I 2-3
Milenca Kavčič
Mateja Čarman
Prijatelji
II 2-4
Breda Benedik
Ida Možina
12
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
Pedenjped
Reteče
Rožle
30
31
Palček
Balonček
II 2-4
II 2-4
32
33
Pikapolonica
Gumbek
II 3-5
II 4-5
34
35
36
Srnica
Zvezdica
Mucek
37
38
39
40
41
Balonček
Ostržek
Oblaček
Storžek
Biba
42
Copatek
43
Zvezdica
44
45
46
Žogica
Palček
Pikapolonica
47
Tinka Tonka
48
Radovednež
49
Ringa Raja
šolsko leto 2013/2014
Jana Bergant
Mirjana Dabić /
Ema Pejić
Darja Kusterle
Valentina Bogataj
Iztok Orešnik
Martina Lotrič
Marija Matek Finžgar
Regina Krmelj /
Tatjana Likar
II 5-6
Ema Hafner
Mirjana Jurčič
II 5-6
Andreja Tavčar
Anita Pavlič
RO
Sonja Ferenc
Jana Jelenkovič
Sočasnost: Lucija Jamnik / Darja Berce, Tina Arnež,
Petra Klemenčič 05 / Marjetka Končan 05
I 2-3
Smiljana Erznožnik
Anja Kalamar
I 2-3
Sonja Šilar
Alenka Klemenčič
II 3-4
Helena Stanonik
Mojca Strasner
II 3-4
Vojka Cakići
Anita Gruškovnjak
II 3-5
Nevenka Savić /
Barbara Treven /
Saša Bogataj
Maja Bašelj
II 4-5
Maša Demšar /
Stanislava Londero
Mateja Kokalj
II 4-5
Tjaša Berčič /
Tilen Starc
Polona Kopač
II 4-6
Danijela Trkov
Denis Kimovec
II 5-6
Ida Jesenko
Maja Kos Klemenčič
II 5-7
Tina Jemec
Marija Jelovčan /
Darja Berce
Sočasnost: Mojca Jesenko Razinger
II 3-6
Jana Podobnik-Kožić
Tatjana Tratnik
Sočasnost: Alenka Lenna Bertoncelj 05
I 1-2
Janja Šturm
Danijela Radanović /
Natalija Cof
I 2-3
Vida Hafner
Kaja Oman /
Blažka Kržišnik
Sočasnost: Alenka Lenna Bertoncelj 05
13
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
7.3. Zaposleni na ostalih področjih dela v vrtcu
Delovno mesto
Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice
Svetovalna delavka
Organizatorka prehrane in
organizatorka zdravstvenohigienskega režima
Poslovna sekretarka
Administratorka
Računovodkinja
Knjigovodkinja
Ime in priimek
Janja Bogataj
Nina Lapanja
Mojca Novinec Babič
Andreja Demšar
Sedež v enoti
Uprava
Najdihojca
Biba
Biba
Barbara Kožuh
Pedenjped
Ivica Poljanec
Marjeta Hudolin
Sonja Škoda
Alenka Dolenc
Maja Šestanović
Mirjana Lovrić
Sonja Ziherl
Saša Rihtaršič
Tatjana Meglič
Uprava
Uprava
Uprava
Uprava
Najdihojca I.
Najdihojca I.
Najdihojca I.
Najdihojca II.
Najdihojca II (+0,25 C)
Majda Tavčar /Vesna Božnar
Katja Koblar
Pedenjped
Pedenjped (+0,25 R)
Ana Sovinc
Nataša Nograšek
Anica Triler
Ana Bernik
Damijan Košir
Biba
Biba 05, Bukovica 05
Najdihojca
Kuharica
Kuharska pomočnica II
Kuhinjska pomočnica III
Perica II
Hišnik
Franc Gaber
Bojan Benedik
Skupaj
Najdihojca
delo v enotah: N, B
Pedenjped
delo v enotah: Buk.,C,P, R,Ret.
Najdihojca
delo v enotah: Č,N
24 zaposlenih
Število zaposlenih po posameznih področjih dela - kadrovski sestav 1.9.2013
Področje dela
Skupaj zaposlenih
kadrovski sestav 1.9.2013
Vzgoja – delo v oddelkih
119
5
Vzgoja - vodstvo
Ostala področja dela
19
Skupaj
143
14
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
7.4. Podatki o stopnji dejanske izobrazbe, glede na šolanje - kadrovski sestav 1.9.2013
Delovno mesto-področje
Stopnja
izobrazbe
Število
zaposlenih
pedagoško področje
vodstvo
vodstvo
vodstvo
visoka VII un.
visoka VII
višja VI
vzgojiteljica/vzgojitelj
vzgojiteljica/vzgojitelj
vzgojiteljica/vzgojitelj
vzgojiteljica/vzgojitelj
vzgojiteljica/vzgojitelj
visoka VII un.
visoka VII
višja VI
srednja V/5
srednja V
1
4
0
Skupaj 5
2
25
3
24
Skupaj 54
pomočnica/pomočnik vzgojiteljice
pomočnica/pomočnik vzgojiteljice
pomočnica/pomočnik vzgojiteljice-drugo
pomočnica/pomočnik vzgojiteljice-drugo
srednja V
poklicna IV
višja VI
visoka VII
55
5
1
4
Skupaj 65
administrativno-tehnično področje
višja
srednja
poklicna
poklicna + npk
osnovna šola + npk
osnovna šola
višja VI
srednja V
poklicna IV
poklicna II
I
I
1
6
9
1
2
0
Skupaj 19
Vsi skupaj
143
Vsi skupaj
Delo v vrtcu opravlja 143 delavk in delavcev, od tega je 119 strokovnih delavk in delavcev ter 24 delavk/delavcev,
zaposlenih na administrativnem in tehničnem področju. Vsi zaposleni imajo ustrezno stopnjo strokovne
usposobljenosti za opravljanje del, v skladu s predpisano zakonodajo in odobreno sistemizacijo.
8. Programi, ki jih izvajamo
V Vrtcu Škofja Loka izvajamo DNEVNI PROGRAM, ki obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok, v časovnem
razponu od šest do devet ur. V program vključujemo otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo, katerih starši
so zaposleni ali potrebujejo dnevni program predšolske vzgoje iz drugih utemeljenih razlogov.
Dnevni program izvajamo v namensko grajenih ali predšolski dejavnosti prirejenih prostorih vrtca, v skladu s cilji
in načeli Kurikuluma za vrtce, na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu.
Enota Najdihojca ima tudi oddelek s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami. Razvojni
oddelek se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj v okviru Vrtca Škofja Loka posluje že od leta 1976. Značilnost tega
oddelka je nižji normativ, saj je na podlagi zakonskih določil v njem lahko največ šest otrok. Prisotnost
vzgojiteljice v oddelku – profesorice defektologije omogoča veliko individualnega dela ter dela v manjših
skupinah. Otroci se pri posameznih dejavnostih pridružijo otrokom v rednih oddelkih. Na podlagi njihovih
15
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
individualnih zmožnosti pa integracijo izvajamo tudi pri nekaterih vsakodnevnih dejavnostih. Za vsakega otroka v
oddelku je izdelan individualni program, ki je predhodno usklajen s starši otroka. Z njim skušamo dose či
maksimalen razvoj otrokovih spretnosti in sposobnosti, hkrati pa postopno blažimo ovire, ki otroka omejujejo v
razvoju.
Nekaj otrok s posebnimi potrebami je vključenih tudi v redne oddelke Vrtca Škofja Loka. V šolskem letu
2013/2014 imamo kar 21 otrok, ki imajo odločbo za dodatno strokovno pomoč, za nekaj otrok pa odločbo med
letom še pričakujemo. Za otroke, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in imajo dodatno strokovno pomoč,
izdelamo individualizirane programe, ki ga izvajajo vsi, ki delajo z otrokom in sicer na podlagi Odlo čbe komisije
za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Individualizirane programe izvajamo koordinirano in timsko,
sodelovanje poteka med strokovni delavkami v oddelku, zunanjimi sodelavci ter svetovalno službo vrtca. Vsi
zaposleni v Vrtcu Škofja Loka smo naklonjeni zagotavljanju ustreznih pogojev za vključevanje otrok v vrtec in v
program, ki otroku zagotavlja nave možnosti za optimalen razvoj.
Okvirna razporeditev dnevnih dejavnosti:
Dnevna dejavnost
Okvirna razporeditev
od - do ure
prihodi otrok v vrtec, dejavnosti po izbiri otrok
od 5.00 / 5.30 do 7.30
zajtrk
od 7.30 do 8.30
različna področja dejavnosti v prostorih vrtca in na prostem
od 8.30 do 11.15
priprava na kosilo in kosilo
od 11.15 do 12.15
počitek in mirne dejavnosti, igre na prostem
12.30 do 13.30
malica
od 13.30 do 14.00
igra v prostorih vrtca ali na prostem, odhodi otrok domov
od 14.00 do 15.30 / 17.00
Program se razlikuje glede na starostno obdobje, v katerega je vključen otrok. Otroci prvega starostnega obdobja
gredo h počitku, starejši otroci pa imajo v času počitka možnost umirjenih zaposlitvenih dejavnosti.
Program v vrtcu organiziramo tako, da je življenje otrok v vrtcu vsebinsko bogato, pestro in mikavno. Skrbimo za
uravnoteženost in prepletenost dejavnosti, ki jih po Kurikulumu za vrtce razvrščamo v področja dejavnosti:
gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.
Osnovne metode dela so metoda igre in druge aktivne metode, ki omogočajo razvojno procesni pristop k učenju.
Uporabljamo različne oblike dela, od dela s posameznimi otroki in z malimi skupinami, do dela z večjimi
skupinami ali celo skupino hkrati.
Tudi v šolskem letu 2013/2014 bomo organizirali krajše oblike vzgojnih dejavnosti za otroke, ki niso vklju čeni v
vrtec kot npr. ure pravljic, predstave, srečanja ˝Pod mavričnim dežnikom˝, razstave likovnih del otrok, dejavnosti
ob tednu otroka, novoletne delavnice, pustovanje…
Program, ki ga izvajamo v Vrtcu Škofja Loka, poteka na dveh starostnih nivojih:
•
I. starostno obdobje zajema otroke v starosti od 1 do 3 let
•
II. starostno obdobje zajema otroke v starosti od 3 do 6 let.
Otroci so v vrtcu razporejeni v oddelke, skupine. Pri oblikovanju le teh skušamo otrokom zagotoviti ob čutek
varnosti, stalnosti in upoštevamo razvojne značilnosti otrok v posameznih starostnih obdobjih.
Oddelki so oblikovani kot:
16
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
•
homogeni ( vključeni otroci v starostnem razponu enega leta),
•
heterogeni (vključeni različno stari otroci prvega ali drugega starostnega obdobja),
•
kombinirani oddelki (vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja),
•
oddelki 3-4 let (vključeni otroci med 3. in 4. letom).
Na osnovi potreb po vključitvi čim večjega števila otrok v celodnevni program, se je v našem vrtcu tudi v
letošnjem letu upoštevala novela Zakona o vrtcih. Le-ta omogoča, da pristojen organ občine določi, da se v
oddelkih upoštevajo povečani normativi za 2 otroka.
9. Pregled organiziranosti v enotah vrtca, na dan, 1. 9. 2013
Število oddelkov v posamezni enoti, v katerih izvajamo celodnevni program predšolske dejavnosti za otroke:
Enota
Biba
Oddelki
I. starostno obdobje
1-2 2-3-4 Heterogeni
let leta
oddelki
2
2
/
Kombinirani
oddelki
3
Oddelki
Oddelek Skupaj
II. starostno obdobje
RO
Oddelki Oddelki Oddelki Heterogeni
3-4-5 let
4-5
5-6
oddelki
/
1
/
/
/
8
Bukovica
/
/
/
2
/
/
/
/
/
2
Ciciban
/
/
/
/
/
/
/
2
/
2
Čebelica
/
/
/
/
1
3
3
3
/
10
Najdihojca
3
3
/
3
/
1
2
1
1
14
Pedenjped
/
2
/
/
3
2
1
2
/
10
Oddelek v
Retečah
Rožle
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
1
1
/
/
/
/
/
/
/
2
SKUPAJ
6
8
0
8
4
7
6
9
1
49
Število otrok v posamezni enoti, v oddelkih celodnevnega programa predšolske dejavnosti za otroke:
Enota
Biba
Oddelki
I. starostno
obdobje
1-2 2-3-4 Heterogeni
let
leta
oddelki
2x14 2x14
/
Kombinirani
oddelki
Bukovica
/
/
/
Ciciban
/
/
/
18
2x19
19
17
/
Čebelica
/
/
/
/
Oddelki
II. starostno obdobje
Oddelek Skupaj
RO
Oddelki Oddelki Oddelki Heterogeni
3-4-5 let
4-5
5-6
oddelki
/
23
/
/
17
/
135
/
/
/
/
/
36
/
/
/
/
37
13
21
22
24
2x22
23
19
18
20
2x21
/
209
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
Najdihojca
3x14
Pedenjped
Oddelek v
Retečah
Rožle
SKUPAJ
šolsko leto 2013/2014
/
/
13
2x14
2x14
/
18
2x19
/
/
21
2x22
19
3
226
22
24
/
23
193
/
20
21
20
/
/
2x17
21
/
/
/
/
/
20
14
14
/
/
/
/
/
/
/
28
84
111
/
148
68
157
134
179
3
884
Število otrok v vrtcu ob upoštevanju polnega normativa
Enota
Biba
Bukovica
Ciciban
Čebelica
Najdihojca
Oddelki
I. starostno
obdobje
1-2 2-3-4 Heterogeni
let
leta
oddelki
2x14 2x14
/
/
/
/
/
/
/
/
3x14 3x14
Kombinirani
oddelki
Oddelki
II. starostno obdobje
Oddelek Skupaj
RO
3x19
Oddelki Oddelki Oddelki Heterogeni
3-4-5 let
4-5
5-6
oddelki
/
24
/
/
/
137
/
/
/
/
/
37
/
19
18
/
/
/
/
/
40
/
/
13
3x24
/
215
/
3x19
/
21
22
24
22
21
19
3x21
2x24
19
6
236
22
24
/
23
/
193
/
20
21
20
/
20
Pedenjped
/
2x14
/
/
Oddelek v
Retečah
/
/
/
/
2x17
21
/
Rožle
14
14
/
/
/
/
/
/
/
28
SKUPAJ
84
112
/
151
68
159
143
183
6
906
10. Prednostne naloge vrtca
Za uspešno vzgojo otrok je potrebno celo mesto
V vrtcu se zavedamo pomena sodelovanja s starši, starimi starši, spodbujanja prostovoljstva in
medgeneracijskega sodelovanja, z drugimi institucijami in društvi v naši občini pri vzgoji predšolskih otrok..
Sodelovanje med družino in vrtcem je ena pomembnejših nalog vrtca in je pogoj za dobro počutje otrok in
kakovostno delo. Medsebojno sodelovanje bomo še naprej gradili na jasno izraženih in realnih pričakovanjih, ob
tem pa bomo postopoma izgrajevali koncept sodelovanja, ki nam bo v pomoč pri udejanjanju bolj učinkovitega
povezovanja, prepletanja in dopolnjevanja tako družinske kot institucionalne vzgoje.
Ena od pomembnih nalog vrtca je socializacija. Otrok prvič stopi v širši svet, v skupino, kjer se srečuje z novimi
izkušnjami. Temeljno orodje našega dela je odnos, saj v odnosih s soljudmi nastaja zavedanje sebe, svojih
danosti in čustev. V letošnjem letu bomo osrednjo pozornost namenili skritemu kurikulu, ki obsega dnevno rutino,
rituale, način sporočanja in vzpostavljanja stika z otrokom, pravila, zavedanje samega sebe, do midva se igrava,
18
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
k mi skupaj. Vodilo nam bosta dva od pomembnih Unescovih stebrov izobraževanja, ki sta osredotočena na
sobivanje in bivanje. Skozi situacije, dogodke in igro bodo otroci pridobivali spoznanja o sebi in drugih, razli čnosti
strpnosti, zmožnost samoizražanja, reševanje konfliktov skozi dialog, kontrolirati svoje vedenje, sobivanja z
drugimi ljudmi in naravo, vse nove izkušnje deliti in uporabljati v novih učnih situacijah.
Z lastnim zgledom bomo našim najmlajšim omogočali učenje socialnih veščin, medsebojnega spoštovanja in
osnov bontona.
Starše bomo informirali o vzgoji in značilnostih otrokovega razvoja, da bodo lažje razumeli, kaj otroci zmorejo in
česa ne, jim pomagali pri spoznavanju njihovega otroka in jim bili v podporo v času stiske. Cilj naših prizadevanj
je, da bi starši čutili, da je vrtec za otroke in starše topel, prijazen, sprejemajoč prostor, kjer lahko najdejo
dodatne, nove vire svojih moči.
Prostovoljno delo je nepoklicno delo, ki ga lahko opravlja vsak, ki želi vnašati v svoje življenje in življenje drugih
nove vsebine in vrednote. Prostovoljstvo je ena od ključnih razsežnosti aktivnega državljanstva, zato bomo še
naprej odprti za prostovoljstvo tako mladih iz osnovnih šol in srednjih šol (MEPI program) kot prostovoljstvo oseb
iz programa »Projekt Človek«. Tudi sami se bomo aktivno vključevali v različne prostovoljne dejavnosti. Še
posebej aktivni bomo na področju medgeneracijskega sodelovanja. Ob različnih oblikah sodelovanja bomo
krepili vezi med mladimi in starejšimi ter se pri tem povezovali z babicami in dedki otrok, z Društvom upokojencev
Škofja Loka ter s Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.
V vrtcu pri uresničevanju zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev sledimo načelom Kurikula za vrtce. Mednje
sodi tudi načelo sodelovanja z okoljem. Zato najmlajšim omogočamo z različnimi dejavnostmi in načini
sodelovanja vključevanje v okolje, iz katerega izhajajo. Razvito imamo bogato sodelovanje z Društvom
prijateljev mladine, Občino Škofja Loka, športnimi in kulturnimi organizacijami, osnovnimi in srednjimi šolami v
občini, s krajevnimi skupnostmi, čebelarskim in drugimi društvi ter vsemi, ki kažejo interes za našo dejavnost.
Okoljska in ekološka vzgoja
Okoljsko opismenjevanje se začne že zelo zgodaj, zato je skrb za varovanje okolja v našem vrtcu že dalj časa del
vsakodnevnega kurikula. Problematika nas spodbuja, da na tem področju delujemo usklajeno, poglobljeno,
inovativno ter da skupaj in vsak zase tudi še kaj izboljšamo.
V vzgojni proces bomo še naprej premišljeno vnašali ekološke vsebine in otrokom na njim razumljiv na čin
posredovali nekatera znanja in vrednote o ekološkem ravnanju. Skrbeli bomo za urejenost notranjih in zunanjih
površin in si prizadevali za smiselnost in zmanjševanje porabe vode, elektrike, potrošnega materiala, hrane in
drugega. Urejali bomo ekološke kotičke z aktualnimi informacijami v smislu ekološkega razmišljanja in promocije
ekoloških dejavnosti ter utrjevali določena pravila ravnanja.
Skupaj z otroki bomo reševali preproste ekološke probleme, ločevali odpadke, prebirali ekološke pravljice, se
igrali didaktične igre na ekološke vsebine, ustvarjali iz odpadnih materialov, obiskali eko kmetije, spoznavali
določene poklice npr. delo komunalnih delavcev, čebelarjev, ribičev, gozdarjev, gasilcev; odkrivali divja
odlagališča, zbirali star papir, …. in sodelovali v akcijah za urejanje okolja.
Osrednjo pozornost bomo namenili lokalni pridelavi hrane in v vsaki enoti uredili zelenjavni ali zeliš čni vrtiček in iz
pridelkov naredili zeliščni namaz, čaj, juho, solato… k sodelovanju povabili tudi stare starše in skuhali
tradicionalne jedi loškega okolja.
Poleg prizadevanj za življenje v čistem in varnem okolju bomo veliko pozornosti namenjali vzgoji za zdravje. Več
let smo vključeni v program »Varno s soncem«, ki ga vodi Zavod za zdravstveno varstvo Celje in v program
»Zdravje v vrtcu«, ki poteka pod okriljem Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana. Prizadevali si bomo za
vsakodnevno sistematično načrtovano gibanje kot pozitivno spodbudo za optimalni razvoj otroka, ter celostno
skrb za zdravje (gibanje, prehrana, medsebojni odnosi…). Skrbeli za redno in pravilno zračenje notranjih
prostorov, higieno prostorov in igrač ter zaščito pred širjenjem nalezljivih bolezni. Posvečali se bomo preventivi
pred obolenji, še posebej osebni higieni (pogosto in pravilno umivanje rok, higiena kašljanja in brisanja nosov). V
vrtcu bomo spodbujali in izvajali tudi dejavnosti zobozdravstvene preventive. Skupaj preživeti čas in vsebine
bomo obogatili s sprostitvijo ob lutki, božanje lutke, medsebojnimi dotiki, zavedanje pojma o sebi, zavedanje
svojega telesa, igre z nestrukturiranim materialom (glina, testo, stiropor...),igre za izražanje veselja in žalosti in
19
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
socialne igre za sproščanje, sprostitvene igre ob glasbi, ob likovnih dejavnostih, na blazini, ter vzpostavljanju
primerne komunikacije na vseh nivojih (otroci – odrasli, odrasli med seboj, otroci med seboj) itd.
Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s sodelovanjem v programu »Mali sonček«, v katerem bomo
razvijali športno-gibalni program za otroke od 2 do 6 let (štiri faze).
Ker imajo pri razvoju otrokovega pozitivnega odnosa do zdravja in ostalih ekoloških vsebin s svojim zgledom zelo
pomembno vlogo predvsem starši, jih bomo vključili v različne gibalno-športne in ekološke aktivnosti v vrtcu. Z
uspešnim izvajanjem zapisanega se bomo potegovali za znak »ZDRAV VRTEC«.
Aktivno učenje otrok v vrtcu
Lanskoletna pozitivna izkušnja »Meseca brez igrač », navdušenje otrok, zaposlenih in staršev nam je dala
vzpodbudo, da tudi v letošnjem letu nadaljujemo z izvajanjem aktivnega učenja. V tem procesu je otrok aktivni
udeleženec, ki mu omogočamo pridobivanje novih doživetij, izkušenj in spoznanj. Tako pred otroka postavljamo
smiselne probleme, ki vključujejo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje, doživljanje ter ga čustveno in socialno
angažirajo.
Predšolski otroci z velikim zanimanjem raziskujejo in spoznavajo svet, ki jih obdaja, zastavljajo vprašanja in iš čejo
odgovore nanje, rešujejo probleme, raziskujejo, s tem pridobivajo nove izkušnje, poglabljajo sodelovanje s
sovrstniki ter se tako učijo tudi socialnih in delovnih veščin.
Otrokom bomo pripravljali spodbudna učna okolja v igralnicah in na prostem, poskrbeli za pozitivno klimo ter
primerno motivacijo, jih spodbujali k razmišljanju in jih vključevali pri načrtovanju dejavnosti, ureditvi kotičkov,
pozorni bomo na njihove pobude, ki izhajajo pri igri.
Tudi v tem šolskem letu bomo izvedli projekt »Mesec brez igrač«, saj smo opazili, da se otroci učijo, raziskujejo
in vrstniško zbližujejo tudi takrat, ko so prav sami najbolj aktivni, ustvarjalni in kreativni. Mesec brez igra č bomo
izvedli v mesecu januarju 2014.
Gibanje in spodbudno učno okolje na prostem
Okolje, v katerem otrok živi, predstavlja prvo »učilnico« za življenje. S tem, da otroku omogočimo raznovrstna
gibanja in bivanje na svežem zraku, ne bomo vplivali le na njegovo zdravje in povečano odpornost proti boleznim.
Gibanje na prostem namreč omogoča neomejeno možnosti raziskovanja okolja, otroci ob tem spoznavajo
njegove značilnosti, skrivnosti in se prosto igro. Igra zunaj ponuja večji prostor in svobodo gibanja, pri otrocih
zasledimo več inovativnosti in kreativnosti, več možnosti za socialno igro. Otroci ob tem razvijajo različne gibalne
spretnosti ob katerih pridobivajo nove, predvsem pa ključne izkušnje za nadaljnji razvoj, razvijajo zmožnosti
usklajenega gibanja in ravnotežja, se razgibajo, sproščajo in zabavajo. Igra in učenje na prostem sta ob tem
pomembno povezani s samim fizičnim razvojem otrok ter številnimi področji razvoja: kognitivno, motorično,
senzorično, psiho-socialno, emocionalno in spoznavno in osebnostno. Gibanje v povezavi z naravnim učnim
okoljem, omogočata učenje na spontan, sproščen in stimulativen način na otroke pa delujeta tako, da le-ti lažje
spoznavajo, ponotranjijo in si zapomnijo določene posredovane vsebine.
11. Obogatitvene dejavnosti in projekti vrtca
Skladno s prednostnimi nalogami bomo v tem šolskem letu v oddelkih drugega starostnega obdobja in delno tudi
v oddelkih prvega starostnega obdobja izvajali naslednje obogatitvene dejavnosti in projektne vsebine:
PROJEKT EKO ŠOLA/VRTEC »Z MAJHNIMI KORAKI DO ČISTEGA OKOLJA«
je sestavni del mednarodnega projekta Ekošole-vrtca. Okoljsko opismenjevanje se začne že zelo zgodaj, zato je
skrb za varovanje okolja v našem vrtcu že dalj časa del vsakodnevnega kurikula. Problematika nas spodbuja, da
na tem področju delujemo usklajeno, poglobljeno, inovativno ter da skupaj in vsak zase tudi kaj izboljšamo.
Dokaz trdega in dobrega dela sta tudi EKO himna Vrtca Škofja Loka in pridobitev EKO zastave.
Namen dejavnosti:
20
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
•
•
•
•
•
•
šolsko leto 2013/2014
z dobrimi zgledi in vzgojo razširjati pri otrocih znanje o čistem in zdravem okolju,
usmerjati otroke k pogovoru o ekološki problematiki, opazovanju in iskanju primerov iz vsakdanjega življenja,
otrokom pomagati, da razvijejo predstave o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave
odpadkov,
razvijati pozitiven odnos do okolja skozi neposreden stik z njim (ko opazuje, odkriva, doživlja, se čudi, je
neposredno aktiven) in mu nuditi možnost, da aktivno posega v njegovo urejanje in ohranjanje,
učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki),
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.
Eko vsebine bodo del vsakodnevnega vzgojnega procesa, ki omogoča, da otroci skozi praktične aktivnosti
spoznavajo in udejanjajo svoje znanje o naravi, gradijo odnos do narave in odgovornost do lastnih dejanj.
Otrokom omogočamo, da kot samostojni udeleženci procesa preko iger raziskovanja, preizkušanja in izbiranja
med različnimi dejavnostmi pridobivajo izkušnje, znanja, spretnosti in navade.
Vsebinsko bomo projekt še naprej usmerjali v skrb za čisto okolje, ločeno zbiranje odpadkov v igralnicah, ureditev
ekoloških kotičkov in otokov, varčevanje z vodo in elektriko, prebiranje zgodb z ekološko vsebino, igranje
didaktičnih iger, spoznavanje poklicov, odkrivanje divjih odlagališč, zbiranje starega papirja, reševanje nalog v
delovnem zvezku En korak do čistega okolja ipd.
Veliko pozornosti bomo namenili izobraževanju vseh zaposlenih v vrtcu, ki bodo svoje znanje prenašali na otroke
in starše.
Trajanje projekta: celo šolsko leto; v projektu sodelujejo vsi oddelki.
Koordinatorka projekta je vzgojiteljica Tina Jemec.
Program/projekt »Medi medo«
- projekt izvajajo pedagoške delavke in delavci vseh enot vrtca
Namen:
● omogočanje, da otroci postopno spoznavajo, kaj je potrebno storiti, če zboliš, kako poiščeš pomoč (pogovori,
zgodbice, pesmi),
● spoznavanje zdravniških poklicev (zdravnik, zobozdravnik, lekarnar) in odpravljanje strahu pred belo haljo
(srečanja z zdravstvenimi delavci, pogovori, simbolna igra s študenti – bodočimi zdravniki in drugimi odraslimi
na temo Medvedek in jaz pri zdravniku).
V projektu sodelujejo oddelki otrok od 4. leta dalje; čas izvedbe je prilagojen posameznim enotam.
Koordinatorka projekta je pomočnica ravnateljice Nina Lapanja.
Projekt »Pasavček« (EUCHIRES)
v sodelovanju z Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za ceste, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu in s starši
Namen:
● nadgrajevanje dela na področju prometne vzgoje v vrtcu,
● spodbujanje otrok in staršev k uporabi varnostnih pasov in otroških sedežev med vožnjo v avtomobilu,
● seznanjanje staršev s pravilno uporabo otroških sedežev ter z drugimi prometnimi vsebinami za ve čjo varnost
v prometu (promocijska gradiva, prireditev z demonstracijskim prikazom),
● redno vključevanje prometnih vsebin v različne dejavnosti v vrtcu.
Otroke bomo pravilnega vedenja v prometu učili tudi preko sodelovanja v programu »Kolesarčki« (vožnja na
prometnem poligonu, uporaba varnostne čelade, pravilno prečkanje cestišča, pomen semaforja). Program bomo
21
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
izvedli v sodelovanju z Zavodom Zebra in Svetom za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Škofja
Loka.
Enota
Čebelica
Pedenjped
Oddelek
Nosilka programa
Kapljica
Regina Krmelj, Cvetka Krmelj
Sonček
Ana Pajer, Damjana Dolinar
Palček
Nika Arnolj, Dejan Smeh
Žogica
Danijela Trkov
Čas trajanja: vse leto, še posebej v mesecih september/oktober in marec/april/maj.
Koordinatorka projekta je pomočnica ravnateljice Nina Lapanja.
Projekt »Babica pripoveduje o zeliščih«
v sodelovanju z LAS-om Loškega pogorja, Društvom podeželske mladine Škofja Loka in Društvom za razvoj
podeželja Resje.
Namen:
•
•
•
spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave in njenih »zakladov«,
razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive narave, rastlin,
ohranjanje tradicionalnih znanj o zeliščih in njihovi uporabi v vsakdanjem življenju.
Sodeluje enota Ciciban - vključeni v petletni projekt.
Športni program »Mali sonček«
- v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica in Športno zvezo Škofja Loka. Program je namenjen otrokom od
2 do 6 let starosti.
Namen:
● obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vklju čujejo sodobne
športne pripomočke,
● motivirati otroke za gibalno dejavnost, spodbujati veselje do gibanja, željo, navado in potrebo po športnem
udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih,
● razvijanje gibalnih sposobnosti,
● omogočanje pridobivanja zaupanja v svoje telo in lastne gibalne sposobnosti,
● spodbujati starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.
22
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Program vključuje raznovrstne gibalne vsebine (izlete, igre brez meja, naravne oblike gibanja, dejavnosti z žogo,
ustvarjanje z gibanjem in ritmom, mini kros, igre na snegu s smučmi ali brez, smučanje, drsanje, igre z vodo, ob
vodi in v vodi, plavanje, rolanje, vožnjo s poganjalčkom, s triciklom ali skirojem, s kolesom...).
Konec šolskega leta, ko bodo otroci opravili predvidene naloge, bomo izpeljali slovesno podelitev nagrad in
priznanj. S starejšimi otroki bomo izpeljali tudi že tradicionalni zaključni pohod na enega od bližnjih hribov.
Koordinatorka projekta je pomočnica ravnateljice Nina Lapanja.
»Prijateljujemo s slikanico«
- program predšolske Cici-bralne značke v sodelovanju z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS
Namen:
●
●
●
●
spodbujanje in razvijanje bralne kulture (branje v vrtcu in doma – družinsko branje),
omogočiti druženje z lepimi rečmi ob stiku z literarno umetnostjo,
razvijanje odnosa do materinega jezika in umetnosti,
osveščanje staršev o vlogi družine pri razvijanju porajajoče se pismenosti, o pomenu zgodnjega stika
otroka s knjigo in pomenu družinskega branja.
Enota
Biba
Bukovica
Ciciban
Oddelek
Nosilka programa
Pika Nogavička
Albina Primožič
Mavrica
Petra Koblar
Barčica
Mirjana Štremfelj
Zvonček
Tina Bogataj
Deteljica
Janja Božič
Pikica in Tonček
Jerica Podpečan
Škratek
Mihaela Šmid
Sonček
Magdalena Finžgar
Žogica
Monica Habjan
Pika
Vida Ščančar
Kapljica
Regina Krmelj
Lunca
Helena Pintar
Pastirček
Brigita Gartner
Navihanček
Špela Prijatelj
Palček
Nika Arnolj
Sonček
Ana Pajer
Čebelica
23
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
Enota
Najdihojca
Pedenjped
Reteče
Rožle
šolsko leto 2013/2014
Oddelek
Nosilka programa
Mavrica
Ana Bernik
Palček
Jana Bergant
Zvezdica
Andreja Tavčar
Balonček
Ema Pejić
Srnica
Ema Hafner
Miškolin
Gašper Krek
Gumbek
Valentina Bogataj
Cofek
Jasna Debevc
Zvezdica
Polona Kopač
Oblaček
Helena Stanonik
Pikapolonica
Tina Jemec
Palček
Ida Jesenko
Storžek
Vojka Cakići
Biba
Nevenka Savić / Saša Bogataj
Ostržek
Sonja Šilar
Balonček
Smiljana Erznožnik
Žogica
Danijela Trkov
Copatek
Maša Demšar / Mateja Kokalj
Tinka Tonka
Jana Podobnik-Kožić
Ringa Raja
Vida Hafner
Radovednež
Janja Šturm
Z različnimi aktivnostmi se bomo trudili staršem prikazati, kako pomembna je družina za razvoj pismenosti in
bralne kulture. Organizirali bomo družinske bralnice in delavnice s knjigo, obisk knjižnice, pripravljali vsebine v
kotičkih za starše, staršem posredovali izobraževalna in informativna gradiva kot npr. zgibanko Otrok, branje,
odrasli. Strokovnjaki namreč vse bolj poudarjajo pomen družinskega branja za otrokovo porajajočo se pismenost
in za kasnejšo uspešnost učenja branja v šoli ter poudarjajo pomen družinskega branja za otrokov bralni razvoj.
Koordinatorka programa je pomočnica ravnateljice Nina Lapanja.
24
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Program »Cici vesela šola«
- v sodelovanju z uredništvom revij Ciciban in Cicido
Namen:
● veselo in zabavno nabiranje novih znanj in izkušenj s pomočjo vsebin v reviji Cicido (izhodišče za
raziskovanje in projektno delo),
● povezovanje otrok v skupini in med oddelki,
● prispevati k samopodobi vsakega posameznega otroka.
Enota
Ciciban
Bukovica
Čebelica
Najdihojca
Pedenjped
Oddelek v Retečah
Oddelek
Nosilka programa
Škratek
Mihaela Šmid
Sonček
Magdalena Finžgar
Deteljica
Janja Božič
Žogica, Kapljica, Lunca,
Zvezda, Palček
Helena Pintar
Srnica
Ema Hafner
Zvezdica
Andreja Tavčar
Palček
Ida Jesenko
Pikapolonica
Tina Jemec
Žogica
Danijela Trkov
Tinka Tonka
Jana Podobnik-Kožić
Teme Cici veselih šol v šolskem letu 2013/2014 so tako kot v preteklih letih zelo privla čne, zanimive in zabavne,
novo znanje in izkušnje pa bodo otroci preizkusili na zabavnem, netekmovalnem Cici- veselošolskem dnevu, ki
bo v mesecu aprilu 2014.
Koordinatorka projekta je pomočnica ravnateljice Nina Lapanja.
Projekt »Turizem in vrtec - Z igro do prvih turističnih korakov«
- s sodelovanjem v projektu se že več let vključujemo v vseslovensko gibanje za promocijo turističnih vsebin.
Projekt poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije
Pri izvajanju projekta bomo pedagoški delavci vrtca, otroci in njihovi starši sodelovali z znanimi ob čani Škofje
Loke, s Turističnim društvom Škofja Loka, z LTO Blegoš, z Loškim muzejem, z OŠ (Turistični krožek). Povezovali
se bomo tudi med enotami vrtca.
Namen:
●
●
●
odkrivanje, čutno doživljanje in raziskovanje posebnosti, raznolikosti, izjemnosti v doma čem okolju,
spoznavanje domačega kraja kot turističnega kraja (zanimivosti, lepote kraja),
opazovanje obiskov ljudi od drugod – turisti, širjenje gostoljubne turistične zavesti,
25
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
●
●
●
●
šolsko leto 2013/2014
omogočanje in spodbujanje turističnih dejavnosti otrok, spoznavanje nekaterih poklicev v turizmu,
preprosto spoznavanje turističnega oglaševanja (razglednice, prospekti, turistični panoji ipd.),
oblikovanje pozitivnega odnosa do okolja, aktivno vključevanje v skrb zanj,
spoznavanje drugih krajev in različnih možnosti potovanja.
Letošnje vsebine projekta bomo povezovali s spoznavanjem lokalne kulinarike, poimenovanjem lokalnih jedi in
jedi iz bližnje okolice, vse skupaj pa bomo zbrali v knjižici receptov. Podtema projekta v tem šolske letu je Na
zabavo v naravo.
Enota
Oddelek
Nosilka programa
Biba
Zvonček
Tina Bogataj
Škratek
Mihaela Šmid
Sonček
Magdalena Finžgar
Žogica
Monica Habjan
Sonček
Ana Pajer
Lunca
Helena Pintar
Zvezda
Maša Špela Kotnik
Palček
Nika Arnolj
Pastirček
Brigita Gartner
Srnica
Ema Hafner
Gumbek
Valentina Bogataj
Pedenjped
Pikapolonica
Tina Jemec
Reteče
Tinka Tonka
Jana Podobnik-Kožić
Ciciban
Čebelica
Najdihojca
Ob koncu šolskega leta bodo sodelujoči oddelki svoje delo predstavili v obliki plakatov, foto kronik, zloženk in
likovnih izdelkov na interni razstavi v vrtcu in na eni izmed prireditev v starem delu mestnega jedra Škofje Loke.
Koordinatorka projekta je pomočnica ravnateljice Mojca Novinec Babič.
26
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Projekt »Iz vrtca v šolo«
- v sodelovanju z OŠ v občini Škofja Loka
Namen:
• olajšati otrokom prehod iz vrtca v šolo,
• omogočiti prvošolcem, da se vračajo nazaj v vrtec, se poigrajo s prijatelji, pokažejo svoj napredek in
prav tako otrokom iz vrtca, da se ponovno srečajo s prijatelji iz šole, spoznajo šolski prostor, utrip
življenja v šoli in se veselijo vstopa v šolo,
• s skupnim sodelovanjem vzgojiteljic in učiteljic v šoli razvijati posamezne vsebine in metode dela,
izmenjavati izkušnje za večjo kontinuiteto in kakovostnejše vzgojno - izobraževalno delo na obeh
stopnjah (tema v tem letu: razvijanje govornih kompetenc otroka v povezavi z ustvarjalnostjo).
Načrtujemo dva do tri skupna srečanja otrok in strokovnih delavcev na nivoju posameznih oddelkov (medsebojni
obiski, skupne delavnice, izmenjava povabil na igrice, ipd.) in eno skupno srečanje strokovnega aktiva v
posameznem šolskem okolišu.
V projektu sodelujejo oddelki otrok, ki vrtec obiskujejo zadnje leto pred vstopom v šolo (skupaj 13 oddelkov).
Osnovna šola Ivana Groharja
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Osnovna šola Cvetka Golarja
Enota Najdihojca – dva oddelka
Enota Čebelica - pet oddelkov
Enota Pedenjped – dva oddelka
Enota Bukovica – en oddelek
Enota Ciciban – dva oddelka
Oddelek v Retečah – en oddelek
Koordinatorka projekta je pomočnica ravnateljice Mojca Novinec Babič.
27
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
12. Dodatne dejavnosti
PLESNE URICE
Izvajalec: PLESNI epicenter, Ljublajna
Kraj izvajanja
Urnik
Enota Najdihojca
(za otroke iz enote Najdihojca, Biba in Bukovica)
Ponedeljek 16. 45 – 17.45
Enota Pedenjped
(za otroke enote Pedenjped in enote Ciciban)
Sreda 17.00 -18.00
Enota Čebelica
(za otroke iz enote Čebelica)
Ponedeljek – dogovor še poteka
Oddelek v Retečah
( za otroke oddelka v Retečah)
Sreda od 15.30 -16.30
Ob prijavi večjega števila otrok, drugi termin po dogovoru
VESELE GIBALNE URICE
Izvajalec: Športna šola za otroke JACK SPORT
Cilji:
•
•
•
spodbujati veselje do gibanja,
preko igre razvijati motorične sposobnosti otrok,
postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti.
Kraj izvajanja
Urnik
Enota Biba
Sreda: 17. 30 - 18.15 (3 do 4 letniki)
18.15 - 19.00 (5 do 6 letniki)
GIBALNI VRTILJAK
Izvajalec: Športno društvo 5KA
CiljI :
-razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja, ravnotežja
-razvijanje moči, natančnosti, hitrosti, gibljivosti in vzdržljivosti
-povezovanje gibanja z elemeti časa, prostora in ritma
-spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih iger
-spoznavanje in usvajanje osnovnih gimnastičnih elementov
-usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo
-sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja.
Z aktivnostmi otrok:
- postaja bolj samozavesten, zaupa vase
-preko različnih oblik gibanja se zaveda sebe, svojega telesa in svojih zmožnosti
-razvija ljubezen do gibanja-športa
- doživljarazbremenitev in sprostitev
28
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
-kompenzira negativne učinkoe sodobnega življenja.
Kraj izvajanja
Urnik
Enota Čebelica
četrtek od 17:00 do 18:00.
Enota Ciciban
sreda od 17:00 do 18:00
Enota Bukovica
ponedeljek od 17:00 do 18:00
Reteče
torek od 17:15 do 18:15
TEČAJ ROLANJA
Izvajalec: Športno društvo 5KA
Cilji:
- seznanjanje s pravilno uporabo zaščitne opreme
- razvoj ravnotežja,koordinacije, prenos teže
- prilagajanje na hitrost
- spoznavanje in utrjevanje osnovnih in zahtevnejših rolerskih prvin
- krepitev samozavesti in pozitivne samopodobe
Kraj izvajanja
Urnik
Po dogovoru v bližini enot vrtca
Pomladni meseci; maj/junij
Dodatne dejavnosti bomo v vrtcu organizirali glede na število prijavljenih otrok. Dejavnosti bodo skladno s
priporočili Ministrstva za šolstvo in šport potekale v popoldanskem času, po poslovnem času enot vrtca.
13. Program pedagoškega vodenja
V šolskem letu 2013/2014 bomo pozornost namenjali sprejemu otrok novincev in vključevanju otrok s posebnimi
potrebami v redne oddelke vrtca. Iskali bomo najboljše rešitve za vključevanje in dobro počutje vseh otrok, ki so
vključeni v naš vrtec, zato bomo pedagoško delo spremljali v vseh oddelkih. Nadaljevali bomo s kolegijalnimi
hospitacijami, organizirali bomo pogovore, strokovne razprave in sodelovanje v različnih projektih vrtca. Svoje
strokovno delo želimo nadgraditi in kar se da največ prispevati k strokovni rasti vsakega posameznega
strokovnega delavca in delavke.
V skladu s prednostnimi nalogami vrtca bomo obogatili zunanje učno okolje in poskrbeli, da bodo naša igrišča
varna. Spodbujali bomo čimveč gibanja in usmerjenih dejavnosti na prostem ter opazovalnega in aktivnega
učenja v naravi in prostorih vrtca.
S strokovnimi razpravami bomo potrjevali primere dobre prakse in z ugotovitvami nadgrajevali naše pedagoško
delo. Spodbujali bomo inovativnost, ustvarjalnost in poiskušali poiskati najbolj optimalne možnosti za aktivno
učenje otrok. Redno bomo spremljali dejavnosti na igrišču in za uporabo le-tega pripravili tudi razpored. Ob koncu
šolskega leta bodo podane skupne ugotovitve o novem načinu dela.
29
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Namen spremljanja pedagoškega dela:
•
•
•
•
spremljanje dela v posameznem oddelku, po program in v sklopu prednostnih nalog, ki so zapisane v
LDN vrtca,
spremljanje skladnosti neposrednega dela s Kurikulumom za vrtce in prikritim kurikulumom,
svetovanje strokovnim delavkam in delavcem,
izvajanje nalog v skladu z usmeritvami Zavoda RS za šolstvo in Mreže vrtcev.
Cilji spremljanja pedagoškega dela:
•
•
•
•
iskanje dobre prakse in rešitev pri posameznih dejavnostih,
spodbujanje strokovnih delavk in delavcev k timskemu načrtovanju in skupnemu izvajanju dejavnosti,
spodbujanje dejavnosti, kjer bo v največji možni meri omogočena participacija otrok,
spoznavanje in uvajanje novih pristopov pri izvedbah dejavnosti ob upoštevanju individualnosti
posameznika kot skupine.
Izvajale se bodo kolegialne hospitacije (spodbudno učno okolje na prostem) in redne hospitacije, ki bodo v
oddelku v naprej napovedane.
V primeru potreb in izrednih situacij pa se bodo izvajale tudi izredne hospitacije, ki pa zaradi objektivne ugotovitve
stanja ne bodo vnaprej napovedane.
V vrtcu bodo opravljali prakso dijaki in dijakinje različnih vzgojiteljskih šol, pri katerih je potrebno spremljati
najmanj tri nastope za poklicno maturo. Poleg tega bo tudi v letošnjem letu kar nekaj strokovnih delavk opravljalo
nastope za strokovni izpit.
Na osnovi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja bo načrt hospitacij pedagoškim
delavkam in delavcem posredovan naknadno. Hospitacije bodo potekale v dopoldanskem in popoldanskem času.
Strokovno podporo bomo ponudili še posebej novim sodelavkam, ki so vstopile v vrtec v letošnjem šolskem letu.
Tudi v šolskem letu 2013/2014 bomo nadaljevali s prednostno nalogo sodelovanje s starši, starimi starši in
okoljem. Nadaljevali in nadgrajevali bomo pridobljena znanja in izkušnje.
Spodbujali bomo tudi nadaljevanje vodenja listovnika, načrtovanja kariernega razvoja strokovnih delavk/delavcev
ter spremljanja učinkov lastnega strokovnega razvoja.
Smo zelo velik kolektiv in zelo težko je načrtovati izvedbo letnih pogovorov. Skušali jih bomo organizirati vsaj
nekaj po posameznih področjih dela, z vsemi zaposlenimi pa bi bila izvedba zelo težka.
Program pedagoškega vodenja ravnateljice
Ravnateljica vodi in zastopa vrtec ter skrbi za zakonitost poslovanja. Vodi delo vzgojiteljskega zbora ter spremlja
in usmerja delo strokovnih organov. Hkrati skrbi za sodoben način pedagoškega dela in uvedbo nove področne
zakonodaje v prakso.
Skrbi za kontinuirano izobraževanje strokovnih delavk in delavcev ter ostalih zaposlenih. Pripravlja in vodi delo
vzgojiteljskega zbora. Sestanki vzgojiteljskega zbora so namenjeni izobraževanju vzgojiteljic in vzgojiteljev,
usklajevanju dela, seznanjanju z novimi zakoni, pravilniki.
Ravnateljica skliče vzgojiteljski zbor najmanj trikrat v letu.
30
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Naloge ravnateljice
Vodi pedagoški proces:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
zastopa in predstavlja vrtec in je odgovorna za zakonitost dela,
pripravlja program razvoja vrtca,
pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo,
je odgovorna za uresničevanje pravic otrok,
vodi delo vzgojiteljskega zbora,
oblikuje predlog dodatnih dejavnosti in obogatitvenih programov vrtca,
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
organizira mentorstvo dijakinjam/dijakom, študentom in kandidatom za opravljanje strokovnega izpita,
prisostvuje pri vzgojno – izobraževalnem delu vzgojiteljic/vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje
(hospitacije),
predlaga strokovne delavke in delavce v nazive,
odloča o napredovanju delavk in delavcev v plačne razrede,
spremlja delo svetovalne službe,
spremlja delo službe, s področja prehrane in zdravstveno higienskega režima,
skrbi za sodelovanje vrtca s starši (razpored govorilnih ur, roditeljski sestanki, predavanja, šola za
starše, individualni pogovori in druge oblike sodelovanja),
obvešča starše o programu vrtca in izvedbo posameznih dejavnosti v skladu s projekti in razvojem vrtca,
določa sistemizacijo delovnih mest,
izbira in odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
skrbi za sodelovanje vrtca z zunanjimi inštitucijami,
opravlja druge obveznosti v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Skrbi za ustrezno materialno opremljenost vrtca:
•
•
•
•
•
za ustrezne delovne pogoje vseh zaposlenih,
za prijetno delovno vzdušje (prostorska ureditev, opremljenost, estetski izgled,…),
za nabavo sodobne računalniške in druge opreme (spremlja in kandidira na razpise MŠŠ in druge
razpise,…),
skrbi za nove nabave osnovnih sredstev, didaktičnega materiala,
spremlja izvajanje proračuna.
Se timsko povezuje in sodeluje:
•
•
z obema pomočnicama, svetovalno službo, organizatorko prehrane in zdravstveno higienskega režima,
z vzgojiteljicami in vzgojitelji, s strokovno službo (tajništvo in računovodstvo), aktivi in posameznimi
delovnimi skupinami,
z ostalimi strokovnimi delavkami in delavci (izvajalkami dodatne strokovne pomo či, delavci, ki
nadomeščajo odsotne delavke in delavce).
Sodeluje s starši:
•
•
•
•
•
•
pripravlja gradiva, obvestila in duge informacije za oglasne deske in spletno stran,
pripravlja pisna gradiva in skliče prvi sklic sveta starše v šolskem letu,
pripravlja in daje pobude za organizacijo roditeljskih sestankov,
v primeru potreb se aktivno udeležuje roditeljskih sestankov in svetov staršev,
sodeluje v šolskem skladu,
se odziva na pobude in predloge staršev.
31
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Sodeluje z zunanjimi inštitucijami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
z lokalno skupnostjo, Občino Škofja Loka, oddelek za družbene dejavnosti ( investicije v vrtčevski
prostor, zagotavljanje ustreznih kapacitet za predšolsko dejavnost, financiranje v skladu s podpisano
pogodbo, sofinanciranje posameznih programov in projektov,…),
z Ministrstvom za šolstvo in šport (okrožnice, pravna in strokovna podpora,…),
z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo (sodelovanje v mreži mentorskih vrtcev, vodja mentorskega
vrtca, sodelovanje v projektih,…),
Šolo za ravnatelje (mentorstvo novo imenovanim ravnateljem, Mreža 2, izobraževanja in projekti
sofinancirani iz sredstev EU),
z osnovnimi in srednjimi šolami v občini (projekti, svetovanje, izmenjava informacij in izkušenj, podpora
pri strokovnem delu, odločanju,…),
Centrom za socialno delo (ogroženi otroci, nasilje v družini, razveze staršev, izobraževanje, strokovni
timi,…),
Društvom Sožitje, Škofja Loka (otroci s posebnimi potrebami, vključeni v razvojni oddelek vrtca,
sodelovanje z OŠ Jela Janežiča in VDC Kranj),
Zavodom za zaposlovanje (razpisi prostih delovnih mest, izbira kadrov,…),
Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka, Loškim muzejem (delavnice, obiski, vzgojni program, program za
vrtce in strokovne delavke iz drugih občin),
Zavodom za šport in Športno zvezo (program Zlati sonček) in drugimi.
Pripravlja načrt izobraževanja za strokovne delavce in ostale zaposlene:
•
•
•
skrbi za dobro kadrovsko zasedbo vrtca,
izdeluje načrt izobraževanja pedagoškega zbora in posameznikov,
spremlja in usmerja delo zaposlenih v skladu s prednostnimi nalogami vrtca.
Spremlja in vodi projekte vrtca
Sklicuje strokovne kolegije vrtca – najmanj enkrat mesečno z naslednjimi področji dela:
•
•
•
•
•
realizacija posameznih nalog z zadnjega srečanja,
realizacija nalog iz letnega delovnega načrta vrtca,
oblikovanje stališč in mnenj o tekočih zadevah ter aktivnosti v zvezi s tem (obvestila, vabila, voščila,
pobude…),
določa vsebine dnevnega reda posameznih srečanj,
obravnava problematike v posameznih enotah vrtca.
Spremlja delo strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami in za otroke z dodatno strokovno pomočjo.
Vodja skupine za pripravo in izvedbo individualiziranega programa je svetovalna delavka, v timu pa poleg staršev
sodelujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, strokovna delavka za zagotavljanje dodatne strokovne pomoči
in po potrebi tudi ravnateljica oz. pomočnica ravnateljice.
32
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
13.1. Program dela vzgojiteljskega zbora
Mesec
Vsebina
Igralne in ustvarjalne dejavnosti ob TEDNU OTROKA, druženje s knjigo, skupne
dramatizacije, plesno rajanje, kros, jesenski kino
Pozdravimo jesen: Sejem rabljenih oblačil in športne opreme in delavnice na prostem
Začetek obogatitvenih in dodatnih dejavnosti v vrtcu
oktober
15. oktober – Svetovni dan hoje (aktivni sprehodi, izleti ter druge dejavnosti za promoviranje
hoje)
Cici - kulturni dan: predstava za otroke na Loškem odru »Ti in jaz«
Eko dan: Akcija urejanja okolice enot vrtca
Predavanje za starše: Damjana Šmid - Kaj zmore moj otrok
Dejavnosti ob Dnevu varčevanja in Mesecu požarne varnosti
Aktivni sprehodi, vadbene ure in druge dejavnosti za krepitev zdravja otrok
Eko dan: ureditev eko kotičkov, zbiranje starega papirja »Star papir za novo upanje«
Cici - kulturni dan za otroke:
november
Srečanje vzgojiteljic/jev in učiteljic 1. razreda (projekt »Iz vrtca v šolo« - obravnava skupne
teme, izmenjava izkušenj)
Igralna srečanja otrok vrtca in učencev 1. razreda devetletke (projekt »Iz vrtca v šolo«)
Tradicionalni slovenski zajtrk, 15. november 2013
Srečanja strokovnih aktivov pedagoških delavk in delavcev
Šola za starše – 1. Srečanje: »Kako postaneš glavni?«
Novoletni prodajni bazar voščilnic in drobnih darilc (dobrodelna akcija za sklad vrtca)
Program dejavnosti VESELI DECEMBER
december
-
delavnice in srečanja s starši
-
okraševanje vrtca
-
svetovne pravljice za otroke
-
obisk dedka Mraza po enotah
-
novoletni ples za otroke s plesnim učiteljem
Zimski športni dan (igre na snegu, sankanje, smučanje)
Cici - kulturni dan: glasbeni koncert učencev Glasbene šole Škofja Loka (za odd. 3-5 let)
januar
Srečanja strokovnih aktivov pedagoških delavk in delavcev (po enotah)
Srečanje pedagoškega zbora in zaposlenih z administrativno tehničnega področja
Šola za starše – 2. Srečanje: »O čem lahko odloča otrok?«
33
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Mesec
Vsebina
Aktivni sprehodi, vadbene ure in druge dejavnosti za krepitev zdravja otrok
februar
Cici - kulturni dan: proslava /animacijska predstava za otroke ob Kulturnem dnevu v vseh
enotah
Program dejavnosti ob praznovanju Prihoda pomladi (plesne dramatizacije, glasbene pravljice,
naravoslovne delavnice ipd.)
4.marec – priprava in izvedba Veselega pustovanja v enotah in na Mestnem trgu
Cici – kulturni dan za otroke:
marec
Eko dan: 6. marec – svetovni dan varčevanja z energijo/ 21. marec – Svetovni dan strpnosti
(pravljice in zgodbe o prijateljstvu, socialne igre)/ 22. marec – Svetovni dan voda
Srečanja s starši, z družinami otrok
Šola za starše – 3. Srečanje: »Dom in vrtec - zibelka otroštva«
Čistilna akcija enot vrtca (sodelujejo otroci, starši, zaposleni v vrtcu)
Pravljični kulturni teden: Zaključek projektov Cici-bralna značka in Cici-vesela šola
(pravljice in ustvarjalne dejavnosti s knjigo)
april
6. april – Svetovni dan zdravja (dejavnosti za zdravstveno vzgojo, obisk zdravstvenih delavcev
v vrtcu)
Projekt Medimedo
Dan brez avtomobila
Eko dan: 22. april- Svetovni dan Zemlje/Svetovni dan brez avtomobila
Predavanje za starše: Marko Juhant – Vzgoja za leto 2030
Pomladni kros za vse otroke
Zaključek projektov, interne razstave po enotah, ogled razstav v starem mestnem jedru, v
galeriji
maj
Eko dan: DNEVI ENOT (športna srečanja s starši – izleti, orientacijski pohodi, igre brez meja,
delavnice z otroki in starši ipd).
31.maj – Svetovni dan športa: ŠKRATJE ŠPORTNE IGRE
vzgojiteljic/jev na igrišču v Gorajtah ali v enotah vrtca)
(športno srečanje otrok in
Druženje otrok iz vrtca in učencev 1. razreda devetletke (projekt »Iz vrtca v šolo«)
Srečanja strokovnih aktivov pedagoških delavk in delavcev
Evakuacijska vaja (požar)
Slavnostni zaključki športnega programa Mali sonček, s podelitvijo nagrad in priznanj
junij
Srečanja s starši - roditeljski sestanki z evalvacijo dela
Slovo od otrok, ki odhajajo v šolo, predstava na Loškem odru
Pedagoški zbor in zbor vseh zaposlenih
Načrtovanje poletnih oblik dela (timsko sodelovanje v enotah in med enotami)
julij /avgust
Združevanje enot vrtca - program POLETNE IGRARIJE
34
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
13.2. Delo strokovnih aktivov
Strokovni aktivi vzgojiteljic/vzgojiteljev ter pomočnic/pomočnikov vzgojiteljic/vzgojiteljev bodo organizirani po
enotah. Načrtujemo štiri srečanja strokovnih aktivov.
Vsebina dela:
1. srečanje/september – LDN enote, dogovori za izvedbo prednostnih nalog in projektov vrtca oziroma enote
2. srečanje/november – Otroci s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vrtca (delavnice, primeri dobre prakse)
3. srečanje/februar – Ko gre kaj narobe (delavnice, primeri dobre prakse)
4. srečanje/april – Učimo se umetnosti (glasbene in likovne delavnice)
Srečanja strokovnih aktivov bodo vodili vzgojitelji/ce z organizacijskimi nalogami ob strokovni podpori pomo čnic
ravnateljice in ravnateljice.
14. Sodelovanje s knjižnico Ivana Tavčarja
1. Razstave likovnih izdelkov otrok v prostorih knjižnice (mladinski oddelek)
Mesec
Naslov / tema razstave
oktober
Kako je biti otrok v današnji družbi?
Motiv:različni motivi
Izvedba – strokovni
delavci iz enote
Vse enote
2. Obiski otrok in ure pravljic v knjižnici
Obiskovanje pravljičnih uric, ki jih pripravijo knjižničarke (termini po predhodnem dogovoru):
● Knjižnica Ivana Tavčarja (mesto) – ob torkih med 9. 15 in 10.00 uro,
● Knjižnica Ivana Tavčarja (oddelek Trata) – ob četrtkih med 9. 30 in 10.15 uro.
Knjižnico bodo obiskali vsi oddelki od 4. leta do vstopa v šolo.
3. Izposoja knjig
Izposoja mladinske literature skozi vse leto (brezplačno preko članske izkaznice).
4. Izvedba pravljičnih uric za otroke ( izvajajo strokovne delavke vrtca) v knjižnici Ivana Tavčarja – mesto in
Trata:
V decembru 2013 bosta na oddelku knjižnice Trata, izvedli uro pravljic strokovni delavki iz enote Rožle.
v februarju 2014 –izvede uro pravljic strokovna delavka enote Čebelica;
v aprila 2014- izvede uro pravljic strokovna delavka enote Najdihojca.
15. Sodelovanje na razpisih in natečajih
•
•
•
Sodelovanje na razpisu likovnih del 2014 za naslovnico revije Vzgojiteljica / razpisuje Revija Vzgojiteljica
Sodelovanje na razpisu likovnih del Cici-umetnije / razpisuje Revija Cicido
Sodelovanje na natečajih, ki bodo razpisani med šolskim letom.
Drugo:
• »Rdeči noski« - sodelovanje v dobrodelni akciji Društva za pomoč trpečim in bolnim otrokom. Z
zbiranjem tonerjev in kartuš za reciklažo bomo skrbeli za zdravo okolje, saj kartuše, kljub temu, da so
prazne, še vedno vsebujejo škodljive snovi. Rdeči noski bodo od reciklažnega podjetja prejeli prispevek
za svoje delovanje.
35
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
•
»Akcija zbiranja plastičnih zamaškov« – sodelovanje v dobrodelni akciji, ki poteka za pomoč
invalidom po vsej Sloveniji. Zbrane zamaške bodo strokovne delavke in delavci skupaj z otroki oddajali v
zbirnem centru, v Centru slepih in starejših Škofja Loka.
•
Akcija »Zeleni odtis - kdor ločuje, ta zmaguje!« v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in
prostor (zbiranje baterij in spodbujanje odgovornega ravnanja z odpadnimi baterijami).
16. Igralne urice »POD MAVRIČNIM DEŽNIKOM« za otroke, ki ne obiskujejo vrtca
Enkrat mesečno bomo organizirali krajše oblike vzgojnih dejavnosti za otroke, ki niso vklju čeni v vrtec. Strokovni
delavci bomo zanje pripravili dejavnosti, kot so ure pravljic, dramske in lutkovne predstave, ustvarjalne delavnice
ipd. Igralne urice bodo potekale v večnamenskem prostoru v Enoti Najdihojca.
Mesec
Dejavnost
Izvajalci – strokovni
delavci iz enote
Otroci iz enote
Ciciban
Kraj izvedbe
14. november
Živali pri babici zimi
12. december
Lutkovna predstava
Najdihojca
Najdihojca
9. januar
Zimska pravljica
Čebelica
Najdihojca
13. februar
Medi medo
Najdihojca
Najdihojca
13. marec
Mala Marjetica in gozdni mož
Pedenjped
Najdihojca
10. april
Kdo je napravil Vidku srajčico?
Biba
Najdihojca
8. maj
»Iskanje skritega zaklada«
Jack sport, Najdihojca
36
Najdihojca
Najdihojca
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
17. Zadolžitve delavk in delavcev po posameznih enotah
Enota Biba
Aktivnost
Sprejem odjav otrok po e-pošti in posredovanje
Urejanje pošte
Nosilec/ka
Nina Primožič
Dragica Toplišek Tušar
Skrb za dekoracijo in urejenost pedagoška soba
Nina Primožič, Marijana Čengija
Knjižnica z otroško in strokovno literaturo
Branka Štrekelj
Skrb za računalnik
Nina Primožič
Urejanje kotičkov za starše
Petra Koblar
Didaktična sredstva
Janja Vizjak
Kabinet za glasbeno dejavnost
Albina Primožič
Likovni kabinet
Dragica Toplišek Tušar
Lutkovni kabinet
Branka Štrekelj
Naravoslovni kabinet
Senja Vidmar
Urejanje jedilnikov
Jaka Radič
Prva pomoč, sanitetni kabinet
Mirjana Štremfelj
Skrb za AUV sredstva in fotoaparat
Maruška Štibilj
Kulturni koordinator/prireditve
Mirjana Štremfelj, Maruška Štibilj
Urejanje perila
Tanja Tratnik
Požarni red in varnost
Dragica Toplišek Tušar, Damijan Košir
Vzdrževalna dela
Damijan Košir
Šivanje za potrebe enote
Urejanje gredic in okolice enote
Saša Bogataj
Irma Stadler
Skrb za eko kotičke
Tina Bogataj
Skrb za panoje na hodnikih
Nina Primožič, Marijana Čengija
Skrb za oglasno desko v pedagoški sobi
Nina Primožič
Skrb za plastifikator
Dragica Toplišek Tušar
37
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Enota Bukovica
Aktivnost
Nosilec/ka
Sprejem odjav otrok po e-pošti in urejanje pošte
Jerica Podpečan, Janja Božič
Skrb za dekoracijo in urejenost pedagoška soba
vse strokovne delavke
Mateja Lavtar
Knjižnica z otroško in strokovno literaturo
Ana Novak, Mateja Lavtar
Telovadno orodje in športni rekviziti, vrtne igrače
Janja Božič
Skrb za računalnik
Ana Novak, Jerica Podpečan, Janja Božič
Urejanje kotičkov za starše
po oddelkih
Didaktična sredstva
Mateja Lavtar
Kabinet za glasbeno dejavnost
Likovni kabinet
Jerica Podpečan
Lutkovni kabinet
po oddelkih
Urejanje jedilnikov
Ana Novak
Mateja Lavtar
Prva pomoč, sanitetni material
Janja Božič
Skrb za AUV sredstva in fotoaparat
Jerica Podpečan, Janja Božič
Kulturni koordinator/prireditve
Mateja Lavtar
Urejanje perila
Ana Novak
Požarni red in varnost
Franc Gaber
Vzdrževalna dela
Jerica Podpečan
Šivanje za potrebe enote
Ana Novak, Jerica Podpečan
Skrb za eko kotičke
Skrb za oglasno desko v pedagoški sobi
Janja Božič
Skrb za plastifikator
Ana Novak
Zeliščni in zelenjavni kotiček in vrt, urejanje gredic in
okolice enote
Jerica Podpečan
38
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Enota Ciciban
Aktivnost
Nosilec/ka
Sprejem odjav otrok po e-pošti in posredovanje
Tatjana Stanonik, Urška Jeraša
Urejanje pošte
Mihaela Šmid
Skrb za dekoracijo in urejenost pedagoške sobe
Magdalena Finžgar
Knjižnica z otroško in strokovno literaturo
Magdalena Finžgar, Mihaela Šmid
Telovadno orodje in športni rekviziti, vrtne igrače
Tatjana Stanonik, Urška Jeraša, Mihaela Šmid
Skrb za računalnik
Mihaela Šmid
Urejanje kotičkov za starše
Magdalena Finžgar, Mihaela Šmid
Didaktična sredstva
Magdalena Finžgar, Mihaela Šmid
Kabinet za glasbeno dejavnost
Urška Jeraša
Likovni kabinet
Tatjana Stanonik
Urejanje jedilnikov
Tatjana Stanonik, Urška Jeraša
Prva pomoč, sanitetni material
Mihaela Šmid
Skrb za AUV sredstva in fotoaparat
Magdalena Finžgar, Mihaela Šmid
Kulturni koordinator/prireditve
Magdalena Finžgar
Urejanje perila
Tatjana Stanonik, Urška Jeraša
Požarni red in varnost
Tatjana Stanonik
Vzdrževalna dela
Urejanje gredic in okolice enote
Franci Gaber
Urška Jeraša, Tatjana Stanonik
Skrb za eko kotičke
Skrb za panoje na hodnikih
Skrb za oglasno desko v pedagoški sobi, skrb za
plastifikator
Zeliščni in zelenjavni kotiček
Magdalena Finžgar, Mihaela Šmid
Magdalena Finžgar-spodnji del,
Mihaela Šmid-zgornji del
Mihaela Šmid
Magdalena Finžgar, Urška Jeraša,
Tatjana Stanonik, Mihaela Šmid
39
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Enota Čebelica
Aktivnost
Nosilec/ka
Sprejem odjav otrok po e-pošti in posredovanje
Po mesecih glede na urnik
Urejanje pošte, skrb za računalnik
Nika Arnolj
Skrb za dekoracijo in urejenost pedagoške sobe
Vida Ščančar, Cvetka Krmelj
Knjižnica z otroško in strokovno literaturo
Ana Pajer, Helena Pintar
Telovadno orodje in športni rekviziti, vrtne igrače
Vida Ščančar, Marjeta Novak, Dejan Smeh
Urejanje kotičkov za starše
Mateja Raščan, Mateja Fajfar, Darja Šekli
Didaktična sredstva
Nataša Klančar, Regina Krmelj
Kabinet za glasbeno dejavnost
Regina Krmelj, Mateja Raščan
Likovni kabinet
Monica Habjan, Karmen Frelih
Kabinet z odpadnim materialom
Monica Habjan, Mateja Fajfar
Lutkovni kabinet
Mateja Fajfar, Cvetka Krmelj, Špela Prijatelj
Naravoslovni kabinet
Maša Špela Kotnik, Brigita Gartner
Urejanje jedilnikov
Mateja Raščan, Špela Prijatelj
Prva pomoč in sanitetni material
Brigita Gartner, Vesna Čeferin Drempetič
Skrb za AUV sredstva in fotoaparat
Marjeta Novak, Vesna Čeferin Drempetič
Urejanje perila
Cvetka Krmelj, Regina Krmelj
Požarni red in varnost
Karmen Frelih, Nataša Klančar
Vzdrževalna dela
Bojan Benedik
Urejanje gredic in okolice vrtca
Karmen Frelih, Maša Špela Kotnik, Ana Pajer
Skrb za plastifikator, rezalnik
Nataša Klančar, Špela Prijatelj
Kabinet s papirjem
Damjana Dolinar, Mateja Raščan
Sodelovanje s kuhinjo
Damjana Dolinar, Nika Arnolj
Skrb za ekokotiček
Andreja Sever, Darja Šekli
Panoji na stopnišču
Čutna pot
Mesečna menjava
Monica Habjan, Maša Špela Kotnik, Ana Pajer,
Nika Arnolj
Rojstni dnevi
Nataša Klančar, Mateja Raščan
40
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Enota Najdihojca
Aktivnost
Nosilec/ka
Sprejem odjav otrok po e-pošti
Likovna oprema notranjega hodnika
Jana Jelenkovič
Martina Lotrič, Valentina Bogataj,
Anita Pavlič, Gašper Krek
Skrb za dekoracijo in urejenost pedagoške sobe
Eva Zver
Urejanje kotičkov za starše
Priprava večnamenskega prostora za strokovna
srečanja in izobraževanja
Vsi atriji
Redni pregled igrišča in igral in urejanje okolice enote
Mirjana Jurčič, Iztok Orešnik
Oba hišnika, pedagoška delavka/delavec,
ki odpira enoto
Likovni kabinet
Sonja Ferenc
Kabinet za glasbeno dejavnost
Jasna Debevc
Telovadno orodje in športni rekviziti
Breda Benedik, Tatjana Likar
Didaktični kabinet: prvo st. obdobje
Anita Pavlič
Didaktični kabinet: drugo st. obdobje
Darja Kusterle
Skrb za AUV sredstva
Ana Rejc, Gašper Krek
Knjižnica z otroško literaturo
Milenca Kavčič
Strokovna knjižnica
Nina Lapanja
Koordinacija kulturnih prireditev v enoti
Ana Rejc, Ema Pejić
Lutkovni kabinet
Valentina Bogataj
Naravoslovni kabinet
Ema Hafner, Marjeta Lešnjak
Kabinet s kostumi
Anita Pavlič, Eva Zver
Skrb za igrala v zaklonišču
Mirsada Zadnikar, Mateja Martelak
Mirjana Jurčič, Mateja Čarman, Breda Benedik
Skrb za vzdrževanje cvetja in rastlin
Skrb za dela v sadovnjaku
Skrb za kamero in fotoaparat, fotografiranje in urejanje
fotokronike
41
Mateja Čarman, Ida Možina
Marija Matek Finžgar
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Prva pomoč in sanitetni material
Mateja Čarman
Skrb za računalnik, urejanje spletne galerije
Jana Bergant
Skrb za požarni red in varnost
Damijan Košir, Gašper Krek
Skrb za ključe - avtomat
Ema Hafner
Vzdrževalna dela
Damijan Košir, Bojan Benedik
Urejanje čutne poti
Eva Zver, Sonja Ferenc
Marija Matek Finžgar, Breda Benedik, Mirjana
Jurčič, Milenca Kavčič, Darja Kusterle, Jana
Bergant
Urejanje zeliščnega in zelenjavnega vrta
Oddelek v Retečah
Aktivnost
Nosilka
Sprejem odjav otrok po e-pošti
Jana Podobnik-Kožić, Tatjana Tratnik
Skrb za kabinet z didaktičnimi sredstvi
Jana Podobnik-Kožić
Sodelovanje z OŠ Cvetka Golarja in KS
Jana Podobnik-Kožić
Urejanje oglasne deske za starše
Jana Podobnik-Kožić, Tatjana Tratnik
Urejanje kotička za starše
Jana Podobnik-Kožić, Tatjana Tratnik
Skrb za urejenost igralnice in prostorov vrtca
Tatjana Tratnik
Skrb za pošto in sodelovanje z drugimi enotami
Jana Podobnik-Kožić
Enota Pedenjped
Aktivnost
Nosilec/ka
Sprejem odjav otrok po e-pošti in posredovanje
Barbara Kožuh in pedagoški delavci
Likovna urejenost garderob in hodnika
Smiljana Erznožnik, Maja Kos Klemenčič
Skrb za dekoracijo in urejenost zbornice
Urejanje kotičkov za starše
Helena Stanonik, Anita Gruškovnjak
Tina Jemec, Anita Gruškovnjak,
Alenka Klemenčič
Priprava prostora za prireditve
Pomočnice in pomočniki v starejših oddelkih
42
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Redni pregled in urejanje okolice enote
Franc Gaber, strokovne delavke zjutraj,
Maja Bašelj
Likovni kabinet
Tina Jemec, Smiljana Erznožnik
Kabinet za glasbeno dejavnost
Mateja Kokalj, Maja Bašelj,
Telovadno orodje in športni rekviziti
Anja Kalamar, Denis Kimovec
Didaktični kabinet
Mojca Strasner, Vojka Cakići
Strokovna knjižnica
Sonja Šilar
Plastificirajne
Marija Jelovčan, Maja Kos Klemenčič
Knjižnica za otroško literaturo
Ida Jesenko
Koordinacija kulturnih prireditev v enoti
Smiljana Erznožnik
Lutkovni kabinet
Polona Kopač
Naravoslovni kabinet
Vojka Cakiči
Urejanje perila
Anja Kalmar, Alenka Klemenčič
Skrb za zunanjo hišico z orodjem in igračami
Maja Bašelj, Danijela Trkov, Tilen Starc
Skrb za vzdrževanje cvetja in rastlin
Stanislava Londero
Skrb računalnik, za fotoaparat in kamero, snemanje
ter urejanje foto kronike
Vsi zaposleni
Prva pomoč in sanitetni material
Maja Kos Klemenčič
Kabinet s pripomočki za šivanje
Stanislava Londero,
Urejanje jedilnikov
Maja Kos Klemenčič
Skrb za požarni red in varnost
Franc Gaber
Vzdrževalna dela in urejane okolice
Franc Gaber, Tilen Starc in vsi oddelki
Urejanje čutne poti
Denis Kimovec, Sonja Šilar
Urejanje zeliščnega vrta
Danijela Trkov
Urejanje zelenjavnega vrta
Sonja Šilar
Paviljon
Polona Kopač, Maja Kos Klemenčič
43
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Enota Rožle
Aktivnost
Nosilec/ka
Sprejem odjav otrok po e-pošti, skrb za pošto, urejanje oglasne
deske za starše
Vida Hafner
Kotiček za starše, skrb za plastifikator
Blažka Kržišnik
Sodelovanje pri razstavah
Natalija Cof
Urejanje knjižnice, skrb za telovadno orodje, športne rekvizite
Vida Hafner
Urejanje in sortiranje perila
Blažka Kržišnik, Natalija Cof
Likovni kabinet
Janja Šturm
Urejanje jedilnikov
Vse strokovne delavke
Skrb za urejenost igrišča in vrtne hišice
Janja Šturm
Skrb za računalnik in fotoaparat
Vida Hafner
Prva pomoč in sanitetni material
Blažka Kržišnik
Skrb za požarni red in varnost
Vida Hafner
Vzdrževalna dela
Franc Gaber
Kabinet za glasbeno dejavnost
Natalija Cof
44
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
18. Delovni koledar
Mesec
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
Št.
delovnih
dni
21
22
20
Št.sobot,
nedelj in
praznikov
9
9
10
20
11
22
20
21
9
8
10
21
9
20
11
20
10
23
8
20
Predviden čas dežurstva in razpored
dežurnih enot v času praznikov
Petek, 27.12.2013
Ponedeljek, 30.12.2013
Torek, 31.12.2013
Dežurna enota: Najdihojca
Ponedeljek, 28.4.2014
Torek, 29.4.2014
Sreda, 30.4.2014
Dežurna enota: Najdihojca
Četrtek, 26.6.2014
Petek, 27.6.2014
Predviden čas zaprtja enot v
poletnih mesecih
enota: Ciciban:
od 7. 7. do 22.8.2014
otroci vključeni v enoto
Pedenjped
oddelek v Retečah
od 30.6. do 22.8.2014
otroci vključeni v enoto
Pedenjped
enota : Bukovica
od 21. 7. do 15. 8. 2014
otroci vključeni v enoto Biba
enota: Rožle
od 21. 7. do 15. 8. 2014
otroci vključeni v enoto
Pedenjped
11
19. Sodelovanje s starši
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Svet staršev
vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem
sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika.
Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o
vzgojno – izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom, voli
predstavnike staršev v svet vrtca in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja)
Namen in cilji sodelovanja s starši:
1. Z enotnimi vzgojnimi pristopi in prepletenostjo družinskih in družbenih vplivov zagotoviti uspešno vzgojno delo
in razvoj otrok.
2. Z druženjem staršev - otrok in pedagoških delavk oblikovati enotna stališča pri vzgoji otrok.
3. S skupnim načrtovanjem in sodelovanjem v aktivnostih ustvarjati enotnost vzgojnih vplivov in odnos, ki
zbližuje dom in vrtec.
4. Prispevati k demokratizaciji in humanizaciji odnosov med starši in vzgojiteljicami v odnosih do otrok.
45
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
19.1. Roditeljski sestanki
uvodni roditeljski sestanek za vse novo sprejete otroke
– ravnateljica, svetovalna delavka
1. roditeljski sestanek oddelka – strokovni delavki /delavca
2. roditeljski sestanek oddelka – strokovni delavki/delavca
junij 2013
september 2013
maj ali junij 2014
19.2. Srečanja s starši
Sejem otroške opreme in športnih rekvizitov
oktober, teden otroka
Jesensko/zimsko srečanje
november/december
Pomladno srečanje
Aktivno športno popoldne - marec/april
Skupno srečanje s starši in otroki v enoti
LDN enote vrtca
19.3. Predavanja za starše
Damjana Šmid – Kaj zmore moj otrok
oktober
Marko Juhant – Vzgoja za leto 2030
april
19.4. Šola za starše
Organizirali bomo šolo za starše, ki bo izvedena v treh delih/srečanjih. Vsebine posameznih srečanj šole in
predavanj za starše se navezujejo na skupno temo »Moč in nemoč v vzgoji«.
1. srečanje: »Kako postaneš glavni?«, november
2. srečanje: »O čem lahko odloča otrok?«, januar
3. srečanje: »Dom in vrtec – zibelka otroštva«, marec
19.5. Predstavniki staršev v svetu staršev 2013/2014
Enota
Biba
Bukovica
Ciciban
Oddelek
DETELJICA
KAPLJICA
ČEBELICA
MAVRICA
ZVONČEK
BARČICA
PIKA NOGAVIČKA
MEHURČEK
PIKICA IN TONČEK
DETELJICA
ŠKRATEK
SONČEK
Vzgojiteljica/vzgojitelj
Vizjak Janja
Toplišek Tušar Dragica
Štrekelj Branka
Mediževec Manca / Koblar Petra
Bogataj Tina
Štremfelj Mirjana
Primožič Albina
Stadler Irma
Podpečan Jerica
Božič Janja
Šmid Mihaela
Finžgar Magdalena
46
Delegatka/delegat staršev
AMBROŽIČ PETRA
JUGOVIC ANJA
KOBLAR BARBARA
HABJAN JASNA
LUNDER JERNEJ
ZUPANEK VESNA
ČERNE MAJA
PAULUS TOMAŽ
POTOČNIK RADOVAN
KERNC DARJA
JEZERŠEK FRELIH POLONA
DOLINAR NEŽA
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
Čebelica
Najdihojca
Pedenjped
Rožle
Oddelek v
Retečah
šolsko leto 2013/2014
MAVRICA
NAVIHANČEK
PIKA
PASTIRČEK
SONČEK
ŽOGICA
ZVEZDA
PALČEK
LUNCA
KAPLJICA
ŽABICA
ŽOGICA NOGICA
PIKA
MIŠKOLIN
COFEK
VEVERICA
PRIJATELJ
PALČEK
BALONČEK
PIKAPOLONICA
GUMBEK
SRNICA
ZVEZDICA
MUCEK
BALONČEK
OSTRŽEK
OBLAČEK
STORŽEK
BIBA
COPATEK
ZVEZDICA
ŽOGICA
PALČEK
PIKAPOLONICA
RADOVEDNEŽ
RINGARAJA
Bernik Ana
Prijatelj Špela
Ščančar Vida
Gartner Brigita
Pajer Ana
Habjan Monica
Kotnik Maša Špela
Arnolj Nika
Pintar Helena
Čadež Slavka / Krmelj Regina
Vrhovnik Anica
Pirkovič Jolanda
Lešnjak Marjeta
Krek Gašper
Debevc Jasna
Kavčič Milenca
Benedik Breda
Bergant Jana
Dabić Mirjana / Pejić Ema
Kusterle Darja
Bogataj Valentina
Hafner Ema
Tavčar Andreja
Ferenc Sonja
Erznožnik Smiljana
Šilar Sonja
Stanonik Helena
Cakići Vojka
Savič Nevenka
Demšar Maša / Kokalj Mateja
Berčič Tjaša / Kopač Polona
Trkov Danijela
Jesenko Ida
Jemec Tina
Šturm Janja
Hafner Vida
TINKA TONKA
Podobnik-Kožić Jana
DOLINAR ŠPELA
GANTAR DAVOR
LOGONDER ANICA
ŠERER RUPAR IRENA
ČARMAN ANA
ŠTEFANEC NIKO
ŠMID OBLAK ALENKA
LAJEVEC JASNA
SEP IGOR
KRANER ROBERT
BOGATAJ TINA
NAGLIČ TINA
LUŠTREK MITJA
ZIRYUKINA (ČARMAN) MARIYA
JELOVČAN JANA
PANJTAR LEON
TAVČAR DAVOR
STOJANOVIĆ OMERZU DANIELA
FRLEC LUCIJA
PIRC JANJA
DOLENC FRANC
ČANČAR EDINA
LOGAR ROMAN
IZDA BRANKA
JESENIČNIK EVA
KRISTL KATJA
PREVORŠEK ZALA
PRODAN GREGOR
FERDIN ANJA
RONCHI KATJA
POLAJNAR ANKA
CRNOGAJ TIHANA
JERAM GREGOR
STOJANOV DEJAN
PETROVČIČ MATEJA
JESENKO TADEJA
FRLEC LUCIJA
19.6. Popoldanske govorilne ure:
Vzgojiteljice/vzgojitelji bodo opravili 9 pogovornih ur. Potekale bodo vsak drugi torek v mesecu, razen septembra,
julija in avgusta.
Pogovorne ure bodo potekale od 17.00 do 18.00 ure v naslednjih terminih:
Oktober
November
December
8.10.2013
12.11.2013
10.12.2013
Januar
Februar
Marec
8.1.2014
12.2.2014
12.3.2014
47
April
Maj
Junij
9.4.2014
13.5.2014
10.6.2014
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
20. Načrt svetovalnega dela v vrtcu
Svetovalna služba sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu, da bi bili skupaj čim bolj uspešni pri uresničevanju
temeljnega cilja vrtca – optimalnega razvoja otrok. Je strokovni sodelavec, ki se preko svetovalnega odnosa
vključuje v reševanje raznovrstnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu. Na različnih področjih
svetovalnega dela se prepletajo dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja
in evalvacije.
Naloge in cilji svetovalnega dela se izvajajo v skladu s programskimi smernicami za svetovalno službo v vrtcu ter
glede na dogovore z vodstvom vrtca in strokovnimi delavci. Vizija svetovalnega dela je, da bi odrasli čim bolje
razumeli otroke in se znali ustrezno odzivati na njihove potrebe. Svetovalna služba v vrtcu v ta namen opravlja
svetovalno delo z otroki, s strokovnimi delavci in starši ter sodeluje z vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami.
Prednostna naloga svetovalne službe ostaja strokovna podpora otrokom, družinam in strokovnim delavcem.
Vodilo pri tem so otrokove potrebe: cilj svetovalne službe je s svojim delovanjem ozaveš ča starše in strokovne
delavce o značilnostih razvoja otrok in s tem spodbuja uglašenost odraslih na otrokove potrebe. Svetovalno delo
s starši, strokovnimi delavci in vodstvom vrtca poteka preko posvetovalnih pogovorov, na črtovanja pomoči,
priprave strokovnih prispevkov, sodelovanja z zunanjimi institucijami… Na področju pomoči otrokom se v
letošnjem šolskem letu se začnejo uvajati preventivne delavnice v oddelkih.
21. Načrt dela organizatorke prehrane in zdravstveno-higienskega režima
Prehrana
Prehrana v otroštvu je eden izmed najpomembnejših dejavnikov zdravja in v obdobju rasti še posebno vpliva na
otrokov telesni razvoj. V tej dobi je še kako pomembno, da otrok pokrije hranilne in energijske potrebe. O
optimalni prehrani govorimo, ko dnevna prehrana ustreza zahtevam rastočega organizma, tako količinsko kot tudi
po sestavi in razmerju makro in mikro hranil.
V letošnjem letu imamo v vrtcu 43 otrok, ki potrebujejo dietno prehrano. Sodelovali bomo s starši teh otrok in se
povezovali z ustreznimi zdravstvenimi ustanovami, osebje v kuhinjah pa še naprej redno usposabljali s podro čja
dietne prehrane. Izbor dietnih živil in jedi bomo še bolj razširili z zdravimi, za posameznikovo zdravstveno stanje
ustreznimi in polnovrednimi živili.
Prednostne naloge:
• Pestra, zdrava, uravnotežena, varna prehrana, v skladu s smernicami in priporočili.
• Upoštevanje želja otrok, v okviru zdrave in priporočljive hrane.
• Praznovanje rojstnih dni otrok brez nezdravih živil in živil, ki predstavljajo tveganje glede varnosti
zaužitja (doma pripravljena živila, neustrezno transportirana živila, nevarnost alergij, ipd.).
• Vključevanje slovenskih tradicionalnih jedi in jedi, značilnih za okolje, v katerem bivamo in krepitev
odnosa do kulturne dediščine.
• V okviru možnosti (ponudba, zakonodaja) bomo strmeli za uvajanjem lokalnih živil v jedilnike.
• Vključevanje zelišč v pripravo jedi, sodelovanje otrok (povezava zeliščni vrt, kuhinja).
• Posebno skrb bomo namenili soljenju, slajenju in tehnološkim postopkom priprave živil, ki ohranjajo višjo
biološko vrednost živil.
• Vključevali bomo še več eko živil in večkrat imeli eko obroke, npr. eko zajtrk, eko malico in v sklopu tega
z otroki pripravljali vzgojne vsebine, kotičke za starše.
• Spodbujanje otrok k zaužitju zadostne količine tekočine; neslajenega čaja, naravne limonade, naravnih
sokov, redčenih z vodo, predvsem pa navajanje na pitje neustekleničene vode.
• Tako kot sadni krožnik bomo otrokom večkrat ponudili tudi zelenjavni krožnik s sezonsko zelenjavo za
dopoldanski prigrizek.
48
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
•
•
•
•
šolsko leto 2013/2014
Otrokom bomo omogočili, da se bodo večkrat »sladkali« z medom in jim približali med kot zdrav
posladek.
Vzporedno z aktivnostmi na prostem bomo nekajkrat izvedli kosilo na prostem, v naravi.
Proučili bomo možnosti drugačne časovne razporeditve obrokov, glede na potrebe po vse daljšem
bivanju otrok v vrtcu.
Imeli bomo redne delovne sestane prehranske skupine.
Zdravstveno-higienski režim
•
•
•
•
•
•
•
•
Otrokom bomo zagotavljali zdravo in varno okolje, v katerem se bodo otroci dobro počutili.
Spodbujali bomo njihovo skrb za zdravje in odnos do zdravja.
Otroke bomo navajali na dobre higienske navade in jih seznanjali o pomenu le teh za osebno zdravje in
zdravo okolje.
Na osnovi priporočil za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, bomo
izdelali načrt vrtca za ukrepanje v teh primerih in zagotovili pogoje za izvajanje le tega.
Spremljali bomo zdravstveno stanje otrok in ob pojavu okužb obveščali starše v posameznih igralnicah
in oglasnih deskah za starše ter izvajali preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.
Ob pojavu nalezljive bolezni in njenem širjenju, ob morebitni akutni epidemiološki situaciji, bomo
pripravili ustrezna navodila in ukrepe, v sodelovanju z ZZV Kranj.
Skrbeli bomo za varnost zunanjega okolja (igrišča, igrala, peskovniki, rastline, ipd.). Izvajali bomo
periodične preglede igral in igrišč, izvajali nadzor nad izvajanjem programa, spremljali poškodbe in
ukrepali v smislu varnosti.
Strmeli bomo k uporabi okolju in zdravju prijaznih čistil.
Sodelovanje:
•
•
•
•
•
Zunanji
Zdravstveni dom Šk. Loka, otroški dispanzer
Zobozdravstvena ambulanta (zobna preventiva)
ZZV Kranj (protiepidemijska dejavnost, strokovno spremljanje prehrane, presoje HACCP)
Zdravstveni inšpektorat (redni inšpekcijski pregledi)
Aktiv org. prehrane in zdrav. hig. režima Gorenjske
izvajalci v okviru javnih naročil : čistilni servis, dobavitelji živil in obrokov
22. Sodelovanje z okoljem
Tudi v letošnjem šolskem letu smo si zastavili veliko nalog, ki jih bomo realizirali v sodelovanju z nekaterimi
drugimi inštitucijami in društvi v naši občini in tudi izven nje. Trudili se bomo, da bomo v okolju delovali
povezovalno in ustvarjalno ter odpirali vrata vsem, ki bodo potrebovali našo storitev .
S tem, ko se vključujemo v neposredno okolje, se bogatimo tudi sami. Porajajo se nove ideje, nastajajo novi
projekti in dopolnjujejo se vsebine našega dela. Naš cilj je, da še naprej rastemo in se kot inštitucija razvijamo v
skladu s potrebami in željami, ki nastajajo v družbi, ter da pri tem ohranjamo svojo strokovno avtonomijo in
pristojnosti.
Želimo si odprtega sodelovanja tudi v okoljih, kjer poslujejo naše manjše enote. Tam je vpliv neposredne okolice
večji in prav je, da smo občutljivi na njihove posebnosti.
Naša skupna vizija je nadaljevanje dobrega sodelovanja s številnimi inštitucijami in posamezniki iz preteklih let,
kot spodaj navedeno:
49
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
•
osnovnimi šolami v naši občini
•
gledališčem
•
gimnazijo in srednješolskim centrom
•
policijsko postajo
•
glasbeno šolo
•
športno zvezo
•
društvom prijateljev mladine
•
Zavodom za šolstvo, OE Kranj
•
zdravstvenimi institucijami
•
Ministrstvom za šolstvo
•
centrom za socialno delo
•
kadrovsko šolo v Ljubljani in na Jesenicah
•
krajevnimi skupnostmi
•
gasilskim društvom
•
zvezo kulturnih organizacij
•
društvom Sožitje, Škofja Loka in še mnogimi drugimi.
Še naprej si želimo uspešnega sodelovanja z našim ustanoviteljem Občino Škofja Loka, županom občine, z vodjo
oddelka z družbene dejavnosti in z oddelkom v celoti ter z ostalimi strokovnimi službami na Ob čini Škofja Loka.
V šolskem letu 2013/2014 bo energetsko sanirana enota Najdihojca. Skoraj do zadnjega kotička so zapolnjeni vsi
oddelki vrtca in zato si želimo, da bi se aktivnosti Občine Škofja Loka nadaljevale v smerui izgradnje novega vrtca
v vojašnici. Vodstvo Vrtca Škofja Loka je pripravljeno sodelovati pri vseh idejnih zasnovah, priporočilih in na vseh
operativnih sestankih, da pride do izdelave končnega projekta v letu 2014. Kot je bilo že velikokrat rečeno s strani
občinske uprave, naj bi se gradnja novega vrtca pričela v letu 2015, kar bi bilo nujno, saj že dolgo opozarjamo, da
enota Čebelica, ki posluje v nenamenski zgradbi v prostorih Dijaškega doma, ni ustrezna za izvajanje dejavnosti
predšolske vzgoje.
Zaradi izgradnje novega Šolskega centra v neposredni bližini je enota Čebelica izgubila kar nekaj zelenih
površin, ki so jih v preteklosti lahko koristili otroci. Naša velika prednost je, da smo veliko napora vlagali v
strokovno znanje naših zaposlenih, da se znajo pravilno odločati in iskati prave rešitve, da kljub temu zaščitijo
otrokove pravice in jim omogočijo varno bivanje v vrtcu.
Skupaj z ustanoviteljem tako ugotavljamo, da bo nujno potrebno iskati boljšo rešitev, tudi iz naslova vklju čitve
čedalje večjega števila otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke našega vrtca.
Želimo si tudi, da bi lahko še naprej redno iz zgledno vzdrževali objekte, kjer posluje naš vrtec. V zadnjih nekaj
letih smo nekatere enote vrtca že lepo obnovili, veliko pa bo potrebno še postoriti. Pri tem si želimo, da bi Občina
Škofja Loka še naprej imela posluh do tega in da bi s skupnimi močmi lahko sproti in učinkovito odpravljali težave
in pri tem sledili novim in sodobnim trendom.
Tudi v šolskem letu 2013/2014 računamo, da se bo problematika (prednosti in težave) pri pristojnih na Občini
Škofja Loka reševala in obravnavala prednostno.
V našem velikem interesu je, da delamo dobro, strokovno in da smo v kar največji vlogi vpeti v lokalno okolje, saj
se zavedamo pomena in pomembnosti predšolske vzgoje za razvoj občine in družbe v celoti. S svojim strokovnim
znanjem in kompetencami bomo k temu prispevali po svojih najboljših močeh. Pri tem pa bomo nedvomno
potrebovali aktivno podporo staršev in lokalne skupnosti.
50
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
23. Načrt izobraževanja in spopolnjevanja v šolskem letu 2013/2014
ŠTUDIJSKA SREČANJA VRTCEV V MREŽI MENTORSKIH VRTCEV
Študijska srečanja za vzgojiteljice/vzgojitelje in pomočnice/pomočnike vzgojiteljic
Vsebina
Izvajalec Št. točk
Kraj izvedbe
Spodbujanje zgodnje pismenosti
v vrtcu v povezavi z medijsko
pismenostjo
ZRSŠ
1
Mentorsko
središče Vrtec
Škofja Loka
Vsebina še ni znana
ZRSŠ
0,5
Ljubljana
Vsebina še ni znana
ZRSŠ
0,5
Ljubljana
Udeleženci
Št. ur
Realizacija
Vzgojitelji in
2x4
november
pomočniki
8 (na
oktober-april
vzgojiteljev
daljavo)
Vzgojiteljica v
2x4
okt./nov
razvojnem oddelku/ 8 (na
april
prof. defektologije daljavo)
2x4
okt./nov
Svetovalna delavka 8 (na
april
daljavo)
Študijska srečanja za ravnatelje v mreži mentorskih vrtcev
Program, vsebina
Regijska srečanja
ravnateljev in pomočnikov
ravnateljev
Izvajalec
Kraj izvedbe
Udeleženci
Realizacija
ZRSŠ- svetovalka za
predšolsko vzgojo
različno
Ravnateljica, pomočnici
ravnateljice
3x v šolskem letu
Strokovna srečanja tima
ravnateljev v mentorskem
središču
ZRSŠ in Vrtec Škofja
Loka (mentorski
vrtec)
Vrtec Škofja Loka
oz. drugi vrtci
MMV (po
dogovoru)
Ravnatelji in pomočniki
ravnateljev v vrtcih
MMV
2x v šolskem letu
Posvet za vrtce RS
ZRSŠ- tim svetovalk
za predšolsko vzgojo
Še ni določen
Ravnateljica,
pomočnici ravnateljice
maj 2014
DRUGO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE
Vsebina
Organizator /izvajalec
Kraj
Udeleženci
Strokovno in družabno
srečanje »SKUPNA JE
MLADOST«
ZRSŠ in Vrtci gorenjske
regije
Jezersko
Zaposleni v vrtcu
Brdo
Ravnateljica,
organizat.
prehrane,
vzgojiteljice
Konferenca koordinatorjev
programa Ekošola
Eko Šola/Vrtec
51
Realizacija
Št.
udeležence
v
8
14. september 2013
20
8
23. september 2013
4
Št.
ur
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
Soustvarjanje izvedbenega
kurikula v oddelku vrtca
SUPRA d.o.o.
šolsko leto 2013/2014
Fakulteta za
družbene vede,
Ljubljana
Pomočnice/niki
Vzgojiteljice/jev
8
5. oktober 2013
4
Ravnateljica,
Nacionalna konferenca
SIDRO – Socialna in
državljanska odgovornost
ZRSŠ
Brdo
pom. ravnateljice,
svetovalna delavka
8
10. oktober 2013
4
XIV. Strokovno srečanje
ravnateljic in ravnateljev
vrtcev Slovenije
Šola za ravnatelje
Portorož
Ravnateljica
16
7. in 8. oktober
2013
1
Vsebina
Organizator /izvajalec
Kraj
Udeleženci
Št.
ur
Realizacija
Št.
udeležencev
»Lokalna samooskrba:
Uveljavitev načela kratkih
verig v sistemu javnega
naročanja hrane in živil v
javnih zavodih«
Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje / Občina Škofja
Loka / Razvojna
agencija Sora
Škofja Loka
4
Oktober 2013
2
10. Posvet Iz prakse za dobro
prakso
SUPRA d.o.o.
Ljubljana
vzgojiteljice
8
januar 2014
2
XVI. Strokovno srečanje
pomočnic in pomočnikov
ravnateljev vrtcev in OŠ
Šola za ravnatelje
Portorož
Pomočnici
ravnateljice
16
4.-6. marec 2014
2
Higiena živil – HACCP za
osebje v kuhinji
ZZV Kranj
Kranj
Kuharici, kuh.
pomočnici,
4
marec 2014
8
Higiena živil – HACCP za
odgovorne osebe
ZZV Kranj
Kranj
OPZHR
4
marec 2014
1
III. znanstveni posvet Vodenje
v vzgoji in izobraževanju:
Znanje in spretnosti za 21.
stoletje – izzivi vodenja,
učenja in poučevanja
Šola za ravnatelje
Portorož
Ravnateljica
16
1. in 2. april 2014
1
Retorika in govorne veščine
vzgojiteljicevzgojitelja
Zdravko Zupančič
Škofja Loka
Strokovne
delavke/delavci
4
Januar 2014
80
Usklajenost s samim
seboj/Biti prisoten
Rajko Škarič
Škofja Loka
Strokovne
delavke/delavci
4
November 2013
80
52
Ravnateljica
OPZHR
Letni delovni načrt Vrtca Škofja loka
šolsko leto 2013/2014
Odnos človeka do narave
(zdrava hrana – vir energije)
Sanja Lončar
Škofja Loka
Strokovne
delavke/delavci
4
Februar 2014
80
Strokovna ekskurzija
Ogled javnega vrtca na
Madžarskem
Madžarska
Strokovne
delavke/delavci
16
April 2014
60
Na pobudo in željo strokovnih delavk in delavcev bomo v letošnjem šolskem letu organizirali interna
izobraževanja s podporo izmenjave dobrih praks in interaktivnih delavnic.
24. Spremljava in uresničevanje letnega delovnega načrta
Letni delovni načrt spremlja in vrednoti:
•
•
•
•
•
•
•
•
svet vrtca,
svet staršev,
ravnateljica,
pomočnici ravnateljice,
strokovni kolegij Vrtca Škofja Loka,
svetovalna služba,
strokovni aktivi,
strokovne institucije ( Zavod republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za šolstvo, Oddelek za družbene
dejavnosti na Občini Škofja Loka).
Način spremljave:
•
•
•
•
•
sprotni vpisi in zabeležke v uradno dokumentacijo (zapisniki srečanj),
mesečna spremljava realiziranih nalog,
evalvacija dela ob koncu šolskega leta,
izdelava poročil o delu v oddelkih vrtca in realizaciji nalog celega vrtca,
izdelava poslovnega poročila, vezanega na koledarsko leto.
Predlog LDN je bil obravnavan na pedagoškem zboru vrtca dne 3.9.2013. V obravnavo in sprejem mnenja pa
bo posredovan še svetu staršev ter svetu vrtca v obravnavo in sprejem.
Ravnateljica:
Janja Bogataj
53