KEKČEVI JUNAKI PRI OSNOVNI ŠOLI - publikacija 2014

Comments

Transcription

KEKČEVI JUNAKI PRI OSNOVNI ŠOLI - publikacija 2014
KEKČEVI JUNAKI PRI OSNOVNI ŠOLI
JOSIPA VANDOTA
KRANJSKA GORA
SPOŠTOVANI STARŠI!
Prijazen pozdrav vsem vam spoštovani starši, ki boste letos skupaj z vašim
otrokom vstopali čez prag našega vrtca!
Ţelim vam, da bi se v našem vrtcu počutili lepo! Predvsem pa, da bi v naš vrtec,
tako kot otroci, radi hodili tudi vi!
Petra Grzetič, vodja vrtca
URADNI NAZIV VRTCA:
Vrtec Kekčevi junaki pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora
NASLOV: Koroška ul. 9, 4280 Kranjska Gora
ENOTA RATEČE
NASLOV: Rateče 18, 4283 Rateče - Planica
UPRAVA VRTCA:
Uprava vrtca se nahaja v Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora.
NASLOV: OŠ Josipa Vandota Kr. Gora
Koroška ul. 12
4280 Kranjska Gora
Tajništvo e-naslov: [email protected]
Ravnateljica šole
Tajništvo šole
Računovodstvo šole
Cvetka Pavlovčič
Teja Pregelj
Irena Volarič
Kuhinja
Svetovalna sluţba
Telefon: 04/5884 852
Telefon: 04/5884 850
Telefon: 04/5884 859
Fax: 04/5884 851
Telefon: 04/5884 855
Saša Mertelj
Poslovni čas uprave: od 7h do 15h.
Telefon: 04/5884 858
Naš vrtec deluje na dveh lokacijah. V Kranjski Gori in v Ratečah.
Vodja vrtca
Petra Grzetič
Vrtec Kekčevi junaki pri
OŠ J. V. Kr. Gora
Skupine: Sovice, Storţki,
Pastirčki, Planike, Roţleti
Skupina: Kekci
Enota Rateče
Skupina: Volkci
041/650-693
04/5884 - 854
04/5884-584
041/650-693
04/5876-050
Spletna stran vrtca: http://www.osjv-kranjskagora.si
Elektronski naslov: [email protected]
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora je javni vrtec, katerega ustanovitelj
je Občina Kranjska Gora.
Dejavnost vrtca je vzgoja, izobraţevanje in varstvo predšolskih otrok.
Celotno dejavnost v vrtcu izvajamo v skladu z zakonodajo na področju predšolske
vzgoje. Cilji in naloge vrtca so opredeljeni z Zakonom o vrtcih.
VRTEC KEKČEVI JUNAKI PRI OŠ J. V. KR. GORA
Vrtec posluje vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Med
šolskimi počitnicami v vrtcu poteka deţurstvo. Organizirano je tako, da so, glede
na število, otroci zdruţeni v skupne oddelke, skladno s predpisanimi normativi.
POSLOVNI ČAS VRTCA: od 6h do 16h.
ENOTA RATEČE
Enota Rateče posluje vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah, praznikih in med
poletnimi počitnicami. Med poletnimi počitnicami poteka deţurstvo v Vrtcu
Kekčevi junaki pri OŠ. J. V. Kranjska Gora. Poslovni čas enote se med preostalimi
počitnicami, ki potekajo med letom, prilagaja številu otrok, ki potrebujejo
varstvo. V kolikor število otrok, ki potrebujejo varstvo, ne zadošča normativu, se
ti otroci vključijo v deţurne oddelke v Vrtec Kekčevi junaki pri OŠ J. V.
Kranjska Gora, enota v Ratečah pa se po predhodnem obvestilu zapre.
POSLOVNI ČAS ENOTE: od 6:30h do 15h.
V vrtcu se poslovni čas lahko, na podlagi potreb staršev in v soglasju z
ustanoviteljem, spremeni.
Otrok je lahko v okviru poslovnega časa v vrtcu prisoten od 6 do največ 9 ur
dnevno, kolikor traja program. Vsaka podaljšana prisotnost otroka v programu se
doplača.
TEMELJNE NALOGE VRTCA
Strokovna podlaga našega vzgojno-izobraţevalnega dela v vrtcu je nacionalni
dokument KURIKULUM ZA VRTCE. Predlaga in predpisuje smernice, ki
omogočajo kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcih, pri čemer upošteva otrokove
pravice, različnost otrok, neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo
ţivljenja v vrtcu in vpetost vrtca v širše okolje. Pri tem vseskozi stremi k otroku,
ki je ves čas vzgojno-izobraţevalnega procesa aktiven in kompetenten pri
usvajanju novih spretnosti in znanj ter pridobivanju novih izkušenj.
Zagotavljanje pogojev za razvoj otrokovih psihofizičnih sposobnosti, za
prizadevanje njegove individualnosti.
Strokovno osebje s svojo temeljno vlogo v vrtcu, v vzgojno – izobraţevalnem procesu
otrok v predšolskem obdobju predstavlja dopolnilo druţinski vzgoji. S tem ko otroku
predstavljajo različne ţivljenjske vzorce, raznovrstne modele in oblike, zagotavljajo
bogat razvoj in uresničevanje druţbenih ciljev vzgoje.
Zavedamo se, da je IGRA temeljna značilnost zgodnjega otroštva, zato je njena
prisotnost in kvaliteta gotovo najpomembnejše merilo produktivnosti v vrtcu.
Otroci, ki se imajo moţnost veliko in sproščeno igrati, so ne le inteligentnejši,
temveč tudi osebnostno bolj uravnovešeni, saj skozi igro pridejo do izraza tako
otrokovi motivi vrednotenja, kot tudi čustveno doţivljanje in mnoge druge
osebnostne lastnosti. Naša temeljna naloga je zato ustvarjanje pogojev za čim
večje in kvalitetnejše moţnosti kreativnega in neomejenega izraţanja otrokove
domišljije skozi igro, saj med otrokovo igro in njegovim delom ni ostre meje.
Strokovni delavci so dolţni dosledno upoštevati etični kodeks.
PREDŠOLSKA VZGOJA JE SESTAVNI DEL
SISTEMA VZGOJE IN IZOBRAŢEVANJA, KI
POTEKA PO NAČELIH:
Demokratičnosti in pluralizma,
avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
enakih moţnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki,
pravice do izbire in drugačnosti,
ohranjanja ravnoteţja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in
duševnega razvoja,
sodelovanje s straši in okoljem,
spoštovanja zasebnosti in intimnosti.
VRTEC KEKČEVI JUNAKI PRI OŠ J. VANDOTA KR. GORA
V vrtcu Kekčevi junaki imamo 6 oddelkov. V tri oddelke so vključeni otroci 1.
starostnega obdobja, v dva oddelka otroci 2. starostnega obdobja in v en oddelek
otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
Skupina
Starost
Oddelek
Vzgojiteljica
Pom. vzgojiteljice
Sovice
Od 11. mesecev do 2. leta
Homogen oddelek
Martina Čebulj
Nina Rakovič
Tanita Cizelj (nadomeščanje porodniškega dopusta)
Skupina
Starost
Oddelek
Vzgojiteljica
Storţki
Od 2. – 3 leta
Heterogen oddelek
Sonja Richter
Vesna Raţman (nadomeščanje porodniškega dopusta)
Pom. vzgojiteljice Suzana Gregori
Skupina
Starost
Oddelek
Vzgojiteljica
Pom. vzgojiteljice
Planike
Od 2. – 3. leta
Heterogen oddelek
Jana Madon Brojan
Mateja Klinar
KOMBINIRAN ODDELEK
Skupina
Roţleti
Starost
Od 2. do 4. leta
Oddelek
Kombiniran oddelek
Vzgojiteljica
Franja Krevzel
Pom. vzgojiteljice
Špela Mitrovič
2. STAROSTNO OBDOBJE
Skupina
Starost
Oddelek
Vzgojiteljica
Pom. vzgojiteljice
Pastirčki
Od 4. do 5. leta
Homogen oddelek
Vesna Kerštajn
Anica Davidovič
Skupina
Kekci
Starost
Od 5. leta do vstopa v šolo
Oddelek
Heterogen oddelek
Vzgojiteljica
Petra Grzetič
Pom. vzgojiteljice
Saša Trampuš
Skupina Kekci se nahaja v pritličju osnovne šole in ima vhod skozi glavni vhod šole.
Jutranje varstvo (od 6h do 7:30h) in popoldansko varstvo (od 15h do 16) otrok, ki
obiskujejo ta oddelek, se izvaja v skupini Pastirčki.
ENOTA RATEČE
Enota Rateče ima 1 oddelek v katerega so vključeni otroci prvega in drugega
starostnega obdobja.
Skupina
Volkci
Starost
Od 2. do 6. leta
Oddelek
Kombiniran oddelek
Vzgojiteljica
Metka Šušterčič
Pom. vzgojiteljice
Vesna Markelj
Program vrtca je CELODNEVEN in traja od 6 – 9 ur dnevno. Namenjen je
otrokom od 11. mesecev do vstopa v šolo. Izvajamo ga na podlagi izvedbenega
Kurikuluma. Poleg tega pa imajo otroci na voljo tudi dejavnosti nadstandardnega
programa.
OSNOVNI PROGRAM
To je program, ki ima strokovno podlago v Korikulumu za vrtce. Zagotovljen je
vsem predšolskim otrokom, ki obiskujejo vrtec. Delo za izvajanje programa se
planira tematsko in projektno. Metode in oblike dela strokovne delavke izbirajo
glede na zastavljene cilje in razvojne značilnosti otrok.
OBOGATITVENI PROGRAM
Obogatitveni program se delno integrira z osnovnim programom in so ga deleţni
vsi otroci v skupini. Izvaja se občasno, daljši ali krajši čas. Načrtujejo in izvajajo
ga strokovne delavke vrtca v sklopu dnevnega programa.
Praznovanja
Rojstni dnevi, aktualni svetovni dnevi, kulturni prazniki,
ples ob praznovanju prihoda pomladi, starševski dan,
Teden otroka, praznovanje rojstnega dneva vrtca.
Sodelovanje z
okoljem
Izleti
Športno/Gibalni
program – Mali
sonček
Obisk kulturnih, športnih in drugih institucij v kraju kjer
bivamo in izven njega
Po bliţnji in daljni okolici – zaključni izleti,... .
Vanj so vključeni otroci od 2. leta do vstopa v šolo. Poleg
izletov in usvajanja drugih gibalnih spretnosti zajema
tedenski tečaj alpskega smučanja (od 5. leta dalje),
tedenski tečaj teka na smučeh (od 4. leta dalje), tedenski
tečaj drsanja (od 5. leta dalje), tedenski tečaj plavanja
(od 5. leta dalje), dneve rolanja, kolesarjenja. Poteka celo
leto.
Projekt TI IN JAZ (učenje nemškega jezika –
sodelovanje z vrtcem Maria Gail) – izmenjava vzgojiteljic.
Poteka v določenem obdobju leta.
Projekt. Poteka celo leto. Medeni zajtrki.
Projekt. Poteka celo leto.
Projekt. Poteka celo leto.
Projekt. Poteka celo leto.
Poteka celo leto.
Poteka celo leto.
V program so vključeni vsi otroci. Otroci spoznavajo
različne instrumente. Sodelovanje z glasbeno šolo na OŠ.
Poteka celo leto
Poteka v vrtcu v Ratečah.
Multikulturalizem
Zdravje v vrtcu
Varno s soncem
Turizem in vrtec
Gozd in podeţelje
Cici vesela šola
Bralna značka
Glasbeni ključek
EKO vrtec
Folklora
V določene projekte so vključene vse skupine otrok, v preostale dejavnosti pa so
vključene le posamezne skupine.
NADSTANDARDNI PROGRAM
To je program, ki ga starši plačajo v celoti, izvaja pa se v okviru vrtca s pomočjo
lastnega strokovnega kadra ali zunanjih sodelavcev:
Letovanje v
Pinei
Organizacija DPM Kr. Gora, vodijo strokovne delavke vrtca.
Traja 10 dni in je namenjen otrokom od 4. leta dalje.
Pevski zborček
Enkrat tedensko vodi strokovna delavka vrtca. Namenjen
»Ţabe«
otrokom od 4. leta dalje.
Lutkovni abonma Vključuje 5 predstav priznanih lutkovnih gledališč. Namenjeno
otrokom vseh starostnih skupin.
Ciciban planinec Planinske dejavnosti, ki jih vodijo strokovne delavke.
Sodelovanje s PD Kr. Gora.
Obdobje obiskovanja vrtca je za otroka lepo, če gremo z roko v roki tudi odrasli,
ki ga pri tem spremljamo in vzgajamo. Odrasli smo tisti, ki dajemo otroku
občutek varnosti, da rad prihaja v vrtec. Ko se vzpostavi obojestransko
zaupanje, je potrebno to negovati in se truditi zanj. Vzgojiteljice vas zato
vključimo tudi v oblikovanje dejavnosti, ki potekajo v času bivanja vašega otroka
v vrtcu. Prav zato, ker ste nam dragoceni in ker se zavedamo, kako dragoceno je
to šele za vašega otroka. V našem vrtcu zato za vas starši, pripravljamo preko
celega leta aktivnosti, ob katerih se srečamo zato, da
skupaj ustvarjamo ali le prijetno druţimo.
se lahko pogovorimo,
Roditeljski sestanki
Pogovorne ure
Pogovorne minutke
Delavnice
Skupna praznovanja
Obiski staršev v skupini
Skupni izleti, športno popoldne
Kotički za starše
Pisne informacije o delu,
programih in aktivnostih v vrtcu
Obveščanje preko spletne strani
vrtca
Predavanja
Srečanje staršev v obliki skupinskih
pogovorov.
Enkrat mesečno – individualni pogovori
o otroku.
Vsakodnevna izmenjava informacij ob
sprejemu in oddajanju otrok.
Skupni popoldnevi staršev, otrok in
strokovnih delavk.
Pomladni ples, zaključna prireditev ob
koncu šolskega leta, ... .
Vključitev
v
program
vzgojnoizobraževalnih dejavnosti v skupini.
V okviru projekta Mali sonček in
aktualnih svetovnih dni.
Oglasne deske, ki jih pripravljajo
strokovne delavke po skupinah
Vpogled v letni delovni načrt in
sodelovanje pri oblikovanju
Posredovanje sporočil preko elektronske
pošte in preko spletne strani.
V sodelovanju z osnovno šolo.
PRAVICE OTROK
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.
V demokratični drţavi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti
zastopniki. Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja drţava moţnost za
optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved,
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj
vključuje tudi moţnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
Uresničevanje zahteve PO ENAKIH MOŢNOSTIH ni mogoče brez upoštevanja
razlik in pravic do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija ţivljenja
in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost,
odgovornost in s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in
avtonomne presoje.
PRAVICE STARŠEV
Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
Starši imajo pravico do:
vpogleda v programe za predšolske otroke (letni delovni načrt in
Kurikulum) in publikacijo,
obveščenosti o ţivljenju in delu v vrtcu,
vključevanja v različne dopoldanske in popoldanske dejavnosti, toda le po
predhodnem dogovoru z vzgojiteljico,
pravice do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
postopnega uvajanja otroka v skupino ob njegovem vstopu v vrtec in
moţnost dogovora z vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem načinu njegovega
vključevanja v skupino. Z njim so lahko v obdobju, ko je to potrebno (do 5
dni).
Vrtec spoštuje kulturo, običaje, identiteto, svetovni nazor, vrednote, jezik,
navade in prepričanja otrokovih staršev, prav tako pa morajo starši upoštevati
meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
Otroka lahko vpišete v vrtec tako, da izpolnete ustrezen obrazec, ki ga
dobite v tajništvu osnovne šole. Redni vpis bo v mesecu aprilu, v kolikor pa
je v posameznem oddelku prostor, lahko otroka vpišete tudi med šolskim
letom,
redno poravnavanje finančne obveznosti za opravljene storitve,
spoštovanje sprejetih dogovorov, našega poslovnega časa in hišnega reda
vrtca oz. oddelkov,
v primeru, da otrok zboli za nalezljivo boleznijo, to takoj javite odgovorni
osebi v vrtcu,
bolan otrok ne sodi vrtec, ampak naj ostane v domači oskrbi, saj s svojim
zdravstvenim stanjem lahko ogroţa zdravje sebe in drugih,
v primeru, da otrok zboli v vrtcu, ste ga dolţni priti iskat in odpeljati v
domačo oskrbo,
dnevno odsotnost otroka sporočite po telefonu do 9.00 ure zjutraj. Ob
tem navedite tudi vzrok odsotnosti. V primeru javljene odsotnosti, se od
oskrbe odbije strošek prehrane,
ob prvem vstopu otroka v vrtec oddajte zdravniško potrdilo o
zdravstvenem stanju otroka. Ob tem vzgojiteljico opozorite na morebitne
posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost, zdravje, oz.
priloţite navodilo zdravnika (za obolenja kot so alergije na hrano in ostale
alergene dejavnike, astmo in vsa ostala resna obolenja,...),
otroka v vrtec pripeljite ustrezno obute in oblečene, glede na vremenske
pogoje in načrtovane dejavnosti,
sproti obveščajte vzgojiteljice o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti
v času bivanja otroka v vrtcu,
pomembno je, da se zanimate za otrokov razvoj in se vključujete v
organizirane oblike sodelovanja z vrtcem,
v primeru, da otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga morate 10 delovnih dni
pred dnem izpisa izpisati z vlogo, ki jo dobite na spletni strani vrtca.
Vlogo nato prinesete vodji vrtca.
IN ŠE:
otrok mora v vrtec prihajati in odhajati iz njega v spremstvu odrasle
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci od 10. leta dalje, če to dovolijo
starši s podpisom,
otroka ob prihodu v vrtec oddajte strokovni delavki in ga ne puščajte
samega ţe na cesti ali v garderobi,
otrok v vrtec ne sme nositi hrane ali predmetov, ki bi lahko ogrozili
njegovo varnost ali varnost drugih otrok (ostri predmeti, veriţice, viseči
uhani, trdi bonboni, ţvečilni gumiji,...),
zdravila dajemo v vrtcu le po predhodnem dovoljenju lečečega zdravnika,
če se pokaţejo znaki obolenja ali če pride do poškodb, strokovna delavka
obvesti starše. V primeru nujne zdravniške pomoči, spremlja otroka k
zdravniku strokovna delavka,
vsak otrok ima v garderobi svoj prostor z znakom, ki si ga ob začetku leta
izbere. Namenjen je, da se tam hrani obutev in dodatna oblačila, ki jih
otrok potrebuje. Starši skrbite za urejenost in zagotavljate, da ima tam
vedno tudi rezervna oblačila. Prav je, da je obleka otroka igralna, da se bo
v njej lahko gibal in tudi ustvarjal, brez večje škode, če se umaţe.
SVET STARŠEV
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznega oddelka, izvoljeni na
prvem roditeljskem sestanku. Sodelujejo na sestankih sveta staršev in o sklepih
obveščajo starše na roditeljskih sestankih.
PLAČEVANJE PROGRAMA
Plačevanje programov je določeno v Pravilniku za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št.
44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02 in 120/03); ceno programa krijejo
starši in občina. Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki starše
razvršča v razrede, upoštevan je bruto mesečni dohodek na druţinskega člana v
primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v RS. Zniţanje plačila starši
uveljavljajo z vlogo za zniţanje plačila vrtca, ki jo oddajo na center za Socialno
delo. Tistim staršem, ki ne uveljavljajo zniţanja, vrtec izstavi račun za
opravljene storitve v višini polnega plačila. Starši, ki se jim zniţanje vrtca odobri,
plačujejo največ 80% cene programa, v katerega je otrok vključen, razliko do
polne cene programa krije občina.
Vloga za zniţanje plačila vrtca velja od 1.1. do 31.12. za tekoče leto.
Starši poloţnico za plačilo mesečno prejmejo po pošti na dom.
Vse dodatne informacije ali nejasnosti v zvezi s plačevanjem vrtca lahko urejajo
le na upravi osnovne šole.
»V vrtec gredo prav majhni otroci –
še z dudico in v plenički.
A zrastejo in – odletijo
iz vrtca. V šolo. Kot ptički….«
Za vse mora biti prvi vrtčevski dan
nekaj posebnega ali vsaj čarobnega.
Otroci v vrtec vstopajo polni novih
pričakovanj, odprti za nova spoznanja,
predvsem pa ţeljni igre s svojimi
prijatelji. In ne samo oni, tudi vi starši
prihajate z njimi. Prav je, da vas skrbi,
saj to pomeni, da vam ni vseeno, kako
se bo vaš otrok v vrtcu počutil, a
vseeno dajte vrtcu priloţnost, da v vas
zbudi čar in se skupaj z otrokom ta
dan veselite novih stvari, novega
koraka, za katerega ste se odločili. V
vrtcu se bomo trudili slišati in
razumeti vaše skrbi, se pogovoriti in
jih reševati, saj vstopate v hišo, kjer
so otroci in vsi se trudimo, da bi se v
njej počutili lepo. DOBRODOŠLI!

Similar documents