publikacija vrtec1112.pdf

Comments

Transcription

publikacija vrtec1112.pdf
PUBLIKACIJA
VRTCA
2011/2012
Ime in priimek:___________________________________
Naslov:_________________________________________
Skupina:_________________________________________
Vzgojiteljica:_______________________________________
Pom. vzgojiteljice:_______________________________________
Domači telefon:___________________________________
Službeni telefon očeta:_____________________________
Službeni telefon matere:____________________________
1
Spoštovani starši, dragi otroci, cenjeni sodelavci!
Slabo leto je za nami. Preživeli smo ga v privajanju obnovljenim
prostorom vrtca. Včasih je bilo malo težko, saj nam jo je moderna
tehnologija malce zagodla. Ko smo osvojili nekatere njene posebnosti,
pa nam je bilo spet lažje zapluti naprej.
Letošnje leto je za našo ustanovo zelo pomembno, ker smo uspeli
uresničiti prostorske pogoje za izvajanje programa in dejavnosti vrtca.
Pridobili pa smo tudi še eno skupino otrok. Veseli smo, da bomo
imele nove generacije otrok priložnost obiskovati vrtec v novih, lepih
prostorih.
Zavedati pa se moramo, da cilje lahko dosežemo le z optimizmom,
lastno organiziranostjo in prepričanjem, da so napori smiselni.
Vsem želimo, da vztrajate ob zastavljenih ciljih in s skupnimi močmi
ustvarimo dobro sodelovanje in osebno zadovoljstvo in s tem
udejanimo tudi naše poslanstvo vrtca.
Albina Jerman Slabe,
ravnateljica
Silva Križič
pomočnica ravnateljice vrtca
2
OŠ POLHOV GRADEC
Vrtec pri OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec 95
1355 Polhov Gradec
Vrtec pri POŠ Šentjošt
Šentjošt 54
1354 Horjul
Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice
Elektronska pošta
Internetna stran
Telefon šole in vrtca pri
OŠ Polhov Gradec
Telefon šole in vrtca pri
POŠ Šentjošt
Fax
Trans. račun šole
Davčna številka šole
Pomočnica
ravnateljice
za vrtec
Odjava prisotnosti
Albina Jerman Slabe
Silva Križič
[email protected],arnes.si
http://www.ospg.si
059082650
017540332
059082651
01221-6030648810
ID 136290530
0590826658
059082650
VIZIJA VRTCA PRI OŠ POLHOV GRADEC
Z roko v roki skupaj v vrtec in šolo.
VIZIJA VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT
Živimo zdravo z naravo. Narava je naša najpomembnejša
igralnica.
3
PREDNOSTNE NALOGE ZA VRTEC PRI OŠ POLHOV
GRADEC IN VRTEC PRI POŠ ŠENTJOŠT
- Razvijanje ekološke zavesti in zdravega načina
življenja,
- upoštevanje multikulturnosti,
- razvijanje pozitivnega mišljenja in ravnanja.
NAŠ CILJ
Prizadevamo si, da bi se otroci v našem vrtcudobro
počutili in radi zahajali vanj. V vrtcu je glavna dejavnost
igra, preko katere se otroci na najbolj naraven načinučijo
in je za otroke prijetna dejavnost.
V igri se v otrokovih dejavnostih prepletajo različna
področja, ki so predpisana v Kurikulumu za vrtce, kar je za
predšolskega otroka in njegov način učenja smiselno in
strokovno utemeljeno. Prav tako so pomembne tudi
rutinske dejavnosti, kot so hranjenje, počitek in nega. Za
dobro počutje otrok in zaposlenih morajo imeti naštete
dejavnosti usklajen ritem in zaporedje. Pri nas ga
ohranjamo z okvirnim dnevnim redom.Preko celega dne
se trudimo ustrezno dopolnjevati in povezovati različne
vrste dejavnosti in pri tem upoštevati individualne
značilnosti posameznega otroka.
ORGANIZIRANOST VRTCEV IN POSLOVNI ČAS
Vrtec Polhov Gradec in Vrtec pri POŠ Šentjošt stajavna
vrtca, ki delujeta v sestavi Osnovne šole Polhov Gradec.
Ustanovitelj je občina Dobrova-Polhov Gradec.
Vrtec pri OŠ Polhov Gradec v letošnjem šolskem letu
deluje na dveh lokacijah, v osnovni šoli in starem
4
gasilskem domu.Vrtec v prostorih osnovne šole zaživi ob
6.00 uri, živžav v njem pojenja ob 16.45 uri. Oddelek vrtca
v gasilskem domu posluje od 6.00 do 16.00 ure.
Vrtec pri POŠ Šentjošt posluje od 6.00-16.00 ure.
Poslovni čas prilagajamo potrebam večine staršev naših
varovancev, ki se lahko spremni na osnovi izkazanih
potreb staršev in v soglasju z ustanoviteljem.
Vrtec posluje vse dni v letu razen sobot, nedelj in državnih
praznikov ter zadnji delovni dan v letu. Za tedne, ki so
zaradi praznikov krajši, se zaradi racionalizacije
poslovanja in naročanja ustreznih količin hrane, prosi
starše, da prijavijo prisotnost otrok. V primeru manjšega
števila otrok, se skupine združujejo v skladu z normativi.
UPRAVNI DELAVCI ŠOLE IN VRTCA
ime in priimek
Albina Jerman Slabe
Silva Križič
Ilinka Kucler
Tatjana Kenda
Ljuba Banjac
delovno mesto
ravnateljica
pomočnica ravnateljice za vrtec
vodja šolske prehrane
poslovna sekretarka
računovodkinja
Upravni prostori za vrtec so v prostorih osnovne šole v
Polhovem Gradcu.
5
STROKOVNI
GRADEC
DELAVCIVRTCA
ime in priimek
vzgojiteljice
Nataša Peljhan
Blažka Osredkar/Ana
Stanonik
Majda Grbec
Plestenjak
Dragica Trobec
Nataša Janša / Bianka
Križaj
Katarina Možek
Zorica Petrović
Lučka Novak Seliškar
PRI
OŠ
POLHOV
ime in priimek
pom. vzgojiteljice
Anita Oblak
Jerica Kreft
oddelek
Čebelice
Polhki
Mojca Marolt
Metuljčki
Alenka Jekovec
Matejka Krvina
Mravljice
Ribice
Romana Mišič
Urša Poplatnik
Vida Sadek
Lisičke
Žabice
Miške
ODDELKI
ime skupine
ČEBELICE
POLHKI
METULJČKI
MRAVLJICE
RIBICE
LISIČKE
ŽABICE
MIŠKE
število otrok
24
22
19
19
14
14
14
14
starost
5-6 LET
4-5 LET
3-4 LET
3-4 LET
2-3 LET
2-3 LET
1-2 LET
1-2 LET
normativ
22+2
22+2
17+2
17+2
12+2
12+2
12+2
12+2
Opomba: Število otrok v oddelkih se med šolskim letom
lahko spreminja.
6
TEHNIČNO OSEBJE VRTCA PRI OŠ POLHOV
GRADEC
ime in priimek
Boštjan Breznik
Valerija Dolenc
Helena Plestenjak
Suzana Osredkar
Rajko Tominec
delovno mesto
kuhar
kuharska pomočnica
perica
čistilka
hišnik
STROKOVNI DELAVCI VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT
ime in priimek
vzgojiteljice
Romana Jankovec
Mateja Maček
ime in priimek
pomočnice
vzgojiteljice
Petra Bizjan/Darja
Malovrh
Irma Kavčič
oddelek
Zajčki
Ježki
ODDELKI VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT
ime skupine
ZAJČKI
JEŽKI
število otrok
21
12
starost
3-6 LET
1-3 LET
normativ
19+2
10+2
Opomba: Število otrok v oddelkih se med šolskim letom
lahko spreminja.
7
TEHNIČNO OSEBJE VRTCA PRI POŠ ŠENTJOŠT
ime in priimek
Marija Končan
Štefka Demšar
Rajko Tominec
delovno mesto
kuharica
čistilka
hišnik
DNEVNI RED V ODDELKIH
PRVO STAROSTNO OBDOBJE (otroci, stari od 11
mesecev do treh let)
ČAS
NASLOV DEJAVNOSTI
DEJAVNOSTI
6.00–7.00
Sprejem otrok v igralnicah 1. starostnih
skupin
7.00−8.00
Igre po želji, individualno delo
8.00−8.15
Nega, priprava na zajtrk
8.15−8.45
Zajtrk
8.45−10.45
Dejavnosti v igralnih kotičkih in igre na
prostem (medtem je otrokom na voljo
sadna malica in napitki)
10.45−11.15
Nega, priprava na kosilo
11.15−11.45
Kosilo
11.45−12.15
Priprava na počitek, nega, umirjanje
12.15−14.00
Počitek individualno prilagojen otrokom
14.00−14.30
Nega, priprava na malico, umirjene igre v
kotičkih
14.30−14.45
Malica
14.45−16.45
Igre po želji otrok, združevanje skupin in
(PG)14.45odhajanje otrok domov
16.00 (GD,Š)
8
DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (otroci, stari od 3 do
6 let)
ČAS
NASLOV DEJAVNOSTI
DEJAVNOSTI
6.00−7.00
Sprejem otrok v igralnici
7.00−8.00
Razdruževanje oddelkov, igre po želji,
individualno delo
8.00−8.15
Priprava na zajtrk
8.15−8.45
Zajtrk
8.45−11.15
Jutranje srečanje, dejavnosti po
igralnih kotičkih, bivanje na prostem
(medtem je otrokom na voljo sadna
malica in napitki)
11.15−11.30
Priprava na kosilo
11.30−12.15
Kosilo
12.15−12.30
Priprava na počitek, umirjanje
12.30−14.00
Počitek individualno prilagojen
otrokom
14.00−14.30
Nega, priprava na malico, umirjene
igre v kotičkih
14.30-14.45
Malica
14.45−16.45
Igre po želji otrok, združevanje skupin
(PG)
in odhajanje otrok domov
14.45-16.00
(GD,Š)
9
PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE
IN STAROSTNA OBDOBJA
V Vrtcu pri OŠ Polhov Gradec sta organizirana
celodnevno varstvo in vzgoja otrok od enajstega meseca
otrokove starosti do vstopa v šolo. V letošnjem šolskem
letom se lahko otroke vključi v dnevni program, ki traja
6−9 ur. Poldnevni program lahko obiskujejo otroci, ki so ga
izbrali že v preteklih letih.
Starši lahko izbirajo med naslednjimi programi:
− Oddelek I. starostnega obdobja od 11 mesecev do 2 let,
− Oddelek I. starostnega obdobja od 2 do 3 let,
− Oddelek II. starostnega obdobja od 3 do 4 let,
− Oddelek II. starostnega obdobja od 4 do 5 let,
− Oddelek II. starostnega obdobja od 5 do 6 let.
Vrtec pri POŠ Šentjošt
− Oddelek I. starostnega obdobja od 11 mesecev do 3 let,
− Oddelek II. starostnega obdobja od 3 do 6 let.
V vseh oddelkih poteka celodnevno vzgojno delo
upoštevajoč načela Kurikuluma za vrtce in metodologijo
Korak za korakom. Vzgojiteljice delajo na osnovi letnega
delovnega načrta oddelka, ki so priloga LDN.
KORAK ZA KORAKOM je starostno, individualno in
kulturno primerna izvedbena oblika nacionalnega
kurikuluma. Korak za korakom je mednarodni dokument
za predšolsko vzgojo in izobraževanje, ki temelji na
pedagoških, psiholoških, socioloških in filozofskih teorijah,
evropski tradiciji predšolske vzgojno-izobraževalne prakse
ter sodobnih spoznanjih o učenju in razvoju otrok. Danes
se razvija in posodablja pod okriljem Pedagoškega
10
inštituta, Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških
iniciativ Korak za korakom iz Ljubljane.
Za ta način dela je značilno, da so igralnice urejene v
kotičke za:
− igro s kockami in za skupna srečanja otrok;
− igro z namiznimi igrami, kjer otroci pridobivajo predvsem
prve matematične koncepte;
− dramatizacijo, kjer otrok razvija veščine vzpostavljanja
medsebojnih odnosov v družini in širši družbi;
− začetno opismenjevanje, kjer je urejen tudi predel za
izdelavo knjig in prostor za branje ter listanje knjig;
− likovno in glasbeno ustvarjanje;
− naravoslovno odkrivanje in raziskovanje;
− igranje s peskom in vodo.
Ponekod so urejeni tudi prostori za rokodelske dejavnosti.
Tako urejena igralnica otrokom omogoča igro, razvoj in
učenje na vseh razvojnih in vsebinskih področjih, izbiro
materialov,
razvijanje
interesov,
sodelovanje,
dogovarjanje, razvijanje samostojnosti, prevzemanje
odgovornosti za izbiro in odločitve, iniciativnost, reševanje
konfliktov in problemov ter vzpostavljanje prijateljstev.
Celoletni projekti
ZLATI SONČEK poteka vsa leta v želji po večji gibljivosti
naših otrok. Izvajajo ga otroci najstarejših skupin, ki
tekmujejo za malo modro medaljo. Otroci iz ostalih skupin
pa se nanj postopno pripravljajo in urijo v zanje primernih
dejavnostih na področju dejavnosti Gibanje.
11
FOTOGRAFIRANJE skupine je enkrat letno, starši lahko
naročijo fotografijo. Občasno se fotografira skupino otrok
pri dejavnostih, le te objavimo na internetni strani vrtca.
KNJIŽNI NAHRBTNIK je celoletna dejavnost, pri kateri
razvijamo bralno kulturo in gojimo odnos do knjige.
Vzgojiteljica pripravi vsebino nahrbtnika. Ta vsak teden
potuje k drugemu otroku. Starši zapišejo v zvezek vtise,
otrok pa o njih poroča v ponedeljek, ko prinese nahrbtnik v
vrtec. Vrstni red določijo v oddelku.
USTVARJALNI IN PRAVLJIČNI DOPOLDNEVI potekajo
enkrat na mesec v dopoldanskem času, namenjeni pa so
vsem otrokom vrtca. Pripravljajo ga vzgojiteljice, ki vsem
otrokom v vrtcu predstavijo pravljico ali zgodbo. V
igralnicah organizirajo dejavnosti, ki omogočajo, da
pravljice zazvenijo.
IZDELOVANJE MAP −otroci z našo pomočjo izdelajo
vsak svojo mapo, v katero do konca šolskega leta
shranjujejo svoje izdelke. Navajamo jih na skrb za svoje
stvari in na spoštovanje svojega dela.
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI − vsak otrok praznuje
rojstni dan v vrtcu. Otrokom izdelamo simbolično darilo.
Otroci v skupini narišejo risbice, ki jih oblikujemo v knjigo.
Slavljencu izrečemo voščilo, on pa si izbere pesmice, ki
mu jih zapojemo. Izogibamo se sladkarijam in drugi hrani.
Starši lahko na svojo željo in pobudo vzgojiteljice
sodelujejo pri praznovanju z dejavnostjo, ki jo pripravijo za
vse otroke v oddelku.
12
SKRB ZA ZDRAVJE izvajamo v obliki dejavnosti, s
katerimi skrbimo za zdravje naših otrok. Sodelovali bomo
z medicinsko sestro Majdo Šmit. Povezali se bomo tudi z
Zavodom za zdravstveno varstvo iz Ljubljane in
patronažno sestro Cilko Škof. Sodelovali bomo tudi v
projektu Varno s soncem in Zdravje v vrtcu.
Obogatitveni programi vrtca
Obogatitveni programi vrtca so del kurikuluma in jih delno
sofinancira ustanovitelj. Vodijo jih vzgojiteljice vrtca. Z
njimi popestrimo in obogatimo življenje otrok v ustanovi.
Dejavnosti načrtuje vsaka vzgojiteljica samostojno v
skladu z njenim programom. Predstavi ga staršem na
prvem roditeljskem sestanku.
Dodatne dejavnosti
Namenjene so otrokom. Vodijo jih vzgojiteljice ali zunanji
sodelavci, ki so usposobljeni za posamezno področje ter
delo s predšolskimi otroki. Vrtec bo izvajalcem omogočil
prostor, preostale stroške pa bodo nosili starši otrok, ki so
vključeni v programe. Programi bodo potekali po 17. uri.
Na pobudo staršev in ob zadostnem številu prijavljenih
otrok bomo v popoldanskem času omogočili izvedbo
dejavnosti: angleščine, glasbene šole, plesne šole.
Nadstandardni program vrtca
V zimskih mesecih bomo poskušali pridobiti Športno
društvo Šentjošt, ki bo staršem za najstarejše otroke
ponudilo tečaj smučanja.
13
Program skupnih vzgojnih dejavnosti z otroki
v okviru rednega vzgojnega programa
ČAS
septem
ber
oktober
novem
ber
decem
ber
januar
februar
NASLOV
DEJAVNOSTI
- oblikovanje
skupine
- jesen,krašenje
prostorov
- teden otroka
- izdelovanje map
- obisk gasilcev v
kraju
IZVAJALE
C
vzg.
pom.vzgoji
teljic
-18. nov.-medeni
zajtrk obisk
čebelarja
- krašenje
prostorov skupaj
s starši,
voščilnice
- sodelovanje na
Miklavževem
sejmu
- obisk Miklavža
- lutkovna
predstava v vrtcu
- aktivnosti na
snegu
(sankanjeM..)
- kulturni praznik
- obisk literarnega
delavca
vzg.
pom.vzgoji
teljic
otroci II. st.
obdobja
vsi oddelki
otroci II. st.
obdobja
vzg.
pom.vzgoji
teljic
vzg.
pom.vzgoji
teljic
vzg.
pom.vzgoji
teljic
vsi oddelki
vstopnina
vzg.,
pom.vzgoji
teljic
14
SKUPINA
STROŠKI
vsi oddelki
vsi oddelki
vsi oddelki
vsi oddelki
marec
april
maj
junij
julij
avgust
- pustno rajanje
- pomlad,
krašenje
prostorov
- materinski dan v
sodelovanju s KS
- daljši pohod v
okolico kraja
15. maj dan
družin
Tek očkov
- zaključek
šolskega leta
- igre na prostem
- igre z vodo
vzg.
pom.vzgoji
teljic
vsi oddelki
enota Šentjošt
vzg.,
pom.vzgoji
teljic
otroci II. st.
obdobja
vzg.
pom.vzgoji
teljic
vzg.
pom.vzgoji
teljic
vzgojiteljic
e
pom.vzgoji
teljic
otroci II.
starostnegaobdob
ja
vsi oddelki
vsi oddelki
PRAVICE STARŠEV IN OTROK, DOLOČENE V
MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI IN ZAKONIH
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje
temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo
otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki
(v nadaljnjem besedilu: starši).
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država
možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in
kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost,
telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj
vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na
15
določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih
možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do
izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija
življenja in dela v vrtcu.
Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost
in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega
duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
Javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni.
-Starši imajo pravico do vpogleda v programe za
predšolske otroke(kurikulum), do obveščenosti o življenju
in delu v vrtcu in pravico do zaščitezasebnosti s
poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
-Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter
organiziranju življenja
in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno
omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega
soodločanja in ne smejo posegati v strokovno
avtonomnost vrtca.
-Ob vstopu otroka v vrtec lahko ta staršem omogoči
postopno uvajanje otrokav vrtec tako, da smejo biti skupaj
z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov.
-Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in
poglobljenegarazgovora o otroku z vzgojiteljico ali
vzgojiteljem.
-Starši imajo pravico, da v dogovoru z vzgojiteljico ali
vzgojiteljem aktivnosodelujejo pri vzgojnem delu.
-Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev
odgovornosti inrazličnost pristojnosti.
-Vrtec nudi možnosti za otrokov razvoj, ne posega pa v
sfero zasebnostidružine oziroma v pravice staršev.
16
-Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj
dopolnjevanje družinske ininstitucionalne vzgoje.
za
OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
-Otrok mora imeti pred vstopom v vrtec opravljen
zdravniški pregled, potrdilo predložijo vzgojiteljici pred
vstopom v vrtec.
- Osebje vrtca mora biti seznanjeno z morebitnimi
posebnostmi otroka.
- Nadzorovati morajo primernost predmetov, ki jih otroci
prinašajo v vrtec.
- Skrbijo za redno plačilo vrtca.
- Upoštevajo poslovni čas vrtcain pravočasno prevzamejo
otroka.
- Otrok sme prihajati in odhajati v spremstvu polnoletnih
oseb, ki so navedene v pogodbi ali v spremstvu oseb, ki
jih starši pisno pooblastijo in so starejši od 10. let.
- Skrbijo za točnost osebnih podatkov.
- Upoštevajo pravilo enomesečnega izpisnega roka.
- V vrtec pripeljejo zdravega otroka in upoštevajo Pravilnik
o varnosti otrok.
NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne
predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske
in institucionalne vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati
pri načrtovanju življenja v vrtcu, vendar ob upoštevanju
strokovne avtonomnosti institucije. S tem pokažejo
zanimanje za delo v vrtcu ter si vzamejo čas za dejavno
preživljanje časa z otrokom, hkrati pa mu pokažejo, da
spoštujejo njegovo delo in okolje, v katerem preživlja večji
17
del dneva. Sodelovanje s starši je pogoj za kvaliteto in
profesionalnost našega dela.
Svet staršev
Svet staršev sestavlja po en delegat iz vsakega oddelka.
Delegati se bodo sestajali v sestavi Sveta staršev šole
najmanj dvakrat na leto.
Roditeljski sestanki
ODD
ELEK
Vse
skupi
ne
Vse
skupi
ne
Oddel
ka 5-6
Vse
skupi
ne
VSEBINA
NAMEN
Seznaniti z
LDN oddelka,
osvetliti
značilnosti in
posebnosti
posameznega
starostnega
obdobja.
Seznaniti z
organizacijo
dela, ter
poiskati
dejavnosti,
ki bodo
zbližale,
otroke,
starše in
strokovne
delavke.
Analiza dela in Vključevanj
skupno
e staršev v
planiranje s
načrtovanje
starši do konca in izvajanje
leta
LDN
Kako pripraviti Olajšati
otroka na
prehod iz
šolo?
vrtca v šolo
Skupno
Druženje ob
srečanje s
zaključku
prikazom dela šolskega
v oddelkih
leta
18
ROK
IZVAJALCI
Sep.
2011
vzgojiteljice,
pomočnice
vzgojiteljic,
Januarfebruar2012
vzgojiteljice,
pomočnice
vzgojiteljic,
maj
2012
šolska
svetovalna
služba
p. ravn.,
vzgojiteljice,
p. vzg.
junij
2012
Starši
novo
vpisa
nih
otrok
Seznanitev z
uvajalnim
obdobjem in
potekom dela
v vrtcu
Lažji prehod julijod doma v
avgust
vrtec,
2012
informiranje
pomočnica
ravnateljice
Pogovorne ure
Na pogovornih urah bomo s starši spregovorili o razvoju in
posebnostih posameznega otroka, o njegovem počutju in
dejavnostih v vrtcu.
Pogovorne ure bodo potekale enkrat mesečno. Starši se
vpisujejo v preglednico, povabimo pa jih z vabili ali se jih
udeležijo po svojih željah.
Druge oblike sodelovanja s starši
V šolskem letu 2011/2012 je predvideno predavanje za
starše, ki želijo več informacij o metodologiji Korak za
korakom v izvedbi Silve Križič, univ, dipl. ped.
(predvidoma v oktobru) in zunanje predavateljice mag.
Sonje Rutar- pomen družine za predšolskega otroka
(predvidoma v aprilu) za vse starše otrok iz vrtca. Starši so
vabljeni tudi na predavanja, ki so organizirana za osnovno
šolo.
-Celo šolsko leto bo potekalo zbiranje plastičnih zamaškov
v humanitarne namene.
- Zbiranje odpadnega papirja- jesen, pomladi.
- Zbiranje odsluženih oblačil in tekstila.
Starše obveščamo o dejavnostih v vrtcu na oglasnih
deskah ob vhodu v vrtec in v kotičku za starše. Z
dejavnostmi, ki potekajo preko dneva, pa jih vsakodnevno
obveščamo na oglasni deski pred oddelkom.
Starše in stare starše bomo aktivno vključevali v vzgojno
delo, saj bomo s tem prispevali k bogatenju učnega okolja
in dobremu počutju otrok v vrtcu. Starši lahko predstavijo
19
poklice, domačijo, konjičke, igrače, igre, stare šege in
navade ipd.
VPIS IN PLAČILO
V vrtec sprejemamo otroke preko celega šolskega leta, če
imamo prosto mesto.
Vlogostarši dobijo v tajništvu ali na internetni spletni strani
vrtca. Oddajo jo po pošti ali v tajništvu šole.
Plačilo vrtcastaršem določi občina stalnega bivališča
starša vlagatelja, na podlagi lestvice, ki starše razvršča v
plačilne razrede, upoštevajoč bruto mesečni dohodek na
družinskega člana, v primerjavi s povprečno plačo na
zaposlenega v R Sloveniji.
Starši plačajo največ 80% od cene programa, v katerega
je vključen otrok. Plačilo 80% cene je polno plačilo.
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo za programe v
vrtcu, če izpolnijo obrazec-Vloga za znižano plačilo vrtca
(obr. 1,82) in jo oddajo na sedežu svoje občinenajkasneje
15 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec in vsako
leto do 15. novembra.
Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, plačajo
starši samo za enega, najstarejšega otroka, za ostale
otroke pa so s1. 9. 2008 plačila oproščeni.
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v R Sloveniji,
plačajo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen.
OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI
Če je otrok bolan ali bo v vrtcu odsoten, vas prosimo, da
zaradi organizacije prehrane to sporočite poslovni
sekretarki ali preko spleta en dan pred predvidenim
20
izostankom otroka iz vrtca, do 8. ure zjutraj. Za vsak dan
tako napovedane odsotnosti, se staršem odšteje strošek
za prehrano.
Med poletnimi počitnicami (julij, avgust) imajo starši
možnost uveljavljati rezervacijo,
(od 15. 6. do 15. 9.) enkratno, za 30-dnevno neprekinjeno
odsotnost otroka. Delo poleti organiziramo na podlagi
ankete med starši, v skladu s Pravilnikom o sprejemu
otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v občini Dobrova Polhov Gradec, ki ga je sprejel Občinski svet, dne 7. 4.
2010.Starši otrok iz drugih občin, lahko uveljavljajo
rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko
cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Gradivo zbrala in uredila: Silva Križič
in sodelavci
Naklada: 240 izvodov
Tisk: ARTPRO d.o.o.
Izdala: OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec, september 2011
21