LETNI DELOVNI NAČRT 2012/2013

Comments

Transcription

LETNI DELOVNI NAČRT 2012/2013
NOVA POT 9
1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI
LETNI DELOVNI NAČRT
2012/2013
September 2012
1
LDN 2012/2013
KAZALO
1.
IZHODIŠČA ZA LETNI DELOVNI NAČRT..................................................................... 5
2.
ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA ............................................................... 6
3.
PROGRAMI VRTCA ...................................................................................................... 9
3.1.
PROGRAM RAZVOJA VRTCEV – DOLGOROČNI CILJI IN VIZIJA ................................................. 9
3.2.
CILJI ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 ......................................................................................... 10
3.3.
DNEVNI PROGRAM ................................................................................................................ 12
3.4.
POLDNEVNI PROGRAM.......................................................................................................... 12
3.5.
PROGRAM ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI ............................................................... 12
3.6.
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA OTROK ................................................................................ 13
3.7.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI ................................................................................................ 13
3.8.
DODATNE DEJAVNOSTI IZVEN POSLOVNEGA ČASA VRTCA .................................................. 19
4.
RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE .......................................................................20
5.
DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA ...............................................22
6.
7.
5.1.
SISTEMATIZACIJA DELOVNIH MEST ZA ŠOlsKO LETO 2012/2013 ......................................... 22
5.2.
RAZPOREDITEV DELA STROKOVNIH DELAVK IN ODMORI ..................................................... 23
5.3.
SOČASNOST ........................................................................................................................... 23
5.4.
URNIKI DELA .......................................................................................................................... 24
5.5.
ORGANIZACIJA DELA VZDRŽEVALCEV ................................................................................... 24
5.6.
DELAVCI VRTCA ..................................................................................................................... 24
PREHRANA V VRTCU .................................................................................................27
6.1.
SVET VRTCA ........................................................................................................................... 27
6.2.
SVET STARŠEV........................................................................................................................ 28
6.3.
RAVNATELJ ............................................................................................................................ 29
6.4.
STROKOVNI KOLEGIJ .............................................................................................................. 29
6.5.
OŽJI STROKOVNI KOLEGIJ ...................................................................................................... 29
6.6.
STROKOVNI ORGANI VRTCA – PROGRAM DELA.................................................................... 30
SODELOVANJE S STARŠI ..........................................................................................31
2
LDN 2012/2013
8. SODELOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI ..............................................................................................................33
AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE..............................................35
9.
10.
PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA
DELAVCEV VRTCA ............................................................................................................37
10.1.
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV ZA PRIDOBITEV JAVNO VELJAVNE IZOBRAZBE ..................... 37
10.2.
Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ( za večje število naših delavcev)
38
10.3.
Mreža vrtcev – ŠTUDIJSKE SKUPINE – izobraževanje preko Zavoda za šolstvo................. 39
10.4.
Individualna izobraževanja ................................................................................................ 39
10.5.
MENTORSTVO PRIPRAVNIKOm oz. DRUGim STROKOVNim DELAVCem ........................... 40
10.6.
SPREMLJANJE DELA V ODDELKIH OTROK - hospitacije ..................................................... 40
10.7.
LETNI RAZGOVORI ............................................................................................................. 40
11.
KADROVSKI POGOJI...............................................................................................40
11.1.
NAPREDOVANJE V NAZIVE IN PLAČILNE RAZREDE ........................................................... 40
12.2.
jubilejne nagrade ............................................................................................................... 41
Jubilejne nagrade bodo za 30 let delovne dobe prejeli 3 delavci in za 10 let delovne dobe 4 delavci.
........................................................................................................................................................... 41
12.3.
12.
UPOKOJITVE....................................................................................................................... 41
MATERIALNI POGOJI ..............................................................................................42
12.1.
PLAN INVESTICIJ IN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV ........................................................... 42
12.2.
PLAN DROBNEGA INVENTARJA ......................................................................................... 44
3
LDN 2012/2013
Priloge:
 Letni načrt enot vrtcev ( priloga št. 1)
 Projekt EKO VRTEC ( priloga št. 2)
 Projekt KNJIŽNA VZGOJA ( priloga št. 3)
 Letni delovni načrt ZHR in prehrane ( priloga št. 4)
 Letni delovni načrt svetovalne službe ( priloga št. 5)
 Letni načrt dela ravnateljice in pomočnice ravnateljice ( priloga št. 6)
 Dejavnosti vezane na osnovni program ( priloga št. 7)
 Dopis Občine Brezovica: Uskladitev LDN z občinsko upravo ( priloga št. 8)
 Letni delovni načrt vzgojiteljice za dodatno strokovno pomoč (priloga št. 9)
4
LDN 2012/2013
1.
IZHODIŠČA ZA LETNI DELOVNI NAČRT
Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) je osrednji dokument, s katerim vrtec zagotavlja načrtno,
organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v
KURIKULU ZA VRTCE.
Izhodišča za LDN so zajeta v naslednjih predpisih in dokumentih:
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( Ur. l. RS 12/96, 23/96, 22/00, 64/01,
108/02, 34/03, 79/03, 115/03, 65/05, 129/06, 16/07, 36/08, 22/09, 58/09, 64/09, 65/09, 16/10, 47/10,
20/11)

Zakon o vrtcih ( Ur. l. RS št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05, 100/05, 25/08, 98/09, 36/2010)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( Ur. l. RS št. 17/08, 58/08, 69/08, 80/08, 120/08, 20/9,
48/09, 91/09, 98/09, 107/09, 108/09, 8/10, 13/10, 16/10, 50/10, 59/10, 85/10,107/10,35/11)

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu ( Ur. l. št. 41/97)

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ( Ur. l. RS št.
73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10)

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ( Ur.l.
št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09, 105/10)

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih ( Ur. l. št. 97/03, 77/05, 120/05)

Pravilnik o publikaciji vrtca ( Ur.l.št. 64/96)

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ( Ur. l. št. 58/11)

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. št. 45/10, 26/11, 30/11, 43/11, 56/11,
60/11, 69/11-UPB2)

Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Ur.l. št. 40/12)

KURIKULUM ZA VRTCE ( sprejet 18. 3. 1999 na 26. Seji strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje)



Finančni plan Vrtcev Brezovica za leto 2012 in 2013
Letni delovni načrt strokovnih delavcev
Evalvacija letnega delovnega načrta zavoda za preteklo leto.
Zasnove in faze nastajanja LDN
 Nastajanje LDN vodi ravnateljica vrtca, pri čemer sodelujejo delavci vrtca.
 Dogovori o vsebini in obliki dela se oblikujejo na delovnih sestankih, strokovnih kolegijih,
strokovnih aktivnih in na prvem vzgojiteljskem zboru dne, 4. 9. 2012.
 Predloge in pobude posredujejo starši na roditeljskih sestankih ( od 5. 9. do 24. 9. 2012).
 Vrtec uskladi LDN z občinsko upravo Občine ustanoviteljice, 21. Člen ZVRT, dne
28. 9. 2012.
 LDN obravnava in potrdi Svet staršev 25. 9. 2012
 LDN obravnava in sprejme Svet vrtca 3. 10. 2012.
5
LDN 2012/2013
2.
ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA
Zavod Vrtci Brezovica je izvajalec organizirane predšolske dejavnosti v občini Brezovica.
Ustanoviteljica zavoda Vrtci Brezovica je Občina Brezovica, Tržaška cesta 390.
IME: Vzgojno izobraževalni zavod Vrtci Brezovica
Skrajšano ime: VRTCI BREZOVICA
Sedež uprave: Nova pot 9, 1351 Brezovica
Tel., faks: 01 3651-233, 01 3652-144
Spletni naslov: www.vrtec-brezovica.si
V Vrtcih Brezovica izvajamo dejavnosti na šestih lokacijah:
ENOTA
Brezovica
Enota pri OŠ Brezovica
Naslov
V Radno 9, 1351 Brezovica
Šolska ulica 15, Brezovica
Tel.št.
01 3653-095
Št. mobilnih telefonov
030 324 418
030 644 408 (Erbežnik, Mele)
303 644 407 ( Grabrovec, Kastelic N.)
030 640 533 ( Lenarčič, Logar)
030 644 408 ( Šubic, Bobnar)
Vnanje Gorice
Nova Pot 9,
1351 Brezovica
01 3651-233
01 3652-144
031 754 541 ( ravnateljica)
031 241 937 ( pom. ravn.)
030 324 349 ( svet. delavka)
030 640 061 ( org. prehrane in ZHR)
030 603 272 (računovodstvo)
030 324 303 ( tajništvo)
030 324 306 ( kuhinja)
030 324 304 ( vzdrževalec Jesenko)
030 324 305 ( vzdrževalec Vidmar)
030 318 013 (vzgoj. za dod. str. pomoč)
Notranje Gorice
01 3651-122
Podpeč
Podpeška cesta 390,
1357 Notranje Gorice
Jezero 113, 1352 Preserje
Rakitna
Rakitna 54, 1352 Preserje
01 3650-373
01 3631-117
Pedagoške delavke:
030 641 425 (Švigelj, Petrovčič)
030 641 424 (Kastelic F., Brulc)
030 641 426 (Židanek, Kozin)
030 641 427 (Brlan, Brandstatter)
030 641 423 (Plahutnik, Rožmanec)
030 641 421 (Peklaj, Kocjan)
030 641 422 (Sever, Hlače)
030 324 419 (Bavdek, Šušteršič P.)
030 605 115 (Švigelj, Rogelj)
030 324 307 ( kuhinja Podpeč)
030 324 309 ( Kuk, Tehovnik)
030 644 406 (Založnik, Krhin )
031 754 549 ( Cebe, Mravlje )
030 324 348 ( Molek, Bezek S.)
030 324 346 (Bezek M., Perko)
030 324 308 ( Raktelj, Šuštaršič. N)
030 324 310 ( Suhadolnik, Šinkar)
030 324 311 ( Pristavec , Možina)
030 324 345 ( Susman.,Cilenšek)
030 324 312 ( Simšič, Čuden)
030 324 313 (Mazi, Mikuž )
030 605 705 (Borštnik , Bezek N.)
6
LDN 2012/2013
Poslovni čas enot vrtcev:
ENOTA VRTCA
Vnanje Gorice
Brezovica
Notranje Gorice
Podpeč
Rakitna
Enota pri OŠ
POSLOVNI ČAS
6.15 – 16.45
6.30 – 16.45
6.00 – 16.15
5.45 – 16.45
5.45 – 16.15
6.15 – 16.30
Svet vrtca lahko poslovni čas spremeni v skladu z zakoni in glede na potrebe staršev. Lokalna
skupnost, ustanoviteljica vrtca, določi najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma
končati poslovni čas vrtca. ( 34. člen Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih, Ur.l.RS. št. 75/05,
82/05).
Uradne ure vodstva in računovodstva so vsak ponedeljek od 12:30 do 15:30 v enoti Vnanje Gorice,
Nova pot 9, Vnanje Gorice.
ELEKTRONSKI NASLOVI IN KONTAKI ZAPOSLENIH:
Ime in priimek
Ravnateljica
Računovodstvo
Svetovalna delavka
Vzgojiteljica za dodatno strokovno
pomoč
Organizatorka prehrane in ZHR
Pomočnica ravnateljice
Tajništvo
Administratorka/knjigovodja
Enota VNANJE GORICE
Liljana Bošnjak
Alenka Svete
Alenka Žavbi
Darja Rogelj
Tanja Lukančič
enota BREZOVICA
enota RAKITNA
Katja Kastelic
Marija Mazi
enota PODPEČ – stari del
enota PODPEČ – novi del
enota NOTRANJE GORICE
enota pri OŠ BREZOVICA
Andreja Cebe Mandič
Nina Simšič
Cilka Rožmanec
Milanka Merlak
Olga Dolinar
Alenka Švigelj
Branka Bavdek
Mojca Grabrovec
Elektronski naslov
[email protected]
rač[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
vrtec.rakitna[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
7
LDN 2012/2013
ORGANIGRAM VRTCEV BREZOVICA
VRTCI BREZOVICA
PEDAGOŠKO STROKOVNI
SEKTOR
GOSPODARSKO-UPRAVNI
IN RAČUNOVODSKI SEKTOR
ENOTA VNANJE GORICE
GOSPODARSKO UPRAVNI IN RAČUNOVODSKI SEKTOR
3 x oddelek I. starostne skupine
RAVNATELJ
POMOČNIK RAVNATELJA
3 x oddelek skupine 3 – 4 leta
SVETOVALNO DELO
1 x kombiniran oddelek
SVETOVALNI DELAVEC
VZGOJITELJICA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
RAČUNOVODSTVO in TAJNIŠTVO
ENOTA BREZOVICA
2 x oddelek II. starostne skupine
RAČUNOVODJA
POSLOVNI SEKRETAR
ADMINISTRATOR
KNJIGOVODJA
ENOTA NOTRANJE GORICE
2 x oddelek II. starostne skupine
PREHRANA IN OSKRBA HRANE
ENOTA PODPEČ
ORGANIZATOR PREHRANE
ORGANIZATOR ZHR
4 x oddelek I. starostne skupine
TEHNIČNO VZDRŽEVALNO IN DRUGO DELO
4 x oddelek II. starostne skupine
VODJA KUHINJE
2 x oddelek skupine 3 – 4 leta
ENOTA RAKITNA
KUHAR
KUHARSKI POMOČNIK III
KUHARSKI POMOČNIK II
HIŠNIK V
1 x oddelek I. starostne skupine
HIŠNIK IV
1 x oddelek II. starostne skupine
PERICA
ŠIVILJA
ČISTILKA
ENOTA PRI OŠ BREZOVICA
4 x oddelek II. starostne skupine
8
LDN 2012/2013
3.
PROGRAMI VRTCA
Pedagoške programe v naših vrtcih načrtujemo, izvajamo in vrednotimo na osnovi javno veljavnega
programa za predšolske otroke, Kurikuluma za vrtce, ki ga je marca 1999 sprejel strokovni svet RS za
splošno izobraževanje.
Kurikulum za vrtce zajema naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in
matematika. Aktivnosti otrok iz omenjenih področij se med seboj povezujejo in prepletajo.
V naših vrtcih ponujamo staršem dnevni in poldnevni program, v katerem otrokom zagotavljamo:
 strokovno vzgojo, učenje in varstvo,
 spodbudno okolje za optimalni osebnostni razvoj,
 različne dejavnosti, ki so vezane na spoznavni, socialni, čustveni, govorni in gibalni razvoj s
področij kurikula za vrtce,
 redno bivanje in aktivnosti na prostem,
 kvalitetno in uravnoteženo prehrano ter napitke ves čas bivanja v vrtcu,
 nego in počitek.
3.1.











PROGRAM RAZVOJA VRTCEV – DOLGOROČNI CILJI IN VIZIJA
Z izvajanjem Kurikula bomo zagotavljali, da bodo naši programi temeljili na sodobnih
konceptih dela, ki postavljajo otroke v ospredje življenja in dela vrtca. S tem se bo dvigovala
kvaliteta dela v vrtcu za otroke, starše in delavce vrtca.
Negovali bomo dejavnosti, ki so tradicija našega vrtca, izkoriščali naravno okolje vrtcev in
vzgajali otroke za zdravo in čisto okolje.
Zagotavljali bomo pogoje za varnost in zdravje otrok, ter jim omogočali mnogo gibalne
svobode v naravi in v drugih namenskih prostorih.
S spremljanjem novejših prehranskih smernic, s Haccp sistemom in z osveščanjem otrok in
staršev, bomo zagotavljali zdravo, varno in kulturno ponujeno prehrano.
Notranje in zunanje prostore vrtcev bomo prilagajali otrokovim potrebam, jih redno
obnavljali in vzdrževali.
Smiselno vključevanje otrok v dejavnosti v naši občini in izven nje, sodelovanje na natečajih
na regijski, državni in mednarodni ravni.
Poslovni čas vrtcev bomo določili v okviru zakonskih določil in naših možnosti, vendar ga
bomo v čim večji meri prilagajali potrebam staršev – fleksibilnost varstva.
Z dobrim gospodarjenjem bomo zagotavljali sprejemljivo ceno storitev.
V sodelovanju z ustanoviteljem bomo sprejeli čim več otrok, ki jih želijo starši vključiti v naše
vrtce. Gradili se bodo novi vrtci glede na možnosti in potrebe ( nov vrtec v Notranjih Goricah,
po sprejetju nove prostorske ureditve se bo iskala tudi nova lokacija za nov vrtec na
Brezovici).
Z izobraževanjem, sodelovanjem in timskim delom znotraj vrtca bomo osveščali sebe in
gradili dobre medsebojne odnose.
Nadaljevali bomo sodelovanje v projektu EKO VRTEC in delali na vsebinah za varovanje okolja
in sebe.
9
LDN 2012/2013

Z zdravim, strokovnim in gospodarskim načinom življenja se bomo približali viziji našega
vrtca:
» S sodelovanjem, strokovnostjo, igrivostjo, sprejemanjem, toleranco,
ustvarjati vzdušje, v katerem bodo zoreli
zdravi in srečni otroci in bodo zadovoljni starši in delavci vrtca.«
3.2.
CILJI ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013
CILJ: Osveščanje otrok, staršev, strokovnih delavcev in lokalne skupnosti o nujnosti prevzemanja
odgovornosti vsakega posameznika za naravo in cel planet ter hkrati skrbeti za dobre medsebojne
odnose in zdravo življenje.
NALOGA: Nadaljevanje sodelovanja vseh oddelkov v mednarodnem projektu EKO vrtcev. Sodelovanje
v družbeno odgovornih akcijah, ki spodbujajo zdravo sožitje z okoljem in organizacija prireditev v
katere lahko vključujemo lokalno skupnost.
CILJ: Omogočiti otrokom, da jim postane knjiga bolj zanimiva, da spoznavajo njeno estetsko,
leposlovno in informativno vrednost.
NALOGA: Nadaljevanje in nadgrajevanje projekta Knjižna vzgoja.
CILJ: Sprejeti čim več otrok, ki jih želijo starši vključiti v vrtec.
NALOGA: Z ustanoviteljico Občino Brezovica bomo sodelovali pri iskanju rešitev za nove prostore
vrtca.
CILJ: Večja prepoznavnost vrtca in vzpostavljanje učinkovitejšega pretoka informacij.
NALOGE: Nadaljevanje dela promocijske skupine, ki bo skrbela za vnos prispevkov na spletno stran
ter objavo v Barjanskem listu.
CILJ: Vseživljenjsko učenje.
NALOGE: Organizacija in spodbujanje strokovnih sodelavk k izobraževanju in samoizobraževanju. V
tem šol. letu bo za večje število zaposlenih organizirano izobraževanje za Mentorja planinskih skupin.
Za vse strokovne delavke pa v sklopu aktiva na temo Pozitivno discipliniranje.
CILJ: Uvajanje in utrjevanje novih pristopov – k otroku usmerjene metode.
NALOGE: V letošnjem šolskem letu se bomo osredotočili na utrjevanje izvajanja kotičkov, jutranjega
kroga ter opazovanje in načrtovanje po metodologiji Korak za korakom. Več časa bomo namenili tudi
spodbudnemu učnemu okolju.
CILJ: Posodabljanje pravilnikov.
NALOGE: Sprememba Pravilnika o računovodstvu.
CILJ: Druženje otrok, ki niso vključeni v vrtec.
NALOGE: Izvajanje Cicibanovih uric v predvidoma dveh skupinah.
CILJ: Druženje mladih mamic za izmenjavo izkušenj življenja z novorojenčki.
NALOGE: Srečanja za mlade mamice.
CILJ: Spoznavanje predšolskih otrok s tujim jezikom.
NALOGE: Program integrirane angleščine- obogatitveni nadstandardni program ob 100% soglasju
vseh staršev v skupini: Gibalna igra kot sredstvo za seznanjanje s tujim jezikom v zgodnjem otroškem
obdobju. Prispevek staršev 50€ za celo šolsko leto.
CILJ: Razvijanje mednarodnih sodelovanj.
10
LDN 2012/2013
NALOGE: Iskanje partnerjev ter prijave na mednarodne razpise.


Prednostne naloge posameznih oddelkov in enot vrtca so razvidne iz LDN oddelkov in enot.
Vsebine in naloge za posamezne enote in dejavnosti so opredeljene v nadaljevanju LDN.
11
LDN 2012/2013
3.3.
DNEVNI PROGRAM
Dnevni program se izvaja za otroke I. in II. starostnega obdobja in traja 6 do 9 ur dnevno. V okviru
poslovnika, ki traja do 11 ur, sta 2 uri dnevno namenjeni dežurstvu.
Število oddelkov in otrok po posameznih enota na dan 1. 9. 2012 je sledeče:
ENOTE VRTCA
VNANJE GORICE
BREZOVICA
NOTRANJE GORICE
PODPEČ
RAKITNA
ENOTA PRI OŠ BREZOVICA
SKUPAJ
ŠT. ODDELKOV
7
2
2
10
2
4
27
ŠT. OTROK
115
42
39
181
32
93
502
NOVINCI
58
6
3
53
8
3
131
S septembrom 2012 sta v naše vrtce vključena 502 otroka v 27 oddelkih, od tega 131 novinčkov.
Imamo 129 premikov otrok, od tega 51 iz ene enote v drugo.
3.4.
POLDNEVNI PROGRAM
Poldnevni program traja 4 – 6 ur z zajtrkom ali malico in kosilom. Ima vse značilnosti dnevnega
programa.
V naše vrtce je s 1. 9. 2012 vključenih sedem otrok v poldnevni program – v enoti v OŠ Brezovica sta
vključena dva otroka , v enoti Podpeč dva otroka in enoti Rakitna so vključeni trije otroci.
3.5.
PROGRAM ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
V naše vrtce imamo vključenih 13 otrok s posebnimi potrebami, ki imajo izdano odločbo za
usmerjanje otroka s posebnimi potrebami. Trije otroci so še v postopku usmerjanja, a pričakujemo,
da že v jesenskem delu šolskega leta Zavod za šolstvo izda ustrezne odločbe.
Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč Darja Rogelj bo izvajala specialno pedagoško pomoč za
odpravo primanjkljajev v razvoju, nudila strokovno podporo strokovnim delavkam ter staršem.
Pomoč bo nudila 8 otrokom s posebnimi potrebami na osnovi odločb in priporočil razvojne
ambulante.
Surdopedagog (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana) bosta izvajali 2 krat po 2 uri, ter 1 krat po 3 uri
tedensko pomoči za odpravo primanjkljajev na slušnem področju za tri otroke.
Tiflopedagog (Zavod za slepo in slabovidno mladino) bosta izvajali dodatno strokovno pomoč po 1
uro tedensko (od tega na 14 dni v Zavodu) za dva slabovidna otroka.
Socialna pedagoginja Alenka Žavbi (svetovalna delavka vrtca) bo izvajala dodatno strokovno pomoč
za odpravo primanjkljaja v razvoju na področju čustveno vedenjskih težav za enega otroka.
12
LDN 2012/2013
Občino ustanoviteljico smo zaprosili za stalnega spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami na
področju čustveno vedenjskih težav. Dne 12. 9. 2011 smo iz pisarne župana prejeli soglasje k
sistematizaciji delovnega mesta za spremljevalca.
Financiranje: V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, stroške v
celoti pokrije Občina Brezovica.
3.6.






ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA OTROK
V enoto Brezovica sta vključena zmerno naglušna otroka, eden nosi slušni aparat, prav tako en
otrok v enoti OŠ Brezovica.
Imamo dva slabovidna otroka in sicer eden v Podpeči in eden na Brezovici.
Potrjena je epilepsija za otroka v enoti pri OŠ in v Podpeči.
En otrok v Podpeči ima prirojeno srčno napako in en otrok jemlje zdravila za srce v Vnanjih
Goricah.
Dva otroka v Podpeči in eden v Vnanjih Goricah imajo vročinske krče.
Skupaj imamo 25 otrok s prehranskimi dietami. V enoti Podpeč imamo 5 otrok, v Vnanjih Goricah
4 otroke, v enoti OŠ Brezovica 7, na Brezovici 4 in na Rakitni 5 diet.
3.7.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Sodijo v izvedbeni Kurikulum. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane
delovne obveznosti vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. So skladne s cilji in načeli Kurikula vrtca.
Za dosego kakovostnejših rezultatov bodo občasno vključeni zunanji sodelavci.
MALI SONČEK
Program MALI SONČEK izhaja iz programa Zlati sonček in predstavlja njegovo razširitev, posodobitev
in obogatitev; namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih
stopenj. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi
gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje na igro in vadbo in priznanje v prvi vrsti pomeni, da je
otrok vključen v program, zato ga prejmejo vsi otroci, seveda po ustreznem procesu. Manj uspešni
otroci in otroci s posebnimi potrebami imajo program prilagojen glede na njihove zmožnosti.
Poleg ciljev, ki so opredeljeni v Kurikuku za vrtce za področje gibanja, so cilji gibalnega/športnega
programa Mali sonček naslednji:





obogatiti gibalno/športni program z dejavnostmi v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki
vključujejo sodobne športne pripomočke,
spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju,
spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa,
pri otrocih vzpodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju,
spodbuditi športna društva, klube, zveze… k sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri
podajanju gibalnih/športnih vsebin predšolskih otrok.
Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta) : vključenih 43 otrok,
Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta) : vključenih 130 otrok,
13
LDN 2012/2013
Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta): vključenih 114 otrok,
Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta): vključenih 116 otrok.
Koordinatorka dejavnosti: Rožmanec Cilka.
Financiranje nalepk, knjižic in diplom: Ministrstvo za šolstvo in šport
Ostalo: Občina Brezovica iz sredstev za šport
14
LDN 2012/2013
CICIBAN PLANINEC
V okviru Zlatega sončka se bo izvajala dejavnost Ciciban planinec in predpriprava na dejavnost
Ciciban planinec. Starši otroke prijavijo preko posebnih prijavnic.
Cilji programa:
- da bi otroke usmerili k zdravemu razvedrilu v naravi, vzpodbujali k opazovanju ter jim pomagali
oblikovati navade in potrebe po aktivnem življenju v naravi,
- da bi jih seznanjali z osnovami pohodniških dejavnosti in z varnostnimi ukrepi v naravi ter jim
privzgajali pozitiven odnos do narave,
- da bi krepili vrline, kot so prijateljstvo, poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in
vzdržljivost.
Program je namenjen otrokom, rojenim leta 2006 in 2007, izjemoma letniki 2008, če jih je v skupini 5
ali manj. V letošnjem šolskem letu – skupaj 123 otrok.
Vodja dejavnosti: Katarina Susman
Cilji izletov, vezani na avtobusni prevoz, predvideno število otrok:
Avtobus št.
1
skupaj
Avtobus št.
2
skupaj
Avtobus št.
3
Vzgojiteljica –
skupina
Predvideno
otrok
Erbežnik Joži
22
Šubic Mateja
23
Vzgojiteljica
- skupina
45 otrok
Predvideno
otrok
Švigelj Savi
20
Strain Novak Katarina
22
Vzgojiteljica
- skupina
42 otrok
Predvideno
otrok
Založnik Barbara, Pristavec Jana, Tjaša
Kuk
30
7
število
Cilji izletov,
vezani na avtobusni
prevoz
STAR MALN
SV. JAKO
PLANINA NAD VRHNIKO
število
Cilji izletov,
vezani na avtobusni
prevoz
SV. JAKOB,
PLANINA NAD VRHNIKO
SV, ANA IN SV. JOŽEF
število
Cilji izletov,
vezani na avtobusni
prevoz
STAR MALN
SV. JAKOB
PLANINA NAD VRHNIKO
Lenarčič Magdalena, Grabrovec Mojca
Mazi Marija
6
Skupaj
SKUPAJ
40 otrok
127 otrok
Planinski izleti se bodo izvajali v okviru poslovnega časa vrtca.
Odhodi: od 7. do. 8 ure, povratki do 12. oz. najkasneje 13. ure.
Stroški: avtobusni prevozi, vključitev v Planinsko društvo Podpeč – Preserje ( knjižnice in članarina za
leto 2011 in 2012), dodatno spremstvo ( en spremljevalec na 8 otrok), izobraževanje.
Financiranje: iz sredstev Občine Brezovica – PROGRAM ŠPORTA
Predpriprava za dejavnost planinci se bo izvajala za otroke v starosti 4 – 5 let ( letniki 2008, izjemoma
letniki 2009, če jih je v skupini 10 ali manj), in bo vsebovala:
15
LDN 2012/2013
-
3 izlete v okolico vrtca ( brez avtobusnih prevozov),
pogovore o planinskih dejavnostih,
knjižnice Ciciban planinec ( brez članarine)
Enota
Brezovica
Notranje Gorice
Podpeč
Podpeč
Enota pri OŠ Brezovica
Enota pri OŠ
Rakitna
Skupaj
Vzgojiteljica
Vzg. Kastelic Katja
Vzg. Bavdek Branka
Vzg. Kuk Tjaša
Vzg. Bezek Milenka
Vzg. Lenarčič Magdalena
Vzg. Grabrovec Mojca
Vzg. Mazi Marija
Št. Otrok
20
19
21
24
21
20
6
134
Financiranje: ni dodatnih stroškov
Skupine otrok, ki so vključene v program Ciciban planinec, bo v zimskih mesecih obiskal član
Planinskega društva Preserje, jim predstavil planinsko opremo in jim odgovarjal na vprašanje, po
sledečem razporedu:
ENOTA
Rakitna
Podpeč
Notranje Gorice
OŠ Brezovica
Brezovica
Datum in ura
Vzgojiteljica
Mazi Maša
Kuk Tjaša
Bezek Milenka
Bavdek Branka
Erbežnik Jožica, Grabrovec Mojca – 4 otroci
Šubic Mateja, Lenarčič Magdalena – 3 otroci
Strain Novak Katarina
ŠPORTNA VADBA S ŠPORTNIM PEDAGOGOM
V času od oktobra 2012 do februarja 2013 bo v skupinah II. starostnega obdobja in v kombiniranih
skupinah organizirana športna vadba s športnim pedagogom. Nosilci dejavnosti so strokovni delavci
vrtca. Vadbo vodi športni pedagog podjetja JAKI ŠPORT.
Financiranje: Športnega pedagoga v višini 592,84 evrov bomo financirali iz sredstev ustanovitelja, ki
smo jih pridobili ob razpisu za šport 2012. Posamezne skupine otrok bodo razdeljene na dva dela.
Pričetek: oktober 2012
Kraj izvajanja: telovadnice, igrišče ali drugi namenski prostori
V primeru, da bomo pridobili dodatna sponzorska sredstva, bo po posameznih skupinah izvedenih
več vadb s športnim pedagogom ( enota, ki bo sponzorska sredstva pridobila).
Inštitut za razvoj športa SPOLINT bo v enoti Brezovica od 1. oktobra 2012 do 31. maja 2013
brezplačno izvajal inovativni program na področju psiho-motoričnega razvoja otrok. Telovadnico
bodo dodatno opremili še s svojimi rekviziti. Program se imenuje Playness in bo potekal enkrat
tedensko po 45 minut v obeh skupinah (starost od 3 do 5 let).
KULTURNE PRIREDITVE, OBISKI INSTITUCIJ, RAZSTAV
Za popestritev osnovnega programa bomo izvajali različne dejavnosti, ki potrebujejo širšo
organizacijo. To so izleti vezani na avtobusni prevoz, ogledi institucij, razstav. Dejavnosti bodo
izvedene v skladu z LDN posameznih oddelkov oz. enot:
- I. starostna skupina: ena kulturna predstava v vrtcu in obisk Dedka Mraza
16
LDN 2012/2013
-
II. starostna skupina: ena kulturna predstava v vrtcu in obisk Dedka Mraza, in ena vstopnina
ali delavnica z zunanjim izvajalcem
Pogled dejavnosti vezanih na osnovni program je razviden iz Priloge št. 3.
Financiranje: iz ekonomske cene – postavka vzgojnega sredstva
SANKANJE NA UREJENIH SANKALIŠČIH
Za starejše skupine otrok bomo organizirali sankanje na Rakitni ali v Logatcu ( 1 prevoz z avtobusom
in plačilo sankališča).
Financiranje prevozov in vstopnine: iz sredstev za dejavnosti v naravi občine Brezovica.
IZLETI V NARAVO, VEZANI NA AVTOBUSNI PREVOZ
Za mlajše otroke II. starostne skupine in enoto Brezovica, ki se bo sankala v bližini vrtca.
Financiranje prevozov: iz sredstev za dejavnosti v naravi Občine Brezovica
OBISK ARBORETUMA VOLČJI POTOK
Otroci od 4. leta dalje bodo v pomladanskih mesecih 2012 obiskali Arboretum Volčji potok.
Financiranje prevozov in vstopnine: iz sredstev za dejavnosti v naravi Občine Brezovica.
PROGRAM KOLESARČKI
Ob morebitnih pridobljenih sponzorskih sredstvih bo dejavnost izvedena predvidoma v
spomladanskih mesecih 2013.
MINI POČITNICE
Program bomo izvedli na kmetijah Davčen, Pr Ožbet in Tavčar na Starem vrhu nad Škofjo Loko,
Četena Ravan od 1. 10. do 5. 10. 2012.
Otroke bodo spremljale strokovne delavke naših vrtcev in dodatni spremljevalci. Predvidevamo, da se
bo programa udeležilo sledeče število otrok:
Enota vrtca
Vzgojiteljica
OŠ Brezovica
Erbežnik Joži
Šubic Mateja
Predvideno
otrok
20
Spremljevalci
Datum
Erbežnik Joži
Mele Cvetka
1študentka,
1 študentka za OPP
od 1. 10. 2012
do 3. 10. 2012
21
Šubic Mateja,
Bobnar Mojca,
1 študentka
Notranje Gorice
Švigelj Savi
19
Švigelj Savi,
Rogelj Janja,
1 študentka
OŠ Brezovica
Lenarčič Magdalena,
Mojca Grabrovec
7
Kastelic Nevenka
17
LDN 2012/2013
Skupaj
Podpeč
Založnik Barbara,
Pristavec Jana,
Kuk Tjaša
Brezovica
67 + 11 sprem.
26
18
Balant Barbara,
Krhin Jana,
Katarina Bah,
Rogelj Darja za OPP
od 3. 10. 2012
do 5. 10. 2012
Strain
Novak
Katarina,
Svete Bojana,
Strain Novak Katarina
Mazi Marija
Rakitna
6
Mazi Marija
Skupaj
Skupaj
50 + 7 sprem.
117 otrok in 18
spremljevalcev
Spremstvo: 13 strokovnih delavk: Erbežnik Joži, Mele Cvetka, Šubic Mateja, Bobnar Mojca,
Švigelj Savi, Rogelj Janja, Kastelic Nevenka, Založnik Barbara, Krhin Jana, Bah Katarina, Strain Novak
Katarina, Svete Bojana, Mazi Marija in 3 študentke, ki bodo spremljevalke ter Darja Rogelj za 1 otroka
OPP in 1 študent za OPP.
Stroški: dva polna penziona (5 obrokov hrane dnevno), stroški strokovnih delavcev in ostalih
spremljevalcev, otrok, avtobusni prevoz, organizacija.
Financiranje: prispevek občine 55,60 €, prispevek staršev 21,50€.
Program je namenjen otrokom letnik 2006, 2007 in izjemoma 2008, če jih je v skupini 5 ali manj.
LETOVANJE V PACUGU
Program letovanja bomo izvedli v sodelovanju z ZPM Ljubljana Vič Rudnik.
Kraj in čas: Pacug, junij 2013
Št. dni: predvidoma 4 dni
Št. otrok: glede na prijavo in podpisano pogodbo z ZPM Vič Rudnik.
Stroški: trije polni penzioni (5 obrokov hrane dnevno), stroški strokovnih delavcev in ostalih
spremljevalcev otrok, avtobusni prevoz, organizacija.
Program je namenjen otrokom letnik 2006, 2007 in izjemoma 2008, če jih je v skupini 5 ali manj.
Financiranje: starši prijavljenih otrok po posebnih položnicah.
Otrokom, za katere starši ne bodo mogli pokriti stroškov, bomo zagotovili brezplačno udeležbo.
Financiranje: sofinanciranje Občine Brezovica in staršev.



Pri vseh naštetih dejavnostih, bomo upoštevali načelo enakih možnosti za otroke in starše.
Otrokom, ki se za program ne bodo odločili, se bo v vrtcu ponudila druga kvalitetna dejavnost.
Otroke bomo na bivanje v naravi pravočasno pripravili, tako da bo zanje bivanje v naravi prijetna
in pozitivna izkušnja.
Vse zgoraj prikazane dejavnosti so namenjene le otrokom, ki so naši varovanci.
PRAZNOVANJA
V skladu z LDN oddelkov in po dogovoru s starši, bomo obeležili sledeča praznovanja:
18
LDN 2012/2013







Prvi jesenski in prvi pomladni dan,
rojstni dnevi otrok ( praznovanje brez hrane),
pustno rajanje
praznični mesec december: obisk Dedka Mraz, Miklavževanje ( brez osebe),
družinska praznovanja marec 2013 – nastopi otrok in manjša darilca za starše,
zaključki šolskega leta,
druga praznovanja, vezana na pomembne dogodke.
3.8.
DODATNE DEJAVNOSTI IZVEN POSLOVNEGA ČASA VRTCA
To so dejavnosti, ki jih za otroke vodijo zunanji in notranji izvajalci. Ne sodijo v kurikulum vrtca.
Prijava otrok: preko prijavnic, ki se staršem posredujejo na prvih roditeljskih sestankih. Za Cicibanove
urice prijava poteka preko naše spletne strani.
Čas izvajanja: izven poslovnega časa enot vrtca.
V vse spodaj omenjene programe, se lahko prijavijo tudi otroci, ki niso naši varovanci.
ŠPORTNA VADBA PREDŠOLSKIH OTROK IN TEČAJ ROLANJA
Izvajalec: Jaki šport
Kraj izvajanja: telovadnica oz. drugi ustrezni prostori in igrišča.
Financiranje: starši direktno izvajalcem.
TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA, PLESNA DEJAVNOST
Izvajalec: Maksi šola Mejač d. o. o
Kraj izvajanja: po dogovoru ( igralnice oz. drugi prostori vrtca).
Financiranje: starši direktno izvajalcem.
CICIBANOVE URICE
Izvajalec: Vrtci Brezovica
Kraj izvajanja: enota Brezovica, v primeru , da bi bilo dovolj prijav tudi v enoti Podpeč.
Financiranje: sofinanciranje Občine Brezovica in starši.
SREČANJE ZA MLADE MAMICE
Srečanje za mlade mamice, ki jih organiziramo s ciljem, da se dovolj zgodaj spoznajo z vrtcem.
19
LDN 2012/2013
4.
RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE
DELAVCI
VRTEC
VNANJE
GORICE
BREZOVICA
NOTRANJE
GORICE
Št. otrok
Prosta mesta
normativ
2
v skupinah otrok
m
I. HeO
Vzg. Švigelj Alenka
43
1.
2011
12
I. HO
Pom. vzg. Petrovčič Urša
Vzg. Kastelic Fanči
( 1)
42
14
12+2
Pom. vzg. Brulc Marija
( 2)
I. HO
Vzg. Židanek Silvenka
42
14
12+2
3-4
Pom. vzg. Kozin Andreja
Vzg. Brlan Marta
(3)
42
19
17+2
Pom. vzg.Brandstatter Olga
(4)
3-4
Vzg. Plahutnik Andreja
42
18
17+2
(5)
KO
Pom.
vzg.
Rožmanec
Barbara
Vzg. Peklaj Tanja
42
19
17+2
3-4
Pom. vzg. Kocjan Sergeja
Vzg. Vesna Sever
(6)
42
19
17+2
II. HO
Pom. vzg. Hlače Martina
Vzg. Strain Novak Katarina
(7)
46
22
22+2
2 OPP
II. HO
Pom. vzg. Svete Bojana
Vzg. Katja Kastelic
(8)
46
19
22+2
2 OPP
3 prosti mesti
II. HO
Pom. vzg. Jeraj Valerija
Vzg. Švigelj Savi
(9)
35
20**
19+2
1 OPP
(11)
19**
19
II. HO
Pom. vzg. Rogelj Janja
Vzg. Bavdek Branka
Pom. vzg. Šušteršič Polona
Vzg. Kuk Tjaša
42
21
22+2
3
prosta
mesta
II. HO
Pom. vzg. Tehovnik Nataša
Vzg. Bezek Milenka
(12)
43
22
22+2
2 prosti mesti
Pom. vzg. Perko Mojca
(13)
II. HO
PODPEČ
IGR.
Struktura
oddelkov
9.
1. 9.2012
10+2
1 OPP
20
LDN 2012/2013
RAKITNA
OŠ BREZOVICA
II. Ho
Vzg. Založnik Barbara
43
23
22+2
I. HO
Pom.vzg. Krhin Jana
Vzg. Meta Raktelj
(14)
42
14
12+2
I. HO
Pom. vzg. Šuštaršič Nina
Vzg. Andreja Cebe Mandič
(15)
42
14
12+2
II. HeO
Pom. vzg. Mravlje Jerica
Vzg. Pristavec Jana
(16)
46
21
19+2
3-4
Pom. vzg. Možina Kati
Vzg. Suhadolnik Janja
(17)
41
19
17+2
3-4
Pom.vzg. Šinkar Hedvika
Vzg. Molek Andreja
(18)
41
19
17+2
I. HO
Pom. vzg. Bezek Stanka
Vzg. Katarina Susman
(19)
41
14
12+2
I. HO
Pom.vzg Cilenšek Marjanca
Vzg. Simšič Nina
(20)
41
14
12+2
I. HeO
Pom. vzg. Čuden Urška
Vzg. Borštnik Rajer Florjana
(21)
47,56
12
10+2
II. HeO
Pom. vzg. Bezek Nina
Vzg. Mazi Marija
(22)
47,56
21
19+2
II. HO
Pom. vzg. Mikuž Metka
Vzg. Erbežnik Jožica
(23)
60,83
22
22+2
II. HO
Pom.vzg. Mele Cvetka
Vzg. Lenarčič Magdalena
(24)
60,04
24
22+2
II. Ho
Pom. vzg. Logar Suzana
Vzg. Grabrovec Mojca
(25)
59,45
24
22+2
II. HO
Pom. vzg. Kastelic Nevenka
Vzg. Šubic Mateja
(26)
65,42
23
22+2
Pom. vzg. Bobnar Mojca
(27)
1 OPP
2 OPP
1 OPP
Legenda:
Ho: homogen oddelek
HeO: heterogen oddelek
KO: kombiniran oddelek
21
LDN 2012/2013
Starost: 3-4
I.: oddelek I. starostne skupine, II. starostne skupine
**Kvadratura, starost otrok, Odločbo MSŠ št. 601-802/98 z dne 3. 3. 2000.
Svet občine je 25. 10. 2003 v skladu z 2. odstavkom 17. člena zakona o vrtcih, odločil, da število otrok
v oddelkih presega število, ki ga določa Odredba o normativih, za največ dva otroka v oddelku.
5.
DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA
5.1.
SISTEMATIZACIJA DELOVNIH MEST ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013
V pedagoško - strokovnem sektorju se za izvajanje vzgojno – izobraževalne dejavnosti
sistematizirajo naslednja delovna mesta:
DELOVNO MESTO
VNANJE
GORICE
1
0,85
Ravnatelj
Pomočnik
ravnatelja
Svetovalni delavec
Vzgojitelj
za
dodatno strokovno
pomoč
Organizator zdr.hig.
režima
Vzg.
Z
org.
nalogami
Vzgojitelj
Pomočnik
vzgojitelja
Spremljevalec
otroka s posebnimi
potrebami
SKUPAJ
-
BREZOVICA
NOTRANJE
GORICE
PODPEČ
RAKITNA
OŠ
BREZOVICA
SKUPAJ
1
0,85
1
1
1
1
0,45
0,45
1
1
1
2
1
1
7
6
8,10
1
2
1
2,10
8
11,52
1
2,25
3
4,15
20
30,12
1
1
9,15
62,42
19,40
4
4,10
21,52
4,25
pomočnica ravnateljice opravlja: dela pomočnika ravnatelja 0,85 in dela organizatorja
zdravstveno – higienskega režima 0,15.
V gospodarsko upravnem in računovodskem sektorju se v posameznih službah sistematizirajo
naslednja delovna mesta:
DELOVNO MESTO
Računovodja VI.
Poslovni sekretar
VI.
Knjigovodja V.
Administrator V.
Organizator
prehrane
Glavni kuhar V.
Kuhar V.
Vnanje Gorice in
uprava
1
1
Brezovica
Notranje
Gorice
Podpeč
Rakitna
skupaj
1
1
0,25
0,50
0,45
1
OŠ
Brezovica
0,25
0,50
0,45
1
1
2
1
22
LDN 2012/2013
Kuhar IV.
Kuharski
pomočnik III
Kuharski
pomočnik II
Hišnik V.
Hišnik IV.
Perica II.
Šivilja IV.
Čistilka II.
SKUPAJ
2,5
2
0,125
1
1
0,69
0,50
0,50
1,465
11,855
4,5
0,485
0,36
0,31
1,31
0,69
1
1
0,69
1,00
0,50
4,815
20,50
0,50
OŠ
/
1,50
5,125
0,50
1,86
0,66
0,66
SKUPAJ pedagoško strokovni in gospodarsko upravni ter računovodski sektor:
DELOVNA MESTA
Sistematizirana
delovna mesta
Dejansko zaposleni
na dan 1. 9. 2012
Vnanje
Gorice
uprava
31,255
33,56
Brezovica
Notranje
Gorice
Podpeč
Rakitna
OŠ
Brezovica
SKUPAJ
5
4,10
26,645
6,11
9,81
82,92
5
4,10
26,65
8,13
8,81
86,25
in
Opomba:
 po Pravilniku o normativih nam pripada 1,69 hišnika. Po dogovoru z Občino Brezovica imamo
zaposlena 2 hišnika ( razdrobljenost in starost hiš, prevozi prehrane, pošte, nadomeščanja,..).
Delež hišnika nad normativom ( 0,31 delavca) ni vračunan v ceni vrtca. Financira ga Občina
Brezovica.
 Čiščenje prostorov v enoti Notranje Gorice opravlja delavka OŠ Brezovica.
 V OŠ Brezovica čisti delavka, ki je zadolžena za dve enoti, kar pomeni, da se v skladu s Pravilnikom
o normativih čistilna površina zmanjša na 500 m2.
5.2.
RAZPOREDITEV DELA STROKOVNIH DELAVK IN ODMORI
Upoštevajoč cilje in načela kurikula, 41. člena Zakona o vrtcih in ½ urno pravico do odmora,
strokovne delavke opravljajo:
 Vzgojiteljice, 6,5 ur v skupini otrok ( od tega ½ ure odmora) in 1,5 ur za ostale delovne
obveznosti.
 Pomočnice vzgojiteljic: 7,5 ur v skupini otrok ( od tega ½ ure odmora) in 0,5 ure za ostale
delovne obveznosti.
V skladu s 17. čl. Zakona o vrtcih se sočasnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ne izvaja v
času počitka otrok (rekonceptualizacija).
Delavke nad 50 let ( 62. čl. KP) bodo opravljale izven skupine naslednje dolžnosti: organizacijske
naloge, skrb za sejne sobe in dekoracijo, ažuriranje spletne strani, delo za sindikat, urejanje
knjižnice,…



5.3.
SOČASNOST
Enota Podpeč: 1, 32 delavke: (4 oddelki I. starosti)
Enota Rakitna 0,33 delavke ( 1 oddelek HeO I. starost)
Enota Vnanje Gorice 1 delavka (3 oddelki I. starosti),
23
LDN 2012/2013


0, 50 delavke za pokrivanje po 62. členu KP za 10 delavk za enote: Vnanje Gorice, Podpeč,
enota pri OŠ in enota Notranje Gorice (22 ur tedensko). Za eno delavko iz enote Podpeč
pokriva delavka, ki pokriva tudi sočasnost za oddelke I. starosti
4 urno sočasnost v ostalih skupinah II. starostnega obdobja pokrivajo vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic z ustrezno razporeditvijo urnika.
5.4.
URNIKI DELA
Urniki dela so razvidni iz LDN enot vrtcev ( Priloga št. 1). Med letom se prilagajajo številu
prisotnosti otrok.
Urniki so narejeni z upoštevanjem:
 poslovnega časa enot vrtcev,
 prihodov in odhodov otrok,
 pokrivanje 4 – urne sočasnosti v oddelkih II. starostne skupine,
 pokrivanja 6 - urne sočasnosti v oddelkih I. starostne skupine ( št. oddelkov krat,033 pom.
vzgojitelja),
 pokrivanja 6 in 5 – urne sočasnosti v kombiniranem oddelku z najmanj 4 otroci I. starostne
skupine,
 rekonceptualizacije delovnega časa vrtca ( 17. čl. Zakona v Vrtcih).
5.5.
ORGANIZACIJA DELA VZDRŽEVALCEV
VZDRŽEVALEC
JESENKO FRANC
( Podpeč, Rakitna, Notranje
Gorice)
14 skupin
VIDMAR VINKO
( Vnanje Gorice, Brezovica,
OŠ Brezovica)
13 skupin
5.6.
RAZPORED DELA
1. Celotno vzdrževanje stavb in igrišč v enotah Podpeč - sreda, četrtek,
petek, Rakitna – pon., Not. Gor.-tor.,
2. prevoz pošte v Notranje Gorice, Rakitno in Podpeč,
3. prevoz kosil iz Vnanjih Goric v Podpeč,
4. druga dela.
1. Celotno vzdrževanje stavbe in igrišča v enoti Vnanje Gorice - pon., tor.,
sred., enota pri OŠ Brezovici- čet., in Brezovica – pet.,
2. prevoz hrane in pošte v enoto Brezovica, prevoz pošte v OŠ Brezovica,
3. prevoz pošte na in iz Pošte,
4. druga dela.
DELAVCI VRTCA
Zaporedna
številka
Delovno mesto
UPRAVA IN VZDRŽEVALCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bošnjak Liljana
Rožmanec Cilka
Svete Alenka
Merlak Milanka
Žavbi Alenka
Doles Rozman Vesna
7.
Dolinar Olga
8.
Lukančič Tanja
9.
Jesenko Franc
Ravnateljica
Pom. ravnateljice in organizator ZHR
Računovodkinja
Poslovna sekretarka
Svetovalna delavka - PD
Vzgojiteljica NDČ/
Svetovalna delavka DČ
Administratorka V (4 h)-Knjigovodja V
(2 h)
Organizator prehrane in organizator
ZHR
Hišnik V
24
LDN 2012/2013
10. Vidmar Vinko
11. Darja Rogelj
Hišnik IV.
Vzgojiteljica za dodatno strokovno
pomoč
ENOTA BREZOVICA
12. Kastelic Katja
13. Strain N. Katarina
14. Jeraj Valerija
15. Svete Bojana
16. Pleško Majda
Vzgojiteljica
Pom. vzgojiteljice/
Vzgojiteljica DČ- do vrnitve Alenke
Žavbi na DM svetovalne delavke
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Kuharska pomočnica II / čistilka II
ENOTA VNANJE GORICE
17. Peklaj Tanja
18.
19.
20.
21.
22.
Sever Vesna
Kastelic Fani
Plahutnik Andreja
Brlan Marta
Švigelj Alenka
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Židanek Silvenka
Kocjan Sergeja
Kozin Andreja
Petrovčič Urška
Brulc Marija
Hlače Martina
Rožmanec Barbara
Brandstatter Olga
Krmavnar Andreja
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Klemenčič Urška
Klemen Staša
Blagojevič Bojan
Treven Branka
Ivanič Alenka
Bernik Sonja
38. Celarc Urška
39. Japelj Barbara
40. Japelj Darja
Vzgojiteljica (do vrnitve M. Doles K. s
PD)
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica z org. nalogami
Vzgojiteljica
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom.
vzgojiteljice
4
h
–
sočasnost/čistilka 1 h
Pom. vzgojiteljice-sočasnost
Vodja kuhinje
Vodja Kuhinje
Kuhar IV.
Kuhar IV.
Kuhar IV. Z omejitvami – odločba
invalidnosti – 20h na teden
Kuharski pomočnik II.
Perica II. 0,5 – Šivilja IV. 0,5
Čistilka II
ENOTA NOTRANJE GORICE
41.
42.
43.
44.
Bavdek Branka
Švigelj Slavka
Šušteršič Polona
Rogelj Janja
Vzgojiteljica z org. nalogami
Vzgojiteljica
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
ENOTA PODPEČ
45.
46.
47.
48.
49.
Bezek Milenka
Molek Andreja
Simšič Nina
Raktelj Marjeta
Susman Katarina
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica z org. nalogami
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica
25
LDN 2012/2013
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Založnik Barbara
Kuk Tjaša
Pristavec Jana
Cebe Mandič Andreja
Suhadolnik Janja
Šušteršič Nina
Bezek Stanka
Cilenšek Marjanca
Šinkar Hedvika
Možina Katarina
Krhin Jana
Mravlje Jerica
Čuden Urška
Tehovnik Nataša
Perko Mojca
Lorger Tina
66. Bah Katarina
67.
68.
69.
70.
71.
Smrtnik Urška
Lenaršič Mojca
Borštnik Sabina
Vidmar Vlasta
Kolarič Justina
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica z org. nalogami
Vzgojiteljica
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice (polovični delovni
čas na podlagi 48.čl. ZSDP)
Pom. vzgojiteljice 4 h (polovični
delovni čas na podlagi 48.čl. ZSDP, ki
ga koristi Tina Lorger in kuharska
pomočnica III -1 h in 3 h sočasnost
Vodja kuhinje
Kuhar IV
Kuhar IV
Perica II 0,5 – Čistilka II 0,5
Čistilka II
ENOTA RAKITNA
72. Mazi Marija
73. Doles K. Matejka
74. Borštnik Rajer Florjana
75. Opeka Jerneja
76.
77.
78.
79.
80.
Bezek Nina
Jožica Kržič
Mikuž Metka
Valadžija Marija
Grum Valentina
Vzgojiteljica z org. nalogami
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica (do vrnitve Matejke D.K. s
porodniške)
Pom. vzgojiteljice – PD do november
2013
Pom. vzgojiteljice
Kuharica V
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice 0,25 - čistilka 0,50
Kuharska pomočnica – 15 h/teden
ENOTA PRI OŠ BREZOVICA
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Šubic Mateja
Lenarčič Magdalena
Erbežnik Jožica
Grabrovec Mojca
Kastelic Nevenka
Mele Cvetka
Logar Suzana
Bobnar Mojca
Kušar Erika
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica
Vzgojiteljica z org. nalogami
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Čistilka II (0,66 OŠ, 0,34 VG)
Legenda:
PD – porodniški dopust
26
LDN 2012/2013
Daljše bolniške odsotnosti: Vesna Doles Rozman
Daljša nadomeščanja: /
Predvidena upokojitev: /
6.
PREHRANA V VRTCU
Vrtec ima v vsaki enoti locirano kuhinjo, in sicer centralno kuhinjo v Vnanjih Goricah, lastno
kuhinjo v Podpeči in na Rakitni ter razdelilno kuhinjo na Brezovici. V Notranjih Goricah in v enoti
pri OŠ Brezovica za otroke iz vrtca kuhajo v šolskih kuhinjah. Vse kuhinje imajo strokovno
usposobljene delavce, ki poskrbijo za kvalitetno in zdravstveno ustrezno hrano za otroke.
Hrano pripravljamo za otroke I. in II. starostne skupine, za zaposlene v vrtcu in zunanje
odjemalce. Otrokom zagotavljamo 4 obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in
popoldansko malico. Otroci imajo med obroki ves čas na razpolago sadje, vodo in manj sladke
napitke.
Jedilnike za otroke sestavljamo v skladu s prehranskimi smernicami in priporočili pristojnih
institucij. Pri delu v kuhinji upoštevamo načela HACCP sistema. Jedilniki so objavljeni na oglasnih
deskah in na internetni strani vrtca.
V šolskem letu 2012/13 bomo nadaljevali z vključevanjem ekoloških živil v prehrano (kruh,
pekovsko pecivo, mleko in mlečni izdelki, sadje in zelenjava, posamezna živila), živil brez dodanih
aditivov (barvil, konzervansov,..), več polnozrnatih živil (moko, kruh,..), strmeli k lokalni oskrbi
živil (sezonsko sadje, med,..) ter najmanj enkrat tedensko na jedilnik vključili brezmesni dan.
Drugo leto zapored se bomo vključili v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo potekal v
mesecu novembru. Poudarek in vidik projekta je, da se ta dan dobavijo domača živila lokalnih
proizvajalcev in sicer otroci tisti dan zajtrkujejo mleko, kruh, maslo, med in jabolko.
ORGANI VRTCA
Organi vrtca so svet vrtca, svet staršev, ravnatelj, kolegij in strokovni organi ( vzgojiteljski zbor in
strokovni aktiv vrtca).
6.1.
SVET VRTCA
Svet vrtca sestavlja 11 članov ( 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev vrtca, 3
predstavniki staršev).
Pristojnosti vrtca so:
 Sprejema programe vrtca,
 sprejema letni delovni načrt vrtca in poročilo o njegovem uresničevanju,
 odločba o uvedbi nadstandardnih dejavnosti in drugih programov,
 obravnava zadeve, ki mu jih je predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni
sindikat zaposlenih, svet staršev,
 imenuje in razrešuje ravnatelja,
 opravlja naloge določene z aktom o ustanovitvi in druge naloge iz 48.čl. ZOFVI.
Člani sveta vrtca:
27
LDN 2012/2013
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ime in priimek
Kraljič Peter
Brezočnik Samo
Pristavec Košuta Mihaela
Fridl Jarc Ignacija
Goršič Barbara
Založnik Barbara
Švigelj Alenka
Lenarčič Magdalena
Simšič Nina
Svete Alenka
Klemen Staša
Predstavnik
ustanovitelja
ustanovitelja
ustanovitelja
staršev
staršev
staršev
pedagoških delavcev enote Brezovica
pedagoških delavcev enote pri OŠ Brezovica
pedagoških delavcev enote Podpeč
administrativnih in tehničnih delavcev
administrativnih in tehničnih delavcev
Svet vrtca se bo v letošnjem šolskem letu sestal predvidoma štirikrat. V mesecu februarju članom
izteče mandat.
Predsednica sveta vrtca je ga. Svete Alenka.
6.2.
SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu imenuje svet staršev ( 66.čl. ZOFVI).
Sestavljajo ga predstavniki oddelkov otrok, ki jih delegirajo starši na prvih roditeljskih sestankih. Svet
staršev ima sledeče naloge:
 predlaga nadstandardne programe,
 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 daje mnenja o predlogu programa vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki,
 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnem delom,
 voli predstavnike v svet vrtca,
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Člani sveta staršev:
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
enota
Vnanje Gorice
Brezovica
Notranje Gorice
Podpeč
vzgojiteljica
Švigelj Alenka
Kastelic Fani
Židanek Silvenka
Brlan Marta
Plahutnik Andreja
Peklaj Tanja
Sever Vesna
Katja Kastelic
Katarina S. Novak
Švigelj Savi
Bavdek Branka
Kuk Tjaša
Založnik Barbara
Cebe Mandič Andreja
Molek Andreja
Bezek Milenka
Raktelj Marjeta
Suhadolnik Janja
Predstavnik staršev
Hribernik Tinka
Brodnik Rahne Zala
Bajda Mojca
Stebernak Maja
Leštan Maša
Smrtnik Renata
Ambrožič Monja
Trebušak Irena
Marmilič Peršič Denija
Grča Tatjana
Kokelj Lucija
Makovec Breda
Tišler Barbara
Šušteršič Urška
Rogelj Tina
Dolžan Vladimir
Lohak Damjan
Petkovšek Rok
28
LDN 2012/2013
19
20
21
22
23
24
25
26
27
RAKITNA
Pri OŠ
Pristavec Jana
Susman Katarina
Simšič Nina
Borštnik Rajer Florjana
Mazi Marija
Erbežnik Jožica
Lenarčič Magdalena
Grabrovec Mojca
Šubic Mateja
Košir Anton
Metljak Uroš
Goršič Barbara
Bezek Tina
Strmčnik Urška
Fridl Jarc Ignacija
Pratneker Jana
Hosta Milan
Popovič Andreja
Svet staršev se bo sestal po potrebi, najmanj pa 2 krat letno (september, junij). Dosedanja
predsednica sveta staršev je bila gospa Mateja Lekan Štrukelj.
6.3.
RAVNATELJ
Ravnatelj je poslovodni organ in pedagoški vodja vrtca. Organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Opravlja naloge
določene v Odloku o ustanovitvi in naloge iz 49. čl. ZOFVI.
V skladu s 50. čl. ZOFVI, 4.čl. Pravilnika o normativih, 27. čl. Odloka o ustanovitvi in Akta o
sistematizaciji delovnih mest je imenovan pomočnik ravnatelja. Vsebinska delitev dela ravnatelja
in pomočnika ravnatelja je razvidna iz Priloge št.7.
6.4.
STROKOVNI KOLEGIJ
Sestavljajo ga vzgojiteljice z organizacijskim nalogami, računovodkinja, pomočnica ravnateljice,
organizatorka prehrane, svetovalna delavka, ravnateljica in predstavnici pomočnic vzgojiteljic:
Priimek in ime
Cebe Mandič Andreja
Simšič Nina
Strain Novak Katarina
Mazi Marija
Bavdek Branka
Alenka Švigelj
Grabrovec Mojca
Petrovčič Urša
Šinkar Hedvika
Svete Alenka
Rožmanec Cilka
Žavbi Alenka
Lukančič Tanja
Bošnjak Liljana
Darja Rogelj
Enota
Podpeč (stari del)
Podpeč ( novi del)
Brezovica
Rakitna
Notranje Gorice
Vnanje Gorice
OŠ Brezovica
Vnanje Gorice
Podpeč
uprava
uprava
uprava
uprava
uprava
uprava
Delovno mesto
Vzg. z. org. nalogami
Vzg. z. org. nalogami
Vzg. z. org. nalogami
Vzg. z. org. nalogami
Vzg. z. org. nalogami
Vzg. z. org. nalogami
Vzg. z. org. nalogami
Pomočnica vzgojiteljice
Pomočnica vzgojiteljice
Računovodkinja
Pomočnica ravnateljice
Svetovalna delavka
Vodja prehrane, vodja ZHR
Ravnateljica
Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč
Kolegij koordinira vzgojno-izobraževalno in organizacijsko delo med enotami, rešuje tekočo
problematiko, daje predloge in pobude za kvalitetnejše delo. Sestaja se po potrebi, najmanj pa 3 krat
letno.
Glede na vsebino je povabljena sindikalna zaupnica.
Strokovni kolegij sklicuje in vodi ravnatelj.
6.5.
OŽJI STROKOVNI KOLEGIJ
Sestavljajo ga delavci zaposleni na upravi: svetovalna delavka, vzgojiteljica za dodatno strokovno
pomoč, organizator prehrane in ZHR, računovodkinja, poslovni sekretar, administrator, pomočnica
ravnateljice, ravnateljica.
29
LDN 2012/2013
Ožji strokovni kolegij koordinira organizacijsko delo med zaposlenimi na upravi, rešuje tekočo
problematiko, daje predloge in pobude za kvalitetnejšo delo,
Število srečanj: 1 x mesečno,
Strokovni kolegij sklicuje in vodi ravnatelj.
6.6.
STROKOVNI ORGANI VRTCA – PROGRAM DELA
Strokovna organa v javnem vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vrtca.
VZGOJITELJSKI ZBOR
Sestavljajo ga vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, ravnateljica, pomočnica ravnateljice in svetovalna
delavka in vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč. Delo vzgojiteljskega zbora je natančno
opredeljeno v 61. čl.ZOFVI. sestajal se bo po potrebi, najmanj pa 2 x letno.
Planirana srečanja in program dela:
Predviden
datum
4. 9. 2012
Junij 2013
Vsebina
Evalvacija poletnega dela, obravnava osnutka LDN za šolsko leto 2012/13,
organizacija roditeljskih sestankov, tekoči dogovori.
Evalvacija letnega delovnega načrta, organizacija dela v poletnih mesecih, dogovori za
pripravo letnega delovnega načrta za novo šolsko leto.
STROKOVNI AKTIV VRTCA
V strokovnem aktivu sodelujejo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic (64. čl. ZOFVI).
Na zadnjem vzgojiteljskem zboru smo se odločili, da letošnji strokovni aktiv posvetimo temi
Učinkovitemu discipliniranju otrok na strokovno sprejemljiv način. Vzporedno bodo organizirana
tudi srečanja za starše (Šole za starše), ki bodo temeljile na enaki temi (postavljanje meja, primerno
in učinkovito kaznovanje otrok, ipd.)
Strokovni aktiv se bo sestal 3 x v šolskem letu:
1.
2.
3.
4.
5.
srečanje: 23. 10. 2012 Jani Prgič
srečanje: 25. 10. 2012 Jani Prgič
januar 2013 Jani Prgič
januar 2013 Jani Prgič
maj 2013 – lastna izvedba – opredelitev internih dogovorov ravnanja strokovnih delavk v primeru
vzgojnih ukrepanj (določitev doktrine)
Vodji strokovnega aktiva:
Vzgojiteljici: Borštnik Rajer Florjana in Suhadolnik Janja
ZBOR DELAVCEV
Zbor delavcev sestavljajo vsi zaposleni Vrtci Brezovica. Predvidevamo , da se bo zbor sestal enkrat v
mesecu marcu 2013: Obravnava poslovnega in računovodskega poročila za leto 2012.
30
LDN 2012/2013
7.
SODELOVANJE S STARŠI
Nadaljevali bomo z že ustaljenimi oblikami sodelovanja s starši in glede na načrte dela posameznih
oddelkov, dodajali nove vsebine.
Konkretizacijo oblik sodelovanja določijo strokovni delavci skupno s starši na prvih roditeljskih
sestankih.
Vsebine sodelovanja so različne po skupinah:
 Informacije o delu v skupini preko oglasne deske z opisom dejavnosti,
 prisotnost staršev pri uvajanju otroka v vrtec,
 roditeljski sestanki (uvodni sestanek, sestanki glede dejavnosti),
 dnevni, priložnostni pogovori,
 srečanja z babicami in dedki,
 govorilne ure ( 1 x mesečno),
 delavnice in prireditve za starše (2 x letno),
 predstavitev poklicev in dejavnosti staršev ( peko kruha, poklic – pisateljica),
 dramska skupina,
 spremstvo na izletih,
 druge dejavnosti glede na načrte in dogovore.
ŠOLA ZA STARŠE
Kraj srečanj: sejna soba enote Vnanje Gorice.
Ciljna skupina: starši predšolskih otrok in delavci vrtca.
Cilji:
 Pomoč staršem pri prepoznavanju zrelosti otroka in razumevanju pomembnosti samostojnosti za
vstop v šolo,
 pomoč staršem pri razumevanju pomena komunikacije in dobrih medosebnih odnosov v družini
za razvoj otroka,
 pomoč staršem, da v obdobju, ko še imajo osrednjo vlogo pri vzgoji svojih otrok, pridobijo
informacije, ki podpirajo njihova vzgojna prizadevanja,
 omogočiti staršem, da se zavejo pomena primerne družine in njenega pomena za samopodobo
otrok,
 omogočiti staršem izmenjavo izkušenj in mnenj o težavah pri vzgoji otrok.
Predvideni termini, vsebine srečanj in izvajalci:
Izvajalec
Sebastjan Kristovič
Sebastjan Kristovič
Sebastjan Kristovič
Tema
Pogovori o vzgoji I. del
Pogovori o vzgoji II. del
Pogovori o vzgoji III. del
Termin
13. 11. 2012
20. 11. 2012
Februar 2013
SREČANJA ZA MLADE MAMICE OTROK, KI ŠE NISO VKLJUČENI V VRTEC
Kraj srečanj: sejna soba enote Vnanje Gorice
Ciljna skupina: srečanja za mamice otrok mlajših od enega leta
Cilji: druženje, podpora, izmenjava izkušenj, posredovanje aktualnih strokovnih znanj, ipd.
31
LDN 2012/2013
Izvajalec
Tema
Tanja
Lukančič,
Prehrana malčka (uvajanje goste hrane, alergije, dojenje)
Vesna Doles
Rozman
Alenka Žavbi
Pomen rutine v otrokovem razvoju – spanje, prehrana,
dnevne aktivnosti, vzgoja
Alenka Žavbi
Spodbujanje gibalnega razvoja in igre pri malčku
Alenka Žavbi
Razvoj govora pri malčku
Nastopi otrok za starše se izvajajo v dvoranah, ki so na razpolago posameznim enotam (Vnanje
Gorice: Dom krajanov in sejna soba, Podpeč: Dom krajanov, enota pri OŠ Brezovica: igralnice in
Brezova dvorana, Notranje Gorice, Brezovica in Rakitna: telovadnica)
Individualne pogovorne ure se v skladu s Pravilnikom o zavarovanju zaupnih in osebnih podatkov,
izvajajo v sledečih prostorih:
Enota vrtca
Brezovica
Vnanje Gorice
Notranje Gorice
Podpeč
Rakitna
Oddelki pri OŠ
Prostor
pedagoška soba
igralnice in pedagoška soba, pravljična soba, mala sejna soba
igralnice
igralnice on pedagoška soba
igralnici in pedagoška soba
igralnice in pedagoška soba
32
LDN 2012/2013
8.
SODELOVANJE Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI
OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA IN PRESERJE
Sodelovanje bo potekalo predvsem na ravni lažjega prehoda otrok iz vrtca v šolo:
 obiski otrok iz vrtca v OŠ in obratno ,
 obiski knjižnice in redno sodelovanje s knjižničarko,
 uporaba telovadnice in drugih prostorov po predhodnih dogovorih,
 varstvo šolskih otrok v jutranjem času v vrtcu na Rakitni,
 skupne predstave,
 skupna izobraževanja,
 druge oblike sodelovanja glede na dogovore vzgojiteljic in učiteljic,
 sodelovanje z vodji šolske prehrane na področju prehrane.
Otroci iz enote Rakitna, Notranje Gorice in OŠ Brezovica, bodo uporabljali telovadnico po dogovoru z
učiteljicami.
ZAVOD ZA ŠOLSTVO
Sodelovanje bo potekalo s ciljem prepletanja strokovnih izkušenj in rešitev tako med samimi vrtci,
kot med vrtci in Zavodom za šolstvo – ohranjanje dobre prakse.
Študijske skupine
Strokovni delavci se bomo vključili v študijske skupine.
Svetovalne storitve
Po potrebi bomo za strokovne delavce našega zavoda z ZRSŠ, organizirali ponujene svetovalne
storitve.
Sodelovanje v poskusu » Uvajanje centra za pomoč slepim in slabovidnim«
Zavod za šolstvo bo do oktobra 2012 izvajal poskus uvajanja centra za pomoč slepim in slabovidnim, v
katere so povabili tudi Vrtce Brezovica, saj imamo v naših vrtcih integriranega slabovidnega otroka.
Namen projekta je izboljšanje kakovosti življenja slepih in slabovidnih s poudarkom na vključevanje v
družno, učinkovita podporo v procesu inkluzije že v zgodnjem obdobju ter izvajanje svetovalne
pomoči ter razvojno raziskovalnega dela. Nosilka poskusa je Andreja Pinterič, Zavod RS za šolstvo.
Predstavnici vrtca pa sta ravnateljica Liljana Bošnjak ter svetovalna delavka Alenka Žavbi.
VRTCI
Sodelovanja bodo potekala z:




Z obljubljanskimi vrtci v okviru študijskih skupin (vodi jih Zavod za Šolstvo) – vodstveni delavci in
prijavljeni strokovni delavci,
aktivom ravnateljev obljubljanskih vrtcev,
aktivom ljubljanskih svetovalnih delavcev,
aktivom organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima obljubljanskih vrtcev.
33
LDN 2012/2013
KNJIŽNICE
S knjižnicami Ljubljana in podružnicami, Pionirsko knjižnico, knjižnicami OŠ Brezovica, Notranje
Gorice, Preserje in Rakitna bomo sodelovali v okviru projekta Knjižna vzgoja.
CENTER ZA SOCIALNO DELO VIČ RUDNIK
Sodelovali bomo po potrebi pri reševanju težjih družinskih situacij.
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VIČ – RUDNIK
Sodelovali bomo pri organizaciji letovanja otrok v Pacug.
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA ter ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO
LJUBLJANA
Z zavodoma bomo sodelovali v okviru obravnave otrok s posebnimi potrebami ter izobraževanji za
vzgojiteljice.
ZDRAVSTVENI DOM VNANJE GORICE IN PODPEČ



Strokovno posvetovanje z zdravniki v primeru obolenj ali poškodb otrok,
sodelovanje patronažne službe v Komisiji za sprejem otrok v vrtec,
otroški izdelki naših otrok v lekarni in ZD: otroci in vzgojiteljice Vesna, Tanja in Andreja.
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA – VIČ



V okviru zdravstveno vzgojnih vsebin za otroke in druge starostne skupine, bo izveden program
ZDRAVJE JE MOČ IN JAZ SEM MOČAN, ki ga bodo v posameznih skupinah otrok izvajale strokovne
delavke ZD Vič –Rudnik.
Za starše otrok posameznih skupin I. starostnega obdobja ( otroci novinčki) bo izvedeno
predavanje na temo skrb za zdravje otrokovih zob – poudarek na pravilni tehniki umivanja zob in
vlogi staršev pri tem.
Sodelovanje s socialno delavko zaradi obravnave otrok za usmerjanje ali zaradi druge
problematike.
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO LJUBLJANA


sodelovanje in iskanje strokovnih nasvetov glede zdravstvene problematike,
sodelovanje v projektu ZDRAVJE V VRTCU ( vodja Cilka Rožmanec)
CENTER ZA MENTALNO HIGIENO IN SVETOVALNI CENTER
Glede na potrebe se bomo povezali s strokovnimi sodelavci iz centra za mentalno higieno iz ID Vič in
ZD Metelkova ter s Svetovalnim centrom iz Gotske ulice Ljubljana.
34
LDN 2012/2013
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE
16. novembra bomo drugo leto zapored izvedli projekt ˝Tradicionalni slovenski zajtrk˝ v sodelovanju
s Čebelarsko zvezo Slovenije, katerega namen bo, da imajo otroci tisti dan za zajtrk živila slovenskega
porekla in sicer kruh, maslo, mleko, jabolko s poudarkom na medu. Hkrati bo to tudi akcija » En dan
za zajtrk med slovenskih čebelarjev«.
9.
AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE
PREDSTAVITEV PROJEKTOV V OKVIRU EKO VRTCA
Nadaljevali bomo sodelovanje v projektu EKO VRTEC in delali na vsebinah za varovanje okolja in sebe,
predvsem pa na sodelovanju z lokalno skupnostjo. Različna društva in krajane bomo osveščali o
pomembnosti varovanja okolja in jih z različnimi akcijami vključevali v naše dejavnosti.
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE Z DOMOM STAREJŠIH OBČANOV NOTRANJE GORICE
Sodelovanje v programu z nastopom otrok ob praznovanju rojstnih dni varovancev doma starejših
občanov.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV TULIPAN
Nastop najstarejših otrok iz enote Vnanje Gorice na njihovem srečanju v mesecu oktobru.
Sodelovanje upokojencev v skupinah otrok.
SODELOVANJE NA OBČINSKEM PRAZNIKU
4. oktobra 2012 se bodo na Občinskem prazniku z nastopom predstavili starejši otroci iz enote
Brezovica.
SODELOVANJE NA PRAZNIČNEM DOBRODELNEM BAZARJU
Z izdelki otrok in naših delavcev bomo sodelovali na dobrodelnem bazarju, ki bo v začetku decembra
2012 v prenovljeni dvorani Doma Krajanov Notranje Gorice. Najstarejše skupine bodo z nastopi
sodelovale tudi v programu. Izkupiček bo namenjen za Županov dobrodelni sklad.
EX TEMPORE – BREZA
V oktobru 2012 bo v Občini Brezovica 14. Likovni Ex tempore. Sodelovali bodo starejši otroci enote
pri OŠ Brezovica in Brezovica.
SODELOVANJE Z GASILSKIMI DRUŠTVI


Praktična vaja evakuacije otrok v vseh enotah ter ogled gasilske opreme ( v mesecu oktobru 2012
– za organizacijo zadolžene vzgojiteljice z organizacijskimi nalogami),
druga sodelovanja po dogovoru.
SODELOVANJE S POLICIJSKO POSTAJO VIČ
35
LDN 2012/2013




Sporočanje podatkov o najdbi nevarnih predmetov, morebitnem uničevanju igrišč, druge
problematike,
obisk policista v skupinah najstarejših otrok in predavanje za starše na uvodnih roditeljskih
sestankih v nekaterih skupinah,
pregled avtobusov pred izleti,
druga sodelovanja po dogovoru.
MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA




strokovno posvetovanje z zdravnikom v primeru hujših obolenj ali poškodb otrok,
sodelovanje pri prevozih otrok,
medsebojna gostovanja otrok iz MKZ in enote Rakitna na kulturnih prireditvah,
vključevanje vzgojiteljic iz MKZ v naše izobraževalne dejavnosti
PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ – PRESERJE
V okviru dejavnosti CICIBAN PLANINEC bomo aktivno sodelovali s Planinskim društvom Podpeč –
Preserje ( članstvo, obisk planinca, skupni planinski izlet,…).
KRAJEVNE SKUPNOSTI IN ŠPORTNA DRUŠTVA
V dogovoru s KS in ŠD Vnanje Gorice bodo vsi otroci enote Vnanje Gorice za gibanje uporabljali
večnamensko dvorano v Vnanjih Goricah po razporedu, ki je razviden iz priloge LDN enote Vnanje
Gorice. Uporaba dvorane Podpeč, Vnanje Gorice, Notranje Gorice – po dogovoru s KS za nastope
otrok.
KULTURNA DRUŠTVA
S kulturnimi društvi sodelujemo pri organizaciji prireditve ob obisku Dedka Mraza, s predstavami za
otroke in z nastopom otrok ob občinskem prazniku. Najstarejše skupine si bodo ogledale razstavo, ki
jo ob 30. obletnici delovanja pripravlja Folklorna skupina Rožmarin.
PEDAGOŠKA FAKULTETA

Študentke PF – predšolska vzgoja, bodo v sklopu študija, v najstarejših skupinah opravljale
integrirano prakso iz naravoslovja,
OSTALA SODELOVANJA
Izhajajoč iz letnih načrtov posameznih oddelkov in v skladu s potrebami in možnostmi bomo
sodelovali:
 Z Občino Brezovica,
 z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 s podjetji na področju občine in drugje,
 z vrtci ali drugimi organizacijami v tujini ,
 s prostovoljci evropskih držav,
 z drugimi institucijami.
Aktivno se bomo vključevali tudi v dejavnosti, ki se bodo izvajale v našem širšem in ožjem okolju in
bodo primerne za predšolske otroke.
36
LDN 2012/2013
ENOTA CIVILNE ZAŠČITE
V skladu s sklepom št. 64/05, so v enote civilne zaščite Vrtcev Brezovica, imenovani:
Rožmanec Cecilija, poverjenica CZ, Merlak Milanka namestnica.
Ekipa za prvo pomoč:
št.
PRIIMEK IN IME
1
Židanek Silvenka
vodja ekipe
2
Erbežnik Jožica
namestnica vodja ekipe
3
Švigelj Savi
bolničarka
4
Kastelic Fani
bolničarka
5
Molek Andreja
bolničarka
6
Peklaj Tanja
bolničarka
7
Mazi Marija
bolničarka
G. Jesenko Franc je vodja zaklonišč za Občino Brezovica.
Brandstatter Olga je vodja zaklonišča Vrtcev Brezovica (enota Vnanje Gorice).
SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK
Glede na potrebe bomo nudili možnost opravljanja pedagoške prakse dijakinjam srednje vzgojiteljske
šole in študentkam Pedagoške fakultete. Za prvi letnik dijakov in dijakinj SVŠ in študentk PF –
predšolska vzgoja še nimamo podatkov.
Prakso bodo dijakinje opravljale po sledečem razporedu:
Srednja vzgojiteljska šola
Iz Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana bo v našem zavodu na praktičnem usposabljanju
11 dijakinj/dijakov.
10. PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV
VRTCA
10.1.
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV ZA PRIDOBITEV JAVNO VELJAVNE IZOBRAZBE
Delavcem, ki se za pridobitev javno veljavne izobrazbe izobražujejo v lastnem interesu ali v interesu
zavoda, bo zavod omogočil izobraževanje v skladu s svojimi potrebami in zmožnostmi.
Priimek in ime
Peklaj Tanja
Brandastatter Olga
Strain
Novak
Katarina
Lorger Tina
Del.mesto
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
Šola
PF
PF
Smer. Izob.
dipl .vzg. predšolskih otrok
dipl. vzg. predšolskih otrok
Letnik
absolventka
absolventka
Pom. vzgojiteljice
Pom. vzgojiteljice
dipl. vzg. predšolskih otrok
dipl. vzg. predšolskih otrok
absolventka
3. letnik
Svete Bojana
Pom. vzgojiteljice
PF
PF
Filozofska
fakulteta
pedagogika,geografija
2. letnik
37
LDN 2012/2013
Vzgojiteljica
predšolskih otrok
Vzgojiteljica
predšolskih otrok
Kuk Tjaša
Simšič Nina
10.2.
PF
Magisterij predšolske vzgoje
absolvent
PF
Magisterij predšolske vzgoje
absolvent
PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ( ZA VEČJE
ŠTEVILO NAŠIH DELAVCEV)
VSEBINA
Prva pomoč
Delovni sestanek s
tehničnimi delavci
Kulturna predstava
Izobraževanje
zaposlenih
v
kuhinjah
Praktično
izobraževanje
zaposlenih
v
kuhinjah
Izpit iz varstva pri
delu in požarna
varnost
Izobraževanje
za
čistilke
Prenos povzetkov iz
predavanj,
seminarjev
Projekt Korak za
korakom
Projekt Korak za
korakom
TERMIN
po
dogovoru
UDELEŽENCI in cena
NOSILEC
strokovni in tehnični delavci
Rožmanec Cilka, Tanja Lukančič
okt. 12
dec. 12
tehnični delavci
delavci vrtca
Liljana Bošnjak
Liljana Bošnjak
2 x letno
zaposleni v kuhinji
Tanja Lukančič in zunanji sodelavci
2× letno
Zaposleni v kuhinji
Zunanji izvajalec – Emilija Pavlič
Obnovitev in novi delavci
Borštnar&CO
čistilke, perica
Lukančič Tanja
po
dogovoru
po
dogovoru
po
dogovoru delavci vrtca
Jesen 2013 Uvodni seminar-3 dnevni seminar
Febr. 2013 vse delavke, Spodbudno učno okolje (februar
2013)
800,00€
Usposabljanje
za September 23 delavk/ 2.000,00€
mentorja planinske in oktober
skupine
2012
Seminarji v okviru različni
projekta e-šolstvo
termini
za prostovoljne udeležence, zaposlene v zavodu
Oktober
2012(2
krat),
Februar
2013
(2
Strokovni aktiv
krat)
Vse strokovne delavke/ 1. 200,00€
November
2012
(2
krat),
Febr. 2013
Šole za starše
(1 krat)
Starši in strokovne delavke/360,00€
Jesen
2012,
Zdravje v vrtcu
Pomlad
Strokovne delavke/700,00€
udeleženci seminarjev, predavanj
Pedagoški inštitut
Pedagoški inštitut (Sonja Rutar)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost ,
kulturo in šport
Marko Gerbec
Jani Prgič/ Zavod MI
Sebastjan Kristovič
Zavod za zdravstveno varstvo,
Rožmanec Cilka
38
LDN 2012/2013
2013
S sistematičnim in v vrtec stalno usmerjenim strokovnim izobraževanjem želimo v vsakodnevno
vzgojno delo vnašati novejša teoretična in praktična spoznanja in tudi s tem dvigovati kvaliteto naših
storitev. Iz ekonomskega in praktičnega vidika bomo več izobraževanj izvedli v prostorih vrtca za
večje število naših delavcev.
10.3.
MREŽA VRTCEV – ŠTUDIJSKE SKUPINE – IZOBRAŽEVANJE PREKO ZAVODA ZA
ŠOLSTVO
Kraj srečanja: Vrtci Brezovica
Tema: Spodbujanje zgodnje pismenosti v vrtcu v povezavi z medijsko pismenostjo
Časovni obseg: 2 srečanji v mentorskem vrtcu in 1 v spletni učilnici
Kraj srečanj: Vrtci Brezovica
Termin:
Razpored strokovnih delavk v skupine – po dogovoru v enoti
V mreži vrtcev bomo sodelovali sledeči vrtci: Brezovica, Vrtec pri OŠ Brezovica, Vrtec pri OŠ
Brezovica – Dragomer, Cerknica, Vrhnika, Logatec, Cerkno, Idrija, Vrtec pri OŠ Stari trg pri Ložu,
Vrtec pri OŠ nova vas – Bloke, Župnijska vrtca Logatec in Vrhnika.
Sodelovali bodo strokovni delavci, ki se bodo v mrežo vrtcev pismeno prijavili. Strokovni delavci,
ki se bodo udeležili vseh srečanj prejmejo potrdilo z 0,5 točke.
10.4.
INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA
Glede na potrebe in finančne možnosti, se bodo delavci udeleževali seminarjev in tečajev, ki bodo
organizirani izven našega zavoda.
Vsebina
9. posvet vrtcev Republike Slovenije
(Zavod za šolstvo)
Udeleženec
Rožmanec Cilka
Kraj
Postojna
Izobraževanje koordinatorjev
Projekta Zdravje v vrtcu
Koonferenca ravnateljev (Šola za ravnatelje)
Posvet pomočnikov ravnateljev
Delo s predšolskim slepim in slabovidnim
otrokom
Rožmanec Cilka
Ljubljana
Bošnjak Liljana
Rožmanec Cilka
Katja Kastelic, Tanja
Peklaj, Valči Jeraj,
Sergeja Kocjan
Vodstveni delavci
Portorož
Portorož
Zavod za slepo in
slabovidno
mladino
8. in 9. 2012
februar 2012
Avgust,
oktober
2012,
junij 2012
Tanja Lukančič
Zreče
November
2012
Fakulteta za šport
2012/13
April 2013
Posvet ravnateljev na državni ravni –
ZRSŠ
Mednarodni posvet za organizatorje prehrane
in zdravstveno higienskega režima – Razvijanje
otrokove zavesti o zdravem načinu življenja v
vrtcih in šolah
Udeležba na posvetih, seminarjih, delavnicah
glede na aktualno problematiko
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v
vrtcu
Seminar za pridobitev naziva vaditelj plavanja
Letna konferenca računovodkinj
Termin
21.
september
2012
Po dogovoru
Po dogovoru
Bojana Svete
Svete Alenka
39
LDN 2012/2013
Projekt Korak za korakom
M. Lenarčič in Savi
Švigelj
Tehnike aktivnega
učenja-4x4 urni
seminar
Pedagoški
inštitut
Ostala individualna izobraževanja bodo realizirana glede na potrebe, možnosti in ponudbo.
Vsi zaposleni se bomo samoizobraževali.
10.5. MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM OZ. DRUGIM STROKOVNIM DELAVCEM
V skladu s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju izobraževanja bomo
izvajali pripravništvo oz. program za drugega strokovnega delavca.
Predvidevamo, da bodo v letošnjem šolskem letu opravljale strokovni izpit sledeče delavke:
Kandidatka
Mentorica
Kermavner Andreja Kastelic Fanči
Čuden Urša
Suhadolnik Janja
Šuštaršič Polona
Bezeg Nina
10.6.
Enota
Vnanje Gorice
Podpeč
Notranje
Gorice
Bavdek Branka
Borštnik
Rajer
Florjana
Rakitna
SPREMLJANJE DELA V ODDELKIH OTROK - HOSPITACIJE
Z namenom vpogleda v vzgojno delo, svetovanja in usmerjanja dela strokovnih delavcev, bodo
izvajane različne oblike hospitacij:
 redne hospitacije (najavljene in nenajavljene),
 hospitacije pri strokovnih delavkah, ki se bodo pripravljale za strokovni izpit,
 izredne hospitacije glede na morebitne pritožbe ali drugo problematiko.
Predvidene so hospitacije v okviru strokovnega izpita (20) in 15 rednih hospitacij.
10.7.
LETNI RAZGOVORI
S ciljem spremljanja razvoja vseh zaposlenih in ugotavljanja kakovosti, bodo s posameznimi delavci
izvedeni letni razgovori. Opravljale jih bodo ravnateljica, pomočnica ravnateljice in svetovalna
delavka.
11. KADROVSKI POGOJI
11.1. NAPREDOVANJE V NAZIVE IN PLAČILNE RAZREDE
V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno
pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede in drugo predpisano zakonodajo bomo napredovali delavce v nazive.
40
LDN 2012/2013
12.2.
JUBILEJNE NAGRADE
Jubilejne nagrade bodo za 30 let delovne dobe prejeli 3 delavci in za 10 let delovne dobe 4
delavci.
12.3. UPOKOJITVE
V šolskem letu 2012/13 ni predvidena nobena upokojitev.
41
LDN 2012/2013
12. MATERIALNI POGOJI
12.1.
Enota
PLAN INVESTICIJ IN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV
VSEBINA
Okvirna
cena v €
Opombe
Realizacija
VNANJE
GORICE
parkirišče
12.000,00
garaža za službeni avto
7.000,00
ureditev prostora pri zaklonišču - prostor za
delavnico
obnova garderob z opremo in okna
7.000,00
obnova sanitarij vhod ,2
obnova prostora za čistilko
pohištvo za pedagoško sobo
9.476,00
5.000,00
2.500,00
notranja vrata 2 krat (dojenčki)
400,00
stojalo za kolesa
200,00
nova fasada
100.000,00
zamenjava parketa oz. PVC za ped.sobo in za
garderobo strok. delavcev
tenda nad izhodom na igrišče v igralnici 1
2.000,00
nadstrešek nad peskovnikom 1 x
3.000,00
4x prenosni računalnik
3.000,00
2.800,00
klima v prostoru s hladilnikom
700,00
kopirni stroj - barvni ( uprava)
1.000,00
pomivalni stroj
8.000,00
tuš pipa v pomivalnici kuhinja
700,00
hladilnik
1.500,00
nova ograja/panel dojenčki (1 in 2 igralnica)
1.300,00
vhod na igrišče (izkop, utrjevanje terena in
polaganje tlakovcev)
mala fleksarica
1.000,00
nadstrešek vhod – uprava, kuhinja
4.000,00
100,00
polica zgornja pisarna
400,00
fotoaparat 3 krat
330,00
paravan za lutkovne predstave
CD player 1 krat
1.000,00
50,00
zunanja kovinska omara za kuhinjske odpadke
2.600,00
stoli za sejno sobo (50 kom)
3.000,00
stoli za otroke, različne višine 12 krat
270,00
manjši hladilnik za pedagoško
150,00
mobilni telefon (uprava) 1 krat
100,00
42
LDN 2012/2013
računalniški program
Skener- 2x
SKUPAJ
BREZOVICA
500,00
182.516,00
nadstrešek za teraso ( nad telovadnico)
4.000,00
pomivalni stroj
8.000,00
hladilnik
1.000,00
ureditev prostora za čistilko
3.000,00
tenda za peskovnik
3.000,00
zaščitni drog za fasado na parkirišču
1.000,00
večja miza, dve klopi (igrišče)
SKUPAJ
NOTRANJE
GORICE
1.440,00
700,00
20.700,00
dokumentacija in gradnja novega vrtca za I. in II.
star. skupino
nadstrešek nad peskovnikom
igralna hiška na igrišču
gugalnica gnezdo
skener
SKUPAJ
občina
2.800,00
800,00
2.600,00
100,00
6.300,00
PODPEČ
nova fasada na starem delu
50.000,00
fasada na novem delu
17.000,00
nadstreški nad peskovniki 3 x
10.000,00
obnova sanitarij igr. 1
3.500,00
omara za shrambo stroja za odstranjevanje
premaza
obnova sanitarij in garderobe za odrasle
400,00
2.000,00
nadstreški za atrij (igralnici 4 in 5)
5.000,00
nadstrešek na vhodu 3 (novi del)
1.500,00
znižanje stene v igralnicah 4 in 5
1.000,00
visoka omara na povezovalnem hodniku
1.000,00
gnetilnik testa
2.000,00
CD player 2 x
100,00
salamoreznica
350,00
Zamenjava peči
SKUPAJ
93.500,00
RAKITNA
nadstrešek za zadnja vrata in za kuhinjska vrata
4.000,00
sesalec
400,00
TV
300,00
DVD
100,00
omara na koleščkih
200,00
gugalnica za igrišče
1.000,00
43
LDN 2012/2013
miza in klop za igrišče
700,00
omara za športne rekvizite
800,00
sušilni stroj
450,00
SKUPAJ
7.950,00
ENOTA PRI OŠ
polkrožna miza 2×
100,00
prenosni računalnik 1 krat
800,00
projektor
400,00
platno za projekcije
130,00
rezalnik za papir
80,00
sanacija igrišča
SKUPAJ
1.510,00
VSE SKUPAJ
12.2.
ENOTA
brez vrtca v Notranjih Goricah in prizidka v Vnanjih
Goricah
312.476,00
PLAN DROBNEGA INVENTARJA
Vsebina
Število
Znesek v €
pleničke
50
142,46
bombažne krpice
100
117,00
kuhinjske krpe
50
64,34
zložljive blazine – 4 delne
1
166,00
jogi rjuhe REX
63
435,77
slinčki
100
300,00
jogi rjuha za posteljice
4
38,40
pregrinjala za vozičke
7
70,00
nepremočljive rjuhe
10
110,00
Realizacija
VN.G.
1.340,20
N.G.
44
LDN 2012/2013
zložljive blazine – 4 delne
1
166,00
bombažne krpice
20
23,40
nepremočljive rjuhe
2
21,60
lestev na dve stopnici
1
50,00
261,00
BR.
bombažne krpice
50
55,00
kuhinjske krpe
20
19,20
nepremočljive rjuhe
2
21,60
95,80
POD.
pregrinjala za vozičke
5
50,00
slinčki
50
150,00
kuhinjske krpe
30
40,00
jogi rjuha
8
76,80
nepremočljive rjuhe
6
64,80
Jogi rjuha REX
48
332,00
713,60
RAK.
bombažne krpice
40
29,60
kuhinjske krpe
30
12,80
nepremočljive rjuhe
2
21,60
jogi rjuhe
24
142,00
206,00
Enota
OŠ
pri
45
LDN 2012/2013
zložljive blazine – 4 delne
1
166,00
nepremočljive rjuhe
2
43,20
209,20
SKUPAJ
ENOTE
VSE
2.929,57
TEKOČE VZDRŽEVANJE bosta izvajala vzdrževalca po potrebi, planu in razporedu, ki je v vsaki enoti vrtca.
Letni delovni načrt je s sodelavci pripravila ravnateljica Liljana Bošnjak.
Vzgojiteljski zbor je obravnaval osnutek LDN dne 4. 9. 2012.
Svet staršev je potrdil osnutek LDN dne 25. 9. 2012.
Z občinsko upravo Občina Brezovica bo LDN usklajen predvidoma dne 28. 9. 2012.
Svet vrtca je obravnaval in sprejel LDN na svoji 11. seji dne 3. 10. 2012.
Ravnateljica
Liljana Bošnjak
Predsednica sveta vrtca
Svete Alenka
46