publikacija 2012/13

Comments

Transcription

publikacija 2012/13
A
PUBLIKACIJA
ŠOLA
2012/2013
Ime in priimek:___________________________________
Naslov:_________________________________________
Razred:_________________________________________
Razrednik:_______________________________________
Domači telefon:___________________________________
Sluţbeni telefon očeta:_____________________________
Sluţbeni telefon matere:____________________________
1
Spoštovani starši, drage učenke in učenci ter spoštovani
sodelavci!
Pravkar drţimo v rokah Publikacijo Osnovne šole Polhov
Gradec, v kateri bomo našli vse pomembne podatke, ki jih
potrebujemo za poznavanje naše hiše učenosti.
Posebej poudarjam, da se z vsemi Vami, starši, učenci in
učitelji, veselim mednarodnega sodelovanja, ki ga bomo
uresničili v mesecu aprilu 2013, ko bomo gostili naše prijatelje,
učence in učitelje s Poljske, Turčije, Grčije in Romunije.
Organizirali bomo številne dejavnosti, s katerimi bomo lahko
znova tkali in krepili medsebojne vezi, gojili spoštovanje do
različnosti oziroma drugačnosti ter se preizkušali v nudenju
medsebojne pomoči. Vsekakor bomo pri tem utirali uspešno pot
le, če si bomo za omenjene vrednote prizadevali vsi: učenci,
starši in učitelji.
Pregovor pravi Kjer je volja, je pot, zato naj bo slednja, dragi
učenci, vaš edini skupni cilj. Voljo imate, na poti pa Vam bodo
še kako radi priskočili na pomoč učitelji in starši. Tako boste
lahko razvili vse darove, ki jih imate v sebi.
Ţelim vam prijazno povedati, da vas bomo učili in naučili
reševati teţave in teţavice, ki nam jih naplavlja ţivljenje, da
boste lahko brezskrbno jadrali k sprejemanju odgovornosti za
svoje besede in dejanja.
Ţelim vam čim bolj uspešno šolsko leto!
Albina Jerman Slabe,
ravnateljica
2
ZDRAVA ŠOLA
ENO ŠOLA
OSNOVNA ŠOLA
POLHOV GRADEC
Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec
Podružnična osnovna šola
ČRNI VRH
Črni Vrh 34
1355 Polhov Gradec
Podružnična osnovna šola
ŠENTJOŠT
Šentjošt 54
1354 Horjul
3
Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice
Vodja POŠ Črni Vrh
Vodja POŠ Šentjošt
Elektronska pošta
Internetna stran
Transakcijski račun šole
Davčna številka šole
Telefon šole
Faks šole
Telefon POŠ Črni Vrh
Telefon POŠ Šentjošt
Svetovalna sluţba
Ravnateljica
Specialni pedagog
Pomočnica ravnateljice
Računovodstvo
Kuhinja
Zbornica
Kabinet športne vzgoje
Odjava/prijava šolske prehrane
Knjiţnica
Kabinet RS 1
Kabinet RS 2
Kabinet slo–ang
Kabinet fi–mat
Kabinet računalništva
Poslovna sekretarka
Hišnik
4
Albina Jerman Slabe
Ilinka Kucler
Simona Planinc
Jana Prebil
[email protected]
http://www.ospg.si
01221-6030648810
ID I36290530
059082650
059082651
013645931
017540050
059082657
059082666
059082664
059082654
059082653
059082652
059082660
059082660
059082665
059082656
059082655
059082661
059082662
059082663
059082667
059082650
059082670
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
Polhov Gradec; govorilne ure so od 1700 do 1830
10. 9. 2012 roditeljski PG
8 .10. 2012
12. 11. 2012
10. 12. 2012 predavanje PG
14. 1. 2013
11. 2. 2013 roditeljski PG
11. 3. 2013
11. 4. 2013 predavanje PG
13. 5. 2013
10. 6. 2013 roditeljski
POŠ Šentjošt; govorilne ure so od 1600 do 1800
13. 9. 2012 roditeljski ŠJ
11. 10. 2012
15. 11. 2012
10. 12. 2012 predavanje PG
17. 1. 2013
14. 2. 2012 roditeljski ŠJ
14. 3. 2013
11. 4. 2013 predavanje PG
16. 5. 2013
13. 6. 2013 roditeljski ŠJ
POŠ Črni Vrh; govorilne ure so od 1700 do 1800
11. 9. 2012 roditeljski ČV
9. 10. 2012
13. 11. 2012
10.12. 2012 predavanje PG
15. 1.2013
12. 2. 2013 roditeljski ČV
12. 3. 2013
11. 4. 2013 predavanje PG
14. 5. 2013
11. 6. 2013 roditeljski ČV
5
GOVORILNE URE UČITELJEV V DOPOLDANSKEM ČASU –
OŠ POLHOV GRADEC
UČITELJ/-ICA
Apat Sergeja
Bagar Nina
Bergant Klementina
Bizjak Mojca
Erjavec
Kocjančič
Vesna
Gabrovšek Irena
Hribernik Francka
Hribovšek Viktorija
Juvan Marjan
Kogovšek Andreja
Kogovšek Mirjam
Kokot Barbara
Koritnik Maja
Kramar Jure
Krnc Sabina
Kucler Ilinka
Logar Urška
Meteţ Omerzel Tanja
Petrovec Valerija
Plut KrajnikTadeja
Pogačnik Matija
Premrl Katja
Purger Simon
Rednak Robič Barbara
Sokol Andreja
Šajn Maja / Gostinčar
Katarina
GU ZA STARŠE
Torek, 5. ura
Ponedeljek, 2. ura
Ponedeljek, 2. ura
Ponedeljek, 3. ura
Ponedeljek, 5. ura
GU ZA UČENCE
Četrtek, 5. ura
Ponedeljek, 6. ura
Torek, 6. ura
Ponedeljek, 5. ura
Torek, 5. ura
Ponedeljek, 1. ura
Torek, 5. ura
Ponedeljek, 1. ura
Torek, 2. ura
Ponedeljek, 1. ura
Ponedeljek, 6. ura
Petek, 5. ura
Ponedeljek, 2. ura
Ponedeljek, 2. ura
Torek, 6. ura
Sreda, 2. ura
Sreda, 5. ura
Ponedeljek, 5. ura
Ponedeljek, 4. ura
Torek, 5. ura
Torek, 5. ura
Četrtek, 2. ura
Torek, 3. ura
Torek, 3. ura
Ponedeljek, 5. ura
Sreda, 3. ura
Sreda, 6. ura
Četrtek, 5. ura
Torek, 6. ura
Torek, 7. ura
Ponedeljek, 6. ura
Sreda, 2. ura
Ponedeljek, 6. ura
Četrtek, 6. ura
Torek, 5. ura
Sreda, 6. ura
Sreda, 7. ura
Petek, 5. ura
Petek, 5. ura
Ponedeljek, 6. ura
Ponedeljek, 4. ura
Četrtek, 5. ura
Četrtek, 6. ura
Torek, 7. ura
Četrtek, 6. ura
Torek, 5. ura
Ponedeljek, 6. ura
6
Štempihar Sanja
Trobec Cecilija
Vojvoda Marko
Zalokar Ţiva
Ţagar Urška
Ţugman Širnik Manja
Četrtek, 2. ura
Petek, 4. ura
Ponedeljek, 3. ura
Petek, 3. ura
Četrtek, 3. ura
Četrtek, 3. ura
Ponedeljek, 6. ura
Četrtek, 5. ura
Sreda, 5. ura
Sreda, 6. ura
Četrtek, 6. ura
Torek, 6. ura
GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU –
POŠ ČRNI VRH
UČITELJICA
Jug Tadej
Pelko Darja
Planinc Simona
Tosetto Irena
GU ZA STARŠE
Sreda, 10:30 -11:00
Sreda, 7:00-7:30
Sreda, 7:00-7:30
Četrtek, 7:00-7:30
GU ZA UČENCE
Četrtek, 11:55-12:40
Četrtek, 11:55-12:40
Sreda, 11:55-12:40
Sreda 7:00-7:30
GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU –
POŠ ŠENTJOŠT
UČITELJICA
Alič Sonja
Furlan Jana/Tjaša Prek
Prebil Jana
Ušeničnik Jelka
Tosetto Irena
GU ZA STARŠE
Četrtek, 7:15-7:55
Torek 10:45-11:30
Torek, 5. ura
Torek, 7:10-7:55
Ponedeljek, 5. ura
GU ZA UČENCE
Petek 7:15-7:55
Četrtek 15:40-16:05
Sreda, 6. ura
Petek, 6. ura
Ponedeljek, 6. ura
Za individualno dopoldansko govorilno uro se je potrebno
predhodno telefonsko najaviti (ker lahko učitelj nadomešča).
V času popoldanskih govorilnih ur se učitelji nerazredniki
nahajajo v zbornici oziroma v sobi za govorilne ure.
7
VODENJE IN UPRAVLJANJE ŠOLE
SVET ŠOLE
Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja Občina
Dobrova – Polhov Gradec, trije predstavniki staršev in pet
predstavniki delavcev šole.
Predstavniki delavcev šole so Rajko Tominec, Irma Kavčič,
Mirjam Kogovšek, Simon Purger, Katja Premrl.
Predstavniki sveta staršev so / še niso izvoljeni.
Predstavniki ustanovitelja so Stanislav Dvanajščak, Tončka
Dolenc, Bojan Demšar.
RAVNATELJ
Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Za obdobje
petih let ga imenuje Svet zavoda.
SVET STARŠEV
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih
oddelkov. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem
sestanku oddelka.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Oddelčni učiteljski zbor
Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z
vzgojno-izobraţevalnim delom v oddelku.
8
Učiteljski zbor
Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z
vzgojno-izobraţevalnim delom na šoli.
Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavke šolske
svetovalne sluţbe in knjiţničarka.
Razrednik
Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in
učne rezultate v razredu, sodeluje z učenci, starši, šolsko
svetovalno sluţbo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktivi
Strokovni aktivi so oblika zdruţevanja učiteljev posameznega
predmetnega področja, s ciljem boljšega medsebojnega
sodelovanja in izvajanja nalog vzgoje in izobraţevanja.
Obravnavajo problematiko predmetnih področij, medsebojno
usklajujejo kriterije za ocenjevanje, posredujejo učiteljskemu
zboru predloge, obravnavajo pripombe staršev in učencev.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš OŠ Polhov Gradec je določen z Odlokom o
ustanovitvi vzgojno-izobraţevalnega zavoda OŠ Polhov Gradec
in zajema naslednje kraje: Pristava, Podreber, Srednja vas,
Dolenja vas, Dvor, Babna Gora, Belica, Log, Hrastenice, Setnik,
Briše, Praproče, Selo, Setnica, Smolnik.
POŠ Črni Vrh zajema: Srednji Vrh, Črni Vrh, Rovt, Bukov Vrh.
POŠ Šentjošt: Šentjošt, Smrečje, Butajnova, Planina, Samotorca,
Smrečje, Planina.
Šolski prostor zajema šolsko stavbo s telovadnico s
pripadajočimi igrišči, šolskimi zelenicami, parkiriščem za
avtomobile, šolskim dvoriščem. Od vseh udeleţencev
pričakujemo spoštljivo in odgovorno ravnanje do okolja, v
katerem bivamo.
9
ORGANIZACIJA ŠOLE
ODDELEK
1. A
2. A
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
OPB 1
OPB 2
OPB 3
OPB 4
OPB 5
ŠTEVILO
UČENCEV
28
22
19
18
19
18
15
14
24
24
15
16
19
24
16
16
25
26
30
29
25
RAZREDNIK
12 (3 – 5 – 4)
14 (6 – 8)
34
Simona Planinc, Irena Tosetto
Darja Pelko
Tadej Jug
15 (11 – 4)
15 (6 – 9)
8
23
Jana Prebil, Irena Tosetto
Sonja Alič
Jelka Ušeničnik
Jana Furlan / Tjaša Prek
Cecilija Trobec, Urška Logar
Andreja Sokol
Tanja Meteţ Omrzel
Sergeja Apat/Simona Mihalic
Nina Bagar
Maja Koritnik
Mojca Bizjak
Valerija Petrovec
Simon Purger
Barbara Rednak Robič
Katja Premrl
Sanja Štempihar
Urška Ţagar
Manja Ţugman Širnik
Mirjam Kogovšek
Jure Kramar
Vesna Erjavec
Tadeja Plut Krajnik
Matija Pogačnik
Francka Hribernik
Štempihar, Vojvoda, Koritnik, Ţagar
ČRNI VRH
1.C – 2.C – 3.C
4. C – 5. C
OPB 6
ŠENTJOŠT
1. D – 2. D
3. D, 4. D
5. D
OPB 7
10
PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Razred
Predmet
1.
A. OBVEZNI PROGRAM
Slovenski jezik
6
Matematika
4
Angleški jezik
Likovna vzgoja
2
Glasbena vzgoja
2
Druţba
Geografija
Zgodovina
Etika in druţba
Spoznavanje okolja
3
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
3
IZBIRNI PR.
1
2
3
Odd. skupnost
Kulturni dnevi
4
Naravoslovni dnevi
3
Tehniški dnevi
3
Športni dnevi
5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7
4
2
2
3
3
7
5
2
2
3
3
5
5
2
2
1.5
2
3
3
5
4
3
2
1.5
3
3
1
3
5
4
4
1
1
1
1
2
2
1.5
3
4
3
3
5
4
3
3
5
0.5
3
3
4
5
0.5
3
3
4
5
0.5
3
3
4
5
4
4
4
1
1
2
2
1
3
1
2
2/1
1
1
0.5
3
3
4
5
3.5
4
3
1
1
1.5
2
1
2
2
1.5
1
2
2/1
1
1
0.5
3
3
4
5
4.5
4
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2/1
1
1
0.5
3
3
4
5
B. RAZŠIRJENI PROGRAM
Pomoč otrokom s PP
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dop. in dod. pouk
1
1
1
1
1
Interesna dejavnost
2
2
2
2
2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šole v naravi
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
0.5
1
2
11
PREDSTAVITEV PROGRAMA
ŠOLSKI KOLEDAR
3. 9. 2012
29. 9. 2012
29.10. 2012
30.10. 2012
31. 10. 2012
1. 11. 2012
2. 11. 2012
21. 12. 2012
24. 12. 2012
25. 12. 2012
26. 12. 2012
27. 12. 2012
28. 12. 2012
31. 12. 2012
1. 1. 2013
31. 1. 2013
8. 2. 2013
15. 2. 2013
16 2. 2013
25. 2. 2013–1.
3. 2013
1. 4. 2013
6. 4. 2013
29.4.2013
do 30. 4. 2013
1. 5. 2013
2. 5. 2013
3. 5. 2013
14. 6. 2013
24. 6. 2013
25. 6. 2013
26.6.2013
do 30.8.2013
Začetek pouka
Nadomeščanje pouka za 24.12 2012
Jesenske počitnice
Praznik (Dan reformacije)
Praznik (Dan spomina na mrtve)
Jesenske počitnice
Pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
Nadomeščanje pouka v soboto 29. septembra
Praznik (boţič)
Praznik (Dan samostojnosti in enotnosti)
Novoletne počitnice
Praznik (novo leto)
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
Kulturni praznik (Prešernov dan)
Informativni dan za vpis v srednje šole
Zimske počitnice
Velikonočni ponedeljek
Nadomeščanje pouka za 3. maj
Prvomajske počitnice
Praznik dela
Praznik dela
Pouka prost dan
Zaključek pouka za učence 9. razreda, spričevala
Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda, spričevala
in proslava pred Dnevom drţavnosti
Praznik (Dan drţavnosti)
Letne počitnice, popravni izpiti
12
S poukom začnemo 3. septembra 2012. Zadnji dan pouka za
devete razrede je 14. junij 2013, za vse ostale razrede pa 24.
junij 2013.
OCENJEVALNE KONFERENCE
SEMESTER
ČAS
OCENJEVALNA
KONFERENCA
PRVI
od 3. 9. 2012
do 31. 1. 2013
29. 1. 2013 - I. triada
29. 1. 2013 - II. triada
30. 1. 2013 - III triada
DRUGI
od 1. 2. 2013
do 24. 6. 2013
(14. 6. 2013 - 9. r)
11. 6. 2013 - 9. razred
17. 6. 2013 - I. triada
17. 6. 2013 - II. triada
19. 6. 2013 - III. triada
Opomba: Šola si pridrţuje pravico, da spremeni datume, zaradi
objektivnih okoliščin.
PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
1. rok za 9. razred: 17. 6. - 1. 7. 2013
1. rok za 1. do 8. razred: 26. 6. - 9. 7. 2013
2. rok za 1. do 9. razred: 19. 8. - 30. 8. 2013
13
IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA – NPZ V OŠ
3. 9. 2012
Sklep o določitvi štirih predmetov za 9. razred
30. 11. 2012
Posredovanje podatkov o učencih za 6. in 9.
razred
1. 3. 2013
Sklep o določitvi 3. predmeta
7.5.2013
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
9.5.2013
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
14.5.2013
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred, tuji jezik
za 6. razred
30.5.2013
Seznanitev učencev z doseţki
30.5.2013
Naknadni rok NPZ matematika (za učence, ki
zaradi bolezni niso mogli udeleţiti NPZ v
rednem roku)
31.5.2013
Naknadni rok NPZ iz slovenščine za 9. r
3.6.2013
Naknadni rok NPZ iz tretjega predmeta za 9. r
4.6.2013
Razdelitev obvestil o doseţkih učencev na NPZ
učencem 6. r
11.6.2013
Seznanitev učencev z doseţki/naknadni rok
14.6.2013
Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9.r
14
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni,
tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi
učencev in druge dejavnosti. Preglednica napovedanih pisnih
preizkusov znanja je na oglasni deski na hodniku in spletni
strani šole. Učence prve triade se ocenjuje z opisnimi ocenami.
Učence druge in tretje triade se ocenjuje s številčnimi ocenami
pri vseh predmetih.
Več o preverjanju in ocenjevanju znanja lahko preberete v
Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev, ki je objavljen na oglasni deski za starše. Najdete ga
tudi na spletnih straneh MIZKŠ.
V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev vam bomo izročali originalne pisne
preizkuse vaših otrok. Preizkusov ne vračate. Učitelj izvoda
pisnega preizkusa učenca ne hrani. V primeru pritoţbe izdelke
priloţite starši sami. Učitelji pri vseh predmetih učence
seznanijo s kriteriji ocenjevanja znanja. Če učenec med pisnim
preizkusom samovoljno zapusti razred ali pri reševanju nalog
uporabi nedovoljena sredstva, se njegov izdelek oceni z
nezadostno oceno.
OBVESTILA O USPEHU IN SPRIČEVALA
Ob koncu ocenjevalnega obdobja prejmejo učenci obvestila o
doseţenih učnih rezultatih oz. ocenah. Učenci ob zaključku
pouka v šolskem letu prejmejo spričevala z zaključnimi
ocenami. Učenci, ki imajo pravico opravljati popravni izpit oz.
predmetni izpit, prejmejo obvestilo o zaključnih ocenah ob
koncu pouka v šolskem letu.
15
ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON
Meritve za športno-vzgojni karton se izvajajo enkrat letno, in
sicer v mesecu aprilu. Na razredni stopnji meritve izvajata
učitelja Marjan Juvan in Sanja Štempihar ob sodelovanju
razredničark, na predmetni pa učitelja športne vzgoje sama.
Informacijo o gibalnih sposobnostih in razvoju otroka lahko
dobijo starši pri učitelju in učiteljici športne vzgoje v času
govorilnih ur. Starši podpišejo soglasje za zbiranje podatkov za
karton. To soglasje velja do zaključka osnovnošolske obveznosti
oziroma do preklica. Če soglasja starši ne podpišejo, se podatki
ne zbirajo. Koordinator programa je Marjan Juvan.
UČNE SKUPINE
Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah
organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove
zmoţnosti. V 4., 5. 6. in 7. razredu se lahko pouk pri
slovenskem jeziku, angleškem jeziku in matematiki, v obsegu
največ ene četrtine letnih, namenjenih tem predmetom,
organizira v manjših učnih skupinah.
V 8. in 9. razredu se lahko pouk slovenskega jezika, matematike
in angleškega jezika organizira vse leto z razporeditvijo učencev
v manjše učne skupine. Če zaradi majhnega števila učencev ni
mogoče organizirati pouka v manjših skupinah, učitelj pri pouku
in pri drugih oblikah organiziranega dela, delo z učenci
diferencira glede na njihove zmoţnosti. Učenec lahko po
posvetovanju s starši, učitelji in šolsko svetovalno sluţbo
spremeni raven zahtevnosti. V 9. razredu učenec lahko spremeni
raven zahtevnosti na podlagi ocen.
16
Učitelji, kateri poučujejo v posameznih učnih skupinah:
TJA 6
TJA 7
Katarina Gostinčar /
Maja Šajn
Katarina Gostinčar /
Maja Šajn
Viktorija
Hribovšek
Klementina
Bergant
Klementina
Bergant
Klementina
Bergant
TJA 9
Viktorija Hribovšek
Katarina Gostinčar /
Maja Šajn
SLO 6
Ţiva Zalokar
SLO 7
SLO 9
Urška Ţagar
Manja Ţugman
Širnik
Manja Ţugman
Širnik
MAT 6
Barbara Rednak
Robič
MAT 7
Mirjam Kogovšek
Jure Kramar
Barbara Rednak
Robič
MAT 8
MAT 9
Mirjam Kogovšek
Jure Kramar
Jure Kramar
Mirjam Kogovšek
TJA 8
SLO 8
Urška Ţagar
Manja Ţugman
Širnik
Ţiva Zalokar
Klementina
Bergant
Katarina Gostinčar/
Maja Šajn
Manja Ţugman
Širnik
Urška Ţagar
Urška Ţagar
17
Mirjam Kogovšek
Barbara Rednak
Robič
IZBIRNI PREDMETI
Učencem ponujamo tiste izbirne predmete, ki jih lahko na naši
šoli strokovno izvajamo. Učenci lahko izberejo dva ali tri
izbirne predmete, čeprav se pri zaključnem spričevalu
upoštevata le dva.
Pouk izbirnih predmetov bo potekal po urniku, praviloma zadnje
ure pouka. Zaradi pestrosti izbirnih predmetov je včasih
potrebno organizirati varstvo učencev, ki čakajo na izbirni
predmet. Učenci morajo dosledno upoštevati navodila, kje lahko
čakajo na izbirni predmet.
Izbirni predmet
Osnovni vbodi in tehnike vezenja
Literarni klub
Urejanje besedil
Šport za sprostitev
Španščina I
Nemščina I
Angleško vezenje in rišelje vezenje
Verstva in etika II
Šport za zdravje
Multimedija
Obdelava gradiv - les
Nemščina II
Španščina II
Izbrani šport (nogomet)
Izbrani šport (rokomet)
Računalniška omreţja
Nemščina III
Načini prehranjevanja
18
Razred
7.r
7.r
7.r
7.r
7.r
7.r
8.r
8.r
8.r
8.r
8.r
8.r
9.r
9.r
9.r
9.r
9.r
9.r
DNEVI DEJAVNOSTI
Dnevi dejavnosti omogočajo samostojnejše ustvarjalno delo.
Dejavnosti se povezujejo ali izvajajo samostojno. Programi so
prilagojeni razvojni stopnji učenca. Učencem omogočajo druge
oblike dela, ki prispevajo k njegovemu celostnemu razvoju.
KULTURNI DNEVI
Datum
Tema
NARAVOSLOVNI DNEVI
Datum
Tema
ŠPORTNI DNEVI
Datum
Tema
TEHNIŠKI DNEVI oz. DELOVNE AKCIJE
Datum
Tema
19
RAZŠIRJENI PROGRAM DELA
DODATNI POUK
Dodatni pouk je namenjen nadarjenim učencem in učencem z
boljšim učnim uspehom, ki ţelijo poglobiti znanje iz določenega
predmeta in se udeleţiti tekmovanj. S poglobljenimi in
razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so
samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja,
podpira doseganje višjih učnih ciljev. Pouk poteka po urniku.
Učitelj
Alič S.
Bagar N.
Bizjak M.
Kogovšek M.
Meteţ T.
Koritnik M.
Apat S.
Pelko D.
Petrovec V.
Planinc S.
Zalokar Ţ.
Prebil. J.
Premrl K.
Purger S.
Rednak B.
Sokol A.
Gostinčar K.
Trobec C.
Trnovec B.
Ušeničnik J.
Ţagar U.
Razred
3. d, 4. d
4. a
5. a
8., 9.
3. a
4. b
3. b
4. c, 5.c
5. b
1.c, 2.c, 3.c
6., 8.
1. d, 2.d
8., 9.
8., 9.
7., 8., 9.
2. a
8., 9.
1. a
8., 9.
5. d
6.–9.
Predmet
SLO, MAT
SLO, MAT
MAT, SLO
FIZ
MAT, SLO
MAT, SLO
MAT, SLO
SLO, MAT
SLO, MAT
MAT, SLO
SLO
SLO, MAT
BI, KEM
ZGO
MAT
SLO, MAT
ANG
MAT, SLO
GEO
SLO, MAT
SLO
20
Ura
Učilnica
DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno
razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z
drugačnim načinom dela učenci laţje doseţejo temeljne učne
cilje. Pouk poteka po urniku. Učitelj predlaga obiskovanje
dopolnilnega pouka učencem, ki imajo teţave pri predmetu na
splošno ali pri določeni snovi. Ti učenci naj bi dopolnilni pouk
obiskovali redno. Če otrok dopolnilnega pouka ne bo obiskoval,
bomo starše o tem obveščali.
Učitelj
Alič S.
Bagar N.
Bizjak M.
Meteţ T.
Koritnik M.
Apat S.
Pelko D.
Petrovec V.
Planinc S.
Kogovšek M.
Kogovšek M.
Prebil. J.
Ušeničnik J.
Trobec C.
Sokol A.
Ţugman M.
Rednak R. B.
Bergant K.
Razred
3.d, 4.d
4. a
5. a
3.a
4. b
3. b
4.c, 5.c
5. b
1.c, 2.c, 3.c
6.-9.
8.-9.
1. d, 2.d
5. d
1. a
2. a
6.-9.
6.-9.
6.-9.
Predmet
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
MAT
FIZ
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO, MAT
SLO
MAT
ANG
Ura
Učilnica
INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UČENCI
Učenci, ki imajo učne teţave, imajo poleg dopolnilnega pouka
na šoli organizirano še individualno in skupinsko pomoč, ki jo
21
izvajajo posamezni strokovni delavci šole. Za učenca, ki ima
učne teţave pri posameznem predmetu, pripravi učitelj
posameznega predmeta individualni učni načrt, s pomočjo
katerega sledi delu in napredku učenca.
V okviru projekta »Učenec učencu« poteka na šoli medvrstniška
pomoč pri šolskem delu med starejšimi in mlajšimi učenci ter
tudi med vrstniki. Koordinatorici projekta sta Barbara Kokot in
Petra Radujko.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Na naši šoli se po pouku in v popoldanskem času odvijajo
interesne dejavnosti, ki jih organiziramo glede na ţelje in
interese učencev. Priporočamo, da učenec izbere vsaj eno
interesno dejavnost glede na njegovo zanimanje ter njegov
razpoloţljiv prosti čas. Interesne dejavnosti bodo potekale od 1.
oktobra do junija. Glede na prijavo učencev, bomo izvajali tiste
na katere se bo prijavilo zadostno število učencev.
Ponujamo naslednje interesne dejavnosti:
OŠ Polhov Gradec
Ime dejavnosti
Planinski kroţek
Planinski kroţek
Ročna dela
Zgodovinski kroţek
Odbojka
Pravljice in še kaj
Igre z ţogo
Kolesarski kroţek
Igre z ţogo
(nogomet)
Razred
6-9
1-5
6-9
6-9
6-9
1-5
4-6
5.r
4-6, 7-9
Mentor
Rednak Robič
Petrovec
Rednak Robič
Purger
Štempihar
Apat
Štempihar
Juvan
Juvan
22
Ura
Modelarstvo
Literarni kroţek
Ustvarjalnice
Ročna dela
Folklora
Šivanje
Učne ure angleščine
Bralni maraton
Video kroţek
Planinski kroţek
Plezalni
Filozofija za otroke
Računalništvo
Novinarski kroţek
Šolski eko vrt
POŠ Šentjošt
Pravljični kroţek
Pevski zbor
Športni kroţek
Vrtnarske
in
kuharske
delavnice
Angleške
učne
urice
POŠ Črni Vrh
Planinski kroţek
Športni kroţek
Angleške
ustvarjalne urice
Klekljanje
Pevski zbor
6-9
6-9
1-3
1-5
1-5
6-9
1-3
2-4
7-9
1-5
2-6
6-9
5-6
6-9
6-9
Vojvoda
Ţagar
Sokol
Petrovec
Bizjak
Vojvoda
Gostinčar
Meteţ
Kramar
Bagar
Pogačnik, Jug
Vojvoda
Kramar
Ţugman
Gabrovšek
POŠ Šentjošt
POŠ Šentjošt
POŠ Šentjošt
POŠ Šentjošt
Jana Prebil
Irena Tosetto
Jelka Ušeničnik
Sonja Alič
POŠ Šentjošt
Katarina Gostinčar
POŠ Črni Vrh
POŠ Črni Vrh
POŠ Črni Vrh
Simona Planinc
Simona Planinc
Darja Pelko
POŠ Črni Vrh
POŠ Črni Vrh
Petra Dolenc
Tadej Jug
23
Izkušnje kaţejo, da je najprimerneje, če učenci, ki so vključeni v
OPB, izberejo le eno interesno dejavnost, in sicer zaradi
preobremenjenosti.
PLAVALNI TEČAJ, ŠOLA V NARAVI
Deset urni plavalni tečaj za učence 1. razreda bo od 18.2. do 22.
2.2013. 2. razred bo letos imel plavalni tečaj v času od 4.3. do 8.
3. 2013. Plavalni tečaj za učence 3. razredov in učence
neplavalce tretje triade bo potekal od 15. 4. do 19. 4. 2013.
Vodi: Sanja Štempihar in učiteljice razredne stopnje.
ŠOLA V NARAVI
Osnovna šola plavanja v Mladinskem domu Kurent, 13.-17. 5.
2013, za učence 4. razreda. Organizira in vodi Sanja Štempihar.
Naravoslovno-plavalna šola v Poreču, 17.6.-21. 6. 2013, za
učence 5. razreda. Organizira in vodi: Mojca Bizjak in Sanja
Štempihar.
Osnovna in nadaljevalna šola smučanja v Cerknem,
januar/februar 2013, za učence 6. razreda. Organizira in vodi:
Marjan Juvan.
Planinska šola: Pohod čez Pohorje, 7. 5. do 9. 5. 2013, za učence
7. razreda. Organizira in vodi: Marjan Juvan.
Učenci 8. razreda se bodo od 4. do 8. 3. 2013 udeleţili
naravoslovnega tabora, ki poteka v okviru CŠOD. Izbrani kraj
dogajanja je CŠOD Radenci. Organizirata in vodita: Urška
Ţagar in Manja Ţugman Širnik.
24
VARSTVO VOZAČEV
Za učence, ki čakajo na prevoz domov, imamo organizirano
varstvo v prostoru, namenjenemu vozačem, od 1130 do 1430 v
OŠ Polhov Gradec in od 715 do 755 v POŠ Šentjošt. Varstvo
vozačev na matični in podruţnični šoli poteka pod vodstvom
strokovnih delavcev šole po vnaprej določenem razporedu
deţurstev. Vodi: Barbara Trnovec.
JUTRANJE VARSTVO
Za učence prvih razredov imamo organizirano jutranje varstvo
od 600 do 755 v OŠ Polhov Gradec, od 715 do 755 v POŠ Šentjošt
in od 700 do 725 v POŠ Črni Vrh. Vključeni so tudi učenci, ki
potrebujejo jutranje varstvo.
25
PODALJŠANO BIVANJE
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko na ţeljo staršev vključijo v
podaljšano bivanje. Podaljšano bivanje traja vsak dan od 11.30
do 16.30 v OŠ Polhov Gradec, od 11.30 do 15.40 v POŠ
Šentjošt in od 11.05 do 15.15 v POŠ Črni vrh.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj OPB
učencu predčasen odhod iz šole omogoči samo s pisnim
dovoljenjem staršev.
DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA
SD
SPROSTITVENA DEJAVNOST
(igra v učilnici ali na travniku – igrišču, pred šolo, obisk
knjiţnice, počitek, pogovor, gledanje knjig, …)
KO
PRIPRAVA NA KOSILO (umivanje rok, obnašanje na
kosilu, pregled jedilnika) KOSILO (uporaba jedilnega
pribora, pokušanje raznovrstne hrane, ...)
SD
SU
SPROSTITVENA DEJAVNOST
(igra v učilnici ali na travniku – igrišču, pred šolo, obisk
knjiţnice, počitek, pogovor, knjige, …)
Priprava na delo, urejanje šol. potrebščin in mize.
SAMOSTOJNO UČENJE: pisanje domačih nalog,
poglabljanje znanj, pridobljenih pri pouku, branje, …
PM
UPČ
SD
Popoldanska malica
USMERJENO PREŢIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Likovno-tehnične, športne, literarne, glasbene dejavnosti,
delo z računalnikom, spoznavanje okolja, …
SPROSTITVENA DEJAVNOST
(igra v učilnici, igra na igrišču, v telovadnici, ...)
26
TEKMOVANJE IZ ZNANJA
Tekmovanja
Razred
CICI VESELA
ŠOLA
1.-3.
1.-4.
1.-3.
RAČUNANJE JE
IGRA
1.-5.
FIZIKA
8.-9.
KEMIJA
8.-9.
BIOLOGIJA
8.-9.
MATEMATIKA
1.-9.
SLOVENŠČINA
(Cankarjevo)
2.-9.
ANGLEŠČINA
9.
NEMŠČINA
9.
ANGLEŠČINA
IATEFL
8.
SLOVENSKA
BRALNA
ZNAČKA
1.-9.
Mentor
Andreja Sokol
Simona Planinc
Jana Prebil
Mojca Bizjak
Simona Planinc
Jelka Ušeničnik
Mirjam
Kogovšek
Šolsko
Regijsko
Drţavno
april
-
-
maj
-
-
marec
marec
april
Katja Premrl
januar
marec
-
Katja Premrl
oktober
november
-
marec
marec
april
januar
marec
maj
novembe
r
februar-
marec
Barbara Rednak
Robič
Mirjam
Kogovšek
Jure Kramar
učiteljice na RS
Urška Ţagar in
učiteljice RS
Katarina
Gostinčar/Maja
Šajn
Klementina
Bergant
Katarina
Gostinčar/Maja
Šajn
razredniki RS
Manja Ţugman
Širnik
Ţiva Zalokar
Urška Ţagar
27
novembe
r
oktober
Do aprila
januar
-
novemb
er
ANGLEŠKA
BRALNA
ZNAČKA
4.-9.
Viktorija
Hribovšek
Klementina
Bergant
Katarina
Gostinčar/Maja
Šajn
NEMŠKA
BRALNA
ZNAČKA
7.-9.
Klementina
Bergant
marec
-
-
GEOGRAFIJA
8.-9.
Maja Šajn
decembe
r
februar
april
ZGODOVINA
8.-9.
Simon Purger
decembe
r
januar
marec
ZLATI SONČEK
1.-3.
Marjan Juvan
čez celo leto
KRPAN
4.-5.
Marjan Juvan
čez celo leto
PIL VESELA
ŠOLA
4.-5.
Jana Prebil
marec
-
-
april
-
Manjkajoči datumi tekmovanj bodo sporočeni naknadno.
28
maj
ORGANIZACIJA DELA
ČASOVNA RAZPOREDITEV POUKA
OŠ POLHOV GRADEC
Razredna stopnja
Jutranje varstvo
od 600 do 755
od 800 do 845
1. ura
Glavni odmor
od 845 do 900
od 900 do 945
2. ura
od 950 do 1035
3. ura
od 1040 do 1125
4. ura
Čas za kosilo
od 1145 do 1230
od 1130 do 1215
5. ura
od 1220 do 1305
6. ura
Predmetna stopnja
od 730 do 755
od 800 do 845
1. ura
od 850 do 935
2. ura
Glavni odmor
od 935 do 950
od 950 do 1035
3. ura
od 1040 do 1125
4. ura
od 1130 do 1215
5. ura
od 1220 do 1305
6. ura
Čas za kosilo
od 1305do 1330
od 1330 do 1415
7. ura
od 1420 do 1505
8. ura
POŠ ČRNI VRH
Razredna stopnja
Jutranje varstvo
od 700 do 725
od 730 do 815
1. ura
od 820 do 905
2. ura
Glavni odmor
od 905 do 925
od 925 do 1010
3. ura
od 1015 do 1100
4. ura
od 1105 do 1150
5. ura
od 1155 do 1240
6. ura
POŠ ŠENTJOŠT
Razredna stopnja
Jutranje varstvo
od 715 do 755
od 800 do 845
1. ura
od 850 do 935
2. ura
Glavni odmor
od 935 do 955
od 955 do 1040
3. ura
od 1045 do 1130
4. ura
Čas za kosilo
od 1145 dalje
od 1135 do 1220
5. ura
od 1225 do 1310
6. ura
29
ŠOLSKI PREVOZI
PRIHODI V ŠOLO
Prevoz
Vstopna postaja
Odhod
Šolski avtobus 1
''
Šolski avtobus 2
''
Redni avtobus
Kombi Skopec
Kuzovcov grič
Zalog
Suhi dol
Mala voda – Korošec
Ljubljana
Jernejčkov graben
Potrebujeţev graben
Petačev graben
Butajnova – Ljubljanica
Stovnikov most – Kurja vas
705
745
725
752
625 , 700
710
730
745
655, 707
717
Kombi Jankovec
ODHODI IZ ŠOLE
Prevoz
Smer
Odhod
Šol. avtobus 1
Šol. avtobus 2
Šol. avtobus 1
Šol. avtobus 1
Šol. avtobus 2
Redni avtobus
Kombi Skopec
Zalog – Črni Vrh
Kurja vas – Suhi dol
Belica
Zalog – Črni Vrh
Kurja vas – Suhi dol – Šentjošt
Ljubljana
Petačev graben
Jernejčkov graben
Potrebujeţev graben
Ljubljanica – Butajnova
Kurja vas – Stovnikov most
1230
1310
1330
1420
1420
1142,1245,1420,1630
1235, 1415 (pred šolo)
1250, 1435
1310, 1450
1345, 1445
1435
Kombi Jankovec
30
PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE
I. TRIADA
Razred
1. a
2. a
3. a
3. b
Razredničarka
Cecilija Trobec
Andreja Sokol
Tanja Meteţ Omrzel
Sergeja Apat
Učilnica
1. a
2. a
3. a
3. b
II. TRIADA
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
Nina Bagar
Maja Koritnik
Mojca Bizjak
Valerija Petrovec
Simon Purger
Barbara Rednak Robič
4. a
4. b
5. a
5. b
Zgodovina
Matematika
III. TRIADA
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
Katja Premrl
Sanja Štempihar
Urška Ţagar
Manja Ţugman Širnik
Mirjam Kogovšek
Jure Kramar
Biologija
Glasbena vzgoja
Angleščina
Slovenščina
Fizika
Gospodinjstvo
OPB, JV IN VV
OPB 1
OPB 2
OPB 3
OPB 4
OPB 5
OPB 6
OPB 7
Varstvo vozačev
Jutranje varstvo
Vesna Erjavec Kocjančič
Tadeja Plut Krajnik
Matija Pogačnik
Francka Hribernik
Štempihar, Vojvoda, Koritnik, Ţagar
Tadej Jug
Tjaša Prek/Jana Furlan
Trnovec
Juvan, Bagar, Koritnik
31
1. a
2. a
3. a
4. a
5. a
II. nad.
Št. 3
VV
1.b
NERAZREDNIKI
Učitelj/-ica
Marko Vojvoda
Poučuje
TIT, DDE,
MODELARSTVO
DSP
DSP
IP, GOS
DSP
TJA, NEM, ŠPA
DSP
ŠVZ, IP, KOLO
druga strok delavka v 1. a,
PZ
SLJ, LVZ
druga strok delavka v 1. c
in 1. d ter OPZ v Šentjoštu
Barbara Kokot
Sabina Krnc
Ilinka Kucler
Irena Gabrovšek
Klementina Bergant
Andreja Kogovšek
Marjan Juvan
Urška Logar
Ţiva Zalokar
Irena Tosetto
POŠ Črni Vrh
Razred
1. c – 2. c-3.c
4. c - 5.c
Razredničarka
Simona Planinc
Darja Pelko
Učilnica
Razredničarka
Jana Prebil
Sonja Alič
Jelka Ušeničnik
Jana Furlan/Tjaša Prek
Učilnica
I. nad
II. nad.
POŠ Šentjošt
Razred
1. d – 2. d
3. d – 4. d
5. d
OPB
32
št. 3
št. 2
št. 1
št. 3
ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI
OŠ Polhov Gradec
Emina Oblak čistilka
Ilinka Kucler org. šolske prehrane
Irena Završnik pom. kuharja
Joţica Malovrh pom. kuharja
Jure Kramar org. računalniških dejavnosti
Ljuba Banjac računovodkinja
Suzana Osredkar čistilka
Miha Pustovrh kuhar
Francka Maček čistilka
Rajko Tominec hišnik
Tatjana Kenda poslovna sekretarka
POŠ Črni Vrh
Helena Plestenjak gospodinjec
POŠ Šentjošt
Marija Končan gospodinjec
33
SVETOVALNA SLUŢBA
Svetovalna sluţba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim
namenom, da bi bili vsi posamezni udeleţenci v šoli in vzgojnoizobraţevalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri
uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko
zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraţevalnih ciljev.
Svetovalna delavka sodeluje pri vseh osnovnih dejavnostih
svetovalne sluţbe: pri nudenju pomoči ter pri razvojnih in
preventivnih dejavnostih.
Posebna pozornost je namenjena preventivnemu psihološkemu
delu in sicer z vsemi udeleţenci v vzgojno-izobraţevalnem
procesu ter pri dejavnostih načrtovanja in evalvacije.
Opravlja svetovalno delo tako z učenci kot tudi z njihovimi
starši, z učitelji in vodstvom šole, sodeluje pri načrtovanju in
spremljanju ter uresničevanju nalog vzgojno-izobraţevalnega
dela na šoli.
S šolskimi novinci se sreča pri vpisu v šolo. Po potrebi ugotavlja
stopnjo zrelosti in pripravljenosti za šolo. Diagnosticira učence s
posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi teţavami. Vodi
izvajanje koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci
(postopek evidentiranja, identifikacije, sodelovanje s starši in
učitelji). Svetovalna delavka opravlja tudi naloge na področju
poklicne orientacije. Največ pozornosti posveča učencem 8. in
9. razreda, kjer poteka intenzivno informiranje in svetovanje ter
jim pomaga pri vpisu v srednje šole. Vodi računalniško bazo
podatkov za potrebe vpisa v srednje šole. Staršem pomaga pri
reševanju socialno-ekonomskih stisk, informira in pomaga pri
pridobivanju štipendij, denarnih pomoči in subvencioniranju
šolske prehrane ter šole v naravi. Pomaga tudi pri vključevanju v
socialne programe, brezplačna letovanja, ipd.
34
Sodeluje pri organizaciji roditeljskih sestankov, predavanj za
starše, učitelje, učence.Sodeluje z zunanjimi institucijami – CSD
Vič, policija, ZD Vič, Zavod za zaposlovanje, Zavod za šolstvo,
nevladne organizacije, MŠŠ ….
Svetovalna delavka: Petra Radujko
Specialne pedagoginje pri svojem delu individualno pomagajo
in svetujejo učencem s posebnimi potrebami. Sodelujejo tudi z
učitelji, svetovalno delavko, vodstvom šole in s starši ter z
zunanjimi institucijami pri načrtovanju dela in spremljanju otrok
s posebnimi potrebami. Razgovor o delu z vašim otrokom je
moţen po predhodnem dogovoru.
Specialne pedagoginje: Irena Gabrovšek, Barbara Kokot,
Andreja Kogovšek in Sabina Krnc
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Dne 1. 6. 2012 se je pričel uporabljati Zakon za uravnoteţenje
javnih financ (Ur.l. RS št. 40/2012). Zakon med drugim določa,
da imajo od 1. 9. 2012 dalje pravico do splošne subvencije samo
učenci, ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene
malice. To pomeni, da učencu ob prijavi na šolsko malico ne
pripada več splošna subvencija, oz. da se malica subvencionira
samo socialno najbolj ogroţenim učencem. Cena šolske malice
ostaja nespremenjena – 0,80 €.
S 1. 1. 2012 so se v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane
začele uporabljati določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev – ZUPJS. Zato starši vloge za dodatno
subvencijo oddajate na pristojnih centrih za socialno delo na
obrazcu, ki ga predpisuje ZUPJS.
25. in 26. člen ZUPJS določata dohodkovno mejo za
ugotavljanje upravičenosti do subvencije za malico in kosilo za
učence, in sicer:
35
MALICA:
Dohodkovni
razred
1
2
Povprečni
mesečni
dohodek na osebo v
% od neto povprečne
plače
do 42 %
nad 42 % do 64 %
Višina dodatne subvencije
Učenec
Dijak
1/3
0
1/3
1/6
Ne glede na navedeno, subvencija v višini 1/3 cene pripada
učencem in dijakom, ki so v rejništvu ali prosilci za azil.
KOSILO: Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do
subvencije kosila za učence je povprečni mesečni dohodek na
osebo, in sicer subvencija za kosilo pripada učencem, pri katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto
povprečne mesečne plače.
ŠOLSKI SKLAD
Šola je ustanovila šolski sklad iz katerega se financirajo
dejavnosti, ki niso sestavina izobraţevalnega programa, oz. se
ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme,
zviševanje standarda pouka, pomoč socialno šibkejšim in
podobno. Sklad lahko pridobiva sredstva iz prispevkov staršev,
donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Šolski sklad vodi sedemčlanski upravni odbor (UO), sestavljen
iz treh predstavnikov šole, ki jih predlaga Svet šole, in štirih
predstavnikov staršev, ki jih predlaga Svet staršev. UO v
soglasju s Svetom šole vsako leto pripravi program dela, ki je
osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva morajo
biti porabljena za namen, za katerega so bila zbrana. Sredstva
vodimo na posebnem evidenčnem računu zavoda. Pri izbiri
izvajalcev, nakupu blaga ipd. mora UO upoštevati določila
Zakona o javnih naročilih.
36
UO v soglasju s Svetom šole sprejme letni program dela s
finančnim načrtom, sprejme poročilo o realizaciji dela, določa
merila za dodeljevanje sredstev socialne pomoči, oblikuje in
posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo
fizičnim in pravnim osebam, skrbi za promocijo sklada, odloča o
nakupu nadstandardne opreme na podlagi javnih razpisov in
odloča o pritoţbah.
UO šolskega sklada o svojem delovanju obvešča ravnatelja, Svet
staršev, Svet šole, javnost, najmanj enkrat letno pa tudi vse
starše. Za zakonitost delovanja sklada je odgovorna ravnateljica
šole.
V lanskem šolskem letu smo do 22. 6. 2012 z vašo pomočjo
zbrali 4.148,90 €. Z vašim prispevkom smo za socialno pomoč
namenili 440,97 € in tako pomagali učencem pri poravnavi
dolgov ter pri plačilu šole v naravi. Prav tako pa smo obogatili
tudi knjiţnice z aktualno literaturo ter delno pokrili stroške
prevoza za mini tabor.
Tudi v letošnjem letu se obračamo na vas s prošnjo, da svojim
otrokom z darovanimi sredstvi omogočite dvigniti standard
bivanja in delovanja.
Naša šola je zelo aktivna tudi v mednarodnih projektih, saj je
med drugim vključena tudi v program Evropske skupnosti Comenius. Prioriteta sta okoljevarstveno prizadevanje ter
varovanje kulturne dediščine, saj smo med drugim tudi
slovenska šola odličnosti na področju varovanja kulturne
dediščine v letu 2007, Kulturna šola leta 2009, ENO in
ZELENA šola.
Vse te aktivnosti zahtevajo veliko dodatnih sredstev, zato bomo
veseli vsakega vašega prispevka!
Vaše prispevke lahko
nakaţete na TRR: 01221-6030648810 in sklic 00 0050
Šolski sklad vodi: Maja Koritnik
37
ŠOLSKA KNJIŢNICA
Lansko šolsko leto je šolska knjiţnica začela delovati na novi
lokaciji. Naš prostor je še večji in prijaznejši, tako da bo
knjiţnica še naprej prizorišče zanimivega dogajanja; od
bibliopedagoških ur, večjih in manjših razstav, predavanj,
pravljičnih ur, kvizov do ugank in posebnih prostočasnih
dejavnosti. Večja je tudi čitalnica. V njej se boste lahko v miru
učili, poglabljali znanje ali delali naloge.
Knjiţnica je prostor, kjer se pomirimo, kjer bogatimo domišljijo,
se učimo, druţimo, pa tudi krešemo mnenja in mislimo s svojo
glavo. Učence vzpodbujamo k samostojnemu branju in
ovrednotenju prebranega, predvsem pa da bi imeli knjigo radi in
bili njen prijatelj za vse ţivljenje.
Knjiţnica je zaloţena s preko 13.000 aktualnimi, računalniško
obdelanimi enotami (knjige, zgoščenke, videokasete, DVD, CDromi) ter bogatim izborom periodike, ki pokriva skoraj vsa
področja.
Knjiţnica je odprta vsak dan (razen ob četrtkih, ko je
knjiţničarka na podruţnični šoli Črni Vrh ali Šentjošt) od 8.00
do 14.00, rok izposoje pa je 14 dni.
Knjiţničarka: Darinka Orel
ENO ŠOLA
V skupni skrbi za ohranitev Zemlje se preko spleta povezujemo
s tisočimi ENO šolami po vsem svetu. V Sloveniji smo bili ena
izmed prvih ENO šol, danes jih je ţe 70. Začeli smo s
pridruţitvijo posameznim okoljevarstvenim projektom, letos pa
imamo status ENO šole ţe sedmo leto zapored. V svetovni
mreţi deluje 10000 šol iz 150 drţav vsega sveta.
38
ENO (Environment Online) je največja globalna virtualna šola s
sedeţem na Finskem, ki si je pridobila nekaj najprestiţnejših
nagrad za najboljšo pedagoško prakso z uporabo novih
tehnologij. V Pragi je na srečanju evropskih okoljskih ministrov
dobila najvišjo okoljsko nagrado Energy Global Award, njen
koordinator Mika Vanhanen je bil nominiran za najbolj
prestiţno okoljevarstveno nagrado med posamezniki, sam
koncept ENO šol pa se je prebil v sam vrh finskih projektov, ki
najbolje promovirajo Finsko v svetu.
Eden najlepših ENO globalnih projektov je prav gotovo dan
sajenja dreves, ki vsako leto poteka dvakrat – na svetovni dan
miru, 21. septembra, in na mednarodni dan biodiverzitete, 21.
maja. Do sedaj smo se ga udeleţili ţe osemkrat in v tem času
posadili cel drevored dreves miru pred šolo. Drevesa so nas
zdruţila z veleposlaniki Irske, Turčije, Finske in Francije.
Predsednik SAZU dr. Joţe Trontelj je posadil drevo modrosti,
drevo miru pa smo posvetili našemu bivšemu učencu,
vrhunskemu alpinistu Pavlu Kozjeku. Velikemu plemiču
Blagaju in botaniku Freyerju v čast smo posvetili dve lipi in
vzpostavili točko miru v Polhovem Gradcu. Ob Grčevem kriţu
smo namesto ţalostno padlih topolov zasadili dve mladi lipi in
tako pomagali zaceliti rano, ki jo je zadala nova cesta. Ob
odprtju prenovljene šole smo posadili drevesa za novo šolo,
Slovenijo in Zemljo. Drevesa so nas povezala tudi s celo kopico
čudovitih ljudi, ki so nam podarili drevesa in so zdaj naši
drevesni prijatelji.
Naj se ob tej priloţnosti iskreno zahvalimo tudi Vrtnarstvu
Čuden, ki nam ţe vsa leta nesebično pomaga pri sajenju dreves
in tudi njihovem vzdrţevanju.
Tudi letos se bomo ponovno priključili zeleni verigi pozitivnih
misli, ki bo v 24 urah obkroţila svet in posadili drevesa miru.
Letos bo še posebej slovesno, saj je Ljubljana prvo evropsko
39
mesto s statusom ENO Green City Network. Priključili se bomo
tudi novim mednarodnim projektom, v katerih smo bili do sedaj
nadpovprečno uspešni. Pri tem se bodo učenci povezovali ne le
z otroki vsega sveta, temveč tudi s strokovnjaki različnih
področij. Skozi likovno in literarno ustvarjanje, raziskovanje,
ankete in komuniciranje z mediji ipd. se bodo posvečali
najrazličnejšim okoljevarstvenim temam.
Darinka Orel, nacionalna ENO koordinatorka za Slovenijo
ZELENA ŠOLA
Skrb za okolje in naravo postaja del našega vsakdanjega
ţivljenja. Ţivljenja v šoli in izven nje. Svojo ekološko zavest
bomo tudi letos razvijali v projektu ZELENA ŠOLA.
Zelena šola bogati čustvene vezi posameznika in skupnosti do
narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravo. Zelena
šola nam daje priloţnost, da znanja in spoznanja uporabimo v
vsakdanjem ţivljenju ter to delimo z vsemi in vsem okrog nas.
Letos bomo še posebej aktivni na področjih učinkovite rabe
energije, ravnanja z odpadki in vode kot ţivljenjske vrednote.
Spremljajoči projekti so tudi Revščina v svetu in pri nas,
Ekobranje za ekoţivljenje, akcija zbiranja starega papirja, akcija
zbiranja plastičnih zamaškov, zbiranje tonerjev, akcija zbiranja
električnih in elektronskih aparatov in baterij, zbiranje ţarnic,
očiščevalna akcija v kraju, ločevanje odpadkov, akcija zbiranja
blaga, sodelovanje v različnih natečajih in v projektih z eko
vsebinami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci … V vseh
aktivnostih dokazujemo, da smo ţe pravi Ekofrajerji. Postani to
tudi ti! Postani del naše ekodruţbe in se tudi ti imej ekokulsko!
Koordinatorici letošnje Zelene šole sta Valerija Petrovec in
Katja Premrl.
40
ZDRAVA ŠOLA
V šolskem letu 2012/13 bomo nadaljevali z zavedanjem o
zdravem načinu ţivljenja. Tim učencev Zdrave šole bo urejal
»Zdrav kotiček«, še vedno bomo spodbujali učence, da se
spomnijo na uţivanje sadja med odmori in pitje vode. Trudili se
bomo opozarjati na nevarnosti izpostavljanja soncu in pri
šolskih aktivnostih delovali preventivno na tem področju.
Gradili bomo tudi na pozitivnih medsebojnih odnosih.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana vsako leto izbere
skupno temo, ki je vodilo za delo Zdravih šol. V mesecu
septembru bomo izpostavili cilje, ki jih bomo ţeleli doseči in
dejavnosti, s katerimi bomo načrte tudi uresničili.
Na matični šoli bova v povezavi s predlagano temo delovali
mentorici Mojca Bizjak in Tanja Meteţ Omerzel, na podruţnici
Črni Vrh Simona Planinc, na podruţnici Šentjošt pa Jelka
Ušeničnik.
Šolska zdravnica je Irena Kumelj, dr. med. spec. pediater, ki
dela v Zdravstvenem domu Vič-Rudnik. Za učence 1., 3., 6. in
8. razreda so organizirani sistematski zdravstveni pregledi.
Učenkam 6. razreda omogočamo cepljenje proti HPV virusu.
Učence vključujemo tudi v zobozdravstveno preventivo in
učenje pravilnega čiščenja ter nege zob. To izvaja medicinska
sestra Majda Šmit. Šolski zobozdravnik je dr. Gregor Knafelc,
ki vodi zobno ordinacijo v Polhovem Gradcu.
ŠOLSKA PREHRANA
Šolska kuhinja pripravlja dopoldansko malico, kosilo in
popoldansko malico. Priporočljivo je, da vsak učenec v času
pouka zauţije vsaj malico. Trudimo se, da je šolska prehrana
kvalitetna in raznolika in tako zadovolji fiziološke potrebe otrok
ter da so jedilniki pestri. Pri organizaciji prehrane upoštevamo
41
smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraţevalnih
zavodih.
Učenci od 6. do 9. razreda malicajo po drugi šolski uri, učenci
od 1. do 5. razreda pa po prvi šolski uri. Za učence v
podaljšanem bivanju nudimo tudi popoldansko malico.
Kosilo je učencem na voljo od 11.45 do 13.30 ure.
V času obrokov vsi skupaj skrbimo za kulturno obnašanje pri
jedi. Na šolsko prehrano starši prijavijo učenca pred pričetkom
šolskega leta s prijavo učenca na šolsko prehrano in podpisom
pogodbe. Vse morebitne spremembe glede obrokov za prihodnji
mesec (prijave ali preklic) starši sporočijo pisno.
Posamezno kosilo lahko učenec naroči dan pred obrokom ali isti
dan do 8. ure v tajništvu šole. To kosilo se obračuna na
poloţnici.
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši
prehrano začasno odjavijo. To storijo tako, da tajništvu
predloţijo pisno ali ustno odjavo (neposredno, po telefonu:
059082665, faksu: 059082651, prek spletne aplikacije na spletni
strani šole ali z e-pošto na: [email protected]), in
sicer od 7.00 do najkasneje 8.30 ure. Odjava prehrane za nazaj
ni mogoča. Če obroka ne boste pravočasno odjavili, boste
plačali polno ceno obroka (tudi deleţ subvencije).
Uravnoteţeno prehrano in okusne obroke v šolski kuhinji
pripravljajo: Miha Pustovrh, Marija Končan, Joţica Malovrh,
Irena Završnik in Helena Plestenjak. Organizatorka šolske
prehrane je Ilinka Kucler, ki v sodelovanju s kuharskim osebjem
in HACCP timom vodi šolsko prehrano. Kontrolo nad ustrezno
kvaliteto in količino prehrane izvaja Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana.
42
VALETA
Valeta je slovo zaključnih razredov in njihovih staršev od
učiteljev, ki so jih učili v preteklih letih. Šola oziroma učitelji
pomagajo pri pripravi in izvedbi tega dogodka na šoli.
Organizacija valete je domena organizacijskega odbora, v
katerega so vključeni predstavniki učencev, razrednika in
predstavniki staršev.
UČBENIŠKI SKLAD
Učenci si lahko izposodijo vse potrebne učbenike v učbeniškem
skladu, ki na šoli deluje skladno z navodili Ministrstva za
šolstvo Republike Slovenije. MŠŠ zagotavlja brezplačno
izposojo učbenikov za vse učence. Učenci imajo pri pouku na
razpolago tudi učbenike »za na klop«. S tem ţeli MŠŠ
razbremeniti šolske torbe.
Učitelji do konca meseca marca po Katalogu učbenikov, ki jih je
potrdilo ministrstvo, izberejo tiste učbenike, ki jih bodo učenci
uporabljali v naslednjem šolskem letu. Nato starši prejmejo
naročilnice za izposojo učbenikov ter obvestila o delovnih
zvezkih in ostalih potrebščinah, ki jih morajo kupiti do pričetka
naslednjega šolskega leta.
Šola izposoja le celoten komplet učbenikov za posamezni razred
in ne posameznih učbenikov. Učenec je dolţan vsak učbenik
zaviti in z njim skrbno ravnati. Poškodovane in izgubljene
učbenike se zaračuna v skladu s Pravilnikom o učbeniških
skladih.
Skrbnika učbeniškega sklada: Matija Pogačnik in Darinka Orel
43
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti
preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole
(SUŠ). V SUŠ sta vključena po dva predstavnika vsakega
oddelka, od 2. do 9. razreda. Člani skupnosti učencev šole na
začetku leta izvolijo tri predstavnike, ki tvorijo šolski parlament.
Ti sodelujejo na območnem, regijskem in nacionalnem srečanju
otroških parlamentov v organizaciji Zveze prijateljev mladine
Slovenije. Otroški parlament bo v šolskem letu 2012/2013
organizirano potekal ţe 23. leto in pomeni eno od izvirnih oblik
spodbujanja otrok k izraţanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih
po demokratičnem postopku izberejo sami na predhodnem
zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta. V letu 2012/2013
bodo razpravljali na temo »Odraščanje«.
V šolskem letu 2012/2013 bomo v okviru SUŠ sledili sledečim
ciljem:
- reševanje aktualne problematike (na zasedanjih SUŠ,
skrinjica ZAUPAJ MI),
- organizacija Tedna otroka v prvem tednu oktobra,
- predstavitev aktivnosti ob Tednu otroka,.
- organizacija zasedanja šolskega parlamenta z gospo
ravnateljico,
- priprava članov šolskega parlamenta na zasedanja
otroških parlamentov,
- delavnica na temo: Odraščanje, v sodelovanju z izbrano
strokovno ustanovo,
- izvedba dobrodelnih akcij (zbiranje zamaškov, šolskih
potrebščin za socialno ogroţene otroke, …),
- obeleţitev pomembnih dogodkov,
- organizacija čistilne akcije okolice šole ter kraja,
Mentorica: Viktorija Hribovšek
44
DEŢURSTVA
Deţurstva opravljajo učenci po vnaprej določenem razporedu, ki
ga pripravijo skupaj z razredniki. Morebitne zamenjave so
dovoljene le v dogovoru z njimi.
Devetošolci od 7.45 do 13.30 deţurajo pri glavnem vhodu na
predmetni stopnji.
COMENIUS
S šolskim letom 2011/12 smo se vključili v dvoletni projekt
Comenius v okviru programa Vseţivljenjsko učenje z naslovom
»Interculturalism; Crucible of European Identity and
Citizenship«.
Sam program Comenius omogoča učencem spoznavanje in
razumevanje evropske kulture in jezikovne raznolikosti ter
pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, ki so še kako
pomembni za njihov osebni razvoj tudi za prihodnje
zaposlovanje in aktivno evropsko drţavljanstvo.
Partnerstvo sestavlja pet članic, le-te so: Scoala cu clasele I-VIII
Viisoara iz Romunije, Istanbul bilim ve sanat Merkezi iz
Turčije, Publiczne gimnazjum im. Jana Kasprowicza iz Poljske
in Music school of Argolida iz Grčije.
V šolskem letu 2012/13 bomo načrtovali tako lokalne kot
mednarodne aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
praznovanje in
tradicionalna kuhinja.
Naš cilj je izboljšati kakovost in mobilnost učencev ter učiteljev,
spodbuditi učenje ţivih tujih jezikov in podpirati razvijanje
inovativnih IKT vsebin.
Koordinatorica: Maja Koritnik
45
VZGOJNI NAČRT
Vzgojni načrt temelji na ciljih in vrednotah osnovne šole (2. člen
Zakona o OŠ). Zajema temeljne vrednote in vzgojna načela,
vzajemno sodelovalni odnos s starši, pravila šolskega reda in
vzgojne dejavnosti, ki urejajo način in potek dela v šoli.
Vrednote so smerokazi – z njihovo pomočjo vemo, kam
»potujemo«. Iz njih izvirajo vsa naša prepričanja in stališča,
zavzetost in dolgoročni cilji. Še posebej stremimo k razvijanju
odgovornosti, spoštovanja in znanja. Pri tem je pomembno
dobro sodelovanje s starši. V vzgojnem načrtu so določene
oblike obveščanja staršev o dogodkih, ki zadevajo njihovega
otroka in vključevanje staršev v šolsko ţivljenje.
Za nemoteno delo in ţivljenje v šoli veljajo pravila šolskega
reda. Ta določajo vzgojno-izobraţevalne dejavnosti, kot so:
pravočasno prihajanje k pouku, redno prinašanje potrebščin,
opravljanje domačih nalog, sodelovanje pri pouku, nudenje
pomoči sošolcem … Zahtevajo red pri šolski prehrani,
medsebojno spoštovanje ter spoštovanje lastnine in okolja,
narekujejo zagotavljanje varnosti, reda med odmori, po
končanih vzgojno-izobraţevalnih dejavnostih ter pravila varstva
vozačev. Da do kršitev ne bi prišlo, šola s preventivnimi in
proaktivnimi vzgojnimi dejavnostmi oblikuje šolsko okolje, v
katerem se učenci počutijo varno in sprejeto. Vzpodbuja se
uspešnost, ustvarjalnost, iniciativnost in svobodo z
upoštevanjem omejitev, ki jih postavlja skupnost. Razredniki,
učitelji in svetovalni delavci učencem svetujejo in jih usmerjajo.
Učenci lahko za svoje delo dobijo pohvale, priznanja in nagrade.
V primeru kršitev pravil šolskega reda, sledijo vzgojni ukrepi in
postopki, ki so določeni glede na vrsto kršitev in se tudi
dokumentirajo. Če vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah ne
doseţejo svojega namena, šola izreče vzgojni opomin.
46
Vzgojni načrt je v celoti objavljen na oglasni deski šole in na
spletni strani: http://www.ospg.si/
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda obsegajo dolţnosti in odgovornosti
učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in
ravnanja, deţurstva, šolsko prehrano, uporabo garderobe,
prepovedi, omejitve uporabe naprav in pripomočkov, vzgojne
ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev,
opravičevanje odsotnosti, sodelovanje pri zagotavljanju
zdravstvenega varstva učencev.
Učenci so vključeni v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev
šole ter šolski parlament, kjer podajajo predloge, mnenja in
pobude. Seznanjeni so s svojimi pravicami in dolţnostmi.
Spoštovati morajo hišni red in pravila šolskega reda, pravice
učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole, odgovorno
ravnati s premoţenjem in lastnino, biti odgovorni do sebe,
drugih in okolja, sodelovati pri pouku, vzgojno-izobraţevalnih
dejavnostih in drugih šolskih aktivnostih. V primeru lastne
ogroţenosti in ogroţenosti drugih so dolţni obvestiti strokovne
delavce šole. Varnost na šoli se zagotavlja s preventivnimi in
aktivnimi ukrepi ter s posebnim varstvom učencev pred
nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo in
nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom,
človekovimi pravicami in dolţnostmi. V vseh medsebojnih
stikih smo vsi dolţni upoštevati temeljna pravila bontona ter
šolske in razredne dogovore. Imeti moramo strpen, prijazen,
vljuden in spoštljiv odnos. Med poukom učenci lahko zapustijo
šolski prostor samo izjemoma in iz opravičenih razlogov. V
primeru izostanka so starši dolţni v roku petih dni od prvega dne
odsotnosti učenca sporočiti vzrok izostanka, razen če le-ta ni
vnaprej napovedan.
47
Če učenec krši svoje dolţnosti, določene z zakonom ter drugimi
predpisi in akti šole, šola izreče vzgojni ukrep. V kolikor učenec
ob prehodni vzgojni pomoči ne spremeni svojega vedenja, noče
sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben, se
mu lahko v skladu s Pravilnikom o izrekanju vzgojnih opominov
v osnovni šoli izreče vzgojni opomin.
Šola deluje tudi na področju zdravstvene vzgoje. V sodelovanju
z zdravstvenimi zavodi mora zagotavljati izvajanje
zdravstvenega varstva učencev.
Pravila šolskega reda so v celoti objavljena na oglasni deski šole
in na spletni strani: http://www.ospg.si/
HIŠNI RED
OŠ Polhov Gradec določa s hišnim redom vprašanja pomembna
za nemoteno ţivljenje in delo v šoli. Določila hišnega reda, se
nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in
Spremljevalcev ter vseh obiskovalcev šole. Opredeljuje
odgovornost šole v šolskem prostoru v času, ko poteka učnovzgojni proces in druge organizirane.
Uporaba hišnega reda velja za celoten šolski prostor, opredeljuje
območje, površine in zgradbe, ki sodijo v šolski prostor. Hišni
red opredeljuje tudi poslovni čas in uradne ure šole, uporabo
šolskega prostora, opisuje ukrepe za zagotavljanje varnosti,
vzdrţevanje reda in čistoče, itd.
Hišni red je v celoti objavljen na oglasni deski šole in na spletni
strani: http://www.ospg.si/
Opomba: V tem šolskem letu bomo v sodelovanju z učenci, s
starši in učitelji prenovili Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in
in Hišni red.
48
PRAVICE IN DOLŢNOSTI UČENCEV
S tem pravilnikom se podrobneje opredeljujejo z zakonom
določene pravice in dolţnosti učenca osnovne šole (Ur. l. RS, št.
75/2004).
PRAVICE UČENCA
- da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraţevalne
dejavnosti,
- da pridobiva znanje, spretnosti in navade za
vseţivljenjsko učenje,
- da mu je v šoli zagotovljeno varno in vzpodbudno okolje,
- da šola organizira ţivljenje in delo s spoštovanjem
univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti
različnih kultur,
- da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne
glede na raso, spol in etnično pripadnost, veroizpoved,
socialni status druţine in druge okoliščine,
- da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v
skladu z zakonom in drugimi predpisi,
- da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo
osebnost in individualnost ter njegovo človeško
dostojanstvo in pravici do zasebnosti,
- da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno
razlago in nasvet,
- da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter
razvojne značilnosti, predznanje in individualne
posebnosti,
- da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo
sodobnemu razvoju znanosti in strok,
- da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno
povratno informacijo,
49
- da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju
potrebuje,
- da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri
oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih
dejavnosti in prireditev šole,
- da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz
ţivljenja in dela šole,
- da se vključuje v del oddelčne skupnosti učencev,
skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta,
- da sodeluje pri ocenjevanju,
- da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.
DOLŢNOSTI UČENCA
- da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter
spoštljiv in strpen odnos do oseb s posebnimi potrebami,
človeškega
dostojanstva,
etične
pripadnosti,
veroizpovedi, rase in spola,
- da izpolni osnovnošolsko obveznost,
- da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojnoizobraţevalne dejavnosti,
- da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
- da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
- da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter
ne ogroţa zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih
učencev in delavcev šole,
- da spoštuje Pravila hišnega reda,
- da varuje in odgovorno ravna s premoţenjem šole ter
lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne
poškoduje,
- da se spoštljivo vede do drugih,
- da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice
dogovorjene v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev
šole,
- da sodeluje pri dogovorjenih oblikah deţurstva učencev.
50
Gradivo zbrala in uredila: Albina Jerman Slabe
in sodelavci
Naklada: 410 izvodov
Tisk: ARTPRO d.o.o.
Izdala: OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec, september 2012
51