Atlantida Rogaška

Comments

Transcription

Atlantida Rogaška
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina
ID za DDV: SI60480980
Priloga 1
OBRAZEC PONUDBE
PONUDBA št.: _______________________
PONUDNIK:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti naročilo za
ceno:
Vrednost del po ponudbenem
predračunu
Popust
EUR
PONUDBENA CENA BREZ DDV
EUR
DDV 22%
EUR
KONČNA PONUDBENA CENA Z DDV:
EUR
EUR
2. Ponudbena cena je formirana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »ključ v
roke in fiksna cena«, cene so fiksne do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta
naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.
Fiksna je tudi cena/enoto. Skupni ponudbeni popust velja tudi za ceno na enoto.
3. Rok izvedbe razpisanih del, t.j. primopredaja del: ____________ (najkasneje do 31.
Januarja 2015).
4. Opcija ponudbe Veljavnost ponudbe: _______________ (minimalno 120 dni od datuma
določenega za sprejemanje ponudb) z možnostjo podaljšanja, po predhodni pisni zahtevi
naročnika.
5. Potrjujemo, da predložena ponudba izpolnjuje vse zahteve, izražene v razpisni
dokumentaciji ter da bomo v primeru izbora, vsa dela in dobave, ki so predmet razpisa,
opravili skladno z vsemi temi zahtevami.
6. Izjavljamo, da smo predračune v popisih del izpolnili skladno z razpisano dokumentacijo.
Datum:
______________
Žig:
Podpis:
_____________
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisan pri Orožnem sodišču v Mariboru,
26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 700.000,00 EUR
Transakcijski račun pri SBERBANK d.d., Ljubljana: SI56 3000 0000 9846 118, BIC:SABRSI2X
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina
ID za DDV: SI60480980
Priloga 2
VZOREC: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke
Kraj in datum
Upravičenec
Garancija št................
V skladu z Povabilom k oddaji ponudbe za izgradnjo hotela Atlantida Boutique Hotel z dne
5.9.2013 in objavljeno razpisno dokumentacijo na www.atlantida-rogaska.com , za naslednje
naročilo gradnje:
Izgradnja novega objekta Atlantida Boutique Hotel v Rogaški Slatini
za potrebe naročnika (t.j. upravičencu iz te garancije) Atlantida Rogaška d.o.o. je ponudnik
......................................... dolžan za resnost svoje ponudbe na razpisu, preskrbeti naročniku
bančno garancijo v višini 0,5% od vrednosti ponujenih del, kar znese ………………… EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu s strani naročnikovega prvega pisnega
zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega
utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi
izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera
gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. .........../..........
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem razpisu in (v
primeru, da je ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z
naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa
najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do .............,
ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.
Banka
(žig in podpis)
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisan pri Orožnem sodišču v Mariboru,
26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 700.000,00 EUR
Transakcijski račun pri SBERBANK d.d., Ljubljana: SI56 3000 0000 9846 118, BIC:SABRSI2X
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina
ID za DDV: SI60480980
Priloga 3
VZOREC: IZJAVA BANKE ZA IZDAJO GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke: ________________________________________
Kraj in datum: _______________________________________
Upravičenec: ________________________________________
Št. Dokumenta:______________________________________
V skladu z naročilom »Izgradnja novega objekta Atlantida Boutique Hotel v Rogaški
Slatini« objavljenim na spletnih straneh naročnika, št. ________________,
____________________________________ (naziv banke) za naročnika naročila, Atlantida
Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina, nepreklicno in brezpogojno
potrjujemo, da bomo podjetju ______________________________ (naziv in sedež
ponudnika ), če bo le-ta izbran s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, izdali
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku v višini 10%
od pogodbene cene (brez DDV), skladno z vzorcem bančne garancije iz razpisne
dokumentacije (priloga 5), ki je priloga te izjave.
Banka
(žig in podpis)
PRILOGA:
Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisan pri Orožnem sodišču v Mariboru,
26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 700.000,00 EUR
Transakcijski račun pri SBERBANK d.d., Ljubljana: SI56 3000 0000 9846 118, BIC:SABRSI2X
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina
ID za DDV: SI60480980
Priloga 4
TERMINSKI PLAN IZVEDBE in FINANČNI PLAN
(priloži k obrazcu)
Terminski plan izvedbe mora biti izdelan v formatu MS Project (priložen tudi na CD) ter
mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do pridobitve uporabnega dovoljenja.
Finančni plan izvedbe mora biti izdelan v formatu MS Excel (priložen tudi na CD) ter
mora upoštevati vse pogodbene obveznosti.
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisan pri Orožnem sodišču v Mariboru,
26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 700.000,00 EUR
Transakcijski račun pri SBERBANK d.d., Ljubljana: SI56 3000 0000 9846 118, BIC:SABRSI2X
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina
ID za DDV: SI60480980
Priloga 5
Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke
Kraj in datum
Upravičenec
Garancija št................
V skladu s pogodbo ............................................................. (naziv pogodbe, številka
pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika naročila) Atlantida Rogaška
d.o.o. in ...................................................................................... (naziv izvajalca) za izvedbo
................................................................................................ (predmet pogodbe) v vrednosti
………………………. EUR, je izvajalec dolžan izvesti naslednje naročilo gradnje:
»Izgradnja novega objekta Atlantida Boutique Hotel v Rogaški Slatini«
v skupni vrednosti ............................... EUR
(z besedo ...............…....................................................),
v roku .................... (datum, dni, mesecev) v količini ali kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v
15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene cene, če
izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih,
opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena
storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. ........./..........
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija
ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko
naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje
garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.
Banka
(žig in podpis)
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisan pri Orožnem sodišču v Mariboru,
26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 700.000,00 EUR
Transakcijski račun pri SBERBANK d.d., Ljubljana: SI56 3000 0000 9846 118, BIC:SABRSI2X

Similar documents