Katalog izobraževanja Education catalogue 2014

Comments

Transcription

Katalog izobraževanja Education catalogue 2014
Katalog izobraževanja
Education catalogue
2014 - 2015
Katalog izobraževanja 2014 - 2015
VIZIJA sodelavcev javnega zavoda Cene
Štupar – CILJ je, da v osrednjeslovenski
regiji postanemo ključna izobraževalna
organizacija za razvoj in izvajanje programov
za potrebe gospodarstva, medkulturnega in
medgeneracijskega povezovanja.
NAŠE POSLANSTVO temelji na vključevanju
najširšega kroga ljudi v vseživljenjsko
učenje, da z našo pomočjo v spodbudnem
okolju razvijajo sposobnosti in spretnosti za
kakovostno življenje in delo.
VREDNOTE
SPOŠTOVANJE je podlaga, na kateri so zgrajeni vsi osnovni družbeni odnosi. Vsakega človeka, ne
glede na to, kakšen je in kaj je naredil, je treba spoštovati že samo zato, ker je človek. Spoštovati
moramo tudi njegov prostor in njegove potrebe.
Ravnanje po lastni intuiciji, ki ne zavaja in ne laže, je POŠTENOST.
STROKOVNOST je pri našem delu nekaj samoumevnega, saj vsak izmed nas dobro pozna svoje
področje dela in znanje stalno izpopolnjuje.
Vsako situacijo analiziramo in jo poskusimo pozitivno rešiti. Probleme rešimo, ker se jih lotimo
konstruktivno in smo pri našem ravnanju POZITIVNO NARAVNANI. Želimo, da tudi udeleženci
prihajajo k nam pozitivno naravnani, saj je to edini pristop, ki vodi do uspeha.
V našem zavodu gojimo prijazno komunikacijo in skrbimo, da smo drug drugemu DOSTOPNI.
Pri sporazumevanju na delovnem mestu, z udeleženci in v vsakdanjih medosebnih odnosih uporabljamo
jezik, ki ga sogovornik razume. Znamo aktivno poslušati ter se vživeti v različne življenjske situacije.
Vrata našega zavoda so vsem odprta.
Tudi v šolskem letu 2014/15 smo za Vas
pripravili bogato ponudbo programov
vseživljenjskega učenja. Vabljeni v izobraževalni
center Cene Štupar – CILJ!
mag. Bojan Hajdinjak, direktor
“Ne učimo se za šolo,
marveč za življenje.”
Seneka
4
Naša vizitka
Naziv: Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Kratica: CENE ŠTUPAR - CILJ
Naslov: Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 234 44 02
Telefaks: +386 (0)1 234 44 28
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://www.cene-stupar.si/
Pooblaščena oseba: direktor mag. Bojan Hajdinjak
Število zaposlenih: 20
Matična številka: 5052017000
ID za DDV: SI19354266
Številka računa pri UJP: SI56 0126 1603 0716 302
Status: javni zavod
Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana
Šifra glavne dejavnosti: 85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Smo nosilci osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje
Sprejeli smo številne ukrepe, ki so namenjeni lažjemu
usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti.
5
V letu 2012 smo pridobili pravico do uporabe znaka POKI, kar pomeni,
da sistematično spremljamo in merimo kakovost našega delovanja.
Pravila in pogoje uporabe znaka določa Andragoški center Slovenije.
Uvod
Cene Štupar – CILJ nadaljuje več kot 50-letno delo s cilji: zviševati splošno izobraženost, prenašati znanje in
razvijati ključne kompetence odraslega prebivalstva v Republiki Sloveniji za dejavno vključevanje v življenje in
delo. Vse generacije se lahko vključujejo v formalne in neformalne programe izobraževanja.
Poslanstvo zavoda je vključiti najširši krog ljudi v vseživljenjsko učenje, da s pomočjo strokovnjakov v
spodbudnem okolju razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno življenje in delo. Zavod izvaja različne
formalne in neformalne izobraževalne programe za pridobitev izobrazbe, poklicno rast in osebnostni razvoj. Pri
zasnovi programov in izpeljavi izobraževalnih oblik tesno sodeluje z naročniki programov, ki prihajajo tako iz
gospodarstva kot iz javnega sektorja.
Danes je Cene Štupar – CILJ ena izmed večjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. V
vseživljenjsko učenje vključuje tudi ranljive ciljne skupine, kot so brezposelni, priseljenci, zaporniki in osebe s
posebnimi potrebami. Letno se v zavodu izobražuje več kot 4.500 oseb.
Vsi zaposleni skrbijo za kakovostno delovanje zavoda, v letu 2012 so zato pridobili znak Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje in osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Cene Štupar – CILJ je uspešen v
nacionalnih in mednarodnih projektih in ima dobro razvito mrežo podjetij, s katerimi odlično sodeluje. Zaposleni
so dejavni v Zvezi ljudskih univerz Slovenije in drugih nacionalnih delovnih skupinah s področja izobraževanja
odraslih, so strokovno dobro usposobljeni za delo z odraslimi in skrbijo, da se vsi udeleženci izobraževanj
počutijo dobro in prijetno. Ustanoviteljica zavoda Cene Štupar – CILJ je Mestna občina Ljubljana.
www.cene-stupar.si
6
Introduction
To increase the general level of education, transfer knowledge and develop key competences of the adult
population in the Republic of Slovenia for their active involvement in life and work, Cene Štupar – CILJ has
been enabling all generations to integrate in numerous formal and informal programmes for more than 50
years. The mission of the Centre is based on the integration of the widest circle of people in lifelong learning to
develop their abilities and skills for a quality life and work with the help of experts in a supportive environment.
The Centre implements various formal and informal educational programmes, which lead to qualification,
professional growth and personal development. In its programme conception and the implementation
of educational forms, the Centre closely cooperates with clients who order programmes. They belong to
economic circles as well as to the public sector.
Today Cene Štupar – CILJ, is one of the largest organisations in the field of adult education in Slovenia. Its
lifelong learning programmes also include vulnerable target groups such as the unemployed, immigrants,
prisoners and people with special needs. The Centre educates more than 4,500 people a year. All
employees ensure quality operation of the Centre; in 2012, the Centre was awarded the “Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje” mark (Let’s offer adults quality education) and the “Družini prijazno podjetje” basic
certificate (Family-Friendly Company). Cene Štupar – CILJ has been successfully participating in national
and international projects, and has a well-developed network of companies that it has been successfully
cooperating with. The employees are active in the Association of Slovenian Adult Education Centres and other
national working groups in the field of adult education. They are professionally well qualified to work with adults
and they ensure that all the participants of trainings feel comfortable and well during training. The founder of
Cene Štupar – CILJ is the Ljubljana Municipality.
[email protected]
7
8
Kazalo
10
Osnovna šola za odrasle in mladostnike
12
Srednje šole za odrasle
Srednje poklicno izobraževanje, 3-letni program
Srednje poklicno tehniško izobraževanje, 2-letni program
Srednje strokovno izobraževanje, 4-letni programi
Poklicni tečaj, Predšolska vzgoja , 1-letni program
20
Jezikovna šola
Angleščina, Nemščina, Italijanščina, Francoščina in drugi tuji jeziki
Slovenščina za tujce, Začetna integracija priseljencev
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni, Slovenski in mednarodni certifikati
26
Nacionalne poklicne kvalifikacije
Preverjanje in potrjevanje
Usposabljanje in priprave na pridobitev NPK
30
Izobraževanja in usposabljanja
Računalniška pismenost za odrasle, Priprave na strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce,
Voznik viličarja, Usposabljanje za skladiščnike, Računovodja, Higienska praksa HACCP,
Študijski krožki, Usposabljanja za življenjsko uspešnost.
34
Projekti, javna naročila, javni razpisi, koncesija
46
Center medgeneracijskega učenja Ljubljana
48
50
52
54
Zaposleni
Delovni čas, uradne ure, lokacije
Šolski koledar in partnerji
Beležke
Priloga: predmetniki srednješolskih programov
9
Osnovna šola za
odrasle in mladostnike
Organizatorka IO:
Neva Physicos, prof.
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 23 44 421, [email protected]
Rosana Mlakar, GSM +386 (0)41 606 057, +386 (0)1 23 44 400, [email protected]
Šolanje je za udeležence brezplačno. Financira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Več informacij: www.mizs.gov.si
VPIS
V jesenski semester vpisujemo do konca avgusta, v pomladanski semester pa do konca januarja, vendar pa se
odrasli lahko vpišejo tudi med letom. Vpisujemo v vse razrede devetletne osnovne šole. Od 1. do 4. razreda sta
v programu le slovenščina in matematika.
ORGANIZACIJA POUKA
Izobraževanje se izvaja s kombinacijo različnih organizacijskih oblik (razredno-predmetna organizacija pouka,
samoizobraževanje, konzultacije,…). Pouk poteka na Kališnikovem trgu 11/12 - Ježica, Linhartovi 13 ali Vojkovi
1, in sicer za mladostnike dopoldne in zgodaj popoldne, za odrasle pa popoldne. Znanje se ocenjuje sproti,
zato priporočamo reden obisk pouka. Udeleženci, ki zaradi zaposlitve ne morejo obiskovati predavanj, lahko
napredujejo z opravljanjem izpitov. V enem šolskem letu je mogoče končati dva razreda. Za skupine vsaj
dvanajstih udeležencev organiziramo pouk tudi v podjetjih in na drugih ustreznih lokacijah.
VPISNI POGOJI
V program se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega
izobraževanja. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti. Prav tako se lahko
vpišejo odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, a je v času osnovnošolske obveznosti
niso uspešno končali. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim
programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda.
K vpisu prinesite naslednje originalne listine:
• potrdilo o izpolnjenem obveznem šolanju,
• spričevalo redne osnovne šole (izkaz) (obrazec 1,28),
• osebni dokument ali potrdilo o stalnem prebivališču.
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Zaključno spričevalo osnovne šole za odrasle je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol.
11
Srednje šole za odrasle
Srednje poklicno izobraževanje
3-letni programi
Administrator (SPI) - 180 KT
Bolničar negovalec (SPI) - 180 KT
Gastronom hotelir (SPI) - 180 KT
Trgovec (SPI) - 180 KT
Organizatorji IO:
Branka Bricl,
univ. dipl. inž.
Renata Bačvić,
univ. dipl. inž.
Jure Jamšek,
univ. dipl. pedagog
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 23 44 421, [email protected]
Rosana Mlakar, GSM +386 (0)41 606 057, +386 (0)1 23 44 400, [email protected]
VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpisujemo vse leto.
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu na lokacijah: Linhartova 13, Vojkova 1 in
Kališnikov trg 11/12, Ulica Luize Pesjakove 9, popoldne, dvakrat do štirikrat na teden.
Udeležencem sta od oktobra do konca junija na voljo dve možnosti opravljanja učnih obveznosti:
• UDELEŽBA NA PREDAVANJIH, ki se zaključijo z izpitom,
• SAMOSTOJNO UČENJE s pravico do individualnih ali skupinskih konzultacij in do opravljanja izpita.
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat na mesec. Pri večini predmetov pripravijo
profesorji interna učna gradiva.
URNIKI PREDAVANJ in SEZNAMI IZPITOV ter KONZULTACIJ so določeni za tri mesece naprej.
VPISNI POGOJI
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje.
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
• osebni dokument ali potrdilo o stalnem prebivališču,
• zaključno spričevalo osnovne šole oziroma nižje poklicne šole,
• listine in dokazila o predhodnem (formalnem, neformalnem) izobraževanju za priznavanje izpitov
in ovrednotenje znanja.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje v srednjem poklicnem izobraževanju (SPI) se zaključi z uspešno opravljenim zaključnim izpitom,
pridobljena je IV. stopnja izobrazbe.
Javno veljavna listina, SPRIČEVALO O ZAKLJUČNEM IZPITU, omogoča vpis v programe srednjega poklicnotehniškega izobraževanja (PTI).
ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN).
Pomagamo vam pri dostopu do ustreznih učnih virov in organiziramo delavnice o uspešnem učenju.
Dosegljivi smo po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij o programih: www.mizs.gov.si , www.ric.si in www.cpi.si
13
Srednje šole za odrasle
Poklicno-tehniško izobraževanje
2-letni programi
Ekonomski tehnik (PTI) - 120 KT
Gastronomski tehnik (PTI) - 120 KT
Organizatorja IO:
Jure Jamšek,
univ. dipl. pedagog
Renata Bačvić,
univ. dipl. inž.
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 23 44 421, [email protected]
Rosana Mlakar, GSM +386 (0)41 606 057, +386 (0)1 23 44 400, [email protected]
VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpisujemo vse leto.
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu na lokacijah: Linhartova 13, Vojkova 1 in
Kališnikov trg 11/12, Ulica Luize Pesjakove 9, popoldne, dvakrat do štirikrat na teden.
Udeležencem sta od oktobra do konca junija na voljo dve možnosti opravljanja učnih obveznosti:
• UDELEŽBA NA PREDAVANJIH, ki se zaključijo z izpitom,
• SAMOSTOJNO UČENJE s pravico do individualnih ali skupinskih konzultacij in do opravljanja izpita.
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat na mesec. Pri večini predmetov pripravijo
profesorji interna učna gradiva. Izpiti in konzultacije se začnejo oktobra in končajo junija.
URNIKI PREDAVANJ in SEZNAMI IZPITOV ter KONZULTACIJ so določeni za tri mesece naprej.
VPISNI POGOJI
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno končan ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI).
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
• osebni dokument ali potrdilo o stalnem prebivališču,
• zaključno spričevalo osnovne šole in spričevalo o srednješolskem zaključnem izpitu,
• listine in dokazila o predhodnem (formalnem, neformalnem) izobraževanju za priznavanje izpitov in
ovrednotenje znanja.
Samostojno učenje s pravico do konzultacij, dvakratnim opravljanjem izpita in internimi učnimi gradivi. Seznam
izpitov in konzultacij je določen za tri mesece vnaprej. Vsak profesor ima najmanj en izpitni rok mesečno. Izpiti
in konzultacije se začnejo oktobra in končajo junija. Vpis poteka celo leto.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI) se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo, pridobljena
je V. stopnja izobrazbe. Javno veljavna listina, SPRIČEVALO O POKLICNI MATURI, omogoča vpis v ustrezen
nadaljnji višješolski ali visokošolski študij.
ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN).
Pomagamo vam pri dostopu do ustreznih učnih virov in organiziramo delavnice o uspešnem učenju.
Dosegljivi smo po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij: www.mizs.gov.si , www.ric.si in www.cpi.si
15
Srednje šole za odrasle
Srednje strokovno izobraževanje
4-letni programi
Ekonomski tehnik (SSI) - 240 KT
Logistični tehnik (SSI) - 240 KT
Gastronomsko turistični tehnik (SSI) - 240 KT
Kozmetični tehnik (SSI) - 240 KT
Predšolska vzgoja (SSI) - 240 KT
Organizatorji IO:
Branka Bricl,
univ. dipl. inž.
Renata Bačvić,
univ. dipl. inž.
Jure Jamšek,
univ. dipl. pedagog
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 23 44 421, [email protected]
Rosana Mlakar, GSM +386 (0)41 606 057, +386 (0)1 23 44 400, [email protected]
VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpis poteka celo leto.
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu na lokacijah: Linhartova 13, Vojkova 1 in
Kališnikov trg 11/12, Ulica Luize Pesjakove 9, popoldne, dvakrat do štirikrat na teden.
Udeležencem sta od oktobra do konca junija na voljo dve možnosti opravljanja učnih obveznosti:
• UDELEŽBA NA PREDAVANJIH, ki se zaključijo z izpitom,
• SAMOSTOJNO UČENJE s pravico do individualnih ali skupinskih konzultacij in do opravljanja izpita.
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat na mesec. Pri večini predmetov pripravijo
profesorji interna učna gradiva.
URNIKI PREDAVANJ in SEZNAMI IZPITOV ter KONZULTACIJ so določeni za tri mesece naprej.
VPISNI POGOJI
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje.
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
• osebni dokument ali potrdilo o stalnem prebivališču,
• zaključno spričevalo osnovne šole oziroma nižje poklicne šole,
• listine in dokazila o predhodnem (formalnem, neformalnem) izobraževanju za priznavanje izpitov in
ovrednotenje znanja.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje v srednjem strokovnem izobraževanju (SSI) se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo,
pridobljena je V. stopnja izobrazbe. Javno veljavna listina, SPRIČEVALO O POKLICNI MATURI, omogoča vpis
v ustrezen nadaljnji višješolski ali visokošolski študij.
ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN).
Pomagamo vam pri dostopu do ustreznih učnih virov in organiziramo delavnice o uspešnem učenju.
Dosegljivi smo po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij o programih: www.mizs.gov.si, www.ric.si in www.cpi.si
17
Srednje šole za odrasle
Poklicni tečaj
1-letni program
Predšolska vzgoja - 60 KT
Organizator IO:
Jure Jamšek,
univ. dipl. pedagog
18
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 23 44 421, [email protected]
Rosana Mlakar, GSM +386 (0)41 606 057, +386 (0)1 23 44 400, [email protected]
VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpis poteka celo leto.
Izobraževanje poteka po individualnem organizacijskem modelu na lokacijah: Linhartova 13, Vojkova 1 in
Kališnikov trg 11/12, popoldne, dvakrat do štirikrat na teden.
Izobraževanje je mogoče zaključiti v 1 letu.
Udeležencem sta od oktobra do konca junija na voljo dve možnosti opravljanja učnih obveznosti:
• UDELEŽBA NA PREDAVANJIH, ki se zaključijo z izpitom,
• SAMOSTOJNO UČENJE s pravico do individualnih ali skupinskih konzultacij in do opravljanja izpita.
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat na mesec. Pri večini predmetov pripravijo
profesorji interna učna gradiva.
URNIKI PREDAVANJ in SEZNAMI IZPITOV ter KONZULTACIJ so določeni za tri mesece naprej.
VPISNI POGOJI
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno zaključeno srednje strokovno izobraževanje ali uspešno zaključen
zadnji letnik gimnazije.
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
• osebni dokument ali potrdilo o stalnem prebivališču,
• zaključno spričevalo srednjega strokovnega izobraževanja oziroma zadnjega letnika gimnazije,
• listine in dokazila o predhodnem (formalnem, neformalnem) izobraževanju za priznavanje izpitov in
ovrednotenje znanja.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo, pridobljena je V. stopnja izobrazbe.
Javno veljavna listina, SPRIČEVALO O POKLICNI MATURI, omogoča vpis v ustrezen nadaljnji višješolski ali
visokošolski študij.
ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN).
Pomagamo vam pri dostopu do ustreznih učnih virov in organiziramo delavnice o uspešnem učenju.
Dosegljivi smo po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij o programu: www.mizs.gov.si, www.ric.si in www.cpi.si
19
Jezikovna šola
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Slovenski in mednarodni certifikati
Drugi tuji jeziki
Organizatorka IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
VPIS V TEČAJE SPLOŠNEGA TUJEGA JEZIKA (80-urni tečaji):
• jesenski semester od 10. 9. 2014 do 10. 10. 2014,
• spomladanski semester od 5. 1. 2015 do 6. 2. 2015.
Tečaji so organizirani, če je vpisanih najmanj 8 udeležencev.
Vpis za zaključene skupine in dodatno razpisane izobraževalne programe poteka celo leto.
Tečaji splošnega jezika (I.-VI.) so usklajeni z lestvico znanja Skupnega evropskega jezikovnega okvira – SEJO /
Common European Framework for Languages – CEFR.
NOVO!
70-urni tečaji angleščine in nemščine za tujce
70-urni tečaj za učinkovitejši nastop na nemško govorečem trgu dela – nemščina
8-urni konverzacijski krožki (različne tematike)
Smo pooblaščeni izpitni center Državnega izpitnega centra RS (RIC) za izvajanje javnoveljavnih izpitov.
Od septembra do novembra vpisujemo v tečaj Priprave na mednarodne izpite:
• ANGLEŠČINA - British Council v Ljubljani
• NEMŠČINA - Goethe-Institut Ljubljana
• ITALIJANŠČINA - Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji
• ŠPANŠČINA - Inštitut Cervantes Ljubljana
• FRANCOŠČINA - Francoski inštitut Charles Nodier
Več informacij dobite na naši spletni strani oziroma na sedežu zavoda.
21
Jezikovna
šola
Slovenščina za tujce
Začetna integracija
priseljencev ZIP
Organizatorka IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
Jezikovni tečaji potekajo v skupinah do največ 12 udeležencev ali po dogovoru z naročnikom izobraževanja.
Udeležence vključujemo v skupine glede na njihovo znanje in njihov materni jezik, zato je uvodni svetovalni
pogovor s testiranjem pred vpisom brezplačen in zaželen.
V jesenski semester vpisujemo septembra, v pomladanski semester pa januarja. Vpis za zaključene skupine in
v individualne oblike je možen tudi med letom. Pri nas potekajo tudi tečaji opismenjevanja.
SLOVENŠČINA ZA TUJCE
Tečaji splošnega jezika na osnovni ravni in na srednji ravni potekajo od 1. do 3. stopnje. Ob zadostnem
številu prijav organiziramo tudi tečaje na visoki ravni. Vsaka stopnja traja 60 pedagoških ur. Tečaji potekajo
dva- do štirikrat na teden, popoldne ali zvečer. Po uspešno opravljeni 3. stopnji na OSNOVNI RAVNI se
tekoče sporazumevate v slovenskem jeziku in pridobite znanje, ki ga potrebujete za opravljanje Izpita iz znanja
slovenščine na osnovni ravni (državljanstvo ali zaposlitev). Udeležencem, katerih materni jezik ni slovanski,
priporočamo najmanj 240 ur učenja slovenščine na osnovni ravni.
ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV, enotni program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Pri nas izvajamo 180-urne tečaje.
JEZIKOVNI TEČAJI IN DELAVNICE ZA PODJETJA IN ZAKLJUČENE SKUPINE
Svetujemo vam glede obsega ur in vsebine, dogovorimo se o kraju izvajanja tečaja ter pripravimo program po
želji naročnika.
Vrste jezikovnih tečajev: SPLOŠNI JEZIK, POSLOVNI JEZIK, KONVERZACIJA, JEZIK STROKE,
OSVEŽITVENI TEČAJI, PRIPRAVE NA IZPITE
Tečaji trajajo od 30 do 50 pedagoških ur ali po dogovoru.
Tečaji so enkrat do trikrat na teden v večernem času ali po dogovoru.
Več informacij o brezplačnih tečajih za državljane tretjih držav dobite na spletni strani: www.infotujci.si
Več informacij o možnosti brezplačne udeležbe v tečajih slovenščine za osebe z mednarodno zaščito in
brezposelne priseljence, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, OS Ljubljana, najdete na spletni strani:
www.cene-stupar.si (projekti ali jezikovna šola)
NAŠI UČITELJI so dobri motivatorji z inovativnimi učnimi tehnikami in metodami dela popestrijo pouk,
poskrbijo, da ste na tečaju aktivni in učinkoviti, … znajo vam svetovati in vam prisluhniti.
POTUJTE SKOZI UČENJE TUJIH JEZIKOV Z NAMI
23
Jezikovno
izobraževanje
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni
Organizatorka IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana kot pooblaščena ustanova Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani - Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, opravlja preverjanje znanja iz
slovenščine na osnovni ravni. Po uspešno opravljenem izpitu, najkasneje v tridesetih dneh od datuma izpita,
kandidat prejme javno veljavno listino, ki jo lahko predloži za:
• pridobitev slovenskega državljanstva,
• opravljanje poklica,
• študij v Sloveniji.
Ustrezno znanje slovenskega jezika kandidat pridobi na tečaju Slovenščina za tujce. Pred izpitnim rokom so
organizirane tudi priprave na izpit.
Izpit poteka v skladu s standardi znanja, določenimi v izobraževalnem programu Slovenščina za tujce.
Osnovna raven je primerljiva s stopnjo B1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira - Common European
Framework for Languages – CEFR.
IZPITNI ROKI
februar, april, junij, september in november
PRIJAVA
• najmanj 10 dni pred razpisanim rokom (prijavnica in plačilo oziroma potrdilo iz upravne enote),
• ob prijavi in na izpitu predložiti VELJAVNI POTNI LIST,
• na izpit se lahko prijavi vsakdo, tudi če prej ni opravil katerega koli pripravljalnega tečaja,
• prosilci za slovensko državljanstvo, ki so nepismeni, lahko opravljajo izpit iz govornega sporazumevanja
v slovenščini na osnovni ravni, če ob prijavi na izpit predložijo ustrezno dokazilo, ki ga izda Ministrstvo za
notranje zadeve.
Izpit lahko plačate pri blagajni sedeža zavoda Cene Štupar - CILJ ali po položnici na TR: 01261-6030716302.
Zavod je davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV je SI19354266.
SESTAVA IZPITA
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni je sestavljen iz štirih enakovrednih delov:
trije so pisni, eden pa ustni. Izpit je uspešno opravljen, če so vsi štirje deli
ocenjeni pozitivno.
25
Nacionalne poklicne
kvalifikacije
Preverjanje in potrjevanje
Pomočnik kuharja / pomočnica kuharice
Računovodja / računovodkinja za manjše družbe,
samostojne podjetnike in zavode
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
Skladiščnik / skladiščnica v logistiki
Organizatorka IO:
Alenka Rezar,
univ. dipl. inž.
26
VPIS IN INFORMACIJE
Rok Trdan, GSM +386 (0)31 729 904, +386 (0)1 32 048 92, [email protected]
PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je vpisan v register izvajalcev za preverjanje in
potrjevanje za naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK):
• POMOČNIK KUHARJA / POMOČNICA KUHARICE
• RAČUNOVODJA / RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE
• SOCIALNI OSKRBOVALEC / SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU
• SKLADIŠČNIK / SKLADIŠČNICA V LOGISTIKI
Za vsako posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo izvajamo tudi usposabljanja, če je dovolj prijavljenih.
Z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami (NPK) se dokazuje delovna oziroma strokovna usposobljenost, ki je
potrebna za opravljanje posameznega poklica ali sklopov nalog v okviru poklica.
Pogoji za vstop v postopek preverjanja in potrjevanja so določeni s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za
posamezno NPK.
Kandidat pridobi CERTIFIKAT O NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI po uspešno zaključenem postopku
preverjanja in potrjevanja.
Več informacij na: www.nrpslo.org
27
Nacionalne poklicne
kvalifikacije
Usposabljanja in priprave
za pridobitev NPK
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
Pomočnik kuharja / pomočnica kuharice
Vizažist / vizažistka
Maser / maserka
Pediker / pedikerka
Refleksoterapevt / refleksoterapevtka
Maniker / manikerka
Organizatorki IO:
Alenka Rezar,
univ. dipl. inž.
Renata Bačvič,
univ. dipl. inž.
28
VPIS IN INFORMACIJE
Rok Trdan, GSM +386 (0)31 729 904, +386 (0)1 32 048 92, [email protected]
Renata Bačvić, +386 (0)1 23 444 12, [email protected]
Programi usposabljanj so pripravljeni na podlagi Kataloga strokovnih znanj in spretnosti za posamezno NPK.
SOCIALNI OSKRBOVALEC / SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU* Program je namenjen vsem, ki
opravljajo delo na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami in še niso
opravili usposabljanja ter želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo, ter vsem, ki jih tako delo veseli in se
želijo zaposliti na tem področju.
POMOČNIK KUHARJA / POMOČNICA KUHARICE* Program je namenjen vsem, ki že delajo v kuhinji ali se
želijo usposobiti za opravljanje pomožnih del in nalog v kuhinji.
VIZAŽIST / VIZAŽISTKA Program usposabljanja je namenjen vsem, ki bi se želeli poklicno ukvarjati z
ličenjem; vizažist je specialist za lepotno nego obraza, s frizuro in ličenjem poudari lepoto in značajske poteze
obraza.
MASER / MASERKA Program usposabljanja je namenjen vsem, ki bi se želeli poklicno ukvarjati z masažo;
na usposabljanju se naučite klasične švedske masaže. Maser izvaja masažo, ki masiranca sprošča, krepi telo in
duha ter povečuje njegovo psiho-fizično zmogljivost. Pri masaži gre za delo z ljudmi na najintimnejši ravni, zato
je pri delu potrebna ustrezna higiena.
MANIKER / MANIKERKA Program usposabljanja je namenjen vsem, ki bi se želeli poklicno ukvarjati z
manikiro. Maniker oblikuje nohte in izvaja osnovno nego rok in nohtov ter svetuje strankam pri negi nohtov in rok
ter pri izbiri najprimernejših izdelkov in pripomočkov zanje. Njegova storitev so estetsko urejeni nohti in roke.
PEDIKER / PEDIKERKA Program usposabljanja je namenjen vsem, ki bi se želeli poklicno ukvarjati s
pedikuro. Pediker je strokovnjak za nego nog in stopal. Odpravlja posledice obremenitve nog, kot so suha,
groba in trda koža, žulji, kurja očesa in otiščanci.
REFLESKOTERAPEVT / REFLESKOTERAPEVTKA Program usposabljanja je namenjen vsem, ki bi se želeli
poklicno ukvarjati z refleksno masažo stopal in dlani, metamorfno metodo, protibolečinsko terapijo in obdelavo
nevroloških točk na stopalih. Dela in naloge refleksoterapevta zahtevajo ustrezne psihofizične sposobnosti in
osebnostne lastnosti, kar omogoča human in odgovoren odnos do posameznikov in družbene skupnosti.
*Usposabljanje je brezplačno za brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS - OS Ljubljana, ki so vključene v APZ v
okviru projekta INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE IN PRIPRAVE NA NPK, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ostali udeleženci program plačajo.
29
Izobraževanja
in usposabljanja
Računalniška pismenost za odrasle
Priprave na strokovni izpit za zdravstvene
delavce in sodelavce
Računovodja
Voznik viličarja
Usposabljanje za skladiščnike
Higienska praksa HACCP
Organizatorka IO:
Alenka Rezar,
univ. dipl. inž.
30
VPIS IN INFORMACIJE
Rok Trdan, GSM +386 (0)31 729 904, +386 (0)1 32 048 92, [email protected]
Prijave: do zasedbe prostih mest, osebno na Linhartovi 13, po e-pošti ali telefaksu.
Termini izobraževanja: objavljeni so na spletni strani www.cene-stupar.si
RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE
50 do 60-urni javno veljavni program, namenjen vsem, ki se želite računalniško opismeniti. Lahko se vpišete samo v tečaj
posameznega sklopa: WINDOWS in WORD (začetni 30 ur), EXCEL (začetni 10 ur), INTERNET (5 ur), e-POŠTA (5 ur).
PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE
Program obsega teme splošnega dela strokovnega izpita in sicer: Osnove pravne ureditve področja
zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja, Osnove socialne medicine in
statistike v zdravstvu, Prva pomoč, Temeljne določbe ustave, Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev iz delovnega razmerja.
RAČUNOVODJA*
Program zajema naslednje tematske sklope: Uvod v računovodstvo, Knjigovodstvo s primeri knjiženja po SRS,
Davki in druge dajatve, Davčni sistem RS.
VOZNIK VILIČARJA
Program je namenjen bodočim voznikom viličarjev in delavcem, ki že delajo z viličarji, nimajo pa ustreznih
pisnih dokazil. Udeleženci programa morajo biti polnoletni, priporočamo, da gredo pred začetkom tečaja
na zdravniški pregled psihofizičnei primernosti za delo z viličarji. Po opravljenem teoretičnem in praktičnem
preizkusu znanja prejme udeleženec potrdilo o strokovni usposobljenosti za voznika viličarjev.
USPOSABLJANJE ZA SKLADIŠČNIKE*
Program je namenjen delavcem, ki bodo delali v skladišču. Udeležence usposobimo za opravljanje
enostavnejšega in manj zahtevnega dela v skladišču.
HIGIENSKA PRAKSA HACCP
Usposabljanje za odgovorne osebe, ki imate stik z živili in še nimate vpeljanega HACCP sistema, ter za vse
druge zaposlene v proizvodnji, pripravi in prodaji živil.
*Usposabljanje je brezplačno za brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ, ki so vključene v APZ v okviru projekta »INSTITUCIONALNO
USPOSABLJANJE IN PRIPRAVE NA NPK« ki ga sofinancirata EU iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ostali udeleženci program plačajo.
31
Izobraževanja
in usposabljanja
Študijski krožki
Usposabljanja za življenjsko uspešnost - UŽU:
Moje delovno mesto (UŽU MDM)
Most do izobrazbe (UŽU MI)
Izzivi podeželja (UŽU IP)
Beremo in pišemo skupaj (UŽU BIPS)
Moj korak (UŽU MK)
Organizatorki IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
Dragica Glažar,
univ. dipl. politolog
32
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
ŠTUDIJSKI KROŽEK je 25-urni program, ki je namenjen izmenjavi izkušenj, prenašanju znanja ter koristnemu
delovanju in druženju v okolju, kjer živimo. Udeleženci študijskega krožka v majhnih skupinah aktivno
soustvarjajo učni proces ob prisotnosti usposobljenega mentorja/-ice, ki udeležence usmerja in jih spodbuja.
Udeleženci krožka ob zaključku predstavijo osvojene novosti na različne načine: na razstavi, predstavi,
ekskurziji ipd. Zainteresirani si lahko tudi sami izberejo vsebino in zahtevnostno stopnjo študijskega krožka ter
nam sporočijo svojo željo. Za prebivalce MOL-a je udeležba BREZPLAČNA.
USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST so javno veljavni programi, namenjeni zviševanju ravni
pismenosti odraslih. Izobraževalni programi potekajo v skupinah po 12 do 15 udeležencev. Programe, ki so jih
razvili na Andragoškem centru Slovenije, vodita posebej usposobljena/i mentorja/-ici.
V letu 2014 izvajamo programa UŽU MI in UŽU IP v okviru projekta »INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE«
in program UŽU BIPS v okviru projekta »MESTNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH«. Za
udeležence znotraj ciljnih skupin, opredeljenih v omenjenih projektih, je udeležba BREZPLAČNA.
• UŽU MDM je 300-urni program, namenjen zaposlenim na manj zahtevnih delovnih mestih, da si pridobijo
ključne kompetence za kakovostno opravljanje dela, ki jih prinaša razvoj tehnologije in nenehne spremembe v
okolju.
• UŽU MI je 120-urni program, namenjen manj izobraženim odraslim, ki se želijo izobraževati še naprej, si
pridobiti prvi poklic ali zvišati stopnjo izobrazbe ter si tako povečati možnosti zaposlitve oz. zvišati kvaliteto
življenja.
• UŽU IP je 120-urni program, namenjen vsem, ki ste motivirani za pridobitev novih znanj in kompetenc ter
znanja s področja podjetništva za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja.
• UŽU BIPS je 75-urni program, namenjen staršem učencev prve triade OŠ, ki želijo pomagati svojim otrokom
pri opismenjevanju, jih spodbujati in motivirati k učenju.
• UŽU MK je 120-urni program, namenjen osebam s posebnimi potrebami, ki v vsakdanjih življenjskih
situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in bolj kakovostnega življenja.
33
Projekti
Začetna integracija priseljencev
Organizatorka IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
34
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
Projekt »ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP)« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega
sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Ministrstvo za notranje zadeve RS.
Program Začetna integracija priseljencev - ZIP je program učenja slovenskega jezika, v katerega so
vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe. ZIP v obsegu 60, 120 ali 180 ur je namenjen
državljanom tretjih držav. Če državljani tretjih držav izpolnjujejo pogoje* za udeležbo v programu, jim upravna
enota, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, izda ustrezno potrdilo, s katerim se zglasijo pri
izbranem izvajalcu programa.
Če je prisotnost v 180-urnem tečaju najmanj 80%, so udeleženci po zaključenem programu upravičeni do
brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.
Program ZIP je brezplačen, udeleženci si sami krijejo potne stroške ter stroške učnih pripomočkov in gradiv.
Programov se ne morejo udeležiti osebe, ki so v Sloveniji končale šolanje na katerikoli stopnji ali so že pridobile
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni.
*180-urni program je namenjen državljanom tretjih držav, ki:
• imate dovoljenje za stalno prebivanje in vašim družinskim članom z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine;
• imate dovoljenje za začasno prebivanje, pri čemer je veljavnost tega dovoljenja in prejšnjih dovoljenj za začasno prebivanje neprekinjeno
najmanj 24 mesecev, in vaši družinski člani z dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi združitve družine. V 24-mesečno veljavnost dovoljenje
se šteje tudi čas prebivanja na podlagi potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje;
• ste družinski član slovenskega državljana ali državljana Evropskega gospodarskega prostora in v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi
dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ne glede na dolžino prebivanja in veljavnost dovoljenja.
120-urni program je namenjen državljanom tretjih držav, ki:
• ste se kot državljan tretje države z dovoljenjem za začasno prebivanje že udeležili 60-urnega programa učenja slovenskega jezika in
izpolnjujete pogoj za 24-mesečno neprekinjeno prebivanje na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.
60-urni program je namenjen državljanom tretjih držav, ki:
• v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta, pri čemer se v ta
enoletni rok všteje tudi čas od vložitve prošnje za izdajo tega dovoljenja.
35
Projekti
Institucionalno usposabljanje
Organizatorji IO:
mag. Jana Mlačnik
mag. Bojan Hajdinjak
Dragica Glažar,
univ. dipl. politolog
36
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected]
Aleksandra Janežič Lipar, GSM: +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 234 44 21, [email protected]
Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Programi INSTITUCIONALNEGA USPOSABLJANJA:
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe,
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja,
• Usposabljanje s področja IKT za delo s starejšimi.
Cene Štupar – CILJ je bil na podlagi Poziva k oddaji ponudbe na območju OS Ljubljana izbran za izvedbo
programov za obdobje od sklenitve pogodbe do 30. 6. 2015 (»Institucionalno usposabljanje«), katerih naročnik
je Zavod RS za zaposlovanje. Izvajanje izpopolnjevanja se financira s sredstvi Evropskega socialnega sklada
v višini 85 % vrednosti pogodbe in sredstvi Republike Slovenije v višini 15 % vrednosti pogodbe.
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe
120-urni javno veljavni program je namenjen nezaposlenim, ki se želijo nadaljnje izobraževati ali si povečati
možnosti zaposlitve. Usposobijo se za iskanje informacij, uporabo sodobne informacijske tehnologije, pridobijo
učne tehnike, komunikacijske veščine (tudi v tujem jeziku) se naučijo načrtovati lastno izobraževalno pot.
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
120-urni javno veljavni program je namenjen nezaposlenim, ki so motivirani za pridobitev novih znanj in
kompetenc s področja podjetništva za izboljšanje svojega položaja. V programu prepoznajo zaposlitvene
priložnosti in perspektivne dejavnosti v okolju, priložnosti podeželja, se naučijo temeljev podjetništva, trženja,
prodaje in računovodstva ter osnov uporabe sodobne informacijske tehnologije (javni razpisi, subvencije).
Usposabljanje s področja IKT za delo s starejšimi
280-urno usposabljanje je namenjeno mladim od 18. do 29. leta (največ do 35. leta), ki so predčasno zapustili
izobraževanje, in iskalcem zaposlitve, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS. Udeleženci pridobijo
znanja s področja socialnih veščin, dela s starejšimi, informacijsko-komunikacijske tehnologije in podjetništva
ter se usposobijo za računalniško opismenjevanje starejših in tudi mlajših ljudi. Ob tem si povečajo svoje
poklicne kompetence in zaposljivost ter se naučijo, kako svoje znanje in storitve ponuditi tudi na trgu.
37
Projekti
Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK
Teden vseživljenjskega učenja 2015
Organizatorji IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
Alenka Rezar,
univ. dipl. inž.
Dragica Glažar,
univ. dipl. politolog
38
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected]
Aleksandra Janežič Lipar, GSM: +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 234 44 21, [email protected]
Rok Trdan, GSM +386 (0)31 729 904, +386 (0)1 32 048 92, [email protected]
Projekt »INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE IN PRIPRAVE NA NPK« sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Programi:
• Usposabljanje za skladiščnike
• Računovodja
• Pomočnik/-ica kuharja / kuharice
• Socialni oskrbovalec/-ka na domu
• Slovenski jezik za tujce, I - III
Vpišete se na sedežu zavoda Cene Štupar – CILJ, Linhartova 13, 3. nadstropje.
Ob prijavi na izobraževanje oddate Obvestilo o izobraževanju (IZO-1) oziroma Obvestilo o vključitvi v NPK
(NPK-1), ki ga prejmete pri svojem svetovalcu na Zavodu RS za zaposlovanje, OS Ljubljana.
Ciljna skupina: brezposelne osebe, ki so prijavljene na ZRSZ, OS Ljubljana.
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU 2015)
Vsako leto maja in junija v Tednu vseživljenjskega učenja izvajamo številne prireditve in zanimive izobraževalne
delavnice. Dogodki so izobraževalne, informativno-svetovalne, promocijske, kulturne in družabne narave.
Namenjeni so različnim ciljnim skupinam in se odvijajo na različnih lokacijah.
Vse prireditve in dogodki v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja so za udeležence brezplačni.
Izvedbo dogodkov sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Nabor vseh prireditev bo objavljen maja na naši spletni strani. Vabljeni!
39
Projekti
KONCESIJA ZA STORITVE TRGA DELA
“Učenje veščin vodenja kariere”
Organizatorka IO:
Alenka Rezar,
univ. dipl. inž.
40
VPIS IN INFORMACIJE
Rok Trdan, GSM +386 (0)31 729 904, +386 (0)1 32 048 92, [email protected]
Izvedbo delavnic financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana ima KONCESIJO ZA OPRAVLJANJE
STORITVE ZA TRG DELA, in sicer STORITVE VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE - UČENJE VEŠČIN
VODENJA KARIERE. Namen delavnic je pridobivanje veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in
kompetenc, možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev. Uporabniki
storitev za trg dela po tem javnem razpisu so iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena in vse
brezposelne osebe.
VSEBINA IN CILJI DELAVNIC:
KARIERA PO PETDESETEM - DELAVNICA TIPA B je namenjena aktivaciji brezposelnih oseb, starejših
od 50 let. Namen delavnice je, pripraviti take brezposelne k odločitvi za vključitev v nadaljnje aktivnosti (druge
delavnice, zaposlitveni kotiček, itd.), prepoznavanje posameznikovih prednosti in spoznavanje različnih načinov
zaposlovanja ter iskanja zaposlitve.
Delavnica tipa B traja 16 pedagoških ur, izvede se v treh dneh in je sestavljena iz 3 modulov.
UČINKOVIT NASTOP NA TRGU DELA - DELAVNICA TIPA C se izvaja za neposredno zaposljive osebe,
pri katerih niso bile prepoznane večje ovire pri iskanju zaposlitve ter so zmožni samostojnega nastopa na trgu
dela. Namen delavnice je povečevanje učinkovitosti nastopa udeležencev na trgu dela.
Delavnica traja 24 pedagoških ur in se izvede v šestih dneh, je sestavljena iz motivacijskega srečanja in iz štirih
modulov. Prvi dan je motivacijsko srečanje, v naslednjih petih dnevih pa sledijo štirje moduli.
Na prvem srečanju udeleženci spoznajo vsebine delavnice, načine dela in sprejmejo osnovne dogovore o
obiskovanju modulov.
UČENJE VEŠČIN VODENJA KARIERE - DELAVNICA TIPA D je namenjena brezposelnim osebam s
potrebo po dodatnih aktivnostih. Namen delavnice je naučiti udeležence prepoznati svoj položaj na trgu dela,
jih usposobiti za samostojno vodenje kariere in aktivno reševanje lastne brezposelnosti, pridobiti manjkajoče
veščine iskanja zaposlitve ter jim dajati pomoč in podporo pri njihovih aktivnostih. Delavnica traja 88
pedagoških ur v časovnem obdobju osem tednov (dva meseca). Delavnica je sestavljena iz 4 modulov ter iz
skupinskega spremljanja, kot podpore pri iskanju zaposlitve - SVETOVALNICA.
41
Projekti
Mestni program izobraževanja odraslih
Organizatorka IO:
Dragica Glažar,
univ. dipl. politolog
42
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
»MESTNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH« financira Mestna občina Ljubljana.
Z oblikovanjem Letnega načrta za izobraževanje odraslih na ravni Mestne občine Ljubljana sledimo
tako evropskim, kot nacionalnim ciljem na področju izobraževanja odraslih in Strategiji razvoja vzgoje in
izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 do 2019.
Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja Mestne občine Ljubljana za obdobje 2009-2019 namenja
posebno pozornost tudi izobraževanju odraslih in si za cilje postavlja:
21. cilj strategije: Izobraževanje odraslih bomo v MOL razvili kot dejavnost posebnega javnega interesa ter
uredili stabilen sistem in vzpostavili javno mrežo za izvajanje dejavnosti splošnega izobraževanja odraslih.
22. cilj strategije: Sistemsko bomo spodbujali možnosti za vključevanje socialno ogroženih skupin
prebivalstva v programe za povečevanje zaposljivosti.
23. cilj strategije: Spodbujali bomo medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje ter skupno učenje mladih in
odraslih na vseh ravneh: v in med vzgojno-varstvenimi ustanovami, osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami.
Programi, ki so namenjeni prebivalcem MOL:
• UŽU - Beremo in pišemo skupaj
• JEZIKOVNI TEČAJI (angleščina, italijanščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina)
Ciljna skupina: Upokojenci MOL in socialno šibki prebivalci MOL (prejemniki denarne socialne pomoči).
• ŠTUDIJSKI KROŽKI: Spoznajmo arhitekturno dediščino Ljubljane, Digitalna fotografija, Za harmonijo telesa in
duha, Vpliv medijev na družbo oz. iskreno o medijih, Poslikajmo arhitekturne značilnosti Ljubljane, Bralni
krožek – Ljubljana
• SLOVENŠČINA ZA STARŠE
• CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA LJUBLJANA
• INTERKULTURNI CENTER
• FERFL – NATEČAJ ZA DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETNIŠTVO
• NEFORMALNI PROGRAMI ZA RAZVOJ LJUBLJANSKEGA PODEŽELJA
Vsi programi so za prebivalce MOL brezplačni, le pri jezikovnih tečajih je predvidena vpisnina za točno
določene ciljne skupine.
43
Projekti
Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL
Organizatorja IO:
mag. Bojan Hajdinjak
mag. Jana Mlačnik
44
VPIS IN INFORMACIJE
www.ferfl.si, [email protected]fl.si
Pobudniki natečaja: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, Zavod Uspešen podjetnik
ter Agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma.
Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL - Vroče ideje za družbeno odgovorno podjetništvo
vsestransko podpira posameznike in podjetniške iniciative, ki želijo s svojimi idejami in posledičnimi dejavnostmi
izboljšati delovanje družbe, v kateri živimo. Program, ki je del vseslovenske akcije »Podjetno do družbenih učinkov«,
sestavljajo štiri sklopi aktivnosti:
• Natečaj za podjetniške ideje z družbenim učinkom (6. 10 .2014 – 2 .11. 2014) poziva podjetne posameznike ali
skupine, da prijavijo svojo družbeno odgovorno podjetniško idejo, ki jo bodo razvijali tekom dogodkov natečaja.
Izbrali bomo 4 najboljše ideje, katerih nosilci si bodo zaslužili mesto v Šoli podjetništva z družbenim učinkom.
• Startup vikend (24.10.-26.10.2014): udeleženci v podjetniških skupinah in s pomočjo mentorjev tri dni oblikujejo in
razvijajo socialnopodjetniške ideje. Dve najboljši ideji si zaslužita mesto v Šoli podjetništva z družbenim učinkom.
• Šola podjetništva z družbenim učinkom (januar – marec 2015): 32-urni izobraževalni program za 6 zmagovalnih
ekip ali posameznikov ponuja celovito podjetniško znanje in veščine, omogoča izdelavo prototipa in vstop na trg.
Dvema zmagovalcema bo zagotovljen vstop v inkubator.
• Vstop v Socialnopodjetniški inkubator za 2 zmagovalni ekipi za obdobje 3 mesecev (januar - april 2015):
- infrastruktura (uporaba pisarniškega prostora; material za delovanje podjetja po izbiri),
- znanje (podjetniško znanje, svetovanje in mentorstvo; računovodsko in pravno svetovanje),
- finančni viri (pomoč pri prijavah na razpise in natečaje, pri pridobivanju kreditov, vključevanju v organizacije in
združenja, pri predstavitvah investitorjem in mreženju).
Finančni pokrovitelji natečaja:
Natečaj podpirajo tudi:
45
Center medgeneracijskega
učenja Ljubljana
Organizatorka IO:
Dragica Glažar,
univ. dipl. politolog
46
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM: +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 234 44 21, [email protected]
V okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih deluje v zavodu Cene Štupar - CILJ Center
medgeneracijskega učenja Ljubljana. Center vključuje različne vladne in nevladne organizacije na območju
MOL, ki sodelujejo pri delovanju centra in zagotavljanju prostovoljcev. V okviru centra potekajo čez celo leto
medgeneracijski dogodki, prenos ter izmenjava znanja in izkušenj med generacijami.
Ciljne skupine so vse generacije na območju MOL: veterani (rojeni med letom 1923 in 1943), otroci blaginje
(rojeni med letom 1944 in 1960), generacija X (rojeni med letom 1961 in 1980) in Generacija Y (rojeni med letom
1981 in 2001) ter mlajši.
Poleg tega center spodbuja tudi vključevanje različnih ranljivih ciljnih skupin, kot so migranti, Romi, osebe s
posebnimi potrebami, manj izobraženi, starejši, brezposelni.
Medgeneracijsko učenje poteka v okviru zavoda Cene Štupar – CILJ in partnerskih organizacij na
medgeneracijskih dogodkih na naslednjih področjih: pravo in finance, podjetništvo, zdrav način življenja,
kulturna in naravna dediščina, informacijska tehnologija, osebnostna rast, jezikovne veščine, ljubljansko
podeželje, samooskrba ipd.
Vsako tretjo sredo v mesecu v prostorih našem zavoda organiziramo celodnevne Dneve medgeneracijskih
dogodkov, na katerih sodelujejo partnerji, združeni v projekt Centra medgeneracijskega učenja Ljubljana. Na
različnih medgeneracijskih delavnicah, vezanih na različne tematike, posvečene tudi svetovnim dnevom, lahko
udeleženci pridobijo različne vrste znanja oz. veščin od predstavnikov drugih generacij.
Vsi dogodki so za prebivalce MOL brezplačni.
* Partnerji in pokrovitelji: glej str. 53
47
Z vami smo
DIREKTOR
mag. Bojan Hajdinjak
[email protected]
+386 (0)1 23 44 404
TAJNIŠTVO
Breda Tomasič
[email protected]
GSM: +386 (0)41 629 999, +386 (0)1 23 44 402
RAČUNOVODSTVO
Slavica Horvat
[email protected]
+386 (0)1 23 44 424
Sonja Jefić
sonja.jefi[email protected]
+386 (0)1 23 44 417
INFORMACIJSKO-VPISNA SLUŽBA
modra številka: +386 (0)80 1009
SREDNJE ŠOLE IN USPOSABLJANJA
Aleksandra Janežič Lipar
[email protected]
+386 (0)1 23 44 421, GSM: 030 313 612
Rosana Mlakar
ro[email protected]
+386 (0)1 23 44 400, GSM: +386 (0)41 606 057
TUJI JEZIKI, SLOVENŠČINA ZA TUJCE,
USPOSABLJANJA, PROJEKTI
Lucija Lučić
[email protected], [email protected]
GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20
NPK, IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA, VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA
Rok Trdan
[email protected]
GSM: +386 (0)31 729 904, +386 (0)1 32 04 892
48
ORGANIZATORJI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Branka BRICL
[email protected]
+386 (0)1 23 44 406
Jure JAMŠEK
[email protected]
+386 (0)1 23 44 425
Neva PHYSICOS
[email protected]
+386 (0)1 53 03 450
Dragica GLAŽAR
[email protected]
+386 (0)1 23 44 414
Renata BAČVIĆ
[email protected]
+386 (0)1 23 44 412
mag. Jana MLAČNIK
[email protected]
+386 (0)1 23 44 414
Alenka REZAR
[email protected]
+386 (0)1 23 44 408
Mojca BERGANT
[email protected]
GSM: +386 (0)30 646 939
Mirjana OKROGELNIK
[email protected]
GSM: +386 (0)30 313 617, +386 (0)1 23 44 417
Sabina ZUPAN
[email protected]
GSM: +386 (0)31 600 410
Alida ZAGORC ŠULIGOJ
[email protected]
+386 (0)1 23 44 414
HIŠNIK
Vlado Krulčič, GSM: +386 (0)30 641 144
ČISTILKA
Živka Stojkić
Obiščite nas na naslovu:
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova cesta13, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 234 44 21, F: +386 (0)1 234 44 28
49
Delovni čas
Zavod je odprt vsak delovnik od 8.00 do 16.00.
Predavanja potekajo med 8.00 in 21.30 po objavljenih urnikih.
Uradne ure vpisno-informacijskih služb
SOBA 308
od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 17.00, petek od 8.00 do 16.00
Informacije vam bosta posredovali:
Aleksandra Janežič Lipar, [email protected], T: +386 (0)1 23 444 21, GSM: +386 ( 0) 30 313 612
Rosana Mlakar, [email protected], T: +386 (0)1 23 444 00, GSM: +386 ( 0) 41 606 057
Brezplačna številka 080 10 09
URADNE URE ORGANIZATORJEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZA PODROČJE
SREDNJIH ŠOL ZA ODRASLE:
ponedeljek od 9.00 do 17.00, torek, sreda, četrtek od 12.00 do 16.00. Ob petkih ni uradnih ur.
Prvi vpis v srednješolske programe je možen v času uradnih ur organizatorjev IO.
Vse druge zadeve povezane z izobraževanjem lahko uredite na vpisno-informacijski službi.
SOBA 309; JEZIKOVNA ŠOLA, PROGRAMI V OKVIRU PROJEKTOV
ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 16.00, po dogovoru do 17.00. Ob torkih in četrtkih ni uradnih ur.
Informacije vam bo posredovala:
Lucija Lučić, [email protected], T: +386 (0)1 23 444 20, GSM: +386 ( 0) 30 646 919
SOBA 312; NPK, IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA, VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA
od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.00, po dogovoru do 17.00. Ob petkih ni uradnih ur.
Informacije vam bo posredoval:
Rok Trdan, [email protected], GSM: +386 ( 0) 31 729 904, +386 (0)1 32 04 892
50
Naši učni prostori so:
Linhartova 13, 2. nadstropje
Kališnikov trg 11/12
+386 (0)1 53 03 452
Vojkova 1
Ulica Luize Pesjakove 9
Info za vse lokacije:
Rosana Mlakar
[email protected]
+386 (0)1 23 44 400, GSM: +386 (0)41 606 057
51
Šolski koledar
Informativni dan:
15. 9. 2014 ob 16.00, 11. 5. 2015 ob 15.00
Več informacij dobite na www.cene-stupar.si
Šolsko leto 2014 / 2015 traja od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Pouka prosti dnevi so z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
sobote in nedelje.
Redni izpitni rok Nacionalnega preverjanja znanja za osnovno šolo je maja.
Redni izpitni roki za zaključne izpite in poklicno maturo:
jesenski rok – avgust/september, spomladanski rok - maj/junij in zimski rok - februar.
Strokovni partnerji
ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE
CENTER ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
DRŽAVNI IZPITNI CENTER
FILOZOFSKA FAKULTETA – CENTER ZA SLOVENŠČINO KOT DRUGI/TUJI JEZIK
MINISTRSTVO ZA DELO DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
SOCIALNA ZBORNICA
SOČA OPREMA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS
ZVEZA LJUDSKIH UNIVERZ SLOVENIJE
52
* Partnerji CMU:
Društvo upokojencev Nove Jarše in Društvo upokojencev Zelena Jama
* Pokrovitelji CMU:
Beležke
Beležke
Javni zavod Cene Štupar Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 234 44 02
Telefaks: +386 (0)1 234 44 28
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://www.cene-stupar.si/
TRR: SI56 0126 1603 0716 302 pri UJP Ljubljana
DŠ: SI 19354266, MŠ: 505201700
Oblikovanje: Art design d.o.o.
Naklada: 500 izvodov
Leto izdaje: 2014
Katalog pripravili: zaposleni v Javnem zavodu Cene Štupar – CILJ
Lektoriranje: Neva Physicos, prof.