Gradivo za NAGRADNI KVIZ

Comments

Transcription

Gradivo za NAGRADNI KVIZ
NAMEN SREČANJA
• predstavitev poklica
premoženjskega svetovalca
• predstavitev razpisa – nagradni
kviz na temo Finančna pismenost
• namen kviza - spodbuditi k
zavedanju o pomenu finančne
pismenosti
RAZPIS
• sodelujejo; dijaki srednjih šol
• vključene srednje šole iz 8-ih slovenskih
krajev; Ptuj, Slovenska Bistrica, Slovenske
Konjice, Slovenj Gradec, Nova Gorica,
Velenje, Maribor, Ravne na Koroškem. (kraji s
pisarnami)
• osnova za sodelovanje v kvizu je današnja
predstavitev, ki bo tudi na spletnem portalu:
www.finančni-dan.si
POTEK RAZPISA
• do sredine Februarja predstavitev vsebine za
kviz na šolah
• od 15. do 31. marca – kviz v šolah
• rezultati 15.4. 2012
• najboljši iz vsake šole se uvrsti na 2. kviz
• dodatno gradivo do 21.4.2012
• kviz na 2.stopnji bo med 21. in 31.5.
v dogovoru s profesorji.
NAGRADE
1. nagrada: paket presenečenja in 200 €
2. nagrada: paket presenečenja in 100 €
3. nagrada: paket presenečenja in 50 €
Javna podelitev nagrad bo
30.6.2012 na dobrodelnem
koncertu v Slovenj Gradcu.
Premoženjsko svetovanje v praksi
(analiza, načrt, svetovanje, ponudbe, spremljanje)
PODROČJA ZNANJA
Vsebina programa Usposabljanje za premoženjske svetovalce
PREMOŽENJSKI SVETOVALEC …
Vsak premoženjski svetovalec potrebuje za svoje
verodostojno delo:
1. LICENCO ZA ZAVAROVALNIŠTVO (zastopanje,
posredovanje)
2. LICENCO ZA TRŽENJE INVESTICIJSKIH SKLADOV
PRISTOJNI NADZORNIKI :
• Agencija za zavarovalni nadzor
• Agencija za trg vrednostnih papirjev
ATVP (agencija za trg vrednostnih papirjev)
FINANČNI TRG
1.) TRG DENARJA
• Kratkoročna posojila
• Kratk.vredn.papirji
- depoziti
- zakladne menice
- komercialni zapisi
2.) TRG KAPITALA
• Lastniški vredn. papirji
- delnice
• Dolžniški vredn. papirji
- obveznice države,
bank, podjetij....
KJE LAHKO GRADIMO PREMOŽENJE?
BANKE
BORZE
ZAVAROVALNICE
DZU
BANČNIKI
BROKERJI
ZAVAROVALNI
AGENT
FINANČNE
TOČKE
NEPREMIČNINE
NEPREMIČNINAR
PREMOŽENJSKI SVETOVALEC
PLEMENITE
KOVINE
PRODAJALEC
ZAŠČITA OSEBNIH RIZIKOV
• pred izgradnjo
premoženja, je
potrebno ugotoviti
katere rizike imamo in
v kakšni višini jih je
potrebno zaščititi,
• s tem smo poskrbeli
zase in za tiste, ki so od
naših prihodkov odvisni
NAMEN IN VRSTE ZAVAROVANJ
NAMEN sklenitve različnih zavarovanj je
ZAŠČITA rizikov.
VRSTE ZAVAROVANJ
OSEBNA
• življenjsko,
• nezgodno,
• zdravstveno,
• pokojninsko.
PREMOŽENJSKA
• avtomobilsko,
• zavarovanje stanov. objektov,
• zavarovanje stanov. premičnin,
• odgovornosti, transporta,
kreditov,...
ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA
• RIZIKO ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI
• MEŠANO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE
• ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE Z NALOŽBENIM
TVEGANJEM (vsak sam izbira naložbeno politiko
in pri tem prevzema naložbeno tveganje za
naložbo, z možnostjo izbire garancije)
ZAVAROVANJA - izrazi
• Zavarovalna polica - listina, ki dokazuje obstoj
zavarovalne pogodbe in je njen sestavni del.
• Zavarovalna vsota – obveznost zavarovalnice v
primeru škodnega dogodka
• Premija – znesek, ki ga zavarovalec plača na podlagi
sklenjene zavarovalne pogodbe zavarovalnici
• Zavarovalec – plačnik premije
• Zavarovanec- zavarovana oseba
• Upravičenec – oseba, ki koristi zavarovalnino, izplačilo
• Bonus - znižanja zavarovalne premije (brez škodnih
primerov)
• Malus – kazen, višja premija, zaradi škodnih primerov
IZGRADNJA PREMOŽENJA
FINANČNI CILJI – kako jih doseči
Izredno pomembno je, da svoje finančne cilje za
prihodnost načrtujemo.
Postavljeni cilj - najprej ovrednotimo, nato
naredimo povzetek prejemkov ter izdatkov.
Na osnovi ugotovljene zmožnosti varčevanja za
želeni cilj pa disciplinirano varčujemo.
VARČEVANJE
PREJEMKI
• REDNI (žepnina, štipendija, osebni dohodek)
• IZREDNI (loto…)
IZDATKI
• REDNI (telefon, elektrika, šolnine, glasbene
dejavnosti…)
• IZREDNI (izlet, kino….)
DELITEV NALOŽB
1. DENARNE NALOŽBE
• gotovinske bančne
naložbe
• obveznice
• zakladne menice
• bančni zapisi
• obvezniški vzajemni
skladi
• mešana življenjska
zavarovanja
2. KAPITALSKE NALOŽBE
• delnice
• delniški vzajemni
skladi
• plemenite kovine
• nepremičnine
• lastniški delež v
podjetju
POSLOVNE BANKE
• KOMERCIALNE banke (krediti in
varčevanja
• INVESTICIJSKE banke (nakupi točk
investicijskih skladov ter delnic)
• UNIVERZALNE banke (kombinacija
obojega)
PLAČILNI PROMET
Če želimo poslati gotovino neki osebi v drugi kraj,
lahko poleg bančnega nakazila uporabimo poštno
nakazilo.
Plačilni nalog je instrument brezgotovinskega
plačevanja.
Elektronsko plačevanje je v primerjavi z
brezgotovinskim plačevanjem pri bančnem
okencu cenejše.
Višino bančnih provizij določa Banka Slovenije.
KREDITI – osnovni IZRAZI
Obresti so znesek, ki ga dolgujemo kreditodajalcu za
uporabo njegovega kapitala.
Obrestna mera je odstotna stopnja, po kateri se
odmerjajo obresti – cena kredita.
Ročnost kredita je trajanje kredita v mesecih ali letih.
Anuiteta je skupni znesek (glavnica in obresti), ki ga
plačujemo kreditodajalcu vsak mesec.
Porok je oseba, ki prevzema (so)odgovornost za
poplačilo dolga.
Hipoteka je zastavna pravica banke na nepremičnini
kreditojemalca.
Odstop od kreditne pogodbe lahko v kreditojemalec
uveljavlja v petih dneh od sklenitve pogodbe.
BANČNE VLOGE
Vpogledne – obrestovane simbolično ali nič
Depoziti – vezana vloga, praviloma je ne moremo
preklicati ali dvigniti denarja, dokler ne preteče
čas za katerega je sklenjena. Obrestna mera je
nizka.
Hranilne vloge v tuji valuti imajo valutno tveganje.
Obresti so obdavčene (nad 1000 eur).
VALUTE V SLOVENIJI
S prehodom v EMU (Evropsko monetarno unijo) je
Slovenija L. 2007 prevzela valuto evro, pred tem
smo uporabljali:
• dinarji (do l.1991)
• boni (do l.1992)
• slovenski tolar (do 31.12.2006)
• evro
DENARNE NALOŽBE NA
OBMOČJU SLOVENIJE
25 par – l. 1921
Graf zgodovina dinarja - tolarja
Slovenski boni kot neposredni
naslednik dinarja
2. Denominacija
dinarja – odvzem
štirih ničel
Kraljevina
Jugoslavije
1929
1990
1991
?
1918
1938
Država SHS in
Kraljevina SHS
1945
1965
1971
Ustanovitev
t.i.‘Titove
Jugoslavije’
(DFJ, FLRJ, SFRJ) 1. Denominacija
Konec zlatega
Standarda v VB
Prva svetovna
vojna: 1914 - 1918
dinarja – odvzem
dveh ničel
Druga svetovna
vojna: 1939 - 1945
2007
Prevzem €
Slovenski
tolar
Propad Bretton
Woods sistema
EU IN EMU
NEMČIJA (1952)
FRANCIJA (1952)
ITALIJA (1952)
BELGIJA (1952)
LUKSEMBURG (1952)
NIZOZEMSKA (1952)
VELIKA BRITANIJA (1973)
DANSKA (1973)
IRSKA (1973)
GRČIJA (1981)
ŠPANIJA (1986)
PORTUGALSKA (1986)
AVSTRIJA (1995)
FINSKA (1995)
15. ŠVEDSKA (1995)
16. SLOVENIJA (2004)
17. MADŽARSKA (2004)
18. ČEŠKA (2004)
19. ESTONIJA (2004)
20. CIPER (2004)
21. LATVIJA (2004)
22. LITVA (2004)
23. MALTA (2004)
24. POLJSKA (2004)
25. SLOVAŠKA (2004)
26. BOLGARIJA (2007)
27. ROMUNIJA (2007)
DRŽAVE, KI NISO ČLANICE EU
NORVEŠKA
norveška krona
ŠVICA
švicarski frank
ISLANDIJA
islandska krona
DELNICE
LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIR
Z NAKUPOM DELNICE POSTANEMO LASTNIKI DELA
PODJETJA
PODJETJE LAHKO DOBIČEK RAZDELI MED
DELNIČARJE – DIVIDENDE
INVESTICIJA V DELNICE PRINAŠA VIŠJE DONOSE,
VENDAR TUDI VIŠJE TVEGANJE
INVESTICIJA V DELNICE JE DOLGOROČNA
5 – 10 LET
VZAJEMNI SKLADI
Vzajemni sklad je košarica različnih naložb
delnice
podjetja A
10%
gotovina
10%
bančni depoziti
5%
delnice
podjetja B
10%
obveznice
tujega podjetja
X
5%
obveznice
podjetja B
5%
delnice
podjetja C
10%
obveznice
podjetja A
10%
obveznice
države C
10%
delnice tujega
podjetja Y
5%
obveznice
države B
10%
obveznice
države A
10%
INVESTIRANJE V VZAJEMNE SKLADE
Premoženje vlagateljev je razpršeno v različne
naložbe (delnice, obveznice, depoziti)
Manjša stopnja tveganja, vendar manjši
pričakovani donosi
S premoženjem sklada upravlja družba za
upravljanje (DZU)
Vlagatelji svoje enote premoženja v skladu
lahko kadarkoli kupi ali proda
Skladi se delijo glede na vrsto naložb (delnice,
obveznice), geografsko ali panožno.
PLEMENITE KOVINE
Plačilno sredstvo že 4000 let
Med plemenite kovine uvrščamo zlato,
srebro, platino in paladij
Na borzi se cena kovin izraža v unčah
1 unča (oz) = 31,1035g
Predstavljajo hranilec vrednosti
Investicijske palice izdelujejo v
kovnicah, ki morajo imeti status
“good delivery”
Pri nakupu in pri prodaji plemenitih
kovin je najpomembnejši dejavnik
kovnica
TVEGANJA
VALUTNO TVEGANJE
Če € pada vrednost, so vsi izdelki iz
tujine dražji.
BORZNI PADCI
V recesiji na splošno padajo cene
delnic.
INFLACIJA
V inflaciji pride do splošnega dviga
ravni cen v gospodarstvu.
V obdobju inflacije je varčevalec v
slabšem položaju od kreditojemalca.
KATERA NALOŽBA JE PRAVA?
DONOSNOST
Razmerje med dobičkom in vloženim kapitalom. ( v %)
KATERA NALOŽBA JE
PRAVA?
VARNOST
LIKVIDNOST
Kako hitro lahko pridem do sredstev
ZANIMIVOST
V KOLIKŠNEM ČASU LAHKO
PODVOJIM SVOJE PREMOŽENJE?
Število 72 delimo s pričakovanim donosom in
dobimo leta v katerih se nam denar podvoji.
72 : 3 (%) = 24 let
72 : 10 (%) = 7,2 leti
72 : 15 (%) = 4,8 let
In za konec...
“INVESTICIJA V ZNANJE
PRINAŠA NAJBOLJŠE OBRESTI”
Benjamin Franklin (1706-1790)
VELIKO USPEHA NA TEKMOVANJU!

Similar documents