Prebarvali 2. nadstropje v SB Novo mesto

Comments

Transcription

Prebarvali 2. nadstropje v SB Novo mesto
Stran 3
Gordana Savković, Branka Premrl
Stran 4
Miran Mihalič
Stran 5
Dušan Jagodič
Sistem kombinacije vodnih
in UV vodnih premazov pri
obdelavi notranjega pohištva
Gospodarstvo in šolstvo z
roko v roki
Vpliv vremenskih pogojev na
izvedbo toplotnih izolacijskih
sistemov
št. 42 / leto: X
Domžale, december 2012
Glavna urednica: Nataša Hajdinjak
Odgovorna urednica: Polona Stare
Poštnina plačana pri pošti 1230 Domžale
Brezplačen izvod
Helios, zlati sponzor 14. tekmovanja
slikopleskarjev Slovenije
Prebarvali
2. nadstropje
v SB Novo mesto
Letošnje tekmovanje slikopleskarjev
Slovenije v organizaciji Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije in s
častnim pokroviteljstvom dr. Žige Turka,
ministra za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, je potekalo
30. novembra v Splošni bolnišnici Novo
mesto. Več kot 100 slikopleskarjev tekmovalcev in članov humanitarnih
skupin - je poskrbelo, da je 2. nadstropje
bolnišnice, kjer se nahajata ginekološki
in porodni oddelek, dobilo novo,
prijetnejšo podobo. Akcijo je kot zlati
sponzor podprl tudi Helios.
24 tekmovalnih ekip je sestavljalo 48 slikopleskarjev iz vse Slovenije.
V humanitarnem delu je sodelovalo več kot 50 udeležencev – tako
slikopleskarjev kot dijakov mariborske in kranjske srednje gradbene
šole. Slednji so tako v praksi spoznavali pomen profesionalnosti v svoji
stroki.
Skupaj so člani sekcije slikopleskarjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije humanitarno opravili 1.100 delovnih
ur, prepleskali so 5.000 m2 zidnih površin in pri tem porabili 2.000 kg
barv. Celotna vrednost del je ocenjena na 62.000 evrov.
S Heliosovimi barvami so na tekmovanju pobarvali ginekološki oddelek, ki meri cca. 2.130 m2. Za ta namen smo v Heliosu podaril izdelke
HELIOS SPEKTRA Latex polmat, HELIOS SPEKTRA notranjo zidno
barvo, HELIOS TESSAROL akril satin ter pomožne materiale.
P. S.
Prvo mesto na tekmovanju
je pripadlo Pleskarstvu
in soboslikarstvu Jože
Voljkar iz Laz v Tuhinju
(Jože Voljkar in Janez
Jeglič).
Drugo mesto je osvojil
Dekor plesk, d.o.o. Aleš Grabušnik iz
Maribora (Aleš Rožič in
Janez Vollmeier).
Na tretje mesto se je
uvrstilo Slikopleskarstvo
Andrej, Miran Roškarič
iz Celja (Miran in Tomaž
Roškarič).
Vse tri ekipe so prejele
vrednostne nagrade zlatih
pokroviteljev, po pet ekip,
tako iz tekmovalne kot
iz humanitarne skupine,
pa je prejelo denarne
nagrade.
Slikopleskarji v akciji
Zmagovalci tekmovanja
kovinarstvo
2
barve govorijo
zima 2012
www.helios.si
Kako postaneš FROSIO inšpektor
za protikorozijsko zaščito
Glede na odzive na članek, objavljen v prejšnji, 41. številki časopisa, je prav, da vam podam
nekaj ključnih informacij o tem, kako postati FROSIO inšpektor za protikorozijsko zaščito (PKZ).
T
ečaji potekajo večinoma po vsej Evropi, Aziji in Rusiji.
Prijava na tečaj, ki stane okvirno 3.500 evrov, poteka
preko spletnega obrazca. Neodvisno od države gostiteljice potekata tečaj in končni izpit v angleškem jeziku.
Cena tečaja zajema vso potrebno literaturo, devet dni predavanj (predavanja trajajo od 8. do 16. ure), kosila ter praktični in
teoretični del izpita, ki poteka zadnji, deseti dan. Za posamezni del izpita so na razpolago štiri ure, pri čemer sta za pozitivno oceno potrebni dve tretjini pravilnih odgovorov. Če ste
neuspešni samo pri enem delu, lahko ponavljate samo ta del.
Rezultate sporočijo po približno treh mesecih na posameznikov e-naslov. Glede na vaše predhodne praktične izkušnje z
nadzorom izvedbe protikorozijske zaščite vam dodelijo stopnjo FROSIO level I inšpektor pripravnik (0 – 2 leti izkušenj),
FROSIO level II (2 leti izkušenj) ali FROSIO level III (5 let
izkušenj). Na mednarodnih projektih se zahteva najmanj druga stopnja. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani
www.frosio.no.
Večina objavljenih člankov v časopisu predstavlja problematiko, rešitve in načine zaščite kovine pred rjavenjem z različnimi premazi. To je tudi prav, saj je Helios proizvajalec premazov in ta dejavnost reže kruh mnogim ljudem. Pri postopkih
priprave površine in dejanskem barvanju objektov prihaja do
izpostavljenosti delavcev različnim zdravju škodljivim vplivom. Zdravju in zaščiti delavcev pred tovrstnimi škodljivimi
vplivi se prepogosto posveča premalo pozornosti, predvsem
zaradi težnje po zmanjševanju stroškov oziroma po povečevanju dobička. (Ko delavec zboli, ga enostavno nadomestijo!)
Delavec mora, če ima dostop do zaščitnih sredstev, ta tudi
uporabljati.
Ena od aktivnosti inšpektorja protikorozijske zaščite je tudi
opozarjanje in predlaganje ustrezne zaščite delavcev. V skrajnih primerih, če sta ogrožena zdravje ali varnost pri delu, lahko inšpektor dela zaustavi do odprave nepravilnosti.
Najpogostejše nevarnosti za zdravje pri postopkih protikorozijske zaščite so:
1. vdihavanje:
4. ostalo:
• prahu (pri peskanju in metalizaciji)
• hrup (pri peskanju, visokotlačnem vo• hlapov topil
dnem odstranjevanju barve)
• hlapnih komponent drugih kemikalij
• slaba razsvetljava
• vibracije (pri peskanju, visokotlačnem
2. stik s kožo:
vodnem odstranjevanju barve, brušenju
• premazi in topila
in drugih okoliščinah)
• prah (pri peskanju ali brušenju in meta• visoki tlaki (pri peskanju, visokotlačlizaciji)
nem vodnem odstranjevanju barve in
• alergene substance
visokotlačnem nanašanju barve - airless
3. zaužitje (malo verjetno)
brizganje)
Jure Jug
Zdravju nevarne snovi, ki so del premaza, in njihovi vplivi na telo pri različnih časih izpostavljenosti.
SNOV
AKUTNO
(kratkotrajna izpostava)
KRONIČNO
(dolgotrajna izpostava)
TOPILA
omotica, glavobol, nezavest, nemoč, razdražena koža in oči
trajna poškodba možganov
razdražena koža in srbečica
epoksi alergija
zamašen nos, dražeč kašelj, glavobol, krvavitev iz nosu
alergična astma, zmanjšana pljučna kapaciteta
EPOKSI (nizkomolekularne smole –
visoka viskoznost, manj topil)
IZOCIANAT
(PUR – poliuretanski trdilec)
Podrobnejše informacije o vsebnosti nevarnih snovi v izdelku in o preventivi so opisane v varnostnem listu izdelka – MSDS ali SDS (poglavje št. 8) ter na
embalaži v obliki piktograma ter z R – (Risk ali tveganje) in S – (Safety ali varorovanje) stavki.
Del varnostnega lista za ksilen
Staro
označevanje
Xn
ZDRAVJU
ŠKODLJIVO
Filtri na maskah so označeni glede na snovi, pred katerimi ščitijo, tudi s
številko, ki podaja stopnjo zaščite.
Novo označevanje
AKUTNA (TAKOJŠNJA) STRUPENOST, DRAŽENJE kože in oči,
PROBČUTLJIVOST kože, SPECIFIČNA STRUPENOST,
DRAŽENJE DIHAL, NARKOTIČNI UČINKI
Obrazložitev: Novi znaki združujejo več starih, zato ima en znak opisanih več tveganj.
R 10
Vnetljivo
R 20/21
Škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo
Jure Jug,
tehnični
svetovalec
Najpogostejša
zaščita pri uporabi
premazov je uporaba
zračnega filtra z
oznako A2 P2, ki ščiti
pred prašnimi delci in
hlapi organskih topil
(rjavo/bela oznaka) .
Ščiti pred
RJAVA
Hlapi TOPIL
Ax
RJAVA
Hlapi TOPIL z vreliščem pod 65°C
Px
BELA
PRAHOM
B
SIVA
KISLINSKIMI HLAPI
E
RUMENA
ŽVEPLOVIM DIOKSIDOM
K
ZELENA
AMONIAKOM / AMINI
Stopnja
zaščite
Učinkovitost filtra
Ščiti pred
A1
nizka
A2
srednja
R 38
Draži kožo
S 7/9
Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu.
S 16
Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
A3
visoka
S 36/37/39
Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito
za oči/obraz.
P1
nizka
S 51
Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.
P2
srednja
P3
visoka
Koncentracijo hlapov pod 0,1 %
(1000 ppm)
Koncentracijo hlapov do 0,5 %
(5000 ppm)
Koncentracijo hlapov do 1,0 %
(1000 ppm)
Trdimi delci, uporaba le v primeru
neškodljivega prahu
Trdimi in tekočimi delci, ščiti pred nizko
strupenim prahom
Ščiti pred strupenim in zelo strupenim
prahom
Filter
Slika
Filter
Po vdihavanju:
Pred pričetkom dela se pozanimajte
o možnih nevarnostih in se primerno
zaščitite.
Barva filtra ali traku
A
R in S stavki
Ukrepi
Moder
nasvet
Oznaka filtra
Po stiku z kožo:
Ponesrečenca odpeljati na čist zrak, postaviti v polležeči
položaj in ga umiriti. V primeru zastoja dihanja izvajati umetno dihanje. Če se pojavijo vrtoglavica, glavobol, slabost,
poiskati nasvet zdravnika, v primeru nezavesti pa prepeljati
ponesrečenca v bolnišnico v bočnem položaju ter vzdrževati
prehodnost dihalnih poti.
Odstraniti polito/kontaminirano obleko. Izmiti kožo z vodo in
milom. Ne uporabljati organskih topil ali redčil.
Po stiku z očmi:
Izprati oči z vodo, tako da voda odstrani ostanke izdelka.
Po zaužitju:
Ne jesti. Usta izprati z vodo. Ne povzročati bruhanja.
2. vdihavanje:
- rokavice
- oblačila – kombinezoni
- maske
preko polovice
obraza
K
B in E
Kombinacija
Primeri dobre prakse uporabe zaščitnih sredstev
Osebna zaščitna oprema
1. stik s kožo:
A2
Slika
preko celega
obraza
maska s svežim
zrakom
lesarstvo
3
Sistem kombinacije
vodnih in UV vodnih
premazov pri obdelavi
notranjega pohištva
Vedno strožji
predpisi in okoljska
zakonodaja
predstavljajo vse
večji pritisk, tako
na proizvajalce
kot na uporabnike
premaznih
sredstev, predvsem
z vidika zniževanja
vsebnosti oziroma
izključitve
organskih hlapnih
komponent
( VOC-a) iz
proizvodov in iz
delovnega okolja.
MOKER FILM:
disperzija
polimer voda
ss cca. 40%
P
roblemi pri prilagajanju so številni, še posebej so prisotni pri uporabnikih premazov, ki jim uvajanje ekoloških sistemov pogosto
predstavlja dodaten strošek. Tega povzročajo ne le modifikacija
obstoječe opreme in nabava nove, ampak tudi nepoznavanje materialov ter iz tega izhajajoči predsodki o ekoloških premazih. Zato bomo
v tem članku na kratko predstavili osnovne lastnosti vodoredčljivih in
UV-utrjujočih vodoredčljivih premazov ter možnost kombinacije le-teh.
V Heliosu na področju vodoredčljivih premazov proizvajamo dve blagovni znamki:
• HIDROHEL lake in emajle
So vodoredčljivi premazi na osnovi akrilnih samozamrežujočih disperzij. Uporabljamo jih kot sodobne ekološko ugodne, kakovostne premaze za obdelavo notranjega pohištva spalnic in bivalnih prostorov.
• UVEHEL AQUA laki in emajli
So vodoredčljivi premazi na osnovi visokoreaktivnih poliuretanskih akrilnih UV-utrjujočih disperzij. Njihova uporaba je primerna za mehansko in kemijsko obremenjene površine notranjega pohištva, kot so
kuhinje in kopalnice.
Obe skupini premazov sta primerni za aplikacijo 3 D elementov z brizganjem ali pa ploskovnih elementov s polivanjem. Osnovna razlika
med HIDROHEL in UVEHEL AQUA premazi je v hitrosti sušenja in
kemijsko-mehanskimi lastnostmi utrjenega filma. Ta razlika je odvisna
od sušenja premaza oziroma načina formiranja filma. Poleg procesa koalescence (fizikalne tvorbe filma) je pri UV vodnih premazih potrebno
še kemijsko zamreženje z UV svetlobo. UV svetloba nam s pomočjo
fotoiniciatorja omogoča radikalsko polimerizacijo in s tem kakovostno
zamreženje premaza.
Zaradi omenjenih lastnosti se v praksi zelo uporablja kombiniran sistem površinske zaščite lesenih elementov. Tako se kot osnovni - temeljni
premaz največkrat uporablja HIDROHEL premaz, kot končni - pokrivni
pa UVEHEL AQUA premaz. Ta sistem nam omogoča kakovostne in
cenovno ugodnejše površine, ki se lahko aplicirajo z enakimi aplikacijskimi tehnikami.
MOKER FILM:
izhajanje vode
Sestavljanje
polimerov
Polimerizacija
ss. cca 64%
Sestavljanje
zgradbe filma
koalescenti
UV utrjevanje
Zamrežen utrjen film
barve govorijo
zima 2012
www.helios.si
Moder Obdelava pohištva
nasvet Pri obdelavi pohištva z vodnimi sistemi
je treba biti posebno pozoren na čistočo
opreme. Zasušene in zelo umazane dele
opreme je izredno težko očistiti. To največkrat
privede do nepotrebne menjave cevi, šob ali
raznih delov brizgalnih pištol.
Darko Čevka
inštruktor
Pomembno je, da celoten sistem občasno
očistimo z za to primernim UVEHEL AQUA
čistilom, ki ga mešamo z vodo.
Za sušenje obeh skupin materialov je najpomembnejši pogoj odvajanje
vlažnega zraka s površine mokrega filma. Za to moramo imeti dovolj
močan pretok zraka z ustrezno – povišano temperaturo. Zato je na tržišču kar nekaj proizvajalcev sušilnih kanalov, ki zagotavljajo kakovostno sušenje vodnih in UV vodnih premazov. V teh kanalih je navadno
sistem treh faz sušenja in končnega UV utrjevanja. Sušenje poteka po
stopnjah laminarnega, šobnega in IR sušenja, pri UV vodih premazih pa
so na koncu še UV žarnice (Hg in Ga).
Oprema za sušenje in utrjevanje premazov
Priporočeni sistemi kakovostne površinske obdelave pohištva:
1. brezbarvni
sistem:
2. pigmentirani
sistem:
HIDROHEL temeljni lak
UVEHEL AQUA končni lak
HIDROHEL temeljni emajl
UVEHEL AQUA emajl – RAL , NCS,…
Ta dva sistema sta nekakšen kompromis med ceno in kakovostjo. Z vodnim - HIDROHEL temeljem za nižjo ceno kakovostno zapremo površino in jo z zelo enostavnim brušenjem pripravimo za končno obdelavo
z UVEHEL AQUA končnim premazom. Tako ima površina, ki je na otip
bogata in polna, še zelo dobre fizikalno kemijske odpornostne lastnosti.
Kot vsak premaz imata tudi ta dva premaza nekaj zahtevanih pogojev,
da delo z njima poteka kakovostno in brez zapletov. Potrebno je zagotoviti nerjavno opremo za aplikacijo in sušenje teh premazov. Prisotnost
rje in drugih ionskih struktur destabilizira disperzne sisteme in s tem
uniči kakovost premaza.
Skladiščenje teh premazov mora biti v zaprtih prostorih s temperaturo
med +5 in +35° C.
Glede na omenjene sisteme lahko zaključimo, da se strošek vlaganja v
opremo za uporabo vodorazredčljivih in UV vodorazredčljivih materijalov (UV žarnice, dodatna oprema za sušenje, ventiacija in termoregulacija prostorov), zelo hitro povrne z zmanjšano porabo materialov,
visoko produktivnostju in skoraj popolno eliminacijo HOS – a.
Naš cilje je, da z nadaljnjim razvojem in s pospeševanjem uporabe vodnih premazov na lakirnih linijah dosežemo, da bodo naši kupci vodne
sisteme sprejeli ne samo kot zakonsko obvezo, ampak predvsem kot kakovnosten sistem zaščite pohištva.
Prav tako pa z uporabo teh sistemov naredijo velik korak k zaščiti in
ohranjanju lastnega zdravja.
Brizgalni avtomat za obdelavo 3D elementov
Polivalni stroj za obdelavo ploskovnih elementov
Gordana Savković, Branka Premrl
avtoličarji
4
barve govorijo
zima 2012
www.helios.si
Gospodarstvo in
šolstvo z roko v roki
Pred kratkim, 12. in 13. novembra 2012, smo v učnem
centru na Količevem gostili skupino najperspektivnejših dijakov drugega letnika na programu avto karoserist
iz SSŠC Ptuj. Spremljal jih je učitelj praktičnega pouka
Roman Petrovič. Glavni cilj srečanja je bilo neformalno
preverjanje doslej obvladanega znanja dijakov, s poudarkom na samostojnem ličanju vozil.
Dober gospodar še kako dobro ve, da je investiranje v znanje
naložba, ki se slej ko prej bogato povrne. Med dobre gospodarje
nedvomno lahko štejemo tudi Skupino Helios, saj se je že v
preteklosti aktivno povezovala, tako z izobraževalnimi kakor
tudi z raziskovalnimi ustanovami. Taka povezovanja so
vedno pripomogla k boljši prepoznavnosti Skupine Helios kot
proizvajalca, kakor tudi k prepoznavnosti izdelkov na trgu.
Delavnico smo si zamislili kot dvodnevno spoznavanje
z vsemi fazami priprave in lakiranja avtomobilske karoserije, na katerem dijaki tudi izdelajo vsak svoj izdelek.
Dijaki so se s praktičnim delom na avtomobilskih delih
ob inštrukcijah Mitje Vrbovška in moje malenkosti spoznavali z materiali programa Mobihel, obvladovali tehnike nanašanja in in spoznavali pravilne delovne postopke,
vse do zaključnega lakiranja. Ob zaključku drugega dne
so lahko vsak zase, nato pa tudi primerjalno z drugimi,
preverjali kakovost, ugotavljali posamezne napake, ki so
se morda pojavile pri njihovih izdelkih. Prav lepo je bilo
opazovati, koliko tekmovalnega naboja je bilo med dijaki
in s kakšno resnostjo so se lotili nalog. Oba dneva sta
minila prehitro. V kratki zaključni anketi so udeleženci
zapisali: »Komaj čakamo, da se na podobni delavnici v
Heliosu srečamo znova, saj je bilo zelo zanimivo in poučno«. Moram priznati, da je bilo zadovoljstvo obojestransko, zato bomo takšne oblike sodelovanja izvajali tudi v
prihodnje.
Miran Mihalič
S
odelovanje z izobraževalnimi ustanovami je stalnica tudi pri programu avtoreparaturnih premazov. Organizirali smo že vrsto teoretičnih in praktičnih predstavitev izdelkov programa Mobihel dijakom na programih izobraževanja za
poklice avtoservisnih dejavnosti. Pri tem nam je bilo glavno vodilo dejstvo, da so to
naši potencialni bodoči kupci. Dokazano je, da si materiale, s katerimi si znanje pridobivamo v ranem obdobju usposabljanja za določen poklic, najbolje zapomnimo in
jih iščemo tudi pozneje v času opravljanja poklica. To lahko trdim iz lastnih izkušenj.
Povedano drugače, materiali, s katerimi se dijaki srečujejo že v času šolanja, so merilo
za vse ostale materiale, s katerimi se nato srečujejo na delovnem mestu.
Zaradi navedenega v programu avtoreparaturnih premazov veliko pozornosti posvečamo prav predstavljanju naših izdelkov dijakom že v času njihovega šolanja. V preteklosti smo po vsej Sloveniji izvedli več enodnevnih predstavitev in delavnic na srednjih
šolah s programom avto karoserist. Tako nam je uspelo prepričati vodstva šol, pa tudi
učitelje, da je program izdelkov Mobihel idealna izbira za izvajanje praktičnega pouka.
Še več, z nekaterimi šolskimi centri, ki imajo učne programe s področja avtoservisne
dejavnosti, smo podpisali pisma o sodelovanju, kar nam zagotavlja obojestranske koristi. Na podlagi takega sodelovanja se v določeni meri bogati kakovost praktičnega pouka za dijake, k čemur pripomore tudi sponzoriranje z našimi materiali. Navsezadnje,
vsi dobro vemo, da se v učnih procesih varčuje prav pri materialnih stroških izobraževanja. V drugi fazi pa sodelovanje temelji na izvajanju praktičnih delavnic, kjer dijake
učimo predvsem pravilnih tehnik uporabe izdelkov programa Mobihel.
Dijaki pri praktičnem delu
slikopleskarstvo
5
barve govorijo
zima 2012
www.helios.si
Vpliv vremenskih razmer na izvedbo
toplotnih izolacijskih sistemov v
jesensko-zimskem obdobju
Fasade in z njimi povezane izvedbe so v prehodnih obdobjih občutljive na vremenske
razmere in izvajalcem narekujejo tempo ter način dela.
V
si vemo, da investitorji še pred kurilno sezono želimo dokončati izvedbo
in obnovo toplotno izolacijskih sistemov. Z uspešno izvedenim toplotnim izolacijskim sistemom se zmanjša poraba energije za ogrevanje in izboljša kakovost bivanja.
V večini primerov pa se investitorji in tudi
izvajalci premalo zavedamo, da so dela v poznem jesenskem in tudi zimskem času povezana s slabim sušenjem, z močnim deževjem, meglo, roso, nižjimi temperaturami, s
snegom in z drugimi razmerami, ki vplivajo
na fasadno površino.
sistemih so vremensko najbolj občutljive
komponente lepila, osnovni premazi in dekorativni zaključni ometi. Vse tri komponente lahko zelo dobro funkcionirajo tudi
pri temperaturah okoli 5 stopinj in generalno ne vplivajo na slabšo kakovost toplotno
izolacijskega sistema in izvedenih del.
Kakovost fasadnega sistema pa se lahko občutno poslabša, če se z nižjimi temperaturami in morebitno visoko vlago, ki je v tem
času lahko prisotna tudi več tednov, ne podaljša čas sušenja vsake faze. Samo sušenje
se pri eni fazi sistema, ki je pri idealnih razmerah v 24 urah dovolj suha za naslednji nanos, lahko podaljša tudi do sedem dni.
Sušenje materialov je zelo povezano z visoko
vlago v zraku in s temperaturo. Zračna vlaga lahko na določeni lokaciji izvedbe objekta
dnevno niha med 75 in 95 %. Pri nizki tem-
Fasadne sisteme sestavlja kopica komponent,
ki narekujejo določene pogoje pri vgradnji, a
jih mnogokrat ne spoštujemo. Pri fasadnih
Moder
nasvet
Če se med izvedbo del
vreme poslabša in je
izvedba vprašljiva, je bolje
počakati, pa četudi do
pomladi, saj je lahko strošek
popravila fasade zaradi
kasnejših poškodb toplotno
izolacijskega sistema
Dušan Jagodič,
večkratnik prihranka ene
tehnični
svetovalec
sezone ogrevanja.
peraturi cca. 5-10º C in megli je zračna vlaga
lahko 80 – 90 % in je sušenje toliko upočasnjeno, da večerna in nočna rosa ter megla
izničijo dnevno minimalno sušenje in nanose fasade zopet navlažijo.
Ker v obdobju nestabilnega vremena večinoma pogledujemo v nebo in pri izvedbi
lovimo vsak dober oziroma sončen dan, pozabljamo na sušenje. Zato so včasih fasade
v slabem vremenu narejene v samo nekaj
dneh. Hitra izvedba fasade, brez potrebnega
sušenja posameznih faz, nemalokrat privede
do dodatnih stroškov, tako za izvajalca kot
za investitorja. Težave, ki so vidne takoj, se
največkrat kažejo kot izpiranje neposušenega ometa, ki ga lahko že po nekaj dneh
slabega in vlažnega vremena spere nevihta
z dežjem in vetrom. Prav tako lahko zaradi
neprimernega sušenja pride do neenotnega
barvnega tona fasade.
Dnevi so lahko zelo različni tudi v nihanju
temperature, v nekaj dneh nas lahko preseneti mraz s temperaturo več stopinj pod
ničlo, in v takih primerih nam prehitro zaključena in neposušena fasada pokaže napake po nekaj letih. Prihaja do razslojevanja
posameznih komponent, ki so zaradi zmrzali ob sušenju propadle do te mere, da so
zdržale bistveno manj, kot bi lahko.
Da bi se izognili težavam in da bi imeli na
objektu kakovostno izveden toplotno izolacijski sistem, kakršnega pričakujemo, je pri
izvedbi treba upoštevati trenutne in napovedane vremenske razmere in se jim prilagajati.
Fasadno površino je kljub nizkim temperaturam treba zaščititi s fasadnimi senčili.
Senčila bodo do neke mere zavirala dodatno
vlaženje zaradi rose in ščitila pred izpiranjem zaradi padavin.
Dušan Jagodič
parketarstvo
6
barve govorijo
zima 2012
www.helios.si
Vzdrževanje
lakiranih
parketnih površin
Les je naraven material, ki se v
gradbeništvu in opremi notranjih
prostorov uporablja že od
nekdaj in kot tak bolj ali manj
uspešno kljubuje novodobnim
nadomestnim materialom.
V stanovanjskih objektih ga
največkrat zasledimo kot talno
oblogo v različnih vrstah in
oblikah parketov. Kot lesena
talna površina je les skupaj
s pripadajočim premaznim
sistemom z vsakodnevno uporabo
zelo obremenjen. Da bi parket
pred redno obnovo čim dlje služil
svojemu namenu, je treba nekaj
vedeti o osnovnih lastnosti lesa in
poznati napotke o vzdrževanju.
L
es se kot naravni material v vsem
svojem življenjskem ciklu krči, razteza, nabreka, poka, krivi... Vse dimenzijske spremembe, povezane z lesom,
so posledica temperaturnih nihanj in
sprememb vlage, ki jo les lahko prejme iz
zraka ali iz podlage. Zima je čas, ko v bivalnih prostorih pri 20 – 22 ºC zračna
vlaga pade na 20 – 30 %. Nižanje vlage v
prostoru povzroči izsuševanje lesa in posledično krčenje. Rezultat krčenja je povečanje zračnosti med stiki parketnih
elementov. Les se s koncem grelne sezone
in s povečanjem vlage ponavadi povrne v
prvotno stanje.
Pri vzdrževanju ne smemo pozabiti, da je
krčenje, nastalo zaradi razmer v prostoru,
prekinilo vodotesnost spojev parketnih
elementov. Tako je ob morebitnem mokrem čiščenju možno zatekanje vode med
lasaste razpoke stikov. Če voda med spoji pronica v les, lahko na spojih nastanejo
spremembe v barvi lesa, ki so pri različnih vrstah lesa različno izrazite. Pri vzdrževanju parketa v dobri »kondiciji« priporočamo sesanje prahu in občasno brisanje
z rahlo navlaženo mehko krpo in nikakor
z mokro krpo.
Dimenzijsko stabilnost lahko zagotavljamo na več načinov. Ker je les občutljiv
na vlago, je priporočljiva zračna vlaga od
50 – 60 %, ki jo lahko uravnavamo s klimatskimi napravami ali z vlažilci zraka.
Moder Odprimo vrata
nasvet kopalnice
Dušan Jagodič,
tehnični
svetovalec
Vsakodnevno tuširanje v kopalnici
zvišuje zračno vlago, ki jo lahko
drugi prostori v zimskem času in
ob nizki vlagi v stanovanju pri
odprtih kopalničnih vratih koristno
uporabijo za zagotavljanje
normalne vlage.
Povečanje zračnosti med stiki parketnih elementov
Oksidiranje parketa zaradi svetlobe
Vlaga se lahko uravnava tudi z zračenjem in s temperaturo v prostoru. Če
naprave za uravnavanje vlage niso avtomatske, vlago nadziramo z merilcem
vlažnosti. Visoka vlaga v prostoru prav
tako lahko privede do poškodb parketa.
Če so aparati za vlaženje neprimerni in
okoli vlažilca na parketu nastajajo vlažno-rosna območja, se parket navlaži in
nastane valovita površina.
V praksi se vzdrževanje prične že s prvim dnem novega parketa, saj je obremenjevanje površin del vzdrževanja – ohranjanja površin. Na novo la k irana
površina običajno drugi dan še nima
povsem utrjene površine, ki bi bila pripravljena za uporabo. Če površine še niso
dovolj utrjene (do 10 dni) moramo biti
pri nameščanju večjih kosov opreme zelo
previdni. Na vse tačke pohištva in stolov pritrdimo klobučevino. Pri pisarniških stolih je treba trda kolesca zamenjati z mehkejšimi gumijastimi. Preproge
položimo na površino nekoliko kasneje
kot ostalo opremo, in sicer do 30 dni po
lakiranju. Vrste lesa so različno občutljive na oksidiranje zaradi svetlobe,
zato so mesta, kjer na parketu leži preproga, vedno vidna in tega ni možno odpraviti. Ravno tako so mesta, na katerih
leta stoji omara ali so osenčena, vedno
svetlejša in so vidna, če omare več let ne
premestimo.
Dušan Jagodič
novice
7
Heliosov sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda
V Javorju, na 1156 metrih,
obnovili najstarejši in
najviše ležeči koroški
vodnjak
V zaselku Javorje so v nedeljo,
21. oktobra, proslavili odprtje in
ohranitev več kot 200 let starega
vodnjaka. Pred zbranimi so
nastopili vsi učenci Podružnične
osnovne šole Javorje, ki letos
šteje sedem učencev in je najviše
ležeča osnovna šola v Sloveniji.
Obnovljeni vodnjak je najstarejši,
največji in najvišji vodnjak
na Koroškem. Nahaja se na
kmetiji Mežner poleg cerkve sv.
Magdalene, pokopališča, župnišča
in Osnovne šole Javorje.
Vrednost obnove vodnjaka z ureditvijo
okolice, s postavitvijo mize in klopi ter novega vodnjaka pri pokopališču je znašala
13.000 evrov. Od tega je Helios prispeval
4.250 evrov. V okviru Heliosovega sklada
za ohranjanje čistih slovenskih voda, s pomočjo katerega je potekala obnova, je to že
82. obnovljeni vodni vir v 71. občini v petnajstih letih delovanja sklada.
S tem vodnjakom se zaključuje petletno
obdobje sodelovanja na osnovi sporazuma med Heliosom in nekdanjim Ministrstvom za okolje in prostor. Družba Helios sklad finančno podpira preko prodaje
okolju prijaznih premazov, Ministrstvo pa
projektu daje strokovno podporo. V Heliosu želimo ta uspešni projekt nadaljevati
in se nadejamo nadaljnjega sodelovanja in
strokovne podpore Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Andreja Roš
zima 2012
www.helios.si
Heliosu 9,3 mio evrov
kredita za razvoj okolju
prijaznejših izdelkov
Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih
smol Količevo, in SID – Slovenska izvozna
in razvojna banka sta novembra 2012
podpisala kreditno pogodbo, s katero je SID
banka Heliosu odobrila dolgoročni, 12-letni
razvojni kredit v višini 9,3 milijona evrov
za financiranje projekta »Okolju prijazni
funkcionalni premazi«.
V
Skupini Helios želimo v naslednjih nekaj letih z nadaljnjim
razvojem premazov na vodni osnovi povečevati prodajo v
povprečju za osem odstotkov na leto, tako na domačem trgu,
kot tudi v državah EU ter v Rusiji, Belorusiji in Ukrajini.
Helios TBLUS bo v letih 2012-15 za naložbe namenil 28 milijonov evrov, celotna Skupina Helios pa okoli 53 milijonov evrov,
večinoma v nove tehnologije in prebojne investicije. Glavni cilj
razvojnega projekta »Okolju prijazni funkcionalni premazi«, ki ga
financira SID banka, je razvoj polimernih veziv z višjo vsebnostjo
suhe snovi oz. nižjo vsebnostjo organskih topil (za 10-20 %), ki
bodo imela ustrezne aplikacijske lastnosti za uporabo v premazih (viskoznost, hitrost utrjevanja). S tem bomo zadostili novim,
ostrejšim zahtevam okoljske zakonodaje (2004/42/CE), kot tudi
zahtevam trga po aplikacijsko in stroškovno učinkovitejših premaznih sistemih, ki hkrati upoštevajo vse okoljske in zdravstvene
standarde.
SID banka nam je kredit odobrila po programu Financiranje
tehnološko-razvojnih projektov, za katerega je zagotovila 100
milijonov evrov lastnih sredstev, pridobljenih z zadolžitvijo pri
Evropski investicijski banki, ter 50 milijonov evrov proračunskih
sredstev, ki jih je zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo RS. S takšno kombinacijo lastnih in proračunskih
virov SID banka slovenskim podjetjem zagotavlja nižje obrestne
mere razvojnih kreditov.
P
o obnovi bo vodnjak krajanom služil za potrebe urejanja pokopališča.
Ob novem vodnjaku se bodo lahko
odžejali pohodniki, kolesarji in drugi sprehajalci, ki iz dolin radi zaidejo na to lepo
razgledno točko in osončeno pobočje razvejanega Javorja.
barve govorijo
Povzeto po sporočilu za javnost
Vodnjak v Javorju
Priznanja GZS za inovacije 2011
Heliosu še srebrno
nacionalno priznanje
V okviru dneva inovativnosti je 26. septembra
2012 na Brdu pri Kranju potekala jubilejna,
10. podelitev nacionalnih priznanj Gospodarske
zbornice Slovenije za najboljše inovacije 2011.
M
ed nominiranimi inovacijami je bila tudi inovacija
»Premaz s funkcijo absorbcije elektromagnetnega
sevanja v frekvenčnem območju med 400 MHz in 10
GHz«, ki je prejela srebrno priznanje Gospodarske zbornice za inovacije.
Za to inovacijo smo v maju prejeli že zlato regijsko priznanje GZS za inovacije 2011.
Monika Lemič
razvedrilo in novice
barve govorijo
8
zima 2012
www.helios.si
Nagradna križanka
AVTOR
JOŽE
PAUMAN
SHAKESPEAROVA
ROMANCA
JUTRANJA
ZARJA,
ZORA,
SVIT
DRUGO
IME ZA
PIRINEJSKI
POLOTOK
OTOK
JUŽNO OD
POLOTOKA
PELJEŠAC
REKA NA LESNI SLAD- KRAJ OB
POLJSKEM, KOR, DOBREKI
LJEN S
DESNI PRI- HIDROLIZO GLOMMA NA
TOK VISLE
NORVEŠKEM
LESA
IGRALKA
ZEMLJIČ
16
sufler:
ARBRA,
EASTON,
IKUTA,
OBOL
TOVARNIŠKI
ZAŠČITNI
ZNAK
(ANGL.)
RACAK
V
RISANKAH
POIMENOVANJE
DUBROVNIK
MODRECA V
INDIJI
NEM. POLITIK (JOHANNES)
REDKEJŠI
NAZIV ZA
SMRKLJO
REKA V
KOLUMBIJI
LOS
ANGELES
REKA
V JUŽNI
FRANCIJI
KOL,
FIŽOLOVKA
15
KUB. POLIIT. BAKRO- TIK (FIDEL)
REZEC
KONEC ŠAH.
(VICO)
PARTIJE
SODNI IZREK
NIKELJ
POKVARJEN
ČLOVEK,
OSTUDNEŽ
STAROGR.
MESTO, GR.
BUTALE
KIT. GORA
V POGORJU
KUNLUN
ZOBOZDRAVNIK
OKAY
JAP. GRAFIK
(KOJI, ROJ.
1953)
NEPARNA
VENA OB
HRBTENICI
GORIVO Z
BARJA
8
LEVI
PRITOK
KOLUBARE
TEČAJ
PREBIVALEC
VADUZA
KRSTO
ODAK
OTTOV
MOTOR
ANGL. GLEDALIŠKI IG.
(CHARLES)
10
JAP. TELOVADEC (JUKIO)
NORVEŠKI
SMUČAR
SKAARDAL
13
SL. KRITIK
(RUDI)
IGRALKA
TKAČEVA
(1934-1991)
1
1
2
SLIK. (IVAN,
1926-1995)
SLOVENSKA MLADINSKA
REVIJA
JAPONSKA
LUKA NA
SEVERU
HONŠUJA
4
5
6
7
Ime in priimek
8
9
10
11
Pošta
KRAJ VZH.
OD LJUBLJANE
6
9
OČE
14
VRSTA
PERZIJSKE
PREPROGE
ROALD DAHL
7
24
LAHKOŽIVA
ŽENSKA
12
13
14
15
16
17
18
Izpolnjeno geslo križanke pošljite na naslov:
Helios Domžale, d. d., Količevo 2, Služba za marketing,
1230 Domžale, najpozneje do 31. januarja 2013.
Pet izžrebanih nagrajencev bo prejelo praktične nagrade.
Naslov
MOČNA
IGRALNA
KARTA
ROD STEIGER
KAMNINA,
GABRSKA
GLOBOČNINA
ŠTEFAN
NEMANJA
3
ATIŠKA
UTEŽNA
MERA
TENIŠKA IGRALKA
SHRIVIER
KRAJ PRI
CERKNICI
22
SREDIŠČE
HMELJARSTVA NA
ČEŠKEM
ROJSTNI KRAJ SKLADATELJA VERDIJA V ITALIJI
ZLATKO
ŠUGMAN
AM. ARHIT.
IN OBLIKOVALEC
(CHARLES
(1907-1978)
SLOVENSKI
PEVEC
(ZORAN)
AVSTRIJSKA POROČEVALNA
AGENCIJA
TOLAŽBA
HLOD ZA
PREDELAVO
NA ŽAGI
TOKATA (IT.)
OPERNI
SKLADATELJ
DONIZZETI
REKA V
NIZOZEM.
ŠPANIJI
KRALJE(ZGODOVIN- VSKA PRESKO IBERUS) STOLNICA
2
MESTO V
PENSILVANIJI
OB REKI
DELAWARE
23
12
5
PRAOČE
SEMITOV
MODA
ŽIVOTCA,
TEDDY
NAŠA FILMSKA DIVA
4
17
NAPLAČILO
VINKO
JELOVAC
OSKAR
HUDALES
KILOGRAM
MEDVEDU
PODOBEN
AVSTRALSKI
SESALEC
IME
NEKDANJE
IGRALKE
BEGOVIĆ
18
POLJSKI
SMUČ.
SKAKALEC
MALYSZ
FIGURA PRI
ČETVORKI
REKA NA
PIRINEJSKEM
POLOTOKU
STAREJŠI TIP
CITROENOVEGA AVTOMOBILA
ŠVEDSKO M.
V OKROŽJU
GÄVLEBORG
FIN. SKAKALEC (JANNE)
19
ALEKSANDAR
MESTO V
ITALIJI
SZ OD
PESCARE
MESTO NA
MADŽARSKEM, OB
REKI TISI
20
SPRH V
USTIH
IZID IGRE
RENIJ
3
KARTA,
NAREJENA
Z RAČUNALNIKOM
GRŠKI
OTOK
V JUŽNIH
CIKLADIH
JACK
NICHOLSON
11
PLAČILO ZA
OSKRBO
TUJEGA
OTROKA
DEL RIMA,
ZA REKO
TIBERO,
ZATIBERJE
PESNICA
ŠORLI
21
LASTNOST
OBLASTIŽELJNEGA
ČLOVEKA
REKA V JUŽ.
AFRIKI, DESNI
PRITOK
ORANJA
ORGAN, KI
KULTURNA GRAFIČNA
IMA VRHOVRASTLINA, INDUSTRIJA
NO OBLAST
VRSTA ŽITA
V CELJU
V DRŽAVI
Slikopleskarji in parketarji
na izletu po Gorenjski
19
20
21
22
23
24
Nagrajenci križanke časopisa
Barve govorijo 2011, št. 41, so:
• Branko KOBAL, Ločica pri
Vranskem 55, 3305 Vransko
• Marjeta JAMŠEK, Vinje pri
Moravčah 14, 1251 Moravče
• Miran NOVAK, Gomila pri
Kogu 3, 2276 Kog
• Majda Bizjak, Golovec 40,
1420 Trbovlje
• Helena Hribar, Župančičeva
2, 1240 Kamnik
N
aše zveste kupce smo tudi letos povabili na izlet. Odzvali so se v velikem
številu in tako smo se v petek, 5. oktobra
2012 s slikopleskarji in parketarji odpravili
na Gorenjsko. Obiskali smo Kropo, nekdanje železarsko naselje, občudovali skakalnice v Planici, kolesarili in preizkusili
naš pogum na adrenalinskem sankanju v
Kranjski gori. Bil je lep dan, v katerem ni
manjkalo dobre volje in priložnosti za prijetno druženje.
Jerca Marn
Glavna urednica: Nataša Hajdinjak
Odgovorna urednica: Polona Stare
Uredniški odbor: Brane Knehtl, Sonja
Kovač, Jolanda Pokorn, Irena Tavčar
Produkcija: Helios Domžale, d. d.
Oblikovalska zasnova: DC Studio
Tisk: SET d. d.
Če glasila ne želite prejemati, nam to pisno sporočite na naslov Helios Domžale, d. d., Količevo 2,
Služba za marketing, 1230 Domžale.