2. razred

Comments

Transcription

2. razred
OPISNO OCENJEVANJE – ŠPORT
Standardi znanja/Opisni kriteriji:
Izvaja naravne oblike gibanja (hoja,
plazenje, valjanje, plezanje, lazenje,
visenje, nošenje, kotaljenje, potiskanje).
Prepoznava različne naravne
oblike gibanja in jih natančno in
spretno izvaja.
Izvaja naravne oblike gibanja.
Ob usmerjanju učitelja izvaja
nekatere naravne oblike
gibanja.
Pozna primerna športna oblačila in
obutev.
Pozna in uporablja primerna
športna oblačila in obutev.
Ne pozna primernih športnih
oblačil in obutve in jih ne
uporablja.
Pozna preprosta pravila elementarnih
in drugih iger.
Pozna preprosta pravila
elementarnih in drugih iger, jih
upošteva ter zna uporabiti v
različnih situacijah.
Pozna primerna športna
oblačila in obutev ter jih
uporablja ob opozarjanju
učitelja.
Pozna preprosta pravila
elementarnih in drugih iger ter
jih upošteva ob dodatni
motivaciji.
Pozna in izvaja različne
položaje telesa, rok in nog.
Ob vodenju učitelja pozna
različne položaje telesa, rok in
nog.
Pozna različne položaje telesa, rok in
Pozna različne položaje telesa, rok
nog
in nog in spremembe položaja
(predklon, zaklon, odklon, predročenje,
spretno usklajuje z navodili.
zaročenje, odročenje, vzročenje,
priročenje, izpadni korak naprej in vstran,
razkorak, leža trebušno, hrbtno in
bočno).
Ne upošteva preprostih pravil
elementarnih in drugih iger.
Zapleše načrtovane preproste ljudske
in družabne plese
Samostojno zapleše preproste
plese ob glasbeni spremljavi.
S posnemanjem zapleše
preproste plese ob glasbeni
spremljavi.
Ob usmerjanju učitelja zapleše
samo nekatere elemente
preprostih plesov.
Izvaja osnovne gimnastične prvine
(preval naprej, razovka - lastovka,
naskok na skrinjo v klek ali čep, hoja po
nizki gredi ali klopi s sonožnim obratom
in poljubnim seskokom).
Natančno in spretno izvaja
osnovne gimnastične prvine.
Samostojno izvaja osnovne
gimnastične prvine.
Ob dodatni demonstraciji izvaja
nekatere osnovne gimnastične
prvine.
Sproščeno in koordinirano teče v
naravi (60 m, 200 m – Zlati Sonček, 600
m).
Sproščeno in koordinirano teče
brez prekinitve.
Razdaljo preteče brez
prekinitev.
Teče ob spodbudi, z občasnimi
prekinitvami.
Skače z enonožnim in sonožnim
odrivom (sonožni preskoki na gredi –
Zlati Sonček).
Povezano skače z enonožnim in
sonožnim odrivom na gredi.
Z občasnimi prekinitvami skače
z enonožnim in sonožnim
odrivom na gredi.
Pri skokih na gredi ima težave.
Meče žogico v daljino in cilj (z razdalje
5 m, od 10-ih poskusov vsaj 6x zadane v
košarkarsko tablo – Zlati Sonček).
Spretno in uspešno meče žogico v
daljino in cilj.
Meče žogico v daljino in cilj.
Nenatančno meče žogico v
daljino in cilj.
Meče, podaja, lovi in vodi žogo
(diagonalna postavitev, podaja z eno
roko, lovljenje z obema rokama, podaja z
nogo v steno ali soigralcu, vodi
naravnost, izmenično z obema rokama).
Natančno in spretno izvaja naloge
z žogami. Ravna z različnim
športnimi pripomočki.
Izvaja naloge z žogami.
Manj spretno izvaja naloge z
žogami.
Ravna z različnim športnimi pripomočki.
Ustrezno ravna z različnim
športnimi pripomočki in jih
poimenuje.
Ustrezno ravna z različnim
športnimi pripomočki.
Ob pomoči učitelja ravna z
različnim športnimi pripomočki.
OPISNO OCENJEVANJE – SPOZNAVANJE OKOLJA
Standardi znanja/Opisni kriteriji:
Opisuje rastline, živali in okolico ter
Samostojno opiše rastline, živali in
uporablja ustrezno besedišče (osnovne okolico ter uporablja ustrezno
potrebe živih bitij, življenjska okolja).
besedišče.
Opiše rastline, živali in okolico.
Ob pomoči opiše rastline, živali
in okolico.
Opiše različna življenjska obdobja živih
bitij.
Natančno opiše različna življenjska Opiše različna življenjska
obdobja živih bitij.
obdobja živih bitij.
Delno opiše različna življenjska
obdobja živih bitij.
Opisuje različne odnose, v katerih
sam sodeluje in pozitivno vrednoti
razlike med ljudmi.
Samostojno opiše medsebojne
odnose in pozitivno vrednoti
razlike med ljudmi.
Opiše medsebojne odnose in
pozitivno vrednoti razlike med
ljudmi.
Ob spodbudi opiše medsebojne
odnose in pozitivno vrednoti
razlike med ljudmi.
Pozna (in opisuje) nekaj lastnosti snovi
in teles ter uporablja ustrezno
besedišče (agregatna stanja snovi,
ločevanje in mešanje snovi). Zna jih
razvrstiti po dani lastnosti.
Samostojno in natančno opiše
lastnosti snovi in teles, jih razvrsti
po dani lastnosti ter uporablja
ustrezno besedišče.
Pozna in opiše nekaj lastnosti
snovi in teles ter jih razvrsti po
dani lastnosti.
Ob usmerjanju prepozna
nekatere lastnosti snovi in teles
ter jih s pomočjo učitelja
razvrsti po dani lastnosti.
Opisuje vreme ter uporablja ustrezno
besedišče in simbole.
Samostojno opiše trenutno
vremensko stanje in vremenske
pojave.
Opiše trenutno vremensko
stanje in vremenske pojave.
Ob spodbudi opiše trenutno
vremensko stanje in
vremenske pojave.
Opisuje gibanje (predmeti, živali, lastno
gibanje) in ve, kako lahko vpliva na smer
in hitrost gibanja ter opisuje ravnovesno
lego.
Opiše in poimenuje različne vrste
gibanja.
Opiše nekatere vrste gibanja.
Ob pomoči učitelja opiše vrste
gibanja.
Orientira se v svojem okolju glede na
obstoječe objekte, v okolici šole, v
naravi in na preprostem zemljevidu.
Samostojno se orientira v svojem
okolju glede na obstoječe objekte.
V skupini se orientira v svojem
okolju glede na obstoječe
objekte.
Ob usmerjanju se orientira v
svojem okolju glede na
obstoječe objekte.
Pozna osnovne geografske pojme¸(gora,
hrib, grič, dolina, ravnina, jezero, potok,
reka, morje, cesta).
Natančno pozna osnovne
geografske pojme.
Pozna osnovne geografske
pojme.
Prepozna nekaj osnovnih
geografskih pojmov.
Našteje in opiše različne dejavnosti, ki
potekajo v šoli.
Samostojno našteje in opiše
različne dejavnosti, ki potekajo v
šoli.
Samostojno našteje in ob
pomoči opiše različne
dejavnosti, ki potekajo v šoli.
Ob pomoči učitelja našteje in
opiše različne dejavnosti, ki
potekajo v šoli.
Zna časovno opredeliti dogodke in
pojave (deli dneva, prej, potem, včeraj,
danes, jutri). Opiše navidezno gibanje
sonca.
Razume in smiselno ter
samostojno uporablja izraze za
opredeljevanje časa, dogodkov in
pojavov. Natančno opiše
navidezno gibanje sonca.
Zna časovno opredeliti
dogodke in pojave. Opiše
navidezno gibanje sonca.
Pri časovni opredelitvi
dogodkov in pojavov potrebuje
pomoč. Delno opiše navidezno
gibanje sonca.
Ustrezno uporablja koledar (dan,
teden, mesec, leto, letni časi).
Pozna in dosledno uporablja
časovne izraze: dan, teden,
mesec, leto.
Pozna in večinoma uporablja
časovne izraze: dan, teden,
mesec, leto.
Prepozna in delno pravilno
uporablja časovne izraze: dan,
teden, mesec, leto.
Pozna dejavnike varnosti v prometu in
pravila za pešce ter se po njih ravna.
Samostojno opiše dejavnike
varnosti v prometu, pravila in
znake, ki veljajo za pešce ter se
po njih ravna.
Opiše dejavnike varnosti v
prometu, pravila in znake, ki
veljajo za pešce ter se po njih
ravna.
Ob pomoči učitelja opiše
dejavnike varnosti v prometu,
znake in pravila, ki veljajo za
pešce v prometu.
Razume pomen zdravja za človeka in
načine ohranjanja zdravja (uživanje
različne zdrave hrane, telesne vaje,
počitek in redna nega.)
Razume in razloži pomen zdravja
za človeka in načine ohranjanja
zdravja.
Prepozna pomen zdravja za
človeka in načine ohranjanja
zdravja.
Ob pomoči učitelja prepozna
pomen zdravja za človeka in
načine ohranjanja zdravja.
Zna ustrezno ravnati z odpadki in ve,
kako lahko sam prispeva k urejenemu
videzu okolice.
Dosledno ustrezno ravna z
odpadki in ve, kako lahko sam
prispeva k urejenemu videzu
okolice.
Pozna državne simbole.
Večinoma ustrezno ravna z
odpadki in ve, kako lahko sam
prispeva k urejenemu videzu
okolice.
Ob pomoči prepozna nekatere
državne simbole.
Redko ustrezno ravna z
odpadki in ve, kako lahko sam
prispeva k urejenemu videzu
okolice.
Državnih simbolov ne pozna.
Pozna državne simbole Slovenije
(zastava, grb, himna).
Ve, da imajo nekateri dnevi v letu
(prazniki) poseben pomen, in pozna
poseben pomen različnih praznovanj.
Ve, da imajo nekateri dnevi v letu
(prazniki) poseben pomen, in
pozna poseben pomen različnih
praznovanj.
Večinoma ve, da imajo
nekateri dnevi v letu (prazniki)
poseben pomen, in pozna
poseben pomen različnih
praznovanj.
Ob pomoči učitelja prepozna,
da imajo nekateri dnevi v letu
(prazniki) poseben pomen, in
pozna poseben pomen različnih
praznovanj.
OPISNO OCENJEVANJE – GLASBENA UMETNOST
Standardi znanja/Opisni kriteriji:
Igra na glasbila preproste spremljave in
krajše glasbene vzorce.
Natančno igra na glasbila
preproste spremljave in krajše
glasbene vzorce.
Igra na glasbila preproste
spremljave in krajše glasbene
vzorce.
Ob pomoči učitelja igra na
glasbila preproste spremljave
in krajše glasbene vzorce.
Doživljajsko in zbrano posluša krajše
glasbene vsebine.
Zbrano posluša krajše glasbene
vsebine.
Ob spodbudi posluša krajše
glasbene vsebine.
Pri poslušanju krajših skladb se
težko zbere.
Razume in uporablja načrtovane
glasbene pojme (petje, pevski zbor,
zborovodja, orkester, dirigent, skladba,
skladatelj, pesem – uspavanka,
izštevanka).
Razume in uporablja načrtovane
glasbene pojme.
Pozna nekatere načrtovane
glasbene pojme in jih
uporablja.
Ob pomoči učitelja prepozna
nekatere glasbene pojme.
Sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin.
Samostojno sledi slikovnemu
glasbenemu zapisu.
Sledi slikovnemu glasbenemu
zapisu.
Ob usmerjanju prepozna
slikovni glasbeni zapis.
Glasbena doživetja in predstave izraža
z gibanjem, besedno in v likovni
komunikaciji.
Glasbena doživetja ter glasbene
predstave ustvarjalno izraža z
gibanjem, besedno in v likovni
komunikaciji.
Glasbena doživetja ter
glasbene predstave izraža z
gibanjem, besedno in v likovni
komunikaciji.
Ob spodbudi izraža glasbena
doživetja ter glasbene
predstave z gibanjem, besedno
in v likovni komunikaciji.
Poje repertoar ljudskih, umetnih,
domačih ter tujih pesmi.
Navdušeno poje repertoar
ljudskih, umetnih, domačih ter
tujih pesmi.
Poje repertoar ljudskih,
umetnih, domačih ter tujih
pesmi.
Ob spodbudi poje repertoar
ljudskih, umetnih, domačih ter
tujih pesmi.
V svoje petje uvaja elemente zdravega
petja.
V svoje petje dosledno uvaja
elemente zdravega petja.
V svoje petje uvaja elemente
zdravega petja.
V svoje petje ob spodbudi
uvaja elemente zdravega
petja.
Posnema ritmične in melodične vzorce.
Natančno posnema ritmične in
melodične vzorce.
Posnema ritmične in melodične
vzorce.
Delno pravilno posnema
ritmične in melodične vzorce.
Se vključuje v glasbene dejavnosti v
šolskem in zunajšolskem okolju.
Navdušeno se vključuje v
glasbene dejavnosti v šolskem in
zunajšolskem okolju.
Občasno se vključuje v
glasbene dejavnosti v šolskem
in zunajšolskem okolju.
Redko se vključuje v glasbene
dejavnosti v šolskem in
zunajšolskem okolju.
OPISNO OCENJEVANJE – LIKOVNA UMETNOST
Standardi znanja/Opisni kriteriji:
Samostojno reši likovne naloge na
ploskvi in v prostoru.
Samostojno reši likovne naloge
na ploskvi in v prostoru.
Reši likovne naloge na ploskvi
in v prostoru.
Ob spodbudi reši likovne naloge na
ploskvi in v prostoru.
Se spontano, doživeto in igrivo
likovno izraža.
Se spontano, doživeto in igrivo
likovno izraža ter uporablja
likovni spomin, predstave in
domišljijo.
Samostojno uporabi in poimenuje
obravnavane likovne materiale in
orodja.
Se neposredno in sproščeno
likovno izraža.
Pri likovnem izražanju potrebuje
dodatno spodbudo in motivacijo.
V likovnih izdelkih samostojno
prepozna in razume obravnavane
likovne pojme.
V likovnih izdelkih prepozna in
razume obravnavane likovne
pojme.
V likovnih izdelkih ob pomoči
prepozna obravnavane likovne
pojme.
Natančno opazuje in samostojno
prepoznava likovne elemente na
predmetih in pojavih v okolju in
naravi ter v likovni izdelek
dosledno vnaša podrobnosti.
Opazuje in prepoznava likovne
elemente na predmetih in
pojavih v okolju in naravi ter v
likovni izdelek vnaša
podrobnosti.
Ob spodbudi opazuje likovne
elemente na predmetih in pojavih v
okolju in naravi ter v likovni izdelek
redko vnaša podrobnosti.
Uporabi obravnavane likovne
materiale in orodja.
(goba, časopis, barvice, flomastri,
vodenke, voščenke, tempera, plastelin,
čopič, paleta, lonček, risalni list, tuš,
glina, »das masa«, kreda, oglje)
V likovnih izdelkih izkazuje poznavanje
in razumevanje obravnavanih likovnih
pojmov.
Izkazuje sposobnost opazovanja in v
likovne izdelke vnaša podrobnosti.
(poišče zglede spoznanih likovnih
pojmov na predmetih in pojavih v okolju
in naravi – osnovne barve, žive in
umirjene barve, svetle, temne, mešane,
pike, črte, ploskve, hrapavo, gladko …).
Prepozna in uporabi
Prepozna obravnavane likovne
obravnavane likovne materiale materiale in orodja ob pomoči
in orodja.
učitelja.
OPISNO OCENJEVANJE – MATEMATIKA
Standardi znanja/Opisni kriteriji:
Sešteva in odšteva v množici naravnih
števil do 20 s prehodom.
Spretno sešteva in odšteva v
množici naravnih števil do 20 s
prehodom.
Sešteva in odšteva v množici
naravnih števil do 20 s
prehodom.
Ob pomoči učitelja/ponazoril
sešteva in odšteva v množici
naravnih števil do 20 s
prehodom.
Opredeli položaj predmeta v prostoru
(glede na sebe), po navodilih se
premika po prostoru in na ravnini.
Samostojno opredeli položaj
predmeta v prostoru ter na ravnini
in se po navodilih premika po
prostoru in na ravnini.
Opredeli položaj predmeta v
prostoru ter na ravnini in se po
navodilih premika po prostoru
in na ravnini.
Ob pomoči učitelja opredeli
položaj predmeta v prostoru
ter na ravnini in se po
navodilih premika po prostoru
in na ravnini.
Prepozna, poimenuje in opiše osnovna
geometrijska telesa in like.
Samostojno prepozna, poimenuje
in opiše osnovna geometrijska
telesa in like.
Samostojno prepozna in
poimenuje osnovna
geometrijska telesa in like,
opiše jih s pomočjo učitelja.
Ob pomoči učitelja prepozna,
poimenuje in opiše osnovna
geometrijska telesa in like.
Riše s šablono in z ravnilom (oblike,
črte).
Samostojno in natančno riše s
šablono in ravnilom.
Riše s šablono in ravnilom.
Manj natančno riše s šablono
in ravnilom.
Razporedi predmete in bere
preglednice.
Ob pomoči učitelja razporedi
predmete in bere preglednice.
Razporedi predmete (predmete, telesa, Samostojno razporedi predmete in
like, števila) in bere preglednice.
bere preglednice.
Predstavi podatke s prikazom.
Ustrezno predstavi podatke s
prikazom.
Predstavi podatke s prikazom.
Ob pomoči učitelja predstavi
podatke s prikazom.
Reši preproste enačbe v obsegu do 20
(poišče manjkajoči člen pri računih
seštevanja in odštevanja).
Pravilno reši preproste enačbe v
obsegu do 20.
Večinoma pravilno reši
preproste enačbe v obsegu do
20.
Ob pomoči učitelja /ponazoril
reši preproste enačbe v obsegu
do 20.
Reši preproste matematične probleme iz
vsakdanjega življenja (besedilne naloge).
Samostojno pravilno reši
preproste matematične probleme.
Reši preproste matematične
probleme.
Ob pomoči učitelja/ponazoril
reši preproste matematične
probleme.
Šteje, bere, ureja in primerja naravna
števila do 100.
Samostojno šteje, bere, ureja in
primerja naravna števila do 100.
Bere, ureja in primerja naravna Ob pomoči učitelja šteje, bere,
števila do 100.
ureja in primerja naravna
števila do 100.
Sešteva in odšteva v množici naravnih
števil do 100 brez prehoda.
Spretno/natančno sešteva in
odšteva v množici naravnih števil
do 100 brez prehoda.
Večinoma pravilno sešteva in
odšteva v množici naravnih
števil do 100 brez prehoda.
Ob pomoči učitelja/ponazoril
sešteva in odšteva v množici
naravnih števil do 100 brez
prehoda.
Sešteva in odšteva v množici naravnih
števil do 100 s prehodom s pomočjo
konkretnega materiala.
Samostojno sešteva in odšteva v
množici naravnih števil do 100 s
prehodom.
Sešteva in odšteva v množici
naravnih števil do 100 s
prehodom s pomočjo
konkretnega materiala.
Sešteva in odšteva v množici
naravnih števil do 100 s
prehodom ob pomoči učitelja
in konkretnega materiala.
Oceni in meri količine, meritev zapiše z
merskim številom in ustrezno mersko
enoto.
Spretno oceni in natančno meri
količine, meritev pravilno zapiše z
merskim številom in ustrezno
mersko enoto.
Oceni in meri količine, meritev
zapiše z merskim številom in
ustrezno mersko enoto.
S težavo oceni in meri količine,
meritev redko zapiše z
ustreznim merskim številom in
mersko enoto.
OPISNO OCENJEVANJE – SLOVENŠČINA
Standardi znanja/Opisni kriteriji:
Prepozna okoliščine za rabo knjižnega in
neknjižnega jezika; ustrezno uporablja
izraze knjižni in neknjižni jezik; materni in
tuji jezik.
Samostojno prepozna okoliščine
za rabo knjižnega in neknjižnega
jezika in ustrezno uporablja izraze
knjižni in neknjižni jezik, materni
in tuji jezik.
Prepozna okoliščine za rabo
knjižnega in neknjižnega jezika
in uporablja izraze knjižni in
neknjižni jezik, materni in tuji
jezik.
Smiselno sodeluje v pogovoru in
obvlada temeljna načela vljudnega
pogovarjanja.
Prisluhne sogovorniku, smiselno
sodeluje v pogovoru ter obvlada
temeljna načela vljudnega
pogovarjanja.
Ob spodbudi prisluhne
sogovorniku in sodeluje v
pogovoru ter ob usmerjanju
upošteva temeljna načela
vljudnega pogovarjanja.
Zmore poslušati in razume krajša
neumetnostna besedila (sporočevalec,
naslovnik, tema, bistveni podatki,
obnova).
Po poslušanju krajšega
neumetnostnega besedila
samostojno pripoveduje o vsebini
besedila ter pove svoje mnenje o
besedilu.
Samostojno loči umetnostno
besedilo od neumetnostnega.
Zbrano posluša krajša
neumetnostna besedila, o
vsebini pripoveduje s pomočjo
učiteljevih vprašanj.
Ob dodatni motivaciji posluša
krajša neumetnostna besedila,
a jih redko razume.
Loči umetnostno besedilo od
neumetnostnega.
Ob usmerjanju loči umetnostno
besedilo od neumetnostnega.
Samostojno govorno nastopa z
vnaprej pripravljeno temo,
dosledno tvori smiselna,
razumljiva in zaokrožena besedila
in pri tem govori razločno,
naravno in knjižno.
Samostojno in tekoče prebere in
razume krajše besedilo napisano s
tiskanimi črkami.
Govorno nastopa z vnaprej
pripravljeno temo, tvori
smiselna, razumljiva besedila
in pri tem govori večinoma
dokaj razločno in knjižno.
Ob spodbudi govorno nastopa
z vnaprej pripravljeno temo, ob
pomoči tvori besedila. Pri
govoru ima težave.
Samostojno prebere in delno
razume krajše besedilo
napisano s tiskanimi.
Samostojno prebere krajše
besedilo, toda prebrano slabše
razume.
Loči umetnostno besedilo (pesem,
pravljica) od neumetnostnega (vabilo,
opravičilo, poročilo, pogovor …).
Govorno nastopi z vnaprej
pripravljeno temo ter tvori smiselna,
razumljiva besedila. Govori razločno,
naravno in čim bolj knjižno.
Samostojno prebere in razume krajše
besedilo, napisano s tiskanimi črkami
(velike in male tiskane črke).
Ob spodbudi prepozna
okoliščine za rabo knjižnega in
neknjižnega jezika in redkeje
uporablja izraze knjižni in
neknjižni jezik, materni in tuji
jezik.
V pogovor z učiteljem in
drugimi sogovorci se vključuje
le, če ga vsebina zanima.
Samostojno doživeto deklamira pesem.
(zaznava in doživlja zvočnost pesmi)
Samostojno in doživeto deklamira
pesem.
Samostojno deklamira pesem.
Pesem deklamira ob pomoči
učitelja.
Piše s tiskanimi in pisanimi črkami
kratka, razumljiva in zaokrožena
preprosta besedila.
Samostojno piše s tiskanimi in
pisanimi črkami kratka,
razumljiva in zaokrožena
preprosta besedila.
Piše s tiskanimi in pisanimi
črkami kratka, razumljiva in
zaokrožena preprosta
besedila.
Ob pomoči piše s tiskanimi in
pisanimi črkami kratka, delno
razumljiva preprosta
besedila.
Pazi na čitljivost in estetskost ter
pravilnost zapisanih besedil. Upošteva
prva pravopisna pravila (velika začetnica
na začetku povedi, osebna lastna imena,
pika).
Čitljivo in estetsko zapiše besedilo
ter dosledno upošteva prva
pravopisna pravila.
Čitljivo zapiše besedilo ter ob
opozorilu upošteva prva
pravopisna pravila.
Redko pazi na čitljivost in
estetskost zapisanih besedil ter
ob pomoči učitelja upošteva
prva pravopisna pravila.
Doživlja, razume in vrednoti književna Poglobljeno doživlja, razume in
besedila. (pove temo, glavne književne vrednoti književna besedila.
osebe, kraj in čas dogajanja, vzroki in
posledice dejanj)
Prepozna lastnosti književne osebe,
Prepozna lastnosti književne
se vanjo vživi in jo zaigra.
osebe, se vanjo dobro vživi in jo
ustvarjalno zaigra.
Doživlja, razume in vrednoti
književna besedila.
Doživlja književna besedila,
a ima težave z njihovim
razumevanjem in
vrednotenjem.
Ob pomoči učitelja prepozna
lastnosti književne osebe in jo
zaigra ob dodatni spodbudi.
Prepozna, doživlja, razume in vrednoti
pravljico/prozo. Pri pripovedovanju in
nadaljevanju upošteva značilnosti
pravljice.
Prepozna, doživlja, razume
in vrednoti pravljico/prozo.
Samostojno prepozna, doživlja,
razume in vrednoti
pravljico/prozo. Pri
pripovedovanju in nadaljevanju
upošteva značilnosti pravljice.
Prepozna lastnosti književne
osebe in jo zaigra.
Delno prepozna, doživlja, a
ima težave z njihovim
razumevanjem in
vrednotenjem.