POZDRAVLJENI NA SPLETNI STRANI 5. RAZREDOV

Comments

Transcription

POZDRAVLJENI NA SPLETNI STRANI 5. RAZREDOV
POZDRAVLJENI NA
SPLETNI STRANI
1. RAZREDOV
ŠOLSKO LETO 2015/2016
UČBENIKI
UČBENIŠKI SKLAD
• T. Jamnik, V. Medved Udovič, idr.:
Kdo bo z nami šel v gozdiček – berilo
za slovenščino v 1. razredu
• I.Hergan, T. Kovač, A. Rot Vrhovec:
Dotik okolja 1 – učbenik za spoznavanje
okolja v 1. razredu (prenovljen)
DELOVNI ZVEZKI
• T. Jamnik, idr.: SLOVENŠČINA 1,
S SLIKANICO NA RAMI, delovni
zvezek za jezik in književnost,
založba: MKZ
• I. Mulec, M. Petrič, T. Uran:
EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI,
zbirka vaj, založba: MODRIJAN
ŠOLSKE POTREBŠČINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
en velik (A4-format) brezčrtni zvezek
majhen (B5-format) črtasti (11 mm) zvezek (Tako lahko)
velik (A4-format) karo (1 x 1 cm) zvezek
mapa z elastiko
peresnica
barvice
flomastri
dva svinčnika HB
šablonsko ravnilo (majhno - 20 cm)
škarje
šilček
radirka
ŠOLSKE POTREBŠČINE
•
•
•
•
•
•
lepilo v stiku
copati, vrečka za copate
oprema za športno vzgojo
rezervna oblačila v vrečki
šolska torba
škatla (npr. od čevljev, za shranitev vseh likovnih
potrebščin)
• kolaž barvni papir 1/24 (navadni, ne samolepilni)
• 20 kom risalnih listov (A3-format)
ŠOLSKE POTREBŠČINE
•
•
•
•
slikarska majica (npr. stara majica)
voščenke (vodoodporne)
tempera barvice v kompletu
komplet čopičev različnih debelin (npr. ploščati št. 6 in
12 ter okrogli št. 8)
• lonček za vodo (odpadna embalaža)
• plastelin (mehek)
• modelirna masa (bela, 2x500g)
ZNANJE v 1. razredu
SLOVENŠČINA
Učenka/učenec:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obvlada temeljna načela pogovarjanja: se smiselno odzove na govorjenje drugega, uporabi
ustrezne pozdrave, pozna spoštljive ogovore oseb.
Uporabi izraze za izrekanje prošnje, zahvale, opravičila, voščila in čestitke
Iz nebesednih znamenj prepozna sporočilo in ga izrazi z besedami ter obratno
Zmore poslušati in razume krajša neumetnostna besedila.
Spontano govorno nastopa, tvori smiselno in povezano besedilo ter govori čim bolj zborno,
razločno, naravno.
Obvlada smer pisanja od leve proti desni in od zgoraj navzdol ter se samostojno orientira na
listu.
Obvlada poteze, potrebne za pisanje črk in številk.
V besedi prepozna število zlogov ter glasov in jih poimenuje ter črke poveže z ustreznimi
glasovi.
Prepozna, poimenuje in zapiše velike tiskane črke.
Po poslušanju/gledanju prepozna temo in vsebino književnega besedila in jo govorno obnovi
oz. likovno/gibalno izrazi.
Govorno in likovno/gibalno izrazi svojo domišljijsko čutno predstavo književne osebe in
dogajalnega prostora.
Pripoveduje in "bere" pravljice (ob slikanici, z nizanjem sličic).
Recitira krajša ritmična besedila in poišče rime.
Sodeluje pri uprizoritvi krajših dramskih besedil.
ZNANJE v 1. razredu
MATEMATIKA
Učenka/učenec:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opredeli položaj predmeta glede na sebe oz. na druge predmete in se po navodilih premika
po prostoru in na ravnini.
Prepozna in opiše osnovna geometrijska telesa: kroglo, valj, kocko in kvader.
Prepozna in poimenuje geometrijske like: trikotnik, kvadrat, krog in pravokotnik. .
Prostoročno in s šablono riše črte ter like.
Primerja in uredi predmete po velikosti, dolžini in masi ter tekočine po prostornini.
Izmeri dolžino z nestandardnimi enotami.
Šteje, bere, zapiše in uredi števila do pet.
Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do pet.
Šteje, bere, zapiše in uredi števila do deset.
Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do deset (tudi število nič).
Šteje, bere, zapiše in uredi števila do dvajset.
Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do dvajset.
Uporabi smiselne računske operacije pri reševanju matematičnih problemov.
Razporedi elemente po eni ali več lastnostih.
Razvrsti predmete, telesa, like, števila po izbrani ali dani lastnosti in jih ponazori z različnimi
prikazi.
Prebere preglednico, prikaz z vrsticami oziroma stolpci in figurni prikaz.
Predstavi podatke s preglednico in s figurnim prikazom (vrstičnim ali stolpčnim).
ZNANJE v 1. razredu
SPOZNAVANJE OKOLJA
Učenka/učenec:
• Se predstavi z osnovnimi osebnimi podatki.
• Prepozna in opiše različne čustvene izraze pri sebi in drugih.
• Se orientira ter poimenuje šolske prostore, pozna njihovo namembnost in opiše
delo, ki ga opravljajo zaposleni.
• Pozna pomen in upošteva pravila družbenega življenja (šolska pravila).
• Pozna dejavnike varnosti v prometu, prometne znake ter prometna pravila, ki
veljajo za pešce
• Prepozna, opiše živa bitja ter poišče podobnosti in razlike med živimi bitji.
• Ve, kaj potrebujejo živa bitja za življenje.
• Razume pomen zdravja za človeka in načine ohranjanja zdravja.
• Pozna različne oblike družin in poimenuje družinske člane.
• Zna uporabiti različna gradiva, obdelovalne postopke in orodja.
• Pozna in opiše vremenska stanja.
• Razume pomen varovanja naravnega okolja.
• Smiselno uporablja temeljne časovne izraze: prej, potem, včeraj, danes, jutri,
teden, dnevi v tednu.
ZNANJE v 1. razredu
GLASBENA UMETNOST
Učenka/učenec:
• Posluša in prepozna različne zvoke.
• Poje otroške, ljudske in umetne pesmi.
• Posluša krajše skladbe ter razlikuje med pevskimi glasovi in inštrumenti.
• Ritmično izreka otroška besedila.
• Petje in ritmično izreko spremlja s posameznimi glasbili, gibi in rajanjem.
• Igra na izbrana glasbila in jih poimenuje.
• Ustvari zvočne/glasbene vsebine.
• Glasbene izkušnje in doživetja izrazi besedno, plesno in likovno.
• Razume in uporablja glasbene pojme: pevec, pesem, solist, pevski zbor,
zborovodja, skladba, orkester, dirigent.
ZNANJE v 1. razredu
LIKOVNA UMETNOST
Učenka/učenec:
•
•
•
•
•
Pozna in uporablja osnovne obravnavane likovne pojme (pika, črta, risanje, risarski
materiali in pripomočki, risba, slikanje, slika, slikarski materiali in pripomočki,
barva, ploskev, mešanje barv, odtis, kip, gnetenje, valjanje, grafika, odtiskovanje).
Pri opazovanju predmetov in pojavov v okolju in naravi prepozna likovne elemente.
Se samostojno, spontano, doživeto in igrivo likovno izraža.
Uporablja likovni spomin, domišljijo in predstave.
Prepozna in uporabi obravnavane likovne materiale in orodja. Izvaja preproste
likovne tehnike.
ZNANJE v 1. razredu
ŠPORT
Učenka/učenec:
• Samostojno, sproščeno in skladno z navodili izvaja naravne oblike gibanja.
• Izvaja enostavnejša gibanja ob glasbeni spremljavi.
• Zapleše preproste otroške plese.
• Pozna osnovne položaje telesa, rok in nog.
• Razume in upošteva pravila elementarnih iger.
• Pozna primerna oblačila in obutev za različne športne dejavnosti.
• Pozna in upošteva osnova pravila varnosti v telovadnici in na igrišču.
• Gibi rok in nog so usklajeni.
• Pozna različne športne pripomočke in zna ravnati z njimi.
• Izvaja osnovne gimnastične prvine.
• Skače z enonožnim in sonožnim odrivom, ima primerno odrivno moč.
• Meče žogico z mesta v cilj in daljino.
• Žogo podaja, meče, vodi in lovi.
DNEVI DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
•Baletna predstava
•Gledališka predstava
•Filmska predstava
•Obisk mestne knjižnice
TEHNIŠKI DNEVI
•Zbiralna akcija papirja in
čistilna akcija
•Novoletne delavnice
•Obisk gasilske postaje
ŠPORTNI DNEVI
•Pohod po mamutovih poteh
•Planinski pohod
•Zimski športni dan
•Tek in športne igre (športno
vzgojni karton)
•Športni dan na taboru
NARAVOSLOVNI DNEVI
•Zdrav zajtrk
•Obisk živalskega vrta
•Naravno okolje
UČITELJICE
MATIČNA ŠOLA
1. a: Mojca Mirt Jarc
1. b: Andreja Šuštar Konc
Vzgojiteljica: Nataša Koblar
PODRUŽNIČNA ŠOLA
1. c: Brigita Fojkar
Vzgojiteljica: Elizabeta Celar